Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Kompakt Hi-Fi-system Betjeningsvejledning

4-460-924-12(1) (DK)
Betjeningsvejledning
©2013 Sony Corporation
DK
Bortskaffelse af
gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp
eller sprøjt, og der må ikke anbringes
genstande, der indeholder væsker, f.eks.
vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse
med dette produkt kan forøge risikoen
for øjenskader.
Dette apparat er et
KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkaten til
denne klassifikation
findes på bagsiden.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, der er solgt
i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til de
adresser, der leveres i særskilte serviceeller garantidokumenter.
Dette symbol på produktet eller pakken
med produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genbrug af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Brugbart tilbehør: Fjernbetjening
Kun Europa
Kom godt i gang
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU
og andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver,
at det batteri, der fulgte med produktet, ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan
forårsage. Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre,
at batteriet bliver behandlet korrekt, skal
produktet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet
om, hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved
at kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Anden betjening
Lytning til radioen
1 Vælg FM-funktionen.
Tryk på FM .
2 Indstil stationerne.
Automatisk scanning
Hvis du vil
Skal du trykke på
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
 . Hvis du vil genoptage
afspilning, skal du trykke
på  .
Stoppe
afspilningen
 . Hvis du vil genoptage
afspilning, skal du trykke
på  *. Hvis du vil
annullere genoptagelse
af afspilning, skal du trykke
på   igen.
Tryk flere gange på TUNING MODE ,
indtil der vises "AUTO", og tryk derefter
på TUNING+/TUNING . Scanningen
stopper automatisk, når der findes en station.
Dette produkt er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). I de seneste
år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske findes
typer, der ikke overholder CD-standarden,
og som ikke kan afspilles af dette produkt.
CMT-S20
Enhed
En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side
med digitalt audiomateriale på den anden
side. Men da siden med audiomateriale ikke
passer til Compact Disc-standarden (CD), kan
afspilning af dette produkt ikke garanteres.
Musikdiske, der er
kodet med copyrightbeskyttelsesteknologi
Home Audio System
For at reducere risikoen for brand må du ikke
dække ventilationsåbningen på apparatet
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
Bemærkninger om DualDisc
Vælge en
mappe
Fjernbetjening
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
-patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
 Windows Media er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
 Dette produkt gør brug af teknologi til
beskyttelse af ophavsret for Microsoft.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
de nødvendige licenser fra Microsoft.
 Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører de respektive indehavere.
I denne vejledning er mærkerne TM og
ikke angivet.
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 Til højre højttaler
 Til venstre højttaler
Påsætning af højttalerfødder
 ANTENNA
Find en placering og en retning, som giver
god modtagelse, når du sætter antennen op.
Hold antennen væk fra højttalerledningerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
®
 Højttalerkabel (rød/)
 Højttalerkabel (sort/)
 Til stikkontakt
Monter en af de medfølgende højttalerfødder
i hvert hjørne på højttalernes underside,
så højttalerne ikke glider.
 AUDIO IN-stik
Tilslut en ekstern lydkomponent.
Vælge en fil
/ .
Finde et sted
i en fil
Hold /  nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
Manuel indstilling
Vælge gentaget REPEAT  flere gange, indtil
der vises "RPT 1", "RPT FLDR"
afspilning
eller "RPT ALL".
Når du stiller ind på en station med
RDS-tjenester, vises stationens navn
på skærmen (kun den europæiske model).
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag
FM-stereostation, skal du trykke flere gange
på FM MODE , indtil der vises "MONO", for at
slå stereomodtagelse fra. Du mister stereoeffekten,
men modtagelsen forbedres.
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
indstillingen for tunerhukommelse.
 SPEAKERS
Tilslut højttalerledningerne.
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også udføres med knapperne på apparatet,
som har de samme eller tilsvarende navne.
3 Tryk flere gange på PRESET+/PRESET 
 Strøm
for at vælge det ønskede forudindstillede
nummer.
Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
Hvis der allerede er tildelt en anden station
til det valgte forudindstillede nummer, bliver
stationen erstattet med den nye station.
Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det.
Indsæt derefter R6-batteriet (størrelse AA)
(medfølger ikke) , så det passer til polerne
som vist nedenfor.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme
andre stationer.
Betjening
Bemærkning til gentaget afspilning
Afspilning af en CD/MP3/
WMA-disk
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
 Ved normal brug bør batteriet kunne holde
i ca. seks måneder.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid,
skal du fjerne batteriet for at undgå beskadigelse
som følge af batterilækage og korrosion.
Ved transport af systemet
1 Fjern en disk for at beskytte
CD-mekanismen.
2 Tryk på  (til/standby)  på enheden
for at slukke for systemet, og kontroller,
at "STANDBY" holder op med at blinke.
3 Tag netledningen ud af stikkontakten.
Sådan indstilles uret
1 Tryk på   for at tænde for systemet.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge
tilstanden for indstilling af ur.
Hvis der vises "SELECT", skal du trykke
på /  flere gange for at vælge
"CLOCK" og derefter trykke på (enter) .
3 Tryk på /  flere gange for
at indstille timetallet, og tryk derefter
på .
4 Anvend samme fremgangsmåde
for at indstille minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker
netledningen ud af stikkontakten, eller hvis
der opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket
for systemet
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
"RPT 1" angiver, at et enkelt nummer eller en enkelt
fil gentages, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger om afspilning
af MP3/WMA-diske
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD .
2 Ilæg en disk.
Tryk på   på enheden, og sæt en disk
i CD-rummet med etiketsiden opad.
Tryk på   på enheden for at lukke
CD-rummet.
3 Start afspilningen.
Afspilning af CD-DA-disken starter automatisk.
Tryk på  (afspil)  for at afspille
en MP3/WMA-disk.
Anden betjening
Hvis du vil
Tryk på
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
 (pause) . Hvis du vil
genoptage afspilning, skal
du trykke på  .
Stoppe
afspilningen
 (stop)  to gange.
Vælge en
mappe på en
MP3/WMA-disk
(vælg mappe) +/
flere gange.
Vælge et
nummer eller
en fil
 (gå tilbage)/
(gå fremad) .

Finde et sted i
Hold  (spol tilbage)/
et nummer eller  (spol frem)  nede
under afspilningen, og slip
en fil
knappen på det ønskede
sted.
Vælge gentaget REPEAT  flere gange, indtil
der vises "RPT 1", "RPT FLDR*"
afspilning
eller "RPT ALL".
* Kun MP3/WMA-disk
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal
afspilning ("FLDR" for alle MP3/WMA-filer
i mappen på disken), blandet afspilning
("SHUF3" eller "FLDRSHUF" for mappeblanding)
eller programafspilning ("PROGRAM").
 Undlad at gemme andre typer af musiknumre
eller filer eller unødvendige mapper på en disk,
der indeholder MP3/WMA-filer.
 Mapper, som ikke indeholder MP3/WMA-filer,
springes over.
 MP3/WMA-filer afspilles i den rækkefølge, som
de optages på disken.
 Du kan lytte til følgende lydformater på dette
system:
 MP3: filtypen ".mp3"
 WMA: filtypen ".wma"
 Selv hvis filnavnet har korrekt filtype, men filen
i virkeligheden er en anden, kan afspilning af
en sådan fil generere en høj støj, der vil kunne
få systemet til at fungere forkert.
 Det maksimale antal:
 mapper er 256 (inklusive rodmappen)
 MP3/WMA-filer er 999
 mappeniveauer (filernes træstruktur) er 8.
 Kompatibilitet med alle typer software til
MP3/WMA-kodning/skrivning, MP3-optagere
og -optagelsesmedier garanteres ikke.
Inkompatible MP3/WMA-diske kan frembringe
støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
Bemærkning om afspilning
af multisessionsdiske
Systemet kan afspille fortsatte sessioner på en disk,
når de er optaget i samme sessionsformat som den
første session. Når der registreres en session,
der er optaget i et andet sessionsformat, kan denne
session og de efterfølgende ikke afspilles. Bemærk,
at selv hvis sessionerne er optaget i det samme
format, kan nogle sessioner måske ikke afspilles.
  flere gange.
Hvis scanning ikke stopper, skal du trykke
på   for at stoppe scanningen og derefter
udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Tryk på TUNING MODE  flere gange, indtil
der vises "MANUAL", og tryk derefter på
TUNING+/TUNING  flere gange for
at stille ind på den ønskede station.
Licens og varemærker
+/
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
De forvalgte stationer bevares i hukommelsen
i cirka en halv dag, selvom netledningen tages
ud, eller der forekommer en strømafbrydelse.
Sådan stilles der ind på
en fast radiostation
Hvis du har registreret en radiostation på
et forudindstillet nummer mellem 1 og 6,
vil radiostationen blive valgt, når blot du
trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) ,
når systemfunktionen er indstillet til FM.
Hvis du har registreret en radiostation på
det forudindstillede nummer 7 eller højere, skal
du trykke flere gange på TUNING MODE , indtil
der vises "PRESET", og derefter trykke flere gange
på PRESET+/PRESET  for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Afspilning af en fil fra
USB-enheden
Lydformater, der kan afspilles på dette system,
er MP3/WMA*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management), kan ikke afspilles på dette
system.
Filer, der er downloadet fra en online musikbutik,
kan måske ikke afspilles på dette system.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk på USB .
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilningen.
Tryk på  .
(USB)-porten .
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager
systemet muligvis afspilningen fra et andet sted.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE , mens
USB-enheden er stoppet. Du kan vælge normal
afspilning ("FLDR" for alle filer i mappen
på USB-enheden), blandet afspilning ("SHUF"
eller "FLDRSHUF" for mappeblanding) eller
programafspilning ("PROGRAM").
Bemærkning til gentaget afspilning
"REP ALL" angiver, at alle lydfiler på en USB-enhed
gentages, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger
 Når det er nødvendigt med en
USB-kabeltilslutning, skal du benytte det
USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed,
som skal tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger
om fremgangsmåden i den vejledning, der fulgte
med den pågældende USB-enhed.
 Det kan tage ca. 10 sekunder, før der vises
"SEARCH", afhængigt af hvilken type USB-enhed
der er tilsluttet.
 Tilslut ikke systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
 Når USB-enheden indsættes, læser systemet
alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange
mapper eller filer på USB-enheden, kan det vare
længe, før filerne på USB-enheden er læst.
 Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan
der være en vis forsinkelse, før systemet reagerer
på betjeningen af USB-enheden.
 Kompatibilitet med alle typer software
til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler
på USB-enheden oprindeligt blev kodet med
inkompatibel software, kan de pågældende filer
generere støj, der kan være lydafbrydelser,
eller filerne kan slet ikke afspilles.
 Dette system kan ikke afspille lydfiler
på USB-enheden i følgende tilfælde:
 Hvis antallet af lydfiler i en mappe
overstiger 999.
 Hvis det samlede antal lydfiler på en USB-enhed
overstiger 999.
 Når antallet af mapper på en USB-enhed
er større end 256 (inklusive "ROOT"
og tomme mapper).
Disse tal varierer, afhængigt af fil- og
mappestrukturen. Gem ikke andre typer filer
eller unødvendige mapper på en USB-enhed,
der indeholder lydfiler.
 Systemet kan kun afspille til og med niveau 8
i et mappehierarki.
 Dette system understøtter ikke nødvendigvis
alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
 Filer og mapper vises i den rækkefølge, de
er oprettet i på USB-enheden.
 Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler,
springes over.
 Du kan lytte til følgende lydformater
på dette system:
 MP3: filtypen ".mp3"
 WMA: filtypen ".wma"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige
filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes,
kan systemet udsende støj, eller der kan opstå
fejlfunktion.
Sådan benyttes systemet
som batterioplader
Du kan bruge systemet som batterioplader til
USB-enheder, der har en genopladningsfunktion,
når systemet er tændt.
Opladningen starter, når USB-enheden
er tilsluttet
(USB-porten) .
Opladningsstatussen vises på USB-enhedens
skærm. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til USB-enheden.
Bemærkninger om opladning
af USB-enheden med dette system
 Du kan ikke benytte systemet som batterioplader,
når der er slukket for det.
 Nogle USB-enheder kan kun oplades, når systemet
er i USB-funktionen.
Fremstilling af dit eget
program (programmeret
afspilning)
1 Vælg CD- eller USB-funktionen.
Tryk på CD  eller USB .
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil der
vises "PROGRAM", når afspilleren er stoppet.
3 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk flere gange på / , indtil det
ønskede musiknummer eller den ønskede
fil vises.
Ved programmering af MP3/WMA-filer skal
du trykke flere gange på
+/

for at vælge den ønskede mappe og derefter
vælge den ønskede fil.
Valgt musik- eller
filnummer
Samlet spilletid for det
valgte nummer eller den
valgte fil (kun CD-DA-disk)
4 Programmer det valgte musiknummer
eller den valgte fil.
Tryk på  for at angive det valgte
musiknummer eller den valgte fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere
yderligere musiknumre eller filer,
op til i alt 64 musiknumre eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre
eller filer ved at trykke på  .
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil
du udfører en af følgende handlinger:
 skifter funktion.
 slukker systemet.
 tager netledningen ud.
 åbner CD-rummet.
Tryk på   for at afspille det samme
program igen.
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE .
Sådan slettes det sidste musiknummer
eller den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Brug af ekstra
lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på enheden med et analogt
lydkabel (medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk på AUDIO IN .
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede
komponent, og indstil lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan automatisk gå i standbytilstand, hvis
lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede
komponent. Reguler komponentens lydstyrke
i henhold hertil. Se "Sådan deaktiveres den
automatiske standbyfunktion".
Justering af lyden
Hvis du vil
Skal du trykke på
Justere
lydstyrken
VOLUME +/ .
Generere
en mere
dynamisk lyd
BASS BOOST .
Indstille
lydeffekten
EQ  flere gange, indtil den
ønskede lydeffekt vises.
Ændring af skærmen
Hvis du vil
Skal du trykke på
Ændre oplysninger DISPLAY  flere gange,
på skærmen*
når systemet er tændt.
Kontrollere uret,
når der er slukket
for systemet
DISPLAY , når der er
slukket for systemet.
Uret vises i 8 sekunder.
* Du kan for eksempel få vist CD/MP3/
WMA-diskoplysninger eller oplysninger
om USB-enheden, f.eks.:
 spor- eller filnummer under normal afspilning.
 spor, fil eller titelnavn under normal afspilning.
 kunstnernavn under normal afspilning.
 album- eller mappenavn under normal
afspilning.
 den samlede afspilningstid og det samlede
antal spor på CD-DA-disken (kun hvis normal
afspilningstilstand er valgt, og afspilleren
er stoppet).
 det samlede antal mapper (album) på MP3/
WMA-disken eller USB-enheden (kun hvis
normal afspilning er valgt, og afspilleren
eller USB-enheden er stoppet).
Bemærkninger om skærmoplysningerne
 Tegn, som ikke kan vises, vises som "–".
 Følgende vises ikke:
 den samlede afspilningstid for
en MP3/WMA-disk og USB-enhed.
 tilbageværende afspilningstid for
en MP3/WMA-fil.
 Følgende vises ikke korrekt:
 forløbet afspilningstid for en MP3/WMA-fil,
der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit
Rate – variabel bithastighed).
 mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660
niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet
i ekspansionsformat.
 Følgende vises:
 den resterende spilletid for et spor.
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version
2-tags til en enkelt MP3-fil).
 op til 31 tegn til ID3 tag-oplysninger ved hjælp
af store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9)
og symboler (+ – . / [ ] _ | ~).
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk flere gange på / 
for at vælge "SELECT", og tryk derefter
på .
3 Tryk flere gange på / 
for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter
på .
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som
ovenfor, indtil der vises "OFF" i trin 3,
og tryk derefter på .
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares,
så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen og
højttalerledningerne er korrekt
og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor,
og forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis der vises "PROTECT"
på skærmen
Tag med det samme netledningen
ud af stikkontakten, og kontroller følgende,
når "PROTECT" forsvinder.
 Er + og  højttalerledningerne kortsluttede?
 Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på systemet?
Når du har kontrolleret ovenstående punkter,
og alt er i orden, skal du tilslutte netledningen
igen og tænde for systemet. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
Brug af timere
Generelt
Systemet indeholder to timerfunktioner. Hvis
du anvender begge timere, har sleeptimeren
første prioritet.
Der tændes ikke for systemet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion
fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP . Hvis du vælger
"AUTO", slukkes der automatisk for systemet,
når den aktuelle disk eller USB-enhed stopper,
eller inden for 100 minutter.
Afspilningstimer:
Du kan blive vækket til en CD, FM-modtagelse,
USB-enhed eller en lydkomponent,
der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket 
på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på
VOLUME +/  for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller
en bestemt lydfil, skal du oprette dit
eget program.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU .
Hvis uret ikke er indstillet, vil systemet være
i tilstanden for indstilling af ur. Hvis dette
er tilfældet, skal du indstille uret.
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk på /  flere gange for at vælge
"PLAY SET", og tryk derefter på .
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på /  flere gange for at indstille
timetallet, og tryk derefter på . Anvend
ovenstående fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som
i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe
afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / , indtil
den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter
på .
7 Sluk for systemet.
Tryk på  . Systemet tændes automatisk
før det forudindstillede tidspunkt.
Hvis systemet er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.
Du må ikke betjene systemet fra det tidspunkt,
hvor der tændes for systemet, og indtil
afspilningen starter.
 Er netledningen sat i stikkontakten?
Systemet er uventet gået
i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk
i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se "Sådan
deaktiveres den automatiske standbyfunktion".
Indstillingen af uret eller
afspilningstimeren blev uventet
annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen
betjening, bliver indstillingen af uret eller
indstillingen af afspilningstimeren automatisk
annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Er + og  højttalerledningerne kortsluttede?
 Anvender du kun de medfølgende højttalere?
 Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på systemet?
 Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret.
 Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
 Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
 Flyt systemet væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
 Monter et støjfilter (ekstraudstyr)
på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på enheden,
og placer apparatet væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod systemets sensor.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
CD/MP3/WMA-afspiller
Lyden hopper, eller disken
kan ikke afspilles.
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt systemet til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven
på en stabil stand).
 Flyt højttalerne væk fra systemet, eller placer
dem på separate standere. Ved høj lydstyrke
kan vibrationer fra højttalerne medføre,
at lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
flere gange på PLAY MODE , indtil både
"PROGRAM" og "SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager
at starte afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som er optaget i multisessiontilstand.
 En disk, som ikke er blevet afsluttet
(en disk, hvor der kan tilføjes data).
 En disk, som indeholder mange mapper.
Filer kan ikke afspilles.
 Lydfilerne kan have forkerte filtyper. De filtyper,
der understøttes af dette system, er følgende:
 MP3: filtypen ".mp3"
 WMA: filtypen ".wma"
 Lydfilerne kan være oprettet i andre formater
end MP3/WMA-formater.
 USB-enheder, der er formateret med
andre filsystemer end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
 Hvis du benytter en partitioneret
USB-lagerenhed, kan du kun afspille filer
på den første partition.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet med
adgangskode osv., kan ikke afspilles.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men
nogle USB-lagerenheder understøtter muligvis
ikke alle disse FAT-formater. Du kan få flere
oplysninger ved at se i betjeningsvejledningen
til USB-lagerenhederne eller kontakte
producenten.
USB-enhed
Tuner
Den tilsluttede USB-enhed kan ikke
oplades.
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet.
 Nogle USB-enheder kan kun oplades,
når systemet er i USB-funktionen.
Bruger du en understøttet USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
understøttes, kan følgende problemer
forekomme. På de websteder, der er angivet
under "Afspilning af en fil fra USB-enheden",
finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette
system.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
"OVER CURRENT" vises.
 Der er registreret et problem med styrken
af den elektriske strøm fra
(USB)-porten .
Sluk for systemet, og fjern USB-enheden
fra (USB)-porten . Kontroller, at der ikke
er noget galt med USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis dette mønster
stadig vises.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk for
systemet, tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller
forvrænget lyd.
 Sluk for systemet, tilslut derefter
USB-enheden igen.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af musikdataene på grund
af forhold på computeren. Opret
musikdataene igen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
Der vises "SEARCH" i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen starter.
 Læseprocessen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer
på USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fejlagtig skærm.
 Send musikdataene til USB-enheden igen, da
de data, som er gemt på USB-enheden, kan
være beskadiget.
 De tegnkoder, der kan vises af systemet,
er begrænset til tal og bogstaver. Andre
tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 På de websteder, der er angivet under
"Afspilning af en fil fra USB-enheden", finder
du en liste over kompatible USB-enheder.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 På de websteder, der er angivet under
"Afspilning af en fil fra USB-enheden", finder
du en liste over kompatible USB-enheder.
 Tryk på   for at starte afspilning.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
 Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilning.
 Tilslut antennen korrekt.
 Forsøg med en anden placering og retning
for at opnå en bedre antennemodtagelse.
 Hold antennen væk fra højttalerledningerne
og netledningen for at undgå, at der
opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer
på samme tid.
 Forsøg med en anden placering og retning
for at opnå en bedre antennemodtagelse.
 Du kan samle antennekablerne ved hjælp
af kabelstrips og justere kabellængderne.
Sådan nulstilles systemet
til fabriksindstillingerne
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt,
kan du nulstille det til fabriksindstillingerne.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten,
og sæt den i igen, og tænd derefter
for systemet.
2 Hold   nede på fjernbetjeningen,
og EQ  på enheden, indtil der vises
"RESET OK".
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks.forudindstillede radiostationer,
timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standbyfunktion
Dette system har en automatisk standbyfunktion.
Med denne funktion går systemet automatisk
i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput.
Den automatiske standbyfunktion
er som standard slået til.
Brug knapperne på enheden til slå
den automatiske standbyfunktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt
for systemet, indtil der vises
"AUTO STBY OFF".
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du
gentage denne fremgangsmåde, indtil
der vises "AUTO STANDBY ON".
Bemærkninger
 Den automatiske standbyfunktion er ugyldig
for FM-funktionen.
 Systemet kan ikke gå i standbytilstand automatisk
i følgende tilfælde:
 Når der registreres et lydsignal.
 Når der er tilsluttet en USB-enhed.
 Mens der afspilles lydspor eller filer.
 Når den forudindstillede afspilningstimer eller
sleeptimer er aktiv.
Meddelelser
DISC ERR: Du har lagt en disk i, der ikke kan
afspilles.
FULL: Du forsøgte at programmere mere end
64 musiknumre eller filer (trin).
NO FILE: Der er ingen filer, som kan afspilles,
på CD-R/CD-RW-diske eller på USB-enheden.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet
slettet.
NO USB: Der er ingen USB-enhed tilsluttet,
eller der er en ikke-understøttet USB-enhed
tilsluttet.
PLAY SET: Du forsøgte at vælge timeren, uden
at afspilningstimeren var indstillet.
PLS STOP: Du trykkede på PLAY MODE  under
afspilning.
SELECT: Du trykkede på TIMER MENU  under
betjening af timeren.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
Forholdsregler
Specifikationer
Diske, som dette system KAN afspille
Hovedenhed
 Lyd-CD
 CD-R/CD-RW (lyddata/MP3/WMA-filer)
Forstærkerdel
Diske, som dette system IKKE KAN afspille
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget
i musik-CD-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2 eller Joliet
 CD-R/CD-RW'er, som er optaget i multisession,
der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
 CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er
eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget
med en ukompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet
korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end
MPEG 1 Audio Layer-3- (MP3)/WMA-filer
 Diske, som ikke har standardform
(f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir
eller etiketter påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden
for mærkaten
 Diske, som har etiketter, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om diske
 Tør disken af fra midten og udad med en
blød klud, inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler som
f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske
sprays, der er beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret
i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis systemet ikke skal bruges i længere tid.
Tag altid fat om stikket, når det trækkes
ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade systemet
efterse af kvalificerede teknikere, inden
du anvender det igen.
 Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når enheden eller højttalerne
placeres på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan forekomme pletter eller
misfarvning af overfladen.
 Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget
fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen
inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre,
at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage
disken ud og lade systemet stå tændt i cirka
en time, indtil fugten er fordampet.
Om opbygning af varme
 Opbygning af varme på apparatet under brug
er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet
kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på TV-apparater
i nærheden kan blive magnetisk forvrænget.
I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal
du flytte højttalerne længere væk fra TV'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet med
en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen
form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Udgangseffekt (nominel): 4 watt + 4 watt
(8 ohm ved 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference):
5 watt + 5 watt (8 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)
Indgang
AUDIO IN (stereoministik): Følsomhed 1 V,
impedans 50 kiloohm
Udgange
SPEAKERS: Til tilslutning med en impedans
på 8 ohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Under 44,6 μW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm
fra objektivlinsernes overflade på den optiske pickup-blok
med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tunerdel
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne: FM-stueantenne
Indstillingsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz
(i trin på 50 kHz)
USB-del
(USB)-port: Type A, maksimal strøm 500 mA
Understøttede lydformater
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Højttaler
Højttalersystem: Fuldtone, 8 cm dia., cone-type
Nominel impedans: 8 ohm
Mål (B/H/D): Ca. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Vægt: Ca. 1,2 kg netto pr. højttaler
Antal: 2 stk.
Generelt
Strømkrav: Vekselstrøm 120 V  240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 18 watt
Mål (B/H/D, inklusive de største fremspring)
(ekskl. højttalere):
Ca. 170 mm × 133 mm × 240 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 1,3 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1),
FM-stueantenne (1), højttalerfødder (8)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
 Strømforbrug ved standby: 0,5 watt
 Nogle af de trykte kredsløbskort er ikke
behandlet med brandhæmmende halon.
Download PDF

advertising