Sony | HT-CT80 | Sony HT-CT80 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

Lydbjælke
Betjeningsvejledning
HT-CT80
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække ventilationsåbningen på
apparatet med aviser, duge, gardiner
osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks.
tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes for
dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges
til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Til lydbjælken
Navnepladen er placeret nederst.
2DK
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EUlovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv
1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få
yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse
af elektriske
og elektroniske
produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet
eller emballagen betyder, at batteriet,
der levers med dette produkt, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
3DK
Copyrights og varemærker
Dette system anvender Dolby* Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes
af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug
af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens.
N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
"ClearAudio+" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
4DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen.
Du kan også anvende knapperne på
hovedenheden, hvis de har de samme
eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• Nogle illustrationer vises som
tegninger og kan være anderledes
end det faktiske produkt.
Indholdsfortegnelse
Om denne
betjeningsvejledning .......... 4
Introduktion
Kassens indhold ........................ 6
Tilslutning med et TV og
subwooferen ........................7
Placering af systemet ................ 9
Installation af bjælkehøjttaleren
på en væg ...........................10
Tænd for systemet ....................11
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .......................... 18
Fejlfinding ................................. 19
Vejledning i dele og knapper ...22
Filtyper, der kan afspilles .........25
Understøttede lydformater ......25
Specifikationer ......................... 26
Om BLUETOOTHkommunikation ..................27
Lytte
Lytte til lyd fra et TV, kabel-/
satellitboks osv. .................. 12
Lytte til musik fra en
USB-enhed .......................... 13
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed ............ 13
Lydjustering
Opleve lydeffekter .................... 14
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed ............ 15
Andre funktioner
Automatisk standbyfunktion ... 17
5DK
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Introduktion
Kassens indhold
Bjælkehøjttaler (1)
Opsætning af
fjernbetjeningen
Subwoofer (1)
Optisk digitalt kabel (1)
Fjernstyring (1)
6DK
Tilslutning med et TV og subwooferen
Introduktion
Når der er et optisk digitalt stik på dit TV
TV, kabelboks, satellitboks
Subwoofer
Optisk digitalt kabel (medfølger)
Bemærk
• Tilslut kun den medfølgende SS-WCT80-subwoofer. Tilslut ikke nogen anden subwoofer.
7DK
Når der ikke er et optisk digitalt stik på dit TV
TV, kabelboks, satellitboks
Subwoofer
Analogt lydkabel (medfølger ikke)
Bemærkninger
• Tilslut kun den medfølgende SS-WCT80-subwoofer. Tilslut ikke nogen anden subwoofer.
• Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer som et lydudgangsstik, skal du kontrollere
TV'ets lydudgangsindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
8DK
Placering af systemet
Anbring subwooferen, så bagpanelet er
mindst ti centimeter væk fra væggen.
Introduktion
Illustrationerne herunder er eksempler
på, hvordan du installerer systemet.
Bemærkning om installationen af
subwooferen
Bemærk
• Placer bjælkehøjttaleren, så toppanelet
ikke blokeres.
I en reol
10 cm
Bjælkehøjttaler
Subwoofer
På en væg
Se "Installation af bjælkehøjttaleren
på en væg" (side 10).
9DK
Installation af
bjælkehøjttaleren
på en væg
2
Skru skruerne i de 2 beslag
på væggen.
Skruerne skal stikke 9 til 10 mm ud.
447 mm
Du kan montere bjælkehøjttaleren på
en væg.
Bemærkninger
• Find de skruer frem (medfølger ikke),
der passer til væggens materiale og
styrke. Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast
på to beslag på vægskinnen. Monter
lydbjælken vandret hængende på
beslagene på et fladt stykke af væggen.
• Sørg for at få Sony-forhandlere eller
licenserede underleverandører til at
foretage monteringen, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
monteringen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig uheld eller skader, der skyldes
ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt iskruning
af skruer, naturkatastrofer osv.
1
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne på
bagsiden af bjælkehøjttaleren.
4 mm
Mere end 30 mm
4,6 mm
9 mm
Hul på bagsiden af bjælkehøjttaleren
10DK
9 til
10 mm
3
Hæng bjælkehøjttaleren
på skruerne.
Juster hullerne bag på
bjælkehøjttaleren med skruerne, og
hæng derefter bjælkehøjttaleren på
de to skruer.
Tænd for systemet
1
Tilslut vekselstrømsledningen.
Introduktion
2
Tryk på /-knappen (tændt/
standby).
Indgangsindikatoren lyser.
/ (tændt/
standby)
11DK
2
Lytte
Tryk på  (lydstyrke) +/– for at
regulere lydstyrken.
Tip
Lytte til lyd fra et TV,
kabel-/satellitboks osv.
OPTICAL

(lydstyrke)
+/–
1
Tryk på indgangsknappen for det
stik, som du tilsluttede den enhed
til, som du vil lytte til.
Indikatoren på den valgte enhed
lyser.
OPTICAL-knap
TV, der er tilsluttet OPTICAL-stikket.
ANALOG-knap
Analog enhed, der er tilsluttet ANALOGstikket.
USB-knap
USB-enhed, der er tilsluttet til
porten (side 13)
(USB)-
(BLUETOOTH)-knap
BLUETOOTH-enhed, der understøtter
A2DP
12DK
• Hvis du trykker på INPUT på
bjælkehøjttaleren, skifter enheden cyklist
på følgende måde.
OPTICAL  ANALOG  USB 
BLUETOOTH
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
Du kan afspille musikfiler på en tilsluttet
USB-enhed.
For filtyper, der kan afspilles, kan du se
"Filtyper, der kan afspilles" (side 25).
Se i "BLUETOOTH Funktioner" (side 15).
1
2
3
4
Tilslut USB-enheden til
porten.
Lytte
Lytte til musik fra en
USB-enhed
(USB)-
Tryk på USB.
Tryk på  (afspil/pause).
Tryk på 
 for at vælge en
mappe, der skal afspilles.
Bemærk
• Sluk systemet, før du fjerner USBenheden, for at undgå datafejl eller
beskadigelse af USB-enheden.
13DK
Indstilling af stemmetilstand
Lydjustering
Opleve lydeffekter
Hvis du vil indstille lydeffekter, skal du
trykke på en af lydeffektknapperne på
fjernbetjeningen.
Stemmetilstand hjælper med til at gøre
samtaler tydeligere.
Tryk på VOICE.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Tryk på VOICE igen for at inaktivere
stemmetilstand. OPTICAL-indikatoren
blinker to gange.
Valg af lydeffekterne
Tryk på SURROUND flere gange under
afspilning.
Surroundeffekterne ændres cyklisk på
følgende måde.
CLEARAUDIO+  SURROUND On 
SURROUND Off
CLEARAUDIO+
Den egnede lydindstilling vælges automatisk
for lydkilden. CLEARAUDIO+-indikatoren
lyser.
Vælge multipleks
udsendelseslyd (Dual Mono)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller et
Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
SURROUND On
Lyd afspilles med surroundeffekter.
SURROUND-indikatoren lyser.
Tryk på AUDIO flere gange.
Kanalen ændres cyklisk på følgende
måde.
Hovedkanal  Underkanal 
Hovedkanal/underkanal
SURROUND Off
Indgangskilden er mikset ned for 2 kanaler.
CLEARAUDIO+- og SURROUND-indikatorerne
slukkes.
Hovedkanal
Udsender kun hovedkanalen. OPTICALindikatoren blinker to gange.
Indstilling af nattilstand
Lyd afspilles forbedret med
surroundeffekter og tydelighed under
samtale.
Tryk på NIGHT.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Tryk på NIGHT igen for at inaktivere
nattilstand. OPTICAL-indikatoren
blinker to gange.
14DK
Underkanal
Udsender kun underkanalen. ANALOGindikatoren blinker to gange.
Hovedkanal/underkanal
Lyden fra hovedkanalen udsendes fra
venstre højttaler og lyden fra underkanalen
fra den højre højttaler. USB-indikatoren
blinker to gange.
Indstilling af Dolby DRC
(Dynamic Range Control)
Nyttig, hvis du vil lytte til film ved lav
lydstyrke. DRC gælder for Dolby Digitalkilder.
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
Hold AUDIO nede i 5 sekunder, og
hold derefter VOICE nede i 5 sekunder
for at tænde og slukke for Dolby DRC.
Off
Lyden komprimeres ikke. OPTICALindikatoren blinker to gange.
Tilknytning af dette system
til en BLUETOOTH-enhed
Tilknytning er den proces, der kræves,
for at oprette et link mellem
BLUETOOTH-enheder for at tillade
trådløs tilslutning. Du skal tilknytte
en enhed til systemet, før du starter
med at bruge systemet.
Når BLUETOOTH-enhederne er
tilknyttet, skal du ikke tilknytte
dem igen.
1
2
3
Tryk på PAIRING på
bjælkehøjttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren (blå)
blinker hurtigt under BLUETOOTHtilknytning.
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
på BLUETOOTH-enheden, søg
efter enheder, og vælg "HT-CT80".
Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangskode, skal du indtaste
"0000".
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
Tilslutning er etableret.
15DK
BLUETOOTH Funktioner
On
Komprimerer lyden i overensstemmelse med
de oplysninger, der er indeholdt i indholdet.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
1
Bemærk
• Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTHenheder. Hvis den 9. BLUETOOTHenhed tilknyttes, bliver den
senest tilsluttede enhed erstattet
med den nye.
Download, installer og start "NFC
Easy Connect"-programmet.
Lytte til musik fra den
registrerede enhed
Bemærkninger
1
2
3
4
Tryk på
• Programmet er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande og/eller
områder.
• Afhængig af din BLUETOOTH-enhed
er denne handling muligvis ikke
nødvendig.
(BLUETOOTH).
Vælg "HT-CT80" på BLUETOOTHenheden.
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
2
Start afspilningen på BLUETOOTHenheden.
Rør ved N-Mark på
bjælkehøjttaleren med
BLUETOOTH-enheden.
Bemærk
• Hvis systemet har
tilknytningsoplysninger, er systemet
i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når
det er slukket.
Tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed med
one-touch-funktioner (NFC)
Ved at holde en NFC-kompatibel
BLUETOOTH-enheden i nærheden
af N-Mark på systemet, fortsætter
systemet og BLUETOOTH-enheden
med at fuldføre tilknytningen og
BLUETOOTH-tilslutningen automatisk.
3
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
Tilslutning er etableret.
Bemærkninger
• Du kan tilslutte en enhed ad gangen.
• Afhængig af enheden skal du muligvis
indstille NFC-funktionen på forhånd.
Se i betjeningsvejledningen til enheden.
Tip
Kompatible enheder
Smartphones, tablets og
musikafspillere med NFC-funktionen
indbygget (OS: Android 2.3.3 eller
senere, eksklusive Android 3.x)
16DK
• Hvis tilknytning og BLUETOOTHtilslutningen mislykkes, skal du gøre
følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt
BLUETOOTH-enheden langsomt hen
over N-Mark.
– Fjern etuiet fra din BLUETOOTHenheden, hvis du bruger et
kommercielt tilgængeligt enhedsetui.
Andre funktioner
Automatisk
standbyfunktion
Systemet skifter automatisk til
standbytilstand, når du ikke betjener
systemet i ca. 15 minutter, og når det
ikke modtager et indgangssignal.
Andre funktioner
17DK
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før
det bruges igen.
• Undlad at træde op på lydbjælken og
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet, at
driftsspændingen er identisk med den
lokale strømforsyning. Driftsspændingen
er angivet på navnepladen nederst på
bjælkehøjttaleren.
• Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl.
Hvis du uafbrudt anvender dette system
ved høj lydstyrke, kan temperaturen på
bagsiden og bunden stige betragteligt.
Lad være med at berøre systemet, så du
ikke brænder dig.
Om placering
• Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
18DK
• Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
• Placer ikke nogen genstande oven på
bjælkehøjttaleren.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af
bjælkehøjttaleren eller subwooferen.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
• Hvis du observerer farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
• Hvis farveforstyrrelserne observeres
igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud. Du
må ikke bruge skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved brug
af systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Sørg for at medbringe både lydbjælken
og subwooferen, selvom det kun lader
til, at en af dem har et problem, når du
anmoder om reparation.
Generelt
Systemet fungerer ikke normalt.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten. Tilslut den igen efter
nogle minutter.
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Tryk på indgangsknappen for det
stik, som du tilsluttede TV'et til
(side 12).
 Kontroller TV'ets lydudgang. Se
betjeningsvejledningen til TV'et
vedrørende TV-indstillinger.
 Skru op for lydstyrken på TV'et,
eller annuller funktionen til
afbrydelse af lyd.
 Hvis der ikke udsendes nogen lyd
fra et optisk digitalt udgangsstik,
eller hvis TV'et ikke har et optisk
digitalt udgangsstik, skal du tilslutte
kabelboksen eller satellitboksen
direkte til OPTICAL-stikket på
systemet.
TV-lyden fra dette system er forsinket
i forhold til billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
Der høres ingen lyd eller kun en meget
svag lyd gennem bjælkehøjttaleren fra
den enhed, der er tilsluttet til
bjælkehøjttaleren.
 Tryk på  (lydstyrke) +-knappen på
fjernbetjeningen, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 22).
 Tryk på  (afbrydelse af lyd) eller
 (lydstyrke) +-knappen på
fjernbetjeningen for at annullere
funktionen til afbrydelse af lyd
(side 22).
 Kontroller, at indgangskilden er
valgt korrekt. Du skal prøve andre
indgangskilder ved at trykke på en
anden indgangsknap på
fjernbetjeningen (side 12).
 Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og den
tilsluttede enhed er sat helt ind
i stikkene.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag-lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW (subwooferlydstyrke)
+-knappen på fjernbetjeningen for
at skrue op for subwooferens
lydstyrke (side 22).
 En subwoofer bruges til at
producere baslyd. I tilfælde af
indgangskilder, der indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden
fra subwooferen være svær at høre.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt.
19DK
Yderligere oplysninger
Der tændes ikke for strømmen.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Lyden udsendes fra både systemet og
TV'et.
 Sluk for TV'ets lyd.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles
multikanalslyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale
lydudgang på den enhed, der er
tilsluttet systemet. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden
igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er
korrekt tilsluttet til (USB)-porten.
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, om USB-enheden er
tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
 Tilslut USB-enheden til ANALOGstikket på systemet med et analogt
lydkabel (medfølger ikke).
BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser (side 22).
Systemstatus
BLUETOOTHindikator (blå)
Under BLUETOOTHtilknytning
Blinker hurtigt
Systemet forsøger at
oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Blinker
20DK
Systemstatus
BLUETOOTHindikator (blå)
Systemet har opnået
forbindelse med en
BLUETOOTH-enhed
Lyser
Systemet er i
BLUETOOTHstandbytilstand (når
systemet er slukket)
Slukket
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt, og at
BLUETOOTH-funktionen er
aktiveret.
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere
på hinanden.
 Tilknyt dette system og
BLUETOOTH-enheden igen. Det kan
være nødvendigt at annullere
tilknytningen med dette system ved
brug af din BLUETOOTH-enhed
først.
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere
på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra et trådløst
lokalnetværk, andre trådløse
2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en
enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger i
nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser (side 22).
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere på
hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. et
trådløst lokalnetværksudstyr, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette
system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt
dette system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Prøv at skifte den trådløse frekvens
for Wi-Fi-routeren, computeren osv.
til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
midten af frontpanelet
(fjernbetjeningssensor) på systemet
(side 22) forrest på lydbjælken.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du trykker på den
rigtige knap på fjernbetjeningen
(side 24).
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Bjælkehøjttaleren kan blokere
nogle sensorer (f.eks.
lysstyrkesensoren) og
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller "emitteren til 3D-briller
(infrarød transmission)" på et 3DTV, der understøtter de infrarøde
3D-briller eller trådløs
kommunikation.
Flyt bjælkehøjttaleren væk fra
TV'et inden for et område, der
tillader disse dele at fungere
korrekt. Se i betjeningsvejledningen
til TV'et angående placeringen af
sensorerne og
fjernbetjeningsreceiveren.
Nulstil
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet på
følgende måde:
1
2
Tryk på SW 
(subwooferlydstyrke) +, 
(volume) – og NIGHT i rækkefølge
inden for 3 sekunder.
Alle 6 indikatorer på
bjælkehøjttalerem blinker en gang,
og indstillingerne vender tilbage til
deres indledende status.
Frakobl vekselstrømsledningen.
21DK
Yderligere oplysninger
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
Andet
Vejledning i dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.
Bjælkehøjttaler
Top-, front- og sidepaneler




OPTICAL-indikator (side 12)
ANALOG-indikator (side 12)
USB-indikator (side 12)
BLUETOOTH-indikator (blå)
BLUETOOTH-status
– Under BLUETOOTH-tilknytning:
Blinker hurtigt
– BLUETOOTH-tilslutning forsøges:
Blinker
– BLUETOOTH-tilslutning er
etableret: Lyser
– BLUETOOTH-standbytilstand (når
systemet er slukket): Slukket
 SURROUND-indikator (side 14)
 CLEARAUDIO+-indikator
(side 14)
 N-Mark (side 16)
Når du bruger NFC-funktionen,
skal du lade din NFCkompatible-enhed berøre
mærket.
22DK
 Fjernbetjeningssensor
 / (tændt/standby)-knap
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
 INPUT-knap (side 12)
 PAIRING-knap (side 15)
 VOL (lydstyrke) +/–-knapper

(USB)-port (side 13)
Bagpanel
 Subwooferstik
 ANALOG-stik
 OPTICAL-stik
 Vekselstrømsledning
Yderligere oplysninger
23DK
Fjernbetjening
 SW  (subwooferlydstyrke) +/–
-knapper
Regulerer lydstyrken på
baslyden.
 -knap (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
 CLEARAUDIO+-knap
Vælger automatisk den egnede
lydindstilling for lydkilden.
 SURROUND-knap (side 14)
 VOICE-knap (side 14)
 * (afspil/pause)-knap
Sætter afspilning på pause og
genoptager afspilning.
 NIGHT-knap (side 14)
 / (forrige/næste)knapper
Gå til starten af den forrige eller
den næste fil.
* Knapperne AUDIO,  og  + er
blindfingermarkeringsknapper. Brug den
som vejledning under betjeningen.
 AUDIO*-knap (side 14)
 / (tændt/standby)-knap






(BLUETOOTH)-knap (side 12)

 (vælg)-knapper
USB-knap (side 12)
ANALOG-knap (side 12)
OPTICAL-knap (side 12)
 (lydstyrke) +*/–-knapper
Regulerer lydstyrken.
24DK
Filtyper, der kan afspilles
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Understøttede
lydformater
Lydformater, der understøttes af dette
system, er følgende.
• Dolby Digital
• Lineær PCM, 2 kanaler, 48 kHz eller
mindre
Bemærkninger
Yderligere oplysninger
• Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan
muligvis ikke afspilles.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM og Lossless.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på USB-enheder:
– op til 200 mapper
– op til 150 filer/mapper i et enkelt lag
• Nogle USB-enheder virker måske ikke på
dette system.
• Systemet kan genkende MSC (Mass
Storage Class).
25DK
1)
Specifikationer
Bjælkehøjttaler (SA-CT80)
Forstærkerafsnit
POWER OUTPUT (nominel)
Front L + Front R:
12 watt + 12 watt (ved 4 ohm, 1 kHz,
1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
Front L/Front R:
20 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Subwooferforstærker
POWER OUTPUT (reference)
40 watt (ved 8 ohm, 100 Hz)
Indgange
OPTICAL
ANALOG
USB
(USB)-port
Type A
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationsversion 4.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse
2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Maksimalt antal enheder, der skal
registreres
8 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Understøttet codecs3)
SBC4)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz)
26DK
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som forhindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
operativsystem, softwareprogram osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
Højttalere
Front L/Front R-højttalerafsnit
Højttalersystem
2-vejs-højttalersystem, akustisk
afbrydelse
Højttaler
Tweeter: 14 mm-25 mm balance,
dometype
Basforstærker: 35 mm × 120 mm conetype
Generelt
Strømkrav
220 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 21 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Vægt (ca.)
2 kg
Subwoofer (SS-WCT80)
Højttalersystem
Subwoofersystem, basrefleks
Højttaler
130 mm cone-type
Mål (ca.) (b/h/d)
170 mm × 245 mm × 300 mm
Vægt (ca.)
2,7 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Om BLUETOOTHkommunikation
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal
du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
27DK
Yderligere oplysninger
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der
er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i
lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på
dette system og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer samt på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du kommunikerer ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af
informationslækager under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan
der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne i
BLUETOOTH-enheden gør det umuligt
at oprette forbindelse, eller kan
resultere i forskellige kontrolmetoder,
visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
©2015 Sony Corporation
4-567-473-21(1) (DK)
Download PDF

advertising