Sony | HT-SS100 | Sony HT-SS100 Lynvejledning til opsætning og start

4-130-030-61(1)
HT-SS100
2: Tilslutning af højttalere/
2: Ligar os altifalantes
3: Tilslutning af andre apparater/
3: Ligar outros componentes
Videoapparater/Componentes de vídeo
TV/Televisor
Lynvejledning beskriver
Guia de instalação rápida
L
L
R
DC5V
TV
DIGITAL
L
ANTENNA
R
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DVD IN
SAT IN
TV
DIGITAL
ANTENNA
R
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
DC5V
BD IN
DMPORT
L
R
OPT IN
700mA MAX
HDMI
FRONT R
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
OUT
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
INPUT
SS-WP36
SS-MSP36S L SS-MSP36S R
SPEAKERS
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
L
L
R
B
A
B
L
L
R
DC5V
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
OPT IN
SAT
BD IN
DMPORT
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DMPORT
Højttalerkabler (medfølger)/Cabos de altifalante
(fornecido)
DVD IN
OUT
B
Højttalermærkat/Etiqueta do altifalante
DC5V
FRONT L
SUR R
OPT IN
BD IN
DVD IN
SAT IN
L
L
SUR L
C
D
OUT
R
R
TV
DIGITAL
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
FRONT R
SAT
OPT IN
SAT IN
SS-CNP36
1: Installation af højttalere/
1: Instalar os altifalantes
OPT IN
HDMI
AM
COAX IN
VIDEO 2
700mA MAX
HDMI
FRONT R
A
ANTENNA
R
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
TV
DIGITAL
AM
COAX IN
VIDEO 2
700mA MAX
A
(1)
Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia
DC5V
ANTENNA
R
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
TV
DIGITAL
SUBWOOFER
CENTER
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
SUBWOOFER
HDMI
B
BD IN
DMPORT
A
C
L
L
R
DC5V
TV
DIGITAL
C
SAT IN
OUT
C
ANTENNA
R
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
DVD IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
SS-SRP36S
SS-SRP36S
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
A
Blu-ray-disc-afspiller/
Leitor de disco Blu-ray
B
DVD-afspiller/
Leitor de DVD
Satellittuner eller Set-top-boks/
Sintonizador de satélite ou Set-top box
C HDMI-kabel (medfølger ikke)/Cabo HDMI (não fornecido)
D Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)/Cabo digital óptico (não fornecido)
Dansk
Denne Lynvejledning beskriver tilslutning af en DVD-afspiller, satellittuner eller
set-top-boks, TV, Blu-ray-disc-afspiller, højttalere og en subwoofer, så du kan nyde
flerkanals surround sound. Se betjeningsvejledningen, som følger med receiveren.
Illustrationerne i vejledningen angiver højttalerne som A til F.
A Fronthøjttaler (venstre)
B Fronthøjttaler (højre)
C Centerhøjttaler
D Surround-højttaler (venstre)
E Surround-højttaler (højre)
F Subwoofer
1: Installation af højttalere
Illustrationerne ovenover viser et eksempel på et 5.1 kanals højttalersystem (fem
højttalere og én subwoofer). Se den betjeningsvejledning, der følger med receiveren.
Om højttalerplacering
Centerhøjttaleren er afskærmet magnetisk, så den kan installeres i nærheden af et TV.
Da fronthøjttalerne, surroundhøjttalerne og subwooferen imidlertid ikke er magnetisk
afskærmede, anbefales at anbringe dem lidt på afstand af TV'et.
2: Tilslutning af højttalerne
Ovenstående illustration viser, hvordan højttalerne tilsluttes. Før du tilslutter
højttalerne, skal du kontrollere højttalertypen på højttalermærkaten på højttalernes
bagpanel.
Om højttalerstik
• Tilslut den samme farve højttaler-stik til den samme farve jackstik på receiveren.
• Se illustrationen ovenfor angående oplysninger om tilslutning af højttalerledninger.
3: Tilslutning af andre apparater
Dette er et eksempel på tilslutning af denne receiver og dine apparater. Se trin 3 i
"Introduktion" i den betjeningsvejledning, der følger med denne receiver, angående
oplysninger om andre tilslutninger og apparater.
4: Tilslut alle netledninger til sidst
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Se "Tilslutning af netledningen" i den betjeningsvejledning, der følger med
receiveren.
Português
Este Guia de instalação rápida descreve como ligar um leitor de DVD, sintonizador
de satélite ou set-top box, televisor, leitor de disco Blu-ray, altifalantes e subwoofer
para poder ouvir som surround multicanal.
Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o
receptor.
As figuras do guia identificam os altifalantes de A a F.
A Altifalante frontal (esquerdo)
B Altifalante frontal (direito)
C Altifalante central
D Altifalante de surround (esquerdo)
E Altifalante de surround (direito)
F Subwoofer
1: Instalar os altifalantes
Tomadas de altifalantes
• Ligue o conector da mesma cor do altifalante com a tomada da mesma cor do
receptor.
• Para obter mais informações sobre a ligação dos cabos de altifalantes, consulte a
figura acima.
3: Ligar outros componentes
É um exemplo de como ligar este receptor e os seus componentes. Para obter mais
informações sobre outras ligações e outros componentes, consulte o passo 3 de
“Como começar” no manual de instruções fornecido com este receptor.
4: Ligar todos os cabos de alimentação no fim
Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada de parede.
Consulte “Ligar o cabo de alimentação de CA” no manual de instruções fornecido
com o receptor.
As figuras acima são o exemplo da configuração de um sistema de altifalantes de
5.1 canais (cinco altifalantes e um subwoofer). Consulte o manual de instruções
fornecido com o receptor.
Local de instalação dos altifalantes
A coluna central tem uma blindagem magnética que permite instalá-la junto de um
televisor. No entanto, como a coluna frontal, a coluna de surround e o subwoofer não
têm blindagem magnética, recomenda-se que os instale ligeiramente mais afastados
do televisor.
2: Ligar os altifalantes
A ilustração acima mostra como ligar os altifalantes.
Antes de ligar os altifalantes, verifi que a etiqueta na parte de trás dos altifalantes para
saber o tipo respectivo.
4130030611_SS100_DKPT.indd 1
1/19/2009 1:47:04 PM
Dansk
5: Automatisk kalibrering af højttalerindstillingerne/
5: Calibrar automaticamente as definições dos
altifalantes
L
L
R
R
DC5V
TV
DIGITAL
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
BD IN
DMPORT
DVD IN
SAT IN
Du kan indstille højttalerne for automatisk at opnå den lyd, du ønsker, fra alle de tilsluttede højttalere ved hjælp af
funktionen Automatisk kalibrering. Funktionen Automatisk kalibrering vil:
•
•
•
•
Kontroller tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren.
Juster højttalerens lydstyrke.
Måle afstanden fra hver højttaler til din lytteposition.
Mål frekvensen.
OUT
Optimizermikrofon (medfølger)/
Microfone optimizador (fornecido)
1
2
3
4
Tilslut den medfølgende optimizermikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket i receiveren.
Opsæt optimizermikrofonen.
Anbring optimizermikrofonen i din lytteposition. Du kan også anvende en stol eller et stativ, så
optimizermikrofonen er i samme højde som dine ører.
Tryk på AMP MENU.
Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "A. CAL", og tryk derefter på
for at gå til menuen.
Bemærk!
• Hvis der er nogen forhindringer på vejen mellem optimizermikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke
udføres korrekt. Fjern eventuelle forhindringer fra måleområdet for at undgå målefejl.
• Under kalibreringen er lyden, der kommer ud af højttaleren, meget høj. Læg mærke til, om der er børn og naboer
i nærheden, det kan forstyrre.
• Udfør automatisk kalibrering i et roligt miljø for at undgå forstyrrelser og for at få en mere nøjagtig måling.
6: Tilslutning af andre apparaters
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
5: Automatisk kalibrering af højttalerindstillingerne
Du skal indstille hvert apparat, så lyden kommer korrekt ud af højttalerne, når du afspiller fra et
tilsluttet apparat. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med hver enhed.
Efter indstillingen
Receiveren er nu klar til brug. Tryk på inputknappen på fjernbetjeningen for at vælge apparatet til
afspilning. Se betjeningsvejledningen, som følger med receiveren, hvis du ønsker flere oplysninger.
eller b,
"START" kommer frem på displayet.
AUTO
CAL MIC
5
Tryk på
for at starte målingen.
Funktionen Automatisk kalibrering startes.
Når målingerne er udført, lyder der et bip, og "SAVE" fremkommer på displayet.
6
Tryk på
for at gemme måleresultaterne.
Du kan finde flere oplysninger om funktionen til automatisk kalibrering i trin 7 i "Introduktion" i den
betjeningsvejledning, som fulgte med denne receiver.
Portuguese
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
5: Calibrar automaticamente as definições dos altifalantes
?/1
Pode configurar os altifalantes para obter automaticamente o som que deseja de todos os altifalantes
ligados, utilizando a função de calibração automática. A função de calibração automática vai:
• Verifique a ligação entre cada altifalante e o receptor.
• Ajuste o nível do altifalante.
• Medir a distância de cada altifalante a partir da sua posição de audição.
• Medir as características da frequência.
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
DISPLAY
0
1
2
Ligue o microfone optimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC do receptor.
6: Instalar outros componentes
Instale o microfone optimizador.
Coloque o microfone optimizador na sua posição de audição. Também pode utilizar um suporte ou
tripé para que o microfone optimizador permaneça à mesma altura que os ouvidos.
Deve instalar cada componente de forma a que o som seja emitido correctamente pelos altifalantes
quando ouvir o som de um componente ligado. Consulte o manual de instruções fornecido com cada
componente.
3
4
Carregue em AMP MENU.
SOUND
FIELD
AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
AMP MENU
Notas
• Se houver obstáculos entre o microfone optimizador e os altifalantes, não é possível executar correctamente a
calibração. Retire os obstáculos da área de medição para evitar erros nas medidas.
• Durante a calibração, o som que sai dos altifalantes é muito alto. Tenha atenção à presença de crianças ou ao
efeito na vizinhança.
• Execute a calibração automática num ambiente calmo para evitar o efeito do barulho e ter uma medição mais
precisa.
Carregue várias vezes em V/v para seleccionar “A. CAL” e depois carregue em
ou b, para entrar no menu.
Após as definições
O receptor está pronto a ser utilizado. Carregue no botão de entrada no telecomando para seleccionar
o componente que quer reproduzir. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções
fornecido com o receptor.
“START” aparece no visor.
/ / /
5
Carregue em
para começar a medição.
A função de calibração automática é iniciada.
Quando terminar a medição, soa um bipe e aparece “SAVE” no visor.
RETURN/EXIT
MENU/HOME
6
Premir
para salvar o resultado da medição.
Para obter mais informações sobre a função de calibração automática, consulte o passo 7 de “Como
começar” no manual de instruções fornecido com este receptor.
4130030611_SS100_DKPT.indd 2
1/19/2009 1:47:17 PM
Download PDF

advertising