Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Hi-Fi-system med Wi-Fi/Bluetooth Betjeningsvejledning

Audio system til
personlig lyd
Introduktion
Afspilning af en CD
Brug af radioen
Betjeningsvejledning
Afspilning af en fil på en
USB-enhed
Afspilning af musik med
lydkomponenter (medfølger ikke)
Afspilning af musik gennem
en BLUETOOTH-forbindelse
Afspilning af musik gennem
et trådløst netværk
Yderligere oplysninger
Om "SongPal"
Fejlfinding
Forholdsregler/
specifikationer
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder
til åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis
apparatet ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks.
solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
Dette udstyr er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de begrænsninger, der er
angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel,
der er mindre end 3 meter.
Fabriksskiltet sidder udvendigt på undersiden af
enheden.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med
dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1
LASER-produkt. Dette mærke er placeret på
ydersiden under bunden.
FORSIGTIG
Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert.
Udskift kun med den samme eller en tilsvarende
type.
2DK
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, der er
solgt i lande, der er underlagt EUdirektiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal
adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte
service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i
overensstemmelse med de grundlæggende krav
og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/
5/EC.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Kun Europa
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Før du bruger dette
anlæg
Fejl, der forekommer ved normalt brug af
anlægget, vil blive repareret af Sony i
overensstemmelse med forholdene, som
er defineret i den begrænsede garanti for
dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes
ansvarlig for konsekvenser, der opstår,
hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er
beskadiget eller har en fejl.
Musikdiske, der er kodet med
teknologi til ophavsretlig
beskyttelse
Dette produkt er beregnet til afspilning af
diske, der er i overensstemmelse med CDstandard. I de seneste år har en række
pladeselskaber markedsført forskellige
musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret.
Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske findes typer, der ikke overholder CDstandard, og som ikke kan afspilles af dette
produkt.
Bemærkning til DualDiscs
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
indeholder DVD-optaget materiale på den
ene side og digitalt lydmateriale på den
anden side. Men da siden med lydmateriale
ikke passer til CD-standard, kan afspilning af
dette produkt ikke garanteres.
3DK
Indholdsfortegnelse
Før du bruger dette anlæg ..................................................................... 3
Introduktion
Knappernes placering og funktion ........................................................ 6
Indstilling af uret .................................................................................... 9
Afspilning af en CD
Afspilning af en CD-DA/MP3-disk ........................................................10
Sådan ændres afspilningstilstanden ................................................10
Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) ............................12
Brug af radioen
Indstilling af en radiostation .................................................................13
Forudindstilling af radiostationer .........................................................13
Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt
(kun CMT-X7CDB) .......................................................................14
Afspilning af en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil på en USB-enhed ....................................................15
Afspilning af musik med lydkomponenter
(medfølger ikke)
Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke)................ 17
Afspilning af musik gennem en BLUETOOTHforbindelse
Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af
musik .................................................................................................18
Afspilning af musik gennem en registreret enhed ..............................19
Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) ........................................... 20
Afspilning med lyd-codec af høj kvalitet (AAC/aptX) ...........................21
4DK
Afspilning af musik gennem et trådløst netværk
Klargøring: konfiguration til et netværk ...............................................22
Tilslutning med PC .........................................................................22
Tilslutning til et kabelbaseret netværk ............................................. 24
Afspilning af musik på en Xperia™/Xperia Tablet
(WALKMAN®-app) ............................................................................ 24
Afspilning af musik på iPhone, iPad, iPod eller iTunes (AirPlay) ...........25
Afspilning af musik på Windows 8/Windows 7 (hjemmenetværk)..... 26
Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester).....................27
Yderligere oplysninger
Indstilling af den automatiske standbyfunktion ................................. 28
Indstilling af standbytilstand for BLUETOOTH/netværk...................... 29
Indstilling ON/OFF af det trådløse BLUETOOTH-signal ....................... 29
Justering af lyden ................................................................................. 30
Brug af timerne .................................................................................... 30
Indstilling af dvaletimeren ............................................................. 30
Indstilling af afspilningstimeren ...................................................... 31
Opdatering af softwaren ......................................................................32
Udskiftning af batteriet.........................................................................32
Om "SongPal" ........................................................................................ 34
Fejlfinding
Fejlfinding .............................................................................................35
Meddelelser ......................................................................................... 39
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler ......................................................................................41
Kompatible enheder og versioner....................................................... 42
iPhone/iPad/iPod touch ................................................................ 42
DLNA-enhed ................................................................................ 43
USB-enhed ................................................................................... 43
Trådløs BLUETOOTH-teknologi ............................................................ 43
Specifikationer ..................................................................................... 45
Vigtig information om software .......................................................... 49
5DK
Introduktion
Knappernes placering og funktion
Bemærk
Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller
lignende navne.
Enhed (front/overside)
Overside
Front
 Knappen/knapperne FUNCTION
Tryk for at skifte kilde. Hvert tryk skifter til
næste kilde i følgende rækkefølge:
CD  USB  BT AUDIO  DAB*  FM
 AUDIO IN  NETWORK
* DAB gælder kun for CMT-X7CDB.
 Knappen  (afspil/pause)
Bruges til at starte afspilningen eller
sætte den på pause.
 Knapperne / (hurtigt tilbage /
hurtigt frem) /TUNING +/–
 Bruges til at signalere starten af et
musiknummer eller en fil, eller til at
spole hurtigt frem eller tilbage i
musiknummeret eller filen.
 Bruges til at stille ind på en ønsket
radiostation.
6DK
 Knappen VOL +/–
Bruges til at justere lydstyrken.
 Standby-indikator
Lyser grønt, når anlægget er tændt.
Lyser rødt, når anlægget er slukket.
Indikatoren blinker, hvis systemet
registrerer noget unormalt (side 35).
Når anlægget er i BLUETOOTH/netværkstandbytilstand, lyser indikatoren op i
orange.
 Knappen / (strøm)
Bruges til at tænde eller slukke for
anlægget.
 Displayvindue
 Knappen  (skub ud)
Bruges til at skubbe en CD ud.
 Diskåbning
Indsæt en CD.
 N-mærke
Placer en smartphone/tablet, der er
udstyret med NFC-funktionen, tæt på
dette mærke for at registrere
BLUETOOTH, oprette forbindelse eller
afbryde forbindelse med et enkelt tryk
(side 20).
Fjernbetjening
 Knappen  (afspil/pause)
Bruges til at starte afspilningen eller
sætte den på pause.
 Knapperne / (forrige/næste)/
PRESET +/–
 Bruges til at signalere starten af et
musiknummer eller en fil.
 Bruges til at vælge et
forudindstillingsnummer for den
indstillede radiostation.
Introduktion
 Fjernsensor
IR-mærket
er ikke vist på enheden.
 Knappen CLEAR
Bruges til at slette et programmeret
musiknummer eller en mappe (side 12).
Knapperne / (hurtigt tilbage/
hurtigt frem)/TUNING +/–
 Bruges til at spole hurtigt tilbage eller
hurtigt frem eller tilbage i et
musiknummer eller en fil.
 Bruges til at stille ind på en ønsket
radiostation.
 Knappen VOL +/–
Bruges til at justere lydstyrken.
 Knappen  (stop)
Bruges til at standse afspilningen.
 Knappen RETURN
Bruges til at vende tilbage til den forrige
status.
 Knappen MENU
Bruges til at vise menuen. Tryk på / for
at vælge elementer i menuen.
Handlingen annulleres, hvis der trykkes
to gange på MENU.
 Knappen / (strøm)
Bruges til at tænde eller slukke for
anlægget.
 Knappen SOUND
Bruges til at styre lydkvaliteten (side 30).
 Knappen TIMER
Bruges til at indstille uret eller
afspilningstimeren (side 9, 31).
 Knappen // (enter)
Tryk på / for at vælge et element, og
tryk på
for at åbne det.
Knappen
+/–
Bruges til at vælge en mappe (et album)
på en MP3-disk eller en USB-enhed.
 Knappen/knapperne FUNCTION –/+
Tryk for at skifte funktioner. Hvert tryk på
knappen + skifter til næste funktion i
følgende rækkefølge:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* DAB gælder kun for CMT-X7CDB.
 Knappen DISPLAY
Bruges til at ændre de oplysninger, der
vises i displayvinduet, når strømmen er
tændt. En understregning "_" vises i
stedet for et uigenkendeligt tegn.
Hvis du trykker på denne knap, når
strømmen er slukket, vises urets
klokkeslæt.
7DK
Når du bruger fjernbetjeningen
første gang
 Batteriet er monteret i fjernbetjeningen fra
fabrikken. Før du bruger fjernbetjeningen første
gang, skal du fjerne det isoleringsark, der sidder
på batteriholderen. Se "Udskiftning af batteriet"
(side 32) for detaljerede oplysninger.
Enhed (bagside)
 Antenne til trådløst LAN
Hvis du bruger den trådløse
netværksfunktion, skal du indstille
antennen som vist i illustrationen.
 LAN-stik
Tilslut netværksudstyr med
netværkskabel (medfølger ikke) (side 24).
 FM ANTENNA
(kun på CMT-X7CD) /
DAB/FM ANTENNA
(kun på CMT-X7CDB)
Tilslut FM- eller DAB/FM-antennen.
* Illustrationen ovenfor gælder CMT-X7CD.
Bemærk

(USB)-port
Tilslut en USB-enhed (side 15).
Bemærk
 Du kan kun bruge din iPhone/iPod sammen
med dette system via Bluetooth. eller AirPlayforbindelse.
 AUDIO IN-stik (ekstern indgang)
Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et
lydforbindelseskabel (medfølger ikke).
 Strømindgang( ~ AC IN, 220-240 V AC)
Tilslut netledningen (medfølger) til
stikkontakten.
8DK
 Find en placering og en retning, der giver en god
modtagelse, og fastgør derefter antennerne til
en stabil overflade (vindue, væg osv.).
 Fastgør enden af FM-stueantennen med
selvklæbende tape.
Indstilling af uret
Tryk på / for at tænde
anlægget.
2
Tryk på TIMER.
3
Tryk på / for at indstille timen,
og tryk derefter på .
4
Tryk på / for at indstille
minutterne, og tryk derefter på
.
Introduktion
1
Hvis "PLAY SET" vises, skal du trykke på
/ for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på .
Fuldfør indstillingen af uret.
Bemærk
 Urindstillingerne nulstilles, når du frakobler
netledningen, og hvis der opstår
strømafbrydelse.
Sådan får du vist uret, når
anlægget er slukket
Tryk på flere gange på DISPLAY for at vise
uret. Uret vises i ca. 8 sekunder.
Hvis BLUETOOTH-standbystilstand er aktiv,
vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY.
9DK
 Brug ikke en CD med tape, klistermærker eller
lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl.
 Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens
overflade.
Afspilning af en CD
Afspilning af en CDDA/MP3-disk
1
Tryk på FUNCTION for at vælge
"CD".
Sådan ændres
afspilningstilstanden
Du kan bruge afspilningstilstanden til at
afspille den samme musik flere gange eller
afspille vilkårligt.
Afspilningstilstand
2
Sæt en CD i diskåbningen øverst i
enheden.
Sæt en CD i med tekstsiden (den trykte
side) mod dig selv.
1
Tekstside (den
trykte side)
Tryk på  for at standse
afspilningen.
Hvis du vælger "REPEAT" i trin 4,
behøver du ikke at standse
afspilningen.
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på / for at vælge "CD
MENU", og tryk derefter på .
4
Tryk på / for at vælge
"PLAYMODE" eller "REPEAT", og
tryk derefter på .
5
Tryk på / for at vælge
afspilningstilstanden, og tryk
derefter på .
 (skub ud)
Afspiller automatisk.
Hvis du skifter funktion til "CD" fra en
anden funktion, når der allerede er en
CD i åbningen, skal du trykke på ,
efter at "READING" er forsvundet fra
displayet.
Du kan bruge knappen på
fjernbetjeningen eller enheden til
funktionen hurtigt tilbage/hurtigt frem,
vælge et musiknummer, en fil eller en
mappe (på MP3-disk) osv.
Sådan skubber du CD'en ud
Tryk på  (skub ud) på enheden.
Bemærk
 8 cm-CD'er kan ikke bruges i dette anlæg.
 Isæt ikke CD'er, som ikke har en standardform
(f.eks. hjerteformede, firkantede eller
stjerneformede diske). Dette kan forårsage
permanente skader på systemet.
10DK
Du kan vælge følgende
afspilningstilstande.
PLAYMODE
Bemærkning om afspilning af MP3-diske
Afspilningstilstand Virkning
 Gem ikke unødvendige filer eller mapper
på en disk, der har MP3-filer.
NORMAL
Afspiller et musiknummer
eller en fil.
 Mapper, der ikke har MP3-filer,
FOLDER*
Afspiller alle musiknumre i
den valgte mappe. "FLDR"
lyser op i displayvinduet.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der
Afspiller alle musiknumre
eller filer i vilkårlig
rækkefølge. "SHUF" lyser
op i displayvinduet.
FLDR.SHUF*
Afspiller alle musiknumre
eller filer i den valgte
mappe i vilkårlig
rækkefølge. "FLDR. SHUF"
lyser op i displayvinduet.
PROGRAM
Afspiller de
programmerede
musiknumre eller filer.
"PGM" lyser op i
displayvinduet. Se
"Oprettelse af dit eget
program
(Programafspilning)"
(side 12) for detaljerede
oplysninger.
* Denne afspilningstilstand kan kun bruges til
afspilning af en MP3-disk.
har filtypenavnet ".mp3".
Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan
afspilningen af filen generere en høj lyd,
der kan beskadige anlægget, hvis den
faktiske fil ikke er en MP3-lydfil.
 Det maksimale antal MP3-mapper og filer, som er kompatibelt med dette
anlæg, er:
 999* mapper (inklusive rodmappen)
 999 filer
 250 filer i en enkelt mappe
 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur)
* Dette omfatter mapper, der ikke har MP3-filer
eller andre filer. Antallet af mapper, som
anlægget kan genkende, kan være mindre
end det reelle antal mapper, afhængigt af
mappestrukturen.
Afspilning af en CD
SHUFFLE
genkendes ikke af anlægget.
 Kompatibilitet med alle typer MP3software til -kodning/skrivning, CD-R/
RW-drev og optagelsesmedier garanteres
ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere
støj eller lydafbrydelser, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
REPEAT
Afspilningstilstand Virkning
ALL (Afspiller alle Systemet afspiller alle
musiknumre med musiknumrene på en disk
gentagelse)
eller i en mappe gentagne
gange. "
" lyser op i
displayvinduet.
ONE (Afspiller ét Systemet afspiller det
musiknummer
valgte musiknummer
med gentagelse) gentagne gange. "
1"
lyser op i displayvinduet.
OFF
Annullerer gentagen
afspilning.
11DK
Oprettelse af dit eget
program
(Programafspilning)
Afspiller det programmerede musiknummer
eller den programmerede fil på en CD.
Sådan slettes et programmeret
musiknummer eller en
programmeret fil
Tryk på CLEAR, mens afspilning er standset.
Hver gang du trykker på knappen, slettes
det musiknummer eller den fil, der sidst er
blevet programmeret.
Når alle programmerede musiknumre eller
filer er blevet slettet, vises "NO STEP".
Tip
1
Vælg "PROGRAM" i trin 5 under
"Sådan ændres
afspilningstilstanden" (side 10),
tryk derefter på .
 Der kan programmeres op til 25 musiknumre
eller filer. Hvis du prøver at programmere mere
end 25 musiknumre eller filer, vises "FULL". I
dette tilfælde skal du slette unødvendige
musiknumre.
 Tryk på  for at afspille det samme program
igen.
Bemærk
2
Når du bruger en MP3-disk, skal
du trykke på
+/- for at vælge
den mappe, der indeholder
musiknumre eller filer, som du vil
programmere.
Tryk på
, hvis du vil afspille alle
musiknumre eller filer i mappen.
3
Tryk på / for at vælge et
ønsket musiknummer eller en
ønsket fil, og vælg derefter .
Valgt musiknummer
eller filnummer
Samlet afspilningstid af
det valgte musiknummer
eller den valgte fil
Gentag ovenstående trin for at
programmere yderligere musiknumre
eller filer.
4
Tryk på .
Dit program med musiknumre eller filer
bliver afspillet.
Sådan annulleres
programafspilning
Vælg "NORMAL" for "PROGRAM" i trin 1, og
tryk derefter på .
12DK
 Hvis disken skubbes ud eller netledningen
afbrydes efter programmering, slettes alle de
programmerede musiknumre eller filer.
Brug af radioen
Indstilling af en
radiostation
Tryk på FUNCTION for at vælge
"FM" eller "DAB*" (CMT-X7CDB).
2
Tryk og hold PRESET +/–, indtil
frekvensangivelsen i
displayvinduet begynder at
skifte, og slip derefter knappen.
Søgningen efter stationer stopper
automatisk, når der modtages et FMstereosignal (Automatisk scanning).
"ST" lyser op i displayvinduet.
Du kan forudindstille dine ønskede
radiostationer.
1
Stil ind på den ønskede station,
og tryk derefter på MENU.
2
Tryk på / for at vælge
"TUNE:MENU", og tryk derefter
på .
3
Tryk på / for at vælge
"MEMORY", og tryk derefter på
.
4
Tryk på / for at vælge "OK", og
tryk derefter på .
5
Tryk på / for at vælge
forudindstillingsnummeret, og
tryk derefter på .
Brug af radioen
1
Forudindstilling af
radiostationer
* DAB gælder kun for CMT-X7CDB.
Manuel indstilling
Tryk på PRESET +/– flere gange for at
indstille den ønskede station.
Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun
CMT-X7CDB)
 Når du indstiller en station, som yder RDStjenester, leveres oplysninger, såsom
navnet på tjenesten eller stationen,
gennem udsendelser.
 Når du indstiller en DAB-/DAB+-station,
kan der gå nogle sekunder, før lyden
høres.
 Primære tjenester modtages automatisk,
når sekundære tjenester afsluttes.
 Denne tuner understøtter ikke
datatjenester.
Forudindstillingsnummer
"COMPLETE" vises i displayvinduet, og
radiostationen er registreret med
forudindstillingsnummeret.
Gentag ovenstående trin for at
registrere flere radiostationer.
Tip
 Hvis der er for meget støj på modtagelsen af en
FM-udsendelse i stereo, kan du trykke på MENU
og vælge "TUNE:MENU", "FM MODE" og "MONO"
efter hinanden for at vælge monomodtagelse.
Dette mindsker støjen.
6
Tryk på / for at slukke for
strømmen, tryk derefter på /
igen for at tænde for strømmen.
13DK
Tip
 Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer eller
20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (CMT-X7CDB).
 Hvis du vælger et allerede registreret
forudindstillingsnummer i trin 5, erstattes den
forudindstillede radiostation med den aktuelt
indstillede radiostation.
Sådan stiller du ind på en
forudindstillet radiostation
Tryk på PRESET +/– for at vælge det
forudindstillede nummer, som den ønskede
station er registreret under.
Udførelse af den
automatiske DABscanning manuelt (kun
CMT-X7CDB)
Inden du kan stille ind på DAB-/DAB+stationer, skal du udføre en indledende
DAB-scanning.
Når du er flyttet til et andet område, bør du
også udføre den indledende DAB-scanning
for at opdatere DAB-/DAB+serviceinformationen.
1
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge
"TUNE:MENU", og tryk derefter
på .
3
Tryk på / for at vælge
"INIT:SCAN", og tryk derefter på
.
4
Tryk på / for at vælge "OK", og
tryk derefter på .
Scanningen begynder. Scanningens
status angives med stjerner (*******).
Afhængigt af de DAB-/DAB+-tjenester,
14DK
der er tilgængelige i dit område, kan
scanningen tage nogle få minutter.
Bemærk
 Hvis dit land eller områder ikke understøtter
DAB-/DAB+-udsendelse, vises der "NO SERV".
 Denne procedure fjerner alle tidligere gemte
indstillinger.
 Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du
sørge for, at der er slukket for anlægget, for at
beholde dine egne DAB/DAB+-indstillinger.
Afspilning af en fil på en USB-enhed
Afspilning af en fil på
en USB-enhed
Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed
såsom en WALKMAN® eller en digital
medieafspiller på dette anlæg ved at slutte
en USB-enhed til anlægget.
Du kan få oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible enheder og
versioner" (side 42).
Tryk på FUNCTION for at vælge
"USB".
2
Forbind USB-enheden til porten
(USB) på bagsiden af
enheden.
Forbind USB-enheden direkte eller via
det USB-kabel, der fulgte med USBenheden, til porten mærket
(USB)
på enheden.
Vent, indtil "READING" forsvinder.
3
Tryk på .
Starter afspilning.
Du kan betjene hurtigt tilbage/hurtigt
frem, vælge et musiknummer eller en fil
eller vælge mappe med
fjernbetjeningen eller knappen på
enheden.
Tip
 Der kan vælges afspilningstilstand, når der
afspilles fra USB-enheden. Tryk på MENU, og
vælg derefter "USB MENU". Vælg "PLAYMODE"
eller "REPEAT".
Se "Sådan ændres afspilningstilstanden"
(side 10) for detaljerede oplysninger. Når en fil
på en USB-enhed afspilles, er programmeret
afspilning ikke mulig.
Bemærk
 Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere
fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede
digitale musikafspiller.
 Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner
USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens
anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene
på USB-enheden.
 Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet,
der fulgte med den USB-enhed, der skal
tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for
detaljerede oplysninger om tilslutning.
 Det kan tage tid, før der vises "READING" efter
tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed,
der tilsluttes.
 Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub.
 Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser
anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der
er mange mapper eller filer på USB-enheden,
kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af
USB-enheden.
 Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage
lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller
at afslutte indlæsningen af USB-enheden.
 Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt
software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på
USB-enheden oprindeligt blev kodet med
inkompatibelt software, kan disse filer muligvis
producere støj eller forårsage en funktionsfejl.
 Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg,
er:
 1.000* mapper (herunder rodmappen)
 3.000 filer
 250 filer i en enkelt mappe
 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur)
* Dette omfatter mapper, der ikke indeholder
afspillelige lydfiler og tomme mapper.
Antallet af mapper, som anlægget kan
genkende, kan være mindre end det reelle
antal mapper, afhængigt af
mappestrukturen.
Afspilning af en fil på en USB-enhed
1
 Hvis en USB-enhed er forbundet til enheden,
starter batteriopladningen automatisk. USBenheden kan oplades, selvom anlægget er
slukket.
 Hvis USB-enheden ikke kan oplades, skal den
afbrydes og tilsluttes igen. Du kan finde
oplysninger om opladningsstatus for USBenheden i betjeningsvejledningen for USBenheden.
 Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne i en tilsluttet USB-enhed.
 Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke.
15DK
 Du kan afspille følgende lydformater på dette
anlæg:
 MP3: filtypenavn ".mp3"
 WMA**: filtypenavn ".wma"
 AAC**: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"
Bemærk, at selvom filer har det korrekte
filtypenavn, kan anlægget generere støj eller
lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig.
**Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM
(Digital Rights Management), og filer, der er
downloadet fra en onlinemusikbutik, kan
muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du
forsøger at afspille en af disse filer, afspiller
anlægget den næste ubeskyttede lydfil.
16DK
Afspilning af musik med
lydkomponenter (medfølger ikke)
Afspilning af musik
med
lydkomponenter
(medfølger ikke)
Du kan afspille et musiknummer med
lydkomponenter (medfølger ikke) forbundet
til enheden.
Bemærk
1
Tryk på FUNCTION for at vælge
"AUDIO IN".
2
Tilslut komponentens
lydtilslutningskabel til AUDIO INstikket bag på enheden og til
udgangsstikket på det eksterne
udstyr (medfølger ikke).
3
Start afspilningen af den
tilsluttede komponent.
Justér lydstyrken på den tilsluttede
komponent under afspilning.
4
Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke)
 Før dette skal du trykke på VOL – for at skrue ned
for lydstyrken.
Tryk på VOL +/– på enheden for
at justere lydstyrken.
Bemærk
 Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand,
hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den
tilsluttede komponent. Se "Indstilling af den
automatiske standbyfunktion" (side 28) for
detaljerede oplysninger.
17DK
6
Afspilning af musik gennem en
BLUETOOTH-forbindelse
Der kan blive vist en liste over fundne
enheder på BLUETOOTH-enhedens
display.
Parring af anlægget
med en BLUETOOTHenhed og afspilning
af musik
7
Bemærk
 Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal
tilsluttes, inden for én meter fra anlægget.
 Hvis BLUETOOTH-enheden er kompatibel med
touch (NFC), skal næste procedure springes over.
Se "Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC)"
(side 20).
Tryk på FUNCTION for at vælge
"BT AUDIO".
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på / for at vælge "BT
MENU", og tryk derefter på .
4
Tryk på / for at vælge
"PAIRING", og tryk derefter på
5
18DK
8
Tryk på .
9
Tryk på VOL +/– for at justere
lydstyrken.
Starter afspilning.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
skal du trykke på  igen. Du skal
måske også starte en musikafspiller på
BLUETOOTH-enheden.
Hvis det ikke er muligt at ændre
lydstyrken på anlægget, skal du justere
den på din BLUETOOTH-enhed.
Betjening såsom hurtigt tilbage/hurtigt
frem, valg af musik og valg af en
mappe kan udføres med
fjernbetjeningen eller knapperne på
enheden.
.
Tryk på / for at vælge "OK", og
tryk derefter på .
Når "PAIRING" begynder at blinke i
displayvinduet, skifter anlægget til
parringstilstand.
Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller
[SONY:CMT-X7CDB] (dette
anlæg).
Hvis du bliver bedt om at indtaste en
adgangskode på BLUETOOTH-enheden,
skal du indtaste "0000".
Hvis anlægget ikke vises i
displayvinduet på enheden, skal du
fortsætte fra trin 1 igen.
Når parringen er fuldført, skifter
displayet til navnet på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed fra "PAIRING", og
BLUETOOTH-indikatoren lyser op.
Du kan afspille musik fra en BLUETOOTHenhed gennem en trådløs forbindelse.
Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen,
skal du udføre parring for at registrere din
BLUETOOTH-enhed.
1
Søg efter dette anlæg med
BLUETOOTH-enheden.
Tip
 Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette
en BLUETOOTH-forbindelse med en anden
BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den
aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse
annulleres, når der oprettes BLUETOOTHforbindelse til en anden enhed.
Bemærk
Sådan kontrolleres adressen for
den tilsluttede BLUETOOTHenhed
Tryk på DISPLAY, mens navnet på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises i
displayvinduet. BLUETOOTH-enhedens
adresse vises på to linjer i displayvinduet i 8
sekunder.
Sådan annulleres forbindelsen til
BLUETOOTH-enheden
Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen på
BLUETOOTH-enheden. "BT AUDIO" vises i
displayvinduet.
Sådan slettes informationen om
parringsregistrering
1 Vælg "DEL LINK" efter trin 3 i "Parring af
anlægget med en BLUETOOTH-enhed og
afspilning af musik" (side 18), og tryk
derefter på .
2
Tryk på / for at vælge "OK", og tryk
derefter på .
"COMPLETE" vises i displayvinduet, og al
parringsinformationen slettes.
Bemærk
 Hvis du har slettet parringsinformationen, kan
du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse,
medmindre der udføres parring igen.
Afspilning af musik
gennem en registreret
enhed
Efter trin 1 under "Parring af anlægget med
en BLUETOOTH-enhed og afspilning af
musik" skal du betjene BLUETOOTHenheden for at oprette forbindelse med
anlægget og derefter trykke på  på
enheden for at starte afspilningen.
Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse
 Betjeningen, som er beskrevet ovenfor, er
muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med visse
BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse
betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
 Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen. Under følgende
omstændigheder skal der dog udføres en
parring igen:
 Parringinformation blev slettet, da
BLUETOOTH-enheden blev repareret.
 Du forsøger at parre anlægget med mere end
10 BLUETOOTH-enheder.
Dette anlæg kan parres med op til 9
BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en
anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført
parring med 9 enheder, overskrives
parringsinformationen for den enhed, der
først blev parret med anlægget, med den nye
enheds parringsinformation.
 Dette anlægs information om
parringsregistrering slettes fra den tilsluttede
enhed.
 Hvis du initialiserer anlægget eller sletter
parringshistorikken med anlægget, slettes
alle parringsoplysningerne.
 Lyden fra dette anlæg kan ikke sendes til en
BLUETOOTH-højttaler.
 "Passkey" kan også kaldes "Passcode", "PIN
code", "PIN number", "Password" el.lign.
19DK
Afspilning af musik
med enkelt tryk (NFC)
NFC er en teknologi til kommunikation med
kort rækkevidde mellem forskellige enheder,
som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke.
Du skal blot holde din smartphone/tablet
mod anlægget. Anlægget tændes
automatisk, og der oprettes parring og
BLUETOOTH-forbindelse.
Indstil på forhånd NFC, så den er aktiv.
1
Hent "NFC Easy Connect" for
smartphone/tablet, og kør
programmet.
Tip
 Kompatible smartphones er de smartphones,
der er udstyret med NFC-funktionen
(kompatibelt operativsystem: Android version
2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x).
Kontrollér webstedet herunder for oplysninger
om kompatible enheder.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
 Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer,
selvom den strejfes mod enheden, skal du hente
"NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet og
køre den. Strejf derefter mod enheden igen.
"NFC Easy Connect" er et gratis program til brug
udelukkende med Android™. Scan den følgende
2D-kode.
"NFC Easy Connect" er et gratis program
til brug udelukkende med Android.
Scan den følgende 2D-kode.
2
Hold din smartphone/tablet mod
N-mærket på enheden.
Hold din smartphone/tablet mod
enheden, og hold kontakten, indtil din
smartphone/tablet vibrerer.
Se afsnittet om kontakt gennem
strejfning i brugervejledningen til din
smartphone/tablet.
3
Tryk på , når forbindelsen er
oprettet.
Starter afspilning.
Hold din smartphone/tablet mod Nmærket på enheden for at afbryde den
oprettede forbindelse.
20DK
 Når du holder en NFC-kompatibel smartphone/
tablet mod enheden, mens en anden
BLUETOOTH-enhed er forbundet til anlægget,
afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget
forbindes med smartphonen/tabletten.
Bemærk
 I visse lande og områder kan der muligvis ikke
downloades en NFC-kompatibel applikation.
Afspilning med lydcodec af høj kvalitet
(AAC/aptX)
Du kan modtage dataene i AAC eller aptX
codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Det
giver afspilningen højere lydkvalitet.
Fabriksindstillingerne for "BT AAC" og "BT
APTX" er "ON".
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge "BT
MENU", og tryk derefter på .
3
Tryk på / for at vælge "BT
AAC" (AAC-codec) eller "BT APTX"
(aptX-codec), og tryk derefter på
.
4
Tryk på / for at vælge "ON", og
tryk derefter på .
Bemærk
 Hvis du påbegynder konfiguration under
BLUETOOTH-forbindelse, afbrydes forbindelsen.
 Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AACcodecformat, skal du indstille "OFF" i trin 4 for at
annullere indstillingerne. I dette tilfælde
modtager anlægget SBC-codec.
Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse
1
21DK
Metode til at brug af PC
Afspilning af musik gennem et
trådløst netværk
Klargøring:
konfiguration til et
netværk
Hvis du forbinder anlægget til et netværk,
kan du bruge anlægget på forskellige
måder. Konfigurationsmetoderne kan
variere afhængigt af netværksmiljøet.
Kontroller netværksmiljøet på forhånd.
Tip
 Til indstilling af den faste IP-adresse skal du
bruge skærmbilledet i trin 6 under "Tilslutning
med PC" (side 22).
Se "Tilslutning med PC" (side 22).
Metode til brug af kabelnetværk
Se "Tilslutning til et kabelbaseret netværk"
(side 24).
Tilslutning med PC
Bemærk
 Vær opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil
være beskyttet, indtil indstillingen er udført. Når
indstillingen er udført, vil dit Wi-Fi-netværk igen
være beskyttet, når du indstiller trådløs LANsikkerhed.
1
Bemærk
 Samtidig tilslutning til det trådløse netværk og
det kablede netværk er ikke mulig. Når du
opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal
du frakoble netværkskablet (LAN) fra anlægget.
 Når du konfigurerer et trådløst netværk, kan det
være nødvendigt med et SSID (navn på trådløst
netværk) og en sikkerhedsnøgle (WEP- eller
WPA-nøgle). Sikkerhedsnøglen (eller
netværksnøglen) bruger kryptering til at
begrænse enhederne, der kan kommunikeres
med. Den bruges til at give højere sikkerhed for
enheder, der kommunikerer gennem en trådløs
LAN-router/adgangspunkt.
SSID (navn på trådløst netværk)
Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle)
Se den trådløse LAN-router/det
trådløse adgangspunkt med hensyn til
SSID'et og sikkerhedsnøglen.
Metode til brug af smartphone/
tablet
Brug SongPal-appen til eksklusiv brug med
en smartphone/tablet. Se Hurtig
startvejledning for detaljerede oplysninger.
Metode til brug af et
adgangspunkt, der understøtter
WPS
Brug af WPS-adgangsknappen til oprettelse
af forbindelse. Se Hurtig startvejledning.
22DK
Sørg for at have navnet på det
trådløse netværk (SSID) og
sikkerhedsnøglen til den trådløse
LAN-router/det trådløse
adgangspunkt, der skal bruges,
parat til referencebrug.
2
Tryk på / for at tænde
anlægget.
3
For Mac
Start Safari, og vælg [Bonjour] under
([Bookmarks]), og vælg derefter
[SONY:CMT-X7CD] eller [SONY:CMTX7CDB].
Tilslut enheden til en Mac eller
PC.
For Windows 8 (Windows UI)
 Tænd PC'en.
 Flyt musemarkøren til det øverste
højre (eller nederste højre) hjørne på
startskærmen for at få vist
amuletterne, og vælg [Settings].
Med et berøringspanel kan du vise
amuletterne ved at stryge fra den
højre ende af startskærmen og
vælge [Settings].
 Vælg eller tryk på ikonet
eller
.
 Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
For Windows 8/Windows 7
 Tænd PC'en.
 Klik eller tryk på skrivebordet på
startskærmen.
 Vælg ikonet
eller
nederst på
skærmen.
 Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
5
Vælg det ønskede sprog, når
skærmen [Language Setup]
vises.
6
Vælg [Network Settings] fra
menuen.
Network Settings
Indtast sikkerhedsnøglen, hvis det er
nødvendigt.
For Mac OS X
 Tænd for Mac'en.
 Vælg ikonet
øverst på
skærmen.
 Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
4
Åbn skærmen [Sony Network
Device Setting].
PC
Start browseren og indtast en af
følgende URL-adresser i browserens
adresselinje.
http://192.168.100.1
Vælg SSID'et for den trådløse
LAN-router/adgangspunkt, og
vælg derefter [Apply].
SSID
Når bekræftelsesskærmen vises, skal
du trykke på [OK].
8
Tryk på / for at slukke for
strømmen, tryk derefter på /
igen for at tænde for strømmen.
9
Slut Mac'en eller PC'en til den
trådløse LAN-router/det trådløse
adgangspunkt, der skal bruges.
Afspilning af musik gennem et trådløst netværk
7
For Windows Vista
 Tænd PC'en.
 Klik på ikonet
nederst på
skærmen.
 Vælg [Connect to a network].
 Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup]
på netværkslisten.
23DK
Bemærk
 Denne procedure skal være fuldført inden for
10 minutter. Hvis du ikke kan fuldføre den, skal
du nulstille computeren (side 39).
Tilslutning til et
kabelbaseret netværk
Normalt er DHCP-indstillingen slået til, når
du opretter forbindelse mellem din
computer og netværket.
Se vejledningen til din computer for
detaljerede oplysninger.
1
Kontrollér, om din computer og
routeren er tændt.
2
Opret forbindelse mellem
systemet og routeren ved hjælp
af et netværkskabel (LAN)
(medfølger ikke).
3
Opret forbindelse mellem
routeren og din computer ved
hjælp af et andet netværkskabel
(LAN) (medfølger ikke) eller en
trådløs LAN-forbindelse.
Afspilning af musik
på en Xperia™/
Xperia Tablet
(WALKMAN®-app)
Med WALKMAN®-appen kan du afspille
musik, som er gemt i en (Xperia/Xperia
tablet).
Bemærk
 Sørg for, at Xperia-enheden er sluttet til
netværket på forhånd, og opdater dens
Android-operativsystem til nyeste version, inden
du bruger den sammen med dette anlæg.
1
Tilslut anlægget til netværket.
2
Start WALKMAN®-appen på
Xperia-enheden.
3
Vælg ikonet
øverst til højre
på din Xperia-enheden.
Se "Klargøring: konfiguration til et
netværk" (side 22) for detaljerede
oplysninger.
Listen over de enheder, der kan
forbindes med anlægget, bliver vist.
4
Tænd for anlægget.
lyser op i displayvinduet, når
forbindelsen er oprettet.
4
Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller
[SONY:CMT-X7CDB] (dette
anlæg).
5
Start afspilningen af lydindhold
på Xperia-enheden.
Anlægget skifter til tilstanden "HOME
NET", og det valgte lydindhold afspilles.
Hvis afspilningen ikke starter, skal du
udføre proceduren igen fra trin 1.
24DK
Tip
 Se betjeningsvejledningen til din Xperia-enhed
for at få detaljerede oplysninger.
 For detaljerede oplysninger om brugen af
Android-operativsystemet henvises der til
hjælpen til Android-operativsystemet.
 Dette anlæg kan afspille musik, der er gemt på
visse WALKMAN®-modeller vha. Music Throwfunktionen. Du kan finde oplysninger om Music
Throw-funktionen i den betjeningsvejledning,
der fulgte med din WALKMAN®.
Afspilning af musik
på iPhone, iPad, iPod
eller iTunes (AirPlay)
Med AirPlay kan du afspille musik fra en
iPhone, iPad, iPod touch eller fra en Mac
eller computer med iTunes.
Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible iPhone, iPad, iPod touch eller
iTunes under "Kompatible enheder og
versioner" (side 42).
Bemærk
 Tilslut en iPhone/iPad/iPod touch eller en
computer udstyret med iTunes til netværket, og
opdater iOS eller iTunes til den seneste version,
før du bruger den sammen med dette system.
Tilslut anlægget til netværket.
2
Start programmet på din iPhone,
iPad, iPod touch eller iTunes.
3
Vælg ikonet
i kontrolcenteret
på skærmen på iPhone, iPad eller
iPod touch eller iTunes-vinduet.
Se "Klargøring: konfiguration til et
netværk" (side 22) for detaljerede
oplysninger.
Listen over de enheder, der kan
forbindes med anlægget, bliver vist.
4
Afspilning af musik gennem et trådløst netværk
1
Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller
[SONY:CMT-X7CDB] (dette
anlæg).
25DK
5
Start afspilning af lydindhold på
en iPhone, iPad, iPod touch eller
iTunes.
Anlægget skifter til AirPlay-tilstande, og
det valgte lydindhold afspilles.
Hvis afspilningen ikke starter, skal du
udføre processen igen fra trin 1.
Tip
 Når du vælger sprog på skærmen iPhone, iPad,
iPod touch eller iTunes.
 Lydstyrkeniveauet for iPhone, iPad, iPod touch
eller iTunes kan muligvis ikke forbindes til dette
anlægs lydstyrkeniveau.
 Se betjeningsvejledningen til din enhed for
detaljerede oplysninger om betjening af iPhone,
iPad, iPod touch, iTunes eller AirPlay.
Afspilning af musik
på Windows 8/
Windows 7
(hjemmenetværk)
Du kan afspille musiknumre på DLNAkompatible servere såsom
computerprogrammerne Media Go,
Windows Media Player m.fl. på dette
system. Se webstedet nedenfor for
yderligere oplysninger.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Du kan bruge en smartphone/tablet som
kontrolenhed med SongPal-appen, som er
til eksklusiv brug på din smartphone/tablet.
Du kan få oplysninger om kompatible DLNAenheder under "Kompatible enheder og
versioner" (side 42).
Bemærk
 Anlægget kan afspille lydindhold gemt på
serveren i lydformaterne MP3, Linear PCM,
WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC og AIFF. (Anlægget
kan kun afspille AAC-filer med filtypenavnet
".m4a", ".mp4" eller ".3gp".)
Når du bruger en trådløs forbindelse, kan
anlægget ikke afspille visse lydfiler.
 Dette anlæg kan ikke afspille filer i WMA-format
med DRM-copyrightbeskyttelse. Hvis en WMA-fil
ikke kan afspilles på anlægget, kan du
højreklikke på filen på din computer. Hvis der
findes en fane med navnet "License", er filen
beskyttet af DRM.
 Generelt kan det tage et stykke tid at genkende
hver enkelt DLNA-kompatibel enhed, der
bruges, når du afspiller lydindhold gennem et
hjemmenetværk.
 Du kan muligvis ikke afspille visse former for
indhold med DLNA CERTIFIED-produkter.
26DK
Brug af
musikstreaming via
internettet
(musiktjenester)
4
Vælg det ønskede indhold, der
skal afspilles, og start
afspilningen.
Vælg den musik, der kan afspilles.
Når afspilningen starter, vises den
valgte musiktjeneste i displayvinduet.
Hvis afspilningen ikke starter, skal du
udføre processen igen fra trin 3.
Tip
Du kan bruge forskellige musikstreamingtjenester på internettet ved at bruge
SongPal, installeret på en smartphone/
tablet, til at styre afspilningen uden at bruge
en computer.
Afhængigt af din smartphone/tablet, kan
betjening og funktioner variere. Se
betjeningsvejledningen til din smartphone/
tablet for yderligere oplysninger.
1
Hent SongPal til din smartphone/
tablet, og kør derefter SongPal.
2
Følg vejledningen på din
smartphone/tablet, og opret
forbindelse mellem anlægget og
netværket.
Se Hurtig startvejledning for
detaljerede oplysninger.
3
Bemærk
 Afhængigt af landet og området kan tjenester
og tidspunkter for tilgængelighed variere. Nogle
tjenester kræver særskilt tilmelding. Enheden
skal muligvis opgraderes.
Afspilning af musik gennem et trådløst netværk
SongPal er en applikation til eksklusiv
brug med en smartphone/tablet. En
dedikeret app for denne model er
tilgængelig både på Google Play™ og i
App Store. Installér den ved at følge
vejledningen, som vises på din
smartphone/tablet.
 Afhængigt af tjenesten skal du indtaste din ID
og adgangskode, når du logger ind. Hvis du vil
slette din ID og adgangskode, skal du nulstille
enheden (side 39).
 Der kan blive udsendt meget høj lyd fra denne
enhed, når du indstiller lydstyrken for højt med
en smartphone/tablet eller iOS.
 For detaljerede oplysninger om brugen af
operativsystemet Android eller iOS henvises der
til hjælpen til det enkelte operativsystem.
 For detaljerede oplysninger om brugen af
"SongPal" bedes du trykke/klikke på
hjælpeikonet eller indstillingsikonet til denne.
Vælg en musiktjeneste fra
kildelisten i SongPal.
Den valgte musiktjeneste starter.
Derefter vises en liste over musik, der
kan afspilles.
27DK
 Anlægget tæller tiden ned (15 minutter), til det
igen går i standbytilstand, selvom den
automatiske standbyfunktion er slået til, i
følgende tilfælde:
 når en USB-enhed er tilsluttet i USB-funktion
 når der trykkes på en knap på
fjernbetjeningen eller enheden
Yderligere oplysninger
Indstilling af den
automatiske
standbyfunktion
* DAB gælder kun for CMT-X7CDB.
Anlægget går automatisk i standbystilstand
efter cirka 15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput (automatisk
standbyfunktion).
Som standard er den automatiske
standbyfunktion slået til.
1
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge
"STBY:MODE", og tryk derefter på
.
3
Tryk på / for at vælge
"AUTO:STBY", og tryk derefter på
.
4
Tryk på / for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter på
.
Tip
 2 minutter før der skiftes til standbytilstand,
vises "AUTO:STBY" i displayvinduet.
Bemærk
 Den automatiske standbyfunktion kan ikke
bruges til tuner-funktionen (FM/DAB*), selvom
du har aktiveret den.
 Anlægget kan muligvis ikke gå i standbytilstand
automatisk i følgende tilfælde:
 mens du bruger FM- eller DAB*-funktionen
 når der registreres et lydsignal
 mens der afspilles lydspor eller filer
 mens afspilningstimeren eller dvaletimeren
anvendes
28DK
Indstilling af
Indstilling ON/OFF af
standbytilstand for
det trådløse
BLUETOOTH/netværk BLUETOOTH-signal
Når standbytilstanden for BLUETOOTH/
netværk er slået til, går anlægget i
ventetilstand for BLUETOOTH- eller
netværksforbindelsen, selvom anlægget er
slukket. Denne tilstand er som standard
deaktiveret.
Når enheden tændes, kan du kontrollere et
trådløst netværk eller et BLUETOOTH-signal.
Standardindstillingen er ON.
1
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge
"STBY:MODE", og tryk derefter på
.
3
Tænd for enheden.
2
Hvis
blinker i displayvinduet,
skal du trykke på og holde 
og / på enheden.
3
Slip knappen, når "RF OFF"
(trådløst BLUETOOTH-signal er
slukket) eller "RF ON" (trådløst
BLUETOOTH-signal er tændt)
vises.
Tryk på / for at vælge
"BTNW:STBY", og tryk derefter på
.
Tip
4
Tryk på / for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter på
5
Tryk på / for at slukke
anlægget.
Tip
 Når denne funktion er indstillet til "ON", og du
opretter forbindelse til systemet fra en
BLUETOOTH- eller AirPlay-enhed, tændes
enheden automatisk, og du kan afspille musik
ved at bruge BLUETOOTH- eller AirPlayforbindelsen.
.
 Når denne indstilling er sat OFF, er den trådløse
netværksfunktion og BLUETOOTH-funktionen
ikke tilgængelige.
 Når denne indstilling er slået fra, tændes
enheden af smartphone/tablet med et enkelt
tryk (NFC) på enheden.
 Når denne enhed er slået fra, kan
standbytilstanden for BLUETOOTH/netværk ikke
indstilles.
 Når standbytilstanden for BLUETOOTH/netværk
er slået aktiv, og enheden slukkes, slås
standbytilstanden for BLUETOOTH/netværk fra.
 Når denne indstilling er slået fra, kan enheden
og BLUETOOTH-enheden ikke parres.
 Selv når denne indstilling er slået fra, kan en
kabelforbindelse stadig anvendes.
Yderligere oplysninger
1
Bemærk
 Systemet kan ikke tændes af en DLNA-enhed
eller fra en forbindelse til en musiktjeneste.
29DK
Justering af lyden
Brug af timerne
Du kan indstille bas og diskant eller justere
tonen efter behov.
Anlægget har dvaletimer og
afspilningstimer.
Bemærk
1
Tryk på SOUND.
2
Tryk på / for at vælge "CA+",
"P-EQ" (lydeffekt) eller "WIDE ST"
(stereoeffekt), og tryk derefter på
.
CA+: Indstil til den lydkvalitet, som
anbefales af Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Vælg den ønskede
lyd blandt følgende genrer:
"R AND B/HIP HOP", "ROCK", "POPS",
"CLASSIC", "JAZZ", "FLAT", "CUSTOM"
WIDE ST (stereoeffekt): Vælg "HIGH"
eller "NORMAL", og tryk derefter på .
Hvis du vil justere til en mere naturlig
stereolyd, skal du vælge "NORMAL".
 Dvaletimeren har prioritet over
afspilningstimeren.
Indstilling af dvaletimeren
På det angivne tidspunkt slukkes anlægget
automatisk.
1
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge "SLEEP",
og tryk derefter på .
3
Tryk på / for at vælge det
angivne tidspunkt, og tryk
derefter på .
Du kan vælge fra "10MIN" (10 minutter)
til "90MIN" (90 minutter) i intervaller på
10 minutter.
Tip
 Den resterende tid for dvaletimeren kan
kontrolleres ved at udføre trin 1 og 2 ovenfor.
 Dvaletimeren virker, selvom uret ikke er
indstillet.
Sådan annulleres dvaletimeren
Vælg "OFF" i trin 3 ovenfor.
30DK
Indstilling af
afspilningstimeren
Bemærk
 Sørg for at indstille uret, inden du indstiller
timeren (side 9).
Afspilningstimer
Du kan afspille fra en CD, USB-enhed eller
radio hver dag på et forudindstillet
tidspunkt.
Afspilningstimerens indstillinger ændres
ikke, så længe indstillingen ikke annulleres.
Tip
 Før det forudindstillede tidspunkt tændes
anlægget automatisk.
 for FM eller DAB*: cirka 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt
 for en CD- eller USB-enhed*: cirka 90
sekunder før det forudindstillede tidspunkt
 Når lydkilden er en CD, kan du forprogrammere
afspilningstimeren. Se "Oprettelse af dit eget
program (Programafspilning)" (side 12).
 Når lydkilden er radio, skal radiostationen være
indstillet i forvejen (side 13).
 Timerindstillingen kan ændres ved at udføre
procedurerne forfra igen.
* DAB gælder kun for CMT-X7CDB.
Bemærk
1
Forbered lydkilden.
2
Tryk på TIMER.
3
Tryk på / for at vælge "PLAY
SET", og tryk derefter på .
Starttiden blinker i displayvinduet.
Tryk på / for at vælge
tidspunktet, og tryk derefter på
.
Følg samme procedure til at indstille
"MINUTE" for starttidspunktet og
derefter "HOUR" og "MINUTE" for
stoptidspunktet for handlingen.
5
Tryk på / for at vælge den
ønskede lydkilde, og tryk derefter
på .
Bekræftelsesdisplayet for
afspilningstimeren vises.
6
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER.
2 Tryk på / for at vælge "SELECT", og tryk
derefter på
3
.
Yderligere oplysninger
4
 Afspilningstimeren virker ikke, hvis anlægget
allerede er tændt på det forudindstillede
tidspunkt. Pas på, du ikke betjener anlægget, før
det tændes og starter afspilningen med timeren.
 Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
til en radiostation, du indstiller med automatisk
scanning (AUTO) eller manuel indstilling
(MANUAL), og du ændrer radiofrekvensen eller
båndet efter indstillingen af timeren, ændres
indstillingen af radiostationen for timeren også.
 Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet
til en radiostation, der er indstillet fra en
forudindstillet radiostation, og du ændrer
radiostationens frekvens eller bånd efter
indstillingen af timeren, ændres indstillingen af
radiostationen for timeren ikke. Indstillingen af
radiostationen for timeren er fastsat til den
frekvens, du har indstillet.
Tryk på / for at vælge "PLAY SEL", og
tryk derefter på .
Timerindstillingen vises i displayvinduet.
Sådan annullerer du timeren
Efter trin 2 om "Sådan kontrolleres
indstillingen" (side 31), skal du vælge "OFF"
og derefter trykke på .
Tryk på / for at slukke
anlægget.
31DK
Opdatering af
softwaren
Udskiftning af
batteriet
Når en ny softwareversion registreres,
opdateres anlægget, når det opretter
forbindelse til internettet, og "UPDATE" vises
i displayvinduet.
I dette tilfælde skal du følge procedurerne
nedenfor for at opdatere til den nyeste
version.
Fjernbetjeningens rækkevidde bliver
kortere, når batteriet bliver opbrugt. Når
fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
enheden, skal du udskifte batteriet med et
nyt CR2025-litiumbatteri (medfølger ikke).
1
1
Tryk på MENU.
2
Tryk på / for at vælge
"NETWORK", og tryk derefter på
.
3
Tryk på / for at vælge
"UPDATE", og tryk derefter på
4
.
Tryk og hold på  på bagsiden af
fjernbetjeningen, og træk
derefter batteriholderen ud i
pilens retning.

Tryk på / for at vælge "OK", og
tryk derefter på .
Opdateringen begynder.
Når opdateringen er fuldført, vises
"COMPLETE". Tryk på / for at slukke
for enheden, og tryk derefter på den
igen for at tænde.
Bemærk
 Det tager normalt ca. 3 til 10 minutter, før
anlægget afslutter opdateringen. Det kan tage
længere tid afhængigt af netværksmiljøet.
 Betjen ikke enheden eller fjernbetjeningen
under opdatering. Undlad desuden at slukke
systemet eller frakoble netledningen under
opdatering.
2
Udskift batteriet med "+" opad,
og sæt batteriholderen ind i
åbningen.
+ opad
Batteriholder
32DK
Bemærk
 Aftør batteriet med en tør klud for at sikre god
kontakt.
 Hold ikke batteriet med en metalpincet, da der
kan opstå en kortslutning.
 Brug af andre batterier end CR2025 kan
forårsage brand eller eksplosion.
Yderligere oplysninger
33DK
Skærmen hjem
Om "SongPal"
Viser funktioner for den valgte enhed,
musiktjenester og apps, som er installeret på din
smartphone/iPhone.
Lydindstillinger
Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge
Sonys anbefalede indstillinger "CA+".
Musiktjeneste
Du kan bruge forskellige musiktjenester.
Styring af enheder på dit hjemmenetværk
Du kan afspille musik, som er gemt på din
pc eller DLNA-server over dit netværk.
Handlinger for en cd, der er sat i enheden,
eller en enhed, der er tilsluttet via USB
Du kan afspille en cd, der er sat i enheden,
eller musik i en enhed, der er sluttet til USBstikket.
Det afhænger af den tilsluttede enhed, hvad
du kan styre med "SongPal".
App'ens specifikation og design kan ændres
uden varsel.
Device Select
Vælg en "SongPal"-kompatibel enhed.
Indstillinger for den tilsluttede enhed
Forskellige lyd/netværksindstillinger vises. Denne
menu kan vises fra enhver skærm ved at svirpe
mod højre.
34DK
Miniafspiller
Controller for valgt funktion
Hvis standby-indikatoren blinker
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens du
betjener anlægget, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises
en fejlmeddelelse, skal du huske at notere
indholdet som reference.
1
Kontrollér, om problemet er
beskrevet i dette afsnit
"Fejlfinding".
2
Søg på følgende websteder med
kundesupport.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en liste
over ofte stillede spørgsmål på disse
websteder.
3
Hvis du stadig ikke kan løse
problemet efter trin 1 og 2, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Generelt
Der tændes ikke for anlægget.
 Sørg for at du har tilsluttet netledningen
korrekt til en stikkontakt.
Anlægget er uventet gået i standbystilstand.
 Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
i standbystilstand efter cirka 15 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion"
(side 28).
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen
betjening, bliver indstillingen af uret eller
indstillingen af afspilningstimeren automatisk
annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Skru op for lydstyrken på enheden.
 Sørg for, at en ekstern komponent er sluttet
Fejlfinding
Hvis problemet forsætter, efter at du
har gjort alt ovenstående, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Når du indleverer produktet til
reparation, skal du huske at medbringe
hele anlægget (hovedenhed og
fjernbetjening).
Dette produkt er et systemprodukt, og
hele anlægget skal bruges for at
bestemme, hvilken del der kræver
reparation.
Frakobl netledningen med det samme,
og kontroller, at netledningen ikke er
sluttet til en stikkontakt med en anden
spænding end 220 V.
 Når standby-indikatoren holder op
med at blinke, skal du koble
netledningen til stikkontakten igen og
tænde for anlægget. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
korrekt til AUDIO IN-stikket, og angiv
funktionen til AUDIO IN.
 Den angivne station har muligvis standset
udsendelsen midlertidigt.
Kraftig brummen eller støj opstår.
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
 Brug af en netledning med et lydfilter
(medfølger ikke) anbefales.
35DK
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningsmodtageren på enheden,
og placer enheden på afstand af
fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på enheden.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
 Udskift de nye batterier.
CD-DA/MP3-disk
"LOCKED" vises på displayet, og disken kan
ikke fjernes fra diskåbningen.
Der er tilsluttet en USB-enhed, som ikke
understøttes.
 Følgende problemer kan opstå.
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette
anlæg.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk
anlægget, og tilslut derefter USB-enheden
igen.
 Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller
lokale autoriserede serviceværksted.
Disken eller filen kan ikke afspilles.
 Disken er ikke blevet færdigbehandlet (en CDR- eller CD-RW-disk, hvorpå der kan tilføjes
data).
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 Der er tilsluttet en USB-enhed, som ikke
understøttes. Tilslut en understøttet USBenhed.
 Sluk anlægget, tilslut derefter USB-enheden
igen, og tænd anlægget.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
 Disken kan være snavset eller ridset. Når
disken er snavset, skal du tørre den ren.
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på et
stabilt stativ).
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
Afspilningen begynder ikke fra første
musiknummer eller fil.
"READING" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
 Sørg for, den aktuelle afspilningstilstand er
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende
korrekt. Hvis afspilningstilstanden er SHUFFLE
eller PROGRAM, skal du ændre indstillingen
(side 10).
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager
at starte afspilningen:
 en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
 en disk, som er optaget i
multisessionsformat
 en disk, som indeholder mange mapper
USB-enhed
Du kan få oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible enheder og
versioner" (side 42).
36DK
lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj
under oprettelsen af musikdataene på grund
af forhold på computeren. Slet i så fald filen,
og send musikdataene igen.
tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på USBenheden.
 Filstrukturen er ekstremt kompleks.
 Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fil- eller mappenavnet (albumnavnet) vises
ikke korrekt.
 Send musikdataene til USB-enheden igen, da
de data, som er gemt på USB-enheden, kan
være beskadiget.
 Dette anlæg kan vise følgende tegnkoder:
 Store bogstaver (A til Z).
 Tal (0 til 9).
 Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).
Andre tegn vises som "_".
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen,
og tænd derefter anlægget.
 En inkompatibel USB-enhed kan være
tilsluttet.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i
betjeningsvejledningen til USB-enheden for at
få oplysninger om, hvordan du løser dette
problem.
DAB-/DAB+-radiostationen modtages ikke
korrekt.
 Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør
derefter den automatiske DAB-søgning. Se
"Udførelse af den automatiske DAB-scanning
manuelt (kun CMT-X7CDB)" (side 14).
 Den aktuelle DAB-/DAB+-tjeneste er muligvis
ikke tilgængelig.
Tryk på TUNING +/– for at vælge en anden
tjeneste.
 Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle
Afspilning starter ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen,
og tænd derefter anlægget.
 En inkompatibel USB-enhed kan være
tilsluttet.
tjenester/frekvenser måske blevet ændret, og
du kan måske ikke stille ind på din normale
udsendelse. Udfør den automatiske DABsøgning for at registrere indholdet af
udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner
alle tidligere gemte indstillinger.)
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt.
 Indstil afspilningstilstanden til "NORMAL".
 Kontrollér anlæggets placering, eller justér
antennens retning for at øge signalkvalitetens
angivne værdi.
USB-enheden kan ikke oplades.
 Kontrollér, at USB-enheden er forbundet
korrekt til porten
(USB).
 USB-enheden understøttes muligvis ikke af
dette anlæg.
 Afbryd USB-enheden, og tilslut den igen. Du
kan finde oplysninger om opladningsstatus
for USB-enheden i betjeningsvejledningen for
USB-enheden.
Tuner
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op igen.
 Hold antennerne væk fra enheden og andre
AV-komponenter for at undgå, at der
opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer samtidigt.
 Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op igen.
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
netværket. (Andet udstyr i netværket kan
ikke finde eller genkende anlægget.)
 Kontrollér, at
er tændt i displayvinduet.
 Det tager ca. 1 minut for anlægget er få tildelt
en IP-adresse, når der tændes for anlægget i
et kommunikationsmiljø uden en router.
 Når du bruger en fast IP-adresse, bruges den
samme IP-adresse muligvis af andet udstyr.
Brug en anden IP-adresse.
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
netværket gennem et trådløst LAN.
Fejlfinding
Kraftig brummen eller støj opstår ("STEREO"
blinker i displayvinduet) eller udsendelser
kan ikke modtages.
Netværkstilslutning
 Hvis der sluttes et netværkskabel (LAN) til
anlægget, forsøger anlægget automatisk at
oprette en forbindelse gennem et kabelført
LAN. Hvis du ønsker at bruge en trådløs LANforbindelse, bør du ikke slutte et
netværkskabel (LAN) til anlægget.
 Kontrollér indstillingerne for den trådløse LANrouter/adgangspunktet. Hvis SSID stealthtilstanden er indstillet til "ON" på
adgangspunktet, skal den indstilles til "OFF".
Se betjeningsvejledningen til adgangspunktet
for den trådløse router for at få oplysninger
om adgangspunktets indstillinger.
 Saml antennekablerne i et bundt med
ledningsklemmer fra almindelig handel, og
juster kabellængderne.
37DK
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
netværket ved hjælp af WPS.
 Konfigurer dit netværk, når du har søgt efter
adgangspunktet ved hjælp af
adgangspunktsøgningen.
 Du kan ikke oprette forbindelse til et netværk
med brug af WPS, hvis dit adgangspunkt er
indstillet til WEP.
 Den trådløse LAN-forbindelses
kommunikationshastighed bliver pludselig
lav.
Musiktjenester
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
musiktjenester.
 Sørg for, at den trådløse LAN-router/
adgangspunkt er tændt.
 Kontrollér, at
vises i displayvinduet. Hvis
ikke, skal det trådløse netværk konfigureres
igen. Se Hurtig startvejledning for detaljerede
oplysninger.
 Når anlægget er sluttet til et trådløst netværk,
skal det trådløse LAN/adgangspunkt og
anlægget flyttes tættere på hinanden, og
konfigurationen skal udføres igen.
 Afhængigt af udbyderne er det kun tilladt at
have én internetforbindelse. I så fald kan
anlægget ikke tilsluttes, hvis forbindelsen er
optaget. Du bedes henvende dig til dit
teleselskab eller din serviceudbyder.
 Når du tænder din mobiltelefon (Androidenhed, Xperia-enhed eller iPhone/iPod
touch), efter at den har været slukket i kortere
tid, kan du prøve at genstarte "SongPal"appen.
Hjemmenetværk
Kontrolenheden (betjeningsenheden) kan
ikke finde anlægget. (Kontrolenheden kan
ikke gennemse dette anlægs indhold.)
 Sørg for, at kontrolenheden er forbundet til
hjemmenetværket.
 Adgangspunktets gruppekontrol er aktiveret.
Musikken startede automatisk.
 Dette anlæg kan være styret af en anden
komponent. Slå BLUETOOTH-/
netværksstandby-tilstanden fra for at afvise
styringen (side 29).
38DK
Lyden afbrydes.
 DLNA-serveren er overbelastet. Luk alle
kørende applikationer.
 Den trådløse signaltilstand er dårlig. Lad være
med at bruge din mikrobølgeovn.
 Det trådløse LANs kommunikationshastighed
kan blive lavere med IEEE802.11n-kompatible
trådløse LAN-routere/adgangspunkter, hvis
sikkerhedsmetoden er indstillet til WEP eller
WPA/WPA2-PSK (TKIP). Hvis hastigheden
bliver lavere, kan du ændre
sikkerhedsmetoden til WPA/WPA2-PSK (AES).
Krypteringsplanen (sikkerheden) kan variere
afhængigt af enheden. Se
betjeningsvejledningen til routeren/
adgangspunktet for yderligere oplysninger.
Indstilling af stationer eller afspilning kan
ikke udføres.
 Se efter, om lydfilen er forkert eller er blevet
slettet fra serveren. Se betjeningsvejledningen
til serveren.
 Serveren forsøger at afspille lydfilen i et
lydformat, som anlægget ikke understøtter.
Kontrollér oplysningerne om lydformatet på
serveren.
 Slå multicast-styringen fra på den trådløse
LAN-router/adgangspunktet. Hvis den er slået
til, kan det tage flere minutter at udsende
lyden. Se betjeningsvejledningen til den
trådløse LAN-router/adgangspunktet for
yderligere oplysninger.
 Serveren tillader ingen adgang fra dette
anlæg. Skift serverindstillingerne, så der er
adgang fra dette anlæg. Se
betjeningsvejledningen til serveren for
yderligere oplysninger.
AirPlay
Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible iPhone/iPad/iPod touch under
"Kompatible enheder og versioner"
(side 42).
Anlægget kan ikke findes på en iPhone/
iPad/iPod touch.
 Se "Netværkstilslutning – Anlægget kan ikke
oprette forbindelse til netværket" (side 37).
 Kontrollér, at iPhone/iPad/iPod touch eller
computeren har forbindelse til dit
hjemmenetværk.
 Før du bruger den med systemet, skal du
opdatere iOS eller iTunes til den seneste
version.
Musikken startede automatisk.
 Dette anlæg kan være styret af en anden
komponent. Slå BLUETOOTH-/
netværksstandby-tilstanden fra for at afvise
styringen (side 29).
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
Lyden afbrydes under afspilningen.
CANNOT DOWNLOAD
 Serveren er overbelastet. Luk alle kørende
Anlægget kunne ikke hente
opdateringsdataene, mens softwareopdateringen blev udført. Åbn
indstillingsmenuen, og opdatér softwaren
igen.
applikationer.
Enheden kan ikke betjenes.
 Opdater softwareversionen for iPhone/iPad/
iPod touch eller iTunes til den nyeste version.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt,
kan du nulstille anlægget til
fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på enheden til at nulstille
anlægget til standardindstillingerne fra
fabrikken.
1
2
Afbryd netledningen, og kontrollér, at
standby-indikatoren ikke er tændt. Tilslut
derefter netledningen igen, og tænd for
anlægget.
Tryk på og hold FUNCTION og / på
enheden nede, indtil "ALL RESET" vises i
displayvinduet.
Bemærk
 Hvis du bortskaffer enheden eller giver den til en
anden person, skal du af sikkerhedsgrunde
nulstille enheden.
Du har indsat en disk, som ikke kan afspilles
på dette anlæg, f.eks. en CD-ROM eller DVD.
COMPLETE
Forudindstillingen af stationer blev udført
normalt.
DATA ERROR
Du forsøgte at afspille en fil, der ikke kunne
afspilles.
ERROR
Du har betjent systemet under
initialiseringen. Vent lidt, indtil
initialiseringen er fuldført.
FULL
Du forsøgte at programmere mere end 25
musiknumre eller filer.
INITIAL
Anlægget initialiserer
netværksindstillingerne. Visse af anlæggets
knapper kan ikke betjenes under denne
proces.
Fejlfinding
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, ur, timer og
netværk, slettes. Dit login-id og din
adgangskode til musikstreaming på internettet
(Music Services) slettes også.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort
alt ovenstående, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
CAN'T PLAY
LOCKED
Diskåbningen er låst, og du kan ikke fjerne
disken. Kontakt din nærmeste Sonyforhandler.
NO CONNECT
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
netværket.
NO DEVICE
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er blevet fjernet.
39DK
NO DISC
Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO MEMORY
Hukommelsesmediet er ikke sat i USBenheden, eller anlægget kan ikke
identificere hukommelsesmediet.
NO STEP
Alle de programmerede lydfil er blevet
slettet.
NO SUPPORT
Anlægget understøtter ikke den tilsluttede
USB-enhed.
NO TRACK
Der er ingen filer, som kan afspilles, på USBenheden eller disken.
NOT IN USE
Du har trykket på en knap, der ikke kan
anvendes.
OVER CURRENT
Fjern USB-enheden fra porten, og sluk for
anlægget, og tænd derefter for anlægget.
PUSH STOP
Du har prøvet at ændre
afspilningstilstanden under afspilning i CDeller USB-funktion.
READING
Anlægget indlæser informationen på CDeller USB-enheden. Visse knapper virker ikke
under indlæsning.
TIME NG
Afspilningstimerens start- og sluttider er
indstillet til samme tid.
UPDATE ERROR
Anlægget kan ikke opdatere softwaren. Sluk
anlægget, og tænd det derefter igen.
Anlægget vil forsøge at opdatere softwaren.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis den samme meddelelse vises.
40DK
Bemærkning om CD-DA-diske
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-CD-DA-diske
 CD-R'er/CD-RW'er (lyddata fra CD-DAlydfil og MP3-filer)
Brug ikke en CD-R-/CD-RW-disk uden data.
Dette kan skade disken.
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
 CD-ROM'er
 CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er








med en rengøringsklud fra midten og
udad.
 Undgå at bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyllp'er, til rengøring af diske.
 Undgå at udsætte diske for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler,
og at efterlade dem i en bil, der er
parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag strømledningen (netledningen) helt
ud af stikkontakten (nettet), hvis
anlægget ikke skal bruges i længere tid.
Tag altid fat om stikket, når det trækkes
ud af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget,
eller hvis der er faldet genstande ned i
det, skal du afbryde strømforsyningen og
få det efterset af fagfolk, inden du
anvender det igen.
 Netledningen må kun udskiftes af fagfolk.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres, så det står
skråt, eller på et sted, som er ekstremt
varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt,
hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation,
eller hvor det udsættes for vibrationer,
direkte sollys eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når anlægget placeres på
overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie
eller politur), da der kan opstå pletter på
eller misfarvning af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres i
et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linsen inde i CDafspilleren, hvilket kan forårsage
funktionsfejl i anlægget. I så fald skal du
tage disken ud og lade anlægget stå
tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet. Hvis systemet stadig ikke
fungerer efter et længere tidsrum, bedes
du kontakte din nærmeste Sonyforhandler.
Forholdsregler/specifikationer

optaget i musik-CD-format eller MP3format, der overholder ISO9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet
CD-R'er/CD-RW'er, som er optaget i
multisessionsformat uden lukning af
sessionen
CD-R'er/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R'er/CD-RW'er
eller CD-R'er/CD-RW'er, som er optaget
med en ikke-kompatibel optageenhed
CD-R'er/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
CD-R'er/CD-RW'er, som indeholder andre
filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer
(MP3)
8 cm disk
Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformede, firkantede eller
stjerneformede diske)
Diske, som har selvklæbende tape, papir
eller etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor der er lim uden
for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
 Inden afspilningen skal du tørre disken
41DK
Om varmeudvikling
 Varmeudvikling i enheden under
opladning eller brug over et længere
tidsrum er normalt og bør ikke give grund
til bekymringer.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være meget varmt.
 Undgå at blokere ventilationsåbningerne.
Rengøring af kabinettet
Rengør dette anlæg med en blød klud
fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler, som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Kompatible enheder
og versioner
iPhone/iPad/iPod touch
Se nedenstående websteder for oplysninger
om de nyeste understøttede versioner af de
kompatible enheder:
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatible
modeller
AirPlay
Bluetooth®
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad mini med
Retina-skærm*


iPad (4. generation)*


iPad mini*


iPad (3. generation)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(5. generation)


iPod touch
(4. generation)


iPod touch
(3. generation)*


iPod nano
(7. generation)*

* "SongPal" understøtter ikke iPod touch (3.
generation), iPod classic eller iPod nano.
"SongPal" understøtter ikke iPad fra og med
januar 2014.
42DK
AirPlay fungerer sammen med iPhone, iPad
og iPod touch med iOS 4.3.3 eller senere,
Mac med OS X Mountain Lion samt Mac og
PC med iTunes 10.2.2 eller senere.
Bluetooth-teknologi fungerer sammen med
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5. generation), iPod touch (4. generation).
DLNA-enhed
Se nedenstående websteder for oplysninger
om de nyeste understøttede versioner af de
kompatible enheder:
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
USB-enhed
Se nedenstående websteder for oplysninger
om de nyeste understøttede versioner af de
kompatible enheder:
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Trådløs BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi med kort rækkevidde, der
forbinder digitale enheder, som f.eks. pc'ere
og digitale stillkameraer. Ved hjælp af den
trådløse BLUETOOTH-teknologi kan du
betjene de implicerede enheder inden for
en rækkevidde på ca. 10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges
normalt mellem to enheder, men der kan
også oprettes forbindelse mellem en enkelt
enhed og flere enheder.
Det er ikke nødvendigt at bruge ledninger til
tilslutningen, som man gør med en USBforbindelse, og det er ikke nødvendigt at
anbringe enhederne mod hinanden, som
man gør med trådløs infrarød teknologi. Du
kan bruge teknologien med den ene
BLUETOOTH-enhed i din taske eller lomme.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard, der understøttes af tusindvis af
virksomheder. Disse virksomheder
fremstiller produkter, som opfylder de
globale standarder.
Understøttet BLUETOOTH-version og -profiler
Bemærk
 Hvis du vil bruge en BLUETOOTH-enhed, der er
sluttet til dette anlæg, skal enheden understøtte
samme profil som dette anlæg. Bemærk, at
BLUETOOTH-enhedens funktioner kan afvige alt
efter enhedens specifikationer, selv hvis den har
den samme profil som dette anlæg.
 På grund af egenskaberne for den trådløse
BLUETOOTH-teknologi er afspilning på dette
anlæg forsinket en smule i forhold til afspilning
af lyd på den transmitterende enhed.
Forholdsregler/specifikationer
Profiler henviser til et standardsæt af
egenskaber for forskellige BLUETOOTHproduktegenskaber. Se "Specifikationer"
(side 45) for detaljerede oplysninger om den
understøttede BLUETOOTH-version og –
profiler.
43DK
Effektiv kommunikationsrækkevidde
Virkninger på andre enheder
BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for
ca. 10 meter (uhindret afstand) fra hinanden.
Den effektive kommunikationsrækkevidde
kan muligvis blive kortere under følgende
betingelser.
 Når en person, metallisk genstand, væg
eller anden genstand befinder sig
mellem enhederne med en
BLUETOOTH-forbindelse
 Steder, hvor der er installeret et trådløst
LAN
 Omkring mikrobølgeovne, der er i brug
 Steder, hvor der opstår andre
elektromagnetiske bølger
Dette anlægs udsendelse af radiobølger kan
muligvis forstyrre driften af noget
lægeudstyr. Eftersom forstyrrelsen kan
resultere i funktionsfejl, skal du altid slukke
for dette anlæg, BLUETOOTHmobiltelefonen og BLUETOOTH-enheden på
følgende steder:
 På hospitaler, på tog og i fly
 I nærheden af automatisk døre og
brandalarmer
Virkninger af andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din
BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed
med egenskaber som trådløst LAN, kan der
opstå elektromagnetiske forstyrrelser.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til tilslutning. Prøv
følgende løsninger, hvis dette skulle ske:
 Forsøg at oprette forbindelse mellem
dette anlæg og BLUETOOTHmobiltelefonen eller BLUETOOTHenheden, når du befinder dig på en
afstand af mindst 10 meter fra det
trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for det trådløse LAN-udstyr, når du
bruger din BLUETOOTH-enhed inden
for 10 meter
44DK
Bemærk
 Dette anlæg understøtter sikkerhedsfunktioner,
som overholder BLUETOOTH-specifikationen
som et middel til at sørge for sikkerhed under
kommunikation med BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængigt af indholdet af indstillinger og andre
faktorer, så du bør altid passe på, når du
kommunikerer med BLUETOOTH-teknologi.
 Sony kan under ingen omstændigheder holdes
ansvarlig for skader eller andre tab som følge af
informationslækage under kommunikation med
BLUETOOTH-teknologi.
 Der gives ingen garanti for BLUETOOTHkommunikation med alle BLUETOOTH-enheder,
der har den samme profil som dette anlæg.
 BLUETOOTH-enheder, der forbindes til dette
anlæg, skal overholde BLUETOOTHspecifikationen, der er fastsat af BLUETOOTH
SIG, Inc., og deres overensstemmelse skal være
certificeret. Selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationen, kan der dog være
tilfælde, hvor BLUETOOTH-enhedens
karakteristika eller specifikationer gør det
umuligt at oprette forbindelse, eller hvor de
resulterer i forskellige betjeningsmetoder,
visning eller drift.
 Der kan opstå støj, eller lyden kan blive afbrudt,
afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er
forbundet til anlægget, kommunikationsmiljøet
eller de omgivende forhold.
DAB/DAB+-tunerdel (kun CMT-X7CDB):
Specifikationer
Forstærkerdel
Udgangseffekt (nominel):
16 watt + 16 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
FM-stereo, DAB-/FM-superheterodyne tuner
Frekvensområde
Bånd-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenne:
DAB/FM-stueantenne
DAB/DAB+frekvenstabel (Bånd-III)
RMS-strømudgang (reference):
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
Indgange/Udgange
176,640 MHz
5B
AUDIO IN:
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
Anlæg med cd og digital lyd
188,928 MHz
7A
Egenskaber for laserdiode:
190,640 MHz
7B
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
20 Hz – 20 kHz
197,648 MHz
8B
Signal-/støjforhold:
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
20 watt + 20 watt (pr. kanal ved 8 ohm,
1 kHz)
AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereo-ministik, følsomhed 700 mV,
impedans 47 kilohm
USB:
USB-port: type A, 5 V DC 1,5 A
CD-DA/MP3-afspillerdel
System:
* Denne stråling er den målte værdi på en afstand
af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på den
optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens:
Dynamisk interval:
Mere end 90 dB
Tunerdel
FM-tunerdel:
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne:
FM-stueantenne
Antennestik:
75 ohm ubalanceret
Forholdsregler/specifikationer
Mere end 90 dB
45DK
Frekvens
Etiket
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229.072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttet metode til beskyttelse af indhold
SCMS-T-metode
Understøttet codec
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Transmissions-båndbredde
* Frekvenser vises til to decimaler på dette anlæg.
Højttalerdel
Højttalersystem:
Fuldtonehøjttaler
Passivt gitter
Nominel impedans:
8 ohm
20 Hz – 20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)
*1 Den reelle rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. genstande mellem enhederne,
magnetfelter omkring en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed,
antennens ydeevne, betjeningssystem,
softwareanvendelse osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
Netværksdel
LAN-port:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Kommunikationshastigheden kan variere
alt efter kommunikationsmiljøet. Dette
anlæg giver ingen garanti for
kommunikationshastigheden og kvaliteten
for 10BASE-T/100BASE-TX.)
Trådløst LAN:
Kompatible standarder:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Frekvensbånd 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Tilgængelige kanaler k1 til k13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
BLUETOOTH-del
Kommunikationssystem:
Generelt
BLUETOOTH-standardversion 3.0
Strømkrav:
Udgang:
AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Strømforbrug:
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
27 watt
Synsvidde ca. 10 m*1
Mål (B/H/D) (inkl. fremspringende dele):
Frekvensbånd:
Ca. 385 mm × 178 mm × 81 mm
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Vægt:
Modulations metode:
Ca. 2,7 kg
FHSS
46DK
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (RM-AMU197) (1),
CR2025 litiumbatteri (1), Netledning (1),
FM-stueantenne (1) (kun CMT-X7CD),
DAB/FM-stueantenne (1) (kun CMT-X7CDB),
Hurtig opsætningsguide (1),
Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W (alle trådløse
netværksporte slået fra)
Netværksstandby-tilstand: 6 W (alle trådløse
netværksporte slået til)
Forholdsregler/specifikationer
47DK
Varemærker osv.
 Windows, Windows-logoet og Windows Media
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende
Microsoft Corporation. Brug eller distribution af
denne teknologi uden for dette produkt er
forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
 Apple, Apple-logoet, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac,
iOS og OS X er varemærker tilhørende Apple
Inc., registreret i USA og andre lande. App Store
er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
 "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for
iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er
designet specifikt med henblik på tilslutning til
henholdsvis iPod, iPhone og iPad, og at det er
blevet certificeret af udvikleren til at overholde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør sammen med iPod,
iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse
ydeevne.
 "
" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerede mærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi
Protected Setup™ er mærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
 DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er
varemærker, servicemærker eller
certifikationsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
 "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
-patenter, der er givet i licens af Fraunhofer IIS
and Thomson.
 © 2013 CSR plc og dettes koncernselskaber.
aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker
tilhørende CSR plc eller et af dets
koncernselskaber og kan være registreret i én
eller flere retskredse.
 BLUETOOTH®-ordmærket og –logoerne er
registrerede varemærker tilhørende BLUETOOTH
SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af
Sony Corporation sker under licens.
 N-mærket er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i
andre lande.
 Android og Google Play er varemærker
tilhørende Google Inc.
 "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker, der er
ejet af Sony Mobile Communications AB.
48DK
 De systemnavne og produktnavne, der er
angivet i denne vejledning, er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive producenter.
Mærkerne ™ og ® er udeladt i denne manual.
 Dette produkt indeholder Spotify-software, der
er underlagt tredjepartslicenser, der beskrives
her:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 Spotify og Spotify-logoerne er varemærker
tilhørende Spotify Group.
Vigtig information om software
Dette afsnit omhandler softwaren, som
bruges af dette system.
ALAC
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use,
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of
this document.
where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with
the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim
or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under
this License for that Work shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet
the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, “control” means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or
management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares,
or (iii) beneficial ownership of such entity.
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works;
and
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not
limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work (an
example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or
Object form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship.
For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to
that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition,
“submitted” means any form of electronic, verbal, or written
communication sent to the Licensor or its representatives, including
but not limited to communication on electronic mailing lists, source
code control systems, and issue tracking systems that are managed
by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the
copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor
and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and
such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a
readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any
part of the Derivative Works, in at least one of the following
places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if
provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such thirdparty notices normally appear. The contents of the NOTICE file
are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying
the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and
conditions for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided
Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining
the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You
for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but
not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage,
49DK
computer failure or malfunction, or any and all other commercial
damages or losses), even if such Contributor has been advised of
the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or
other liability obligations and/or rights consistent with this License.
However, in accepting such obligations, You may act only on Your
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and
hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or
claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced
with your own identifying information. (Don’t include the brackets!)
The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the
file format. We also recommend that a file or class name and
description of purpose be included on the same “printed page” as the
copyright notice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you
may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use,
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of
this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, “control” means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or
management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares,
or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not
limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work (an
example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or
Object form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship.
For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to
50DK
that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition,
“submitted” means any form of electronic, verbal, or written
communication sent to the Licensor or its representatives, including
but not limited to communication on electronic mailing lists, source
code control systems, and issue tracking systems that are managed
by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the
copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor
and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and
such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with
the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim
or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under
this License for that Work shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet
the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works;
and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a
readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any
part of the Derivative Works, in at least one of the following
places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if
provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such thirdparty notices normally appear. The contents of the NOTICE file
are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying
the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and
conditions for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided
Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining
the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You
for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but
not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage,
computer failure or malfunction, or any and all other commercial
damages or losses), even if such Contributor has been advised of
the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or
other liability obligations and/or rights consistent with this License.
However, in accepting such obligations, You may act only on Your
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and
hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or
claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced
with your own identifying information. (Don’t include the brackets!)
The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the
file format. We also recommend that a file or class name and
description of purpose be included on the same “printed page” as the
copyright notice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you
may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh
Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
WPA Supplicant
==============
Copyright (c) 2003-2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
This program is licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please see
CONTRIBUTIONS file for more instructions.
License
------This software may be distributed, used, and modified under the terms
of BSD license:
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
Software), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party
licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
51DK
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or
organization obtaining a copy of the software and accompanying
documentation covered by this license (the “Software”) to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and
to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement,
including the above license grant, this restriction and the following
disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in
part, and all derivative works of the Software, unless such copies or
derivative works are solely in the form of machine-executable object
code generated by a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF
THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS
PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE
OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR
COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN
CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND
CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE
TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.
Definitions.
“Articles” means, collectively, all articles written by Author which
describes how the Source Code and Executable Files for the Work may
be used by a user.
“Author” means the individual or entity that offers the Work under the
terms of this License.
“Derivative Work” means a work based upon the Work or upon the
Work and other pre-existing works.
“Executable Files” refer to the executables, binary files, configuration
and any required data files included in the Work.
“Publisher” means the provider of the website, magazine, CD-ROM,
DVD or other medium from or by which the Work is obtained by You.
“Source Code” refers to the collection of source code and configuration
files used to create the Executable Files.
“Standard Version” refers to such a Work if it has not been modified, or
has been modified in accordance with the consent of the Author, such
consent being in the full discretion of the Author.
“Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher,
including the Source Code, Executable Files, binaries, data files,
documentation, whitepapers and the Articles.
“You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and
exercise your rights under this License.
52DK
Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce,
limit, or restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or
other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under
copyright law or other applicable laws.
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the
Author hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,
perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to
exercise the rights in the Work as stated below:
You may use the standard version of the Source Code or Executable
Files in Your own applications.
You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications
obtained from the Public Domain or from the Author. A Work modified
in such a way shall still be considered the standard version and will be
subject to this License.
You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the
Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that You
insert a prominent notice in each changed file stating how, when and
where You changed that file.
You may distribute the standard version of the Executable Files and
Source Code or Derivative Work in aggregate with other (possibly
commercial) programs as part of a larger (possibly commercial)
software distribution.
The Articles discussing the Work published in any form by the author
may not be distributed or republished without the Author's consent.
The author retains copyright to any such Articles. You may use the
Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may
not repost or republish or otherwise distribute or make available the
Articles, without the prior written consent of the Author.
Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source
Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this
Work and will not be subject to the terms of this License.
Patent License. Subject to the terms and conditions of this License,
each Author hereby grants to You a perpetual, worldwide, nonexclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this
section) patent license to make, have made, use, import, and
otherwise transfer the Work.
Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made
subject to and limited by the following restrictions:
You agree not to remove any of the original copyright, patent,
trademark, and attribution notices and associated disclaimers that may
appear in the Source Code or Executable Files.
You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a
product of Your own.
The name of the Author may not be used to endorse or promote
products derived from the Work without the prior written consent of
the Author.
You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not
restrict you from including the Work or any part of the Work inside a
larger software distribution that itself is being sold. The Work by itself,
though, cannot be sold, leased or rented.
You may distribute the Executable Files and Source Code only under
the terms of this License, and You must include a copy of, or the
Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the
Executable Files or Source Code You distribute and ensure that anyone
receiving such Executable Files and Source Code agrees that the terms
of this License apply to such Executable Files and/or Source Code. You
may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the
terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted
hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all
notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.
You may not distribute the Executable Files or Source Code with any
technological measures that control access or use of the Work in a
manner inconsistent with the terms of this License.
You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper
purposes, or on pages containing illegal, immoral or improper material.
The Work is subject to applicable export laws. You agree to comply with
all such laws and regulations that may apply to the Work after Your
receipt of the Work.
Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED
“AS IS”, “WHERE IS” AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE
USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT
INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY
WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE
QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY
WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR
ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF
VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU
DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.
Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the
Author and the Publisher from and against any claims, suits, losses,
damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or
attorneys’ fees) resulting from or relating to any use of the Work by
You.
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY
APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER
BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES
ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR
OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Termination.
This License and the rights granted hereunder will terminate
automatically upon any breach by You of any term of this License.
Individuals or entities who have received Derivative Works from You
under this License, however, will not have their licenses terminated
provided such individuals or entities remain in full compliance with
those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any
termination of this License.
If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement
claim against any contributor over infringements You claim are made
by the Work, your License from such contributor to the Work ends
automatically.
Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for
the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding
the above, the Author reserves the right to release the Work under
different license terms or to stop distributing the Work at any time;
provided, however that any such election will not serve to withdraw
this License (or any other license that has been, or is required to be,
granted under the terms of this License), and this License will continue
in full force and effect unless terminated as stated above.
Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not,
under any circumstances, be responsible for and shall not have any
liability in respect of the subject matter of this License. The Publisher
makes no warranty whatsoever in connection with the Work and shall
not be liable to You or any party on any legal theory for any damages
whatsoever, including without limitation any general, special,
incidental or consequential damages arising in connection to this
license. The Publisher reserves the right to cease making the Work
available to You at any time without notice
Miscellaneous
This License shall be governed by the laws of the location of the head
office of the Author or if the Author is an individual, the laws of location
of the principal place of residence of the Author.
If any provision of this License is invalid or unenforceable under
applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the
remainder of the terms of this License, and without further action by
the parties to this License, such provision shall be reformed to the
minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
No term or provision of this License shall be deemed waived and no
breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing
and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
This License constitutes the entire agreement between the parties with
respect to the Work licensed herein. There are no understandings,
agreements or representations with respect to the Work not specified
herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that
may appear in any communication from You. This License may not be
modified without the mutual written agreement of the Author and You
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C)
2009-2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
53DK
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
The names of its contributors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not
be misrepresented as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source
distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.
54DK
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission. M.I.T. makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It
is provided “as is” without express or implied warranty.
©2014 Sony Corporation Printed in China
4-528-297-83(1)
Download PDF

advertising