Sony | NAS-S55HDE | Sony NAS-S55HDE Betjeningsvejledning

Klargøring
HDD Network Audio System NAS-S55HDE
Importere og overføre
lyddata
Afspille lyddata
Redigere spor i
HDD-jukeboksen
Netværkstilslutning og
-opsætning
Bruge enheden tilsluttet til
internettet
Bruge hjemmenetværkfunktionen
Andre indstillinger
Fejlsøgning
HDD Network Audio System
Betjeningsvejledning
Forsigtighedsregler/
Specifikationer
NAS-S55HDE
© 2008 Sony Corporation
ADVARSEL
For at mindske
risikoen for brand
eller elektrisk stød
må enheden ikke
udsættes for regn
eller fugt.
For at mindske risikoen
for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke
være tildækket af aviser, duge,
gardiner el.lign.
Anbring ikke åben ild som
f.eks. tændte stearinlys på
enheden.
For at mindske risikoen for
brand eller elektrisk stød må
enheden ikke udsættes for
dryp eller stænk, og der må
ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
Da lysnetstikket bruges til at
afbryde enheden fra lysnettet,
skal enheden tilsluttes til en let
tilgængelig stikkontakt. Hvis du
bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks afbryde
lysnetstikket fra stikkontakten.
Monter ikke apparatet et
indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller
enheden med batterier sat i for
kraftig varme som f.eks. sollys,
åben ild el. lign.
For kraftigt lydtryk fra
øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage høretab.
2DA
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
med dette produkt forøger
risiko for øjenskade.
Dette apparat er klassificeret
som et KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat sidder
på bagsiden.
Bemærkning til
kunder: De følgende
informationer gælder
kun for udstyr, som
sælges i lande, hvor
EU-direktiver er
gældende
Producenten af dette produkt
er Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring
service eller garanti
henvises der til adresserne
i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Trådløs adapter
UWA-NA1
Den trådløse adapter UWANA1, der findes i denne pakke,
er beregnet til brug i følgende
lande:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL,
PT, SE
Sony Corp. erklærer hermed,
at denne trådløse adapter
(leveres med enheden) er i
overensstemmelse med de
væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i
Direktiv 1999/5/EF. Nærmere
oplysninger kan hentes på
følgende websted: http://www.
compliance.sony.de/
Til kunder, der bruger
dette produkt i
følgende lande:
Frankrig
Denne trådløse adapters
WLAN-funktion må
udelukkende bruges inde i
bygninger.
Enhver brug af denne trådløse
adapters WLAN-funktion
uden for bygninger er forbudt
på fransk område. Sørg for,
at denne trådløse adapters
WLAN-funktion er deaktiveret
før enhver brug uden for
bygninger. (ART Decision
2002-1009 ændret ved ART
Decision 03-908, der vedrører
begrænsninger i brug af
radiofrekvenser).
Italien
Brug af RLAN-netværket er
underlagt:
• Med hensyn til privat brug,
ved lovdekret 1.8.2003,
nr. 259 (det italienske
"Regelsæt for elektronisk
kommunikation"). Særlig
artikel 104 angiver, hvornår
forudgående opnåelse af en
generel tilladelse er påkrævet,
og art. 105 angiver, hvornår
fri brug er tilladt.
• Med hensyn til forsyning
til offentligheden af RLANadgang til telekomnetværker
og tjenester, ved ministeriel
bekendtgørelse 28.5.2003,
ændret, og art. 25 (generel
tilladelse for netværker
og tjenester til elektronisk
kommunikation) i det
italienske Regelsæt for
elektronisk kommunikation.
For nærmere oplysninger
om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte
produktet.
Gælder for følgende tilbehør:
Fjernbetjening, trådløs adapter
Norge
Brug af denne trådløse adapter
er ikke tilladt i det geografiske
område, som ligger inden for en
radius på 20 km fra centrum af
Ny-Ålesund, Svalbard.
Kassering af
gammelt
elektrisk og
elektronisk
udstyr
(gældende i EU og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette
produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages
af forkert affaldsbehandling
for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring
af naturens ressourcer.
Bortskaffelse af
udtjente batterier
(gældende i EU og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets
levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises
til afsnittet om, hvordan
batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til
et indsamlingssted for genbrug
af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller
batteri kan du henvende dig
til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte
produktet.
Dette symbol på batteriet
eller på emballagen angiver,
at det batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald. Ved
at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne
bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn
til sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med
et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
3DA
Inden enheden tages i brug
Om harddiskdrevet
Harddiskdrevet beskadiges nemt af stød og rystelser, så
husk at overholde følgende forsigtighedsregler. Se
side 121 for nærmere oplysninger.
• Udsæt ikke enheden for kraftige stød.
• Flyt ikke enheden, mens strømledningen er sluttet til
stikkontakten.
• Brug ikke enheden på et sted, som er udsat for
rystelser, eller på et ustabilt sted.
• Flyt ikke enheden og afbryd ikke strømledningen,
mens enheden optager eller afspiller.
• Forsøg ikke selv at udskifte eller opgradere
harddiskdrevet, da det kan medføre funktionsfejl.
Data, der går tabt som følge af funktionsfejl i
harddiskdrevet, kan ikke gendannes.
Data, der er optaget til harddiskdrevet, kan beskadiges
under almindelig betjening. Brug med jævne
mellemrum enhedens sikkerhedskopi-funktion til at
sikkerhedskopiere dataene til en ekstra USB-harddisk
eller en delt mappe på din computer.
Sony yder ikke erstatning for eventuel ødelæggelse af
data forårsaget af et beskadiget harddiskdrev.
Om optagelse
• Lav en prøveoptagelse før den egentlige optagelse,
særligt ved en vigtig optagelse.
• Sony yder ikke erstatning for eventuelle fejl i
optagelser forårsaget af funktionsfejl i denne enhed.
Funktionsfejl, der opstår ved normal brug af
enheden, bliver udbedret af Sony i overensstemmelse
med betingelserne i den begrænsede garanti
for denne enhed. Sony vil imidlertid ikke være
ansvarlige for eventuelle konsekvenser, der skyldes
manglende optagelse eller afspilning forårsaget af
beskadigelse eller funktionsfejl på enheden.
Om tjenester, der kan bruges
i sammenhæng med en
internettilslutning
Bemærk, at internetbaserede tjenester kan ændres eller
afsluttes uden varsel.
4DA
Om den medfølgende vejledning og
supportinformation
 Betjeningsvejledning
Denne vejledning giver detaljerede
forklaringer af de forskellige
indstillinger, betjening og
fremgangssmåde for
netværkstilslutning.
Denne vejledning indeholder også
forsigtighedsregler for sikker brug af
enheden.
 Sony Europes kundesupport
Der henvises til denne website for den nyeste
supportinformation og OSS.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Om de afbildninger, der bruges i
denne vejledning
De afbildninger, der bruges i denne vejledning,
er baseret på den anden model end modellen til
Storbritannien. Afbildninger og display kan være
forskellige fra de faktiske afbildninger og display.
Sådan bruges denne vejledning
I denne vejledning forklares hovedsageligt, hvordan
enheden betjenes med fjernbetjeningen. Knapper på
hovedenheden, der har det samme eller et lignende
navn på fjernbetjeningen, kan bruges til at udføre den
samme betjening.
: Dette mærke angiver HDD-jukeboksfunktioner.
: Dette mærke angiver CD-funktioner.
5DA
Indholdsfortegnelse
Inden enheden tages i brug ................................................. 4
Funktioner på denne enhed...............................................10
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør......................................12
Vejledning til dele og knapper ..........................................13
Fjernbetjening ................................................................................ 13
Hovedenhedens overside........................................................... 16
Hovedenhedens forside .............................................................. 17
Display ............................................................................................... 18
Tilslutte højttalere og antenner ........................................20
Slå strømmen til ......................................................................23
Vælge displaysproget ...........................................................25
Indstilling af uret ....................................................................26
Importere og
overføre lyddata
Om at importere og overføre lyddata.............................27
Opsætning af enheden til optagelse eller import ......29
Sådan ændres optagedestination i HDD- jukeboksen..... 32
Importere lyddata til HDD-jukeboksen ..........................33
Optagelse fra en CD, radioudsendelse, DAB-tjeneste*
eller eksternt tilsluttet komponent.................................... 33
Importere lyddata fra en "WALKMAN" eller en USB
-lagerenhed ................................................................................ 34
Importere filer fra en computer................................................ 35
Overføre lyddata fra HDD-jukeboksen ...........................36
Overføre lyddata til en "WALKMAN" eller en
bærbar enhed............................................................................ 36
Overføre lyddata til en USB-lagerenhed ............................... 37
Ændre overførsel-indstillingerne .............................................38
Slette spor eller afspilningslister på destinations
enheden ................................................................................40
6DA
Afspille lyddata
Afspille HDD-jukeboksen ....................................................41
Kontrollere album- eller sporinformation............................. 42
Registrere de ønskede spor til afspilningsliste....................42
Afspille lyddata i forskellige liste-indstillinger .................... 43
Søge efter album eller spor........................................................ 44
Afspille spor med x-DJ ..........................................................45
Bruge x-DJ ........................................................................................ 47
Bruge Music Surfin’........................................................................ 48
Flytte et spor fra en kanal til en anden .................................. 49
Opsætning af x-DJ ......................................................................... 49
Overføre x-DJ-kanaler .................................................................. 50
Afspille en CD...........................................................................51
Se information for en CD ............................................................ 53
Lytte til radioen eller DAB-tjenester ................................54
Udføre indledende DAB-søgning* ..........................................54
Vælge en radiostation ..................................................................54
Modtage en DAB-tjeneste* ........................................................55
Forvælge radiostationer eller DAB-tjenester* ..................... 56
Tilslutte en medieafspiller til DMPORT
(DIGITAL MEDIA PORT)......................................................58
Tilslutte en ekstern komponent (AUDIO IN) .................59
Gentaget afspilning · Blandet afspilning ......................61
Redigere spor i
HDD-jukeboksen
Søge og hente titelinformation.........................................63
Gemme billedfiler ..................................................................64
Redigering ...............................................................................66
Ændre titler ...................................................................................... 66
Lave en afspilningsliste................................................................ 66
Slette optagelser ............................................................................ 67
Flytte optagelser ............................................................................ 68
Dele optagede spor ...................................................................... 68
Sammensætte optagede spor .................................................. 69
Oprette en mappe eller en gruppe ......................................... 70
Konvertere lydformatet for spor .............................................. 71
Indføre tekst .............................................................................72
Indføre tekst .................................................................................... 73
* Kun for model til Storbritannien
7DA
Netværkstilslutning
og -opsætning
Tilslutte enheden til internettet ........................................74
Tilslutte enheden til internettet gennem et trådløst
netværk ..................................................................................75
Om montering af den trådløse adapter ................................ 75
Tilslutning og opsætning af et trådløst netværk
(AOSS-opsætning) ...................................................................75
Søge adgangspunktet og opsætning af det trådløse
netværk ........................................................................................ 76
Tilslutte enheden til internettet gennem et
ledningsforbundet netværk............................................78
Forberedelser for en ledningsforbundet tilslutning ......... 78
Tilslutning og opsætning af et ledningsforbundet
netværk (Automatisk indstilling) ........................................ 79
Bekræfte og ændre netværksindstillingerne ...............81
Kontrollere status for netværket ..............................................81
Opsætning af IP-adresse/proxyserver .................................... 82
Bruge enheden
tilsluttet til internettet
Det kan du gøre via en internettilslutning ....................83
Hente den nyeste titelinformation...................................84
Importere filer fra en delt mappe på computeren .....85
Indstille uret gennem en internettilslutning ................86
Bruge
hjemmenetværkfunktionen
Om enhedens server- og client-funktioner ..................87
Bruge enheden som en server ..........................................89
Lytte til det samme spor i forskellige rum (PARTY
MODE) .....................................................................................91
Bruge enheden som en client............................................93
Lytte til musik, der er gemt i en computer ........................... 93
Se information om spor............................................................... 94
8DA
Andre indstillinger
Bruge sleeptimeren ...............................................................95
Bruge wake-up-timeren.......................................................96
Bruge optagetimeren ...........................................................97
Optage et radioprogram eller en DAB-tjeneste* med
optage-timeren ........................................................................ 97
Optage fra en ekstern komponent med
optage-timeren ........................................................................ 98
Kontrollere indholdet af en timer-indstilling ...............99
Ændre enhedens indstillinger .........................................101
Indstille displayet........................................................................ 101
Indstille på standby.................................................................... 102
Indstille en delt mappe på en computer .....................103
Administrere systemet .......................................................104
Tage sikkerhedskopi og gendanne lyddata ...................... 104
Gendanne sikkerhedskopierede data ................................. 106
Kontrollere systeminformation.............................................. 107
Opdatere systemsoftwaren..................................................... 108
Formatere systemet ................................................................... 108
Flytte spordata mellem enheden og andre
komponenter.......................................................................... 108
Fejlsøgning
Fejlsøgning .............................................................................110
Forsigtighedsregler/
Specifikationer
Forsigtighedsregler .............................................................121
Om CD'er........................................................................................ 123
Specifikationer ......................................................................124
En liste over biblioteker for hver liste-indstilling ......126
Ordliste .....................................................................................128
Indeks .......................................................................................131
* Kun for model til Storbritannien
9DA
Funktioner på denne enhed
Gemme
Du kan gemme lyddata fra lyd-CD'er, computere og lign.
til HDD-jukeboksen.
Harddiskdrev
(HDD)
Lyt
Du kan lytte til lyddataene på forskellige måder, f.eks.
afspilning efter kunstner eller bruge x-DJ-funktionen.
Afspilning efter
kunstner
Afspilning efter
genre
10DA
Afspilning efter
album
Bruge x-DJ
Overførsel
Du kan overføre lyddataene til Walkman®, Walkman®telefon, USB-lager eller andre bærbare enheder.
Harddiskdrev
(HDD)
Rum til Rum
Du kan placere client-enheden i et andet rum og bruge
den til at lytte til lyddata, som er gemt på en "GIGA JUKE"musikserver (Hjemmenetværk-funktion). Du kan lytte til
den samme musik i forskellige rum (PARTY MODE).
Denne enhed ("GIGA JUKE"-musikserver)
Client ("GIGA JUKE" trådløs afspiller el. lign.)
Du kan også lytte til lyddata, der er gemt på en DLNA-kompatibel komponent med
denne enhed.
Flere funktioner er til rådighed, når du forbinder
enheden til internettet.
 Hente titelinformation
Gracenote®database
11DA
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du
opdager, at dele mangler eller er beskadiget.
 DAB-trådantenne (1) (kun for model til
Storbritannien)
 Trådløs adapter (1)
 Fjernbetjening (1)
 USB-forlængerkabel (1)
 Højttalerkabler (2)
 R6 (størrelse AA) -batterier (2)
 DIGITAL MEDIA PORT-adapter (1)
 Højttalerunderlag (8)
 AM-rammeantenne (1)
 Betjeningsvejledning (denne vejledning)
 GNU General Public License/GNU Lesser
General Public License (1)
 Licensaftale for SONY-software (1)
 FM-trådantenne (1)
12DA
Vejledning til dele og knapper
Fjernbetjening
Model til Storbritannien*
Alle modeller undtagen model til Storbritannien
 SLEEP- og TIMER-knapper
• SLEEP-knap Bruges til at foretage eller bekræfte
indstillingen af sleeptimer (side 95).
• TIMER-knap Bruges til at indstille timeren
(side 96 til 99).
 DIMMER-knap
Indstiller displayets lysstyrke.
 / (strøm) -knap
Slår strømmen til eller fra. Når du slår strømmen
fra, begynder enheden automatisk at analysere
musikdata (side 45). I dette tidsrum blinker
belysningspanelet langsomt. For at annullere
analysen og slå strømmen fra med det samme
skal du trykke på -knappen.
 Knapper til valg af funktion*
Bruges til at vælge funktionen direkte. I
standbyindstilling tænder disse knapper enheden
og starter afspilning på samme tid.
• HDD-knap (side 41)
• CD-knap (side 51)
• FM/AM-knap (side 54)
• AUDIO IN-knap (side 59) (modeller undtagen
model til Storbritannien)
• DMPORT-knap (side 58)
• DAB-knap (side 54) (kun model til
Storbritannien)
 PARTY-knap
Bruges til at aktivere eller gå i PARTY MODE
(side 91).
 HDD REC-knapper
Bruges til at optage til HDD-jukeboksen.
• HDD REC  (start optagelse) -knap (side 33)
• HDD REC  (pause i optagelse) -knap (side 34)
* Knapperne til valg af funktion på modellen til Storbritannien
udfører den samme funktion som knapperne, der har det samme
navn på andre modeller end model til Storbritannien.
13DA
En asterisk (*) angiver knapper, der
har en berøringsprik ("5"-knappen
og VOLUME + knappen blandt
betjeningsknapperne).
14DA
 DSGX- og PRESET EQ-knapper
• DSGX-knap Bruges til at frembringe en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator
X-tra). Hvert tryk på knappen slår DSGXfunktionen til eller fra. Denne funktion er
fabriksindstillet til at være slået til ("ON").
• PRESET EQ-knap Vælger en forvalgt,
brugervalgt indstilling af lyden.
Hvert tryk på knappen ændrer lydstilen som
følger.
♦FLAT  ROCK  POPS  JAZZ 
CLASSICAL  DANCE  FLAT ...
(♦: Fabriksindstilling)
 DELETE-knap
Bruges i hver funktion til at slette et punkt
(side 67).
 FAVORITE-knap
Bruges til at tilføje et spor til "Favorites"
(favoritter) i afspilningslisten (side 42).
 Tal*/tekst-knapper
Bruges til at vælge et spor under afspilning eller
til at indføre tekst (side 41, 72).
 MUTING-knap
Dæmper lyden.
 VOLUME+* og VOLUME– knapper
Brug denne knap til at justere lydstyrken.
 Menu-betjeningsknapper
Bruges til at vælge menupunkter og indføre
menuindstillinger (side 19).
• , ,  og  -knapper
Bruges til at vælge et menupunkt eller til at
ændre en indstilling.
• ENTER-knap
Bruges til at indføre en indstilling.
  • PRESET–,  • PRESET+, ALBUM/
SIDE+ • ALBUM/SIDE– knapper
•  og  knapper
For at gå til begyndelsen af et spor.
• PRESET+ og PRESET– knapper
Bruges til at vælge en forvalgt radiostation eller
DAB-tjeneste (kun model til Storbritannien).
• ALBUM/SIDE+ og ALBUM/SIDE– knapper
Bruges til at vælge et album eller en gruppe på
hoveddisplayet. På et liste-display bruges disse
knapper til at gå til den næste side eller den
foregående side (side 41).
En asterisk (*) angiver knapper,
der har en berøringsprik
( (afspil) -knappen blandt
betjeningsknapperne).
 DMPORT MENU-knap
Denne knap bruges, når DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren og en digital medieafspiller er
tilsluttet. Der henvises til betjeningsvejledningen
til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
 x-DJ/Music Surfin’-knapper
• x-DJ-knap (gul) (side 47) Vælger og afspiller
x-DJ-kanalen.
• ARTIST (blå), YEAR (rød), MOOD (grøn) og
ALBUM (gul) -knapper (side 48) Bruges til at
vælge kanalerne i Music Surfin’ under x-DJ.
 HOME-knap
Bruges til at vælge en funktion fra Home-menuen
(side 19).
Tryk på /// for at vælge en funktion,
og tryk på ENTER for at indføre valget. For
at annullere Home-menuen skal du trykke på
HOME eller BACK, før du trykker på ENTER.
 SETTINGS-knap
Viser Settings-menuen (side 19). Bruges til at
indføre ur, netværk og andre systemindstillinger.
 OPTIONS-knap
Viser Options-menuen (side 19).
Menupunkter varierer alt efter den valgte
funktion.
 BACK-knap
Bruges til at gå tilbage til det foregående display
(side 18).
 Betjeningsknapper
Bruges i alle funktioner til at udføre
grundlæggende betjening.
•  (afspil) -knap*
•  (rykke tilbage) • TUNING– og 
(rykke frem) • TUNING + knapper
•  (pause) -knap
•  (stop) knap
 TRANSFER-knap
Bruges til at overføre spor til en "WALKMAN"
eller anden bærbar lydenhed (side 36).
15DA
Hovedenhedens overside
Display (side 18)
 AUDIO IN-stik
Bruges til at tilslutte lydudgangsstikket på en
ekstern komponent (side 59).
 PHONES (hovedtelefoner) -stik
Bruges til at tilslutte hovedtelefoner.
 SERVER-indikator
Lyser gulgrøn, når enheden bruges som
server, og en client-enhed afspiller lyddata
(side 89).
 TIMER-indikator
Angiver status for timeren (side 95 til 97).
 HOME-knap
Bruges til at vælge en funktion fra Homemenuen (side 19).
Tryk på /// for at vælge en
funktion, og tryk på ENTER for at indføre
valget. For at annullere Home-menuen skal
du trykke på HOME eller BACK, før du
trykker på ENTER.
 PARTY-knap og -indikator
• PARTY-knap
Bruges til at aktivere eller gå i PARTY
MODE (side 91).
• PARTY-indikator
Lyser gult, når PARTY MODE er aktiveret
(side 91).
 x-DJ-knap
Vælger og afspiller x-DJ-kanalen (side 47).
16DA
 BACK-knap
Bruges til at gå tilbage til det foregående
display (side 18).
 USB-port
Bruges til at tilslutte en bærbar enhed, f.eks.
en USB-lagerenhed eller den trådløse adapter
(side 34, 36, 74).
 Menu-betjeningsknapper
Bruges til at vælge menupunkter og indføre
menuindstillinger (side 19).
• , ,  og  -knapper
Bruges til at vælge et menupunkt eller til at
ændre en indstilling.
• ENTER-knap
Bruges til at indføre en indstilling.
 SETTINGS-knap
Viser Settings-menuen (side 19). Bruges
til at indføre ur, netværk og andre
systemindstillinger.
 HDD REC-knap
Bruges til at optage til HDD-jukeboksen
(side 33).
 TRANSFER-knap
Bruges til at overføre lyddata til en
"WALKMAN" eller anden bærbar lydenhed
(side 36).
 OPTIONS-knap
Viser Options-menuen (side 19).
Menupunkter varierer alt efter den valgte
funktion.
Hovedenhedens forside
Model til Storbritannien
 / (strøm) -knap og Tændt/Standbyindikator
• / (strøm) -knap Slår strømmen til eller
fra (side 23).
• Tændt/Standby-indikator Farven angiver
enhedens strømstatus (side 24).
— Grøn: Enheden er tændt.
— Rød: Enheden er i standard (strømspare)
-indstilling.
— Orange: Enheden er i hurtig opstartindstilling eller analyserer musikdata
(side 45).
 Knapper til valg af funktion
Bruges til at vælge funktionen direkte. I
standbyindstilling tænder disse knapper
enheden og starter afspilning på samme tid.
• HDD-knap (side 41)
• CD-knap (side 51)
• FM/AM-knap (side 54) (modeller undtagen
model til Storbritannien)
• DAB-knap (side 54) (kun model til
Storbritannien)
  (stop) knap
Bruges i hver funktion til at standse en
betjening.
 CD-knap
Åbner og lukker diskskuffen (side 51).
 Belysningspanel
Lyser, når strømmen er slået til.
Blinker langsomt, når enheden analyserer
musikdata, der er optaget til HDDjukeboksen (side 24, 45).
 VOLUME-drejeknap
Brug denne knap til at justere lydstyrken.
 Fotocelle til fjernbetjening
 Diskskuffe
Bruges til at indlæse en CD (side 51).
17DA
Display
I dette afsnit beskrives de vigtigste punkter, der vises på hvert display.
Hoveddisplay
Liste-display
Tryk på ///.





Tryk gentagne gange på  for at vælge bibliotek-ikonen yderst til venstre,
og tryk derefter på BACK. Hvis der ikke udføres nogen betjening i 60
sekunder, vender enheden automatisk tilbage til hoveddisplayet.
 Spornavn
 Kunstnernavn
 Albumnavn
 Bibliotek-ikoner
Viser, hvilket bibliotek er valgt i øjeblikket.
Tryk på  eller  for at flytte rundt
mellem forskellige biblioteker.
 Spor-ikon
Ikon
Sporformat
MP3
Lineær PCM
WMA
ATRAC
Der er ikke noget liste-display for funktionerne FM/AM, DMPORT, AUDIO IN og x-DJ.
18DA
Home-menu
Settings-menu
Vises, når du trykker HOME-knappen.
Vises, når du trykker SETTINGS-knappen.
For andre modeller end model til Storbritannien
Sådan betjenes hver menu
For model til Storbritannien
1
2
3
Tryk på den ønskede menuknap (HOME,
OPTIONS eller SETTINGS).
Enheden går ind i den angivne menu.
Tryk på /// for at vælge det
ønskede punkt.
Tryk på ENTER.
Options-menu
Vises, når du trykker OPTIONS-knappen.
19DA
Tilslutte højttalere og antenner
MONITOR OUT (NTSC) -stik
Bruges til at tilslutte et tv. Se side 22 for nærmere
oplysninger.
NETWORK-port
Bruges til at tilslutte enheden til et netværk. Se side 79 for nærmere
oplysninger om netværkstilslutninger.
Sørg for, at metaltrådene (ikke delen dækket
med vinylisolering) er sat forsvarligt ind i
højttalerterminalerne.
Sæt ledningens ende, der er mærket med en rød linje,
ind i + terminalen, og ledningen uden mærkning ind
i – terminalen.
USB-port
Bruges til at tilslutte en USB-lagerenhed, en anden
bærbar enhed, eller den medfølgende trådløse adapter
med USB-forlængerkablet.
DAB-trådantenne (kun model til
Storbritannien)
Med en ekstern DAB-antenne kan du opnå en højere
lydkvalitet for DAB-radio. Det anbefales kun at bruge den
medfølgende DAB-trådantenne midlertidigt, indtil du har
monteret en ekstern DAB-antenne (ekstraudstyr).
75 Ω koaksialkabel med type F hanstik er nødvendigt til at
montere den eksterne DAB-antenne (ekstraudstyr).
DABtrådantenne
20DA
FM-trådantenne
Brug et almindeligt 75 Ω
koaksialkabel til at tilslutte enheden
til en ekstern antenne.
Ekstern antenne
Afbildningen på denne side viser andre modeller end model til Storbritannien.
DMPORT
Bruges til at tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren for at lytte til
afspilning af en digital lydafspiller (side 58).
AUDIO IN-stik
Bruges til at tilslutte en ekstern lydkomponent (side 59).
Højttalerkabler
Sørg for, at højttalerkablerne matches korrekt med fremspringene
på SPEAKER-terminalerne, og sæt derefter ledningerne godt fast i
SPEAKER-terminalerne.
Sørg for at holde højttaleren væk fra antennerne, da de kan give støj på
radiomodtagelsen.
AM-rammeantenne
Sørg for at holde AM-rammeantennen væk
fra enheden eller andet AV-udstyr, da det kan
give støj på radiomodtagelsen.
Strømledning
ADVARSEL
Tilslut strømledningen til en stikkontakt, efter alle andre tilslutninger
er lavet.
Enheden tændes automatisk og begynder at foretage de indledende
indstillinger. Vent, indtil enheden slukkes igen.
De indledende indstillinger kan tage nogle få minutter, afhængigt af
enhedens tilstand.
Afbryd ikke strømledningen, mens den indledende opsætning er i
gang. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden.
21DA
Andre stik
AUDIO IN-stik
Bruges til at tilslutte en ekstra lydkomponent
(f.eks. en kassettebåndoptager) gennem et lydkabel
(ekstraudstyr). Analog lyd, der kommer ind gennem
dette stik, kan afspilles eller optages på enheden.
MONITOR OUT (NTSC) -stik
Bruges til at tilslutte et tv eller anden enhed gennem
et ekstra videokabel. Et videosignal udsendes gennem
dette stik til visning på den tilsluttede enhed.
Sådan sættes batterierne i
fjernbetjeningen
Skyd låget til batterirummet til side og tag det af.
Sæt derefter de to medfølgende R6 (størrelse AA)
-batterier i (med  enden først), så polariteten
bliver som vist nedenfor.
Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
enheden, skal begge batterier udskiftes med nye.
Sådan sættes højttalerunderlagene
på
Sæt de medfølgende højttalerunderlag på
højttalernes underkant, så højttalerne stabiliseres
og ikke glider.
22DA
Slå strømmen til
 (strøm)
-knap
Tips
Enheden har to startindstillinger; hurtig opstartindstilling og standard (strømspare) -indstilling.
Se "Indstille på standby" på side 102 for nærmere
oplysninger.
Om betjeningsindstillinger
1
Forbind strømledningen til en
stikkontakt.
Enheden tændes automatisk, foretager de
indledende indstillinger, og slukkes derefter.
2
Tryk på  (strøm).
Enheden tændes.
En demonstrationsvideo begynder
automatisk at afspille. Vælg en vilkårlig
funktion for at annullere demonstrationen.
Se side 102 vedrørende aktivering af
demonstrationen.
ADVARSEL
Afbryd ikke strømledningen, mens enheden
foretager de indledende indstillinger. Det kan
forårsage funktionsfejl på enheden.
Sådan slås strømmen fra
Tryk på -knappen på enten fjernbetjeningen
eller hovedenheden. Strømmen slås ikke altid fra
med det samme. Hvis det ikke sker, er enheden
ved at analysere musikdataene på HDD'en
(harddiskdrev) (side 45). Hvis du vil annullere
analysen og slå strømmen fra med det samme,
skal du trykke på . Hvis du vil slå strømmen til
igen, skal du trykke på -knappen.
Så længe enheden er aktiv som server, og clientenheden afspiller lyddata, er server-funktionen
stadig aktiveret, og strømmen er stadig slået til,
selvom du trykker på -knappen for at slukke
enheden (displayet slukkes, og belysningspanelet
blinker langsomt). Tryk på  for at annullere
server-funktionen og slukke enheden.
Enheden har fire betjeningsindstillinger: normal,
hurtig opstart standby, standard (strømspare)
standby og automatisk analyse.
Når enheden er indstillet til hurtig opstart
standby, tændes den indbyggede blæser ind
imellem, selvom strømmen er slået fra. Det er
normalt og ikke tegn på en funktionsfejl.
• Normal betjeningsindstilling
Enheden aktiverer denne indstilling, når den
tændes.
• Hurtig opstart standby-indstilling I
standbyindstilling er systemet stadig delvist
aktivt for hurtigt at genoptage betjening,
når strømmen slås til igen. I hurtig opstartindstilling tændes den indbyggede blæser ind
imellem for at eliminere varme i enheden. Det
er normalt. For at indstille på standby skal du
gå ind i Settings-menuen og vælge [System
setting] (side 102).
• Standard (strømspare) standby-indstilling
Denne indstilling forbruger mindre strøm end
hurtig opstart, selvom enheden bruger mere tid
på at genoptage betjening, når strømmen slås til
igen. For at indstille på standby skal du gå ind
i Settings-menuen og vælge [System setting]
(side 102). Server-funktionen kan ikke bruges
på denne indstilling.
• Automatisk analyse-indstilling I denne
indstilling analyserer enheden egenskaberne
for den musik, der er optaget eller importeret
til HDD-jukeboksen og kategoriserer musikken
efter x-DJ-kanal. Se side 45 for nærmere
oplysninger om automatisk analyse. Når
der udføres analyse, lyser Tændt/Standbyindikatoren orange, og belysningspanelet
blinker langsomt. Hvis du vil annullere
analysen, skal du trykke på . Analysen
standser, og enheden går i den valgte
standbyindstilling.
23DA
24DA
Normal betjening
Hurtig opstart
Orange
Standard
(strømspare)
Rød
Automatisk
analyse
Orange
Tændt/Standbyindikatorens farve
Belysningspanelstatus
Grøn
Tændt
Slukket
Slukket
Tændt (blinker
langsomt)
Display
Indbygget blæser
Tændt (normal
visning)
Tændt
Slukket (ingen
visning)
Slukket
Slukket (ingen
visning)
Tændt
Server-funktion
Til rådighed
Slukket (ingen
visning)
Tændt (afhænger
af temperaturen i
enheden)
Til rådighed
Ikke til rådighed
Til rådighed
Vælge displaysproget
Engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk
kan vælges som displaysprog.
Bemærk
Når du ændrer displaysproget, ændres inputsproget
(side 72) også til det valgte sprog.
Tips
INDSTILLINGER
////
ENTER
1
Under "Liste over tegn der kan indføres" (side 130) kan
du se, hvilke tegn du kan bruge.
Tryk på SETTINGS.
Settings-menuen vises.
2
Vælg [Screen setting], og tryk på
ENTER.
Displayet til valg af sprog vises.
3
Vælg det ønskede sprog fra
[Language] -indstillingen, og tryk
på ENTER.
Display
♦ English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Sprog der kan vælges
English
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
(♦: Fabriksindstilling)
4
Vælg [Execute], og tryk på ENTER.
Displayet vises på det valgte sprog.
25DA
Indstilling af uret
Tiden på uret skal være korrekt indstillet, for at
funktionerne virker korrekt. Gå frem som angivet
nedenfor for at indstille uret. Uret kan også
indstilles automatisk ved at tilslutte enheden til
internettet (side 86).
1
Gå ind i Settings-menuen, vælg
[Clock setting], og tryk derefter på
ENTER.
8
Tryk på / for at vælge time/
minut, tryk på / for at indstille
værdien, og tryk derefter på ENTER.
9
Vælg [Apply], og tryk på ENTER.
Tiden vises i [Current time].
10 Vælg [Close], og tryk på ENTER.
Bemærk
Når displayet til indstilling af tiden vises, efter
strømmen er slået til, forsvinder displayet automatisk,
hvis der ikke blev udført nogen betjening i et stykke tid.
Hvis tiden ikke er indstillet korrekt, skal tiden indstilles
korrekt med Settings-menuen.
Sådan ændres dato- og
klokkeslætformatet
2
Vælg [Online auto-sync clock
setting], og tryk på ENTER.
3
Vælg [Off ], og tryk på ENTER.
4
Vælg den ønskede by fra [Time
zone] -indstillingen.
Hvis den ønskede by ikke vises i [Time
zone], skal du vælge en by, der ligger inden
for den samme tidszone som den ønskede
by.
5
Vælg [Standard] eller [Summer
time] for [Summer time]
-indstillingen.
6
Vælg [Date input], og tryk på
ENTER.
7
Tryk på / for at vælge dag/
måned/år, og tryk på / for at
justere værdien.
1
2
Gå ind i Settings-menuen, vælg [Screen
setting], og tryk derefter på ENTER.
Vælg dato- og klokkeslætformatet.
Når du vælger datoformatet:
Vælg [MM/DD/YYYY], [DD/MM/YYYY],
eller [YYYY/MM/DD] som datoformat.
Når du vælger klokkeslætformatet:
Vælg [HH:MM] (time/minut) (24-timers
system) eller [HH:MM AM/PM] (time/
minut AM/PM) (12-timers system) som
klokkeslætformat.
3 Vælg [Execute], og tryk på ENTER.
Datoen indstilles i rækkefølge efter dag,
måned og år.
26DA
Du kan vælge formatet M/D/Y (måned/dag/år),
D/M/Y (dag/måned/år) eller Y/M/D (år/måned/
dag) for dato, og 12-timers eller 24-timers format
for klokkeslæt.
Importere og overføre lyddata
Om at importere og overføre lyddata
Med denne enhed kan du importere lyddata til HDD-jukeboksen fra forskellige kilder og administrere
dataene.
Du kan også overføre lyddata til en enhed efter dit valg, f.eks. en "WALKMAN".
Bemærk, at du ikke kan overføre lyddata direkte fra en CD eller radioen til en eksternt tilsluttet enhed
(f.eks. en "WALKMAN"). For at gøre dette skal du først importere eller optage lyddataene til
HDD-jukeboksen, og derefter overføre dataene fra HDD-jukeboksen til den eksterne enhed.
For at importere lyddata fra en delt mappe på din computer skal du sætte et netværk op og tilslutte det.
Se side 74 for nærmere oplysninger.
Importere/optage lyddata til HDD-jukeboksen
Lyd-CD'er
"WALKMAN"
FM/AM/DAB*
Ekstern komponent
(DMPORT/AUDIO IN)
"WALKMAN"telefon
USB-lager
Harddiskdrev
(HDD)
PSP
"WALKMAN"telefon
Computer
USB-lager
Overføre lyddata fra HDD-jukeboksen til de
eksterne enheder
* Kun for model til Storbritannien
27DA
Lydformater der kan vælges til optagelse/import
Det punkt og format, der kan optages/importeres, afhænger af den kilde (enhed eller disk), som
lyddataene bliver optaget/importeret fra.
Kilde
Enhed der
kan optages/
importeres
CD
Spor, album
FM/AM/DAB*2
—
Ekstern komponent
—
(DMPORT/AUDIO IN)
"WALKMAN"
Mappe
PSP
"WALKMAN"-telefon
Pc delt mappe
USB-lager
Lydformat der kan vælges
Bithastighed
under optagelse/import
MP3
Lineær PCM*1
Bithastighed
understøttet af det
valgte lydformat
Det samme som kildens (MP3,
Lineær PCM*3, WMA, ATRAC)
Det samme som
kildens
*1 Lyddata, der er importeret i Lineær PCM-format, kan senere konverteres til MP3-format.
*2 Kun for model til Storbritannien
*3 Filer i WAV-format kan også importeres. Når de importeres, konverteres filerne til Lineær PCM.
Bemærk
Hvis der er tilsluttet to USB-lagerenheder til begge USB-porte (overside og bagside) på samme tid, prioriteres den
enhed, der er tilsluttet til porten på oversiden.
Enheder og lydformater der kan overføres
For en liste over modeller, der kan bruges som destinationsenheder, henvises til Sony Europes
kundesupport på Sony Europe, http://support.sony-europe.com/ (kun for kunder i Europa).
Destinationsenhed
Enhed der kan overføres
Lydformat der kan overføres
MP3
"WALKMAN"
USB-lager
PSP
"WALKMAN"-telefon
Mapper, album, afspilningslister,
spor
Mapper, album, afspilningslister,
spor
Album, afspilningslister, spor
Lineær
PCM*1
WMA
ATRAC
*2
*3
*2
*4
*5
Afhænger af "WALKMAN"-telefonmodellen. Der henvises til Sony Europes
kundesupport på: http://support.sony-europe.com/ (kun for kunder i
Europa) for oplysninger om kompatible modeller.
*1 Lyddata i Lineær PCM-format kan konverteres til andre formater, når de overføres.
*2 Overførsel af WMA-format spor er muligvis ikke understøttet på nogle "WALKMAN"-modeller eller USB-lagerenheder. For
nærmere oplysninger om, hvilke formater der er understøttet, henvises til betjeningsvejledningen til din "WALKMAN" eller
USB-lagerenhed.
*3 Overførsel af spor i ATRAC-format er muligvis ikke understøttet på nogle "WALKMAN"-modeller. For nærmere oplysninger
om, hvilke formater der er understøttet, henvises til betjeningsvejledningen til din "WALKMAN".
*4 Når destinationen er "Memory Stick", konverteres dataene til OMA-format. Hvis "USB-lager" er destinationen, konverteres
dataene til MP3-format.
*5 Lyddata i WMA-format kan overføres, når "USB-lager" er indstillet som destination.
Bemærkninger
28DA
• Hvis der er tilsluttet to USB-lagerenheder til begge USB-porte (overside og bagside) på samme tid, prioriteres den
enhed, der er tilsluttet til porten på oversiden.
• Lyddata i MP3-, Lineær PCM- og WMA-format kan overføres til en USB-lagerenhed eller en "WALKMAN"telefon. Se side 37 for nærmere oplysninger.
Opsætning af enheden til optagelse eller import
Du kan vælge automatisk spormarkering
og navngivning af spor under optagelse af
en CD, et radioprogram el. lign., og ændre
destinationsmappen for optagede lyddata.
1
Når AUDIO IN-funktionen er valgt
Gå ind i Options-menuen for
den respektive funktion og vælg
[Setting] – [Record].
Når CD-funktionen er valgt
2
Vælg det punkt, der skal indstilles.
3
Indstil hvert punkt.
I rullemenuen skal du vælge og indstille
hvert punkt (vist i "Liste over indstillinger"
nedenfor).
Når FM/AM- eller DAB*-funktionen er
valgt
4
Vælg [Close].
Liste over indstillinger
Format/Bithastighed
Følgende tabel viser de lydformater, der kan
vælges ved optagelse til HDD-jukeboksen, og den
respektive bithastighed (dvs. datamængde).
Formatere
Lineær PCM
Når DMPORT-funktionen er valgt
♦ MP3
Bithastighed
—
96kbps
♦ 128kbps
160kbps
192kbps
256kbps
(♦: Fabriksindstilling)
* Kun for model til Storbritannien
29DA
Kontrollere lyden (kun CD-funktion)
Ved optagelse af en lyd-CD til HDD-jukeboksen
kan du kontrollere lyden, mens der optages. I så
fald standser kontrol af lyden også, når optagelsen
standser.
♦ On
Kontrol af lyden er slået til
uafbrudt fra det første spor.
(Continue)
On (Intro
play)
Kontrol af lyden er slået til i
de første par sekunder af hvert
spor, fra det første spor til det
sidste spor. (Når optagelse går
til det næste spor, går kontrol
af afspilning også til det næste
spor.)
Off
Kontrol af lyden er slået fra.
Optagelse udføres hurtigere,
end når kontrol af lyden
udføres.
(♦: Fabriksindstilling)
SMART SPACE (kun DMPORT- og AUDIO IN-funktioner)
♦ On
Off
Når der ikke er noget
lydindgangssignal i 3 sekunder
eller mere, erstatter SMART
SPACE-funktionen dette interval
med et mellemrum på 3 sekunder.
Enheden holder automatisk pause
i optagelse, når der ikke er noget
lydindgangssignal i 30 sekunder
eller mere, og standser optagelse
når der ikke er nogen noget
lydindgangssignal i 10 minutter
eller mere. Enheden registrerer
delene uden lydindgangssignal
alt efter indstillingen af LEVEL
SYNC-niveau.
SMART SPACE-funktionen
bruges ikke.
(♦: Fabriksindstilling)
Spormarkering (kun DMPORT-, AUDIO IN-, FM/AM- og
DAB*-funktioner)
Spormarkeringer tilføjes automatisk under
optagelse med funktionerne FM/AM, DAB*,
DMPORT og AUDIO IN. Intervallet mellem
spormarkeringer kan angives. Når "Track mark"
er indstillet til "Auto" under FM/AM- eller DAB*funktion, skelner enheden mellem musik og tale
og tilføjer en spormarkering mellem dem.
FM/AM eller DAB*
every 10 min
Enheden tilføjer automatisk
(hvert 10. min.) en spormarkering med
angivne tidsintervaller.
♦ every 30 min
(hvert 30. min.)
every 60 min
(hvert 60. min.)
every 120 min
(hvert 120.
min.)
LEVEL SYNC
Enheden tilføjer en
spormarkering, når
lydindgangssignalet
standser i 1,5 sekund eller
længere.
Auto
Enheden tilføjer en
spormarkering mellem
musik og tale.
(♦: Fabriksindstilling)
Eksempel på indstillinger
Indstilling for spormarkering hver 30. minut:
Spormarkering
30 min.
30 min.
30 min.
Indstilling for "LEVEL SYNC":
Intet lydindgangssignal
(1,5 sek.)
Radioudsendelse
Intet lydindgangssignal
(1,5 sek.)
Lyd
Lyd
Lyd
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Spormarkering
30DA
* Kun for model til Storbritannien
Automatisk registrering af musik og tale (for FM/
AM- og DAB*-optagelse)
Når "Track mark" er indstillet til "Auto", skelner
enheden mellem musik og tale og optager dette
indhold til forskellige spor.
Radioudsendelse
Musik
Talk
Musik
Talk
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Spor 4
Spormarkering
Når du afspiller indholdet i HDD-jukeboksen, kan
du kun afspille musikindhold eller taleindhold ved
at ændre listing-indstilling (side 43).
Selvom "Track mark" er indstillet til "Auto", kan
enheden ikke altid skelne fuldkommen mellem
musik og tale, afhængigt af lyden.
LEVEL SYNC-niveau (kun DMPORT-, AUDIO IN-, FM/
AM- og DAB*-funktioner)*1
Du kan indstille registreringsniveauet for det
indgangssignal, hvor en spormarkering tilføjes
automatisk.
Setting range
(indstillingsområde):
–96 dB - 0 dB
♦ –50,0 dB
Hvis enheden som følge
af støj har problemer
med at registrere
synkroniseringsniveauet,
skal niveauet indstilles
højere. Niveauet er
fabriksindstillet til
–50,0 dB.
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Funktionen kan kun bruges, når "Track mark" er indstillet
til "LEVEL SYNC".
Automatisk titel (kun DMPORT- og AUDIO INfunktioner)*1
Tips
• Når optagelse udføres med "Track mark" indstillet
til "Auto", består sportitlerne af følgende punkter:
— For FM- eller AM-optagelse: [T] (tale)
eller [M] (musik), dato, starttidspunkt for
optagelse, radiostationsnavn (eller bånd og
frekvens, hvis der ikke er registeret noget
navn)
— For DAB-optagelse: [T] (tale) eller [M]
(musik), dato, starttidspunkt for optagelse,
servicekomponent-label
• Når optagelse udføres med "Track mark" indstillet
til "Auto", kategoriseres det optagede indhold som
enten en Radio Talk- eller Radio Music-kanal i
x-DJ.
♦ On
Off
Enheden får automatisk
titelinformation alt efter sporets
bølgeform.
Automatisk titel bruges ikke.
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Funktionen kan kun bruges, når "Track mark" er indstillet
til "LEVEL SYNC".
Bemærkninger
• Optageindstillingerne kan ikke ændres, mens
optagelse er i gang.
• "SMART SPACE" og "LEVEL SYNC niveau" kan kun
bruges for spor på 16 sekunder eller derover.
DMPORT eller AUDIO IN
every 10 min
(hvert 10. min.)
every 30 min
(hvert 30. min.)
Enheden tilføjer
automatisk en
spormarkering med
angivne tidsintervaller.
every 60 min
(hvert 60. min.)
every 120 min
(hvert 120. min.)
♦ LEVEL SYNC
Enheden tilføjer en
spormarkering, når
lydindgangssignalet
standser i 1,5 sekund eller
længere.
(♦: Fabriksindstilling)
* Kun for model til Storbritannien
31DA
Sådan ændres
optagedestinationen i
HDD-jukeboksen
Ved optagelse af spor fra en CD, radio eller en
ekstern komponent (DMPORT/AUDIO IN)
kan du vælge destinationen (vist nedenfor) fra
[Setting] – [Rec destination] i Options-menuen.
♦ My library
Folder
Denne destination er
fabriksindstillingen.
En liste over mapper på
HDD-jukeboksen vises i en
rullemenu.
For at oprette en ny mappe
skal du vælge [New folder].
(♦: Fabriksindstilling)
Bemærk
Indstillingen af optagedestination kan ikke ændres,
mens optagelse er i gang eller i pause.
Tips
En separat optagedestination kan indstilles for
funktionerne CD, FM/AM, DAB (kun model til
Storbritannien), DMPORT og AUDIO IN.
32DA
Importere lyddata til HDD-jukeboksen
Du kan optage/importere lyddata fra en CD, en
eksternt tilsluttet komponent eller en
USB-lagerenhed. Du kan også importere lyddata
fra en delt mappe på din computer
• For at optage fra en eksternt tilsluttet
komponent (DMPORT/AUDIO IN):
Se "Tilslutte en digital medieafspiller til
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)"
(side 58) eller "Tilslutte en ekstern
komponent (AUDIO IN)" (side 59).
2
HDD REC 
HDD REC 
For at ændre optageindstillingerne
skal du gå ind i Options-menuen
og ændre indstillingerne (side 29 til
32).
Hvilke punkter, der vises i Options-menuen,
afhænger af funktionen.
3
////
ENTER

Optagelse fra en CD,
radioudsendelse, DABtjeneste* eller eksternt
tilsluttet komponent
Tryk på HDD REC .
Optagelse starter.
• Ved optagelse af en CD:
Ved slutningen af optagelsen skifter
displayet automatisk til CD-funktionens
hoveddisplay.
• Ved optagelse af en radioudsendelse eller
DAB-tjeneste*:
Tryk på  for at standse optagelse.
• Ved optagelse fra en eksternt tilsluttet
komponent (DMPORT/AUDIO IN):
Ved slutningen af optagelsen skifter
displayet automatisk tilbage til
hoveddisplayet, efter titelinformation
er blevet hentet (kun når "Auto title" er
indstillet til "On", og "Track mark" er
indstillet til "LEVEL SYNC"). Tryk på 
for at standse optagelse.
Bemærk
1
Forbered enheden til optagelse.
Vælg den funktion, der skal optages.
• For at optage en CD:
Se "Afspille en CD" (side 51).
• For at optage en radioudsendelse eller
DAB-tjeneste*:
Se "Lytte til radioen eller DAB-tjenester"
(side 54).
* Kun for model til Storbritannien
For at optage fra en digital medieafspiller via
DMPORT skal du sørge for at bruge DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren. Ellers kan optagelse
ikke udføres.
Tips
En søgning efter titelinformation udføres
automatisk, hvis enheden er tilsluttet til
internettet. Se side 74 for nærmere oplysninger
om netværkstilslutning.
33DA
Sådan annulleres optagelse
Tryk på .
Sådan holdes pause i optagelse (kun
FM/AM-, DAB*-, DMPORT- og AUDIO
IN-funktioner)
5
6
Tryk på HDD REC .
Bemærk
Ved optagelse af en CD kan enheden afgive mere støj
og vibration end under CD-afspilning. Det skyldes,
at disken har en højere omdrejningshastighed under
optagelse. Det er ikke en funktionsfejl. Hvor meget
vibration eller støj, der kommer, varierer afhængigt af
CD-typen.
Vælg de spor, der skal optages.
Tryk på ENTER for at fjerne
afkrydsningsmærket for spor, der ikke skal
optages.
Tryk på HDD REC .
Optagelse starter.
Tips
For at vælge alle sporene skal du gå ind i Optionsmenuen og vælge [Select track] – [Select all]. For at
fravælge alle sporene skal du vælge [Select track] –
[Clear all].
Tips
• Ved optagelse af en radioudsendelse (for andre
"Track mark"-indstillinger end "Auto"), DAB-tjeneste
(for andre "Track mark"-indstillinger end "Auto")
eller fra en eksternt tilsluttet komponent, tilføjes en
spormarkering, hver gang du trykker på HDD REC
-knappen. Spormarkeringer kan kun tilføjes for
spor med en minimumslængde på 16 sekunder.
• Hvis der optages fra en eksternt tilsluttet komponent,
og "Auto title" er indstillet til "Off ", forsynes
optagedataene med dato og klokkeslæt.
For at vælge og optage individuelle
spor
1
2
3
4
Vælg CD-funktionen.
Læg en CD i diskskuffen.
Hvis du vil ændre optageindstillingerne
skal du gå ind i Options-menuen og
ændre indstillingerne (side 29 til 32).
Tryk på HDD REC , mens hoveddisplayet
vises.
Spor med afkrydsningsmærker
bliver
optaget.
Importere lyddata fra en
"WALKMAN" eller en USBlagerenhed
Du kan importere lyddata, der er gemt på en
"WALKMAN" eller en USB-lagerenhed til
HDD-jukeboksen.
Følgende lydformater kan importeres til denne
enhed.
• MP3 (".mp3", ".oma")
• Lineær PCM (".wav", ".oma")
• Windows Media Audio-fil (".wma", ".oma")
• ATRAC (".oma")
Bemærkninger
• Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital Rights
Management) kan ikke importeres til denne enhed.
• Den tilsluttede enhed må ikke afbrydes under
importen af lyddataene. Hvis du gør det, kan der
opstå funktionsfejl på den tilsluttede enhed.
1
Vælg HDD-jukeboks-funktionen.
2
Tilslut "WALKMAN" eller
USB-lagerenheden til USB-porten
på enheden.
Der henvises endvidere til
betjeningsvejledningen til den bærbare
enhed.
34DA
* Kun for model til Storbritannien
3
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Transfer file] – [Import] – [USB
storage].
Hvis der er tilsluttet to bærbare enheder til
begge USB-porte (overside og bagside) på
samme tid, prioriteres den enhed, der er
tilsluttet til porten på oversiden.
Hvis du vil vælge den bærbare enhed
på bagsiden, skal enheden på oversiden
afbrydes.
Hvis displayet til valg af lagermedium
vises, skal du vælge lagermediet. (Hvis den
tilsluttede bærbare enhed kun har et drev,
vises displayet til valg af lagermedie ikke.)
4
Vælg de album, der skal importeres.
De valgte album afkrydses
.
Tryk på ENTER for at fjerne
afkrydsningsmærket for spor, der ikke skal
importeres.
5
Importere filer fra en computer
Du kan importere lydfiler, der er gemt på din
computer.
1
Udfør procedurerne for
netværkstilslutninger og
-opsætning.
Se side 74 for nærmere oplysninger.
2
Sæt en delt mappe op på
computeren.
Se side 103 for nærmere oplysninger.
3
Importer filer.
Se side 85 for nærmere oplysninger.
Vælg [Import].
Bemærk
Du kan maksimalt importere 10.000 spor ad gangen
(side 112).
35DA
Overføre lyddata fra HDD-jukeboksen
Du kan overføre lyddata til en eksternt tilsluttet
bærbar enhed. Der henvises til Sony Europes
kundesupport på: http://support.sony-europe.
com/ (kun for kunder i Europa) for oplysninger
om kompatible modeller.
Bemærkninger
• Hvis der leveres en lysnetadapter med den tilsluttede
enhed, anbefales det at køre enheden på strøm
fra lysnettet. Når enheden køres på batterier, skal
du kontrollere, at der er tilstrækkelig strøm på
batterierne. Der garanteres ikke imod funktionsfejl,
svigt ved overførsel eller ødelæggelse af lyddata
forårsaget af utilstrækkelig strøm på batterierne.
• USB-kablet må ikke afbrydes under overførsel af spor
til en "WALKMAN" eller en anden bærbar enhed,
der kan tilsluttes til USB-porten. Hvis du gør det, kan
der opstå funktionsfejl på den tilsluttede enhed.
Bemærkning om sletning af spor, der
er overført til en bærbar enhed
(f.eks. en "WALKMAN")
Hvis du vil slette spor, der er overført fra enheden
til en bærbar enhed, skal den bærbare enhed
tilsluttes til enheden (side 40).
Overføre lyddata til en
"WALKMAN" eller en bærbar
enhed
Du vil ikke altid kunne overføre lyddata til visse
destinationer med følgende procedure. Hvis det er
tilfældet, skal du gå frem som beskrevet i "Overføre
lyddata til en USB-lagerenhed" (side 37).
1
Tilslut en kompatibel "WALKMAN"
eller bærbar enhed til USB-porten
på enhedens overside eller bagside.
Der henvises til endvidere
betjeningsvejledningen til den bærbare
enhed.
2
Vælg HDD-jukeboks-funktionen.
3
Vis de album, afspilningslister,
grupper eller spor, du vil overføre.
4
Tryk på TRANSFER.
Hvis der er tilsluttet to bærbare enheder til
begge USB-porte (overside og bagside) på
samme tid, prioriteres den enhed, der er
tilsluttet til porten på oversiden.
Hvis du vil vælge den bærbare enhed
på bagsiden, skal enheden på oversiden
afbrydes.
36DA
Tips
Den valgte indstilling for destinationsenhed
gemmes i enheden og genkaldes, hver gang du
bruger enheden i fremtiden.
For at ændre destinationsenheden skal du gå ind i
Options-menuen og vælge [Transfer].
5
Vælg de album, afspilningslister,
grupper, eller spor, du vil overføre,
og vælg derefter [Execute], eller
tryk på TRANSFER.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
overførsel (side 38), skal du først foretage
ændringerne, før du vælger de punkter, der
skal overføres.
Sådan annulleres en overførsel
Tryk på BACK.
Når du annullerer en overførsel, kan det tage et
øjeblik, før overførslen standser.
Overføre lyddata til en
USB-lagerenhed
1
Der henvises endvidere til
betjeningsvejledningen til USBlagerenheden.
2
Vælg HDD-jukeboks-funktionen.
3
Vis de album, afspilningslister,
grupper eller spor, du vil overføre.
4
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Transfer file] – [Export] – [USB
storage].
Hvis displayet til valg af lagermedium
vises, skal du vælge lagermediet. (Hvis den
tilsluttede USB-lagerenhed kun har et drev,
vises displayet til valg af lagermedie ikke.)
Bemærkninger
• Hvis din "WALKMAN" har en papirkurv-funktion,
og nogen af de spor, der skal slettes, er registreret i
papirkurven, vises en bekræftende meddelelse på
enheden og "WALKMAN".
• Hvis afspilningslisten overføres fra HDD-jukeboksen
til "WALKMAN", bliver afspilningslisten også
genkendt som en afspilningsliste af "WALKMAN".
Om spor-ikoner
Du kan identificere et spors lydformat efter dets
ikon.
Ikon
Betydning
Forbind USB-lagerenheden til
USB-porten på enheden.
5
Vælg de album, afspilningslister,
grupper, eller spor, du vil overføre,
og vælg derefter [Execute], eller
tryk på TRANSFER.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
overførsel (side 38), skal du først foretage
ændringerne, før du vælger de punkter, der
skal overføres.
MP3-format
Lineær PCM-format
WMA-format
ATRAC-format
37DA
Ændre overførselindstillingerne
Du kan ændre destinationsgruppen eller -mappen
og indstillingerne for konvertering, når du
overfører Lineær PCM-lyddata.
1
Vis det punkt (album,
afspilningsliste, gruppe eller spor),
du vil overføre.
 Vælg [Select folder at destination], og
vælg derefter destinationsmappen fra
rullemenuen.
♦ Standard
Spor gemmes til
"\\Music"-mappe.*1
setting
(standardindstilling)
Root setting
Spor gemmes til
(rodindstilling) destinationens
rodbibliotek.
Select (vælg)
Indfør mappenavnet,
når du ændrer
destinationsmappen.
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Lyddata kan muligvis gemmes, men kan
ikke altid afspilles på nogle "WALKMAN"telefonmodeller.
2
Vælg [Setting], og skift
indstillingen.
Når du overfører lyddata til en
"WALKMAN"
 Når du overfører spor i Lineær PCMformat, skal du vælge [Conversion
system], og derefter vælge et punkt fra
rullemenuen.
♦ Auto
Select
format
(vælg
format)
Når du overfører lyddata til en
"WALKMAN"-telefon eller USBlagerenhed
38DA
Enheden vælger og
overfører lyddataene
med det format, som
kan afspilles med den
tilsluttede enhed.
Lyddata overføres
i MP3-format eller
Lineær PCM-format.
(Du kan vælge den
ønskede bithastighed i
trin .)
(♦: Fabriksindstilling)
 Hvis du vælger [Select format] i
trin , skal du vælge den ønskede
bithastighed fra [Bit rate] -rullemenuen.
 Hvis du vælger [Select format] i trin ,
skal du vælge det ønskede format og
bithastighed fra [Format] og [Bit rate]
-rullemenuerne.
Når du overfører lyddata til en
ATRAC-lydenhed
3
Vælg [Close].
Når du overfører lyddata til en PSP
 Vælg [Select group at destination], og
vælg derefter destinationsgruppen fra
rullemenuen.
♦ New group
Der oprettes en ny
gruppe, og de valgte
spor overføres til den.
(ny gruppe)
Select group De valgte spor
at destination overføres til en
(vælg gruppe eksisterende gruppe.
i destination)
(♦: Fabriksindstilling)
 Når du overfører spor i Lineær PCMformat, skal du vælge [Conversion
system], og derefter vælge et punkt fra
rullemenuen.
♦ Auto
Select
format
(vælg
format)
Enheden vælger og
overfører lyddataene
med det format, som
kan afspilles med den
tilsluttede enhed.
Du kan vælge det
ønskede format og
bithastighed i trin .
(♦: Fabriksindstilling)
39DA
Slette spor eller afspilningslister på
destinationsenheden
Du kan slette spor på en tilsluttet bærbar enhed.
Når du sletter en afspilningsliste på en tilsluttet
"WALKMAN", bliver afspilningslisten slettet, men
ikke sporene på den.
Bemærk
Du må ikke afbryde enheden eller slå strømmen fra, før
sletningen er gennemført.
1
Tilslut "WALKMAN" eller den
bærbare enhed med sporene, du vil
slette.
2
Mens enheden er i HDD JUKEBOXfunktion, skal du gå ind i Optionsmenuen og vælge [Delete from
dstn].
Hvis der er tilsluttet to bærbare enheder til
begge USB-porte (overside og bagside) på
samme tid, prioriteres den enhed, der er
tilsluttet til porten på oversiden.
Hvis du vil vælge den bærbare enhed
på bagsiden, skal enheden på oversiden
afbrydes.
3
Vælg det punkt, der skal slettes.
4
Vælg [Delete].
5
Kontroller det viste indhold, og tryk
derefter på ENTER.
Bemærk
Hvis nogen af sporene er registreret i papirkurven på
"WALKMAN", vises en bekræftende meddelelse på
enheden og "WALKMAN".
Tips
Du kan initialisere lyddata på en tilsluttet ATRAClydenhed eller PSP. For at gøre dette skal du vælge
[Format] i displayet til indstilling af sletning.
40DA
Afspille lyddata
Afspille HDD-jukeboksen
HDD
For at
Gør følgende
Vælge et spor
Tryk på /// for at
vælge et spor. Eller tryk på
den relevante talknap, og tryk
derefter på ENTER.
Når enheden viser listedisplayet, skal du trykke på
/ og holde ned for at rulle
hurtigt. Tryk på SIDE+/– for
at gå til den foregående/næste
liste-side.
Vælge et album
Når enheden viser
hoveddisplayet, skal du trykke
på ALBUM+ eller ALBUM–.
Tryk på HDD.
Afspilning starter.
Afspilning starter fra det spor, du sidst har
afspillet eller optaget.
Spornavn
Tidsinformation
(forløbet tid)
Afspilning-indikator
Vælge
Under afspilning skal du gå
tidsinformation- ind i Options-menuen og
displayet
vælge [Display] – [Time]
– [Elapsed time] eller
[Remaining time].
Bemærk
Du kan ikke vælge et spor med talknapperne, med
mindre der vises et sporbibliotek.
Albumnavn osv.
Kunstnernavn
Anden betjening
For at
Gør følgende
Standse
afspilning
Tryk på .
Holde pause
Tryk på . Tryk på  igen,
eller på  for at genoptage
afspilning.
Finde et sted i et Tryk på / og hold ned
spor
under afspilning, og slip den
ved det ønskede sted.
Vælge et
foregående/
næste spor
Tryk på / under
afspilning.
41DA
Kontrollere album- eller
sporinformation
1
Vælg det album eller spor, der skal
kontrolleres.
Bemærkninger
• Spor kan ikke registreres med FAVORITE-knappen,
når afspilningsliste-indstilling er valgt.
• Når du lytter til Favoritter-kanalen i x-DJfunktionen, afspilles kun spor, der er registreret til
"Favorites" (favoritter).
Tips
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Display] – [Album info] eller [Track
info].
Du kan registrere 10.000 spor til afspilningslister.
Sådan lytter du til spor i en
afspilningsliste
Vælg afspilningsliste-indstilling (side 43). Eller
vælg "Favorites"-kanalen (favoritter) i x-DJ.
Sådan overføres en afspilningsliste
Gå frem som beskrevet i "Overføre lyddata fra
HDD-jukeboksen" (side 36) for at overføre en
afspilningsliste.
For at se hele tekststrengen for en titel,
kunstner eller genre, skal du vælge det
respektive felt, og trykke på ENTER.
Registrere de ønskede spor til
afspilningsliste
Du kan registrere spor optaget på forskellige
steder i HDD-jukeboksen til en placering kaldet
"Afspilningsliste". Senere kan du lytte til disse
spor eller overføre dem til en ekstern enhed.
"Favorites" (favoritter) i afspilningslisten fungerer
også som Favoritter-kanalen, når du bruger x-DJfunktionen.
Mens enheden er i HDD JUKEBOXfunktionen, og det ønskede spor
afspiller, skal du trykke på FAVORITE.
Sporet registreres til "Favorites" (favoritter) på
afspilningslistens liste.
42DA
Sådan ændres destinationen for
FAVORITE-knappen
På købstidspunktet registreres udvalgte
spor automatisk til "Favorites" (favoritter),
når der trykkes på FAVORITE-knappen.
Registreringsdestinationen kan imidlertid
ændres. For at gøre dette skal du lave destinationafspilningslisten på forhånd (side 66).
Gå ind i Options-menuen, vælg [Setting]
– [FAVORITE], og vælg derefter den
afspilningsliste, der skal bruges, fra
[Destination] -indstillingen.
Bemærk
Når du vil lytte til spor med Favoritter-kanalen
i x-DJ, skal du registrere sporene til "Favorites"
(favoritter). I så fald skal du sørge for ikke at ændre
registreringsdestinationen.
Sådan registreres flere spor på
samme tid
Du kan registrere alle sporene i et album eller
en gruppe til en afspilningsliste på samme tid.
For at registrere spor til en anden afspilningsliste
end "Favorites" (favoritter) skal du lave
afspilningslisten på forhånd (side 66).
1
Mens enheden er i HDD JUKEBOX-funktion
skal du vælge det album eller den gruppe,
du vil registrere til en afspilningsliste.
2
3
4
5
Gå ind i Options-menuen og vælg [Edit] –
[Add to playlist].
Alle de spor, der skal registreres, skal være
afkrydset
.
Hvis du vil registrere flere punkter, skal du
vælge og afkrydse hvert enkelt.
Listeindstilling
Enheden
Genre
Afspiller spor fra den
valgte genre, f.eks.
klassisk eller jazz.
Vælg [Enter].
Recording
source
(optagekilde)
Afspiller spor, der er
optaget fra en valgt
optagekilde, f.eks. en CD
eller radioen.
Folder (mappe)
Afspiller spor i en
valgt mappe, f.eks. My
library eller nyoprettede
mapper/grupper.
Vælg den afspilningsliste, du vil have
sporene registeret til.
Der vises et vindue til bekræftelse.
Vælg [Yes].
De valgte spor registreres til den angivne
afspilningsliste.
Bemærk
Kun spor i det samme album eller gruppe kan
registreres på samme tid.
Playlist
Afspiller en valgt
(afspilningsliste) afspilningsliste fra dine
favoritspor.
Tips
Du kan registrere spor i Favoritter-kanalen i x-DJfunktionen til en afspilningsliste. Se side 50 for
nærmere oplysninger.
(♦: Fabriksindstilling)
Opføre indholdet af radio- eller
DAB*-optagelser (optaget med
"Track mark" indstillet til "Auto")
Afspille lyddata i forskellige
liste-indstillinger
Når der opføres efter "Album" eller "Recording
source":
Du kan opføre og vælge spor i HDD-jukeboksen
på forskellige måder (efter album, kunstner osv.).
Optagelsen (fra begyndelse til slut) vises som et
album. Musik- og taleafsnit vises som individuelle
spor.
1
Vælg HDD-jukeboks-funktionen.
Når der opføres efter "Kunstner" eller "Genre":
2
Tryk gentagne gange på  for
at vælge "Mode"-biblioteket, og
vælg derefter den ønskede listeindstilling.
Listeindstilling
Enheden
♦ Album
Afspiller spor fra det
valgte album.
Artist
Afspiller spor fra den
valgte kunstner.
* Kun for model til Storbritannien
Alt musikindhold vises som et album, og alt
taleindhold vises som et andet album med
deres respektive musikafsnit og taleafsnit vist
individuelt som spor.
Bemærkninger
• Alle spor vises muligvis ikke, afhængigt af listeindstillingen.
• Hvis en CD indeholder spor fra flere kunstnere, vises
sporene fra hver kunstner som et separat album, når
de opføres efter kunstner eller genre.
43DA
Sådan ændres rækkefølgen af
indholdet i listen — Sortere
Søge efter album eller spor
I hver indstilling kan du sortere lister efter
optagedato, titel osv.
Du kan søge efter album eller spor i HDDjukeboksen.
1
2
1
Vælg den liste, du vil sortere.
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Display] – [Sort] – [(sorteringskriterie)].
Liste-type
Sorteringskriterium
Album
♦ Dato: ny til gammel
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Search].
Displayet til indføring af nøgleord vises.
2
Indfør nøgleordet (albumnavn eller
spornavn, der skal søges efter).
3
Vælg [Album], [Track] eller [Group]
(kun når enheden er i mappeindstilling).
Dato: gammel til ny
ABC...*1
ZYX...
Artist
(kunstner)
♦ ABC...
Genre
♦ ABC...
ZYX...
ZYX...
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Indhold vises i rækkefølge efter bogstaver, tal og
symboler.
Bemærk
Lister kan ikke sorteres, når mappe-indstilling eller
afspilningsliste-indstilling er valgt. Individuelle spor
kan imidlertid omordnes inden for en liste (side 68).
Søgning starter.
Efter søgningen slutter, vises resultaterne.
Sådan vises et album eller spor fra de
viste resultater
Vælg albummet eller sporet.
Sådan kommer du tilbage til
søgeskærmbilledet
Vælg [Input].
Bemærkninger
• Du kan ikke udføre søgning, mens enheden er i
afspilningsliste-indstilling.
• Hvis du søger efter album eller spor, mens et spor
afspilles, standser afspilning. Afspilning starter ikke,
før søgningen er slut.
44DA
Afspille spor med x-DJ
x-DJ bruger Sonys 12 tone analyse til at analysere egenskaberne ved spor, der er optaget eller importeret
til HDD-jukeboksen og kategoriserer dem i 27 kanaler. Du kan bruge x-DJ til at afspille spor, der svarer
til en bestemt stemning eller tidspunkt på dagen; f.eks. spor at vågne op til om morgenen, spor der
får dig til at slappe af, eller spor der hæver humøret. Fra disse kanaler kan du gå videre til kanalerne
ARTIST, YEAR, MOOD og ALBUM ved at bruge en funktion kaldet "Music Surfin’ ".
Analysen udføres, mens enheden er i standbyindstilling. Mens enheden analyserer, lyser Tændt/
Standby-indikatoren orange, og belysningspanelet blinker langsomt.
Det tager ca. 15 minutter for enheden at analysere et album på 60 minutter.
Bemærkninger
• Strømledningen må ikke afbrydes, mens enheden analyserer optagelsens indhold. Hvis du gør det, kan der opstå
funktionsfejl.
• Hvis HDD-jukeboksen indeholder et stort antal uanalyserede musikspor, kan analysen tage lang tid.
Tips
Som resultat af en analyse kan det samme spor tildeles til to eller flere kanaler.
Sådan annulleres en analyse
Tryk på .
Analysen annulleres. Spor, der ikke blev analyseret, analyseres automatisk, næste gang enheden går i
standbyindstilling.
Sådan bekræftes indstillingen for automatisk analyse
Denne enhed er fabriksindstillet til udføre automatisk analyse, når enheden går i standbyindstilling.
For at kontrollere denne indstilling skal du gå ind i Options-menuen, vælge [Setting] – [Basic], og
derefter kontrollere [Auto-analysis] -rullemenuen.
Hvis du vælger [Off ] fra [Auto-analysis] -rullemenuen, bliver automatisk analyse ikke udført, når
enheden går i standbyindstilling.
Sådan udføres en analyse manuelt
Du kan manuelt udføre en analyse af de spor, der endnu ikke er blevet analyseret.
1
2
Mens enheden er i x-DJ-funktionen, skal du gå ind i Options-menuen og vælge [Manualanalysis].
Der vises et pop-op-vindue.
Vælg [Execute].
Der vises et pop-op-vindue med angivelse af tidsforløb.
For at annullere betjeningen skal du vælge [Cancel].
45DA
Liste over x-DJ-kanaler
Kanal
♦ 001
Kategori
Kanalnavn
Grundlæggende Anbefalet
Anbefalet: Morgen Anbefalet:
Eftermiddag Anbefalet: Aften
Anbefalet: Nat Anbefalet:
Midnat
Favoritter
Shuffle All
Newly Added
Radio Music*1
Radio Talk*1
Stemning
Fine Day
Rainy Day
Energized
Slow Life
Stil
Lounge
Classical
Urban
Extreme
Ballad
Retro
Type
Acoustic
Electronic
Instrumental
Vocal
Scene: Livet
Good Morning
Good Night
Party Time
Scene: Træning Walking
Running
Meditation
Ekstra
Explore
Beskrivelse
Spor der anbefales til forskellige tidspunkter af dagen
♦ 002
Bland alle spor på favoritter-listen.
♦ 003
Bland alle spor
♦ 004
Bland de senest importerede spor
005
Musikspor optaget fra radio
Talespor optaget fra radio
006
♦ 101
Glade sange, der hæver humøret
♦ 102
Afdæmpede, lidt tunge sange
♦ 103
Humørfyldte sange
♦ 104
Beroligende sange
♦ 201
Loungemusik
202
Klassiske spor
203
Rhythm & Rap- og R&B-spor
204
Heftige rockspor
205
Ballader
206
Retrospor
♦ 301
Spor med akustiske instrumenter
302
Spor med elektroniske instrumenter
303
Spor uden vokal
♦ 304
Spor med vokal
401
Friske spor at vågne op til
402
Rolige, stille spor til sengetid
♦ 403
Uptempo-spor til fester
♦ 501
Spor i mellemtempo til at spadsere til
♦ 502
Hurtige spor til at løbe til
503
Atmosfærefyldte spor til meditation
909
Andre typer spor
♦ Disse kanaler vises, selvom der ikke er nogen spor for dem(fabriksindstilling).
*1 Spor optaget fra FM/AM eller DAB placeres i Radio Music- eller Radio Talk-kanalen, hvis "Track mark" var indstillet til "Auto"
under optagelsen.
Liste over Music Surfin’-knapper
46DA
Knap på fjernbetjeningen
Kanalens navn
Beskrivelse
ARTIST (blå)
ARTIST
Spor af den samme kunstner
YEAR (rød)
YEAR
Spor der er udgivet i de pågældende år
MOOD (grøn)
MOOD
Spor med en tilsvarende stemning
ALBUM (gul)
ALBUM
Spor fra det samme album
Anden betjening
Bruge x-DJ
x-DJ
////
ENTER
1
Tryk på x-DJ.
Displayet til valg af kanal vises, og enheden
afspiller den vigtigste del af det viste spor.
Tips
Når fem spor er blevet samlet til en kanal, vises
kanalen.
For at
Gør følgende:
Standse afspilning
Tryk på .
Holde pause i
afspilningen
Tryk på . Tryk på 
igen, eller på  for at
genoptage afspilning.
Finde et sted i et
spor
Tryk på / og hold
under afspilning, og slip
den ved det ønskede sted.
Vælge et
foregående/næste
spor
Tryk på / for at
vælge et spor.
Tips
Når Radio Music- eller Radio Talk-kanalen er valgt,
afspiller enheden sporet fra begyndelsen, ikke den
vigtigste del.
Bemærk
Afhængigt af et spors egenskaber kan enheden placere
det i en anden kanal end dit eget indtryk, eller enheden
kan vælge den forkerte del som et spors vigtigste del.
2
Tryk på / for at vælge en kanal.
Enheden afspiller den vigtigste del af det
første spor i den valgte kanal.
3
Tryk på / for at vælge det
ønskede spor inden for kanalen.
Hver gang du trykker på /, afspiller
enheden den vigtigste del af det valgte spor.
Hvis du trykker på ENTER, begynder
enheden at afspille det valgte spor fra
begyndelsen.
47DA
2
Bruge Music Surfin’
Hvis du trykker på den blå, røde, grønne eller
gule knap, mens en kanal i x-DJ afspilles, opretter
enheden følgende midlertidige kanaler fra
sporene i HDD-jukeboksen.
• ARTIST (blå) -knap: ARTIST-kanal, der
indeholder spor af den aktuelt valgte kunstner.
• YEAR (rød) -knap: YEAR-kanal, der
indeholder spor fra den samme periode som
det aktuelt valgte spor.
• MOOD (grøn) -knap: MOOD-kanal, der
indeholder spor med en stemning, der svarer til
det aktuelt valgte spor.
• ALBUM (gul) -knap: ALBUM-kanal, der
indeholder spor fra det aktuelt valgte album.
Tryk på ARTIST-, YEAR-, MOOD- eller
ALBUM-knappen.
Den respektive kanal vises på displayet.
Når du trykker på ARTIST (blå) -knappen
Når du trykker på YEAR (rød) -knappen
Hvis du f.eks. trykker på den blå knap, mens du
lytter til din yndlingskunstner, samler enheden
alle spor af den pågældende kunstner og lægger
dem i en midlertidig kanal, som du kan lytte til.
////
ENTER
ARTIST/YEAR/
MOOD/ALBUM
Når du trykker på MOOD (grøn)
-knappen
BACK
1
Afspil en kanal i x-DJ.
Når du trykker på ALBUM (gul)-knappen
Kanaler der kan vælges
48DA
3
Tryk på / for at vælge et spor,
og tryk på ENTER.
Afspilning starter.
For at vende tilbage til en normal x-DJ-kanal
fra Music Surfin’ skal du trykke på / eller
BACK.
3
Vælg destinationskanalen fra
[Destination] -rullemenuen.
4
Vælg [Yes].
Bemærkninger
Bemærkninger
• Kun spor med information om dets udgivelsesår
bliver samlet i YEAR-kanalen.
• Det år, der angives for et spor samlet i
YEAR-kanalen, er ikke nødvendigvis året for dets
første udgivelse. Det skyldes, at den anvendte
information svarer til den CD, hvor sporet eller
albummet findes.
• Du kan ikke flytte spor til eller fra CH. 002 CH. 006.
• Når CH. 001 kun indeholder nogle få registrerede
spor, er flytning af spor ikke altid mulig.
Tips
Spor i YEAR-kanalen vises i overensstemmelse med
deres angivne udgivelsesdatoer som følger.
• 1900 til 1949:
Spor samles og vises som "før 1949".
• 1950 til 1989:
Spor samles i enheder på 10 år. F.eks. samles spor fra
1960 til 1969 og vises som "1960’erne".
• 1990 til i dag:
Spor samles i enheder på 3 år (dvs. året for det
aktuelt valgte spor plus det foregående og følgende
år). Hvis du f.eks. vælger et spor udgivet i 1995,
samles spor fra 1994 til 1996 og vises som "around
1995" (omkring 1995).
Opsætning af x-DJ
Sådan indstilles den kanal, der
vælges, når funktionen startes op
1
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Setting] – [Basic].
Vælg [Startup CH] – [Previous CH] eller
[Recommended(CH.1)].
♦ Previous CH
Recommended
(CH.1)
x-DJ starter med den kanal,
der blev valgt sidst.
x-DJ starter med den
anbefalede kanal (CH.001).
(♦: Fabriksindstilling)
Flytte et spor fra en kanal til en
anden
Du kan flytte spor til en anden kanal (undtagen
spor i CH. 002 til CH. 006).
1
Vælg det spor, du vil flytte.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Move track].
Sådan registreres spor til Favoritterkanalen
Mens et spor i x-DJ afspilles, skal du trykke på
FAVORITE.
Sporet registreres til Favoritter-kanalen. Det
registreres også til "Favorites" (favoritter) i
HDD-jukeboksen på samme tid.
49DA
Sådan skjules unødvendige spor
Du kan skjule unødvendige spor, der er registreret
i x-DJ, så de ikke vises i en kanal. Bemærk, at spor
ikke kan slettes.
Når skjule spor annulleres, vises spor, der er
blevet flyttet til en anden kanal, i kanalen igen.
1
2
3
Afspil det spor, du vil skjule.
Du kan registrere en kanal til HDD-jukeboksen
som en afspilningsliste og derefter overføre
afspilningslisten til en "WALKMAN".
Der kan maksimalt vælges 50 spor (i den valgte
kanal) til afspilningslisten til overføring til
"WALKMAN".
Tryk på DELETE.
Der vises et pop-op-vindue.
1
Afspil et spor i den kanal, du vil
overføre.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Convert to playlist].
Vælg [Yes].
For at vise skjulte spor igen skal du gå ind
i Options-menuen og vælge [Hide track] –
[Release] – [Current channel] eller [All channels].
Vælg [Yes] i pop-op-vinduet.
Bemærkninger
• Spor i CH. 002 til CH. 006 kan ikke skjules.
• Når CH. 001 kun indeholder nogle få registrerede
spor, er det ikke altid muligt at skjule spor.
Sådan skjules unødvendige kanaler
1
2
50DA
Overføre x-DJ-kanaler
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Setting] – [Channel display].
Kanal-listen vises, og enheden afspiller den
vigtigste del af sporene i den valgte kanal.
Fjern afkrydsning for de kanaler, du vil
skjule.
For at vise skjulte kanaler igen, skal du
afkrydse kanalerne ved at trykke på ENTER.
Der vises et pop-op-vindue.
3
Vælg [Yes].
Der vises et pop-op-vindue.
4
Vælg [Close].
Kanalen registreres som en afspilningsliste.
5
Gå frem som beskrevet i "Overføre
lyddata fra HDD-jukeboksen" (side
36) for at overføre afspilningslisten
til en "WALKMAN".
Tips
Du kan se registrerede afspilningslister ved at
vælge afspilningsliste-indstilling i HDD-jukeboksfunktionen. Afspilningslister vises efter kanalnavn og
registreringsdato.
Afspille en CD
Denne enhed kan afspille lyd-CD'er og CD-R/
RW-diske, der er optaget med MP3-lydspor. Se
side 123 for nærmere oplysninger om diske, der
kan afspilles.
CD
2
Tryk på CD .
Afspilning starter.
Enheden registrerer formatet (lyd-CD
eller CD-R/RW med MP3-lyd) og skifter
automatisk til den korrekte indstilling. Hvis
en disk indeholder to formater, skal du
ændre indstillingen manuelt (side 52).
Spornavn eller filnavn
1
Tidsinformation
Afspilning- (forløbet tid)
indikator
Tryk på CD, og læg en disk i
diskskuffen.
Diskskuffen skydes ud.
Afspilningsindstilling
Albumnavn eller mappenavn
Kunstnernavn
Sæt en disk i med
etiketsiden opad.
Diskskuffen lukkes, når du trykker på CD
igen.
Enheden begynder automatisk at søge efter
titelinformation for disken fra enhedens
database.
Hvis der ikke kan findes titelinformation,
bliver den ikke vist.
Hvis enheden er tilsluttet til internettet, kan
du søge og hente den nyeste titelinformation
fra databasen over internettet (side 84).
Valgt listeindstilling
Om biblioteksstruktur og
afspilningsrækkefølge for MP3-filer
MP3-filer accesses på to biblioteksniveauer:
album og spor. Et album kan indeholde
underalbum (underbiblioteker). Når enheden har
afspillet alle spor i et album (eller underalbum),
går den til det første spor i det næste album (eller
underalbum).
På denne enhed kan MP3-filer på data-CD'er vises
ned til det 10. underalbum (underbibliotek 10).
51DA
Tips
CD-afspilning-displayet understøtter ikke visning af
ID3-information, som findes på MP3-diske. For at se
denne information skal du gå ind i Options-menuen og
vælge [Display] – [ID3 info] (side 53).
Anden betjening
For at
Standse afspilning
Gør følgende:
Holde pause i
afspilningen
Tryk på . Tryk på  igen,
eller på  for at genoptage
afspilning.
Finde et sted i et
spor
Tryk på / og hold
ned under afspilning, og
slip den ved det ønskede
sted.
Vælge det
foregående/næste
spor
Vælge et spor
Tryk på / under
afspilning.
Vælge et spor med
talknapperne
Vælge et album
(kun MP3-disk)
Udtage disken
Skifte
tidsinformationdisplayet
Ændre lydCD- eller MP3indstilling
Denne enhed henter automatisk titelinformation,
hver gang en CD indlæses. Du kan imidlertid
hente denne information manuelt.
1
Tryk på .
Tryk på / (///
for en MP3-disk) for at
vælge et spor.
Tryk på den relevante
talknap, mens sporlisten (i
sporbibliotek) vises, og tryk
på ENTER.*1
Tryk på ALBUM+ eller
ALBUM– for at vælge et
album.
Tryk på CD  på
hovedenheden.
Under afspilning, skal du
gå ind i Options-menuen
og vælge [Display]–
[Time]–[Elapsed time] eller
[Remaining time].
Gå ind i Options-menuen
og vælg [Mode switch]–
[Audio CD] eller [MP3].
*1 For tal fra 10 og opefter skal du trykke på en talknap for
hvert ciffer (f.eks. for 124: tryk på [1], [2] og [4]).
Bemærk
Når enheden er i MP3-indstilling, kan spor vist i et
album ikke vælges med talknapperne.
52DA
Sådan hentes titelinformation
manuelt
2
Mens enheden er standset, skal du gå ind
i Options-menuen og vælge [Title info] –
[Obtain].
Enheden begynder at søge titelinformationen
og viser derefter søgeresultaterne.
Bekræft søgeresultaterne, og vælg
[Obtain].
Titelinformation hentes.
Hvis du trykker på  i stedet for [Obtain],
starter afspilning CD'en.
Sådan slettes titelinformationen
Gå ind i Options-menuen og vælg [Title info] – [Clear].
Når der vises flere søgeresultater for en CD
Vælg den ønskede information fra listen.
Sådan ser du sporinformation for et album
Vælg albummet fra den viste liste.
Tips
Den nyeste titelinformation hentes automatisk, når
enheden er tilsluttet til internettet.
Sådan ændres indstillingen for
hentning af titelinformation
1
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Setting] – [Obtain title info].
1
Mens enheden er standset, skal du
vælge det ønskede spor fra listedisplayet.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Display] – [Album info] eller [Track
info].
Album info*1
Der vises detaljeret
information om
albummet (display for
detaljeret information om
album).
Track info*1
Der vises detaljeret
information om det
valgte spor (display for
detaljeret information om
spor).
ID3 info
Der vises ID3 taginformation for det valgte
MP3 spor (display for
nærmere oplysninger om
spor (ID3)).
Vælg den ønskede indstilling for [Auto title
labeling].
♦ On
Off
Enheden henter automatisk
titelinformation, hver gang der
indlæses en CD.
Enheden henter ikke
titelinformation automatisk.
(♦: Fabriksindstilling)
3
Se information for en CD
Vælg [Close].
Sådan indstilles prioritetssproget til
visning af CD TEXT-information
*1 Kun for lyd-CD'er.
Vælg sproget for [CD TEXT display]
-indstillingen.
Ændring af displaysproget (side 25) ændrer også
denne indstilling til det samme sprog.
Tips
Hvis titelinformation ikke blev hentet, vises CD TEXTinformation. CD TEXT-data gemmes kun på diske, der
understøtter CD TEXT-standarden.
For at se hele tekststrengen for titel-,
kunstner-, genre- eller albumnavn*2 skal du
trykke på / for at vælge det respektive
felt, og trykke på ENTER.
Tryk på / for at rulle displayet.
*2 Vises kun på displayet for nærmere oplysninger om
spor (ID3).
53DA
Lytte til radioen eller DAB-tjenester
Du kan stille ind på radiostationer eller DABtjenester, enten manuelt eller automatisk. Ved
at forvælge stationer eller tjenester kan du kalde
dem op efter nummer.
DAB-tjenester kan kun modtages med model til
Storbritannien.
FM/AM
(DAB på model til
Storbritannien)
/ / / /
ENTER
TUNING+/–,
/ 
PRESET+/–,
/

Bemærk
Alle forvalgte tjenester, der er gemt i enheden, slettes,
når du udfører en indledende DAB-søgning, eller når
scanning annulleres.
Vælge en radiostation
1
Tryk på FM/AM.
2
Tryk gentagne gange på FM/AM for
at vælge FM eller AM.
3
Tryk på TUNING +/– og hold ned.
Scanning standser automatisk, når der er
stillet ind på en station. For at annullere
scanning skal du trykke på  (Automatisk
tuning).
For at vælge stationen manuelt skal du
trykke gentagne gange på TUNING
+/–, indtil frekvensen for den ønskede
radiostation vises (Manuel tuning).
Stationsnavn*1
Frekvens
Udføre indledende
DAB-søgning*
Tryk på DAB.
Indledende DAB-søgning starter automatisk, når
DAB-funktionen udføres.
Når scanning er gennemført, starter den DABtjeneste, der først blev modtaget.
Hvis du vil udføre en indledende DAB-søgning
igen, skal du gå ind i Options-menuen, mens
DAB-funktionen stadig er aktiv, vælge [Initial
scan], og derefter vælge [Yes].
* Kun for model til Storbritannien
54DA
Forvalgsnummer
Tuning-indstilling
*1 Hvis stationen har RDS (Radio Data System) -service, vises
information leveret af RDS (kun på europæiske modeller).
Om DAB-tjenestekomponent-listen
Tips
• Hvis der er støj på en FM stereoudsendelse, skal du
gå ind i Options-menuen og vælge [Setting] – [FM
mode] – [Monaural]. Modtagelsen er ikke længere i
stereo, men den bliver tydeligere. For at skifte tilbage
til stereomodtagelse skal du gå frem på samme måde
og vælge [Auto stereo].
• For at få bedre radiomodtagelse kan du forsøge at
ændre antennens retning eller placering. Anbring
f.eks. antennen i nærheden af eller uden for et
vindue. Hvis modtagelsen ikke forbedres, anbefales
det at tilslutte en almindelig ekstern antenne.
Tjenestenummer
Anden betjening
For at
Modtage en DAB-tjeneste*
Vælge
forskellige
tjenester
Tryk på  for at vise
tjenestekomponent-listen,
tryk på / for at vælge den
ønskede tjeneste, og tryk
derefter på ENTER.
Før du kan modtage DAB-tjenester, skal
udsendelsens komponenter (servicekomponenter)
først registreres ved at udføre en indledende
DAB-søgning (se "Udføre indledende DABsøgning" på side 54).
Tryk på DAB, eller gå ind i Homemenuen og vælg [DAB].
DAB-hoveddisplayet vises, og enheden begynder
at modtage tjenesterne.
Om DAB-hoveddisplayet
Ensemble Label
Navn på tjeneste
Gør følgende:
Tryk gentagne gange på
/ for at vælge den
ønskede tjeneste.
Tryk på den relevante talknap
for at vælge tjenestenummeret
for den ønskede tjeneste.
Skifte mellem
de primære
og sekundære
komponenter
Tryk på /.
Skifte mellem
"automatisk
tuning" og
"forvalgt
tuning"*1
Gå ind i Options-menuen og
vælg [Mode switch].
*1 Når du skifter fra "automatisk tuning" til "forvalgt tuning":
• Enheden skifter til forvalgt tuning-displayet og
begynder at modtage tjenesten for det senest
brugte forvalgte nummer.
• "No preset" vises på forvalgt tuning-displayet, hvis
det senest brugte forvalgte nummer er slettet.
DLS (Dynamic Label Segment)
Service Label og frekvens
* Kun for model til Storbritannien
55DA
Se detaljeret information for en
radiostation
Gå ind i Options-menuen og vælg [Detail
info].
For at se hele tekststrengen for informationen skal
du trykke på / for at vælge det respektive felt
for de ønskede punkter.
5
6
Vælg [Frequency], og juster frekvensen
med /.
Hvis du vælger [Auto-tuning] fra [Tuning
mode] -rullemenuen, udføres scanning
automatisk, indtil der registreres en station.
Vælg [Apply].
For at forvælge en anden station skal du
gentage fremgangsmåden fra trin 3.
Se DLS-information
Gå ind i Options-menuen og vælg [Show full
DLS].
DLS-information vises på displayet.
Forvælge radiostationer eller
DAB-tjenester*
Sådan forvælges en FM- eller en AMstation
1
2
3
4
Gå ind i FM/AM-funktionen, og vælg FM
eller AM.
• Hvis du indstiller [Indic. priority] til [Station], men
ikke indfører et stationsnavn i trin 4, vises RDSinformation i feltet for stationsnavn, hvis stationen
giver denne information.
• For at skifte en FM-stereoudsendelse til modtagelse
i mono, så modtagekvaliteten forbedres, skal du
vælge [FM mode] under displayet til registrering
af forvalg og vælge [Monaural]. For at skifte tilbage
til stereomodtagelse skal du vælge [Auto stereo].
Dette valg gemmes som del af forvalgt stationindstillingen.
Sådan forvælges en DAB-tjeneste*
Hvis du forvælger DAB-tjenester, kan du modtage
dem ved blot at vælge det pågældende forvalgte
nummer.
1
Gå ind i Options-menuen og vælg [Store
preset].
2
Vælg et forvalgt nummer.
3
4
Vælg [Station], og indfør navnet på
radiostationen.
Når du forvælger en FM-station
Hvis den radiostation, der er indført i
dette trin, giver information gennem RDS
(Radio Data System), viser enheden denne
information i displayfeltet for stationsnavn.
For at bruge denne funktion skal du indstille
[Indic. priority] til [RDS].
Hvis stationen ikke har RDS-service, bliver
kun stationsnavnet indført i dette trin vist i
feltet for stationsnavn.
* Kun for model til Storbritannien
56DA
Tips
Vælg at modtage den ønskede
DAB-tjeneste, mens skærmen viser
hoveddisplayet.
Gå ind i Options-menuen og vælg [Store
preset].
Vælg et forvalgt nummer.
Vælg [Yes].
For at forvælge en anden tjeneste skal du
gentage fremgangsmåden fra trin 1.
Tips
Sekundære tjenester kan også forvælges.
Sådan kan du lytte til den forvalgte
FM/AM-station eller DAB-tjeneste*
Tryk på /, PRESET +/– eller talknapperne
(kun for DAB-forvalg) for at vælge den forvalgte
station eller tjeneste.
Sådan slettes forvalg
1
2
3
Mens skærmen viser hoveddisplayet eller
liste-displayet, skal du gå ind i Optionsmenuen og vælge [Clear preset].
Vælg det forvalgte nummer, du vil slette,
og tryk på ENTER.
Vælg [Yes].
* Kun for model til Storbritannien
57DA
Tilslutte en digital medieafspiller til DMPORT
(DIGITAL MEDIA PORT)
Du kan lytte til eller optage afspilningslyden
fra en digital medieafspiller (f.eks. en bærbar
lydafspiller), der understøtter DMPORTtilslutning.
Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til
enheden og den eksterne digitale medieafspiller.
Du kan betjene den tilsluttede digitale
medieafspiller fra enheden.
3
Afspil den tilsluttede digitale
medieafspiller.
Afspilningslyden kommer fra enhedens
højttalere.
Der henvises til betjeningsvejledningen til
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren eller
den tilsluttede digitale medieafspiller.
Til DMPORT
Tips
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Digital medieafspiller
("WALKMAN" el. lign.)
1
Vælg DMPORT-funktionen, eller
tryk på DMPORT.
2
Tilslut DIGITAL MEDIA PORTadapteren til DMPORT på enheden
og til den eksterne digitale
medieafspiller.
Hvis DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
understøtter betjening af knapperne på
enheden og fjernbetjeningen, lyser et symbol
for en fjernbetjening på displayet. Hvis
symbolet ikke vises, kan den tilsluttede
digitale medieafspiller ikke betjenes fra
denne enhed.
58DA
• Du kan udføre iPod-menubetjening, når den er
placeret på DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. For
at gøre dette skal du trykke på DMPORT MENU.
• Du kan tilslutte eller afbryde DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren til eller fra DMPORT, mens
enheden er tændt.
Bemærkninger
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter vil du ikke altid kunne betjene den
tilsluttede digitale medieafspiller med knapperne
på fjernbetjeningen eller enheden. I så fald skal du
bruge knapperne på den digitale medieafspiller til at
betjene den. Der henvises til betjeningsvejledningen
til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren eller den
tilsluttede digitale medieafspiller.
• Hvilke DIGITAL MEDIA PORT-adaptere, der kan
fås, er forskelligt fra land til land.
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Når du bruger en DIGITAL MEDIA PORT-adapter
med videoudgang, skal adapteren tilsluttes direkte til
tv'et.
Tilslutte en ekstern komponent (AUDIO IN)
Du kan lytte til eller optage afspilningslyd
fra en ekstern komponent (f.eks. en
kassettebåndoptager), der er tilsluttet til AUDIO
IN-stikket på enhedens overside eller bagside.
Brug et lydkabel (ekstraudstyr) til at
forbinde AUDIO IN-stikket på enheden med
lydudgangsstikket på den eksterne komponent.
Lydkablet skal sidde godt fast i begge stik. Ellers
kan der komme støj på lyden.
Tilslutte til AUDIO IN-stikket på
oversiden ("Upper")
Tilslutte til AUDIO IN-stikket på
bagsiden
Til AUDIO IN-stikket
Til AUDIO IN-stikket
Lydkabel (ekstraudstyr)
med stereo-ministik på
hver ende
Rød
Hvid
Rød
Lydkabel
(ekstraudstyr) med
phonostik*1 på hver
ende
Hvid
Lydkabel
(ekstraudstyr)
med phonostik*1
og stereo-ministik
Lydudgangsstik på den
ekstra komponent
Ekstern komponent
(bærbar enhed el. lign.)
Lydudgangsstik
på den ekstra
komponent
Ekstern komponent
(kassettebåndoptager
el. lign.)
Lydudgangsstik
på den ekstra
komponent
Ekstern komponent
(bærbar enhed el. lign.)
*1 Sørg for, at det hvide stik er sluttet til det hvide stik, og det
røde stik til det røde stik.
59DA
1
Tryk på AUDIO IN, eller gå ind i
Home-menuen og vælg [AUDIO IN].
2
Tryk på / for at vælge
[Upper]*1 eller [Rear].
*1 Fabriksindstilling
3
Afspil den tilsluttede komponent.
Afspilningslyden kommer fra enhedens
højttalere.
Der henvises til betjeningsvejledningen til
den tilsluttede komponent.
Sådan justeres indgangsniveauet
(når en komponent er tilsluttet
til AUDIO IN-stikket på enhedens
overside)
Hvis lydstyrken er for høj eller lav, kan du ændre
indgangsniveauet på enheden.
Gå ind i Options-menuen og vælg [Setting] –
[Sensitivity] – [High sens.] eller [Low sens.].
60DA
Gentaget afspilning · Blandet afspilning
Du kan lytte til spor i vilkårlig rækkefølge
(blandet afspilning) eller et spor gentaget
(gentaget afspilning).
1
Mens enheden er standset i HDDjukeboks-funktionen, skal du gå
ind i Options-menuen og vælge
[Setting] – [Play mode].
Liste over indstillinger
Afspilningsindstilling
♦ Continue
Enheden afspiller sporene fra
den valgte liste i rækkefølge.
(none)
Enheden afspiller sporene
fra den valgte liste i vilkårlig
rækkefølge.
Shuffle
(♦: Fabriksindstilling)
Afspilningsområde (for CD*1-afspilning)
Afspilningsområde Enheden
Group/Album
♦ ALL
2
Vælg det punkt, der skal indstilles.
3
Indstil hvert punkt.
Afspiller alle spor på
album-listen.
(♦: Fabriksindstilling)
I rullemenuen skal du vælge og indstille
hvert punkt (vist i "Liste over indstillinger"
nedenfor).
4
Afspiller alle spor i den
valgte gruppe (ATRAC)
eller album (MP3).
*1 Du kan ikke vælge afspilningsområdet for lyd-CD'er
(CD-DA).
Afspilningsområde (for HDD-jukeboks afspilning)
Hvilke spor, der afspilles, afhænger af den valgte
liste-indstilling (side 43).
Vælg [Close].
Indstillingerne vises på hoveddisplayet.
Valgt listeindstilling
Afspilnings- Enheden
område
Album
Album
Afspiller alle spor i
det valgte album.
♦ ALL
Afspiller alle spor
på album-listen.
Album
Afspiller alle spor i
det valgte album.
Artist
(kunstner)
Afspiller alle spor
fra den valgte
kunstner.
♦ ALL
Afspiller alle spor
på kunstner-listen.
Artist
(kunstner)
Gentage
Afspilningsområde
Afspilningsindstilling
61DA
Valgt listeindstilling
Afspilnings- Enheden
område
Genre
Album
Afspiller alle spor i
det valgte album.
Genre
Afspiller alle spor
af den valgte genre.
♦ ALL
Afspiller alle spor
på genre-listen.
Recording
Album
source
(optagekilde)
Recording
source
(optagekilde)
Folder
(mappe)
Playlist
(afspilningsliste)
Afspiller alle spor i
det valgte album.
Afspiller alle spor,
der er optaget
fra den valgte
optagekilde.
♦ ALL
Afspiller alle spor
på optagekildelisten.
Group
(gruppe)
Afspiller alle spor i
den valgte gruppe.
Folder
(mappe)
Afspiller alle spor i
den valgte mappe.
♦ ALL
Afspiller alle spor
på mappe-listen.
Liste
Afspiller alle spor
på den valgte
afspilningsliste.
♦ ALL
Afspiller alle spor,
der er registreret til
afspilningslister.
(♦: Fabriksindstilling)
Gentage
♦ Off (none)
On
Enheden gentager
alle sporene i
afspilningsområdet.
Spor
Enheden gentager kun et
enkelt spor.
(♦: Fabriksindstilling)
62DA
Gentaget afspilning er slået
fra.
Redigere spor i HDD-jukeboksen
Søge og hente titelinformation
Du kan søge efter titelinformation fra enhedens
database og tilføje informationen til album eller
spor.
1
Vælg det album eller spor, hvis
information du leder efter, skal
du gå ind i Options-menuen, og
derefter vælge [Obtain title info].
2
Vælg [Album], [Track] eller [Block
add].
Album
Spor
Block add
Sådan hentes forskellige
informationer
Når enheden er tilsluttet til internettet, kan
du søge efter den nyeste titelinformation fra
databasen over internettet. Se "Hente den
nyeste titelinformation" (side 84) for nærmere
oplysninger.
Du kan tilføje titler
(albumnavn, kunstnernavn
osv.) til et album. Det kan
kun udføres, når sporene
på albummet er i den
samme rækkefølge som det
originale album.
Du kan finde titlen for
individuelle spor. Det
er praktisk, når du vil
korrigere forkerte titler.
Du kan tilføje titler en ad
gangen for spor i et album.
Det er praktisk, når du vil
udføre en bloksøgning efter
album, hvis spor er optaget
til HDD-jukeboksen i en
anden rækkefølge end det
originale album.
Søgningen starter.
3
Hvis søgeresultaterne giver flere
match for albummet eller sporet
(kun når du vælger [Album] eller
[Track]), skal du vælge det ønskede
punkt, og derefter vælge [Obtain].
63DA
Gemme billedfiler
Du kan importere billedfiler fra den delte mappe
på din computer gennem et netværk eller en USBlagerenhed, og gemme filerne på album, grupper,
spor eller afspilningslister.
Følgende filformater kan gemmes.
• JPEG*1 (filtypenavn: jpg eller jpeg)
• GIF*1 (filtypenavn: gif)
*1 Op til 6.300.000 pixels (6.291.456 pixels)
Bemærk
Hvis der er tilsluttet to USB-lagerenheder til begge
USB-porte (overside og bagside) på samme tid,
prioriteres den enhed, der er tilsluttet til porten på
oversiden.
1
Mens enheden er i HDD JUKEBOXfunktion, skal du vælge det
punkt (album, gruppe, spor eller
afspilningsliste), som du vil gemme
et billede for.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Add picture].
3
Vælg [Yes].
Før du gemmer
Filer, der kan gemmes, er mærket med  i de
følgende afbildninger.
Delt mappe på din computer
Delt
mappe
Titlen på det valgte punkt (album, spor osv.)
vises øverst på displayet til valg af medie og
displayet til bekræftelse af billede.
Kun filer, der findes i den delte mappe, kan
gemmes.
USB-lagerenhed
USBlagerenhed
Filer i biblioteker op til tredje niveau kan
gemmes.
64DA
Titel på det valgte punkt
4
Vælg den enhed, som har den
ønskede billedfil.
Hvis du vælger pc delt mappe, vises displayet
til indstilling af delt mappe. Bekræft
indholdet, vælg [Connect], og tryk derefter
på ENTER (side 103).
5
Vælg den ønskede billedfil.
Displayet til bekræftelse af billede vises.
6
Vælg [Yes].
Den valgte billedfil gemmes.
Hvis det valgte punkt allerede har en
billedfil, vises et vindue til bekræftelse af
overskrivning. Hvis du vil erstatte den
eksisterende billedfil, skal du vælge [Yes].
Når du gemmer en billedfil for et album i
et albumbibliotek eller for en gruppe i et
gruppebibliotek, vises en dialogboks, hvor
du bliver spurgt, om du også vil tilføje
billedet til sporene.
Sådan slettes en billedfil
Gå ind i Options-menuen og vælg [Edit] – [Edit
info]. Vælg det punkt, hvor du vil slette et billede
fra, og vælg derefter [Del picture].
Bemærk
En billedfil kan ikke gendannes, efter den er blevet
slettet eller erstattet.
Tips
Du kan gemme billeder med Options-menuen.
Gå ind i Options-menuen og vælg Edit] – [Edit info] –
[(det relevante punkt)] – [Add picture] for at gemme et
billede. Hvis et vindue til valg af medier vises, skal du
gå frem som angivet ovenfor fra trin 4.
65DA
Redigering
Ændre titler
Du kan ændre navne på mapper, grupper, album,
spor, kunstnere, genrer og afspilningslister.
1
Mens enheden er i HDD JUKEBOXfunktion, skal du vælge [Display]
– [Mode switch] – [(den ønskede
liste-indstilling)], og derefter vælge
det punkt (mappe, album, gruppe,
spor eller afspilningsliste), hvis navn
du vil ændre.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Edit info].
3
Vælg det punkt, hvis titel du vil
ændre.
4
Sådan slettes ubenyttet genre
Du kan slette genrer i HDD-jukeboksen, der ikke
bruges.
1
2
Du kan lave en ny afspilningsliste og registrere
spor til den. Du kan maksimalt lave
1.000 afspilningslister i HDD-jukeboksen.
1
Indfør titlen.
Vælg [Close].
Sådan laver du en ny genre
Du kan lave et nyt genrenavn, hvis det ønskede
navn ikke er på listen.
1
2
3
Vælg [Yes].
Lave en afspilningsliste
Se "Indføre tekst" (side 72) for nærmere
oplysninger om indføring af tekst.
5
Vælg [Clear genre] på displayet til
redigering af information i trin 4 ovenfor.
Mens enheden er standset i
HDD-jukeboks-funktionen, skal
du trykke gentagne gange på ,
indtil "Mode"-biblioteket vises, og
derefter vælge afspilningslisteindstilling.
Afspilningsliste-biblioteket vises.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Create].
3
Vælg [List title].
Vælg [New genre] på displayet til
redigering af information i trin 4 ovenfor.
Displayet til indføring af tekst vises.
Indfør genrenavnet.
Vælg [Enter].
Displayet til indføring af tekst vises.
66DA
4
Indfør afspilningsliste-titlen.
5
Vælg [Create].
Der er lavet en ny afspilningsliste.
2
Tryk på  for at vælge det
bibliotek, der svarer til det punkt,
du vil slette.
3
Tryk på DELETE på
fjernbetjeningen.
Det valgte punkt afkrydses
.
Hvis du vil slette flere punkter, skal du vælge
og afkrydse hvert enkelt.
Slette optagelser
Du kan slette mapper, album, grupper, spor eller
afspilningslister i HDD-jukeboksen.
Bemærk, at når et optaget punkt først er blevet
slettet, kan det ikke gendannes.
Når du sletter et spor, omnummereres alle spor,
der følger efter det slettede. Hvis du f.eks. sletter
spor 2, bliver det følgende spor 3 omnummereret
som spor 2.
4
Der vises et vindue til bekræftelse.
Eksempel: Når du sletter spor B
Slet spor 2
Spornummer
Originalspor
Vælg [Delete].
5
Vælg [Yes].
Tips
Efter sletning
Når du sletter et spor i en afspilningsliste, kan du vælge,
om sporets registrering i afspilningslisten skal slettes,
eller selve sporet skal slettes.
Sådan slettes spor på en "WALKMAN"
eller en bærbar enhed
Se "Slette spor eller afspilningslister på
destinationsenheden" (side 40) for nærmere
oplysninger.
1
Gå ind i Options-menuen i HDD
JUKEBOX-funktionen og vælg
[Display] – [Mode switch] – [(den
ønskede liste-indstilling)].
67DA
Flytte optagelser
5
Der vises et vindue til bekræftelse.
For at flytte punktet til en anden mappe,
album eller gruppe skal du vælge
destinationsmappe, -album, eller -gruppe,
og derefter vælge destinationen i punktet
med ////ENTER.
Du kan flytte mapper, grupper, spor eller
afspilningslister til en angiven placering i HDDjukeboksen. Hver gang du flytter et eller flere spor,
omnummereres alle sporene automatisk.
Eksempel: Flytte spor 3 ("C") til position 2
Spornummer
Originalspor
Vælg destinationen.
6
Vælg [Yes].
Punktet flyttes til den valgte placering.
Efter flytningen
1
2
3
Gå ind i Options-menuen i HDD
JUKEBOX-funktionen og vælg
[Display] – [Mode switch] – [(den
ønskede liste-indstilling)].
Tryk på  for at vælge det
bibliotek (mappe, gruppe, spor eller
afspilningsliste), som svarer til det
punkt, du vil flytte.
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Move].
Dele optagede spor
Du kan dele et optaget spor i to spor. Alle de spor,
der følger efter det delte, omnummereres derefter.
Du kan kun dele spor i Lineær PCM-format eller
ATRAC-format.
Eksempel: Dele spor B i to spor
Spornummer
Originalspor
Spor B deles i spor
B-1 og B-2
Bekræft, at det ønskede punkt er afkrydset
.
Hvis du vil flytte flere punkter, skal du vælge
og afkrydse hvert enkelt.
Efter deling
1
Gå ind i Options-menuen i HDD
JUKEBOX-funktionen og vælg
[Display] – [Mode switch] – [Folder].
Bemærk
Spordeling kan kun udføres i mappe-indstilling.
4
Vælg [Enter].
Vinduet til valg af destination vises.
68DA
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Divide].
Sammensætte optagede spor
Du kan sammensætte to spor til et enkelt spor.
Alle de spor, der følger efter netop dannede,
omnummereres derefter.
Du kan kun sammensætte spor i Lineær PCMformat eller ATRAC-format.
Eksempel: Sammensætte spor C med spor A
Spornummer
Originalspor
3
Vælg det spor, der skal deles.
4
Tryk på ENTER ved det punkt, hvor
sporet skal deles.
Efter sammensætning
Eksempel: Sammensætte spor A med spor D
Spornummer
Originalspor
Enheden afspiller de første to sekunder
af sporet gentaget fra det punkt, hvor du
trykkede på ENTER.
Efter sammensætning
Navnet på det sammensatte spor er D.
1
Tryk på /// for at flytte
delepunktet (m: minutter, s: sekunder, eller
ms: millisekunder), så enheden afspiller to
sekunder af sporet fra dette punkt gentaget.
5
6
Når delepunktet er fastsat, skal du
trykke på ENTER.
Vælg [Execute].
Sporet deles.
Gå ind i Options-menuen i HDD
JUKEBOX-funktionen og vælg
[Display] – [Mode switch] – [Folder].
Bemærk
Sammensætning af spor kan kun udføres i
mappe-indstilling.
2
Vælg det første spor.
3
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Combine].
Bekræft, at det valgte spor er afkrydset
.
Bemærk
Hvis du deler et spor, der er registreret i en
afspilningsliste, slettes sporet fra afspilningslisten.
69DA
4
Vælg det andet spor.
5
Vælg [Combine].
6
Vælg [Execute].
Sporene sammensættes i den afkrydsede
rækkefølge.
Sådan ændres rækkefølgen af de
valgte spor
Vælg [Switch] efter at have udført trin 5.
1
Mens enheden er standset i HDDjukeboks-funktionen, skal du gå
ind i Options-menuen og vælge
[Display] – [Mode switch] – [Folder].
2
Tryk gentagne gange på  for
at vælge mappe (når du opretter
en mappe) eller gruppe (når du
opretter en gruppe) -biblioteket.
3
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Create].
4
Vælg [Folder title] eller [Group title].
Bemærkninger
• Du kan ikke sammensætte spor med forskellige
lydformater eller bithastigheder.
• Hvis du sammensætter et spor, der er registreret i en
afspilningsliste, slettes sporet fra afspilningslisten.
Oprette en mappe eller en
gruppe
Du kan oprette en ny mappe eller en ny gruppe,
og gemme eller flytte spor til den.
Mappe
Gruppe
Spor
Spor
Gruppe
Spor
Mappe
Gruppe
Spor
Tips
Kun grupper kan oprettes i mapper. Grupper kan kun
indeholde spor.
70DA
Displayet til indføring af tekst vises.
5
Indfør titlen.
6
Vælg [Create].
3
Konvertere lydformatet for
spor
Vælg [Enter].
Der vises et vindue til valg af bithastighed.
Du kan konvertere spor i Lineær PCM-format til
MP3-format.
Denne funktion er praktisk, når du har brug for
mere plads på HDD'en.
Bemærkninger
• Spor i formaterne MP3, WMA, ATRAC3 eller
ATRAC3plus kan ikke konverteres.
• Når et spors lydformat ændres, slettes det originale
Lineær PCM-spor.
4
Vælg bithastigheden (side 29) i
rullemenuen.
5
Vælg [Execute].
Tips
Spor i Lineær PCM-format kan konverteres, når de
overføres. I så fald forbliver det originale spor i Lineær
PCM-format i HDD-jukeboksen.
1
Gå ind i HDD-jukeboks-funktionen
og vælg det spor, hvis format skal
konverteres.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Edit] – [Convert format].
Bekræft, at det valgte spor er afkrydset
Hvis du vil konvertere flere spor, skal du
afkrydse hvert enkelt.
Lydformatet konverteres.
Bemærk
Du kan maksimalt konvertere 99 spor på samme tid.
.
71DA
Indføre tekst
Du kan indføre tekst med den medfølgende
fjernbetjening på samme måde som med en
mobiltelefon.
Sådan vælges inputsprog
Vælg inputsproget for at indføre tegn på dette
sprog.
Mens skærmbilledet viser displayet til
indføring af tekst (denne side), skal du gå ind i
Options-menuen og vælge [Language] – [(det
ønskede sprog)].
Tips
• Ændring af inputsproget får ikke displaysproget
(side 25) til at ændres.
• Under "Liste over tegn der kan indføres" (side 130)
kan du se, hvilke tegn du kan bruge.
 CHARACTER-knap
Denne knap vælger tegntypen. Hver gang du
trykker på knappen, skifter typen som følger.
• Når inputsproget er indstillet til engelsk:
[English alphanumeric characters]
(engelske alfanumeriske tegn)  [English
alphanumeric characters (including umlaut
characters)] (engelske alfanumeriske tegn
(herunder tegn med trema))  [Numbers]
(tal) …
• Når inputsproget er indstillet til et andet
sprog end engelsk: Alphanumeric characters
in the selected language] (alfanumeriske
tegn på det valgte sprog)  [Numbers]
(tal) …
 ////ENTER-knapper
• /// knapper
Brug disse knapper til at bevæge markøren.
• ENTER-knap
Tryk på denne knap for at indføre en
tekststreng eller indstilling.
Display til indføring af tekst


Ovenstående afbildning viser andre modeller end model til
Storbritannien.
 Tal/tekst-knapper
Tryk på knappen med det ønskede bogstav
(ABC, DEF osv.). Tryk gentagne gange, indtil
det ønskede bogstav vises.
 CLEAR-knap
Tryk på denne knap for at slette et bogstav,
der netop er indført.
 a/A-knap
Tryk på denne knap for at skifte mellem små
og store bogstaver.

-knap
Tryk på denne knap, før du trykker på
ENTER, for at gå til det foregående tegn.
72DA




 Felt til indføring af tekst
Viser den tekst, du indfører.
 Tegnpalet
Viser de tegn, der kan vælges.
 Displayfelt for inputsprog
Det valgte inputsprog (denne side) vises.
 Displayfelt for tegntype
Hver gang du trykker på CHARACTERknappen, skifter displayet som følger:
• Når inputsproget er indstillet til engelsk:
Display
a/0
A/0
à/0
À/0
0
Type tegn
Små/store engelske bogstaver
og tal
Store/små engelske bogstaver
og tal
Små/store engelske bogstaver
(herunder tegn med trema)
og tal
Store/små engelske bogstaver
(herunder tegn med trema)
og tal
Tal
• Når inputsproget er indstillet til et andet
sprog end engelsk:
Display
a/0
A/0
0
Type tegn
Små/store bogstaver
(herunder tegn med trema)
og tal
Store/små bogstaver
(herunder tegn med trema)
og tal
Tal
2
Tryk på de relevante tal/tekstknapper for at indføre de ønskede
tegn.
3
Tryk på ENTER for at indføre
tekststrengen.
Anden betjening
For at
Gør følgende:
Gendanne den
tidligere tilstand
Tryk på BACK.
Flytte markøren
Tryk på ///.
Indføre store/små
bogstaver ("A" eller
"a")
Tryk på a/A, eller tryk
gentagne gange på den
relevante tal/tekst-knap.
Indføre symboler
(f.eks. $)
Gå ind i Options-menuen,
vælg [Input symbol], og vælg
derefter det ønskede symbol.
Skifte indstilling for
Gå ind i Options-menuen
indføring af tekst
og vælg [Insert] eller
(overskriv eller indsæt) [Overwrite].
Sådan bruges den samme tekststreng
på et andet sted - Kopiere/Klippe/
Klistre
 Displayfelt for indføring af tekstindstilling (overskriv/indsæt)
1
 Displayfelt for indførte bytes
Dette felt viser [Number of bytes entered
/ The maximum number of bytes] (antal
indførte bytes/maksimalt antal bytes).
Indføring af et tegn bruger en byte.
2
Tryk på / for at vælge det første
bogstav i den tekststreng, der skal
kopieres eller klippes, og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på / for at vælge det sidste
bogstav i den tekststreng, der skal
kopieres eller klippes, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du valgte [Cut], slettes tekststrengen fra
sætningen.
Indføre tekst
Der vises et display til indføring af tekst, hver
gang du vælger et punkt, som kræver, at du
indfører tekst.
1
Tryk gentagne gange på
CHARACTER for at vælge det
ønskede tegn.
4
5
Gå ind i Options-menuen, vælg [Edit]
– [Copy] eller [Cut], og tryk derefter på
ENTER.
Flyt markøren til det punkt, hvor du vil
indsætte tekststrengen.
Gå ind i Options-menuen, vælg [Edit] –
[Paste], og tryk derefter på ENTER.
Tekststrengen indsættes på dette sted.
Tekststrengen bliver indsat uden at overskrive
den eksisterende tekst, selvom indføringindstilling er sat til "Overwrite".
73DA
Netværkstilslutning og -opsætning
Tilslutte enheden til internettet
Hvis din computer er tilsluttet til internettet, kan du også tilslutte denne enhed til internettet, enten
gennem en trådløs eller en ledningsforbundet tilslutning.
Netværksindstillinger foretages automatisk af enheden, når du tænder enheden første gang efter købet
med alle de nødvendige enheder tilsluttet (bredbåndsrouter, trådløs adapter og lign.).
Trådløs internettilslutning
Trådløs adapter
Trådløs
station*1
Brug det medfølgende
USB-forlængerkabel til at tilslutte den
trådløse adapter til USB-porten på
enhedens bagside.
Trådløs LANadgangspunkt
eller
Til USB-porten
Computer
Denne enhed
*1 Leveres med NAS-SC55PKE
Ledningsforbundet internettilslutning
Bredbåndsrouter
Netværkskabel
Til NETWORK-porten
Denne enhed
Computer
Bemærkninger
• Når du bruger en ledningsforbundet netværkstilslutning, skal den trådløse adapter afbrydes fra enheden.
• Der henvises til betjeningsvejledningen til bredbåndsrouteren eller adgangspunktet for nærmere oplysninger om
indstillinger af routeren eller adgangspunktet.
74DA
Tilslutte enheden til internettet gennem et trådløst
netværk
Om montering af den trådløse
adapter
Kvaliteten af den trådløse tilslutning kan variere
alt efter den trådløse adapters retning.
Hvis enheden ikke kan opnå en god tilslutning,
skal du justere den trådløse adapters retning.
(Dette afhænger af de omgivelser, hvor den
bruges.)
Når du bruger Instant (S-IWS)
-tilslutning (kun NAS-SC55PKE)
Du kan bruge Instant (S-IWS) -tilslutningen til
at tilslutte enheden til et netværk. For nærmere
oplysninger henvises til "Vejledning til hurtig
tilslutning og opsætning", der følger med NASSC55PKE. (S-IWS er en forkortelse for "Sony
Instant Wireless Audio Setup".)
Når du bruger AOSS-tilslutning
Du skal bruge følgende enheder.
• Trådløs adapter (medfølger)
• Trådløs station*1 eller AOSS-kompatibelt
trådløs LAN-adgangspunkt (WHRHP-G54*2) Automatisk opsætning er mulig
med disse enheder. (Automatisk opsætning er
også mulig med et andet adgangspunkt end
modellerne nævnt ovenfor, så længe det er
kompatibelt med AOSS.)
*1 Leveres med NAS-SC55PKE
*2 WHR-HP-G54 er et BUFFALO AOSS-kompatibelt
adgangspunkt.
Om AOSS
AOSS (AirStation One-Touch Secure System) er en
teknologi, som er udviklet af BUFFALO. Den forenkler
tilslutninger og indstillinger for trådløse netværker.
Tilslutning og opsætning af
et trådløst netværk (AOSSopsætning)
Trådløs netværk-indstillingerne gennem en
AOSS-tilslutning kan udføres automatisk, når du
bruger den medfølgende trådløse adapter og den
trådløse station (kun NAS-SC55PKE). Det kan
også indstilles med den medfølgende trådløse
adapter og det ekstra AOSS-kompatible trådløs
LAN-adgangspunkt WHR-HP-G54 (et andet
adgangspunkt end WHR-HP-G54 kan bruges,
hvis det er kompatibelt med AOSS).
Med disse enheder kan opsætningen udføres
automatisk med et tryk på en knap.
Klargør den trådløse station eller
adgangspunktet på forhånd. For nærmere
oplysninger henvises til "Vejledning til hurtig
tilslutning og opsætning", der følger med
NAS-SC55PKE, eller betjeningsvejledningen til
adgangspunktet.
Hvis du ikke har den trådløse
station eller et AOSS-kompatibelt
adgangspunkt
Du kan sætte et trådløst netværk op med følgende
enheder.
• Trådløs adapter (medfølger)
• AOSS-inkompatibelt trådløs LANadgangspunkt Automatisk opsætning er ikke
mulig. Opsætningen skal udføres manuelt eller
gennem en søgning efter indstillinger.
75DA
1
Tilslut den medfølgende trådløse
adapter til USB-porten på enheden.
Trådløs adapter
Trådløs station eller
BUFFALO AOSSkompatibelt trådløs
LAN-adgangspunkt
Sådan bekræftes, om enheden er
tilsluttet til netværket
Vælg [Check connections] i displayet for
netværksindstilling.
Hvis enheden har svært ved at tilslutte til
netværket, skal du kontrollere indstillingen af
adgangspunkt og indstillingen af IP-adresse
("Bekræfte og ændre netværksindstillingerne" på
side 81).
Til USB-porten
Enhedens bagside
Brug det medfølgende USB-forlængerkabel til at tilslutte den
trådløse adapter til USB-porten på enhedens bagside.
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
3
Vælg [Manual setting].
4
Vælg [LAN] – [Wireless].
5
Vælg [Wireless LAN setting].
6
Vælg [Access point setting] –
[Automatic setting: AOSS].
Følg de instruktioner, der vises på displayet.
Når du bliver bedt om at trykke på AOSSknappen, skal du trykke på AOSS-knappen
på adgangspunktet og holde, indtil AOSSeller SECURITY-indikatoren blinker.
Adgangspunktet bliver derefter indstillet
automatisk.
7
Vælg [Save].
8
Vælg [Close].
Indstillingerne af det trådløse netværk er
gennemført.
76DA
Søge adgangspunktet og
opsætning af det trådløse
netværk
Når du bruger den medfølgende trådløse
adapter og et AOSS-inkompatibelt trådløs
LAN-adgangspunkt, skal du sætte det trådløse
netværk op, enten manuelt eller ved at søge
adgangspunktet. Automatisk opsætning er ikke
understøttet.
Klargør adgangspunktet på forhånd.
For nærmere oplysninger henvises til
betjeningsvejledningen til adgangspunktet.
1
Tilslut den medfølgende trådløse
adapter til en USB-port på enheden.
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
3
Vælg [Manual setting].
4
Vælg [LAN] – [Wireless].
5
Vælg [Wireless LAN setting].
6
Vælg [Access point setting] –
[Search for available access point].
Tips
Du kan indstille adgangspunktet manuelt ved at vælge
[Manual setting] i trin 6.
Der vises en SSID-liste over adgangspunkter,
der kan tilsluttes.
SSID (Service Set Identifier) bruges til at
identificere adgangspunktet inden for det
trådløse netværk.
7
Vælg adgangspunktet fra
søgeresultaterne.
8
Indstil netværksnøglen.
En netværksnøgle (sikkerhedsnøgle) er
kun nødvendig, når [WEP] vises som
sikkerhedsindstilling. Hvis du ikke kender
sikkerhedsnøglen, kan du kontrollere
indstillingen af adgangspunkt. Efter at have
indført nøglen skal du vælge [Save].
9
Vælg [Close].
Indstillingen af det trådløse netværk er
gennemført.
Sådan bekræftes, om enheden er
tilsluttet til netværket
Vælg [Check connections] i displayet for
netværksindstilling.
Hvis enheden har svært ved at tilslutte til
netværket, skal du kontrollere indstillingen af
adgangspunkt og indstillingen af IP-adresse
("Bekræfte og ændre netværksindstillingerne" på
side 81).
77DA
Tilslutte enheden til internettet gennem et
ledningsforbundet netværk
Forberedelser for en
ledningsforbundet tilslutning
Når der er kun en port på enheden,
og din computer er tilsluttet til
porten
Du skal bruge følgende enheder for at tilslutte
enheden til et ledningsforbundet netværk.
• LAN-kabel (netværkskabel)
• Bredbåndsrouter
• Hub (hvis en port er til rådighed på
bredbåndsrouteren)
Du skal tilføje en bredbåndsrouter. Afbryd
din computer fra enheden, og tilslut en
bredbåndsrouter til enheden. Tilslut derefter din
computer og enheden til routeren.
For nærmere oplysninger om
opsætningsproceduren henvises til
betjeningsvejledningen, der følger med
bredbåndsrouteren.
Tilslutningens konfiguration afhænger af, om der
er en ubenyttet port rådighed på den enhed, som
din computer er tilsluttet til.
Når der er en ubenyttet port til
rådighed på bredbåndsrouteren, som
din computer er tilsluttet til
Tilslut enheden til bredbåndsrouteren med et
LAN-kabel.
Når der ikke er en ubenyttet port til
rådighed på bredbåndsrouteren, som
din computer er tilsluttet til
Du skal tilføje en hub. Tilslut hubben til
bredbåndsrouteren, og tilslut derefter enheden til
hubben.
78DA
Tilslutning og opsætning af et
ledningsforbundet netværk
(Automatisk indstilling)
I dette afsnit forklares opsætning for et
ledningsforbundet netværk.
Når du tænder enheden for første
gang
Hvis din enhed er nyindkøbt, og du tilslutter den
til den enhed (bredbåndsrouter, hub el. lign.),
der er blevet tilsluttet og sat op for din computer,
sætter enheden automatisk det ledningsforbundne
netværk op, når du tænder den for første gang.
Hvis det ikke lykkes for enheden at tilslutte til
netværket, skal du gå frem som følger.
1
Sådan sættes netværket op manuelt
(Manuel indstilling)
Hvis du kan ikke lave en netværkstilslutning
med automatisk indstilling, eller hvis du vil
tilslutte enheden til netværket gennem en
ledningsforbundet tilslutning efter at have
tilsluttet gennem en trådløs tilslutning, skal du
sætte netværket op manuelt.
Yderligere indstillinger kan være nødvendige,
afhængigt af specifikationerne fra din
internetleverandør eller den måde routeren
bruges.
1
2
Tilslut enheden til den enhed
(bredbåndsrouter, hub el. lign.), der er
tilsluttet til din computer.
Hvis du vælger [Manual setting], efter enheden
er blevet tilsluttet til netværket med automatisk
indstilling, standser tilslutningen. For at tilslutte til
netværket med automatisk indstilling igen skal du
vælge [Auto setting].
3
4
Til NETWORK-porten
Enhedens bagside
2
3
Vælg [Manual setting].
Bemærk
Bredbåndsrouter
Netværkskabel
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
Vælg [LAN] – [Wired].
Vælg [Wired LAN setting].
"Checking Network setting" vises på displayet,
og derefter vises displayet for opsætning.
Computer
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
Vælg [Auto setting].
Følg de instruktioner, der vises på displayet.
Når enheden tilslutter til netværket, vises et
pop-op-vindue, der angiver, at tilslutningen
er gennemført. Dernæst vises displayet for
netværksindstilling.
: Det er ikke nødvendigt at indstille dette punkt.
 : Dette punkt skal indstilles. I så fald skal du gå til trin 5.
Bemærk
Hvis enheden ikke tilslutter til netværket, skal du
kontrollere tilslutningen mellem enhederne.
79DA
5
Vælg [Address setting].
Kontroller følgende punkter.
• Bekræft, at [Ethernet speed] er indstillet til
[Automatic].
• Bekræft, at [DHCP] er indstillet til [All
auto]. IP-adressen bliver automatisk hentet
med denne indstilling.
Bemærk
Det kan være nødvendigt at indføre IP-adressen
manuelt, afhængigt af din internetudbyder. Se
"Opsætning af IP-adresse/proxyserver" (side 82) for
nærmere oplysninger.
6
7
Vælg [Apply].
Indstillingen er opdateret.
Vælg [Close].
Netværksindstillingen er gennemført.
Sådan bekræftes, at enheden er
tilsluttet til netværket
Vælg [Check connections] i displayet for
netværksindstilling.
Tips
Hvis enheden har svært ved at tilslutte til
bredbåndsrouteren eller en hub, kan problemet nogle
gange løses ved at vælge [100Mbps] eller [10Mbps] i
trin 5. Bekræft endvidere indstillingen af IP-adresse (se
"Bekræfte og ændre netværksindstillingerne" på
side 81).
80DA
Bekræfte og ændre netværksindstillingerne
Hvis du får problemer med at tilslutte
til internettet, skal du kontrollere
tilslutningsindstillingerne eller status for
netværket, og ændre indstillingerne. Det kan løse
problemet.
Sådan kontrolleres status for
netværket
1
2
3
4
Kontrollere status for
netværket
5
Hvis tilslutningsmetoden ændres (f.eks. trådløs til
ledningsforbundet) eller tilslutningsstatus ændres,
vises et pop-op-vindue i ca. 4 sekunder øverst på
displayet.
Sådan kontrolleres indstillinger af
netværkstilslutning
1
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
6
Vælg [Check connections].
7
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
Vælg [Manual setting].
Vælg [Wireless LAN setting] eller [Wired
LAN setting].
Vælg [Check network status] på
displayet til indstilling af trådløs eller
ledningsforbundet LAN.
Vælg [Execute].
Enheden begynder at kontrollere status for
netværket. Det kan tage nogle få minutter, før
enheden har afsluttet kontrol.
Når enheden har afsluttet kontrol, vises [OK]
eller [NG] for hvert punkt.
• Hvis [OK] vises for alle punkter, skal du gå
til trin 8.
• Hvis en NG] vises, skal du gå til trin 6.
Vælg [Details] for punkter, der er mærket
med [NG].
Displayet viser, hvad der antages at være årsag
til problemet.
Følg de instruktioner, der vises på
displayet, for at udføre indstillingerne
igen, og gentag derefter trin 5 og 6, indtil
[NG] ændres til [OK].
Tips
Hvis meddelelsen "Connected to home
network. No connection to Internet."
vises, skal du gå frem som angivet i "Sådan
kontrolleres status for netværket" nedenfor for
at kontrollere status for netværket.
Som følge af visse netværksmiljøers begrænsninger
(f.eks. office LAN), vises [OK] ikke altid for nogle
punkter. Dette behøver ikke at have nogen effekt på
enhedens evne til at tilslutte til netværket. Kontakt
netværksadministratoren, hvis der er problemer
med at tilslutte.
8
Vælg [Close].
81DA
Opsætning af IP-adresse/
proxyserver
Det kan være nødvendigt at indstille IPadressen og proxyserveren, afhængigt af
specifikationerne fra internetleverandøren
eller netværksindstillingen (f.eks. status for
bredbåndsrouter, status for trådløs LAN-router).
For nærmere oplysninger om inputværdierne
i de følgende procedurer henvises til
betjeningsvejledningen til den respektive enhed
eller informationen fra din internetleverandør.
Sådan indstilles IP-adressen manuelt
1
2
3
4
5
6
7
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
Vælg [Manual setting].
Vælg [LAN] – [Wireless] eller [Wired].
Vælg [Wireless LAN setting] eller [Wired
LAN setting].
Vælg [Address setting].
Vælg [DNS manual] eller [All manual] for
[DHCP] -indstillingen.
Indfør oplysningerne fra din
internetudbyder for [IP address], [Subnet
mask] og [Default gateway].
Placer markøren over parameteren, og tryk på
/ for at indføre hvert tal.
IP address (IPadresse)
En numerisk adresse, der
tildeles til hver enhed i et
netværk.
En værdi, der bruges til at
Subnet mask
(subnetmaske)
afgrænse et netværk ved at
definere, hvor mange IPadresser der kan tildeles.
Default gateway
En enhed (som f.eks.
(standardgateway) en computer eller
bredbåndsrouter) på et
netværk, der tjener som
en gateway til at accesse en
anden computer uden for
netværket. Denne enhed er
specificeret af en IP-adresse.
8
9
82DA
Vælg [Apply].
Vælg [Close].
Tips
For at gendanne den foregående indstilling skal du
vælge [Undo], før du udfører trin 8.
Sådan sættes en proxyserver op
1
2
3
4
5
6
7
8
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Network setting].
Vælg [Manual setting].
Vælg [LAN] – [Wireless] eller [Wired].
Vælg [Wireless LAN setting] eller [Wired
LAN setting].
Vælg [Proxy setting].
Skift [To Internet] -indstillingen til
[Connection via proxy].
Indfør den adresse, som
internetudbyderen har givet for [Proxy
server] og nummer for [Port].
Vælg [Close].
Bruge enheden tilsluttet til internettet
Det kan du gøre via en internettilslutning
Hente den nyeste titelinformation
Gennem en internettilslutning kan du hente titelinformation til spor, der ikke havde labels, da du optog
eller importerede dem.
Gracenote®database
83DA
Hente den nyeste titelinformation
Denne enhed har en database, som indeholder
en given mængde information om CD'er, leveret
af Gracenote® Music Recognition Service. Hvis
enheden er tilsluttet til internettet (side 74), kan
du med denne funktion hente titelinformation,
der ikke findes i databasen, på internettet.
Gracenote® Music Recognition Service giver f.eks.
information om albumnavne, kunstnernavne
og spornavne fra en online databaseserver med
titelinformation.
2
Album
Spor
Bemærk
Block add
Denne funktion understøtter ikke hentning af
information til data-CD'er.
Sådan hentes den nyeste information
for en CD
Denne enhed henter automatisk titelinformation,
hver gang en CD indlæses. Du kan imidlertid
hente denne information manuelt.
1
2
Gå ind i Options-menuen og vælg [Title
info] – [Obtain].
Gå ind i Options-menuen og vælg [Title info] – [Clear].
Sådan hentes den nyeste information
for lyddata i HDD-jukeboksen
1
Vælg det album eller spor, hvis
information du leder efter, skal du gå ind
i Options-menuen, og derefter vælge
[Obtain title info].
Du kan tilføje titler (albumnavn,
kunstnernavn osv.) til et album.
Det kan kun udføres, når sporene
på albummet er i den samme
rækkefølge som det originale
album.
Du kan finde titlen for
individuelle spor. Det er praktisk,
når du vil korrigere forkerte
titler.
Du kan tilføje titler en ad
gangen for spor i et album.
Det er praktisk, når du vil
udføre en bloksøgning efter
album, hvis spor er optaget til
HDD-jukeboksen i en anden
rækkefølge end det originale
album.
Søgningen starter.
3
Vælg [Search], mens søgeresultaterne
vises.
Sådan slettes titelinformationen
Vælg [Album], [Track] eller [Block add].
4
Hvis søgeresultaterne giver flere match for
albummet eller sporet (kun når du vælger
[Album] eller [Track]), skal du vælge
det ønskede punkt, og derefter vælge
[Obtain].
Vælg online [Search], mens
søgeresultaterne vises.
Enheden begynder igen at søge efter
titelinformation og opdaterer søgeresultaterne,
hvis der findes noget. Søgeresultaterne bliver
opdateret, selvom den samme information
bliver fundet.
Når der vises flere søgeresultater for en CD
Vælg den ønskede information fra listen.
Sådan ser du sporinformation for et album
Vælg albummet fra den viste liste.
84DA
Importere filer fra en delt mappe på computeren
Når enheden er tilsluttet til et netværk, kan
du importere lydfiler fra delte mapper på din
computer til HDD-jukeboksen.
For at gøre dette skal mappen på forhånd være
specificeret som en delt mappe (side 103).
1
Vælg HDD-jukeboks-funktionen.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Transfer file] – [Import] – [PC
shared folder].
3
Indstil de punkter, der er opført
nedenfor, og vælg derefter
[Connect].
PC name
Share name
User name
Password
4
Bemærk
Du kan maksimalt importere 10.000 spor ad gangen
(side 112).
Computernavnet eller en IPadresse (op til 15 bogstaver/tal)
Det delte navn, der blev
indført, da mappen blev
indstillet til at deles (side 103)
Det brugernavn, der blev brugt
til at accesse computeren, da
mappen blev indstillet til at
deles
Dette er kun nødvendigt, hvis
der blev indført et password for
den delte mappe.
Vælg de album, der skal importeres.
De valgte punkter bliver afkrydset.
Du kan fjerne et afkrydsningsmærke ved at
trykke på ENTER igen.
5
Vælg [Import].
85DA
Indstille uret gennem en internettilslutning
Du kan indstille uret ved at tilslutte enheden
til NTP (Network Time Protocol) -serveren på
internettet.
Før du bruger denne funktion, skal du sørge for,
at netværksopsætning allerede er udført (side 74).
1
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Clock setting].
Indfør servernavnet.
Se "Indføre tekst" (på side 72) for nærmere
oplysninger om indføring af tekst.
8
Vælg [Apply].
Uret indstilles automatisk.
Urindstillingsdisplayet vises.
9
Vælg [Online auto-sync clock
setting].
Sådan gendannes servernavnet til
dets fabriksindstilling
3
Vælg [On].
I trin 7 skal du trykke gentagne gange på CLEARknappen, indtil servernavnet er slettet.
4
Vælg den ønskede by fra [Time
zone] -indstillingen.
2
Hvis den ønskede by ikke vises i [Time
zone], skal du vælge en by, der ligger inden
for den samme tidszone som den ønskede
by.
5
Vælg [Standard] eller [Summer
time] for [Summer time]
-indstillingen.
6
Vælg [Server name].
Displayet til indføring af tekst vises.
Hvis [NtpServer] vises, tilslutter enheden
til den server, der er indstillet. Hvis
servernavnet er i orden, skal du gå til trin 8.
86DA
7
Vælg [Close].
Sådan annulleres proceduren
Tryk på BACK.
Bemærkninger
• Enheden kan ikke altid tilslutte til NTP-serveren,
hvis internet-indstillingen ikke er blevet udført
korrekt.
• Hvis du bruger en proxyserver, kan overførsler ikke
videresendes til NTP-serveren. Henvend dig til din
internetudbyder, hvis det sker.
Bruge hjemmenetværk-funktionen
Om enhedens server- og client-funktioner
Du kan tilslutte enheden til "GIGA JUKE" trådløs afspiller NAS-C5E*1 (client) gennem et trådløst
netværk og afspille lyddata, der er gemt på enheden gennem clientens højttalere.
Trådløs
adapter
Trådløs
station*1
"GIGA JUKE" trådløs afspiller NAS-C5E*1
Denne enhed
*1 Leveres med NAS-SC55PKE. "GIGA JUKE" trådløs afspiller NAS-C5E kan købes separat.
Med hjemmenetværk-funktionen kan du bruge en anden DLNA-kompatibel enhed til at lytte til lyddata,
som er gemt på enheden (server-funktion). Eller du kan bruge denne enhed til at lytte til lyddata, som er
gemt på en anden enhed, f.eks. en computer (client-funktion).
Server-funktionen
Hvis du bruger denne enhed ("GIGA JUKE"-musikserver) som en server og tilslutter den til en "GIGA
JUKE" trådløs afspiller NAS-C5E, kan der afspilles forskellige spor på enheden og på "GIGA JUKE"
trådløs afspiller på samme tid. Endvidere understøtter server-funktionen på denne enhed DLNA
(Digital Living Network Alliance) -standarden, så lyddata, der er gemt på enheden, kan afspilles på
enhver client-enhed, som understøtter DLNA-standarden*1.
*1 For de nyeste oplysninger om clienter, der er kompatible med denne enhed, henvises til Sony Europes kundesupport på http://
support.sony-europe.com/ (kun for kunder i Europa).
Lyddatastrøm
Arbejdsværelse
Soveværelse
Spor B
Spor A
Dagligstue
Køkken
Spor C
Server
Spor A, B, C ...
87DA
Hvor mange clienter, der kan afspilles på samme tid, afhænger af sporenes lydformat og af
netværksmiljøet. For nærmere oplysninger henvises til Sony Europes kundesupport på http://support.
sony-europe.com/ (kun for kunder i Europa).
Som en yderligere funktion kan du med PARTY MODE lytte til den samme musik i forskellige rum.
Hvis der er flere enheder, som er i stand til at kommunikere med enheden, kan disse enheder inviteres
af enheden, eller "værten", til at gå i PARTY MODE som "gæste"-enheder og afspille det samme spor,
der afspilles på enheden. Enheden kan også være en "gæste"-enhed. Så kan den gå i PARTY MODE og
afspille det samme spor, som "værts"-enheden afspiller.
Client-funktionen
Du kan bruge enheden som en DLNA-kompatibel client og afspille lyddata, der er gemt på en
DLNA-kompatibel digital medieserver*1.
*1 For de nyeste oplysninger om servere, der er kompatible med denne enhed, henvises til Sony Europes kundesupport på:
http://support.sony-europe.com/ (kun for kunder i Europa).
Lyddatastrøm
Arbejdsværelse
Server
Spor A, B, C ...
Dagligstue
Spor A, B, C ...
88DA
Bruge enheden som en server
Enhedens server-funktion er fabriksindstillet til at
være slået til. Når du aktiverer server-funktionen
med Settings-menuen, kan der maksimalt
tilsluttes 20 clienter til enheden. Enhver enhed,
der genkendes som en client, får automatisk
adgang. Se "Sådan indstilles tilslutningsstatus
for en client" (side 90) for at ændre clientindstillingerne.
Hver gang antallet af tilsluttede clienter
ændres, vises et pop-op-vindue på displayet
i ca. 4 sekunder.
Antal client-komponenter, der er tilsluttet
Evnen til at bruge server-funktionen i
de forskellige betjeningsindstillinger
er som følger:
Betjeningsindstilling
Brug af serverfunktionen
Normal betjening
Hurtig opstart standby
Standard (strømspare) standby
Automatisk analyse
Mulig
Mulig
Umulig
Mulig
1
Tilslut clienten til enheden, og vælg
og afspil derefter et spor, der er
gemt på enheden.
Når afspilning starter, lyser SERVERindikatoren gulgrøn.
Hvis clienten ikke kan tilslutte med enheden
(SERVER-indikatoren lyser ikke), skal du
kontrollere følgende mulige årsager.
• Enhedens standbyindstilling er ikke
indstillet til hurtig opstart.  Se "Indstille
på standby" (side 102).
• Enheden kunne ikke registreres af
clienten. Se "Sådan registreres en client
manuelt" (side 90).
• Enheden er indstillet til afvise tilslutning
med clienten.  Se "Sådan indstilles
tilslutningsstatus for en client" (side 90).
Hvis lyddata ikke kan afspilles på en
client, eller en liste over clienter ikke
vises
Hvis du vil afspille lyddata i et format. som ikke
understøttes af clienten, skal du vælge HOME
NETWORK-funktionen på denne enhed. Men
hvis du gør det, bliver clienten den eneste enhed,
der kan tilslutte til enheden.
Bemærkninger
• Hvis en client tilslutter til enheden, mens enheden
analyserer lyddata, standser analysen. Analyse
starter igen, når clienten er holdt op med at accesse
enheden.
• Server-funktionen standser midlertidigt, når
enheden
— optager eller importerer lyddata (herunder timeroptagelse),
— overfører lyddata,
— redigerer data (herunder manuel analyse af
lyddata for x-DJ),
— sikkerhedskopierer data,
— opdaterer systemet,
— ændrer displaydesignet,
— flytter lyddata fra enheden til en anden
komponent, eller
— formaterer systemet.
89DA
Sådan kontrolleres
serverindstillingerne
Når en client ikke kan tilslutte til enheden, skal du
kontrollere enhedens serverindstillinger.
1
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg [Server
setting].
Når [Server function] er indstillet til [Stop],
skal du vælge [Start] fra rullemenuen.
Sådan registreres en client manuelt
Når enheden ikke er i stand til at genkende en
client automatisk, kan du registrere clienten
manuelt.
For nærmere oplysninger om MAC-adressen
henvises til betjeningsvejledningen til clienten.
1
2
3
4
Sådan ændres servernavnet
Vælg [Server name], og indfør det nye navn på
displayet til indføring af tekst.
Sådan deaktiveres automatisk tilslutning
med clienter
Når [Auto permit to connect] er indstillet til
[Execute], kan lyddata i enheden afspilles af
en tredjepart. For at deaktivere automatisk
tilslutning med clienter skal du indstille denne
parameter til [Not execute].
3
Vælg [Close].
Sådan indstilles tilslutningsstatus for
en client
Adgang til enheden kan tillades eller afvises for
specifikke clienter.
1
2
3
4
90DA
Gå ind i Settings-menuen og vælg [Server
setting].
Vælg [Manual setting].
Vælg clienten, og vælg [Permit] eller
[Reject].
Gentag dette trin for at indstille andre clienter.
Vælg [Close].
Gå ind i Settings-menuen og vælg [Server
setting].
Vælg [Manual setting].
Der vises en liste over clienter, som kan
tilsluttes.
Vælg [Add device].
Vælg [MAC address], indfør adressen, og
tryk derefter på ENTER.
MAC-adressen skal bestå af 12 tegn (0 til 9 og
A til F).
Sådan ændres en clients navn
Vælg [Device name], og indfør det nye navn.
5
6
Vælg [Add].
Vælg [Close].
Lytte til det samme spor i forskellige rum
(PARTY MODE)
Ved at bruge PARTY MODE kan du lytte til den
samme musik i forskellige rum.
Når enheden går i PARTY MODE som "vært",
inviteres alle trådløse afspillere automatisk til at gå
i PARTY MODE som "gæster" (fabriksindstilling).
1
Tænd enheden og "gæste"enhederne i hvert rum.
Hvis du har "GIGA JUKE" trådløs afspiller
NAS-C5E, tændes den automatisk, når en
"vært" går i PARTY MODE.
2
Sørg for, at hver enhed er tilsluttet
til netværket.
3
Tryk på PARTY.
HOME NETWORK-funktionen er slået til,
"Preparing PARTY MODE play." vises på
displayet, og PARTY-indikatoren blinker.
Når forberedelserne er gennemført, lyser
PARTY-indikatoren.
4
Alle "gæste"-enheder starter også afspilning
af det samme spor. Det tager ca. 10
sekunder, før afspilningslyden kommer.
Sådan sluttes PARTY MODE (kun i
"værts"-status)
Tryk på PARTY.
"Stop PARTY MODE play. OK?" vises på
displayet. Vælg [Yes].
Sådan afsluttes PARTY MODE (kun i
"gæste"-status)
Tryk på PARTY.
"Leave PARTY MODE play. OK?" vises på
displayet. Vælg [Yes].
Sådan går du automatisk i PARTY
MODE som "gæst"
Hvis en anden "værts"-enhed er i PARTY MODE,
kan du indstille enheden til automatisk at gå i
PARTY MODE som "gæst".
Bemærk, at hvis enheden er i standard
(strømspare) standby-indstilling, tændes enheden
ikke automatisk, når den inviteres til PARTY
MODE.
1
Hvis en anden enhed allerede er i PARTY
MODE som "vært", går enheden i PARTY
MODE som "gæst". Hvis et spor afspilles
af "værten" på dette tidspunkt, starter
enheden ikke afspilning fra midten af sporet.
Enheden starter afspilning fra det næste
spor, som "værten" afspiller.
Vælg og afspil et spor.
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg [System
setting].
Vælg [Auto join PARTY MODE] – [On].
Enheden aktiverer automatisk HOME
NETWORK-funktionen, når "værten" enhed
går i PARTY MODE. "Preparing PARTY
MODE play." vises på displayet, og PARTYindikatoren blinker.
Når forberedelserne er gennemført, lyser
PARTY-indikatoren.
For at deaktivere automatisk aktivering af
PARTY MODE skal du vælge [Off ].
91DA
Bemærkninger
• Hvis enheden ikke er tilsluttet til et netværk, går
enheden ikke i PARTY MODE.
• Hvis enheden er i PARTY MODE som "vært",
annulleres PARTY MODE, når en anden funktion er
valgt. Hvis enheden er i PARTY MODE som "gæst",
afslutter enheden PARTY MODE, når en anden
funktion vælges, men de andre enheder er stadig i
PARTY MODE.
• Hvis optage-timeren aktiveres, mens enheden er
i PARTY MODE, vises en meddelelse. Hvis du vil
annullere optage-timeren, skal du vælge [Cancel].
PARTY MODE fortsætter. Hvis du vil starte optagetimeren, skal du vælge [Close]. I så fald annulleres
PARTY MODE (når enheden er "vært"), eller
enheden afslutter PARTY MODE (når enheden er
"gæst").
• Når enheden er i PARTY MODE, annulleres
funktionen wake-up-timer.
• Hvis du betjener enheden (optagelse, overføring
osv.), når enheden inviteres til at gå i PARTY MODE,
vises en meddelelse. Følg de instruktioner, der gives i
meddelelsen.
• Hvis den musikfil, der afspilles af "værts"-enheden,
har et format, som ikke understøttes af enheden, kan
filen ikke afspilles på enheden.
• PARTY MODE slutter, og enheden slukkes, når
tiden, der er indstillet for sleeptimeren, er forløbet.
• Efter du har trykket på PARTY-knappen, tager det
ca. 10 sekunder før afspilningslyden kommer.
92DA
Bruge enheden som en client
Enheden kan afspille lyddata, der er gemt på en
DLNA-kompatibel digital medieserver.
Ikon
Gå ind i Home-menuen og vælg
[HOME NETWORK].
Der vises en liste over de servere, som kan
vælges.
Hvis du har tilsluttet til en server, tilslutter
enheden automatisk til den senest tilsluttede
server.
Serverstatus
Ukendt server
Kan tilsluttes,
nærmere
oplysninger om
serveren kan
ikke findes
*1 Farven på ikoner er forskellig, alt efter det valgte
displaydesign (side 101). Farven vist ovenfor er for
displaydesign type 1.
Lytte til musik, der er gemt i en
computer
1
Beskrivelse
Bemærk
Hvis enhedens server-funktion er aktiveret, vises
enheden også på listen.
2
Vælg en server fra listen over
servere, der kan vælges.
"Connecting to HOME NETWORK Server."
vises, efterfulgt af hoveddisplayet.
3
Vælg det spor, du vil afspille.
Afspilning starter.
Ikoner
Ikon
(hvid eller
sort*1)
Beskrivelse
Serverstatus
Servere, der
kan tilsluttes
Kan tilsluttes
Den senest
tilsluttede
(gulgrøn)
server
Ny server
Kan tilsluttes
Kan tilsluttes
Bemærk
Mens serveren er ved at blive tilsluttet til enheden,
skal du sørge for ikke at lukke serveren ned eller slette
lydfilen i serveren.
Tips
Hvis der ikke er nogen servere, som kan vælges, på
listen, skal du gå ind i Options-menuen og vælge
[Display] – [Update info].
93DA
Anden betjening
Ikon
Betydning
Spor, der kan afspilles.
For at
Gør følgende:
Standse afspilning
Tryk på .
Spor der ikke er blevet analyseret.
Vælge et
foregående/næste
spor
Tryk på / under
afspilning.
Spor, der ikke kan afspilles.
Vælge et spor
Tryk på ///.
Vælge et
spornummer med
talknapperne
Tryk på den relevante
talknap, og tryk derefter på
ENTER.
Skifte
tidsinformationdisplayet
Gå ind i Options-menuen
og vælg [Display] – [Time]
– [Elapsed time] eller
[Remaining time].
Gentage afspilning Gå ind i Options-menuen
af et spor eller spor og vælg [Setting] – [Play
mode] – [Repeat] – [Off ]
(gentaget afspilning er
slået fra), [On] (enheden
gentager alle spor) eller
[Track] (enheden gentager
et spor).
Se information om spor
1
Vælg det spor, du vil kontrollere
informationen for.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[Display] – [Track info].
Bemærkninger
• Du kan kun vælge et spor med talknapperne, når
hoveddisplayet eller sporliste-displayet er vist på
skærmen.
• Du kan ikke skifte tidsinformationen, mens enheden
er standset.
• Den korrekte resterende tid kan ikke vises, afhængigt
af den tilsluttede server.
Om lyddataformater
Den tilsluttede server kan indeholde nogle
lyddata, der ikke kan afspilles på enheden.
Disse spor kan kendes på den ikon, der vises på
displayet.
Liste-display
Ikon
94DA
For at se en hel tekststreng for en titel,
kunstner eller genre skal du trykke på /
for at vælge det respektive felt, og trykke på
ENTER. Tryk på / for at rulle displayet.
Andre indstillinger
Bruge sleeptimeren
Du kan indstille sleeptimeren til at slukke
enheden efter et bestemt tidsrum i enheder på
30 minutter. Denne funktion er praktisk, når
du vil falde i søvn til musik, eller når du går
hjemmefra.
Tryk på SLEEP.
Pop-op-menuen for sleeptimeren vises.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
varigheden som følger.
Off  30  60  90  120  150  180 
Off…
Afslut indstilling af sleeptimeren ved at vise den
ønskede varighed.
TIMER-indikatoren lyser, når sleeptimeren er
aktiveret.
Bemærkninger
• Indstillingen af sleeptimeren annulleres, når en
anden timer-funktion er aktiveret.
• Hvis der er foretaget en indstilling af optage-timer,
kan indstillingen af sleeptimer ikke overlappe med
starttidspunkt for indstillingen af optagetimer.
95DA
Bruge wake-up-timeren
Du kan indstille timeren til automatisk at tænde
og slukke enheden på et angivet tidspunkt hver
dag. Enheden starter automatisk afspilning, når
den tændes. Sørg for, at uret er indstillet korrekt
forinden (side 26 eller 86). Der kan maksimalt
udføres tre indstillinger for wake-up-timeren.
1
Tryk på TIMER.
Indstillinger-listen vises.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[New setting] – [Wake up playback].
Bemærkninger
• En indstilling af wake-up-timer kan ikke vælges, hvis
den overlapper med en eksisterende indstilling.
• Visse funktioner virker ikke i halvandet minut, før
wake-up-timeren er indstillet til at aktiveres.
• Aktivering af wake-up-timeren kan forsinkes af en
betjening, der udføres, kort før wake-up-timeren er
indstillet til starte.
Indstillinger for wake-up-timeren
Punkt
Date (dato)
Indhold
En dag (måned/dag) inden for
de næste 4 uger, herunder den
aktuelle dag
Hver Lør – Hver Søn (visse dage,
f.eks. hver lørdag, mandag osv.)
Man – Fre (fra mandag til fredag)
Man – Lør (fra mandag til lørdag)
Hver dag
3
Indstil hvert punkt.
Start:
End (slut):
Function
(funktion)
5
Vælg [OK].
Volume
(lydstyrke)
Min. (0) til Max. (51)
Indstillingen er registreret og vises på timerlisten.
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Kun for model til Storbritannien
Tryk på TIMER eller BACK.
Sådan fortsættes afspilning efter
wake-up-timerens sluttidspunkt
Indstillingen er valgt, og TIMER-indikatoren
lyser.
Når det indstillede tidspunkt kommer,
starter afspilning eller radiomodtagelse.
Hvis enheden er i HDD JUKEBOXfunktionen, begynder det senest afspillede
spor at afspille.
Hvis enheden er i CD-funktionen, begynder
det første spor i den indlæste CD at afspille.
Hvis enheden er i x-DJ-funktionen,
begynder den kanal, der er indstillet til at
vælges når funktionen aktiveres, at afspille
(side 49).
96DA
DAB*1
♦ HDD JUKEBOX
x-DJ
FM/AM
I rullemenuen skal du vælge og indstille
hvert punkt (vist i "Indstillinger for wakeup-timeren" nedenfor).
4
Time/Minut
Time/Minut
CD
Du kan annullere indstillingen af wake-uptimer, mens timeren er i gang. Når du gør
dette, annulleres sluttidspunktet, og afspilning
fortsætter.
For at annullere indstillingen skal du gå ind i
Options-menuen, mens wake-up-timeren er i
gang, og vælge [Timer cancel].
Bruge optage-timeren
Du kan indstille timeren til at optage et
radioprogram eller afspille fra en ekstern
komponent, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket
på enheden. For at kunne bruge denne funktion
skal uret være indstillet korrekt forinden (side 26
eller 86). Du kan maksimalt foretage
10 optageindstillinger.
3
I rullemenuen skal du vælge og indstille
hvert punkt (vist i "Indstillinger for optagetimeren" på side 98).
4
Vælg [OK].
Indstillingen er registreret og vises på timerlisten.
Bemærk
Server-funktionen standser, mens optage-timeren er i
gang.
Indstil hvert punkt.
5
Tryk på TIMER eller BACK.
Indstillingen er valgt, og TIMER-indikatoren
lyser.
Sådan standses en timeroptagelse
Tryk på .
Optage et radioprogram eller
en DAB-tjeneste* med optagetimeren
Du kan optage en radioudsendelse eller DABtjeneste* på et angivet tidspunkt. For at gøre dette
skal uret og radiostationen være indstillet på
forhånd.
1
Tryk på TIMER.
Timer-listen vises.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[New setting] – [FM/AM record]
eller [DAB record].
* Kun for model til Storbritannien
Sådan fortsættes optagelse efter
optage-timerens sluttidspunkt
Du kan annullere indstillingen af optage-timer,
mens timeren er i gang. Når du gør dette,
annulleres sluttidspunktet, og optagelse fortsætter.
For at annullere indstillingen skal du gå ind i
Options-menuen, mens optage-timeren er i gang,
og vælge [Timer cancel].
Bemærkninger
• Efter at have indstillet optage-timeren kan du ikke
indstille en anden, der overlapper med tidspunktet
for den foregående. Du kan imidlertid gøre dette ved
at standse den foregående indstilling midlertidigt
(side 100).
• Du kan ikke indstille et sluttidspunkt for optagetimeren, der er tæt på det aktuelle tidspunkt.
• Visse funktioner virker ikke i halvandet minut, før
optage-timeren er indstillet til at aktiveres.
• Aktivering af optage-timeren kan forsinkes af nogen
betjening, hvis den udføres, kort før optage-timeren
er indstillet til starte.
• Hvis du ikke tilføjer en titel til en optagelse, bruges
de nærmere oplysninger om optagelsen (dvs.
optagedato og -klokkeslæt) automatisk som titel.
97DA
• For at kunne høre lyden under optagelse skal du
trykke på MUTING-knappen eller VOLUME +
knappen, så lyden ikke dæmpes.
• Hvis du vil optage en DAB-tjeneste med optagetimeren, skal du først forvælge den tjeneste,
du vil optage. Ellers vil du ikke kunne foretage
indstillingen.
Optage fra en ekstern
komponent med optagetimeren
1
Tryk på TIMER.
2
Gå ind i Options-menuen og vælg
[New setting] – [Audio In record].
Indstillinger for optage-timeren
Punkt
Indhold
Date (dato)
En dag (måned/dag)
inden for de næste 4 uger,
herunder den aktuelle dag
Hver Lør – Hver Søn (visse
dage, f.eks. hver lørdag,
mandag osv.)
Man – Fre (fra mandag til
fredag)
Man – Lør (fra mandag til
lørdag)
Hver dag
Time/Minut
Time/Minut
Indstille navn
♦ FM/AM
Forvalgsnummer
Start:
End (slut):
Titel
Band (bånd)*1
Preset no.
(forvalg nr.)
Format/ Bit rate
(bithastighed)*2
Track mark
(spormarkering)
(track marking
interval)
(spormarkeringsinterval)
3
Indstil hvert punkt.
4
Vælg [OK].
5
Tryk på TIMER eller BACK.
Auto title
(automatisk titel)*5
Input terminal
(indgangsterminal)*6
Lineær PCM
♦ MP3
—
96 kbps
♦ 128 kbps
160 kbps
192 kbps
256 kbps
every 10 min (hvert
10. min.)
every 30 min (hvert
30. min.)
every 60 min (hvert
60. min.)
every 120 min (hvert
120. min.)
LEVEL SYNC*3
Auto*4
♦ Til/Fra
♦ Overside/Bagside
(♦: Fabriksindstilling)
*1 Når enheden kun er indstillet til FM/AM-funktionen.
Sådan standses en timeroptagelse
Tryk på .
Sådan fortsættes optagelse efter
optage-timerens sluttidspunkt
Du kan annullere indstillingen af optage-timer,
mens timeren er i gang. Når du gør dette,
annulleres sluttidspunktet, og optagelse fortsætter.
For at annullere indstillingen skal du gå ind i
Options-menuen, mens optage-timeren er i gang,
og vælge [Timer cancel].
98DA
*2 Se side 29 for nærmere oplysninger om "Format/
Bithastighed"-indstillingen.
*3 Se side 30 for nærmere oplysninger om "LEVEL SYNC"indstillingen. Der henvises også til forklaringen af "LEVEL
SYNC niveau"-indstillingen.
*4 Når enheden kun er indstillet til FM/AM-funktionen eller
DAB-funktionen. Se side 30 for nærmere oplysninger om
"Auto"-indstillingen.
*5 Når "Auto title" er indstillet til "On" (side 31), bliver den
aktuelle titel overskrevet (kun når enheden er indstillet til
AUDIO IN-funktion).
*6 Når enheden kun er indstillet til AUDIO IN-funktionen.
Kontrollere indholdet af en timer-indstilling
Sådan slettes en timer-indstilling
Tryk på TIMER.
Timerliste-displayet vises.
Tryk på TIMER igen for at få displayet til at
forsvinde.
1
2
3
4
 




Optage-timer-ikon
Wake-up-timer-ikon
 Titel
Indstille navn
 Date (dato)
Indstille dato
 Tid
Starttidspunkt og sluttidspunkt for
optage-timeren.
Optage-timeren er i
standbyindstilling.
Optage-timeren er aktiveret.

(blå)
(rød)
(grå)
Optage-timeren er standset
midlertidigt.
Forfejlet optagelse
Denne ikon vises, når optagetimeren har fejlet som følge
af et strømsvigt eller andet
uheld. Denne ikon vises ikke,
når timeren er indstillet til
regelmæssige intervaller, f.eks.
hver dag eller hver uge. I så fald
bibeholdes indstillingen, selvom
der opstod en fejl i optagelsen.
Resultaterne af den forfejlede
optagelse skal slettes (denne side).
5
Tryk på TIMER.
Timerliste-displayet vises.
Vælg den indstilling, du vil slette.
Tryk på DELETE, eller gå ind i Optionsmenuen og vælg [Delete].
Der vises et vindue til bekræftelse.
Vælg [Yes].
Den valgte indstilling slettes fra listen.
Hvis du vælger [No], annulleres betjeningen.
Tryk på TIMER eller BACK.
Sådan ændres en timer-indstilling
1
2
3
4
5
6
Tryk på TIMER.
Vælg den indstilling, du vil ændre.
Displayet til skift af indstilling vises.
Vælg det punkt, du vil ændre.
Skift punktet.
Vælg [OK].
Den nye information overskriver den gamle
og vises på timer-listen.
Tryk på TIMER eller BACK.
Tips
Du kan udføre den samme betjening med Optionsmenuen.
99DA
Sådan standses en timer-indstilling
for optagelse med fast interval
midlertidigt — Standse midlertidigt
Ved at standse en timer-indstilling midlertidigt
kan du vælge en anden indstilling for den samme
tidsperiode.
1
2
3
4
5
100DA
Tryk på TIMER.
Vælg den indstilling, du vil standse
midlertidigt.
Displayet til indstille igen vises.
Indstil [Programming] til [Suspend] fra
rullemenuen.
Vælg [OK].
Den valgte indstilling standses midlertidigt,
og dens ikon bliver grå.
Tryk på TIMER eller BACK.
Ændre enhedens indstillinger
Sådan ændres displaydesignet
Indstille displayet
Du kan vælge displaydesignet på enheden.
1
INDSTILLINGER
////
ENTER
Sådan ændres displaystørrelsen på
enheden
2
3
4
Gå ind i Settings-menuen og vælg [Screen
setting].
Vælg [Select design].
Vælg [Type 1] eller [Type 2].
Vælg [Execute].
Displayet skifter til det design, du har valgt.
Du kan vælge to displaystørrelser.
1
2
3
4
Gå ind i Settings-menuen og vælg [System
setting].
Displayet til indstilling vises.
Vælg [Unit display].
Vælg [Wide zoom (16:9)] eller [Normal
(4:3)].
Vælg [Close].
Bemærk
Ændring af skærmstørrelsen på enheden påvirker ikke
billedet fra MONITOR OUT-stikket.
Sådan indstilles screensaveren
Som det er tilfældet med en pc, kan du indstille
en screensaver, som vises, når der ikke er udført
nogen betjening i et stykke tid.
1
2
3
Gå ind i Settings-menuen og vælg [System
setting].
Displayet til indstilling vises.
Vælg [Screen saver].
Vælg [On].
On
♦ Off
Hvis der ikke udføres nogen
betjening i 15 minutter,
aktiveres screensaveren.
Screensaveren aktiveres ikke.
(♦: Fabriksindstilling)
4
Vælg [Close].
101DA
Indstille på standby
1
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[System setting].
2
Vælg [Standby mode].
3
Vælg [Quick start-up] eller
[Standard (power save)].
♦ Quick start-
up (hurtig
opstart)
(Tændt/
Standbyindikator:
orange)
Standard
(power save)
(strømspare)
(Tændt/
Standbyindikator:
rød)
Enheden reagerer
hurtigt på din betjening,
efter strømmen er slået
til. Denne indstilling
medfører et højt
strømforbrug.
Server-funktionen kan
bruges i denne indstilling.
Enheden reagerer
langsomt på din betjening,
efter strømmen er slået til.
Denne indstilling sparer
på strømforbruget.
Server-funktionen kan
ikke bruges i denne
indstilling.
(♦: Fabriksindstilling)
4
Vælg [Close].
Tips
• Hvis du trykker på  (strøm) -knappen, mens
enheden analyserer lyddata, lyser Tændt/Standbyindikatoren orange.
• Når standbyindstilling er sat til "Quick startup", tændes den indbyggede blæser nogle gange
automatisk, selvom strømmen er slået fra. Det er ikke
en funktionsfejl.
102DA
Sådan aktiveres automatisk
demonstration
Når du tænder enheden for første gang efter
købet, begynder en demonstrationsvideo
automatisk at afspille. Hvis du afbryder
strømledningen, og derefter tænder enheden
igen, afspilles demonstrationsvideoen igen (da
automatisk demonstration-indstilling er sat til
[On]).
Hvis du ikke vil se demonstrationsvideoen, skal
du gå frem som følger for at ændre indstillingen.
1
2
3
4
Gå ind i Settings-menuen og vælg [System
setting].
Vælg [Auto demonstration].
Vælg [On] eller [Off ].
Vælg [Close].
Indstille en delt mappe på en computer
Ved at sætte en delt mappe op på din computer
kan du importere lyddata eller billeddata, der
er gemt på din computer til HDD-jukeboksen
i enheden, eller sikkerhedskopiere lyddata i
HDD-jukeboksen til din computer. For nærmere
oplysninger om, hvordan en delt mappe sættes op,
henvises til betjeningsvejledningen til Windows
eller Windows Hjælp.
Bemærk
For at kunne bruge denne funktion skal din
computer have en af følgende versioner af Windows
præinstalleret.
• Microsoft Windows 2000 Professional
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows Vista Home Basic
• Microsoft Windows Vista Home Premium
• Microsoft Windows Vista Ultimate
• Microsoft Windows Vista Business
Windows XP Home Edition er brugt i
eksemplerne nedenfor. For nærmere oplysninger
henvises til betjeningsvejledningen til eller Hjælp
på din Windows-computer.
1
På computeren skal du højreklikke
på den ønskede mappe og vælge
[Deling og sikkerhed].
2
Klik på [Del denne mappe på
netværket] og [Giv netværkets
brugere adgang til at ændre
mine filer] for at sætte
afkrydsningsmærker.
3
Klik på [OK] for at lukke
Egenskaber-vinduet.
Du skal have computernavnet og IP-adressen for
at kunne bruge en delt mappe.
Sådan bekræftes computernavnet
(Når du bruger Windows XP Home Edition)
Gå til Start-menuen og vælg [Kontrolpanel] –
[System], åbn Egenskaber-vinduet, og klik derefter på
[Computernavn] -fanebladet for at se computernavnet i
[Det fulde computernavn].
(Når du bruger Windows Vista Home Premium)
Gå til Start-menuen og vælg [Kontrolpanel] – [System],
så computernavnet og det fulde computernavn vises.
Sådan bekræftes IP-adressen
(Når du bruger Windows XP Home Edition)
Gå til Start-menuen og vælg [Kontrolpanel] –
[Netværksforbindelser], vælg det netværk, du bruger,
og klik derefter på [Support] -fanebladet for at se IPadressen.
(Når du bruger Windows Vista Home Premium)
Gå til Start-menuen og vælg [Kontrolpanel] –
[Netværks- og delingscenter]. Klik på [Vis status]
for [Forbindelse] -indstillingen, og klik derefter på
[Detaljer] for at se IP-adressen.
Bemærk
Du må ikke bruge symboler eller tegn med trema til
navnet på den delte mappe på netværket.
103DA
Administrere systemet
Tage sikkerhedskopi og
gendanne lyddata
Du kan sikkerhedskopiere lyddataene i enhedens
HDD-jukeboks til en delt mappe på din computer
eller til en USB-harddisk. Sikkerhedskopierede
data kan bruges til at gendanne dataene til
enhedens HDD-jukeboks.
Hvis dataene i HDD-jukeboksen er blevet
sikkerhedskopieret tidligere, kan du næste gang
nøjes med at udføre sikkerhedskopiering af
ændrede data. Så gemmes kun det indhold, som
er tilføjet siden den seneste sikkerhedskopiering,
og sikkerhedskopieringen forløber hurtigere.
Bemærk, at de sikkerhedskopierede lyddata skal
være valideret på det tidspunkt, de bruges til at
gendanne data til enhedens HDD-jukeboks. For
at validere lyddata skal bekræftelse være modtaget
via internettet for at beskytte imod ulovlig
kopiering af lyddata.
Når du har lagret en større mængde lyddata
i HDD-jukeboksen, anbefales det at udføre
sikkerhedskopiering i tilfælde af uheld.
Bemærk
For at gendanne sikkerhedskopierede data skal enheden
være tilsluttet til internettet.
Nødvendigt harddiskformat og
størrelse til sikkerhedskopiering
For at sikkerhedskopiere lyddata til en USBharddisk skal harddisken bruge FAT32filsystemet.
Harddiskens størrelse skal være større end de
lyddata, der bliver sikkerhedskopieret.
Der henvises til side 124 for størrelsen på
enhedens HDD. Se informationen i [System info]
i Options-menuen vedrørende kontrol af, hvor
meget plads der er tilbage på HDD'en.
104DA
Bemærkninger
• Sikkerhedskopiering kan tage lang tid (op til 60-80
timer), afhængigt af datamængden, USB-harddisken,
computeren og status for netværket.
• Sikkerhedskopierede lyddata kan ikke kopieres til
eller bruges på andre enheder (f.eks. en computer)
end denne enhed.
• Hvis FAT32-formatering er blevet udført på USBharddisk med en anden enhed, f.eks. en computer,
bliver lyddataene sikkerhedskopieret i den første
partition på USB-harddisken. Det er ikke muligt
at sikkerhedskopiere lyddata, hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til rådighed i den første partition.
Hvis du har brug for mere plads, skal harddisken
repartitioneres på en computer el. lign., så der bliver
tilstrækkelig plads til at sikkerhedskopiere.
• Hvis USB-harddisken ikke er formateret, skal du
udføre FAT32-formatering af den første partition
på denne enhed (side 107), før du går videre med
sikkerhedskopiering.
• Sikkerhedskopiering udelukkende af nyt materiale
kan ikke udføres korrekt, hvis uret ikke er indstillet
korrekt.
Sådan sikkerhedskopieres data til
USB-harddisken
Du kan sikkerhedskopiere data fra enhedens
HDD til en USB-harddisk (ekstraudstyr).
1
Brug et USB-kabel til at tilslutte harddisken
til USB-porten på enheden.
Bemærkninger
• Hvis der er tilsluttet to USB-harddiske til begge
USB-porte (overside og bagside) på samme tid,
prioriteres den enhed, der er tilsluttet til porten
på oversiden.
• Hvis du vil bruge den USB-harddisk, der er
tilsluttet til USB-porten på enhedens bagside,
skal du afbryde den USB-enhed, som er tilsluttet
til porten på oversiden.
Enhedens over- eller bagside
Når der allerede findes sikkerhedskopierede data på
drevet
1 Vælg [Full backup] eller [Incremental backup] i
trin 5 i "Sådan sikkerhedskopieres data til USBharddisken" på side 104.
Full backup
Til USB-porten
Incremental
backup
Back
USB-kabel (ekstraudstyr)
Harddiskdrev (ekstraudstyr)
• USB-stikkets form er forskelligt, alt efter den
USB-harddisk, der bruges.
• Der henvises til Sony Europes kundesupport på
http://support.sony-europe.com/ (kun for kunder
i Europa) for oplysninger om, hvilke USBharddiske, der understøttes. Hvis der er tilsluttet
en USB-harddisk til denne enhed, som ikke er
understøttet, kan det forårsage funktionsfejl på
enheden.
2
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Backup].
Displayet til indstilling af sikkerhedskopiering
vises.
2 Vælg [Yes].
Sikkerhedskopiering starter.
Når sikkerhedskopiering slutter, vises "Backup
completed normally." på displayet.
Sådan annulleres sikkerhedskopieringen
1 Vælg [Cancel], mens sikkerhedskopiering er i
gang.
Der vises et vindue til bekræftelse.
2 Vælg [Cancel processing].
Sådan sikkerhedskopieres data til en
delt mappe på computeren
Du kan sikkerhedskopiere data på enhedens HDD
til en delt mappe på din computer.
1
2
3
3
4
5
Vælg [Backup data].
Displayet til valg af destinationsdrev vises.
De gemte lyddata overskriver de
eksisterende data.
Kun lyddata, der er forskellige fra
de eksisterende data, gemmes.
Sikkerhedskopiering annulleres,
og enheden vender tilbage til det
tidligere viste skærmbillede.
4
Sæt den delte mappe op (side 103).
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Backup].
Displayet til indstilling af sikkerhedskopiering
vises.
Vælg [Backup data].
Displayet til valg af destinationsdrev vises.
Vælg [Online Windows shared folder].
Vælg [USB hard disk].
Der vises et vindue til bekræftelse af det valgte
drev.
Bekræft det viste punkt, og vælg [Yes].
Sikkerhedskopiering starter.
Når sikkerhedskopiering slutter, vises "Backup
completed normally." på displayet.
105DA
5
Indstil hvert punkt ved at udføre trin  til
, der er beskrevet nedenfor.
 Vælg et af følgende punkter.
PC name
Share name
User name
Password
Computernavn eller IP-adresse
(op til 15 bogstaver/tal)
Det navn, der blev indført, da
mappen blev indstillet til at
deles (side 103)
Det navn, der blev brugt til
at accesse computeren, da
mappen blev indstillet til at
deles
Dette er kun nødvendigt, hvis
der blev indstillet et password
for den delte mappe.
Bemærkninger
• Når du annullerer en sikkerhedskopiering, er de data,
der er blevet sikkerhedskopieret på den eksterne
enhed, ufuldstændige og kan ikke bruges til at
gendanne data til HDD'en. I så fald skal du udføre
fuld sikkerhedskopiering, indtil den er gennemført.
• Der kan ikke bruges en USB-hub mellem enheden og
en ekstern enhed.
• Sony kan ikke garantere problemfri drift,
når du bruger et USB-forlængerkabel til at
sikkerhedskopiere data.
• Sørg for ikke at afbryde USB-kablet eller
netværkskablet, eller at slukke enheden, mens en
sikkerhedskopiering er i gang. Det kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
• Navnet på den delte mappe på netværket skal angives
med alfanumeriske tegn.
 Indfør informationen for punktet, der
blev valgt i trin .
Kun alfanumeriske tegn kan indføres.
 Vælg [Confirm].
6
7
Hvis der allerede findes
sikkerhedskopierede data, skal du gå til
trin 7.
Hvis der ikke findes sikkerhedskopierede data,
skal du gå til trin 8.
Gendanne
sikkerhedskopierede data
Vælg [Full backup] eller [Incremental
backup].
Sådan gendannes
sikkerhedskopierede data fra en
USB-harddisk
Full backup
Incremental
backup
Back
8
De gemte lyddata overskriver de
eksisterende data.
Kun lyddata, der er forskellige
fra de eksisterende data,
gemmes.
Sikkerhedskopiering annulleres,
og enheden vender tilbage til det
tidligere viste skærmbillede.
Vælg [Yes].
Sikkerhedskopiering starter.
Når sikkerhedskopiering er gennemført, vises
"Backup completed normally." på displayet.
Sådan annulleres sikkerhedskopieringen
1 Vælg [Cancel], mens sikkerhedskopiering er i
gang.
Der vises et vindue til bekræftelse.
2 Vælg [Cancel processing].
106DA
Du kan gendanne de sikkerhedskopierede data på
den eksterne USB-harddisk til enhedens HDD.
1
2
Vælg [Restore backup data] – [USB
hard disk] på displayet til indstilling af
sikkerhedskopiering.
Der vises et vindue til bekræftelse af
gendannelse.
Bekræft det viste punkt, og bliv ved med
at vælge [Yes] efter dette.
Enheden tilslutter til internettet, og lyddataene
bekræftes. Efter bekræftelsen er gennemført,
begynder enheden at gendanne lyddataene til
HDD'en.
Når gendannelsen er afsluttet, vises "Restored
backup data normally.".
Hvis du vælger [Cancel], mens en gendannelse
er i gang, annulleres gendannelse.
Sådan gendannes
sikkerhedskopierede data fra en
computer
Du kan gendanne de sikkerhedskopierede data i
en delt mappe på computeren til enhedens HDD.
1
2
3
Vælg [Restore backup data] – [Online
Windows shared folder] på displayet til
indstilling af sikkerhedskopiering.
Sæt pc delt mappen op, og vælg
[Confirm].
Bekræft det viste punkt, og bliv ved med
at vælge [Yes] efter dette.
Enheden tilslutter til internettet, og lyddataene
bekræftes. Efter bekræftelsen er gennemført,
begynder enheden at gendanne lyddataene til
HDD'en.
Når gendannelsen er afsluttet, vises "Restored
backup data normally.".
Hvis du vælger [Cancel], mens en gendannelse
er i gang, annulleres gendannelse.
Bemærkninger
• Når du annullerer en gendannelse, er de lyddata, der
gendannes til enhedens HDD, ufuldstændige og kan
forårsage funktionsfejl på enheden. For at undgå
dette skal du udføre gendannelsen igen, indtil den er
gennemført.
• En formatering kan ikke annulleres, når den først er
begyndt.
• Der kan ikke bruges en USB-hub mellem enheden og
en ekstern enhed.
• Sony kan ikke garantere problemfri drift, når du
bruger et USB-forlængerkabel til at gendanne
sikkerhedskopierede data.
• Sørg for ikke at afbryde USB-kablet eller
netværkskablet, eller at slukke enheden, mens
en gendannelse er i gang. Det kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
• Navnet på den delte mappe på netværket skal angives
med alfanumeriske tegn.
Sådan formateres en USB-harddisk
1
2
3
4
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Backup].
Displayet til indstilling af sikkerhedskopiering
vises.
Gå ind i Options-menuen og vælg [Format
USB-HDD].
Der vises et vindue til bekræftelse.
Bekræft det viste punkt, og bliv ved med
at vælge [Yes] efter dette.
Enheden starter formatering af USBharddiskdrevet. Når enheden har afsluttet
formatering, vises "Formatted USB hard disc
normally.".
Kontrollere systeminformation
Du kan se information om systemet, f.eks. ledig
plads på HDD'en, softwarens versionsnummer og
version af systemets mikrocomputer.
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[System info].
Tips
Den resterende plads på HDD'en er den faktiske plads
til rådighed til lagring af lyddata. Ved fuld kapacitet er
den ca. 68 GB.
Vælg [Complete].
Displayet til indstilling af sikkerhedskopiering
vises igen.
107DA
Opdatere systemsoftwaren
Ved at downloade den nyeste version af
systemsoftwaren kan du drage fordel af de nyeste
funktioner.
Når der er nye opdateringer til rådighed, får du en
meddelelse på displayet, mens enheden er tændt
og tilsluttet til internettet.
Bemærk
Enheden må ikke slukkes og netværkskablet må ikke
afbrydes, mens opdatering er i gang.
1
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[Software update].
Flytte spordata mellem
enheden og andre
komponenter
Du kan flytte spordata i enhedens HDD-jukeboks
til andre GIGA JUKE-systemer, eller omvendt.
Når du flytter spordataene til et andet
GIGA JUKE-system, bliver spordataene slettet fra
HDD-jukeboksen i sendersystemet.
Sendersystem
Modtagersystem
HDD
HDD
Flytte spordata
Displayet til opdatering af systemsoftwaren
vises.
2
Følg de viste instruktioner.
Opdateringen starter. Det kan tage ca. 1 time
for enheden at afslutte opdatering.
Når enheden har afsluttet opdatering af
softwaren, tager det ca. 30-40 minutter, før
enheden genstarter.
Formatere systemet
Denne funktion formaterer enheden, som
gendannes til den tilstand, den var i på
købstidspunktet. Bemærk, at denne proces
sletter alle indstillinger og information (f.eks.
lyddata optaget eller importeret i HDDjukeboksen, ur-indstilling og netværksindstilling).
Systemopdateringer udført af [Software update]
slettes ikke.
1
Gå ind i Settings-menuen og vælg
[System format].
Der vises et vindue til bekræftelse.
2
Vælg [Yes].
Formateringen begynder.
Enheden genstarter automatisk flere gange
under betjeningen. Et par minutter efter den
seneste genstart slukker selve enheden.
108DA
Læs følgende
Det kan tage et øjeblik at flytte spordata mellem
systemer. Det tager f.eks. ca. 20 timer at flytte
5.000 spor.
Du kan standse flytning af spordata, og derefter
genoptage flytning fra det punkt, hvor den blev
standset.
Selv efter en overførsel er blevet standset, er
normal betjening mulig på begge systemer
(senderen og modtageren).
Bemærkninger
• Når spordata er blevet flyttet, slettes spordataene fra
sendersystemet.
• Hvis du standser en overførsel af spordata,
forbliver de spordata, der ikke er blevet flyttet, i
sendersystemet.
• Enhederne (senderen og modtageren) må ikke
slukkes eller nulstilles, mens en flytning af data er i
gang.
• Flytning af spordata er ikke mulig, når
modtagersystemet er af en ældre model end
sendersystemet. Spordata kan kun flyttes fra en ældre
model til en nyere model, eller mellem de samme
modeller.
• Følgende punkter kan ikke flyttes.
— Afspilningslister på HDD-jukeboksen
— Indstillinger (f.eks. netværksindstillinger, timerindstillinger.)
• Spor, der er blevet flyttet manuelt mellem x-DJkanalerne i sendersystemet, bliver automatisk
returneret til deres originale x-DJ-kanaler i
modtagersystemet.
1
Forbind sendersystemet til
modtagersystemet med et ekstra
LAN-kabel (krydset kabel).
6
Når displayet til flytning af data
vises, skal du vælge [Start].
7
Vælg [Yes].
LAN-kabel (kryds)
Bemærk
Selvom der bruges et almindeligt LAN-kabel (lige
kabel) til at forbinde enheden til netværket, kan
denne type ikke bruges til denne betjening. Vær
omhyggelig med at skelne mellem de to typer
kabler (lige kabel og krydset kabel), da de ligner
hinanden.
2
I sendersystemet skal du gå ind i
Settings-menuen og vælge [Move
track data].
3
Læs indholdet i [Read me], og vælg
derefter [Next].
4
Vælg retning for spordataene fra
[Moving direction] -rullemenuen,
og vælg derefter [Check].
5
Gentag trin 2 til 4 i
modtagersystemet.
Flytning starter.
Når flytning er gennemført, genstarter
enheden automatisk og slukkes derefter.
Hvis alle dataene af en eller anden årsag ikke
kan flyttes (f.eks. på grund af utilstrækkelig
plads på HDD'en eller begrænsninger i
antallet af mapper i modtagersystemet), vises
en meddelelse. For at annullere flytning skal
du vælge [Close], og derefter vælge [Stop] i
trin 6. Enheden genstarter automatisk efter
annullering.
109DA
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Følg beskrivelsen nedenfor, før du henvender dig
til nærmeste Sony-forhandler, hvis der opstår
problemer ved brug af enheden. Hvis der vises
en fejlmeddelelse, anbefales det at skrive den ned
som reference.
Meddelelserne "Starting up", "Please
wait.", "Turning-off after setting is applied."
vises på displayet, og enheden slukkes
automatisk.
1
 Det er ikke et problem. Efter strømledningen
2
3
Se om problemet er omtalt i dette
"Fejlsøgning"-afsnit.
For nærmere oplysninger om fejlsøgning
for Instant (S-IWS) -tilslutningen henvises
til "Vejledning til hurtig tilslutning og
opsætning", der følger med NAS-SC55PKE.
Tjek Sony Europes kundesupport på
http://support.sony-europe.com/ (kun for
kunder i Europa).
Du kan finde den nyeste supportinformation
og OSS på denne website.
Henvend dig til din nærmeste Sonyforhandler, hvis du efter trin 1 og 2 stadig
ikke kan løse problemet.
Henvend dig til din nærmeste Sonyforhandler, hvis du efter at have gjort alt det
ovenstående stadig ikke kan løse problemet.
Sådan nulstilles enheden
Det er som regel unødvendigt at nulstille
denne enhed. I sjældne tilfælde virker enheden
imidlertid ikke normalt og reagerer ikke længere
på knap- eller skærmbetjening. I så fald skal
enheden nulstilles ved at trykke på -knappen
sammen med / (strøm) -knappen på enheden.
Strøm
Enheden tændes ikke.
 Sæt strømledningen godt fast i stikkontakten.
 Afbryd strømledningen fra stikkontakten.
Efter ca. 1 minut skal du tilslutte
strømledningen igen, og trykke på 
(strøm) -knappen for at slå enheden til.
110DK
er tilsluttet, foretager enheden automatisk
de indledende indstillinger og går i
standbyindstilling.
Enheden tændes, når du trykker på 
(strøm) -knappen.
Det tager et øjeblik for enheden at slukke,
mens meddelelserne "Starting up", "Please
wait.", "Turning-off after setting is applied."
vises.
 Hvis der er optaget en stor mængde data
på enhedens HDD, tager det et øjeblik, før
enheden slukker.
Det tager et øjeblik for enheden at tænde,
når meddelelserne "Starting up" og "Please
wait." vises.
 Hvis du bruger enheden i et miljø uden en
bredbåndsrouter, tager det ca. 30 sekunder
for enheden at hente en IP-adresse og derefter
tænde.
 Den IP-adresse, der er indstillet for enheden,
bruges allerede af en anden enhed.
Indstil en anden IP-adresse.
Enheden slukkes ikke.
Lyden
  (strøm) -knappen reagerer ikke altid,
mens enheden foretager de indledende
indstillinger eller stadig er ved at starte op.
 Tændt/Standby-indikatoren lyser orange og
belysningspanelet blinker langsomt, mens
enheden analyserer de optagede materialer.
Hvis du vil annullere analysen og slukke
enheden, skal du trykke på -knappen.
 Så længe enheden er aktiv som server, og
client-enheden afspiller lyddata, er serverfunktionen stadig aktiveret, og strømmen er
stadig slået til, selvom du trykker på knappen for at slukke enheden (displayet
slukkes, og belysningspanelet blinker
langsomt). Tryk på  for at annullere serverfunktionen og slukke enheden.
 Hvis du afbryder strømledningen fra
stikkontakten, mens Tændt/Standbyindikatoren lyser rødt, kan indikatoren stå
tændt lidt længere.
Der er støj fra enheden, eller enheden er
stadig varm efter strømmen er slået fra.
 Når standbyindstilling er sat til "Quick start-
up", er nogle dele af det interne system stadig
aktive, og den indbyggede blæser aktiveres
somme tider.
Display
Visningen på skærmen er forvrænget.
 Enheden udsættes for stød eller rystelser.
Der er ingen lyd.
 Tryk på VOLUME +/– knapperne eller
MUTING-knappen for at annullere dæmpet
lyd. Kontrol af lyden kan ikke udføres, mens
optage-timeren er i gang.
 Annuller pause.
 Bekræft, at der ikke er tilsluttet noget til
PHONES (hovedtelefoner) -stikket.
 Kontroller tilslutningerne på den eksterne
komponent.
 Slut højttalerkablerne godt til.
Højre-venstre lydbalance er dårlig eller
vendt om.
 Tilslut højttalerne og andre enheder korrekt.
Lyden har ingen dybde og er
tilsyneladende i mono.
 Tilslut højttalerne og andre enheder korrekt.
Der er kraftig summen eller støj på lyden.
 Tilslut højttalerne og andre enheder korrekt.
 Flyt lydkablet væk fra display, fluorescerende
lys eller andre elektriske enheder.
 Flyt enheden væk fra display eller tv.
 Hvis stikkene er beskidte, skal de tørres af
med en klud, der er let fugtet med sprit.
 Den disk, der er sat i, er ridset eller beskidt.
Placer enheden på et stabilt sted.
 Ved sjældne lejligheder kan HDD'ens
egenskaber forårsage forvrængning på
displayet. Det er ikke en funktionsfejl.
111DK
HDD-jukeboks
Enheden kan ikke afspille MP3-lydfiler.
 MP3-lydfilerne er optaget i et format, der ikke
Enheden kan ikke optage en CD.
 Disken er ikke kompatibel med nogen af de
understøttede lyd-CD-standarder.
 Disken kan være ridset eller beskidt.
 MP3-CD'er kan ikke optages.
er understøttet.
Enheden kan ikke sortere punkter i listen
over album, kunstnere osv.
 Sortere-funktionen virker ikke for mappe-
indstilling eller afspilningsliste-indstilling.
Enheden kan ikke importere filer.
Enheden kan ikke udføre redigering.
 Du kan maksimalt importere 10.000 spor ad
gangen. Formindsk antallet af filer til 10.000
eller mindre ved at slette nogle filer (når der
importeres fra en USB-lagerenhed) eller dele
filer i flere mapper (når der importeres fra en
pc delt mappe).
 Du kan ikke importere spor, der er
ophavsretsbeskyttet.
 Du kan kun importere spor med filtypenavnet
".mp3", ".oma", ".wma", eller ".wav".
Enheden kan ikke tilslutte til en eksternt
tilsluttet bærbar enhed.
 Hvis der er tilsluttet bærbare enheder til stik
på enhedens overside og forside, skal en af
dem afbrydes.
 Tilslut USB-kablet igen.
Mens lyddata overføres til USBlagerenheden, kan hele navnet på en
mappe ikke overføres.
 For en USB-lagerenhed er den maksimale
størrelse for et mappenavn 78 byte
(78 alfanumeriske tegn).
Nogle spor vises ikke.
 For nogle liste-typer vises alle spor ikke.
112DK
 Nogen redigering kan ikke udføres for visse
funktioner.
En redigering tager lang tid.
 Den tid, en redigering tager, afhænger af
antallet af album eller spor, der er gemt i
HDD-jukeboksen.
 Redigering kan tage lang tid for spor i Lineær
PCM-format.
Navnet kan ikke ændres.
 Det er ikke altid muligt at ændre spornavne på
et liste-display for visse liste-indstillinger eller
biblioteker (side 43).
Titelinformation kan ikke hentes.
 Enheden er ikke tilsluttet til internettet.
 Der er ikke information i Gracenote® Music
Recognition Service-databasen, som svarer til
disken (side 51 og 84).
 Det vil ikke altid være muligt at hente
titelinformation for spor, der er optaget
dårligt, f.eks. spor der ikke er optaget fra
begyndelsen.
 Information kan ikke hentes for spor med en
længde på 15 sekunder eller derunder.
Spor kan ikke sammensættes.
Enheden kan ikke tilslutte til en delt mappe
på en computer.
 De valgte spor er spor i MP3- eller
WMA-format.
 Du kan ikke sammensætte spor, hvis den
samlede afspilningstid for begge spor
overstiger 120 minutter.
 Sporenes format er forskelligt (f.eks. er det ene
et Lineær PCM-format spor og det andet et
ATRAC-format spor).
 Sporene har forskellige bithastigheder (f.eks.
har et en bithastighed på 105 kbps, og det
andet en bithastighed 132 kbps).
 Indfør computernavnet, den delte mappes
navn og brugernavnet korrekt.
 Deaktiver sikkerhedsfunktionen i Windows
eller din antivirus-software. Aktiver
sikkerhedsfunktionen igen efter at have brugt
den delte mappe.
Enheden kan ikke importere spor, der er
gemt med SonicStage-software.
 Enheden kan ikke importere spor,
Efter gentaget redigering (deling og
sammensætning) af sporet(ene), kan
sporene ikke sammensættes.
 Det skyldes HDD-systemets tekniske
begrænsninger. Det er ikke en funktionsfejl.
Ved optagelse fra radio eller DAB kan
musik- og taleindhold ikke skelnes
automatisk.
 Kontroller, om "Track mark"-indstillingen for
optagelsen er indstillet til "Auto" (side 30).
der er ophavsretsbeskyttet. Ophæv
ophavsretsbeskyttelsen med Format
Conversion-funktionen i SonicStagesoftwaren. Der henvises til SonicStage
Help for nærmere oplysninger. Bemærk, at
ophavsretsbeskyttede spor, der er downloadet
fra internet, ikke kan importeres.
x-DJ
Den ønskede kanal vises ikke på displayet.
 Når fem spor er blevet samlet til en kanal,
vises kanalen.
Et spor kan ikke deles.
 De valgte spor er spor i MP3- eller
WMA-format.
 Du forsøgte at dele et spor ved dets begyndelse
eller slutning.
 Et spor kan ikke deles, hvis det samlede antal
spor på HDD-jukeboksen efter delingen
overstiger 40.000 spor.
 Den valgte liste-indstilling er en anden end
mappe-indstilling.
Et spor er ikke i den kanal, du forventede.
 Da spor kategoriseres af 12 tone analyse-
teknologi, kan et bestemt spor blive placeret
i en kanal, som du måske ikke forventer. Du
kan ikke slette disse spor, men du kan skjule
dem, så de er usynlige (side 50), eller du kan
flytte dem til andre kanaler (side 49).
113DK
Der er ingen spor i en kanal.
Nogle spor kan ikke afspilles.
 Nogle kanaler er indstillet til være vist, selvom
 Hvis du bruger en multisession-disk med lyd-
der ikke er nogen matchende spor (side 46).
 Spor placeres kun i Radio Music/Talk-kanalen
når "Track mark"-indstillingen for optagelsen
er indstillet til "Auto".
CD-format, kan kun spor, der er optaget i den
første session, afspilles.
YEAR-kanalen virker ikke korrekt.
 Kun spor med information om dets
udgivelsesår bliver samlet i YEAR-kanalen.
 Det år, der angives for et spor samlet i YEARkanalen, er ikke nødvendigvis året for dets
første udgivelse. Det skyldes, at den anvendte
information svarer til den CD, hvor sporet
eller albummet findes.
CD
MP3-filer kan ikke afspilles.
 Der er optaget MP3-filer, som ikke overholder
ISO 9660 Level 1, 2 eller Joliet-standarden, på
disken.
 Filer uden filtypenavnet MP3 kan ikke
afspilles. Hvis en fil på en disk ikke er en MP3fil, men har et .MP3-filtypenavn, forsøger
enheden at afspille denne fil, og det kan
forårsage støj på lyden eller funktionsfejl på
enheden.
 Filerne har filtypenavnet MP3, men de er i et
andet format end MPEG-1 Audio Layer 3.
Kunstnernavne kan ikke vises.
Afspilning begynder ikke.
 Kunstnernavne vises ikke på hoveddisplayet
 Bekræft, at der er sat en disk i.
 Sæt disken i med etiketsiden opad (side 51).
 Hvis disken ikke ligger fladt i skuffen, skal du
nulstille den, så den sættes korrekt i.
 Den disk, der er sat i, er af en type, som ikke
understøttes af enheden (side 123).
 Der er kondensvand i diskskuffen. Tag disken
ud, sluk enheden i ca. 30 minutter, og sæt
derefter disken i igen (side 121).
for MP3-CD'er. Du kan kontrollere
kunstnernavnet på displayet for detaljeret
information om sporet (ID3) (side 53).
Titelinformation kan ikke hentes.
 Enheden er ikke tilsluttet til internettet.
 Der er ikke sat en disk i.
 Enheden er i MP3-indstilling.
 Der er ikke information i Gracenote® Music
Der kan ikke afspilles. Lyden springer.
 Disken overholder ikke CD-standarden.
 Den disk, der er sat i, er ridset eller beskidt.
114DK
Recognition Service-databasen, som svarer til
disken (side 51 og 84).
FM/AM og DAB*
 Netværkskablerne skal være sluttet godt til.
 Sørg for, at de korrekte netværkskabler bruges
DAB-udsendelser kan ikke modtages.*
til tilslutninger (side 74, 75 og 79).
 Enheden er tilsluttet direkte til et modem
uden en indbygget router. Lav tilslutningen
gennem en bredbåndsrouter.
 Hvis kontrakten med din internetudbyder
begrænser internettilslutning til en enhed ad
gangen, vil denne enhed ikke kunne få adgang
til internettet, når der allerede er tilsluttet en
anden enhed.
Henvend dig til din internetudbyder.
 Når enheden er tilsluttet gennem et trådløst
netværk, kan elektromagnetisk stråling nogle
gange forhindre den i at tilslutte til internettet.
 Kontroller alle antennetilslutninger, og udfør
Enheden kan ikke tilslutte til ADSL.
Radioudsendelser kan ikke modtages.
 Tilslut antennerne korrekt (side 20 og 21).
 Juster antennepositionen.
 Brug en ekstern antenne.
RDS virker ikke.
 Der skal være stillet ind på en FM-station.
derefter indledende DAB-søgning (se side 54).
 Den aktuelle DAB-tjeneste er ikke tilgængelig.
Tryk på TUNING +/– for at vælge en anden
tjeneste.
 Hvis du er flyttet til et andet område, kan
nogle tjenester/nogle frekvenser have ændret
sig, og du vil ikke altid kunne stille ind på
din sædvanlige radio. Udfør indledende
DAB-søgning for at omregistrere indholdet af
udsendelser (side 54). (Hvis denne procedure
udføres, slettes alle tidligere gemte forvalg.)
Internet
Enheden kan ikke tilslutte til internettet.
 Netværksindstillingen kan være forkert.
Henvend dig til din internetudbyder.
 Kontroller status for netværket. Gå ind i
Settings-menuen og vælg [Network setting]
– [Manual setting] – [Wireless LAN setting]/
[Wired LAN setting] – [Check network
status].
 Bredbåndsrouter-indstillingen skal være
korrekt. For nærmere oplysninger om
bredbåndsrouter-indstilling henvises til
betjeningsvejledningen til routeren og
materialerne leveret af internetudbyderen.
 Du kan have byttet rundt på DSL-porten og
TEL (telefon) -på splitteren, da du tilsluttede
kabler.
 Kontroller, om lysene på ADSL-modem og
bredbåndsrouter lyser korrekt. Der henvises til
betjeningsvejledningen til udstyret.
Enheden kan ikke få adgang til internettet
gennem et trådløst netværk.
 Den trådløse adapter skal være kompatibel.
For information om kompatible modeller
henvises til Sony Europes kundesupport på
http://support.sony-europe.com/ (kun for
kunder i Europa).
 Trådløse netværker påvirkes af
elektromagnetisk stråling fra mikrobølgeovne
og andre enheder. Hvis enheden er i
nærheden af en sådan enhed, skal du tilslutte
et USB-forlængerkabel til den trådløse adapter
og flytte den til et sted med bedre modtagelse.
* Kun for model til Storbritannien
115DK
Enheden kan ikke finde et adgangspunkt.
 Brug et USB-forlængerkabel til at flytte
den trådløse adapter til et sted med bedre
modtagelse.
Hjemmenetværk
Når enheden bruges som en client
Du kan ikke tilslutte til serveren (der vises
en fejlmeddelelse).
 Netværkskablet skal være tilsluttet.
 Hvis der bruges en hub eller en router med en
indbygget hub, skal du kontrollere, at den er
tændt.
 Serveren skal være slået til.
 Denne enheds IP-adresse skal være hentet
korrekt.
 Hvis [DHCP] er indstillet til [All auto], og IPadressen er hentet korrekt, vises IP-adressen
på displayet (side 82). Hvis IP-adressen ikke
vises, skal du kontrollere følgende punkter.
• Hubben eller bredbåndsrouteren
skal være tændt. (Der henvises til
betjeningsvejledningerne, der følger med
det anvendte udstyr.)
• Bredbåndsrouteren skal være tændt, før du
tænder enheden.
• Der skal bruges netværkskabler til at tilslutte
enheden, hubben eller bredbåndsrouteren
(side 74, 75 og 79).
• Metoden til at hente IP-adressen skal være
korrekt for dit netværksmiljø (side 81).
 Kontroller, at de indledende indstillinger for
serveren er blevet udført korrekt.
 Hvis ICF (Internet Connection Firewall)
-funktionen er aktiveret i serveren, kan det
forhindre enheden i at tilslutte til serveren. I
så fald skal du deaktivere ICF-funktionen.
116DK
 Registreringen af enheden skal være udført
korrekt på serversiden.
Selvom du sletter registreringen af enheden
fra serveren, kan serveren blive vist på listen
over servere, der kan vælges på denne enhed.
 Registrer enheden i serveren igen.
 Hvis du ikke kan tilslutte enheden til serveren
med HOME NETWORK-funktionen, selvom
alle indstillinger er blevet udført korrekt, skal
serveren genstartes.
 Gå ind i Options-menuen og vælg [Display]
– [Update info]. Det kan tage et øjeblik, før
serveren vises på displayet.
Enheden tilsluttes ikke automatisk til
serveren.
 Hvis enheden er sluttet direkte til serveren
med et krydset kabel, kan enheden ikke
altid tilslutte til serveren. Enheden skal være
tilsluttet til serveren gennem en hub.
Enheden kan ikke registreres til en
VAIO-computer.
 Netværkstilslutningen skal være udført
korrekt. Kontroller følgende punkter.
• Kontroller, om afkrydsningsmærket på
"Release confirmation number" (ophæv
bekræftelsesnummer) er slettet.
• Hubben eller bredbåndsrouteren
skal være tændt. (Der henvises til
betjeningsvejledningerne, der følger med
det anvendte udstyr.)
• Bredbåndsrouteren skal være tændt, før du
tænder enheden.
• Der skal bruges netværkskabler til at tilslutte
enheden, hubben eller bredbåndsrouteren
(side 74, 75 og 79).
• Metoden til at hente IP-adresse skal være
korrekt for dit netværksmiljø (side 81).
Den server, du vil tilslutte, vises ikke på
displayet med listen over servere, der kan
vælges.
Det lydformat, der vises på enheden, er
forskelligt fra serverens.
 Lydformatet for afspilning via et netværk vises
 Gå ind i Options-menuen og vælg [Display]
– [Update info]. Det kan tage et øjeblik, før
serverlisten er opdateret.
 Sørg for, at en "musikserver" (et program) er
aktiveret i den tilsluttede server.
Der henvises til VAIO Media Help, hvis du
bruger VAIO Media.
på enheden. Dette kan være forskelligt fra det
format, der vises på serveren.
"Incompatible format found." vises på
displayet, og sporet kan ikke afspilles.
 Kontroller, om lydfilen på serveren er
Det tager et øjeblik for enheden at tilslutte
til serveren.
beskadiget eller slettet. Der henvises til
betjeningsvejledningen til serveren.
 Der er valgt et spor i et inkompatibelt format.
 Hvis din internettilslutning ikke går gennem
Når enheden bruges som en server
en bredbåndsrouter, kan det tage ca. 30
sekunder, efter strømmen på enheden er slået
til, at hente en IP-adresse og starte tilslutning
til serveren.
 Den IP-adresse, der er indstillet for enheden,
bruges allerede af en anden enhed. Indstil en
anden IP-adresse.
Der kan ikke opnås tilslutning til serveren,
eller afspilning er ikke mulig.
 Hvis du tilføjer en bredbåndsrouter, efter du
har brugt enheden i netværkstilslutningen
uden at bruge en bredbåndsrouter, kan IPadressen ændres automatisk, og tilslutningen
med serveren kan blive umulig. I så fald skal
du gå til displayet med listen over servere, der
kan vælges, og opdatere indstillingen for at
hente en ny IP-adresse. (Der henvises til "Den
server, du vil tilslutte, vises ikke på displayet
med listen over servere der kan vælges" på
denne side.)
Lyden springer.
 Der kan forekomme hop i lyden, afhængigt af
netværksmiljøet.
 Lyden kan hoppe, når serveren kører mange
programmer. Luk de andre programmer på
serveren.
 Hop i lyden kan forårsages af
elektromagnetiske bølger, når enheden er
tilsluttet til et trådløst netværk.
Enheden kan ikke findes på clientsiden,
eller clienten kan ikke tilslutte til enheden.
 Bekræft, at netværket er korrekt indstillet.
Hvis det ikke er, kan tilslutningen ikke
foretages.
 Måske er server-funktionen på enheden
indstillet til at være slået fra. Gå ind i Settingsmenuen, vælg [Server setting], og indstil
[Server function] til [Start] for at starte serverfunktionen op.
 Serveren er blevet indstillet til afvise
tilslutning med clienten. Bekræft, om clienten
er registreret eller ej med [Manual setting] i
serverindstilling-menuen.
 Det maksimale antal på 20 clienter, som
kan tilsluttes, er allerede indstillet. Slet
unødvendige clienter med [Manual setting] i
serverindstilling-menuen.
 Afhængigt af netværksmiljøet er automatisk
tilslutning ikke altid tilladt for clienten.
Registrer clienten manuelt med [Manual
setting] i serverindstilling-menuen.
 Server-funktionen på enheden standses
midlertidigt, hvis enheden udfører en af
følgende funktioner. Tilslut til clienterne igen,
efter den respektive betjening er gennemført.
Optagelse, import, redigering, manuel
analyse af musikdata for x-DJ, opdatering af
systemsoftwaren, ændring af displaydesignet,
overførsel af lyddata til et modtagersystem
eller konvertering af format.
117DK
Spor på enheden vises ikke på clienten.
Når du bruger PARTY MODE
 Når du vil afspille lyddata i et format. som
Enheden kan ikke afspille det spor, der
afspilles af "værten" i øjeblikket.
ikke understøttes af clienten, skal du vælge
HOME NETWORK-funktionen på denne
enhed. Men hvis du gør dette, bliver clienten
den eneste enhed, der kan tilslutte til enheden.
Clienten kan ikke afspille spor på enheden.
 Det maksimale antal clienter, som kan
tilsluttes og afspille lyddata på serveren,
er allerede nået. Stands afspilning på
unødvendige clienter, så den ønskede client
kan afspille dataene.
 Afhængigt af netværksmiljøet vil afspilning på
flere clienter ikke altid være muligt. Afspilning
på den ønskede client kan blive mulig, når du
standser afspilning på en unødvendig client.
 Sporinformation opdateres efter optagelse
eller redigering er blevet udført. Derfor er
clienten nogle gange ikke er i stand til at
hente den korrekte sporinformation. Hvis det
er tilfældet, skal informationen på clienten
opdateres.
SERVER-indikatoren på serveren er stadig
tændt, selv efter clienten har standset
afspilning. Antallet af tilsluttede clienter,
der vises på serveren, passer ikke med det
faktiske antal.
 Det kan ske, afhængigt af hvornår
serverdataene læses af clienten.
 "Værten" afspiller et spor, hvis lydformat ikke
kan afspilles på enheden.
 Det tager ca. 10 sekunder, før afspilningslyden
kommer.
 Hvis et spor, der afspilles af "værten" på
det tidspunkt, hvor enheden går i PARTY
MODE som "gæst", begynder enheden ikke at
afspille fra midten af sporet. Enheden starter
afspilning fra det næste spor, som "værten"
afspiller.
Timer
Optage-timeren virker ikke.
 Indstil dato og klokkeslæt korrekt (side 26 og
86).
 Der opstod en strømfejl, mens timerindstillingen var i standbyindstilling eller
strømledningen var afbrudt.
 Enheden udsættes for stød eller rystelser.
Placer enheden på et stabilt sted.
Selvom wake-up-timeren er blevet
indstillet, starter enheden ikke afspilning på
det angivne tidspunkt.
 Indstil dato og klokkeslæt korrekt (side 26 og
86).
 Der opstod en strømfejl, mens timerindstillingen var i standbyindstilling eller
strømledningen var afbrudt.
 Enheden udsættes for stød eller rystelser.
Placer enheden på et stabilt sted.
118DK
Indholdet optaget med optage-timeren
er ikke komplet. Noget af materialet i
begyndelsen eller i midten mangler.
 Indstil dato og klokkeslæt korrekt (side 26 og
86).
 Der opstod en strømfejl, mens timerindstillingen var i standbyindstilling eller
strømledningen var afbrudt.
 Du har udført en betjening, som f.eks. en
redigering, eller du sikkerhedskopierede
dataene, kort før optage-timeren blev
aktiveret.
 Enheden har været udsat for stød eller
rystelser. Placer enheden på et stabilt sted.
Sikkerhedskopiere
Enheden kan ikke tilslutte til en delt mappe
på en computer.
 Indfør det korrekte computernavn, delt navn
og brugernavn.
 Deaktiver sikkerhedsfunktionen i Windows
eller firewallfunktionen i din antivirussoftware. Efter brug af den delte mappe skal
du sørge for at aktivere disse funktioner igen.
Under gendannelse af lyddata kan en
meddelelse som den følgende vises.
[The backup file that you have just been
restored has been subjected to multiple
restorations in the past.] I OpenMG-systemet
kan der være begrænsninger på gendannelse af
ophavsretsbeskyttede materialer, som er blevet
gendannet fire eller flere gange. Denne meddelelse
vises når den sikkerhedskopifil, du bruger, er
blevet gendannet fire eller flere gange.
 Hvis en gendannet fil bliver ugyldig som følge
af en funktionsfejl i en perifær komponent
eller ustabile forhold i enhedens system
• Henvend dig til den lokale autoriserede
servicereparatør.
 Hvis validering af en fil ikke lykkes, selv efter
mange forsøg på validering
• Kontroller den computer eller
det harddiskdrev, der indeholder
sikkerhedskopidataene, for beskadigelse.
Flytte spordata
Det lykkes ikke for senderen og
modtageren at forbinde med hinanden.
 Sørg for at bruge et krydset LAN-kabel til at
Efter at have udført en sikkerhedskopiering
af ændrede data, er størrelsen af de
sikkerhedskopierede data det dobbelte af
originalens.
 Da sikkerhedskopiering af ændrede data blev
udført, var uret ikke indstillet korrekt (uret
var indstillet til et tidspunkt forud for det
tidspunkt, den seneste sikkerhedskopiering
blev udført). Indstil uret korrekt og udfør en
sikkerhedskopiering af ændrede data igen
(side 105 og 106).
 Udfør en fuld sikkerhedskopiering (side 105
og 106).
lave tilslutning.
 Bekræft, at retning-indstillingen for de
to systemer (senderen og modtageren) er
korrekt.
 Bekræft, at flytning af spordata er understøttet
på både sender- og modtagersystemet.
 Flytning af spordata er ikke mulig, når
modtagersystemet er af en ældre model end
sendersystemet.
Det tager lang tid at tilslutte.
 Det sker nogle gange, når sendersystemet har
en stor mængde spordata.
119DK
Andet
Enheden virker dårligt.
 Enheden kan være under påvirkning af statisk
elektricitet eller andre faktorer. I så fald skal
du genstarte enheden. Hvis enheden stadig
virker dårligt, skal den nulstilles (side 110).
 Hvis der vises en advarselsmeddelelse, skal du
følge anvisningerne i meddelelsen.
Enheden vibrerer, eller der høres støj fra
ventilationshullet.
 Vibrationen forårsages af harddiskens
høje omdrejningshastighed og støjen fra
blæseren. Det er normalt og ikke tegn på en
funktionsfejl.
Der er mere vibration eller støj i enheden
under optagelse af en CD.
 Harddisken har en højere
Der vises 5 alfanumeriske cifre på displayet.
 Selvdiagnosefunktionen er aktiveret (denne
side).
omdrejningshastighed under CD-optagelse
end under CD-afspilning. Den øgede
vibration og støj er ikke en funktionsfejl.
Hvor meget vibration eller støj, der kommer,
afhænger af CD-typen.
Tændt/Standby-indikatoren blinker (rød).
 Funktionen højttalerbeskyttelse er
blevet aktiveret. I så fald skal du afbryde
strømledningen fra stikkontakten og
kontrollere højttalerkablet. Hvis der ikke
er noget unormalt, f.eks. en kortslutning,
skal du kontrollere, at Tændt/Standbyindikatoren ikke er tændt, og derefter tilslutte
strømledningen til stikkontakten igen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Batterierne er svage.
 Der er ingen batterier i.
 Ret fjernbetjeningen mod enhedens sensor til
fjernbetjening (side 17).
 Der er en vekselretter til en fluorescerende
lampe i nærheden af enheden. Flyt enheden
væk fra vekselretteren.
"Audio data is corrupted" vises på displayet.
 Vælg [Repair].
120DK
Om selvdiagnosefunktionen
Der vises et servicenummer
bestående af fem
alfanumeriske tegn
(f.eks. E 00 11) på displayet,
når selvdiagnosefunktionen
aktiveres for at undgå
unormal betjening. Når dette servicenummer
vises, skal du henvende dig til den lokale
autoriserede servicereparatør og melde dette
servicenummer til servicepersonalet.
Om reparation af harddiskdrevet
• Harddiskdrevets indhold kan blive kontrolleret
i tilfælde af reparation eller undersøgelse af
en funktionsfejl eller i forbindelse med en
ændring. Indholdet bliver imidlertid ikke
sikkerhedskopieret eller gemt af Sony.
• Hvis harddisken skal formateres eller udskiftes,
sker det efter Sonys skøn. Alt indhold på
harddiskdrevet bliver slettet, herunder indhold,
der strider mod lov om ophavsret.
Forsigtighedsregler/Specifikationer
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Om varmeudvikling
Om harddiskdrevet
• Afbryd strømledningen helt fra
stikkontakten, hvis den ikke skal
bruges i et længere tidsrum. Tag
altid fat om stikket, når enhedens
stik trækkes ud af stikkontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der kommer en genstand
eller væske ind i enheden, skal
enheden afbrydes og kontrolleres
af fagkyndige, inden den bruges
igen.
• Lysnetledningen må kun
udskiftes af en kvalificeret
servicereparatør.
• Det er helt normalt, at der
udvikles varme i enheden, når
den bruges.
• Kabinettet må ikke berøres, hvis
det har været brugt i lang ved en
høj lydstyrke, da kabinettet i så
fald kan være varmt.
• Ventilationshullerne på
undersiden af denne enhed må
ikke blokeres. Herved undgås, at
varmen fra enhedens forstærker
forårsager funktionsfejl på
enheden. Disse huller må på
ingen måde være spærret.
Om placering
Når du flytter enheden
• Anbring ikke enheden på skrå
eller på steder, der er meget
varme, kolde, støvede, beskidte
eller fugtige, eller som ikke har
tilstrækkelig ventilation, eller er
udsat for rystelser, direkte sollys
eller stærkt lys.
• Vær forsigtig, når du anbringer
enheden eller højttalerne
på overflader, som er
specialbehandlede (f.eks. med
voks, olie eller poleringsmiddel),
da der kan komme pletter og
misfarvninger på overfladen.
• Hvis enheden bringes direkte
fra kolde til varme omgivelser,
eller placeres i et meget fugtigt
rum, kan der dannes fugt på
linserne inden i CD-afspilleren.
Det kan forårsage funktionsfejl
på enheden. I så fald skal du tage
disken ud, og lade enheden stå
tændt i nogle timer, indtil fugten
er fordampet.
Flyt ikke enheden, mens der er sat
en CD i. Det kan beskadige CD'en.
På grund af dens høje
lagringstæthed kan harddisken
læse og skrive data ved meget
høje hastigheder. Den beskadiges
imidlertid nemt af mekaniske
rystelser, stød eller støv. Selvom
harddisken er udstyret med
sikkerhedsmekanismer for at
undgå tab af data som følge af
disse faktorer, skal følgende
forsigtighedsregler tages ved
håndtering af enheden.
• Udsæt ikke enheden for kraftige
stød eller rystelser.
• Placer ikke enheden på et sted,
som er udsat for mekaniske
rystelser, eller på et ustabilt sted.
• Flyt ikke enheden, mens
strømledningen er tilsluttet til en
stikkontakt.
• Afbryd ikke strømledningen,
mens enheden optager eller
afspiller et spor.
• Brug ikke enheden på et sted,
der er udsat for meget store
temperaturændringer (en
temperaturforskel på mere end
10°C/time).
• Forsøg ikke selv at udskifte eller
opgradere harddiskdrevet, da det
kan forårsage funktionsfejl på
enheden.
Sony yder ikke erstatning for
eventuelt tab af data forårsaget af et
beskadiget harddiskdrev.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke
magnetisk afskærmet, og der kan
komme magnetiske forstyrrelser
på billedet på et tv i nærheden. I så
fald skal du slukke tv'et, vente 15
til 30 minutter, og derefter tænde
det igen. Hvis der ikke er nogen
forbedring, skal højttalerne flyttes
længere væk fra tv'et.
Om justering af lydstyrke
CD'er gengiver lyd med betydeligt
mindre støj end vinylplader.
Hvis du hæver lydstyrken, mens
du lytter til et afsnit, som kun
indeholder støj (det kan være
tilfældet med en vinylplade), kan
en pludselig høj lydstyrke derfor
forårsage skade på højttalerne.
Sørg for at sænke lydstyrken før
afspilningens start.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat
niveau af hensyn til dine naboer,
særligt om natten.
121DA
Om sikkerhedskopiering af data
Bemærkninger om CD'er
Bemærkning om DualDiscs
Lyddata og systemindstillinger,
der er gemt på enhedens harddisk,
kan gå tabt ved reparationer
udført på enheden. Før enheden
bringes til reparation, anbefales
det at notere indstillingerne
på et stykke papir og at bruge
sikkerhedskopiering-funktionen til
at tage sikkerhedskopi af dataene
til en delt mappe på din computer
eller et USB-harddiskdrev (se
"Tage sikkerhedskopi og gendanne
lyddata" på side 104).
Data på enhedens HDD udsættes
for beskadigelse under normal
betjening. For at undgå tab af data
skal dataene sikkerhedskopieres
med jævne mellemrum. Bemærk,
at vi ikke kan holdes ansvarlige
for eventuelle data, der kan gå tabt
eller påvirkes ved normal brug eller
reparationer.
• Undgå at ridse eller at klistre
mærkater på diskens overflade.
• CD'er, som ikke er af
standardform (f.eks. stjerne,
hjerte, firkantet), kan ikke
afspilles på denne enhed. Hvis
du forsøger af afspille dem, kan
det beskadige enheden.
• Når disken renses, skal du
bruge en rengøringsklud til at
tørre disken af fra midten ud til
kanten. Hvis disken er meget
beskidt, skal den tørres af med
en klud, der er let fugtet, og
derefter med en tør klud. Rens
ikke en disk med rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller
antistatisk spray beregnet til
vinyl-lp'er.
• Placer ikke diske på varme
steder, herunder steder der
er udsat for direkte sollys, i
nærheden af varmekilder som
f.eks. ventilationskanaler, eller i
parkerede biler.
• Brug ikke secondhand- eller
udlejningsdiske med limrester
fra mærkater. Disken kan sætte
sig fast i dele i enheden og
forårsage funktionsfejl på den.
• Brug ikke en almindelig
rensedisk, da den kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
En DualDisc er en disk med to
sider, som forener optaget DVDmateriale på den ene side med
digitalt lydmateriale på den anden
side. Da lydmaterialesiden ikke
opfylder Compact Disc (CD)
-standarden, garanteres afspilning
på dette produkt dog ikke.
Rengøring af kabinettet
Rengør enheden med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen
form for slibemiddel, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks.
fortynder, rensebenzin eller sprit.
Bemærkning om strømledningen
Før strømledningen tages ud af
stikkontakten, skal du kontrollere,
at enheden er i standbyindstilling
(Tændt/Standby-indikatoren
lyser rødt eller orange). Hvis du
tager strømledningen ud, mens
enheden er i drift (Tændt/Standbyindikatoren lyser grønt), kan
optagede data gå tabt, eller der kan
opstå funktionsfejl på enheden.
122DA
Musikdiske kodet med teknologi
til ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er designet til
at afspille diske, der opfylder
CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber er begyndt
at markedsføre musikdiske,
der er kodet med teknologi
til ophavsretsbeskyttelse. Vær
opmærksom på at der blandt disse
kan være nogle, der ikke følger
CD-standarden og ikke kan
afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om afspilning af
MP3-diske
• Denne enhed understøtter MP3formatet, en samplingsfrekvens
på 32, 44,1 eller 48 kHz, og en
bithastighed på 32 til
320 kbps. Hvis du afspiller en
disk, der er optaget med en
anden samplingsfrekvens eller
bithastighed på denne enhed,
kan afspilning standse, der kan
forekomme stærk støj eller hop
i lyden, eller højttalerne kan
beskadiges.
• Hvis en fil på en disk har et
MP3-filtypenavn, men ikke er
en MP3-fil, kan enheden springe
denne fil over, eller der kan opstå
funktionsfejl på enheden.
• Denne enhed understøtter ikke
filer optaget i MP3 Pro-format.
• Under følgende betingelser kan
den faktisk forløbne tid eller
resterende tid for en MP3-fil
være forskellig fra den viste tid.
— Når der afspilles en MP3-fil
med variabel bithastighed
(VBR)
— Når du rykker frem eller
rykker tilbage
Om CD'er
Enheden KAN afspille følgende
diske
• CD'er: Musik-CD'er, CD-R'er,
CD-RW'er og CD TEXT
• MP3-filer: CD-ROM'er,
CD-R'er og CD-RW'er (optaget i
et format, der overholder
ISO 9660 Level 1 eller 2, eller
Joliet-standarden). Multisession
CD'er er understøttet.
Bemærkninger
• Hvis disken begynder med en
CD-DA (eller "ATRAC"/MP3)
-session, genkendes den som en
CD-DA (eller "ATRAC"/MP3)
-disk, og andre sessioner afspilles
ikke.
• En disk med et blandet
CD-format genkendes som en
CD-DA (lyd) -disk.
• Nogle CD-R'er eller CD-RW'er
kan ikke afspilles på denne
enhed, afhængigt af deres
egenskaber og optageforhold.
• Det kan tage lidt tid, før
CD-RW'er begynder at afspille.
Det skyldes, at de har et lavere
reflektionsindeks end andre
typer diske.
• For diske, der indeholder mere
end 500 spor med lyddata,
genkender enheden ikke spor
nr. 501 eller derover.
• Det kan tage lidt tid, før diske
med mange biblioteker eller
med en kompliceret struktur
starter afspilning. Når du optager
album til en disk, anbefales det
at udføre optagelse, der ikke
er dybere end underbibliotek
niveau 2.
Tips
For nærmere oplysninger om
skrivning af data til en disk
henvises til betjeningsvejledningen,
der følger med CD-R/RW-drevet
eller brændersoftwaren.
123DA
Specifikationer
Forstærker
DIN-udgangseffekt (mærke):
40 + 40 W (6 Ω ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-udgangseffekt
(reference):
50 + 50 W (6 Ω ved 1 kHz, 10 %
total harmonisk forvrængning)
Musik-udgangseffekt (reference):
50 + 50 W (6 Ω ved 1 kHz, 10 %
total harmonisk forvrængning)
CD-afspiller
System:
Digitalt lydsystem med
compactdisk
Laserdiode-egenskaber:
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang*1: Mindre end
44,6 μW
*1 Denne udgang er værdien målt
ved en afstand på 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den
optiske pickupblok med 7 mm
åbning.
Frekvensreaktion:
20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Total harmonisk forvrængning:
Mindre end 0,1 %
HDD-jukeboks
Kapacitet:
80 GB*1
*1 En del af hukommelsen bruges til
systemstyring. Faktisk hukommelse
til rådighed er ca. 68 GB
(73.014.444.032 byte).
Optageformat:
MP3
Lineær PCM
Importformat*1:
MP3 (".mp3", ".oma")
Lineær PCM (".wav", ".oma")
WMA (".wma", ".oma")
ATRAC (".oma")
*1 Denne enhed understøtter ikke
import af filer i følgende WMAformater: WMA Professional, WMA
Lossless, WMA Voice, og filer der
indeholder DRM (Digital Rights
Management).
Tuner:
DAB-stereotuner
Antenne:
DAB-trådantenne
Antennestik:
75 Ω ubalanceret
Maksimal optagetid (målt med ATRAC
48 kbps):
Ca. 3.400 timer
Frekvensområde:
Bånd-III: 174,928 (5A) – 239,200
(13F) MHz
Maksimalt antal spor:
40,000
DAB-frekvenstabel (Bånd-III):
FM-tuner
Tuner:
FM-stereotuner
Frekvensområde:
87,5 - 108,0 MHz (i trin på 50 kHz)
Antenne:
FM-trådantenne
Antennestik:
75 Ω ubalanceret
Mellemfrekvens:
10,7 MHz
AM-tuner
Tuner:
AM-tuner
Frekvensområde:
531 - 1.602 kHz (med intervallet
indstillet til 9 kHz)
Antenne:
AM-rammeantenne
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
450 kHz
124DA
DAB-tuner (kun model til
Storbritannien)
Frekvens
Mærke
174.928 MHz
176.640 MHz
178.352 MHz
180.064 MHz
181.936 MHz
183.648 MHz
185.360 MHz
187.072 MHz
188.928 MHz
190.640 MHz
192.352 MHz
194.064 MHz
195.936 MHz
197.648 MHz
199.360 MHz
201.072 MHz
202.928 MHz
204.640 MHz
206.352 MHz
208.064 MHz
209.936 MHz
211.648 MHz
213.360 MHz
215.072 MHz
216.928 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
Frekvens
Mærke
218.640 MHz
220.352 MHz
222.064 MHz
223.936 MHz
225.648 MHz
227.360 MHz
229.072 MHz
230.784 MHz
232.496 MHz
234.208 MHz
235.776 MHz
237.488 MHz
239.200 MHz
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Indgange/Udgange
MONITOR OUT (phonostik):
1 Vp-p, 75 Ω ubalanceret (NTSC)
AUDIO IN (overside: stereo-ministik) /
AUDIO IN (bagside: phonostik):
Spænding 0,8 V (standard),
impedans 10 kΩ (overside) / 1,5 V
(lav følsomhed), impedans 10 kΩ
(bagside)
Højttaler
Højttalersystem:
2-vejs, basrefleks
Højttalerdele:
Woofer: 120 mm, kegletype
Diskant: 25 mm, blød kegletype
Nominel impedans:
6Ω
Mål (b/h/d)
Ca. 140 × 283 × 245 mm (inkl. et
gitter)
Vægt
Vægt: Ca. 2,8 kg netto pr. højttaler
Stik:
Overholder IEEE802.11 b/g
2,4 GHz radiofrekvensbånd
Generelt
Strømkrav:
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug:
65 W (0,5 W eller lavere i standard
(strømspare) -indstilling)
USB-port:
USB type A, Hi-Speed USB til
tilslutning af USB-enheder som
f.eks. "WALKMAN"
Mål (b/h/d) (inkl. fremspring og
knapper):
PHONES-stik (stereo-ministik):
Accepterer hovedtelefoner på 8 Ω
eller mere
• Strømforbrug i standby:
0,5 W
• Der er ikke anvendt
halogenerede
flammehæmmere i
printkort.
• Der er ikke anvendt
halogenerede
flammehæmmere i
kabinetter.
Trådløs adapter
NETWORK-port:
10BASE-T/100BASE-TX
DMPORT
Udgangsspænding: 5 V jævnstrøm
Maksimal udgangsstrøm: 700 mA
Design og tekniske data kan
ændres uden forudgående varsel.
Model til Storbritannien:
Med displayvinduet sænket:
ca. 285 × 143 × 317,4 mm
Med displayvinduet hævet:
ca. 285 × 193 × 317,4 mm
Andre modeller end model til
Storbritannien
Med displayvinduet sænket:
ca. 285 × 143 × 311 mm
Med displayvinduet hævet:
ca. 285 × 193 × 311 mm
Vægt (ca.):
5,0 kg
Driftstemperatur:
+5 ˚C til +35 ˚C
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør:
Se side 12.
125DA
En liste over biblioteker for hver liste-indstilling
: Tryk på ENTER eller  for at gå til det næste bibliotek
: Tryk på BACK eller  for at gå til det foregående bibliotek
: Tryk på ENTER for at afspille det valgte spor.
Album-indstilling


Liste over album
(albumbibliotek)



Liste over kunstnere
(kunstnerbibliotek)

Liste over spor (sporbibliotek)

Afspilning-display
126DA
Kunstner-indstilling


Liste over album
(albumbibliotek)

Genre-indstilling


Liste over genrer
(genrebibliotek)


Liste over album
(albumbibliotek)

Liste over spor (sporbibliotek)


Liste over spor (sporbibliotek)


Afspilning-display
Afspilning-display
: Tryk på ENTER eller  for at gå til det næste bibliotek
: Tryk på BACK eller  for at gå til det foregående bibliotek
: Tryk på ENTER for at afspille det valgte spor.
Optagekilde-indstilling


Liste over optagekilder
(optagekilde-bibliotek)


Liste over album
(albumbibliotek)

Mappe-indstilling



Liste over mapper
(mappebibliotek)

Liste over spor (sporbibliotek)

Liste over afspilningslister
(afspilningsliste-bibliotek)

Liste over grupper
(gruppebibliotek)

Afspilningslisteindstilling


Liste over spor (sporbibliotek)


Afspilning-display
Afspilning-display


Liste over spor (sporbibliotek)

Afspilning-display
127DA
Ordliste
ADSL
Bredbånd
DLNA
Forkortelse for Asymmetric
Digital Subscriber Line. ADSL
er en type bredbåndslinje.
Den anvender traditionelle
kobberledninger i telefonlinjer,
men kan overføre store mængder
data ved at bruge den højfrekvente
båndbredde separat fra lydsignaler.
Kommunikationshastigheden
upstream (for data sendt
fra brugerens terminal)
er langsommere end
kommunikationshastigheden
downstream (sendt
fra leverandøren til
brugerens terminal), heraf
betegnelsen "asymmetrisk".
Transmissionshastigheden varierer
alt efter abonnementet.
Almindeligt navn for
kommunikationslinjer, der bruger
en båndbredde med bred frekvens
til at sende og modtage store
mængder video- eller lyddata
ved høj hastighed. I øjeblikket
anerkendes ADSL, CATV,
FTTH samt andre systemer som
bredbånd.
Forkortelse for Digital Living
Network Alliance. DLNA er
en non-profit organisation, der
opstiller designretningslinjer for
digitalt indhold, som deles over
netværker.
For nærmere oplysninger, se http://
www.dlna.org/en/consumer/home
ATRAC AD
Forkortelse for ATRAC Audio
Device. Et generelt udtryk for
enheder, der kan afspille lyddata i
ATRAC-format.
ATRAC3
En af de "ATRAC"
lydkomprimeringsteknologier,
som Sony har udviklet. Den
giver en høj lydkvalitet med et
komprimeringsforhold, som er ca.
10 gange større end for lyd-CD'er.
Til internettilslutninger via ADSL
eller en kabel-tv-linje bruges
enheder kaldet ADSL-modemmer
eller kabelmodemmer. Til
internetadgang fra flere terminaler
tilsluttet på en gang bruges der en
bredbåndsrouter.
Byte
En af de grundlæggende enheder,
der bruges til at udtrykke
digitaliserede data i computere.
Digitaliserede data udtrykkes
almindeligvis i binære cifre (nuller
og ettaller). En enkelt dataenhed er
en bit. En byte består af 8 bit.
CD TEXT
CD TEXT refererer til en lydCD med tekstinformation, som
omfatter disknavn, kunstnernavne
og spornavne.
ATRAC3plus
Dannelse af kondensvand
ATRAC3plus er en forbedret
version af ATRAC3. Den giver
et komprimeringsforhold, som
er 20 gange større end for lydCD'er, men uden forringelse af
lydkvaliteten.
Der dannes kondensvand inde i
enheden, når der sker en hurtig
stigning i temperaturen, f.eks. når
der tændes for et varmeapparat.
Hvis der dannes kondensvand, skal
enheden stå slukket, indtil fugten
er fordampet.
Bithastighed
Bithastigheden er et mål for
datamængde udtrykt i bits pr.
sekund (bps).
128DA
DMPORT
Bredbåndsrouter
DHCP
Forkortelse for Dynamic
Host Configuration Protocol.
Et system til automatisk
allokering af konfigurationsdata,
som er nødvendigt til en
internettilslutning.
Med DMPORT (DIGITAL
MEDIA PORT) kan du tilslutte en
DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
så du kan tilslutte og lytte direkte til
kompatible digitale medieafspillere.
DNS
Forkortelse for Domain Name
System. En server, der omsætter
domænenavne til IP-adresser eller
IP-adresser til domænenavne. En
DNS kan kendes på dens IPadresse. Kaldes også "DNS-server".
Ethernet
En metode til at netværksforbinde
computere i et Local Area Network
(LAN). Ethernet er udviklet af
Xerox Corporation, og er blevet
en meget udbredt måde at oprette
LAN.
Harddisk
En digitalt kodet lagerenhed
med høj kapacitet, der
bruges i computere og andre
digitale enheder. Harddiskens
kombination af magnetisk disk og
drevmekanisme sikrer en meget
hurtig dataskrivning/-læsning og
giver enestående muligheder for
datasøgning.
ID3
MP3
Samplingsfrekvens
ID3 er information (f.eks. spornavn
eller kunstnernavn), som er
optaget på en MP3-fil. ID3 tag
bruges af denne enhed til at vise
sporinformation for MP3-filer.
Når lydkilder konverteres fra
analoge til digitale data, skal
de ændres til tal (digitaliseres).
Denne proces kaldes sampling,
og samplingsfrekvensen refererer
til det antal gange pr. sekund,
signalerne måles til optagelsen.
Musik-CD'er samples ved
44.100 gange pr. sekund,
så samplingsfrekvensen er
udtrykt som 44,1 kHz. Jo højere
samplingsfrekvens, desto mere
naturtro bliver optagelsen generelt.
En virksomhed, der tilbyder
tilslutning til internettet.
Forkortelse for MPEG-1 Audio
Layer3. Det er en standard for
lydfilkomprimering, som er
fastlagt af MPEG (Motion Picture
Experts Group), en arbejdsgruppe
under ISO (Den Internationale
Standardiseringsorganisation).
Med MP3 kan lydfiler komprimeres
til ca. 1/10 af datastørrelsen for en
standard compactdisk. Da MP3
kodningsalgoritmen er offentlig,
findes der forskellige indkodere/
dekodere, som overholder
denne standard. MP3 er derfor
en vidt udbredt standard på
computerområdet.
IP address (IP-adresse)
MSC
IP-adresser består som regel af
fire grupper med op til tre cifre
hver, adskilt af et punktum (f.eks.
192.168.239.1). Alle enheder på et
netværk skal have en IP-adresse.
MSC refererer til USB Mass Storage
Class i denne enhed. MSC er en
dataoverførselsprotokol, som er
defineret af USB Implementers
Forum til overførsel af data via
USB til eksterne enheder. Den
bruges i USB-harddiske, USBhukommelser og lign.
Internet
Et kommunikationsnetværk, der
forbinder computere verden over.
Internettet tilbyder omfattende
funktioner, blandt andet e-mail og
søgemaskiner.
Internetudbyder
ISO9660
En standard fra Den Internationale
Standardiseringsorganisation
(ISO), der definerer CD-ROMmediers filsystem.
LAN
Forkortelse for Local Area
Network.
LAN er et almindeligt navn for
netværker, der installeres til
kommunikation mellem enheder,
f.eks. computere, printere og
faxmaskiner, i afgrænsede områder
som f.eks. kontorer eller bygninger.
Lineær PCM
Linear Pulse Code Modulation er
et system til digital lydkodning
uden komprimering. Det bruges i
denne enhed til optagelse ved 16
bits og en samplingsfrekvens på
44,1 kHz (svarer til standarden for
lyd-CD'er).
MTP
Forkortelse for Media Transfer
Protocol.
MTP er en teknologi til
dataoverførsel, som er udviklet
af Microsoft Corporation. Med
denne protokol kan du overføre
billeddata, lyddata, videodata osv.
til kompatible bærbare enheder.
Proxy
Et program eller en server, der
giver internetadgang til computere
inden for en firewall eller hurtigere
downloading af websider.
Router
En enhed der forbinder netværker,
og konverterer protokoller og
adresser for hvert netværk.
På det seneste er der kommet
modemroutere til ISDN-tilslutning
og bredbåndsroutere til ADSL- og
CATV-netværker på markedet.
Selve ordet "router" kan referere til
enhver af disse enheder.
USB-lager
I denne vejledning refererer
USB-lager til en masselagerenhed,
der understøtter USB Mass
Storage Class-standarden. Disse
enheder, f.eks. en USB-lydafspiller,
kan tilsluttes til USB-stikket
på enheden eller en computer
og bruges som en udtagelig
masselagerenhed.
VAIO Media
VAIO Media er software til
hjemmenetværk, som Sony leverer
på VAIO-computere. En computer
skal have VAIO Media Version 4.1
eller nyere for at kunne tilsluttes til
denne enhed.
WAV
WAV er et filformat, som er
udviklet af Microsoft Corporation
og IBM Corporation til lagring af
digitale lyddata. WAV er en variant
af RIFF (Resource Interchange
File Format), og egentlig bare et
containerformat, der kan bruges til
at gemme data i mange forskellige
konfigurationer, herunder Lineær
PCM.
WMA
Forkortelse for Windows
Media Audio. WMA er en
lydkomprimeringsteknologi,
som er udviklet af Microsoft
Corporation. Den gør det muligt
at komprimere lydfiler til ca. 1/22
af datastørrelsen for en standard
compactdisk.
129DA
DAB (Digital Audio
Broadcasting)
-relaterede ord
(kun model til
Storbritannien)
Dynamic label segment
De tekstdata, der overføres for hver
kanal eller tjeneste.
Ensemble label
I DAB overføres flere digitale
radiokanaler med en enkelt
radiotransmission eller frekvens.
En gruppe kanaler sendt på denne
måde kaldes et "ensemble", og
"ensemble label" er navnet på en
sådan gruppe.
Service label
Navnet på en individuel digital
radiokanal eller tjeneste.
Liste over tegn der kan
indføres
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabcd
efghijklmnopqrstuvw
xyzÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíî
ïðñòóôõöØùúûüýþÿ0
123456789!”#$%&’()
*+,–./:;<=>?@[\]^_`{
|}~¡¢£¤¥¦§¨©a«¬-®–˚
±23´μ¶·‚10»¼½¾¿×÷
130DA
Indeks
Symboler
D
H
12 tone analyse 45
DAB 130
Forvalg 56
Modtage 55
Scanne 54
DAB-trådantenne 12
Dannelse af kondensvand 121
Datoformat 26
DHCP 128
DIGITAL MEDIA PORTadapter 58
Display 18
Demonstration 102
Design 101
Menuer 19
Screensaver 101
Størrelse 101
Displaysprog 25
DLNA 93, 128
DLS 56
DMPORT 58
DNS-server 128
DSGX 14
Dæmpe lyd 14
Harddiskkapacitet 124
Harddiskdrev 4, 104, 120
Home-menu 19
Hoveddisplay 18
Hjemmenetværk 87
Client 93
PARTY MODE 91
Server 89
Hurtig opstart
-indstilling 23, 102
Højttalerunderlag 22
Højttalere 21
A
Afspilning
CD 51
HDD-jukeboks 41
Hjemmenetværk 93
Liste-indstilling 43
Afspilningsområde 61
Afspilningsindstilling 61
Gentage 62
Wake-up-timer 96
x-DJ 45
Afspilningsliste 43, 62, 66
Album 43, 48, 61
Søge 44
AM-rammeantenne 12
AOSS 75
ATRAC/ATRAC3/
ATRAC3plus 18, 28
AUDIO IN-stik 21, 59
Automatisk analyse 23, 45
Automatisk tilføjelse af titel 31
Automatisk tuning 54
B
BAND 98
Belysningspanel 17
Betjeningsindstillinger 23
Billedfil 64
Bibliotek 18
Bithastighed 29, 71
Blandet afspilning 61
Bredbåndsrouter 79, 128
C
CD 123
Afspilning 51
Optagelse 33
CD-R/CD-RW 51, 123
CD TEXT 53, 128
Client 88, 93
E
Ekstern komponent
AUDIO IN 59
DMPORT 58
F
FAT32 104
Favoritter-kanal 49
Fjernbetjening 13
Sætte batterier i 22
Flytte 49, 68, 108
FM/AM 97
Forvalg 56
Modtage 54
FM-indstilling 55
FM-trådantenne 12
Formatere
System 108
USB-harddisk 107
I
ID3 53, 129
Importere
Computer 35, 85
Lydformat der kan
importeres 34
USB-lager 34
"WALKMAN" 34
Indbygget blæser 23
Indføring af tekst 72
Kopiere/Klippe/Klistre 73
Display til indføring
af tekst 72
Indgangsfølsomhed 60
Indledende indstilling 23
Indstilling
Liste-indstilling 43
Afspilningsindstilling 61
Gentage-indstilling 62
Indføring af tekst 73
Inputsprog 72
Internet 83
IP-adresse 82, 129
K
Kassettebåndoptager 59
Klokkeslætformat 26
Kontrol af lyden 30
Konvertere 71
Kunstner 43, 48, 61
G
Gendanne data 106
Genre 43, 62
Gentage-indstilling 62
Gracenote® Music Recognition
Service 84
131DA
L
LEVEL SYNC 30
Lineær PCM 18, 69, 129
Liste-display 18
Liste-indstilling 43
Lyd-CD 51
Lydformat 28, 29, 34, 71, 94
Lysstyrke 13
Lytte
AUDIO IN 59
CD 51
DAB 55
DMPORT 58
HDD-jukeboks 41
Hjemmenetværk 87
Radio 54
x-DJ 45
M
Manuel analyse 45
Mappe 43, 62
Medfølgende tilbehør 12
MONITOR OUT-stik 22
MP3 18, 29, 37, 71
Biblioteksstruktur 51
MSC 129
MTP 129
Music Surfin’ 46, 48
My library 32
N
Netværk
AOSS 75
Automatisk indstilling 79
Kontrollere status 81
Manuel indstilling 76, 79
S-IWS 75
Ledningsforbundet 78
Trådløs 75
Netværkskabel 79
NTP 86
Nulstille 110
O
Opdele 68
Opsætning
Ur 26
Display 101
FM-indstilling 56
Indgangsniveau 60
Pc delt mappe 103
Afspilningsindstilling 61
Optage/Importere 29
Optagedestination 32
Settings-menu 19
Standbyindstilling 102
Titelinfomation 53
Overførsel 38
132DA
Ledningsforbundet
tilslutning 78
Trådløs tilslutning 75
x-DJ 49
Optagelse
CD/Radio/DAB/Ekstern
enhed 33
Computer 35
Optage-timer 97
USB-enhed 40
“WALKMAN” 34
Optage-timer 97
Options-menu 19
Overførsel
Lydformat 28
Bærbar enhed 36
Opsætning 38
Spor-ikon 37
TRANSFER-knap 36
Enhed der kan overføres 28
USB-lager 37
“WALKMAN” 36
x-DJ-kanal 50
P
PARTY MODE 91
Forbinde 91
Afslutte 91
Starte 91
Standse 91
Pc delt mappe 85
Sikkerhedskopiere 105
Importere 35, 85
Gemme billeder 64
Opsætning 103
PRESET EQ 14
Proxy 82, 129
R
Registrering
Clienter 90
Favoritter-kanal 49
Billedfiler 64
Afspilningsliste 42
Radiostation 56
Titelinformation 63
S
Sammensætte 69
S-IWS 75
Screensaver 101
Se oplysninger
CD 53
DAB 55
FM/AM 56
HDD-jukeboks 42, 94
Afspilningsliste 94
Selvdiagnosefunktion 120
Server
Automatisk tilslutning 89
Manuel tilslutning 90
Server-funktion 24, 87
SERVER-indikator 16, 89
Sikkerhedskopiere 104, 122
Fuld sikkerhedskopiering
105, 106
Sikkerhedskopiering af
ændrede data 105, 106
Sleeptimer 95
Slette
Mappe/Album/
Gruppe/Spor 67
Billedfil 65
Afspilningsliste 40, 67
Timer-indstilling 99
Spor på
destinationsenheden 40
SMART SPACE 30
Sommertid-indstilling 26, 86
Sortere 44
Spor
Lydformat 29, 34, 71, 94
Sammensætte 69
Konvertere 71
Slette 40, 67
Opdele 68
Ikon 18, 37
Flytte 49, 68
Søge 44
Spormarkering 30
Standard (strømspare)
-indstilling 23, 102
Standardgateway 82
Strøm 23
Subnetmaske 82
Supportsite 4
Systemstyring 104
Formatere 108
Opdatere 108
Se information 107
Systemversion 107
Søge 44, 84
T
Tilslutning 20
DMPORT 58
Ekstern komponent 59
Ledningsforbundet
netværk 78
Trådløst netværk 75
Titelinformation
Ændre 66
Hente 52, 63, 84
Se 53, 94
Titler 66
Tændt/Standby-indikator 17,
24, 102
U
Ur 26, 86
USB-harddisk 104, 107
USB-lager
Importere 34
Gemme billeder 64
Overførsel 37
W
Wake-up-timer 96
"WALKMAN"
Importere 34
Overførsel 36
WAV 34
WMA 18, 28, 34
X
x-DJ 45
133DA
134DA
Varemærker og lign.
• Denne software er delvist baseret på arbejdet i Independent
JPEG Group.
er varemærker tilhørende Sony
• ATRAC og
Corporation.
• "WALKMAN",
og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "GIGA JUKE" og dets logo er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Patenter i USA og udenlandske patenter på licens fra Dolby
Laboratories.
• MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på licens
fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden tilladelse fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
• "AOSS" er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.
• Fonttypen (Shin Go R), der er installeret i denne enhed er
leveret af MORISAWA & COMPANY LTD. Disse navne er
varemærker tilhørende MORISAWA & COMPANY LTD.,
og ophavsretten til fonten tilhører også MORISAWA &
COMPANY LTD.
• Bygget med Linter Database.
Ophavsret © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Ophavsret © 1990-2003, Relex, Inc. Med forbehold af alle
rettigheder.
• Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data leveres
af Gracenote®. Gracenote er branchens førende inden
for musikgenkendelsesteknologi og levering af relateret
indhold. Besøg www.gracenote.com for yderligere
oplysninger. CD og musikrelaterede data fra Gracenote,
Inc., ophavsret © 2000-2008 Gracenote. Gracenote
Software, ophavsret © 2000-2008 Gracenote. Dette
produkt og service kan være omfattet af et eller flere
af følgende patenter registreret i USA: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 og andre udstedte eller udtagne
patenter. Nogle tjenester leveres under licens fra Open
Globe, Inc. for amerikansk patentnummer: #6,304,523.
Gracenote og CDDB er registrerede varemærker tilhørende
Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, og “Powered by
Gracenote”-logoet er varemærker tilhørende Gracenote.
Slutbrugerlicensaftale for Gracenote®
Dette program eller denne enhed indeholder software fra
Gracenote Inc. i Emeryville, Californien (“Gracenote”).
Softwaren fra Gracenote (“Gracenote-softwaren”) sætter dette
program i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation
og hente musikrelaterede oplysninger, inklusive oplysninger
om navn, kunstner, spor og titel (“Gracenote-data”)
fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt
“Gracenote-servere”) samt at udføre andre funktioner. Du
må kun bruge Gracenote-data igennem dette programs eller
denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenotesoftwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen
personlige ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke
at tildele, kopiere, overføre eller transmittere Gracenotesoftwaren eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart.
DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE
GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN
ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM
UDTRYKKELIGT TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge
Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere
vil ophøre, hvis du overtræder disse begrænsninger. Hvis din
licens ophører, accepterer du at ophøre enhver og al brug
af Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren og Gracenoteserverne. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i
Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne,
inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen
omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for
nogen oplysninger, som du giver. Du accepterer, at Gracenote,
Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod
dig direkte i dets eget navn.
Gracenote-servicen benytter en unik identifikation til at
spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en
vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenoteservicen tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan
få yderligere oplysninger ved at se websiden for Gracenotes
Fortrolighedserklæring for Gracenote-servicen.
Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er
licenseret til dig “I FORHÅNDENVÆRENDE STAND”.
Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier,
udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden
af eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-serverne.
Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra
Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver
årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen
garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere
er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af Gracenote-software
eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote
er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede
eller yderligere datatyper eller kategorier, som Gracenote
måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets
serviceydelser når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE,
INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST
OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER
IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN
AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR
NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER
ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE
INDTÆGTER.
Systemnavne og produktnavne, der angives i denne vejledning,
er generelt varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenten.
™ og ® mærkerne er udeladt i denne vejledning.
135DA
Download PDF

advertising