Sony | Ht-Ct660 | Sony HT-CT660 2.1-kanals soundbar med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-452-002-21(5) (DK)
Hjemmebiografsystem
System
Betjeningsvejledning
Introduktion
Betjening og funktioner
BLUETOOTH-funktion
Surroundfunktion
Avancerede indstillinger
Yderligere oplysninger
HT-CT660
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en bogreol
eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp
eller sprøjt, og der må ikke anbringes
genstande, der indeholder væsker,
f.eks. vaser, på apparatet.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, der er solgt
i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Om lydbjælken (SA-CT660)
Navnepladen og fremstillingsdatoen
findes på den bagerste overflade,
der vender skråt nedad.
Anbefalede kabler
Der skal anvendes korrekt afskærmede
kabler og stik til tilslutning af
værtscomputere og/eller
periferienheder.
2DK
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Gå til følgende websted for at få
yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder i EU
og andre
europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering af batteriet.
Genbrug af materialer er med til at
bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genbrug
af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret
med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
3DK
Placering
Forholdsregler
Sikkerhed
 Hvis
der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og
få det kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før det bruges igen.
 Undlad at træde op på lydbjælken eller
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
 Kontroller
før betjening af systemet,
at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af
lydbjælken.
 Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud
af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
 Af sikkerhedsmæssige årsager er det
ene flade stikben bredere end det
andet og kan kun sættes i vægstikket på
én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket
helt ind i stikkontakten, skal du kontakte
din forhandler.
 Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt
anvender dette system ved høj lydstyrke,
kan systemtemperaturen på bagsiden
og bunden stige betragteligt. Lad være
med at berøre systemet, så du ikke
brænder dig.
 Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
 Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget
støv eller mekaniske vibrationer.
 Læg ikke noget bagerst på
lydbjælken, som kan blokere
ventilationsåbningerne og
forårsage fejl.
 Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj,
og billedkvaliteten kan blive forringet.
I dette tilfælde skal systemet flyttes væk
fra TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
 Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning
af overfladen.
 Pas på ikke at beskadige hjørnerne af
lydbjælken eller subwooferen.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du
sørge for at slukke systemet og tage
stikket ud.
Hvis der opstår
farveforstyrrelser på en
TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere fra TV'et.
4DK
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Ophavsret
Dette system anvender Dolby* Digital
og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
følgende amerikanske patentnumre:
5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og andre
udstedte eller anmeldte patenter
i USA eller andre steder. DTS-HD,
symbolet og DTS-HD og symbolet
sammen er registrerede varemærker
tilhørende DTS, Inc.
Produktet indeholder software.
© DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
Systemet har teknologien
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) integreret.
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC i USA og andre lande.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Logoet "WALKMAN" og "WALKMAN"
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation®" er et registreret
varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel
brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens.
5DK
Virkninger fra andre enheder
Trådsløs BLUETOOTHteknologi
Understøttet BLUETOOTHversion og profiler
Profil refererer til et standardsæt
med funktioner for forskellige
BLUETOOTH-produktfunktioner.
Se "Specifikationer" (side 34)
for at få oplysninger om, hvilke
BLUETOOTH-version og profiler,
der understøttes af dette system.
Bemærkninger
 Før
du kan bruge BLUETOOTHfunktionen, skal den BLUETOOTHenhed, der skal tilsluttes, understøtte
den samme profil som dette system.
Selvom enheden understøtter den
samme profil, kan funktionerne
være forskellige på grund af
specifikationerne i BLUETOOTHenheden.
 Lydafspilningen på dette system kan
være forsinket i forhold til BLUETOOTHenheden på grund af de særlige
karakteristika i trådløs BLUETOOTHteknologi.
Effektivt
kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
 Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
 Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
 I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
 Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
6DK
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden
af en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk
interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj
eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan
du prøve følgende løsninger:
 Prøv at oprette forbindelse mellem
dette system og en BLUETOOTH
mobiltelefon eller BLUETOOTHenhed, når du er mindst 10 meter
væk fra det trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
Virkninger på andre enheder
Udsendelsen af radiobølger fra
dette system kan forstyrre driften af
noget medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen
på dette system, BLUETOOTHmobiltelefoner og BLUETOOTHenheder på følgende placeringer:
 På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle
steder, hvor der kan være åben ild
 I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærkninger
 Dette
system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationer, som
et middel til at garantere sikkerhed
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
 Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af informationslækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
 BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
 BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc.
og deres overholdelse skal være
certificeret. Men selvom en
enhed overholder BLUETOOTHspecifikationerne, kan der være
situationer, hvor karakteristika eller
specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette
forbindelse, eller kan resultere
i forskellige kontrolmetoder, visning
eller betjening.
 Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
7DK
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler ...........................4
Trådsløs BLUETOOTHteknologi ..............................6
Introduktion
Udpakning .................................9
Oversigt over dele og
knapper .............................. 10
Tilslutning af TV, afspiller
osv. ..................................... 14
Placering af systemet ............. 16
Opsætning af det trådløse
system ................................ 18
Betjening og funktioner
Betjening af systemet ved
brug af den medfølgende
fjernbetjening .................... 19
Brug af funktionen Control
for HDMI ............................. 19
Brug af "BRAVIA" Syncfunktioner ......................... 20
Indstilling af lydudgangen på
det tilsluttede udstyr ......... 21
BLUETOOTH-funktion
Brug af BLUETOOTHfunktionen .........................22
Surroundfunktion
Oplev surroundeffekten .........26
Avancerede indstillinger
Indstillinger og justeringer
ved brug af AMPmenuen ............................. 27
Linkning af systemet (LINK) ... 30
8DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ................................ 31
Specifikationer .........................34
Indeks .......................................37
Introduktion
Udpakning

Subwoofer (SA-WCT660) (1)
Lydbjælke (SA-CT660) (1)

Digitalt optisk kabel til et TV (1)
Sidestander (til fremadvendt
montering) (2)


Sidestander (til montering skråt
opad) (2)
Fjernbetjening (RM-ANP106) (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
 Betjeningsvejledninger (1)


Isæt to R6-batterier (størrelse AA)
(medfølger) ved at sammenligne 
and -polerne på batterierne med
diagrammet i fjernbetjeningens
batterirum. Når du skal bruge
fjernbetjeningen, skal du rette den
mod fjernbetjeningssensoren
forrest på lydbjælken.
Bemærkninger
 Efterlad
ikke fjernbetjeningen på
et meget varmt eller fugtigt sted.
 Bland ikke nye og gamle batterier.
 Tab ikke genstande ned
i fjernbetjeningens batterirum, f.eks.
under udskiftning af batterierne.
 Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren
for direkte sollys eller kraftige lysende
apparater. Hvis du gør det, kan det
medføre fejl.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen
i længere tid, skal du tage batterierne
ud for at undgå skade forårsaget af
lækkende batterier og korrosion.
9DK
Introduktion

Isætning af batterier
i fjernbetjeningen
Oversigt over dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet
i parenteser.
Lydbjælke
  (tændt/standby)-knap
 PAIRING-knap (side 23)
 INPUT-knap
Tryk for at vælge indgangskilde til
afspilning.
 VOL (lydstyrke) +/-knapper
 N mark

(fjernbetjeningssensor)
 Belysnings-LED
Lyser hvidt, når systemet er tændt.
Lyser blåt i BLUETOOTH-tilstand.
 Frontpanelskærm
10DK
 Meddelelsesvisningsområde
Viser lydstyrke, den valgte
indgangskilde osv.
 NIGHT (side 28)
Lyser i NIGHT-tilstand.
 HDMI
Lyser, når der er valgt et HDMIsignal som indgangssignal.
 OPT
Lyser, når signalet fra OPTICAL INstikket er valgt.
Stik (på bagsiden af lydbjælken)
Introduktion
 Netledning (side 14)
 HDMI IN 1/IN 2-stik (side 14)
 ANALOG IN-stik (side 15)
 OPTICAL IN-stik (side 14, 15)
 HDMI TV OUT (ARC)-stik
(side 14)
 HDMI IN 3-stik (side 14)
Subwoofer




 (tændt/standby)-indikator
 (tændt/standby)-knap
LINK-knap (side 30)
Netledning (side 14)
fortsættes
11DK
Fjernbetjening
Dette afsnit beskriver, hvordan du
betjener subwooferen, lydbjælken
og tilsluttet udstyr ved brug af den
medfølgende fjernbetjening. Hvis du
ikke kan betjene det tilsluttede udstyr,
kan du bruge udstyrets fjernbetjening.
Bemærk
 Ret
fjernbetjeningen mod lydbjælkens
fjernbetjeningssensor ( ).
Sådan styres systemet
  (indgang) (side 19)
Tryk for at vælge det udstyr,
du vil bruge.
  (tændt/standby)
 SOUND FIELD +/ (side 26)
 SOUND FIELD (side 26)
 DISPLAY
Hver gang du trykker på knappen,
tændes og slukkes skærmen.
Når systemet betjenes, lyser
skærmen i flere sekunder.
  (afbrydelse af lyd)
  (lydstyrke) +*/
 AMP MENU (side 27)
 PAIRING (side 23)
 knappen RETURN
Vender tilbage til forrige skærm på
en vist menu.
  (return)/  (vælg)/
 (fortsæt) eller
(enter)
Tryk på , ,  eller  for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at angive det valgte.
 SPEAKER TV  AUDIO
Tryk for at skifte udgangslyd (TV
eller dette system) fra højttalerne.
Betjening af et TV
* Knapperne  og  + er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
den som guide under betjeningen.
12DK
 TV  (lydstyrke) +/
Justerer lydstyrken.
 TV PROG (program) +/
Vælger næste (+) eller
foregående () kanal.
 TV INPUT
Vælger indgang.
 TV  (tændt/standby)
Tænder eller slukker for det TV,
som fjernbetjeningen er
udarbejdet til at styre.
Betjening af en BLUETOOTHenhed
1
Samtidig med at du holder
TV -knappen nede, skal du
trykke på den knap, der svarer
til producenten.
Producent
Knap
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
 SOUND FIELD +
 GAME
Bemærk
LG
 SOUND FIELD +
Panasonic
 TV  
Philips
 TV PROG 
 MOVIE
Ovenstående forklaring er kun beregnet
som et eksempel. Ovennævnte
betjening er måske ikke mulig eller
kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
 GAME
2
3
Sharp
 SOUND FIELD 
Toshiba
 STD
Samtidig med at du holder
TV  nede, skal du trykke
på
.
Slip TV .
13DK
Introduktion
 /
Gå til starten af det forrige eller
det næste musiknummer.
 /
Går hurtigt tilbage/hurtigt frem
i musikken, når der trykkes på
dem under afspilningen.
 Afspilningsbetjening
* (afspilning)/ (pause)/
 (stop)
Starter/holder pause i/stopper
afspilning.
Hvis du vil genoptage normal
afspilning under pause, skal du
trykke på  (pause) igen.
Angivelse af producenten
af TV'er, der kan betjenes
Tilslutning af TV, afspiller osv.
Før du tilslutter netledningen til en stikkontakt, skal du tilslutte alt andet udstyr
og et TV til systemet. Der kræves ingen kabeltilslutning mellem lydbjælken og
subwooferen, fordi de kan tilsluttes trådløst.
Tilslutning af et TV
Hvis du tilslutter systemet til en TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel
(ARC)-teknologien via et HDMI-indgangsstik med "ARC" angivet, behøver du
ikke tilslutte et digitalt optisk kabel.
Hvis det digitale optiske kabel har en hætte, skal du fjerne den, før du
tilslutter kablet.
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optisk)
Digitalt optisk kabel til et TV
(medfølger)
TV
Bemærkninger
 Du
kan se bogstaverne "ARC" ud for TV'ets HDMI-stik, hvis det er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC)-teknologien. Selv hvis du tilslutter et HDMI-kabel til
stikket, kan du ikke bruge Audio Return Channel (ARC)-teknologien, hvis HDMIindgangsstikket ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien.
 Audio Return Channel (ARC)-teknologien er kun tilgængelig, når Control for HDMIfunktionen er aktiveret. Hvis Control for HDMI-funktionen er deaktiveret, skal du bruge
et digitalt, optisk kabel.
 HDMI-stikkets tilslutninger har prioritet som standardindstillingen, når du tilslutter
forskelligt udstyr til systemet ved brug af OPTICAL IN- og HDMI IN-stikkene.
14DK
Tip
 Selv
hvis systemet er slukket (aktiv standbytilstand), sendes HDMI-signalet fra det
tilsluttede udstyr til TV'et via HDMI-tilslutningen. Du kan nyde billede og lyd fra
udstyret på TV'et.
Tilslutning af udstyr med et HDMI-stik
HDMI OUT
"PlayStation®3", Blu-ray Disc™afspiller, DVD-afspiller, satellittuner,
kabel-tv-tuner, osv.
Tilslutning af lydudstyr
Lydsignal
OUT
Lydkabelkabel
(medfølger ikke)
Smartphone, "Walkman"
eller andet lydudstyr
Bemærk
 Når
du tilslutter en bærbar musikafspiller, osv. via dens hovedtelefonstik til
ANALOG IN-stikket på systemet, skal du justere lydstyrken på den bærbare
musikafspiller for at fjerne forskellen i lydstyrke mellem den bærbare
musikafspiller og andre indgangskilder.
15DK
Introduktion
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Placering af systemet
Illustrationerne herunder er eksempler på, hvordan du installerer lydbjælken.
Montering af lydbjælken

Montering af lydbjælken i en reol
(side 17)

Montering af lydbjælken på en væg
(side 17)
Bemærkninger
 Træf
følgende foranstaltning, når du installerer lydbjælken og subwooferen.
 Bloker ikke ventilationshullerne på bagpanelet.
 Undlad at placere lydbjælken og subwooferen i et metalkabinet.
 Undlad at placere et objekt som f.eks. et akvarium mellem lydbjælken
og subwooferen.
 Anbring subwooferen tæt på lydbjælken i samme lokale.
 Når lydbjælken placeres foran et TV, er det ikke sikkert, at du kan styre TV'et med
fjernbetjeningen. I dette tilfælde skal lydbjælken flyttes væk fra TV'et. Hvis du stadig
ikke kan styre TV'et med TV'ets fjernbetjening, skal du indstille "IR REP" i menuen AMP
til "ON" (side 29).
 Sørg for at kontrollere, at TV'ets fjernbetjening ikke kan styre TV'et, og indstil derefter
"IR REP" til "ON". Hvis det indstilles til "ON", når fjernbetjeningen kan styre TV'et, er det
ikke sikkert, at du opnår den rette betjening, på grund af interferensen mellem den
direkte kommando fra fjernbetjeningen og kommandoen via lydbjælken.
16DK
Montering af lydbjælken
i en reol
2
Sæt en sidestander (til skråt
opadvendt montering) på
hver side.
Sådan installeres lydbjælken
fremadvendt
1
Sæt en sidestander (til
fremadvendt montering)
på hver side.
Introduktion
Montering af lydbjælken
på en væg
Du kan installere lydbjælken på
væggen.
Bemærkninger
Sådan installeres lydbjælken
skråt opad
1
Fjern midterstanderen.
Midterstander
 Brug
skruer, der passer til væggens
materiale og styrke. Da vægge af
gipsplader er yderst skrøbelige, skal du
skrue skruerne fast på en vægskinne.
Monter lydbjælken på et lodret og plant
forstærket område af væggen.
 Sørg for at bestille Sony-forhandlere
eller licenserede underleverandører til
at foretage monteringen, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
monteringen.
 Sony er ikke ansvarlig for uheld eller
skader, der skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
fortsættes
17DK
1
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne
på bagsiden af lydbjælken.
4 mm
Mere end 25 mm
Opsætning af det
trådløse system
Lydbjælken udsender lyd fra udstyret
til subwooferen med trådløs
kommunikation.
1
5 mm
2
9 mm
Hul på bagsiden af lydbjælken
2
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke 6 til 7 mm ud.
680 mm
6 til 7 mm
3
4
Fjern midterstanderen.
Hæng lydbjælken på skruerne.
Juster hullerne bag på lydbjælken
med skruerne, og hæng derefter
lydbjælken på de to skruer.
18DK
3
Tilslut netledningen på
lydbjælken til en stikkontakt
i væggen.
Tilslut netledningen på
subwooferen til en stikkontakt
i væggen.
-indikatoren på subwooferen
lyser rødt.
Hvis den ikke lyser, skal du trykke
på knappen  på subwooferen
og vente på, at indikatoren
lyser rødt.
Tryk på knappen  på
lydbjælken.
Når der er oprettet trådløs
tilslutning, skifter -indikatoren
på subwooferen til grøn. Hvis den
ikke skifter til grøn, skal du udføre
handlingerne i "Linkning af
systemet (LINK)" (side 30).
Betjening og funktioner
Betjening af systemet
ved brug af den
medfølgende
fjernbetjening
3
Tænd systemet.
Tryk på  for at få vist
indgangskilden på lydbjælkens
frontpanelskærm.
Indgangskilde
Afspilningsudstyr
TV
TV, der er tilsluttet
HDMI TV OUT (ARC)eller OPTICAL INstikket
HDMI 1
Udstyr, der er tilsluttet
HDMI IN 1-stikket
HDMI 2
Udstyr, der er tilsluttet
HDMI IN 2-stikket
HDMI 3
Udstyr, der er tilsluttet
HDMI IN 3-stikket
ANALOG
Udstyr, der er tilsluttet
ANALOG IN-stikket
BT AU
BLUETOOTH-enhed
tilsluttet
Juster lydstyrken ved at trykke
på  +/.
Tip
 Lyden
udsendes måske fra TV'ets
højttaler. I denne situation skal du
skrue helt ned til minimum for lyden
fra TV'ets højttaler.
Ved at aktivere funktionen Control
for HDMI (CTRL, side 28) og tilslutte
udstyr, der er kompatibelt med
funktionen Control for HDMI via et
HDMI-kabel, forenkles betjening
med funktionerne nedenfor.
Slukning af systemet
Når du slukker TV'et ved brug af tænd/
sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening,
slukkes systemet og det tilsluttede
udstyr automatisk.
Kontrol af systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du
ser TV, udsendes lyden fra TV'et
automatisk gennem systemets
højttalere. Lydstyrken på systemet
justeres, når du justerer TV'ets
lydstyrke.
Hvis lyden fra TV'et blev udsendt fra
systemets højttalere, sidste gang
du slukkede TV'et, tændes systemet
automatisk, når du tænder TV'et igen,
og lyden fra TV'et udsendes
automatisk fra systemets højttalere.
Audio Return Channel
(ARC)
Hvis TV'et er kompatibelt med Audio
Return Channel (ARC)-teknologi,
sender en HDMI-kabeltilslutning
også et digitalt lydsignal fra TV'et til
systemet. Du behøver ikke etablere
en separat lydtilslutning for at lytte til
TV-lyd fra systemet (ARC, side 28).
fortsættes
19DK
Betjening og funktioner
1
2
Brug af funktionen
Control for HDMI
Afspilning med et enkelt
tryk
Når du afspiller indhold på udstyr,
der er tilsluttet systemet med et
HDMI-kabel, tændes det tilsluttede
TV automatisk, og systemets
indgangssignal skifter til den
relevante HDMI-indgang.
Bemærkninger
 Ovenstående
funktioner kan måske
ikke betjenes med bestemt udstyr.
 Afhængigt af indstillingerne på det
tilsluttede udstyr fungerer funktionen
Control for HDMI muligvis ikke korrekt.
Se betjeningsvejledningen til udstyret.
Brug af "BRAVIA" Syncfunktioner
De originale Sony-funktioner, der er
angivet nedenfor, kan også bruges
med produkter, der er kompatible
med "BRAVIA" Sync.
Strømbesparelse
Hvis der er et "BRAVIA" Synckompatibelt TV tilsluttet til systemet,
reduceres strømforbruget
i standbytilstand ved at stoppe
HDMI-signaltransmission, når TV'er
er slukket (P. THRU, side 28).
Scene Select
Hvis der er et "Scene Select"kompatibelt TV tilsluttet til systemet,
ændres lydfeltet automatisk og
optimeres i henhold til det program,
der aktuelt afspilles på det
tilsluttede TV.
Bemærkninger om
HDMI-tilslutninger
Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis
du bruger et HDMI-standardkabel,
vises 1080p-, Deep Color- eller 3D/
4K-billeder muligvis ikke korrekt.
 Vi anbefaler, at du bruger et
godkendt HDMI-kabel eller et
Sony HDMI -kabel.
 Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
 Kontroller indstillingen for det
tilsluttede udstyr, hvis billedet er
dårligt, eller der ikke kommer lyd
fra det udstyr, som er tilsluttet via
HDMI-kablet.

20DK
Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlængde osv.), der udsendes fra
et HDMI-stik, kan blive undertrykt
af det tilsluttede udstyr.
 Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen eller
antallet af kanaler for de
udsendte lydudgangssignaler
fra afspilningsudstyret ændres.
 Hvis det tilsluttede udstyr ikke
er kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP),
kan billedet og/eller lyden fra
HDMI TV OUT (ARC)-stikket blive
forvrænget eller sendes måske
ikke ud. Hvis det er tilfældet, skal
du kontrollere specifikationen for
det tilsluttede udstyr.
 Når der er valgt "TV" for
indgangskilde for systemet,
udsendes der videosignaler via et af
de HDMI IN-stik, der blev valgt sidste
gang fra HDMI TV OUT (ARC)-stikket.
 Dette system understøtter Deep
Color, "x.v.Colour", 3D- og 4Ktransmission.
 Hvis du vil opleve 3D-billeder, skal
du tilslutte 3D-kompatibelt TV- og
videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller,
"PlayStation®3", osv.) til systemet ved
brug af High Speed HDMI-kabler,
bruge 3D-briller og derefter afspille
en 3D-kompatibel Blu-ray Disc.
 Hvis du vil opleve 4K-billleder,
skal det TV og de afspillere, der
er tilsluttet til systemet, være
kompatible med 4K-billeder.

Indstilling af
lydudgangen på det
tilsluttede udstyr
21DK
Betjening og funktioner
Hvis der skal udsendes multikanals
digital lyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale
lydudgang på det tilsluttede udstyr.
Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
6
BLUETOOTH-funktion
Brug af BLUETOOTHfunktionen
Automatisk tilknytning
Hvis systemet ikke er tilknyttet noget
udstyr, skal du tilknytte systemet
med det udstyr, der skal tilsluttes.
Vælg "BT AU" med knappen 
på fjernbetjeningen for at skifte
til tilknytningstilstand.
1
2
3
4
5
Anbring systemet og en
BLUETOOTH-enhed inden
for 1 meter.
Tryk på  for at vælge "BT AU".
Indstil BLUETOOTH-enheden
til tilknytningstilstand.
Hvis du ønsker oplysninger
om indstilling af BLUETOOTHenheden i tilknytningstilstand, kan
du se i de betjeningsvejledninger,
der blev leveret med enheden.
Når de registrerede enheder
er angivet på BLUETOOTHenheden, skal du kontrollere
at "HT-CT660" er angivet.
På nogle BLUETOOTH-enheder
vises listen måske ikke.
Vælg "HT-CT660" på listen.
Hvis angivelse af en
adgangskoder kræves,
skal du indtaste "0000".
22DK
Foretag BLUETOOTHtilslutningen på BLUETOOTHenheden.
Når BLUETOOTH-forbindelsen
er etableret korrekt, lyser
LED-indikatoren blåt, og
tilknytningsoplysningerne
lagres i systemet.
Om LED til BLUETOOTH
Belysnings-LED lyser eller blinker blåt
for at angive BLUETOOTH-statussen.
Systemstatus
LED-status
Under BLUETOOTH- Blinker hurtigt blåt.
tilknytning
Systemet forsøger at Blinker blåt.
oprette forbindelse
til en BLUETOOTHenhed
Systemet har
opnået forbindelse
med en
BLUETOOTH-enhed
Lyser blåt.
Systemet er i
Blinker langsomt
BLUETOOTHblåt.
standbytilstand (når
systemet er slukket)
Bemærkninger
 Hvis
du ønsker oplysninger om de
tilsluttede enheder, kan du se i de
betjeningsvejledninger, der blev leveret
med enhederne.
 De BLUETOOTH-enheder, der skal
tilsluttes, skal understøtte A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Brug en BLUETOOTH-enhed, som f.eks.
en BLUETOOTH-mobiltelefon på et
nemt synligt sted i det samme lokale,
som lydbjælken er placeret i.
 Hvis Wi-Fi-udstyret bruges, kan
BLUETOOTH-kommunikationen blive
ustabil. I denne situation skal du bruge
BLUETOOTH-enheden så tæt som
muligt på lydbjælken.
 Lyden kan blive afbrudt på grund af et
problem med BLUETOOTH-enheden.
 Når
Manuel tilknytning
Hvis du påtænker at tilknytte systemet
med to eller flere stykker BLUETOOTHudstyr, vil manuel tilknytning være
nødvendig.
1
2
3
Placer den BLUETOOTH-enhed,
der skal knyttes til dette system,
inden for 1 meter fra systemet.
Tryk på PAIRING på
fjernbetjeningen.
Du kan trykke på PAIRING på
lydbjælken i stedet.
Foretag trin 3 til 6 i "Automatisk
tilknytning" (side 22).
Bemærkninger
 "Adgangskoden"
kan afhængigt af
enhed være betegnet som "Passkey",
"Passcode", "PIN code", "PIN number"
eller "Password" osv.
 Systemets
tilknytningsstandbystatus
annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis
tilknytningen ikke lykkes, skal du
begynde igen fra trin 1.
 Hvis du vil foretage tilknytning med
flere BLUETOOTH-enheder, skal du
gennemføre proceduren fra trin 1 til 3
for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
 Hvis der ikke er nogen
tilknytningsoplysninger i systemet,
skifter systemet automatisk til
tilknytningstilstand, hvis der er valgt
"BT AU" som indgang. I denne situation
frigives tilknytningstilstanden ikke
automatisk.
Tilslutning med et enkelt
tryk med en smartphone
(NFC)
Ved at røre ved systemet med en
smartphone, tilknyttes og tilsluttes
systemet med din smartphone via
BLUETOOTH, og tændes automatisk.
NFC
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem
forskellige enheder, som
mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen, kan
datakommunikation opnås nemt blot
ved at røre ved det relevante symbol
eller den tildelte placering på
NFC-kompatible enheder.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget
NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senere,
eksklusive Android 3.x)
fortsættes
23DK
BLUETOOTH-funktion
tilknytningshandlingen er
gennemført, er det ikke nødvendigt at
udføre den igen. Du skal dog gentage
tilknytningen i de situationer, der er
angivet herunder.
 Tilknytningsoplysninger slettes,
når systemet tilknyttes igen.
 Der skal angives tilknytning for
ti eller flere enheder.
Dette system kan tilknyttes med op
til ni enheder. Hvis der skal angives
tilknytning på en enhed, efter at der
er angivet tilknytning på ni enheder,
overskrives tilknytningsoplysningerne
på den enhed, hvis forbindelsesdato
er ældst, med de nye oplysninger.
 Forbindelseshistorikken med
dette system slettes på den
tilsluttede enhed.
 Systemet nulstilles til
standardindstillingerne.
1
Download og installer app'en
"NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er en gratis
Android-app, som du kan
download fra Google Play.
Download app'en ved at søge
efter "NFC Easy Connect" eller
få adgang til den ved at bruge
følgende todimensionelle kode.
Der kan være gebyrer for at
downloade app'en.
Brug en todimensionel
kodelæserapp.
Belysnings-LED
2
3
4
Fuldfør tilslutningen ved at følge
vejledningen på skærmen.
Når belysnings-LED (blå) holder op
med at blinke og forbliver tændt,
er systemet tilsluttet til enheden.
Hvis du vil frakoble systemet,
skal du røre det med din
smartphone igen.
Tænd systemet.
Start app'en "NFC Easy Connect"
på din smartphone.
Sørg for at programskærmen
vises.
Rør ved N-mærket på
lydbjælken med din
smartphone.
Bliv ved med at røre ved
lydbjælken med din smartphone,
indtil den vibrerer.
Tip
 Hvis du ikke kan tilslutte system, skal du
prøve følgende.
 Start app'en på din smartphone,
og flyt din smartphone langsomt
over N-mærket på lydbjælken.
 Hvis din smartphone er i et etui,
skal du tage den ud.
 Afhængig af din smartphone, er det
måske ikke nødvendigt at download
"NFC Easy Connect" for at tilslutte
system med din smartphone med et
tryk. I denne situation må betjeningen
og specifikationerne være anderledes
end beskrivelsen her. Du kan finde
yderligere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med din smartphone.
Bemærk
App’en er muligvis ikke tilgængelig
i nogle lande og/eller områder.
24DK
Lyt til musikken med
BLUETOOTH-forbindelsen
Du kan lytte til musik, der understøtter
SCMS-T-indholdsbeskyttelse.
Før du starter musikafspilning,
skal du kontrollere følgende:
 BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
 Tilknytningsproceduren er fuldført
både på dette system og på
BLUETOOTH-enheden.
3
4
Tryk på  for at vælge "BT AU".
Start BLUETOOTH-tilslutningen
fra BLUETOOTH-enheden.
Belysnings-LED lyser blåt, når
BLUETOOTH-forbindelsen er
etableret.
Start afspilningen på
BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger om
betjening kan du se på "Betjening
af en BLUETOOTH-enhed"
(side 13).
Juster lydstyrken.
Indstil lydstyrken af BLUETOOTHenheden til et moderat niveau,
og tryk på  +/.
Tip
 Du
kan justere lydstyrken på systemet
via en BLUETOOTH-enhed, der
understøtter AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) VOLUME UP/
DOWN. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med enheden.
 Afhængig af enheden kan du muligvis
ikke justere lydstyrken.
kildeenheden har en
basforstærknings- eller
equalizerfunktion, skal du deaktivere
dem. Hvis disse funktioner er aktiveret,
kan lyden blive forvrænget.
 I følgende situationer, bliver du
nødt til at foretage BLUETOOTHtilslutningen igen.
 Strømmen på systemet er ikke
aktiveret.
 Strømmen på BLUETOOTH-enheden
tændes ikke, eller BLUETOOTHfunktionen er deaktiveret.
 BLUETOOTH-forbindelsen er ikke
etableret.
 Hvis mere end en enhed, der er
tilknyttet enheden, foretager afspilning,
kan du kun høre lyden fra en af disse
enheder.
Afslutning af BLUETOOTHforbindelsen
Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen med
en af de betjeningsmuligheder, der er
angivet herunder.
 Betjen BLUETOOTH-enheden for at
afbryde forbindelsen. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med enheden.
 Sluk for BLUETOOTH-enheden.
 Sluk for systemet.
25DK
BLUETOOTH-funktion
1
2
Bemærkninger
 Hvis
Tilgængelige lydfelter
Surroundfunktion
Oplev surroundeffekten
Dette system kan oprette flerkanals
surround-lyd. Du kan vælge én af
systemets optimerede
forudprogrammerede lydfelter.
SOUND
FIELD +/
SOUND
FIELD
Lydfelt
Effekt
STD
(Standard)
Passer til forskellige kilder.
MOVIE
Genskaber stærk og
realistisk lyd, sammen
med tydelig dialog.
DRAMA
Genskaber tydelig dialog
i TV-dramaer.
NEWS
Genskaber tydelig tale
i nyhedsudsendelser.
SPORTS
Genskaber tydelig
fortælling, hyldest med
en spændende surroundlydeffekt, og fremstiller
kraftig og realistisk lyd.
GAME
Fremstiller stærk og
realistisk lyd, der er egnet
til afspilning af videospil.
MUSIC
Passer til musikprogrammer
eller musikvideoer på
Blu-ray Discs/DVD'er.
P.AUDIO
Egnet til musikprogrammer
(bærbar lyd) fra en bærbar musikafspiller.
STEREO
Vælg et lydfelt ved at trykke på
knapperne SOUND FIELD +/ eller
knappen SOUND FIELD for det
ønskede lydfelt.
Den valgte lydfelt vises på skærmen
på lydbjælken.
Standardindstillingen for systemets
lydfeltfunktion er "P.AUDIO" når
"ANALOG" eller "BT AU" er valgt, og
"STD", når alle andre indgangstyper
er valgt.
26DK
Egnet til musik-CD'er.
Tip
 Du
kan indstille et andet lydfelt for hver
indgangskilde.
Avancerede indstillinger
Indstillinger og justeringer ved brug af
AMP-menuen
Brug af AMP-menuen
Du kan indstille følgende elementer med AMP MENU på fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
Dine indstillinger bevares, selvom du frakobler netledningen.
1
2
Tryk på  (retur)/  (vælg)/ (fortsæt) flere gange for at vælge
punktet, og tryk på
for at bestemme indstillingen.
Tryk på AMP MENU for at deaktivere AMP-menuen.
Menuliste
Menupunkter
Funktion
LEVEL
Justerer lydstyrkeniveauet.
 Parametrene rangerer fra "6" til "+6" i 1-trins stigninger.
VOICE
SW LVL
Justerer subwooferens niveau.
 Parametrene rangerer fra "6" til "+6" i 1-trins stigninger.
DRC
Nyttig, hvis du vil lytte til film ved lav lydstyrke. DRC gælder
(DYNAMIC RANGE for Dolby Digital-kilder.
CONTROL)
 ON: Komprimerer lyden i overensstemmelse med de
oplysninger, der er indeholdt i indholdet.
 AUTO: Komprimerer lyd, der er kodet i Dolby TrueHD,
automatisk.
 OFF: Lyden komprimeres ikke.
TONE
BASS
Juster basniveauet.
 Parametrene rangerer fra "6" til "+6" i 1-trins stigninger.
TREBLE
Juster diskantniveauet.
 Parametrene rangerer fra "6" til "+6" i 1-trins stigninger.
fortsættes
27DK
Avancerede indstillinger
3
Tryk på AMP MENU for at aktivere AMP-menuen.
Menupunkter
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Funktion
Du kan forsinke lyden ved brug af denne funktion,
når billedet er langsommere end lyden.
 ON: Justerer forskellen mellem billedet og lyden.
 OFF: Ingen justering.
DUAL
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcastlyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digitalmultipleks broadcast-signal.
 M/S: Hovedlyden udsendes fra venstre højttaler og
underlyden fra den højre højttaler.
 MAIN: Afspiller kun hovedkanalen.
 SUB: Afspiller kun underkanalen.
NIGHT
Du kan lytte til lydeffekter, og du kan høre samtale tydeligt,
selv ved lav lydstyrke ved brug af denne funktion.
 ON: Aktiverer "NIGHT"-funktionen.
 OFF: Deaktiverer funktionen.
AAV
Dette er nyttigt, når der er pludselige ændringer i lydstyrken,
(ADVANCED AUTO som når den lydstyrke, der bruges i reklamer, er højere end
VOLUME)
den, der er i programmet.
 ON: Aktiverer "AAV"-funktionen.
 OFF: Deaktiverer funktionen.
HDMI
CTRL
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Aktiverer Control for HDMI-funktionen.
 OFF: Deaktiverer funktionen. Vælg denne indstilling, når
P. THRU*
(PASS THROUGH)
 AUTO: Når TV'et tændes, mens systemet er i
ARC*
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
 ON: Vælg denne indstilling, når du tilslutter systemet til en
du ønsker at tilslutte udstyr, der ikke er kompatibel med
"BRAVIA" Sync, eller som ikke har HDMI-stik osv.
standbytilstand, udsender systemet HDMI-signaler fra
HDMI OUT TV (ARC)-stikket. Denne indstilling sparer strøm
i standbytilstanden sammenlignet med "ON"-indstillingen.
 ON: Når systemet er i systemet er i standbytilstand, sender
det altid HDMI-signaler igennem.
TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)teknologien og lyt til digital lyd via et HDMI-kabel.
 OFF: Vælg denne indstilling, når du tilslutter systemet til
en TV, der er kompatibelt med digital lyd via et digitalt
optisk kabel.
* De menupunkter, der vises, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" kun er angivet
til "ON".
28DK
Menupunkter
Funktion
SET BT
Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, er systemet
i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket.
 ON: BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret. BelysningsLED blinker langsomt blåt, når systemet er slukket.
 OFF: BLUETOOTH-standbytilstand er deaktiveret.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Bemærkninger
 Hvis systemet ikke har tilknytningsoplysninger,
kan BLUETOOTH-standbytilstand ikke angives.
 Under BLUETOOTH-standbytilstand, øges
standbystrømforbruget.
SYSTEM
Angiver, om system vil bruge AAC via BLUETOOTH eller ej.
Dette menupunkt vises kun, når systemet ikke er tilsluttet
med en BLUETOOTH-enhed.
 ON: Bruger AAC.
 OFF: Bruger ikke AAC.
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Du kan reducere strømforbruget. Lydbjælken skifter
automatisk til standbytilstand, når du ikke betjener den i ca.
30 minutter, og når den ikke modtager et indgangssignal.
 ON: Aktiverer "A. STBY"-funktionen.
 OFF: Deaktiverer funktionen.
IR REP
Hvis et TV's fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et, kan
lydbjælken omdirigere fjernbetjeningens signal til TV'et for
at styre TV'et.
 ON: Omdirigeringsfunktionen er aktiveret.
 OFF: Omdirigeringsfunktionen er deaktiveret.
VER
De aktuelle firmwareversionsoplysninger vises på om
frontpanelets skærm.
LINK
Brug dette menupunkt, når du ønsker at aktivere trådløs
transmission (side 30).
RF CHK
Angiver om den trådløse transmission er aktiveret på
systemet.
 RF OK: Trådløs transmission er mulig.
 RF NG: Trådløs transmission er ikke mulig.
29DK
Avancerede indstillinger
WS
AAC
Linkning af systemet
(LINK)
Du kan linke lydbjælken og
subwooferen igen, hvis du vil aktivere
trådløs transmission mellem dem.
1
2
3
4
5
6
Tryk på AMP MENU.
Vælg "WS" med   (vælg), tryk
derefter på
eller  (fortsæt).
Vælg "LINK", tryk derefter på
eller  (fortsæt).
"START" vises, og tryk derefter
på
.
"SEARCH" vises, og lydbjælken
søger efter udstyr, der kan bruges
sammen med Link. Gå til næste
trin i løbet af 1 minut.
Hvis du vil afslutte funktionen Link
under en søgning efter udstyr, skal
du trykke på .
Tryk på LINK på den bagerste
del af subwooferen med
spidsen af en pen osv.
-indikatoren på subwooferen
lyser grønt. Der vises "OK" på
frontpanelskærmen.
Hvis "FAILED" vises, skal du
kontrollere at subwooferen er
aktiveret, og prøve at foretage
processen igen fra trin 1.
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
30DK
Yderligere oplysninger
betjeningsvejledning, der fulgte
med det tilsluttede udstyr, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Systemet er ikke tændt.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Sluk for lyden fra systemet eller
TV'et.
Systemet slukkes automatisk.
 Funktionen "A. STBY" fungerer
(side 29).
Lydforsinkelser bag TV-billedet.
 Angiv "SYNC" til "OFF", hvis "SYNC"
er angivet til "ON" (side 28).
SOUND
Ingen lyd eller kun en meget svag
lyd fra det tilsluttede udstyr kan
høres fra systemet.
 Tryk på  +, og kontroller
lydstyrkeniveauet.
 Tryk på  eller  + for at annullere
funktionen.
 Kontroller, at der er valgt korrekt
indgangskilde.
 Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og tilsluttet
udstyr er sat helt ind i stikkene.
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved
brug af systemet, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til
selv at forsøge at løse problemet,
før du anmoder om reparation.
Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Dolby Digital- eller DTSmultikanalslyd gengives ikke.
 Kontroller lydindstillingen i Dolby
Digital- eller DTS-format på Blu-ray
Disc-afspilleren, DVD-afspilleren
osv., der er tilsluttet systemet.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen af lydfeltet fungerer
behandlingen af surround-lyd
måske ikke effektivt (side 26).
Surroundeffekten kan være hårfin,
afhængigt af programmet eller
disken.
 Hvis du tilslutter en Blu-ray Discafspiller eller en DVD-afspiller, der er
kompatibel med surroundeffekten,
fungerer systemets surroundeffekt
måske ikke. I denne situation
skal du deaktivere
surroundeffektfunktionen for
det tilsluttede udstyr. Se den
BLUETOOTH
Der er ingen lyd.
 Sørg for, at dette system ikke er for
langt væk fra BLUETOOTHenheden,
eller at dette system ikke modtager
interferens fra et Wi-Fi-netværk eller
andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller
fra en mikrobølgeovn.
fortsættes
31DK
Yderligere oplysninger
POWER
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller forbindelsen af det
digitale optiske kabel eller det kabel,
der er tilsluttet systemet og TV'et
(side 14).
 Kontroller TV'ets lydudgang.
 Hvis TV'et ikke er kompatibelt
med Audio Return Channel (ARC)teknologien, skal du tilslutte det
digitale optiske kabel i tillæg til
HDMI-kablet (side 14) for at kunne
udsende lyd.
Fejlfinding
 Kontroller, at BLUETOOTHforbindelsen mellem dette system
og BLUETOOTH-enheden er
foretaget korrekt.
 Tilknyt dette systemet og
BLUETOOTH-enheden igen.
Lyden springer eller
korrespondanceafstanden
er for kort.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et Wi-Fi-netværk, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte væk fra sådanne kilder.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt
dette system væk fra forhindringen.
 Find dette system og BLUETOOTHenheden så nær ved som muligt.
 Placer dette system på en anden
måde.
 Placer BLUETOOTH-enheden på en
anden måde.
 Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi router,
computer osv. til 5 GHz bånd.
Tilknytning kan ikke foretages.
 Bring dette systemet og
BLUETOOTH-enheden tættere
sammen.
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
BLUETOOTH-forbindelsen kan ikke
fuldføres.
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt og
at BLUETOOTH-funktionen er
aktiveret.
 BLUETOOTH-forbindelsen er blevet
afbrudt. Foretag BLUETOOTHtilslutningen igen.
32DK
BLUETOOTH-enheden kan ikke
betjenes ved hjælp af systemets
fjernbetjening.
 Betjen selve BLUETOOTH-enheden.
WIRELESS SOUND
Trådløs transmission er ikke
aktiveret, eller der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
 Undersøg status for indikatoren på subwooferen.
 Er fra:
 Sørg for, at netledningen til
subwooferen er tilsluttet
korrekt.
 Tænd subwooferen ved at
trykke på  på subwooferen.
 Blinker rødt:
 Tryk på  for at slukke
subwooferen, og kontroller at,
der ikke er noget, der blokerer
ventilationshullerne
i subwooferen.
 Blinker langsomt grønt eller
lyser rødt:
 Flyt subwooferen, så
-indikatoren lyser grøn.
 Kontroller status for den
trådløse transmission (side 29).
 Angiv den trådløse transmission
(side 30).
 Blinker hurtigt grønt:
 Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler.
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et Wi-Fi-netværk eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte væk fra sådanne kilder.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette lydbjælken og
subwooferen, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
 Find lydbjælken og subwooferen
så nær ved som muligt.
 Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi router,
computer osv. til 5 GHz bånd.
ANDET
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren
på
systemet.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du vælger de
rigtige indgangsknapper på
fjernbetjeningen.
RESET
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet
på følgende måde:
1
Tryk på  for at tænde
lydbjælken.
2
Tryk på  samtidigt med at
du trykker på INPUT og VOL 
og på lydbjælken.
3
4
Når "RESET" vises på
frontpanelskærmen, skal
du slippe knapperne.
Yderligere oplysninger
Funktionen Control for HDMI virker
ikke korrekt.
 Kontroller HDMI-tilslutningen
(side 14).
 Opsæt funktionen Control for HDMI
på TV'et.
 Kontroller, at det tilsluttede udstyr
er kompatibelt med "BRAVIA" Sync.
 Kontroller Control for HDMIindstillingerne på det tilsluttede
udstyr. Yderligere oplysninger
findes i den betjeningsvejledning,
der følger med det tilsluttede
udstyr.
 Hvis du tilslutter/frakobler
netledning, skal du vente i mere
end 15 sekunder med at betjene
systemet.
 Hvis du tilslutter lydudgangen på
videoudstyret og systemet bruger
andet end et HDMI-kabel, udsendes
der muligvis ingen lyd på grund af
"BRAVIA" Sync. I denne situation
skal du indstille "CTRL" til "OFF"
(side 28) eller tilslutte
lydudgangsstikket direkte til
TV'et i stedet for systemet.
"PROTECT" vises på
frontpanelskærmen.
 Tryk på  for at slukke for
systemet. Når "STBY" forsvinder,
skal du frakoble netledningen,
og derefter kontrollere, at der
ikke er noget, der blokerer
ventilationshullerne i systemet.
Frakobl netledningen.
AMP-menuen, lydfeltet osv.
vender tilbage til
standardindstillingerne.
33DK
Specifikationer
Formater, der understøttes af dette system
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTSHD Master Audio*
DTSHD High Resolution Audio*
DTS HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz eller mindre
Lineær PCM-maksimum 7.1 kanaler 192 kHz
eller mindre*
* Det er kun muligt at indsende disse formater med HDMI-tilslutning.
HDMI
Input/Output (HDMI-repeaterblok)
3D
Fil
2D
Billedpakning
Side om side
(halv)
Over-under
(top-og-bund)
4096 × 2160p ved 23,98/24 Hz 



3840 × 2160p ved 29,97/30 Hz




3840 × 2160p ved 25 Hz




3840 × 2160p ved 23,98/24 Hz




1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz




1920 × 1080p ved 50 Hz




1920 × 1080p ved 29,97/30 Hz




1920 × 1080p ved 25 Hz




1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz




1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz




1920 × 1080i ved 50 Hz




1280 × 720p ved 59,94/60 Hz




1280 × 720p ved 50 Hz




1280 × 720p ved 29,97/30 Hz




1280 × 720p ved 23,98/24 Hz




720 × 480p ved 59,94/60 Hz




720 × 576p ved 50 Hz




640 × 480p ved 59,94/60 Hz




34DK
Lydbjælke (SA-CT660)
Forstærker
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 50 watt + 50 watt
(ved 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R: 100 watt (pr. kanal
ved 3 ohm, 1 kHz)
Indgange
HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN
Udgang
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH-afsnit
Fronthøjttalerenhed
Højttalersystem
2-vejs højttalersystem, akustisk
afbrydelse
Højttalerenhed
Woofer: 50 mm × 90 mm,
keglemembran
Tweeter: 20 mm balanceret drevtype
Nominel impedans
3 ohm
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 34 watt
"Control for HDMI" er deaktiveret
(standbytilstand): 0,3 watt eller
mindre
BLUETOOTH Standbytilstand:
0,5 watt eller mindre
Mål (ca.)
1.030 mm × 109 mm × 94 mm
(med standere)
1.030 mm × 95 mm × 107 mm
(uden standere)
Vægt (ca.)
3,5 kg
Subwoofer (SA-WCT660)
UDGANGSEFFEKT (reference)
130 watt (pr. kanal ved 4 ohm,
100 Hz)
Højttalersystem
Subwoofer, basrefleks
Højttalerenhed
160 mm keglemembran
Nominel impedans
4 ohm
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
fortsættes
35DK
Yderligere oplysninger
Kommunikationssystem
BLUETOOTH
Specifikationsversion 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC5)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz)
1) Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som
forhindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet,
operativsystem,
softwareprogram osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Underbånds-codec
5) AAC (Advanced Audio Coding)
Strømforbrug
Tændt: 30 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller
mindre
Mål (ca.)
271 mm × 404 mm × 271 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
8,6 kg
Trådløs transmitter/receiver
Kommunikationssystem
Trådløs lyd specifikationsversion 2.0
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
Pi/4 DQPSK
Der tages forbehold for ændring af
design og specifikationer uden varsel.
 Standbystrømforbrug:
0,3 watt eller
mindre (lydbjælke), 0,5 watt eller
mindre (subwoofer)
 Der opnås en spændingseffektivitet
for forstærkerblokken på over 85 %
med den fulde digitale forstærker,
S-Master.
36DK
Indeks
Symboler
M
 10
 12
 10, 12
Montering 16
A
A. STBY 29
AAC 29
AAV 28
AMP-menu 27
ARC 28
N
NIGHT 28
Nulstil 33
P
P. THRU 28
Placering af systemet 16
PROTECT 33
B
R
BASS 27
BLUETOOTH 6, 22
BT.STBY 29
RF CHK 29
C
SW LVL 27
SYNC 28
D
DRC 27
DUAL 28
F
Fjernbetjening
betjening 12
forberedelse til 9
Frontpaneldisplay 11
I
Yderligere oplysninger
CTRL 28
S
T
Tilslutning af
Digitalt optisk kabel 14
DVD-afspiller 14
TV 14
TREBLE 27
Trådløst system 18
V
VER 29
VOICE 27
IR REP 29
L
LINK 30
Lydfelt 26
37DK
38DK
Yderligere oplysninger
39DK
4-452-002-21(5) (DK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising