Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD-ghettoblaster med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-559-899-11(2) (DA)
Grundlæggende betjening
Personligt lydsystem
Betjeningsvejledning
©2014 Sony Corporation
*   og VOL +  er blindfingermarkeringsknapper.
Inden brug af enheden
ZS-RS60BT
Tænde eller slukke
Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk
og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød, må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
Reducer risikoen for brand ved at undlade at dække
apparatets ventilationsåbninger til med aviser, duge,
gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben
ild (f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis
apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks
tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller
batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller
lignende i længere tidsrum.
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at
sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
eller batteriet blev købt.
Tryk på OPERATE . Du kan også tænde for
strømmen til denne enhed med den direkte
aktiveringsfunktion (nedenfor).
I denne vejledning forklares betjeningen
hovedsagligt ved brug af den automatiske
aktiveringsfunktion.
Sådan bruges den direkte
aktiveringsfunktion
Tryk på CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
, mens enheden er slukket. Der tændes for
strømmen med den relevante funktion valgt.
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på VOL + eller  .
Sådan lytter du gennem hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til  (hovedtelefoner)stikket .
Sådan forstærkes bassen
Tryk på MEGA BASS .
"MEGA BASS" lyser på skærmen.
Tryk på knappen igen for at vende tilbage til
normal lyd.
Afspilning af en musikdisk
1
2
Tryk på CD  for at aktivere CD-funktionen.
Tryk på PUSH OPEN/CLOSE  , sæt en disk
i CD-rummet, og luk derefter dækslet til
rummet igen.
Personligt lydsystem er designet til at afspille
musikkilder på CD'er eller USB-enheder, overføre
musik til USB-enheder, lytte til radiostationer og
lytte til musik på BLUETOOTH-enheder.
Mærkaten
opad
 Lydformater, der understøttes af denne enhed, er
følgende:
MP3: Filtypen ".mp3"
WMA: Filtypen ".wma"
Bemærk, at selvom filen har det korrekte filtypenavn, kan
enheden udsende en høj lyd, eller der kan opstå en
funktionsfejl, hvis den faktiske fil ikke er oprettet i et andet
lydformat.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-file, der er kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og
WMA PRO-formaterne, kan ikke afspilles.
 Denne enhed kan ikke afspille lydfiler på en disk i
følgende tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end
999.
Når det samlede antal af mapper på en enkelt disk er
større end 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
Når mappeniveauet (mappedybde) er større end 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filtyper.
 Tegn og symboler, der ikke kan afspilles af enheden, vises
som "_".
 Denne enhed overholder version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 af
ID3-tagformatet for MP3-filer samt WMA-tagformatet, der
er defineret af ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) for WMA-filer. Hvis en fil har ID3- eller WMAoplysninger, vises sangens titel, kunstnernavnet samt
albumnavnet. Hvis filen ikke har nogen tagoplysninger,
viser enheden følgende:
Filnavnet i stedet for sangens titel.
Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnerens
navn.
Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albummets navn.
ID3-tagoplysninger kan vise op til 64 tegn, og WMAtagoplysninger kan vise op til 32 tegn.
1
2
3
Tilslut USB-enheden til  (USB)-porten .
Tryk på USB  for at aktivere USB-funktionen.
Lytte til musik trådløst på en
BLUETOOTH-enhed
ĄĄREC1-overførsel
Overføre et enkelt nummer/en enkelt fil
Tryk på REC .
"REC" blinker på skærmen, og enheden starter
med at beregne mængden af ledig plads på
USB-enheden.
MP3/WMA-disk
Strømkilder
Samlet antal mapper*
* Hvis der kun findes MP3/WMA-filer i rodmappen
("ROOT"-mappe), vises der "1FLDR" på skærmen.
Tilslut vekselstrømsledningen , eller indsæt seks LR14-batterier (størrelse C) (medfølger ikke) i batterirummet .
3
Tryk på   for at starte afspilning.
Nummer eller MP3-/
WMA‑filnummer
Til en stikkontakt i væggen
Til AC IN
Bagside
* Hvis afspilningstiden er på mere end 100 minutter,
vises der "--:--" på skærmen.
Anden betjening
Skal du gøre dette
Stop
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at vende tilbage til
afspilningen*.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  . Når du trykker på
 , efter afspilning er
stoppet, starter afspilningen fra
det punkt, hvor du stoppede
afspilning (Genoptag afspilning).
Afspilningstid
Når du afspiller en MP3/WMA-disk, vises
mappenavnet*1 og sangens titel før
afspilningstiden*2.
*1 Hvis der kun findes MP3/WMA-filer i rodmappen, vises
der "ROOT" på skærmen.
*2Hvis afspilningstiden er på mere end 100 minutter,
vises der "--:--" på skærmen.
Vælge en mappe Tryk på
Vælg en fil
Anden betjening
Hvis du vil gøre
følgende
Skal du gøre dette
Stop
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at vende tilbage til
afspilningen.
Stop
afspilningen
Tryk på  . Når du trykker
på  , efter afspilning er
stoppet, starter afspilningen fra
det punkt, hvor du stoppede
afspilning (Genoptag afspilning).
Bemærkninger
 Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  dæmpes, eller når enheden ikke kan betjenes. Udskift alle batterierne med
nye. Før du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne en eventuel CD og afbryde tilslutningen til USB-enheder eller valgfri
komponenter fra enheden.
 Hvis du vil bruge udstyret med batterier, skal du tage strømkablet ud af enheden og stikkontakten.
 I standbytilstand med vekselstrømsledningen tilsluttet vises der "STANDBY" på skærmen.
Bruge strømstyringsfunktionen (kun europæiske modeller)
Denne enhed er udstyret med en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion går enheden automatisk
i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
 nede. Hver gang
Du aktiverer eller deaktiverer standbytilstand ved at trykke på VOL  , mens du holder
du trykker på knapperne, vises der "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" på skærmen:
Vælge en mappe Tryk på
på en MP3/
WMA-disk
+ eller  .
Vælg et nummer Tryk på  eller  .
Du kan springe over numre
eller en fil.
eller filer et/en ad gangen.
Find et sted i et
nummer eller en
fil
Bemærkninger
 Det viste indhold starter med at blinke på skærmen i ca. 2 minutter, før der skiftes til standbytilstand.
 Den automatiske standbyfunktion er ikke tilgængelig med FM/AM-funktionen.
Hold  eller   nede
under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede sted.
Når du finder er sted under
pause, skal du trykke på  
for at starte afspilning, når det
ønskede punkt er fundet.
Tip
Hvis du vil annullere Genoptag afspilning, skal du trykke
på  , mens CD'en er stoppet.
Find et sted i en
fil
+ eller  .
Tryk på  eller  . Du
kan springe over filer en ad
gangen.
Hvis du vil afspille filer
kontinuerligt, skal du holde 
eller   nede og slippe
knappen på den ønskede fil.
Hold  eller   nede
under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede sted.
Når du finder er sted under
pause, skal du trykke på  
for at starte afspilning, når det
ønskede punkt er fundet.
Tilknytning med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhed
Hold BLUETOOTH-enheden og enheden inden for
1 meter fra hinanden til denne procedure.
1
Tryk på BLUETOOTH  for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen.
Hvis der ingen enheder er tilknyttet, f.eks. når du
trykker på BLUETOOTH  for første gang, efter
du har købt enheden, skifter enheden automatisk
til tilknytningstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren
( ) og "PAIRING" blinker på skærmen.
Tryk på  .
Der oprettes en MP3-/WMA-fil op til det punkt, hvor
overførslen blev stoppet.
Når der første gang overføres til en USB-enhed,
oprettes der er "MUSIC"-mappe og dens
undermappe "SONY" direkte under "ROOT"-mappen.
Mapper og filer oprettes i "CD"-mappen under
"SONY"-mappen baseret på følgende regler.
CD SYNC-overførsel
Overførselskilde Mappenavn
Filnavn
MP3/WMA
Det samme som
overførselskilden*1, 2
CD-DA
“ALBUM001”*3
2
3
4
5
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
Udfør tilknytningsproceduren på BLUETOOTHenheden for at registrere enheden.
Vælg "ZS-RS60BT", som vises på skærmen på
BLUETOOTH-enheden.
Hvis "ZS-RS60BT" ikke vises på enhedens skærm,
skal du gentage fra trin 2.
Hvis der kræves en adgangskode* på
skærmen på BLUETOOTH-enheden,
skal du indtaste "0000".
BLUETOOTH-tilslutningen er etableret. Der vises
"BT AUDIO" på skærmen.
“TRACK001”*4
Tip
Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis der
tilknyttes en 9. BLUETOOTH-enhed, slettes den ældste
tilknyttede enhed.
Bemærkninger
 Enhedens tilslutningstilstand annulleres efter ca.
5 minutter, og BLUETOOTH-indikatoren ( ) blinker. Hvis
tilknytningstilstand annulleres under denne procedure,
skal du begynde fra trin 1 igen.
 Adgangskoden på enheden er fast "0000". Enheden kan
ikke tilknyttes en BLUETOOTH-enhed, hvis adgangskode
ikke er "0000".
Mønster B
Tilknytning med en NFC-kompatibel
smartphone
Ved at berøre enheden med en NFC-kompatibel
smartphone, tændes enheden automatisk og skifter
til BLUETOOTH-funktionen og tilknyttes derefter til
smartphonen.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)
Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem digitale forskellige
enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen kan der nemt
opnås datakommunikation ved blot at berøre
det relevante symbol eller berøringspunktet
på NFC-kompatible enheder.
REC1-overførsel
Overførselskilde Mappenavn Filnavn
CD-DA
“REC1”*5
Det samme som
overførselskilden*2
“TRACK001”*4
Slette lydfiler eller mapper fra USB-enheden
Hvis operativsystemet på din smartphone
er Android 2.3.3 eller nyere, men tidligere
end Android 4.1
1
Fortsæt til trin 2.
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen for filer og mapper er, som
følger. Men afspilningsmetoden kan være lidt
anderledes end den oprindelige rækkefølge på
USB-enheden, afhængig af den anvendte
optagelsesmetode.
USB-enhed
Mappe
MP3-/WMA/AAC-fil
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen for filer og mapper er, som
følger. Men afspilningsmetoden kan være lidt
anderledes end den oprindelige rækkefølge på
disken, afhængig af den anvendte
optagelsesmetode.
Mappe
MP3-/WMA-fil
Bemærkninger om USB-enheden
 Det kan tage lang tid, før afspilningen starte, når:
mappestrukturen er kompleks.
USB-enheden er ved at være fyldt op.
 Gem ikke ikke-MP3-/WMA-/AAC-filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3/WMA/
AAC-filer.
 Under afspilning springes der over andre filer end MP3-,
WMA- og AAC-filer, selvom disse filer er inkluderet i en
mappe.
 Lydformater, der understøttes af denne enhed, er
følgende:
MP3: filtypen ".mp3"
WMA: filtypen ".wma"
AAC: filtypenavnet ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
Bemærk, at selvom filen har det korrekte filtypenavn, kan
enheden udsende en høj lyd, eller der kan opstå en
funktionsfejl, hvis den faktiske fil ikke er oprettet i et andet
lydformat.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-file, der er kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og
WMA PRO-formaterne, kan ikke afspilles.
 AAC-filer, der er kodet i copyrightbeskyttet AAC-format
kan ikke afspilles.
 Denne enhed understøtter AAC-LC-profilen (AAC Low
Complexity).
 Denne enhed kan ikke afspille lydfiler på en USB-enhed i
følgende tilfælde:
2
3
4
 Frekvensenheden for indstillede stationer er MHz for
FM-båndet og kHz for AM-båndet.
 Hvis der er støj på FM-stereomodtagelsen, skal du trykke
på FM MODE  flere gange, indtil der vises "MONO" på
skærmen. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen
forbedres.
(Kun for modeller i Uruguay, Paraguay, Peru, Chile,
Bolivia, Indien, Vietnam og Sydafrika (RSA))
FM/AM-indstillingsintervallet kan om nødvendigt
ændres ved at følge denne procedure.
1
2
3
4
Tryk på FM/AM  flere gange for at vælge et
bånd.
Hold ENTER nede , indtil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker på skærmen.
Hold FM/AM nede , indtil det aktuelle
indstillingstrin vises.
Tryk på  eller   for at vælge det
ønskede indstillingstrin.
Der kan vælges "FM 50K" (for 50 kHz-interval)
eller "FM 100K" (for 100 kHz-interval) i FM-båndet
og "AM 9K" (for 9 kHz-interval) eller "AM 10K" (for
10 kHz-intervallet) i AM-båndet.
Tryk på ENTER .
Kontroller følgende før betjening af enheden.
BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden
er aktiveret.
Tilknytning er gennemført. (Se "Tilknytning af
denne enhed med en BLUETOOTH-enhed".)
5
1
Forbedre radiomodtagelse
Opret BLUETOOTH-tilslutning mellem
enhederne.
Ændring af indstillingsintervallet sletter alle de faste
FM-/AM-stationer, der er gemt i enheden. Nulstil de
faste stationer efter ændring af
indstillingsintervallet.
1
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
Tryk på  eller   flere gange for at
vælge en lydfil, eller tryk på + eller – 
flere gange for at vælge en mappe.
Tryk på ERASE .
Der vises "ERASE?" på skærmen.
Tryk på ENTER .
Der vises "TRACK ERASE?" eller "FOLDER ERASE?"
på skærmen.
Tryk på ENTER .
Den valgte lydfil eller -mappe slettes, og der vises
"COMPLETE" på skærmen.
Hvis operativsystemet på din smartphone
er Android 4.1 eller nyere
2
Fortsæt til trin 4.
Download og installer appen "NFC Easy
Connect" på din smartphone.
"NFC Easy Connect" er en app, der er fremstillet af
Sony. Den anvendes til Android-telefoner og kan
fås i Google Play™ Butik.
Søg efter "NFC Easy Connect", eller søg efter
følgende todimensionelle kode for at downloade
og installere den gratis app. Der kræves
kommunikationsgebyr for at downloade appen.
Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande
og/eller områder.
Bemærkninger
 Hvis du starter overførsel i shuffle-afspilning eller
gentaget afspilningstilstand, ændres den valgte
afspilningstilstand automatisk til normal afspilning.
 Fjern ikke USB-enheden under overførsels- eller
slettehandlinger. Hvis du gør det, kan dataene på
enheden blive beskadiget, eller selve enheden kan blive
beskadiget.
 Under overførsel udsendes der ingen lyd, og der vises
"HI-SPEED" på skærmen.
 CD-TEXT-oplysninger overføres ikke til de oprettede
MP3-filer.
 Overførslen stopper automatisk i følgende situationer:
Når USB-enheden løber tør for plads under overførslen.
Når antallet af lydfiler og -mapper på USB-enheden
bliver større end det antal, som enheden kan genkende.
 Ikke-MP3-/WMA-/AAC-formatfiler eller -undermapper i
mappen slettes ikke.
 Radiolyd og lyd fra en valgfri komponent kan ikke
overføres til en USB-enhed.
Tip
For nogle smartphones kan denne funktion være
tilgængelig, uden at du downloader appen "NFC Easy
Connect". Hvis dette er tilfældet, kan betjening og
specifikationer være anderledes end beskrivelsen her.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.
For todimensionel kode:
Brug en todimensionel kodelæserapp.
Bemærkning om copyrightbeskyttet indhold
Brugen af overført musik er begrænset til privat brug. Anden
brug af musikken kræver tilladelse fra copyrightindehaveren.
Tryk på BLUETOOTH  for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen.
Den sidst tilsluttede enhed tilsluttes automatisk.
Hold BLUETOOTH (–PAIRING) nede , indtil
der høres to bip.
Bemærk
Genoptag afspilning annulleres i de følgende tilfælde:
Når du åbner CD-rummet.
Når du slukker for strømmen.
 Når en disk indlæses, læser enheden alle filerne på den
pågældende disk. I dette tidsrum blinker "READING". Hvis
der er mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer på
disken, kan det tage længere tid, før afspilning starter
eller før den næste MP3/WMA-fil starter med at afspille.
 Vi anbefaler, at ikke-MP3/WMA-filer eller unødvendige
mapper udelades, når der oprettes MP3/WMA-diske.
 Under afspilning springes der over andre filer end
MP3- og WMA-filer, selvom disse filer er inkluderet
i en mappe.
Stoppe overførsel
MP3/WMA
Enheden scanner automatisk radiofrekvenserne
og stopper, når den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station med
automatisk indstillingstilstand, skal du trykke på
TUNE + eller   flere gange for at skifte
frekvens i trin.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse, lyser
"ST" på skærmen.
Lytte til musik
Ved tilknytning med to eller flere
BLUETOOTH-enheder
* Ved afspilning af en VBR MP3/WMA/AAC-fil kan afspilning
starte fra et andet punkt.
Når du fjerner en USB-enhed, skal du holde   nede,
indtil der vises "NO DEV". Sluk derefter for enheden, eller
skift til andre funktioner på forhånd. Hvis du fjerner
USB-enheden uden at udføre disse trin, kan det beskadige
dataene på USB-enheden eller beskadige selve enheden.
 Hvis det er vanskeligt at oprette tilslutning, kan du
prøve følgende.
Aktiver appen "NFC Easy Connect", og flyt
smartphonen hen over N-mark  på enheden.
Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
 Berør enheden med smartphonen igen for at afbryde.
 Hvis du har flere NFC-kompatible enheder, skal du blot
lade smartphonen berøre en anden enhed for at skifte
tilslutning til denne enhed. Når smartphonen f.eks. er
tilsluttet NFC-kompatible hovedtelefoner, skal du blot
lade smartphonen berøre enheden for at skifte
BLUETOOTH-tilslutning til enheden (One-touchtilslutningsskift).
Mønster A
*1 I programafspilningstilstand er mappenavnet "FLDRxxx",
og filnavnet afhænger af overførselskilden.
*2Op til 32 tegn i navnet (inklusiv filtypen for et filnavn) kan
tildeles.
*3Mappenavne tildeles i rækkefølge op til maksimalt 256
(inklusive "ROOT"- og "MUSIC"-mapper).
*4Filnavne bliver tildelt i rækkefølge.
*5En ny fil overføres til "REC1"-mappen, hver gang der
udføres overførsel af et enkelt spor.
Bemærk
Bemærkninger om MP3/WMA-diske
Hvis der vises "LOW ***M" på skærmen, er der
ikke tilstrækkelig plads på enheden. Tryk på  
for at annullere overførslen. Fortsæt til trin 5, hvis
du vil fortsætte overførslen alligevel.
Tryk på ENTER .
Overførslen starter.
Når overførslen er fuldført, stopper afspilning
automatisk (CD SYNC-overførsel) eller fortsætter
til næste nummer/fil (REC1-overførsel).
Regler for mappe og fildannelse
Hvis du vil gøre
følgende
Tip
Tilknytning med en NFC-kompatibel
smartphone:
se Mønster B
Samlet antal mapper
5
Tryk på FM/AM  flere gange for at tænde for
radioen, og vælg "FM" eller "AM".
Hold TUNE + eller   nede, indtil
frekvenstallene begynder at skifte på
skærmen.
Ændre FM-indstillingsintervallet
Tilknytning med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhed:
se Mønster A
Samlet antal numre
Afspilningstid*
Fuldfør vejledningen på skærmen for at oprette
tilslutning.
Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises
der "BT AUDIO" på skærmen.
BLUETOOTH-enheder skal være "tilknyttet" til
hinanden i forvejen. Når BLUETOOTH-enhederne er
tilknyttet, er der ikke behov for tilknytning igen,
medmindre tilknytningsoplysningerne fjernes.
Vælg tilknytningsmetoden nedenfor afhængig af din
enhed.
* "Adgangskode" kan også blive kaldt "Adgangs
nøgleskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller
"Adgangsord".
Filnummer
2
Smartphone reagerer
(enhed genkendt)
Tilknytning af denne enhed med
en BLUETOOTH-enhed
Vælg og start afspilning af det nummer/den fil,
du vil overføre.
Mappenavnet og sangens titel vises, og derefter
vises filnummeret og afspilningstiden.
1
For en NFC-inkompatibel BLUETOOTHenhed
Udfør trin 1 til 5 af "Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)" på bagsiden.
Tryk på   for at starte afspilning.
Lytte til radioen
Tip
Lyd-CD
Samlet afspilningstid
Bemærk
Hvis skærmen på din smartphone er låst, fungerer
smartphonen ikke. Lås telefonen op, og lad
derefter smartphonen berøre N-mark  igen.
Ved at bruge BLUETOOTH-tilslutningen kan du
lytte til musik fra trådløst tilsluttede BLUETOOTHenheder, f.eks. mobiltelefoner, smartphones,
musikafspillere osv.
Tilslut USB-enheden til  (USB)-porten .
Tryk på CD  for at aktivere CD-funktionen.
Placer den disk, du vil overføre, i CD-rummet.
Overføre MP3-/WMA-filer i en bestemt
mappe
Tryk på + eller   flere gange for at
vælge den ønskede mappe.
Overføre udelukkende dine
favoritnumre/-filer
4
Berør enheden med smartphonen.
Bliv ved med at lade smartphonen berøre N-mark
 på enheden, indtil smartphonen reagerer.
Fortsæt til trin 4.
Lydstyrkeetiketten ruller en gang, og derefter
vises det samlede antal filer på skærmen.
3
4
ĄĄCD SYNC-overførsel
Overføre en hel disk
Du kan lytte til lydfiler, der er lagret på en USBenhed (en digital musikafspiller eller et USBlagringsmedie).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-formater* kan
afspilles på denne enhed.
Disken indlæses, og der vises diskoplysninger på
skærmen.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Vekselstrømsledning (medfølger)
Du kan overføre en hel disk (CD SYNC-overførsel)
eller den fil eller det nummer, der aktuelt afspilles
(REC1-overførsel) til en USB-enhed (digital
musickafspiller eller USB-lagringsmedie osv.).
Ved overførsel fra en CD overføres numrene som
MP3-filer med en samplingfrekvens på 44,1 kHz ved
128 kbps (CBR). Når du overfører en MP3-/WMAdisk, overføres MP3-/WMA-filerne ved samme
bithastighed som de originale MP3-/WMA-filer.
* Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles på denne enhed.
Navnepladen findes udvendigt på undersiden.
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
er kun gældende for udstyr, der er solgt
i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Overførsel af musik fra en disk til
en USB-enhed
Lytte til musik på en USB-enhed
1
2
Til kunder i Europa
Når det samlede antal lydfiler i en enkelt mappe er
større end 999.
Når det samlede antal lydfiler på en enkelt USB-enhed
er større end 5.000.
Når det samlede antal af mapper på en enkelt
USB-enhed er større end 256 (inklusive "ROOT"mappen).
Når de mappeniveauet (mappedybde) er større end 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
Disse antal kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med alle typer software til kodning/
skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden
oprindeligt er kodet ved hjælp af inkompatible
programmer, kan filerne frembringe støj, lyden kan blive
afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
 Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filtyper.
 Tegn og symboler, der ikke kan afspilles af enheden, vises
som "_".
 Denne enhed overholder version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 af
ID3-tagformatet for MP3-filer samt WMA-tagformatet, der
er defineret af ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) for WMA-filer og AAC-tagformatet for AAC-filer.
Hvis en fil har ID3-, WMA- eller AAC-tagoplysninger, vises
sangens titel, kunstnernavnet samt albumnavnet. Hvis
filen ikke har nogen tagoplysninger, viser enheden
følgende:
Filnavnet i stedet for sangens titel.
Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnerens
navn.
Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albummets navn.
ID3/AAC-tagoplysninger kan vise op til 64 tegn, og
WMA-tagoplysninger kan vise op til 32 tegn.
3
Start appen "NFC Easy Connect" på din
smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.
Drej eller flyt antennen
for at forbedre FMmodtagelse.
For en NFC-kompatibel smartphone
Lad smartphonen berøre N-mark  på enheden.
2
Drej selve enheden
for at forbedre
AM-modtagelse.
Start afspilning af en lydkilde, f.eks. musik,
videoer, spil osv. på enheden.
Se betjeningsvejledningen til din enhed for at få
oplysninger om afspilning.
Tip
Hvis du vil regulere lydstyrken, skal du lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden eller smartphonen til et moderat
niveau og derefter trykke på VOL  eller +  på enheden.
Afslutte en BLUETOOTH-tilslutning
Gør et af følgende.
 Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheden. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte med
enheden.
 Sluk for BLUETOOTH-enheden.
 Skift funktion på enheden.
 Sluk for enheden.
 Berør enheden med smartphonen igen for at
afbryde (kun NFC-kompatible smartphones).
Slette oplysninger om tilknyttede enheder
1
2
Hold ERASE  nede, indtil der vises
"BT RESET" på skærmen.
Tryk på ENTER .
Når oplysningerne om den tilknyttede enhed er
slettet, vises der "COMPLETE på skærmen. Hvis du
vil annullere nulstillingshandlingen, skal du trykke
på  .
Forudindstilling af stationer til
FAVORITE RADIO STATIONS
Du kan forudindstille op til tre favoritstationer til
FAVORITE RADIO STATIONS-knapperne (1-3). Tildel et
FM- eller AM-program for hver knap.
1
2
3
Tryk på FM/AM  flere gange for at tænde for
radioen, og vælg "FM" eller "AM".
Stil ind på den radiostation, du vil
forudindstille.
Tryk på og hold den ønskede FAVORITE RADIO
STATIONS-knap (–SET) (1-3) inde , indtil du
hører et bip.
Den indstillede station forudindstilles til den
valgte af FAVORITE RADIO STATIONS-knapperne
(1-3) og har samme nummer som den af
knapperne, der lyder på skærmen.
(Eksempel: Forudindstilling af FM 87.50 MHz på
nummer )
Ændre fast station
Gentag trin 1 til 3.
Den faste station på knappen bliver erstattet af den
nye station.
Lytte til faste stationer med
FAVORITE RADIO STATIONS
Tryk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONSknap (1-3) .
Bemærk
Undlad at holde knappen nede, så du undgår at vælge en
fast station ved en fejltagelse. Hvis du gør det bliver den
faste station på knappen erstattet af den aktuelt indstillede
station.
Andre betjeningsmuligheder
4
Tryk på ENTER .
Nummeret/filen programmeres.
Nummeret på programtrinnet vises efterfulgt af
den samlede afspilningstid.
(Eksempel: lyd-CD)
Brug af skærmen
Tryk på   to gange for at annullere Genoptag
afspilning.
Det samlede antal numre og den samlede
afspilningstid vises på skærmen.
Trinnummer
Sidst programmeret nummer
Kontrol af oplysninger for en MP3-/
WMA-/AAC-fil
Tryk på DISPLAY  flere gange under afspilning af
en MP3-/WMA-fil på disken eller en MP3-/WMA-/
AAC-fil på USB-enheden.
Skærmen ændres som følger:
Samlet afspilningstid*

Kunstnernavn ( )*1
* "--.--" vises, når du programmerer en MP3-/
WMA-disk/USB-enhed, eller når den samlede
afspilningstid overskrider 100 minutter.
5
)*1

6
Aktuelt filnummer og afspilningstid*3
*1 Hvis filen ikke har tilsvarende ID3-, WMA- eller AACtagoplysninger, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO
ALBUM" på skærmen i stedet for sangtitlen,
kunstnernavnet og albumnavnet.
*2Funktionsnavnet vises i 2 sekunder, før sangen vises.
*3Kunstnernavnet eller albumnavnet ændres til dette i løbet
af nogle få sekunder.
Kontrol af navnet på en tilsluttet
BLUETOOTH-enhed
Gentag trin 3 og 4 for at tilføje yderligere
numre eller filer.
Tryk på   for at starte programmeret
afspilning.
Det oprettede program forbliver tilgængeligt,
indtil du åbner CD-rummet, tilslutter en anden
USB-enhed eller slukker for strømmen til
enheden. Hvis du vil afspille det samme program
igen, skal du trykke på  .
Bemærk
Hvis du forsøger at programmere mere end 26 numre eller
filer, blinker "FULL" på skærmen.
Vise oplysninger om et programmeret
nummer eller en fil
Tryk på DISPLAY  under tilslutning af
BLUETOOTH-enheden.
Når du har oprettet dit eget program, kan du
kontrollere oplysninger om programmerede numre/
filer.
Kontrol af radiooplysningerne
Tryk på DISPLAY  flere gange. Skærmen ændres
på følgende måde:
Tryk på DISPLAY  flere gange for at lytte til
radioen.
Skærmen ændres som følger:
Forvalgsnummer*1, 2  Frekvens
Samlet antal trin  Sidst programmeret nummer/
filnummer og den samlede afspilningstid*
*1 Der vises kun et forvalgsnummer, når du lytter til en fast
radiostation.
*2Skærmen vender automatisk tilbage til frekvensvisning
efter 2 sekunder.
Valg af afspilningstilstand
Du kan indstille enheden til at gentage afspilning af
numre eller filer eller til at afspille i vilkårlig
rækkefølge, når en disk/USB-enhed er stoppet.
* Der vises "--:--" for MP3-/WMA-diske og USB-enheder.
Annullere programmeret afspilning
Stop afspilning, og tryk derefter på  . Der vises
"NO STEP", og du kan oprette et nyt program bed at
følge proceduren "Fremstilling af dit eget program
(programmeret afspilning)".
1
Tryk på FM/AM  flere gange for at tænde for

Enkelt gentagelse (
2
radioen, og vælg "FM" eller "AM".
Hold FM/AM  nede, indtil "AUTO" blinker på
skærmen.
)

Afspilning af valgt mappe (
)*

Gentaget afspilning af valgt mappe (
,
)*
3

Vilkårlig afspilning (
)
Hvis en station ikke kan forudindstilles
automatisk

Gentaget programmeret afspilning (
Du skal forudindstille en station med et svagt signal
manuelt.
, PGM)
1
* Disse funktioner er kun tilgængelige ved afspilning af
MP3-/WMA-filer på en MP3-/WMA-disk eller MP3-/
WMA-/AAC-filer på en USB-enhed.
2
3
Gentaget afspilning af numre/filer
(Gentag afspilning)
Du kan indstille enheden til gentaget afspilning
af CD-DA-numre på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer
på en CD-R-/CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/
AAC-filer på en USB-enhed i normal og
programmeret afspilningstilstand.
1
2
Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Fortsæt på følgende måde.
Skal du gøre dette
Et enkelt
nummer eller
en fil.
1 Tryk på PLAY MODE  flere
gange, indtil der vises " 1".
2 Tryk på  eller   for at
vælge et nummer eller en fil,
du vil gentage.
3 Tryk på  .
Alle numre/filer
En valgt mappe
på en MP3-/
WMA-disk eller
en USB-enhed
Programmerede
numre/filer
1 Tryk på PLAY MODE  flere
gange, indtil der vises " ".
2 Tryk på  .
1 Tryk på PLAY MODE  flere
gange, indtil der vises " "
og " ".
2 Vælg en mappe ved at trykke
på + eller  .
3 Tryk på  .
1 Programmerede numre/file
(se "Fremstilling af dit eget
program (programmeret
afspilning)").
2 Tryk på PLAY MODE , indtil
der vises "PGM" og " " på
skærmen.
3 Tryk på  .
4
"
Tryk på FM/AM  flere gange for at vælge et
bånd.
Stil ind på den ønskede station.
Hold ENTER nede , indtil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker på skærmen.
Tryk på PRESET + eller  , indtil
forvalgsnummeret for den ønskede station
blinker på skærmen.
Tryk på ENTER  for at gemme stationen.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forvalgsnummer, erstattes den
pågældende station af den nye station.
Tip
De faste radiostationer forbliver i enhedens hukommelse,
selv i følgende situationer.
Vekselstrømsledningen er taget ud.
Batterierne er taget ud.
Lytte til faste radiostationer
1
2
Tryk på FM/AM  flere gange for at tænde for
radioen, og vælg "FM" eller "AM".
Tryk på PRESET + eller   for at vælge et
lagret forvalgsnummer for den ønskede
radiostation.
Brug af sleep-timeren
Du kan indstille enheden til automatisk at slukke,
når der er gået et angivet tidsrum.
1
Tryk på SLEEP .
2
Standardindstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren lyser på skærmen.
Tryk på SLEEP  flere gange for at vælge den
Annullere Gentag afspilning
Tryk på   for at stoppe afspilning, og tryk
derefter på PLAY MODE  flere gange, indtil "
(eller " 1") forsvinder fra skærmen.
ønskede indstilling.
Afspilning af numre/filer i vilkårlig
rækkefølge (shuffle-afspilning).
Du kan indstille enheden til at afspille CD-DA-numre
på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer på en CD-R-/
CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en
USB-enhed i vilkårlig rækkefølge.
1
2
3
Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, indtil der
vises " " på skærmen.
Tryk på   for at starte vilkårlig afspilning.
Tryk på   for at stoppe afspilning, og tryk
derefter på PLAY MODE  flere gange, indtil "
forsvinder fra skærmen.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
skærmen (i minutter), og den valgte indstilling
bekræftes automatisk efter ca. 4 sekunder.
Tip
Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, til enheden
slukkes, ved at trykke på SLEEP  igen efter indstilling af
sleep-timeren.
Tilslutning af ekstraudstyr
Annullere vilkårlig afspilning
"
Tip
Under vilkårlig afspilning kan du ikke vælge det forrige
nuller eller den forrige fil ved at trykke på  .
Fremstilling af dit eget program
(programmeret afspilning)
Du kan nyde lyden fra en valgfri komponent
(ekstraudstyr), f.eks. en bærbar digital musikafspiller
gennem denne enheds højttalere.
Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt
komponent, før du opretter andre tilslutninger.
Se betjeningsvejledningen til den komponent, der
skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
1
Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen af op til
25 numre/filer på en disk/USB-enhed.
1
2
3
Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, indtil der
vises "PGM" på skærmen.
Tryk på  eller   for at vælge et
nummer/en fil.
Når du ønsker at angive en mappe, der
indeholder MP3-/WMA-/AAC-filer, skal du først
trykke på + eller   for at vælge en mappe
og derefter trykke på  eller   for at
vælge en fil.
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
http://www.sony-asia.com/support
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en kortrækkende,
trådløs teknologi, der aktiverer trådløs
datakommunikation mellem digitale enheder, f.eks.
en computer og et digitalt kamera. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område
på ca. 10 m.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder, men
nogle enheder kan tilsluttes til flere enheder på
samme tid.
Du behøver ikke bruge et kabel til tilslutning, og det
er heller ikke nødvendigt, at enheder vender mod
hinanden, som det er tilfældet med infrarød
teknologi. Du kan f.eks. bruge en sådan enhed i en
taske eller lomme.
BLUETOOTH-standard er en international standard,
der understøttes af tusindvis af firmaer over hele
verden, og som anvendes af forskellige firmaer over
hele verden.
Det maksimale kommunikationsområde kan blive
afkortet under følgende betingelser.
Der er en forhindring f.eks. en person, metal eller
en væg mellem denne enhed og BLUETOOTHenheden.
Der er en trådløs LAN-enhed i brug i nærheden af
enheden.
Der er en mikrobølgeovn i brug i nærheden af
enheden.
Der er en enhed, der skaber elektromagnetiske
bølger, i brug i nærheden af enheden.
Enheden er placeret på en stålhylde.
(Eksempel: FM)
5
Hvis du vil
gentage
Kompatibilitetskravene for enhederne er følgende.
Før du bruger en enhed med denne enhed, skal du
kontrollere, at den opfylder kravene.
 Enhederne skal overholde BLUETOOTH Standard
version 2.1 + EDR.
 Enhederne skal understøtte A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 NFC-funktionalitet (kræves kun, når du bruger
NFC-tilslutningsfunktionen for enheden).
Hvis du ønsker de seneste oplysninger om
kompatible BLUETOOTH -enheder, inklusive
NFC-kompatible smartphones, kan du kontrollere
webstederne herunder.
Maksimalt kommunikationsområde
Tryk på ENTER  for at gemme stationen.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra lave
frekvenser til høje frekvenser.

Programmeret afspilning (PGM)
Kompatible BLUETOOTH-enheder
Hvad er trådløs BLUETOOTHteknologi?
Normal afspilning (ingen)

Gentag alle (
 Når der er en USB-enhed tilsluttet, læser enheden alle
filerne på enheden. Hvis enheden indeholder mange
mapper eller filer, kan det tage lang tid at afslutte
læsningen af dem.
 Tilslut ikke en USB-enhed til enheden gennem en
USB-hub.
 For nogle tilsluttede USB-enheder gælder, at der efter
betjening af den kan gå lidt tid, før handlingen udføres af
denne enhed.
 Denne enhed understøtter ikke nødvendigvis alle de
funktioner, der er tilgængelige på en tilsluttet USB-enhed.
 Afspilningsrækkefølgen på denne enhed kan afvige fra
afspilningsrækkefølgen på en tilsluttet USB-enhed.
Slette alle numre/filer i det aktuelle
program
Du kan gemme radiostationer i enhedens
hukommelse. Du kan forudindstille op til 30
radiostationer, 20 FM-stationer og 10 AM-stationer.
1)
* Masselagringstilstand er en tilstand, der tillader en USBenhed at blive tilgængelig for en værtsenhed, hvilket
aktiverer filoverførsler. De fleste USB-enheder
understøtter masselagringstilstand.
For kunder i andre lande/områder:
Indstilling af faste radiostationer

 Overholdelse af USB 2.0 (Full Speed)
 Understøtter masselagringstilstand*
Tryk på   for at stoppe afspilning, og tryk
derefter på PLAY MODE  flere gange, indtil "PGM"
forsvinder fra skærmen.
Tryk på PLAY MODE  flere gange.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
angivelsen på følgende måde:
Kompatibilitetskravene for USB-enhederne er
følgende. Før du bruger en enhed med denne
enhed, skal du kontrollere, at den opfylder kravene.
Bemærkninger om USB-enheden
Sangtitel ( )*1, 2

Albumnavn (
Kompatible enheder
Kompatible USB-enheder
Kontrol af oplysninger for en lyd-CD

Yderligere oplysninger
2
3
Tilslut AUDIO IN-stikket  til
linjeudgangsstikket på den bærbare digitale
musikafspiller eller en anden komponent ved
brug af et lydtilslutningskabel (medfølger
ikke).
Tænd den tilsluttede komponent.
Tryk på AUDIO IN , og start afspilning af lyd
på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes
fra højttalerne.
Hvis du vil tilslutte enheden til et TV eller en
videooptager/-afspiller, skal du bruge et
forlængerkabel (medfølger ikke) med et
stereoministik i den ene ende og to phono-stik
i den anden ende.
Enheden
Stålkabinet
Optimal ydelse
Begrænset ydelse
Interferens fra andre enheder
Da BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g/n) bruger den samme frekvens, kan
der forekomme mikrobølgeinterferens, og det kan
resultere i forringelse af kommunikationshastighed,
støj eller ugyldig tilslutning, hvis denne enhed
bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I denne
situation skal du gøre følgende.
Brug enheden mindst 10 m væk fra den trådløse
LAN-enhed.
Hvis denne enhed bruges inden for 10 m fra en
trådløs LAN-enhed, skal du slukke for den trådløse
LAN-enhed
Brug BLUETOOTH-enheden så tæt på enheden
som muligt.
Interferens til andre enheder
Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da de kan
forårsage uheld.
hvor der kan være åben ild, på hospitaler, på tog,
i flyvemaskiner og på benzinstationer
i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærkninger
 Hvis du skal kunne bruge BLUETOOTH-funktionen, kræver
det, at BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, har den
samme profil som enheden.
Bemærk også, at selvom den samme profil findes, kan
enhederne variere i funktion afhængig af deres
specifikationer.
 På grund af egenskaberne ved trådløs BLUETOOTHteknologi, forsinkes den lyd, der afspilles på enheden,
en lille smule i forhold til den lyd, der afspilles på
BLUETOOTH-enheden, når der lyttes til musikken.
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der
overholder BLUETOOTH-standarden, for at levere en sikker
trådløs tilslutning, når der anvendes trådløs BLUETOOTHteknologi, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig
for situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved
brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger under
BLUETOOTH-kommunikation.
 En enhed med BLUETOOTH-funktionen skal overholde
den BLUETOOTH-standard, der er angivet af Bluetooth
SIG, Inc., og være godkendt. Selvom den tilsluttede enhed
overholder ovenfor omtalte BLUETOOTH-standard, er det
ikke alle enheder, der kan tilsluttes, eller som fungerer
korrekt. Dette afhænger af enhedens funktioner eller
specifikationer.
 Der kan forekomme støj- eller lydspring afhængig
af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet enheden,
kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.
Forholdsregler
Diske, som denne enhed KAN afspille
 Lyd-CD (CD-DA*1-numre)
 CD-R/CD-RW'er, som indeholder MP3/WMA-filer,
og som er afsluttet*2 korrekt.
*1
CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio.
Der er en optagelsesstandard, der bruges til lyd-CD'er.
*2 Afslutning er den proces, der gør det muligt at afspille
CD-R/CD-RW-diske på forbrugerdiskafspillere,
og afslutningen kan aktiveres eller inaktiveres som en
valgfri indstilling under diskoprettelsen i det meste
optagelsessoftware.
Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 Andre CD-R/CD-RW end diske, som er optaget
i lyd-CD-format eller formater, der overholder
ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
 CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede
eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/
CD-RW'er, som er optaget ved brug af en
ikke-kompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW'er, som ikke er afsluttet eller
afsluttet korrekt
Bemærkninger om diske
 Rengør CD'en med en klud, hvis
disken er snavset. Aftør disken fra
midten og ud. Hvis der er ridser,
snavs eller fingeraftryk på disken,
kan der forekomme en sporingsfejl.
 Du må ikke bruge opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin, fortynder,
rensemidler eller antistatisk spray,
der er beregnet til vinyl-lp'er.
 Du må ikke udsætte CD'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den må ikke
efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys,
da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
 Undgå at påsætte papir eller klistermærker på
CD'en eller at ridse CD'ens overflade.
 Anbring CD'en i coveret efter afspilning.
Bemærkning til DualDiscs
 En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
indeholder DVD-optaget materiale på den ene
side og digitalt lydmateriale på den anden side.
Men da siden med lydmateriale ikke overholder
CD-standarden (Compact Disc), kan afspilning af
dette produkt ikke garanteres.
Musikdiske, der er kodet med teknologi til
copyrightbeskyttelse
 Dette produkt er beregnet til afspilning af diske,
der overholder Compact Disc-standarden (CD).
I de seneste år har en række pladeselskaber
markedsført forskellige musikdiske, der er kodet
med teknologi til copyrightbeskyttelse. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske findes
typer, der ikke overholder CD-standarden, og som
ikke kan afspilles af dette produkt.
Sikkerhed
 Da den laserstråle, der bruges i CDafspillerafsnittet kan skade øjnene, må du ikke
forsøge at skille kabinettet ad. Service må kun
udføres af fagfolk.
 Hvis der kommer faste genstande eller væske ned
i enheden, skal du afbryde strømmen til enheden
og få den kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før den bruges igen.
 Diske, der ikke har standardformat (f.eks.
stjerneformede, hjerteformede, firkantede eller
stjerneformede), kan ikke afspilles på denne
enhed. Enheden kan beskadiges, hvis du forsøger
at afspille dem. Brug ikke sådanne diske.
Strømkilder
 Til vekselstrømsbetjening skal du bruge den
medfølgende vekselstrømsledning. Brug ikke
andre ledninger.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis
enheden ikke skal bruges i en længere periode.
 Hvis du ikke skal bruge batterierne, skal du tage
dem ud for at forhindre eventuelle skader, der kan
forårsages af lækkende batterier og korrosion.
Placering
 Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder
eller på steder med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer eller i en bil, der står i
direkte sol.
 Anbring ikke enheden i skrå position eller på en
ustabil flade.
 Placer ikke noget inden for 10 mm bag ved
kabinettet. Ventilationsåbningerne skal være
utildækkede, hvis enheden skal betjenes korrekt
og forlænge komponenternes levetid.
 Da der bruges en stærk magnet i højttalerne, skal
du holde kreditkort med magnetisk kodning eller
fjederure væk fra enheden for at forhindre mulig
beskadigelse fra magneten.
Betjening
 Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondens på linsen
inde i CD-afspilleren. Hvis dette sker, fungerer
enheden muligvis ikke korrekt. I sådanne
situationer skal du tage CD'en ud og vente i ca. en
time, indtil fugten er fordampet.
Om håndtering af enheden
 Undgå forurening af støv og fremmedlegemer
ved at undlade at lade CD-rummet være åbent.
Om rengøring af kabinettet
 Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
ved brug af en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler,
såsom sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, skal du henvende dig til den
nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
Afspilning starter ikke.
 Sluk enheden, og tilslut derefter USB-enheden
igen.
Generelt
Afspilning begynder ikke fra det første
nummer.
Der er ingen strøm.
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
 Kontroller, at vekselstrømsledningen sidder sikkert
i stikkontakten.
 Kontroller, at stikket på vekselstrømsledningen
sidder sikkert i AC IN-stikket.
 Kontroller, om batterierne er indsat korrekt, og at
de vender korrekt.
 Udskift alle batterier med nye, når OPR/BATTindikatoren  dæmpes.
Der er ingen lyd
 Sørg for, at der er valgt korrekt funktion for den
musik- eller lydkilde, som du ønsker at lytte til.
 Frakobl hovedtelefonerne, når du lytter via
højttalerne.
Lyden er støjende.
 Bruger nogen en mobiltelefon eller andet udstyr,
der udsender radiobølger, i nærheden af
enheden? Hvis det er tilfældet, skal du flytte
enheden og BLUETOOTH-enheden væk fra
sådanne enheder. Enheder som mobiltelefoner
osv. kan påvirke BLUETOOTH-kommunikation.
CD/MP3/WMA-afspiller
CD-afspilleren afspiller ikke, selv når der er
en CD ilagt.
 Anbring CD'en med mærkatsiden opad.
 Rengør CD'en.
 Tag CD ud, og lad CD-rummet forblive åbent i ca.
en time for at lade fugten fordampe.
 CD-R/CD-RW'en er tom eller ikke afsluttet.
 Der er ingen MP3/WMA-filer, som kan afspilles, på
disken.
 Der er et problem med kvaliteten af CD-R/
CD-RW'en, optagelsesenheden eller
programsoftwaren.
 Udskift alle batterier med nye, når OPR/BATTindikatoren  dæmpes.
"NO CD" vises, når disken er indlæst.
 Der er ikke isat nogen disk i CD-rummet. Isæt en
disk.
 Der kan være et problem med at læse disken.
Udskift disken.
 CD'en kan være placeret omvendt. Anbring disken
med mærkatsiden opad.
 Der er ilagt en disk (BD osv.), der ikke kan afspilles.
Udskift disken.
"NO TRACK" blinker på skærmen, når disken
er indlæst.
 Der er ingen lydfiler optaget i understøttede
formater, eller en fil, der skal afspilles, har en
ikke-understøttet filtype.
Der vises "DISC ERR", når disken er indlæst.
 CD'en kan være snavset. Rengør disken.
 Der kan være ridser på disken. Udskift disken.
 Der er indlæst en disk (DVD osv.), der ikke kan
afspilles. Udskift disken.
 Der kan være et problem med at læse disken.
Udskift disken.
 Der er ilagt en tom disk i CD-rummet.
Lyden falder ud.
 Skru ned for lydstyrken.
 Rengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er
slemt beskadiget.
 Placer enheden på et sted, hvor der ikke er
vibrationer.
 Rengør linsen med en kommercielt tilgængelig
hårtørrer.
 Lyden kan falde ud, eller der kan høres støj, hvis
der bruges en CD-R/CD-RW af dårlig kvalitet, eller
hvis der er et problem med optagelsesenheden
eller programsoftwaren.
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde.
 Følgende diske kan tage længere tid om at starte
afspilning.
En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk, som indeholder mange mapper eller
ikke-MP3/WMA-filer.
USB-enhed
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
 Hvis du tilslutter en ikke-kompatibel USB-enhed,
opstår følgende problem.
USB-enheden genkendes ikke.
Fil- eller mappenavne bliver ikke vist på denne
enhed.
Det er ikke muligt at afspille.
Lyden springer.
Der er støj.
Den udsendte lyd er forvrænget.
“OVER CURRENT” vises, og enheden slukkes
automatisk.
 Der er registreret et usædvanligt niveau i den
elektriske strøm fra  (USB)-porten . I denne
situation skal du fjerne USB-enheden fra 
(USB)-porten  og tilslutte USB-enheden igen.
Tænd derefter for enheden igen. Hvis dette
problem forsætter, efter at du har tændt for
strømmen til enheden, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Der er ingen lyd
 USB-enheden er måske tilsluttet forkert. Sluk
enheden, og tilslut derefter USB-enheden igen.
Tænd derefter enheden.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
 Sluk for enheden, og tilslut derefter USB-enheden
igen. Aktiver derefter enheden igen.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Der kan være kommet støj ind under
oprettelse af lydfiler. Prøv at genoprette lydfiler,
og brug dem til afspilning på denne enhed.
USB-enheden kan ikke tilsluttes til 
(USB)-porten .
 Stikket på USB-enheden eller USB-kablet er sat
omvendt i. Indsæt det i  (USB)-porten  i den
rigtige retning.
"READING" vises i et forlænget tidsrum,
eller det tager lang tid, før afspilningen
starter.
 Læseprocessen kan tage lang tid i følgende
tilfælde:
Der er mange mapper eller filer på USBenheden.
Filstrukturen er kompleks.
Hukommelsen er næsten fuld.
Den interne hukommelse er fragmenteret.
Hvis du vil undgå ovenstående problemer,
anbefaler vi, at du overholder følgende
retningslinjer:
Hold det samlede antal mapper på en
USB‑enhed på 100 eller færre.
Hold det samlede antal filer pr. mappe
på 100 eller færre.
Fejlagtigt visning
 De data, der er gemt på USB-enheden, er muligvis
ødelagte. Send musikdata til USB-enheden igen.
 Denne enhed kan kun vise tal og bogstaver fra
alfabetet. Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
"REC ERROR" vises.
 Der opstod en fejl under overførslen. Sluk for
enheden, og fjern USB-enheden fra enheden.
Kontroller derefter følgende:
Kontroller den resterende lagringsplads på
USB-enheden. Hvis der er utilstrækkelig plads
til overførslen, skal du slette unødvendige filer
eller mapper.
Kontroller, at de data, der skal overføres,
ikke er beskadigede.
Kontroller, at det filformat, der skal overføres,
er kompatibelt med enheden.
Hvis meddelelsen stadig forekommer, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk for enheden, og tilslut USB-enheden,
og tænd derefter for enheden igen.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Lydfilerne kan have forkerte filtyper. De filtyper,
der understøttes af denne enhed, er følgende:
MP3: filtypen ".mp3"
WMA: filtypen ".wma"
AAC: filtypenavnet ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
 Lydfilerne kan være oprettet i andre formater end
MP3-/WMA-/AAC-formater.
 USB-enheden bruger et andet filsystem end FAT16
eller FAT32.*
 Filerne er krypterede eller beskyttet med
adgangskoder.
* Denne enhed understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle
filsystemer.
Du kan få flere oplysninger ved at se i
betjeningsvejledningen til de relevante USB-lagerenheder
eller kontakte producenten.
BLUETOOTH-enhed
Der er ingen lyd
 Sørg for, at denne enhed ikke er for langt væk fra
BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen), eller at
denne enhed ikke modtager interferens fra et
trådløst lokalnetværk eller en anden trådløs
2,4 GHz-enhed eller fra en mikrobølgeovn.
 Kontroller, at BLUETOOTH-forbindelsen mellem
denne enhed og BLUETOOTH-enheden (eller
smartphonen) er foretaget korrekt.
 Foretag tilknytning igen (se "Tilknytning af denne
enhed med en BLUETOOTH-enhed").
 Hold den væk fra metagenstande og overflader.
 Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på
BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen).
Lyden springer, eller
korrespondanceafstanden er for kort.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst
lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem
væk, hvis det er muligt. Eller brug enhederne væk
fra sådanne kilder.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem enhederne,
eller flyt enhederne væk fra forhindringen.
 Flyt enhederne så tæt på hinanden som muligt.
 Placer denne enhed på en anden måde.
 Prøv at bruge BLUETOOTH-enheden eller
smartphonen i en anden position.
Der kan ikke etableres en forbindelse.
 Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan
det tage nogen tid at starte kommunikationen.
 Foretag tilknytning igen (se "Tilknytning af denne
enhed med en BLUETOOTH-enhed").
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel
med denne enhed. Kontroller oplysningerne på
webstedet for at få de seneste oplysninger om
kompatible BLUETOOTH-enheder. URL'en er
angivet under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".
Tilknytningen mislykkes.
 Anbring BLUETOOTH-enheden tættere på
enheden.
 Slet modelnavnet på denne enhed fra
BLUETOOTH-enheden, og foretag tilknytning igen
(se "Tilknytning af denne enhed med en
BLUETOOTH-enhed").
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel
med denne enhed. Kontroller oplysningerne på
webstedet for at få de seneste oplysninger om
kompatible BLUETOOTH-enheder URL'en er
angivet under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".
Tilknytning ved hjælp af NFC-funktionen
mislykkes.
 Prøv manuel tilknytning (se "Tilknytning af denne
enhed med en BLUETOOTH-enhed"). Nogle
NFC-kompatible smartphones kan måske ikke
tilknyttes ved brug af NFC-funktionen på denne
enhed. Dette afhænger af funktionerne eller
specifikationerne for enheden.
 Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din
smartphone langsomt hen over N-mark .
 Kontroller, at smartphonen opfylder kravene til
kompatibilitet (se "Kompatible smartphones").
Radio
Lyden er svag, eller modtagelsen er dårlig.
 Udskift alle batterierne med nye.
 Flyt enheden væk fra de TV'er i nærheden.
 Til FM-modtagelse skal du trække antennen ud til
den fulde længde og dreje den, så du får den
bedste modtagelse. Til AM-modtagelse skal du
dreje enheden for at få den bedste modtagelse.
 Hvis du er i en bygning, så stil dig hen til et
vindue.
 Hvis der placeres en mobiltelefon tæt på enheden,
høres der en høj støj fra enheden. Hold telefonen
væk fra enheden.
TV-billedet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et
TV med en indendørsantenne, skal du flytte
enheden væk fra TV'et.
Hvis du stadig har problemet efter at have prøvet de
foreslåede afhjælpninger, skal du frakoble
vekselstrømsledningen eller fjerne alle batterierne.
Når alle angivelser på skærmen forsvinder, skal du
sætte vekselstrømsledningen i igen eller sætte
batterierne i igen. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Specifikationer
CD-afspiller
System
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling: Mindre end 44,6 μW
(Dette resultat er den målte værdi på en afstand af
200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske
pickup-blok med 7 mm-blænde).
Antal kanaler
2
Frekvenskurve
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Lydfejl og frekvensflimmer
Under målelig grænse
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 2.1 + EDR
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Understøttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Understøttet codec*4
SBC (Subband Codec)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks.
forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler leverer specifikationerne for
BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
*3 Nogle betjeningsmuligheder er måske ikke tilgængelige på
enheden.
*4 Codec: Lydsignalskomprimerings- og konverteringsformat.
Radio
Frekvensområde
Modeller for Europa, Mellemøsten, Afrika (bortset fra
Sydafrika), Thailand og Malaysia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Kun for modeller i Vietnam, Indien, Sydafrika (RSA),
Uruguay, Paraguay, Peru, Chile og Bolivia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (trin på 10 kHz)
531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 100 kHz)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (trin på 10 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritantenne
Input
AUDIO IN
Stereoministik
 (USB)-port
Type A, maksimum strøm 500 mA, USB 2.0 Full
Speed-kompatibel
Udgang
 (hovedtelefoner) stereoministik
For 16   32  impedans for hovedtelefoner
Understøttede lydformater
Understøttede bithastigheder
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Kun USB-funktion
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Kun USB-funktion
Generelt
Højttaler
Fuldtone, 8 cm dia., 6 , cone-type (2)
Udgangseffekt
2,0 watt + 2,0 watt (ved 6 , 10 % harmonisk
forvrængning)
Strømkrav
Modeller for Europa, Uruguay, Paraguay, Peru, Chile og
Bolivia
230 V AC, 50 Hz (vekselstrøm)
9 V DC (6 LR14 (batterier i størrelse C))
Modeller for Mellemøsten, Afrika (bortset fra Sydafrika
(RSA)), Thailand og Malaysia
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (vekselstrøm)
9 V DC (6 LR14 (batterier i størrelse C))
Modeller i Vietnam, Indien og Sydafrika (RSA))
220 V  240 V AC, 50 Hz (vekselstrøm)
9 V DC (6 LR14 (batterier i størrelse C))
Thailandsk model
220 V AC, 50 Hz (vekselstrøm)
9 V DC (6 LR14 (batterier i størrelse C))
Andre modeller
120 V AC, 60 Hz (vekselstrøm)
9 V DC (6 LR14 (batterier i størrelse C))
Strømforbrug
15 watt
0,9 watt (i standbytilstand)
Batterilevetid*1, *2
Afspilning af CD
Ca. 9 timer
Afspilning fra USB-enhed
Ca. 11 timer (ved 100 mA belastning)
Ca. 3 timer (ved 500 mA belastning)
FM-modtagelse
Ca. 26 timer
BLUETOOTH
Ca. 13 timer
*1 Målt med Sony's standarder. Den faktiske batterilevetid
kan variere afhængig af enhedens forhold eller
betjeningsbetingelserne.
*2Når der bruges Sony's alkalinebatterier.
Mål
Ca. 320 mm × 133 mm × 215 mm (B/H/D) (inkl.
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 2,3 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømsledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Meddelelse om licens og
varemærker
 MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
et autoriseret Microsoft-datterselskab.
 BLUETOOTH-varemærket og -logoerne er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er underlagt
licens.
 N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og
i andre lande.
 Android™ og Google Play™ er varemærker
tilhørende Google Inc.
 Andre varemærker og varemærkenavne tilhører
deres respektive ejere. I denne vejledning er ™
og ikke angivet.
®
Download PDF

advertising