Sony | ZS-BTG905 | Sony ZS-BTG905 Ghettoblaster med Bluetooth® og NFC Betjeningsvejledning

4-468-996-13(1)
Grundlæggende betjening
Enhed
Fjernbetjening
Bemærk vedrørende parring af BLUETOOTHudstyr
ˎˎHvis du slukker enheden eller BLUETOOTHudstyret, før der er oprettet BLUETOOTHforbindelse, gemmes parringsoplysningerne ikke,
og parringen fuldføres ikke.
ˎˎParringstilstanden annulleres efter ca. 5 minutter.
Hvis parringstilstanden annulleres, før
fuldførelsen, skal du starte forfra fra trin 2.
ˎˎHandlingerne og visningen kan variere, afhængigt
af BLUETOOTH-udstyret eller versionen af den
installerede BLUETOOTH-software.
ˎˎ"Adgangskode" bliver muligvis kaldt
"Adgangsnøgle", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller
"Password" osv., afhængigt af BLUETOOTHudstyret. Du kan finde flere oplysninger om
adgangskoder i den betjeningsvejledning, der
fulgte med dit udstyr.
Personal Audio System
Betjeningsvejledning
Sådan oprettes forbindelse til en
smartphone med berøringstilslutning
(NFC)
ĄĄFor en NFC-kompatibel smartphone
ˎˎPlacer igen din smartphone på den del, der er
mærket med N .
ˎˎSluk enheden.
ˎˎSluk smartphonen.
ˎˎTryk på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN
.
ˎˎDeaktiver BLUETOOTH-funktionen på din
smartphone.
Lysbjælke
Lysbjælken lyser eller blinker blåt, når der oprettes forbindelse til BLUETOOTH-udstyr.
Lysbjælken lyser hvidt, når du har valgt CD-, USB-, radio- eller AUDIO IN-funktionen, eller når BLUETOOTHforbindelsen er afbrudt.
Tip
Du kan aktivere/deaktivere lysbjælken ved at trykke på
sekunder, mens BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
/TUNE -  og BLUETOOTH  og holde dem nede i 2
1 Tryk flere gange på RADIO FM/AM  for
at vælge AM eller FM.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen mellem "AM" og "FM".
2 Tryk på TUNE  eller + , og hold den
nede, indtil frekvenstallene ændres på
displayet.
Enheden scanner automatisk
radiofrekvenserne og stopper, når der
modtages et tydeligt signal.
Hvis du ikke kan stille ind på en station med
den automatiske indstilling, skal du trykke
flere gange på TUNE  eller +  for at ændre
frekvensen i intervaller.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse,
lyser "ST" på displayet.
Lysbjælke
Før enheden tages i brug
ZS-BTG905
Sådan tændes eller slukkes
Tryk på  ( (AC ONLY) på fjernbetjeningen)
.
ADVARSEL
Sådan justeres lyden
For at reducere risikoen for brand og elektrisk
stød, må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
Bemærkning vedrørende
licens og varemærker
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen
til apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker
noget unormalt ved apparatet, skal du med det
samme tage stikket ud af stikkontakten.
Anlægget er ikke koblet fra lysnettet, så længe
det sidder i stikkontakten, selvom der er slukket
for selve anlægget.
Enheden må ikke installeres på et indelukket
sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Du må ikke udsætte batterierne (batterienheden
eller de installerede batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende, i længere tid ad
gangen.
Navnepladen og vigtige sikkerhedsoplysninger
findes under enheden.
Strømkilder
Sådan vælges lydens karakteristika
Tryk på ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON,
ELECTRONICA eller FLAT  for at vælge den lyd,
der skal fremhæves.
Hver gang du trykker på SOUND  på
fjernbetjeningen, ændres indstillingen for lydens
fremhævelse som følger:
ROCK
POP
HIP-HOP
FLAT
ELECTRONICA
REGUETON
Sådan forstærkes baslyden
Tryk flere gange på POWER DRIVE WOOFER 
(WOOFER  på fjernbetjeningen) for at vælge
typen af baslyd med højttalerlyseffekt. Hver gang
du trykker på knappen, ændres angivelsen som
følger:
WOOFER 2 LIGHT SYNC*
(standard)
Lyser ikke
WOOFER 2
WOOFER 1
* Lyssynkroniseringsfunktionen skaber lyseffekter,
der er synkroniseret med musikken.
Brug af netledning eller batterier
Tilslut netledningen , eller læg otte R20-batterier (str. D) (medfølger ikke) i batterirummet .
 Til AC IN
Netledning (medfølger)
Til en stikkontakt

Valg af automatisk demo
(gælder ikke modeller i
Europa)
Enheden indeholder en automatisk demo, der
som standard er aktiveret. Når indstillingen er
aktiveret, aktiveres højttalerlydeffekten i
følgende situationer:
ˋNår
ˋ enheden slukkes.
ˋNår
ˋ der afspilles indhold fra andet end CD eller
USB.
ˋNår
ˋ der ikke er oprettet BLUETOOTHforbindelse med BLUETOOTH-funktionen (når
"NO BT" vises).
Tænd enheden, og tryk på MODE , og hold
den nede, indtil "DEMO MODE OFF" (indstillingen
er deaktiveret) eller "DEMO MODE ON"
(indstillingen er aktiveret) vises på displayet.
Bemærk
ˎˎBatterierne skal udskiftes, når OPR/BATT-indikatoren  er nedtonet, eller når enheden ikke kan betjenes.
Udskift alle batterierne. Før du udskifter batterier, skal du kontrollere, at du har fjernet en eventuel disk og
enhver tilsluttet USB-enhed og valgfri komponent fra enheden.
ˎˎHvis enheden skal bruges med batterier, skal du fjerne netledningen fra enheden og stikkontakten.
ˎˎNår enheden bruges med batterier, kan du ikke tænde enheden med fjernbetjeningen.
Demoen kan ikke bruges, når enheden kører på
batterier.
Afspilning af musikdisk
Om strømstyringsfunktionen (gælder kun modeller i Europa)
Enheden understøtter afspilning af følgende
disktyper.
Der er integreret en strømstyringsfunktion i enheden. Med denne funktion skifter enheden automatisk til
standby efter ca. 15 minutter uden brugerhandling eller uden lydoutput.
Bemærk
ˎˎMeddelelsen "AUTOSTBY" blinker på displayet i ca. 2 minutter, før der skiftes til standby.
ˎˎNår netledningen er tilsluttet, mens enheden er i standby, vises "STANDBY" på displayet.
ˎˎStrømstyringsfunktionen er ikke tilgængelig, når der bruges radio.
Klargøring af fjernbetjeningen
Isæt to R6-batterier (str. AA) (medfølger ikke).
ˋLyd-CD'er
ˋ
med CD-DA-spor, der er optaget i
diskformatet CD-DA.
ˋCD-R/CD-RW-diske
ˋ
med MP3- eller WMAlydfiler, der er optaget i ISO 9660 Level 1/Level
2 eller Joliet.
* Enheden understøtter ikke ophavsretsbeskyttede
DRM-filer (Digital Rights Management) eller filer,
der er downloadet i en online musikbutik. Hvis du
afspiller en af disse filer, springer enheden videre
til at afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Kompatible USB-enheder
Kravene til kompatibilitet for USB-enheder er som
følger. Før du bruger denne enhed, skal du
kontrollere, at dit udstyr understøtter kravene.
ˎˎUnderstøtter USB 2.0 (Full Speed).
ˎˎUnderstøtter tilstanden Mass Storage*.
* Tilstanden Mass Storage gør det muligt for en
USB-enhed at få adgang til en værtsenhed og
dermed overføre filer. De fleste USB-enheder
understøtter tilstanden Mass Storage.
1 Slut en USB-enhed til
-porten (USB) .
Bemærk
Enheden kan ikke bruges til opladning af
USB-enheder.
funktionen.
3 Tryk på   for at starte en afspilning.
Filnummer
Kompatibelt BLUETOOTH-udstyr
Kravene til kompatibilitet for udstyr er som følger.
Før du bruger denne enhed, skal du kontrollere, at
dit udstyr understøtter kravene.
funktionen.
2 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE , og ilæg
en disk med diskmærkaten opad i
CD-skuffen.
Efter mappenavnet og sangtitlen vises
filnummeret og afspilningstiden*.
Anden betjening
Ved normalt brug bør batterierne kunne holde i ca. 6 måneder. Batterierne skal udskiftes, når
fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden.
3 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  for at
lukke CD-skuffen.
4 Tryk på   for at starte afspilningen.
Funktion
Handling
Sæt en
afspilning på
pause
Tryk på  . Tryk på
knappen igen* for at
genoptage afspilningen.
Stop en
afspilning
Tryk på  .
Vælg en mappe Tryk på
 eller + .
Når du afspiller en MP3- eller WMA-disk, lyser
"MP3" (ved MP3-filer) eller "WMA" (ved
WMA-filer) på displayet.
Vælg en fil
Lyd-CD
Find et bestemt Tryk på  eller  , og
sted i en fil
hold den nede under en
afspilning, og slip knappen
ved det ønskede sted. Når
afspilningen er sat på pause,
skal du trykke på   for at
starte afspilningen, når det
ønskede sted er fundet.
Spornummer
Afspilningstid
MP3/WMA-disk
MP3/WMA-filnummer
Efter sangtitlen*1 vises
afspilningstiden*2.
*1Hvis der ikke findes en sangtitel i ID3- eller
WMA-oplysningerne, vises filnavnet.
*2Hvis afspilningen varer længere end 100
minutter, vises "--:--" på displayet.
Anden betjening
Handling
Sæt en
afspilning på
pause
Tryk på  . Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stop en
afspilning
Tryk på  .
Vælg en mappe Tryk på
på en MP3/
WMA-disk
Vælg et spor/
en fil
Tryk på  , og hold den
nede, indtil "NO DEV" vises på
displayet, og fjern derefter
USB-enheden.
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA/AAC-fil, kan
det ske, at afspilningen genoptages fra et andet
sted.
Tip
ˎˎAfspilningen starter fra den senest stoppede MP3/
WMA/AAC-fil (genoptag afspilning). Når filen er
stoppet, vises filnummeret og den forløbne
spilletid.
ˎˎHvis du vil annullere en gentaget afspilning (for at
starte afspilningen fra begyndelsen af den første
MP3/WMA/AAC-fil), skal du trykke på  .
Når du fjerner en USB-enhed, skal du altid trykke på
  og holde den nede og kontrollere, at "NO DEV"
vises, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner
USB-enheden uden at udføre denne procedure, kan
det ødelægge dataene på USB-enheden eller
ødelægge selve enheden.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Find et bestemt Tryk på  eller  , og
sted på et spor/ hold den nede under en
en fil
afspilning, og slip knappen
ved det ønskede sted. Når
afspilningen er sat på pause,
skal du trykke på   for at
starte afspilningen, når det
ønskede sted er fundet.
Eksempel på mappeopbygning og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er
som følger:
Mappe
MP3/WMA-fil
Parring
BLUETOOTH-udstyr skal "parres" på forhånd. Når
BLUETOOTH-udstyret først er parret, skal det ikke
parres igen, medmindre parringsoplysningerne
slettes. Denne enhed understøtter parring af op
til 5 stykker BLUETOOTH-udstyr.
Hvis dit udstyr er en NFC-kompatibel
smartphone, er det ikke nødvendigt at udføre
parringen manuelt. Brug smartphonen med
enheden som beskrevet i afsnittet "Sådan
oprettes forbindelse til en smartphone med
berøringstilslutning (NFC)".
Når du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du
være opmærksom på BLUETOOTHstatusindikatoren ( ) på displayet, der viser
netværksstatussen mellem enheden og dit
udstyr.
Indikationer for BLUETOOTH-funktionen
Status
BLUETOOTH-indikator
( )
BLUETOOTHforbindelsen er
deaktiveret
Lyser ikke
Stop en eventuel USB-afspilning, og tryk flere
gange på MODE .
Du kan vælge normal afspilning (afspilning i
kronologisk rækkefølge af alle filer på USBenheden), mappeafspilning (" " for alle filer i
den valgte mappe på USB-enheden), gentag
afspilning (" " for gentagelse af alle filer/" 1"
for gentagelse af en enkelt fil) eller Shuffleafspilning ("SHUF"). Du kan finde flere
oplysninger i afsnittet "Valg af
afspilningstilstand" på bagsiden.
Bemærk vedrørende USB-enheden
ˎˎDu kan ikke ændre afspilningstilstand under en
igangværende afspilning.
ˎˎAfspilningen kan være længe om at starte i
følgende situationer:
ˋˋNår mappeopbygningen er kompleks.
ˋˋNår kapaciteten på USB-enheden er ved at være
opbrugt.
ˎˎNår der er tilsluttet en USB-enhed, læser enheden
alle dens filer. Hvis der er mange mapper eller filer
på enheden, kan enheden være længe om at læse
dem.
ˎˎDu må ikke slutte en USB-enhed til enheden via
en USB-hub.
ˎˎFor nogle USB-enheder gælder, at der kan være
forsinkelse fra start og til udførelse af en handling.
ˎˎProblemfri drift kan ikke garanteres – heller ikke
selvom USB-enhederne er i overensstemmelse
med kravene til kompatibilitet.
ˎˎEnheden understøtter muligvis ikke alle de
funktioner, der findes på en tilsluttet USB-enhed.
ˎˎEnheden kan ikke bruges til opladning af
USB-enheder.
ˎˎFiler, der er optaget med enheden, afspilles i
mappens oprettelsesrækkefølge. Filer, der er
optaget med en anden enhed end denne (f.eks.
en computer), afspilles muligvis i en anden
rækkefølge, end de blev optaget i.
"NFC Nem Forbindelse" er en original app fra
Sony til Android-telefoner og er tilgængelig
på Google Play.
Søg efter "NFC Nem Forbindelse", eller scan
følgende QR-kode (Quick Response) for at
downloade og installere den gratis app. Der
kan påløbe kommunikationsafgifter i
forbindelse med download af appen.
Appen er ikke tilgængelig i alle lande og/eller
områder.
Igangværende
parring,
kommunikation eller
oprettelse af
forbindelse
Blinker
Forbindelse oprettet
Lyser konstant
3 Start appen "NFC Nem Forbindelse" på
smartphonen.
Sørg for, at programskærmen vises.
4 Rør enheden med smartphonen.
Lad smartphonen være i kontakt med den del
af enheden, der er mærket med N , indtil
smartphonen reagerer.
Bemærk
Hvis skærmen på din smartphone er låst,
reagerer smartphonen ikke. I dette tilfælde skal
du låse den op og derefter igen placere
smartphonen på den del, der er mærket med N
.
Smartphonen reagerer
(enheden er genkendt)
1 Tryk på BLUETOOTH PAIRING  for at
aktivere BLUETOOTH-funktionen.
2 Tryk på BLUETOOTH PAIRING , og
hold den nede for at aktivere enhedens
parringstilstand.
Når parringstilstanden aktiveres, høres et bip,
og BLUETOOTH-indikatoren ( ) blinker på
displayet.
Hvis du vil annullere parringstilstanden efter
aktivering, skal du trykke igen på BLUETOOTH
PAIRING .
Tip
Første gang du aktiverer BLUETOOTH-funktionen,
skifter enheden automatisk til parringstilstand,
og BLUETOOTH-indikatoren ( ) blinker.
3 Udfør parringen på BLUETOOTH-udstyret.
Tænd BLUETOOTH-udstyret, og aktiver
BLUETOOTH-funktionen på din enhed. Du kan
finde flere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit
BLUETOOTH-udstyr.
Når du har aktiveret BLUETOOTH-funktionen
på dit udstyr, søges der efter enheder, der kan
parres, og der vises en liste over registreret
udstyr på displayet. Vælg denne enhed på
listen. Enheden vises som "SONY:ZS-BTG905".
Hvis "SONY:ZS-BTG905" ikke vises, skal du
gentage anvisningerne fra trin 2.
Hvis der kræves adgangskode
Noget BLUETOOTH-udstyr kræver indtastning
af en 4-cifret adgangskode. Når du bliver bedt
om at indtaste en adgangskode, skal du
indtaste "0000".
Når udstyret er parret, og der er oprettet
BLUETOOTH-forbindelse, stopper BLUETOOTHindikatoren ( ) med at blinke, og "BT AUDIO"
vises på displayet.
Hvis du vil parre andet BLUETOOTH-udstyr,
skal du gentage trin 2 til 3.
Optagekilde
Destinationsmappe
MP3
WMA
CD-DA
REC1
Mappenavn
REC1-MP3_
WMA*4
Filnavn
Det samme
TRACK0001*3
som for
optagekilden*1
REC1-CD*4
*1Navnet vises med op til 35 tegn.
*2Mappenavne tildeles i fortløbende rækkefølge op
til maksimum 300 (herunder mappen "ROOT" og
"MUSIC").
*3Filnavne tildeles i fortløbende rækkefølge.
*4Der optages en ny fil til mappen "REC1-xxx" hver
gang, der udføres en REC1-optagelse.
Bemærk
ˎˎDu må ikke fjerne USB-enheden under en
igangværende optagelse eller sletning.
Hvis du gør det, kan det ødelægge dataene på
USB-enheden eller selve USB-enheden.
ˎˎDu må ikke slutte en USB-enhed til enheden via
en USB-hub.
ˎˎNår der optages fra en CD, optages sporene som
MP3-filer ved 128 kbps. Når der optages fra en
MP3/WMA-disk, optages MP3/WMA-filerne med
samme bithastighed som de originale MP3/
WMA-filer.
ˎˎCD'ens tekstoplysninger overføres ikke til MP3/
WMA-filerne.
ˎˎHvis du annullerer en optagelse, før den er
fuldført, oprettes en MP3/WMA-fil med indhold
op til det sted, hvor optagelsen blev stoppet.
ˎˎOptagelsen stopper automatisk i følgende
situationer:
ˋˋHvis USB-enheden løber tør for plads under
optagelsen.
ˋˋHvis antallet af MP3/WMA-filer på USB-enheden
overskrider grænsen for det antal, som enheden
kan genkende.
ˎˎEn enkel USB-enhed kan maksimalt indeholde 999
MP3/WMA-filer og 300 mapper (herunder
mappen "ROOT" og "MUSIC").
Det maksimale antal MP3/WMA-filer og mapper
kan variere, afhængigt af MP3/WMA-filen og
mappeopbygningen.
ˎˎHvis en mappe, der skal slettes, indeholder andre
filer end MP3/WMA/AAC-filer eller undermapper,
slettes disse ikke.
ˎˎHvis USB-enheden indeholder en mappe eller fil
med samme navn som den mappe/fil, som du
forsøger at optage, tilføjes den nyoptagede
mappe/fil et fortløbende nummer, så den
eksisterende mappe/fil ikke overskrives.
ˎˎDer høres ingen lyd under optagelsen.
Du kan optage musik fra en disk og gemme den
på en USB-enhed ved at slutte en USB-enhed (en
digital musikafspiller eller et USB-lagermedie) til
-porten (USB) .
Enheden understøtter kun optagelse fra
CD-DA- og MP3/WMA-diske. Lyd fra BLUETOOTH,
radio eller AUDIO IN kan ikke optages og
gemmes på en USB-enhed.
Denne enhed optager og gemmer lydfiler i
formatet MP3 eller WMA.
Den anslåede optagestørrelse er ca. 1 MB pr.
minut optagetid fra en CD. Filstørrelsen kan være
større for optagelser fra en MP3/WMA-disk.
Kompatible USB-enheder
Kravene til kompatibilitet for USB-enheder er som
følger. Før du bruger denne enhed, skal du
kontrollere, at dit udstyr understøtter kravene.
ˎˎUnderstøtter USB 2.0 (Full Speed).
ˎˎUnderstøtter tilstanden Mass Storage*.
* Tilstanden Mass Storage gør det muligt for en
USB-enhed at få adgang til en værtsenhed og
dermed overføre filer. De fleste USB-enheder
understøtter tilstanden Mass Storage.
Synkronoptagelse
Denne funktion gør det muligt at optage en hel
disk og gemme den på en USB-enhed.
1 Slut en USB-enhed, der kan optages på,
til
-porten (USB) .
2 Tryk på CD  for at aktivere CDfunktionen.
3 Ilæg den disk, der skal optages på.
4 Tryk på REC CD  USB .
Når den genkendes af enheden, skal du følge
de anvisninger, der vises på din smartphone
og fuldføre proceduren for oprettelse af
BLUETOOTH-forbindelse.
Når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse,
stopper BLUETOOTH-indikatoren ( ) med at
blinke, og meddelelsen "BT AUDIO" vises på
displayet.
"REC" blinker, og "CD SYNC" og "PUSH ENT"
vises skiftevis på displayet.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt.
Bemærk
ˎˎHvis enheden ikke er parat til optagelse, vises
"CD SYNC" og "PLEASE WAIT" skiftevis på
displayet.
ˎˎHvis der er mindre end 5 MB ledig kapacitet,
vises "DEVICE FULL" på displayet.
Gør følgende, hvis det ikke lykkes at udføre parring
og oprette BLUETOOTH-forbindelse.
ˋˋStart "NFC Nem Forbindelse" igen, og bevæg
langsomt din smartphone over den del, der er
mærket med N .
ˋˋHvis smartphonen sidder i et etui, skal du fjerne
smartphonens etui.
5 Tryk på ENTER  for at starte
Sådan bruges BLUETOOTHstandbyfunktionen
REC1-optagelse
Når du bruger BLUETOOTH-standbyfunktionen,
kan enheden tændes og bruges af BLUETOOTHudstyr.
Når enheden tændes, skal du trykke på 
 og holde den nede i mindst 2 sekunder.
BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres, og
enheden slukkes automatisk. Meddelelsen "BT
STANDBY" lyser på displayet, mens enheden
slukkes.
optagelsen.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt og
lyser derefter konstant under optagelsen.
Enheden og USB-enheden stopper
automatisk, når optagelsen er fuldført.
Denne metode gør det nemt at optage det
aktuelt afspillede spor eller den aktuelt afspillede
MP3/WMA-fil til en USB-enhed.
1 Slut en USB-enhed, der kan optages på,
til
-porten (USB) .
2 Tryk på CD  for at aktivere CDfunktionen.
3 Ilæg disken med det ønskede spor eller
med MP3/WMA-filen.
Sådan annulleres BLUETOOTHstandbyfunktionen
4 Vælg det spor eller den MP3/WMA-fil,
Når enheden tændes, skal du trykke på  
og holde den nede i mindst 2 sekunder. Enheden
slukkes, og der vises intet på displayet.
5 Tryk på REC CD  USB , mens det
Bemærk
ˎˎBLUETOOTH-standbyfunktionen er ikke
tilgængelig, når enheden kører på batterier.
ˎˎBLUETOOTH-standbyfunktionen er kun
tilgængelig, når der er slukket for enheden.
Sådan bruges radioen
Sørg for, at BLUETOOTH-udstyret (eller den
NFC-kompatible smartphone) og enheden er
placeret inden for 10 meter fra hinanden, og
kontroller følgende før betjening.
ˋAt
ˋ udstyrets BLUETOOTH-funktion er aktiveret.
ˋAt
ˋ parringen er fuldført og BLUETOOTHforbindelsen er oprettet korrekt. Hvis ikke, skal
der udføres parring (se "Sådan parres
BLUETOOTH-udstyr" eller "Sådan oprettes
forbindelse til en smartphone med
berøringstilslutning (NFC))".
ĄĄFor BLUETOOTH-udstyr
BLUETOOTH-funktionen.
Der oprettes automatisk forbindelse til det
sidst brugte udstyr.
musik, videoer, spil osv. på udstyret.
Kontroller, at BLUETOOTH-udstyret og enheden
er placeret inden for 1 meter fra hinanden.
REC1-optagelse
Optagelse fra en disk til en
USB-enhed
2 Start afspilningen af en lydkilde, f.eks.
Sådan parres BLUETOOTH-udstyr
ˎˎÆndr placeringen af enheden for at forbedre
AM-modtagelsen.
Filnavn
CDDA0001*2
Det samme
som for
optagekilden*1 TRACK0001*3
Ved QR-koden (Quick Response):
Brug en app, der kan læse QR-koder (Quick
Response).
1 Tryk på BLUETOOTH  for at aktivere
Bemærk
 eller + .
Tryk på  eller  . Du
kan springe over spor/filer
enkeltvis.
Til kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Til kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
CD-DA
Du kan finde flere oplysninger om
afspilningsfunktioner i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit
udstyr.
ĄĄFor en NFC-kompatibel smartphone
Start afspilningen af en lydkilde, f.eks. musik,
videoer, spil osv. på smartphonen.
Du kan finde flere oplysninger om
afspilningsfunktioner i den betjeningsvejledning,
der fulgte med din smartphone.
Bemærk
BLUETOOTH-funktionen deaktiveres i følgende
situationer:
ˋˋNår du trykker på   for at slukke enheden.
ˋˋNår du skifter til en anden funktion end
BLUETOOTH-funktionen.
Tip
Hvis lydstyrken er lav, skal du starte med at justere
lydstyrken på enheden. Hvis lydstyrken stadig er for
lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på det
tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller på smartphonen.
Tip til BLUETOOTH-udstyr
Prøv følgende, hvis der ikke automatisk oprettes
forbindelse til det sidst brugte udstyr:
ˋˋTryk på CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN , eller
genstart enheden.
ˋˋTryk derefter på BLUETOOTH  for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen igen.
Hvis der stadig ikke oprettes forbindelse, skal du
vælge enhedens modelnavn på listen over udstyr
(udfør trin 3 i afsnittet "Sådan parres BLUETOOTHudstyr").
Sådan afsluttes en BLUETOOTHforbindelse
Gør et af følgende for at afslutte en BLUETOOTHforbindelse.
der skal optages, og start afspilningen.
valgte spor eller den valgte MP3/WMA-fil
afspilles eller er sat på pause.
"REC" blinker, og "REC1" og "PUSH ENT" vises
skiftevis på displayet.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt.
Bemærk
ˎˎHvis enheden ikke er parat til optagelse, vises
"REC1" og "PLEASE WAIT" skiftevis på displayet.
ˎˎHvis der er mindre end 5 MB ledig kapacitet,
vises "DEVICE FULL" på displayet.
6 Tryk på ENTER  for at starte
optagelsen.
CD-afspilleren fortsætter afspilningen, når
optagelsen er fuldført.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på  .
USB REC/ERASE-indikatoren  lyser ikke.
Sådan fjernes en USB-enhed
1 Tryk på USB  for at deaktivere USBfunktionen, når optagelsen er stoppet.
2 Tryk på  , og hold den nede, indtil
"NO DEV" vises.
3 Fjern USB-enheden.
Sådan slettes MP3/WMA/AAC-filer
eller mapper på en USB-enhed
Du kan slette MP3/WMA/AAC-filer eller mapper
på en USB-enhed.
1 Slut en USB-enhed til -porten (USB) .
2 Tryk på USB  for at aktivere USB
Funktion
Fjern en
USB-enhed
Tryk på  eller  . Du
kan springe over filer
enkeltvis.
Du kan finde de seneste oplysninger om
kompatibelt BLUETOOTH-udstyr, herunder
NFC-kompatible smartphones, på følgende
websteder.
ˎˎÆndr placeringen af antennen for at forbedre
FM-modtagelsen.
Forbindelse" på smartphonen.
Nogle smartphones kan udføre One-touch
connection (berøringstilslutning), uden at du
behøver downloade appen "NFC Nem
Forbindelse". I sådanne tilfælde kan betjeningen
og specifikationerne afvige fra det, der beskrives
heri. Du kan finde flere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
WMA

* Hvis afspilningen varer længere end
100 minutter, vises "--:--" på displayet.
ˎˎUdstyret skal være i overensstemmelse med
BLUETOOTH-standard version 3.0.
ˎˎUdstyret skal understøtte A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio/
Video Remote Control Profile).
ˎˎNFC-funktion (kun nødvendig, når du bruger
enhedens NFC-parringsfunktion).
Sådan forbedres radiomodtagelsen
2 Download og installer appen "NFC Nem
Tip
2 Tryk på USB  for at aktivere USB-
1 Tryk på CD  for at aktivere CD-
Sådan udskiftes batterierne
BLUETOOTH-forbindelsen gør det muligt at
afspille musik fra trådløst tilsluttet BLUETOOTHudstyr, f.eks. mobiltelefoner, smartphones,
musikafspillere osv.
Enheden understøtter ikke NFC-kompatibelt
BLUETOOTH-udstyr (herefter kaldt "BLUETOOTHudstyr"), men understøtter NFC-kompatible
smartphones.
Tip
Hvis der er støj på FM-modtagelsen i stereo, skal du
trykke på MODE , indtil "MONO" vises på
displayet. Stereoeffekten forsvinder, men
modtagelsen bliver bedre.
1 Aktiver smartphonens NFC-funktion.
Trådløs afspilning af musik fra
BLUETOOTH-udstyr

Bemærk
Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed (en
digital musikafspiller eller et USB-lagermedie).
Enheden understøtter lydfiler i formatet MP3,
WMA og AAC*.
Hvad er "NFC"?
Tip
MP3

Sådan aktiveres/deaktiveres den
automatiske demo
Afspilning af musik fra en
USB-enhed
ˎˎEnhedens afspilningsrækkefølge kan afvige fra
afspilningsrækkefølgen på en tilsluttet USBenhed.
ˎˎDu må ikke gemme filer af en anden type end
MP3/WMA/AAC-filer eller unødvendige filer på en
USB-enhed, der indeholder MP3/WMA/AAC-filer.
ˎˎMapper uden MP3/WMA/AAC-filer springes over
under en afspilning.
ˎˎEnheden understøtter følgende lydformater:
ˋˋMP3 med filtypenavnet ".mp3".
ˋˋWMA med filtypenavnet ".wma".
ˋˋAAC med filtypenavnet ".m4a".
Bemærk, at enheden kan generere støj eller fejl,
selvom et filnavn er af en understøttet filtype
– dette kan skyldes, at den aktuelle fil er oprettet i
et andet lydformat.
ˎˎFormatet MP3 PRO understøttes ikke.
ˎˎWMA-filer, der er kodet i formatet WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO, understøttes ikke.
ˎˎAAC-filer, der er kodet i et ophavsretsbeskyttet
AAC-format, understøttes ikke.
ˎˎEnheden understøtter profilen AAC-LC (AAC Low
Complexity). Profilen HE-AAC (High Efficiency AAC)
understøttes ikke.
ˎˎI følgende situationer understøtter enheden ikke
lydfiler på en USB-enhed:
ˋˋNår det samlede antal lydfiler i en enkelt mappe
overskrider 999.
ˋˋNår det samlede antal lydfiler på en enkelt
USB-enhed overskrider 999.
ˋˋNår det samlede antal mapper på en enkelt
USB-enhed overskrider 300 (herunder mappen
"ROOT").
ˋˋNår et mappeniveau (mappedybde) overskrider
9 (herunder mappen "ROOT").
Antallet kan varierer, afhængigt af filen og
mappeopbygningen.
ˎˎKompatibilitet med al kodnings/
skrivningssoftware garanteres ikke. Hvis lydfilerne
på USB-enheden oprindeligt blev kodet med
ikke-kompatibel software, kan de pågældende
filer generere støj eller lydafbrydelser, eller bliver
måske slet ikke afspillet.
ˎˎMappe- og filnavne kan vises med op til 40 tegn,
herunder citationstegn.
ˎˎTegn og symboler, der ikke understøttes af
enheden, vises som "_".
ˎˎEnheden understøtter version ID3-tag-format
version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Når en fil indeholder
ID3-tag-oplysninger, vises sangtitel, kunstnernavn
og albumnavn. Hvis der ikke findes ID3-tagoplysninger, viser enheden følgende:
ˋˋFilnavn i stedet for sangtitel.
ˋˋMeddelelsen "NO ARTIST" i stedet for
kunstnernavn.
ˋˋMeddelelsen "NO ALBUM" i stedet for
albumnavn.
ID3-tag-oplysninger kan vises med op til 40 tegn.
Optagekilde

ˎˎMPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
ˎˎWindows Media er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
ˎˎDette produkt indeholder teknologi, der er
underlagt visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft.
Brug eller distribution af denne teknologi uden
for produktet er forbudt uden den eller de
tilhørende licenser fra Microsoft.
ˎˎOrdet BLUETOOTH® og logoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse
varemærker af Sony Corporation sker under
licens.
ˎˎN-mærket er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og
andre lande.
ˎˎAndroid er et varemærke tilhørende Google
Inc.
ˎˎAndre varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Drej VOLUME  med uret (+) eller mod uret ()
på enheden, eller tryk på VOLUME  eller +  på
fjernbetjeningen.
Enhedens lydstyrke kan justeres i intervaller fra 0
("VOL 0" på displayet) til 31 ("VOL MAX" på
displayet).
Bemærk vedrørende MP3/WMA-diske
ˎˎNår der indlæses en disk, læser enheden alle filer
på den pågældende disk. I løbet af denne tid vises
"READING". Hvis der er mange mapper eller filer af
en anden type end MP3/WMA-filer på disken, kan
det tage længere tid at starte afspilningen eller før
den næste MP3/WMA-fil afspilles.
ˎˎVi anbefaler, at du undlader at medtage filer af en
anden type end MP3/WMA-filer eller unødvendige
mapper, når der oprettes MP3/WMA-diske.
ˎˎMapper uden MP3/WMA-filer springes over under
en afspilning.
ˎˎEnheden understøtter følgende lydformater:
ˋˋMP3 med filtypenavnet ".mp3".
ˋˋWMA med filtypenavnet ".wma".
Bemærk, at enheden kan generere støj eller fejl,
selvom et filnavn er af en understøttet filtype
– dette kan skyldes, at den aktuelle fil er oprettet i
et andet lydformat.
ˎˎFormatet MP3 PRO understøttes ikke.
ˎˎWMA-filer, der er kodet i formatet WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO, understøttes ikke.
ˎˎI følgende situationer understøtter enheden ikke
lydfiler på en disk:
ˋˋNår det samlede antal lydfiler overskrider 512.
ˋˋNår det samlede antal mapper på en enkelt disk
overskrider 255.
ˋˋNår et mappeniveau (mappedybde) overskrider
9 (herunder mappen "ROOT").
ˎˎMappe- og filnavne kan vises med op til 35 tegn,
herunder citationstegn.
ˎˎTegn og symboler, der ikke understøttes af
enheden, vises som "_".
ˎˎEnheden er i overensstemmelse med ID3-tagformatet version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 for
MP3-filer og WMA-tag-formatet (som defineret af
ASF-specifikationen (Advanced Systems Format))
for WMA-filer. Når en fil indeholder ID3- eller
WMA-tag-oplysninger, vises sangtitel,
kunstnernavn og albumnavn. Hvis der ikke findes
tag-oplysninger, viser enheden følgende:
ˋˋFilnavn i stedet for sangtitel.
ˋˋMeddelelsen "NO ARTIST" i stedet for
kunstnernavn.
ˋˋMeddelelsen "NO ALBUM" i stedet for
albumnavn.
ID3-tag-oplysninger vises med op til 40 tegn, og
WMA-tag-oplysninger vises med op til 40 tegn.
Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senere, dog ikke Android
3.x)
Du kan finde flere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
ˎˎHvis din smartphone kører OS Android 2.3.3
eller senere og tidligere version end Android
4.1, skal du fortsætte til trin 2.
ˎˎHvis din smartphone kører OS Android 4.1
eller senere, skal du fortsætte til trin 4.
Synkronoptagelse
Mappenavn
Brug af radioen
Kompatible smartphones
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der
gør det muligt at etablere trådløs kommunikation
over korte afstande mellem forskellige enheder,
f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør
det nemt at opnå datakommunikation ved blot at
røre den angivne placering på NFC-kompatible
enheder.
Første gang der optages på en USB-enhed,
oprettes der en mappe med navnet "MUSIC" i
mappen "ROOT". Mapper og filer bliver oprettet i
mappen "MUSIC" som følger, afhængigt af
optagemetoden.
Destinationsmappe CD-MP3_WMA CD-DA
Når du rører enheden med en NFC-kompatibel
smartphone, aktiveres enheden automatisk, og
derefter fortsættes der automatisk med at
fuldføre parringen og oprette BLUETOOTHforbindelse.
*   (på enheden og
fjernbetjeningen) og VOLUME +
 (på fjernbetjeningen) er
blindfingermarkeret.
Regler for oprettelse af mapper og filer
funktionen.
3 Tryk på ERASE .
"SELECT" og "FLDR/TRK" vises skiftevis på
displayet.
4 Tryk flere gange på
 eller +  for at
vælge en mappe.
"FOLDER" vises efterfulgt af "ERASE?".
Hvis du vil slette en hel mappe, skal du
fortsætte til trin 6.
Hvis du vil slette en enkelt fil, skal du fortsætte
til trin 5.
Tryk på   for at annullere en sletning.
5 Tryk flere gange på  eller   for
at vælge den fil, der skal slettes.
"TRACK" vises efterfulgt af "ERASE?".
Tryk på   for at annullere en sletning.
6 Tryk på ENTER .
"ERASE??" vises på displayet. Tryk igen på
ENTER .
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt,
og den valgte MP3/WMA/AAC-fil eller mappe
slettes.
Når sletningen er fuldført, vises "COMPLETE"
på displayet.
7 Tryk på   for at afslutte sletningen.
USB REC/ERASE-indikatoren  lyser ikke.
ĄĄFor BLUETOOTH-udstyr
ˎˎSluk enheden.
ˎˎSluk udstyret.
ˎˎTryk på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN
.
ˎˎDeaktiver BLUETOOTH-funktionen på udstyret.
©2013 Sony Corporation Printed in China
Andre betjeningsmuligheder
Forholdsregler
Enhed
Fjernbetjening
Understøttede diske
Generelt
ˎˎLyd-CD (CD-DA*1-spor).
ˎˎCD-R/CD-RW, der indeholder MP3/WMA-filer
og er afsluttet*2 korrekt.
"LIGHT SYNC DEMO MODE" vises på
displayet.
*1CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital
Audio. Det er en optagestandard, der bruges til
lyd-CD'er.
*2Afslutningsprocessen gør det muligt at afspille
CD-R/CD-RW-diske på brugerens diskafspiller, og
afslutningen kan som regel aktiveres eller
deaktiveres som en valgfri indstilling under
diskoprettelsen i de forskellige softwareprodukter.
IKKE-understøttede diske
ˎˎCD-R/CD-RW, medmindre de er optaget i
lyd-CD-format eller formater, der er i
overensstemmelse med ISO 9660 Level 1/Level
2 eller Joliet.
ˎˎCD-R/CD-RW af ringe optagekvalitet, CD-R/
CD-RW med ridser eller snavs, eller CD-R/
CD-RW, der er optaget med ikke-kompatibelt
optageudstyr.
ˎˎCD-R/CD-RW, der ikke er afsluttet, eller der er
afsluttet forkert.
Bemærk vedrørende diske
*   (på enheden og
fjernbetjeningen) og VOLUME +
 (på fjernbetjeningen) er
blindfingermarkeret.
Brug af displayet
Indstilling af radiostationer
Displayet kan bruges til at få oplysninger om den
lydfil, der aktuelt afspilles fra en disk/USB-enhed.
Du kan gemme radiostationer i enhedens
hukommelse. Du kan gemme op til 30
radiostationer i alt – 20 for FM og 10 for AM.
Oplysninger om samlet antal spor og
afspilningstid for en lyd-CD
Når der er ilagt en CD, og indlæsningen er
fuldført, vises det samlede antal spor og den
samlede afspilningstid.
Samlet antal spor
1 Tryk flere gange på RADIO FM/AM
AUTO PRESET  for at vælge bånd.
2 Tryk på RADIO FM/AM AUTO PRESET
, og hold den nede, indtil "AUTO"
blinker på displayet.
Indstilling af automatisk
slukning
Automatisk slukning gør det muligt at falde i
søvn til radio eller musik fra tilsluttet udstyr.
Enheden slukkes automatisk efter et bestemt
stykke tid.
1 Afspil den ønskede musikkilde.
2 Tryk flere gange på SLEEP  for at vælge
den ønskede tid til automatisk slukning.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
angivelsen som følger:
Samlet afspilningstid
3 Tryk på ENTER  for at gemme
Oplysninger om samlet antal mapper på
en MP3/WMA-disk
Når der er ilagt en MP3/WMA-disk, og
indlæsningen er fuldført, vises det samlede antal
mapper. Det samlede antal filer og den samlede
afspilningstid vises ikke.
(Eksempel: MP3-disk)
stationen.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra den
laveste til den højeste frekvens.
Hvis en station ikke kan gemmes
automatisk
En station med et svagt signal skal gemmes
manuelt.
1 Tryk flere gange på RADIO FM/AM
AUTO PRESET  for at vælge bånd.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Tryk på MANUAL PRESET .
Samlet antal mapper
Det valgte bånd ("FM-xx" eller "AM-xx") vises
på displayet.
Sådan kontrolleres oplysninger om en
MP3/WMA/AAC-fil
4 Tryk på PRESET  eller + , indtil det
nummer, som stationen skal gemmes
under, blinker på displayet.
Kunstnernavn ( )*1
Albumnavn ( )*1
Aktuelt filnummer og afspilningstid*2
*1Hvis der ikke findes ID3-oplysninger, ruller
filnavnet, "NO ARTIST" og "NO ALBUM" hen over
displayet.
*2Kunstnernavnet eller albumnavnet erstattes af
dette inden for få sekunder.
Gentag afspilning én gang (
Gentag afspilning af alle (
Afspilning af valgt mappe (
1)
)*
,
)*
Shuffle-afspilning (SHUF)
Gentagelse af
Handling
Et enkelt spor/
en enkelt MP3/
WMA/AAC-fil
1 Tryk flere gange på MODE
, indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller  
for at vælge en lydfil, der
skal gentages.
3 Tryk på   for at
gentage afspilningen.
Alle spor/MP3/
WMA/AAC-filer
1 Tryk flere gange på MODE
, indtil " " vises.
2 Tryk på   for at
gentage afspilningen.
En valgt mappe 1 Tryk flere gange på MODE
, indtil " " (mappe) og
på en disk eller
USB-enhed
" " vises.
2 Tryk på
 eller +  for
at vælge en mappe.
3 Tryk på   for at
gentage afspilningen.
Bemærk
Hvis du har valgt Shuffle-afspilning, kan du ikke
vælge det forrige spor/den forrige fil ved at trykke
på  , og du kan heller ikke vælge en mappe
ved at trykke på
+ eller  .
Bemærk
Afspilning af musik på udstyr, der er tilsluttet
AUDIO IN-stikket , stopper ikke automatisk.
Brug det tilsluttede udstyr til at stoppe en
afspilning på det pågældende udstyr.
Sådan annulleres automatisk slukning
Enhedens højttalere gør det muligt at afspille lyd
fra en valgfri komponent, f.eks. en bærbar digital
musikafspiller.
Kontroller, at strømmen er afbrudt for hver
komponent, før der udføres tilslutning.
Du kan finde flere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
komponent, der skal tilsluttes.
Hvis det valgte nummer allerede er brugt til
en anden station, overskrives den
pågældende station med den nye station.
Tip
Gemte radiostationer forbliver i enhedens
hukommelse selv i følgende situationer.
ˋˋNår netledningen trækkes ud.
ˋˋNår batterierne fjernes.
Til AUDIO
IN-stik
Lydtilslutningskabel
(medfølger ikke)
1 Slut AUDIO IN-stikket  til
linjeudgangsstikket på den bærbare
digitale musikafspiller eller en anden
komponent via et lydtilslutningskabel
(medfølger ikke).
2 Tænd den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN , og start
1 Tryk flere gange på RADIO FM/AM
lydafspilningen på den tilsluttede
komponent.
2 Tryk på PRESET  eller +  for at vælge
Lyden fra den tilsluttede komponent sendes
via højttalerne.
AUTO PRESET  for at vælge bånd.
det nummer, som radiostationen er gemt
under.
Hvis du vil slutte enheden til et tv eller en
videobåndoptager, skal du bruge et
tilslutningskabel (medfølger ikke) med et
stereoministik i den ene ende og to phonostik i den anden.
Bemærk
ˎˎHvis enheden tilsluttes monostikket på en digital
musikafspiller, sendes lyden muligvis ikke via
enhedens højre højttaler.
ˎˎHvis enheden tilsluttes linjeudgangsstikket på en
digital musikafspiller, kan der forekomme
forvrængning. Hvis lyden forvrænges, skal
enheden tilsluttes høretelefonstikket på en
digitale musikafspiller.
ˎˎHvis enheden tilsluttes høretelefonstikket på en
digital musikafspiller, skal du skrue op for lyden på
den digitale musikafspiller, og derefter justere
lydstyrken på enheden.
Der høres ingen lyd.
Om sikkerhed
ˎˎLaserstrålen i denne CD-afspiller kan skade
øjnene, og du må derfor ikke skille kabinettet
ad. Al reparation skal udføres af fagfolk.
ˎˎHvis du spilder væske eller genstande ned i
enheden, skal du afbryde strømmen til
enheden, og få den kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
ˎˎDiske med afvigende form (f.eks. hjerte, firkant,
stjerne) kan ikke afspilles på enheden. Forsøg
på at afspille sådanne diske kan beskadige
enheden. Du må ikke bruge sådanne diske.
Der kan ikke udføres One-touch
connection (NFC).
Der er støj på lyden.
ˎˎKontroller, at din smartphone er kompatibel
med denne enhed (se "Kompatible
smartphones").
ˎˎKontroller, at appen "NFC Nem Forbindelse"
vises på smartphonen.
ˎˎKontroller, at smartphonens NFC-funktion er
aktiveret.
ˎˎTænd enheden, og placer igen smartphonen
på den del, der er mærket med N .
ˎˎPlacer din smartphone tæt på enheden, indtil
smartphonen reagerer. Hvis det mislykkes, skal
du bevæge smartphonen en smule på den del
af enheden, der er mærket N .
ˎˎHvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne
etuiet.
ˎˎNFC-funktionens modtagefølsomhed afhænger
af udstyret. Hvis det efter gentagne forsøg på
berøringstilslutning mislykkes at oprette
forbindelse til en smartphone, skal der oprettes
forbindelse til enheden ved at følge
vejledningen på skærmen.
ˎˎBliver der brugt en mobiltelefon eller andet
udstyr, der udsender radiobølger, i nærheden
af enheden? Hvis ja, skal enheden og
BLUETOOTH-udstyret fjernes fra det
pågældende udstyr. Udstyr som mobiltelefoner
osv. kan påvirke BLUETOOTHkommunikationen.
CD/MP3/WMA-afspiller
CD-afspilleren afspiller ikke, eller "NO
DISC" vises, selvom der er ilagt en disk.
ˎˎLæg CD'en med mærkatsiden opad.
ˎˎRengør CD'en.
ˎˎTag CD'en ud, og lad CD-skuffen stå åben i ca.
en time for at lade eventuel kondens
fordampe.
ˎˎCD-R/CD-RW'en kan være tom eller ikke
afsluttet.
ˎˎDisken indeholder ingen understøttede MP3/
WMA-filer.
ˎˎDer er problemer med kvaliteten af din CD-R/
CD-RW, optageudstyret eller
programsoftwaren.
ˎˎUdskift alle batterier med nye, hvis de er
opbrugte.
Lyden falder ud (kortvarige afbrydelser).
ˎˎSkru ned for lydstyrken.
ˎˎRengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er
meget beskadiget.
ˎˎPlacer enheden på et sted, hvor den ikke
udsættes for vibrationer.
ˎˎRengør lydlaserlinsen med en puster (fås i
almindelig handel).
ˎˎDer kan forekomme lydudfald eller støj, når der
bruges CD-R/CD-RW'er af ringe kvalitet, eller
hvis der er et problem med optageudstyret
eller programsoftwaren.
ˎˎFølgende diske tager længere tid om at starte
en afspilning.
ˋEn
ˋ disk med kompleks træstruktur.
ˋEn
ˋ disk med mange mapper eller med filer,
der er af en anden type end MP3/WMA-filer.
USB-enhed
"NO TRACK" vises, når der tilsluttes en
USB-enhed.
ˎˎUSB-enheden indeholder ingen understøttede
MP3/WMA/AAC-filer.
ˎˎBrug den medfølgende netledning, hvis
enheden skal køre på strøm – du må ikke
bruge andre netledninger.
ˎˎTag stikket ud af stikkontakten, hvis enheden
ikke skal bruges i en længere periode.
ˎˎNår enheden ikke skal køre på batterier, skal
batterierne fjernes for at undgå batterilækage
eller korrosion.
Om placering
ˎˎDu må ikke placere enheden på steder i
nærheden af varmekilder, på steder, hvor den
udsættes for direkte sollys, på steder med
meget støv eller mange mekaniske vibrationer,
eller i en bil, der står parkeret i solen.
ˎˎDu må ikke placere enheden, så den står på
skrå eller placere den på en ustabil overflade.
ˎˎDu må ikke placere genstande inden for 10 mm
fra kabinettets bagside. Ventilationsåbningerne
må ikke blokeres – hvis åbningerne blokeres
kan enheden ikke bruges korrekt, og dens
komponenters levetid kan reduceres.
ˎˎDer bruges en kraftig magnet i højttalerne, og
du skal derfor holde betalingskort med
magnetstrimmel eller ure med fjederoptræk på
afstand af enheden for at undgå, at
genstandene beskadiges af magneten.
Om betjening
ˎˎDer kan dannes kondens på udvendige
overflader eller indvendigt i enheden, hvis
enheden flyttes fra kolde til varme omgivelser
– kondensen kan forårsage fejl på enheden.
Hvis der dannes kondens, skal du slukke
enheden og lade den stå slukket, indtil
kondensen er fordampet. Du må ikke bruge
enheden, før al kondens er fordampet.
Om rengøring af kabinettet
ˎˎRengør kabinettet, betjeningspanelet og
knapperne med en blød klud, der er fugtet let
med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke
bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Om BLUETOOTH-kommunikation
ˎˎDen trådløse BLUETOOTH-teknologi har en
rækkevidde på ca. 10 meter.
Den maksimale kommunikationsrækkevidde
kan variere, afhængigt af hindringer (personer,
metal, vægge osv.) eller elektromagnetisme i
omgivelserne.
Enheden
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
ˎˎFølgende problemer kan opstå, hvis du
tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes.
ˋUSB-enheden
ˋ
genkendes ikke.
ˋNavne
ˋ
på filer eller mapper vises ikke på
enheden.
ˋAfspilningen
ˋ
kan ikke udføres.
ˋLyden
ˋ
falder ud.
ˋDer
ˋ høres støj.
ˋLyden
ˋ
er forvrænget.
"OVER CURRENT" vises.
ˎˎDer er registreret et unormalt niveau i den
elektriske strøm fra -porten (USB) . Sluk
enheden, og fjern USB-enheden fra -porten
(USB) . Prøv at bruge en anden USB-enhed.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen vises igen.
ˎˎUSB-enheden er muligvis ikke tilsluttet korrekt.
Sluk enheden, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter enheden.
Lyden er med støj, lydudfald eller
forvrænget.
ˎˎSluk enheden, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter enheden igen.
ˎˎMusikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Støjen kan være opstået under
optagelse af lydfilerne. Forsøg at optage
lydfilerne igen, og brug dem til afspilningen på
denne enhed.
USB-enheden kan ikke sættes i
(USB) .
Optimal ydeevne
Begrænset ydeevne
ˎˎFølgende forhold kan påvirke BLUETOOTHkommunikationernes følsomhed.
ˋNår
ˋ der er hindringer mellem enheden og
BLUETOOTH-udstyret, f.eks. en person, metal
eller en væg.
ˋNår
ˋ enheden står i nærheden af andre
enheder eller udstyr, f.eks. trådløst LANudstyr, mikrobølgeovn, trådløs telefon osv.,
der bruger et 2,4 GHz-frekvensbånd.
ˋNår
ˋ enheden er placeret på en hylde, der er
lavet af stål.
ˎˎBLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN-udstyr
(IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvensbånd
(2,4 GHz), og der kan derfor forekomme
mikrobølgeinterferens, der kan nedsætte
kommunikationshastigheden, forårsage støj
eller ugyldig tilslutning, hvis enheden bruges i
nærheden af trådløst LAN-udstyr. I sådanne
situationer skal du gøre følgende.
ˋHvis
ˋ
enheden bruges inden for en
rækkevidde af 10 m fra andet trådløst
LAN-udstyr, skal du slukke det trådløse
LAN-udstyr, hvis det er muligt, eller placere
enheden mindst 10 m væk fra det trådløse
LAN-udstyr.
ˋBrug
ˋ
BLUETOOTH-udstyret så tæt på
enheden som muligt.
ˎˎMikrobølger, der kommer fra BLUETOOTHudstyr, kan påvirke brugen af elektronisk
medicinsk udstyr. Sluk enheden og
BLUETOOTH-udstyret på følgende steder, da
brugen kan medføre ulykker.
ˋIˋ nærheden af brændbar gas, f.eks. på et
sygehus, i et tog, om bord på fly eller på en
tankstation.
ˋIˋ nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer.
ˎˎEnheden understøtter sikkerhedsfunktioner,
der er i overensstemmelse med BLUETOOTHstandarden, så der kan oprettes en sikker
forbindelse, når du bruger den trådløse
BLUETOOTH-teknologi – sikkerheden er dog
muligvis ikke tilstrækkelig, afhængigt af
indstillingen. Vær forsigtig, når du
kommunikerer via trådløs BLUETOOTHteknologi.
ˎˎSony er ikke ansvarlig for lækage af
oplysninger, der måtte opstå, når denne enhed
bruges med BLUETOOTH-funktionen.
ˎˎDer gives ingen garanti for, at der kan oprettes
forbindelse til alt BLUETOOTH-udstyr.
ˋBLUETOOTH-udstyr,
ˋ
der bruges med denne
enhed, skal være i overensstemmelse med
BLUETOOTH-standarden, som angivet af
Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i
henhold til overensstemmelsen.
ˋSelvom
ˋ
tilsluttet BLUETOOTH-udstyr er i
overensstemmelse med ovenstående
BLUETOOTH-standard, er det ikke alt udstyr,
der kan tilsluttes eller bruges korrekt,
afhængigt af udstyrets funktioner eller
specifikationer.
ˎˎDet kan tage tid at starte en kommunikation,
afhængigt af det tilsluttede udstyr.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller der opstår problemer med
enheden.
Radio
Lyden er lav, eller modtagelsen er af lav
kvalitet.
ˎˎUdskift alle batterierne.
ˎˎHvis der står et tv i nærheden, skal enheden
flyttes væk fra tv'et.
ˎˎVed FM-modtagelse: Ret antennen ud til fuld
længde, og drej den for at opnå en bedre
FM-modtagelse. Ved AM-modtagelse: Drej
enheden for at opnå en bedre modtagelse.
Billedet på tv'et er ustabilt.
ˎˎHvis du lytter til et FM-program i nærheden af
et tv med en indendørs antenne, skal enheden
flyttes væk fra tv'et.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
ˎˎUdskift begge batterier i fjernbetjeningen.
ˎˎKontroller, at fjernbetjeningen er rettet mod
enhedens fjernbetjeningsmodtager.
ˎˎFjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og enheden.
ˎˎKontroller, at fjernbetjeningsmodtageren ikke
udsættes for kraftigt lys, f.eks. direkte sollys
eller lys fra et lysstofrør.
ˎˎGå tættere på enheden, når du bruger
fjernbetjeningen.
Hvis problemet fortsætter, selvom du har forsøgt
med ovenstående løsningsforslag, skal du
trække netledningen ud eller fjerne alle
batterierne. Når alle angivelser på displayet er
forsvundet, skal du isætte netledningen eller
batterierne igen. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Meddelelser
CANNOT PLAY: CD'en i CD-skuffen understøttes
ikke (f.eks. en disk, der er i stykker).
DEVICE FULL: Der er ikke plads til optagelsen på
USB-enheden.
FOLDER FULL: Antallet af mapper på USBenheden har overskredet sit maksimum.
NO BT: Der er ikke oprettet BLUETOOTHforbindelse.
NO DEV: En USB-enhed fjernes/er blevet fjernet.
NO DISC: Der er ingen disk i CD-skuffen.
NO TRACK: Sporene/filerne på disken/USBenheden kan ikke afspilles/optages.
NOT SUPPORT: Disken i CD-skuffen understøttes
ikke, eller den tilsluttede USB-enhed
understøttes ikke.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under ikke-tilladte forhold.
PROTECT: Du har forsøgt at gemme en
optagelse på en skrivebeskyttet USB-enhed.
TRACK FULL: Antallet af filer på USB-enheden
har overskredet sit maksimum.
Specifikationer
CD-afspiller
System
Digitalt lydsystem til CD (Compact Disc)
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laseroutput: Mindre end 44,6 μW
(dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsens
overflade på den optiske pickup-blok med
7-mm-blænde).
Antal kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz til 20.000 Hz +1/–2 dB
Lydfejl og vibration
Under målelig grænse
USB
Understøttede bithastigheder
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps til 320 kbps, variabel bithastighed
WMA:
48 kbps til 192 kbps, variabel bithastighed
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 kbps til 320 kbps, variabel bithastighed
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 kHz
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Modulationsmetode
FHSS
Udgang
BLUETOOTH-specifikation, strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-band (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
Understøttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Understøttet codec*4
SBC (Subband Codec)
*1Det aktuelle område kan variere, afhængigt af
faktorer som hindringer mellem enheder,
magnetfelter omkring en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, modtagefølsomhed, antennens
ydeevne, operativsystem, programsoftware osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler angiver
specifikationerne for BLUETOOTH-kommunikation
mellem enheder.
*3Ikke alle handlinger er tilgængelige, afhængigt af
enheden.
*4Codec: Format til komprimering og konvertering
af lydsignaler.
Radio
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz til 108,0 MHz
AM: 531 kHz til 1.602 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Antenne med indbygget ferritkerne
Indgang
AUDIO IN
Stereoministik
-port (USB)
Type A, maksimumstrøm 500 mA, kompatibel
med USB 2.0 Full Speed
Generelt
Der høres ingen lyd.
-porten
ˎˎUSB-enhedens stik eller USB-kablet vender
forkert. Vend det, og sæt det korrekt i
-porten (USB) .
"READING" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før en afspilning starter.
ˎˎIndlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde:
ˋNår
ˋ der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
ˋNår
ˋ filstrukturen er kompleks.
ˋNår
ˋ der næsten ikke er mere hukommelse.
ˋNår
ˋ den indbyggede hukommelse er
fragmenteret.
Hvis du vil undgå ovennævnte problemer,
anbefaler vi, at du overholder følgende
retningslinjer:
for, at der maksimalt er 100 mapper på
ˋSørg
ˋ
USB-enheden.
for, at der maksimalt er 100 filer pr.
ˋSørg
ˋ
mappe.
Fejlvisning.
Stålkabinet
Parringen mislykkes.
ˎˎPlacer BLUETOOTH-udstyret tættere på
enheden.
ˎˎSlet enhedens modelnavn på BLUETOOTHudstyret, og gentag parringen (se "Sådan
parres BLUETOOTH-udstyr").
ˎˎKontroller, om BLUETOOTH-udstyret er
kompatibelt med denne enhed. Du kan finde
de seneste oplysninger om kompatibelt
BLUETOOTH-udstyr på det websted, der er
angivet i afsnittet "Kompatibelt BLUETOOTHudstyr".
ˎˎKontroller, at du har valgt den korrekte funktion
for den musik- eller lydkilde, der skal afspilles.
Det tager længere tid end normalt at
starte en afspilning.
Om strømkilder
Tilslutning af valgfrie
komponenter
Til komponent
(f.eks. bærbar
digital
musikafspiller)
ˎˎDette produkt er beregnet til at afspille diske,
der er i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc). Nogle pladeselskaber udgiver
musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, der ikke er i
overensstemmelse med CD-standarden, og
sådanne diske kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
ˎˎKontroller, at batterierne er isat korrekt.

* Disse funktioner er kun tilgængelige for MP3/
WMA/AAC-filer.
Tiden til automatisk slukning vises i få
sekunder, før displayet skifter til den forrige
visning. Når indstillingen aktiveres, nedtones
displayet, og lyssynkroniseringsfunktionen
deaktiveres.
Når den forudindstillede tid er gået, slukkes
enheden automatisk.
Musikdiske med teknologi til beskyttelse
af ophavsret
Enheden tændes ikke, når den kører på
batteri.

Gentag afspilning af valgt mappe (
* Ved CD eller USB: Enheden slukker automatisk,
når en afspilning slutter eller efter 90 minutter.
Ved BLUETOOTH, radio eller AUDIO IN: Enheden
slukker efter 90 minutter.
stationen.
Brug af radioen med gemte
radiostationer
)
20MIN
ˎˎEn DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
DVD-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden side. Lydsiden
overholder ikke CD-standarden (Compact Disc),
og afspilning på dette produkt kan derfor ikke
garanteres.
ˎˎKontroller, at netledningen er sat godt i
stikkontakten.
ˎˎGentag parringen (se "Sådan parres
BLUETOOTH-udstyr").
ˎˎKontroller, om BLUETOOTH-udstyret er
kompatibelt med denne enhed. Du kan finde
de seneste oplysninger om kompatibelt
BLUETOOTH-udstyr på det websted, der er
angivet i afsnittet "Kompatibelt BLUETOOTHudstyr".

Normal afspilning (ingen visning)
10MIN
Bemærk vedrørende DualDisc
Enheden tændes ikke, når netledningen
tilsluttes.

Hver gang du trykker på knappen, ændres
angivelsen som følger:
OFF
5 Tryk på ENTER  for at gemme
Du kan indstille enheden til at afspille spor/filer
flere gange eller i vilkårlig rækkefølge på en disk/
USB-enhed.
Stop en eventuel disk/USB-afspilning, og
tryk flere gange på MODE .
30MIN
ˎˎRengør CD'en med en renseklud
før afspilning. Aftør CD'en fra
midten og ud. Hvis der er ridser,
snavs eller fingeraftryk på CD'en,
kan der opstå fejl ved afspilning af
spor.
ˎˎDu må ikke bruge
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
ˎˎDu må ikke udsætte CD'en for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
ˎˎDu må ikke sætte papir eller klistermærker på
en CD eller ridse CD'ens overflade.
ˎˎAnbring CD'en i coveret efter afspilning.
ˎˎTænd enheden, og deaktiver den automatiske
demo ved at trykke på MODE , indtil "DEMO
MODE OFF" vises på displayet.

Valg af afspilningstilstand
60MIN
Tryk flere gange på SLEEP  for at vælge "OFF".
Tryk flere gange på DISPLAY  under en
igangværende afspilning af en disk/USB-enhed.
Visningen på displayet ændres som følger:
Sangtitel ( )*1
AUTO*
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Fejlfinding
ˎˎDataene på USB-enheden kan være
beskadiget. Send musikdataene til USBenheden igen.
ˎˎEnheden understøtter kun visning af store
bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og understreg (_).
Andre tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden genkendes ikke.
ˎˎSluk enheden, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter enheden.
ˎˎUSB-enheden fungerer ikke korrekt. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med USBenheden.
Afspilningen starter ikke.
ˎˎSluk enheden, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter enheden.
Afspilningen starter ikke fra det første
spor.
ˎˎIndstil afspilningen til normal afspilning.
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
ˎˎLydfilerne har muligvis et ikke-understøttet
filtypenavn. Enheden understøtter følgende
filtypenavne:
ˋMP3
ˋ
med filtypenavnet ".mp3".
ˋWMA
ˋ
med filtypenavnet ".wma".
ˋAAC
ˋ
med filtypenavnet ".m4a".
ˎˎLydfilerne er muligvis oprettet i andre formater
end formaterne MP3/WMA/AAC.
ˎˎUSB-lagerenheden bruger et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32.*
ˎˎUSB-lagerenheden er partitioneret. Der kan
kun afspilles MP3/WMA/AAC-filer i første
partition.
ˎˎDer kan afspilles filer i op til 9 mappeniveauer.
ˎˎAntallet af mapper på enheden overskrider
300 (herunder mappen "ROOT").
ˎˎAntallet af filer på enheden overskrider 999.
ˎˎAntallet af filer pr. mappe overskrider 999.
ˎˎFilerne er krypteret eller beskyttet med
adgangskode.
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men ikke
alle USB-lagerenheder understøtter begge
filsystemer.
Du kan finde flere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USBlagerenheden, eller du kan kontakte producenten.
BLUETOOTH-udstyr
Der høres ingen lyd.
ˎˎKontroller, at enheden ikke er placeret for langt
væk fra BLUETOOTH-udstyret (eller din
smartphone), eller at enheden ikke påvirkes af
interferens fra et trådløst LAN, en anden
2,4 GHz trådløs enhed eller en mikrobølgeovn.
ˎˎKontroller, at BLUETOOTH-forbindelsen blev
fuldført korrekt mellem enheden og
BLUETOOTH-udstyret (eller din smartphone).
ˎˎGentag parringen (se "Sådan parres
BLUETOOTH-udstyr").
ˎˎHold udstyret på afstand af metalgenstande
eller -overflader.
ˎˎKontroller, at BLUETOOTH-funktionen er
aktiveret på BLUETOOTH-udstyret (eller din
smartphone).
Lyden falder ud eller sker med korte
sammenfald.
ˎˎHvis der er placeret andre enheder i nærheden,
der genererer elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst LAN, en eller mere BLUETOOTHudstyr eller en mikrobølgeovn, skal udstyret og
enheden flyttes væk fra sådant udstyr.
ˎˎFjern eventuelle hindringer mellem enheden
og udstyret, eller flyt udstyret og enheden væk
fra hindringen.
ˎˎPlacer enheden og udstyret så tæt som muligt
på hinanden.
ˎˎFind en ny placering til enheden.
ˎˎFind en ny placering til BLUETOOTH-udstyret
eller din smartphone.
Højttaler
Full range: 10 cm dia., 4,6 Ω, keglemembran (2)
Woofer: 13 cm dia., 4,6 Ω, keglemembran (1)
Tweeter: 3,5 cm dia. (2)
Udgangseffekt
4 W + 4 W (ved 4,6 Ω, 10 % harmonisk
forvrængning)
Woofer:
12 W (ved 4,6 Ω, 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
Til enheden:
Modeller i Australien og Europa
230 V AC, 50 Hz (netforsyning)
12 V DC (8 R20-batterier (str. D))
Andre lande/områder
220 V til 240 V AC, 50/60 Hz (netforsyning)
12 V DC (8 R20-batterier (str. D))
Til fjernbetjeningen:
3 V DC, 2 R6-batterier (str. AA)
Strømforbrug
15 W AC
Strømforbrug (i standby)
Under 0,9 W
Strømforbrug (med funktionen BLUETOOTH i
standby)
Under 1,8 W
Batteritid*1, *2
Afspilning af CD
Ca. 20 timer
Afspilning fra USB-enhed
Ca. 16 timer (ved belastning på 100 mA)
Ca. 8 timer (ved belastning på 500 mA)
Afspilning fra BLUETOOTH-udstyr
Ca. 22 timer
FM-modtagelse
Ca. 26 timer
*1Målt med Sony-standarder. Den faktiske batteritid
kan variere, afhængigt af forholdene for enheden
eller driftsforholdene.
*2Med brug af Sony-alkalinebatterier.
Mål
Ca. 600 mm × 210 mm × 355,5 mm (B/H/D)
(med fremspring)
Vægt
Ca. 8,0 kg (med batterier)
Medfølgende tilbehør
Netledning (1)
Fjernbetjening (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Download PDF

advertising