Sony | CMT-X3CD | Sony CMT-X3CD Hi-Fi-system med BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

Personligt lydsystem
Introduktion
Lytte til en CD
Betjeningsvejledning
Lytte til radioen
Lytte til en fil på
en USB-enhed
Lytte til musik med ekstra
lydkomponenter
Lytte til musik med en
BLUETOOTH-tilslutning
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Forholdsregler/
specifikationer
CMT-X3CD
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis
enheden ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe
den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for selve enheden.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Navnepladen findes på enhedens bund.
Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1
LASER-produkt. Dette er angivet med et mærke,
der findes udvendigt nederst.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal ske til de
adresser, der står anført i de separate serviceeller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
2DK
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gælder i EU og andre
europæiske lande med
separate opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved
at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet der leveres
sammen med dette produkt, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal produktet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet
om, hvordan batteriet tages ud af produktet på
en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte det
lokale renovationsselskab eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Før brug af systemet
Fejl, der forekommer ved normalt brug
af systemet, vil blive repareret af Sony
i overensstemmelse med de betingelser,
der er defineret i den begrænsede
garanti for dette system. Sony kan dog
ikke holdes ansvarlig for konsekvenser,
der opstår, hvis systemet ikke vil afspille
pga., at det er skadet eller har en fejl.
Musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). I de seneste
år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret.
Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske findes typer, der ikke overholder
CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
Bemærkning til DualDiscs
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
indeholder DVD-optaget materiale på den
ene side og digitalt lydmateriale på den
anden side. Men da siden med lydmateriale
ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke
garanteres.
3DK
Indholdsfortegnelse
Før brug af systemet .............................................................................. 3
Introduktion
Placering og funktion af knapper .......................................................... 6
Klargøring af fjernbetjeningen .............................................................. 9
Indstilling af uret .................................................................................... 9
Lytte til en CD
Afspilning af en CD-DA/MP3/WMA-disk..............................................10
Sådan ændres afspilningstilstanden ................................................10
Fremstilling af dit eget program (Programafspilning) .........................12
Lytte til radioen
Indstilling af en radiostation.................................................................13
Forudindstilling af radiostationer .........................................................13
Valg af en forudindstillet radiostation ...............................................14
Lytte til en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil på en USB-enhed ....................................................15
Lytte til musik med ekstra lydkomponenter
Afspilning af musikken fra ekstra lydkomponenter .............................16
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
Tilknytning til systemet med en BLUETOOTH-enhed
og lytte til musik................................................................................. 17
Lytte til musik gennem en registreret enhed .....................................18
Lytte til musik med et enkelt tryk (NFC).................................................19
4DK
Yderligere oplysninger
Indstilling af den automatiske standbyfunktion ................................. 20
Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden....................................... 21
Indstilling af det trådløse BLUETOOTH-signal til ON/OFF .................... 21
Justering af lyden ..................................................................................22
Brug af timere .......................................................................................22
Indstilling af sleep-timeren .............................................................22
Indstilling af afspilningstimeren ......................................................23
Fejlfinding
Fejlfinding ............................................................................................ 24
Meddelelser ..........................................................................................27
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler ..................................................................................... 28
Kompatible USB-enheder og versioner............................................... 29
Trådløs BLUETOOTH-teknologi ............................................................ 30
Specifikationer ...................................................................................... 31
5DK
Introduktion
Placering og funktion af knapper
Bemærk
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller
tilsvarende navne.
Enhed (front/top)
6DK
Fjernbetjening
TUNING +/–-knap
Brug dem til at stille ind på en ønsket
radiostation.
Fjernbetjening: /-knapper
(spol hurtigt tilbage/hurtigt frem)
Bruges til at spole hurtigt frem eller
tilbage i et nummer eller i en fil.
Introduktion
Fjernbetjening: PRESET +/–-knapper
Bruges til at huske de faste
radiostationer.
 Enhed: VOL +/–-knapper
Fjernbetjening: VOLUME +/–-knap
Bruges til at justere lydstyrken.
 /-knap (tænd/sluk)
Bruges til at tænde eller slukke.
 Skærmvindue
 -knap (skub ud)
Bruges til at skubbe en CD ud.
 Fjernbetjeningssensor
IR-mærket
er ikke angivet
på enheden.
 Diskindgang
Indsæt en CD.
 Enhed: knappen FUNCTION/PAIRING
 Bruges til at vælge kilden. Hvert tryk
skifter til den næste kilde i følgende
rækkefølge:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Tryk på og hold nede for at skifte
til BLUETOOTH-tilknytningstilstand.
Fjernbetjening: funktionsknapperne
(CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)
Bruges til at vælge kilden.
 Enhed: -knap (afspil/pause)
Fjernbetjening:  knappen (afspil)/
 (pause)
Bruges til at starte eller holde pause
i afspilningen.
 /-knapper (forrige/næste)
Bruges til at gå tilbage til starten af et
nummer eller en fil.
 N-Mark
Placer en smartphone/tablet, der er
udstyret med NFC-funktionen, tæt på
dette mærke for at udføre BLUETOOTHregistrering, -tilslutning eller -afbrydelse
med et enkelt tryk (side 19).

-indikator (BLUETOOTH)
Lyser eller blinker for at angive
BLUETOOTH-tilslutningsstatussen.
 BLUETOOTH MENU-knap
Bruges til at åbne eller lukke
BLUETOOTH-menuen (side 17, 18, 21).
 EQ-knap
Bruges til at vælge en lydeffekt (side 22).
 MEGA BASS-knap
Bruges til at fremme baslyden (side 22).
 MUTING
Bruges til at slå lyden fra eller til.
 PLAY MODE/TUNING MODE-knap
 Bruges til at vælge
afspilningstilstanden (side 10).
 Bruges til at vælge indstillingstilstand
(side 13).
7DK
 REPEAT/FM MODE-knap
 Bruges til at vælge gentaget
afspilningstilstand (side 11).
 Bruges til at vælge FM-modtagelse
(mono eller stereo) (side 13).
 -knap (stop)
Bruges til at stoppe en afspilning.
 CLEAR-knap
Bruges til at slette et programmeret
nummer (side 12).
 RETURN-knap
Bruges til at vende tilbage til den
forrige status.

-knap (enter)
Bruges til at bekræfte et punkt.
 ///-knapper
Bruges til at vælge et punkt.
+/–-knapper
Bruges til at vælge en mappe (et album)
på en MP3/WMA-disk eller USB-enhed.
 TUNER MEMORY-knap
Bruges til at forudindstille radiostationer
(side 13).
 TUNER PRESET-knapper (1 til 4)
Bruges til at stille ind på fire registrerede
FM-stationer.
 TIMER MENU-knap
Bruges til at indstille timermenuen
(side 22).
 SLEEP-knap
Bruges til at indstille sleep-timeren
(side 22).
 DISPLAY-knap
Bruges til at ændre de oplysninger,
der vises i skærmvinduet .
Der vises en understregning "_" i stedet
for et tegn, der ikke kan genkendes.
Hvis du trykker på denne knap, når
der slukkes for strømmen, vises tiden
på uret.
Enhed (bagfra)
 FM ANTENNA
Tilslut FM-antennen.
 AUDIO IN-stik (ekstern indgang)
Tilslut det valgfri, eksterne udstyr med
et lydkabel (medfølger ikke).
8DK

-port (USB)
Bruges til at tilslutte en USB-enhed
(side 15).

Bemærk
 Find en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter FM-antennen
op på en stabil overflade (vindue, væg osv.).
 Fastgør enden af FM-ledningsantennen med
selvklæbende tape.
 HEADPHONE-stik
Bruges til at tilslutte hovedtelefoner.
 ~ AC IN-indgang (120-240 V
vekselstrøm)
Tilslut netledningen til en stikkontakt.
Klargøring af
fjernbetjeningen
Indsæt et R6-batteri (AA – medfølger ikke),
så polerne vender som vist nedenfor.
Indstilling af uret
Tryk på /  for at tænde
systemet.
2
Tryk på TIMER MENU .
3
Tryk på /  for at vælge
"CLOCK", og tryk derefter
på
.
4
Tryk på /  for at indstille
timer, og tryk derefter på
.
5
Tryk på /  for at indstille
minutter, og tryk derefter
på
.
Introduktion
1
Hvis du indstiller uret for første gang,
skal du fortsætte til trin 4.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
 Ved normal brug bør batteriet kunne holde
i ca. seks måneder.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere
tid, skal du fjerne batteriet for at undgå
beskadigelse som følge af batterilækage
og korrosion.
Fuldfør indstillingen af uret.
Bemærk
 Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker
netledningen ud af stikkontakten, eller hvis
der opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket
for systemet
Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
Uret vises i cirka 8 sekunder.
9DK
Sådan skubbes CD'en ud
Tryk på   på enheden.
Lytte til en CD
Tip
Afspilning af en
CD-DA/MP3/
WMA-disk
1
Tryk på CD .
2
Indsæt en CD i diskindgangen 
øverst på enheden.
 Du kan låse diskindgangen . Tryk på, og hold
FUNCTION  nede på enheden og VOL - 
nede på enheden samtidigt i 5 sekunder.
Der vises "LOCKED" på skærmvinduet ,
og knappen   kan derefter ikke bruges.
Hvis du vil låse diskindgangen  op, skal du
gentage den samme procedure.
Bemærk
 8 cm-CD'er kan ikke bruges sammen med
dette system.
 Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform
(f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre
en uoprettelig skade på systemet.
 Brug ikke diske med tape eller mærkater på,
da det kan medføre fejl.
 Lad være med at røre ved overfladen på disken,
når du tager den ud.
Sæt en CD i, så mærkatsiden vender ind
mod dig (trykt side).
Sådan ændres
afspilningstilstanden
Mærkatside
(trykt side)
Afspilningstilstanden gør det muligt at
afspille den samme musik flere gange
eller foretage vilkårlig afspilning.
 (skub ud)
3
10DK
1
Tryk på   for at stoppe
afspilning.
2
Tryk på PLAY MODE  flere
gange for at vælge en
afspilningstilstand.
Tryk på  .
Hvis du skifter funktion til "CD" fra en
anden funktion, når der allerede er
indsat en CD i indgangen, skal du
trykke på  , efter "READING"
er forsvundet fra skærmvinduet .
Knappen på fjernbetjeningen eller
enheden gør det muligt at spole
hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge
et nummer, en fil eller mappe
(for MP3/WMA-disk) osv.
Du kan vælge blandt følgende
afspilningstilstande.
Afspilningstilstand
Effekt
FOLDER*
Afspiller alle numre
i den valgte mappe.
Der vises "FLDR"
i skærmvinduet .
SHUFFLE
Afspiller alle
numre flere gange
i vilkårlig rækkefølge.
Der vises "SHUF"
i skærmvinduet .
Afspilningstilstand
Effekt
FOLDER SHUFFLE*
Afspiller alle numre
i den valgte mappe
i vilkårlig rækkefølge.
Der vises "FLDRSHUF"
i skærmvinduet .
PROGRAM
Afspiller et nummer
eller en fil.
* Denne afspilningstilstand er kun tilgængelig
for afspilning af en USB-enhed eller en
MP3/WMA-disk.
REPEAT
Tryk på REPEAT  flere gange for at skifte
til gentaget afspilning.
Du kan vælge blandt følgende
afspilningstilstande.
Afspilningstilstand
Effekt
ONE
Afspiller det valgte
nummer flere gange.
Der vises "REP ONE"
i skærmvinduet .
FOLDER*
Afspiller alle numre
i den valgte mappe
flere gange. Der vises
"REP FLDR"
i skærmvinduet .
ALL
Afspiller alle numre
på en disk flere gange.
Der vises "REP ALL"
i skærmvinduet .
OFF
Annullerer gentaget
afspilning.
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden
under afspilning. Stop afspilning, og skift
afspilningstilstanden.
Bemærk
 Når netledningen tages ud, slukker
afspilningstilstanden automatisk.
Bemærkning om afspilning af
MP3/WMA-diske
 Undlad at gemme unødvendige mapper
eller filer på en disk, der indeholder
MP3/WMA-filer.
 Mapper, der ikke har nogen MP3/WMAfiler, genkendes ikke på systemet.
 Anlægget kan kun afspille MP3/WMAfiler, som har filtypenavnet ".mp3".
Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3",
men filen ikke er en MP3/WMA-lydfil, kan
afspilning af en sådan fil generere en høj
lyd, der vil kunne beskadige systemet.
 Det maksimale antal MP3/WMA-mapper
og filer, du kan have på dette system er:
 256* mapper (inkl. rodmappe)
 999 filer
 999 filer i en enkelt mappe
 8 mappeniveauer (i træstrukturen
til filer)
Lytte til en CD
OFF
Afspiller de
programmerede
numre eller filer.
Der vises "PROGRAM"
i skærmvinduet .
Du finder flere
oplysninger
i “Fremstilling af dit
eget program
(Programafspilning)”
(page 12).
Når der vises "PLS STOP"
* Dette omfatter mapper uden MP3/WMA-filer
eller andre filer. Antallet af mapper, som
systemet kan registrere, kan være mindre
end det faktiske antal mapper, afhængigt
af mappestrukturen.
 Kompatibilitet med alle typer software
til MP3/WMA-kodning/skrivning,
CD-R/RW-drev og -optagemedier
kan ikke garanteres. Inkompatible
MP3/WMA-diske kan genere støj,
der kan være lydafbrydelser, eller
de kan muligvis slet ikke afspilles.
* Denne afspilningstilstand er kun tilgængelig
for afspilning af en USB-enhed eller en
MP3/WMA-disk.
11DK
Fremstilling af dit
eget program
(Programafspilning)
Afspiller det programmerede nemmer eller
den programmerede fil.
1
Tryk på   for at stoppe
afspilning.
2
Tryk på PLAY MODE  flere
gange for at vælge "PROGRAM".
3
Når du bruger en MP3-disk, skal
du trykke på
+/–  for at
vælge den mappe, der
indeholder de numre eller filer,
som du vil programmere.
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Vælg "OFF" for "PROGRAM" i trin 2.
Sådan slettes et programmeret
nummer eller en fil
Tryk på CLEAR , mens afspilningen er
stoppet. Hver gang du trykker på knappen,
slettes det sidst programmerede nummer
eller den sidst programmerede fil:
Når alle de programmerede numre eller filer
er slettet, vises der "NO STEP".
Tip
4
Tryk på /  for at vælge
et ønsket nummer eller en ønsket
fil, og tryk derefter på
.
Valgt musikeller filnummer
Samlet spilletid for det
valgte musiknummer
eller den valgte fil
Gentag trinene herover for at
programmere yderligere numre eller filer.
5
Tryk på  .
Programmet med musiknumre
eller filer starter afspilning.
Bemærk
 For MP3/WMA-fil vises navnet eller titlen på den
valgte fil først i skærmvinduet , og den
samlede afspilningstid vises ikke.
12DK
 Du kan programmere op til 64 numre eller filer.
Hvis du forsøger at programmere mere end
64 numre eller filer, vises der "FULL". I denne
situation skal du slette unødvendige numre.
 Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du trykke på  .
Bemærk
 Hvis disken skubbes ud, eller netledningen
tages ud efter programmeringen, slettes alle
de programmerede numre og filer.
Lytte til radioen
Indstilling af
en radiostation
Tryk på FM .
2
Tryk på TUNING MODE  flere
gange for at vælge "AUTO".
Hver gang du trykker på knappen,
skifter indstillingstilstanden til AUTO,
MANUAL eller PRESET.
3
Du kan forudindstille dine ønskede
radiostationer.
1
Indstil den ønskede station.
2
Tryk på TUNER MEMORY .
3
Tryk på PRESET +/–  flere
gange for at vælge et ønsket
fast nummer, og tryk derefter
på
.
Tryk på TUNING +/– .
Lytte til radioen
1
Forudindstilling
af radiostationer
Du kan også vælge et fast nummer ved
at trykke på TUNER PRESET (1 til 4) 
eller /// .
Frekvensindikatoren i skærmvinduet 
starter med at skifte og stopper
automatisk, når der modtages en
FM-stereoudsendelse
(automatisk indstilling).
Fast station
Manuel indstilling
Der vises "COMPLETE" i skærmvinduet,
, og radiostationen registreres med
det faste nummer.
Gentag trinnene herover for at
registrere yderligere radiostationer.
1 Tryk på TUNING MODE  i FM-funktion
flere gange for at vælge "MANUAL".
2 Tryk flere gange på, eller hold
TUNING +/–  nede for at stille
ind på den ønskede station.
Tryk: For hvert tryk skiftes der op/ned
med et frekvenstrin.
Hold: Skifter op/ned med flere frekvenstrin,
indtil du slipper knappen.
Tip
Tip
 Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
 Hvis du vælger et allerede registreret fast
nummer i trin 3, erstattes den faste radiostation
med den aktuelt indstillede radiostation.
 Hvis modtagelse af en FM-stereoudsendelse er
støjende, skal du trykke på FM MODE  flere
gange for at vælge "MONO" for at vælge
modtagelse i mono. Dette reducerer støjen.
 Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn på skærmen.
13DK
Valg af en forudindstillet
radiostation
For registrerede radiostationer på et fast
nummer 1 til 4 indstilles radiostationen ved
blot at trykke på TUNER PRESET (1 til 4) ,
når systemet er i FM-funktion.
For registrerede radiostationer på et fast
nummer 5 eller højere skal du trykke
på TUNING MODE  flere gange for at
vælge "PRESET" og derefter trykke
på PRESET +/–  eller ///  flere
gange for at vælge det ønskede faste
nummer.
14DK
Bemærk
Lytte til en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil
på en USB-enhed
Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en
USB-enhed, f.eks. WALKMAN® eller en
digital medieafspiller, på dette system,
ved at tilslutte en USB-enhed til systemet.
Du finder oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible USB-enheder
og versioner" (side 29).
2
Tilslut USB-enheden til -porten
(USB) port  bag på enheden.

Tilslut USB-enheden direkte eller
via det USB-kabel, der fulgte med
USB-enheden, til -porten (USB) .
Vent, indtil "SEARCH" forsvinder.
3
Tryk på  .
Starter afspilning.
Du kan spole hurtigt tilbage/hurtigt
frem ved at vælge et nummer eller
en fil eller ved at vælge mappe
med fjernbetjeningen eller knappen
på enheden.
Tip
 Når du afspiller fra USB-enheden, kan
afspilningstilstanden og gentaget
afspilningstilstand vælges. Tryk på
PLAY MODE  eller REPEAT  flere gange
for at vælge den ønskede afspilningstilstand.
Du finder flere oplysninger i "Sådan ændres
afspilningstilstanden" (side 10).
 Hvis USB-enheden er tilsluttet til enheden,
starter batteriopladeren automatisk. Hvis USBenheden ikke kan oplades, skal du afbryde den
og tilslutte den igen. Nogle USB-enheder kan
ikke oplades med systemet. Hvis du ønsker
oplysninger om opladningsstatus for USBenheden, kan du se i betjeningsvejledningen
til USB-enheden.
Lytte til en fil på en USB-enhed
Tryk på USB .

1
 Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra afspilningsrækkefølgen på den
tilsluttede digitale musikafspiller.
 Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USBenheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens
systemet er tændt, kan det beskadige dataene
på USB-enheden.
 Når det er nødvendigt med en USBkabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel,
der fulgte med den USB-enhed, som skal
tilsluttes. Hvis du ønsker oplysninger om
tilslutning, kan du se i den betjeningsvejledning,
der fulgte med den USB-enhed, der skal
tilsluttes.
 Det kan tage tid, før der vises "SEARCH" efter
tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede
USB-enhed.
 Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
 Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet
alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange
mapper eller filer på USB-enheden, kan det vare
længe, før filerne på USB-enheden er læst.
 Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage
lang tid at overføre signaler fra systemet eller at
afslutte læsning af USB-enheden.
 Kompatibilitet med alle typer software til
kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler
på USB-enheden oprindeligt blev kodet med
inkompatibel software, kan de pågældende filer
generere støj eller fungerer muligvis ikke.
 Det maksimale antal USB-mapper og filer, du
kan have på den USB-enhed, der er kompatibel
med dette system, er:
 256* mapper (inkl. rodmappe)
 999 filer
 999 filer i en enkelt mappe
 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
* Dette omfatter mapper, der ikke har nogen
lydfiler, der kan afspilles, og tomme mapper.
Antallet af mapper, som systemet kan
registrere, kan være mindre end det faktiske
antal mapper, afhængigt af
mappestrukturen.
 Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
 Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler,
genkendes ikke.
 Du kan lytte til følgende lydformater på dette
system:
 MP3: filtypen ".mp3"
 WMA**: filtypen ".wma"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige
filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes,
kan systemet udsende støj, eller der kan opstå
fejlfunktion.
** Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) eller filer, der er
downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke
afspilles på dette system. Hvis du forsøger at
afspille disse filer, vil systemet afspille den
næste ubeskyttede lydfil.
15DK
Lytte til musik med ekstra
lydkomponenter
Afspilning af
musikken fra ekstra
lydkomponenter
Du kan afspille et nummer fra de
lydkomponenter (ekstraudstyr),
som er tilsluttet enheden.
Bemærk
 Inden dette skal du trykke på VOLUME –  for at
skrue ned for lydstyrken.
1
Tryk på AUDIO IN .
2
Tilslut dets
lydforbindelsesledning til
AUDIO IN-stikket  bag på
enheden og udgangsstikket
på det eksterne udstyr
(ekstraudstyr).
3
Start afspilningen på den
tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede
komponent under afspilning.
4
Tryk på VOLUME +/–  for
at justere lydstyrken.
Bemærk
 Systemet kan automatisk gå i standbytilstand,
hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den
tilsluttede komponent. Du finder flere
oplysninger i "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 20).
16DK
Lytte til musik med en BLUETOOTHtilslutning
Tilknytning til
systemet med en
BLUETOOTH-enhed
og lytte til musik
3
Der kan blive vist en liste over
fundne enheder på BLUETOOTHenhedsskærmen.
4
Bemærk
2
Hvis BLUETOOTH-funktionen er valgt,
og systemet ikke har nogen
tilknytningsoplysninger, skifter
systemet automatisk til
tilknytningstilstand.
Du kan også udføre tilknytning ved
brug af en knap på enheden. Se "Sådan
udføres tilknytningen ved brug af en
knap på enheden" (side 18).
Tryk på / for at vælge
"PAIRING", og tryk derefter
på
.
5
Tryk på  .
6
Tryk på VOLUME +/–  for
at justere lydstyrken.
Starter afspilning.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal
du trykke på   igen. Du kan også
blive nødt til at starte en musikafspiller
på BLUETOOTH-enheden.
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal
tilsluttes, inden for en afstand af en meter
fra systemet.
 Hvis din BLUETOOTH-enhed er kompatibel
med berøring (NFC), skal du ignorere den
næste procedure. Se "Lytte til musik med
et enkelt tryk (NFC)" (side 19).
Tryk på BLUETOOTH MENU .
Vælg [SONY:CMT-X3CD]
(dette system).
Hvis du bliver bedt om at angive
en adgangsnøgle på BLUETOOTHenheden, skal du indtaste "0000".
Hvis dette system ikke vises i
skærmvinduet for enheden, skal du
fortsætte fra trin 1 igen.
Når tilknytningen er gennemført,
oprettes BLUETOOTH-tilslutningen
automatisk. Der vises "BT AUDIO"
i skærmvinduet  på systemet,
og -indikatoren (BLUETOOTH) 
lyser.
Udfør dette trin inden for 5 minutter,
eller annulleres tilknytningen. Hvis
tilknytningen annulleres, skal du
begynde fra trin 1 igen.
Du kan lytte til musik fra din BLUETOOTHenhed via en trådløs forbindelse.
Før du bruger BLUETOOTH-funktionen,
skal du udføre tilknytning for at registrere
din BLUETOOTH-enhed.
1
Søg efter dette system
med BLUETOOTH-enheden.
Hvis lydstyrken ikke kan ændres på
systemet, skal du justere den på din
BLUETOOTH-enhed.
Systemet skifter til tilknytningstilstand.
Der vises "PAIRING" i skærmvinduet ,
og -indikatoren (BLUETOOTH) 
blinker hurtigt.
17DK
Sådan udføres tilknytningen ved
brug af en knap på enheden
Sådan annulleres tilknytningen
til BLUETOOTH-enheden
1 Tryk på FUNCTION  flere gange for at
vælge "BT AUDIO".
Tryk på BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH , eller skift kilde.
2 Tryk på og hold FUNCTION  nede, indtil
-indikatoren (BLUETOOTH)  starter
med at blinke hurtigt.
Systemet skifter til tilknytningstilstand. Der vises
"PAIRING" i skærmvinduet .
Udfør de samme procedurer efter trin 2 ved
brug af en fjernbetjening for at et oprette en
BLUETOOTH-tilslutning.
Tip
 Du kan udføre en tilknytning med en anden
BLUETOOTH-enhed, mens der er etableret en
BLUETOOTH-tilslutning med én BLUETOOTHenhed.
Bemærk
 De handlinger, der er beskrevet ovenfor, er
måske ikke tilgængelige på visse BLUETOOTHenheder. Endvidere kan de faktiske handlinger
være forskellige afhængigt af den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
 Så snart der er foretaget en
tilknytningshandling, behøver den ikke at blive
foretaget igen. Men i følgende situationer skal
der foretages en tilknytningshandling igen:
 Tilknytningsoplysningerne blev slettet,
da BLUETOOTH-enheden blev repareret.
 Du forsøger at tilknytte systemet til mere
end 8 BLUETOOTH-enheder.
Dette system kan tilknyttes op til 8
BLUETOOTH-enheder. Hvis du tilknytter
endnu en BLUETOOTH-enhed efter
tilknytning med 8 enheder er udført,
overskrives tilknytningsoplysningerne for den
enhed, der først blev tilknyttet systemet, med
oplysningerne om den nye enhed.
 Oplysningerne om tilknytning af dette
system slettes fra den tilsluttede enhed.
 Hvis du initialiserer systemet eller sletter
tilknytningshistorikken med systemet, slettes
alle tilknytningsoplysninger.
 Lyden i dette system kan ikke sendes til en
BLUETOOTH-højttaler.
 "Adgangsnøgle" kan også blive kaldt
"Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer"
eller "Adgangsord" osv.
 Du kan ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning
med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der
er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med én
BLUETOOTH-enhed. Annuller først tilslutningen,
og tilslut derefter den anden enhed igen.
 Systemet understøtter kun Sub Band Codec.
18DK
Tip
 Når systemet ikke har nogen
tilknytningsoplysninger, kan tilknytningen ikke
annulleres.
Sådan annulleres tilslutningen
til BLUETOOTH-enheden
Tryk på BLUETOOTH MENU  og / 
for at vælge "DISCONCT", og tryk derefter
på
.
Tip
 Du kan også afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
med BLUETOOTH-enheden.
Sådan slettes tilknytningssregistreringsoplysningerne
1 Tryk på BLUETOOTH .
2 Tryk på og hold FUNCTION  og  
nede på enheden samtidig, indtil der
vises "RESET" i skærmvinduet .
Bemærk
 Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan
du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning,
medmindre tilknytningen foretages igen.
Lytte til musik gennem
en registreret enhed
Efter trin 1 i "Tilknytning til systemet med en
BLUETOOTH-enhed og lytte til musik" skal
du bruge BLUETOOTH-enheden til at oprette
tilslutning til systemet og derefter trykke
på   for at starte afspilningen.
Lytte til musik med et
enkelt tryk (NFC)
NFC er en teknologi til kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem forskellige enheder,
f.eks. mobiltelefoner og IC-tag.
Rør blot ved systemet med din smartphone/
tablet. Systemet tændes automatisk, og
tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning
etableres.
Inden dette skal du aktivere NFCindstillingerne.
1
Rør ved N-mark  på enheden
med din smartphone/tablet.
2
Efter fuldførelse af tilslutningen
skal du trykke på  .
Starter afspilning.
Hvis du vil afbryde den etablerede
tilslutning, skal du med din
smartphone/tablet røre ved N-Mark 
på enheden.
Tip
Bemærk
 I nogle lande og områder, kan der muligvis ikke
downloades et NFC-kompatibelt program.
 På nogle smartphones/tablets kan, kan denne
funktion være tilgængelig uden download
af "NFC Easy Connect". I denne situation
kan betjeningen og specifikationerne for
smartphone/tablet være anderledes end
beskrivelsen i denne vejledning. Du kan
finde yderligere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der blev leveret med
din smartphone/tablet.
 BLUETOOTH-tilslutningen kan mislykkes, hvis
systemet berøres med en smartphone/tablet
med NFC-funktionen, mens det læser en CD
eller søger efter en USB-enhed.
 Når systemet tændes og starter afspilning via
BLUETOOTH-tilslutningen med et enkelt tryk
(NFC), kan afspilningslyden muligvis ikke høres
fra starten af nummeret. Hvis du vil starte fra
begyndelsen, skal du trykke på   eller
oprette en BLUETOOTH-tilslutning, når systemet
er tændt.
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
Rør med din smartphone/tablet ved
enheden, og bevar kontakten, indtil
din smartphone/tablet vibrerer eller
afspiller en kort lyd.
Se i brugervejledningen til din
smartphone/tablet, hvor den del af
din smartphone/tablet findes, der skal
bruges som kontaktpunkt.
 Når du rører ved en NFC-kompatibel
smartphone/tablet på enheden, mens der er
en anden BLUETOOTH-enhed tilsluttet til dette
system, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og
systemet tilsluttes til din smartphone/tablet.
 Kompatible smartphones er dem, der er
udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt
operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere
med undtagelse af Android 3.x).
Se nedenstående websted for at få oplysninger
om kompatible enheder.
http://support.sony-europe.com/
 Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer,
selvom den berører enheden, skal du
downloade "NFC Easy Connect" til din
smartphone/tablet og køre det. Berør derefter
enheden igen. "NFC Easy Connect" er et gratis
program udelukkende til brug med Android™.
Scan følgende 2D-kode.
19DK
Bemærk
Yderligere oplysninger
Indstilling af den
automatiske
standbyfunktion
Systemet skifter automatisk til
standbytilstand efter cirka 15 minutter
uden betjening eller lydsignaloutput
(automatisk standbyfunktion).
Den automatiske standbyfunktion
er som standard slået til.
1
Tryk på /  for at tænde
systemet.
2
Tryk og hold /  nede i mere
end 3 sekunder.
Der vises "AUTO STANDBY ON"
i skærmvinduet .
Du deaktiverer funktionen ved
at gentage denne fremgangsmåde.
Der vises "AUTO STANDBY OFF"
i skærmvinduet , og funktionen
slukkes.
Tip
 Når systemet skifter til standbytilstand,
vises der "STANDBY", som blinker 8 gange
i skærmvinduet .
20DK
 Den automatiske standbyfunktion er ikke gyldig
for tunerfunktionen (FM), selvom du har
aktiveret den.
 Systemet går muligvis ikke i standbytilstand
automatisk i følgende tilfælde:
 Når du bruger FM-funktionen
 Når der registreres et lydsignal
 Når der afspilles lydnumre eller filer
 Når afspilningstimeren eller sleep-timeren
anvendes
 Systemet tæller ned igen (ca. 15 minutter),
indtil det går i standbytilstand, selv når den
automatiske standbyfunktion er aktiveret
i følgende tilfælde:
 Når der er tilsluttet en USB-enhed
i USB-funktion.
 Når der trykkes på en knap på
fjernbetjeningen eller på enheden
Indstilling af
BLUETOOTHstandbytilstanden
Indstilling af det
trådløse BLUETOOTHsignal til ON/OFF
Når BLUETOOTH-standbytilstanden er
aktiveret, skifter systemet til ventetilstand
for BLUETOOTH-tilslutningen, selv når
systemet er slukket. Denne tilstand er som
standard deaktiveret.
Når enheden er tændt, kan du styre et
BLUETOOTH-signal. Standardindstillingen
er ON.
1
Tryk på BLUETOOTH MENU .
2
Tryk på /  for at vælge
"BT: STBY", og tryk derefter
på
.
Tænd enheden.
2
Tryk på og hold   og
VOL+  nede på enheden
i 5 sekunder.
3
Når der vises "BT OFF" (trådløst
BLUETOOTH-signal er slukket)
eller "BT ON" (trådløst
BLUETOOTH-signal er tændt),
skal du slippe knappen.
Tryk på /  for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter
på
.
Tip
4
Tryk på /  for at slukke
systemet.
Tip
 Når denne tilstand er er indstillet til "ON",
tændes systemet automatisk, og du kan lytte til
musik ved at oprette en BLUETOOTH-tilslutning
fra en BLUETOOTH-enhed.
 Når denne indstilling er indstillet til OFF, er
BLUETOOTH-funktionen ikke tilgængelig.
 Hvis enheden berøres med en smartphone/
tablet med NFC-funktion, når denne indstilling
er deaktiveret, tændes systemet, og denne
indstilling skifter til ON.
 Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan
BLUETOOTH-standbytilstand ikke indstilles.
 Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan
enheden ikke tilknyttes BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger
3
1
Bemærk
 Når systemet ikke har nogen
tilknytningsoplysninger, er denne tilstand ikke
tilgængelig. For at kunne bruge denne tilstand
skal systemet være tilsluttet enheden og have
dets tilknytningsoplysninger.
21DK
Justering af lyden
Brug af timere
Du kan vælge den ønskede lyd blandt
forskellige stilarter og ændre effektiviteten
af baslyden.
Systemet er udstyret med en sleep-timer
og en afspilningstimer.
Valg af den ønskede lyd
Tryk på EQ  flere gange for at vælge den
ønskede lyd blandt følgende stilarter:
"ROCK", "POP", "JAZZ", "CLASSIC",
"R AND B/HIP HOP", "FLAT".
Bemærk
 Sleep-timeren har prioritet over
afspilningstimeren.
Indstilling af
sleep-timeren
Skift effektiviteten for baslyden
Tryk på MEGA BASS .
For hvert tryk skifter funktionen til
("BASS ON") og fra ("BASS OFF").
Tip
 Fabriksindstillingen er "BASS ON".
Systemet slukkes automatisk på det angivne
tidspunkt.
1
Tryk på SLEEP  flere gange for
at vælge det angivne tidspunkt,
og tryk derefter på
.
Du kan vælge fra "SLEEP 10" (10
minutter) til "SLEEP 90" (90 minutter)
i trin på 10 minutter eller "AUTO". Hvis
du vælger "AUTO", slukker systemet
automatisk, når afspilning af en CD
eller USB-enhed er slut.
Tip
 Hvis du vil kontrollere den resterende tid for
sleep-timeren, skal du trykke på SLEEP  igen.
 Sleep-timeren fungerer også, selvom uret ikke er
indstillet.
Sådan annulleres sleep-timeren
Vælg "OFF" i trin 1 ovenfor.
22DK
Indstilling af
afspilningstimeren
Du kan lytte til til en CD, USB-enhed eller
radio på et fast tidspunkt.
Bemærk
 Kontroller, at du har indstillet uret, før du
indstiller timeren (side 9).
1
Gør lydkilden klar.
2
Tryk på TIMER MENU .
3
Tryk på /  for at vælge
"PLAY SET", og tryk derefter
på
.
Starttidspunktet blinker
i skærmvinduet .
Tip
 Når lydkilden er en radio, skal du sørge for
at indstille radiostationen, før du slukker
systemet (side 13).
 Udfør de samme procedurer fra starten igen
for at ændre timerindstillingen.
Bemærk
 Systemet tændes præcis på det tidspunkt, der er
angivet i afspilningstimeren. Når lydkilden er en
CD, MP3/WMA-disk eller USB, kan det tage
noget tid at starte afspilning.
 Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet
allerede er tændt på det forudindstillede
tidspunkt.
 Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
til en radiostation, bruges den sidst indstillede
frekvens for en afspilningstimer. Hvis du ændrer
radiofrekvensen efter indstilling af timeren,
ændres indstillingen af radiostationen for
timeren også.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  for at vælge "SELECT",
og tryk derefter på
og tryk derefter på
Tryk på /  for at vælge
tidspunkt, og tryk derefter
på
.
Følg samme procedure for at indstille
"MINUTE" for starttidspunktet og
derefter "HOUR" og "MINUTE" for
sluttidspunktet.
5
.
Timerindstillingen vises i skærmvinduet .
Sådan annulleres timeren
Vælg "OFF" i trin 3 af "Sådan kontrolleres
indstillingen" (side 23).
Yderligere oplysninger
4
.
3 Tryk på /  for at vælge "PLAY SEL",
Tryk på /  for at vælge den
ønskede lydkilde, og tryk derefter
på
.
Bekræftelsesskærmen for
afspilningstimeren vises.
6
Tryk på /  for at slukke
systemet.
23DK
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens
du betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises
en fejlmeddelelse, skal du huske at notere
indholdet som reference.
1
Kontroller, om problemet er
beskrevet i dette "Fejlfinding"
afsnit.
2
Søg på følgende websteder
med kundesupport.
Hvis der vises "PROTECT"
i skærmvinduet 
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende,
når "PROTECT" forsvinder.
Kontroller, at + og –-højttalerledningerne ikke
er kortsluttede.
Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på systemet.
Når du har kontrolleret ovenstående
punkter, og der ikke er nogen problemer,
skal du tilslutte netledningen igen og
tænde for systemet. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
http://support.sony-europe.com/
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en liste
over ofte stillede spørgsmål på disse
websteder.
3
Hvis du stadig ikke kan løse
problemet efter trin 1 og 2, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Hvis problemet forsætter, efter at du
har gjort alt ovenstående, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Når du indleverer produktet til
reparation, skal du huske at medbringe
hele systemet (hovedenhed og
fjernbetjening).
Dette produkt er et systemprodukt,
og hele systemet skal bruges for at
bestemme, hvilken del der kræver
reparation.
Generelt
Der tændes ikke for systemet.
 Kontroller, at du har sat netledningen korrekt
i stikkontakten i væggen.
Systemet er uventet gået i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk
i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion"
(side 20).
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen
betjening, bliver indstillingen af uret eller
indstillingen af afspilningstimeren automatisk
annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Skru op for lydstyrken på enheden.
 Sørg for, at en ekstern komponent er tilsluttet
korrekt til AUDIO IN-stikket , og indstil
funktionen til AUDIO IN.
 Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
24DK
Der forekommer alvorlig brummen eller støj.
 Flyt systemet væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Brug af et strømstik med et støjfilter
(medfølger ikke) anbefales ikke.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på enheden,
og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren  på enheden.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
 Udskift batterierne med nye.
USB-enhed
Du finder oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible USB-enheder
og versioner" (side 29).
En USB-enhed, der ikke understøttes,
er tilsluttet.
 Følgende problemer kan forekomme.
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette
system.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
CD-DA/MP3/WMA
Der er ingen lyd
Der vises "LOCKED" i skærmvinduet ,
og disken kan ikke fjernes fra
diskindgangen .
 Diskindgangslåsen aktiveres. Deaktiver
funktionen (side 10).
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk systemet, og tilslut derefter
USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 En USB-enhed, der ikke understøttes, er
Disken eller filen kan ikke afspilles.
 Disken er ikke afsluttet (en CD-R eller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
 Disken kan være snavset eller ridset.
Hvis disken er snavset, skal du tørre den
af lægge den i igen.
 Flyt systemet til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på
en stabil stand).
Afspilningen begynder ikke fra det første
nummer eller den første fil.
 Sørg for, at den aktuelle afspilningstilstand
er korrekt. Hvis afspilningstilstanden er
"SHUFFLE" eller "PROGRAM", skal du
ændre indstillingen (side 10).
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
Tænd derefter systemet.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller
lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj
under oprettelsen af musikdataene på grund
af forhold på computeren. I dette tilfælde skal
du slette filen og sende musikdataene igen.
Fejlfinding
CD-RW-disk, hvor der kan tilføjes data).
tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
Der vises "SEARCH" i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager
at starte afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
 En disk, som er optaget
i multisessionsformat.
 En disk, som indeholder mange mapper
25DK
Fil- eller mappenavnet (albumnavn)
vises ikke korrekt.
 Send musikdataene til USB-enheden igen,
da de data, som er gemt på USB-enheden,
kan være beskadiget.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette
system:
 Store bogstaver (A til Z).
 Tal (0 til 9).
 Symboler (< > +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som "_".
USB-enheden genkendes ikke.
Tuner
Der forekommer kraftig brummen eller støj
("STEREO" blinker i skærmvinduet ), eller
udsendelser kan ikke modtages.
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op igen.
 Hold antennerne væk fra enheden, eller
andre AV-komponenter for at undgå, at der
opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 Der kan være tilsluttet en ikke-kompatibel
USB-enhed.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
Der kan høres flere radiostationer
på samme tid.
 Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op igen.
 Du kan samle antennekablerne ved hjælp
af kabelstrips og justere kabellængderne.
Afspilning starter ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 Der kan være tilsluttet en ikke-kompatibel
USB-enhed.
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt
efter, kan du nulstille systemet til
fabriksindstillingerne.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
1 Tænd systemet.
2 Tryk på og hold FUNCTION  og  
 Sørg for, at den aktuelle afspilningstilstand
nede på enheden samtidig, indtil der
vises "RESET" i skærmvinduet .
er korrekt. Hvis afspilningstilstanden er
"SHUFFLE" eller "PROGRAM", skal du
ændre indstillingen (side 10).
USB-enheden kan ikke oplades.
 Sørg for, at USB-enheden er tilsluttet korrekt

til
-porten (USB) .
 USB-enheden understøttes måske ikke af
dette system.
 Afbryd forbindelsen til USB-enheden, og
tilslut den igen. Hvis du ønsker oplysninger
om opladningsstatus for USB-enheden, kan
du se i betjeningsvejledningen til USBenheden.
26DK
Sådan nulstilles systemet
til fabriksindstillingerne
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur,
slettes.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort
alt ovenstående, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Note
 Hvis du kasserer enheden eller giver den til en
anden person, skal du nulstille den af
sikkerhedsmæssige årsager.
SEARCH
Meddelelser
Følgende meddelelser kan lyse op eller
blinke under betjening.
DISC ERR
Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles
på dette system, som f.eks. en CD-ROM,
eller du har forsøgt at afspille en fil, der
ikke kan afspilles.
Systemet søger i oplysningerne på
USB-enheden. Nogle knapper fungerer
ikke under søgning.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til
samme tidspunkt.
COMPLETE
Indstillingen af faste stationer blev afsluttet
normalt.
FULL
Du forsøgte at programmere mere
end 64 musiknumre eller filer.
LOCKED
Diskindgangslåsen aktiveres.
NO USB
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er fjernet, eller
systemet understøtter ikke USB-enheden.
Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
angivet en disk, som ikke kan indlæses.
NO STEP
Fejlfinding
NO DISC
Der er ingen trin registreret, eller alle
programmerede numre er blevet slettet.
NO FILE
Der er ingen filer, som kan afspilles, på
USB-enheden eller på disken.
OVER CURRENT
Systemet registrerede en overstrøm i en
tilsluttet USB-enhed. Fjern USB-enheden
fra porten, og sluk systemet. Tænd derefter
systemet.
PLS STOP
Du forsøgte at ændre afspilningstilstanden
under afspilning i CD- eller USB-funktion.
READING
Systemet læser oplysningerne på CD'en
eller USB-enheden. Nogle knapper fungerer
ikke under læsning.
27DK
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler
Diske, som dette system KAN afspille
 CD-DA-lyddiske
 CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre og
MP3/WMA-filer)
Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede
data. Det kan beskadige disken.
Diske, som dette system IKKE kan afspille
 Cd-rom'er
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er









optaget i musik-CD-format eller
MP3/WMA-format, der overholder
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW, som er optaget
i multisessionsformat, og hvor
sessionen ikke er afsluttet
CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er
eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget
med en ukompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
CD-R/CD-RW, som indeholder andre
filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer
(MP3/WMA)
8 cm-disk
Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir
eller etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker
sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkning om CD-DA/MP3/WMA-diske
 Tør disken af fra midten og udad med
en blød klud, inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som f.eks. rensebenzin, fortynder eller
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays,
der er beregnet til vinylplader.
28DK
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret
i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis enheden ikke skal bruges i længere
tid. Tag altid fat om stikket, når det
trækkes ud af kontakten. Træk aldrig
i selve ledningen.
 Hvis der kommer faste genstande eller
væske ned i systemet, skal du afbryde
strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det anvendes igen.
 Strømforsyningskablet må kun udskiftes
af kvalificerede teknikere.
Om placering
 Systemet må ikke placeres skråt eller på et
sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet,
beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er
tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når systemet placeres
på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie
eller politur), da der kan opstå pletter
på eller misfarvning af overfladen.
 Du må ikke anbringe tunge genstande
på systemet.
 Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres
i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linsen inde i systemet,
hvilket kan medføre, at systemet ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud
og lade systemet stå tændt i cirka en
time, indtil fugten er fordampet. Hvis
systemet stadig ikke fungerer, selv efter
en længere periode, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Om opbygning af varme
 Opbygning af varme på enheden under
opladning eller drift over en længere
periode er normalt, og bør ikke give
anledning til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at
der ikke sidder en disk i enheden, og du skal
tage netledningen ud af stikkontakten.
Om håndtering af diske
Kompatible
USB-enheder
og versioner
Se de websteder, der vises nedenfor, for at
få oplysninger om de seneste understøttede
versioner af kompatible enheder:
http://support.sony-europe.com/
 Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
 Du må ikke sætte papir eller tape på
disken.
 Du må ikke udsætte diske for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
varmeblæsere, og de må ikke efterlades
i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
Forholdsregler/specifikationer
29DK
Effektivt kommunikationsområde
Trådløs BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi til kortdistancebrug, der forbinder
digitale enheder, som f.eks. pc'er og
digitalkameraer. Ved hjælp af den trådløse
BLUETOOTH-teknologi kan du betjene de
involverede enheder inden for en afstand
af ca. 10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologi
benyttes normalt mellem to enheder, men
én enkelt enhed kan tilsluttes til flere
enheder.
Du skal ikke bruge kabler til tilslutningen,
som du gør ved USB-tilslutning, og du
behøver ikke placere enhederne over for
hinanden, som du gør ved trådløs infrarød
teknologi. Du kan benytte denne teknologi
med den ene BLUETOOTH-enhed i din taske
eller i lommen.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard, der understøttes af tusinder af
virksomheder. Disse virksomheder
fremstiller produkter, der overholder den
globale standard.
Understøttet BLUETOOTH-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt af
funktioner for forskellige BLUETOOTHprodukters funktioner. Se "Specifikationer"
(side 31) for at få oplysninger om den
understøttede BLUETOOTH-version og
-profiler.
Note
 Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed,
der er tilsluttet til dette system, skal enheden
understøtte den samme profil som dette
system. Bemærk, at funktionerne på
BLUETOOTH-enheden kan være anderledes,
afhængigt af specifikationerne på enheden,
selv hvis den har samme profil som systemet.
 På grund af egenskaberne for den trådløse
BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på dette
system lidt forsinket sammenlignet med
lydafspilning på den transmitterende enhed.
30DK
BLUETOOTH-enheder skal anvendes inden
for en indbyrdes afstand af ca. 10 meter
(uden mellemliggende forhindringer).
Det effektive kommunikationsområde kan
blive kortere under følgende forhold.
 Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
 Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
 I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
 Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) benytter samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du benytter
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en
enhed med trådløst LAN, kan der opstå
elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
 Prøv at tilslutte dette system og
BLUETOOTH-mobiltelefonen eller
BLUETOOTH-enheden, når du er mindst
10 meter fra det trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for strømmen til det trådløse LANudstyr, når du bruger din BLUETOOTHenhed inden for 10 meter
Virkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan føre til
driftsforstyrrelser, skal du altid slukke for
dette system, BLUETOOTH-mobiltelefon og
BLUETOOTH-enheder på følgende steder:
 På hospitaler, toge og i flyvemaskiner
 I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Note
 Dette system understøtter de
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationerne til opretholdelse
af sikkerheden i forbindelse med
kommunikation med BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
på grund af placeringsforhold og andre faktorer,
så udvis altid forsigtighed, når der etableres
kommunikation ved hjælp af BLUETOOTHteknologi.
 Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller tab som følge af
informationslækager i forbindelse med
kommunikation ved hjælp af BLUETOOTHteknologi.
 Der er ingen garanti for BLUETOOTHkommunikation med alle BLUETOOTH-enheder
med samme profil som dette system.
 BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette
system, skal overholde den BLUETOOTHspecifikation, der er foreskreven af BLUETOOTH
SIG, Inc., og de skal være certificeret til
overholdelse. Selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationen, kan der dog
forekomme tilfælde, hvor karakteristika eller
specifikationer i BLUETOOTH-enheden gør det
umuligt at opnå forbindelse, eller de kan føre
til alternative styringsmetoder, visning eller
betjening.
 Der kan forekomme støj, og lyden kan blive
afbrudt afhængigt af den BLUETOOTH-enhed,
der er tilsluttet systemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
Specifikationer
Forstærkerafsnit
Udgangseffekt (nominel):
8 watt + 8 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
10 watt + 10 watt (pr. kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Indgange/udgange
AUDIO IN:
AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereoministik, følsomhed 1 V, impedans
47 kilohm
USB:
USB-port: Type A, 5 V DC, 1,5 A
HEADPHONE-stik:
Stereostandardstik på 8 ohm eller mere
CD-DA/MP3/WMA-afspillerdel
System:
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode:
* Dette output er den målte værdi på en afstand
af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på
den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde.
Frekvenskurve:
20 Hz-20 kHz
Signal-/støjforhold:
Mere end 90 dB
Dynamisk interval:
Forholdsregler/specifikationer
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
Mere end 90 dB
31DK
Tunerafsnit
Generelt
FM-tunerdel:
Strømkrav:
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
87,5 MHz-108,0 MHz (50 kHz interval)
Antenne:
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler:
8 ohm ikke-balanceret
AC 120 V-240 V, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug:
28 watt
Mål (B/H/D) (inkl. fremspringende dele):
Ca. 340 mm × 173 mm × 90 mm
Vægt:
Ca. 2,3 kg
Højttalerafsnit
Højttalersystem:
Fuldtonehøjttaler
Passiv gitter
Nominel impedans:
8 ohm
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Modulationsmetode:
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode
SCMS-T-metode
Understøttet codec
SBC (Sub Band Codec)
Transmissionsbåndbredde
20 Hz-20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
software mv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
32DK
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (RM-AMU212) (1),
FM-ledningsantenne (1),
betjeningsvejledning (denne manual) (1),
garantikort (1)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 watt
(BLUETOOTH-netværksporte fra)
BLUETOOTH-standbytilstand: 5,9 watt
(BLUETOOTH-netværksporte til)
Varemærker osv.
 Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom, der tilhører
Microsoft Corporation. Brug eller distribution
af denne teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
 "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
 BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
BLUETOOTH SIG, Inc. og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens.
 N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
 De systemnavne og produktnavne, der er
angivet i denne manual, er generelt varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
producenten. Mærkerne ™ og ® er udeladt
i denne manual.
33DK
©2014 Sony Corporation
4-540-126-11(1) (DK)
Download PDF