Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanals kompakt soundbar med Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

Lydbjælke
Betjeningsvejledning
HT-MT300/MT301
Anbefalede kabler
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
Der skal anvendes korrekt afskærmede
kabler og stik til tilslutning af
værtscomputere og/eller
periferienheder.
Til bjælkehøjttaleren
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges
til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Da strømforsyningsstikket på
AC-strømadapteren bruges til at koble
AC-strømadapteren fra elnettet, skal
den kobles til en stikkontakt, som det
er nemt at få adgang til. Hvis den ikke
reagerer som forventet, skal du straks
tage stikket ud af stikkontakten.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
2DA
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden af bjælkehøjttaleren.
AC-adapteren
Mærkater for AC-adapterens modelog serienummer findes i bunden af
AC-adapteren.
Til kunder i Europa
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal
ske til de adresser, der står anført i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få
yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-regulativet
ved brug af et forbindelseskabel på
under 3 meter.
Bortskaffelse
af elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
På nogle batterier vises symbolet med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og
genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet, der
leveres med dette produkt, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
3DA
Indholdsfortegnelse
InstallationsGrundlæggende
vejledning

opsætning
(særskilt
dokument)
Om denne
betjeningsvejledning .............. 4
Kassens indhold ............................ 5
Vejledning i dele og knapper ....... 6
Lytte til lyden
Lytte til et TV og andre
enheder .................................. 13
Lytte til musik på en
USB-enhed .............................14
Valg af lydeffekten
Indstilling af lydeffekter, der
er tilpasset til lydkilder .......... 16
Lytte til tydelig lyd ved lav
lydstyrke ved midnat
(NIGHT) ................................... 16
Gøre samtaler tydeligere
(VOICE) ................................... 17
Gøre det nemt at høre lyd
med lav lydstyrke ved
at komprimere det
dynamiske område ................ 17
Justering af lydstyrken på
subwooferen .......................... 18
Lytte til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed ........................... 19
Lytte til musik på mobilenheden
med SongPal .......................... 21
Tænde systemet ved at betjene
BLUETOOTH-enheden ...........22
4DA
Brug af de forskellige
funktioner
Aktivering af trådløs transmission
mellem bestemte enheder
(SECURE LINK) ........................23
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO) ....... 24
Spare på strømforbrug ............... 24
Optimering af subwooferlyden,
når du installerer under
en sofa .................................. 25
Indstilling af
forvrængningsfunktionen
for ANALOG IN- og TV IN
(OPTICAL)-stikkene ............... 26
Fejlfinding
Fejlfinding ....................................27
Nulstilling af systemet ................. 31
Yderligere oplysninger
Specifikationer .............................32
Filtyper, der kan afspilles ............ 34
Understøttede
indgangslydformater ............ 34
Om BLUETOOTHkommunikation .................... 35
Forholdsregler ............................. 36
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen.
• Nogle illustrationer vises som
tegninger og kan være anderledes
end det faktiske produkt.
• Standardindstillingerne er
understreget på de enkelte
funktionsbeskrivelser.
• AC-adapter (1)
Kassens indhold
• Bjælkehøjttaler (1)
• Vekselstrømsledning (1)
• Subwoofer (1)
• Højttalerpude til subwooferen (4)
• Installationsvejledning
• Fjernbetjening (1)
• Betjeningsvejledning
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Optisk digitalt kabel (1)
5DA
Vejledning i dele og knapper
Detaljer er udeladt fra illustrationerne.
Bjælkehøjttaler (hovedenhed)
Front
 Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for
at betjene systemet.
 N-Mark (side 20)
Når du bruger NFC-funktionen,
skal du lade din NFC-kompatible
enhed berøre mærket.

-knap (indgangsvalg)
(side 13)
 BLUETOOTH PAIRING-knap
(side 19)
 +/–-knapper (lydstyrke)
6DA
 -knap (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter
det i standbytilstand.
 Indikatorer
Se "Om indikatorerne på
hovedenheden" (side 7) for at
få flere oplysninger.
Om indikatorerne på hovedenheden
Den måde, som indikatorerne på hovedenheden lyser eller blinker på, angiver
indgangsenhedens indgang eller status.
Indikatorer
Status
• Lyser: Der er valgt TV-indgang.
• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.
• Lyser blåt: BLUETOOTH-tilslutning er oprettet (der er valgt BLUETOOTHindgang).
• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.
• Blinker hurtigt blåt: Standbystatus under tilknytning.
• Blinker blåt: BLUETOOTH-tilslutning forsøges.
• Lyser: Der er valgt USB-indgang.
• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.
• Blinker hurtigt: Mens der læses data for den tilsluttede USB-enhed.
• Blinker to gange flere gange i træk: Når der tilsluttes en ikke-understøttet
enhed.
• Lyser: Når der er valgt analog indgang.
• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.
• Lyser: Der er valgt lydeffekt. (side 16)
Indikatorerne blinker, når funktionsindstillingen aktiveres/deaktiveres, eller når
fjernbetjeningen betjenes.
Indikatorer
Status
• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.
– Dolby DRC (side 17)
– BLUETOOTH-standby (side 22)
– Automatisk standby (side 24)
– Sofatilstand (side 25)
– Dæmpning (side 26)
• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til deaktiveret.
– Dolby DRC (side 17)
– BLUETOOTH-standby (side 22)
– Automatisk standby (side 24)
– Sofatilstand (side 25)
– Dæmpning (side 26)
• Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Hovedkanal (side 24), eller en
af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.
– Nattilstand (side 16)
– Stemmetilstand (side 17)
• Lyser i 2 sekunder og slukker: Lydeffekten er indstillet til CLEAR AUDIO+.
• Blinker på skift: Subwooferen forsøger at oprette tilslutning til systemet med
Secure Link-funktionen (side 23).
• Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Underkanal (side 24), eller en
af følgende funktioner er indstillet til deaktiveret.
– Nattilstand (side 16)
– Stemmetilstand (side 17)
7DA
Indikatorer
Status
• Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Hovedkanaler/underkanaler
(side 24).
• Blinker tre gange: Niveauet for lydstyrke-/subwooferlydstyrke er
indstillet til maksimum/minimum.
• Blinker flere gange: Lyden er dæmpet.
• Blinker i 10 sekunder og systemet slukkes:
Beskyttelsesfunktionen er aktiveret (side 30).
• Blinker langsomt: Systemet skifter til standbytilstand
efter den automatiske standbytilstand.
8DA
Bagside

(USB)-port (side 14)
 ANALOG IN-stik
 TV IN (OPTICAL)-stik
 DC IN-stik
9DA
Subwoofer
 -knap (tænd/sluk)
Tænder subwooferen eller sætter
den i standbytilstand.
 Tænd/sluk-indikator
– Lyser rødt: Subwooferen er
i standbytilstand
– Lyser grønt: Subwooferen er
tilsluttet systemet
– Lyser orange: Subwooferen
er tilsluttet systemet med
Secure Link-funktionen
– Blinker grønt: Subwooferen
forsøger at oprette tilslutning
til systemet
– Blinker orange: Subwooferen
forsøger at oprette tilslutning
til systemet med Secure Linkfunktionen
– Blinker rødt: Subwooferens
beskyttelsesfunktion er aktiveret
(side 28).
 SECURE LINK-knap (side 23)
 Ventilationshuller
Bloker af sikkerhedsårsager ikke
ventilationshullerne.
10DA
Fjernbetjening
Nogle knapper fungerer forskelligt,
afhængigt af hvor lang tid der trykkes
på knappen. Ikonerne nedenfor
angiver, hvor lang tid der skal trykkes
på knappen.
• : Tryk på knappen.
•
: Tryk på og hold knappen nede
i fem sekunder.
 TV (side 13)
Vælger det TV, der er tilsluttet
TV IN (OPTICAL)-stikket,
til udgangslyd.
 BLUETOOTH (side 20)
Aktiverer BLUETOOTH-funktionen
på systemet.
 USB (side 14)
Vælger den USB-enhed, der er
tilsluttet (USB)-porten, til
udgangslyd.
 ANALOG
: Vælger det TV, der er
tilsluttet ANALOG IN-stikket,
til udgangslyd. (side 13)
: Aktiverer og deaktiverer
lyddæmpningsfunktionen.
(side 26)
  (lydstyrke) +*/–
Regulerer lydstyrken.
 SW  (subwooferlydstyrke) +/–
(side 18)
Justerer subwooferens lydstyrke.
 / (forrige/næste)
(side 14, 19)
Gå til starten af den forrige eller
den næste fil.
 –
+ (vælg) (side 14)
Skifter mellem forrige og næste
mappe, der skal afspilles til
USB-afspilning.
 CLEAR AUDIO+
: Vælger CLEAR AUDIO+ for
lydeffekten. (side 16)
: Aktiverer Secure Linktilstanden. (side 23)
11DA
  (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter
det i standbytilstand.
 AUDIO*
: Vælger lydkanalen for Dolby
Digital multipleks udsendelse.
(side 24)
: Aktiverer/deaktiverer
Dolby DRC-funktionen. (side 17)
 VOICE
: Aktiverer og deaktiverer
stemmetilstanden. (side 17)
: Aktiverer og deaktiverer
sofatilstanden. (side 25)
 NIGHT
: Aktiverer og deaktiverer
nattilstanden. (side 16)
: Aktiverer og deaktiverer
BLUETOOTH-standbytilstanden.
(side 22)
  (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
  (afspil/pause)* (side 14, 19)
Sætter afspilning på pause og
genoptager afspilning.
 MOVIE/MUSIC
: Vælger MOVIE eller MUSIC
for lydeffekten. (side 16)
: Aktiverer/deaktiverer den
automatiske standbyfunktion.
(side 24)
* Knapperne AUDIO,  og  + har
en blindfingermarkering. Brug den
som vejledning under betjeningen.
12DA
TV
TV, der er tilsluttet TV IN (OPTICAL)stikket.
Lytte til lyden
ANALOG
TV, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket.
BLUETOOTH
BLUETOOTH-enhed, der understøtter
A2DP
Se "Lytte til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen" (side 19) for
at få flere oplysninger.
USB
USB-enhed, der er tilsluttet til (USB)porten
Se "Lytte til musik på en USB-enhed"
(side 14) for at få flere oplysninger.
TV
BLUETOOTH
USB
2
ANALOG
 +/–
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 18).
Tip
SW  +/–
1
Hvis du trykker på
på hovedenheden,
skifter enheden cykliskt på følgende måde.
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
Tryk på TV, ANALOG, BLUETOOTH
eller USB for at vælge den
indgang, som den ønskede
enhed er tilsluttet.
Indikatoren for den valgte indgang
på hovedenheden lyser.
13DA
Lytte til lyden
Lytte til et TV og andre
enheder
Lytte til musik på en
USB-enhed
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filtyper, der kan
afspilles, finder du i "Filtyper, der kan
afspilles" (side 34).
USB
4
5
Tryk på –
+ for at skifte mellem
forrige og næste mappe, der skal
afspilles.
Du kan gå til starten af den forrige
eller næste fil ved hjælp af /
på fjernbetjeningen.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 18).
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, så du undgår
datafejl eller beskadigelse af USBenheden.
 +/–
SW  +/–

/
—
1
Tilslut en USB-enhed til
porten.
+
Rækkefølge for afspilning
af musik
Hvis der er en mappe på USB-enheden,
afspilles musikfiler i rækkefølge fra
musikfilerne på første hierarki.
Rækkefølgen for afspilning af musikfiler
varierer afhængig af filsystemet på
USB-enheden.
(USB)-
Første
hierarki
Andet
hierarki
: Mappe
: Musikfil
2
3
Tryk på USB.
Tryk på  (afspil/pause).
14DA
Afspilningsrækkefølge af
mappen og musikfilen
FAT32
Mappe- eller
filnavnsrækkefølge
NTFS
Rækkefølge efter
optagelsesdato og
-klokkeslæt (gamle til nye)
Lytte til lyden
Filsystem
Tip
Du kan vælge afspilningsmetoden ved
hjælp af SongPal (side 21).
15DA
Valg af lydeffekten
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til
lydkilder
Du kan nemt nyde forprogrammerede
lydeffekter, der er tilpasset forskellige
lydkilder.
Lytte til tydelig lyd ved
lav lydstyrke ved midnat
(NIGHT)
Du kan komprimere lyd i henhold til de
oplysninger, der findes i indholdet ved
at indstille nattilstanden til aktiveret.
Lyd udsendes ved lav lydstyrke med
minimum tab af præcision og klarhed
i samtaler.
CLEAR AUDIO+
NIGHT
MOVIE/MUSIC
Tryk på CLEAR AUDIO+ eller MOVIE/
MUSIC for at vælge lydeffekterne.
Når du vælger MOVIE eller MUSIC, skal
du trykke flere gange på MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Du kan nyde lyden med lydfeltet, der
anbefales af Sony. Lydfeltet optimeres
automatisk i henhold til afspilningsindhold
og -funktion.
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne lyser
i 2 sekunder og slukker.
MOVIE
Lyde afspilles med surroundeffekter, og de
er realistiske og kraftige, hvilket gør dem
velegnede til film.
MOVIE-indikatoren lyser.
MUSIC
Lydeffekter optimeres til lytning til musik.
MUSIC-indikatoren lyser.
16DA
Tryk på NIGHT for at indstille
funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Nattilstand aktiveret
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker
to gange.
Nattilstand deaktiveret
MOVIE-indikatoren blinker to gange.
Bemærk
Når du slukker systemet, indstilles
nattilstanden automatisk til deaktiveret.
Gøre samtaler tydeligere
(VOICE)
Du kan gøre samtaler tydeligere ved at
indstille stemmetilstand til aktiveret.
Tryk på VOICE for at indstille
funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Denne funktion fungerer kun ved
afspilning af Dolby Digital-signalet fra
den enhed, der er tilsluttet til TV IN
(OPTICAL)-stikket. Når du indstiller
Dolby DRC (Dynamic Range Control) til
aktiveret, komprimeres det dynamiske
område for lydsignalet (område mellem
maksimum og minimum lydstyrke), og
lyd med lav lydstyrke er nem at høre.
AUDIO
Stemmetilstand aktiveret
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker
to gange.
Stemmetilstand deaktiveret
MOVIE-indikatoren blinker to gange.
Hold AUDIO nede i 5 sekunder for at
indstille funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Dolby DRC aktiveret
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker
to gange.
Dolby DRC deaktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
17DA
Valg af lydeffekten
VOICE
Gøre det nemt at høre
lyd med lav lydstyrke
ved at komprimere det
dynamiske område
Justering af lydstyrken
på subwooferen
Subwooferen er designet til at afspille
baslyd eller lyd ved lav frekvens.
SW  +/–
Tryk på SW (subwooferlydstyrke)
 +/– for at skrue op for lydstyrken
på subwooferen.
Bemærk
Når indgangskilden ikke indeholder
megen baslyd, som det er tilfældet
med TV-programmer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
18DA
2
Lytte til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed
4
5
Lytte til musik ved
tilknytning med en
mobilenhed
1
Tryk på BLUETOOTH PAIRING
på hovedenheden.
Systemet skifter til
tilknytningstilstand, og
BLUETOOTH-indikatoren
blinker hurtigt.
BLUETOOTH
PAIRING
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden
lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
hovedenheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 18).
•  og / på
fjernbetjeningen kan bruges til
BLUETOOTH-funktionen.
Bemærkninger
• Du kan tilknytte op til 10 BLUETOOTHenheder. Hvis den 11. BLUETOOTH-enhed
tilknyttes, bliver den senest tilsluttede
enhed erstattet med den nye.
• Foretag tilknytning for den anden og
efterfølgende mobilenheder.
Tip
BLUETOOTH
BLUETOOTHindikator
Du kan kontrollere tilslutningsstatussen for
BLUETOOTH-funktionen ved at kontrollere
statussen på BLUETOOTH-indikatoren
(side 7).
19DA
Lytte til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
Du kan lytte til musik, der er lagret på en
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet via en trådløs forbindelse ved
at tilslutte systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen.
Når du opretter tilslutning til
mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den
ved ganske enkelt at bruge den
medfølgende fjernbetjening uden
at tænde TV'et.
3
Tænd for BLUETOOTH-funktionen,
og vælg derefter "HT-MT300/301"
efter at have søgt efter det på
mobilenheden.
Hvis du bliver bedt om at angive
en adgangskode, skal du indtaste
"0000".
Lytte til musik fra den
tilknyttede mobilenhed
BLUETOOTH
Tilslutning til en mobilenhed
med one-touch-funktion
(NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet, hen i nærheden af N Mark på
enheden, tændes systemet automatisk,
og derefter foretages der automatisk
tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.
Kompatible enheder
Smartphones, tablets og musikafspillere
med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere,
undtagen Android 3.x)
 +/–
SW  +/–
1
2
3
4
5
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
Tryk på BLUETOOTH.
Systemet opretter automatisk
tilslutning igen til den BLUETOOTHenhed, som den sidst var tilsluttet.
1
2
Tænd for NFC-funktionen på
mobilenheden.
Lad mobilenheden berøre N-Mark
på hovedenheden.
Lad dem berøre hinanden, indtil
enheden vibrerer, og der vises en
meddelelse på mobilenheden.
Følg vejledningen på skærmen
for at fuldføre tilknytningen af
hovedenheden og mobilenheden.
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
hovedenheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 18).
20DA
BLUETOOTHindikator
3
4
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke
ved at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 18).
Stoppe afspilning med onetouch-funktion
Lad mobilenheden berøre N-Mark
på hovedenheden igen.
BLUETOOTH frakobles.
Bemærkninger
• Afhængig af din enhed skal du muligvis
udføre følgende på din mobilenhed
i forvejen.
– Aktiver NFC-funktionen.
– Installer "NFC Easy Connect"programmet fra Google Play™, og start
programmet. (Programmet er muligvis
ikke tilgængeligt i alle lande og/eller
områder). Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til
enheden.
• Hvis din mobilenhed er en type, der
skifter til standbytilstand som reaktion
på magnetisme, kan den muligvis ikke
tilsluttes med NFC. Når one-touchfunktionen ikke fungerer, kan du tilslutte
den ved hjælp af BLUETOOTH-funktionen
(side 19).
Lytte til musik på
mobilenheden med
SongPal
Hvad kan du gøre med
SongPal
SongPal er et program til at styre
kompatible Sony-lydenheder med
mobilenheden, f.eks. en smartphone
eller en tablet.
Hvis du ønsker oplysninger om SongPal,
kan du se følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Installation af SongPal på din
mobilenhed giver følgende.
Systemets lydindstillinger
Du kan nemt tilpasse din lyd eller
bruge den CLEAR AUDIO+-indstilling,
der anbefales af Sony.
Lytte til musik på USB-enheden
Du kan afspille musik på en enhed,
der er tilsluttet til (USB)-porten på
hovedenheden.
Du kan kun udføre og ændre
indstillinger for shuffle og gentaget
afspilning fra SongPal.
Bemærk
Hvad, du kan styre med SongPal, varierer,
afhængigt af den tilsluttede enhed.
Specifikation og design af programmet
kan ændres uden forudgående varsel.
21DA
Lytte til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
5
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Brug af SongPal
1
2
3
4
Installer den gratis SongPal-app
til mobilenheden.
Søg efter SongPal på Google Play
eller i App Store, og installer den
til din mobilenhed.
Tilslut systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen
(side 19) eller NFC-funktionen
(side 20).
Tænde systemet ved at
betjene BLUETOOTHenheden
Når systemet har
tilknytningsoplysninger, kan du tænde
systemet og lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed, selv når systemet
er i standbytilstand, ved at indstille
BLUETOOTH-standbytilstanden til
aktiveret.
Start SongPal.
Betjen ved at følge SongPalskærmen.
Bemærk
Brug den seneste SongPal-version.
NIGHT
Hold NIGHT nede i 5 sekunder for at
indstille funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
BLUETOOTH-standbytilstand aktiveret
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker
to gange.
BLUETOOTH-standbytilstand deaktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
Bemærk
Mens BLUETOOTH-standbytilstand er
aktiveret, øges standbystrømforbruget.
22DA
Brug af de forskellige funktioner
Aktivering af trådløs
transmission mellem
bestemte enheder
(SECURE LINK)
SECURE LINK
1
2
Tryk på SECURE LINK på bagsiden
af subwooferen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker orange.
Hold CLEAR AUDIO+ nede
i 5 sekunder.
USB- og ANALOG-indikatorerne
blinker to gange, og derefter blinker
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne
på skift.
Indikatorerne holder op med at
blinke, når hovedenheden er linket
til subwooferen.
Hvis det mislykkedes, lyser
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne
i 5 sekunder. Prøv ovenstående
handling igen.
23DA
Brug af de forskellige funktioner
Du kan angive den trådløse forbindelse,
der skal linke hovedenheden med
subwooferen ved hjælp af Secure Linkfunktionen. Denne funktion kan
forhindre interferens, hvis du bruger
flere trådløse produkter, eller hvis dine
naboer bruger trådløse produkter.
CLEAR AUDIO+
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller
et Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
AUDIO
Tryk på AUDIO flere gange.
Kanalen ændres cyklisk på følgende
måde.
Hovedkanal  Underkanal 
Hovedkanal/underkanal
Spare på strømforbrug
Du skal ændre følgende indstillinger for
at bruge systemet og samtidig spare
på strømforbruget.
Sluk for systemet
ved at registrere
anvendelsestilstanden
Når du har indstillet den automatiske
standbytilstand, skifter systemet til
standbytilstand automatisk, når du ikke
betjener systemet i ca. 20 minutter,
og systemet ikke modtager et
indgangssignal.
MOVIE/MUSIC
Hovedkanal
Udsender kun hovedkanalen.
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker
to gange.
Hold MOVIE/MUSIC nede i 5 sekunder
for at indstille funktionen til aktiveret
eller deaktiveret.
Underkanal
Udsender kun underkanalen.
MOVIE-indikatoren blinker to gange.
Automatisk standby aktiveret
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker
to gange.
Hovedkanal/underkanal
Lyden fra hovedkanalen udsendes fra
venstre højttaler og lyden fra underkanalen
fra den højre højttaler.
MUSIC-indikatoren blinker to gange.
Automatisk standby deaktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
Bemærk
Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal,
skal du tilslutte et TV eller en anden enhed
til TV IN (OPTICAL)-stikket med det optisk
digitale kabel (medfølger).
24DA
Spare strøm
i standbytilstand
Hvis du vil spare på strømforbruget
under standbytilstand, skal du indstille
BLUETOOTH-standbytilstand til
deaktiveret (side 22).
Standardindstillingen er aktiveret.
Optimering af
subwooferlyden, når du
installerer under en sofa
Du kan optimere lyden af en subwoofer,
der er installeret under en sofa, ved at
indstille sofatilstanden til aktiveret.
Hold VOICE nede i 5 sekunder for at
indstille funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Sofatilstand aktiveret
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker
to gange.
Sofatilstand deaktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
25DA
Brug af de forskellige funktioner
VOICE
Indstilling af forvrængningsfunktionen for
ANALOG IN- og
TV IN (OPTICAL)-stikkene
Der kan forekomme forvrængning, når
du lytter til en enhed, der er tilsluttet
ANALOG IN- og TV IN (OPTICAL)-stikket.
Du kan forhindre forvrængning ved at
dæmpe indgangsniveauet på systemet.
ANALOG
Hold ANALOG nede i 5 sekunder for at
indstille funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Dæmpning aktiveret
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker
to gange.
Dæmpning deaktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
26DA
Fejlfinding
Fejlfinding
Strøm
Systemet starter ikke.
 Sørg for, at vekselstrømsledningen
er tilsluttet korrekt.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen
efter nogle minutter.
Systemet slukkes automatisk.
 Den automatiske standbyfunktion
er aktiv. Indstil den automatisk
standbyfunktion til deaktiveret
(side 24).
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Hvis der ingen lyd udsendes fra
et optisk digitalt udgangsstik,
kan du prøve følgende.
– Tilslut kabelboksen eller
satellitboksen direkte til TV IN
(OPTICAL)-stikket på systemet.



Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Skru ned for lyden på systemet eller
TV'et.
Der kan ikke høres nogen lyd eller
kun en meget svag lyd fra den
enhed, der er tilsluttet systemet.
 Tryk på  +, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 11).
 Tryk på  eller  + for at annullere
funktionen til afbrydelse af lyd
(side 11).
 Kontroller, at indgangskilden er
valgt korrekt. Du skal prøve andre
indgangskilder ved at trykke på
en anden indgangsknap på
fjernbetjeningen (side 13).
 Kontroller, at alle kabler og ledninger
i systemet og den tilsluttede enhed
er sat helt ind i stikkene.
 Hvis den tilsluttede enhed
understøtter upsampling-funktionen,
skal du slukke den.
27DA
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, når du
bruger systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Sørg for at medbringe både
hovedenheden og subwooferen, når du
anmoder om reparation, selvom det kun
lader til, at en af dem har et problem.

– Tilslut systemet til TV'et med et
analogt lydkabel (medfølger ikke),
og skift indgang på systemet til
"ANALOG".
Tryk på indgangsknappen for det stik,
som du tilsluttede TV'et til (side 13).
Skru op for lydstyrken på TV'et,
eller annuller funktionen til
afbrydelse af lyd.
Kontroller TV'ets lydudgang.
Se i betjeningsvejledningen til TV'et
vedrørende TV-indstillinger.
Systemet understøtter Dolby Digitalog PCM-lydformater (side 34).
Når du afspiller et ikke-understøttet
format, skal du indstille den digitale
udgangsindstilling på TV'et (BRAVIA)
til "PCM". Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen
til TV'et.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles multikanalslyd,
skal du kontrollere indstillingen for
den digitale lydudgang på den
enhed, der er tilsluttet systemet.
Se i den betjeningsvejledning, der
fulgte med den tilsluttede enhed,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Subwoofer
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag-lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW + for at skrue op for
lydstyrken på subwooferen (side 18).
 Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren
på subwooferen lyser grønt.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen ikke lyser, kan du
prøve følgende.
– Kontroller, at
vekselstrømsledningen til
subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tryk på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at tænde for
strømmen.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker langsomt
grønt eller lyser rødt, kan du prøve
følgende.
– Flyt subwooferen til en placering
i nærheden af hovedenheden, så
tænd/sluk-indikatoren lyser grønt.
– Følg trinene i "Aktivering af trådløs
transmission mellem bestemte
enheder (SECURE LINK)" (side 23).
28DA
 Hvis tænd/sluk-indikatoren
på subwooferen blinker rødt,
er beskyttelsesfunktionen på
subwooferen aktiveret. Tryk på 
(tænd/sluk) på subwooferen for at
slukke for strømmen, og kontroller,
om ventilationshullerne på
subwooferen er blokeret.
 En subwoofer bruges til at producere
baslyd. I tilfælde af indgangskilder,
der indeholder meget små
baslydskomponenter (f.eks. en
TV-udsendelse), kan lyden fra
subwooferen være svær at høre.
 Subwooferen er designet til at afspille
baslyd. Når indgangskilden ikke
indeholder megen baslyd, som
det er tilfældet med de fleste
TV-programmer, kan baslyden
muligvis ikke høres.
 Indstil nattilstand til deaktiveret.
Se "Lytte til tydelig lyd ved lav
lydstyrke ved midnat (NIGHT)"
(side 16) for at få flere oplysninger.
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed i nærheden,
der skaber elektromagnetiske bølger,
f.eks. et trådløst lokalnetværk eller
en igangværende mikrobølgeovn,
skal du flytte systemet væk fra
dette/denne.
 Hvis der er en forhindring mellem
hovedenheden og subwooferen,
skal du flytte eller fjerne den.
 Placer hovedenheden og
subwooferen så tæt på hinanden
som muligt.
 Skift frekvens for trådløst
lokalnetværk for en trådløs LANrouter eller en PC i nærheden til
5 GHz-bånd.
 Skift tilstand for TV, Blu-ray Discafspiller osv. fra trådløst lokalnetværk
til kabelforbundet LAN.
Tilslutning af USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
Tilslutning af mobilenhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden lyser
(side 6).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt, og at
BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Tilknyt dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere tilknytningen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-mobilenhed
fra systemet.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden
lyser (side 6).
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
enhed på et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en trådløs LANrouter eller en PC i nærheden til
5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske lyden
med en lille forsinkelse i forhold til
billedet.
29DA
Fejlfinding
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden
igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til (USB)-porten (side 14).
 Kontroller, om USB-enheden eller
et kabel er beskadiget.
 Kontroller, at USB-enheden er tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
 Tilslut USB-enheden til ANALOG INstikket på systemet med et analogt
lydkabel (medfølger ikke).
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed
på et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
 Tilknytning er måske ikke mulig, hvis
der er andre BLUETOOTH-enheder
omkring systemet. I dette tilfælde
skal du slukke for de andre
BLUETOOTH-enheder.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen til dette system
fungerer ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på
hovedenheden (side 6).
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du trykker på den rigtige
knap på fjernbetjeningen (side 11).
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Installer hovedenheden, så den ikke
blokerer fjernbetjeningssensoren
på TV'et.
Andet
Alle indikatorer på hovedenheden
blinker i 10 sekunder, og systemet
slukkes.
 Beskyttelsesfunktionen er aktiveret.
Tag vekselstrømsledningen ud, og
kontroller nedenstående elementer.
– Sørg for, at ventilationshullerne
på hovedenheden ikke er dækket,
og tænd systemet efter et øjeblik.
– Når systemet bruger USBtilslutningen, skal du fjerne USBenheden og tænde systemet.
Hvis systemet fungerer korrekt,
overstiger strømstyrken på den
tilsluttede USB-enhed den
maksimale udgangsstrøm fra
systemet på 500 mA, eller der kan
være noget i vejen med USBenheden.
30DA
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Hovedenheden kan blokere nogle
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren),
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller emitteren til 3D-briller (infrarød
transmission) på et 3D-TV, der
understøtter de infrarøde 3D-briller
eller trådløs kommunikation. Flyt
hovedenheden væk fra TV'et inden
for et område, der tillader disse
dele at fungere korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
Systemet fungerer ikke korrekt.
 Systemet kan være i demotilstand.
Annuller demotilstand ved at nulstille
systemet. Tryk på og hold  (tænd/
sluk) og – på hovedenheden nede
i mindst 5 sekunder (side 31).
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet
på følgende måde.
1
4
Frakobl vekselstrømsledningen.
Fejlfinding
2
3
Tryk på og hold  og – på
hovedenheden nede i mindst
5 sekunder.
Alle indikatorer på hovedenheden
blinker tre gange, og indstillingerne
vender tilbage til deres indledende
status.
Sæt vekselstrømsledningen i,
og tryk derefter på  for at
tænde systemet.
Link systemet til subwooferen
(side 23).
Tip
Standardindstillingerne er understreget
på de enkelte funktionsbeskrivelser.
31DA
1)
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Bjælkehøjttaler
(SA-MT300, SA-MT301)
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 20 watt + 20 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R-højttalerblokke:
25 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Indgange
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (til tilslutning af USBhukommelse)
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4)
Transmissionsområde (A2DP)
20-20.000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
32DA
Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som forhindringer
mellem enheder, magnetiske bølger
omkring en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, brug af trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet,
operativsystemet,
softwareprogrammer osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Forkortelse for Subband Codec
(underbånds-codec)
Front L/Front R-højttalerblok
Højttalersystem
Full range-højttalersystem, akustisk
suspension
Højttaler
40 mm × 100 mm, keglemembran
Generelt
Strømkrav
DC 19,5 V (ved brug af den
medfølgende AC-adapter tilsluttet
til strømforsyning med 100-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz)
Strømforbrug
Tændt: 25 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Når BLUETOOTH-standbytilstand er
aktiveret: 1,8 watt eller mindre*
Når BLUETOOTH-standbytilstand er
deaktiveret: 0,5 watt eller mindre
* Systemet skifter automatisk til
strømsparetilstand, når der ikke
er nogen BLUETOOTHtilknytningshistorik, selvom
BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til aktiveret.
Mål* (ca.) (b/h/d)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
1,4 kg
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Kompatible iPod/iPhone-modeller er som
følger. Opdater din iPod/iPhone med den
nyeste software, før du bruger den med
systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generation)/iPod touch
(5. generation)
Subwoofer (SA-WMT300,
SA-WMT301)
UDGANGSEFFEKT (reference)
50 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwooferhøjttalersystem, basrefleks
Højttaler
120 mm, keglemembran
Strømkrav
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 25 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål* (ca.) (b/h/d)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
4,9 kg
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
33DA
Yderligere oplysninger
Trådløs transmitter/
receiver-afsnit
Filtyper, der kan afspilles
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Bemærkninger
• Nogle filer kan måske ikke afspilles.
Det afhænger af filformatet, filkodningen
eller optagekvaliteten.
• Nogle filer, der er redigeret på en PC,
kan muligvis ikke afspilles.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM og Lossless.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på USB-enheder:
– mappestier på op til 128 tegn
– op til 200 mapper (inkl. rodmappen)
– op til 200 lydfiler/-mapper i hver mappe
• Nogle USB-enheder virker måske ikke
på dette system.
• Systemet kan genkende MSC
(Mass Storage Class).
34DA
Understøttede
indgangslydformater
Lydformater, der understøttes af dette
system, er følgende.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2ch
Om BLUETOOTHkommunikation
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
35DA
Yderligere oplysninger
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g/n) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere
i lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt
på hinanden som muligt.
• De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften
af medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen
på dette system og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer samt på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for
at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af
informationslækager under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne,
kan der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt
at oprette forbindelse, eller kan
resultere i forskellige kontrolmetoder,
visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det bruges igen.
• Undlad at træde op på hovedenheden
og subwooferen, da du kan falde ned
og gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet,
at driftsspændingen stemmer overens
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen i bunden af hovedenheden.
• Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl.
Hvis du uafbrudt anvender dette system
ved høj lydstyrke, kan temperaturen på
bagsiden og bunden stige betragteligt.
Lad være med at berøre systemet, så du
ikke brænder dig.
Placering
• Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
• Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
36DA
• Placer ikke nogen genstande oven
på hovedenheden.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj,
og billedkvaliteten kan blive forringet.
I dette tilfælde skal systemet flyttes
væk fra TV'et, videobåndoptageren
eller kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at komme til skade på
hjørnerne af hovedenheden eller
subwooferen.
• Når du installerer subwooferen under
en sofa, kan du føle dig syg på grund af
subwooferens vibration. I denne situation
skal du justere subwooferens lydstyrke
eller installere subwooferen på et andet
sted end under en sofa.
Om betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
• Hvis du observerer farveforstyrrelser …
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
• Hvis farveforstyrrelserne observeres
igen …
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød, tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
vedrørende dit system, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Copyrights og varemærker
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Dette system anvender Dolby* Digital.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
Yderligere oplysninger
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Android og Google Play-logoet er
varemærker tilhørende Google Inc.
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod,
iPod touch og Retina er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at tilsluttes til
henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
37DA
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (DA)
Download PDF

advertising