Sony | ZS-PE40CP | Sony ZS-PE40CP CD-ghettoblaster Betjeningsvejledning

Placering af betjeningsknapper
Grundlæggende betjening
Numrene, der anvendes til knap- eller jackstiknavnene i illustrationen nedenfor, anvendes herefter også i
alle betjeningsforklaringer.
 
Du kan afspille de følgende typer diske på dette
anlæg.
 
Personal Audio System
Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er
som følger:
Mappe
MP3-/WMA-fil
Lyd-CD'er, hvorpå der er gemt CD-DA-spor i
CD-DA-diskformat
CD-R/CD-RW-diske hvorpå der er gemt
MP3- eller WMA-lydfiler i ISO 9660 niveau 1/
niveau 2 eller Joliet


Brugsanvisning
Afspilning af en musikdisk
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge


©2013 Sony Corporation
funktionen.
For at reducere risikoen for brand og elektrisk
stød, må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen
til apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker
noget unormalt ved apparatet, skal du med det
samme tage stikket ud af stikkontakten.
Anlægget er ikke koblet fra lysnettet, så længe
det sidder i stikkontakten, selvom der er slukket
for selve anlægget.
Enheden må ikke installeres på et indelukket
sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen.
Du må ikke udsætte batterierne (batterienheden
eller de installerede batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende, i længere tid ad
gangen.
Mærkeskiltet er placeret på undersiden af
anlægget.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, der
sælges i lande, hvor EU's direktiver er
gældende.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til
produkt overensstemmelse i henhold til EU
lovgivning skal adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henviser vi til de
adresser, som fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Europe Only
3 Luk lågen til CD-rummet.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt indeholder teknologi, der er
underlagt visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft.
Brug eller distribution af denne teknologi uden
for produktet er forbudt uden den eller de
tilhørende licenser fra Microsoft.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere. I
denne brugsanvisning er mærkerne ™ og ®
ikke angivet.
MP3-/WMA-filnummer
Til en stikkontakt ()
Til AC IN ()
4 Tryk på   for at starte afspilning.
Sådan anvendes anlægget på batterier
Sæt seks R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) ind i batterirummet. For at anvende anlægget på
batterier skal du afbryde netledningen fra anlægget og stikkontakten.
Når du afspiller en MP3- eller WMA-disk, lyser
"MP3" (for MP3-filer) eller "WMA" (for
WMA-filer) på displayet.
Lyd-CD
Underside
Anvend alkali-batterier
til dette anlæg. Brug af
manganbatterier
anbefales ikke, da
denne batteritype har
en ekstremt kort
driftstid.
Spornummer
Afspilningstid
MP3-/WMA-disk
MP3-/WMA-filnummer
Bemærk
Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  bliver svag, eller når anlægget ikke kan betjenes. Udskift alle
batterierne med nye batterier. Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne eventuelle CD'er og
afbryde alle USB-enheder fra anlægget.
Brug af strømstyringsfunktionen
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand efter cirka 20 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere standby-tilstanden skal du trykke samtidigt på DISPLAY/ENTER  og
 . Hver gang du trykker på knappen, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" på
displayet.
Bemærkninger
 Meddelelsen "STANDBY" begynder at blinke på displayet i ca. 2 minutter, før anlægget går i standby-tilstand.
 I standby-tilstand vises "STANDBY" på displayet, når netledningen er forbundet.
 Den automatiske standby-funktion er ikke tilgængelig i FM/AM-funktionen.
Før du bruger anlægget
Sådan tænder og slukker du for strømmen
Tryk på OPERATE . Du kan også tænde for anlægget vha. den direkte tændefunktion (nedenfor).
I denne manual beskrives betjeningerne hovedsageligt med den direkte tændefunktion.
Brug af den direkte tændefunktion
Efter visning af mappenavnet*1
og sangtitlen*2, vises
afspilningstiden*3.
*1Hvis der ikke er nogen mappe, vises "ROOT" på
displayet.
*2Hvis der ikke er opgivet nogen sangtitel som
ID3- eller WMA-taginformation, vises der "NO
TITLE".
*3Hvis afspilningstiden er længere end
100 minutter, vises "― ―: ― ―" på displayet.
Andre betjeninger
For at
Skal du gøre følgende
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  . Tryk på
knappen igen for at vende
tilbage til afspilning.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  . Når du trykker
på   efter afspilningen er
stoppet, starter afspilningen
fra begyndelsen af det spor
(eller den MP3-/WMA-fil), som
du afspillede sidst
(Genoptagelse af afspilning).
Tryk på USB , CD , RADIO FM/AM  eller AUDIO IN , mens anlægget er slukket. Der tændes for
strømmen i den valgte funktion.
Ændring af lydstyrken
Tryk på VOLUME + eller  .
Anlæggets lydstyrkeindstilling kan ændres i trin fra 0 til 31. For det 31. trin vises "VOL MAX".
Annullere
genoptagelse
af afspilning
Lytning ved hjælp af hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefoner til  (hovedtelefoner)-stikket .
Tryk to gange på  . Når du
trykker på  , efter du har
annulleret genoptagelse af
afspilning, starter
afspilningen fra begyndelsen
af det første spor/fil.
(Mappe) +
Vælge en
mappe på en
MP3-/
WMA-disk
Tryk på TUNE/
eller  .
Vælge et spor/
fil
Tryk på  eller  . Du
kan springe spor/filer over én
efter én.
Finde et punkt i
et spor/fil
Hold  eller   nede
under afspilning og slip
knappen på det ønskede
punkt. Når du lokaliserer et
punkt under midlertidigt stop
af afspilning, skal du trykke
på   for at starte
afspilningen, efter det
ønskede punkt er fundet.
 Når der isættes en disk, læser anlægget alle
filerne på den disk. Der vises "READING", mens
dette udføres. Hvis der er mange mapper eller
ikke-MP3-/WMA-filer på disken, kan det muligvis
tage lang tid, før afspilningen begynder, eller før
den næste MP3-/WMA-fil begynder at afspille.
Vi anbefaler, at ikke-MP3-/WMA-filer eller
unødvendige mapper ikke medtages ved
oprettelse af MP3-/WMA-diske.
Under afspilning springes mapper, der ikke
indeholder nogen MP3-/WMA-filer, over.
Anlægget understøtter følgende lydformater:
MP3: Filendelse ".mp3"
WMA: Filendelse ".wma"
Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte
filendelse, så hvis den faktiske fil blev oprettet i et
andet lydformat, kan det muligvis medføre støj
eller anden funktionsfejl på dette anlæg.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en disk i
følgende tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler overstiger 511.
Når det samlede antal mapper på en enkelt disk
overstiger 511.
Når biblioteksniveauet (mappedybden)
overstiger 8 (inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappenavne og filenavne kan vises med op til 32
tegn, inklusive anførselstegn.
Tegn og symboler som ikke kan vises på dette
anlæg, vises som "_".
 Dette anlæg er kompatibelt med version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 i ID3-tagformatet for MP3-filer og
WMA-tagformatet (defineret vha. ASF (Advanced
Systems Format)-specifikationen) for WMA-filer.
Når der er ID3- eller WMA-tagoplysninger for en
fil, vises sangtitlen, kunstnernavnet og
albumnavnet. Hvis der ikke er nogen
tagoplysninger for en fil, viser anlægget følgende:
Filnavnet i stedet for sangtitlen.
"NO ARTIST" i stedet for kunstnernavnet.
"NO ALBUM" i stedet for albumnavnet.
ID3-tagoplysninger kan vises med op til 64 tegn,
og WMA-tagoplysninger kan vises med op til 32
tegn.
Når mappenavnet og sangtitlen er
blevet vist, vises filnummeret og
afspilningstiden*.
* Hvis afspilningstiden er længere end
100 minutter, vises den som "--:--" på displayet.
Andre betjeninger
For at
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Skal du gøre følgende
Tryk på  . Tryk på
knappen igen for at vende
tilbage til afspilning*.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  . Når du trykker
på   efter afspilningen
er stoppet, starter
afspilningen fra det punkt,
hvor du stoppede
afspilningen (Genoptagelse
af afspilning).
Annullere
genoptagelse
af afspilning
Tryk to gange på  . Når du
trykker på   efter du har
annulleret genoptagelse af
afspilning, starter
afspilningen fra begyndelsen
af den første fil.
Vælge en
mappe
Tryk på TUNE/
eller  .
Vælge en fil
Tryk på  eller  . Du
kan springe filer over én ad
gangen.
Finde et sted i
en fil
Hold  eller   nede
under afspilning og slip
knappen på det ønskede
punkt. Når du lokaliserer et
punkt under midlertidigt stop
af afspilning, skal du trykke
på   for at starte
afspilningen, efter det
ønskede punkt er fundet.
Fjerne en
USB-enhed
Hold   nede indtil "NO
DEVICE" vises på displayet og
afbryd derefter USB-enheden.
(Mappe) +
* Når der afspilles en VBR MP3-/WMA-fil, genstarter
afspilningen muligvis fra et andet sted.
Bemærk
Lytning til musik på en USBenhed
Når du fjerner USB-enheden, skal du altid udføre
den procedure, der er beskrevet ovenfor i "Andre
betjeninger". Fjerner du USB-enheden uden at
udføre denne procedure, kan det ødelægge dataene
på USB-enheden eller beskadige selve enheden.
Du kan afspille lydfiler, der er gemt på en
USB-enhed (en digital musikafspiller eller
USB-lagermedier).
Der kan afspilles lydfiler i MP3- og WMA-format*
på dette anlæg.
Sådan vælges en hukommelse på
enheden, som skal afspilles
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) eller filer, der er downloadet
fra en onlinemusikhandel, kan ikke afspilles på
dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille sådanne
filer, afspiller anlægget den næste lydfil, der ikke
er beskyttet.
Kompatible USB-enheder
Der gælder følgende kompatibilitetskrav for
USB-enheder. Kontroller, at din enhed
overholder disse krav, før du bruger dem
sammen med dette anlæg.
Overholdelse af USB 2.0 (Fuld hastighed)
Understøtter masselagertilstand*
* Masselagertilstand er en tilstand, der gør en
USB-enhed tilgængelig for en værtsenhed,
så filoverførsel er mulig. De fleste USBenheder understøtter masselagertilstand.
Hvis USB-enheden har mere end én hukommelse
(for eksempel intern hukommelse og et
hukommelseskort), kan du vælge, hvilken
hukommelse der skal bruges, og derefter starte
afspilningen. Sørg for at vælge en hukommelse,
før du starter afspilningen, da du ikke kan vælge
en hukommelse under afspilning.
1 Tilslut USB-enheden til

Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en genbrugsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Etiketteside
vendende udad
Tilslut netledningen til anlægget () og stikkontakten ().
Bemærkning vedrørende
licens og varemærker
3 Tryk på   for at starte afspilning.
Bemærkninger om MP3-/WMA-diske
Sådan anvendes anlægget på vekselstrøm
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På
visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til
at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet blev købt.
Hvis USB-enheden ikke har et
enhedsnavn*1
"STORAGE DRIVE" ruller én gang på displayet,
hvorefter "xxxFLDR"*2 vises på displayet.
CD OPEN 
Strømkilder
ADVARSEL
funktionen.
Tryk forsigtigt på midten af
disken, indtil den klikker på plads.
Printed in China
ZS-PE40CP
2 Tryk på USB  for at aktivere USB-
*1Et enhedsnavn er et navn, som du kan tildele til
datalagermedier eller -enheder.
*2"xxx" er det samlede antal mapper.
1 Tryk på CD  for at aktivere CD-
CD-rummet med etikettesiden vendende
udad.


(USB)-porten
.
Hvis USB-enheden har et enhedsnavn
Enhedsnavnet*1 ruller én gang på displayet,
hvorefter "xxxFLDR"*2 vises på displayet.
2 Tryk på CD OPEN  og placer en disk i
*  MANUAL PRESET
 og VOLUME +  har
et justeringspunkt.
1 Tilslut USB-enheden til

4-453-772-71(1)
(USB)-porten
.
2 Tryk på USB  for at aktivere USBfunktionen.
3 Tryk på USB MEMORY SELECT  indtil
der vises "SELECT?" på displayet.
4 Tryk på DISPLAY/ENTER .
5 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge et
hukommelsesnummer.
Hukommelsesnavnet vises. Navnet vises på
forskellige måder, afhængigt af
specifikationerne for USB-enheden.
Hvis der kun kan vælges én hukommelse, skal
du fortsætte til trin 6.
6 Tryk på DISPLAY/ENTER .
Skift mellem afspilningstilstande
Tryk gentagne gange på MODE , mens
USB-enheden er stoppet.
Du kan vælge normal afspilningstilstand
(afspilning i rækkefølge af alle filer på USBenheden), mappeafspilningstilstand (" " for alle
filer i den angivne mappe på USB-enheden),
gentaget afspilning (" " for gentagelse af alle
filer/" 1" for gentagelse af en fil) eller afspilning
i tilfældig rækkefølge ("SHUF"). Der er flere
oplysninger under "Valg af afspilningstilstand"
på bagsiden.
Bemærkninger om USB-enheden
 Korrekt funktion kan ikke altid garanteres, heller
ikke selvom USB-enhederne overholder
kompatibilitetskravene.
 Det kan tage lang tid, før afspilningen begynder,
hvis:
Mappestrukturen er kompleks.
USB-enheden næsten er fyldt.
 Når en USB-enhed tilsluttes, læser anlægget alle
filerne på enheden. Hvis der er mange mapper
eller filer på enheden, kan det tage lang tid for
anlægget at læse dem alle.
 Tilslut ikke en USB-enhed til anlægget via en
USB-hub.
 For nogle tilsluttede USB-enheder kan der være en
forsinkelse, efter at en handling er udført, før den
udføres på dette anlæg.
 Dette anlæg understøtter muligvis ikke alle
funktionerne i en tilsluttet USB-enhed.
 Anlæggets afspilningsrækkefølge kan være
anderledes end afspilningsrækkefølgen på en
tilsluttet USB-enhed.
 Gem ikke ikke-MP3-/WMA-filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3-/
WMA-filer.
 Under afspilning springes mapper, der ikke
indeholder nogen MP3-/WMA-filer, over.
 Anlægget understøtter følgende lydformater:
MP3: Filendelse ".mp3"
WMA: Filendelse ".wma"
Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte
filendelse, så hvis den faktiske fil blev oprettet i et
andet lydformat, kan det muligvis medføre støj
eller anden funktionsfejl på dette anlæg.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en
USB-enhed i følgende tilfælde:
Hvis det samlede antal lydfiler i en enkelt
mappe er større end 999.
Hvis det samlede antal lydfiler på en enkelt
USB-enhed overstiger 5.000.
Hvis det samlede antal mapper på en enkelt
USB-enhed overstiger 255 (inklusive "ROOT"mappen).
Hvis biblioteksniveauet (mappedybden) er
større end 8 (inklusive mappen "ROOT").
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med alle kodnings-/
skrivningsprogrammer kan ikke garanteres. Hvis
lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet med
inkompatibel software, kan filerne frembringe støj
eller afbrudt lyd, eller de kan muligvis slet ikke
afspilles.
 Mappenavne og filnavne kan vises med op til 32
tegn, inklusive anførselstegn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises på dette
anlæg, vises som "_".
Dette anlæg er kompatibelt med version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 i ID3-tagformatet for MP3-filer og
WMA-tagformatet (defineret vha. ASF (Advanced
Systems Format)-specifikationen) for WMA-filer.
Når der er ID3- eller WMA-tagoplysninger for en
fil, vises sangtitlen, kunstnernavnet og
albumnavnet. Hvis der ikke er nogen
tagoplysninger for en fil, viser anlægget følgende:
Filnavnet i stedet for sangtitlen.
"NO ARTIST" i stedet for kunstnernavnet.
"NO ALBUM" i stedet for albumnavnet.
ID3-tagoplysninger kan vises med op til 64 tegn,
og WMA-tagoplysninger kan vises med op til 32
tegn.
Lytning til radioen
1 Tryk gentagne gange på RADIO FM/AM
 for at vælge båndet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
radiobåndet som følger:
"FM"  "AM"
2 Tryk og hold på TUNE/
+ eller  
indtil frekvenstallene begynder at
ændres på displayet.
Anlægget scanner automatisk
radiofrekvenserne og stopper, når det finder
en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station vha.
den automatiske indstillingstilstand, skal du
trykke gentagne gange på TUNE/ + eller 
 for at skifte frekvens trin for trin.
Når der modtages et FM-stereosignal, lyser
"ST" på displayet.
Tip!
Hvis der er støj på FM-stereomodtagelsen, skal du
trykke på MODE , indtil der vises "MONO" på
displayet. Du mister stereoeffekten, men
modtagelsen forbedres.
Bemærk
Andre betjeninger
Brug af displayet
Du kan kontrollere oplysninger om den lydfil, der
aktuelt afspilles fra disken/USB-enheden, ved
hjælp af displayet.
ĄĄInformation om det samlede antal
spor og afspilningstiden for en
lyd-CD
Efter CD'en er indsat, og
indlæsningsprocessen er fuldført, eller efter
du har annulleret genoptagelse af afspilning
vha. to gange tryk på  , vises det samlede
antal spor og den samlede afspilningstid.
Du kan kun ændre afspilningstilstanden, når
afspilningen af et spor eller en MP3-/WMA-fil er
stoppet. Hvis du trykker på MODE  under
afspilning eller midlertidig afbrydelse af et spor eller
en MP3-/WMA-fil, vises "PUSH STOP". Sørg for at
stoppe afspilning vha. tryk på  , inden du
ændrer afspilningstilstanden.
Samlet antal mapper
Tip!
Hvis der kun findes MP3-/WMA-filer i rodbiblioteket
("ROOT"-mappen) på USB-enheden, vises der
"1FLDR" på displayet.
Kontrol af filoplysninger
Tryk gentagne gange på DISPLAY/ENTER 
under afspilning af en MP3-/WMA-fil på disken/
USB-enheden. Displayet ændres som følger:

Sangtitel ( )*1
CD- og USB-funktionen.

Albumnavn ( )*1
Alle spor/MP3-/ 1 Tryk gentagne gange på
MODE  indtil " " vises.
WMA-filer
2 Tryk på   for at starte
gentaget afspilning.
1 Tryk gentagne gange på
MODE  indtil " "
(Mappe) og " " vises.
2 Vælg en mappe ved at
trykke på TUNE/ + eller 
.
3 Tryk på   for at starte
gentaget afspilning.
Programmerede 1 Programmer spor/lydfiler
(se "Oprettelse af dit eget
spor/MP3- eller
program (Programmeret
WMA-filer
afspilning)").
2 Tryk på MODE  indtil
"PGM" og " " vises på
displayet.
3 Tryk på   for at starte
gentaget afspilning.
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk på   for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på MODE  indtil "
(eller " 1") forsvinder fra displayet.
"
Afspilning af spor/lydfiler i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Valg af afspilningstilstand
Du kan indstille anlægget til at afspille spor
gentagne gange eller i vilkårlig rækkefølge, mens
en disk/USB-enhed er stoppet.
Tryk gentagne gange på MODE .
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indikatoren på følgende måde:
Tip!
 Under tilfældig afspilning kan du ikke vælge den
forrige MP3-/WMA-fil ved at trykke på  .
 Genoptagelse af afspilning er til rådighed ved
brug af tilstanden tilfældig afspilning i USBfunktionen. Tryk på   efter du har stoppet
tilfældig afspilning ved at trykke på  . Tilfældig
afspilning begynder fra det punkt, hvor du
stoppede.
)*

Gentaget afspilning af den valgte mappe
( , )*

Afspilning i tilfældig rækkefølge (SHUF)

Programmeret afspilning (PGM)

, PGM)
* Disse funktioner er kun til rådighed ved afspilning
af MP3-/WMA-filer på en MP3-/WMA-disk eller
USB-enhed.
CD- og USB-funktionen.
2 Tryk på MODE  indtil "PGM" vises på
displayet.
3 Tryk på  eller   for at vælge et
spor/fil.
Når du ønsker at angive en mappe, som
indeholder MP3-/WMA-filer, skal du først
trykke på TUNE/ + eller   for at vælge en
mappe, og derefter trykke på  eller  
for at vælge en fil.
Hvis du forsøger at programmere 26 spor/MP3-/
WMA-filer eller mere, vises der "FULL" på displayet.
Tip!
Genoptagelse af afspilning er til rådighed ved brug
af tilstanden programmeret afspilning i USBfunktionen. Tryk på   efter du har stoppet
programmeret afspilning ved at trykke på  .
Programmeret afspilning begynder fra det punkt,
hvor du stoppede.
Sådan vises oplysninger om
programmerede spor
Efter du har oprettet dit eget program, kan du
kontrollere oplysningerne om de
programmerede spor/filer ved at trykke på
DISPLAY/ENTER . Hver gang du trykker på
knappen, skifter displayet som følger:

Nummer på sidste programmerede spor
og samlet afspilningstid*

Samlet antal programmerede trin
* Den samlede afspilningstid kan kun vises for
CD-DA-spor.
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Tryk på   for at stoppe afspilning, og tryk
derefter gentagne gange på MODE  indtil
"PGM" forsvinder fra displayet.
Sådan slettes alle spor i det aktuelle
program
Stop afspilning og tryk derefter på  . Der
vises "NO STEP", og du kan oprette et nyt
program ved at følge proceduren "Oprettelse af
dit eget program (Programmeret afspilning)".
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan gemme radiostationer i anlæggets
hukommelse. Du kan gemme op til 30
radiostationer. Der kan indstilles 20 for FM og 10
for AM.
1 Tryk gentagne gange på RADIO FM/AM
 for at vælge båndet.
2 Tryk og hold på RADIO FM/AM AUTO
PRESET  indtil "AUTO" blinker på
displayet.
3 Tryk på DISPLAY/ENTER  for at gemme
stationen.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra lave
til høje frekvenser.
Hvis en station ikke kan forudindstilles
automatisk
En station med et svagt signal skal indstilles
manuelt.
1 Tryk gentagne gange på RADIO FM/AM
 for at vælge båndet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Tryk på  MANUAL PRESET .
Det valgte bånd ("FM-xx" eller "AM-xx") vises
på displayet.
4 Tryk på PRESET + eller   indtil
forvalgsnummeret for den ønskede
station blinker på displayet.
5 Tryk på DISPLAY/ENTER  for at gemme
stationen.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til
det ønskede forvalgsnummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.
Tip!
De forudindstillede radiostationer forbliver gemt i
anlæggets hukommelse, selv i følgende situationer.
Netledningen tages ud.
Batterierne fjernes.
1 Tilslut AUDIO IN-jackstikket  til
linjeudgangsjackstikket på den bærbare
digitale musikafspiller eller en anden
komponent vha. et lydforbindelseskabel
(medfølger ikke).
2 Tænd for den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN  og begynd at
afspille lyd på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent afspilles
gennem højttalerne.
Brug et forlængerkabel (medfølger ikke) med
et stereo-minijackstik i den ene ende og to
phonostik (L/R) i den anden ende til at slutte
enheden til et tv eller en
videobåndoptager/‑afspiller.
Bemærkninger
 Hvis AUDIO IN-jackstikket  på dette anlæg
tilsluttes til mono-udgangsjackstikket på en digital
musikafspiller, vil du kun høre lyd fra den venstre
kanal.
 Hvis AUDIO IN-jackstikket  på dette anlæg
tilsluttes til linjeudgangsjackstikket på en digital
musikafspiller, vil der muligvis opstå
forvrængning. Hvis lyden er forvrænget, skal du
tilslutte hovedtelefonjackstikket i stedet.
 Hvis AUDIO IN-jackstikket  på dette anlæg
tilsluttes til hovedtelefonjackstikket på en digital
musikafspiller, skal du skrue op for lydstyrken på
den digitale musikafspiller og derefter justere
lydstyrken på anlægget.
Forholdsregler
Diske, som denne enhed KAN afspille
(CD-DA*1-spor)
Lyd-CD'er
CD-R'er/CD-RW'er som indeholder MP3/
WMA-filer, og som er afsluttet*2 korrekt.
*1 CD-DA
er en forkortelse for Compact Disc Digital
Audio. Det er en optagestandard, som bruges til
lyd-CD'er.
*2Afslutning er den proces, der gør CD-R-/
CD-RW-diskene i stand til at blive afspillet på
diskafspillerprodukter for forbrugere, og
afslutningen kan aktiveres eller deaktiveres i
indstillingerne under diskoprettelsen i det meste
optagesoftware.
Om strømforsyning
Ved strømforsyning fra forsyningsnettet skal
du bruge den medfølgende netledning. Brug
ikke en anden ledning.
Tag anlæggets stik ud af stikkontakten, når det
ikke skal anvendes i en længere periode.
Når du ikke bruger batterierne, skal du tage
dem ud for at undgå skader som følge af
udsivning af batterielektrolyt eller korrosion.
Om placering
Placér ikke anlægget i nærheden af
varmekilder, på et sted, der er udsat for direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød, eller i
en bil, hvor det udsættes for direkte sollys.
Placér ikke anlægget på skrå eller ustabile
underlag.
Placér ikke andre genstande inden for 10 mm
fra bagsiden af kabinettet.
Ventilationsåbningerne skal være ublokerede,
for at anlægget kan fungere korrekt og for at
forlænge komponenternes levetid.
Da der benyttes kraftige magneter i
højttalerne, skal personlige kreditkort, som
benytter magnetisk kodning, eller
fjederoptrukne ure holdes på afstand af
anlægget for at undgå, at magneten
beskadiger dem.
Om betjening
Hvis anlægget bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller det placeres i et meget fugtigt
rum, kan fugtigheden muligvis kondensere
inde i CD-afspillersektionen. Skulle dette ske,
vil anlægget ikke fungere ordentligt. I dette
tilfælde skal du fjerne CD'en, og vente i ca. en
time på at fugten fordamper.
Om håndtering af anlægget
Efterlad ikke lågen til CD-rummet åben for at
undgå, at der trænger støv og snavs ind.
Når du bærer på anlægget, skal du holde fast i
håndtaget bag på anlægget for ikke at tabe
anlægget.
Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
Andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der er
optaget i lyd-CD-format eller formater i
overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/
niveau 2 eller Joliet
CD-R'er/CD-RW'er af dårlig optagekvalitet,
CD-R'er/CD-RW'er med ridser eller som er
beskidte, eller CD-R'er/CD-RW'er optaget med
en inkompatibel optageenhed
CD-R'er/CD-RW'er som ikke er afsluttet eller
afsluttet forkert.
Bemærkninger om diske
Rengør CD'en med en
rengøringsklud inden afspilning.
Tør CD'en af fra midten og ud.
Hvis der er ridser, snavs eller
fingeraftryk på CD'en, kan der
muligvis opstå en sporingsfejl.
Brug ikke opløsningsmidler som
f.eks. benzin, fortynder,
rengøringsmidler som fås i handelen eller
antistatisk spray beregnet til vinylplader.
Udsæt ikke CD'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil som er parkeret i
direkte sollys, da det kan medføre en betydelig
stigning i temperaturen inde i bilen.
Sæt ikke papir eller klistermærker på CD'en, og
rids ikke CD'ens overflade.
Efter afspilning skal CD'en opbevares i dens
hylster.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning
på dette produkt ikke garanteres.
Er der nogen, der bruger en mobiltelefon eller
andet udstyr, der udsender radiobølger, i
nærheden af anlægget? Hvis dette er tilfældet,
skal du flytte anlægget væk fra sådant udstyr.
CD-/MP3-/WMA-afspiller
CD-afspilleren afspiller ikke, eller der
vises "NO DISC", selvom der er isat en CD.
Placer CD'en med etikettesiden vendende
udad.
Rengør CD'en.
Tag CD'en ud og lad CD-rummet være åbent i
ca. en time for at fjerne kondens.
CD-R'en/CD-RW'en er tom eller ikke afsluttet.
Der er ingen MP3-/WMA-filer på disken, som
kan afspilles.
Der er et problem med kvaliteten af CD-R'en/
CD-RW'en, optageenheden eller
applikationssoftwaren.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
flade.
Lyden falder ud.
Reducer lydstyrken.
Rengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er
meget beskadiget.
Placer enheden på et sted uden vibrationer.
Rengør objektivet med en blæser, der fås i
handelen.
Lyden falder muligvis ud, eller der kan muligvis
høres støj, når der anvendes en CD-R/CD-RW
af dårlig kvalitet, eller hvis der er et problem
med optageenheden eller
applikationssoftwaren.
Start af afspilning tager længere tid end
normalt.
På de følgende diske tager det længere tid at
starte afspilning.
En disk optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk med mange mapper eller ikke-MP3-/
WMA-filer.
USB-enhed
"NO TRK" vises, når der tilsluttes en
USB-enhed.
Der er ingen MP3-/WMA-filer på USB-enheden,
som kan afspilles.
USB-enheden fungerer ikke ordentligt.
Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke er
kompatibel, kan følgende problemer opstå.
USB-enheden bliver ikke genkendt.
Fil- eller mappenavne bliver ikke vist på
anlægget.
Afspilning er ikke mulig.
Der er overspring i lyden.
Der optræder støj.
Den afspillede lyd er forvrænget.
"OVER CURRENT" vises.
Der er blevet registreret et unormalt niveau i
den elektriske strøm fra
(USB)-porten .
Sluk for anlægget og fjern USB-enheden fra
(USB)-porten . Prøv en anden USB-enhed.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis meddelelsen fortsat vises.
Der er ingen lyd.
Om rengøring af kabinettet
Rengør udelukkende kabinettet, panelet og
betjeningsknapperne ved hjælp af en blød
klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form for
ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med afspilleren, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
Generelt
Anlægget tænder ikke, når netledningen
er tilsluttet.
Kontrollér, at netledningen sidder rigtigt i
stikkontakten.
Anlægget tænder ikke under batteridrift.
Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i.
"LOW BATTERY" blinker på displayet, og
der slukkes automatisk for anlægget.
Udskift alle batterierne med nye.
lang tid, før afspilningen starter.
Læseprocessen kan tage lang tid i følgende
situationer:
Der er mange mapper eller filer på USBenheden.
Filstrukturen er kompleks.
Hukommelsen er næsten fyldt.
Den interne hukommelse er fragmenteret.
For at undgå ovenstående problemer anbefaler
vi, at du følger følgende retningslinjer:
Hold det samlede antal mapper på en
USB-enhed på 100 eller derunder.
Hold det samlede antal filer pr. mappe på
100 eller derunder.
Forkert display
Dataene på USB-enheden er muligvis
beskadiget. Send musikdataene til USBenheden igen.
Anlægget kan kun vise tal og bogstaver i
alfabetet. Andre tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden bliver ikke genkendt.
Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen,
og tænd derefter for anlægget.
USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i
betjeningsvejledningen til USB-enheden for at
få oplysninger om, hvordan du løser dette
problem.
Afspilningen starter ikke.
Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
Afspilningen starter ikke fra det første
spor.
Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilning.
USB-enheden er muligvis tilsluttet forkert. Sluk
for anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter for anlægget.
Der er støj, overspring eller forvrænget
lyd.
Stikket på USB-enheden eller USB-kablet er
indsat baglæns. Sæt den ind i
(USB)-porten
 i den rigtige retning.
CD-afspillersektion
System
Compact disc digital audio-system
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang: Mindre end 44,6 µW
(Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm
fra objektivets overflade på Optical Pick-up
Block med 7 mm blænde.)
Antal kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under måleniveau
USB-sektion
(USB)-port (Type A), maksimal strøm 500 mA,
USB 2.0 Fuld hastighed-kompatibel
Radiosektion
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritstangantenne
Indgange
AUDIO IN
Stereo-minijackstik
Udgang
 (hovedtelefoner) stereo-minijackstik
For 16   32  impedans hovedtelefoner
Understøttede lydformater
Lydfilerne har muligvis de forkerte
filtypenavne. Dette anlæg understøtter
følgende filtypenavne:
MP3: Filendelse ".mp3"
WMA: Filendelse ".wma"
Lydfilerne er muligvis blevet oprettet i andre
formater end MP3-/WMA-formater.
USB-lagerenheden benytter et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32.*
USB-lagerenheden er partitioneret. Det er kun
MP3-/WMA-filer i den første partition, som kan
afspilles.
Afspilning er mulig i op til 8 biblioteksniveauer
(herunder "ROOT"-mappen).
Det samlede antal mapper på enheden er
større end 255 (inklusive mappen "ROOT").
Det samlede antal filer på enheden er større
end 5.000.
Antallet af filer pr. mappe er større end 999.
Filerne er krypteret eller beskyttet med
adgangskoder.
Understøttede bithastigheder
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Radio
Lyden er svag, eller modtagelsen er
dårlig.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
flade.
Flyt anlægget væk fra et eventuelt tv i
nærheden.
For FM-modtagelse skal antennen trækkes ud
til dens fulde længde og justeres, så der opnås
den bedst mulige FM-modtagelse. For
AM-modtagelse skal du flytte selve anlægget
for at opnå den bedste modtagelse.
FM-modtagelse
Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter for anlægget igen.
Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af lydfilerne. Prøv at gendanne
lydfilerne og bruge dem til at afspille på dette
anlæg.
USB-enheden kan ikke tilsluttes til
(USB)-porten .
Specifikationer
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men
nogle USB-lagermedier understøtter muligvis ikke
disse filsystemer.
Du kan få flere oplysninger ved at se i
betjeningsvejledningen til den pågældende
USB-lagerenhed eller kontakte producenten.

1 Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
Bemærk
Du kan afspille lyd fra en valgfri komponent,
f.eks. en bærbar digital musikafspiller, gennem
højttalerne til dette anlæg.
Sørg for at slukke for strømmen til de enkelte
komponenter, før du foretager nogen
forbindelser.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen
til den komponent, der skal tilsluttes.
Eftersom den laserstråle, som anvendes i
CD-afspillersektionen, er skadelig for øjnene,
skal du ikke forsøge at skille kabinettet ad.
Overlad kun reparation til kvalificeret personel.
Hvis en genstand eller væske kommer ind i
anlægget, skal du tage anlægget ud af
stikkontakten og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før du betjener det igen.
Diske, som ikke har standard udformning (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på
dette anlæg. Hvis du forsøger afspilning, kan
det beskadige anlægget. Anvend ikke sådanne
diske.
Der er støj i lyden.

)
Gentag programmeret afspilning (
Tryk på   for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på MODE  indtil
"SHUF" forsvinder fra displayet.
Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen for op
til 25 spor/lydfiler (MP3-/WMA-filer) på en disk/
USB-enhed.
1)

Afspilning af den valgte mappe (
Sådan annulleres tilfældig afspilning
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Normal afspilning (ingen angivelse)

Enkelt gentagelse (
displayet.
3 Tryk på   for at starte tilfældig
afspilning.
afspilning.
Det oprettede program forbliver til rådighed,
indtil du åbner CD-rummet, fjerner USBenheden eller slukker for strømmen til
anlægget. Tryk på   for at afspille det
samme program igen.
Tilslutning af valgfri
komponenter
Om sikkerhed
"READING" vises i lang tid, eller det tager
Kontrollér, at du har valgt den rigtige funktion
for den musik- eller lydkilde, du vil lytte til.

Aktuelt filnummer og
2 Tryk på MODE  indtil "SHUF" vises på
5 Tryk på   for at starte programmeret
et gemt forvalgsnummer for den
ønskede radiostation.
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan
muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Der er ingen lyd.

CD- og USB-funktionen.
afspilningstid*2
*1Hvis filen ikke har tilsvarende ID3- eller WMAtagoplysninger, vises filnavnet, "NO ARTIST" og
"NO ALBUM" i stedet for hhv. sangtitlen,
kunstnernavnet og albumnavnet.
*2Kunstnernavnet eller albumnavnet skifter til dette
i løbet af få sekunder.

Gentag alle (
1 Tryk gentagne gange på
MODE  indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for
at vælge et spor/lydfil som
du ønsker at gentage. Når
du ønsker at angive en
mappe, som indeholder
MP3-/WMA-filer, skal du
først trykke på TUNE/ +
eller   for at vælge en
mappe, og derefter trykke
på  eller   for at
vælge en fil.
3 Tryk på   for at starte
gentaget afspilning.
1 Tryk på CD  eller USB  for at aktivere


Skal du gøre følgende
Du kan indstille anlægget til at afspille CD-DAspor på en CD, eller MP3-/WMA-filer på en disk
eller en USB-enhed i tilfældig rækkefølge.

Kunstnernavn ( )*1
Hver gang du tilføjer et spor eller en MP3-/
WMA-fil, tilføjes der et trinnummer, og der
blinker et spor- eller filnummer på displayet.
Den samlede tid for den programmerede
afspilning vises op til "99:59" for lyd-CD'en.
(Hvis den samlede tid sammenlagt er længere
end 99:59, vises "--:--".)
Den samlede tid vises ikke for MP3-/WMAdiske, og der vises altid "--:--".
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret

(Eksempel: MP3-disk)
 for at vælge båndet.
2 Tryk på PRESET + eller   for at vælge
2 Fortsæt som følger.
En mappe valgt
på en MP3-/
WMA-disk eller
USB-enhed
Lytning til radioen fra
forudindstillede
radiostationer
1 Tryk gentagne gange på RADIO FM/AM
1 Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
ĄĄInformation om det samlede antal
mapper på en MP3-/WMA-disk og
USB-enhed
USB-enhed
Efter USB-enheden er tilsluttet, og
indlæsningsprocessen er fuldført, eller efter
du har annulleret genoptagelse af afspilning
vha. to gange tryk på  , vises det samlede
antal mapper. Det samlede antal filer og den
samlede afspilningstid vises ikke.
Eksempel (Programmering af et CD-DAspor fra en lyd-CD)
Du kan indstille anlægget til gentaget afspilning
af CD-DA-spor på en lyd-CD, eller MP3-/
WMA-filer på en disk eller en USB-enhed i
normale og programmerede afspilningstilstande.
Samlet afspilningstid
MP3-/WMA-disk
Efter MP3-/WMA-disken er indsat, og
indlæsningsprocessen er fuldført, eller efter
du har annulleret genoptagelse af afspilning
vha. to gange tryk på  , vises det samlede
antal mapper. Det samlede antal filer og den
samlede afspilningstid vises ikke for MP3- og
WMA-diske.
"STEP 1" vises, efterfulgt af det valgte spor
eller MP3-/WMA-fil.
Gentaget afspilning af spor/lydfiler
(gentaget afspilning)
Hvis du vil
gentage
Et enkelt spor/
MP3-/WMA-fil
Samlet antal spor
4 Tryk på DISPLAY/ENTER .
AM-modtagelse
Tv-billedet er ustabilt.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af
et tv med indendørsantenne, skal du flytte
anlægget væk fra tv'et.
Hvis problemet stadig opstår, efter at du har
forsøgt alle de foreslåede afhjælpningsmetoder,
skal du tage netledningen ud eller fjerne alle
batterierne. Når alle indikatorerne på displayet
slukkes, skal du sætte netledningen i eller
indsætte batterierne igen. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis det ikke er
muligt at løse problemet.
Generelt
Højttaler
To højttalere som dækker hele lydområdet,
5 cm dia., 8 , kegleformet type
Udgangseffekt
1 W + 1 W (ved 8 , 10% harmonisk
forvrængning)
Strømkrav
230 V AC, 50 Hz (netforsyning)
9 V DC, seks R6-batterier (størrelse AA)
Effektforbrug
AC 13 W
Batterilevetid*1, *2
CD-afspilning
Cirka 3 timer (ved ca. 40% af maksimalt
lydstyrkeniveau)
FM-modtagelse
Cirka 12 timer
*1 Målt efter standarder fra Sony. Batteriernes faktiske levetid
kan variere afhængigt af anlæggets omstændigheder eller
driftsforholdene.
2
* Ved brug af alkali-batterier fra Sony
Dimensioner
Cirka 330 mm × 166 mm × 89 mm (B/H/D) (inkl.
udstikkende dele)
Vægt
Cirka 1,7 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Netledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Download PDF

advertising