Sony | XM-S400D | Sony XM-S400D Klasse D stereoforstærker Betjeningsvejledning

4-581-373-11(2) (DA)
4-kanals
Class-D-forstærker
Betjeningsvejledning
Ejerens notater
Modellen og serienumrene findes i bunden af enheden.
Notér serienummeret i nedenstående felt.
Henvis til disse numre, når du ringer til Sony-forhandleren
vedrørende dette produkt.
Modelnr. XM-S400D
Serienr.
XM-S400D
Advarsel
Fremstillet i Thailand
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø,
som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må disse
produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet
om, hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
2DA
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Dette symbol er beregnet på at alarmere
brugeren om en varm overflade. Symbolet
gælder også for europæiske modeller.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med din
enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Funktioner
 Maksimal udgangseffekt på 100 watt pr. kanal
(ved 4 Ω).
 Indbygget LP-filter (low-pass - lavpas) og HP-filter
(high-pass - højpas).
 Med beskyttelseskredsløb og indikator.
 Der kan oprettes direkte forbindelse med
højttalerudgangen i dit bilanlæg, hvis det ikke
er udstyret med linjeudgangen (High levelindgangstilslutning).
 Hi-level Sensing Power On-funktion giver denne
enhed mulighed for at kunne aktiveres uden
behov for en REMOTE-tilslutning.
 Class-D-teknologi* er understøttet.
* Class-D-teknologi
Class-D-teknologi er en metode til at konvertere og
forstærke musiksignaler med MOSFETs til pulssignaler
med høj hastighed. Endvidere er den højeffektiv og
genererer kun lidt varme.
Indholdsfortegnelse
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Betjening
Placering og funktion af knapper . . . . . . . . . . . . . . 4
Installation og tilslutninger
Dele til installation og tilslutninger . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indgangstilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højttalertilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
9
Yderligere oplysninger
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Udskiftning af sikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3DA
Betjening
Placering og funktion af knapper
 POWER/PROTECT-indikator
Lyser grønt under betjening.
Hvis beskyttelseskredsløbet aktiveres, blinker
POWER/PROTECT-indikatoren. Se "Fejlfinding"
(side 12) for at få flere oplysninger.
 SIGNAL INPUT-stik
Kan tilsluttes med den medfølgende
RCA-indgangsledning eller ledningen
til højniveauindgang.
 INPUT SELECT-kontakt
Indstiller indgangssignalet til "2CH" eller "4CH".
 REAR LPF-kontakt (lavpasfilter)
Indstil lavpasfilteret (LPF) til "ON" eller "OFF".
4DA
 FRONT HPF-kontakt (højpasfilter)
Indstil højpasfilteret (HPF) til "ON" eller "OFF".
 Åbning til det medfølgende beslag
Indsæt beslaget og skru det fast, så du kan
montere enheden på monteringspladen eller
på en plan overflade.
 Sikringsholder (15A)
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at
bruge en med 15 ampere.
 POWER/OUTPUT-stik
Kan tilsluttes med det medfølgende
strømforsyningskabel.
Installation
Installation og tilslutninger
Dele til installation
og tilslutninger
 Hovedenhed
 Strømforsyningskabel
×1
Montering af enheden
×1
 RCA-indgangsledning
 Monter enheden på en plan overflade.
 Monter enheden, hvor
 Enheden ikke forstyrrer chaufførens normale
bevægelser.
 Enheden vil blive udsat for direkte solskin eller
varm luft fra varmelegemet.
 Enheden ikke kommer i kontakt med chauffør/
passagerer eller materialer i din bil, da enheden
bliver varm ved brug.
 Installer ikke enheden under gulvtæppet, hvor
varmespredningen fra enheden vil blive forringet
i væsentlig grad.
Klargør en monteringsplade med en tykkelse
på mindst 20 mm, da de medfølgende
monteringsskruer  alle er 20 mm lange.
Enheden kan også monteres på en plan
overflade i din bil uden en monteringsplade.
 Ledning til
højniveauindgang
1
×1
×1
 Beslag
 Skrue til beslag
ø 2,6 mm × 6 mm
Indsæt de medfølgende
monteringsbeslag  i åbningerne
på enheden, og skru dem fast med
de medfølgende monteringsskruer .

×2
×2
 Monteringsskrue


ø 4 mm × 20 mm
×2
Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.

2
Placer enheden på monteringspladen,
og marker de to skruehullers placering.
3
Bor et 3 mm pilothul ved hvert mærke
på monteringspladen.
5DA
4
Placer enheden på monteringspladen,
og skru den fast med de medfølgende
skruer .


Tilslutninger
 Før du tilslutter noget, skal du frakoble
jordledningen på bilens batteri for at undgå
kortslutning.
 Hvis din bil er udstyret med et computersystem
til navigation eller til et andet formål, kan
frakobling af jordledningen fra bilens batteri
beskadige computerens hukommelse.
Kortslutning kan forhindres, hvis du lader
jordledningen være tilsluttet og frakobler
+12V-strømforsyningsledningen, indtil alle
andre ledninger er tilsluttede.
 Sørg for at bruge højttalere med tilstrækkelig
strømeffekt. Hvis du bruger højttalere med lille
kapacitet, kan de blive beskadigede.
 Tilslut ikke -terminalen på højttalersystemet til
bilens stel, og tilslut ikke -terminalen fra højre
højttaler til den på den venstre højttaler.
 Installer indgangs- og udgangskablerne væk fra
strømforsyningsledningen. Hvis du placerer for
tæt på hinanden, kan der genereres
interferensstøj.
6DA
Strømtilslutninger
 Tilslut kun +12V-strømforsyningsledningen,
når alle andre ledninger er tilsluttede, og der
er foretaget indstillinger på denne enhed.
 Tilslut jordledningen til enheden sikkert til et
metalpunkt på bilen. En løs tilslutning kan
medføre fejl på forstærkeren.
 Tilslut ledningen på bilanlæggets fjernbetjening
til fjernindgangsledningen (REM) på det
medfølgende strømforsyningskabel.
 Når du bruger et bilanlæg uden en
fjernudgang til forstærkeren, skal du tilslutte
fjernindgangsledningen (REM) på det
medfølgende strømforsyningskabel til
tilbehørsstrømforsyningen.
 Brug en strømforsyningsledning med en sikring
(15 A) isat.
 Alle strømledninger, der er tilsluttet den positive
batteripol, skal være forsynet med en sikring
inden for 450 mm fra batteripolen, og før de
passerer gennem noget af metal.
 Sørg for, at bilens batteriledninger, der er tilsluttet
bilen (jord til stel), er af et ledningsmål, der svarer
til den hovedstrømledning, der er tilsluttet fra
batteriet til forstærkeren.
 Ved fuld kraft passerer der mere end 15 A strøm
gennem systemet. Derfor skal du sørge for, at
ledningerne, der skal tilsluttes +12 V- og GNDledningerne på denne enhed, er mindst 14-Gauge
(AWG-14) eller har et tværsnit på mere end 2 mm².
Oprettelse af strømtilslutninger
Tilslut det medfølgende strømforsyningskabel til
POWER/OUTPUT-stikket på enheden.
Indgangstilslutninger
Indstil INPUT SELECT-kontakten til "2CH" eller "4CH"
i henhold til indgangstilslutningen.
Se også i den betjeningsvejledning, der blev leveret
med dit bilanlæg, for at få yderligere oplysninger.
 Linjeindgangstilslutning

Indstil INPUT SELECT-kontakten til "4CH" med
højttalertilslutningen  (side 9).
Bilanlæg
til et metalpunkt på bilen

mindre end 450 mm
Sikring (15 A)
+12 V bilbatteri
Bilanlæg
*1 Jordforbundet til stel.
*2 Hvis du har den oprindelige fabriksdel eller et andet
bilanlæg uden en fjernudgang til forstærkeren,
skal du tilslutte fjernindgangsledningen (REM)
på det medfølgende strømforsyningskabel
til tilbehørsstrømforsyningen. Med
højniveauindgangstilslutningen kan bilanlægget
også aktiveres uden behov for en REMOTEtilslutning. Men der er ingen garanti for,
at denne funktion virker i alle bilanlæg.
 Linjeindgangstilslutning
Indstil INPUT SELECT-kontakten til "2CH" med
højttalertilslutningen  (side 9).
Bilanlæg

7DA
 Højniveauindgangstilslutning
 Højniveauindgangstilslutning
Indstil INPUT SELECT-kontakten til "4CH" med
højttalertilslutningen  (side 9).
Indstil INPUT SELECT-kontakten til "2CH" med
højttalertilslutningen  (side 9).
Grå
Grå
Højre fronthøjttalerudgang
Højre fronthøjttalerudgang
Grå/stribet
Grå/stribet
Hvid
Hvid
Venstre
fronthøjttalerudgang
Hvid/stribet
Hvid/stribet
Bilanlæg
Bilanlæg
Lilla

Højre baghøjttalerudgang
Lilla/stribet
Grøn
Venstre baghøjttalerudgang
Grøn/stribet

8DA
Venstre
fronthøjttalerudgang
 2-vejssystem
Højttalertilslutninger
Indstil REAR LPF-kontakten og FRONT HPFkontakten til "ON" eller "OFF" i henhold til
højttalersystemet.
Se også i den betjeningsvejledning, der blev
leveret med dine højttalere, for at få yderligere
oplysninger.
Indstil med indgangstilslutningen  (side 7)
eller  (side 8).
 4-højttalersystem
Indstil med indgangstilslutningen  (side 7)
eller  (side 8).

Hvid
Hvid/stribet
Fuldtonehøjttalere (min. 4 Ω)
Grå
Grå/stribet
Grøn
Grøn/stribet
Subwoofere (min. 4 Ω)

Lilla
Hvid
Lilla/stribet
Hvid/stribet
Fronthøjttalere (min. 4 Ω)
Grå
Bemærk
I dette system kontrolleres subwooferens lydstyrke
af bilanlæggets udtoningskontrol.
Grå/stribet
Grøn
Grøn/stribet
Baghøjttalere (min. 4 Ω)
Lilla
Lilla/stribet
9DA
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
 Denne enhed er kun designet til
jævnstrømsbetjening med 12 V for negativ jord.
 Brug højttalere med en impedans på 4 Ω til 8 Ω.
 Tilslut ikke nogen aktive højttalere (med
indbyggede forstærkere) til enheden. Hvis du
gør det, kan det beskadige de aktive højttalere.
 Undgå at installere enheden i områder,
hvor der er:
 høje temperaturer f.eks. fra direkte solskin
eller varm luft fra varmelegemet
 regn eller fugt
 støv eller snavs
 skrå overflade
 direkte kontakt med en chauffør/passagerer.
 Hvis din bil er parkeret i direkte solskin, og der
sker en betragtelig stigning i temperaturen inde
i bilen, skal du lade enheden køle af, før du
bruger den.
 Hvis du installerer enheden vandret, skal du passe
på ikke at dække den med gulvtæppet osv.
 Hvis denne enhed placeres for tæt på bilanlægget
eller antennen, kan der forekomme interferens.
Hvis det er tilfældet, skal du flytte denne enhed
væk fra bilanlægget eller antennen.
 Hvis der ikke sendes nogen strøm til bilanlægget,
skal du kontrollere tilslutningerne.
 Denne enhed anvender et beskyttelseskredsløb*
til at beskytte transistorerne og højttalerne,
hvis forstærkeren forårsager fejl. Forsøg ikke at
teste beskyttelseskredsløbene ved at tildække
enheden eller tilslutte forkerte strømtilslutninger.
 Brug ikke enheden med et svagt batteri,
da dens optimale ydelse afhænger af en
god strømforsyning.
 Af sikkerhedshensyn skal du bevare lydstyrken
på dit bilanlæg moderat, så du stadig kan høre
andre lyde.
10DA
* Beskyttelseskredsløb
Denne forstærker leveres med et
beskyttelseskredsløb, der træder
i kraft i følgende situationer:
 Når enheden bliver for varm
 Når der genereres jævnstrøm
 Når højttalerterminalerne kortsluttes.
Hvis et beskyttelseskredsløb aktiveres, blinker
POWER/PROTECT-indikatoren. Se "Fejlfinding"
(side 12) for at få flere oplysninger.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med din
enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Vedligeholdelse
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for
at bruge den ampere, der er nævnt oven over
sikringsholderen. Hvis sikringen sprænger, skal du
kontrollere strømtilslutningen og udskifte sikringen.
Hvis sikringen sprænger igen efter udskiftning,
kan der være en intern fejl. I en sådan situation
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Advarsel
Brug aldrig en sikring med en højere
ampereangivelse end den, der blev leveret
med enheden, da dette kan beskadige den.
Specifikationer
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
CEA2006 Standard
Udgangseffekt: 45 watt RMS × 4 ved
4 ohm < 1 % THD+N
S/N-forhold: 83 dBA
(reference: 1 watt til 4 ohm)
Kredsløbssystem
OTL-kredsløb (output transformerless),
Pulsstrømforsyning
Indgange
RCA-benstik
Højniveauindgangsstik
Indgangsniveau
1 V (RCA-benstik)
8 V (højniveauindgang)
Udgange
Højttalerterminaler
Højttalerimpedans
4 Ω-8 Ω
Maksimal output
4 højttalere: 100 watt × 4 (ved 4 Ω)
Nominel udgang
(forsyningsspænding ved 14,4 V, 1 kHz, 1 % THD)
4 højttalere: 45 watt × 4 (ved 4 Ω)
Frekvenskurve
20 Hz-20 kHz ( +0,5
−3,0 dB)
Harmonisk forvrængning
0,08 % eller mindre (ved 1 kHz, 4 Ω)
Lavpasfilter
120 Hz, 12 dB/oct
Højpasfilter
120 Hz, 12 dB/oct
Strømkrav
12 V-jævnstrømsbilbatteri (negativ jord)
Strømforsyningsspænding
10,5 V-16 V
Strømafladning
Ved nominel output: 15 A (4 Ω, 45 watt × 4)
Fjernindgang: 1 mA
Mål
Ca. 162,8 mm × 37,3 mm × 62,6 mm (b/h/d) inkl.
fremstikkende dele og kontroller
 37,3 mm
 62,6 mm
 31,3 mm
 162,8 mm
 176,8 mm
Vægt
Ca. 0,46 kg uden tilbehør
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere alle de
ovenfor angivne enheder. Spørg forhandleren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
11DA
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at
afhjælpe de fleste problemer, som du kan opleve
med enheden. Før du gennemgår tjeklisten
nedenfor, henvises du til tilslutnings- og
betjeningsanvisningerne.
POWER/PROTECT-indikatoren lyser ikke.
 Sikringen er sprunget.
 Udskift sikringen med en ny.
 Jordledningen er ikke korrekt tilsluttet.
 Fastgør jordledningen sikkert til et metalpunkt
på bilen.
 Den spænding, der går ind i
fjernindgangsledningen (REM), er for lille.
 Tænd for bilanlægget, hvis det ikke er tændt.
 Brug en omdirigering, hvis systemet anvender
for mange forstærkere.
 Kontroller batterispændingen (10,5-16 V).
POWER/PROTECT-indikatoren blinker hurtigt
(en gang for hver 0,2 sekunder), og enheden
slukker automatisk.
 Højttalerudgangene er kortsluttede.
 Tag eventuelle medier ud af bilanlægget,
og sluk for det tilsluttede udstyr. Find derefter
årsagen til kortslutningen.
 Højttalerledningen og jordledningen er ikke
korrekt tilsluttede.
 Tag eventuelle medier ud af bilanlægget,
og sluk for det tilsluttede udstyr. Tilslut derefter
højttalerledningen og fastgør jordledningen til
et metalpunkt på bilen.
 Enheden er blevet for varm.
 Vent, indtil enheden er kølet af.
 Kontroller, om impedansen for de tilsluttede
højttalere er lavere end 4 Ω.
POWER/PROTECT-indikatoren blinker langsomt
(en gang hvert sekund), og lyden bliver lav.
 Enheden blev for varm, og varmebeskytteren
er aktiveret.
 Skru ned for lydstyrken.
12DA
Enheden bliver unormalt varm.
 Brug højttalere med en egnet impedans
på 4 Ω til 8 Ω.
 Sørg for at placere enheden på et godt
ventileret sted.
Der høres en anden støj.
 Strømforbindelsesledningerne er installeret for
tæt på RCA-ledningerne.
 Hold ledningerne væk fra kablerne.
 Jordledningen er ikke korrekt tilsluttet.
 Fastgør jordledningen sikkert til et metalpunkt
på bilen.
Filterkontakten er indstillet til forkert position.
 Når du tilslutter subwooferen (2-vejs
systemtilslutning, skal du indstille REAR LPFkontakten til "ON" (side 9).
 Når du tilslutter fuldtonehøjttaleren (2-vejs
systemtilslutning, skal du indstille FRONT HPFkontakten til "ON" (side 9).
 Når du tilslutter fronthøjttalerne og
baghøjttalerne (4-højttalers systemtilslutning),
skal du indstille FRONT HPF- og REAR LPFkontakterne til "OFF" (side 9).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Download PDF

advertising