Sony | NWZ-W252 | Sony NWZ-W252 W252 WALKMAN® mp3-afspiller til at tage på Betjeningsvejledning

Kontrol af det medfølgende tilbehør
Hvad er
ZAPPIN-afspilning?
• Denne afspiller (1)
Dele og kontroller
• Holder med USB-kabel (1)
Halsrem
Tre måder til overførsel af musik
 Fra cd'er osv. ved brug af Windows Media Player 11 eller 12
Statuslampe
Hovedtelefondel
ZAPPIN muliggør fortløbende afspilning af sangklip med en forudbestemt varighed.
OPR-lampe
(betjening)
Normal afspilning
ZAPPIN-afspilning
Medfølgende software
Korte, genkendelige klip af sange (f.eks. den mest melodiske eller rytmiske del)
ZAPPIN-afspilningstiden for sangklip kan indstilles til enten "Short" eller "Long".
Softwaren gemmes i afspillerens indbyggede flash-hukommelse og indeholder
følgende:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Betjeningsvejledning osv.
Se  "Sådan installeres den medfølgende software (betjeningsvejledning
medfølger)".
* Der er en berørbar prik på
knappen. Brug den som
hjælp til knapbetjeninger.
Sådan monteres ørepuderne
Sådan placeres afspilleren på dine ører
Ved købet er ørepuder i M-størrelsen monteret (S- og L-størrelser er også vedlagt). Du kan optimere
lydkvaliteten ved at ændre størrelsen af ørepuderne eller justere deres position, så de sidder behageligt og
tæt i dine ører.
Når du udskifter ørepuderne, skal du dreje dem godt fast på afspilleren, således at du forebygger risikoen
for, at de river sig løs og bliver siddende i dit øre.
Hvis en ørepude går i stykker, kan du købe ørepuder (EP-EX1) som ekstraudstyr.
 Kontroller afspillerens venstre (L) og højre (R) dele.
*1 Content Transfer understøtter dataoverførsel fra iTunes 9.0 til afspilleren.
 Træk og slip i Windows Stifinder
 Adskil venstre og højre dele.
Disse dele er magnetisk sammenkoblede.
 Hæng halsremmen over nakken og ørerne, og placer ørepuderne i ørerne.
Sådan afspilles de mest melodiske og rytmiske sangklip
Når du overfører sange ved brug af Content Transfer-softwaren med 12 TONE ANALYSIS indstillet til
"Automatic" eller "Always ON", vil der blive fundet og tilføjet oplysninger om de mest genkendelige dele baseret
på melodi og rytme for hver sang. De mest melodiske og rytmiske klip fra hver sang kan derefter afspilles
fortløbende under ZAPPIN-afspilning.
Content Transfer følger med afspilleren. Se  "Sådan installeres den medfølgende software".
Vender tilbage til normal afspilning og genstarter
afspilningen af den aktuelle sang fra begyndelsen.
Du kan få vist betjeningsvejledningen (PDF-fil) på computeren. Du skal bruge
Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere eller Adobe Reader. Du kan hente en gratis
kopi af Adobe Reader på internettet.
Sådan opbevares afspilleren i holderen
Du kan forebygge mekanisk lækage ved at opbevare afspilleren i den medfølgende holder, når den
transporteres eller ikke er i brug.
Normal afspilning
Magneten er på den højre side.
Opbevar ikke kort som f.eks. kreditkort
eller hævekort (kort med magnetisk
kodning) i nærheden af afspilleren, når
den ikke opbevares i holderen. På den
måde undgås beskadigelse af kortenes
magnetiske kodning.
 Se "3 Afspilning af musik" for at få oplysninger om betjening.
4-180-868-52(1)
Sådan installeres den
medfølgende software
(betjeningsvejledning medfølger)
 Slut afspilleren til den medfølgende holder.
 Slut holderens USB-kabel til en tændt computer.
Statuslampe
til USB-stikket
1 Import og overførsel af
musik
I dette afsnit beskrives procedurerne  fra "Tre måder til overførsel af musik" herover.
Der findes oplysninger om procedurerne  eller  på bagsiden.
Du kan overføre sange til afspilleren ved brug af Windows Media Player på din
computer. Her beskriver vi, hvordan du kan importere og overføre sange ved brug af
Windows Media Player 11.
 Importer sange fra cd'er m.v. til Windows Media Player på computeren.
1 Klik på "Kopier fra cd ("Rip")".
2 Klargøring af afspilleren
3 Afspilning af musik
 Vælg følgende rækkefølge via computeren.
2 Klik her for at starte importen.
Sådan tændes afspilleren
Afspilleren leveres med et uopladet batteri.
 Tip
Sådan slukkes afspilleren

 Tilslut afspilleren til computeren ved hjælp af holderen.
Hvis der vises et skærmbillede med en række handlingsvalg, skal du klikke på "Annuller".
Opladningen begynder. Statuslampen blinker langsomt under opladningen. Når
opladningen er fuldført, vil statuslampen stoppe med at blinke og lyse svagt, mens
afspilleren er sluttet til computeren. Oplysninger om opladningstid og batterivarighed
findes under  "Specifikationer" på bagsiden.
Orange*
Rød*
Når batteriet er brugt op, blinker
OPR-lampen rødt hurtigt, og der
afspilles et langt bip. Du kan
ikke betjene afspilleren.


Tryk på drejehåndtaget for at starte
afspilningen.
Resterende batteridriftstid vises i indikatorlampen OPR. Når indikatorlampen OPR
ændres til rødt, genoplades batteriet.
Blinker rødt
hurtigt
Saml.
Adskil.
Kontrol af den resterende batteridriftstid
Grøn*
Vælg "Start" – "Denne computer" eller "Computer" – "WALKMAN" – "Storage Media".
Hold afspilleren ved hjælp af
holderen, og luk holderen,
indtil den klikker på plads.
Opladning af afspilleren
Der findes oplysninger om, hvordan du importerer sange fra cd'er m.v., i hjælpen til
Windows Media Player. Du behøver ikke at genimportere sange, der tidligere er blevet
importeret til Windows Media Player.
Når du bruger afspilleren for første gang, eller hvis du ikke har brugt den i lang tid, kan det vare nogle
minutter, før den genkendes af computeren.
 Dobbeltklik på "Setup.exe".
1
2
ZAPPIN-afspilning
3
Afspilning af sange
* Blinker med intervaller på 5 sekunder.
 Tilslut afspilleren til computeren med holderen.
 Overfør sange fra Windows Media Player til afspilleren.
Statuslampen blinker klart under overførsel af sange til afspilleren.
Installationsguiden vises.
 Når du afvikler "Setup.exe", kopieres "Setup.exe"-filen og "Install"-mappen, der er gemt i afspillerens "Storage
Media"-mappe, til computeren med henblik på sikkerhedskopiering. Derudover installeres WALKMAN Guide
og Content Transfer på computeren.
Ændring til
ZAPPIN-afspilning


2 Klik her for at overføre til
afspilleren.
(WALKMAN Guide) på skrivebordet for at starte WALKMAN Guide.
 Tip
Du kan starte WALKMAN Guide og Content Transfer i menuen "Start" (vises ved at klikke på "Start").
Hvis du sletter "Setup.exe"-filen og "Install"-mappen i afspilleren ved at formaterede afspillerens
indbyggede flash-hukommelse, skal du kopiere disse data fra "Backup"-mappen på computeren til
afspilleren. Forbind derefter afspilleren til computeren med henblik på installation, og følg ovenstående
procedure fra trin  for at installere.
De sikkerhedskopierede data er gemt på følgende "C"-drev på computeren. Indstillingen er standard ved
installation.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup
Hvad kan du foretage dig med WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide indeholder følgende:
 Brugervejledning
 Link til kunderegistrering
 Link til websted med kundesupport
Spring til forrige/næste sang
Zappin in
De medfølgende elementer afhænger af, i hvilket land/området købet blev foretaget.
 Tip


Hvis den lettest genkendelige passage af en sang ikke kan findes, afspilles sangen fra ca.
45 sekunder fra begyndelsesstedet. Hvis længden af sangen er under ca. 45 sekunder, afspilles
sangen fra et punkt, der ligger før slutningen af sangen.
Spring til forrige/næste sang, vilkårlig afspilning eller afspilning af
afspilningsliste under ZAPPIN-afspilning
Du kan springe til den forrige/næste sang, afspille sange i vilkårlig rækkefølge eller afspille en
afspilningsliste.
Betjeningsmetoden er den samme, som gælder for normal afspilning.
Ændring af afspilningstiden for sangklip under ZAPPIN-afspilning
Bevæg drejehåndtaget til  (tilbage) eller  (frem).
Bevæg og hold drejehåndtaget inde for at springe til starten af den forrige eller næste mappe.
Afspilning i vilkårlig rækkefølge
Sådan vender du
tilbage til normal
afspilning
Zappin long
Zappin short
 Tip

Se også  "Tip vedr. overførsel af musik" og "Bemærkninger vedr. overførsel af musik" på
bagsiden.
Tryk på SHUF(vilkårlig)/PLAYLISTS-knappen for at afspille sange i vilkårlig rækkefølge.
Når der afspilles i vilkårlig rækkefølge, kan du ikke springe til den forrige eller næste mappe,
og det gælder også, selvom du bevæger og holder drejehåndtaget nede.
Afspilning af en afspilningsliste
Tryk på og hold SHUF(vilkår)/PLAYLISTS-knappen nede for at afspille en afspilningsliste.
Bevæg drejehåndtaget til , og hold det nede (tilbage) eller  (frem) for at springe til
starten af den forrige/næste afspilningsliste.
Du kan gå tilbage til afspilning af alle de sange, der er overført til afspilleren, ved at trykke på og
holde SHUF(vilkårlig)/PLAYLISTS-knappen nede under afspilning af en afspilningsliste.
Bemærkning
 Andre nyttige link
Omfatter linkoplysninger osv. på downloadwebstedet.
Tryk på og hold
drejehåndtaget nede
under afspilning,
indtil "Zappin in"
afspilles.
Afspilleren afspiller sangklip af ca. 4 sekunders varighed hver.
Afspilningstiden for sangklippene kan angives til enten "Long" eller "Short".
Når du har afviklet "Setup.exe", vises genvejen WALKMAN Guide på computerens skrivebord.
 Når installationen af den medfølgende software er afsluttet, og afspilleren er forbundet til computeren, startes
Content Transfer automatisk.
 Dobbeltklik på
Tryk drejehåndtaget opad.
1 Vælg albummer osv.
 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis du trykker drejehåndtaget opad eller bevæger det frem/tilbage, når afspillerens venstre og
højre dele er adskilt, tændes afspilleren, og afspilningen startes. Hvis du vil springe videre til den
forrige/næste sang, skal du bevæge skubbehåndtaget, når afspilningen startes.
Når du trykker på drejehåndtaget, blinker indikatorlampen OPR skiftevis grønt og rødt, og bip
høres gentagne gange, indtil afspilningen begynder. Vent, til indikatorlampen OPR ophører med
at blinke, og biplyden stopper.
Se også  "Tip vedr. afspilning af musik" på bagsiden.
Normal afspilning
Bemærkning

 Fra iTunes*1 osv. ved brug af Content Transfer
VOL+*/- knap
USB-stikdæksel
• Ørepuder (størrelse S, L) (vedlagt i par) • Holder (1)
• Brugervejledning (denne manual) (1) • Notes on Water Resistant Specifications (1)
Skifter til ZAPPIN.
©2010 Sony Corporation
Drejehåndtag
SHUF(vilkårlig)/
PLAYLISTS-knap
Brugervejledning
NWZ-W252/W253
Knappen RESET

Når du afspiller en afspilningsliste, er det kun de sange, som er registreret i afspilningslisten, der
afspilles gentagne gange.
Sådan stoppes afspilning
Når du har afviklet "Setup.exe", kan du bruge den ledige plads i "Storage Media"-mappen mere effektivt ved
at formatere afspillerens indbyggede flash-hukommelse. Se  "Formatering af afspilleren" på bagsiden for
at få flere oplysninger om formatering af afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
Tryk drejehåndtaget opad.
Tryk på
drejehåndtaget
under
ZAPPIN-afspilning.
Zappin out
Tryk på og hold drejehåndtaget nede, indtil
der høres en stemmeguide.
Når du trykker på og holder
drejehåndtaget nede, indtil stemmeguiden
"Zappin long" høres, ændres
afspilningstiden for sangklip til ca.
15 sekunder (Long). Når du trykker på og
holder drejehåndtaget nede, indtil "Zappin
short" høres, under "Long"-afspilning, går
afspilningstiden for sangklip tilbage til ca.
4 sekunder (Short).
Sådan stopper du afspilningen helt under ZAPPIN-afspilning
Tryk på drejehåndtaget for at gå tilbage til normal afspilning, og tryk derefter på
drejehåndtaget igen.
Tip vedr. overførsel af
musik
Oplysninger vedrørende betjening af Windows Media
Player findes i softwarens hjælp eller ved at besøge
følgende websted:
http://www.support.microsoft.com/
Overførsel af sange fra iTunes gennem
Content Transfer





Når du overfører sange fra Windows Media Player til
afspilleren, kan du ikke benytte Content Transfer.
Du kan ikke betjene afspilleren under USBtilslutning.
Tilslut ikke USB-kablet, mens statuslampen blinker
klart. I modsat fald kan de data, der overføres eller
lagres på afspilleren, blive beskadiget.
Hvis du overfører sange ved brug af Windows Media
Player, analyseres sangene ikke ved brug af 12 TONE
ANALYSIS. Funktionen 12 TONE ANALYSIS er en
del af Content Transfer, og kan bruges til at analysere
sanges lydmønster.
Du kan ikke slette overførte sange direkte på
afspilleren. Når du sletter sange fra afspilleren, skal
du anvende den software, du anvendte til at overføre
sangene eller Windows Stifinder.
Tip vedr. afspilning af musik




Når afspilning af den sidste sang er færdig,
genoptager afspilleren automatisk afspilningen fra
den første sang og fortsætter i fortløbende
rækkefølge.
Afspilningstiden for sangklippene er angivet til
"Zappin short" som standard. Du kan ændre
indstillingen til "Zappin long"
Hvis du slukker afspilleren ved at samle venstre og
højre del under ZAPPIN-afspilning, påbegynder
ZAPPIN-afspilningen, næste gang du tænder for
enheden og påbegynder afspilning.
Sange lagret på afspilleren afspilles i rækkefølge efter
fil- eller mappenavn (i numerisk eller alfabetisk
rækkefølge). I det overordnede hierarki af alle filer og
mapper afspilles de sange, der tilhører den enkelte
mappe, i hierarkisk rækkefølge.
Hvis du omdøber filerne eller mapperne på
afspilleren, ændres afspilningsrækkefølgen af sangene
muligvis. De omdøbte filer eller mapper på
afspilleren genkendes dog som forskellige fra det
oprindelige navn, således at filerne eller mapperne
med det oprindelige navn overføres til afspilleren
igen.
Vedr. øvrig
betjening
Justering af lydstyrken
Lydstyrken justeres med knappen VOL+/-.
Lydstyrken kan justeres i 31 trin: fra 0 til 30. "15" er
angivet som standard.
Hvis du slukker afspilleren med lydstyrken
indstillet til "0", indstilles lydstyrken automatisk til
"1", når du starter afspilningen næste gang.
Begrænsning af lydstyrken
(AVLS
(lydstyrkebegrænsning))
Hvis du aktiverer AVLS (Automatic Volume
Limiter System—System til automatisk
lydstyrkebegrænsning), kan du begrænse den
maksimale lydstyrke med henblik på at forebygge
høreskader og distraktion og lytte til musikken ved
et behageligt lydstyrkeniveau.
AVLS er som standard deaktiveret.
1 Saml de venstre og højre dele for at
slukke for afspilleren.
2 Adskil venstre og højre dele.
3 Tryk på drejehåndtaget, og hold det
nede i ca. 5 sekunder, samtidigt med at
du trykker på knappen VOL+, indtil
statuslampen tændes.
Statuslampen slukkes, når du slipper
drejehåndtaget og knappen VOL+.
Indikatorlampen OPR blinker grønt 2 gange, og
AVLS aktiveres.
Lydstyrken holdes på et moderat niveau.
Hvis du vil deaktivere AVLS igen, skal du gentage
trin 1-3. Når AVLS er indstillet, blinker
indikatorlampen OPR rødt 2 gange i trin 3.
Brug af Content Transfer
Du kan overføre sange ved brug af iTunes eller
Windows Stifinder og trække og slippe dem til
Content Transfer.
Bemærkninger


Content Transfer kan ikke bruges til at overføre
DRM-sange til afspilleren.
Du kan ikke slette overførte sange direkte på
afspilleren. Når du sletter sange fra afspilleren, skal
du bruge Content Transfer.
spids genstand, når afspilningen er
stoppet.
Træk og slip de sange, du vil overføre til Content
Transfer. Der findes oplysninger om betjening af
iTunes i hjælpen til softwaren.
Hvis du trykker på RESET-knappen, mens du
betjener afspilleren, slettes lagrede data og
indstillinger på afspilleren muligvis.
Bemærkning

Bemærkninger vedr.
overførsel af musik
3 Tryk kun på RESET-knappen med en
Indikatorlampen OPR lyser rødt, der
afspilles kontinuerligt et kort
dobbeltbip, og der vises ikke data/
afspilleren kan ikke tændes.

Der findes oplysninger om restriktioner for
overførsel af sange fra iTunes på supportwebstederne
( "Websteder til kundesupport").
Overførsel af sange i Windows Stifinder

Der findes 2 måder at overføre sange i Windows
Stifinder:


Træk og slip de sange, du vil overføre til Content
Transfer.
Træk og slip sange direkte til "Denne computer" eller
"Computer" – "WALKMAN" – "Storage Media" –
"MUSIC".

4 Hold øje med oplysninger om emnet på
supportwebstederne
( "Websteder til kundesupport").
Bemærkninger


De sange, der er overført direkte ved at trække og
slippe til afspilleren, analyseres ikke med 12 TONE
ANALYSIS.
Mapperne op til 8. niveau under "Storage Media" kan
genkendes.
Formatering af afspilleren
Hvis du formaterer afspilleren, slettes alle data, og
alle indstillinger justeres til standardstatus.
5 Hvis forholdsreglerne ikke løser
problemet, skal du kontakte din
nærmeste forhandler af Sony.

Bemærkninger





Det er kun muligt at formatere, når afspilningen er
stoppet.
Hvis indikatorlampen OPR lyser rødt pga. lav
batteristand, kan afspilleren ikke formateres.
Alle data lagret på afspilleren slettes.
Softwaren Content Transfer, der følger med
afspilleren, slettes også. Hvis det er nødvendigt, kan
du downloade Content Transfer fra webstedet for
kundesupport.
Indstillingerne for afspilning i vilkårlig rækkefølge,
afspilning af afspilningsliste, ZAPPIN-afspilning og
AVLS (lydstyrkebegrænsning) returneres også til
standardindstillingerne.
1 Saml de venstre og højre dele for at
slukke for afspilleren.






nede i ca. 15 sekunder, indtil
statuslampen blinker hurtigt.
Slip drejehåndtaget. Indikatorlampen OPR lyser
rødt.

4 Bevæg drejehåndtaget frem eller tilbage,
inden for 30 sekunder efter at lampen
OPR lyser rødt.
Statuslampen slukkes. Indikatorlampen OPR lyser
skiftevis grønt og rødt, hver gang du bevæger på
drejehåndtaget.
Indikatorlampen OPR blinker hurtigt grønt, og
formateringen gennemføres. Når indikatorlampen
OPR slukkes, er formateringen fuldført.
Hvis du trykker på drejehåndtaget, mens
indikatorlampen OPR lyser rødt, eller hvis der er
gået 30 sekunder, annulleres formateringen.
Opgradering af afspillerens
firmware
Du kan opdatere afspillerens firmware, hvilket gør
det muligt at føje nye funktioner til afspilleren. Der
findes oplysninger om den nyeste firmware, og
hvordan den skal installeres, på supportwebstedet.




Fejlfinding



Data kan ikke overføres til afspilleren
fra computeren.


Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, kan
du forsøge at løse problemet med følgende trin.
1 Find problemets symptomer i
"Symptomer og løsninger", og forsøg de
anførte løsningshandlinger.
2 Tilslut afspilleren til computeren med
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batteridriftstiden bliver kortere pga. batteriets
karakteristika. Dette er ikke en fejl.
Batteriets genopladningstid er ikke tilstrækkelig.
 Genoplad batteriet, indtil statuslampen lyser.
Statuslampen blinker langsomt under
opladningen.
Du har ikke brugt afspilleren igennem længere tid.
 Batteriets effektivitet forringes ved løbende op- og
afladning.
Når batteridriftstiden er reduceret til halvdelen, selv
efter fuld opladning, er det tid til at udskifte batteriet.
 Kontakt din nærmeste forhandler af Sony.

opdatere afspillerens firmware.
Før du opdaterer firmwaren, skal du kontrollere
oplysninger om afspilleren, f.eks. modelnavn osv.
Du kan kontrollere informationerne ved at slutte
afspilleren til computeren med holderen og åbne
"information.txt" i "Denne computer" eller
"Computer"– "WALKMAN".
Lav resterende batteristand.
 Genoplad batteriet ( "Genopladning af
afspilleren" på forsiden).
Batteridriftstiden er kort.
holderen, og påbegynd opdateringen af
programmet.
Visning af oplysninger om afspilleren
Opstart kan tage lang tid, hvis der er lagret mange
filer eller mapper. Ved opstart afspiller afspilleren
opstartssignalet.
Indikatorlampen OPR blinker rødt, der
afspilles et langt bip, og afspilleren kan
ikke tændes.
computeren fra webstedet.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at
Hvis batteriet allerede er fuldt opladet, når
genopladningen påbegyndes, går genopladningen
hurtigt.
Afspilleren bruger lang tid på at starte
op.
1 Download opdateringsprogrammet til
2 Slut afspilleren til computeren med
Afspillerens venstre og højre del sidder sammen.
 Adskil delene, og tryk på drejehåndtaget.
Den resterende batteristand er lav eller utilstrækkelig.
 Genoplad batteriet ved at slutte afspilleren til
computeren ( "Genopladning af afspilleren" på
forsiden).
Afspilleren sluttes til computeren via en USBforbindelse.
 Afbryd USB-forbindelsen, og betjen derefter
afspilleren.
Genopladningen foregår meget
hurtigt.
5 Tryk på drejehåndtaget, mens
indikatorlampen OPR lyser grønt.
Afspilleren er ikke sluttet korrekt til den
medfølgende holder.
 Afbryd USB-tilslutningen, og genopret
forbindelsen.
 Brug den medfølgende holder.
Batteriet genoplades i temperaturer fra 5 °C til 35 °C.
 Genoplad batteriet i en temperatur fra 5 °C til 35 °C.
Computeren er ikke tændt.
 Tænd for computeren.
Computeren er gået i dvaletilstand.
 Bring computeren ud af dvaletilstand.
Hvis det symptom, du støder på, ikke findes på listen
ovenfor, skal du trykke på RESET-knappen og
derefter genoprette USB-forbindelsen.
Afspilleren virker ikke. (Den reagerer
ikke på knapbetjeninger.)
2 Adskil venstre og højre dele.
3 Tryk på drejehåndtaget, og hold det
Der er ingen lyd.


holderen for at oplade batteriet.
Du kan også løse visse problemer ved at oplade
batteriet.

Afspilleren er ikke sluttet korrekt til den
medfølgende holder.
 Afbryd USB-kablet, og isæt det igen.
Der er ikke tilstrækkelig fri plads i den indbyggede
flash-hukommelse.
 Slet alle unødvendige data fra den indbyggede
flash-hukommelse via computeren for at øge den
fri plads.
 Der kan maksimalt overføres 2.640 sange og 500
mapper til afspilleren.
Sange med en begrænset afspilningsperiode eller et
begrænset afspilningsantal overføres muligvis ikke
pga. copyrightindehaverens restriktioner. Kontakt
distributøren for at få oplysninger om indstillingerne
om den enkelte lydfil.
Du forsøger muligvis at overføre en fil, som ikke er i
et afspilbart format.
 Overfør filer i et afspilbart format
( "Understøttet filformat").




Lydstyrken er indstillet til nul.
Skru op for lydstyrken.
Lydstyrken er utilstrækkelig.

AVLS (lydstyrkebegrænsning) er aktiveret.
Deaktiver AVLS (lydstyrkebegrænsning)
( "Begrænsning af lydstyrken (AVLS
(lydstyrkebegrænsning))").

Indikatorlampen OPR lyser rødt under
afspilning, og stemmeguiden
"EXPIRED" høres.

Begrænsningsperioden for afspilning af sangen er
udløbet, eller antallet af tilladte afspilninger er nået
iht. abonnementsvilkår osv.
 Besøg webstedet for den distributør, hvorfra du har
købt sangen, og opdater den.
 Hvis sangen er overflødning, kan du slette den fra
afspilleren.
Afspilning starter, uden at der er
foretaget en afspilningsbetjening.



Sangen er ikke blevet analyseret af 12 TONE
ANALYSIS.
 Overfør sangene ved brug af Content Transfer,
som analyserer sangene med 12 TONE ANALYSIS.
 Kontroller, at 12 TONE ANALYSIS er indstillet til
"Automatic" eller "Always ON".
Det er ikke muligt at føje oplysninger om den mest
melodiske eller rytmiske del til lineære PCM-filer
(.wav).
Afspilning af afspilningslisten startes
ikke, når du trykker på og holder
SHUF(vilkårlig)/PLAYLISTS-knappen
nede.








Omkring opbygning af varme

Sikkerhedsoplysninger




Lad ikke afspilleren være tilsluttet i længere tid til en
bærbar computer, der ikke er sluttet til vekselstrøm,
da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Opladningstiden kan variere afhængigt af de forhold,
du bruger batteriet under.
Hvis du har planer om ikke at bruge afspilleren i
mere end et halvt år, skal batteriet oplades mindst én
gang hver 6. til 12. måned.


Pas på ikke at kortslutte afspillerens terminaler med
andre metalobjekter.
Berør ikke det genopladelige batteri med bare
hænder, hvis det lækker. Eftersom der kan være
batterivæskerester i afspilleren, skal du kontakte din
nærmeste forhandler af Sony, hvis der er opstået
batterilækage. Hvis du får batterivæske i øjnene, må
du ikke gnide dig i øjnene, da det kan føre til
blindhed. Skyl øjnene med rent vand, og søg
lægehjælp.
Hvis du får væsken på kroppen eller tøjet, skal du
øjeblikkeligt vaske den af. I modsat fald kan der opstå
forbrænding eller kvæstelser. Hvis du bliver
forbrændt eller kvæstet af batterivæsken, skal du søge
lægehjælp.
Undgå at lytte til afspilleren i situationer, hvor din
hørelse ikke må være hæmmet.
Undgå høreskader

Undgå at lytte til afspilleren ved høje lydstyrker.
Høreeksperter fraråder fortsat og høj afspilning. Hvis
du oplever ringen i ørerne, skal du reducere
lydstyrken eller stoppe brug af afspilleren.
Skru ikke højt op for lydstyrken på én gang. Skru
gradvist op for lydstyrken, således at høj lyd ikke
skader dine ører.
Vis hensyn

Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den måde
kan du høre udefrakommende lyde, ligesom du viser
hensyn til personer omkring dig.
Advarsel

Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage
afspilleren af øjeblikkeligt.
Hvis du oplever en allergisk reaktion i forhold til
afspilleren, skal du stoppe med at bruge den med det
samme og kontakte en læge.
Vedr. brug



Vedr. sikkerhed

Benyt ikke afspilleren, når du betjener et
motorkøretøj: Det kan udgøre en trafikrisiko og er
ulovligt i mange lande.
Brug ikke afspilleren ved udøvelse af sport for at
undgå personskade.
Trafiksikkerhed
Vedr. opladning af batteriet

Der kan opbygges varme i afspilleren, når den
oplades, hvis den bruges i længere tid ad gangen.
Vedr. sikker lytning
Foranstaltninger
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Placer ikke tunge objekter oven på afspilleren, og
undgå voldsomme stød. I modsat fald kan der opstå
fejlfunktionalitet eller produktskader.
Brug aldrig afspilleren på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstremt sollys, temperaturer, fugt eller
vibrationer. Afspilleren kan blive affarvet, deform
eller beskadiget.
Efterlad ikke afspilleren på et sted, hvor den kan blive
udsat for høje temperaturer, f.eks. i en bil, der
parkeres i solen, eller i direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren på et sted, hvor den kan blive
udsat for store mængder støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil eller hældende
overflade.
Hvis afspilleren forårsager interferens i forhold til tveller radiomodtagelse, skal du slukke for den og
fjerne den fra radioen eller tv'et.
Hvis du vil adskille afspillerens venstre og højre dele,
skal du holde dem hver især.
Træk ikke i halsremmen, da den kan tage skade.
Ørepuderne kan begynde at gå fra hinanden efter
længere tids opbevaring eller brug.
Når afspilleren opbevares i den medfølgende holder,
skal du placere den på et fladt område og undgå
rystelser.
Opbevar ikke kort som f.eks. kreditkort eller kort
med magnetisk kodning i nærheden af afspilleren,
når afspilleren ikke opbevares i den medfølgende
holder. Kortene kan i modsat fald tage skade af
afspillerens magnetiske stråler.
I meget tørre miljøer kan der muligvis mærkes en
mild prikken på ørerne. Det skyldes statisk
elektricitet, der akkumuleres på kroppen, og er ikke
en fejl på afspilleren.
Effekten kan minimeres ved at bære tøj, som er
fremstillet af naturmaterialer.
Hvis de slettede sange er på en afspilningsliste, slettes
afspilningslisten også fra afspilleren.
Bemærkning til kunder vedrørende
udstyr, der sælges i lande, som er
underlagt EU-direktiver







Den software, der følger med denne afspiller, kan ikke
bruges til andet udstyr end det, den er beregnet til.
Bemærk, at grundet løbende arbejde på at forbedre
kvaliteten kan softwarespecifikationerne ændres
uden varsel.
Betjening af denne afspiller med anden software end
den, der medfølger, er ikke dækket af garantien.
Muligheden for at vise sprogene på medfølgende
software vil afhænge af det installerede
operativsystem på din computer. For at opnå bedre
resultater skal du sørge for, at det installerede
operativsystem er kompatibelt med det sprog, som
du ønsker at få vist.
 Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle
sprog korrekt på den medfølgende software.
 Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse
specialtegn kan muligvis ikke vises.
Forklaringerne i denne manual antager, at du er
bekendt med grundlæggende brug af Windows.
Der findes oplysninger om din computer og dit
operativsystem i de pågældende manualer.
Den optagede sang kan kun anvendes til privat brug.
Brug af sangen til andre formål kræver tilladelse fra
copyrightindehaveren.
Sony er ikke ansvarlig for ukomplette optagelser/
downloads eller beskadigede data pga. problemer
med afspilleren eller computeren.
Om prøvedata*1
Afspilleren leveres forudinstalleret med prøvedata.
Hvis du sletter prøvedataene, kan du ikke gendanne
dem, og vi kan ikke gendanne dem for dig.
*1 I nogle lande/områder er der ikke installeret prøvedata.
Specifikationer for
vandbestandighed
(læs disse, før
afspilleren tages i
brug)
Bemærkning vedr. statisk elektricitet
Der er ikke overført afspilningslister til afspilleren.
Afspilning skifter afspilning fra
afspilningslisten til afspilning af alle
sange i afspilleren, når du har slettet
sange fra afspilleren.


Hvis du bevæger drejehåndtaget i en hvilken som
helst retning, når afspilleren er sluttet, så tændes
afspilleren, og afspilningen startes.
Det mest melodiske og rytmiske klip
fra en sang afspilles ikke i
ZAPPIN-afspilning.
Hæld ikke fremmedlegemer ind i afspilleren. Dette
kan føre til brand eller elektrisk stød.
Hvis dette opstår, skal afspilleren slukkes
øjeblikkeligt, og du skal kontakte din nærmeste
forhandler af Sony eller dit Sony Service Center.
Afspilleren må ikke afbrændes.
Adskil ikke afspilleren, og foretag ikke
modificeringer. Du kan risikere at få elektrisk stød.
Kontakt din nærmeste forhandler af Sony eller dit
Sony Service Center for at få udskiftet indvendige
genopladelige batterier eller for at få foretaget
undersøgelser og reparationer.
Vedr. installation

Symptomer og løsninger
Afspilleren kan ikke genoplade
batteriet.
Du forsøger at afspille et ikke-understøttet format
eller en DRM-fil.
 Overfør filer i et afspilbart format
( "Understøttet filformat"). Hvis de filer, der
ikke kan afspilles, er unødvendige, kan du slette
dem fra afspilleren.
Formatering af afspilleren kunne ikke fuldføres, eller
du har formateret afspilleren på computeren.
 Forsøg formatering af afspilleren igen
( "Formatering af afspilleren").
Der er ingen sange, der kan afspilles på afspilleren.
 Overfør data til afspilleren.

Brug ikke denne afspiller under kørsel, cykling eller
betjening af andre motorkøretøjer. Du bør udvise
størst mulige forsigtighed eller stoppe med at bruge
udstyret i forbindelse med potentielt farlige
situationer.
Undlad at bruge afspilleren under take-off og landing
i fly, når kabinepersonalet instruerer dig i det.
Bemærk, at der midlertidigt kan dannes kondens i
kabinettet, når afspilleren flyttes hurtigt fra et
område med lav temperatur til et område med høj
temperatur eller anvendes i et rum, hvor der netop er
tændt et varmeapparat. Kondens er et fænomen, hvor
fugten i luften lægger sig på overflader som
metalpaneler m.v. og derefter bliver til vand.
Hvis der dannes kondens i afspilleren, skal du lade
den være slukket, indtil kondenseringen forsvinder.
Hvis du bruger afspilleren, mens der er kondens til
stede, kan der opstå fejlfunktion.
Software


Copyrightlovgivning forbyder hel eller delvis
reproduktion af den software og den manual, der
følger med produktet, eller udleje af softwaren uden
copyrightindehaverens tilladelse.
SONY kan under ingen omstændigheder drages til
ansvar for økonomiske tab eller tab af indtjening,
inkl. krav fra tredjeparter, der opstår som følge af
brug af den software, der følger med denne afspiller.
Afspillerens ydelse i forhold
til vandbestandighed
for vandbestandigheden*1 for
denne afspiller svarer til IEC60529
"Beskyttelsesgrader mod vandtrængning (IP-kode)"
IPX5*2, der angives som "Beskyttelsesgrader mod
vandtrængning", men er ikke helt vandtæt.
 Specifikationerne
*1 Specifikationerne for vandbestandighed overholdes
kun, når afspillerens USB-stikdæksel er lukket helt til.
Derudover er hovedtelefonsdelene af denne afspiller
ikke vandtætte.
*2 IPX5 (Beskyttelsesgrader mod vandsstråler):
Afspilleren vil fortsat kunne betjenes, selvom den
udsættes for direkte vandstråler fra alle retninger, hvis
der kommer ca. 12,5 l vand pr. min. i perioder på over
3 minutter i en afstand på cirka 3 meter ved hjælp af
en dyse, som har en indvendig diameter på 6,3 mm.
 Brug afspilleren, hvor USB-stikdækslet er lukket helt i.
 Læg
ikke afspilleren i vand ved vilje, og brug ikke
afspilleren under vandet.
 Den medfølgende holder er ikke vandbestandig. Før
afspilleren oplades, skal du sikre dig, at afspilleren
ikke er våd, og stedet, hvor opladningen foretages, må
heller ikke være vådt.
 Afhængigt af brugen kan vandet trænge ind i
afspilleren, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød
eller funktionssvigt.
 Før du bruger afspilleren, skal du læse og sætte dig
grundig ind i følgende oplysninger.
Væsker, som specifikationerne for ydelse i
forhold til vandbestandighed gælder for
Gælder: ferskvand, vand fra vandhanen, sved
Gælder ikke: andre væsker end ovenstående
(eksempler: sæbevand, vand med vaskemiddel,
vand med badestoffer, shampoo, vand fra varme
kilder, poolvand, havvand osv.)
Afspillerens ydelse, når det gælder
vandbestandighed, er baseret på vores målinger
under ovenstående forhold.
Bemærk, at funktionsfejl, der skyldes indtrængen
af vand på grund af forkert brug fra kundens
side, ikke er dækket af garantien.
Før du bruger afspilleren, skal du ud over denne
manual læse det separate ark "Notes on Water
Resistant Specifications".
Systemkrav
Specifikationer
Understøttet filformat
Audioformater (Codec)
Mediefilformat: MP3-filformat
(MPEG-1 Layer3)
Filnavn: .mp3
MP3
Bithastighed: 32 til 320 kbps
(understøtter VBR (variable bit rate))
Samplingfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
Mediefilformat: ASF-filformat
Filnavn: .wma
Bithastighed: 32 til 192 kbps
WMA
(understøtter VBR (variable bit rate))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
Mediefilformat: MP4-filformat
Filnavn: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighed: 16-320 kbps
AAC-LC*2
(understøtter VBR (variable bit
rate))*3
Samplingfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Mediefilformat: Wave-Riff-filformat
Filnavn: .wav
Lineær PCM
Bithastighed: 1.411 kbps
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
*1 Samplingfrekvensen svarer muligvis ikke til alle kodere.
*2 Copyrightbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke afspilles.
*3 Ikke-standardbithastigheder eller ikke-garanterede
bithastigheder er inkluderet afhængigt af
samplingfrekvensen.
Maks. antal optagbare sange og tid
(ca.)
Cirkatiderne er baseret på, at du overfører sange på
maks. 4 minutter i MP3-format. Andre afspilbare
audiofilformater og tider for sange kan afvige fra
MP3-formatet.
Maks. antal optagbare sange
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kbps
1.250
2.595
64 kbps
940
1.950
128 kbps
470
975
256 kbps
235
485
320 kbps
185
390
40
85
1.411 kbps
(Lineær PCM)
Maks. optagbar tid
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
 Computer
IBM-PC/AT eller kompatibel computer med følgende
Windows-operativsystemer forudinstallerede*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller
senere)/Windows XP Professional (Service Pack 2 eller
senere)*2/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1
eller senere)/Windows Vista Home Premium (Service
Pack 1 eller senere)/
Windows Vista Business (Service Pack 1 eller senere)/
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller senere)/
Windows 7 Home Basic/
Windows 7 Home Premium/
Windows 7 Professional/
Windows 7 Ultimate
Understøttes ikke af andre operativsystemer end
ovennævnte
*1 Ekskl. versioner af operativsystemer, der ikke
understøttes af Microsoft
*2 Ekskl. 64-bit versioner af operativsystemer
Pentium® III 450 MHz eller mere til
Windows XP/800 MHz eller mere til Windows Vista/
1 GHz eller mere til Windows 7
 RAM: 256 MB eller mere til Windows XP/512 MB
eller mere til Windows Vista/1 GB eller mere til
Windows 7 32-bit-versioner/2 GB eller mere til
Windows 7 64-bit-versioner
 Harddiskdrev: ledig plads på 380 MB eller mere
 Skærm:
Skærmopløsning: 800  600 pixel (eller højere)
(1.024  768 eller højere anbefales)
Farver: 8 bit eller højere (16 bit anbefales)
 Cd-rom-drev (understøtter afspilning af ///cd'er med
digital musik ved hjælp af WDM)
Hvis du vil oprette originale cd'er, kræves et cd-r/-rw
drev.
 Lydkort
 USB-port (Hi-Speed USB anbefales).
 Internet Explorer 7.0 eller 8.0 og Windows Media
Player 11 eller 12 kræves.
 Der kræves bredbåndsinternetforbindelse til
Electronic Music Distribution (EMD) eller til besøg
af det pågældende websted.
 CPU:
Vi garanterer ikke funktionalitet på alle computere,
selvom de opfylder systemkravene.
Følgende miljøer understøttes ikke:
 Personligt konstruerede computere eller
operativsystemer
 Et miljø, der er en opgradering af det operativsystem,
der oprindeligt blev installeret af producenten
 Multi-boot-miljø
 Multiskærmmiljø
 Macintosh
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
48 kbps
83 t. 20 min.
173 t. 00 min.
Websteder til kundesupport
64 kbps
62 t. 40 min.
130 t. 00 min.
128 kbps
31 t. 20 min.
65 t. 00 min.
256 kbps
15 t. 40 min.
32 t. 20 min.
320 kbps
12 t. 20 min.
26 t. 00 min.
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med
dette produkt, eller hvis du ønsker oplysninger om
kompatible dele til dette produkt, skal du besøge
følgende websteder:
2 t. 40 min.
5 t. 40 min.
1.411 kbps
(Lineær PCM)
Hovedtelefoner
 Type:
Lukket, dynamisk
13,5 mm, halvkugle-type (CCAW
anvendt)
 Driverenhed:
Kapacitet (kapacitet tilgængelig for
brugeren)*1
NWZ-W252: 2 GB (ca. 1,68 GB = 1.812.660.224 byte)
NWZ-W253: 4 GB (ca. 3,49 GB = 3.757.124.968 byte)
*1 Tilgængelig lagringskapacitet for afspilleren kan variere.
En del af hukommelsen anvendes til
dataadministrationsfunktioner.
Grænseflade
USB B-ministik
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
 Indbygget
genopladeligt litiumionbatteri
(fra en computer via den
medfølgende holder)
 USB-strømforsyning
Genopladningstid
USB-baseret opladning
Ca. 1,5 time
Hurtig opladning
Opladning i ca. 3 minutter muliggør afspilning i ca.
90 minutter.
Batteridriftstid (vedvarende
afspilning)
Tiden herunder kan variere, afhængigt af den
omgivende temperatur eller brugsstatussen.
Afspilning af MP3 ved 128 kbps: Ca. 11 time
Afspilning af WMA ved 128 kbps: Ca. 11 time
Afspilning af AAC-LC ved 128 kbps: Ca. 9 time
Afspilning af Lineær PCM ved 1.411 kbps: Ca. 11 time
Vægt
Ca. 43 g
Kunder i USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Kunder, der har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier (gælder
i den Europæiske Union samt
europæiske lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret
med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Licens- og
varemærkeoplysninger










"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
ZAPPIN og -logoet er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS og dets logo er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter
licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerede varemærker
tilhørende International Business Machines
Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemærker, der
tilhører Apple Inc., registreret i USA og i andre lande.
Pentium er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne ™ og ® ikke angivet.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
en licens fra Microsoft eller et autoriseret
datterselskab hos Microsoft.
Indholdsleverandører anvender Digital Rights
Management Technology for Windows Media, der
er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at
beskytte integriteten af deres indhold ("Secure
Content") så deres intellektuelle ejendomsret,
herunder copyright, til sådant indhold ikke
misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at
afspille Secure Content ("WM-DRM Software").
Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed er blevet bragt i fare, kan ejerne af Secure
Content ("Secure Content Owners") anmode om, at
Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at kræve nye licenser til at kopiere, vise
og/eller afspille Secure Content. Tilbagekaldelse
ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at
afspille ikke-beskyttet indhold. En liste med
tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din
enhed, når du downloader en licens til Secure
Content fra internettet eller fra en pc. Microsoft
kan, i forbindelse med sådan licens, også
downloade tilbagekaldelseslister til din enhed på
vegne af Secure Content Owners.
• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Programm ©2010 Sony Corporation
Dokumentation ©2010 Sony Corporation
Download PDF