Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1-kanals soundbar med Wi-Fi/Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010COV.fm
masterpage:
Right
Lydbjælke
Betjeningsvejledning
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\020REG.fm
masterpage: Left
Til kunder i Europa
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen på
apparatet med aviser, duge, gardiner
osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgien. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal ske til
de adresser, der står anført i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Anbefalede kabler
Der skal anvendes korrekt afskærmede
kabler og stik til tilslutning af
værtscomputere og/eller
periferienheder.
Til bjælkehøjttaleren
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden af bjælkehøjttaleren.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til at blive
brugt i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5150-5350 MHz-båndet er udelukkende
beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er testet og
fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-regulativet
ved brug af et forbindelseskabel på
under 3 meter.
2DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\020REG.fm
Bortskaffelse
af elektriske
og elektroniske
produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
masterpage:
Right
sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og
genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet
eller emballagen betyder, at batteriet,
der leveres med dette produkt, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
3DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør ................... 6
Vejledning i dele og knapper ........7
Om startmenuen .......................... 12
Tilslutning og forberedelse
Basistilslutninger og forberedelse
Installationsvejledning
 (særskilt
dokument)
Tilslutning til visning
af copyrightbeskyttet
4K-indhold ............................. 15
Montering af enheden
på en væg .............................. 17
Tilslutning til et kabelforbundet
netværk .................................. 18
Tilslutning til et trådløst
netværk .................................. 19
Lytte til lyden
Lytte til TV-lyden .......................... 21
Lytte til den tilsluttede enhed ..... 21
Lytte til musik på en
USB-enhed .............................22
Valg af lydeffekter
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til lydkilder
(SOUND FIELD) .......................23
Lytte til tydelig lyd ved lav
lydstyrke ved midnat
(NIGHT) .................................. 24
Gør samtaler tydeligere
(VOICE) .................................. 24
Justering af subwooferens
lydstyrke .................................25
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden ......25
Lyt til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed ...........................27
Lytte til lyd fra det tilsluttede
TV eller den tilsluttede
enhed fra hovedtelefoner
eller højttalere ...................... 30
Oplevelse med
netværksfunktionen
Lytte til musik på din PC med
et hjemmenetværk ................32
Lytte til musik på
Music Services .......................33
Lytte til musik på mobilenheden
med SongPal ......................... 34
Brug af Google Cast .................... 35
Lytte til musik ved at tilslutte
din SongPal Link-kompatible
enhed .................................... 35
Visning af den mobile
enheds skærm på et TV
(MIRRORING) ......................... 36
Brug af forskellige
funktioner/indstillinger
Udføre den trådløse tilslutning
af subwooferen (LINK) ...........37
Afspilning af komprimerede
lydfiler med naturlig
lydkvalitet ............................. 38
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO) ....... 38
Deaktivering af enhedens
knapper ................................. 39
Ændring af lysstyrken for
frontpanelskærmen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER) .............................. 39
4DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Spare strøm i standbytilstand .....40
Brug af Control for
HDMI-funktionen ..................40
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen .................... 42
Brug af opsætningsskærmen .....44
Indstillingsmenuliste ................... 52
Fejlfinding
Fejlfinding .................................... 53
Nulstilling af systemet .................60
Yderligere oplysninger
Specifikationer ............................. 61
Filtyper, der kan afspilles ............63
Understøttede
indgangslydformater ............64
Understøttede
indgangsvideoformater ........65
Om BLUETOOTHkommunikation .....................66
SLUTBRUGERLICENS-AFTALE ....... 67
Forholdsregler ............................. 72
Indeks .......................................... 76
5DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage: Left
• Optisk digitalt kabel (1)
Medfølgende tilbehør
• Bjælkehøjttaler (1)
• Installationsvejledning (1)
• Vægmonteringsbeslag (2), skruer (2)
• Betjeningsvejledninger (1)
• Subwoofer (1)
• Fjernbetjening (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
6DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage:
Right
Vejledning i dele og knapper
Detaljer er udeladt fra illustrationerne.
Enhed (bjælkehøjttaler)
Front
 Fjernbetjeningssensor
 N-Mark (side 28)
Når du bruger NFC-funktionen, skal
du lade din NFC-kompatible enhed
berøre mærket.
 Frontpanelskærm
 BLUETOOTH-indikator (blå)
– Blinker hurtigt blåt: Standbystatus
under tilknytning
– Blinker blåt: BLUETOOTHtilslutning forsøges
– Lyser blåt: BLUETOOTHforbindelse er etableret

(USB)-port
 -knap* (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter
det i standbytilstand.
 INPUT-knap (side 12, 21)
 PAIRING-knap (side 27)
 VOL +/–-knapper
7DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage: Left
Bagside
 LAN(100)-port
 TV IN (OPTICAL)-stik
 ANALOG IN-stik
 HDMI IN 3-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 2-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 1-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI OUT (TV (ARC))-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
8DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage:
Right
Subwoofer
 Strømindikator
– Lyser rødt: Subwooferen
er i standbytilstand
– Blinker grønt: Under forsøg
på linkforbindelse
– Lyser grønt: Subwooferen
er tilsluttet systemet med
linkfunktionen.
 -knap (tænd/sluk)
Tænder subwooferen eller sætter
den i standbytilstand.
 LINK-knap (side 37)
 Ventilationshuller
Bloker af sikkerhedsårsager
ikke ventilationshullerne.
9DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage: Left
Fjernbetjening
 INPUT +/– (side 12, 21)
 (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter
det i standbytilstand.
 DISPLAY
Viser afspilningsoplysninger
på TV-skærmen.
 CLEAR AUDIO+ (side 23)
SOUND FIELD (side 23)
VOICE (side 24)
NIGHT (side 24)
 DIMMER (side 39)
 Farveknapper
Genvejstaster til valg af punkter
på nogle menuer.
 MIRRORING (side 36)
PAIRING (side 27)
 OPTIONS (side 25, 52)
BACK (side 12)
/// (side 12)
(vælg) (side 12)
HOME (side 12)
  (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
 (lydstyrke) +/–
Regulerer lydstyrken.
SW  (subwooferlydstyrke) +/–
Justerer subwooferens lydstyrke.
10DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Afspilningsknapper
/ (hurtig fremad,
tilbagespoling)
Søger tilbage eller fremad.
/ (forrige/næste)
Vælger forrige/næste kapitel,
nummer eller fil.
 (afspil)
Starter eller genstarter afspilning
(genoptag afspilning).
 (pause)
Sætter afspilning på pause eller
genstarter afspilning.
 (stop)
Stopper afspilning.
 RX/TX (receiver/sender)
(side 31)
 AUDIO (side 38)
11DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage: Left
Om startmenuen
Du kan få vist startmenuen på TV-skærmen ved at tilslutte systemet og TV'et med
HDMI-kablet (medfølger). Fra startmenuen kan du angive forskellige indstillinger ved
at vælge
[Setup] eller ved at vælge den indgang eller tjeneste, som du ønsker at
se fra indgangslisten.
[Setup]
Indgangsliste
Brug af startmenuen
///,
(vælg)
HOME
BACK
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Tryk på /// for at vælge
og tryk derefter på .
[Setup] eller et element på indgangslisten,
Den valgte indgang eller opsætningskærm vises på TV-skærmen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på BACK.
12DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage:
Right
Indgangsliste
Indgangsnavn
Forklaring
[TV]
Udsender TV-lyden. (side 21)
[HDMI1]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 1-stikket.
(side 21)
[HDMI2]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 2-stikket.
(side 21)
[HDMI3]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 3-stikket.
(side 21)
[Bluetooth Audio]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet med BLUETOOTHfunktionen. (side 27)
[Analog]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket.
[USB]
Udsender musik eller afspiller fotofiler, der er lagret på en tilsluttet
USB-enhed. (side 22)
[Screen mirroring]
Viser skærmen på mobilenheden på TV-skærmen. (side 36)
[Home Network]
Udsender musik eller afspiller fotofiler på den enhed, der er
tilsluttet via netværket. (side 32)
[Music Services]
Bruger musiktjenester på internettet. (side 33)
[Setup]
Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 44).
Tip
Du kan også vælge indgang ved at trykke på INPUT +/– flere gange.
13DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\030PAC.fm
masterpage: Left
Om trinbeskrivelsen
I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den
startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet
og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke).
De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og
er forenklet på følgende måde.
Eksempel: Vælg
[Setup] i startmenuen.
Den handling, der vælger et element, når der trykkes på /// og
,
, kaldes "vælg".
Eksempel: Vælg [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]
i startmenuen.
Når du gentager den handling, der vælger et element ved at trykke på ///
og
, sammensættes de valgte elementer med "-".
Tips
• Du kan anvende knapperne på enheden, hvis de har de samme eller lignende navne som
dem på fjernbetjeningen.
• Tegnene i parenteser [ ] vises på TV-skærmen. Tegnene i anførselstegn " " vises på
frontpanelskærmen.
14DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
masterpage:
Right
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning til visning
af copyrightbeskyttet
4K-indhold
Tilslutning til et 4K TV og en
4K-enhed
Hvis du vil se copyrightbeskyttet
4K-indhold og lytte til lyd fra systemet,
skal du tilslutte TV'et og enheden via
et HDCP2.2-kompatibelt HDMI-stik.
Du kan kun få vist copyrightbeskyttet
4K-indhold gennem den HDCP2.2kompatible HDMI-tilslutning.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
TV
Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks eller
satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet anbefales
1
2
Kontroller, hvilket HDMIindgangsstik på TV'et, der er
kompatibelt med HDCP2.2.
Se i betjeningsvejledningen
til TV'et.
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI OUT-indgangsstik på TV'et
og HDMI-stikket på enheden med
HDMI-kablet (medfølger ikke).
TV-tilslutning er fuldført.
15DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
3
4
masterpage: Left
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI-udgangsstik på 4Kenheden og HDMI IN-stikket
på enheden med HDMI-kablet
(medfølger ikke).
Se i betjeningsvejledningen til
4K-enheden, om HDMI OUT-stikket
på 4K-enheden er kompatibel med
HDCP2.2.
4K-enhedstilslutning er fuldført.
Afspil copyrightbeskyttet
4K-indhold.
Billedet vises på TV-skærmen,
og lyden udsendes fra systemet.
Tip
Du kan tilslutte 4K-enheden til enten HDMI
IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-stikket, da
de alle er kompatible med HDCP2.2.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Hvis TV'ets HDMI-stik ikke
har ARC påtrykt
Hvis TV'ets HDCP2.2-kompatible HDMI
IN-stik ikke er kompatibelt med ARC,
udsendes der ikke TV-lyd fra systemet.
I denne situation skal du forbinde det
optiske udgangsstik på TV'et og et TV IN
(OPTICAL)-stik på enheden med det
optisk digitale kabel (medfølger).
TV
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller
satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales
 Optisk digitalt kabel (medfølger)
16DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
1
Du kan montere enheden på en væg.
Sæt de medfølgende
vægmonteringsbeslag fast
i hullerne nederst på enheden
med de medfølgende skruer,
så overfladen på hver af
vægmonteringsbeslagene sidder
som vist på illustrationen.
Sæt de to vægmonteringsbeslag
fast i venstre og højre huller
i bunden af enheden.
Skrue (medfølger)
Bemærkninger
• Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast
i vægskinnen. Monter højttalerne vandret
hængende på beslagene på et fladt
stykke af væggen.
• Få installationen udført af en
Sony-forhandler eller en licenseret
underleverandør, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
installationen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for uheld eller skader,
der skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
Vægmonteringsbeslag (medfølger)
2
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne
på vægmonteringsbeslaget.
4 mm
Mere end 30 mm
4,6 mm
10 mm
Hul på vægmonteringsbeslaget
17DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Tilslutning og forberedelse
Montering af enheden
på en væg
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
3
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke ud som vist på
illustrationen.
730 mm
masterpage: Left
Tilslutning til et
kabelforbundet netværk
Forbered netværket ved at
tilslutte systemet og PC'en til dit
hjemmenetværk med et LAN-kabel.
Tilslutning til en PC eller en
router med et LAN-kabel
3,5 til
4,5 mm
4
Følgende illustration er et eksempel på
tilslutning af systemet og PC'en til dit
hjemmenetværk.
Hæng vægmonteringsbeslaget på
skruerne.
Juster hullerne på
monteringsbeslaget med skruerne,
og hæng derefter enheden på de to
skruer.
Internet
Modem
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Router
Server
Bemærk
Serveren skal være tilsluttet det samme
netværk som systemet.
Tip
Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet og
lige interfacekabel (medfølger ikke).
18DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
1
2
3
4
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Vælg [Auto].
Vælg [Save & Connect].
Systemet starter tilslutning til
netværket. Se de meddelelser,
der vises på TV-skærmen, hvis
du ønsker flere oplysninger.
Tilslutning ved brug af en
fast IP-adresse
1
2
3
4
5
6
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Systemet starter netværksindstillingerne, og statussen
for netværksindstillingen vises.
Tryk på / for at gennemse
oplysninger, og tryk derefter på .
5
Tryk på / for at gennemse
oplysninger, og tryk derefter på .
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Tilslutning til et trådløst
netværk
Forbered netværket ved at tilslutte
systemet og PC'en til din trådløse
LAN-router.
Bemærk
Serveren skal være tilsluttet det samme
netværk som systemet.
Tilslutning med WPS-knappen
Når den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) er WPS-kompatibel
(WPS), kan du nemt angive
netværksindstillingerne med
WPS-knappen.
1
2
3
Vælg [Manual].
Foretag indstillingen ved at følge
vejledningen på skærmen.
Systemet starter netværksindstillingerne og statussen
for netværksindstillingen vises.
Vælg [Save & Connect].
Systemet starter tilslutning til
netværket. Se de meddelelser,
der vises på TV-skærmen, hvis
du ønsker flere oplysninger.
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Vælg [Start].
Tryk på WPS-knappen
på adgangspunktet.
Systemet starter tilslutning
til netværket.
19DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning ved at få
netværksoplysningerne
automatisk
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\040CON.fm
Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)
Hvis den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) ikke er kompatibel med
WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du
kontrollere følgende oplysninger
på forhånd.
– Netværksnavnet (SSID)*
_____________________________________
– Sikkerhedsnøglen (adgangskode)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et bestemt adgangspunkt.
**Disse oplysninger bør være enten på en
mærkat på routeren/adgangspunktet til
det trådløse lokalnetværk, i betjeningsvejledningen, hos personen, der har
opsat dit trådløse netværk, eller i de
oplysninger du har fået af
din internetudbyder.
1
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
masterpage: Left
Tilslutning ved brug af en
fast IP-adresse
Vælg [New connection registration] [Manual registration] i trin på
"Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)", og følg
anvisningerne på skærmen.
Tilslutning med en PIN-kode
Vælg [New connection registration]
i trin 4 af "Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)", og vælg [(WPS)
PIN Method].
Tilslutning med SongPal
SongPal-appen kan tilslutte systemet til
det samme trådløse netværk, som den
mobile enhed er tilsluttet. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til appen eller
gå til følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Listen over netværksnavne vises
på TV-skærmen.
Vælg det ønskede netværksnavn
(SSID).
Angiv sikkerhedsnøglen
(eller adgangskoden) ved brug
af softwaretastaturet, og vælg
derefter [Enter].
Systemet starter tilslutning til
netværket.
20DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\050LST.fm
masterpage:
Right
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 25).
Lytte til lyden
Tip
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [TV] i startmenuen.
Vælg programmet ved brug af
TV'ets fjernbetjening.
Det valgte TV-program vises på
TV-skærmen, og TV-lyden
udsendes fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 25).
Tip
Du kan vælge [TV] ved at trykke på
INPUT +/– på fjernbetjeningen.
Du kan vælge indgangen ved at trykke på
INPUT +/– på fjernbetjeningen.
Ændring af det indgangsnavn,
der vises i startmenuen
Du kan ændre indgangsnavnet på
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3], der vises
i startmenuen.
1
2
3
4
Lytte til den tilsluttede
enhed
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg den lydindgang, som den
ønskede enhed er tilsluttet,
i startmenuen.
Billedet af den valgte enhed vises
på TV-skærmen, og lyden udsendes
fra systemet.
Hvis du vælger [Analog], vises
startmenuen på TV-skærmen.
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Placer markøren på [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3]
i startmenuen, og tryk
derefter på OPTION.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Input Label].
Vælg det ønskede indgangsnavn.
Du kan vælge indgangsnavnet
blandt følgende.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Tryk på
for at fuldføre.
Tip
Når du ændrer indgangsnavnet, ændres
det viste ikon også automatisk.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
21DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Lytte til lyden
Lytte til TV-lyden
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\050LST.fm
masterpage: Left
Tip
Lytte til musik på en
USB-enhed
Du kan afspille musik-/fotofiler, der er
lagret på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filtyper, der kan
afspilles, finder du i "Filtyper, der kan
afspilles" (side 63).
1
Tilslut en USB-enhed til
porten.
(USB)-
Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 52).
Visning af fotos på en
USB-enhed
Du kan afspille fotofiler, der er lagret
på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filtyper, der kan
afspilles, finder du i "Filtyper, der kan
afspilles" (side 63).
Vælg [Photo] - den mappe, hvor fotos
er lagret - foto i trin 4.
Det valgte foto vises på TV-skærmen.
Tip
Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 52).
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [USB (Connected)]
i startmenuen.
Vælg [Music] - den mappe, hvor
sangene er lagret - sang.
Den valgte lyd afspilles, og lyden
udsendes fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 25).
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, så du undgår
datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.
22DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\060SOU.fm
Valg af lydeffekter
Du kan nemt nyde forprogrammerede
lydeffekter, der er tilpasset forskellige
lydkilder.
SOUND FIELD
Lydfelt
Forklaring
[Sports]
Kommentarerne er
tydelige, bifaldsråb
høres som
surroundsound, og
lydene er realistiske.
[Game
Studio]
Lydeffekter
optimeres til spil.
[Standard]
Lydeffekter
optimeres for den
individuelle kilde.
Tips
• Du kan vælge [ClearAudio+] ved at trykke
på CLEAR AUDIO+ på fjernbetjeningen.
• Du kan vælge lydfeltet fra
indstillingsmenuen (side 52).
CLEAR AUDIO+
1
2
Tryk på SOUND FIELD.
Lydfeltsmenuen vises på
TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for
at vælge det ønskede lydfelt.
Lydfelt
Forklaring
[ClearAudio+]
Den rette
lydindstilling vælges
automatisk for
lydkilden.
[Movie]
Lydeffekter
optimeres til film.
Denne tilstand
gengiver lydens
tæthed og fyldighed.
[Music]
Lydeffekter
optimeres til musik.
23DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Valg af lydeffekter
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til
lydkilder (SOUND FIELD)
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\060SOU.fm
Lytte til tydelig lyd ved
lav lydstyrke ved midnat
(NIGHT)
masterpage: Left
Gør samtaler tydeligere
(VOICE)
Lyd udsendes ved lav lydstyrke med
minimum tab af præcision og klarhed
i samtaler.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Tryk på NIGHT.
Nattilstanden vises på TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for
at vælge nattilstanden.
Tilstand
Forklaring
[On]
Aktiverer funktionen
Nattilstand.
[Off]
Deaktiverer funktionen
Nattilstand.
Tryk på VOICE.
Stemmetilstanden vises på
TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for
at vælge stemmetilstanden.
Tilstand
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Samtalen kan nemt
høres ved udvidelse
af dialogintervallet.
[Up 2]
Dialoginterval udvides,
og samtalelyden kan
være nem at høre for
de ældre.
Tip
Tip
Du kan også vælge [Night] fra
indstillingsmenuen (side 52).
Du kan også vælge [Voice] fra
indstillingsmenuen (side 52).
24DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\060SOU.fm
masterpage:
Right
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
Subwooferen er designet til at afspille
baslyd eller lyd ved lav frekvens.
Når lyden ikke passer til billedet
på TV-skærmen, kan du justere
forsinkelsen mellem billedet og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af
indgangen.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Tryk på SW (subwooferlydstyrke)
 +/– for at skrue op for lydstyrken
på subwooferen.
Bemærk
Når indgangskilden ikke indeholder megen
baslyd, som det er tilfældet med
TV-programmer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
Når du ser TV
1
2
3
4
Tryk på OPTIONS.
Der vises "SYNC" på
frontpanelskærmen.
Tryk på  eller .
Justeringstiden vises på
frontpanelskærmen.
Juster forsinkelsen ved brug
af /, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen på
frontpanelskærmen slukkes.
25DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Valg af lydeffekter
Justering af
subwooferens lydstyrke
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\060SOU.fm
masterpage: Left
Når du ser en anden enhed
1
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
Vælg [A/V SYNC].
Juster forsinkelsen ved brug
af /, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
26DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\070BTF.fm
Lyt til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen
Lytte til musik ved tilknytning
med en mobilenhed
1
Lytte til musik fra en
mobilenhed
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
 +/–
Afspilningsknapper
RX/TX
4
5
Tryk på PAIRING.
Systemet skifter til tilknytningstilstand, der vises "BT" på
frontpanelskærmen, og BLUETOOTHindikatoren blinker hurtigt.
Tænd for BLUETOOTH-funktionen,
og vælg derefter "HT-CT790" efter
at have søgt efter det på
mobilenheden.
Hvis du bliver bedt om at angive
en adgangskode, skal du indtaste
"0000".
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på enheden lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start lydafspilning med musikappen
på den tilsluttede mobilenhed.
Der udsendes lyd fra enheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/–
på fjernbetjeningen (side 25).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
27DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
Du kan lytte til musik, der er lagret på en
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet via en trådløs forbindelse ved
at tilslutte systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen.
Når du opretter tilslutning til
mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den
ved ganske enkelt at bruge den
medfølgende fjernbetjening uden
at tænde TV'et.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\070BTF.fm
Kontrollere tilslutningsstatussen
på BLUETOOTH-funktionen
Status
BLUETOOTH-indikator
Standbystatus
under
tilknytning
Blinker hurtigt blåt
Tilslutning
forsøges
Blinker blåt
Tilslutningen er
etableret
Lyser blåt
Ikke tilsluttet
Slukket
3
4
5
Tips
• Når BLUETOOTH-tilslutningen er
etableret, vises der en angivelse af,
hvilket program det anbefales at
downloade, i henhold til den enhed
du har tilsluttet.
Følg de viste anvisninger. Der kan
downloades et program med navnet
SongPal, som giver dig mulighed for
at betjene dette system.
Se i "Lytte til musik på mobilenheden
med SongPal" (side 34) for at få flere
oplysninger om SongPal.
• Foretag tilknytning for den anden
og efterfølgende mobilenheder.
• Hvis du vil annullere tilknytning, skal
du trykke på HOME.
Lytte til musik fra den
tilknyttede mobilenhed
1
2
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
Tryk på INPUT +/– flere gange for at
få vist "BT" på frontpanelskærmen.
Dette system ændres automatisk
til [Bluetooth Audio], og derefter
opretter systemet automatisk
tilslutning til den mobilenhed,
som det sidst var tilsluttet.
masterpage: Left
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning mellem
systemet og mobilenheden.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra enheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/–
på fjernbetjeningen (side 25).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Frakoble mobilenheden
Udfør følgende trin.
• Deaktiver BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
• Tryk på PAIRING på fjernbetjeningen.
• Sluk for systemet eller mobilenheden.
Bemærk
Hvis "BT" ikke vises på frontpanelskærmen,
når du trykker på INPUT +/– i trin 2 af "Lytte
til musik fra den tilknyttede mobilenhed",
skal du trykke en gang på RX/TX på
fjernbetjeningen.
Tip
Hvis der ikke er oprettet tilslutning, skal du
vælge "HT-CT790" på mobilenheden.
Tilslutning til en mobilenhed
med one-touch-funktion (NFC)
Ved at holde en NFC-kompatibel
mobilenhed, f.eks. en smartphone
eller tablet, i nærheden af N Mark på
enheden, tændes systemet automatisk,
og derefter foretages der automatisk
tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.
28DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\070BTF.fm
Kompatible enheder
Smartphones, tablets og musikafspillere
med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere,
undtagen Android 3.x)
1
2
Tænd for NFC-funktionen
på mobilenheden.
BLUETOOTH-indikator
3
4
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 25).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Stoppe afspilning med
one-touch-funktion
Lad mobilenheden berøre N-Mark på
enheden igen.
Bemærkninger
• Afhængig af din enhed skal du muligvis
udføre følgende på din mobilenhed
i forvejen.
– Aktiver NFC-funktionen.
– Download "NFC Easy Connect"programmet fra Google Play™, og start
programmet. (Programmet er muligvis
ikke tilgængeligt i alle lande og/eller
områder). Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til
enheden.
• Denne funktion fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner
eller højttalere. Hvis du vil lytte til lyd ved
brug af en BLUETOOTH-kompatibel
hovedtelefon eller højttalere, kan du se
"Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den
tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller
højttalere" (side 30).
• [Bluetooth Mode] ændres automatisk
til [Receiver], når der foretages
BLUETOOTH-tilslutning med one-touchfunktionen. Selvom one-touchfunktionen annulleres, forbliver
[Bluetooth Mode]-indstillingen som
[Receiver]. Hvis du ønsker oplysninger
om [Bluetooth Mode], kan du se
[Bluetooth Settings] (side 46).
29DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
Lad mobilenheden berøre N-Mark
på enheden.
Lad dem berøre hinanden, indtil
enheden vibrerer, og der vises en
meddelelse på mobilenheden.
Følg vejledningen på skærmen for
at fuldføre tilknytningen af enheden
og mobilenheden.
5
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\070BTF.fm
Lytte til lyd fra det
tilsluttede TV eller den
tilsluttede enhed fra
hovedtelefoner eller
højttalere
Du kan lytte til lyden fra det tilsluttede
TV eller den tilsluttede enhed fra
BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner
eller højttalere ved at tilslutte dem med
BLUETOOTH-funktionen.
Hvis du ikke kan finde navnet på
dine hovedtelefoner eller højttalere
i [Device List], skal du vælge [Scan].
6
7
Lytte til lyden ved tilknytning
med hovedtelefoner eller
højttalere
1
2
3
4
5
masterpage: Left
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vend tilbage til startmenuen,
og vælg den ønskede indgang.
Billedet af den valgte indgang vises
på TV-skærmen, der vises "BT TX"
på frontpanelskærmen og derefter
udsendes lyden fra hovedtelefonerne
eller højttaleren.
Der udsendes ingen lyd fra systemet.
Hvis du ønsker oplysninger om valg
af indgang, kan du se "Brug af
startmenuen" (side 12).
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken for
hovedtelefoner eller højttaler.
Når der er oprettet forbindelse til
hovedtelefoner eller højttalere,
kan lydstyrkeniveauet for
hovedtelefoner eller højttaler styres
med VOL +/– på enheden og  +/–
på fjernbetjeningen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Annullere tilknytning
Vælg [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Systemet skifter til BLUETOOTHtransmissionstilstand.
Fjerne en registreret enhed fra
enhedslisten
Indstil de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere til
tilknytningstilstand.
Se i betjeningsvejledningen til
hovedtelefonerne eller højttaleren
for at få oplysninger om
tilknytningsmetode.
Vælg navnet på hovedtelefonerne
eller højttaleren fra [Device List]
i [Bluetooth Settings].
Når BLUETOOTH-tilslutningen er
etableret, vises [Bluetooth device is
connected.] (Navnet på den
tilsluttede enhed vises også).
Annuller tilknytning på hovedtelefonerne eller højttaleren i trin 4.
1
Følg trin 1 til 5 i "Lytte til lyden ved
tilknytning med hovedtelefoner eller
højttalere".
2
Vælg navnet på hovedtelefonerne
eller højttaleren, og tryk derefter
på OPTIONS.
3
4
Vælg [Remove].
Følg vejledningen på skærmen for
at slette de ønskede hovedtelefoner
eller højttaleren fra enhedslisten.
30DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\070BTF.fm
Lytte til lyd med tilknyttede
hovedtelefoner eller
højttalere
1
2
4
5
Vælg den ønskede indgang.
Hvis du ønsker oplysninger om valg
af indgang, kan du se "Brug af
startmenuen" (side 12).
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
for hovedtelefoner eller
højttalere.
Tryk på RX/TX på
fjernbetjeningen.
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter], og der vises "BT TX"
på frontpanelskærmen.
Dette system tilsluttes automatisk
til de hovedtelefoner eller den
højttaler, som det sidst var tilsluttet,
og derefter udsendes lyden fra
hovedtelefonerne eller højttaleren.
Der udsendes ingen lyd fra
systemet.
Juster lydstyrken.
Juster lydstyrkeniveauet for
hovedtelefoner eller højttaler. Du
kan også justere lydstyrkeniveauet
for hovedtelefoner eller højttaler
med  +/– på fjernbetjeningen.
Frakoble hovedtelefoner
eller højttaler
Udfør et af følgende trin.
– Deaktiver BLUETOOTH-funktionen
for hovedtelefoner eller højttaler.
– Tryk på RX/TX.
– Sluk for systemet eller
hovedtelefonerne eller højttaleren.
– Vælg enhedsnavnet for de tilsluttede
hovedtelefoner eller højttaler fra
[Setup] - [Bluetooth Settings] [Device List].
Om tilslutning af hovedtelefoner eller højttaler
• Du kan måske ikke justere
lydstyrkeniveauet afhængigt af
de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
og Home Theatre Control-funktionen
deaktiveres, når [Bluetooth Mode]
er indstillet til [Transmitter].
• Når der er valgt [Bluetooth Audio]
eller [Screen mirroring], kan du
ikke indstille [Bluetooth Mode] til
[Transmitter]. Du kan heller ikke
ændre den med RX/TX på
fjernbetjeningen.
• Du kan registrere op til 9 BLUETOOTHenheder. Hvis den 10. BLUETOOTHenhed registreres, bliver den mindst
nye BLUETOOTH-enhed erstattet
med den nye.
• Systemet kan vise op til 15 registrerede
BLUETOOTH-enheder i [Device List].
• Du kan ikke ændre lydeffekter eller
indstillinger i indstillingsmenuen
under transmittering af lyd til de
BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren.
• Noget indhold kan ikke udsendes
på grund af indholdsbeskyttelse.
• Afspilning af lyd/musik på
BLUETOOTH-enheden kan være
forsinket i forhold til afspilning på
enheden på grund af de særlige
karakteristika i trådløs BLUETOOTHteknologi.
• Du kan aktivere eller deaktivere
modtagelse af AAC- eller LDAC-lyd
fra BLUETOOTH-enheden (side 47).
31DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\080NTW.fm
masterpage: Left
Lytte til musik på en PC
Oplevelse med
netværksfunktionen
PC
Lytte til musik på din PC
med et hjemmenetværk
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på din PC via dit hjemmenetværk.
Musikfiler kan afspilles ved betjening af
systemets skærmvisning (OSD - On
screen display) eller på en dedikeret app
ved navn SongPal på en mobilenhed
f.eks. en smartphone eller tablet.
Forberedelse af Home
Network
1
2
3
Tilslut systemet til et netværk.
Se "Tilslutning til et kabelforbundet
netværk" (side 18) og "Tilslutning til
et trådløst netværk" (side 19).
Tilslut PC'en til et netværk.
Se betjeningsvejledningen til
PC'en, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Indstil PC'en.
Hvis du vil bruge PC'en på
dit hjemmenetværk, skal du
indstille PC'en som server. Se
betjeningsvejledningen til PC'en,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Trådløst LAN-router
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [Home Network]
i startmenuen.
Enhedsnavnet på dit hjemmenetværk vises på TV-skærmen.
Vælg den ønskede enhed [Music] - den mappe, hvor
sangene er lagret - sang.
Den valgte lyd afspilles, og lyden
udsendes fra systemet.
4
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 25).
Tips
• Du kan få vist fotos, der er lagret på
PC'en, ved at vælge [Photo] i trin 3.
• Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 52).
Tip
Se
[Setup] - [Network Settings] [Network Connection Status], når du
kontrollerer netværkets tilslutningsstatus.
32DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\080NTW.fm
Lytte til musik på en PC ved
brug af SongPal
masterpage:
Right
Lytte til musik på Music
Services
PC
Du kan lytte til musiktjenesterne, som
tilbydes på internettet, med dette
system. Hvis du vil bruge denne
funktion, skal systemet være tilsluttet
internettet.
1
Trådløst LAN-router
2
3
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på PC'en, ved at bruge den edikerede
app SongPal, der kan downloades til en
mobilappenhed, f.eks. en smartphone
eller tablet. Hvis du ønsker oplysninger
om SongPal, kan du se "Hvad kan du
gøre med SongPal" (side 34) eller
følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Vælg [Music Services]
i startmenuen.
Musiktjenesterne vises på
TV-skærmen.
Vælg den ønskede musiktjeneste.
Vejledningen til at lytte til
musiktjenesten vises på
TV-skærmen.
Følg vejledningen for at lytte
til musiktjenesterne.
Tip
Du kan opdatere listen over
tjenesteudbydere ved at trykke på OPTIONS
og derefter vælge [Update Services] i trin 2.
33DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Oplevelse med netværksfunktionen
Smartphone eller
tablet
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\080NTW.fm
masterpage: Left
Lytte til musik på USB-enheden
Lytte til musik på
mobilenheden
med SongPal
Hvad kan du gøre med
SongPal
SongPal er et program til kontrol af
kompatible Sony-lydenheder ved
brug af din smartphone/iPhone.
Søg efter SongPal på Google Play™ eller
i App Store, og download den til din
smartphone/iPhone.
Du kan afspille musik på en enhed,
der er tilsluttet til (USB)-porten på
enheden.
Bemærk
Hvad du kan styre med SongPal varierer,
afhængigt af den tilsluttede enhed.
Specifikation og design af programmet
kan ændres uden forudgående varsel.
Brug af SongPal
1
2
Hvis du ønsker oplysninger om SongPal,
kan du se følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Download af SongPal på din på
smartphone/iPhone giver dig følgende.
Systemets lydindstillinger
Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge
den [ClearAudio+]-indstilling, der
anbefales af Sony.
Musiktjeneste
Du kan konfigurere de indledende
indstillinger for at bruge
musiktjenester*.
* Afhængig af land eller område kan
musiktjenester og deres
gyldighedsperioder være forskellige.
Det kan være nødvendigt at opdatere
enheden.
Hvis du bruger Google Cast™ på
musiktjenesten, kan du se "Brug af
Google Cast" (side 35).
3
4
Download den gratis SongPal-app
til den mobile enhed.
Tilslut systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen
(side 27) eller netværksfunktionen
(side 18).
Start SongPal.
Betjen ved at følge SongPalskærmen.
Bemærkninger
• Før du bruger SongPal, skal du sørge for
at indstille [Bluetooth Mode] til [Receiver]
(side 46).
• Brug den seneste SongPal-version.
Tips
• Du kan tilslutte systemet og
mobilenheden med NFC-funktionen
(side 28).
• Hvis du opretter tilslutning til
netværksfunktionen, kan du tilslutte
mobilenheden til det samme netværk,
som systemet.
Lytte til musik på dit
hjemmenetværk
Du kan afspille musik, der er lagret på
din PC eller hjemmenetværksserver,
over dit netværk.
34DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\080NTW.fm
Brug af Google Cast
Google Cast giver dig mulighed for at
vælge musikindhold fra den Google
Cast-aktiverede app og afspille det
på enheden.
Google Cast kræver indledende
opsætning ved brug af SongPal.
1
3
4
5
Tilslut enheden med Wi-Fi til det
samme netværk som systemet
(side 19).
Start SongPal, vælg systemet, og
tryk på [Settings] - [Google Cast] [Learn how to Cast].
Kontroller betjeningen, og Google
Cast-aktiverede apps,
og download appen.
Start den Google Cast-aktiverede
app, tryk på knappen cast,
og vælg systemet.
Lytte til musik ved at
tilslutte din SongPal
Link-kompatible enhed
Lytte til den samme musik
i forskellige lokaler
(trådløst multilokale)
Du kan lytte til musik, der er lagret på
din PC eller smartphone samt til musik
fra netværkstjenester, i forskellige
lokaler med ultimativ lydkvalitet.
Du kan betjene den med den SongPalapp, der er installeret på en
smartphone/iPhone. Hvis du vil bruge
flere SongPal-kompatible enheder, skal
du tilslutte dem til det samme trådløse
lokalnetværk.
Udføre indstilling på SongPal
Udfør indstillingen ved at følge hjælpen
i SongPal.
Tip
Hvis du ønsker oplysninger om SongPal,
kan du se "Hvad kan du gøre med SongPal"
(side 34).
6
Vælg og afspil musik på den
Google Cast-aktiverede app.
Musikken afspilles på systemet.
Bemærk
Du kan ikke bruge Google Cast, mens der
vises "google cast updating" på enhedens
frontpanelskærm. Vent, indtil opdateringen
er fuldført, og prøv derefter igen.
35DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Oplevelse med netværksfunktionen
2
Download den gratis SongPal-app
til den mobile enhed.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\080NTW.fm
Visning af den mobile
enheds skærm på et TV
(MIRRORING)
[Screen mirroring] er en funktion til at
vise skærmen fra en mobilenhed på
TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi.
Systemet kan tilsluttes direkte med en
Screen mirroring-kompatibel enhed
(f.eks. smartphone, tablet). Du kan nyde
at bruge enhedens skærm på den store
TV-skærm. Der kræves ingen trådløs
router (eller adgangspunkt) for at bruge
denne funktion.
masterpage: Left
Bemærkninger
• Når du bruger Screen mirroring, kan
kvaliteten af billede og lyd nogle gange
blive forringet på grund af interferens
fra andre netværk.
• Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
kvaliteten af billede og lyd være forringet.
• Nogle netværksfunktioner er muligvis
ikke tilgængelige under Screen mirroring.
• Kontroller, at din enhed er kompatibel
med Miracast. Der garanteres ikke for
tilslutningsmuligheder med alle Miracastkompatible enheder.
Annullering af skærmspejling
Tryk på HOME eller BACK.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Tryk på MIRRORING.
Følg den vejledning, der vises
på TV-skærmen.
Aktiver Screen mirroring-funktionen
fra din mobilenhed.
Mobilenhedens skærm vises
på TV-skærmen.
Tips
• Du kan vælge [Screen mirroring]
fra startmenuen i trin 1.
• Du kan forbedre afspilningsstabiliteten
med indstillingen [Screen mirroring RF
Setting] (side 50).
36DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
3
Brug af forskellige funktioner/
indstillinger
Udføre den trådløse
tilslutning af
subwooferen (LINK)
Udfør den trådløse tilslutning af
subwooferen igen for at få en bedre
forbindelse.
4
5
6
Strømindikator
1
2
Vælg [System Settings] - [Wireless
Subwoofer Connection] - [Link].
Skærmen [Link] vises på
TV-skærmen.
Tryk på LINK på bagsiden af
subwooferen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker grønt.
Gå til næste trin i løbet af 1 minut.
Vælg [Start].
Linkindstillingen starter.
Tryk på [Cancel] for at vende tilbage
til det forrige skærm.
Fuldfør linkindstillingen ved at
følge meddelelsen på skærmen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen lyser grønt.
Bemærkninger
• Hvis meddelelsen [Cannot set Link.] vises,
skal du følge anvisningerne på skærmen.
• Når [Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter], og BLUETOOTH-enheden er
tilsluttet systemet, kan der ikke oprettes
forbindelse til den trådløse subwoofer.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
37DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
LINK
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
Afspilning af
komprimerede lydfiler
med naturlig lydkvalitet
Denne funktion forbedrer lydkvaliteten
af komprimerede lydfiler ved at
genoprette den lyd i det høje område,
der er fjernet af
komprimeringsprocessen. Du kan
nyde at lytte til lyd, der minder om den
oprindelige, naturlige og rumlige lyd.
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du vælger [Music] som lydfeltet (side 23).
1
2
3
4
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller
et Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Audio Settings] - [DSEE].
Vælg [On].
masterpage: Left
AUDIO
1
Tryk på AUDIO.
Lydsignalet vises på
frontpanelskærmen.
2
Tryk på knappen flere gange for at
vælge det ønskede lydsignal.
Bemærkninger
Lydsignal
Forklaring
• Denne funktion er kompatibel med
2 kanals digitale indgangssignaler på
44,1 kHz eller en samplingfrekvens
på 48 kHz.
• Samplingfrekvensen/bitdybden efter
opskalering er op til 96 kHz/24 bit.
• Denne funktion er ikke kompatibel
med DSD-signaler.
• Denne funktion fungerer ikke, når der er
valgt [Analog].
"MAIN"
Lyden på
hovedsproget
udsendes.
"SUB"
Lyden på undersproget
udsendes.
"MN/SB"
Der udsendes en
blanding af hovedog undersproget.
Bemærkninger
• Hvis du vil modtage et Dolby Digitalsignal, skal du tilslutte et TV eller en
anden enhed til TV IN (OPTICAL)-stikket
med det optisk digitale kabel
(medfølger).
• Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt
med Audio Return Channel-funktionen
(side 41), kan du modtage et Dolby
Digital-signal via et HDMI-kabel.
38DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
Deaktivering af
enhedens knapper
Du kan deaktivere knapperne på
enheden for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg
(børnelåsfunktionen).
masterpage:
Right
Ændring af lysstyrken for
frontpanelskærmen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER)
Du kan ændre lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren.
Tryk på VOL –, VOL + og VOL –
i rækkefølge, mens du trykker på
og holder INPUT på enheden nede.
Der vises "LOCK" på frontpanelskærmen,
og knapperne på enheden fungerer ikke.
Du kan betjene enheden med
knapperne på fjernbetjeningen.
Afbrydelse af
børnelåsfunktionen
Tryk på VOL –, VOL + og VOL –
i rækkefølge, mens du trykker på
og holder INPUT på enheden nede.
Der vises "UNLCK" på frontpanelskærmen,
og børnelåsfunktionen afbrydes.
1
2
Tryk på DIMMER.
Skærmtilstanden vises
på frontpanelskærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge den ønskede skærmtilstand.
Tilstand
Forklaring
"BRIGHT"
Frontpanelskærmen og
BLUETOOTHindikatoren lyser lyst.
"DARK"
Frontpanelskærmen og
BLUETOOTHindikatoren lyser mørkt.
"OFF"
Frontpanelskærmen
er slukket.
Bemærk
 (tænd/sluk) er ikke låst med
børnelåsfunktionen.
Bemærk
Frontpanelskærmen slukkes, hvis der vælges
"OFF". Den tændes automatisk, når du trykker på en vilkårlig knap, og slukkes derefter
igen, hvis du ikke betjener systemet i ca.
10 sekunder. Men i nogle tilfælde slukkes
frontpanelskærmen ikke. I denne situation er
lysstyrken på frontpanelskærmen den samme som "DARK".
39DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
DIMMER
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
Spare strøm
i standbytilstand
Kontroller, at du har foretaget følgende
indstillinger:
– [Bluetooth Standby] er indstillet
til [Off] (side 47).
– [Standby Through] er indstillet til [Off]
(side 48).
– [Quick Start/Network Standby]
er indstillet til [Off] (side 49).
– [Remote Start] er indstillet til [Off]
(side 50).
Brug af Control for HDMIfunktionen
Hvis du tilslutter en enhed, f.eks. et TV
eller en Blu-ray Disc-optager, der er
kompatibel med Control for HDMIfunktionen*, med HDMI-kablet, kan
du nemt betjene enheden med en
TV-fjernbetjening.
Følgende funktioner kan bruges sammen
med Control for HDMI-funktionen.
• Funktion til slukning af systemet
• Funktionen Kontrol af systemlyd
• Audio Return Channel
• Funktionen Afspilning med et
enkelt tryk
• Nem fjernbetjening
• HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
Bemærk
Disse funktioner kan muligvis fungere med
enheder af andet fabrikat end Sony, men
der gives ingen garanti for funktionalitet.
* Control for HDMI er en standard, der
bruges af CEC (Consumer Electronics
Control) til at tillade HDMI-enheder
(High-Definition Multimedia Interface)
at styre hinanden.
masterpage: Left
Forberedelse til brug af
Control for HDMI-funktionen
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI]
på systemet til [On] (side 48).
Standardindstillingen er [On].
Aktiver indstillingerne for funktionen
Control for HDMI for TV'et og andre
enheder, der er tilsluttet systemet.
Tip
Hvis du aktiverer funktionen Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync), når du bruger et TV,
der er produceret af Sony, aktiveres
funktionen Control for HDMI også
automatisk. Når indstillingerne er fuldført,
vises der "DONE" på frontpanelskærmen.
Funktion til slukning af
systemet
Når du slukker TV'et, slukkes systemet
og den tilsluttede enhed automatisk.
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] på
systemet til [On] eller [Auto] (side 48).
Standardindstillingen er [Auto].
Bemærk
Afhængigt af enhedens status slukkes den
tilsluttede enhed muligvis ikke.
Funktionen Kontrol af
systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du ser
TV, udsendes lyden fra TV'et gennem
systemets højttalere. Lydstyrken på
systemet kan justeres ved brug af
fjernbetjeningen til TV'et.
Hvis TV-lyden blev udsendt gennem
systemets højttalere, sidste gang du så
TV, tændes systemet automatisk, når du
tænder TV'et igen.
40DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
Det er også muligt at bruge TV-menuen til
betjening. Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
Audio Return Channel
Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI
IN-stik, der er kompatibelt med Audio
Return Channel, kan du lytte til TV-lyd
fra systemets højttalere uden at tilslutte
et optisk digitalt kabel.
Indstil [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] til [Auto] (side 48).
Standardindstillingen er [Auto].
Bemærk
Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio
Return Channel, skal du tilslutte det optisk
digitale kabel (medfølger) (se i den
medfølgende installationsvejledning).
Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
Når du afspiller indhold på en enhed
(Blu-ray Disc-optager, "PlayStation®4"
osv.), der er tilsluttet systemet, tændes
systemet og TV'et automatisk, og
systemets indgangssignal skifter til
indgangen for den enhed, der spiller,
og lyden udsendes fra systemets
højttalere.
Bemærkninger
• Hvis [System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] på systemet er
indstillet til [On] eller [Auto] og TV-lyden
blev udsendt fra TV'ets højttalere, sidste
gang du så TV, tændes systemet ikke, og
lyden og billedet udsendes fra TV'et, selv
hvis du afspiller indhold på enheden
(side 48).
• Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen
af indholdet, der afspilles, muligvis ikke
korrekt.
Nem fjernbetjening
Du kan betjene systemet ved at vælge
systemet fra TV'ets Sync-menu.
Denne funktion kan bruges, hvis TV'et
understøtter Sync-menuen. Yderligere
oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• I TV'ets linkmenu genkendes systemet
af TV'et som "Player".
• Nogle handlinger er ikke tilgængelige
på alle TV'er.
41DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Der udsendes kun lyd fra TV'et, hvis der er
valgt andet end [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]eller [HDMI3]-indgang, når Twin Picturefunktionen på TV'et anvendes. Når du
deaktiverer Twin Picture-funktionen,
udsendes lyden fra systemet.
• Tallene for systemets lydstyrkeniveau
vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et.
Tallet for lydstyrkeniveau på TV-skærmen
kan være anderledes end tallet på
frontpanelskærmen på systemet.
• Afhængig af indstillingerne på TV'et er
funktionen Kontrol af systemlyd muligvis
ikke tilgængelig. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling (side 48) er en
funktion, der giver dig mulighed for
at nyde lyd og billede fra en tilsluttet
enhed uden at tænde systemet.
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] til [Auto]
(side 48). Standardindstillingen er [Auto].
Bemærk
Hvis billedet på en enhed, der er tilsluttet
til systemet, ikke vises på TV'et, skal du
indstille [Standby Through] til [On]. Hvis
du tilslutter et TV af et andet fabrikat end
Sony, anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen
Udover funktionen Control for HDMI kan
du også bruge følgende funktioner på
enheder, der er kompatible med
"BRAVIA" Sync-funktionen.
• Funktionen Sceneudvælgelse
• Home Theatre Control
• Funktionen Ekkoannulering
• Følg sprog
Bemærk
Disse funktioner er Sonys egne funktioner.
Denne funktion kan ikke bruges med
produkter af andet fabrikat end Sony.
Funktionen Sceneudvælgelse
Lydfeltet på systemet skifter automatisk
i henhold til indstillingerne for
funktionen Sceneudvælgelse på TV'et.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Indstil lydfeltet til [ClearAudio+] (side 23).
masterpage: Left
Funktionen Home Theatre
Control
Hvis der bruges et TV, der er
kompatibelt med funktionen
Home Theatre Control, kan
indstilling af systemet, indstilling af
lydfeltsindstillinger, indgangsskift osv.
udføres uden at skifte TV-indgang.
Denne funktion kan bruges, når
TV'et er tilsluttet til internettet.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Funktionen Ekkoannulering
Ekkoet reduceres, når du bruger en
social visningsfunktion, som f.eks.
Skype, når du ser TV-programmer.
Denne funktion kan bruges, hvis TV'et
understøtter sociale visningsfunktioner.
Yderligere oplysninger finder du i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• Hvis indgangen på systemet er [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3], når du bruger
Social Viewing-funktionen, ændres
indgangen automatisk til [TV]. Lyden
fra Social Viewing og TV-programmet
udsendes fra højttalerne på systemet.
• Der udsendes kun lyd fra højttalerne
i TV'et, hvis der er valgt en anden indgang
for systemet end [TV], [HDMI1], [HDMI2]
eller [HDMI3] når Social Viewingfunktionen på TV'et anvendes.
• Denne funktion kan ikke bruges,
når lyden udsendes fra TV'et.
Følg sprog
Når du ændrer skærmsproget på TV'et,
ændres systemets skærmvisningssprog
også.
42DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
masterpage:
Right
Bemærkninger om
HDMI-tilslutninger
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Brug et HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet). Hvis du bruger et HDMIstandardkabel, vises 1080p, 3D- og
4K-indhold muligvis ikke korrekt.
• Brug et godkendt HDMI-kabel.
• Brug et Sony High Speed HDMI-kabel
med Ethernet med typelogoet.
• Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlængde osv.), der udsendes fra et
HDMI-stik, kan blive undertrykt af den
tilsluttede enhed.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen eller antallet
af kanaler for de udsendte
lydudgangssignaler fra
afspilningsenheden ændres.
• Når der er valgt [TV]-indgang,
udsendes der videosignaler via et af
de HDMI IN 1/2/3-stik, der blev valgt
sidste gang fra HDMI OUT (ARC)stikket.
• Dette system understøtter
"TRILUMINOS", ITU-R BT.2020,
HDR (High Dynamic Range),
3D- og 4K-transmission.
43DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
masterpage: Left
Brug af opsætningsskærmen
Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd.
Standardindstillingerne er understreget.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
Vælg det ønskede element.
Indstilling af element
Forklaring
[Software Update] Opdaterer systemets software. (side 45)
[Screen Settings]
Til angivelse af skærmindstillinger i henhold til typen af TV.
(side 45)
[Audio Settings]
Til angivelse af lydindstillinger i henhold til typen af
tilslutningsstik. (side 46)
[Bluetooth Settings] Til angivelse af detaljerede indstillinger for BLUETOOTHfunktionen. (side 46)
[System Settings]
Til angivelse af systemrelaterede indstillinger. (side 48)
[Network Settings] Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og
hjemmenetværk. (side 50)
[Input Skip Setting] Angiver indstilling af indgangsoverspring for hver indgang.
(side 50)
[Easy Setup]
[Resetting]
Kører Easy Setup igen for at angive grundlæggende indstillinger.
(side 51)
Gendanner systemets standardindstillinger. (side 51)
44DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
[Software Update]
Ved at opdatere softwaren til den nyeste
version kan du benytte de nyeste
funktioner.
Du finder yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner på følgende
websted:
www.sony.eu/support
Bemærkninger
[Update via Internet]
Opdaterer systemets software ved brug
af det tilgængelige netværk. Følg
anvisningerne på skærmen. Sørg for, at
netværket har forbindelse til internettet.
[Update via USB Memory]
Opdaterer softwaren ved brug af
USB-hukommelse. Sørg for, at
softwareopdateringsmappen har
det korrekte navn "UPDATE".
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller et TV
med widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med 4:3-skærm uden
widescreen-funktion.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Udsender videosignal i henhold
til opløsningen på TV'et eller den
tilsluttede enhed.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Udsender videosignal i henhold
til den valgte opløsningsindstilling.
* Hvis farvesystemet på
afspilningsindholdet er NTSC, kan
videosignalopløsningen kun konverteres
til [480i] og [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Denne funktion indstiller udsendelse af
signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket på
systemet, når Screen mirroringfunktionen bruges.
[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler,
når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt
TV via en HDMI-tilslutning, og [Output
Video Resolution] er indstillet til [Auto]
eller [1080p].
[Off]: Vælg denne indstilling, når dit TV
ikke er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
[4K Output]
[Auto1]: Udsender 2K-videosignaler
under skærmspejling og 4K-videosignaler
under fotoafspilning, når der oprettes
tilslutning til en 4K-kompatibel enhed,
der er produceret af Sony.
[Auto2]: Udsender 4K-videosignaler
under afspilning af 24p-indhold med
skærmspejling eller fotoafspilning, når du
tilslutter en 4K/24p-kompatibel enhed.
[Off]: Deaktiverer funktionen.
Bemærkninger
• Hvis din enhed, der er produceret af Sony,
ikke registreres, når der er valgt [Auto1],
har indstillingen den samme effekt som
indstillingen [Auto2].
• [Network content 24p Output] i [24p
Output] skal indstilles korrekt for [Auto2].
45DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Et internetmiljø er nødvendigt for at
foretage opdateringer via internettet.
• Under en softwareopdatering vises der
"UPDT" på frontpanelskærmen. Når
opdateringen er gennemført, genstarter
systemet automatisk. Mens opdateringen
er i gang, må du ikke tænde eller slukke
for systemet eller betjene systemet eller
TV'et. Vent, indtil softwareopdateringen
er udført.
• Indstil [Auto Update] til [On], når du vil
udføre opdateringer automatisk (side 49).
Softwareopdateringer kan udføres, selv hvis
du vælger [Off] i [Auto Update] afhængigt af
detaljerne for opdateringerne.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af
den eksterne enhed og skifter derefter
til en passende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter en enhed med et HDCPkompatibelt DVI-stik.
[Video Direct]
Du kan deaktivere OSD (On-Screen
Display - skærmvisning) på systemet,
når der er valgt [HDMI1]-, [HDMI2]- eller
[HDMI3]-indgang.
Denne funktion er praktisk, når du spiller
et spil, da du kan se hele spillets skærm.
[On]: Deaktiverer OSD. Oplysningerne
vises ikke på TV-skærmen, og knapperne
OPTIONS og DISPLAY fungerer ikke.
[Off]: Viser kun oplysninger på TVskærmen, når du ændrer indstillingerne,
f.eks. når du vælger lydfeltet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Udjævner overgangen af af
videosignaler, der udsendes fra HDMI
OUT (ARC)-stikket.
[Off]: Vælg dette, hvis videosignalerne er
forvrængede, eller farverne er unaturlige.
[Audio Settings]
[DSEE]
Denne funktion er kun tilgængelig,
når du vælger [Music] som lydfelt.
[On]: Forbedrer lydkvaliteten ved at
genoprette lyd i det høje område
(side 38).
[Off]: Off
masterpage: Left
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd,
der er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gengiver lydsporet med
det dynamiske område, der var tiltænkt
under optagelsen.
[Off]: Det dynamiske område
komprimeres ikke.
[Attenuation settings - Analog]
Der kan forekomme forvrængning, når
du lytter til en enhed, der er tilsluttet
ANALOG IN-stikket. Du kan undgå
forvrængning ved at dæmpe
indgangsniveauet på systemet.
[On]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet dæmpes til denne
indstilling.
[Off]: Normalt indgangsniveau.
[Audio Output]
Du kan vælge den udgangsmetode, der
bruges til udsendelse af lydsignalet.
[Speaker]: Udsender kun multikanallyd
fra systemets højttalere.
[Speaker + HDMI]: Udsender
multikanallyd fra systemets højttalere
og lineære 2-kanals PCM-signaler via
HDMI OUT (ARC)-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI OUT
(ARC)-stikket. Lydformatet afhænger af
den tilsluttede enhed.
Bemærkninger
• Når [Control for HDMI] er indstillet til [On]
(side 48), indstilles [Audio Output] til
[Speaker + HDMI] automatisk, og denne
indstilling kan ikke ændres.
• Der udsendes ikke lydsignaler fra HDMI
OUT (ARC)-stikket, når [Audio Output] er
indstillet til [Speaker + HDMI], og [HDMI1
Audio Input Mode] (side 48) er indstillet til
[TV]. (kun modeller i Europa)
[Bluetooth Settings]
[Audio DRC]
Du kan komprimere lydsporets
dynamiske område.
[Bluetooth Mode]
Du kan lytte til indhold fra en BLUETOOTHenhed via dette system eller lytte til lyd fra
46DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
dette system ved brug af BLUETOOTHkompatible hovedtelefoner eller
højttaleren.
[Receiver]: Dette system er
i receivertilstand og kan modtage og
udsende lyd fra BLUETOOTH-enheden.
[Transmitter]: Dette system er
i sendertilstand og kan sende lyd
til de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren. Hvis du
skifter indgang for systemet, vises
"BT TX" på frontpanelskærmen.
[Off]: Der er slukket for BLUETOOTHfunktionen, og du kan ikke vælge
[Bluetooth Audio]-indgangen.
masterpage:
Right
Bemærkninger
• Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er
aktiveret, og din enhed understøtter AAC.
• Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere, kan
denne indstilling ikke ændres.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Denne funktion er kun tilgængelig,
når [Bluetooth Mode] er indstillet til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver LDAC-codec.
[Off]: Deaktiver LDAC-codec.
Bemærkninger
[Device List]
[Wireless Playback Quality]
Viser en liste over tilknyttede og
registrerede BLUETOOTH-enheder
(SNK-enhed), når [Bluetooth Mode]
er indstillet til [Transmitter].
Du kan indstille transmissionsdatahastigheden for LDAC-afspilning.
Denne funktion er kun tilgængelig,
når du indstiller [Bluetooth Mode] til
[Transmitter] og [Bluetooth Codec LDAC] til [On].
[Auto]: Overførselshastigheden ændres
automatisk i henhold til miljøet. Hvis
lydafspilning er ustabil i denne tilstand,
kan du bruge de andre tre tilstande.
[Sound Quality]: Den højeste
bithastighed bruges. Lyd sendes i en
højere kvalitet, men lydafspilning kan
nogle gange blive ustabil, når
linkkvaliteten ikke er tilstrækkelig god.
[Standard]: Den mellemste bithastighed
bruges. Både lydkvalitet og
afspilningsstabilitet balanceres.
[Connection]: Stabilitet prioriteres.
Lydkvaliteten bliver rimelig, og
tilslutningsstatus bliver sandsynligvis
stabil. Det anbefales at bruge denne
indstilling, hvis tilslutningen er ustabil.
Bemærk
[Bluetooth Standby]
Du kan indstille [Bluetooth Standby],
så systemet kan tændes af en
BLUETOOTH-enhed, selv når systemet er
i standbytilstand. Denne funktion er kun
tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er
indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Systemet tændes automatisk,
når du anmoder om en BLUETOOTHtilslutning fra en tilknyttet BLUETOOTHenhed.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec - AAC]
Denne funktion er kun tilgængelig,
når [Bluetooth Mode] er indstillet til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver AAC-codec.
[Off]: Deaktiver AAC-codec.
47DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
Du kan oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed via one-touchfunktionen, selv hvis du har indstillet
[Bluetooth Mode] til [Off].
• Du kan lytte til mere lyd i høj kvalitet,
hvis LDAC er aktiveret, og din enhed
understøtter LDAC.
• Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere, kan
denne indstilling ikke ændres.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan vælge det ønskede sprog, der
skal vises på skærmen.
[Wireless Subwoofer Connection]
Du kan udføre trådløs tilslutning af
subwooferen igen. Se "Udføre den
trådløse tilslutning af subwooferen
(LINK)" (side 37) for at få flere
oplysninger.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (side 40)
[On]: Funktionen Control for HDMI er
deaktiveret. Enheder, der er tilsluttet
med et HDMI-kabel, kan kontrollere
hinanden.
[Off]: Slukket
• [Standby Linked to TV] (side 40)
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis indgangen til systemet er
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller
[Screen mirroring], slukker systemet
automatisk, når du slukker TV'et.
[On]: Systemet slukkes automatisk
uanset indgangen, når du slukker
TV'et.
[Off]: Systemet slukkes ikke, når
du slukker TV'et.
• [Audio Return Channel] (side 41)
Vælg denne funktion, når systemet er
tilsluttet til et TV's HDMI IN-stik, der er
kompatibelt med Audio Return
Channel. Funktionen er kun
tilgængelig, når du indstiller [Control
for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyd fra
systemets højttalere.
[Off]: Vælg denne indstilling, når der
er tilsluttet et optisk digitalt kabel.
masterpage: Left
• [Standby Through] (side 42)
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Signaler udsendes fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik, når
TV'et er tændt, mens systemet ikke
er tændt. Systemets strømforbrug
i standby kan reduceres mere, når
det indstilles til [On].
[On]: Signaler udsendes altid fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik,
når systemet ikke er tændt. Hvis du
tilslutter et TV af et andet fabrikat end
Sony, anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
[Off]: Signaler udsendes ikke fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik,
når systemet ikke er tændt. Tænd
systemet, hvis du vil nyde TV-indhold
fra en enhed, der er tilsluttet til
systemet. Systemets strømforbrug
i standby kan reduceres mere, når
det indstilles til [On].
• [HDMI1 Audio Input Mode]
(kun modeller i Europa)
Du kan vælge lydindgangen for den
enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1stikket.
[HDMI1]: Lyden af den enhed, der
er tilsluttet til HDMI IN 1-stikket,
indsendes fra HDMI IN 1-stikket.
[TV]: Lyden af den enhed, der er
tilsluttet til HDMI IN 1-stikket,
indsendes fra TV IN (OPTICAL)-stikket.
• [HDMI Signal Format]
Når du viser 4K-format* i høj kvalitet
med HDMI-indgangen, skal du vælge
denne indstilling.
[Standard format]: Standardformat til
normal brug.
[Enhanced format]: HDMI-format i høj
kvalitet. Vælg kun dette, når du bruger
kompatible enheder.
48DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
masterpage:
Right
Bemærkninger
[Auto Update Settings]
• Vælg kun [Enhanced format], når den
tilsluttede enhed og TV'et understøtter
4K*-format i høj kvalitet.
• Afhængigt af TV'et kan det være
nødvendigt at angive TV-indstillingen.
Se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Billedet vises muligvis ikke korrekt, hvis
indstillingen ændres. I denne situation
skal du ændre indstillingen til [Standard
format].
• Når du ser 4K-billeder i høj kvalitet*, skal
du bruge et Premium High Speed HDMIkabel, der understøtter hastigheder på
4K 60p 18Gbps.
[Auto Update]
[On]: Softwareopdatering udføres
automatisk mellem 2 og 5 lokal tid i den
valgte [Time Zone], mens systemet
ikke er i brug. Hvis du vælger [Off]
i [Quick Start/Network Standby],
udføres opdatering, når du har
slukket systemet.
[Off]: Off
[Time Zone]
Vælg dit land/område.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Gør opstartstiden fra
standbytilstand kortere. Du kan hurtigt
betjene systemet, når du har tændt det.
[Off]: Off
[Automatisk standbytilstand]
[On]: Aktiverer funktionen [Automatisk
standbytilstand]. Hvis systemet ikke
betjenes i ca. 20 minutter, skifter
systemet automatisk til standby.
[Off]: Off
[Auto Display]
[On]: Viser automatisk oplysninger på
TV-skærmen, når du skifter lydsignaler,
billedtilstand osv.
[Off]: Viser kun oplysninger, når du
trykker på DISPLAY.
[Device Name]
Du kan ændre navnet på dette system
i henhold til dine ønsker, så det er mere
genkendeligt, når du bruger [Bluetooth
Audio]- eller [Screen mirroring]funktionen. Navnet bruges også med
andre netværk, f.eks. hjemmenetværk.
Følg vejledningen på skærmen, og brug
softwaretastaturet til at angive navnet.
[System Information]
Du kan få vist versionen af systemets
software og MAC-adressen.
[Software License Information]
Du kan få vist softwarelicensoplysninger.
[Software Update Notification]
[On]: Indstiller systemet til at give dig
besked om den seneste version af
softwaren (side 45)
[Off]: Off
49DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit, osv. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se
"Understøttede
indgangsvideoformater" (side 65).
Bemærkninger
• Softwareopdateringer kan udføres, selv
hvis du vælger [Off] i [Auto Update]
afhængigt af detaljerne for
opdateringerne.
• Softwareopdatering foretages automatisk
inden for 11 dage fra den nye
softwarefrigivelse.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
[Network Settings]
[Internet Settings]
Tilslut systemet til netværket på
forhånd.
[Wired Setup]: Vælg dette, når du opretter
forbindelse til en bredbåndsrouter ved
brug af et LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Vælg dette, når du
bruger systemets indbyggede Wi-Fifunktion til at oprette tilslutning til
et trådløst netværk.
Tip
masterpage: Left
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Tillader automatisk adgang fra en
nyligt registreret
hjemmenetværkscontroller.
[Off]: Off
[Home Network Access Control]
Viser en liste over produkter, der er
kompatible med
hjemmenetværkscontrolleren og
angiver, om der skal accepteres
kommandoer fra controllerne på listen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du besøge følgende websted og se de ofte
stillede spørgsmål:
www.sony.eu/support
[External Control]
[On]: Tillader, at hjemmenetværks-
[Network Connection Status]
[Remote Start]
Viser den aktuelle status for
netværkstilslutning.
[On]: Gør det muligt at tænde systemet
med en enhed, der er linket via
et netværk, når systemet er
i standbytilstand.
[Off]: Systemet kan ikke aktiveres af
en enhed, der er linket via et netværk.
[Network Connection Diagnostics]
Du kan køre netværksdiagnostikken for
at kontrollere, om netværkstilslutningen
fungerer korrekt.
controlleren styrer dette system.
[Off]: Off
[Input Skip Setting]
[Screen mirroring RF Setting]
Hvis du bruger flere trådløse systemer,
f.eks. trådløst lokalnetværk, kan de
trådløse signaler blive ustabile. I denne
situation kan afspilningsstabilitet blive
forbedret ved at indstille den
prioriterede radiofrekvenskanal
til Screen mirroring.
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet vælger automatisk
den bedste kanal til Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte kanal
prioriteres til Screen mirroringtilslutning.
[Connection Server Settings]
Angiver, om den tilsluttede
hjemmenetværksserver skal vises eller ej.
Overspringsindstillingen er en praktisk
funktion, der giver dig mulighed for at
springe over ubrugte indgange, når du
vælger en funktion ved at trykke på
INPUT +/–.
[Do not skip]: Systemet springer ikke
over den valgte indgang.
[Skip]: Systemet springer over den
valgte indgang.
Bemærk
Hvis du trykker på INPUT +/–, når
startmenuen vises, vises et indgangsikon
nedtonet, hvis det er indstillet til [Skip].
Tip
Du kan udføre [Input Skip Setting] fra
indstillingsmenuen (side 52).
50DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
masterpage:
Right
[Easy Setup]
Kør [Easy Setup] for at foretage
de grundlæggende start- og
netværksindstillinger for systemet.
Følg vejledningen på skærmen.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Du kan nulstille systemets indstillinger
til fabriksindstillingerne ved at vælge
gruppen af indstillinger. Alle
indstillinger i gruppen nulstilles.
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
[Initialize Personal Information]
Du kan slette dine personlige
oplysninger på systemet.
Bemærk
Hvis du kasserer, videregiver eller
videresælger dette system, bør du slette alle
personlige oplysninger af sikkerhedsformål.
Tag de rette forholdsregler, f.eks. ved at
logge ud, hver gang du har brugt en
netværkstjeneste.
51DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\090OST.fm
masterpage: Left
Indstillingsmenuliste
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af situationen.
Element
Forklaring
[A/V SYNC]
Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd. Lydudsendelse kan blive
forsinket (side 25).
[Sound Field]
Ændrer lydfeltsindstillingen (side 23).
[Night]
Vælger nattilstanden (side 24).
[Voice]
Vælger stemmetilstanden (side 24).
[Input Skip Setting]
Ignorerer ubenyttede indgange, når der vælges en funktion ved
at trykke på INPUT +/– (side 50).
[Input Label]
Ændrer indgangsnavnet for [HDMI1]. [HDMI2] eller [HDMI3], der vises
i startmenuen (side 21).
[Repeat Setting]
Indstiller gentaget afspilning.
[Play/Stop]
Starter eller stopper afspilning.
[Play from start]
Afspiller et element fra begyndelsen.
[Shuffle Setting]
Indstiller vilkårlig afspilning.
[Add Slideshow BGM]
Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik
(BGM) til et diasshow.
[Slideshow]
Starter et diasshow.
[Slideshow Speed]
Ændrer diasshowets hastighed.
[Slideshow Effect]
Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Deaktiverer funktionen.
• [My Music from USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret
i [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Skifter mellem [Grid View] og [List View].
[Rotate Left]
Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Rotate Right]
Roterer billedet 90 grader med uret.
[View Image]
Viser det valgte billede.
52DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
masterpage:
Right
Systemet slukkes, når TV'et slukkes.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, når du
bruger systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Sørg for at medbringe både enheden og
subwooferen, selvom det kun lader til,
at en af dem har et problem, når du
anmoder om reparation.
Systemet starter ikke.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
 Tag netledningen ud af stikkontakten,
og sæt den i igen efter nogle minutter.
Systemet tændes ikke, heller ikke
når TV'et tændes.
 Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On]
(side 48). TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI
(side 40). Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
 Kontroller TV'ets højttalerindstillinger.
Systemet synkroniseres med TV'ets
højttalerindstillinger. Yderligere
oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
 Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere sidste gang, tændes
systemet ikke, heller ikke selvom
TV'et tændes.
Systemet slukkes ikke, heller ikke
når TV'et slukkes.
 Kontroller indstillingen af [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (side 48). Hvis systemet
skal slukke automatisk uanset
indgangen, når du slukker TV'et, skal
du indstille [Standby Linked to TV]
til [On]. TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI
(side 40). Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Billede
Der udsendes intet billede, eller
billedet udsendes ikke korrekt.
 Vælg den rette indgang (side 12).
 Når du trykker på og holder INPUT
nede, skal du trykke på VOL +, VOL –,
VOL + på enheden for at indstille
videoudgangsopløsningen til det
laveste niveau.
 Når der ikke er noget billede fra den
tilsluttede enhed, eller billedet fra
den tilsluttede enhed ikke udsendes
korrekt, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] til [Standard format]
(side 48).
Der er intet billede, når du opretter
en HDMI-kabeltilslutning.
 Hvis du tilslutter en enhed, der
understøtter HDCP 2.2, skal du sørge
for at tilslutte enheden til HDMI INstikket og TV'et til HDMI OUT-stikket
på systemet.
53DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Fejlfinding
Strøm
 Kontroller indstillingen af [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (side 48). Når [Standby
Linked to TV] er indstillet til [On],
slukker systemet automatisk, når
du slukker TV'et, uanset indgangen.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
 Systemet er tilsluttet en inputenhed,
der ikke er HDCP-kompatibel (Highbandwidth Digital Content
Protection). Hvis det er tilfældet, skal
du kontrollere specifikationerne
for den tilsluttede enhed.
 Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i igen.
Sørg for, at kablet er sat helt ind.
3D-indhold fra HDMI IN 1/2/3stikket vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller videoenheden
vises 3D-indhold muligvis ikke.
Kontroller det understøttede
HDMI-videoformat (side 65).
4K-indhold fra HDMI IN 1/2/3stikket vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller
videoenheden vises 4K-indhold
muligvis ikke. Kontroller
videokapacitet og -indstillinger
for dit TV og din videoenhed.
 Brug et HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet).
Der vises et billede, der ikke fylder
hele TV-skærmen.
 Kontroller indstillingen af [TV Type]
i [Screen Settings] (side 45).
 Medieformatet er fast.
Billeder fra HDMI-stikket
er forvrænget.
 Video fra den enhed, der er tilsluttet
til HDMI-stikket, kan være
forvrænget. Hvis dette sker, skal
du indstille [Video Direct] til [On]
(side 46).
Der udsendes ikke billede eller lyd
fra TV'et, når systemet ikke er tændt.
 Vælg følgende indstillinger på
systemet: [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On],
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 48).
masterpage: Left
 Tænd systemet, og skift derefter
indgang til den enhed, der spiller.
 Hvis systemet er tilsluttet andre
enheder af andet fabrikat end Sony,
som understøtter funktionen Control
for HDMI, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] til [On] (side 48).
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilslutningen af
HDMI-kablet, det optisk digitale kabel
eller det analoge lydkabel, der er
tilsluttet systemet og TV'et (se den
medfølgende installationsvejledning).
 Når systemet er tilsluttet et TV, der er
kompatibelt med Audio Return
Channel, skal du sikre dig, at systemet
er tilsluttet en ARC-kompatibel HDMIindgangsterminal på TV'et (se i den
medfølgende installationsvejledning).
Hvis der stadig ikke udsendes lyd, eller
hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte et
optisk digitalt kabel (medfølger) og
indstille systemet [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] til [Off] (side 48).
 Hvis TV'et ikke er kompatibelt med
Audio Return Channel, skal du tilslutte
det optisk digitale kabel (medfølger)
(se i den medfølgende installationsvejledning). Hvis TV'et ikke er
kompatibelt med Audio Return
Channel), udsendes der ikke lyd fra
systemet, heller ikke selvom systemet
er tilsluttet TV'ets HDMI IN-stik.
 Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra
systemet, selvom systemet og TV'et
er forbundet med et optisk digitalt
kabel, eller hvis TV'et ikke har et
optisk digitalt lydudgangsstik, skal
du tilslutte et analogt lydkabel
(medfølger ikke) og indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Audio
Return Channel] til [Off] (side 48).
54DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
Der udsendes ikke billede eller lyd
fra TV'et, når systemet ikke er
tændt.
 Vælg følgende indstillinger på
systemet: [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On],
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 48).
 Tænd systemet, og skift derefter
indgang til den enhed, der spiller.
 Hvis systemet er tilsluttet andre
enheder af andet fabrikat end Sony,
som understøtter funktionen Control
for HDMI, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] til [On] (side 48).
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Skru ned for lyden på systemet eller
TV'et.
TV-lyden fra dette system er
forsinket i forhold til billedet.
 Indstil [A/V SYNC] til 0 msek, hvis det
er indstillet til intervallet mellem
25 msek og 300 msek (side 25).
Der kan ingen lyd eller kun en meget
svag lyd høres fra den tilsluttede
enhed.
 Tryk på  + på fjernbetjeningen, og
kontroller lydstyrkeniveauet (side 10).
 Tryk på  eller  + på fjernbetjeningen for at afbryde funktionen
til afbrydelse af lyden (side 10).
 Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt. Du kan prøve andre
indgangskilder ved at trykke flere
gange på INPUT +/– på
fjernbetjeningen (side 12).
 Kontroller, at alle kabler og ledninger
i systemet og den tilsluttede enhed er
sat helt ind i stikkene.
 Når du afspiller lyd, der er
kompatibelt med teknologien
til copyrightbeskyttelse (HDCP),
udsendes den muligvis ikke fra
systemet.
 Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] til
[Standard format] (side 48).
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW  + på fjernbetjeningen
for at øge subwooferens lydstyrke
(side 25).
 Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren
på subwooferen lyser grønt. Hvis
ikke, henvises du til "Der udsendes
ingen lyd fra subwooferen." (side 58).
 Subwooferen bruges til at producere
baslyd. I tilfælde af indgangskilder,
der indeholder meget små
baslydskomponenter (f.eks. en
TV-udsendelse), kan lyden fra
subwooferen være svær at høre.
55DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Fejlfinding
 Skift indgang på systemet til [TV]
(side 12).
 Skru op for lydstyrken på systemet,
eller annuller funktionen til
afbrydelse af lyd.
 Hvis lyden fra en kabel-TV-boks
(CATV)/satellittuner, der er tilsluttet
TV'et, ikke udsendes, skal du tilslutte
enheden til et HDMI IN-stik på systemet
til indgangen for den tilsluttede enhed
(HDMI IN 1/2/3) (se den medfølgende
installationsvejledning).
 Afhængig af den rækkefølge, som du
tilslutter TV'et og systemet, kan lyden
fra systemet blive afbrudt, og der
vises "MUTING" på
frontpanelskærmen på systemet.
Hvis dette sker, skal du først tænde
TV'et og derefter systemet.
 Indstil højttalerindstillingen på TV'et
(BRAVIA) til Audio System. Se
betjeningsvejledningen til dit TV for
at få oplysninger om, hvordan du
indstiller det.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles multikanalslyd,
skal du kontrollere indstillingen for
den digitale lydudgang på den
enhed, der er tilsluttet systemet. Se
den betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Tilslutning af USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden
igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til (USB)-porten (side 22).
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, at USB-enheden er tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
Tilslutning af mobilenhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 28).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal oprettes tilslutning til, er
tændt, og at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
masterpage: Left
 Tilknyt dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere tilknytningen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
 Tilknytningsoplysningerne kan være
slettet. Udfør tilknytningen igen
(side 27).
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
Du kan ikke bruge NFC-funktionen.
 NFC-funktionen fungerer ikke
med BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere.
Hvis du vil lytte til lyd ved brug
af en BLUETOOTH-kompatibel
hovedtelefon eller højttaler, kan du
se "Lytte til lyd fra det tilsluttede TV
eller den tilsluttede enhed fra
hovedtelefoner eller højttalere"
(side 30).
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 28).
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
enhed på et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
56DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Hovedtelefon- og
højttalertilslutning
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
Du kan ikke bruge NFC-funktionen.
 NFC-funktionen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere. Hvis du
vil lytte til lyd ved brug af en
BLUETOOTH-kompatibel hovedtelefon
eller højttaler, kan du se "Lytte til lyd
fra det tilsluttede TV eller den
tilsluttede enhed fra hovedtelefoner
eller højttalere" (side 30).
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 28).
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
enhed på et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Indstil [Wireless Playback Quality]
til [Connection] (side 47).
Kabelforbundet
LAN-tilslutning
Systemet kan ikke tilsluttes
til netværket.
 Kontroller netværkstilslutningen
(side 18) og netværksindstillingerne
(side 50).
57DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Fejlfinding
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på enheden lyser (side 7).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal oprettes tilslutning til, er
tændt, og at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Tilknyt dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere tilknytningen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
 Tilknytningsoplysningerne kan være
slettet. Udfør tilknytningen igen
(side 27).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
Trådløs LAN-tilslutning
Du kan ikke tilslutte din PC til
internettet efter [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] er udført.
 De trådløse indstillinger for routeren
kan ændres automatisk, hvis du
bruger Wi-Fi Protected Setupfunktionen, før du justerer routerens
indstillinger. Hvis dette er tilfældet,
skal du ændre de trådløse
indstillinger på din pc tilsvarende.
Systemet kan ikke oprette
tilslutning til netværket, eller
netværkstilslutningen er ustabil.
 Kontroller, at den trådløse LAN-router
er tændt.
 Kontroller netværkstilslutningen
(side 19) og netværksindstillingerne
(side 50).
 Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
den mulige kommunikationsafstand
være kortere. Det gælder
vægmateriale, modtagelsesforhold for
radiobølger eller hindringer mellem
systemet og den trådløse LAN-router.
Flyt systemet og den trådløse LANrouter tættere på hinanden.
 Enheder, der bruger et 2,4 GHzfrekvensbånd, f.eks. en mikroovn,
BLUETOOTH eller en digital ledningsfri
enhed, kan forstyrre kommunikationen.
Flyt denne enhed væk fra sådanne
enheder, eller sluk for dem.
 Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
den trådløse lokalnetværkstilslutning
blive ustabil, især når BLUETOOTHfunktionen på systemet bruges.
I denne situation skal du ændre
anvendelsesmiljøet.
Den ønskede trådløse router vises
ikke på listen over trådløse netværk.
 Tryk på BACK for at vende tilbage til
den forrige skærm, og prøv [Wireless
Setup] igen (side 19). Hvis den
ønskede trådløse router stadig ikke
masterpage: Left
registreres, skal du vælge [New
connection registration] på
netværkslisten og derefter vælge
[Manual registration] for at angive
et netværksnavn (SSID) manuelt.
Subwoofer
Der udsendes ingen lyd fra
subwooferen.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen ikke lyser. kan du prøve
følgende.
– Sørg for, at vekselstrømsledningen
til subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tryk på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at tænde
for strømmen.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker langsomt grønt
eller lyser rødt, kan du prøve følgende.
– Flyt subwoofer til en placering
i nærheden af enheden, så tænd/
sluk-indikatoren på subwooferen
lyser grønt.
– Følg trinene i "Udføre den trådløse
tilslutning af subwooferen (LINK)"
(side 37).
 Hvis tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker rødt, skal
du trykke på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at slukke for
strømmen og kontrollere, der ikke
er noget, der blokerer
ventilationshullerne i subwooferen.
 Subwooferen er designet til at afspille
baslyd. Når indgangskilden ikke
indeholder megen baslyd, som
det er tilfældet med de fleste
TV-programmer, kan baslyden
muligvis ikke høres.
 Tryk på SW  + på fjernbetjeningen for
at øge subwooferens lydstyrke (side 25).
 Indstil nattilstand til [Off]. Se "Lytte til
tydelig lyd ved lav lydstyrke ved
midnat (NIGHT)" (side 24) for at få
flere oplysninger.
58DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed i nærheden,
der skaber elektromagnetiske bølger,
f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en
igangværende mikrobølgeovn, skal du
flytte systemet væk fra dette/denne.
 Hvis der er en forhindring mellem
enheden og subwooferen, skal du
flytte eller fjerne den.
 Placer enheden og subwooferen
så tæt på hinanden som muligt.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skift netværkstilslutning for TV'et
eller Blu-ray Disc-afspilleren fra
trådløst til kabelforbundet.
Fjernbetjeningen til dette system
fungerer ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på enheden
(side 7).
 Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du trykker på den rigtige
knap på fjernbetjeningen.
Andet
Funktionen Control for HDMI
fungerer ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen til systemet
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på TV'et. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen
til TV'et.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.
Hvis du frakobler systemet, vil det
tage noget tid, før der kan udføres
handlinger. Vent i mindst
15 sekunder, og prøv derefter igen.
 Kontroller, at de enheder, der er
tilsluttet systemet, understøtter
funktionen Control for HDMI.
 Aktiver funktionen Control for HDMI på
de enheder, der er tilsluttet systemet.
Yderligere oplysninger finder du i
betjeningsvejledningen til enheden.
 Typen og antallet af enheder, som
kan kontrolleres med funktionen
Control for HDMI, er begrænset af
HDMI CEC-standarden på følgende
måde:
– Optagelsesenheder (Blu-ray
Disc-optager, DVD-optager osv.):
op til 3 enheder
– Afspilningsenheder (Blu-ray
Disc-afspiller, DVD-afspiller osv.):
op til 3 enheder
– Tunerrelaterede enheder: op til
4 enheder
– Lydsystem (receiver/hovedtelefon):
op til 1 enhed (bruges af dette
system)
"Der vises skiftevis "PRTCT", "PUSH"
og "5POWER" på frontpanelskærmen.
 Tryk på  (tænd/sluk) for at slukke for
systemet. Når indikatoren forsvinder,
skal du frakoble
vekselstrømsledningen og sikre dig,
at der ikke er noget, der blokerer
ventilationshullerne i systemet.
Der vises "BT TX" på
frontpanelskærmen.
 Tryk på RX/TX på fjernbetjeningen
for at skifte [Bluetooth Mode] til
[Receiver]. Der vises "BT TX", hvis
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter] (side 46). Når du trykker
på RX/TX på fjernbetjeningen, skifter
[Bluetooth Mode] til [Receiver], og
den valgte indgang vises på
frontpanelskærmen.
59DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Fejlfinding
Fjernbetjening
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\100TBS.fm
Sensorerne på TV'et fungerer
ikke korrekt.
 Enheden kan blokere nogle sensorer
(f.eks. lysstyrkesensoren),
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller emitteren til 3D-briller (infrarød
transmission) på et 3D-TV, der
understøtter de infrarøde 3D-briller
eller trådløs kommunikation.
Flyt enheden væk fra TV'et inden
for et område, der tillader disse
dele at fungere korrekt. Se
i betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
masterpage: Left
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet
på følgende måde.
1
2
3
De trådløse funktioner (trådløst
lokalnetværk, BLUETOOTH eller
subwoofer) er ustabile.
4
 Placer ikke andre metalgenstande
end et TV omkring systemet.
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Vælg det ønskede menupunkt,
du vil nulstille.
Vælg [Start].
Annullere nulstillingen
Vælg [Cancel] i trin 5.
Bemærk
Når du nulstiller, kan linket til subwooferen
gå tabt. Hvis dette er tilfældet, skal du
følge vejledningen i "Udføre den trådløse
tilslutning af subwooferen (LINK)" (side 37).
60DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage:
Right
BLUETOOTH
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Bjælkehøjttaler (SA-CT790)
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R:
50 watt + 50 watt (ved 4 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R-højttalerblokke:
110 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
* HDMI IN 1/2/3- og HDMI OUT (TV (ARC))stik understøtter HDCP 2.2-protokollen.
HDCP 2.2 er en ny forbedret
copyrightbeskyttelsesteknologi, der
bruges til at beskytte indhold, f.eks
4K-film.
HDMI-afsnit
Stik
Type A (19 ben)
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (ved tilslutning af USBhukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalt stillbilledkamera)
LAN
LAN(100)-terminal
100BASE-TX-terminal
Trådløst LAN-afsnit
Kommunikationssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
Front L/Front R-højttalerblok
Højttalersystem
Full range-højttalersystem, akustisk
afbrydelse
Højttaler
60 mm cone-type
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
61DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Yderligere oplysninger
Indgange
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Udgange
HDMI OUT (TV (ARC))*
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationsversion 4.1
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 30 m1)
Maksimalt antal enheder, der skal
registreres - 9 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC5), LDAC
Transmissionsområde (A2DP)
20-40.000 Hz (LDACsamplingfrekvens 96 kHz med
transmission på 990 kbps)
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
1) Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som forhindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug
af trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystemet,
softwareprogrammer osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Forkortelse for Subband Codec
(underbånds-codec)
5)
Forkortelse for Advanced Audio Coding
(avanceret lydkodning)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
Strømforbrug
Tændt: 42 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
(hvis du ønsker flere oplysninger
om indstillingen, kan du se side 40)
[Quick Start/Network Standby] er
indstillet til [Off] (standardindstilling):
3 watt
[Quick Start/Network Standby] er
indstillet til [On] (alle kabelførte
netværksporte er tilsluttet, alle
trådløse netværksporte er aktiveret):
7 watt
Mål* (ca.) (b/h/d)
1.030 mm × 52 mm × 126 mm
(uden vægmonteringsbeslag)
1.030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(med vægmonteringsbeslag)
masterpage: Left
Trådløs transmitter/
receiver-afsnit
Højttalersystem
Trådløs lyd - specifikationsversion 2.0
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
Pi/4 DQPSK
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
* Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
2,8 kg
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Kompatible iPod/iPhone-modeller er som
følger. Opdater din iPod/iPhone med den
nyeste software, før du bruger den med
systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generation)/iPod touch
(5. generation)
Subwoofer (SA-WCT790)
UDGANGSEFFEKT (reference)
110 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwooferhøjttalersystem, basrefleks
16 cm cone-type
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 25 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(uden fremstikkende dele)
Vægt (ca.)
7,8 kg
62DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
Filtyper, der kan afspilles
Musik
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bemærkninger
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles
afhængigt af filformatet, filkodningen,
optageforhold eller forhold på
hjemmenetværksserveren.
• Nogle filer, der er redigeret på en pc,
kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle filer kan muligvis ikke spoles
hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på USB-enheder:
– op til mapper i 9. lag (inklusive
rodmappen)
– op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper, som er gemt på
hjemmenetværksserveren:
– op til mapper i 19. lag
– op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Nogle USB-enheder virker måske ikke
på dette system.
• Systemet kan genkende MSC-enheder
(Mass Storage Class), f.eks.
flashhukommelse eller HDD), SICD
(Still Image Capture Device) og tastaturer
med 101 taster.
Systemet kan afspille ".mka"-filer. Disse
filer kan ikke afspilles på en
hjemmenetværksserver.
Systemet kan muligvis ikke afspille
dette filformat på en
hjemmenetværksserver.
Systemet kan ikke afspille dette
filformat på en hjemmenetværksserver.
Systemet afspiller ikke DST-kodede filer.
Systemet afspiller ikke disse animerede
PNG- eller GIF-filer.
Systemet afspiller ikke 16 bit BMP-filer.
Systemet afspiller ikke Lossless-kodede
filer.
63DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Yderligere oplysninger
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage: Left
Understøttede indgangslydformater
Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.
Format
Funktion
"HDMI1"
"HDMI2"
"HDMI3"
"TV"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
HDMI IN 1/2/3-stikkene understøtter ikke lydformat, der indeholder kopibeskyttelse,
f.eks. Super Audio CD eller DVD-Audio.
64DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage:
Right
Understøttede indgangsvideoformater
Videoformater, der understøttes af dette system, er følgende.
HDMI-kabel
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Billedhastighed
50/59,94/
60 Hz
Farveområde
Premium
High Speed
High Speed
HDMI-kabel
HDMI-kabel
med Ethernet
med Ethernet
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI Signal Format
Forbedret
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
Yderligere oplysninger
1920 × 1080p
RGB
: Anbefalet/ : Understøttet/–: Ikke-understøttet
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-stik understøtter båndbredder på op til 18 Gbps, HDCP 2.2,
brede ITU-R BT.2020-farveområder og pass-through af HDR-indhold (High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 er en ny forbedret teknologi til copyrightbeskyttelse, der bruges til at beskytte
indhold, f.eks. 4K-film.
• ITU-R BT.2020-farveområdet er en ny og bredere farvestandard, der er defineret for
TV-systemer med Ultra HD.
• HDR er et nyt videoformat, der kan vise et større område af lysstyrkeniveauer.
65DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheder skal bruges inden
for ca. 10 meters (uhindret) afstand
mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der
er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden
af en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter væk
fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
– Installer dette system og BLUETOOTHenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan
resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke
for strømmen på dette system og
BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer samt på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
masterpage: Left
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerhed kan dog være
utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så
vær altid forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab som
et resultat af informationslækager under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal
være certificeret i henhold hertil. Men
selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der
være situationer, hvor karakteristika eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden
gør det umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i forskellige
kontrolmetoder, visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
66DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage:
Right
COPYRIGHT
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VIGTIGT:
SOFTWARELICENS
SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke
solgt. SOFTWAREN er beskyttet af
copyright og andre love og aftaler
om intellektuel ejendomsret samt
internationale aftaler om copyright.
LICENSTILDELING
SONY tildeler dig en begrænset licens til
at anvende SOFTWAREN udelukkende
i forbindelse med din kompatible enhed
("ENHED") og udelukkende til din
personlige, ikke-kommercielle
anvendelse. SONY og
TREDJEPARTLEVERANDØRER forbeholder
sig udtrykkeligt alle rettigheder
(herunder men ikke begrænset til alle
intellektuelle ejendomsrettigheder) i og
til SOFTWAREN, som denne EULA
ikke specifikt tildeler til dig.
KRAV OG BEGRÆNSNINGER
Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse,
videredistribuere eller forsøge at udlede
kildekode modificere, foretage reverse
engineering af, dekompilere eller
demontere SOFTWAREN helt eller
delvist eller oprette afledte værker
fra eller af SOFTWAREN, medmindre
sådanne værker bevidst er tilsigtet med
SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller
forvanske funktionaliteten af nogen
digital rettighedsadministration af
SOFTWAREN. Du må ikke undertrykke,
modificere, annullere eller omgå
nogen af funktionerne eller
beskyttelsesmekanismerne
i SOFTWAREN eller nogen andre
mekanismer, der er operativt tilknyttet
SOFTWAREN. Du må ikke udskille nogen
individuel komponent af SOFTWAREN til
brug i mere end en ENHED, medmindre
dette er udtrykkeligt godkendt af SONY.
Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller
gøre nogen varemærker eller
67DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Yderligere oplysninger
FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE,
BEDES DU LÆSE DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")
OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE
SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG
INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE
EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER
VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE
BRUGE SOFTWAREN.
Denne EULA er en juridisk aftale mellem
dig og Sony Corporation ("SONY"). Denne
EULA dækker dine rettigheder og
forpligtelser vedrørende softwaren fra
SONY og/eller dets tredjeparts licensorer
(herunder SONY’s affilierede) og deres
respektive affilierede (samlet kaldet
"TREDJEPARTSLEVERANDØRER") sammen
med alle opdateringer/opgraderinger,
der leveres af SONY, al trykt, online eller
anden elektronisk dokumentation til
sådan software og alle datafiler, der er
oprettet ved brug af sådan software
(samlet kaldet "SOFTWAREN").
Uanset det forgående skal enhver
software i SOFTWAREN, der har
en separat slutbrugerlicensaftale
(herunder men ikke begrænset til GNU
General Public license og Lesser/Library
General Public License), være dækket af
en sådan gældende separat
slutbrugerlicensaftale i stedet for
vilkårene i denne EULA i den
udstrækning, det er påkrævet af en
sådan separat slutbrugerlicensaftale
(EKSKLUDERET SOFTWARE").
Alle rettigheder i og til SOFTWARE
(herunder, men ikke begrænset til
eventuelle billeder, fotografier,
animation, video, lyd, musik, tekst
og "applets", der er indarbejdet
i SOFTWAREN) ejes af SONY
eller en eller flere af dets
TREDJEPARTLEVERANDØRER.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage: Left
bemærkninger i SOFTWAREN ulæselige.
Du må ikke dele, distribuere, udleje,
lease, underlicensere, tildele, overdrage
eller sælge SOFTWAREN. Softwaren,
netværkstjenester eller andre produkter
end SOFTWAREN, som SOFTWARENS
ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt
eller ophøre efter leverandørens
skøn (softwareleverandører,
tjenesteleverandører eller SONY). SONY
og sådanne leverandører garanterer
ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester,
indhold eller andre produkter vil
fortsætte med at være tilgængelige
eller vil køre uden afbrydelse eller
modifikation.
("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF
TJENESTEN OG DETTE INDHOLD
ER UNDERLAGT BETINGELSER OG
VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE
INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU NÆGTER AT
ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL
DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE
BEGRÆNSET. Du erklærer dig indforstået
med, at noget indhold og visse tjenester,
der er tilgængelige via SOFTWAREN, kan
være leveret af tredjeparter, som SONY
ikke har nogen kontrol over. BRUG
AF INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER
EN INTERNETFORBINDELSE.
INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM
HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.
BRUG AF SOFTWARE MED
MATERIALER MED COPYRIGHT
INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED OG TREDJEPARTSTJENESTER
SOFTWAREN kan være udformet på en
måde, så den kan bruges af dig til at se,
lagre, behandle og/eller bruge indhold,
der er oprettet af dig og/eller
tredjeparter. Sådant indhold kan være
beskyttet af copyright og andre love
og/eller aftaler om intellektuel
ejendomsret. Du accepterer at bruge
SOFTWAREN udelukkende i henhold til
sådanne love og aftaler, der gælder
for sådant indhold. Du anerkender og
accepterer, at SONY kan tage relevante
forholdsregler for at beskytte
copyright'en af indhold, der er lagret,
behandlet eller anvendt med
SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler
omfatter, men er ikke begrænset
til optælling af frekvensen af
sikkerhedskopiering og gendannelse
via visse SOFTWARE-funktioner, at
nægte at acceptere din anmodning om
gendannelse af data og ophør af denne
EULA i tilfælde af din ulovlige brug af
SOFTWAREN.
INDHOLDSTJENESTE
BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN
VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT
MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT
VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER
Du erklærer dig indforstået med, at
adgang til visse dele af SOFTWAREN kan
kræve en internetforbindelse, som du
alene er ansvarlig for. Endvidere er
du alene ansvarlig for betaling af
tredjepartsgebyrer i forbindelse med
din internetforbindelse, herunder
men ikke begrænset til gebyrer til
internetudbyderen eller
anvendelsesgebyrer. Betjening af
SOFTWAREN kan være begrænset
afhængig af funktionerne, båndbredden
eller tekniske begrænsninger for din
internetforbindelse eller tjeneste.
Den tredjepart, der leverer
internettilslutningsmuligheden, er alene
ansvarlig for levering, kvalitet og
sikkerhed for en sådan tjeneste.
EKSPORT OG ANDRE REGULATIVER
Du accepterer at overholde alle
gældende begrænsninger og regulativer
i forbindelse med eksport- og
videreeksport for det område eller i det
land, hvor du er bosiddende, og ikke at
overføre eller godkende overførsel af
SOFTWAREN til et forbudt land eller på
anden måde, så det overtræder sådanne
begrænsninger eller regulativer.
68DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
HØJRISIKOAKTIVITETER
SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke
designet, fremstillet eller beregnet til
brug i eller i sammenhæng med online
kontroludstyr i risikofyldte miljøer,
der kræver fejlsikker ydelse,
for eksempel i forbindelse med drift
af kernekraftanlæg, flynavigationseller flykommunikationssystemer,
lufttrafikkontrol, direkte livsopretholdende
udstyr eller våbensystemer, hvor fejl
i SOFTWAREN vil kunne medføre dødsfald,
personskade, omfattende fysiske
ødelæggelser eller miljøskader
("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og hver
af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER og
hver af deres respektive affilierede
fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte
eller indirekte garanti for egnethed til
Højrisikoaktiviteter.
Du erklærer dig indforstået med, at brug
af SOFTWAREN sker for din egen risiko,
og at du alene er ansvarlig for brugen af
SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres
"SOM DEN ER" og uden nogen form
for garanti.
SONY OG DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
(i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG
HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER
FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF
RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. SONY HVERKEN
GARANTERER ELLER FREMSÆTTER
NOGEN ERKLÆRINGER OM (A) AT DE
FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT
I SOFTWAREN, ER I OVERENSSTEMMELSE
MED DINE KRAV, ELLER AT DE VIL BLIVE
OPDATERET, (B) AT BRUGEN AF
SOFTWAREN VIL VÆRE KORREKT ELLER
FEJLFRI, ELLER AT NOGEN FEJL VIL BLIVE
RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL
BESKADIGE NOGEN ANDEN SOFTWARE,
HARDWARE ELLER DATA, (D) AT NOGEN
SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER
(HERUNDER INTERNETTET) ELLER
PRODUKTER (ANDRE END SOFTWAREN),
SOM SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER
AF, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE,
UDEN AFBRYDELSER ELLER
MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER
RESULTATERNE AF BRUGEN AF
SOFTWAREN MED HENSYN TIL
KORREKTHED, NØJAGTIGHED,
PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA
SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET
REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN
GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR
ELLER NOGEN UDVIDELSE AF
OMFANGET AF DENNE GARANTI.
SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT
VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE
OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG
SERVICERING, REPARATION ELLER
KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF
STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE
UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS
IKKE FOR DIG.
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONYS OG DETS
TREJEPARTSLEVERANDØRER
(i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET
PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET
GARANTI, KONTRAKTBRUD,
UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
ANDEN JURIDISK TEORI VEDRØRENDE
DENNE SOFTWARE, HERUNDER MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL ERSTATNINGSANSVAR
SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TAB
AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF
69DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Yderligere oplysninger
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR
SOFTWARE
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET
HARDWARE, NEDETID OG BRUGERTID,
SELV OM SONY ER BLEVET UNDERRETTET
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE
SKADER. UNDER ALLE
OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS SAMLEDE
ERSTATNINGSANSVAR UNDER NOGEN
BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE
BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT
FAKTISK ER BETALT FOR PRODUKTET.
NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE
UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING
AF HÆNDELIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE
OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER
BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.
AUTOMATISKE OPDATERINGER
SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan fra
tid til anden automatisk opdatere eller
på anden måde ændre SOFTWAREN
med henblik på for eksempel, men
ikke begrænset til, forbedring af
sikkerhedsfunktioner, fejlretning og
forbedring af funktioner, på tidspunkter
hvor du har forbindelse med SONYs eller
tredjeparts servere eller på anden vis.
Sådanne opdateringer eller ændringer
kan slette eller ændre karakteren af
funktionerne eller andre aspekter
ved SOFTWAREN, herunder men ikke
begrænset til funktioner du eventuelt er
afhængig af. Du erklærer dig hermed
indforstået med, at sådanne aktiviteter
kan finde sted efter SONYs skøn,
og at SONY kan gøre fortsat brug af
SOFTWAREN betinget af din fulde
installation eller accept af sådanne
opdateringer eller ændringer.
Eventuelle opdateringer/modifikationer
skal betragtes som at være og skal
udgøre en del af SOFTWAREN som
omfattet af nærværende EULA. Ved
at acceptere denne EULA accepterer du
sådanne opdateringer/modifikationer.
masterpage: Left
HELE AFTALEN, OPGIVELSE,
ALVORLIGHED
Denne EULA og SONY's politik om
beskyttelse af personlige oplysninger,
som begge med mellemrum rettes og
modificeres, udgør tilsammen hele
aftalen mellem dig og SONY med
hensyn til SOFTWAREN. SONY
manglende udøvelse eller håndhævelse
af enhver rettighed eller bestemmelse
i denne EULA skal ikke udgøre en
opgivelse af en sådan rettighed eller
bestemmelse. Hvis nogen del af denne
EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig
eller uden retskraft, skal denne
bestemmelse håndhæves i videst
mulige tilladelige udstrækning, så
intentionen af denne EULA bevares,
og de andre dele skal håndhæves
i sin helhed.
GÆLDENDE LOVGIVNING
OG JURISDIKTION
United Nations' konvention om
kontrakter for internationalt salg af
varer gælder ikke for denne EULA.
Denne EULA skal være styret af
lovgivningen i Japan, uden hensyntagen
til eventuelle konflikter med
lovbestemmelser. Enhver tvist, der
måtte opstå som følge af denne EULA,
er udelukkende underlagt jurisdiktionen
hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan,
og parterne erklærer sig hermed
indforstået med retskredsen og
jurisdiktionen i disse domstole.
GYLDIGE RETSMIDLER
Uanset om noget i denne EULA siger det
modsatte, erklærer du dig indforstået
med, at enhver overtrædelse af eller
manglende overholdelse af denne EULA
fra din side vil forårsage uoprettelig
skade for SONY, for hvilken økonomisk
afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du
samtykker i, at SONY kan indhente
ethvert påbud eller rimelig sikkerhed,
som SONY skønner nødvendig eller
70DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage:
Right
passende i sådanne tilfælde. SONY kan
også træffe eventuelle juridiske eller
tekniske forholdsregler til at forhindre
overtrædelse af og/eller til at håndhæve
denne EULA, herunder, men ikke
begrænset til øjeblikkeligt ophør af din
anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY
efter eget skøn mener, at du overtræder
eller har i sinde at overtræde denne
EULA. Disse forholdsregler er en
tilføjelse til alle andre forholdsregler,
SONY kan have i henhold til loven eller
i henhold til kontrakt.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
OPHÆVELSE
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR
er en udtrykkelig tiltænkt
tredjepartsbegunstiget, der har ret til at
gøre vilkår og betingelser i denne EULA
gældende med hensyn til SOFTWAREN
fra denne part.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende
denne EULA, kan du kontakte SONY ved
at skrive til SONY på den pågældende
kontaktadresse for hvert land.
Uden præjudice for andre rettigheder
kan SONY ophæve denne EULA, hvis du
ikke overholder dens vilkår. I et sådant
tilfælde af ophævelse skal du stoppe
alt brug og destruere alle kopier af
SOFTWAREN.
Yderligere oplysninger
RETTELSE
SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT
RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE
EULA EFTER SIT EGET SKØN VED AT
UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF
SONY UDPEGET WEBSTED, VIA
MAILADVISERING TIL EN E-MAILADRESSE,
DER ER ANGIVET AF DIG, VED AT GIVE
BESKED SOM DEL AF DEN PROCES DU
BRUGER TIL AT HENTE OPGRADERINGER/
OPDATERINGER ELLER VED BRUG AF
ENHVER ANDEN JURIDISK GENKENDELIG
FORM FOR BESKED. Hvis du ikke
accepterer rettelsen, skal du strakt
kontakte SONY for at få anvisninger.
Din fortsatte brug af SOFTWAREN efter
ikrafttrædelsesdatoen for en sådan
besked skal betragtes som værende din
accept af at være bundet af en sådan
rettelse.
71DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det bruges igen.
• Undlad at træde op på enheden og
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet,
at driftsspændingen stemmer overens
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen i bunden af enheden.
• Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt
anvender dette system ved høj lydstyrke,
kan temperaturen på bagsiden og bunden
stige betragteligt. Lad være med at berøre
systemet, så du ikke brænder dig.
Om placering
• Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
• Placer ikke noget bagerst på enheden
og subwooferen, som kan blokere
ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
masterpage: Left
• Placer ikke andre metalgenstande end
et TV omkring systemet. De trådløse
funktioner kan blive ustabile.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet på
en overflade, der er specialbehandlet (med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå
pletter eller misfarvning af overfladen.
• Pas på ikke at slå dig på hjørnerne
af enheden eller subwooferen.
• Sørg for, at der er mindst 3 cm plads
under enheden, når du hænger den op
på en væg.
• Højttalerne i dette system er ikke af
magnetisk afskærmet type. Placer ikke
magnetiske kort på eller i nærheden af
systemet.
Om håndtering af subwooferen
Placer ikke hænderne i åbningen
på subwooferen, når du løfter den.
Højttalerens drivhjul kan blive beskadiget.
Når du løfter subwooferen, skal du holde
under den.
Betjening
Før du tilslutter andre enheder, skal du
sørge for at slukke systemet og tage
stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser
på visse typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
72DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud. Du
må ikke bruge skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
vedrørende dit system, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester,
der tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter, kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager sig
intet ansvar i denne slags situationer.
Bemærkninger om opdatering
Copyrights og varemærker
Dette system anvender Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
**Hvis du ønsker oplysninger
om DTS-patenter, kan du se
http://patents.dts.com. Fremstillet på licens
fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbolet og DTS og symbolet sammen er
registrerede varemærker tilhørende DTS,
Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
Systemet har teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) integreret.
Betegnelserne HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface og HDMIlogoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC
i USA og andre lande.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Android og Google Play-logoet er
varemærker tilhørende Google Inc.
Google Cast og Google Cast-mærket
er varemærker tilhørende Google Inc.
"Xperia" er et varemærke tilhørende
Sony Mobile Communications AB.
73DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Yderligere oplysninger
Dette system giver dig mulighed for at
opdatere softwaren automatisk, når der
er oprettet forbindelse til internettet via et
kabelforbundet eller trådløst netværk.
Du kan tilføje nye funktioner og bruge
systemet mere bekvemt og sikkert ved
at opdatere systemet.
Hvis du ikke vil opdatere automatisk, kan du
deaktivere funktionen ved brug af SongPal
installeret på din smartphone eller tablet.
Men systemet kan opdatere softwaren
automatisk af sikkerhedsårsager, selv hvis
denne funktion er deaktiveret. Du
kan også opdatere softwaren med
indstillingsmenuen, når denne
funktion er deaktiveret. Se "Brug af
opsætningsskærmen" (side 44) for at få
flere oplysninger.
Du kan muligvis ikke bruge systemet,
mens softwaren opdateres.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage: Left
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod
touch og Retina er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og andre
lande. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at tilsluttes til
henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. Alle rettigheder forbeholdes.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
LDAC er en lydkodningsteknologi, der
er udviklet af Sony, og som aktiverer
transmission af lydindhold med høj
opløsning (Hi-Res), selv over en Bluetoothforbindelse. I modsætning til Bluetoothkompatible kodningsteknologier, f.eks.
SBC, fungerer den uden nedkonvertering
af Hi-Res-lydindhold* og giver mulighed
for tre gange flere data** end de andre
teknologier, der transmitteres over et
trådløst Bluetooth-netværk. Dette foregår
med en enestående lydkvalitet, som opnås
ved hjælp af effektiv kodning og optimeret
pakning af data.
"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation®" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment
Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ og Miracast™ er
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
* bortset fra indhold i DSD-format
**i sammenligning med SBC (Subband
Coding - underbåndskodning), når der
er valgt bithastighed på 990 kbps (96/
48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Dette produkt indeholder software, der
er underlagt GNU General Public License
("GPL") eller GNU Lesser General Public
License ("LGPL"). Disse slår fast, at
kunderne har ret til at hente, redigere og
gendistribuere kildekoden af pågældende
software i henhold til betingelserne i GPL
eller LGPL.
74DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\110OTH.fm
masterpage:
Right
Med hensyn til detaljerede oplysninger
om GPL, LGPL og andre softwarelicenser,
henvises du til [Software License
Information] i [System Settings] i menuen
[Setup] i produktet.
Kildekoden til den software, der bruges
i dette produkt, er underlagt GPL og LGPL
og er tilgængelige på internettet. Hvis du
vil downloade dem, kan du gå til følgende:
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux
Bemærk, at Sony kan ikke besvare
forespørgsler vedrørende indholdet
i denne kildekode.
"DSEE" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
Yderligere oplysninger
"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Dette produkt indeholder Spotify-software,
som er underlagt tredjepartslicenser,
som findes her*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify og Spotify-logoer er varemærker
tilhørende Spotify Group.*
* Afhængigt af land og område er denne
tjeneste muligvis ikke tilgængelig.
Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
75DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010COVIX.fm
masterpage: Left
Indeks
Talord
H
24p Output 45
4K Output 45
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Settings 48
HDMI Signal Format 48
HDMI1 Audio Input Mode 48
Home Network Access Control 50
A
Attenuation settings - Analog 46
Audio DRC 46
Audio Output 46
Audio Return Channel 48
Audio Settings 46
Auto Display 49
Auto Home Network Access
Permission 50
Auto Update 49
Auto Update Settings 49
Automatisk standbytilstand 49
I
Initialize Personal Information 51
Input Skip Setting 50
Internet Settings 50
L
Lydfelt 52
M
B
Multipleks udsendelseslyd 38
Bluetooth Codec - AAC 47
Bluetooth Codec - LDAC 47
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 47
N
Connection Server Settings 50
Control for HDMI 48
Netværk 18, 36
Network Connection Diagnostics 50
Network Connection Status 50
Network content 24p Output 45
Network Settings 50
NFC 28
Nulstilling 51
D
O
Device List 47
Device Name 49
DSEE 46
Opdater 45
OSD Language 48
Output Video Resolution 45
E
P
Easy Setup 51
External Control 50
PRTCT 59
F
Quick Start/Network Standby 49
Fjernbetjening 10
R
G
Remote Start 50
Reset to Factory Default Settings 51
C
Google Cast 35
Q
76DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010COVIX.fm
masterpage:
Right
S
SBM 46
Screen mirroring RF Setting 50
Screen Settings 45
Slideshow 52
Software Update 45
Software Update Notification 49
Softwarelicensoplysninger 49
Standby Through 48
System Information 49
System Settings 48
T
Time Zone 49
TV Type 45
V
Video Direct 46
W
Wireless Playback Quality 47
Wireless Subwoofer Connection 48
77DA
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\DA\010BCO.fm
masterpage: Left
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om
eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (DA)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (DA)
Download PDF

advertising