Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Hi-Fi-system med Wi-Fi®/BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

Home Audio System
Introduktion
Betjening
Betjeningsvejledning
Netværkstilslutninger
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Forholdsregler/
specifikationer
CMT-SBT300W/SBT300WB
Til kunder i Australien
ADVARSEL
For at forhindre brand må
apparatets ventilationsåbninger
ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben
ild (f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller
elektrisk stød må dette apparat
ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes
genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble enheden fra
elnettet, skal enheden kobles til
en stikkontakt, som det er nemt
at få adgang til. Hvis apparatet
ikke reagerer som forventet, skal
du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt
rum, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller
apparater, der har batterier
installeret, for kraftig varme,
som f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet
strømkilden, så længe den er
tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
Dette produkt er testet ved
brug af et forbindelseskabel
på under 3 meter og fundet
i overensstemmelse med
de grænseværdier, der er
angivet i EMC-direktivet.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
i forbindelse med dette
produkt kan forøge risikoen
for øjenskader.
Dette apparat er et KLASSE 1
LASER-produkt. Mærkaten til
denne klassifikation findes
på bagsiden.
2DK
Udstyret skal installeres og
betjenes med en mindsteafstand
på 20 cm mellem strålekilden
og personens krop (gælder ikke
lemmer: hænder, håndled,
fødder og ankler).
Til kunder i Europa
Korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik
skal bruges ved tilslutning
til værtscomputere og/eller
eksterne enheder.
Kraftigt lydtryk fra
øreproptelefoner
og hovedtelefoner kan
forårsage tab af hørelse.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der
er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er
fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse
med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den
godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske
til de adresser, der står anført
i de separate service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer
hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EC.
Gå til følgende websted for
at få yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse
af gammelt
elektrisk og
elektronisk
udstyr (gælder
i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Kun Europa
Dette symbol på produktet eller
pakken med produktet angiver,
at produktet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt
indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes. Ved at
sikre, at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt
kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet
er købt.
Dette symbol på batteriet eller
pakken angiver, at det batteri,
der fulgte med produktet, ikke
må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen
med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne
bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet
kan forårsage. Genindvinding
af materialerne vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der
af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må
det pågældende batteri
kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal
produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt
indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises
der til afsnittet om, hvordan
batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde.
Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding
af brugte batterier.
Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås
hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU
og andre
europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
3DK
Før brug af systemet
Fejl, der forekommer ved normalt brug
af systemet, vil blive repareret af Sony
i overensstemmelse med forholdene,
som er defineret i den begrænsede
garanti for dette system. Sony kan dog
ikke holdes ansvarlig for konsekvenser,
der opstår, hvis systemet ikke vil afspille
pga., at det er skadet eller har en fejl.
Musikdiske, der er kodet med
copyrightbeskyttelsesteknologi
Dette produkt er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). I de seneste
år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret.
Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske findes typer, der ikke overholder
CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
Bemærkning til DualDiscs
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
indeholder DVD-optaget materiale på den
ene side og digitalt lydmateriale på den
anden side. Men da siden med lydmateriale
ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt
ikke garanteres.
4DK
Indholdsfortegnelse
Før brug af systemet .............................................................................. 4
Dette systems funktioner ...................................................................... 8
Anvendelse af musik fra forskellige kilder .......................................... 8
Musik via netværk ........................................................................... 8
Introduktion
Placering og funktion af knapper .......................................................... 9
Forside .......................................................................................... 9
Fjernbetjening ...............................................................................10
Tilslutninger .......................................................................................... 12
Tilslutning af antenner, højttaler og netledning................................. 12
Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed .............................. 13
Forberedelse af antennen til det trådløse lokalnetværk ...................... 14
Påsætning af højttalerpuderne ............................................................ 15
Isætning af batterierne ......................................................................... 16
Indstilling af uret................................................................................... 17
Betjening
Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk....................................................... 18
Fremstilling af dit eget program (Programafspilning) ........................ 20
Afspilning af en iPod/iPhone/iPad.......................................................22
Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller ..........................................22
Opladning af en iPod/iPhone/iPad ..................................................23
Afspilning af en fil på en USB-enhed ................................................... 24
Afspilning af en USB-enhed ........................................................... 26
Forberedelse til BLUETOOTH-tilslutning ..............................................27
Parring af systemet med en BLUETOOTH-enhed .............................. 28
Tilslutning med et enkelt tryk (NFC) ................................................. 30
Lytte til musik via en BLUETOOTH-tilslutning.......................................32
5DK
Netværkstilslutninger
Sådan tilslutter du dit netværk............................................................. 34
Opsætning af et trådløst netværk........................................................ 35
Mulighed 1: Metode ved brug af et program til smartphones
eller tablet (Android-enhed/iPhone/iPod touch/iPad) ................. 35
Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved brug af søgning
efter et adgangspunkt (til PC/Mac)............................................. 36
Mulighed 3: Metode ved brug af en WPS-trykknap ved
adgangspunktet, der understøtter WPS ...................................... 38
Opsætning af kabelforbundne netværk.............................................. 39
Mulighed 4: DHCP-metode ............................................................ 39
Lytte til lydindhold ved brug af DLNA
(Digital Living Network Alliance) ......................................................40
Lytte til lydindhold på en computer med Windows 8 ..........................41
Lytte til lydindhold på en computer med Windows 7 ......................... 44
Lytte til lydindhold på en computer med
Windows Vista/Windows XP ...................................................... 46
Brug af streaming af musik fra internettet (musiktjenester) ............... 49
Klargøring af din mobilenhed til controlleren ................................... 49
Streaming af musik fra internettet .................................................. 50
Brug af AirPlay.......................................................................................51
Brug af programmet "WALKMAN" på en Xperia/Xperia Tablet .......... 53
Yderligere oplysninger
Lytning til radioen ................................................................................ 54
Indstilling af en radiostation ........................................................... 54
Forudindstilling af radiostationer .................................................... 55
Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning
(kun CMT-SBT300WB) ............................................................... 55
Brug af ekstra lydkomponenter ........................................................... 57
Indstilling af den automatiske standbyfunktion ................................. 58
Indstilling af BLUETOOTH/netværksstandbytilstanden...................... 59
Opdatering af softwaren...................................................................... 60
Justering af lyden ..................................................................................61
Ændring af visningen ........................................................................... 62
Brug af timere ...................................................................................... 63
Indstilling af sleep-timeren ............................................................ 63
Indstilling af afspilningstimeren...................................................... 63
6DK
Fejlfinding
Fejlfinding ............................................................................................ 66
Meddelelser ..........................................................................................72
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler ......................................................................................74
Trådløs BLUETOOTH-teknologi ............................................................76
Specifikationer......................................................................................78
7DK
Dette systems funktioner
Anvendelse af musik fra forskellige kilder
side 18
side 24
Musik-CD
USB-enhed
side 22
side 54
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Ekstern komponent
side 57
*AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.
Musik via netværk
side 49
side 51
side 53
Musik Services (Musiktjenester)
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
side 27
side 40
Tip
Dette system er udstyret med DSEE-funktionen til at gengive tydelig diskant trods forringelse
forårsaget af komprimering.
Det gengiver lyd fra højt komprimerede kilder, f.eks. MP3, med naturlig og ekspansiv lyd,
der er tæt på originalen.
DSEE-funktionen aktiveres sædvanligvis ved genkendelse af formatet på lydkilden.
8DK
Introduktion
Placering og funktion af knapper
Introduktion
Forside
Bemærkning om den automatiske standbyfunktion
Dette system skifter automatisk til standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening
eller lydsignaloutput. Den automatiske standbyfunktion er som standard aktiveret.
Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du se side 58.
9DK
Fjernbetjening
Denne vejledning beskriver især betjening
vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med
knapperne på enheden, som har de samme
eller tilsvarende navne.
 /-knap (tænd-/sluk)
Bruges til at tænde eller slukke.
 STANDBY-indikator
Lyser, når enheden er slukket.
Indikatoren blinker, når enheden
registrerer noget, der er unormalt.
Se "Hvis STANDBY-indikatoren ,
blinker" (side 66).
 Fjernbetjeningssensor
 FUNCTION-knap(per)
Enhed: Knappen FUNCTION
Hver gang du trykker på knappen, skifter
funktionen til CD, USB, BLUETOOTH,
DAB*, TUNER FM, TUNER AM*
og AUDIO IN.
* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og
DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.
Fjernbetjening: knapperne CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER og AUDIO IN
FUNCTION
Tryk på den tilsvarende funktionsknap,
du vil aktivere.
10DK
 BLUETOOTH-knap/indikator
Bruges til at tilslutte/afbryde
forbindelsen til en BLUETOOTH-enhed
eller til at udføre parring (side 29, 29, 33).
Den midterste lampe angiver
tilslutningsstatussen for BLUETOOTH.
Yderligere oplysninger finder du
i "Om BLUETOOTH-indikatoren" (side 27).
 -knap (afspil/pause)
Bruges til at starte eller pause afspilning
af en CD-DA eller MP3-disk, eller en
fil, der er tilsluttet iPod/iPhone/iPad,
USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed.
 -knap (stop)
Bruges til at stoppe afspilning af en
CD-DA eller MP3-disk, eller en fil, der er
tilsluttet iPod/iPhone/iPad, USB-enhed
eller BLUETOOTH-enhed.
 Knapper til at indstille radio/
musikbetjening
Enhed: Knapperne TUNE +/– og /
• Knapperne TUNE +/–
Bruges til at stille ind på en
ønsket radiostation eller til at
vælge et forudindstillet nummer
på den registrerede radiostation.
• Knapperne /
Brug denne til at gå tilbage til starten
af et nummer eller en fil. Hold knappen
nede for at spole hurtigt fremad eller
spole hurtigt tilbage i et nummer eller
en fil.
Fjernbetjening: Knapperne TUNE +/–,
/ og /
• Knapperne TUNE +/–
Bruges til at stille ind på en ønsket
radiostation eller til at vælge et
forudindstillet nummer på den
indstillede radiostation.
• Knapperne /
Brug denne til at gå tilbage til starten
af et nummer eller en fil.
• Knapperne /
Bruges til at spole hurtigt tilbage
eller frem i et nummer eller i en fil.
 N-mærke
Placer en smartphone, der er udstyret
med NFC-funktionen tæt på denne
mærke for at udføre BLUETOOTHregistrering, -tlslutning eller afbrydelse
med et enkelt tryk. Til dette kræves
det, at der er en indstilling angivet
på forhånd (side 30).
 Skærmvinduet
Viser enhedens indstillingsoplysninger.
 RETURN-knap
Bruges til at vende tilbage til den forrige
status.
 REPEAT-knap
Bruges til at vælge gentaget afspilning
(side 19, 24).
 PLAY MODE-knap
Bruges til at vælge afspilningstilstand
(side 19, 20, 21, 25).
 DISPLAY-knap
Bruges til at ændre de oplysninger, der
vises i skærmvinduet  (side 17, 33, 62).
 BASS +/–-knapper
Bruges til at styre baslyden (side 61).
 TREBLE +/–-knapper
Bruges til at styre diskantlyden (side 61).
Introduktion
 -stik (hovedtelefon)
Bruges til at tilslutte til hovedtelefoner.
 Diskskuffe
Bruges til at ilægge en CD-DA- eller
en MP3-disk (side 18).
 Effektindikator
Informerer om betjeningsstatusssen
på systemet.
 EQ-knap
Vælg bas eller diskant for lydjustering
(side 61).
  -knap (åbn/luk)
Bruges til at åbne/lukke diskskuffen
(side 18).
 BASS BOOST-knap
Bruges til at tænde eller slukke
basforstærkeren (side 61).
 Lydstyrkeknap
Enhed: VOLUME-knap
Brug disse knapper til at justere
lydstyrken ved at dreje mod venstre
eller højre.
Fjernbetjening: VOLUME +/–-knap
Bruges til at justere lydstyrken ved
at trykke på + eller -.
 USB-port
Bruges til at tilslutte iPod/iPhone/iPad.
Yderligere oplysninger finder du
i "Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller
USB-enhed" (side 13).
 TIMER MENU-knap
Bruges til at stille uret og
afspilningstimeren (side 17, 64).
 SLEEP-knap
Bruges til at indstille sleep-timeren
(side 63).
 TUNING MODE-knap
Brug denne knap til at vælge
indstillingstilstand. Hver gang du trykker
på knappen, skifter tilstanden til AUTO,
PRESET eller MANUAL (side 54).
 FM MODE-knap
Bruges til at vælge FM-modtagelse
(mono eller stereo) (side 54).
 TUNER MEMORY-knap
Bruges til at forudindstille radiostationer
(side 55).
 Betjeningsknapper
• ///-knapper
Bruges til at vælge et element eller
ændre indstillingen.
• Knapperne
+/–
Bruges til at vælge en mappe (album)
på en MP3-disk eller USB-enhed.
 CLEAR-knap
Bruges til at slette et programmeret
nummer eller en mappe (side 21).
  -knap (effektindikator)
Bruges til at at aktivere eller deaktivere
effektindikatoren .

-knap (enter)
Bruges til at vælge et element eller
en indstilling.
 OPTIONS-knap
Bruges til at få vist en indstillingsmenu.
Tryk på / for at vælge den næste
indstillingsmenu.
DEL LINK: Til sletning af BLUETOOTHparringsoplysninger (side 29).
BT/NW STBY: Til indstilling af
BLUETOOTH/netværksstandbytilstand
(side 59).
AUTO STBY: Til indstilling af automatisk
standbytilstand (side 58).
BT AAC: Til modtagelse af data
i AAC-codec-format fra en
BLUETOOTH-enhed (side 28).
WPS: Til tilslutning til et netværk
ved brug af en WPS-kompatibel
netværksenhed (side 38).
NW RESET: Til initialisering af
netværkstilslutningen (side 36, 52).
UPDATE: Til opdatering af software
(side 60).
De tilgængelige menuen kan afviger
afhængigt af den anvendte funktion.
11DK
Tilslutninger
Tilslutning af antenner, højttaler og netledning
Højttaleren set bagfra
rød 
Strømindgang (AC IN)
Når alt andet udstyr er tilsluttet, skal du
tilslutte netledningen  til en stikkontakt
i væggen.
Højttalerstik (venstre/højre)
Tilslut den højre højttalerledning  til R,
og den venstre højttalerledning  til L.
AUDIO IN-stik (ekstern indgang)
Tilslut det valgfrie, eksterne udstyr med
et lydkabel (medfølger ikke).
12DK
LAN-stik
Slut et netværkskabel (medfølger ikke).
Antenner
 FM-stueantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300W)
 AM-rammeantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300W)
 DAB/FM-stueantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300WB)
Hvis du vil modtage radioudsendelser,
skal du tilslutte antennerne.
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op på en stabil overflade
(vindue, væg osv.).
Hold antennerne væk fra enheden,
strømledningen og andre AV-komponenter
for at undgå, at der opfanges støj.
Fastgør enden af FM-stueantennen
med selvklæbende tape.
Sådan forberedes
AM-rammeantennen
Introduktion
Fold en antenneledning
Rejs antennen, og sæt
ud omkring antennen,
den fast i åbningen, indtil
og rejs antennestanderen. der lyder et klik.
Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed
Tilslut en iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed til USB-porten .
Til tilslutning af en iPod/iPhone/iPad* til
USB-porten skal du bruge det USB-kabel,
der fulgte med din iPod/iPhone/iPad.
* Se "Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller"
(side 22) for at se, hvilken iPod/iPhone/iPad
du kan bruge med dette system.
13DK
Forberedelse af antennen til
det trådløse lokalnetværk
Når der oprettes en trådløs tilslutning, skal
du dreje den trådløse antenne på bagsiden
af enheden til lodret position.
Bemærkninger om signalstyrkeindikatoren
for det trådløse lokalnetværk
" " lyser på skærmen , når systemet
tændes, og den trådløse LAN-forbindelse
til adgangspunktet er etableret.* Kontroller
modtagelsesstatussen på det trådløse
LAN-signal, og installer systemet, hvor
det modtagne signal er stærkt. Jo flere
segmenter der er, jo stærkere er signalet.
*
14DK
vises også for en netværkskabelforbindelse
(LAN).
Påsætning af højttalerpuderne
Introduktion
Monter de medfølgende højttalerpuder
i bunden af højttalerne for at forhindre,
at de glider.
15DK
Isætning af batterierne
Ilæg de to medfølgende R6-batterier (AA),
med -siden først, så polerne vender som
vist nedenfor.
Bemærkninger
• Ved normal brug skulle batterierne kunne holde
i ca. seks måneder.
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere
tid, skal du fjerne batterierne for at undgå
beskadigelse som følge af batterilækage
og korrosion.
16DK
Indstilling af uret
4
Anvend samme fremgangsmåde
for at indstille minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker
strømforsyningskablet ud af stikkontakten,
eller hvis der opstår strømsvigt.
Introduktion
Indstil uret ved brug af knapperne
på fjernbetjeningen.
Visning af uret, når der er slukket
for systemet
Tryk på DISPLAY  flere gange for at få
vist uret. Uret vises i cirka 8 sekunder.
Hvis systemet er i BLUETOOTH-/
netværksstandbytilstand, vises uret
ikke, når der trykkes på DISPLAY .
1
Tryk på / (tænd/sluk)  for
at tænde for systemet.
2
Tryk på TIMER MENU  for at
vælge tilstanden til indstilling
af uret.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke
på /  flere gange for at vælge
"CLOCK" og derefter trykke på
(enter) .
3
Tryk på /  flere gange for
at indstille timetallet, og tryk
derefter på
(enter) .
17DK
Betjening
Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk
Mærkatside (trykt side)
 (åbn/luk) 
1
4
Tryk på knappen  (åbn/luk) 
for at lukke diskskuffen .
5
Tryk på knappen  (afspil/
pause) .
Tryk på CD FUNCTION .
Afspilningen starter.
Tryk på FUNCTION  på enheden
flere gange, indtil der vises "CD"
på skærmen .
Der vises "NO DISC" på skærmen.
2
Tryk på knappen  (åbn/luk) 
for at åbne diskskuffen .
3
Sæt en disk i, så mærkatsiden
vender opad.
Der er ingen disk i diskskuffen,
eller du har sat en disk i, der ikke
kan afspilles på dette system.
Se "Forholdsregler" (side 74),
og brug en disk, der kan afspilles.
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan fjerne en disk, og der vises
•
•
•
18DK
"LOCKED" på skærmen,  skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform
(f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre
en uoprettelig skade på systemet.
Brug ikke diske med tape, mærkater eller lim på,
da det kan medføre fejl.
Lad være med at røre ved overfladen på disken,
når du tager en disk ud.
Anden betjening
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis netledningen tages ud, mens systemet
er tændt, vender afspilningstilstanden
tilbage til Normal.
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  . Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  .
Vælge et
nummer eller
en fil
Tryk på / .
Finde et sted
i et nummer eller
en fil
Hold /  (or
/  på enheden)
nede under afspilning,
og slip knappen på
det ønskede sted.
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT  flere
gange, indtil der vises " "
(alle numre eller filer) eller
" 1" (enkelt nummer
eller fil).
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Tryk på
+/ 
flere gange.
afspiller systemet alle numre eller
filer på disken i tilfældig rækkefølge.
Når afspilningstilstanden Shuffle Play
er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller
systemet alle numre eller filer i den
valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
• Når du slukker for systemet, ryddes den
valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller
"FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden
vender tilbage til Normal (ingen angivelse
eller "FLDR").
Tage en disk ud
Tryk på   på enheden.
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge
afspilningstilstanden Normal (der vises
ingen angivelse eller "FLDR"*), tilstanden
Shuffle Play (der vises "SHUF" eller
"FLDR SHUF") eller afspilningstilstanden
Program (der vises "PGM").
Afspilningstilstand
* Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", afspilles
alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken.
Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd),
udfører systemet den samme funktion
som afspilningstilstanden Normal (ingen
angivelse) eller SHUF Play "SHUF".
Når der vises "PUSH STOP"
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden
under afspilning. Stop afspilning, og skift
afspilningstilstanden.
• "
" viser, at alle numre eller filer bliver
gentaget, indtil du stopper afspilning.
• " 1" angiver, at ét enkelt nummer eller
én enkelt fil gentages, indtil du stopper
afspilning.
• Hvis netledningen tages ud, mens
systemet er tændt, annulleres gentaget
afspilning.
Bemærkninger om tilstanden Shuffle Play
• Når afspilningstilstanden "SHUF",
Betjening
Sådan ændres
afspilningstilstanden
Bemærkninger om gentaget afspilning
• Undlad at gemme andre typer af
•
•
•
•
•
unødvendige mapper eller filer på
en disk, der indeholder MP3-filer.
Mapper, der ikke har nogen MP3-filer,
genkendes ikke på systemet.
Systemet kan kun afspille MP3-filer
med filtypenavnet ".mp3"
Selv hvis filnavnet har filtypen "mp3", men
filen ikke er en MP3-lydfil, kan afspilning
af en sådan fil generere en høj lyd, der
vil kunne beskadige systemet.
Det maksimale antal MP3-mapper og
filer, du kan have på dette system er:
– 999* mapper (inkl. rodmappe)
– 999 filer
– 250 filer i en enkelt mappe
– 8 mappeniveauer (i træstrukturen
til filer)
Kompatibilitet med alle typer software til
MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev
og -optagemedier garanteres ikke.
Inkompatible MP3-diske kan genere støj,
der kan være lydafbrydelser, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
* Det omfatter mapper uden MP3-filer eller andre
filer. Antallet af mapper, som systemet kan
registrere, kan være mindre end det faktiske
antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
19DK
Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning)
Programmer de valgte numre eller filer ved
brug af knapperne på fjernbetjeningen.
4
Vælg det ønskede musikeller filnummer.
Tryk på /  flere gange, indtil
det ønskede musiknummer eller den
ønskede fil vises.
Valgt musikeller filnummer
1
Tryk på CD FUNCTION .
Tryk på FUNCTION  på enheden
flere gange, indtil der vises "CD"
på skærmen .
Samlet spilletid for det
valgte musiknummer
eller den valgte fil
5
Tryk på
6
Gentag trin 3 og 5 for at tilføje
yderligere numre eller filer.
.
Der vises "--.--", når den samlede
spilletid overskrider 100 minutter for
en CD-DA, eller når du programmerer
MP3-filer.
Du kan programmere op til 25 numre
eller filer.
Hvis der vises "STEP FULL"
2
Tryk på PLAY MODE  flere
gange, indtil der vises "PGM"
for at vælge programmeret
afspilning, mens afspilleren
er stoppet.
3
Vælg en mappe (kun MP3-disk).
• Tryk på
+/  flere gange for
at vælge den ønskede mappe.
, hvis du vil
programmere alle filer i mappen.
• Tryk på
20DK
Du kan forsøge at programmere
26 numre eller filer.
Slet et programmeret nummer eller
en fil, og programmer det nye
nummer eller den nye fil igen.
Se "Sådan slettes programmet"
(side 21).
7
Tryk på  .
Programmet med musiknumre
eller filer starter afspilning.
• De programmerede musiknumre eller
filer forbliver tilgængelige, indtil du
fjerner disken fra diskskuffen eller
trækker netledningen ud.
• Du afspiller det samme program
igen ved at trykke på  .
Tryk på PLAY MODE  flere gange, indtil
"PGM" forsvinder, mens afspilleren er
standset.
Betjening
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Sådan slettes programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilningen
er stoppet. Hver gang du trykker på
knappen, slettes det sidst programmerede
nummer eller den sidst programmerede fil:
Når alle de programmerede numre eller filer
er slettet, vises der "NO STEP".
Bemærkninger
• Hvis disken skubbes ud efter programmering,
•
slettes alle de programmerede musiknumre
eller filer.
Hvis netledningen tages ud, mens systemet
er tændt, slettes de programmerede
musiknumre eller filer.
21DK
Afspilning af en iPod/iPhone/iPad
Du kan afspille en iPod/iPhone/iPad ved
at tilslutte den til systemet. Du kan betjene
din iPod/iPhone/iPad med knapperne
på dette system.
Kompatible iPod/iPhone/
iPad-modeller
Følgende iPod/iPhone/iPad-modeller
kan bruges med dette system:
Kompatible
modeller
USBtilslutning
AirPlaytilslutning
iPod touch
(5. generation)


iPod touch
(4. generation)


iPod touch
(3. generation)


iPod nano
(7. generation)

—
iPod nano
(6. generation)

—
iPod nano
(5. generation)

—
iPod nano
(4. generation)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4. generation)


iPad mini


iPad
(3. generation)


iPad 2


iPad


fra og med april 2013.
22DK
"Made for iPod", "Made for iPhone",
og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk
tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes
til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og
er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør sammen med iPod, iPhone eller
iPad kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
1
Tryk på USB FUNCTION .
2
Tilslut det USB-kabel, der fulgte
med din iPod/iPhone/iPad, til
USB-porten  på enheden.
Tryk på FUNCTION  på enheden
flere gange, indtil der vises "USB"
på skærmen .
3
Tilslut det USB-kabel, der fulgte
med din iPod/iPhone/iPad til din
iPod/iPhone/iPad.
Funktionsindikatoren på skærmen 
ændres fra "USB" til "iPod".
4
Når der vises "iPod" på
skærmen , skal du trykke på
  for at starte afspilning.
Opladning af en iPod/
iPhone/iPad
Hvis du tilslutter en iPod/iPhone/iPad
til dette system, når systemet er tændt,
starter opladning automatisk.
1
Tænd for systemet.
2
Sæt stikket til din iPod/iPhone/
iPad i USB-porten på enheden.
Tryk på / (tænd/sluk)  for
at tænde for systemet.
Du kan udføre følgende betjening ved hjælp
af knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden på systemet.
Betjening
Anden betjening
Yderligere oplysninger om tilslutning
finder du i side 13.
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på   eller  .
Tryk på knappen igen for
at genoptage
afspilningen.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  .
Sådan stoppes opladningen af din iPod iPod/
iPhone/iPad
Vælge et spor
eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Tryk på / .
Tryk på /  for at slukke systemet,
og tag derefter kablet til din iPod/
iPhone/iPad ud.
Finde et sted
i et nummer
eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Hold / 
(/  nede under
afspilning, og slip
knappen på det ønskede
sted.
Opladning af din iPod/iPhone/iPad
starter. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til din
iPod/iPhone/iPad.
Bemærkninger om opladning
• Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad,
når systemet er slukket.
• Hvis systemet går i standbytilstand under
Bemærkninger
• Systemets ydeevne kan variere, afhængigt af
•
•
•
•
specifikationerne for din iPod/iPhone/iPad.
Undlad at bære systemet, når der er tilsluttet en
iPod/iPhone/iPad til systemet. Det kan medføre
en funktionsfejl.
Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge
VOLUME +/  på fjernbetjeningen eller
VOLUME-knappen  på eheden.
Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone/iPad
angående betjening af din iPod/iPhone/iPad.
Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at
data, der er indspillet på en iPod/iPhone/iPad,
går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone/
iPad benyttes sammen med dette system.
•
opladning af en iPod/iPhone/iPad, stopper
den igangværende opladning. Før du oplader,
skal du deaktivere den automatiske
standbyfunktion. Yderligere oplysninger
finder du i "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 58).
Batteriikonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen
viser, om opladning er i gang.
23DK
Afspilning af en fil på en USB-enhed
Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en
USB-enhed på dette system, ved at tilslutte
en USB-hukommelse eller en USB-enhed
til systemet.
Følgende lydformater kan afspilles på dette
system MP3/WMA*/AAC*.
Se nedenstående websteder for at få
oplysninger om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) eller filer, der er
downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke
afspilles på dette system. Hvis du forsøger at
afspille disse filer, vil systemet afspille den
næste ubeskyttede lydfil.
1
24DK
Tryk på USB FUNCTION .
Tryk på FUNCTION  på enheden
flere gange, indtil der vises "USB"
på skærmen .
2
Tilslut USB-enheden direkte eller
via det USB-kabel, der fulgte med
USB-enheden til USB-porten 
på enheden.
3
Tryk på   for at starte
afspilning.
Anden betjening
Du kan udføre følgende betjening ved hjælp
af knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden på systemet.
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  . Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  . Hvis du vil
genoptage afspilning, skal du
trykke på  *1. Hvis du
vil annullere genoptagelse
af afspilning, skal du trykke
på   igen*2.
Vælge en
mappe
Tryk på
gange.
Vælge en fil
Tryk på / .
Finde et sted
i en fil
Hold /  (/
 nede under afspilning, og
slip knappen på det ønskede
sted.
Vælge
gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT  flere
gange, indtil der vises " "
(alle lydfiler) eller " 1" (enkelt
lydfil).
*1
*2
+/  flere
Ved afspilning af en VBR MP3/WMA-fil
genoptager systemet muligvis afspilning
fra et andet sted.
Når genoptagelse af afspilning annulleres,
vender skærmen tilbage til antallet af mapper.
Sådan ændres
afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge
afspilningstilstanden Normal (der vises
ingen angivelse eller "FLDR")*1) eller
tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF"
eller "FLDR SHUF"*2).
*1
*2
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis netledningen tages ud, mens systemet
er tændt, vender afspilningstilstanden
tilbage til Normal.
Bemærkninger om gentaget afspilning
• "
" viser, at alle filer bliver gentaget,
indtil du stopper afspilning.
• " " angiver, at ét enkelt nummer eller
én enkelt fil gentages, indtil du stopper
afspilning.
• Hvis netledningen tages ud, mens
systemet er tændt, annulleres gentaget
afspilning.
Bemærkning om tilstanden Shuffle Play
Når du slukker for systemet, ryddes den
valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller
"FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden
vender tilbage til Normal (ingen angivelse
eller "FLDR").
•
•
•
alle filerne på USB-enheden. Hvis USB-enheden
indeholder mange mapper eller filer, kan
det tage lang tid at afslutte indlæsningen
af USB-enheden.
Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage
lang tid at overføre signaler fra systemet eller
at afslutte læsning af USB-enheden.
Kompatibilitet med alle typer software til
kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler
på USB-enheden oprindeligt blev kodet med
inkompatibel software, kan de pågældende filer
generere støj, eller fungerer muligvis ikke.
Det maksimale antal USB-mapper og filer, du
kan have på den USB-enhed, der er kompatibel
med dette system er:
– 1.000* mapper (inkl. rodmappe)
– 3.000 filer
– 250 filer i en enkelt mappe
– 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
Betjening
Når der ikke vælges nogen angivelse, afspiller
systemet alle filerne fra USB-enheden. Når der
vælges "FLDR", afspiller systemet alle filerne i
den valgte mappe på USB-enheden.
Når der vælges "SHUF", blander og afspiller
systemet alle lydfilerne på USB-enheden. Når
der vælges "FLDR SHUF", afspiller systemet alle
filerne i den valgte mappe.
• Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet
* Dette omfatter mapper, der ikke har nogen
lydfiler, der kan afspilles, og tomme mapper.
Antallet af mapper, som systemet kan
registrere, kan være mindre end det faktiske
antal mapper, afhængigt af
mappestrukturen.
• Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
• Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler,
genkendes ikke.
• Du kan lytte til følgende lydformater på dette
system:
– MP3: filtypenavnet “.mp3”
– WMA: filtypenavnet “.wma”
– AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige
filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes,
kan systemet udsende støj, eller der kan opstå
fejlfunktion.
Bemærkninger
• Systemets afspilningsrækkefølge kan være
•
•
•
•
forskellig fra den tilsluttede digitale
musikafspillers rækkefølge.
Sørg for at slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
Når det er nødvendigt med en USBkabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel,
der fulgte med den USB-enhed, som skal
tilsluttes. Hvis du ønsker oplysninger
om tilslutning, kan du se i den
betheningsvejledning, der fulgte med
den USB-enhed, der skal tilsluttes.
Det kan tage tid, før der vises "READING" efter
tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede
USB-enhed.
Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
25DK
Afspilning af en USB-enhed
Hvis du tilslutter en USB-enhed til dette
system, når systemet er tændt, starter
opladning automatisk.
1
2
Tænd for systemet.
Tryk på / (tænd/sluk) 
for at tænde for systemet.
Tilslut en USB-enhed i porten
USB på enheden.
Yderligere oplysninger om tilslutning
finder du i side 13.
Sådan stoppes opladningen af USB-enheden
Tryk på /  for at slukke systemet,
og tag derefter USB-kablet ud.
Bemærkninger om opladning
• Du kan ikke oplade USB-enheden, når systemet
•
26DK
er slukket. Nogle USB-enheder kan muligvis ikke
oplades på grund af deres egenskaber
Hvis systemet går i standbytilstand under
opladning af en USB-enhed, stopper den
igangværende opladning. Før du oplader,
skal du deaktivere den automatiske
standbyfunktion. Yderligere oplysninger
finder du i "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 58).
Forberedelse til BLUETOOTH-tilslutning
Systemet understøtter registrering
og tilslutning af BLUETOOTH-enheden
og NFC, som aktiverer datakommunikation
ved blot at røre ved en angivet placering.
Hvis du ønsker oplysninger om NFC, kan
du se "Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)"
(side 30).
Hvad er parring?
BLUETOOTH-enhederne, der skal forbindes,
skal registreres af hinanden i forvejen.
Parring er den handling, hvor to enheder
registreres.
Når parringen er gennemført, er det ikke
nødvendigt at udføre den igen. I følgende
situationer skal der dog udføres en
parringshandling igen:
• Parringsoplysningerne blev slettet, da
BLUETOOTH-enheden blev repareret.
• Du forsøger at parre systemet med flere
end 10 BLUETOOTH-enheder.
Dette system kan parres med op til ni
BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer
endnu en BLUETOOTH-enhed efter
parring med de første 9 er udført,
overskrives parringsoplysningerne for
den enhed, der først blev tilsluttet
systemet, med dem på den nye enhed.
• Parringsregistreringsoplysningerne
på dette system slettes fra den
tilsluttede enhed.
• Hvis du initialiserer systemet eller sletter
parringshistorikken i systemet, slettes alle
parringsoplysningerne.
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren midt på
BLUETOOTH-knappen  giver mulighed
for at tjekke BLUETOOTH-statussen.
Systemstatus
Indikator- Indikatorfarve
status
Systemet er i
BLUETOOTHstandby (når
systemet er
tændt).
Blå
Blinker
langsomt.
Under
BLUETOOTHparring
Blå
Blinker hurtigt.
Systemet
forsøger at
oprette
forbindelse til
en BLUETOOTHenhed
Blå
Blinker.
Systemet har
opnået
forbindelse med
en BLUETOOTHenhed
Blå
Lyser.
Betjening
Du kan lytte til musik fra din iPod/iPhone/
iPad eller BLUETOOTH-enhed via en trådløs
forbindelse.
Før du bruger BLUETOOTH-funktionen,
skal du udføre parring for at registrere din
BLUETOOTH-enhed.
Dette system understøtter BLUETOOTH
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
og AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile). Yderligere oplysninger finder du
i "Trådløs BLUETOOTH-teknologi" (side 76).
Bemærkninger
• Du finder oplysninger om betjening af den
•
BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, i den
betjeningsvejledning, der blev leveret med din
BLUETOOTH-enhed.
Den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes,
skal understøtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
27DK
Aktivering af modtagelse
af AAC-codec
Du kan modtage data i AAC-codec-format
fra en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil
aktivere modtagelse, skal du opsætte det
ved brug af indstillingsmenuen.
1
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
2
Tryk på /  flere gange for at vælge
"BT AAC", og tryk derefter på
.
3
Tryk på /  flere gange for at vælge
"ON" eller "OFF", og tryk derefter
på
.
ON: for at modtage i AAC-codec-format
OFF: for at modtage i SBC-codec-format
Bemærkninger
• Hvis du starter opsætning under BLUETOOTHtilslutning, afskæres tilslutningen.
• Når du bruger et Apple-produkt, skal du
•
opdatere det til den seneste softwareversion.
Hvis du ønsker oplysninger om opdatering, kan
du se den betjeningsvejledning, der blev leveret
med dit Apple-produkt.
Hvis lyden afbrydes under modtagelse
i AAC-codec-format, skal du indstille
BT AAC-menuen til "OFF".
1
Placer den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, inden for en
afstand af 1 meter fra systemet.
2
Tryk på BLUETOOTH
FUNCTION .
Parring af systemet med
en BLUETOOTH-enhed
Tilslutningseksempel
BLUETOOTH-enhed, f.eks.
en "WALKMAN"*
* Kontroller, om din WALKMAN er
en BLUETOOTH-enhed, ved at se
i den betjeningsvejledning, der blev
leveret med din WALKMAN.
28DK
Tryk på FUNCTION  på enheden flere
gange, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
BLUETOOTH-indikatoren blinker
langsomt blåt.
• Hvis systemet har været automatisk
tilsluttet BLUETOOTH-enheden
tidligere, skal du trykke på
BLUETOOTH  på enheden for at
annullere tilslutningen, så der vises
"BT AUDIO" på skærmen .
3
BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt blåt, og "PAIRING" blinker
på skærmen .
Systemet er i parringstilstand.
4
• Dette system vises som
•
•
•
"SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)"
eller "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)".
Hvis det ikke vises, skal du udføre
proceduren fra trin 1 igen.
Når du opretter tilslutning med dette
system, skal du vælge lydprofilen (A2DP,
AVRCP) på BLUETOOTH-enheden.
Hvis BLUETOOTH-enheden ikke
understøtter AVRCP-profilen (Audio
Video Remote Control Profile), kan du ikke
afspille eller stoppe afspilning på systemet.
Du finder oplysninger om betjening af den
BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes,
i den betjeningsvejledning, der blev
leveret med din BLUETOOTH-enhed.
Vælg "SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)" eller
"SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)" på skærmen
af BLUETOOTH-enheden.
Hvis der vises en meddelelse om
en adgangskode på BLUETOOTHenheden, kan du indtaste "0000".
enhed kan tilslutningen starte
automatisk, når parringen
er gennemført.
Bemærkninger
• "Passkey" kan være betegnet som "Passcode",
"PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.
• Systemets parringsstandbystatus annulleres
•
efter ca. 5 minutter. Hvis parringen ikke lykkes,
skal du begynde fra trin 1 igen.
Hvis du vil foretage parring med flere
BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre
trin 1 til 6 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
Tip
Du kan udføre en parring eller forsøge at foretage
en BLUETOOTH-tilslutning med en anden
BLUETOOTH-enhed, mens BLUETOOTHtilslutningen etableres med en BLUETOOTHenhed. Den aktuelt etablerede BLUETOOTHtilslutning annulleres, når BLUETOOTHtilslutningen med en anden enhed etableres.
Betjening
Udfør parring på BLUETOOTHenheden, og søg efter dette
system med BLUETOOTHenheden.
Når søgningen er fuldført, vises der
en liste over fundne enheder på
BLUETOOTH-enhedens skærm.
5
• Afhængigt af typen af BLUETOOTH-
Tryk på, og hold BLUETOOTH 
nede på enheden i 2 sekunder
eller længere.
Sådan slettes alle
parringsregistreringsoplysninger
1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION .
• Tryk på FUNCTION  på enheden flere
•
gange, indtil der vises "BT AUDIO"
på skærmen .
Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTHenhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed på systemets -skærm.
Tryk på BLUETOOTH  på enheden for
at annullere tilslutningen med den
BLUETOOTH-enhed, så der vises "BT AUDIO"
på skærmen .
2
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
3
Tryk på /  flere gange for at
vælge "DEL LINK", og tryk derefter
på
.
4
Tryk på /  flere gange for at vælge
"OK", og tryk derefter på
.
Der vises "COMPLETE" på skærmen , og alle
parringsoplysninger slettes.
Bemærk
6
Betjen BLUETOOTH-enheden,
og foretag BLUETOOTHtilslutningen.
Hvis du har slettet parringsoplysningerne,
kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning,
medmindre du gennemfører en parring igen. Hvis
du vil tilslutte en BLUETOOTH-enhed igen, skal du
angive adgangskoden på BLUETOOTH-enheden.
Når parring er fuldført, og forbindelsen
med BLUETOOTH-enheden er etableret
korrekt, ændres skærmen  til
"BT AUDIO" fra "PAIRING", og
BLUETOOTH-indikatoren  blinker
langsomt blåt.
29DK
Tilslutning med et enkelt
tryk (NFC)
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi til kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem forskellige
enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
NFC aktiverer datakommunikation ved
blot at røre ved en angivet placering
med enheden.
Kompatible smartphones er dem, der er
udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt
operativsystem: Android version 2.3.3 eller
nyere med undtagelse af Android 3.x).
Se nedenstående websted for at få
oplysninger om kompatible enheder.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Forberedelse af din smartphone (Android)
Der skal være installeret et NFC-kompatibelt
program på din smartphone. Hvis det
ikke er installeret, kan du downloade
"NFC Easy Connect" fra Google Play.
• I nogle lande og områder kan der
muligvis ikke downloades et
NFC-kompatibelt program.
• På nogle smartphones kan denne
funktion være tilgængelig uden
download af "NFC Easy Connect".
I denne situation kan betjeningen
og specifikationerne for smartphonen
være anderledes end beskrevet i denne
vejledning. Du kan finde yderligere
oplysninger i den betjeningsvejledning,
der blev leveret med din smartphone.
1
Åbn nedenstående websted for at
installere programmet.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode
Læs følgende 2D-kode for at få adgang.
30DK
2
Indstil din smartphone for at aktivere
NFC-funktionen.
Du kan finde yderligere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der blev leveret
med din smartphone.
Om programmet "NFC Easy Connect"
Dette er et gratis program, specielt
til anvendelse på Android. Søg på
internettet efter detaljerede oplysninger
på "NFC Easy Connect", og download
programmet.
• I nogle lande og områder kan der muligvis ikke
downloades et NFC-kompatibelt program.
Oprettelse af en tilslutning til din
smartphone med et enkelt tryk
Rør blot ved systemet med din smartphone.
Systemet tændes automatisk, og parring
og BLUETOOTH-tilslutning etableres.
1
Start programmet "NFC Easy Connect"
på din smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.
2
Rør blot ved enheden med din
smartphone.
Rør med smartphonen på N-mærket på
enheden, og bevar kontakten, indtil din
smartphone vibrerer.
Tilslut din smartphone ved at følge
anvisningerne på skærmen.
Se i brugervejledningen til din smartphone,
hvor den del findes, der skal bruges som
kontaktpunkt.
Sådan afbryder du med et enkelt tryk
Hvis du vil afbryde den etablerede
tilslutning, skal du røre ved N-mærket
på enheden med din smartphone.
Sådan afbryder du en tilsluttet enhed med
et enkelt tryk
Betjening
Når du rører ved enheden med en NFCkompatibel smartphone, mens der er
en anden BLUETOOTH-enhed tilsluttet
systemet, afbrydes BLUETOOTH-enheden,
og systemet tilsluttes din smartphone.
Når du rører med den smartphone, der
er tilsluttet dette system, på et andet
NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset
eller -højttaler, frakobles smartphonen
fra systemet og tilsluttes til den
BLUETOOTH-enhed, der er blevet
rørt ved.
31DK
Lytte til musik via en BLUETOOTHtilslutning
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed, der
er parret med systemet, og afspille musik
gennem BLUETOOTH-tilslutningen.
Du kan justere lydstyrken af systemet og
foretage følgende afspil/stop-handlinger
ved brug af den tilsluttede BLUETOOTHenhed. Hvis du ønsker oplysninger
om betjeningerne, kan du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte
med din BLUETOOTH-enhed.
2
Etabler BLUETOOTH-tilslutning
med BLUETOOTH-enheden.
Når tilslutningen er etableret, vises der
"CONNECT" på skærmen , hvorefter
det navn, der er angivet på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed, vises.
• Hvis BLUETOOTH-enheden har været
tilsluttet til systemet tidligere, kan
det blive tilsluttet automatisk, uden
at der kræves nogen handling fra
brugerens side.
• Hvis du ønsker oplysninger om
betjeningerne af BLUETOOTHenheden, kan du se i den
betjeningsvejledning, der blev leveret
sammen med din BLUETOOTHenhed.
Kontroller følgende, før du afspiller musik:
• BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTHenheden er aktiveret.
• Parring med systemet er gennemført.
3
Tryk på   for at starte
afspilning.
• Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
skal du muligvis på forhånd starte
en musikafspiller på BLUETOOTHenheden
• Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
skal du muligvis trykke på  
to gange.
4
1
Tryk på BLUETOOTH
FUNCTION .
BLUETOOTH-indikatoren blinker
langsomt blåt.
• Tryk på FUNCTION  på enheden
flere gange, indtil der vises
"BT AUDIO" på skærmen .
32DK
Tryk på VOLUME +/  for
at justere lydstyrken.
• Drej knappen VOLUME  på
enheden mod venstre eller højre
for at justere lydstyrken.
• Hvis lydstyrken ikke kan ændres,
skal du justere den på din
BLUETOOTH-enhed.
Anden betjening
Du kan udføre følgende betjening ved hjælp
af knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden på systemet.
Skal du gøre følgende:
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på  *.
Stoppe
afspilningen
Tryk på  .
Vælge en
mappe
Tryk på
Vælge en fil
Tryk på / .
Finde et sted
i en fil
Hold /  (eller
/  på enheden)
nede under afspilning,
og slip knappen på det
ønskede sted.
+/ .
Betjening
Hvis du vil
* Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal
du muligvis trykke på   to gange.
Bemærk
De betjeninger, der er beskrevet i denne manual,
er muligvis ikke tilgængelige på visse BLUETOOTHenheder. I tillæg kan de faktiske betjeninger
variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTHenhed.
Sådan kontrollerer du adressen på
en tilsluttet BLUETOOTH-enhed
Tryk på DISPLAY , mens det navn,
der er angivet på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed, vises på skærmen .
BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to
afsnit på systemets skærm i 8 sekunder.
Sådan annullerer du tilslutningen
med BLUETOOTH-enheden
Tryk på BLUETOOTH  på enheden.
Der vises "DISCONNECT" på skærmen .
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan
tilslutningen annulleres automatisk, når
du stopper afspilningen.
33DK
Netværkstilslutninger
Sådan tilslutter du dit netværk
Opsætning af netværket efter du
har kontrolleret dit netværksmiljø.
Se følgende beskrivelser.
Opsætning af et trådløst netværk
Vælg den passende metode, og angiv
netværksindstillingerne. Tilslut ikke
noget netværkskabel (LAN) til systemet.
• Mulighed 1: Metode ved brug af et
program til smartphones eller tablet
(Android-enhed/iPhone/iPod touch/
iPad) (side 35)
• Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode
ved brug af søgning efter et
adgangspunkt (til PC/Mac) (side 36)
• Mulighed 3: Metode ved brug af
en WPS-trykknap ved adgangspunktet,
der understøtter WPS (side 38)
Opsætning af et kabelforbundet
netværk
• Mulighed 4: DHCP-metode (side 39)
Tip
Ved tilslutning til den faste IP-adresse og
indstilling af proxyserveren skal du bruge
skærmen i trin 8 af "Mulighed 2: Manuel
indstillingsmetode ved brug af søgning efter
et adgangspunkt (til PC/Mac)" (side 36).
34DK
Opsætning af et trådløst netværk
Bemærk
Mulighed 1: Metode
ved brug af et program til
smartphones eller tablet
(Android-enhed/iPhone/
iPod touch/iPad)
Bemærkninger
• Før denne procedure startes, skal du være
•
•
1
opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil
være beskyttet, før opsætningen er fuldført.
Efter opsætningen er fuldført, vil dit Wi-Finetværk igen være beskyttet, når du har
indstillet sikkerheden på dit trådløse LAN.
Følgende procedure skal fuldføres inden for
30 minutter. Hvis du ikke kan fuldføre den, skal
du slukke systemet og starte fra trin 1 igen.
Hvis der opstår problemer under
netværksopsætningen, skal du starte
forfra fra trin 1.
Hav dit trådløse netværksnavn
(SSID) og sikkerhedsnøglen (hvis
det er relevant), til den trådløse
LAN-router/adgangspunktet klar
som reference.
Du finder oplysninger om SSID
og sikkerhedsnøglen
i betjeningsvejledningen til
din trådløse LAN-router/
adgangspunktet.
2
Download programmet
"NS Setup".
Netværkstilslutninger
Når du opsætter en trådløst netværk, blive
du måske bedt om at angive SSID (trådløst
netværksnavn) og sikkerhedsnøglen (WEPeller WPA-nøgle). Sikkerhedsnøglen (eller
netværksnøglen) er en krypteringsnøgle, der
bruges til at begrænse de enheder, der kan
kommunikeres med. Bruges til at forøge
sikkerheden for enheder, der kommunikerer med
en trådløs LAN-router/et trådløst adgangspunkt.
Du kan downloade det gratis program
fra "Google Play" til Android-enheder
eller "App Store" til iPhone/iPod touch/
iPad på webstedet.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8
Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode
Læs følgende 2D-kode for at få adgang.
Android
iOS
SSID (trådløst netværksnavn)
Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle)
Du kan nemt søge efter programmet,
hvis du skriver "NS Setup" i søgefeltet
på skærmen.
35DK
3
Tryk på / (tænd/sluk) 
for at tænde for systemet.
4
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
Mulighed 2: Manuel
indstillingsmetode ved
brug af søgning efter
et adgangspunkt
(til PC/Mac)
Bemærk
5
Tryk på /  flere gange for
at vælge "NW RESET", og tryk
derefter på
. Når der vises
"OK" på skærmen, skal du trykke
på
.
Systemet slukkes automatisk.
6
Du skal være opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk
ikke vil være beskyttet, før opsætningen er
fuldført. Efter opsætningen er fuldført, vil dit Wi-Finetværk igen være beskyttet, når du har indstillet
sikkerheden på dit trådløse LAN.
1
Tryk på / (tænd/sluk) 
for at tænde for systemet.
When
blinker på skærmen ,
skal du udføre følgende.
SSID (trådløst netværksnavn)
Ved opsætning med en iPhone/
iPod touch/iPad
Gå fra startskærmen til [Settings]
(Indstillinger) - [Wi-Fi], og vælg
"Sony_Wireless_Audio_Setup".
Hvis der ikke vises
"Sony_Wireless_Audio_Setup", skal
du vente, indtil
blinker på
skærmen  og derefter udføre
søgningen igen.
7
Start programmet "NS Setup".
8
Udfør opsætning ved at følge
vejledningen på skærmen.
Når opsætningen er fuldført, skal du
trykke på knappen "Play test sound"
for at bekræfte betjening af systemet
ved at afspille testtonen.
Bemærkninger
• Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises,
skal du gentage trin 4 og de efterfølgende.
• Du skal ikke tilslutte netværkskablet (LAN).
36DK
Hav dit trådløse netværksnavn
(SSID) og sikkerhedsnøglen (hvis
det er relevant), til den trådløse
LAN-router/adgangspunktet
klar som reference.
Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle)
Du finder oplysninger om
SSID og sikkerhedsnøglen
i betjeningsvejledningen til din
trådløse LAN-router/adgangspunktet.
2
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
3
Tryk på /  flere gange for
at vælge "NW RESET", og tryk
derefter på
.
Systemet slukkes automatisk.
4
Tryk på / (tænd/sluk)  for
at tænde for systemet.
5
Til Windows Vista
Tænd din PC.
Klik på ikonet
nederst på
skærmen.
Vælg [Connect to a network]
(Opret forbindelse til et netværk).
Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
Tilslut enheden til en Mac
eller en PC.
For Mac OS X
Tænd din Mac.
Vælg ikonet
øverst på skærmen.
Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
Vælg eller tryk på ikonet
eller
.
Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
6
Gå til skærmen [Sony Network
Device Setting] (Indstilling af
Sony-netværksenhed).
Til Mac
Start Safari, og vælg [Bonjour]
under
([Bookmarks] (Bogmærker)),
og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Til PC
Start browseren, og indtast en af
følgende websteder i browserens
adresselinje.
7
Netværkstilslutninger
Til Windows 8 (Windows UI)
Tænd din PC.
Flyt musemarkøren til det øverste
højre (eller nederste højre) hjørne
på startskærmen for at få vist
amuletterne, og vælg [Settings]
(Indstillinger).
Brug et berøringspanel til at få vist
amuletterne med en
strygebevælgelse fra højre side
af startskærmen, og vælg [Settings]
(Indstillinger).
Vælg det ønskede sprog, når
skærmen [Language Setup]
(Opsætning af sprog) vises.
Til Windows 7/Windows 8
Tænd din PC.
Klik eller tryk på skrivebordet
på startskærmen.
Vælg ikonet
eller
nederst
på skærmen.
Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
37DK
8
Vælg [Network Settings]
(Netværksindstillinger) i menuen.
Mulighed 3: Metode ved
brug af en WPS-trykknap
ved adgangspunktet, der
understøtter WPS
1
Network Settings (Netværksindstillinger)
9
Vælg det SSID, der er på den
trådløse LAN-router/
adgangspunktet, og indtast
sikkerhedsnøglen (hvis det er
relevant).
Undersøg, om netværkskablet
(LAN) (medfølger ikke)
er frakoblet.
Du skal frakoble netværkskablet (LAN),
mens netledningen er frakoblet, hvis
netværkskablet (LAN) er tilsluttet.
2
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
3
Tryk på /  flere gange for
at vælge "WPS", og tryk derefter
på
.
Der vises "OK" på skærmen .
• Hvis du vil annullere indstillingen,
skal du trykke på /  for at vælge
"CANCEL", og tryk derefter på
.
SSID
10 Vælg [Apply] (Anvend).
11
12
4
Tryk på
5
Tryk på knappen WPS
på adgangspunktet.
.
"WPS" blinker.
Vælg [OK] i det viste vindue.
Systemet genstarter automatisk.
Tilslut din Mac eller PC til
den trådløse LAN-router/
adgangspunktet, der
skal bruges.
Knappen WPS*
Bemærk
Denne procedure skal fuldføres inden for
30 minutter. Hvis du ikke kan fuldføre den,
skal du starte forfra fra trin 3.
* Placeringen og formen på knappen WPS
er forskellig, afhængigt af modellen
på adgangspunktet.
Tip
Du finder oplysninger om knappen WPS
i betjeningsvejledningen til din trådløse
LAN-router/adgangspunktet.
38DK
Opsætning af kabelforbundne netværk
Mulighed 4: DHCP-metode
1
Kontroller, at din computer
og din router er tændt.
2
Tilslut systemet og routeren ved
brug af et netværkskabel (LAN)
(medfølger ikke).
3
Tilslut routeren og din
computer ved brug af et andet
netværkskabel (LAN) (medfølger
ikke) eller en trådløs LANforbindelse.
Netværkstilslutninger
Sædvanligvis er DHCP-indstillingen sat til
ON (TIL), når du slutter din computer til
netværket.
Prøv følgende metode, hvis du bruger et
kabelforbundet netværk.
Sæt DHCP-indstillingen på din computer
til ON (TIL) på forhånd.
Netværkskabel (LAN)
(medfølger ikke) eller en
trådløs LAN-forbindelse
Netværkskabel (LAN)
(medfølger ikke)
4
Tænd systemet.
lyser på skærmen , når
tilslutningen er oprettet.
39DK
Lytte til lydindhold ved brug af DLNA
(Digital Living Network Alliance)
Du kan afspille indhold fra DLNAkompatible servere som f.eks. din computer
eller netværksradio på denne enhed ved
at betjene serveren ved brug af
programmet "Network Audio Remote"*.
En DLNA-kompatibel-controllerenhed
(en fjernbetjeningsenhed osv.) er
nødvendig til betjeningen.
Du kan bruge Windows 7/Windows 8 som
både server og controller.
Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode
Læs følgende 2D-kode for at få adgang.
Android
iOS
Enhed med Network Audio Remote*
eller DLNA-controller
Server
Styring
Netværksstyret
afspiller (dette
system)
Adgang
Levering
* Network Audio Remote er et program til iOS
og Android. Sony leverer programmet
"Network Audio Remote" gratis.
Du finder flere oplysninger på følgende
websted.
Du kan downloade det gratis program fra
"Google Play" til Android-enheder eller
"App Store" til iPhone/iPod Touch/iPad
på webstedet.
Du kan nemt søge efter programmet,
hvis du skriver "Network Audio Remote"
på søgeskærmen.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Systemet kan afspille lydindhold, som er
gemt på serveren, i MP3-, lineær PCM-,
WMA- og AAC*-format. Lydindhold, der
er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital
Rights Management), kan ikke afspilles
på dette system.
* Systemet kan kun afspille AAC-filer med
filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp".
Bemærkninger
• Generelt tager det nogen tid at genkende hver
•
•
DLNA-kompatibel-enhed, der aktuelt bruges,
når du lytter til lydindhold via et
hjemmenetværk.
Systemet kan ikke afspille filer i WMA-format
med DRM-copyrightbeskyttelse. Hvis en WMAfil ikke kan afspilles på systemet, skal du
kontrollere filens egenskaber på din computer
for at se, om filen er DRM-copyrightbeskyttet.Åbn en mappe eller et drev, hvor WMA-filen er
gemt, og højreklik på filen for at få vist vinduet
[Property] (Egenskaber). Når fanen [Licence]
(Licens) vises, er filen DRM-copyrightbeskyttet
og kan ikke afspilles på denne enhed.
Du kan muligvis ikke afspille noget indhold med
DLNA CERTIFIED-produkter.
Tip
Netværksfunktionen er tilgængelig ved afspilning
af lydindhold på en DLNA -kompatibel server eller
controllerenhed, selvom du ikke kan vælge den
ved brug af funktionsknapperne på enheden
på dette system.
40DK
Lytte til lydindhold på en
computer med Windows 8
2
Vælg ikonet
Windows 8 understøtter DLNA1.5.
Windows 8 kan bruges som både
server og controller. Du kan nemt lytte
til lydindhold, der er lagret på serveren,
ved at bruge funktionen [Play To]
(Afspil til) i Windows 8.
3
Højreklik på navnet på det
tilsluttede netværk, eller tryk
på og hold det nede, og vælg
[Turn sharing on or off]
(Slå deling til eller fra).
4
Vælg [Yes, turn on sharing and
connect to devices] (Ja, aktivér
deling, og opret forbindelse
til enheder).
eller
.
Styring og
levering
Netværksstyret
afspiller (dette
system)
Netværkstilslutninger
DLNA -controller/-server
(Windows 8-baseret
computer)
Bemærk
De elementer, der vises på computeren, kan afvige
fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt
af versionen af operativsystemet eller
computermiljøet. Du finder flere oplysninger
i Hjælp til din computer.
Opsætning af en computer
med Windows 8
1
Flyt musemarkøren til det øverste
højre (eller nederste højre) hjørne
på startskærmen for at få vist
amuletterne, og vælg [Settings]
(Indstillinger).
Brug et berøringspanel til at få vist
amuletterne med en strygebevælgelse
fra højre side af startskærmen, og vælg
[Settings] (Indstillinger).
41DK
Lytte til lydindhold, der er lagret
på en computer med Windows 8
4
Brug af "Music" (Musik) på Windows 8
(Windows UI)
1
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Systemet skifter til
netværksfunktionstilstand, og
det valgte lydindhold fspilles.
Vælg [Music] (Musik)
på startskærmen.
Brug af Windows Media Player
1
2
Vælg det ønskede lydindhold,
og start afspilning.
3
Flyt musemarkøren til det øverste
højre (eller nederste højre) hjørne
på startskærmen for at få vist
amuletterne, og vælg [Devices]
(Enheder).
Brug et berøringspanel til at få vist
amuletterne med en strygebevælgelse
fra højre side af startskærmen, og vælg
[Devices] (Enheder).
42DK
Højreklik på startskærmen.
Brug et berøringspanel, og brug en
strygebevælgelse fra bunden mod
toppen af startskærmen, og vælg
[All apps] (Alle apps) nederst til højre
på skærmen.
2
Vælg [Windows Media Player].
Højreklik på det ønskede
lydindhold, eller tryk på
og hold det nede
4
Vælg [Play To] (Afspil til)
i menuen.
1
Højreklik på startskærmen.
2
Vælg [Windows Media Player].
3
Klik eller tryk på [Stream], og
vælg [More streaming options]
(Flere streamingindstillinger).
Brug et berøringspanel, og brug en
strygebevælgelse fra bunden mod
toppen af startskærmen, og vælg
[All apps] (Alle apps) nederst til
højre på skærmen.
Netværkstilslutninger
3
Opsætning af DLNA-controlleren til brug
med denne PC
Enhedslisten vises.
5
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Systemet skifter til
netværksfunktionstilstand,
og det valgte lydindhold fspilles.
43DK
4
Kontroller, at alle enhederne
er tilladte.
Opsætning af en computer med
Windows 7
1
Gå til [Start] - [Control Panel]
(Kontrolpanel), og vælg [View
network status and tasks] (Vis
netværksstatus og -opgaver)
under [Network and Internet]
(Netværk og internet).
Skærmen [Network and Sharing Center]
(Netværks- og delingscenter) vises.
Tip
Hvis ikke skal du vælge [Allow All]
(Tillad alle) og åbne skærmen
[Allow All Media Devices] (Tillad alle
medieenheder). Vælg [Allow all the PCs
and Media Devices] (Tillad alle pc'er
og medieenheder).
5
Hvis det ønskede element ikke vises
på skærmen, kan du prøve at ændre
skærmtypen i Control Panel (Kontrolpanel).
2
Vælg [OK] for at lukke skærmen.
Vælg [Public network] (Offentligt
netværk) under [View your active
networks] (Vis dine aktive
netværk).
Hvis skærmen viser andet end [Public
network] (Offentligt netværk), skal
du gå til trin 5.
Indstillingen er nu fuldført. Du kan lytte
til musik, der er lagret på din pc, ved
brug af DLNA-controlleren.
Lytte til lydindhold på en
computer med Windows 7
Windows 7 understøtter DLNA1.5.
Windows 7 kan bruges som både server og
controller. Du kan nemt lytte til lydindhold,
der er lagret på serveren, ved at bruge
funktionen [Play To] (Afspil til) i Windows 7.
Skærmen [Set Network Location]
(Angiv netværksplacering) vises.
Styring og
levering
3
DLNA -controller/-server
(Windows 7-baseret
computer)
Netværksstyret
afspiller (dette
system)
Bemærk
De elementer, der vises på computeren, kan afvige
fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt
af versionen af operativsystemet eller
computermiljøet. Du finder flere oplysninger
i Hjælp til din computer.
44DK
Vælg [Home network]
(Hjemmenetværk) eller [Work
network] (Arbejdsnetværk),
afhængigt af i hvilket miljø
systemet bruges.
4
Følg anvisningerne på skærmen
afhængigt af, i hvilket miljø
systemet bruges.
Når ændringen er angivet, skal
du bekræfte, at elementet under
[View your active networks] (Vis
dine aktive netværk) er ændret til
[Home network] (Hjemmenetværk)
eller [Work network] (Arbejdsnetværk)
på skærmen [Network and Sharing
Center] (Netværks- og delingscenter).
5
7
Hvis [Media streaming is not
turned on] (Mediestreaming
er ikke slået til) vises på
skærmen med indstillinger for
mediestreaming, skal du vælge
[Turn on media streaming]
(Slå mediestreaming til).
8
Vælg [Allow All] (Tillad alle).
Netværkstilslutninger
Vælg [Change advanced sharing
settings] (Rediger avancerede
delingsindstillinger).
Skærmen [Allow All Media Devices]
(Tillad alle medieenheder) åbnes. Hvis
alle enheder i det lokale netværk er
indstillet til [Allowed] (Tilladt) for at få
adgang til dit netværk, skal du vælge
[OK] og lukke skærmen.
6
Vælg [Choose media streaming
options...] (Vælg indstillinger for
mediestreaming) under [Media
streaming] (Mediestreaming).
9
Vælg [Allow all computers and
media devices] (Tillad alle
computere og medieenheder).
10 Vælg [OK] for at lukke skærmen.
45DK
Lytte til lydindhold, der er lagret
på en computer med Windows 7
1
Start [Windows Media Player]
i Windows 7.
2
Vælg det ønskede lydindhold,
og højreklik derefter med musen.
3
Vælg [Play To] (Afspil til)
i menuen.
Lytte til lydindhold på en
computer med Windows
Vista/Windows XP
Du skal opsætte Windows Media Player 11
for at lytte til musikken ved at bruge
Windows Vista/Windows XP* som en server.
*
Windows Media Player 11 er ikke installeret
på Windows XP fra fabrikken. Gå til Microsofts
websted, download installationsprogrammet,
og installer derefter Windows Media Player 11
på din computer.
Opdater din computers softwareversion til
XP Service Pack 2 eller nyere, og installer derefter
Windows Media Player 11. Du kan ikke installere
Windows Media Player 11 på ældre versioner
af XP end Service Pack 2.
Bemærk
De elementer, der vises på computeren, kan afvige
fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt
af versionen af operativsystemet eller
computermiljøet. Du finder flere oplysninger
i Hjælp til din computer.
Opsætning af en computer med
Windows Vista/Windows XP
Enhedslisten vises.
4
1
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Gå til [Start] - [All Programs]
(Alle programmer), og vælg
[Windows Media Player].
Windows Media Player 11 starter.
2
Vælg [Media Sharing...]
(Mediedeling) i menuen [Library]
(Bibliotek).
Hvis du bruger Windows XP, skal
du gå til trin 8.
Systemet skifter til
netværksfunktionstilstand, og det
valgte lydindhold fspilles.
46DK
3
Når
vises, skal du vælge
[Networking...] (Netværk).
Kontroller, at [Location type]
(Placeringstype) er ændret til
[Private] (Privat), og vælg [Close]
(Luk).
7
Kontroller, at der vises [(Private
network)] (Privat netværk)
på skærmen [Network and
Sharing Center] (Netværks- og
delingscenter), og luk skærmen.
8
Hvis der ikke er en markering
i [Share my media] (Del mine
medier) på skærmen [Media
Sharing] (Mediedeling), som
vises i trin 2, skal du markere
[Share my media] (Del mine
medier) og derefter vælge [OK].
Skærmen [Network and Sharing Center]
(Netværks- og delingscenter) vises.
4
Vælg [Customize] (Tilpas).
Netværkstilslutninger
6
Skærmen [Set Network Location]
(Angiv netværksplacering) vises.
5
Der vises en liste med enheder, der kan
tilsluttes.
Marker [Private] (Privat), og vælg
[Next] (Næste).
9
Vælg [Settings...] (Indstillinger),
der vises ved siden af [Share my
media to:] (Del mine medier
med).
47DK
[Allow new devices and
10 Marker
computers automatically]
(Tillad nye enheder og
computere automatisk),
og vælg [OK].
Bemærk
Fjern markeringen af dette element, når du har
bekræftet, at systemet kan sluttes til computeren
og afspille lyddata, der er gemt på systemet.
Lytte til lydindhold, der er
lagret på en computer med
Windows Vista/Windows XP
Du kan afspille lydindhold ved at
bruge DLNA-controlleren.
48DK
Brug af streaming af musik fra internettet
(musiktjenester)
Du kan lytte til forskellig musikstreaming,
som tilbydes på internettet uden at bruge
en computer. Hvis du vil lytte til musik, der
er streamet fra internettet, skal du installere
programmet "Network Audio Remote" på
din mobilenhed og bruge mobilenheden
som controllerenhed.
Oplysninger om registrering finder du
i betjeningsvejledningen (kun modellen
i Oceanien):
http://munlimited.com/home
Download programmet
"Network Audio Remote".
Controllerenhed
Styring
Adgang
Levering
Internet
Dette system
Du kan downloade det gratis program
fra "Google Play" til Android-enheder
eller "App Store" til iPhone/iPod touch/
iPad på webstedet.
Du kan nemt søge efter programmet,
hvis du skriver "Network Audio Remote"
på søgeskærmen.
Klargøring af din
mobilenhed til controlleren
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
klargør din mobilenhed, f.eks. en
smartphone eller tabletenhed til brug
som en controllerenhed.
Hvis du får adgang ved brug
af 2D-kode
Læs følgende 2D-kode for at få adgang.
Bemærkninger
Android
Netværkstilslutninger
1
• Kontroller følgende før du bruger streaming
•
af internetmusik:
– Kontroller, at dette system og mobilenheden
er tilsluttet det samme netværk.*
– Kontroller, at systemet er tændt.
– Kontroller, at dette system og mobilenheden
er tilsluttet internettet.*
– Kontroller, at systemet er blevet genkendt
af controlleren.
* Se "Sådan tilslutter du dit netværk" (side 34),
hvis du ønsker flere oplysninger.
Du skal registrere dit system for at kunne bruge
Music Unlimited.
iOS
49DK
Streaming af musik
fra internettet
4
Hvilke tjenester, der vises på listen,
varierer, afhængigt af dit område. Vælg
enten [Music Unlimited] eller [vTuner].
Tip
Skærmene, der bruges i følgende afsnit, er fra
en iPad. Skærmene på en Android-enhed eller
en iPhone/iPod touch er anderledes.
1
2
Tryk på eller klik på ikonet
på
skærmen af din Android-enhed
eller din iPhone/iPod touch/
iPad.
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)]
fra listen.
Vælg [Music Unlimited]
eller [vTuner].
5
Vælg det ønskede indhold, der
kan afspilles, og start afspilning.
Tip
Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.
Sådan bekræftes/redigeres
enhedsnavnet
Du kan bekræfte og redigere enhedsnavnet
på denne enhed ved at bruge
indstillingsskærmen Device Details
(Detaljer om enhed) i browseren.
Enhedsnavn
3
Vælg [Music Services]
(Musiktjenester) under [Browse
Music] (Gennemse musik).
Tip
• Enheden kan udsende en meget høj lyd, når
•
•
50DK
du indstiller lydstyrken for højt med en Androidenhed eller iPhone/iPod touch/iPad.
Du finder flere oplysninger om brugen af
Android OS eller iOS i Hjælp til hvert OS.
Du finder flere oplysninger om brugen af
"Network Audio Remote" ved at trykke/klikke
på ikonet Hjælp eller Indstilling.
Brug af AirPlay
Du kan afspille musik, der er gemt på en
Mac eller en computer, eller som er gemt
i iTunes, iPhone, iPod touch, iPad på
dette system, ved brug af AirPlay.
Du kan afspille musik trådløst uden at
tilslutte systemet til en anden enhed.
iPhone, iPod touch eller iPad
Netværkstilslutninger
Betjening og streaming
Kompatible iPhone/iPod touch/
iPad-modeller
iPod touch (5. generation), iPod touch
(4. generation), iPod touch (3. generation),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4. generation), iPad mini, iPad
(3. generation), iPad 2, iPad: iOS4.3.3
eller nyere
Mac, PC: iTunes10.2.2 eller nyere
iTunes
Bemærkninger
• Se “Kompatible iPhone/iPod touch/iPad-
•
•
modeller” på denne side for at få oplysninger
om de understøttede versioner af iOS eller
iTunes.
Opdater iOS eller iTunes til den nyeste version,
før du bruger den sammen med dette system.
Se betjeningsvejledningen til enheden for at få
oplysninger om betjening af iPhone, iPod touch,
iPad, iTunes eller AirPlay.
1
Start programmet på din iPhone,
iPod touch, iPad eller iTunes.
2
Vælg ikonet
nederst til højre
på din iPhone-, iPod touch- eller
iPad-skærm eller i iTunesvinduet.
3
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] i AirPlay-menuen
i iTunes eller på din iPhone,
iPod touch eller iPad.
iPhone, iPod touch eller iPad
iTunes
51DK
4
Start afspilning af lydindhold
på en iPhone, iPod touch, iPad
eller iTunes.
Systemet skifter til AirPlayfunktionstilstand, og det valgte
lydindhold afspilles.
Sådan bekræftes/redigeres enhedsnavnet
Du kan bekræfte og redigere enhedsnavnet
på dette system ved at bruge
indstillingsskærmen i browseren.
Du finder flere oplysninger under trin 8
i "Skærmen Enhedsdetaljer" (side 38)
i Device Details.
Det redigerede enhedsnavn kan nulstilles
ved at udføre "NW RESET" (side 36).
Tip
• Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.
• Systemet kan udsende en meget høj lyd, når
•
•
•
52DK
du indstiller lydstyrken for højt med en iPhone,
iPod touch, iPad eller iTunes.
Du finder flere oplysninger om brugen af
iTunes i Hjælp til iTunes.
Lydstyrken for iPhone, iPod touch, iPad eller
iTunes kan muligvis ikke kædes sammen
med lydstyrken for dette system.
AirPlay er tilgængeligt ved afspilning af
lydindhold på en iPhone/iPod touch/iPad,
selvom du ikke kan vælge den ved brug af
funktionsknapperne på enheden på dette
system.
Brug af programmet "WALKMAN"
på en Xperia/Xperia Tablet
Du kan afspille musik, der er gemt på en
Xperia/Xperia Tablet på dette system, ved
brug af programmet "WALKMAN".
Xperia/Xperia Tablet
Styring og streaming
Netværkstilslutninger
Bemærkninger
• Opdater Android OS til den nyeste version, før
du bruger den sammen med dette system.
• Du finder flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til din
Xperia/Xperia Tablet.
1
Start programmet "WALKMAN"
på din Xperia/Xperia Tablet.
2
Vælg ikonet
øverst til højre
på din Xperia/Xperia Tablet.
3
Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] på skærmen, der vises
i trin 2.
4
Tryk på afspilningstasten, og
start afspilning af lydindhold
på din Xperia/Xperia Tablet.
Systemet skifter til
netværksfunktionstilstand, og
det valgte lydindhold afspilles.
Tip
• Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.
• Du finder flere oplysninger om brugen af
Android OS i Hjælp til Android OS.
• Netværksfunktionen er tilgængelig ved
•
afspilning af lydindhold på en Xperia/Xperia
Tablet, selvom du ikke kan vælge den ved
brug af funktionsknapperne på enheden
på dette system.
dette system kan afspille musik, der er
lagret i nogle "WALKMAN"-modeller, ved
brug af Music Throw-funktionen. Hvis du ønsker
oplysninger om Music Throw-funktionen, kan
du se i den betjeningsvejledning, der fulgte
med din "WALKMAN"-enhed.
53DK
Yderligere oplysninger
Lytning til radioen
3
Tryk på TUNE +/– .
Frekvensindikatoren på skærmen 
begynder at skifte.
Indstilling stopper automatisk, når
en radiostation er indstillet, og der
vises "STEREO" (kun for FMstereotransmission) vises på skærmen
(Automatisk søgning).
Manuel indstilling
Tryk på TUNING MODE  flere gange,
indtil der vises "MANUAL" på skærmen
, og tryk derefter på TUNE +/–  for
at stille ind på den ønskede station.
Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer
(kun CMT-SBT300WB)
• Når du har indstillet på en station med
Indstilling af en radiostation
1
Tryk på TUNER FUNCTION  for
at vælge et radiobånd.
Tryk på FUNCTION  på enheden flere
gange, indstil der vises "TUNER FM"
eller "TUNER AM" (CMT-SBT300W)
eller "DAB" eller "TUNER FM"
(CMT-SBT300WB) på skærmen .
2
Tryk på TUNING MODE
(Indstillingstilstand)  flere
gange, indtil der vises "AUTO"
på skærmen .
Hver gang du trykker på knappen,
skifter indstillingstilstanden til AUTO,
PRESET eller MANUAL.
54DK
RDS-tjenester, udsendes der også
oplysninger som f.eks. navn på tjeneste
eller station.
• Når du indstiller en DAB/DAB+-station,
kan der gå nogle sekunder, før lyden
høres.
• Primære tjenester modtages automatisk,
når sekundære tjenester slutter.
• Denne tuner understøtter ikke
datatjenester.
Tip
Hvis modtagelse af en FM-stereotransmission
er støjende, skal du trykke på FM MODE  flere
gange, indtil der vises "MONO" på skærmen, for at
vælge modtagelse i mono. Dette reducerer støjen.
Der vises "MONO" i fire sekunder.
Sådan ændres
AM-indstillingsintervallet
(gælder ikke for de
europæiske modeller)
Standardindstillingen for
AM-indstillingsintervallet er 9 kHz (eller
10 kHz i nogle områder). Brug knapperne på
enheden til at foretage denne handling.
1
Tryk på FUNCTION  på enheden flere
gange for at vælge AM-stationen.
2
Tryk på / (tænd/sluk)  for at slukke
systemet.
3
Tryk på og hold FUNCTION  nede,
og tryk på / (tænd/sluk)  på
enheden.
Forudindstilling
af radiostationer
Du kan forudindstille dine ønskede
radiostationer.
1
Stil ind på den station, du vil
forudindstille.
2
Tryk på TUNER MEMORY .
Fast station
3
Tryk på TUNE +/–  flere gange
for at vælge et forudindstillet
nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden
station til det valgte forudindstillede
nummer, bliver stationen erstattet
med den nye station.
Tryk på
 for at registrere
stationen.
Der vises "COMPLETE" på skærmen .
5
Gentag trin 1 til 4 for at registrere
andre stationer.
Du kan forudindstille op til
20 FM-stationer og 10 AM-stationer
(CMT-SBT300W) eller 20 DAB/DAB+
og 20 FM-stationer (CMT-SBT300WB).
Sådan stilles der ind på en
fast radiostation
Tryk på TUNING MODE  flere gange,
indtil der vises "PRESET" på skærmen ,
og tryk derefter på TUNE +/–  for at
vælge det ønskede forudindstillede
nummer, som stationen er registreret på.
Manuel udførelse af
automatisk DAB-søgning
(kun CMT-SBT300WB)
Yderligere oplysninger
Der vises "STEP 9K" eller "STEP 10K" på
skærmen .
Alle faste AM-stationer slettes, når du ændrer
intervallet.
4
Inden du kan indstille på DAB/DAB+stationer, skal du udføre en indledende
DAB-søgning.
Hvis du flytter til et andet geografisk
område, skal du også udføre en
indledende DAB-søgning manuelt for at
opdatere DAB/DAB+-serviceinformationer.
1
Tryk på TUNER FUNCTION  flere
gange, indtil der vises "DAB" på
skærmen .
Tryk på FUNCTION  på enheden flere
gange, indtil der vises "DAB" på
skærmen .
2
Tryk på OPTIONS  for at få
vist indstillingsmenuen.
55DK
3
Tryk på /  flere gange for
at vælge "INITIAL", og tryk
derefter på
.
4
Tryk på /  flere gange for
at vælge "OK", og tryk derefter
på
.
Søgningen begynder. Søgningen
skrider frem, som vist med stjerner
(*******). Scanningen tager nogle
minutter, afhængigt af de DAB/DAB+tjenester der er tilgængelige i dit
område.
Når søgningen er færdig, oprettes der
en liste over tilgængelige tjenester.
Bemærkninger
• Hvis dit land eller område ikke understøtter
DAB/DAB+-transmissioner, vises der "NO SERV".
• Denne procedure fjerner alle tidligere gemte
indstillinger.
• Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du
sørge for, at der er slukket for systemet, for at
beholde dine egne DAB-/DAB+-indstillinger.
56DK
Brug af ekstra lydkomponenter
4
Start afspilningen på den
tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede
komponent under afspilning.
5
Drej knappen VOLUME  på enheden
mod venstre eller højre for at justere
lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan automatisk gå i standbytilstand, hvis
lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede
komponent. Reguler komponentens lydstyrke
i henhold hertil. Se "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 58).
1
Yderligere oplysninger
Tryk på VOLUME +/ 
på fjernbetjeningen for at
justere lydstyrken.
Tryk på VOLUME   på
fjernbetjeningen for at skrue
ned for lydstyrken.
Tryk på knappen VOLUME  på
enheden mod uret for at skrue
ned for lydstyrken.
2
Tilslut en ekstra lydkomponent
i AUDIO IN-stikket  (side 12).
Tilslut det valgfrie, eksterne udstyr med
et lydkabel (medfølger ikke).
3
Tryk på AUDIO IN FUNCTION .
Tryk på FUNCTION  på enheden flere
gange, indtil der vises "AUDIO IN" på
skærmen .
57DK
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion
Systemet har en automatisk
standbyfunktion. Med denne funktion går
systemet automatisk i standbytilstand efter
cirka 15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Der vises "AUTO STBY" på skærmen 
i 2 minutter, før systemet skifter til
standbytilstand.
Den automatiske standbyfunktion er som
standard slået til. Du kan kun slå denne
funktion til ved brug af indstillingsmenuen.
58DK
1
Tryk på OPTIONS  for at få
vist indstillingsmenuen.
2
Tryk på /  flere gange
for at vælge "AUTO STBY",
og tryk derefter på
.
3
Tryk på /  flere gange for at
vælge "ON" eller "OFF", og tryk
derefter på
.
Bemærkninger
• Den automatiske standbyfunktion er ugyldig
for tunerfunktionen (FM/AM/DAB*), selv når
du har aktiveret den.
• Systemet kan ikke gå i standbytilstand
automatisk i følgende tilfælde:
– Mens der registreres et lydsignal
– Mens der afspilles lydspor eller filer
– Når den forudindstillede sleep-timer eller
afspilningstimeren er aktiv
• Systemet tæller tiden ned igen (15 minutter),
indtil det går i standbytilstand, selv når den
automatiske standbyfunktion er aktiveret
i følgende tilfælde:
– Når der er tilsluttet en USB-enhed
– Når der trykkes på en knap på
fjernbetjeningen eller på enheden
* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W,
og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.
Indstilling af BLUETOOTH/
netværksstandbytilstanden
Du kan aktivere/deaktivere BLUETOOTH/
netværksstandbytilstanden. Når
BLUETOOTH/netværksstandbytilstand
er aktiveret, skifter systemet til ventetilstand
for BLUETOOTH- eller netværksforbindelsen,
selv når systemet er slukket. BLUETOOTH-/
netværksstandbytilstand er som standard
deaktiveret.
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
2
Tryk på /  flere gange for
at vælge "BT/NW STBY", og
tryk derefter på
.
3
Tryk på /  flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF", og tryk
derefter på
.
4
Tryk på / (tænd/sluk)  for
at slukke systemet.
Yderligere oplysninger
1
Når "BT/NW STBY" er indstillet til "ON",
tændes systemet, og du kan lytte til
musik ved at aktivere BLUETOOTH eller
AirPlay på den tilsluttede komponent.
Bemærk
Afspilning på DLNA-enheden eller ved brug
af Musiktjeneste er ikke mulig.
59DK
Opdatering af softwaren
Du kan opdatere softwaren for dette system
ved at downloade den nyeste version via
et netværk.
Hvis systemet finder en ny opdatering,
mens det er tilsluttet til internettet, vises
der "UPDATE" på skærmen . Du kan
opdatere softwaren ved brug af
indstillingsmenuen.
1
Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
2
Tryk på /  flere gange for
at vælge "UPDATE", og tryk
derefter på
.
3
Tryk på /  flere gange for
at vælge "OK", og tryk derefter
på
.
Opdateringen begynder.
Bemærkninger
• Det tager sædvanligvis mellem 3 og 10 minutter
•
60DK
for systemet at fuldføre opdateringen.
Afhængigt af netværksmiljøet kan det tage
mere tid.
Betjen ikke enheden eller fjernbetjeningen
under opdatering. Sluk ikke for systemet,
og frakobl ikke netledningen under
softwareopdatering.
Justering af lyden
Du kan justere basforstærkningen og
justere tonen efter din egen smag.
Tryk på BASS BOOST  flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF".
Justering af bas og diskant
Tryk på BASS +/–  for at justere bas eller
på TREBLE +/–  for at justere diskanten.
• Eller tryk på EQ  på enheden flere
gange for at vælge "BASS" eller "TREBLE",
og juster det valgte punkt med
TUNE +/– .
Yderligere oplysninger
Indstilling af basforstærkning
Tip
Dette system er udstyret med DSEE-funktionen
til at gengive tydelig diskant trods forringelse
forårsaget af komprimering.
DSEE-funktionen aktiveres sædvanligvis ved
genkendelse af lydkilden, men den aktiveres
muligvis ikke, afhængigt af den anvendte
funktion.
61DK
Ændring af visningen
• Følgende vises:
– den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk
–
–
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Se oplysninger
på skærmen
*1
Tryk på DISPLAY  flere
gange, når systemet
er tændt.
Se uret
Tryk på DISPLAY  flere
gange, mens systemet er
slukket.*2 Uret vises i ca.
8 sekunder.
*1 Du kan få vist de oplysninger, der beskrives
nedenfor under afspilning af en CD-DA/MP3disk.
*2 Oplysningerne vises ikke i BLUETOOTH/
netværksstandbytilstand.
CD-DA-disk
– resterende afspilningstid for et nummer
under afspilning
– samlet afspilningstid tilbage
MP3-disk
– navn på nummer eller fil
– kunstnernavn
– albumnavn
Bemærkninger om skærmoplysningerne
• Tegn, som ikke kan vises på skærmen,
vises som "_".
• Følgende vises ikke:
– den resterende afspilningstid eller den
samlede afspilningstid for en MP3-disk
– resterende spilletid for en MP3-fil.
• Følgende vises ikke korrekt:
– forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der
–
62DK
er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate –
variabel bithastighed)
mappe- eller filnavne, som ikke følger
ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden
eller Joliet i ekspansionsformat
–
–
(undtagen når der er valgt PGM-tilstand,
og afspilleren er stoppet)
resterende afspilningstid for et nummer
på en CD-DA-disk
resterende afspilningstid for en CD-DA-disk
(kun når der er valgt Normalafspilningstilstand ved afspilning)
ID3-tagoplysninger for MP3-filer. Tagoplysninger for ID3 version 2.2/2.3
prioriteres, når der både vises ID3 version 1
og version 2 for en enkelt MP3-fil.
op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn
er store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) samt
symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { |
} ! ? ^ ~)
Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger
på skærmen (kun CMT-SBT300WB)
Der vises også følgende:
– op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for
DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn
for pakkeetiketten.
– en værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet
vises.
Brug af timere
Systemet er udstyret med en sleep-timer
og en afspilningstimer.
Sleeptimeren har prioritet over
afspilningstimeren.
Du kan indstille timeren med knapperne
på fjernbetjeningen.
Indstilling af
afspilningstimeren
Du kan lytte til til en CD-DA- eller MP3-disk
eller radio hver dag på et forvalgt tidspunkt.
Kontroller, at du har indstillet uret, før du
indstiller timeren.
Yderligere oplysninger
Indstilling af sleep-timeren
Systemet slukkes automatisk, når den tid,
der er angivet for sleep-timeren er gået.
Sleep-timeren fungerer også, selvom
uret ikke er indstillet.
1
Tryk på SLEEP  flere gange
for at angive tiden.
• Vælg "30MIN" for at slukke systemet
efter 30 minutter.
• Sleep-timer annulleres ved at
vælge "OFF".
1
Gør lydkilden klar.
• Forbered lydkilden, og drej VOLUME-
knappen  på enheden mod
venstre eller højre, eller tryk
på VOLUME +/–  på
fjernbetjeningen for at justere
lydstyrken.
De tilgængelige lydkilder er: CD,
USB og TUNER (FM, AM eller DAB)*1
FUNCTION
• Opret et program for kun at afspille
de ønskede numre eller filer på
disken. Se "Oprettelse af dit eget
program (Programafspilning)"
(side 20)
63DK
• Hvis du vil lytte til et radioprogram,
skal du stille ind på den ønskede
station ved hjælp af automatisk
søgning, manuel indstilling
eller indstilling af faste stationer
(side 54).
6
*1 FM eller AM for CMT-SBT300W eller FM
eller DAB for CMT-SBT300WB.
Vælg lydkilden.
Tryk på /  flere gange, indtil den
ønskede lydkilde vises, og tryk derefter
på
.
De tilgængelige lydkilder er: CD,
USB og TUNER (FM, AM eller DAB)*1
FUNCTION.
*1 FM eller AM for CMT-SBT300W eller FM
eller DAB for CMT-SBT300WB.
2
Tryk på TIMER MENU .
3
Tryk på /  flere gange
for at vælge "PLAY SET",
og tryk derefter på
.
Starttidspunktet blinker på
skærmen .
4
Når valg af lydkilden er afsluttet,
vises bekræftelsesskærmen for
afspilningstimeren.
7
tænder systemet automatisk i ca.
15 sekunder (for FM, AM eller DAB*)
eller ca. 90 sekunder (for en CD-DAdisk eller en USB-enhed) før den
forudindstillede tid.
• Afspilningstimeren fungerer ikke,
hvis systemet er tændt på det
forudindstillede tidspunkt. Vær
forsigtig med ikke at betjene
systemet, før det er tændt og
starter afspilning med timeren.
Indstil starttidspunktet
for afspilning.
Tryk på /  flere gange for at
indstille timetallet, og tryk derefter
på
. Minutindikatoren blinker.
Anvend ovenstående fremgangsmåde
for at indstille minuttallet.
Når starttidspunktet er angivet,
skifter systemet til indstilling
af sluttidspunktet.
5
Brug den samme
fremgangsmåde som i trin 4 for
at indstille tidspunktet, hvor
afspilning skal stoppe.
Hvis "TIME NG" blinker på skærmen
Start- og stoptidspunkterne
er indstillet til samme tidspunkt.
Ret stoptidspunktet.
Tryk på / (tænd/sluk)  for
at slukke systemet.
• Når afspilningstimeren er angivet,
* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W,
og DAB er kun tilgængelig for
CMT-SBT300WB.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  flere gange for at
vælge "SELECT", og tryk derefter
på
.
3
Tryk på /  flere gange for at vælge
"PLAY SEL", og tryk derefter på
.
Timerindstillingen vises på skærmen .
Sådan annulleres timeren
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  flere gange for at
vælge "SELECT", og tryk derefter
på
.
3
64DK
Tryk på /  flere gange for at vælge
"OFF", og tryk derefter på
.
Sådan ændres indstillingen
Udfør de samme procedurer for at ændre
indstillingen på afspilningstimeren.
Bemærkninger
• Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
•
til en radiostation, der er indstillet ved hjælp
af automatisk søgning (AUTO) eller manuel
indstilling (MANUAL), og du ændrer
radiofrekvensen eller bånd, efter du
har indstillet timeren, ændres indstillingen
af radiostationen for timeren også.
Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
til en radiostation, der er indstillet fra en
forudindstillet radiostation (forudindstillet
nummer 1 til 20), og hvis du ændrer frekvensen
på radiostationen eller båndet, efter du har
indstillet timeren, vil indstillingen af
radiostationen ikke blive ændret. Indstilling
af radiostationen for timeren er fastsat på det,
du angiver.
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så
længe indstillingen ikke annulleres manuelt.
Yderligere oplysninger
Tip
65DK
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens du
betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises
en fejlmeddelelse, skal du huske at notere
indholdet som reference.
1
Kontroller, om problemet er
beskrevet i dette "Fejlfinding"
afsnit.
2
Søg på følgende websteder med
kundesupport.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
3
Hvis STANDBY-indikatoren , blinker
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende:
• Er højttalerledningen kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  holder
op med at blinke, skal du sætte
netledningen i kontakten igen og tænde
for systemet. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Generelt
Der tændes ikke for systemet.
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en liste
over ofte stillede spørgsmål på disse
websteder.
 Er netledningen sat korrekt i stikkontakten
i væggen?
Hvis du stadig ikke kan løse
problemet efter trin 1 og 2,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
 Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk
i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion" (side 58).
Hvis problemet forsætter, efter at
du har gjort alt ovenstående, skal
du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Når du indleverer produktet til
reparation, skal du huske at medbringe
hele systemet (hovedenhed og
fjernbetjening).
Dette produkt er et systemprodukt,
og hele systemet skal bruges for at
bestemme, hvilken del der kræver
reparation.
Systemet er uventet gået i standbytilstand.
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen
betjening, bliver indstillingen af uret eller
indstillingen af afspilningstimeren automatisk
annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at højttalerledningerne er tilsluttet
korrekt.
 Kontroller, at de medfølgende højttalere
bruges.
 Drej VOLUME-knappen  på enheden
med uret, eller tryk på VOLUME +  på
fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken.
 Kontroller, at hovedtelefonerne er frakoblet
fra hovedtelefonstikket.
66DK
 Sørg for, at en ekstern komponent er tilsluttet
korrekt til AUDIO IN-stikket , og indstil
funktionen til AUDIO IN.
 Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
 Balancen mellem lyd fra venstre og højre er
forkert. Kontroller, at venstre og højre højttalere
er tilsluttet korrekt.
 Placer højttalerne symmetrisk.
 Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager
at starte afspilningen:
• En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
• En disk, som er optaget i
multisessionsformat.
• En disk, som indeholder mange mapper
Der forekommer alvorlig brummen eller støj.
 Flyt systemet væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Brug af et strømstik med et støjfilter (medfølger
ikke) anbefales ikke.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningsmodtageren på apparatet,
og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
CD-DA/MP3-disk
Der vises "LOCKED" på skærmen , og
disken kan ikke fjernes fra diskskuffen.
 Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller
et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Disken eller filen kan ikke afspilles.
 Disken er ikke afsluttet (en CD-R eller CD-RWdisk, hvor der kan tilføjes data).
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt systemet til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på en
stabil stand).
 Højtalerens svingninger kan medføre, at lyden
ignoreres, afhængigt af lydstyrkeniveauet.
Flyt højttalerne væk fra enheden, eller placer
højttalerne et andet sted.
Afspilningen begynder ikke fra det første
nummer eller den første fil.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
på PLAY MODE  flere gange i stoptilstand,
indtil både "PGM" og "SHUF" på skærmen 
forsvinder.
Der er ingen lyd.
 Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet
korrekt til USB-porten .
 Stop afspilning, og tilslut iPod/iPhone/iPad
til systemet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er
opdateret med den nyeste software. Hvis den
ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/
iPad, før du bruger den sammen med
systemet.
 Drej VOLUME-knappen  på enheden
med uret, eller tryk på VOLUME +  på
fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken.
Fejlfinding
 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren
på enheden.
iPod/iPhone/iPad
 iPod/iPhone/iPad-enheden understøttes
måske ikke af dette system. Se "Kompatible
iPod/iPhone/iPad-modeller" (side 22).
Lyden er forvrænget.
 Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet
korrekt til USB-porten .
 Drej VOLUME-knappen  på enheden
med uret, eller tryk på VOLUME +  på
fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken.
 Indstil "EQ"-indstillingen (Equalizer) for iPod/
iPhone/iPad til "Off" (Fra) eller "Flat" (Flad).
 iPod/iPhone/iPad-enheden understøttes
måske ikke af dette system. Se "Kompatible
iPod/iPhone/iPad-modeller" (side 22).
iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der
kører på din iPod/iPhone/iPad. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med din iPod/
iPhone/iPad, for at få flere oplysninger.
 Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet
korrekt til USB-porten .
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er
opdateret med den nyeste software. Hvis den
ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/
iPad, før du bruger den sammen med
systemet.
67DK
 Da betjeningen af systemet og din iPod/
iPhone/iPad er forskellige, kan du muligvis ikke
betjene din iPod/iPhone/iPad med knapperne
på fjernbetjeningen eller på enheden.
Brug i så fald kontrolknapperne på
din iPod/iPhone/iPad.
iPod/iPhone/iPad-enheden kan
ikke oplades.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er tilsluttet
korrekt til USB-porten  via det kabel,
der fulgte med din iPod/iPhone/iPad.
 iPodiPhoneiPad kan ikke oplades, når systemet
er slukket.
USB-enhed
En USB-enhed, der ikke understøttes,
er tilsluttet.
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
understøttes, kan følgende problemer
forekomme. På de websteder, der er angivet
under "Afspilning af en fil på en USB-enhed"
(side 24)", finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
• USB-enheden genkendes ikke.
• Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette system.
• Afspilning er ikke mulig.
• Lyden springer.
• Der er støj.
• Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk
systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 En USB-enhed, der ikke understøttes, er
tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
• Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
• Filstrukturen er ekstrem kompleks.
• Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
• Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fil- eller mappenavnet (albumnavn) vises
ikke korrekt.
 Send musikdataene til USB-enheden igen,
da de data, som er gemt på USB-enheden,
kan være beskadiget.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
• Store bogstaver (A til Z).
• Tal (0 til 9).
• Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).
Andre tegn vises som "_".
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 På de websteder, der er angivet under
"Afspilning af en fil på en USB-enhed"
(side 24)", finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 På de websteder, der er angivet under
"Afspilning af en fil på en USB-enhed"
(side 24)", finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af musikdataene på grund af
forhold på computeren. I dette tilfælde skal du
slette filen og sende musikdataene igen.
 Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilning.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
68DK
"READING" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
USB-enheden kan ikke oplades.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet.
 Opladning kan ikke foretages, når systemet
er slukket.
 USB-enheden understøttes måske ikke af dette
system. Besøg nedenstående websteder for at
få oplysninger om kompatible USB-enheder.
Tuner
Netværkstilslutning
Der forekommer kraftig brummen eller støj
("STEREO" blinker i skærmvinduet ), eller
udsendelser kan ikke modtages.
Systemet kan ikke oprette forbindelse til
netværket. (Andre enheder på netværket
kan ikke finde eller genkende systemet).
 Tilslut antennen korrekt.
 Kontroller, at
 Find en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen
op igen.
 Hvis du bruger enheden i et
kommunikationsmiljø uden en router, kan det
tage omkring et minut for enheden at hente
dens IP-adresse, fra du tænder for strømmen.
 Hold antennerne væk fra enheden,
strømledningen og andre AV-komponenter
for at undgå, at der opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
lyser på skærmen .
 Når du bruger en fast IP-adresse, kan den
samme IP-adresse være i brug af andet udstyr.
Brug en anden IP-adresse.
Systemet kan ikke oprette forbindelse til
netværket via en trådløs LAN-forbindelse.
 Find en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen
op igen.
 Hvis der er tilsluttet et netværkskabel (LAN)
til systemet, forsøger automatisk at oprette
forbindelse til netværket over en kablet
LAN-forbindelse. Hvis du ønsker at bruge
en trådløs LAN-forbindelse, skal du ikke
tilslutte et netværkskabel (LAN) til systemet.
 Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp
af kabelstrips og justere kabellængderne.
DAB-/DAB+-radiostationen modtages
ikke korrekt
 Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør
derefter den automatiske DAB-scanning.
Se "Manuel udførelse af automatisk DABsøgning (kun CMT-SBT300WB)" (side 55).
 Den aktuelle DAB-DAB+-tjeneste er muligvis
ikke tilgængelig.
Tryk på TUNE +/–  for at vælge en anden
tjeneste.
 Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle
tjenester/frekvenser måske ændret,
og du kan måske ikke stille ind på din
normale udsendelse. Udfør den automatiske
DAB-søgningsprocedure for at registrere
indholdet af udsendelserne igen.
(Denne procedure fjerner alle tidligere
gemte indstillinger).
DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt
 Kontroller placeringen af systemet, eller
juster antennens retning for at opnå bedre
signalkvalitet.
 Kontroller indstillingerne på den trådløse
LAN-router/det trådløse adgangspunkt.
Hvis tilstanden for skjult SSID-tilstand er
indstillet til ON på adgangspunktet, skal du
indstille det til OFF. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om indstilling af adgangspunktet,
henvises du til adgangspunktets
betjeningsvejledning.
Fejlfinding
Der kan høres flere radiostationer
på samme tid.
Systemet kan ikke oprette forbindelse
til netværket ved brug af WPS.
 Du kan opsætte dit netværk, når du har søgt
efter et adgangspunkt ved brug af scanning
efter et adgangspunkt.
Kommunikationshastigheden på den
trådløse LAN-forbindelse blev pludselig
langsom.
 Kommunikationshastigheden på det trådløse
LAN bliver lav for IEEE802.11n-kompatible
trådløse LAN-routere/adgangspunkter, hvis
sikkerhedsmetoden er indstillet til WEP eller
WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Krypteringsmetoden (sikkerhed) afhænger
af enheden. Se i betjeningsvejledningen til
din router/adgangspunktet, hvis du ønsker
flere oplysninger.
69DK
Music Services
(Musiktjenester)
Systemet kan ikke tilsluttes musiktjenester.
 Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til
et trådløst lokalnetværk er tændt.
 Kontroller, at der vises
i skærmvinduet .
Hvis ikke, så opsæt det trådløse netværk igen
(side 35).
 Når systemet er tilsluttet et trådløst netværk,
skal du placere det trådløse LAN/
adgangspunktet og systemet tættere på
hinanden og foretage opsætningen igen.
 Afhængigt af leverandør er det kun tilladt med
en internetforbindelse. Hvis dette er tilfældet,
kan systemet ikke tilsluttes, hvis forbindelsen
er optaget. Kontakt din mobil- eller
tjenesteudbyder.
 Når du tænder din mobiltelefon (Androidenhed, Xperia/Xperia Tablet eller iPhone/iPod
touch/iPad) efter et øjeblik, hvor den har været
slukket, kan du forsøge at genstarte
programmet "Network Audio Remote".
Hjemmenetværk
Afspilning starter ikke.
 Kontroller, om lydfilen er ukorrekt eller er slettet
fra serveren. Se betjeningsvejledningen til
serveren.
 Serveren forsøger at afspille lydfilen i et
lydformat, som systemet ikke understøtter.
Kontroller lydformatoplysningerne på serveren.
 Deaktiver multicastkontrol på den trådløse
LAN-router/adgangspunktet. Hvis det er
aktiveret, kan det tage flere minutter, før lyden
udsendes. Se i betjeningsvejledningen til din
trådløse LAN-router/adgangspunktet, hvis
du ønsker flere oplysninger.
 Serveren tillader ikke adgang fra dette
system. Skift indstillinger på serveren for
at tillade adgang fra dette system.
Se betjeningsvejledningen til serveren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
AirPlay
Systemet blev ikke fundet fra en iPhone,
iPod Touch/iPad.
 Se "Netværkstilslutning – Systemet kan ikke
oprette forbindelse til netværket" (side 69).
 Kontroller, at iOS-enheden eller computeren
med iTunes er tilsluttet til hjemmenetværket.
Controlleren kan ikke finde dette system.
(Controlleren kan ikke gennemse indholdet
på dette system).
 Opdater iOS eller iTunes til den nyeste version,
før du bruger den sammen med systemet.
 Sørg for, at controlleren er tilsluttet
hjemmenetværket.
Musikken startede automatisk.
 Multicastkontrol på adgangspunktet
er aktiveret.
 Dette system styres måske af en anden
komponent. Hvis du vil afvise styringen
skal du indstille BLUETOOTH/
netværksstandbytilstand til Fra (side 59).
Musikken startede automatisk.
 Dette system styres måske af en anden
komponent. Hvis du vil afvise styringen
skal du indstille BLUETOOTH/
netværksstandbytilstand til Fra (side 59).
Lyden afbrydes.
 DLNA-serveren er overbelastet. Afslut
alle kørende programmer.
 Det trådløse signal er dårligt. Stop med
at bruge mikrobølgeovn.
70DK
Lyden springer under afspilningen.
 Serveren er overbelastet. Afslut alle kørende
programmer.
Denne enhed kan ikke betjenes.
 Opdater softwareversionen på din iPhone/iPod
Touch/iPad til den nyeste version.
Sådan nulstilles systemet
til fabriksindstillingerne
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt,
kan du nulstille systemet til
fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille
systemet til standardindstillingerne fra
fabrikken.
1
Tag netledningen ud, og kontroller,
at STANDBY-indikatoren  ikke lyser.
Sæt derefter netledningen i igen, og
tænd for systemet.
2
Tryk på og hold   og / 
på enheden nede, indtil der vises
"ALL RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, ur, timer
og netværk, slettes.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort
alt ovenstående, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
71DK
Meddelelser
Følgende meddelelser kan lyse op eller
blinke under betjening.
CANNOT DOWNLOAD
Systemet kunne ikke downloade
opdateringsdataene under udførelse
af softwareopdateringen.
Åbn indstillingsmenuen, og opdater
softwaren igen.
CANNOT PLAY
Systemet kan ikke afspille lydfiler på grund
af et ikke-understøttet filformat eller
afspilningsbegrænsninger.
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er fjernet.
NO DISC
Der er ingen disk i afspilleren, eller du
har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO MEMORY
Hukommelsesmediet er ikke sat
i USB-enheden, eller systemet
identificerer ikke hukommelsesmediet.
NO STEP
CAN’T PLAY
Alle de programmerede spor er blevet
slettet.
Du har valgt en disk, der ikke kan
afspilles på dette system, som f.eks.
en CD-ROM eller en DVD.
NO SUPPORT
COMPLETE
Indstillingen af faste stationer blev
afsluttet normalt.
DATA ERROR
Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke
kan afspilles.
ERROR
Systemet understøtter ikke den
tilsluttede USB-enhed.
NO TRACK
Der er ingen filer, som kan afspilles,
på USB-enheden eller på disken.
NOT IN USE
Du trykkede på en knap, som ikke
kan afspilles.
Du betjente systemet under initialiseringen.
Vent et stykke tid, indtil initialiseringen
er fuldført.
OVER CURRENT
INITIAL
PUSH STOP
Systemet initialiserer
netværksindstillingerne. Nogle knapper
på systemet kan ikke betjenes under
denne proces.
Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning i CD- eller USB-funktion.
LOCKED
Diskskuffen  er låst, og du kan ikke fjerne
disken. Kontakt en Sony-forhandler.
NO CONNECT
Systemet kan ikke tilsluttes til netværket.
72DK
NO DEVICE
Fjern USB-enheden fra porten, og sluk
systemet. Tænd derefter systemet.
READING
Systemet læser oplysningerne på disken
eller USB-enheden. Nogle knapper fungerer
ikke under læsning.
STEP FULL
Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
UPDATE ERROR
Systemet kan ikke opdatere softwaren. Sluk
for systemet, og tænd derefter for det igen.
Systemet forsøger at opdatere softwaren.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis meddelelsen vises igen.
Fejlfinding
73DK
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler
Diske, som dette system KAN afspille
• CD-DA-lyddiske
• CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre
og MP3-filer)
Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede
data. Det kan beskadige disken.
Diske, som dette system IKKE KAN afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som er
•
•
•
•
•
•
•
•
optaget i musik-CD-format eller format,
der overholder ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet
CD-R/CD-RW, som er optaget
i multisessionsformat, og hvor
sessionen ikke er afsluttet
CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er
eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget
med en ukompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
CD-R/CD-RW, som indeholder andre
filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer
(MP3)
Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir
eller etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker
sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger til CD-DA-diske
• Tør disken af fra midten og udad med
en blød klud, inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som f.eks. rensebenzin, fortynder eller
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays,
der er beregnet til vinylplader.
74DK
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler,
og lad dem ikke ligge i en bil, som
er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
• Tag netledningen helt ud af
stikkontakten, hvis apparatet ikke skal
bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i systemet,
eller hvis der er faldet genstande ned
i det, skal du afbryde strømforsyningen
og lade systemet efterse af kvalificerede
teknikere, inden du anvender det igen.
• Strømforsyningskablet må kun udskiftes
af kvalificerede teknikere.
Om placering
• Systemet må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation, eller hvor
det udsættes for vibrationer, direkte
sollys eller andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når systemet placeres
på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie
eller politur), da der kan opstå pletter
på eller misfarvning af overfladen.
• Hvis systemet flyttes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller hvis det
placeres i et meget fugtigt lokale,
kan fugt kondenseres på linsen inde
i CD afspilleren, hvilket kan medføre,
at systemet ikke fungerer. I så fald skal
du tage disken ud og lade systemet
stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
Om opbygning af varme
• Opbygning af varme på apparatet under
brug er normalt, og der er ingen grund
til bekymring.
• Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke,
da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på TV-apparater
i nærheden kan blive magnetisk forvrænget.
I dette tilfælde skal du slukke for TV'et,
vente 15 til 30 minutter og tænde for
TV'et igen.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Forholdsregler/specifikationer
75DK
Trådløs BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi til kortdistancebrug, der forbinder
digitale enheder, som f.eks. pc'er og
digitalkameraer. Ved brug af trådløs
BLUETOOTH-teknologi kan du betjene
enheder inden for et område på
ca. 10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges
i almindelighed mellem to enheder, men en
enkelt enhed kan tilsluttes flere enheder.
Du behøver ikke kabler for at oprette
forbindelse, som du gør med en
USB-forbindelse, og du behøver ikke
at placere enhederne over for hinanden,
som du gør ved trådløs infrarød teknologi.
Du kan bruge teknologi med en
BLUETOOTH-enhed i din taske eller lomme.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard, der understøttes af tusinder
af virksomheder. Disse virksomheder
fremstiller produkter, der opfylder
den globale standard.
Understøttet BLUETOOTH-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt
med funktioner i forskellige
BLUETOOTH-produktfunktioner.
Se "Specifikationer" (side 78) for at
få oplysninger om den understøttede
BLUETOOTH-version og -profiler.
Bemærkninger
• Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed, der
•
76DK
er tilsluttet til dette system, skal enheden
understøtte den samme profil som dette
system. Bemærk, at funktionerne på
BLUETOOTH-enheden kan være anderledes,
afhængigt af specifikationerne på enheden,
selv hvis den har samme profil som systemet.
På grund af egenskaberne for den trådløse
BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på
dette system lidt forsinket sammenlignet
med lydafspilning på den transmitterende
enhed.
Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges inden
for ca. 10 meters (uhindret) afstand
mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde
kan blive kortere under følgende forhold.
– Når en person, et metalobjekt, en væg
eller anden hindring er mellem enheder
med en BLUETOOTH-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der
er i brug
– Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din
BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed
med trådløst LAN, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
– Prøv at oprette forbindelse mellem
dette system og en BLUETOOTH
mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed,
når du er mindst 10 meter væk fra det
trådløse LAN-udstyr.
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
Virkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan resultere
i fejlfunktion, skal du altid slukke
for strømmen på dette system,
BLUETOOTH-mobiltelefoner og
BLUETOOTH-enheder på følgende
placeringer:
– I hospitaler, på toge og i flyvemaskiner
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærkninger
• Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner,
•
•
•
Forholdsregler/specifikationer
•
der overholder BLUETOOTH-specifikationer,
som et middel til at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær
altid forsigtig, når du foretager kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som et resultat af
informationlækager under kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme profil
som dette system.
BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette
system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet
af BLUETOOTH SIG, Inc., og de skal være
certificeret til overholdelse. Men selvom
en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være
situationer, hvor karakteristika eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør
det umuligt at oprette forbindelse, eller kan
resultere i forskellige kontrolmetoder, visning
eller betjening.
Der kan forekomme støj eller lyden kan blive
afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed,
der er tilsluttet dette system,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
77DK
Specifikationer
Forstærkerafsnit
Signal-/støjforhold:
Mere end 90 dB
Udgangseffekt (nominel):
Dynamisk interval:
25 watt + 25 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
Mere end 90 dB
RMS-udgangseffekt (reference):
50 watt + 50 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Indgange/udgange
AUDIO IN:
AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereoministik, følsomhed 700 mV,
impedans 47 kilohm
-stik (hovedtelefon):
Stereoministik på 8 ohm eller mere
USB:
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-port:
Type A, 5 V DC, 2,1 A
CD-DA/MP3-afspillerdel
System:
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode:
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
* Denne stråling er den målte værdi på en afstand
af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på
den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Frekvenskurve:
50 Hz – 20 kHz
78DK
Tunerafsnit
AM-tunerdel (kun CMT-SBT300W):
Indstillingsområde:
Europæiske modeller:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz tuningsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
Antenne:
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens:
400 kHz
FM-tunerdel:
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne:
FM-ledningsantenne
DAB-/DAB+-tunerdel (kun CMT-SBT300WB):
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Frekvensområde:
Bånd-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
Antenne:
DAB/FM-stueantenne:
DAB/DAB+-frekvenstabel (Bånd-III):
Højttalerafsnit
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
2-vejs højttalersystem, basrefleks
Woofer: 120 mm, kegletype
Tweeter: 25 mm, soft dome-type
180,064 MHz
5D
Nominel impedans:
181,936 MHz
6A
6 ohm
183,648 MHz
6B
Mål (B/H/D):
185,360 MHz
6C
Ca. 150 mm × 270 mm × 220 mm
187,072 MHz
6D
Vægt:
188,928 MHz
7A
Ca. 2,5 kg (pr. enhed)
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
BLUETOOTH-afsnit
194,064 MHz
7D
Kommunikationssystem:
195,936 MHz
8A
BLUETOOTH Standard version 3.0
197,648 MHz
8B
Udgang:
199,360 MHz
8C
BLUETOOTH Standard Power Class 2
201,072 MHz
8D
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
202,928 MHz
9A
Linje mellem enheder ca. 10 m*1
204,640 MHz
9B
Frekvensbånd:
206,352 MHz
9C
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
208,064 MHz
9D
Modulationsmetode:
209,936 MHz
10A
FHSS
211,648 MHz
10B
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode
Forholdsregler/specifikationer
230,784 MHz
Højttalersystem:
SCMS-T-metode
Transmissionsbåndbredde
20 Hz – 20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
software mv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
* Frekvenser vises med to decimaler på
dette system.
79DK
Netværksafsnit
LAN-port:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Kommunikationshastigheden kan variere
afhængigt af kommunikationsmiljøet.
Dette system garanterer ikke
kommunikationshastigheden og -kvaliteten
af 10BASE-T/100BASE-TX.)
Trådløst lokalnetværk:
Understøttede standarder:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Frekvensbånd 2,4 GHz bånd
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Tilgængelige kanaler kanal 1 til 13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Generelt
Strømkrav:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug:
36 watt
Mål (b/h/d) (inklusive fremspringende,
bortset fra højttalere):
Ca. 290 mm × 106 mm × 221 mm
Vægt (ekskl. højttalere):
Ca. 2,5 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (RM-AMU171) (1),
R6-batterier (størrelse AA) (2),
højttalerledninger (2), højttalerpuder (8),
FM-stue-/AM-rammeantenne (1) (kun
CMT-SBT300W), DAB/FM-stueantenne (1)
(kun CMT-SBT300WB), Hurtig
installationsvejledning (1)
betjeningsvejledning (denne vejleding) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 watt
80DK
Varemærker osv.
• Windows, Windows-logoet og Windows Media
•
•
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende
Microsoft Corporation. Brug eller distribution
af denne teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
AirPlay, AirPlay-logoet, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
"
" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Forholdsregler/specifikationer
•
Alliance® er registrerede mærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi
Protected Setup™ er mærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™
er varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter, der er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes af
BLUETOOTH SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og/eller i andre lande.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
"Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker
tilhørende Sony Mobile Communications AB.
De systemnavne og produktnavne, der er
angivet i denne manual, er generelt varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
de respektive producenter.
Mærkerne™ og ® er udeladt i denne manual.
81DK
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (DK)
Download PDF

advertising