Sony | CMT-SBT20 | Sony CMT-SBT20 Hi-Fi-system med BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

Home Audio System
Betjeningsvejledning
Introduktion
Lytte til en CD
Lytte til radioen
Lytte til en fil
på en USB-enhed
Lytte til musik med
ekstra lydkomponenter
Lytte til musik med en
BLUETOOTH-tilslutning
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Forholdsregler/
specifikationer
CMT-SBT20
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte
stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til.
Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks.
solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med
dette produkt kan medføre øjenskader.
Til kunder i Europa
Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1
LASER-produkt. Mærkaten til denne klassifikation
findes på bagsiden.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Henvendelser vedrørende service eller garanti skal
ske til de adresser, der står anført i de separate
service- eller garantidokumenter.
2DA
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til
følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den
håndhæves juridisk. Det gælder hovedsageligt
EØS-landene (Europæisk Økonomisk
Samarbejdsområde).
Til kunder i Europa og Australien
Bortskaffelse af opbrugte batterier og
elektriske og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre europæiske lande
med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at
produktet og batteriet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol
muligvis brugt sammen med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at
sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektrisk og elektronisk
udstyr må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk
udstyr. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet blev købt.
Dette system er udviklet til at blive brugt til
følgende formål:
•• Afspilning af musikkilder på diske eller
USB-enheder
•• Lytning til radiostationer
•• Afspilning af musikkilder på BLUETOOTHenheder
Før brug af
systemet
Fejl, der forekommer ved normalt brug
af systemet, vil blive repareret af Sony i
overensstemmelse med de betingelser,
der er defineret i den begrænsede garanti
for dette system. Sony kan dog ikke
holdes ansvarlig for konsekvenser, der
opstår, hvis systemet ikke vil afspille pga.,
at det er skadet eller har en fejl.
Musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til afspilning
af diske, der overholder Compact Discstandarden (CD). I de seneste år har
en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret.
Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske findes typer, der ikke overholder
CD-standarden, og som ikke kan afspilles af
dette produkt.
Bemærkning til DualDiscs
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
indeholder DVD-optaget materiale på den
ene side og digitalt lydmateriale på den
anden side. Men da siden med lydmateriale
ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke
garanteres.
3DA
Indholdsfortegnelse
Før brug af systemet............................................................................... 3
Introduktion
Knappernes placering og funktion......................................................... 6
Klargøring af fjernbetjeningen..............................................................10
Påsætning af højttalerfødderne............................................................10
Indstilling af uret....................................................................................10
Lytte til en CD
Afspilning af en CD-DA-/MP3-/WMA-disk............................................ 12
Ændre afspilningstilstanden.....................................................................12
Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)................................14
Lytte til radioen
Indstilling af en radiostation.................................................................. 15
Forudindstilling af radiostationer.......................................................... 15
Valg af en fast radiostation.........................................................................16
Lytte til en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil på en USB-enhed..................................................... 17
Ændre afspilningstilstanden.....................................................................18
Lytte til musik med ekstra lydkomponenter
Brug af ekstra lydkomponenter.............................................................19
4DA
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
Tilknytning til systemet med
en BLUETOOTH-enhed og lytte til musik.............................................. 20
Tilknytning med en enhed, der ikke har en NFC-funktion...........................21
Tilknytning med en enhed, der har en NFC-funktion................................. 22
Sletning af tilknytningsoplysninger.......................................................... 23
Tilknytning af yderligere enheder............................................................. 24
Yderligere oplysninger
Indstilling af den automatiske standbyfunktion.................................. 25
Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden...................................... 25
Indstilling af det trådløse BLUETOOTH-signal til til eller fra................. 26
Justering af lyden.................................................................................. 26
Brug af timere........................................................................................27
Indstilling af sleep-timeren....................................................................... 27
Indstilling af afspilningstimeren............................................................... 27
Ændring af visningen............................................................................ 28
Fejlfinding
Fejlfinding............................................................................................. 29
Meddelelser.......................................................................................... 33
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler...................................................................................... 34
Websteder med oplysninger om kompatible enheder........................ 35
Trådløs BLUETOOTH-teknologi............................................................. 36
Specifikationer.......................................................................................37
5DA
Introduktion
Knappernes placering og funktion
Bemærk
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.
Enhed (front/top)
6DA
Fjernbetjening
 Enhed: Knappen  (afspil/pause)*
Fjernbetjening: Knappen 
(afspil)-*/ (pause)
Bruges til at starte eller holde pause
i afspilningen.
Knappen  (stop)
Bruges til at stoppe en afspilning.
N-Mark
Introduktion
Placer en smartphone/tablet, der
er udstyret med NFC-funktionen,
tæt på dette mærke for at udføre
BLUETOOTH-registrering, -tilslutning
eller -afbrydelse med et enkelt tryk
(side 22).
Knapperne / (forrige/næste)
Bruges til at vælge et nummer eller en fil.
TUNING +/–-knapper
Bruges til at stille ind på en ønsket
radiostation.
Fjernbetjening: Knapperne /
(spol hurtigt tilbage/hurtigt frem)
Bruges til at spole hurtigt frem eller
tilbage i et nummer eller i en fil.
Knappen / (tænd/standby)
Bruges til at starte systemet eller sætte
det i standbytilstand.
Fjernbetjeningssensor
 (BLUETOOTH)-indikator
Lyser eller blinker for at angive
BLUETOOTH-tilslutningsstatussen.
 Enhed: Knappen FUNCTION/PAIRING
•• Bruges til at vælge kilden. Hvert tryk
skifter til den næste kilde i følgende
rækkefølge:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Tryk på og hold knappen
nede for at skifte til
BLUETOOTH-tilknytningstilstand.
Fjernbetjening: Knapperne FUNCTION
(CD, USB, BLUETOOTH, FM, AUDIO IN)
Bruges til at vælge kilden.
Fjernbetjening: PRESET +/–-knapper
Bruges til at huske de faste
radiostationer.
Knappen  (åbn/luk)
Bruges til at åbne og lukke
diskskuffen .
Display
Diskskuffe
Bruges, når du vil ilægge en disk
(side 12).
 Enhed: VOLUME-knap
Fjernbetjening: VOLUME +*/–-knap
Bruges til at regulere lydstyrken.
 (USB)-port
Bruges til at tilslutte en USB-enhed
(side 17).
 Knappen BLUETOOTH MENU
Bruges til at åbne eller
lukke BLUETOOTH-menuen
(side 21, 24, 25).
7DA
 Knappen EQ
Bruges til at vælge en lydeffekt
(side 26).
 Knappen MEGA BASS
Bruges til at fremme baslyden
(side 26).
 Knappen MUTING
Bruges til at slå lyden fra eller til.
 Knappen PLAY MODE/TUNING MODE
•• Bruges til at vælge afspilningstilstand
(side 13).
•• Brug denne knap til at vælge
indstillingstilstand (side 15).
 Knap REPEAT/FM MODE
•• Bruges til at vælge gentaget
afspilningstilstand (side 13).
•• Bruges til at vælge FM-modtagelse
i mono eller stereo (side 15).
 Knappen CLEAR
Bruges til at slette et programmeret
nummer eller en fil (side 14).
 Knappen RETURN
Bruges til at vende tilbage til den forrige
status.
Knappen
(vælg)
Bruges til at bekræfte et punkt.
Knapperne ///
Bruges til at vælge et punkt.
Knapperne +/–
Bruges til at vælge en mappe (et album)
på en MP3/WMA-disk eller USB-enhed.
 Knappen TUNER MEMORY
Bruges til at forudindstille radiostationer
(side 15).
 TUNER MEMORY nummerknapper
(1 til 4)
Bruges til at stille ind på fire registrerede
FM-stationer.
 Knappen TIMER MENU
Bruges til at indstille uret eller
afspilningstimerer (side 10, 27).
8DA
 Knappen SLEEP
Bruges til at indstille sleep-timeren
(side 27).
 Knappen DISPLAY
Bruges til at ændre de oplysninger,
der vises på skærmen  (side 28).
Der vises en understregning "_" i stedet
for et tegn, der ikke kan genkendes.
Hvis du trykker på denne knap, når der
slukkes for strømmen, vises tiden på
uret.
* Knappen  på enheden og knappen
 og VOLUME + på fjernbetjeningen
har en blindskriftmarkering. Brug
blindskriftmarkeringen som referencepunkt,
når du betjener systemet.
Enhed (bagfra)
 FM-ledningsantenne
 Til højre højttaler
 Til venstre højttaler
 Højttalerkabel (rød/)
 Højttalerkabel (sort/)
 Til stikkontakt
•• Fastgør enden af FM-stueantennen med
en nål eller tape.
Områder med dårlig
modtagelse:
Langt fra vinduer osv.
•• Hold antennen væk fra
højttalerledningerne, netledningen
og USB-kablet for at undgå, at der
opfanges støj.
•• Før du tager FM-antennen ud, skal du
sørge for, at der er slukket for systemet,
for at beholde dine egne FM-indstillinger.
Områder med god
modtagelse:
I nærheden af vinduer osv.
•• Undgå følgende placeringer.
Mellem bygninger
I nærheden af
mobiltelefoner,
elektriske apparater
Introduktion
FM-antenne
Tilslut FM-antennen.
•• Installer systemet på en placering/i en
retning med god modtagelse.
Lydindgangsstik
Tilslut det valgfri eksterne udstyr med et
lydkabel (medfølger ikke).
Højttalere
Tilslut højttalerne.
Venstre og højre højttalere er ens. Du kan
tilslutte begge højttalere til begge stik,
uanset om der står L eller R over stikkene.
Strøm
Tilslut netledningen til en stikkontakt.
På stålborde
9DA
Klargøring af
fjernbetjeningen
Indstilling af uret
Indsæt et R6-batteri (størrelse AA –
medfølger ikke), så polerne vender som vist
nedenfor.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
•• Ved normal brug bør batteriet kunne holde i ca.
seks måneder.
•• Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid,
skal batteriet tages ud for at forhindre eventuelle
skader forårsaget af lækkende batterier og
korrosion.
1
Tryk på /  for at tænde for
systemet.
2
Tryk på TIMER MENU  for at
skifte til tilstanden til indstilling
af uret.
Timeindikatoren blinker på
skærmen .
Påsætning af
højttalerfødderne
Monter en af de medfølgende
højttalerfødder i hvert hjørne på højttalernes
underside, så højttalerne ikke glider.
Hvis der vises "SELECT" eller "PLAY SET",
skal du trykke på /  for at vælge
"CLOCK" og derefter trykke på .
3
Tryk på /  for at indstille
timer, og tryk derefter på .
Minutindikatoren blinker på
skærmen .
10DA
4
Tryk på /  for at indstille
minutter, og tryk derefter
på .
Bemærk
Visning af uret, når der er slukket
for systemet
Introduktion
•• Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker
netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der
opstår strømsvigt.
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka
8 sekunder.
11DA
Anden betjening
Lytte til en CD
Afspilning af en
CD-DA-/MP3-/
WMA-disk
1
Tryk på CD .
2
Tryk på   på enheden for at
åbne diskskuffen , og anbring
en disk i den.
Sæt en CD i med mærkatsiden
(trykt side) opad.
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Tryk på
 . Hvis du vil
genoptage afspilning, skal
du trykke på  .
 . Hvis du vil
genoptage afspilning,
skal du trykke på  *.
Hvis du vil annullere
genoptagelse af
afspilning, skal du trykke
på   igen.
Vælge en mappe
på en MP3/
WMA-disk
Vælge et nummer
eller en fil
+/
–  flere gange.
/ .
Finde et sted i et
Hold /  nede
nummer eller en fil under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede
sted.
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil,
genoptager systemet muligvis afspilningen fra et
andet sted.
Skubbe CD'en ud
Tryk på   på enheden.
Bemærk
Mærkatside (trykt side)
3
Tryk på   på enheden for at
lukke diskskuffen .
4
Tryk på  .
Starter afspilning.
•• Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform
(f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre
en uoprettelig skade på systemet.
•• Brug ikke diske med tape eller mærkater på,
da det kan medføre fejl.
•• Lad være med at røre ved overfladen på disken,
når du tager den ud.
Ændre
afspilningstilstanden
Afspilningstilstanden gør det muligt at
afspille den samme musik flere gange eller
foretage vilkårlig afspilning (shuffle).
1
12DA
Tryk på   for at stoppe
afspilning.
2
Tryk på PLAY MODE  flere
gange for at vælge en
afspilningstilstand.
Afspilningstilstand
Effekt
REP FLDR*
(Gentag mappe)
Afspiller alle filer i den
valgte mappe flere gange.
Du kan vælge blandt følgende
afspilningstilstande.
REP ALL
(Gentag alle)
Afspiller alle numre eller
filer flere gange.
REP OFF
(Gentag fra)
Slår gentaget afspilning
fra.
Effekt
FLDR* (Mappe)
Afspiller alle filer i den
valgte mappe.
SHUF (Shuffle)
Afspiller alle numre
eller filer i vilkårlig
rækkefølge.
FLDRSHUF*
(vilkårlig
rækkefølge fra
mappe)
Afspiller alle filer i den
valgte mappe i vilkårlig
rækkefølge.
PROGRAM
(Program)
Afspiller de
programmerede
numre eller filer. Hvis
du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se
"Fremstilling af dit
eget program
(Programafspilning)"
(side 14).
OFF (Normal
afspilning)
Afspiller alle numre
eller filer i sekventiel
rækkefølge.
* Denne afspilningstilstand er kun
tilgængelig for afspilning af en USB-enhed
eller en MP3/WMA-disk.
Når der vises "PLS STOP" (Push stop)
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden
under afspilning. Stop afspilning, og skift
afspilningstilstanden.
Bruge gentaget
afspilningstilstand
Tryk på REPEAT  flere gange for at
skifte til gentaget afspilning. Gentaget
afspilningstilstand kan vælges, både mens
afspilningen er stoppet og under afspilning.
Du kan vælge blandt følgende
afspilningstilstande.
Afspilningstilstand
Effekt
REP ONE
(Gentag en
gang)
Afspiller et valgt nummer
eller en fil flere gange.
* Denne afspilningstilstand er kun tilgængelig for
afspilning af en USB-enhed eller en MP3/WMAdisk.
Bemærk
•• Når netledningen tages ud, slukker
afspilningstilstanden automatisk.
Bemærkning om afspilning af
MP3/WMA-diske
•• Undlad at gemme unødvendige mapper
eller filer på en disk, der indeholder
MP3-/WMA-filer.
•• Mapper, der ikke har nogen MP3/
WMA-filer, genkendes ikke på systemet.
•• systemet kan kun afspille MP3-/WMA-filer,
som har filtypenavnet ".mp3" eller ".wma".
Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3" eller
".wma", men filen ikke er en MP3-/
WMA-lydfil, kan afspilning af denne
fil generere en høj lyd, der vil kunne
beskadige systemet.
•• Det maksimale antal mapper og filer,
systemet kan genkende, er:
–– 256* mapper (inkl. rodmappe)
–– 999 filer
–– 999 filer i en enkelt mappe
–– 8 mappeniveauer (i træstrukturen
til filer)
Lytte til en CD
Afspilningstilstand
* Dette omfatter mapper uden MP3-/WMA-filer
eller andre filer. Antallet af mapper, som
systemet kan registrere, kan være mindre end
det faktiske antal mapper, afhængigt af
mappestrukturen.
•• Kompatibilitet med alle typer software
til MP3/WMA-kodning/skrivning, CD-R/
RW-drev og -optagemedier kan ikke
garanteres. Inkompatible MP3/
WMA-diske kan genere støj, der kan være
lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet
ikke afspilles.
13DA
Bemærkning om afspilning af
multisessionsdiske
systemet kan afspille fortsatte sessioner
på en disk, når de er optaget i samme
sessionsformat som den første session.
Når der registreres en session, der er optaget
i et andet sessionsformat, kan denne session
og de efterfølgende ikke afspilles. Bemærk,
at selv hvis sessionerne er optaget i det
samme format, kan nogle sessioner måske
ikke afspilles.
Fremstilling af dit
eget program
(Programafspilning)
Afspiller det programmerede nummer eller
den programmerede fil.
1
Tryk på   for at stoppe
afspilning.
2
Tryk på PLAY MODE  flere
gange for at vælge "PROGRAM".
3
4
Når du afspiller en MP3-/
WMA-disk, skal du trykke på
+/–  for at vælge den
mappe, der indeholder de
numre eller filer, som du vil
programmere.
Tryk på /  for at vælge
et ønsket nummer eller en ønsket
fil, og tryk derefter på .
Valgt
musik- eller
filnummer
Samlet spilletid for
det valgte nummer
(kun CD-DA-disk)
For MP3-/WMA-fil vises navnet eller
titlen på den valgte fil først på skærmen
, og den samlede afspilningstid
vises ikke.
14DA
5
Gentag trin 4 (for CD-DA-numre)
eller trin 3 til 4 (for MP3/WMA
files), der skal programmeres.
Du kan programmere op til i alt
64 numre eller filer.
6
Tryk på  .
Programmet med musiknumre eller filer
starter afspilning.
Annullere programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE  flere gange for at
vælge "OFF".
Slette et programmeret nummer
eller en fil
Tryk på CLEAR , mens afspilningen er
stoppet. Hver gang du trykker på knappen,
slettes det sidst programmerede nummer
eller den sidst programmerede fil.
Når alle de programmerede numre eller filer
er slettet, vises der "NO STEP"
Tip
•• Tryk på   for at afspille det samme program
igen.
Bemærk
•• Du kan programmere op til 64 numre eller filer.
Hvis du forsøger at programmere mere end
64 numre eller filer, vises der "FULL".
•• Hvis du udfører nogen af følgende handlinger
efter programmeringen, slettes alle de
programmerede numre og filer.
–– Skifter funktionen.
–– Slukker systemet.
–– Tager netledningen ud.
–– Åbner diskskuffen.
Lytte til radioen
Indstilling af en
radiostation
1
Tryk på FM .
2
Indstil stationerne.
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille dine ønskede
radiostationer.
Hvis søgningen efter en FM-station ikke
stopper, skal du trykke på   for at
stoppe søgningen og derefter udføre
manuel indstilling.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING MODE ,
indtil der vises "MANUAL", og tryk
derefter på TUNING +/–  flere gange
for at stille ind på den ønskede station.
Hver gang du trykker på TUNING +/– ,
ændres frekvensen i trin. Hvis du holder
TUNING +/–  nede, skifter frekvensen
kontinuerligt, indtil du slipper knappen.
Lytte til radioen
Automatisk søgning
Tryk på TUNING MODE  flere gange,
indtil der vises "AUTO", og tryk derefter
på TUNING +/– . Søgningen stopper
automatisk, når der findes en station.
1
Stil ind på den ønskede station.
2
Tryk på TUNER MEMORY .
Tip
•• Når du stiller ind på en station med
RDS-tjenester, vises tjenestens navn eller
stationens navn på skærmen (kun den
europæiske model).
•• Hvis modtagelse af en FM-stereoudsendelse
er støjende, skal du trykke på FM MODE 
flere gange for at vælge "MONO" for at vælge
modtagelse i mono. Dette reducerer støjen.
15DA
3
Tryk på PRESET +/–  flere
gange for at vælge et ønsket
fast nummer, og tryk derefter
på .
Du kan også vælge et fast nummer ved
at trykke på TUNER MEMORY nummer
(1 til 4)  eller /// .
Fast station
Der vises "COMPLETE" på skærmen, ,
og radiostationen registreres med det
faste nummer.
Gentag trinnene herover for at
registrere yderligere stationer.
Tip
•• Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
•• Hvis du vælger et allerede registreret fast
nummer i trin 3, erstattes den faste radiostation
med den aktuelt indstillede radiostation.
16DA
Valg af en fast radiostation
Vælge radiostationer, der er
registreret på et forudindstillet
nummer fra 1-4.
1 Tryk på FM .
2 Tryk på TUNER MEMORY-nummer
(1 til 4) .
Vælge radiostationer, der er
registreret på et forudindstillet
nummer 5 eller højere.
1 Tryk på FM .
2 Tryk på TUNING MODE  flere gange for
at vælge "PRESET".
3 Tryk på PRESET +/–  eller /// 
flere gange for at vælge det ønskede
nummer på den faste station.
Lytte til en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil
på en USB-enhed
Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en
USB-enhed, f.eks. WALKMAN® eller en digital
medieafspiller, på dette system, ved at
tilslutte en USB-enhed til systemet.
Du finder oplysninger om kompatible
USB-enheder under "Websteder med
oplysninger om kompatible enheder"
(side 35).
Tryk på USB .
2
Tilslut USB-enheden til -porten
(USB)  på forsiden af enheden.
Tilslut USB-enheden direkte eller via
det USB-kabel, der fulgte med
USB-enheden, til -porten (USB) .
Vent, indtil "SEARCH" forsvinder.
3
Tryk på  .
Bemærkning om fjernelse af en USB-enhed
Sørg for at slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
Bruge systemet som
batterioplader
USB-enheder, der har et genopladeligt
batteri, kan oplades på dette system.
Opladningen begynder, når USB-enheden
sluttes til porten (USB)  på enheden.
Hvis enheden ikke kan oplades, kan du prøve
at afbryde den og tilslutte den igen.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du
kontrollerer opladningsstatussen, kan du se
i betjeningsvejledningen til din USB-enhed.
Bemærkninger om opladning af USB-enheder med
dette system
•• Du kan ikke benytte systemet som
batterioplader, når der er slukket for det.
•• Batteriopladning er måske ikke mulig.
Dette afhænger af USB-enhedens
specifikationer.
Lytte til en fil på en USB-enhed
1
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil,
genoptager systemet muligvis afspilningen fra et
andet sted.
Starter afspilning.
Anden betjening
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en mappe
Vælge en fil
Tryk på
 . Hvis du vil
genoptage afspilning, skal
du trykke på  .
 . Hvis du vil
genoptage afspilning,
skal du trykke på  *.
Hvis du vil annullere
genoptagelse af
afspilning, skal du trykke
på   igen.
+/
–  flere gange.
/ .
Finde et sted i et
Hold /  nede
nummer eller en fil under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede
sted.
17DA
Ændre
afspilningstilstanden
Du kan ændre afspilningstilstanden, når
USB-funktionen vælges. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se "Ændre
afspilningstilstanden" (side 12).
Bemærk
•• Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra afspilningsrækkefølgen på den
tilsluttede digitale musikafspiller.
•• Når det er nødvendigt med en
USB-kabeltilslutning, skal du benytte det
USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed,
som skal tilsluttes. Hvis du ønsker oplysninger om
tilslutning, kan du se i den betjeningsvejledning,
der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes.
•• Det kan tage tid, før der vises "SEARCH" efter
tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede
USB-enhed.
•• Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
•• Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet
alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange
mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage
lang tid at fuldføre læsningen fra USB-enheden.
•• Afhængigt af den tilsluttede enhed kan der
være en vis forsinkelse, før systemet reagerer på
betjeningen af enheden.
•• Kompatibilitet med alle typer software til
kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler
på USB-enheden oprindeligt blev kodet med
inkompatibel software, kan de pågældende filer
generere støj eller fungerer muligvis ikke.
•• Det maksimale antal mapper og filer, systemet
kan genkende, er:
–– 256* mapper (inkl. rodmappe)
–– 999 filer
–– 999 filer i en enkelt mappe
–– 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
* Dette omfatter mapper, der ikke har nogen
lydfiler, der kan afspilles, og tomme mapper.
Antallet af mapper, som systemet kan
registrere, kan være mindre end det faktiske
antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
•• Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
•• Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler,
genkendes ikke.
18DA
•• Du kan lytte til følgende lydformater på dette
system:
–– MP3: filtypen ".mp3"
–– WMA**: filtypen ".wma"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige
filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes,
kan systemet udsende støj, eller der kan opstå
fejlfunktion.
** Filer med DRM-copyrightbeskyttelse
(Digital Rights Management) eller filer, der er
downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke
afspilles på dette system. Hvis du forsøger
at afspille disse filer, vil systemet afspille den
næste ubeskyttede lydfil.
Lytte til musik med ekstra
lydkomponenter
Brug af ekstra
lydkomponenter
Du kan lytte til lyd fra en valgfri
lydkomponent, som er tilsluttet systemet.
Bemærk
•• Sørg for a skrue ned for lyden ved at trykke på
VOLUME – , før du starter afspilning, så du
undgår pludselige lydsignaler fra højttalerne.
Tryk på AUDIO IN .
2
Tilslut en valgfri
lydkildekomponent til AUDIO
IN-stikket  på enheden med
et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
3
Start afspilningen på den
tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede
komponent under afspilning.
4
Tryk på VOLUME +/–  for at
regulere lydstyrken.
Lytte til musik med ekstra lydkomponenter
1
Bemærk
•• systemet kan automatisk gå i standbytilstand,
hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den
tilsluttede komponent. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se "Indstilling af den
automatiske standbyfunktion" (side 25).
19DA
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
Tilknytning til systemet med en
BLUETOOTH-enhed og lytte til musik
Du kan lytte til trådløs afspilning af sange, der er gemt på en BLUETOOTH-enhed.
Med enheder, der har en NFC-funktion (smartphones, tablet-pc'er osv.),
kan BLUETOOTH-tilslutninger nemt etableres ved blot at berøre systemet med din enhed.
Start med tilknytning!
Når du tilslutter BLUETOOTH-enheder, skal de to enheder registrere hinanden på forhånd.
Dette kaldes "tilknytning". Tilknytning skal foretages, når du tilslutter to enheder for første
gang. Så snart en enhed er blevet registreret gennem tilknytning, skal den ikke tilknyttes igen,
når den tilsluttes til den samme enhed.
Der er to tilknytningsmetoder: tilknytning ved brug af NFC-funktionen og tilknytning ved brug
af manuel aktivering af BLUETOOTH-funktionen. Vælg den tilknytningsmetode, der matcher
din enhed.
 Tilknytning med en enhed, der ikke har en NFC-funktion (side 21)
Tilknytningstilstand!
Efter indstilling af systemet til tilknytningstilstand, skal du søge efter
det på din BLUETOOTH-enhed for at starte tilknytning.
CMT-SBT20
Tilslutningen er fuldført!
 Tilknytning med en enhed, der har en NFC-funktion (side 22)
Med en smartphone/tablet-pc, der har en NFC-funktion, skal du blot
lade enheden berøre systemet. Systemet tændes automatisk og
starter tilknytningen.
Tilslutningen er fuldført!
20DA
Tilknytning med en enhed,
der ikke har en
NFC-funktion
3
Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangsnøgle, skal du indtaste "0000".
Hvis systemet ikke vises på listen over
enheder, skal du starte forfra fra trin 1.
Hold BLUETOOTH-enheden og systemet
inden for 1 meter fra hinanden til denne
procedure.
1
Tænd for (aktiver)
BLUETOOTH-funktionen på din
BLUETOOTH-enhed.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med BLUETOOTH-enheden.
Der kan blive vist en liste over fundne
enheder på BLUETOOTHenhedsskærmen.
4
Tryk på  .
5
Tryk på VOLUME +/–  for at
regulere lydstyrken.
Starter afspilning.
Ved at bruge knapperne på systemet
eller fjernbetjeningen, kan du
kontrollere afspil/pause (/ ) og
forrige/næste (/ ). Ved at
stoppe afspilning og anden betjening
kan du kontrollere brugen af
BLUETOOTH-enheden.
Lytte til musik fra en
tilknyttet enhed
Tryk på BLUETOOTH .
Den sidst tilsluttede enhed tilsluttes automatisk.
Hvis tilslutningen ikke kan etableres, skal
du sørge for, at BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden aktiveres og derefter
vælge systemet ("CMT-SBT20") for at starte
tilslutningsprocessen.
Annullere tilknytning
Tryk på BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  eller skift kilden.
Afbrydelse af en
BLUETOOTH-tilslutning
1 Tryk på BLUETOOTH MENU .
2 Tryk på /  for at vælge
"DISCONNECT", og tryk derefter på
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
"PAIRING" blinker på skærmen  og
(BLUETOOTH)-indikatoren  blinker
hurtigt.
2
Når tilknytningen er fuldført, vises
"BT AUDIO" på skærmen , og
(BLUETOOTH)-indikatoren  vil
stoppe med at blinke.
Tryk på BLUETOOTH .
Hvis der ikke er nogen
tilknytningoplysninger i systemet, f.eks.
når du bruger en BLUETOOTH-enhed
første gang efter købet af systemet,
skifter systemet automatisk til
tilknytningstilstand.
Vælg [CMT-SBT20] (dette system).
.
21DA
Bemærk
•• Hvis afspilningen ikke starter efter tryk på   i
trin 4 i "Tilknytning med en enhed, der ikke har en
NFC-funktion" (side 21), skal du trykke
på   igen eller starte afspilningen
på BLUETOOTH-enheden.
•• Betjeningen kan variere afhængigt af
BLUETOOTH-enheden.
•• Dette system kan tilknyttes op til
8 BLUETOOTH-enheder. Hvis du tilknytter endnu
en enhed efter tilknytning af 8 enheder er
udført, overskrives tilknytningsoplysningerne
for den enhed, der først blev tilknyttet systemet,
med oplysningerne om den nye enhed.
•• Så snart der er foretaget en tilknytningshandling,
behøver den ikke at blive foretaget igen.
Men i følgende situationer skal der foretages en
tilknytningshandling igen:
–– Tilknytningsoplysninger er slettet på grund af
reparation osv.
–– Oplysningerne om tilknytning af dette system
er slettet fra BLUETOOTH-enheden.
–– Hvis du vil nulstille systemet til
fabriksindstillingerne (side 32), slettes alle
tilknytningsoplysninger.
•• Lyden i dette system kan ikke sendes til en
BLUETOOTH-højttaler.
•• "Adgangsnøgle" kan også blive kaldt
"Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller
"Adgangsord" osv.
•• Du kan ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning
til en anden BLUETOOTH-enhed, mens der
er etableret en BLUETOOTH-tilslutning til én
BLUETOOTH-enhed. Afbryd først tilslutningen,
og tilslut derefter en ny enhed igen.
•• SBC (Sub Band Codec) er den eneste
understøttede codec.
Tilknytning med en enhed,
der har en NFC-funktion
Kompatible smartphones er dem, der er
udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt
operativsystem: Android™ version 2.3.3 eller
nyere med undtagelse af Android 3.x).
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se "Websteder med oplysninger om
kompatible enheder" (side 35).
Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem digitale forskellige
enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen kan der nemt
opnås datakommunikation ved blot at berøre
det relevante symbol eller berøringspunktet på
NFC-kompatible enheder.
1
Aktiver NFC-funktionen på
smartphonen/tablet-pc'en.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med smartphonen/tablet-pc'en.
2
Rør ved N-mark  på enheden
med din smartphone/tablet-pc.
Smartphonen/
tablet-pc'en
reagerer, så
snart systemet
er genkendt
Følg vejledningen på skærmen for at
oprette tilslutning. Når BLUETOOTHtilslutningen er etableret, vises der
"BT AUDIO" på skærmen .
22DA
3
Tryk på  .
4
Tryk på VOLUME +/–  for at
regulere lydstyrken.
Starter afspilning.
Ved at bruge knapperne på systemet
eller fjernbetjeningen, kan du
kontrollere afspil/pause (/ )
og forrige/næste (/ ).
Ved at stoppe afspilning og anden
betjening kan du kontrollere brugen
af BLUETOOTH-enheden.
Lytte til musik fra en
tilknyttet enhed
Tryk på BLUETOOTH .
Afbydelse af en
BLUETOOTH-tilslutning
Lad enheden berøre N-mark  på
enheden igen.
Tip
•• Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer,
selvom den berører enheden, skal du downloade
"NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet
og køre det. Berør derefter enheden igen. "NFC
Easy Connect" er et gratis program udelukkende
til brug med Android. Scan følgende 2D-kode.
Sletning af
tilknytningsoplysninger
Hvis du vil slette tilknytningsoplysninger,
skal systemet nulstilles til fabriksindstillingerne gennem følgende procedure.
1
Tryk på og hold FUNCTION  og
  på enheden nede samtidigt,
indtil der vises "RESET" på
skærmen .
Bemærk
•• Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne for
en tilknyttet enhed, vil du ikke kunne bruge
enheden, medmindre tilknytningen foretages
igen.
•• Hvis systemet nulstilles til fabriksindstillingerne,
slettes alle brugerkonfigurerede indstillinger
i tillæg til tilknytningsoplysninger, f.eks. faste
radiostationer, timer og uret.
Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning
Den sidst tilsluttede enhed tilsluttes automatisk.
Hvis tilslutningen ikke kan etableres, skal
du sørge for, at BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden aktiveres og derefter
vælge systemet ("CMT-SBT20") for at starte
tilslutningsprocessen.
Bemærk
•• Hvis afspilningen ikke starter efter tryk
på   i trin 3 i "Tilknytning med en enhed,
der har en NFC-funktion" (side 22), skal du
trykke på   igen eller starte afspilningen
på BLUETOOTH-enheden.
•• I nogle lande og områder, kan der muligvis ikke
downloades et NFC-kompatibelt program.
•• Hvis du bruger NFC-funktionen, foretages
tilknytning, opstart af systemet og etablering
af BLUETOOTH-tilslutninger automatisk
ved at berøre enheden. Men ved at bruge
NFC-funktionen, mens systemet er slukket, kan
afspilningslyden muligvis ikke høres fra starten
af nummeret. Hvis du vil genstarte afspilningen
fra starten, skal du trykke på   for at vælge
nummeret igen eller slukke for systemet og
derefter lade din smartphone/tablet-pc berøre
N-mark  igen, efter systemet er tændt igen.
•• Hvis du lader en NFC-aktiveret smartphone/
tablet-pc berøre systemet, mens det allerede
er tilsluttet en anden BLUETOOTH-enhed,
skifter tilslutningen til den berørte smartphone/
tablet-pc.
•• Hvis du lader en enhed berøre N-mark , mens
systemet læser data fra en CD- eller USB-enhed,
mislykkes BLUETOOTH-tilslutningen måske. Lad
enheden berøre systemet, når læsningen er
fuldført.
23DA
Tilknytning af yderligere
enheder
Dette system kan tilknyttes med og
lagre tilknytningsoplysninger for op til
8 BLUETOOTH-enheder.
Hvis din enhed ikke har en NFCfunktion:
1 Tryk på BLUETOOTH MENU  og brug /
 til at vælge "PAIRING", og tryk derefter
på .
2 Følg trin 2 til 3 i "Tilknytning med en
enhed, der ikke har en
NFC-funktion" (side 21) for at foretage
tilknytning.
Udføre tilknytningen ved brug af en knap
på enheden.
1 Tryk på FUNCTION  flere gange for at
vælge "BT AUDIO".
2 Tryk på og hold FUNCTION  nede,
indtil (BLUETOOTH)-indikatoren 
starter med at blinke hurtigt.
3 Følg trin 2 til 3 i "Tilknytning med en
enhed, der ikke har en
NFC-funktion" (side 21) for at
foretage tilknytning.
Tip
•• Hvis du vil foretage en BLUETOOTH-tilslutning
til en netop tilknyttet enhed, mens systemet er
tilsluttet til en anden enhed, skal du først afbryde
BLUETOOTH-tilslutningen med den enhed, der
aktuelt bruges, og derefter foretage tilslutningen
til den nye enhed.
Hvis enheden har en
NFC-funktion:
Følg proceduren i "Tilknytning med en
enhed, der har en NFC-funktion" (side 22)
for at foretage tilknytning for den nye enhed.
24DA
Yderligere oplysninger
Indstilling af den
automatiske
standbyfunktion
Systemet skifter automatisk til
standbytilstand efter cirka 15 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput (automatisk
standbyfunktion).
Den automatiske standbyfunktion er som
standard slået til.
2
Tryk og hold /  nede i mindst
3 sekunder.
3
Når "AUTO STANDBY OFF" (den
automatiske standbyfunktion
er fra) eller "AUTO STANDBY ON"
(den automatiske
standbyfunktion er til) vises,
skal du slippe knapperne.
Tip
•• Når systemet skifter til standbytilstand, vises der
"STANDBY", som blinker 8 gange på skærmen .
Bemærk
•• Systemet kan ikke gå i standbytilstand
automatisk i følgende tilfælde:
–– Når du bruger tunerfunktionen
–– Når der registreres et lydsignal
–– Når der afspilles lydnumre eller filer
–– Når afspilningstimeren eller sleep-timeren
anvendes
•• Systemet nulstiller nedtællingstiden på
15 minutter for at gå i standbytilstand i følgende
tilfælde:
–– Når der er tilsluttet en USB-enhed
i USB-funktion.
–– Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen
eller på enheden
Når BLUETOOTH-standbytilstanden er
aktiveret, skifter systemet til ventetilstand
for BLUETOOTH-forbindelsen, selv når
systemet er slukket. Denne tilstand er som
standard deaktiveret.
1
Tryk på BLUETOOTH MENU .
2
Tryk på /  for at vælge
"BT: STBY", og tryk derefter
på .
3
Tryk på /  for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter
på .
4
Tryk på /  for at slukke for
systemet.
Så snart systemet er slukket, blinker
(BLUETOOTH)-indikatoren langsomt.
Tip
•• Når denne tilstand er indstillet til "ON", tændes
systemet automatisk, og du kan lytte til musik
ved at oprette en BLUETOOTH-tilslutning fra en
BLUETOOTH-enhed.
•• Deaktivering af BLUETOOTH-standbytilstand
reducerer strømforbruget i standbytilstand.
Yderligere oplysninger
1
Tryk på /  for at tænde for
systemet.
Indstilling af
BLUETOOTHstandbytilstanden
Bemærk
•• Når systemet ikke har nogen
tilknytningsoplysninger, er denne tilstand
ikke tilgængelig. Systemet skal være tilsluttet
enheden og have dets tilknytningsoplysninger
for at kunne bruge denne tilstand.
25DA
Indstilling af
det trådløse
BLUETOOTH-signal
til til eller fra
Når systemet er tændt, kan du styre et
BLUETOOTH-signal. BLUETOOTH-signalet er
som standard aktiveret.
Justering af lyden
Du kan vælge den ønskede lyd blandt
forskellige stilarter og ændre effektiviteten
af baslyden.
Valg af den ønskede lyd
Tryk på EQ  flere gange for at vælge den
ønskede lyd blandt følgende stilarter:
"R AND B/HIP HOP", "FLAT", "POP", "JAZZ",
"ROCK", "CLASSIC".
Tip
1
2
Tryk på /  for at tænde for
systemet.
Tryk på og hold   og  
på enheden nede samtidigt
i 5 sekunder.
•• Standardindstillingen er "R AND B/HIP HOP".
Skift effektiviteten for baslyden
Tryk på MEGA BASS .
For hvert tryk aktiveres funktionen
("BASS ON") eller deaktiveres funktionen
("BASS OFF").
Tip
3
Når der vises "BT OFF" (trådløst
BLUETOOTH-signal er slukket)
eller "BT ON" (trådløst
BLUETOOTH-signal er tændt),
skal du slippe knapperne.
Tip
•• Når denne indstilling er indstillet til "BT OFF",
er BLUETOOTH-funktionen ikke tilgængelig.
•• Hvis enheden berøres med en smartphone/
tablet med NFC-funktion, når denne indstilling
er deaktiveret, tændes systemet, og denne
indstilling skifter til "BT ON".
•• Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan
BLUETOOTH-standbytilstand ikke indstilles.
•• Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan
systemet ikke tilknyttes BLUETOOTH-enheden.
26DA
•• Standardindstillingen er "BASS ON".
Brug af timere
Systemet er udstyret med en sleep-timer og
en afspilningstimer.
Bemærk
•• Sleep-timeren har prioritet over
afspilningstimeren.
Indstilling af
afspilningstimeren
Du kan lytte til en CD, USB-enhed eller radio
på et fast tidspunkt.
Bemærk
•• Kontroller, at du har indstillet uret, før du indstiller
timeren (side 10).
Gør lydkilden klar, og tryk derefter
på VOLUME +/–  for at regulere
lydstyrken.
2
Tryk på TIMER MENU  for at
vælge tilstanden til indstilling
af ur.
Du kan vælge fra "SLEEP 90"
(90 minutter) til "SLEEP 10" (10 minutter)
eller "AUTO". Hver gang du trykker på
denne knap, reduceres minutvisningen
med 10 minutter. Hvis du vælger
"AUTO", slukkes der automatisk for
systemet, når afspilningen af disken
eller USB-enheden stopper, eller inden
for 100 minutter.
3
Tryk på /  for at vælge
"PLAY SET", og tryk derefter
på .
•• Hvis du vil kontrollere den resterende tid for
sleep-timeren, skal du trykke på SLEEP  igen.
•• Sleep-timeren fungerer også, selvom uret ikke er
indstillet.
4
Systemet slukkes automatisk på det angivne
tidspunkt.
1
Tryk på SLEEP  flere gange for
at vælge det angivne tidspunkt.
"ON TIME" vises, og derefter blinker
timeindikatoren på skærmen .
Tip
Minutindikatoren blinker på
skærmen .
Annullere sleep-timeren
Tryk på SLEEP  flere gange for at
vælge "OFF".
Tryk på /  for at indstille
timer, og tryk derefter på .
Yderligere oplysninger
1
Indstilling af
sleep-timeren
5
Tryk på /  for at indstille
minutter, og tryk derefter
på .
"OFF TIME" vises, og derefter blinker
timeindikatoren på skærmen . Følg
den samme fremgangsmåde til at
indstille timer og minutter for at stoppe
afspilningen.
27DA
6
Tryk på /  for at vælge den
ønskede lydkilde, og tryk derefter
på .
Bekræftelsesskærmen for
afspilningstimeren vises.
Ændring af
visningen
Hvis du vil
7
Tryk på /  for at slukke for
systemet.
Tip
•• Når lydkilden er en radio, skal du sørge for at
indstille radiostationen, før du slukker systemet
(side 15).
•• Udfør de samme procedurer fra starten igen for
at ændre timerindstillingen.
•• Indstillingen af afspilningstimeren bevares,
så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.
Bemærk
•• Systemet tændes præcis på det tidspunkt, der er
angivet i afspilningstimeren. Når lydkilden er en
CD, MP3/WMA-disk eller USB, kan det tage noget
tid at starte afspilning.
•• Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet
allerede er tændt på det forudindstillede
tidspunkt.
•• Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
til en radiostation, bruges den sidst indstillede
frekvens for en afspilningstimer. Hvis du ændrer
radiofrekvensen efter indstilling af timeren,
ændres indstillingen af radiostationen for
timeren også.
Kontrollere indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  for at vælge "SELECT",
og tryk derefter på
.
3 Tryk på /  for at vælge "PLAY SEL",
og tryk derefter på
.
Timerindstillingen vises på skærmen .
Annullere timeren
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  for at vælge "SELECT",
og tryk derefter på
.
3 Tryk på /  for at vælge "OFF",
og tryk derefter på .
28DA
Tryk på
Ændre oplysninger DISPLAY  flere gange,
på skærmen*
når systemet er tændt.
Kontrollere uret, når DISPLAY , når systemet
er slukket. Uret vises
der er slukket for
i 8 sekunder.
systemet
* Du kan f.eks. få vist CD-DA/MP3/WMAdiskoplysninger eller USB-enhedsoplysninger
som nummer, fil-/mappenavn, albumnavn,
kunstnernavn og resterende afspilningstid.
Bemærkninger om skærmoplysningerne
•• Tegn, som ikke kan vises på skærmen,
vises som "_".
•• Følgende vises ikke:
–– den samlede afspilningstid for en MP3/
WMA-disk og USB-enhed.
–– tilbageværende afspilningstid for en MP3/
WMA-fil.
–– WMA-tagoplysninger (sangtitel/albumnavn/
kunstnernavn)
•• Følgende vises ikke korrekt:
–– forløbet afspilningstid for en MP3/WMA-fil,
der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit
Rate – variabel bithastighed).
–– mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660
niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet
i ekspansionsformat
•• Følgende vises:
–– den resterende spilletid for et spor.
–– ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version
2-tags til en enkelt MP3-fil).
–– op til 64 tegn af ID3 tag-oplysninger ved
hjælp af store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9)
og symboler (< > +, [ ] \ _).
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens
du betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises
en fejlmeddelelse, skal du huske at notere
indholdet som reference.
1
2
Kontroller, om problemet er
beskrevet i dette "Fejlfinding"
afsnit.
Tag straks netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende,
når "PROTECT" forsvinder.
•• Kontroller, at + og –-højttalerledningerne ikke er kortsluttede.
•• Kontroller, at der ikke er noget, der
blokerer ventilationsåbningerne på
systemet.
Når du har kontrolleret ovenstående
punkter, og der ikke er nogen problemer,
skal du tilslutte netledningen igen
og tænde for systemet. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Søg på følgende websteder med
kundesupport.
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en liste
over ofte stillede spørgsmål på disse
websteder.
Hvis du stadig ikke kan løse
problemet efter trin 1 og 2,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Når du indleverer produktet til
reparation, skal du huske at medbringe
hele systemet (hovedenhed, højttalere
og fjernbetjening).
Dette produkt er et systemprodukt,
og hele systemet skal bruges for at
bestemme, hvilken del der kræver
reparation.
Generelt
Der tændes ikke for systemet.
CCKontroller, at du har sat netledningen korrekt
i stikkontakten i væggen.
Systemet er uventet gået i standbytilstand.
CCDette er ikke en fejl. Systemet går automatisk
i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion"
(side 25).
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
Fejlfinding
3
Hvis der vises "PROTECT" på skærmen 
CCHvis der går cirka et minut uden nogen
betjening, bliver indstillingen af uret eller
indstillingen af afspilningstimeren automatisk
annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
CCEr højttalerkablerne + og – kortsluttet?
CCAnvender du kun de medfølgende højttalere?
CCEr der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på systemet?
CCSkru op for lydstyrken på enheden.
CCSørg for, at en ekstern komponent er tilsluttet
korrekt i AUDIO IN-stikket , og indstil
funktionen til AUDIO IN (Lyd ind).
CCDen angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
29DA
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde.
CCPlacer højttalerne så symmetrisk som muligt.
CCTilslut kun de medfølgende højttalere.
starte afspilningen:
•• en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
•• en disk, som er optaget i multisessionsformat.
•• en disk, som indeholder mange mapper
Der forekommer alvorlig brummen eller støj.
CCFlyt systemet væk fra støjkilder.
CCTilslut systemet til en anden stikkontakt.
CCBrug af et strømstik med et støjfilter
(medfølger ikke) anbefales.
Fjernbetjeningen virker ikke.
CCFjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på enheden,
og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
CCRet fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren  på enheden.
CCFlyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
CCUdskift batteriet med et nyt.
Diskafspiller
Disken eller filen kan ikke afspilles.
CCDisken er ikke afsluttet (en CD-R eller
CD-RW-disk, hvor der kan tilføjes data).
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
CCDisken kan være snavset eller ridset.
Hvis disken er snavset, skal du tørre den af
lægge den i igen.
CCFlyt systemet til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på en
stabil stander).
CCFlyt højttalerne væk fra systemet, eller placer
dem på separate standere. Ved høj lydstyrke
kan vibrationer fra højttalerne medføre,
at lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det første
nummer eller den første fil.
CCIndstil afspilningstilstanden til "OFF" (normal
afspilningstilstand) (side 12).
30DA
CCFølgende diske kan forøge den tid, det tager at
USB-enhed
Du finder oplysninger om kompatible
USB-enheder under "Websteder med
oplysninger om kompatible enheder"
(side 35).
En USB-enhed, der ikke understøttes,
er tilsluttet.
CCFølgende problemer kan forekomme.
•• USB-enheden genkendes ikke.
•• Fil- eller mappenavne vises ikke på dette
system.
•• Afspilning er ikke mulig.
•• Lyden springer.
•• Der er støj.
•• Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd
CCUSB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk
systemet, og tilslut derefter USB-enheden
igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
CCEn USB-enhed, der ikke understøttes, er
tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
CCSluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
CCSelve musikdataene indeholder støj, eller
lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj
under oprettelsen af musikdataene på grund
af forhold på computeren. Opret
musikdataene igen.
CCDen bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
"SEARCH" vises i lang tid, eller det tager lang
tid, før afspilningen starter.
CCIndlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
•• Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
•• Filstrukturen er ekstrem kompleks.
•• Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
•• Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fil- eller mappenavnet (albumnavn) vises
ikke korrekt.
CCFølgende tegnkoder kan vises af dette system:
•• store bogstaver (A til Z).
•• tal (0 til 9).
•• symboler (< > +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som "_".
USB-enheden kan ikke oplades.
CCSørg for, at USB-enheden er tilsluttet korrekt til
-porten (USB) .
CCUSB-enheden understøttes måske ikke af
dette system.
CCBatteriopladning er måske ikke mulig. Dette
afhænger af USB-enhedens specifikationer.
CCAfbryd forbindelsen til USB-enheden, og tilslut
den igen. Hvis du ønsker oplysninger om
opladningsstatus for USB-enheden, kan du se
i betjeningsvejledningen til USB-enheden.
Filer kan ikke afspilles.
CCLydfilerne kan have forkerte filtyper.
De filtyper, der understøttes af dette system,
er følgende:
– MP3: filtypen ".mp3"
– WMA: filtypen ".wma"
USB-enheden genkendes ikke.
CCLydfilerne kan være oprettet i andre formater
CCSluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
CCUSB-enheder, der er formateret med andre
Tænd derefter systemet.
CCDer kan være tilsluttet en ikke-kompatibel
USB-enhed.
CCUSB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
CCDer er registreret et problem med styrken af
den elektriske strøm fra (USB)-porten .
Sluk for systemet, og fjern USB-enheden fra
(USB)-porten . Kontroller, at der ikke er
noget galt med USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
skærmmønster fortsætter.
filsystemer end FAT16 eller FAT32, understøttes
ikke.*
CCHvis du benytter en partitioneret
USB-lagerenhed, kan du kun afspille filer
på den første partition.
CCFiler, som er krypteret eller beskyttet med
adgangskode osv., kan ikke afspilles.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men
nogle USB-lagerenheder understøtter muligvis
ikke alle disse FAT-formater. Du kan få flere
oplysninger ved at se i betjeningsvejledningen til
USB-lagerenhederne eller kontakte producenten.
Fejlfinding
Der vises "OVER CURRENT".
end MP3-/WMA-formater.
Afspilning starter ikke.
CCSluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
CCDer kan være tilsluttet en ikke-kompatibel
USB-enhed.
Afspilningen begynder ikke fra den første fil.
CCIndstil afspilningstilstanden til "OFF" (normal
afspilningstilstand) (side 12).
31DA
Tuner
Kraftig brummen eller støj forekommer,
eller udsendelser kan ikke modtages.
CCTilslut antennen korrekt.
CCFind en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen op
igen (side 9).
CCHold antennerne væk fra enheden eller andre
AV-komponenter for at undgå, at der opfanges
støj.
Lyden stopper eller svinger op og ned, eller
forbindelsen går tabt.
CCSystemet og BLUETOOTH-enheden er for langt
fra hinanden.
CCHvis der er hindringer mellem systemet og din
BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå
disse.
CCHvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst lokalnetværk , andre
BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn
i nærheden, skal du flytte dem væk.
CCSluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer på
samme tid.
CCFind en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen op
igen (side 9).
CCDu kan samle antennekablerne ved hjælp af
kabelstrips og justere kabellængderne.
BLUETOOTH-enhed
Tilknytning kan ikke foretages.
CCFlyt BLUETOOTH-enheden tættere på
systemet.
CCTilknytning er måske ikke mulig, hvis der er
andre BLUETOOTH-enheder omkring
systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de
andre BLUETOOTH-enheder.
CCSørg for at angive den korrekte adgangskode,
når du vælger modelnummeret (dette system)
på BLUETOOTH-enheden (side 21).
Tilslutning er ikke mulig.
CCDen BLUETOOTH-enhed, du har forsøgt at
tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen. Den
kan derfor ikke tilsluttes til systemet.
CCAktiver BLUETOOTH-funktionen for
BLUETOOTH-enheden.
CCOpret en tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
CCTilknytningsoplysningerne er blevet slettet.
Udfør tilknytningsproceduren igen.
CCSlet tilknytningsregistreringsoplysningerne fra
BLUETOOTH-enheden (side 23), og udfør
tilknytningen igen (side 20).
Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke
høres på dette system.
CCSkru først op for lydstyrken på din
BLUETOOTH-enhed, og juster derefter
lydstyrken ved brug af VOLUME +/– .
Der er kraftig brummen eller forvrænget lyd.
CCHvis der er hindringer mellem systemet og din
BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå
disse.
CCHvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst lokalnetværk , andre
BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte dem væk.
CCSkru ned for lydstyrken på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
Nulstille systemet til
fabriksindstillingerne
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille systemet til
fabriksindstillingerne.
1 Tryk på /  for at tænde for systemet.
2 Tryk på og hold FUNCTION  og   på
enheden nede samtidigt, indtil der vises
"RESET" på skærmen .
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. netværksindstillinger, forudindstillede
radiostationer, timer, ur og tilknytningsoplysninger for BLUETOOTH-enheder slettes.
Hvis problemet forsætter, efter du har gjort alt
ovenstående, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Bemærk
•• Hvis du kasserer enheden eller giver den
til en anden person, skal du nulstille den af
sikkerhedsmæssige årsager.
32DA
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
COMPLETE
Indstillingen af faste stationer blev afsluttet
normalt.
DISC ERR
Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles på
dette system, f.eks. en CD-ROM, eller du har
forsøgt at afspille en fil, der ikke kan afspilles.
SEARCH
Systemet søger i oplysningerne på
USB-enheden. Nogle knapper fungerer
ikke under søgning.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
TUNING
Systemet indstiller en radiostation.
Nogle knapper fungerer ikke under
indstilling.
FULL
Du forsøgte at programmere mere end
64 musiknumre eller filer.
NO DISC
Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
angivet en disk, som ikke kan indlæses.
NO FILE
Der er ingen filer, som kan afspilles,
på USB-enheden eller på disken.
NO STEP
NO USB
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er fjernet, eller
systemet understøtter ikke USB-enheden.
Fejlfinding
Der er ingen programmerede numre
eller filer til programafspilning, eller alle
programmerede numre eller filer er blevet
slettet.
OVER CURRENT
Systemet registrerede en overstrøm i en
tilsluttet USB-enhed. Fjern USB-enheden
fra porten, og sluk systemet. Tænd derefter
systemet.
PLS STOP
Du forsøgte at ændre afspilningstilstanden
under afspilning i CD- eller USB-funktion.
READING
Systemet læser oplysningerne på CD'en.
Nogle knapper fungerer ikke under læsning.
33DA
Bemærkning om CD-DA/MP3/WMA-diske
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler
Diske, som dette system KAN afspille
•• Lyd-CD
•• CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre og
MP3/WMA-filer)
•• 8 cm-disk
Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede
data. Det kan beskadige disken.
Diske, som dette system IKKE kan afspille
•• CD-ROM
•• CD-R/CD-RW ud over diske, som er
optaget i musik-CD-format, der overholder
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
•• CD-R/CD-RW'er, som er optaget
i multisession, der ikke er afsluttet ved
at "lukke sessionen"
•• CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er
eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med
en ukompatibel optageenhed
•• CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
•• Diske, som indeholder andre filtyper end
MPEG 1 Audio Layer-3- (MP3)/WMA-filer
•• Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
•• Diske, som har selvklæbende tape, papir
eller etiketter påklistret
•• Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker sig
uden for mærkaten
•• Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
34DA
•• Tør disken af fra midten og udad med en
blød klud, inden den afspilles.
•• Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som f.eks. rensebenzin, fortynder
eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays,
der er beregnet til vinylplader.
•• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og
lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret
i direkte sollys.
Om sikkerhed
•• Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis apparatet ikke skal bruges i længere
tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes
ud af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
•• Hvis der kommer faste genstande
eller væske ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det anvendes igen.
•• Strømforsyningskablet må kun udskiftes af
kvalificerede teknikere.
Om placering
•• Systemet må ikke placeres skråt eller på
et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
•• Du må ikke anbringe systemet i nærheden
af belysningsinstallationer. Varmen fra
belysningen kan beskadige kabinettet og
medføre, at systemet ikke fungerer korrekt.
•• Vær forsigtig, når systemet placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet
(f.eks. med voks, olie eller politur), da der
kan opstå pletter på eller misfarvning af
overfladen.
•• Du må ikke anbringe tunge genstande på
systemet.
•• Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres
i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linsen inde i systemet,
hvilket kan medføre, at systemet ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud
og lade systemet stå tændt i cirka en time,
indtil fugten er fordampet. Hvis systemet
stadig ikke fungerer, selv efter en længere
periode, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Om opbygning af varme
•• Opbygning af varme på enheden under
opladning eller drift over en længere
periode er normalt, og bør ikke give
anledning til bekymring.
•• Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
•• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Websteder med
oplysninger om
kompatible
enheder
Se webstederne nedenfor for de nyeste
oplysninger om kompatible USB-enheder
og BLUETOOTH-enheder.
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på TV-apparater
i nærheden kan blive magnetisk forvrænget.
I det tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal
du flytte højttalerne længere væk fra TV'et.
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at
der ikke sidder en disk i enheden, og du skal
tage netledningen ud af stikkontakten.
Om håndtering af diske
•• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
•• Du må ikke sætte papir eller tape på
disken.
•• Du må ikke udsætte diske for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere,
og de må ikke efterlades i en bil, der er
parkeret i direkte sollys, da temperaturen
i bilen kan stige voldsomt.
Forholdsregler/specifikationer
Rengøring af kabinettet
35DA
Trådløs BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi, der
aktiverer trådløs datakommunikation
mellem digitale enheder, f.eks. en
computer og et digitalkamera. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi kan bruges inden
for et område på ca. 10 meter.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder,
men nogle enheder kan tilsluttes til flere
enheder på samme tid.
Du behøver ikke bruge et kabel til tilslutning,
og det er heller ikke nødvendigt, at
enhederne vender mod hinanden, som det
er tilfældet med infrarød teknologi. Du kan
f.eks. bruge en sådan enhed i en taske eller
lomme.
BLUETOOTH-standard er en international
standard, der understøttes af tusindvis af
firmaer over hele verden, og som anvendes
af forskellige firmaer over hele verden.
Understøttet BLUETOOTH-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt
med egenskaber for forskellige
BLUETOOTH-produktfunktioner.
Se "Specifikationer" (side 37) for at
få oplysninger om den understøttede
BLUETOOTH-version og -profiler.
Bemærk
•• Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed,
der er tilsluttet til dette system, skal
enheden understøtte den samme profil
som systemet. Bemærk, at funktionerne på
BLUETOOTH-enheden kan være anderledes,
afhængigt af specifikationerne på enheden,
selv hvis den har samme profil som systemet.
•• På grund af egenskaberne for den trådløse
BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på
dette system lidt forsinket sammenlignet med
lydafspilning på den transmitterende enhed.
36DA
Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges inden
for ca. 10 meters (uhindret) afstand
mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde kan
blive kortere under følgende forhold.
–– Når en person, et metalobjekt, en væg eller
anden hindring er mellem enheder med
en BLUETOOTH-forbindelse
–– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
–– I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug
–– Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
Interferens fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst
LAN (IEEE 802.11b/g) benytter samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en
enhed med trådløst lokalnetværk, kan der
forekomme elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
–– Prøv at oprette forbindelse mellem dette
system og en BLUETOOTH-enhed, når du
er mindst 10 meter væk fra det trådløse
LAN-udstyr.
–– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
Interferens til andre enheder
De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på dette system
og BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
–– På hospitaler, toge og i flyvemaskiner
–– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærk
•• Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-specifikationer,
som et middel til at garantere sikkerhed
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær
altid forsigtig, når du foretager kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som et resultat af
informationlækager under kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
•• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som
dette system.
•• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af
Bluetooth SIG, Inc., og de skal være certificeret til
overholdelse. Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der
være situationer, hvor egenskaberne eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det
umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere
i andre kontrolmetoder, visning eller betjening.
•• Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive
afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der
er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Specifikationer
Forstærkerafsnit
Udgangseffekt (nominel):
5,2 watt + 5,2 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1% THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
6 watt + 6 watt (pr. kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Indgange/udgange
AUDIO IN:
AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereoministik, følsomhed 1 V,
impedans 12 kilohm
USB:
USB-port: Type A, 5 V DC, 500 mA
SPEAKERS:
Til tilslutning med en impedans på 8 ohm
CD-DA/MP3/WMA-afspillerafsnit
System:
Kompakt disk og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode:
* Dette output er den målte værdi på en afstand af
200 mm fra objektivlinsernes overflade på den
optiske pickup-blok med 7 mm-blænde.
Frekvenskurve:
20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold:
Mere end 90 dB
Dynamisk interval:
Mere end 90 dB
Tunerafsnit
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Forholdsregler/specifikationer
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
Antenne:
FM-ledningsantenne
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz interval)
37DA
BLUETOOTH-afsnit
Generelt
Kommunikationssystem:
Strømkrav:
BLUETOOTH Standard version 4.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Koreansk model: 220 V-240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Andre modeller: 120 V-240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Strømforbrug:
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetode:
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode
SCMS-T-metode
Understøttet codec
SBC (Sub Band Codec)
Transmissionsbåndbredde
20 Hz – 20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
software mv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
Højttalerafsnit
Højttalersystem:
fuldtone, 8 cm dia., cone-type
Nominel impedans:
8 ohm
Mål (B/H/D):
ca. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Vægt:
ca. 1,2 kg netto pr. højttaler
Antal:
2 stk.
38DA
24 watt
Mål (B/H/D) (inkl. fremspringende dele):
ca. 170 mm × 133 mm × 222 mm
Vægt:
ca. 1,3 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (RM-AMU212) (1),
FM-ledningsantenne (1), højttalerfødder (8),
AC-stikadapter (1) (kun latinamerikanske
modeller, undtagen mexicanske og
argentinske modeller), betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Opbevaringsforhold:
Produkter skal opbevares i karton i mørke,
rene godt ventilerede lokaler isoleret fra
opbevaringssteder med syrer og baser.
Opbevaringstemperatur: –10 °C til 45 °C
Opbevaringsfugtighed: 30 % til 70 %
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Driftsfugtighed: 30 % til 70 %
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Strømforbrug ved standby:
Når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet til
slukket: 0,3 watt
Når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet til
tændt: 2,5 watt
Varemærker osv.
•• Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
•• Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom, der tilhører
Microsoft Corporation. Brug eller distribution
af denne teknologi uden for dette produkt er
forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret
Microsoft-underafdeling.
•• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
-patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
•• "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker, der tilhører
Sony Corporation.
•• BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er underlagt
licens.
•• N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
•• Android™ er et varemærke, der tilhører
Google Inc.
•• De systemnavne og produktnavne, der er angivet
i denne vejledning, er generelt varemærker
eller registrerede varemærker, der tilhører de
respektive producenter. Mærkerne ™ og er
udeladt i denne manual.
®
Forholdsregler/specifikationer
39DA
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (DA)
Download PDF

advertising