Sony | HT-CT60BT | Sony HT-CT60BT 2.1-kanals soundbar med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-475-782-21(2) (DK)
Hjemmebiografsystem
Introduktion
BLUETOOTH-funktion
Afspilningsindstillinger
Yderligere oplysninger
HT-CT60BT
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, der er solgt
i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte
repræsentant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de
adresser, der står anført i de separate
service- eller garantidokumenter.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
2DK
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EC.
Gå til følgende websted for
at få yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse
af elektriske
og elektroniske
produkter
(gælder i EU
og andre
europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og genbrug af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
Bortskaffelse
af brugte
batterier (gælder
i EU og andre
europæiske
lande med
separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet
med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er
med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds, ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier
findes i afsnittet om sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
3DK
Placering
Forholdsregler
Sikkerhed
 Hvis
der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og
få det kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før det bruges igen.
 Undlad at træde op på lydbjælken eller
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
 Kontroller
før betjening af systemet,
at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet
på navnepladen på bagsiden
af lydbjælken.
 Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket
ud af stikkontakten i væggen. Hvis
du vil tage stikket ud af stikkontakten,
skal du trække i selve stikket, aldrig
i ledningen.
 Af sikkerhedsmæssige årsager er det
ene flade stikben bredere end det
andet og kan kun sættes i vægstikket
på én måde. Hvis du ikke kan sætte
stikket helt ind i stikkontakten, skal
du kontakte din forhandler.
 Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under
drift, er dette ikke en fejl. Hvis du
uafbrudt anvender dette system ved høj
lydstyrke, kan systemtemperaturen på
bagsiden og bunden stige betragteligt.
Lad være med at berøre systemet, så
du ikke brænder dig.
 Anbring
systemet på et sted med
rigelig ventilation for at undgå
overophedning og for at forlænge
systemets levetid.
 Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget
støv eller mekaniske vibrationer.
 Læg ikke noget bagerst på lydbjælken,
som kan blokere ventilationsåbningerne
og forårsage fejl.
 Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj,
og billedkvaliteten kan blive forringet.
I dette tilfælde skal systemet flyttes
væk fra TV'et, videobåndoptageren
eller kassetteafspilleren.
 Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning
af overfladen.
 Pas på ikke at beskadige hjørnerne
af lydbjælken eller subwooferen.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du
sørge for at slukke systemet og tage
stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser
på visse typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter
15 til 30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere væk
fra TV'et.
4DK
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har eventuelle spørgsmål
eller problemer vedrørende dit system,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Copyright
Denne model indeholder Dolby* Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories. Dolby og det
dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel
brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens.
N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
"PlayStation®" er et registreret
varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
Trådsløs BLUETOOTHteknologi
Understøttet BLUETOOTHversion og profiler
Profil refererer til et standardsæt
med funktioner for forskellige
BLUETOOTH-produktfunktioner.
Se "Specifikationer" (side 25) for at få
oplysninger om, hvilken BLUETOOTHversion og profiler, der understøttes
af dette system.
Bemærkninger
 Før du kan bruge BLUETOOTH-
funktionen, skal den BLUETOOTHenhed, der skal tilsluttes, understøtte
den samme profil som dette system.
Selvom enheden understøtter den
samme profil, kan funktionerne være
forskellige på grund af specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden.
 Lydafspilningen på dette system
kan være forsinket i forhold til
BLUETOOTH-enheden på grund
af de særlige karakteristika i trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
Effektivt
kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
 Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
 Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
 I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
 Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
fortsættes
5DK
Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden
af en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk
interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj
eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
 Prøv at oprette forbindelse mellem
dette system og en BLUETOOTH
mobiltelefon eller BLUETOOTHenhed, når du er mindst 10 meter
væk fra det trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
Virkninger på andre enheder
Udsendelsen af radiobølger fra
dette system kan forstyrre driften
af noget medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen
på dette system, BLUETOOTHmobiltelefoner og BLUETOOTHenheder på følgende placeringer:
 På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle
steder, hvor der kan være åben ild
 I nærheden af automatiske døre
eller brandalarmer
6DK
Bemærkninger
 Dette
system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationer, som
et middel til at garantere sikkerhed
under kommunikation ved brug
af BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
 Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af informationslækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
 BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
 BLUETOOTH-enheder, der er
tilsluttet dette system, skal overholde
de BLUETOOTH-specifikationer,
som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc.
og deres overholdelse skal være
certificeret. Men selvom en
enhed overholder BLUETOOTHspecifikationerne, kan der være
situationer, hvor karakteristika
eller specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette
forbindelse, eller kan resultere
i forskellige kontrolmetoder,
visning eller betjening.
 Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler .........................4
Trådsløs BLUETOOTHteknologi ............................5
Introduktion
Udpakning ...............................8
Oversigt over dele
og knapper ........................9
Tilslutning af TV og
afspiller osv. ......................11
Placering af systemet ............ 13
Tilslutning af
netledningen ................... 15
Indstilling af lydudgangen
på det tilsluttede
udstyr ............................... 15
Automatisk
standbyfunktion .............. 15
BLUETOOTH-funktion
Brug af BLUETOOTHfunktionen ....................... 16
Afspilningsindstillinger
Betjening af systemet
ved brug af den
medfølgende
fjernbetjening ..................20
Sådan betjener du
et tilsluttet TV .................. 21
Udskiftning af batteriet .........22
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ..............................23
Specifikationer ......................25
Indeks .................................... 27
7DK
Introduktion
Udpakning

Subwoofer (1)

Lydbjælke (1)

Digitalt optisk kabel til et TV (1)

Vekselstrømsledning (1)
Fjernbetjening (RM-ANU191) (1)



Betjeningsvejledninger (1)
Garanti (1)
8DK
Oversigt over dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet
i parenteser.
Lydbjælke
Introduktion
 SURROUND-indikator (side 20)
 Indgangsindikatorer (side 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
 BLUETOOTH-indikator (side 16)
fortsættes
9DK
Fjernbetjening
I dette afsnit beskrives
knapbetjeningen af subwoofer
og lydbjælke. Se side 20 for at
få oplysninger om knapbetjening
af tilsluttet udstyr.
 TREBLE +/–
 BASS +/–
  +*/
 
 SURROUND
 TV  (kun Sony TV)
Bemærk
Bemærk
 Ret
 Før
fjernbetjeningen mod midten
af frontpanelet på lydbjælken.
fjernbetjeningen anvendes første
gang, skal du sørge for at fjerne
isoleringsarket, der er hæftet
på batteriholderen.
 Batteriet
er sat i fjernbetjeningen fra
fabrikken.
 TV-betjeningsknapper fungerer kun
med Sony TV'er.
* Knappen  + er en
blindfingermarkeringsknap.
Brug den som vejledning under
betjeningen.
  (tændt/standby)
 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
 PAIRING
 TV (kun Sony TV)


PROG +/–
 +/
10DK
Tilslutning af TV og afspiller osv.
Sæt stikket på netledningen helt i.
Tilslutning af TV'et, afspilleren og andet udstyr
TV1)
Digital optisk
lydudgang
HDMI-udgang
"PlayStation®3",
Blu-ray Disc™-afspiller,
DVD-afspiller, satellittuner,
kabel-TV-tuner, osv.
HDMIindgang
Analog
signaludgang
Analogt lydkabel
(medfølger ikke)
Smartphone,
WALKMAN eller
andet lydudstyr
Digital koaxial
lydudgang
DVD-afspiller osv.
Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
Digitalt optisk kabel
(medfølger)2)
Lydbjælke (bagpå)
Subwoofer
Til stikkontakten
i væggen
11DK
Introduktion
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
1)
Hvis TV'et ikke er udstyret med et optisk digitalt lydudgangsstik, skal du se "Tilslutning af
et TV, der ikke er udstyret med et optisk, digitalt lydudgangsstik".
du tilslutter det digitale optiske kabel til (medfølger) OPTICAL-stikket på lydbjælken,
skal du fjerne beskyttelseshætten fra OPTICAL-stikket.
2) Når
Tilslutning af et TV, der ikke er udstyret med et optisk
digitalt lydudgangsstik
Hvis dit TV er udstyret med et hovedtelefonstik, der er kompatibelt med et
lydudgangsstik, skal du kontrollere lydudgangsindstillingerne. Du kan finde
yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit TV.
TV
Hovedtelefon
Analogt lydkabel
(medfølger ikke)
Lydbjælke (bagpå)
12DK
Placering af systemet
Illustrationerne herunder er eksempler på, hvordan du installerer lydbjælken.
Bemærk
• Når du vælger en plads til lydbjælken, skal du ikke blokere ventilationsåbningerne
på bagpanelet af lydbjælken.

Montering af lydbjælken i en reol

Montering af lydbjælken på en væg
(side 14)
Bemærkning om installationen af subwooferen
Anbring subwooferen, så bagpanelet er mindst ti centimeter væk fra væggen.
10 cm
13DK
Introduktion
Montering af lydbjælken
Fjernelse af standerne
Når lydbjælken skal placeres en lille
smule opad eller på en væg, skal
du fjerne de to standere i bunden
af lydbjælken, som vist herunder.
 Sony
er ikke ansvarlig for uheld eller
skader, der skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
1
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne
på bagsiden af lydbjælken.
Stander
4 mm
mere end 25 mm
5 mm
10 mm
Bemærk
 Når
lydbjælken placeres en lille
smule opad med standene fjernet,
skal du passe på ikke at blokere
ventilationsåbningerne med
gulvtæppet osv.
Hul på bagsiden af lydbjælken
2
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke 7 til 8 mm ud.
Montering af lydbjælken
på en væg
380 mm
Du kan montere lydbjælken
på væggen.
Bemærkninger
 Brug
skruer, der passer til væggens
materiale og styrke. Da vægge af
gipsplader er yderst skrøbelige, skal du
skrue skruerne fast på en vægskinne.
Monter lydbjælken på et lodret og
plant forstærket område af væggen.
 Sørg for at bestille Sony-forhandlere
eller licenserede underleverandører
til at foretage monteringen, og vær
især opmærksom på sikkerheden
under monteringen.
14DK
7 til 8 mm
3
Hæng lydbjælken på skruerne.
Juster hullerne bag på lydbjælken
med skruerne, og hæng derefter
lydbjælken på de to skruer.
Tilslutning
af netledningen
Før du tilslutter lydbjælkens
vekselstrømsledning til en stikkontakt,
skal du tilslutte alt andet udstyr og
TV'et til systemet.
Introduktion
Indstilling af
lydudgangen på det
tilsluttede udstyr
Hvis der skal udsendes digital
multikanalslyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale
lydudgang på det tilsluttede udstyr.
Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
Automatisk
standbyfunktion
Lydbjælken skifter automatisk til
standbytilstand, når du ikke betjener
lydbjælken i ca. 15 minutter, og når
den ikke modtager et indgangssignal.
15DK
6
BLUETOOTH-funktion
Brug af BLUETOOTHfunktionen
Automatisk tilknytning
Hvis systemet ikke er tilknyttet noget
udstyr, skal du tilknytte systemet
med det udstyr, der skal tilsluttes.
Vælg "BLUETOOTH" med knappen
BLUETOOTH på fjernbetjeningen
for at skifte til tilknytningstilstand.
1
2
3
4
5
Anbring systemet og en
BLUETOOTH-enhed inden
for 1 meter.
Tryk på BLUETOOTH på
fjernbetjeningen.
Indstil BLUETOOTH-enheden
til tilknytningstilstand.
Hvis du ønsker oplysninger
om indstilling af BLUETOOTHenheden i tilknytningstilstand, kan
du se i de betjeningsvejledninger,
der fulgte med enheden.
Når de registrerede enheder
er angivet på BLUETOOTHenheden, skal du kontrollere at
"SONY:HT-CT60BT" er angivet.
På nogle BLUETOOTH-enheder
vises listen måske ikke.
Vælg "SONY:HT-CT60BT"
på listen.
Hvis angivelse af en adgangskoder
kræves, skal du indtaste "0000".
16DK
Foretag BLUETOOTHtilslutningen på BLUETOOTHenheden.
Når BLUETOOTH-forbindelsen
er etableret korrekt, lyser
BLUETOOTH-indikatoren blåt,
og tilknytningsoplysningerne
lagres i systemet.
Om LED til BLUETOOTH
BLUETOOTH-indikatoren lyser eller
blinker blåt for at angive BLUETOOTHstatussen.
Systemstatus
LED-status
Under BLUETOOTH- Blinker hurtigt blåt.
tilknytning
Systemet forsøger Blinker langsomt
at oprette
blåt.
forbindelse til en
BLUETOOTH-enhed
Systemet har
Lyser blåt.
opnået forbindelse
med en
BLUETOOTH-enhed
Bemærkninger
 Hvis
du ønsker oplysninger om de
tilsluttede enheder, kan du se i de
betjeningsvejledninger, der fulgte
med enhederne.
 De BLUETOOTH-enheder, der skal
tilsluttes, skal understøtte A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Brug en BLUETOOTH-enhed, som
f.eks. en BLUETOOTH-mobiltelefon
på et nemt synligt sted i det samme
lokale, som lydbjælken er placeret i.
 Hvis Wi-Fi-udstyret bruges, kan
BLUETOOTH-kommunikationen blive
ustabil. I denne situation skal du bruge
BLUETOOTH-enheden så tæt som
muligt på lydbjælken.
 Lyden kan blive afbrudt på grund af et
problem med BLUETOOTH-enheden.
 Når
tilknytningshandlingen er
gennemført, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen. Du skal dog
gentage tilknytningen i de situationer,
der er angivet herunder.
– Tilknytningsoplysninger slettes,
når systemet tilknyttes igen.
– Der skal angives tilknytning for 9
eller flere enheder.
Dette system kan tilknyttes med op
til 8 enheder. Hvis der skal angives
tilknytning på en enhed, efter at der
er angivet tilknytning på 8 enheder,
overskrives
tilknytningsoplysningerne på den
enhed, hvis forbindelsesdato er
ældst, med de nye oplysninger.
– Forbindelseshistorikken med dette
system slettes på den tilsluttede
enhed.
 Hvis
Manuel tilknytning
NFC
1
2
3
Placer den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilknyttes til dette
system, inden for 1 meter fra
systemet.
Tryk på PAIRING på
fjernbetjeningen.
Foretag trin 3 til 6 i "Automatisk
tilknytning" (side 16).
Tilslutning med et enkelt
tryk med en smartphone
(NFC)
Ved at røre ved systemet med en
smartphone, tilknyttes og tilsluttes
systemet med din smartphone via
BLUETOOTH, og tændes automatisk.
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi, der aktiverer
kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem forskellige
enheder, som mobiltelefoner og
IC-tags. Takket være NFC-funktionen,
kan datakommunikation opnås nemt
blot ved at røre ved det relevante
symbol eller den tildelte placering
på NFC-kompatible enheder.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget
NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller nyere, bortset
fra Android 3.x og 4.x)
Bemærkninger
 "Adgangskoden"
kan afhængigt af
enhed være betegnet som "Passkey",
"Passcode", "PIN code", "PIN number"
eller "Password" osv.
 Systemets tilknytningsstandbystatus
annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis
tilknytningen ikke lykkes, skal du
begynde igen fra trin 1.
fortsættes
17DK
BLUETOOTH-funktion
Hvis du påtænker at tilknytte
systemet med to eller flere
BLUETOOTH-enheder, vil manuel
tilknytning være nødvendig.
du vil foretage tilknytning med
flere BLUETOOTH-enheder, skal du
gennemføre proceduren fra trin 1 til 3
for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
 Hvis der ikke er nogen
tilknytningsoplysninger i systemet,
skifter systemet automatisk til
tilknytningstilstand, hvis der er valgt
"BLUETOOTH" som indgang. I denne
situation frigives tilknytningstilstanden
ikke automatisk.
1
2
3
4
Download og installer app'en
"NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er en gratis
Android-app, som du kan
downloade fra Google Play.
Download app'en ved at søge
efter "NFC Easy Connect", eller
få adgang til den ved at bruge
følgende todimensionelle kode.
Der kan være gebyrer for at
downloade app'en.
Brug en todimensionel
kodelæserapp.
Tænd systemet.
Start app'en "NFC Easy Connect"
på din smartphone.
Sørg for at programskærmen vises.
Rør ved N-mærket på lydbjælken
med din smartphone.
Bliv ved med at røre ved
lydbjælken med din smartphone,
indtil den vibrerer.
Fuldfør tilslutningen ved at følge
vejledningen på skærmen.
Når BLUETOOTH-indikatoren
holder op med at blinke og
forbliver tændt, er systemet
tilsluttet til enheden.
Hvis du vil frakoble systemet,
skal du røre det med din
smartphone igen.
Tip
 Hvis
du ikke kan tilslutte system, skal
du prøve følgende.
– Start app'en på din smartphone,
og flyt din smartphone langsomt
over N-mærket på lydbjælken.
– Hvis din smartphone er i et etui,
skal du tage den ud.
 Afhængig af din smartphone, er det
måske ikke nødvendigt at download
"NFC Easy Connect" for at tilslutte
system med din smartphone med et
tryk. I denne situation må betjeningen
og specifikationerne være anderledes
end beskrivelsen her. Du kan finde
yderligere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der blev leveret
med din smartphone.
Bemærk
App'en er muligvis ikke tilgængelig i alle
lande og/eller områder.
Lyt til musikken med
BLUETOOTH-forbindelsen
Før du starter musikafspilning, skal
du kontrollere følgende:
 BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
 Tilknytningsproceduren er fuldført
både på dette system og på
BLUETOOTH-enheden.
18DK
1
2
3
4
Tryk på BLUETOOTH på
fjernbetjeningen.
Start BLUETOOTH-tilslutningen
fra BLUETOOTH-enheden.
BLUETOOTH-indikatoren lyser
blåt, når BLUETOOTHforbindelsen er etableret.
Start afspilningen på
BLUETOOTH-enheden.
Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen
med en af de betjeningsmuligheder,
der er angivet herunder.
 Betjen BLUETOOTH-enheden for
at afbryde forbindelsen. Hvis du
ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der
fulgte med enheden.
 Sluk for BLUETOOTH-enheden.
 Sluk for systemet.
Bemærkninger
 Hvis
kildeenheden har
en basforstærknings- eller
equalizerfunktion, skal du deaktivere
dem. Hvis disse funktioner er aktiveret,
kan lyden blive forvrænget.
 I følgende situationer, bliver du
nødt til at foretage BLUETOOTHtilslutningen igen.
– Strømmen på systemet er ikke
aktiveret.
– Strømmen på BLUETOOTH-enheden
tændes ikke, eller BLUETOOTHfunktionen er deaktiveret.
– BLUETOOTH-forbindelsen er ikke
etableret.
 Hvis mere end en enhed, der
er tilknyttet enheden, foretager
afspilning, kan du kun høre lyden
fra en af disse enheder.
19DK
BLUETOOTH-funktion
Juster lydstyrken.
Indstil lydstyrken af BLUETOOTHenheden til et moderat niveau,
og tryk på  +/.
Afslutning af BLUETOOTHforbindelsen
3
Afspilningsindstillinger
Sådan afbrydes lyden
Betjening af systemet
ved brug af den
medfølgende
fjernbetjening

INPUT
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SURROUND

 +/
1
2
Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/.
Tryk på  for at tænde
systemet.
Tryk på FUNCTION flere gange
for at vælge indgangskilden.
Tryk på .
Tip
 Lyden
udsendes måske fra TV'ets
højttaler. I denne situation skal du
skrue helt ned til minimum for lyden
fra TV'ets højttaler.
Opleve surroundeffekten
Dette system kan oprette multikanals
surround-lyd.
Tryk på SURROUND. Hver gang
du trykker på knappen, skifter
surroundtilstanden mellem ON
eller OFF. Når surroundtilstanden
er aktiv, lyser SURROUND-indikatoren
på lydbjælken.
Justering af basog diskantniveauet
Du kan justere basog diskantniveauet.
Hvis du vil justere diskantniveauet,
skal du trykke på TREBLE +/–.
Hvis du vil justere basniveauet,
skal du trykke på BASS +/–.
Hvis bas eller diskant er indstillet
til enten minimum eller maksimum,
blinker indgangsindikatorerne
på lydbjælken.
Indgangskilde Afspilningsudstyr
OPTICAL
Enhed, der
er tilsluttet
OPTICAL-stikket
COAXIAL
Enhed, der
er tilsluttet
COAXIAL-stikket
ANALOG
Enhed, der
er tilsluttet
ANALOG-stikkene
20DK
Lytte til lyd ved lav
lydstyrke (nattilstand)
Du kan lytte til lydeffekter, og du kan
høre samtale tydeligt, selv ved lav
lydstyrke (nattilstand). Nattilstand er
kun tilgængelig for TV-programmer,
der er kodet i Dolby, DVD og
Blu-ray-diskeTM.
Sådan indstiller du nattilstand
til ON
Tryk på og hold SURROUND nede,
indtil COAXIAL-indikatoren på
lydbjælken blinker to gange.
Sådan indstiller du nattilstand
til OFF
Tryk på og hold SURROUND nede,
indtil OPTICAL-indikatoren på
lydbjælken blinker to gange.
Sådan betjener du
et tilsluttet TV
Hvis du bruger et Sony-TV, dog
uden at bruge dette system, kan du
betjene dit Sony-TV, der er tilsluttet
systemet, ved brug af knapperne
med gult påtryk på fjernbetjeningen.
TV 


1
Tryk på TV  for at tænde
for TV'et.
2
Tryk på  for at vælge
indgang.
3
4
Tryk på TV PROG +/ for
at vælge en kanel.
Tryk på TV  +/ for at justere
lydstyrken.
Tryk på  for at slukke for
TV-lyden.
21DK
Afspilningsindstillinger
TV 
+/
TV
PROG
+/
Bemærkninger
Udskiftning af batteriet
Fjernbetjeningens arbejdsafstand
forkortes, når batteriet bliver fladt.
Når fjernbetjeningen ikke længere
kan betjene enheden, skal batteriet
udskiftes med et nyt litiumbatteri
af typen CR2025.
1
Skub og hold på låsen på
batteriholderen, og træk
så batteriholderen ud.
Lås
 Hvis fjernbetjeningen ikke bruges
i længere tid, skal batteriet tages ud for at
forhindre eventuelle skader forårsaget af
lækkende batterier og korrosion.
 Det brugte batteri skal straks bortskaffes.
Litiumbatteriet skal opbevares uden for
børns rækkevidde. Hvis batteriet sluges,
skal du straks søge læge.
 Tør batteriet af med en tør klud for at sikre
en god kontakt.
 Sørg for at vende batteriet korrekt, når
du sætter det i.
 Du må ikke holde om batteriet med
en metalpincet, da det kan forårsage
en kortslutning.
 Brug af andre batterier end typen CR2025
kan medføre brand eller eksplosion.
FORSIGTIG
Der kan være fare for eksplosion,
hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.
Der må kun udskiftes med samme
type eller en type, der svarer til.
2 Udskift batteriet, så "+" vender
opad, og skub derefter
batteriholderen ind i åbningen.
+ vender opad
Batteriholder
22DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved
brug af systemet, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til
selv at forsøge at løse problemet,
før du anmoder om reparation.
Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
POWER
SOUND
Dolby Digital-lyden gengives ikke.
 Kontroller, at Blu-ray Disc,
DVD osv. er optaget i Dolby
Digital-formatet.
 Når du tilslutter Blu-ray Disc,
DVD-afspilleren osv. til de digitale
indgangsstik i dette system, skal
du kontrollere lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen)
på det tilsluttede udstyr.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet
og indstillingen for lydfeltet
fungerer behandlingen af
surroundsound måske ikke
effektivt. Surroundeffekten
kan være hårfin, afhængigt
af programmet eller disken.
 Hvis du tilslutter en
Blu-ray Disc-afspiller
eller en DVD-afspiller,
der er kompatibel
med surroundeffekten,
fungerer systemets
surroundeffekt måske ikke.
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller forbindelsen af det
digitale optiske kabel eller det
lydkabel, der er tilsluttet systemet
og TV'et (side 11, 12).
 Kontroller TV'ets lydudgang
(side 15).
 Kontroller, om TV-lyden er
indstillet til lav lydstyrke eller
afbrudt midlertidigt (side 21).
 Kontroller, at det indgangsstik,
der er tilsluttet til TV'et, er korrekt
(side 20).
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Sluk for lyden fra systemet
eller TV'et.
Der kan ingen lyd eller kun en meget
svag lyd høres fra det tilsluttede
udstyr.
 Tryk på +, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 20).
 Tryk på  eller  + for
at annullere funktionen til
afbrydelse af lyd (side 20).
 Kontroller, at der er valgt korrekt
indgangskilde (side 20).
 Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og tilsluttet
udstyr er sat helt ind i stikkene.
 En subwoofer bruges til at
producere baslyd. I tilfælde af
indgangskilder, der indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan
lyden fra subwooferen være svær
at høre.
fortsættes
23DK
Yderligere oplysninger
Strømmen er ikke tændt.
 Sørg for, at netledningen
er tilsluttet korrekt.
I denne situation
skal du deaktivere
surroundeffektfunktionen
for det tilsluttede udstyr.
Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med det tilsluttede
udstyr, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
BLUETOOTH
Der er ingen lyd.
 Sørg for, at dette system ikke
er for langt væk fra BLUETOOTHenheden, eller at dette system
ikke modtager interferens fra
et Wi-Fi-netværk eller andet
trådløst 2,4 GHz-udstyr eller
fra en mikrobølgeovn.
 Kontroller, at BLUETOOTHforbindelsen mellem dette
system og BLUETOOTH-enheden
er foretaget korrekt.
 Tilknyt dette systemet og
BLUETOOTH-enheden igen.
Lyden springer eller
korrespondanceafstanden
er for kort.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et Wi-Fi-netværk, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte væk fra sådanne kilder.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller
flyt dette system væk fra
forhindringen.
 Find dette system og
BLUETOOTH-enheden så nær
ved som muligt.
 Placer dette system på en anden
måde.
 Placer BLUETOOTH-enheden
på en anden måde.
 Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi
router, computer osv. til 5 GHz
bånd.
Tilknytning kan ikke foretages.
 Bring dette systemet og
BLUETOOTH-enheden tættere
sammen.
24DK
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
BLUETOOTH-forbindelsen kan ikke
fuldføres.
 Sørg for, at den BLUETOOTHenhed, der skal tilsluttes,
er tændt og at BLUETOOTHfunktionen er aktiveret.
 BLUETOOTH-forbindelsen
er blevet afbrudt. Foretag
BLUETOOTH-tilslutningen igen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
 Ret fjernbetjeningen mod midten
af frontpanelet på lydbjælken.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift batteriet i fjernbetjeningen
med et nyt, hvis det er fladt.
 Kontroller, at du vælger den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter, at
du har foretaget ovennævnte
foranstaltninger, skal du
nulstille systemet på
følgende måde:
Brug knapperne på fjernbetjeningen
til betjeningen.
1
Tryk på BASS +,   og
TREBLE + i den rækkefølge
inden for 3 sekunder.
Når du har kontrolleret ovenstående
element og har løst eventuelle
problemer, skal du tænde for
systemet. Hvis du ikke kan finde
årsagen til problemet, selv efter
du har kontrolleret ovenstående
elementer, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Specifikationer
Formater, der understøttes af dette
system
Følgende digitale indgangsformater
understøttes af dette system.
Format
Understøttet codec*3
SBC*4
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)
*1
Understøttet/
ikke understøttet
Dolby Digital

Linear PCM 2ch 48 kHz
eller mindre

*2
Lydbjælke
Forstærkerafsnit
Indgange
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation
version 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd
(2.4000 GHz-2.4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
*4
Fronthøjttalerenhed
Højttalersystem
2-vejs højttalersystem, akustisk
afbrydelse
Højttalerenhed
Woofer: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
keglemembran
Nominel impedans
4 ohm
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 20 watt
Standbytilstand: 0,5 watt
eller mindre
Mål (ca.)
940 mm × 83 mm × 70 mm
(med standere)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(uden standere)
Vægt (ca.)
1,7 kg
fortsættes
25DK
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 7 watt + 7 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R: 15 watt
(pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
*3
Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som
forhindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet,
operativsystem,
softwareprogram osv.
BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
Underbånds-codec
Subwoofer
UDGANGSEFFEKT (reference)
30 watt (pr. kanal ved 8 ohm,
100 Hz)
Højttalersystem
Subwoofer, basrefleks
Højttalerenhed
130 mm keglemembran
Nominel impedans
8 ohm
Mål (ca.)
170 mm × 245 mm × 300 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
2,7 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
26DK
Indeks
Symboler
 10
 10
B
BLUETOOTH 5, 16
D
Digitalt optisk kabel 11
DVD-afspiller 11
Yderligere oplysninger
F
Fjernbetjening
betjening 10
M
Montering 13
N
Nulstil 24
P
Placering af systemet 13
T
Tilslutning af
TV 11
27DK
4-475-782-21(2) (DK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising