Sony | HT-CT260 | Sony HT-CT260 Betjeningsvejledning

4-431-775-21(1) (DK)
Hjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
Introduktion
Afspilningsindstillinger
Bluetooth-funktion
Surroundfunktion
Avancerede indstillinger
Yderligere oplysninger
HT-CT260
s
ADVARSEL
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Om lydbjælken (SA-CT260)
Navnepladen og fremstillingsdatoen findes
på den bagerste overflade, der vender
skråt nedad.
Meddelelse til kunder: Følgende
informationer er kun gældende
for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder.
Produktproducent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
2DK
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår
spørgsmål vedrørende service eller garanti,
henvises der til adresserne i særskilte serviceeller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
For kunder, der bruger dette
produkt i følgende lande:
Norge:
Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i det
geografiske område i en radius af 20 km fra
centrum i Ny-Alesund, Svalbard.
Italien: Brug af RLAN-netværket er
underlagt følgende bestemmelser:
– I forbindelse med privat anvendelse:
Lovgivende forordning nr. 259 af 1.8.2003
i loven om elektronisk kommunikation.
Særlig artikel 104, der angiver, hvornår
en forudgående generel tilladelse er
påkrævet, og artikel 105, der angiver,
når fri anvendelse er tilladt;
– I forbindelse med befolkningens RLANadgang til teleselskabernes netværk og
tjenester: Ministeriel forordning af
28.5.2003 med senere ændringer, og
artikel 25 (generel tilladelse til anvendelse
af elektroniske kommunikationsnetværk
og -tjenester) i loven om elektronisk
kommunikation.
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske
produkter (gælder
i EU og andre
europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken
med produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet er købt.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet
korrekt, skal produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Bortskaffelse
af brugte batterier
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver,
at det batteri, der fulgte med produktet, ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan
forårsage. Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
3DK
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste genstande
ned i systemet, skal du afbryde strømmen
til systemet og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Undlad at træde op på lydbjælken eller
subwooferen, da du kan falde ned og
beskadige dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet,
at driftsspændingen er identisk med den
lokale strømforsyning. Driftsspændingen
er angivet på navnepladen på bagsiden
af lydbjælken.
• Hvis du ikke skal anvende systemet i længere
tid, skal du tage systemstikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du fortsætter med
at bruge dette system ved høj lydstyrke, kan
systemtemperaturen på bagsiden og bunden
stige betragteligt. Lad være med at berøre
systemet, så du ikke brænder dig.
Placering
• Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning og for
at forlænge systemets levetid.
• Anbring ikke systemet på et sted i nærheden
af varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
4DK
• Læg ikke noget bagerst på lydbjælken,
som kan blokere ventilationsåbningerne
og forårsage fejl.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et,
videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
• Pas på ikke at beskadige hjørnerne af
lydbjælken eller subwooferen.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på visse
typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et og tænd det igen
efter 15 til 30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud. Du må
ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Ophavsret
Denne model indeholder Dolby* Digital og
Pro Logic Sound og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
følgende amerikanske patentnumre:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre
udstedte eller anmeldte patenter i USA
eller andre steder. DTS, symbolet og DTS
og symbolet sammen er registrerede
varemærker og DTS Digital Surround
og DTS-logoer er varemærke tilhørende
DTS, Inc. Produktet indeholder software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
Trådsløs Bluetoothteknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi,
der sammenkæder digitale enheder,
f.eks. personlige computere og digitale
kameraer. Ved brug af trådløs Bluetoothteknologi kan du betjene enheder inden
for et område på ca. 10 meter.
Den trådløse Bluetooth-teknologi bruges
i almindelighed mellem to enheder,
men en enkelt enhed kan tilsluttes
flere enheder.
Du behøver ikke kabler for at
oprette forbindelse, som du gør med en
USB-forbindelse, og du behøver ikke at
placere enhederne over for hindanden,
som du gør ved trådløs infrartød
teknologi. Du kan bruge teknologi
med en Bluetooth-enhed i din taske
eller lomme.
Trådløs Bluetooth-teknologi er en global
standard, der under støttes af tusinder
af virksomheder. Disse virksomheder
fremstiller produkter, der opfylder
den globale standard.
fortsættes
5DK
Understøttet Bluetooth-version
og profiler
Profil refererer til et standardsæt med
funktioner i forskellige Bluetoothproduktfunktioner. Dette system
understøtter de følgende Bluetoothversion og profiler.
Understøttet Bluetooth-version:
Bluetooth standardversion 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Understøttede Bluetooth-profiler:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Bemærkninger
• Før du kan bruge Bluetooth-funktionen,
skal den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes,
understøtte den samme profil som dette
system. Selvom enheden understøtter
den samme profil, kan funktionerne være
forskellige på grund af specifikationerne
i Bluetooth-enheden.
• Lydafspilningen på dette system kan være
forsinket i forhold til Bluetooth-enheden på
grund af de særlige karakteristika i trådløs
teknologi.
Effektivt
kommunikationsområde
Bluetooth-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
• Når en person, et metalobjekt, en
væg eller anden hindring er mellem
enheder med en Bluetooth-forbindelse
• Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
• I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
• Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
6DK
Virkninger fra andre enheder
Bluetooth-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din Bluetooth-enhed i nærheden af en
enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj
eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan
du prøve følgende løsninger:
• Prøv at oprette forbindelse mellem
dette system og en Bluetooth
mobiltelefon eller Bluetooth-enhed,
når du er mindst 10 meter væk fra
det trådløse LAN-udstyr.
• Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
Bluetooth-enhed inden for 10 meter.
Virkninger på andre enheder
Udsendelsen af radiobølger fra dette
system kan forstyrre driften af noget
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på dette system,
Bluetooth-mobiltelefoner og Bluetoothenheder på følgende placeringer:
• På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
• I nærheden af automatiske døre
eller brandalarmer
Bemærkninger
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationer, som et
middel til at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af Bluetoothteknologi. Denne sikkerhed kan dog
være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer,
så vær altid forsigtig, når du foretager
kommunikation ved brugh af Bluetoothteknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som et resultat af
informationlækager under kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
• Bluetooth-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle Bluetoothenheder, der har samme profil som
dette system.
• Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette
system, skal overholde de Bluetoothspecifikationer, som foreskrevet af
Bluetooth SIG, Inc., og deres overholdelse
skal være certificeret. Men selvom en enhed
overholder Bluetooth-specifikationerne, kan
der være situationer, hvor karakteristika eller
specifikationerne i Bluetooth-enheden gør
det umuligt at oprette forbindelse, eller kan
resultere i forskellige kontrolmetoder,
visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj eller lyden kan blive
afbrudt afhængig af den Bluetooth-enhed,
der er tilsluttet dette system,
kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
7DK
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler .................................. 4
Trådsløs Bluetooth-teknologi ......... 5
Introduktion
Udpakning ........................................ 9
Oversigt over dele og knapper .....11
Installation af de medfølgende
trådløse transceivere ............... 15
Tilslutning af TV
og afspiller osv. ........................ 17
Placering af systemet ..................... 18
Tilslutning af netledningen .......... 21
Opsætning af det
trådløse system ........................ 21
Indstilling af lydudgangen
på det tilsluttede udstyr. ......... 22
Afspilningsindstillinger
Betjening af systemet ved
brug af den medfølgende
fjernbetjening .......................... 23
Bluetooth-funktion
Brug Bluetooth-funktionen ........... 24
Surroundfunktion
Opleve surroundeffekten .............. 28
Avancerede indstillinger
Styring af det tilsluttede udstyr
med fjernbetjeningen ............. 29
Angivelse af producenten
af TV'er, der kan betjenes ...... 30
Indstillinger og justeringer ved
brug af forstærkermenuen .....31
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ....................................... 36
Specifikationer ................................ 38
Indeks .............................................. 41
8DK
Introduktion
Udpakning
• Subwoofer (SA-WCT260) (1)
• R6 batterier (2) (størrelse AA)
Introduktion
• Betjeningsvejledninger (1)
• Garanti (1)
• Lydbjælke (SA-CT260) (1)
• Trådløse transceivere (EZW-RT50) (2)
• Digitalt optisk kabel til et TV (1)
• Fjernbetjening (RM-ANP085) (1)
fortsættes
9DK
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Isæt to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger) ved at sammenligne 3 og #-polerne
på batterierne med diagrammet i fjernbetjeningens batterirum. Når du skal bruge
fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningssensoren forrest på
lydbjælken.
Bemærkninger
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af
batterierne.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sollys eller kraftige lysende apparater. Hvis du
gør det, kan det medføre fejl.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
10DK
Oversigt over dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.
Lydbjælke
Introduktion
A ?/1 (tændt/standby)
E VOL +/– berøringstast
B
(fjernbetjeningssensor)
F Frontpanelskærm (side 12)
C
(Bluetooth) berøringstast/
indikator
D INPUT berøringstast
Tryk for at vælge indgangskilde
til afspilning.
Hver gang du trykker på tasten,
ændres indgangskilden cyklisk
på følgende måde:
OPTICAL t COAXIALt
ANALOG t BT AU t OPTICAL
Tip
• Tryk forsigtigt på en berøringstast med en
fingerspids. Hvis du trykker på to eller flere
taster på samme tid, eller du trykker med en
tommelfinger, opnår du måske ikke den rette
betjening.
fortsættes
11DK
Frontpaneldisplayet (på lydbjælken)
A Lydformatindikatorer
Lyser i henhold til det lydformat,
der sendes ind i systemet.
D: Dolby Digital
DTS
LPCM: Linear PCM
PL II: Lyser, når
Dolby Pro Logic II er aktiv (side 28).
B NIGHT (side 33)
Lyser i NIGHT-tilstand.
C Meddelelsesvisningsområde
Viser lydstyrke, den valgte
indgangskilde osv.
12DK
Subwoofer
Introduktion
A ?/1 (tændt/standby)-indikator
B ?/1 (tændt/standby)-knap
C SECURE LINK-knap (side 35)
fortsættes
13DK
A ?/1 (tændt/standby)
Fjernbetjening
B t (indgang) +/–
I dette afsnit beskrives knapbetjeningen
af subwoofer og lydbjælke. Se side 29 for
at få oplysninger om knapbetjening af
tilsluttet udstyr.
Bemærk
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på
lydvælgeren.
Tryk på en af knapperne for at vælge
det udstyr, du ønsker at bruge.
C SOUND FIELD (side 28)
D DISPLAY
Tryk for at ændre skærmstatus.
Hver gang du trykker på knappen,
skiftes der mellem ON og OFF.
Fabriksindstillingen er ON.
ON: Skærmen er altid tændt.
OFF: Skærmen er slukket. Når
systemet betjenes, lyser skærmen
i flere sekunder.
E % (afbryder lyden)
F 2 (lydstyrke) +*/–
Tryk på den for at justere lydstyrken.
G AMP MENU (side 31)
H C, X, x, c eller
Tryk på C, X, x eller c for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at angive det valgte.
I NIGHT
Hver gang du trykker på knappen,
skiftes der mellem "ON" eller "OFF".
Du finder oplysninger om
nattilstand ved at
se side 33.
* Knapperne N og 2 + er
blindfingermarkeringsknapper. Brug dem
som vejledning under betjeningen.
14DK
Installation af de medfølgende trådløse transceivere
Indsæt de to medfølgende trådløse transceivere i EZW-RT50-stikket til trådløs
transceiver i det bagerste panel på både lydbjælken og subwooferen.
Installation af den trådløse transceiver på lydbjælken
Fjern dækslet til stikket til de trådløse transceivere på bagsiden af lydbjælken.
2
Anbring den trådløse transceiver som vist herunder.
Introduktion
1
Trådløs transceiver
fortsættes
15DK
3
Skub den trådløse transceiver ind i stikket, indtil det stopper.
4
Sæt dækslet på, som det sad før.
Installation af den trådløse transceiver på lydbjælken
Trådløs transceiver
16DK
Tilslutning af TV og afspiller osv.
Smartphone,
"Walkman" osv.
Introduktion
TV
Analogt
lydkabel
(medfølger ikke)
Analog lydudgang
DVD-afspiller osv.
Optisk digital
lydudgang
Digitalt
optisk kabel
(medfølger)
Digitalt
koaksialkabel
(medfølger ikke)
Digital koaxial
lydudgang
17DK
Placering af systemet
Illustrationerne herunder er eksempler på, hvordan du installerer lydbjælken.
Bemærk
• Når du vælger en plads til lydbjælken eller subwooferen, skal du ikke blokere
ventilationsåbningerne på bagpanelet af lydbjælken eller subwooferen.
Installation af lydbjælken
• Installation af lydbjælken i en reol
• Installation af lydbjælken på en væg
(side 19)
Bemærkning til installationen af lydbjælken foran et TV
Når lydbjælken placeres foran et TV, er det ikke sikkert, at du kan styre TV'et med
fjernbetjeningen. I dette tilfælde skal lydbjælken flyttes væk fra TV'et.
Hvis du stadig ikke kan styre TV'et med TV'ets fjernbetjening, skal du indstille
IR REP. i menuen AMP til ON (side 34).
Bemærk
• Sørg for at bekræfte, at TV'ets fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et, og indstil derefter
IR REP. til ON. Hvis det indstilles til ON, når fjernbetjeningen kan kontrollere TV'et, er det ikke
sikkert, at du opnår den rette betjening, på grund af interferensen mellem den direkte
kommando fra fjernbetjeningen og kommandoen via lydbjælken.
18DK
Fjernelse af standerne
1
Når lydbjælken skal placeres en lille
smule opad eller på en væg, skal du
fjerne de to standere i bunden af
lydbjælken, som vist herunder.
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne på
bagsiden af lydbjælken.
4 mm
mere end 25 mm
Introduktion
5 mm
Stander
10 mm
Hul på bagsiden af lydbjælken
2
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke 6 til 7 mm ud.
Installation af lydbjælken på
en væg
592 mm
Du kan installere lydbjælken på væggen.
Bemærkninger
• Brug skruer, der passer til væggens materiale
og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast på en
vægskinne. Installer lydbjælken på en lodret
og plan forstærket område af væggen.
• Sørg for, at bestille Sony-forhandlere eller
licenserede underleverandører til at foretage
installationen, og vær især opmærksom på
sikkerheden under installationen.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader,
der skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt
iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.
6 til 7 mm
fortsættes
19DK
3
Hæng lydbjælken på skruerne.
Juster hullerne bag på lydbjælken
med skruerne, og hæng derefter
lydbjælken på de to skruer.
20DK
Tilslutning af
netledningen
Før du tilslutter lydbjælken og
subwooferens vekselstrømsledning til en
stikkontakt, skal du tilslutte alt andet
udstyr og TV'et til systemet.
Lydbjælken udsender lyd fra udstyret
til subwooferen med trådløs
kommunikation.
1
Kontroller, at de trådløse
transceivere (medfølger) er indsat
i de trådløse (EZW-RT50)-stik i det
bagerste panel på både
lydbjælken og subwooferen.
Se "Installation af de medfølgende
trådløse transceivere" (side 15) for
at få flere oplysninger.
2
Tryk på ?/1 for at tænde
lydbjælken.
Subwoofer tændes automatisk,
og ?/1-indikatoren lyser grønt,
når lydbjælken tændes og trådløs
transmission aktiveres.
Hvis du bruger flere trådløse Sonyprodukter, kan du forhindre forkert
forbindelse ved at angive, hvilken trådløs
forbindelse, der skal bruges til at
sammenkæde lydbjælken med
subwooferen (funktionen Secure Link).
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se "Aktivering af trådløs transmission
mellem bestemte enheder (S. ON)"
(side 34).
Hvis der ikke høres nogen lyd fra
en subwoofer, hvis ?/1-indikator
bliver ved med at lyse rødt
• Kontroller, at subwooferens
vekselstrømsledning er sat korrekt
i stikkontakten.
• Kontroller placeringen af lydbjælken
og subwooferen.
– Unlad at placere lydbjælken og
subwooferen i et metalkabinet.
– Unlad at placere et objekt som f.eks.
et akvarium mellem lydbjælken og
subwooferen.
– Anbring subwooferen tæt på
lydbjælken i et lokale.
• Kontroller status for den trådløse
transmission (side 35)
• Skift frekvensen for det trådløse system
(side 35).
Om standbytilstanden
Subwooferen skifter automatisk til
standbytilstand, og ?/1-indikatoren
lyser rødt, når lydbjælken er i
standbytilstand.
21DK
Introduktion
Opsætning af det trådløse
system
Sådan angives en trådløse
forbindelse
Indstilling af lydudgangen
på det tilsluttede udstyr.
Hvis der skal udsendes digital
multikanalslyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale lydudgang
på det tilsluttede udstyr.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med det tilsluttede udstyr, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
22DK
Indgangskilde Afspilningsudstyr
Afspilningsindstillinger
Betjening af systemet ved
brug af den medfølgende
fjernbetjening
3
ANALOG
Enhed, der er tilsluttet
ANALOG-stikket
BT AU
Enhed, der er tilsluttet
Bluetooth
Juster lydstyrken ved at trykke
på 2 +/–.
Tip
?/1
t +/–
2 +/–
1
2
Tænd systemet.
Tryk på t +/– for at få vist
indgangskilden på lydbjælkens
frontpaneldisplay.
Indgangskilde Afspilningsudstyr
OPTICAL
Enhed, der er tilsluttet
OPTICAL-stikket
COAXIAL
Enhed, der er tilsluttet
COAXIAL-stikket
23DK
Afspilningsindstillinger
• Lyden udsendes måske fra TV'ets højttaler.
I denne situation skal du skrue helt ned til
minimum for lyden fra TV'ets højttaler.
Om tilknytning
Bluetooth-funktion
Brug Bluetooth-funktionen
Du kan lytte til musik fra din Bluetoothmobiltelefon eller Bluetooth-enhed via
en trådløs forbindelse.
Dette system understøtter profilerne
Bluetooth A2DP og AVRCP. Du kan
finde flere oplysninger om trådløs
Bluetooth-teknologi under "trådløs
Bluetooth-teknologi" (side 5).
Se webstedet nedenfor for at få de nyeste
oplysninger om kompatible enheder.
• http://support.sony-europe.com/
Om Bluetooth-indikatoren
Bluetooth-indikatoren lyser eller
blinker med blåt lys til kontrol af
Bluetooth-status.
Systemstatus
Indikationsstatus
Under Bluetoothtilknytning
Blinker hurtigt med
blåt lys.
Systemet forsøger at Blinker med blåt lys.
oprette forbindelse til
en Bluetooth-enhed
Systemet har opnået
forbindelse med en
Bluetooth-enhed
Lyser blåt.
Systemet er
i Bluetoothstandbytilstand (når
systemet er slukket)
Blinker langsomt
med blåt lys.
Bemærkninger
• Hvis du ønsker oplysninger om de
tilsluttede enheder, kan du se i de
betjeningsvejledninger, der blev
leveret med enhederne.
• De Bluetooth-enheder, der skal tilsluttes,
skal understøtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
24DK
Tilknytning er en procedure, hvor
Bluetooth-enheder registrerer hinanden
i forvejen. Brug nedenstående procedure
til at knytte systemet til din Bluetoothenhed. Når tilknytningsoperationen
er gennemført, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen. Når
tilknytningshandlingen er gennemført,
behøver du ikke udføre den igen.
Tilknytning skal dog gentages i de
situationer, der er angiver herunder.
• Tilknytningsoplysningerne slettes, når
systemet tilknyttes igen.
• Når der skal angives tilknytning for
ti eller flere enheder.
Dette system kan tilknyttes med op
til ni enheder. Hvis der skal angives
tilknytning på en enhed, efter at der
er angivet tilknytning på ni enheder,
overskrives tilknytningsoplysningerne
på den enhed, hvis forbindelsesdato
er ældst, med de nye oplysninger.
• Forbindelseshistorikken med dette
system slettes på den tilsluttede enhed.
• Systemet nulstilles til
standardindstillingerne.
Automatisk tilknytning
Hvis der er valgt "BT AU" med t +/–knapperne, uden at der er angivet nogen
tilknytning med en Bluetooth-enhed på
systemet, angiver systemet automatisk
tilknytning med den. Systemet skifter til
tilknytningstilstand og tilknytningen
foretages automatisk som beskrevet
herunder.
4
Når de registrerede enheder er
angivet på Bluetooth-enheden,
skal du kontrollere at "HT-CT260"
er angivet.
På nogle Bluetooth-enheder vises
listen måske ikke.
t +/–
5
Vælg "HT-CT260" på listen over
enheder, der er registreret på
Bluetooth-enheden.
Hvis det kræves, at du angiver
adgangskoden, skal du indtaste
"0000".
6
Når Bluetooth-forbindelsen er
etableret korrekt, lyser
(Bluetooth)-indikatoren blåt, og
tilknytningsoplysningerne lagres
i systemet.
Bemærkninger
1
Anbring systemet og en Bluetoothenhed inden for 1 m.
2
Tryk på t +/– for at vælge
"BT AU".
3
Indstil Bluetooth-enheden
til tilknytningstilstand.
• Brug en Bluetooth-enhed, som f.eks. en
Bluetooth-mobiltelefon på et nemt synligt
sted i det samme lokale, som lydbjælken er
placeret i.
• Hvis Wi-Fi-udstyret bruges, kan Bluetoothkommunikationen blive ustabil. I denne
situation skal du bruge Bluetooth-enheden så
tæt som muligt på lydbjælken.
• Lyden kan blive afbrudt på grund af et
problem med Bluetooth-enheden.
Hvis du ønsker oplysninger om
indstilling af Bluetooth-enheden
i tilknytningstilstand, kan du se
i de betjeningsvejledninger, der
blev leveret med enhederne.
fortsættes
25DK
Bluetooth-funktion
Foretag Bluetooth-tilslutningen
på Bluetooth-enheden.
Manuel tilknytning af dette
system med en Bluetoothenhed
Hvis du påtænker at tilslutte et andet
og flere stykker Bluetooth-udstyr, vil
manuel tilknytning være nødvendig.
t +/–
2 +/–
PAIRING
VOL +/–
(Bluetooth)
1
26DK
Placer den Bluetooth-enhed,
der skal sluttes til dette system,
inden for 1 meter fra systemet.
2
3
Tryk på PAIRING på
fjernbetjeningen, eller tryk på
(Bluetooth) på lydbjælken i mere
end to sekunder.
Foretag trin 3 til 6 i "Automatisk
tilknytning" (side 24).
Bemærkninger
• Adgangskoden kan afhængigt af enhed være
betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN
code", "PIN number" eller "Password" osv.
• Systemets tilknytningsstandbystatus
annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis
tilknytningen ikke lykkes, skal du begynde
igen fra trin 1.
• Hvis du vil foretage tilknytning med flere
Bluetooth-enheder, skal du gennemføre
proceduren fra trin 1 til 3 for hver enkelt
Bluetooth-enhed.
• Hvis der ikker er nogen
tilknytningsoplysninger i systemet, skifter
systemet automatisk til tilknytningstilstand,
hvis der er valgt "BT AU" som indgang.
I denne situation frigives
tilknytningstilstanden ikke automatisk.
Ly til musikken med
Bluetooth-forbindelsen
1
Tryk på t +/–for at vælge "BT AU"
på dette system.
2
Start Bluetooth-tilslutningen fra
Bluetooth-enheden.
(Bluetooth)-indikatoren lyser blåt,
når Bluetooth-forbindelsen er
etableret.
3
Start afspilningen på Bluetoothenheden.
Du kan finde oplysninger om
betjening ved at se "Sådan
kontrolleres Bluetoothenheden"(side 29).
4
Juster lydstyrken.
Indstil lydstyrken for Bluetoothenheden til et moderat niveau, og
tryk på VOL +/–-berøringstasterne
på lysbjælken, eller tryk på 2 +/–knapperne på fjernbetjeningen.
Bemærkninger
• Hvis kildeenheden har en basforstærkningseller equalizerfunktion, skal du deaktivere
dem. Hvis disse funktioner er aktiveret,
kan lyden blive forvrænget.
• I følgende situationer, bliver du nødt til at
foretage Bluetooth-tilslutningen igen.
– Strømmen på enheden kan aktiveres.
– Strømmen på Bluetooth-enheden tændes
ikke, eller Bluetooth-funktionen er
deaktiveret.
– Bluetooth-forbindelsen er ikke etableret.
• Hvis mere end en enhed, der er tilknyttet
enheden, foretager afspilning, kan du kun
høre lyden fra en af disse enheder.
Afslutning af Bluetoothforbindelsen
Afbryd Bluetooth-forbindelsen med
en af de betjeningsmuligheder, der
er angivet herunder.
• Betjen Bluetooth-enheden for at
afbryde forbindelsen. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med enheden.
• Sluk for Bluetooth-enheden.
• Sluk for systemet.
27DK
Bluetooth-funktion
Systemet understøtter SCMS-Tindholdsbeskyttelse. Du kan lytte til
en Bluetooth-enhed, der understøtter
SCMS-T-indholdsbeskyttelse.
Før du starter musikafspilning,
skal du kontrollere følgende:
• Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheden er aktiveret.
• Tilknytningproceduren er fuldført
både på dette system og på Bluetoothenheden.
Tip
• Du kan justere lydstyrken for systemet via en
Bluetooth-enhed, der understøtter AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)
VOLUME UP/DOWN. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
enheden.
• Afhængig af enheden kan systemets
lydstyrke muligvis ikke kontrolleres.
Tilgængelige lydfelter
Surroundfunktion
Lydfelt
Opleve surroundeffekten
Dette system kan oprette flerkanals
surround-lyd. Du kan vælge én af
systemets optimerede
forudprogrammerede lydfelter.
Effekt
STD
Passer til forskellige kilder.
MOVIE
Genskaber stærk og
realistisk lyd, sammen
med tydelig dialog.
GAME
Fremstiller stærk og
realistisk lyd, der er egnet
til afspilning af videospil.
MUSIC
Passer til musikprogrammer
eller musikvideoer på
Blu-ray Discs™/DVD'er.
P.AUDIO
Egnet til musikprogrammer
fra en bærbar musikafspiller
STEREO
Egnet til musik-CD'er.
Tip
SOUND
FIELD
Tryk på en af SOUND FIELD-knapperne.
Lydfeltet ændres i henhold til den knap,
der trykkes på. Den valgte lydfelt vises på
skærmen på lydbjælken.
Standardindstillingen for systemets
lydfeltfunktion er "STD" når "OPTICAL"
eller "COAXIAL" er valgt som indgang,
eller "P.AUDIO" når "ANALOG" eller
"BT AU" er valgt som en indgang.
28DK
• Du kan indstille et andet lydfelt for hver
indgangskilde.
• Hvis et stereosignal sendes ind, når lydfeltet
er indstillet til STD, MOVIE, GAME eller
MUSIC, aktiveres Dolby Pro Logic II.
Til styring af udstyret
Avancerede indstillinger
Styring af det tilsluttede
udstyr med
fjernbetjeningen
Du kan styre det tilsluttede udstyr med
fjernbetjeningen til dette system.
Afhængigt af udstyret kan nogle
funktioner måske ikke vælges. I denne
situation skal du vælge dem ved brug
af den fjernbetjening, der blev leveret
med udstyret.
Tryk på knappen svarende til den
ønskede kategori, som vist i tabellen
herunder.
Fjernbetjeningsknap Funktion
1 TV ?/1
(tændt/standby)
Tænder eller slukker
for det TV, som
fjernbetjeningen
er udarbejdet til
at styre.
Betjening af et TV
Tryk på knapperne med gult påtryk.
Fjernbetjeningsknap Funktion
6 TV PROG +/–
Vælger næste (+)
eller foregående (-)
kanal.
Slår lyden fra.
5 TV 2 +/–
Justerer lydstyrken.
8t
Vælger indgang.
Til styring af Bluetooth-udstyret
Fjernbetjeningsknap Funktion
3 m/M
Går hurtigt tilbage/
hurtigt frem
i musikken, når der
trykkes på dem
under afspilningen.
2 ./>
Gå til starten af
det forrige eller
det næste
musiknummer.
4 N* (afspilning)/ Knapper til
afspilningstilstand.
X (pause)/
Tryk igen for at
x (stop)
genoptage normal
afspilning.
* Knapperne N og 2 + er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
dem som vejledning under betjeningen.
Bemærk
• Ovenstående forklaring er kun beregnet som
et eksempel. Ovennævnte betjening er måske
ikke mulig eller kan fungere anderledes end
beskrevet, afhængigt af apparatet.
29DK
Avancerede indstillinger
7%
Producent
Angivelse af producenten
af TV'er, der kan betjenes
Den medfølgende fjernbetjening kan
styre andre TV'er end Sony-produkter.
Angiv producenten ved at følge
procedurerne herunder.
TV ?/1
Knapper til valg
af producent
1
Samtidig med at du holder TV ?/1knappen nede, skal du trykke på
knappen, der svarer til
producenten.
Producent
30DK
Knap
SONY
TV 2 +
Samsung
TV PROG +, t +,
GAME
LG
t+
Knap
Panasonic
TV 2 –
Philips
TV PROG –,
MOVIE, GAME
Sharp
t–
Toshiba
STD
2
Samtidig med at du holder TV ?/1
nede, skal du trykke på
.
3
Slip TV ?/1.
Indstillinger og justeringer
ved brug af
forstærkermenuen
SET BT
BT STBY
SYSTEM
A. STBY
ON
IR REP.
ON
OFF
Brug af AMP-menuen
OFF
Du kan indstille følgende elementer med
AMP MENU på fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
Dine indstillinger bevares, selvom du
frakobler netledningen.
VERSION
AMP MENU
LEVEL
WS
S. ON 1)
–6, –5, … 0, …
+5, +6
S. OFF 2)
SW LVL
–6, –5, … 0, …
+5, +6
RF CH
ON
AUTO
1
2
3
OFF
RF CHK
1)
TONE
AUDIO
BASS
–6, –5, … 0, …
+5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0, …
+5, +6
SYNC
ON
OFF
DUAL
M/S
Denne indstilling vises kun, hvis Secure
Link-tilslutningen ikke er aktiveret.
2) Denne indstilling vises kun, hvis Secure
Link-tilslutningen ikke er aktiveret.
MAIN
SUB
NIGHT
ON
OFF
fortsættes
31DK
Avancerede indstillinger
CNT LVL
DRC
ON
OFF
Lytte til Dolby Digital-lyd
ved lav lydstyrke (DRC)
C, X,
x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Tryk på AMP MENU for at aktivere
AMP-menuen.
Tryk på C/X/x/c gentagne gange
for at vælge elementet, og tryk på
for at bestemme indstillingen.
Tryk på AMP MENU for at
deaktivere AMP-menuen.
Indstilling af signalniveauet
for centerhøjttaler eller
subwoofer (CNT LVL, SW LVL)
Lyden fra centerhøjttaleren udsendes fra
venstre og højre fronthøjttalere på
lydbjælken.
Du kan justere niveauet og balancen
af centerhøjttaler og subwoofer.
Parametrene for "CNT LVL" og
"SW LVL" rangerer fra "–6" til "+6"
i 1-trins stigninger.
• CNT LVL: Juster centerhøjttalerens
niveau.
• SW LVL:
Juster subwooferens
niveau.
Komprimerer det dynamiske område af
lydsporet. Nyttig, hvis du vil lytte til film
ved lav lydstyrke. DRC gælder for
Dolby Digital-kilder.
• ON:
Komprimerer lyden i
overensstemmelse med de
oplysninger, der er indeholdt
i indholdet.
• OFF: Lyden komprimeres ikke.
Justering af bas- og
diskantniveauet
(BASS, TREBLE)
Du kan justere bas- og diskantniveauet.
Parametrene for "BASS" og "TREBLE"
rangerer fra "–6" til "+6" i 1-trins
stigninger.
• BASS:
Juster basniveauet.
• TREBLE: Juster diskantniveauet.
Justering af forsinkelsen
mellem lyden og billedet
(SYNC)
Du kan forsinke lyden ved brug af denne
funktion, når billedet er langsommere
end lyden.
• ON: Justerer forskellen mellem
billedet og lyden.
• OFF: Ingen justering.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at du kan justere
forsinkelsen mellem lyden og billedet
perfekt ved brug af denne funktion.
32DK
Lytte til multipleks
broadcast-lyd (DUAL)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks broadcast-lyd, når systemet
modtager eller afspiller et Dolby Digitalmultipleks broadcast-signal.
Bemærk
• Før du kan modtage et Dolby Digital-signal,
skal du tilsluttet en digital satellittuner til
lydbjælken med et optisk kabel eller et
koaxialkabel, og indstille den digitale
udgangstilstande for satellittuneren til
Dolby Digital.
• M/S:
• SUB:
Lytter til lyden ved lav
lydstyrke (NIGHT)
Du kan lytte til lydeffekter, og du kan
dialogen tydeligt, selv ved lav lydstyrke
ved brug af denne funktion.
• ON: Aktiverer "NIGHT"funktionen.
• OFF: Deaktiverer funktionen.
Hvis Bluetooth-standbytilstand er
angivet til ON, vil lydbjælken være
i Bluetooth-standbytilstand, selv når
den er slukket. Når Bluetooth-enheden
forsøger at oprette forbindelse, tændes
lydbjælken, og du kan opleve lyden med
Bluetooth-forbindelse.
• ON: Bluetooth-standbytilstand er
aktiveret.
• OFF: Bluetooth-standbytilstand er
deaktiveret.
Bemærkninger
• Hvis lydbjælken ikke har oplysningerne om
tilknytningsregistrering, kan Bluetoothstandbytilstand ikke angives.
• Under Bluetooth-standbytilstand, øges
standbystrømforbruget.
Automatisk
standbyfunktion (A. STBY)
Du kan reducere strømforbruget.
Lydbjælken skifter automatisk til
standbytilstand, når du ikke betjener
lydbjælken i ca. 30 minutter, og når den
ikke modtager et indgangssignal.
• ON: Aktiverer "A. STBY"funktionen.
• OFF: Deaktiverer funktionen.
Tip
• Du kan lytte til Dolby Digital-lyd ved lav
lydstyrke ved brug af DRC (side 32).
fortsættes
33DK
Avancerede indstillinger
• MAIN:
Hovedlyden udsendes
fra venstre højttaler
og underlyden fra den
højre højttaler.
Afspiller kun
hovedkanalen.
Afspiller kun
underkanalen.
Angivelse og frigivelse af
Bluetooth-standbytilstand
(BT STBY)
Omdirigering af
kommandoen fra et TV's
fjernbetjening (IR REP.)
Hvis et TV's fjernbetjening ikke kan
kontrollere TV'et, kan lydbjælken
omdirigere fjernbetjeningens signal
til TV'et for at styre TV'et.
Fjernbetjeningens signal kan
omdirigere, selv når lydbjælken
er slukket.
• ON: Omdirigeringsfunktionen er
aktiveret.
• OFF: Omdirigeringsfunktionen er
deaktiveret.
Aktivering af trådløs
transmission mellem
bestemte enheder (S. ON)
Du kan angive den trådløse forbindelse,
der skal bruges til at sammenkæde
lydbjælken med subwooferen ved
hjælp af funktionen Secure Link.
Denne funktion er nyttig, når du bruger
flere trådløse produkter.
1
2
3
Bemærkninger
• Sørg for at kontrollere, at TV'ets
fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et,
og indstil derefter IR REP. til ON. Hvis det
indstilles til ON, når fjernbetjeningen kan
kontrollere TV'et, er det ikke sikkert, at du
opnår den rette betjening, på grund af
interferensen mellem den direkte
kommando fra fjernbetjeningen og
kommandoen via lydbjælken.
• Hvis lydbjælken placeres på et sted, hvor den
ikke blokerer TV'ets fjernbetjeningssensor,
skal du sørge for at indstille IR REP. til
"OFF".
• På nogle TV'er fungerer denne funktion
ikke. I dette tilfælde skal lydbjælken flyttes til
en anden placering.
4
Tryk på AMP MENU.
Vælg "WS" i menuen AMP, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "S. ON", og tryk derefter
på
eller på c.
"START" vises, og tryk derefter
på
.
"SEARCH" vises, og lydbjælken
søger efter udstyr, der kan bruges
sammen med Secure Link.
Gå til næste trin i løbet af et par
minutter.
Hvis du vil afsluttet funktionen
Secure Link under en søgning efter
udstyr, skal du trykke på C.
5
Tryk på SECURE LINK på den
bagerste del af subwooferen med
spidsen af en pen osv.
?/1-indikatoren på subwooferen
lyser gult. Der vises "SUCCEED"
på frontpaneldisplayet.
Hvis "FAILED" vises på
frontpaneldisplayet, skal du
kontrollere at subwooferen er
aktiveret, og prøve at foretage
processen igen fra trin 1:
Kontrol af lydbjælkens
version (VERSION)
Dette viser oplysninger om den aktuelle
version af receiveren.
6
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
34DK
Annullering af funktionen
Secure Link (S. OFF)
1
2
3
4
Tryk på AMP MENU.
Vælg "WS" i menuen AMP, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "S. OFF", og tryk derefter
på
eller på c.
"RELEASE" vises, og tryk derefter
på
.
Der vises "FINISH" på
frontpaneldisplayet.
5
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
6
Sørg for at trykke på SECURE LINK
med spidsen af en pen osv.
Angivelse af frekvensen for
det trådløse system (RF CH)
Kontrol af den trådløse
kommunikationsstatus i det
trådløse system (RF CHK)
Angiver om det trådløse system er
aktiveret på lydbjælken.
Når lydbjælken afslutter kontrollen,
vises "OK" eller "NG".
• OK: En trådløs forbindelse er mulig.
• NG: En trådløs forbindelse er ikke
mulig. Sørg for, at netledning
er tilsluttet, og at systemet er
installeret korrekt. Se "Hvis der
ikke høres nogen lyd fra en
subwoofer, hvis ?/1-indikator
bliver ved med at lyse rødt"
(side 21) eller "Fejlfinding"
(side 36) for at få flere
oplysninger.
Hvis subwooferlyden afbrydes på
grund af en forkert forbindelse, kan
transmissionen forbedres ved at ændre
indstillingen af radiofrekvenskanalen.
• AUTO: Vælg normalt dette element.
Systemet vælger automatisk
den bedste kanal til
transmissionen.
• 1:
Indstiller frekvensen til CH1
(LOW 5,736 GHz).
• 2:
Indstiller frekvensen til CH2
(MID 5,762 GHz).
• 3:
Indstiller frekvensen til CH3
(HIGH 5,814 GHz).
35DK
Avancerede indstillinger
Tryk på og hold SECURE LINK
nede bag på subwooferen i flere
sekunder, indtil ?/1-indikatoren
lyser grønt eller blinker grønt.
Bemærk
• Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for
Bluetooth-enheden, andre trådløse systemer
eller Wi-Fi-enheden. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningerne til de
trådløse systemer.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved
brug af systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
POWER
Strømmen er ikke tændt.
• Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Systemet slukkes automatisk.
• Funktionen A. STBY fungerer
(side 33).
SOUND
Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at Blu-ray Disc, DVD
osv. er optaget i formatet Dolby
Digital eller DTS.
• Når du tilslutter Blu-ray Disc, DVDafspilleren osv. til de digital
indgangsstik i dette system, skal
du kontrollere lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen)
på det tilsluttede udstyr.
Surround-effekten kan ikke opnås.
• Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen at lydfeltet fungerer
behandlingen af surround-lyd
måske ikke effektivt (side 28).
Surroundeffekten kan være hårfin,
afhængigt af programmet
eller disken.
36DK
• Hvis du tilslutter en Blu-ray Discafspiller eller en DVD-afspiller,
der er kompatibel med
surroundeffekten, fungerer
systemets surroundeffekt måske
ikke.
I denne situation skal du deaktivere
surroundeffektfunktionen for det
tilsluttede udstyr.
Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med det tilsluttede udstyr,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.
• Kontroller forbindelsen af den
digitale optiske ledning eller den
lydledning, der er tilsluttet systemet
og TV'et (side 17)
• Kontroller TV'ets lydudgang.
Lyden udsendes fra både systemet og
TV'et.
• Sluk for lyden fra systemet eller
TV'et.
Lydforsinkelser bag TV-billedet.
• Angiv "SYNC" til "OFF", hvis
"SYNC" er angivet til "ON".
Ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra
det tilsluttede udstyr kan høres fra
systemet.
• Tryk på 2 +, og kontrollér
lydstyrkeniveauet.
• Tryk på % eller 2 + for at
annullere funktionen til afbrydelse
af lyd.
• Kontroller, at der er valgt korrekt
indgangskilde.
• Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og tilsluttet
udstyr er sat helt ind i stikkene.
Trådløs lyd
Bluetooth
Trådløs transmission er ikke aktiveret,
eller der kommer ingen lyd fra
subwooferen.
Der er ingen lyd.
Der kommer støj fra subwooferen eller
lyden fra subwooferen springer.
• Den trådløse transmission er ustabil.
Rediger indstillingen "RF CH". Du
kan se "Angivelse af frekvensen for
det trådløse system (RF CH)"
(side 35) for at få flere oplysninger.
Lyden springer eller
korrespondanceafstanden er for kort.
• Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks.
et Wi-Fi-netværk, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte væk fra
sådanne kilder.
• Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og Bluetoothenheden, eller flyt væk fra
forhindringen.
• Find dette system og Bluetoothenheder så nær ved som muligt.
• Placer dette system på en anden
måde.
• Placer Bluetooth-enheden på en
anden måde.
Tilslutning kan ikke foretages.
• Foretag tilknytning igen (side 26).
fortsættes
37DK
Yderligere oplysninger
Undersøg status for ?/1-indikatoren
på subwooferen.
• Slukkes:
– Sørg for, at netledningen til
subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tænd subwooferen ved at trykke
på ?/1 på subwooferen.
• Blinker grønt hurtigt:
– 1 Tryk på ?/1 på subwooferen.
2 Sæt den trådløse transceiver
korrekt i subwooferen.
3 Tryk på ?/1 på subwooferen.
• Blinker rødt:
– Tryk på ?/1 for at slukke
subwooferen, og kontrollér at, der
ikke er noget der blokerer
ventilationshullerne i
subwooferen.
• Blinker langsomt grønt eller gult
eller lyser rødt:
– Sørg for, at den trådløse
transceiver er sat korrekt i
lydbjælken.
– Foretag indstillingen af Secure
Link "S. ON" igen (side 34).
– Lydtransmissionen er dårlig. Flyt
subwooferen, så ?/1-indikatoren
bliver grøn eller gul.
– Flyt lydbjælken eller subwooferen
væk fra andre trådløse enheder.
– Undgå at bruge andre trådløse
enheder.
• Sørg for, at dette system ikke er for
langt væk fra Bluetooth-enheden,
eller at dette system ikke modtager
interferens fra et Wi-Fi-netværk
eller andet trådløst 2,4 GHz-udstyr
eller fra en mikrobølgeovn.
• Kontrollér, at Bluetoothforbindelsen mellem dette system og
Bluetooth-enheden er foretaget
korrekt.
• Tilknyt dette systemet og Bluetoothenheden igen.
• Hold systemet væk fra metalobjekter
og overflader.
• Sørg for, at systemet er i Bluetoothtilstand. Ellers skal du trykke på
(Bluetooth)-berøringstast.
Tilknytning kan ikke foretages.
• Bring dette systemet og Bluetoothenheden tættere sammen.
• Slet systemet fra din Bluetoothenhed, og foretag tilknytning igen
(side 26).
Fjernbetjeningen fungerer ikke
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren
på systemet.
• Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
• Udskift begge batterier i
fjernbetjeningen med nye, hvis de
er svage.
• Kontroller, at du vælger de rigtige
input-knapper på fjernbetjeningen.
ANDET
Hvis ?/1-indikatoren på subwooferen
blinker rødt.
Tryk på ?/1 på subwooferen for at
slukke den, og kontrollér følgende
elementer.
• Er der noget, der blokerer systemet
ventilationsåbninger?
Hvis der vises "PROTECT" på
frontpanelskærmen.
Tryk på ?/1 for at slukke systemet, og
kontrollér følgende elementer, når
"STANDBY" er forsvundet.
• Er der noget, der blokerer systemet
ventilationsåbninger?
38DK
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførsel af
ovennævnte foranstaltninger,
skal du nulstille systemet på
følgende måde:
Brug knapperne på systemet til
betjeningen.
1
Tryk på ?/1 for at tænde for
strømmen.
2
Tryk på ?/1 samtidigt med at du
trykker på t og VOL – på
lydbjælken.
"RESET" vises og systemet nulstilles.
AMP-menuen, lydfeltet osv. vender
tilbage til standardindstillingerne.
Når du har kontrolleret ovenstående
element og har løst eventuelle
problemer, skal du tænde for systemet.
Hvis du ikke kan finde årsagen til
problemet, selv efter du har kontrolleret
ovenstående elementer, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Specifikationer
Formater, der understøttes af dette
system
Følgende digitale indgangsformater
understøttes af dette system.
Format
Understøttet/
ikke understøttet
Dolby Digital
a
DTS
a
Linear PCM 2ch 48 kHz
eller mindre
a
Lydbjælke (SA-CT260)
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 50 W + 50 W
(ved 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R: 85 W (pr. kanal
ved 3 ohm, 1 kHz)
Indgange
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Bluetooth-afsnit
Højttalersystem
Full range-højttalersystem, basrefleks
Højttalerenhed
55 mm × 80 mm, keglemembran
Nominel impedans
3 ohm
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 32 W
Standbytilstand: 0,3 W eller mindre
Bluetooth Standbytilstand: 3 W eller
mindre
Mål (ca.)
940 mm × 102 mm × 89 mm (med
standere)
940 mm × 89 mm × 97 mm (uden
standere)
Vægt (ca.)
2,8 kg
Subwoofer (SA-WCT260)
UDGANGSEFFEKT (reference)
130 W (pr. kanal ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwoofer, basrefleks
Højttalerenhed
130 mm keglemembran
Nominel impedans
4 ohm
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 30 W
Standbytilstand: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.)
271 mm × 390 mm × 271 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
7,2 kg
fortsættes
39DK
Yderligere oplysninger
Kommunikationssystem
Bluetooth Specifikationsversion 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Udgang
Bluetooth-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz)
1) Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som forhindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
operativsystem, softwareprogram osv.
2) Bluetooth-standardprofiler angiver
formålet med Bluetooth-kommunikation
mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Underbånds-codec
Fronthøjttalerenhed
Trådløs transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Trådløs lyd - specifikationsversion 1.0
Frekvensbånd
5,736 GHz - 5,814 GHz
Strømkrav
DC 3,3 V, 300 mA
Moduleringsmetode
DSSS
Mål (ca.)
30 mm × 9 mm × 60 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
10 g
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Standbystrømforbrug 0,5 W eller mindre.
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med den
fulde digitale forstærker, S-Master.
40DK
Indeks
Symboler
L
t 14
% 14
2 14
Lydfelt 28
N
A
NIGHT 33
Nulstil 38
A.STBY 33
AMP-menuen 31
P
B
Placering af systemet 18
PROTECTOR 38
BASS 32
Bluetooth 5, 24
BT STBY 33
R
CNT LVL 32
D
Digitalt optisk kabel 17
DRC 32
DUAL 33
DVD-afspiller 17
F
Fjernbetjening
Betjening 14, 29
før brug 10
Frontpaneldisplay 12
I
Yderligere oplysninger
C
RF CH 35
RF CHK 35
S
S. OFF 35
S. ON 34
SW LVL 32
SYNC 32
T
Tilslutning af
TV 17
TREBLE 32
Trådløst system 21
V
VERSION 34
VOL +/– 11
INPUT 11
Installation 18
IR REP. 34
41DK
4-431-775-21(1) (DK)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising