Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 7.1.2 Dolby Atmos® soundbar med Wi-Fi®/Bluetooth®-teknologi Lynvejledning til opsætning og start

2
Kassens indhold
Bjælkehøjttaler (1)
Stoframme (1)
Tilslutning til et TV og andre enheder
Subwoofer (1)
Er HDMI IN-stikket på dit TV benævnt "ARC"?
NEJ
JA
Fjernbetjening (1)
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
Optisk digitalt kabel (1)
SKABELON TIL VÆGMONTERING (1)
Betjeningsvejledning
Installationsvejledning
(dette dokument)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Optisk digitalt kabel
(medfølger)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Om systemets betjeningsmetode
Tilslut dette system til TV'et med HDMI-kablet (medfølger ikke) for at få vist systemets
betjeningsskærm på TV'et. Gør HDMI-kablet klar.
Installationsvejledning
Sound Bar : HT-ST5000
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
1
Vælg installationspositionen
: Videosignaler
: Lydsignaler
Loftshøjde: 4,3 meter eller mindre
For at få den bedst mulige surroundlyd
skal du indstille loftshøjden for det lokale,
hvor systemet er monteret.
Du kan få flere oplysninger under "Tilpasning
af højttalerindstillingerne til surroundlyd" i
betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
: Videosignaler
Blu-ray Disc-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
: Lydsignaler
Du kan tilslutte enheder, som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks til ethvert af HDMI IN-stikkene (HDMI1/2/3) på bjælkehøjttaleren.
Når enheder som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks er tilsluttet et TV, skal du frakoble dem fra TV'et og derefter slutte dem til bjælkehøjttaleren,
så det er muligt at gengive surroundlyd i høj kvalitet med Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.
Slut et TV til HDMI OUT-stikket på bjælkehøjttaleren. Hvis TV'et ikke er kompatibelt med ARC, kan du også slutte TV'et til TV IN (OPT)-stikket på bjælkehøjttaleren.
Tip
Bjælkehøjttaler
Montere bjælkehøjttaleren
på en væg
Du henvises til "Montering af
hovedenheden på en væg"
i betjeningsvejledningen
(særskilt dokument).
•Standby Through-funktionen gør det muligt at udsende HDMI-signaler til TV'et, selv om systemet er i standbytilstand.
Juster indstillingen på følgende måde: Tryk på HOME –
[Setup] –
[System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through], og vælg derefter [Auto] eller [On].
•Hvis TV'et ikke har både et OPTICAL OUT-stik og et HDMI IN-stik, henvises du til "Tilslutning af et TV eller en bærbar lydenhed via ANALOG IN-stikket" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument)
for at se en beskrivelse af en tilslutningsmetode.
Bemærk
•Kontroller, at kablerne er sat korrekt i.
•Hvis du vil se 4K-videoindhold, henvises du til "Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Subwoofer
Bemærk
•Placer ikke magnetiske kort på eller i nærheden af systemet.
•Placer ikke andre metalgenstande end TV'et i nærheden af systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.
Fortsættes på bagsiden
4-687-836-31(1)
©2017 Sony Corporation
Trykt i Malaysia
3
7
Opsæt fjernbetjeningen
Lyt til lyden
INPUT +/–
Startmenu
////
4
HOME
Tænd TV-systemet
SW  +/–
Tænd/sluk
 +/–
Lyt til lyden fra TV'et
Oplev lyd fra en anden enhed end TV'et
Vælg det ønskede program ved brug af TV'ets fjernbetjening.
Tryk på HOME.
Skærmen skifter til TV-udsendelsesskærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet.
Hvis lyden fra TV'et ikke udsendes fra systemet, skal du trykke på INPUT +/− på
systemets fjernbetjening, indtil der vises "TV" på frontpanelet.
Reguler lydstyrken.
Juster lydstyrken ved at trykke på  +/– på systemets fjernbetjening.
Juster lydstyrken for subwooferen ved at trykke på SW  +/– på systemets
fjernbetjening.
Hvis du ønsker oplysninger om justering af lydkvalitet, henvises du til
"Valg af lydeffekten" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
5
Tænd for systemet
Opsætningen er fuldført.
God fornøjelse.

Startmenuen vises på TV-skærmen.
Hvis startmenuen ikke vises, kan du bruge fjernbetjeningen til TV'et til at skifte
TV-indgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
Tryk på /// for at vælge den ønskede indgang i startmenuen,
og tryk derefter på .
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Om startmenuen"
i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Se i betjeningsvejledningen (særskilt dokument), hvad
du kan gøre med system- og netværksindstillingerne.
/
Frontpanel
Strømindikator
(grøn)

Fejlfinding
Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet, eller der vises intet billede på TV'et.
•Tryk på INPUT +/− på systemets fjernbetjening flere gange, indtil der vises "TV" på frontpanelskærmen på systemet.
•Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
•Frakobl kablerne, der er tilsluttet mellem TV'et og systemet, og tilslut dem derefter igen med et fast tryk. Frakobl vekselstrømsledningerne (netledninger) til TV'et og systemet fra stikkontakten, og tilslut dem derefter igen.
•Afhængig af den rækkefølge, som du tænder TV'et og systemet i, kan systemet skifte til en tilstand med lyden slået fra, og der kan blive vist "Muting" på frontpanelskærmen. Hvis dette sker, skal du først tænde TV'et og
derefter systemet.
•Når TV'et og systemet er tilsluttet via et HDMI-kabel, kan du aktivere styring af HDMI-funktionen på TV'et. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et, angående oplysninger om TV-indstillinger.
Du kan finde flere oplysninger om Control for HDMI-funktionen i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
•Kontroller TV'ets lydindstilling. Når TV'et er indstillet til at sende lyden fra TV-højttalerne, skal du ændre indstillingen til at sende lyden fra de eksterne højttalere.
Slut vekselstrømsledningerne (netledninger) til bjælkehøjttaleren og subwooferen.
Tryk på  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen til systemet.
Skærmen på frontpanelet lyser.
Bekræft, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Der udsendes intet billede eller fra den enhed, der er tilsluttet til systemet.
Hvis ikke, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
•Tryk på INPUT +/− på systemets fjernbetjening flere gange, indtil den indgang, der tilslutter den ønskede enhed, vises på frontpanelskærmen på systemet.
•Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
•Tag de kabler ud, der er tilsluttet systemet, og sæt dem i igen. Kontroller, at kablerne er sat korrekt i.
Tænd den tilsluttede enhed.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
6
•Når bjælkehøjttaleren blokerer TV'ets fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets fjernbetjening muligvis ikke. I denne situation skal du indstille [IR-Repeater] til [On]. Du kan styre TV'et med fjernbetjeningen til TV'et.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Afsendelse af fjernsignal til TV via hovedenheden" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Udfør Easy Setup
Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.
•Tryk på SW  +/− på systemets fjernbetjening for at øge lydstyrken på subwooferen.
Hvis problemet ikke afhjælpes, selv om du har forsøgte dig med de foranstaltninger, der er nævnt ovenfor, kan du se "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
////
HOME
Tryk på HOME på fjernbetjeningen til systemet.
Easy Setup-skærmen vises på TV-skærmen.
Hvis Easy Setup-skærmen ikke vises, kan du bruge fjernbetjeningen til TV'et til at skifte TV-indgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
Tryk på /// for at vælge et element som angivet på TV-skærmen, og tryk derefter på
for at udføre Easy Setup.
Når der vises [Easy Initial Settings are complete.], skal du vælge [Finish].
Tip
•Vejledningen på skærmen vises på det sprog, som du valgte i dette trin.
•Hvis du ønsker oplysninger om netværkstilslutningen, henvises du til "Lytte til musik/-lyd ved hjælp af funktionen netværk" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
•Du kan finde oplysninger om indbygget Chromecast i "Brug af indbygget Chromecast" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Download PDF

advertising