Sony | XAV-AX100 | Sony XAV-AX100 16,3 cm (6,4") mediemodtager med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-686-137-41(1) (DA)
AV-receiver
Hvis du vil annullere visning af demonstration (Demo),
kan du se side 14.
Oplysninger om tilslutning/installation finder du i side 22.
XAV-AX100
Betjeningsvejledning
DA
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i instrumentbrættet
i bilen, da bagsiden af enheden bliver varm
under brug.
Se "Tilslutning/installation" (side 22) for at få
flere oplysninger.
Driftsspændingen osv. er angivet på navnepladen
i bunden af kabinettet.
Advarsel
For at forhindre risikoen for brand eller
elektrisk stød må denne enhed ikke
udsættes for regn eller fugt.
Lad være med at åbne kabinettet, da dette
kan give dig elektrisk stød. Service må kun
udføres af fagfolk.
Fremstillet i Kina
Sony Corporation erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige
krav og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til
følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den
håndhæves juridisk. Det gælder hovedsageligt
EØS-landene (Europæisk Økonomisk
Samarbejdsområde).
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver
Producent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet er købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke har
en ACC-position
Når du har slukket for tændingen, skal du sørge
for at trykke på og holde HOME på enheden
nede, indtil skærmen forsvinder.
Ellers slukkes skærmen ikke, og det dræner
batteriet for strøm.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes
af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet uden
forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar
i denne slags situationer.
2DA
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING,
TAB AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET UDSTYR,
NEDETID OG KØBERS TID MED RELATION TIL ELLER
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DETS
HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige krav
om installation af radiosendere i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller kontakt
producenten af dit køretøj eller dennes forhandler,
før du installerer dette produkt i dit køretøj.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet den håndfri
enhed, fungerer via radiosignaler, mobilnetværk
og faste linjer samt en brugerprogrammeret
funktion, der kan derfor ikke garanteres for
tilslutning under alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade dig
på elektroniske enheder til vigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
• Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder,
da de kan forårsage en ulykke.
– på alle steder, hvor der kan være åben ild,
på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer
– i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for
at levere en sikker trådløs tilslutning, når der
anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for
situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
3DA
Indholdsfortegnelse
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introduktion
Udføre indledende indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . 7
Tilslutning af bakkameraet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Brug af tunerindstillingsfunktioner . . . . . . . . . . . . . 9
Afspilning
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afspilning af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . . . . 9
Søgning efter og afspilning af numre . . . . . . . . . . 10
Andre indstillinger under afspilning . . . . . . . . . . . 10
Håndfri opkald
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilgængelige betjeninger under opkald . . . . . . . . 11
Nyttige funktioner
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Brug af bevægelseskommando. . . . . . . . . . . . . . . 12
Indstillinger
Grundlæggende indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelle indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visuelle indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
21
Tilslutning/installation
Forsigtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4DA
22
22
23
26
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 HOME
– Åbn HOME-menuen.
– Tænd for strømmen.
– Tryk på og hold inde i mindst 2 sekunder
for at slukke enheden.
ATT (dæmp)
Tryk på og hold inde i 1 sekund (mindre
end 2 sekunder) for at dæmpe lyden.
Annuller ved trykke på og hold inde igen
eller ved at dreje lydstyrkereguleringen.
 / (forrige/næste)
– Flyt til forrige/næste menupunkt.
– Tryk på og hold inde for at gå hurtigt
tilbage/hurtigt fremad.
 Nulstillingsknap
Brug en spids genstand, f.eks. en kuglepen.
 Lydstyrkereguleringen
Drej for at justere lydstyrken, når lyden
udsendes.
OPTION
Tryk for at åbne OPTION-skærmen (side 6).
VOICE
Tryk på, og hold knappen inde for at aktivere
stemmekommandofunktionen for Apple CarPlay
og Android Auto™.
 Skærm-/touchpanel
5DA
Skærmvisninger
 Statusindikation
Lyser, når lyden dæmpes.
Afspilningsskærm:
Lyser, når AF (alternativ frekvens)
er tilgængelig.
Lyser, når de aktuelle trafikoplysninger
(TA: trafikmeddelelser) er tilgængelige.
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Lyser, når håndfri opkald er tilgængeligt
ved at aktivere HFP'en (håndfri profil).
Angiver statussen på signalstyrken
på den tilsluttede mobiltelefon.
Angiver statussen for resterende batteri
på den tilsluttede mobiltelefon.
HOME-skærm:
Lyser, når BLUETOOTH-signalet er tændt.
Blinker, når tilslutningen er i gang.

(kildeindstilling)
Åbn kildeindstillingsmenuen. De tilgængelige
elementer afhænger af kilden.
 Programspecifikt område
Vis afspilningskontroller/indikatorer eller viser
enhedens status. Viser elementer afhængig
af kilden.
 Ur (side 13)

OPTION-skærm:
(vend tilbage til afspilningsskærmen)
Skift fra HOME-skærmen til afspilningsskærmen.
 Valgtaster til kilder og indstillinger
Skift kilden, eller foretag forskellige indstillinger.
 Valgtaster til kilder
Skift kilde.
6DA

(EXTRA BASS)
Rediger indstillingen EXTRA BASS (side 14).

(EQ10/Subwoofer)
Rediger indstillingen EQ10/Subwoofer (side 14).

(skærm slukket)
Sluk skærmen. Når skærmen slukkes, tændes
den igen, når du berører en del af den.
Introduktion
Udføre indledende indstillinger
Før du betjener enheden første gang, efter du
har udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger,
skal du udføre de indledende indstillinger.
Hvis skærmen med de indledende indstillinger ikke
vises på enheden, skal du udføre Factory Reset
(side 14) for at initialisere enheden til
fabriksindstillingerne.
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden for
1 meter fra enheden.
2
Tryk på HOME, og tryk derefter på
[Settings].
3
4
Tryk på
.
Tryk på [Bluetooth Connection], og angiv
derefter signalet til [ON].
BLUETOOTH-signalet tændes og
enhedens statuslinje.
5
lyser på
Tryk på [Pairing].
blinker, mens enheden tilknyttes
i standbytilstand.
1
Tryk på [Language], og angiv derefter
skærmsproget.
6
2
Udfør tilknytning på BLUETOOTH-enheden,
så den registrerer denne enhed.
Tryk på [Demo], og tryk derefter
og vælg [OFF] for at deaktivere
demonstrationstilstanden.
7
Vælg [XAV-AX100], der vises på skærmen
på BLUETOOTH-enheden.
3
Tryk på [Set Date/Time], og angiv
derefter dato og tid.
4
Når du har angivet dato og tid,
skal du trykke på [OK].
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du
gentage fra trin 5.
Startadvarslen vises.
5
Læs startadvarslen, og tryk på [OK],
hvis du accepterer alle betingelser.
Indstillingen er udført.
Denne indstilling kan konfigureres yderligere
i indstillingsmenuen (side 13).
8
* Adgangskoden kan være betegnet som "passkode",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "password" osv.
afhængig af BLUETOOTH-enheden.
Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed
Du kan lytte til musik eller foretage håndfri
opkald afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible
enhed, f.eks. smartphones, mobiltelefoner eller
lydenheder (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed",
hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden. Eller høres der en høj lyd.
Hvis der kræves en adgangskode*
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste [0000].
Indtast adgangskoden
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
tændt.
9
Vælg denne enhed på BLUETOOTH-enheden
for at oprette BLUETOOTH-tilslutningen.
eller
Tilknytning og tilslutning med
en BLUETOOTH-enhed
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed,
kræves der gensidig registrering (dette kaldes
"tilknytning"). Tilknytning sætter denne enhed og
andre enheder i stand til at genkende hinanden.
lyder, når tilslutningen er oprettet.
Bemærkninger
• Enheden kan kun være forbundet med en BLUETOOTHenhed ad gangen.
• Hvis du vil afbryde BLUETOOTH-forbindelsen, skal
du slukke forbindelsen fra enten enheden eller
BLUETOOTH-enheden.
7DA
Tilslutning med en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der
tilslutning til denne enhed. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
Lytte til radioen
Lytte til radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på HOME
og derefter trykke på [Tuner].
Modtagelseskontroller/indikationer
1
Tryk på HOME, og tryk derefter på
[Settings].
2
3
Tryk på
.
Tryk på [Bluetooth Connection], og tryk
derefter på [ON].
Kontroller, at
lyser på enhedens statuslinje.
4
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
BLUETOOTH-enhed.
5
Betjen BLUETOOTH-enheden for at tilslutte
denne enhed.
eller
lyser på statuslinjen.
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Når tændingen aktiveres med BLUETOOTH-signalet
aktiveret, søger denne enhed efter den sidst
tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og tilslutningen
foretages automatisk.
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke oprette
tilslutning fra denne enhed til mobiltelefonen. Opret i stedet
for tilslutning fra mobiltelefonen til denne enhed.
 Aktuelt bånd
Skift bånd (FM eller AM).
 Vis aktuel frekvens, navn på
programtjeneste*, RDS (Radio Data System)*
* Under RDS-modtagelse.

 SEEK-/SEEK+
Indstil automatisk.

Installere mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 25) for at få flere
oplysninger.
Tilslutning af bakkameraet
Ved tilslutning af bakkameraet til CAMERA INstikket kan du få vist billedet fra bakkameraet.
Se "Tilslutning/installation" (side 22) for at få
flere oplysninger.
(tunerindstilling)
Åbn tunerindstillingsmenuen.
/
Indstil manuelt.
Tryk på og hold knappen inde for at springe
kontinuerligt over flere frekvenser.
 Faste stationer
Vælg en fast station. Stryg mod højre/venstre
for at få vist de andre faste stationer.
Tryk på og hold inde for at gemme den aktuelle
frekvens for denne faste station.
Indstilling
1
2
Vælg det ønskede bånd (FM eller AM).
Indstil stationerne.
Indstille automatisk
Tryk på SEEK-/SEEK+.
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / inde for at finde den
omtrentlige frekvens, og tryk derefter på /
flere gange for at finjustere den ønskede
frekvens.
8DA
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil lagre,
skal du trykke på og holde tallet for den
faste station inde.
Modtagelse af lagrede stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på tallet for
den ønskede faste station.
Brug af tunerindstillingsfunktioner
Følgende funktioner er tilgængelige, når du
trykker på
.
BTM
Lagrer stationer i frekvensrækkefølgen på tallene
for de faste stationer. Der kan lagres 18 stationer
for FM og 12 stationer for AM som faste stationer.
Local
Vælg [ON] for kun at stille ind på stationer med
stærke signaler. Hvis du vil indstille normalt,
skal du vælge [OFF].
AF*
Vælg [ON] for kontinuerligt at stille ind på den
station med det stærkeste signal i et netværk.
TA*
Vælg [ON] for at modtage aktuelle
trafikoplysninger eller trafikprogrammer (TP),
hvis de er tilgængelige.
Regional*
Vælg [ON] for at blive på den station, som du
modtager, mens AF-funktionen indstilles til
aktiveret. Hvis du forlader dette regionale
programs modtagelsesområde, skal du
vælge [OFF]. Denne funktion fungerer ikke
i Storbritannien og i nogle andre områder.
PTY*
Vælg en programtype fra PTY List for at søge
efter en station, der udsender den valgte
programtype.
* Kun tilgængeligt under FM-modtagelse.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil nødmeddelelser
automatisk afbryde den aktuelt valgte kilde.
Afspilning
Afspilning af en USB-enhed
MSC-enheder (Mass Storage Class) af USB-type
(f.eks. et USB-flashdrev, digital medieafspiller), der
er kompatible med USB-standarden, kan bruges.
Bemærkninger
• USB-enheder, der er formateret med FAT12/16/32filsystemerne, understøttes.
• Du finder oplysninger om kompatibilitet med din USBenhed på supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
• Yderligere oplysninger om de understøttede filformater
finder du i "Understøttede formater" (side 16).
1
2
3
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til USB-porten.
Tryk på HOME, og tryk derefter på [USB].
Afspilning starter.
Fjerne enheden
Sluk enheden, eller drej tændingens position til ACC
slukket, og tag derefter USB-enheden ud.
Afspilning af en
BLUETOOTH-enhed
Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed,
der understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Opret en BLUETOOTH-tilslutning med
lydenheden (side 8)
2
Tryk på HOME, og tryk derefter på
[BT Audio].
3
Betjen lydenheden for at starte afspilning.
Bemærkninger
• Afhængig af lydenheden kan det forekomme,
at oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
• Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
Matche lydstyrkeniveauet på BLUETOOTHenheden med andre kilder
Du kan reducere forskellen i lydstyrke mellem
denne enhed og BLUETOOTH-enheden:
Under afspilning skal du trykke på
og derefter
indstille [Input Level] til mellem –8 og +18.
9DA
Søgning efter og afspilning
af numre
Gentaget afspilning og
vilkårlig afspilning
1
Under afspilning skal du trykke på
(gentag) eller
(shuffle) flere gange,
indtil den ønskede afspilningstilstand vises.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i den
valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde og den
tilsluttede enhed.
Søgning efter en fil fra listeskærmen
1
Tryk på
under USB-afspilning.
Listeskærmen fra de aktuelt afspillede
elementer vises.
Tryk desuden på
(lyd) eller
(video)
for at få vist elementerne efter filtype.
2
Tryk på det ønskede element.
Afspilning starter.
10DA
Andre indstillinger under
afspilning
Yderligere indstillinger er tilgængelige i hver kilde
ved at trykke på
. De tilgængelige elementer
afhænger af kilden.
Picture EQ
Justerer billedkvaliteten i henhold til din smag:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Kun tilgængelig, når parkeringsbremsen
anvendes, og der er valgt USB-video).
Aspect
Vælger et format, der er egnet til enhedens
skærm.
(Kun tilgængelig, når parkeringsbremsen
anvendes, og der er valgt USB-video).
Normal
Viser et 4:3-billede i den oprindelige størrelse,
med sidestreger for at udfylde 16:9-skærmen.
Zoom
Viser et 16:9-billede, der er konverteret til 4:3
Letter Box-format.
Full
Viser et 16:9-billede vises i dets oprindelige
størrelse.
Captions
Forstørrer billedet vandret og tilpasser teksterne
til skærmen.

(telefonbog)*
Vælg en kontakt fra navnelisten/
nummerlisten i telefonbogen. Hvis du vil
søge efter den ønskede kontakt i alfabetisk
rækkefølge fra navnelisten, skal du trykke
på
.

(indtastning af telefonnummer)
Indtast telefonnummeret.
Håndfri opkald
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal du tilslutte
den til denne enhed. Se "Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed" (side 7) for at få flere
oplysninger.
 Forvalg telefonnummerliste
Vælg den lagrede kontakt.
Hvis du vil lagre kontakten, kan du
se "Forvalgte telefonnumre" (side 11).
* Mobiltelefonen skal understøtte PBAP (Phone Book
Access Profile).
3
Bemærk
De håndfri opkaldsfunktioner, der er forklaret nedenfor,
er kun tilgængelige, når Apple CarPlay- eller Android Autofunktionen er deaktiveret. Når Apple CarPlay- eller
Android Auto-funktionen er aktiveret, kan du bruge de
håndfri opkaldsfunktioner i programmet.
Tryk på
.
Opkaldet starter.
Forvalgte telefonnumre
Du kan gemme op til 6 kontakter på forvalgslisten.
Modtagelse af et opkald
1
Tryk på
, når der modtages et opkald.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Afvise/afslutte et opkald
Tryk på
.
Foretage et opkald
1
2
1
Tryk på HOME, og tryk derefter på [Phone].
Tryk på et af opkaldsikonerne på
BLUETOOTH-telefonskærmen.
På telefonskærmen skal du vælge et
telefonnummer, som du vil gemme for
det forvalgte opkald fra telefonbogen.
Bekræftelsesskærmen vises.
2
3
Tryk på [Add to Preset].
Vælg listen over forvalgte telefonnumre,
hvor telefonnummeret er gemt.
Kontakten gemmes på listen med forvalgte
telefonnumre.
Tilgængelige betjeninger
under opkald
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej lydstyrkereguleringen, mens du modtager
et opkald.
Justere talerens lydstyrke
Drej lydstyrkereguleringsvælgeren under et opkald.
Sådan justeres lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Under et håndfrit opkald skal du trykke på
og
derefter indstille [MIC Gain] til [High], [Middle]
eller [Low].
Skifte mellem håndfri og håndholdt tilstand


(opkaldshistorik)*
Vælg en kontakt fra listen med
opkaldshistorik. Enheden lagrer de sidste
20 opkald.
(genopkald)
Foretag et automatisk opkald til den kontakt,
du sidst ringede til.
Under et opkald skal du trykke på
for at skifte opkaldets lyd mellem enheden og en
mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling muligvis
ikke være tilgængelig.
Besvare et indgående opkald automatisk
Tryk på
, og indstil [Auto Answer] til [ON].
11DA
Nyttige funktioner
Apple CarPlay
Apple CarPlay giver dig mulighed for at bruge din
iPhone i bilen på en måde, der giver dig mulighed
for at være opmærksom på, hvad der sker på vejen.
Bemærkninger om brug af Apple CarPlay
• iPhone med iOS 7.1 eller nyere er påkrævet.
Opdater til den nyeste version af iOS før brug.
• Apple CarPlay kan bruges på iPhone 5 eller nyere.
• Oplysninger om kompatible modeller finder du
på kompatibilitetslisten på supportwebstedet
på bagsiden.
• Hvis du ønsker oplysninger om Apple CarPlay, kan
du se i den vejledning, der fulgte med din iPhone.
Eller du an besøge webstedet for Apple CarPlay.
• Da du anvender GPS'en på din iPhone, skal du
placere din iPhone, hvor den kan nemt kan
modtage et GPS-signal.
1
2
Tilslut din iPhone til USB-porten.
Tryk på HOME, og tryk derefter på
Apple CarPlay-ikonet.
Brug af bevægelseskommando
Du kan udføre ofte anvendte handlinger ved
at stryge med din finger på modtagelses-/
afspilningsskærmen.
Bemærk
De bevægelseskommandoer, der forklares nedenfor, er ikke
tilgængelige på Apple CarPlay-og Android Auto-skærmene.
Handling
Radiomodtagelse:
søge fremad efter stationer.
(Svarer til at trykke på og
holde  inde).
Stryge fra venstre
mod højre
Stryge fra højre
mod venstre
Stryge opad
Tilslut din Android-telefon til USB-porten.
Tryk på HOME, og tryk derefter på
Android Auto-ikonet.
Android Auto-grænsefladen vises, så den
udfylder hele enhedens skærm. Tryk på
og kontroller programmerne.
12DA
Video/lydafspilning:
springe et album (mappe)
fremad.
Radiomodtagelse:
modtage gemte stationer
(gå bagud).
Bemærkninger om brug af Android Auto
1
2
Video/lydafspilning:
springe en fil/et musiknummer
bagud.
(Svarer til ).
Radiomodtagelse:
modtage gemte stationer
(gå fremad).
Android Auto
• Android-telefon med Android 5.0 eller nyere er
påkrævet. Opdater til den nyeste OS-version
før brug.
• Din Android-telefon skal understøtte
Android Auto. Oplysninger om kompatible
modeller finder du på kompatibilitetslisten på
supportwebstedet på bagsiden.
• Download Android Auto-appen på Google Play.
• Hvis du ønsker oplysninger om Android Auto,
kan du se i den vejledning, der fulgte med din
Android-telefon. Eller du kan besøge webstedet
for Android Auto.
• Da du anvender GPS'en på din Android-telefon,
skal du placere din Android-telefon, hvor den
kan nemt kan modtage et GPS-signal.
• Android Auto er muligvis ikke tilgængeligt i dit
land eller område.
Video/lydafspilning:
springe en fil/et musiknummer
fremad.
(Svarer til ).
Radiomodtagelse:
søger bagud efter stationer.
(Svarer til at trykke på og
holde  inde).
Din iPhones skærm vises på enhedens skærm.
Tryk på og kontroller programmerne.
Android Auto udvider Android™-platformen i bilen
på en måde, der er specialudviklet til kørsel.
Hvis du vil
Stryge nedad
Video/lydafspilning:
springe et album (mappe)
bagud.
Indstillinger
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generelle indstillinger,
Lydindstillinger,
Visuelle indstillinger
1
Tryk på HOME, og tryk derefter på
[Settings].
2
Tryk på et af ikonerne for
opsætningskategorier.
Elementerne kan angives på en anden måde,
afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Flyt rullepanelet op og ned for at vælge
det ønskede element.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
.
Skifte til afspilningsskærmen
Tryk på
.
Generelle indstillinger
Language
Vælg det ønskede skærmsprog: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Clock Time
Indstiller uret efter RDS-dataene: [OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
Vælger formatet: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],
[YY/MM/DD].
Time Format
Vælger formatet: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Indstiller uret manuelt.
Beep
Aktiverer betjeningslyden: [OFF], [ON].
Dimmer
Slukker skærmen: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] er kun tilgængelig, når
belysningskontrolledningen er tilsluttet
og fungerer, når hovedlyset er tændt).
Dimmer Level
Justerer lysstyrkeniveauet, når lysdæmperen
er aktiveret: –5 til +5.
Touch Panel Adjust
Justerer kalibrering af touchpanelet, hvis
trykpositionen ikke svarer til det korrekte
element.
Camera Input
Vælger billedet fra bakkameraet: [OFF], [Normal],
[Reverse] (spejlbillede).
Steering Control
Vælger inputtilstand for den tilsluttede
fjernbetjening. Hvis du vil forhindre fejlfunktion,
skal du sørge for at matche inputtilstanden med
den tilsluttede fjernbetjening før brug.
Custom
Inputtilstand for fjernbetjeningen i rattet (følg
procedurerne i [Steering Control Custom] for
at registrere funktioner på den tilsluttede
fjernbetjening).
Preset
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, som deaktiverer
fjernbetjeningen på rattet.
Steering Control Custom
Ratknappanelet vises.
 Tryk på og hold den knap inde, som du vil
tildele til rattet.
Knappen på panelet lyser (standby).
 Tryk på og hold den knap på rattet nede,
som du vil tildele funktionen til.
Knappen på panelet skifter farve (fremhævet
eller omkranset af en cirkel med en orange
streg).
 Hvis du vil registrere andre funktioner,
skal du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [Steering Control] er
indstillet til [Custom]).
Bemærkninger
• Mens du foretager indstillinger, kan den tilsluttede
fjernbetjening ikke anvendes, selvom nogle af
funktionerne allerede er registreret. Brug knapperne
på enheden.
• Hvis der opstår en fejl under registrering, slettes
alle registrerede oplysninger. Genstart registrering
fra starten.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle
køretøjer. Du finder oplysninger om kompatibilitet
med dit køretøj på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
Bluetooth Connection
Aktiverer BLUETOOTH-signalet: [OFF], [ON],
[Pairing] (skifter til tilknytningsstandbytilstand).
Bluetooth Device Info
Viser oplysningerne for den enhed, der er
tilsluttet enheden.
(Kun tilgængelig, når [Bluetooth Connection] er
indstillet til [ON], og der er en BLUETOOTH-enhed
tilsluttet til enheden).
13DA
Bluetooth Reset
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger, f.eks. tilknytningsoplysninger,
opkaldshistorik, historik for tilsluttede
BLUETOOTH-enheder osv.
Rear View Camera Setting
Justerer længden og/eller positionen af
markeringslinjerne på billedet fra bakkameraet,
når der trykkes på pilemærkerne.
Factory Reset
Initialiserer alle indstillingerne til
fabriksindstillingerne.
Firmware Version
Opdaterer og bekræfter firmwareversionen.
Open Source Licenses
Viser softwarelicenserne.
Lydindstillinger
EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering med
lydstyrkeniveauet: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Vælger en equalizerkurve og justerer
subwooferniveauet.
EQ10
Vælg equalizerkurven: [OFF], [R&B], [Rock],
[Pop], [Dance], [Hip-Hop], [Electronica], [Jazz],
[Soul], [Country], [Custom].
[Custom] justerer equalizerkurven: –6 til +6.
Subwoofer
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[OFF], –10 til +10.
Balance/Fader
Justerer balance/udtoningsniveau.
Balance
Justerer lydbalancen mellem venstre og højre
højttalere: L15 til R15.
Fader
Justerer lydbalancen mellem front- og
baghøjttalere: Front- 15 til baghøjttaler 15.
Crossover
Justerer subwooferens afskæringsfrekvens
og subwooferfase.
High Pass Filter
Vælger front-/baghøjttalernes
afskæringsfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase
Vælger en subwooferfase: [Normal], [Reverse].
14DA
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Forbedrer lydoutput: [OFF], [Low], [Middle],
[High].
Visuelle indstillinger
Demo
Aktiverer demonstrationen: [OFF], [ON].
USB video framerate
Vælger videobilledhastigheden på enhedens
skærm: [60fps], [50fps].
Album artwork display
Viser albumillustrationen i baggrunden,
mens USB-musik afspilles: [OFF], [ON].
Wallpaper
Ændrer tapetet, når du trykker på den ønskede
farve eller angiver dine foretrukne fotodata,
som du vælger på en USB-enhed af MSC-type
(Mass Storage Class), som tapet.
Bemærkning om licens
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden og derefter følge
onlineanvisningerne.
Det tager nogle få minutter at opdatere firmwaren.
Du må ikke dreje tændingen til OFF-positionen
under opdateringen.
Forholdsregler
• Køl enheden af på forhånd, hvis din bil har været
parkeret i direkte sollys.
• Antennen foldes ud automatisk.
• Når du overfører ejerskab eller afhænde bilen
med enheden installeret, skal du initialisere alle
indstillingerne til fabriksindstillingerne ved at
udføre Factory Reset (side 14).
Vedligeholde høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden.
Bemærkninger om sikkerhed
• Overhold de lokale trafikregler, love og
bestemmelser.
• Under kørsel
– Se ikke på og betjen ikke enheden, da dette kan
føre til distraktion og forårsage uheld. Parker din
bil et sikkert sted, når du skal se på eller betjene
enheden.
– Brug ikke opsætningsfunktionen eller andre
funktioner, som kan fjerne din opmærksomhed
fra din kørsel.
– Når du bakker med bilen, skal du for din
egen sikkerhed sørge for at se dig tilbage og
omhyggeligt få et overblik over omgivelserne,
selv hvis bakkameraet er tilsluttet. Forlad dig
ikke udelukkende på bakkameraet.
• Under betjening
– Indsæt ikke fingre, hænder eller fremmede
objekter i enheden, da disse kan medføre
personskade eller beskadige enheden.
– Hold små dele uden for små børns rækkevidde.
– Sørg for at bruge sikkerhedsseler for at undgå
personskade, hvis bilen pludselig flytter sig.
Forhindre et uheld
Der vises kun billeder, efter du har parkeret bilen
og trukket håndbremsen.
Hvis bilen bevæger sig under videoafspilning,
vises følgende advarsel, og du kan ikke se video.
[Video blocked for your safety.]
Dette produkt indeholder software, som Sony
bruger under en licensaftale med ejeren af dens
copyright. Vi er forpligtede til at vise indholdet af
aftalen for kunderne i henhold til krav fra ejeren af
copyright til softwaren.
Yderligere oplysninger om softwarelicenser finder
du på side 14.
Bemærkning om GNU GPL/LGPL-anvendt
software
Dette produkt indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public-licens
(herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General
Public-licens (herefter kaldt "LGPL"). Disse slår fast,
at kunderne har ret til at hente, redigere og
gendistribuere kildekoden af pågældende software
i henhold til betingelserne i den medfølgende GPL
eller LGPL, der vises på denne enhed.
Kildekoden til ovennævnte software er tilgængelig
på internettet.
Hvis du vil downloade den, kan du gå til følgende
URL og derefter vælge modelnavnet "XAV-AX100".
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Bemærk, at Sony ikke kan besvare forespørgsler
vedrørende indholdet i kildekoden.
Bemærkninger om LCD-skærm
• Gør ikke LCD-skærmen våd, og udsæt den ikke for
væsker. Dette kan medføre fejl.
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen, da dette kan
forvrænge billedet eller forårsage fejlfunktion
(dvs. billedet kan blive uklart, eller LCD-skærmen
kan blive beskadiget).
• Berør ikke skærmen med andre genstande end
din finger, da dette kan beskadige eller ødelægge
LCD-skærmen.
• Rengør LCD-skærmen med en tør, blød klud.
Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray.
• Brug ikke enheden uden for et temperaturområde
på 0 °C til 40 °C.
• Hvis din bil er parkeret på et koldt eller varmt sted,
kan billedet blive uklart. Men skærmen er ikke
beskadiget, og billedet vil blive klart, når
temperaturen i bilen igen er normal.
Betjen ikke enheden, og lad være med at se på
skærmen under kørsel.
15DA
• Der kan forekomme nogle blå, røde eller grønne
prikker på skærmen. Disse kaldes "lyspletter"
og kan forekomme på enhver LCD-skærm.
LCD-skærmen er præcisionsfremstillet med
mere end 99,99 % fungerende segmenter.
Men det er muligt, at en lille del (typisk 0,01 %)
af segmenterne ikke lyser korrekt. Dette vil dog
ikke forstyrre din betragtning af skærmen.
Understøttede formater
 WMA (.wma)*1*2
Bithastighed: 48-192 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))*3
Samplingsfrekvens*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bithastighed: 48-320 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))*3
Samplingsfrekvens*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bithastighed: 40-320 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))*3
Samplingsfrekvens*4: 8-48 kHz
Bit pr. sample (kvantiseringsbit): 16 bit
 FLAC (.flac)*1
Samplingsfrekvens*4: 8-96 kHz
Bit pr. sample (kvantiseringsbit): 8 bit, 12 bit,
16 bit, 20 bit, 24 bit
 WAV (.wav)*1
Samplingsfrekvens*4: 8-48 kHz
Bit pr. sample (kvantiseringsbit): 16 bit, 24 bit
 Xvid (.avi)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Lydcodec: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bithastighed: Maks. 4 Mbps
Billedhastighed: Maks. 30 fps (30p/60i)
Opløsning: Maks. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Lydcodec: AAC
Bithastighed: Maks. 4 Mbps
Billedhastighed: Maks. 30 fps (30p/60i)
Opløsning: Maks. 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Videocodec: WMV3, WVC1
Lydcodec: MP3, WMA
Bithastighed: Maks. 6 Mbps
Billedhastighed: Maks. 30 billeder pr. sekund
Opløsning: Maks. 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Videocodec: Sorenson H.263, AVC Baseline
Profile
Lydcodec: MP3, AAC
Bithastighed: Maks. 660 kbps
Billedhastighed: Maks. 30 billeder pr. sekund
Opløsning: Maks. 720 × 480*5
16DA
 MKV (.mkv)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Lydcodec: WMA, MP3, AAC
Bithastighed: Maks. 5 Mbps
Billedhastighed: Maks. 30 billeder pr. sekund
Opløsning: Maks. 720 × 576*5
*1 Copyrightbeskyttede filer og multikanalslydfiler kan ikke
afspilles.
*2 DRM-filer (Digital Rights Management) kan ikke afspilles.
*3 Bithastigheder, der ikke er standard, eller bithastigheder,
der ikke er garanteret, er inkluderet, afhængig af
samplingfrekvensen.
*4 Samplingfrekvens svarer måske ikke til alle kodere.
*5 Disse tal angiver den maksimale opløsning på video,
der kan afspilles. De angiver ikke afspillerens
skærmopløsning. Skærmens opløsning er 800 × 480.
Bemærk
Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, selvom deres
filformater understøttes af enheden.
Om iPhone
• Hvis du ønsker oplysninger om kompatible
iPhone-modeller, kan du besøge
supportwebstedet som er vist på bagsiden.
• "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk
tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til
iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at
brug af dette tilbehør sammen med iPhone kan
påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
din enhed, som ikke er beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
Specifikationer
Skærmafsnit
Skærmtype: Bred LCD-farveskærm
Mål: 6,4"
System: TFT aktiv matriks
Antal pixel:
1.152.000 pixel (800 × 3 (RGB) × 480)
Farvesystem:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automatisk valg for
CAMERA IN-terminal
Tunerafsnit
FM
Indstillingsområde: 87,5-108,0 MHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 150 kHz
Anvendelig følsomhed: 10 dBf
Selektivitet: 70 dB ved 400 kHz
Signal-/støjforhold: 70 dB (mono)
Separation ved 1 kHz: 30 dB
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
AM
Indstillingsområde: 531-1.602 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.267 kHz eller 9.258 kHz/4,5 kHz)
Følsomhed: 44 μV
USB-afspillerafsnit
Brugergrænseflade: USB (High-speed)
Maksimumspænding: 1,5 A
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 2.1
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalt kommunikationsområde*1:
Synslinje ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Tilsvarende codec: SBC (.sbc)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter
i nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
Forstærkerafsnit
Udgange: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 ohm
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (FRONT, REAR, SUB)
Antenne/forstærkerkontrolterminal (REM OUT)
Indgange:
Belysningskontrolterminal
Indgangsterminal for styring fra rattet
Antenneindgangsterminal
Mikrofonindgangsterminal
Kontrolterminal for parkeringsbremse
Bakindgangsterminal
Kamerainputterminal
USB-port
Strømkrav: 12 V-jævnstrømsbilbatteri
(negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 100 mm × 161,5 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 110,6 mm × 149,5 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,1 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Mikrofon (1)
Valgfrit tilbehør/udstyr:
Kabel til fjernbetjening på rattet: RC-SR1
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere alle de
ovenfor angivne enheder. Spørg forhandleren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoerne
er registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse
af sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft
eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
17DA
Apple og iPhone er varemærker tilhørende
Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
Apple CarPlay er et varemærke tilhørende
Apple Inc.
INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET
TIL NOGEN ANDEN BRUG. DER FINDES FLERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive
ejere.
Android, Android Auto, Google og Google Play
er varemærker tilhørende Google Inc.
Dette produkt bruger skrifttypedata, der er
licenseret til Sony og ejet af Monotype Imaging Inc.
Sådanne skrifttypedata må kun bruges sammen
med dette produkt.
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER
MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSEN
TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG
AF EN FORBRUGER TIL AFKODNING AF VIDEO
I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO"), SOM BLEV
KODET AF EN FORBRUGER, DER VAR ENGAGERET
I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER VAR INDHENTET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, DER VAR GODKENDT
AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO.
INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER
OPLYSNINGER TIL SALGSFREMMENDE, INTERN
OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSUDSTEDELSE
SKAL INDHENTES HOS MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC
PATENT VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSEN
TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG
AF EN FORBRUGER TIL AT
(i)KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii)AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER KODET AF
EN FORBRUGER, SOM ER ENGAGERET I EN
PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
INDHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER
ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. INGEN
LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL
NOGEN ANDEN BRUG. DER FINDES FLERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC- OG
VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER
TIL AT AFKODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER VC-1STANDARDEN ("VC-1 VIDEO"), SOM ER KODET
AF EN FORBRUGER, SOM ER ENGAGERET I EN
PERSONLIG OG/ELLER ER INDHENTET AF EN
VIDEOLEVERANDØR, DER ER LICENSERET AF MPEG
LA TIL AT LEVERE AVC-VIDEO OG/ELLER VC-1-VIDEO.
18DA
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe
problemer, du kan opleve med enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor,
bør du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af sikringen
og fjernelse af enheden fra instrumentbrættet,
kan du se "Tilslutning/installation" (side 22).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Enheden får ikke tilført strøm.
 Kontroller sikringen.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Forbind de gule og røde
strømforsyningsledninger.
Der er ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr),
og du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Sikringen er sprunget.
Enheden udsender støj, når tændingens
position ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen med
bilens tilbehørsstrømstik.
Skærmen forsvinder fra/vises ikke på skærmen.
 Lysdæmperen er indstillet til [ON] (side 13).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og holder
HOME inde.
– Tryk på HOME på enheden.
 Funktionen til slukning af skærm aktiveres
(side 5).
– Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at
tænde den.
Skærmen reagerer ikke korrekt på dit tryk.
 Tryk på en del af skærmen ad gangen. Hvis to
eller flere dele trykke på samtidigt, fungerer
skærmen ikke korrekt.
 Kalibrer touchpanelet på skærmen (side 13).
 Tryk fast på det tryksensitive panel.
Der kan ikke vælges menupunkter.
 Ikke-tilgængelige menupunkter vises nedtonet.
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Tilslut REM OUT-ledningen (blå/hvid-stribet)
eller ledningen til tilbehørsstrømforsyningen
(rød) til strømforsyningsledningen på en biles
antenneforstærker (kun hvis bilen har en
indbygget radioantenne i bag- eller sideruden).
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere ledningen til antennen.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
RDS
PTY viser [PTY not found.].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Søgning starter efter nogle få sekunders lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
– Deaktiver TA (side 9).
Der er ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 9).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser på
trods af, at den er TP.
– Stil ind på en anden station.
Billede
Der er ikke noget billede, eller der forekommer
billedstøj.
 Tilslutningen er ikke foretaget korrekt.
 Installation er ikke korrekt.
– Installer enheden i en vinkel på mindre
end 45° på en solid del af bilen.
Billedet passer ikke på skærmen.
 Formatforholdet er fast for afspilningskilden.
Lyd
Der kommer ingen lyd/lyden springer over/
lyden knækker over.
 Tilslutningen er ikke foretaget korrekt.
 Kontroller tilslutningen mellem denne
enhed og det tilsluttede udstyr, og indstil
indgangsvælgeren til den kilde, der svarer
til denne enhed.
 Installation er ikke korrekt.
– Installer enheden i en vinkel på mindre
end 45° på en solid del af bilen.
 Enheden er i pause/tilbage/hurtigt fremadtilstand.




Indstillingerne for udgangene er ikke korrekte.
Lydstyrken er lav.
Funktionen ATT er aktiveret.
Formatet understøttes ikke.
– Kontroller, om formatet understøttes af denne
enhed (side 16).
Lyden er støjende.
 Hold ledninger og kabler væk fra hinanden.
USB-afspilning
Elementer kan ikke afspilles via en USB-hub.
 Tilslut USB-enheder til denne enhed uden
en USB-hub.
Elementer kan ikke afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
Afspilning fra en USB-enhed tager længere tid.
 USB-enheden indeholder store filer eller filer med
en kompliceret træstruktur.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
Lydfiler kan ikke afspilles.
 USB-enheder, der er formateret med et andet
filsystem end FAT12, FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
* Enheden understøtter FAT12-, FAT16- og FAT32-enheder,
men nogle USB-enheder understøtter måske ikke alle
disse FAT-formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere oplysninger,
eller kontakt producenten.
BLUETOOTH-funktion
Den anden BLUETOOTH-enhed kan ikke
registrere denne enhed.
 Indstil [Bluetooth Connection] til [ON] (side 13).
 Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTHenhed. Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg
efter denne enhed fra den anden enhed.
 Afhængig af din smartphone eller mobiltelefon
skal du muligvis slette denne enhed fra
historikken over tilsluttede smartphones eller
mobiltelefoner og derefter tilknytte dem igen
(side 7).
Tilslutning er ikke mulig.
 Kontroller tilknytnings- og tilslutningsprocedurer
i vejledningen til den anden enhed osv., og udfør
handlingen igen.
Navnet på den registrerede enhed vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden enhed kan
navnet muligvis ikke hentes.
19DA
Der er ingen ringetone.
 Skru op for lydstyrken, når du modtager
et opkald.
Talerens lydstyrke er for lav.
 Skru op for lydstyrken under opkald.
Den anden part siger, at lydstyrken er for lav
eller for høj.
 Juster [MIC Gain]-niveauet (side 11).
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at starte et
opkald automatisk.
 [Auto Answer] på denne enhed er indstillet til
[ON] (side 11).
Tilknytning mislykkedes på grund af timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort. Prøv
at udføre tilknytningen inden for tiden.
Der forekommer ekko eller støj under
telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv at
dæmpe den.
– Luk vinduet, hvis der er støj fra vejen.
– Skru ned for aircondition, hvis den er tændt.
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne under
et håndfrit opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen, skal du
indstille mobiltelefonen til at udsende lyden fra
bilhøjttalerne.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
– Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen
er dårlig.
Apple CarPlay-ikonet vises ikke på HOMEskærmen.
 Din iPhone er ikke kompatibel med
Apple CarPlay.
– Se kompatibilitetslisten på supportwebstedet
på bagsiden.
 Frakobl din iPhone fra USB-porten, og sæt den
i igen.
 Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængeligt i dit
land eller område.
 Sørg for at bruge et certificeret Lightning-kabel,
der bruges til at forbinde din iPhone og enheden.
Lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
er lav eller for høj.
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt af
BLUETOOTH-enheden.
– Reducer forskellen i lydstyrke mellem denne
enhed og BLUETOOTH-enheden (side 9).
Lyden springer under lydstreaming eller
BLUETOOTH-tilslutningen mislykkes.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-enheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet, når du bruger den.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder (f.eks. radioenheder), der udsender
radiobølger, som bruges i nærheden.
– Sluk for de andre enheder.
– Forøg afstanden mellem enheden og andre
enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når denne enhed
tilsluttes til en mobiltelefon. Dette er ikke en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-enhed kan ikke
styres under lydstreaming.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter
de pågældende funktioner.
20DA
Apple CarPlay
Android Auto
Android Auto-ikonet vises ikke på HOMEskærmen.
 Kontrollér din Android-telefon, og accepter
ansvarsfraskrivelser og tilladelsesanmodninger,
som er nødvendige for at bruge Android Auto
på din Android-telefon.
 Der er intet Android Auto-program installeret
på din Android-telefon.
– Download og installer Android Autoprogrammet på din Android-telefon.
 Din Android-telefon er ikke kompatibel med
Android Auto.
– Android-telefon med Android 5.0 eller nyere
er påkrævet. Se kompatibilitetslisten på
supportwebstedet på bagsiden.
 Frakobl din Android-telefon fra USB-porten,
og sæt den i igen.
 Android Auto er muligvis ikke tilgængeligt i dit
land eller område.
Meddelelser
Generelt
USB hub not supported
 USB-hubs understøttes ikke på denne enhed.
No Playable Data
 USB-enheden har ingen data, der kan afspilles.
– Indlæs musikdata/-filer i din USB-enhed.
Ratfjernbetjening
Please retry
 Der opstår en fejl under registrering,
og alle registrerede indstillinger fjernes.
– Genstart registrering fra starten.
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Cannot play this content.
 Det aktuelt valgte indhold kan ikke afspilles.
– Afspilning af indhold springer videre til næste.
Overcurrent caution on USB.
 USB-enheden er overbelastet.
– Afbryd forbindelsen til USB-enheden.
– Angiver, at USB-enheden ikke fungerer, eller
at der er tilsluttet en ikke-understøttet enhed.
USB device not supported
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
Device no response
 Enheden genkender ikke den tilsluttede
USB-enhed.
– Tilslut USB-enheden igen.
– Kontroller, at USB-enheden understøttes
af denne enhed.
Cannot play this content.
 Det aktuelt valgte indhold er i et ikkeunderstøttet filformat.
– Kontroller de understøttede filformater
(side 16).
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Enheden kan ikke registrere en BLUETOOTHenhed, der kan tilsluttes.
– Kontroller BLUETOOTH-indstillingen på den
enhed, der skal tilsluttes.
 Der er ingen enheder på listen over registrerede
BLUETOOTH-enheder.
– Udfør tilknytning med en BLUETOOTH-enhed
(side 7).
Handsfree device is not available.
 Der er ikke tilsluttet en mobiltelefon.
– Tilslut en mobiltelefon (side 8).
21DA
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
• Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
• Sørg for, at ledningerne ikke kommer i klemme
under en skrue eller sidder fast under bevægelige
dele (f.eks. sædets skinner).
• Sluk tændingen i bilen, før du opretter tilslutning,
for at undgå kortslutning.
• Tilslut først de gule og røde strømforsyningsledninger, når alle andre ledninger er tilsluttet.
• Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede ledninger
med elektrikertape af sikkerhedsårsager.
5 × maks. 8 mm
×4






Forholdsregler
• Vælg installationsplaceringen omhyggeligt,
så enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
• Undgå at montere enheden i områder med støv,
snavs, mange vibrationer eller høj temperatur,
f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af
varmekanaler.
• Brug kun den medfølgende monteringskomponenter til sikker installation.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med andre
stereokomponenter, skal den gennemsnitlige strømstyrke
i bilens kredsløb, som enheden er tilsluttet, være højere
end summen af hver enkelt komponents ampere.

Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
×2
Denne liste over dele indeholder ikke hele pakkens
indhold.
22DA
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Forstærker*1
*9

Smartphone*7, iPhone*8,
USB-enhed
fra en kabelforbundet fjernbetjening
(medfølger ikke)*4

*2
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 24) for at få flere
oplysninger.
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 24)
for at få flere oplysninger.
*5*6
*3
Bakkamera*1
fra en bilantenne
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
Du kan finde oplysninger om brug af den
kabelforbundne fjernbetjening i "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 25).
*5 Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer kørslen.
Fastgør kablet med en klemme, hvis det installeres
omkring dine fødder.
*6 Du finder flere oplysninger om installation af mikrofonen
under "Installere mikrofonen" (side 25).
*7 Hvis du vil tilslutte en smartphone til hovedenheden,
kræves der et passende kabel (medfølger ikke).
*8 Hvis du vil tilslutte en iPhone, skal du bruge
USB-tilslutningskablet til iPhone (medfølger ikke).
*9

23DA
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med det medfølgende
strømforsyningskabel  beskadige antennen.
 Til +12 V-strømterminalen for ledningen til
bilens bagerste lampe (kun ved tilslutning
af bakkameraet)
Hukommelsestilslutning
Når den gule strømforsyningsledning er tilsluttet,
leveres der altid strøm til hukommelseskredsløbet,
selv når tændingen er slukket.
 Til bilens højttalerstik
Højttalerforbindelse
1
2
3
4
5
6
7
8
• Sluk for enheden, inden du tilslutter højttalerne.
• Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for
at undgå skade.
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Fronthøjttaler
(højre)

Grå

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
Skærmtilslutning
 Til bilens strømstik
Når du installerer en skærm til bagsædet,
skal du tilslutte dens ledning til
parkeringsbremsekontakten til jord.
Strømtilslutningsdiagram
Kontroller din bils ekstra strømstik, og forbind
ledningerne korrekt afhængig af bilen.
Ekstra strømstik
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
13
antenne (luft)/
forstærkerkontrol
(REM OUT)
Blå/hvidstribet
14
omskiftet
strømforsyning
til belysning
Orange/
hvidstribet
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
16
jordforbundet
Sort
 Til ledningen til parkeringsbremsekontakten
Monteringspositionen af ledningen til
parkeringsbremsekontakten afhænger af din bil.
Sørg for at tilslutte parkeringsbremseledningen
(lysegrøn) på strømforsyningskablet  til
ledningen til parkeringsbremsekontakten.
Fælles tilslutning
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig strømforsyning
Gul
15
omskiftet strømforsyning
Rød
Når der er byttet om på placeringerne
af de røde og gule ledninger
Rød
Rød
Gul
Gul
Ledning til parkeringsbremsekontakt
Håndbremse
24DA
Fodbremse
12
omskiftet strømforsyning
Gul
15
kontinuerlig strømforsyning
Rød
Til biler uden ACC-position
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
Rød
Rød
Hvis du bruger fjernbetjeningen på rattet
Installation af tilslutningskablet RC-SR1 (medfølger
ikke) er påkrævet før brug.
Gul
Gul
1 Hvis du vil aktivere fjernbetjeningen på rattet,
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning. Hvis
du har spørgsmål og problemer i forbindelse med
tilslutning af din enhed, som ikke er omtalt i denne
vejledning, skal du kontakte bilforhandleren.
Installere mikrofonen
Hvis din stemme skal kunne registreres under
håndfrit opkald, skal du installere mikrofonen .
skal du vælge [General Settings]  [Steering Control
Custom] for at foretage registreringen (side 13).
Når registreringen er fuldført, vil fjernbetjeningen
på rattet være til rådighed.
Bemærkninger om installation af tilslutningskablet
RC-SR1 (medfølger ikke)
• Du henvises til supportwebstedet på bagsiden for at
få oplysninger. Tilslut derefter hver ledning korrekt til de
rette ledninger. Hvis du foretager en ukorrekt tilslutning,
kan det skade enheden.
• Det anbefales, at du kontakter en forhandler eller en
erfaren tekniker for at få hjælp.
Når du bruger den kabelforbundne
fjernbetjening
1 Hvis du vil aktivere den kabelforbundne

fjernbetjening, skal du indstille [Steering Control]
i [General Settings] til [Preset] (side 13).
Brug af bakkameraet
Clip (medfølger ikke)

Installation af bakkameraet (medfølger ikke)
er påkrævet før brug.
Billedet på bakkameraet, der er tilsluttet
til CAMERA IN-terminalen, vises, når:
 bilens baglygte lyser (eller gearet er
indstillet til R (reverse - bakgear).
 du trykker på HOME og derefter på
[Rear Camera].

Forsigtig
• Det er meget farligt, hvis ledningen vikles omkring
ratstammen eller gearstangen. Sørg for, at denne
og andre dele ikke forstyrrer kørslen.
• Hvis der er airbags eller andet stødabsorberende
udstyr i vognen, skal du kontakte den forretning,
hvor du har købt denne enhed, eller
bilforhandleren inden installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltsidede tape , skal du rengøre
instrumentbrættets overflade med en tør klud.
25DA
Montering af enheden i en japansk bil
Installation
Du er muligvis ikke i stand til at installere denne
enhed i alle japanske biler. I en sådan situation
skal du kontakte din Sony-forhandler.
Montering af enheden
i instrumentbrættet

Til instrumentbrættet/
centerkonsollen
For japanske biler henvises du til "Montering
af enheden i en japansk bil" (side 26).
Montering af enheden med et
installationssæt
Beslag
Beslag
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene på
begge sider af beslaget  bøjes indad 3,5 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad,
så de slutter til.
Dele, der leveres med
din bil

Når du monterer denne enhed på de
præinstallerede beslag i din bil, skal du sætte
de medfølgende skruer  i de rette skruehuller,
afhængigt af hvilken bil der er tale om:
T for TOYOTA og N for NISSAN.
Lås

2
Større end
182 mm
Større end
111 mm
Bemærk
Hvis du vil forhindre en fejlfunktion, skal du kun bruge de
medfølgende skruer .
Monter enheden på beslaget .
Udskiftning af sikring


Bemærk
Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden ikke
installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
26DA
Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge den
ampere, der er angivet på den
oprindelige sikring. Hvis sikringen
sprænger, skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en intern fejl.
I en sådan situation skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF