Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Hi-Fi-system med Wi-Fi/Bluetooth Lynvejledning til opsætning og start

Først klargøres enheden og fjernbetjeningen
4-528-300-83(1)
Audio system til personlig lyd
Klargøring af fjernbetjeningen
Tænd for enheden
Batteriet er monteret i fjernbetjeningen fra fabrikken. Før du bruger
fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne det isoleringsark, der sidder på
batteriholderen.
 Tilslut strømledningen (medfølger) bag på enheden.
 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.
 Tryk på / på enheden for at tænde enheden.
Hurtig startvejledning
Fjernbetjening (bagside)
Lyt til musik gennem et trådløst netværk
©2014 Sony Corporation Printed in China CMT-X7CD / CMT-X7CDB
I denne Hurtige startvejledning forklares, hvordan
et trådløst netværk etableres ved hjælp af
SongPal*, og hvordan du kan høre musik på din
Xperia™/iPhone via et trådløst netværk.
Xperia
For at høre musik på din Xperia
ÔÔSe denne side.
Hvis du har en anden Android-smartphone, skal
du følge trin 1 til 4 på denne side for at lade din
smartphone oprette forbindelse til et Wi-Finetværk.
iPhone
For at høre musik på din iPhone
ÔÔSe modsatte side.
Xperia
Tilslutning til et trådløst netværk ved hjælp af SongPal
1
2
3
4
Sørg for, at din Xperia er sluttet til det
trådløse netværk.
Installer SongPal på din Xperia, og start
derefter app’en.
Opret en BLUETOOTH-forbindelse mellem
enheden og din Xperia ved at følge app’ens
instruktioner.
Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne ved at følge
app’ens instruktioner.
Skriv SSID og kodeordet til din router ned nedenfor.
Søg efter "SongPal" i Google
Play™ Store.
Berør N-mærket på enheden med din Xperia.
Parringen tager ca. et minut.
Indtast adgangskoden, som
du har registreret i trin 1, og
tryk så på [OK].
Berør og hold din Xperia
der, indtil den reagerer.
SSID:
Kodeord:
Forbindelsen oprettes i løbet
af ca. to minutter. Når
forbindelsen er oprettet,
i displayvinduet.
lyser
Tryk på  på enheden for
at slukke den, og genstart.
Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
routeren.
Når SongPal er startet, følges app’ens instruktioner.
* SongPal er en app til styring af forskellige Sonylydenheder med din smartphone/iPhone.
Hvis din Xperia ikke understøtter NFC-funktionen, skal
du se "Hvis NFC ikke er tilgængelig på din Xperia".
5
Hvis NFC ikke er tilgængelig på din Xperia
Afspil musikken.
Start
([WALKMAN®]programmet)* på din
Xperia.
*, vælg
Tryk på
[SONY:CMT-X7××], og
start derefter afspilning.
Brug fjernbetjeningen for at indstille enheden til
parringstilstand. Enhedens status vises i
displayvinduet.
Displayvindue
FUNCTION
MENU
/
(enter)
* Din Xperia har muligvis ikke [WALKMAN®]-programmet.
Hvis det er tilfældet, kan denne funktion ikke bruges.
App’ens design kan ændres uden varsel.
"HOME NET" vises i displayvinduet under
musikafspilning.
* Du skal muligvis deaktivere [Auto. valg af trådløs
indstilling] under [Throw-indstillinger] på din Xperia.
Du kan finde flere oplysninger i din Brugervejledning
til Xperia.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
Tryk på FUNCTION på din fjernbetjening for at vælge "BT
AUDIO".
Tryk på MENU på din fjernbetjening.
Handlingen annulleres, hvis du trykker to gange på
MENU.
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "BT
(enter) på din
MENU", og tryk derefter på
fjernbetjening.
Opret en BLUETOOTHforbindelse fra din Xperia.
Tryk på [Open the
Bluetooth setting
screen].
Tryk på [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
Parringen tager ca. et
minut.
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "PAIRING",
(enter) på din fjernbetjening.
og tryk derefter på
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "OK", og
(enter) på din fjernbetjening.
tryk derefter på
Når "PAIRING" begynder at blinke i displayvinduet, skifter
enheden til parringstilstand.
Fortsæt til trin 4.
iPhone
Tilslutning til et trådløst netværk ved hjælp af SongPal
1
2
3
4
Sørg for, at din iPhone er sluttet til det
trådløse netværk.
Installer SongPal på din iPhone, og start
derefter app’en.
Indstil enheden til parringstilstand.
Opret en BLUETOOTH-forbindelse fra din
iPhone.
Søg efter "SongPal" i App
Store.
Brug fjernbetjeningen for at indstille enheden til
parringstilstand. Enhedens status vises i
displayvinduet.
Displayvindue
FUNCTION
MENU
Når SongPal er startet, følges app’ens instruktioner.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
(enter)
Tryk på FUNCTION på din fjernbetjening for at vælge "BT
AUDIO".
Handlingen annulleres, hvis du trykker to gange på MENU.
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "BT MENU",
(enter) på din fjernbetjening.
og tryk derefter på
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "PAIRING",
(enter) på din fjernbetjening.
og tryk derefter på
Tryk på / på din fjernbetjening for at vælge "OK", og
(enter) på din fjernbetjening.
tryk derefter på
Når "PAIRING" begynder at blinke i displayvinduet, skifter
enheden til parringstilstand.
5
6
Start SongPal på din iPhone.
Afspil musikken.
Når følgende skærm vises,
skal du trykke på [OK].
Tryk på [Allow]. Forbindelsen
oprettes i løbet af ca. to
minutter. Når forbindelsen er
i
oprettet, lyser
displayvinduet.
Tryk på  på enheden for
at slukke den, og genstart.
Tænd for BLUETOOTH.
Tryk på MENU på din fjernbetjening.
Tryk på [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
Parringen tager ca. et minut.
Tryk på [Settings] 
[Bluetooth].
Luk SongPal på din
iPhone, og svirp derefter
opad fra bunden af
skærmen for at åbne dit
Kontrolcenter.
Tryk på
[AirPlay],
vælg [SONY:CMT-X7××],
og start derefter
afspilning.
"AirPlay" vises i displayvinduet
under musikafspilning.
App’ens design kan ændres uden varsel.
Oprettelse af trådløs forbindelse med knappen WPS på din trådløse LAN-router
1
2
3
Sørg for, at netværks- (LAN) kablet
(medfølger ikke) er koblet fra enheden, og
tænd derefter for enheden.
Indstil enheden til WPS ved at følge
nedenstående trin.
Tryk på knappen WPS* i mere end 3
sekunder.
Standby-indikator
Standbyindikatoren lyser grønt, og efter ca. to
at blinke i displayvinduet.
minutter begynder
MENU
/
(enter)
Tryk på MENU på din
fjernbetjening.
Handlingen annulleres, hvis du
trykker to gange på MENU.
Tryk på / på din
fjernbetjening for at vælge
"NETWORK", og tryk derefter
(enter) på din
på
fjernbetjening.
Tryk på / på din
fjernbetjening for at vælge
"WPS", og tryk derefter på
(enter) på din fjernbetjening.
Når "OK" vises i displayvinduet,
(enter) på
skal du trykke på
din fjernbetjening.
Om "SongPal"
Lydindstillinger
Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge Sonys
anbefalede indstillinger "CA+".
Device Select
Vælg en "SongPal"-kompatibel enhed.
Skærmen hjem
Viser funktioner for den valgte enhed,
musiktjenester og apps, som er installeret på
din smartphone/iPhone.
Indstillinger for den tilsluttede enhed
Forskellige lyd/netværksindstillinger vises.
Denne menu kan vises fra enhver skærm
ved at svirpe mod højre.
Miniafspiller
Controller for valgt funktion.
Musiktjeneste
Du kan bruge forskellige musiktjenester.
Styring af enheder på dit hjemmenetværk
Du kan afspille musik, som er gemt på din pc eller
DLNA-server over dit netværk.
Handlinger for en cd, der er sat i enheden, eller
en enhed, der er tilsluttet via USB
Du kan afspille en cd, der er sat i enheden, eller
musik i en enhed, der er sluttet til USB-stikket.
"CONNECT" blinker efter, at "WPS" blinker i
adskillige sekunder i displayvinduet, hvorefter
lyser, når først forbindelsen er fuldført.
* Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
den trådløse LAN-router.
"WPS" blinker i displayvinduet.
Wi-Fi-forbindelsen kan også oprettes ved hjælp af en pc, eller netværket kan kabelforbindes. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.
Det afhænger af den tilsluttede enhed, hvad du kan
styre med "SongPal".
App'ens specifikation og design kan ændres uden
varsel.
Download PDF

advertising