Sony | CMT-G2NiP | Sony CMT-G2NiP Betjeningsvejledning

Micro HI-FI
Component System
Introduktion
Netværkstilslutninger
Betjening
Betjeningsvejledning
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Forholdsregler/specifikationer
CMT-G2NiP/G2BNiP
Til kunder i Australien
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet
med aviser, duge, gardiner osv.
Du må ikke anbringe åbne flammer
som eksempelvis tændte stearinlys
på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til
at koble apparatet fra elnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt,
som det er nemt at få adgang til.
Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt
rum, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Batterier eller apparater, der har
batterier installeret, må ikke udsættes
for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er stadig tilsluttet
strømkilden, så længe den er
tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
i forbindelse med dette produkt
kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er et KLASSE 1
LASER-produkt. Mærkaten til denne
klassifikation findes på bagsiden.
2DK
Dette udstyr skal installeres og
betjenes med en mindsteafstand
på 20 cm mellem strålekilden og
personens krop (gælder ikke
følgende lemmer: hænder, håndled,
fødder og ankler).
Til kunder i Europa
Korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik skal
bruges ved tilslutning til
værtscomputere og/eller eksterne
enheder.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner
og hovedtelefoner kan forårsage tab
af hørelse.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der
er solgt i lande, der er
underlagt EU-direktiver.
Produktet er fremstillet af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service
eller garanti skal ske til de adresser,
som fremgår af separate service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv
1999/5/EC.
Gå til følgende websted for at få
yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til brug
i følgende lande:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SK
Til kunder, der bruger dette
produkt i følgende lande:
Norge:
Brug af dette radioudstyr er ikke
tilladt i det geografiske område inden
for en radius af 20 km fra centrum af
Ny-Alesund, Svalbard i Norge.
Frankrig:
WLAN-funktionen i dette Micro
HI-FI Component System er
udelukkende til indendørsbrug.
Brug af WLAN-funktionen i dette
Micro HI-FI Component System
udendørs er forbudt i Frankrig. Sørg
for at deaktivere WLAN-funktionen
i dette Micro HI-FI Component
System før udendørsbrug. (ART
Decision 2002-1009, som ændret ved
ART Decision 03-908, vedrørende
begrænsninger af brugen af
radiofrekvenser-).
Italien:
Brugen af RLAN-netværket reguleres
af følgende bestemmelser:
– Privat brug: Lovdekretet af
1.8.2003, nr. 259 (”Code of
Electronic Communications”).
I Artikel 104 er det angivet,
hvornår der kræves en generel
forhåndsgodkendelse, og i Artikel
105 er det angivet hvornår
netværket frit kan bruges.
– Offentlig RLAN-adgang til
telekommunikationsnetværk og tjeneste: Ministerielt dekret
28.5.2003 med senere ændringer
og Artikel 25 (generel
godkendelse af netværk og
tjenester vedrørende elektronisk
kommunikation) i Code of
Electronic Communications.
Bortskaffelse af
gammelt elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og
andre europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
pakken med produktet angiver, at
produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der
skal genindvindes. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder inden
for EU og i andre
europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
pakken angiver, at det batteri, der
fulgte med produktet, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol
muligvis brugt sammen med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
angivet, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne
bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering
af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet
tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
3DK
Før brug af systemet
Vedrørende copyright-beskyttelse
Musikdata må ikke bruges uden oprethaverens
tilladelse, bortset fra når det bruges udelukkende
til personlig underholdning.
Vedrørende illustrationerne, der
anvendes i denne vejledning
Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning
kan adskille sig fra de faktiske skærme.
Men illustrationer af en bestemt model, som kan
have andre funktioner, bruges dog også i denne
vejledning for at forklare den pågældende
funktion.
Sådan bruges denne vejledning
I denne vejledning forklares det, hvordan du
betjener enheden ved hovedsageligt at bruge
knapperne på fjernbetjeningen. Knapper på selve
enheden, der har det samme eller et lignende navn
som på fjernbetjeningen, kan bruges til at udføre
de samme handlinger.
Vedrørende tjenester, som kan
bruges i forbindelse med en
internetforbindelse
Bemærk, at internetbaserede tjenester kan ændres
eller ophæves uden varsel.
Fejl, der forekommer ved normalt brug
af systemet, vil blive repareret af Sony
i overensstemmelse med forholdene, som er
defineret i den begrænsede garanti for dette
system. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for
konsekvenser, der opstår, hvis systemet ikke vil
afspille pga., at det er skadet eller har en fejl.
4DK
Indholdsfortegnelse
Før brug af systemet .............................................................................................................. 4
Dette systems funktioner..................................................................................................... 8
Anvendelse af musik fra forskellige kilder ................................................................. 8
Brug af systemet med DLNA-kompatible enheder .................................................. 8
Streaming af musik fra iTunes med AirPlay ............................................................... 9
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør ................................................................10
Oversigt over dele og knapper.........................................................................................11
Hovedenhed ................................................................................................................11
Fjernbetjening.............................................................................................................12
Indtastning af tegn .....................................................................................................14
Betjening fra menu/liste ............................................................................................15
Gøre enheden, fjernbetjeningen og
højttalerne klar..................................................................................................................16
Tilslutning af antenner, højttalerledninger og netledning ...................................16
Brug af fjernbetjeningen ............................................................................................18
Påsætning af højttalerfødderne................................................................................18
Når du bruger en iPod/iPhone ..................................................................................19
Opsætning af antennen til det trådløse lokalnetværk ...........................................19
Grundlæggende indstillinger...........................................................................................20
Tænde systemet ..........................................................................................................20
Indstilling af uret .........................................................................................................20
Deaktivering af den automatiske standbyfunktion ...............................................21
Netværkstilslutninger
Tilslutning af systemet til hjemmenetværket .............................................................22
Kontrol af det trådløse lokalnetværksmiljø til dit hjemmenetværk .....................23
Søgning efter et adgangspunkt og opsætning af et trådløst netværk
(metoden til søgning efter adgangspunktet) ...................................................23
Opsætning af et trådløst netværk ved brug af et adgangspunkt,
der er kompatibelt med WPS ..............................................................................25
Opsætning af et kabelforbundet netværk ...............................................................26
5DK
Betjening
Afspilning af en cd/MP3-disk ............................................................................................28
Brug af radioen ......................................................................................................................30
Indstilling af en radiostation ......................................................................................30
Forudindstilling af radiostationer .............................................................................31
Udførelse af en indledende DAB-scanning manuelt..............................................31
Brug af en iPod eller iPhone...............................................................................................33
Afspilning af en fil på en USB-enhed ..............................................................................34
Brug af lydindhold, der er gemt på en server...............................................................36
Opsætning af serveren ...............................................................................................36
Afspilning af af lydindhold, som er gemt på en server ...........................................40
Lytte til musiktjenester .......................................................................................................42
Forvalg af stationer .....................................................................................................43
Brug af forskellige musiktjenester ............................................................................44
Brug af funktionen PARTY STREAMING .........................................................................45
Start af et PARTY ..........................................................................................................45
Deltagelse i et PARTY ..................................................................................................46
Brug af AirPlay........................................................................................................................47
Opdatering af softwaren ....................................................................................................49
Lyd fra en ekstern komponent .........................................................................................50
Afspilning i forskellige tilstande.......................................................................................51
Afspilning flere gange ................................................................................................51
Afspilning i vilkårlig rækkefølge eller programmeret rækkefølge .......................52
Oprettelse af dit eget program..................................................................................52
Søgning efter et element ved hjælp af et nøgleord ..................................................53
Yderligere oplysninger
Indstille funktioner i forbindelse med netværkshandlinger ..................................54
Kontrollere netværksindstillingerne ........................................................................54
Indstille standbytilstanden for netværket ...............................................................54
Indstille den automatiske adgangstilladelse ..........................................................55
Indstillingen af funktionen PARTY STREAMING ......................................................56
Omdøbe enheden ......................................................................................................56
Ændre lydindstillingerne....................................................................................................57
Justere bas og diskant ................................................................................................57
Brug af timere.........................................................................................................................58
Bruge sleeptimeren ....................................................................................................58
Bruge afspilningstimeren ..........................................................................................59
Ændre displayindstillingerne ...........................................................................................60
6DK
Fejlfinding
Fejlfinding ...............................................................................................................................61
Meddelelser .................................................................................................................68
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler .......................................................................................................................70
Specifikationer.......................................................................................................................72
iPod/iPhone-modeller, der er kompatible med dette anlæg ................................75
Ordliste.....................................................................................................................................76
Indeks........................................................................................................................................78
7DK
Dette systems funktioner
Anvendelse af musik fra forskellige kilder
Du kan lytte til musik fra forskellige lydkilder med en stor mængde musikindhold. Følgende lydkilder er
tilgængelige på dette system.
Musiktjenester via internettet
Systemet
Ekstern komponent
Server
FM/AM/DAB*
CD-afspiller
USB-enhed
iPod/iPhone
* DAB-funktionen er kun tilgængelig for CMT-G2BNiP.
Brug af systemet med DLNA-kompatible enheder
Dette system er kompatibelt med DLNA-standarden. Du kan lytte til musik på forskellige måder ved at
bruge systemet sammen med andre DLNA-kompatible enheder. Ved at slutte systemet til andre DLNAenheder, kan du anvende lydindhold, der er gemt på en server, selvom systemet og enheden ikke befinder
sig i det samme rum. Derudover giver systemets PARTY STREAMING-funktion dig mulighed for at
afspille lydindhold med andre enheder, der har en PARTY STREAMING-funktion* på samme tid
(side 45). Du kan benytte alle tilgængelige funktioner på systemet som en lydkilde for PARTY
STREAMING-funktionen.
* Tilgængelige PARTY STREAMING-kompatible enheder afhænger af det pågældende land eller område. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler for at få oplysninger om, hvilke enheder der er tilgængelige.
Systemet
Lydstreaming/
PARTY STREAMING
Om DLNA
DLNA er en forkortelse for Digital Living Network Alliance. Det er navnet på en organisation, der fastlægger retningslinjer
(DLNA-retningslinjer), og det er også navnet på den metode, der gør det muligt for enheder i et hus at dele digitalt indhold
(f.eks. musikdata, billeddata osv.) over et hjemmenetværk.
8DK
Streaming af musik fra iTunes med AirPlay
Ved at bruge et trådløst netværk kan du med dette system afspille lydindhold på iOS-enheder,
f.eks. en iPhone, iPod touch, iPad eller et iTunes-bibliotek på din computer.
PC
iPhone/iPod touch/iPad
9DK
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
Højttalerfødder (8)
FM-stueantenne (1)*
R6-batterier (størrelse AA) (2)
AM-rammeantenne (1)
Vekselstrømsledning (1)
Modeller til Europa (gælder ikke for den britiske model)
DAB-stueantenne (1) (kun CMT-G2BNiP)*
Den britiske model
Den australske model
Højttalerledninger (2)
Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Denne vejledning indeholder udførlige
forklaringer på forskellige indstillinger,
betjening og netværkstilslutningsproceduren.
Denne vejledning indeholder også
forholdsregler, der bør følges for at sikre, at
systemet bruges sikkert.
Hurtig installationsvejledning (1)
I denne vejledning forklares det, hvordan du
konfigurerer netværkstilslutningen, og
hvordan du bruger de funktioner, der kan
anvendes sammen med netværkstilslutningen.
* Antennestikkets form kan være forskellig fra
illustrationerne afhængigt af land og område.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis noget af
tilbehøret mangler eller er beskadiget.
10DK
Oversigt over dele og knapper
Introduktion
Hovedenhed
A I/1 tænd/sluk-knap
Bruges til at tænde eller slukke (side 20).
B STANDBY-indikator
Den følgende farve angiver systemets
strømstatus.
Farve
Systemstatus Netværksstandby
Grøn
Til
Til/fra
Gul
Fra
Til
Rød
Fra
Fra
C Skærmvinduet
Hvis du ønsker flere oplysninger om skærmen,
kan du se side 60.
D Z-knap
Bruges til at åbne eller lukke diskskuffen
(side 28).
E NX-knap (afspil/pause)
Bruges til at starte eller holde pause
i afspilningen.
F TUNE +/–-knapper
Bruges til at stille ind på den ønskede station.
./>-knapper (spring tilbage/spring
frem)
Bruges til at vælge et nummer eller en fil.
m/M-knapper (søg fremad/søg tilbage)
Bruges til at finde et punkt i et nummer eller
en fil.
M/m-knapper
Bruges til at vælge et element, som vises
på skærmen.
Knappen ENTER
Bruges til at vælge et element eller en
indstilling.
G Knappen OPTIONS
Bruges til at få vist valgmenuen (side 39).
Elementerne i menuen varierer, afhængigt af
den valgte funktion.
H Knappen BACK
Bruges til at vende tilbage til den forrige
skærm.
I Diskskuffe
Bruges, når du vil ilægge en disk (side 28).
11DK
J
-port (USB)
Bruges til at tilslutte en kompatibel USB-enhed
(siderne 34, 35).
K PHONES-stik
Sluttes til hovedtelefoner.
N VOLUME-indstilling
Bruges til at justere lydstyrken.
O Fjernbetjeningsmodtager
P x-knap (stop)
Bruges til at stoppe afspilning.
L BASS/TREBLE-knap
M FUNCTION-knap
Bruges til at vælge en funktion (side 29).
Fjernbetjening
A DISPLAY-knap
Bruges til at få vist oplysninger på skærmen,
f.eks. tidsoplysninger for et nummer, ur osv.
(siderne 21, 31, 41, 43, 60).
Bruges til at kryptere og vise sikkerhedsnøglen
(side 24).
B SLEEP-knap
Bruges til at angive eller bekræfte sleep-timerindstillinger (side 58).
C Funktionsknapper
• HOME NETWORK-knap (siderne 23, 25,
26, 27, 40, 54, 55, 56)
• MUSIC SERVICES-knap (siderne 42, 43, 44)
• AirPlay-knap (side 47)
• USB-knap (siderne 34, 52)
• CD-knap (siderne 28, 52)
• TUNER-knap (siderne 30, 31)
• FUNCTION +/–-knap
D PLAY MODE-knap
Bruges til at vælge afspilningstilstand (siderne
28, 34, 41, 52).
REPEAT-knap
Tryk på denne knap for at lytte til en disk, en
USB-enhed, et enkelt nummer eller en fil flere
gange (siderne 28, 34, 41, 51).
12DK
E Tal-/bogstavknapper*
Brug disse til at vælge en station med
tilsvarende nummer (side 31).
Brug disse til at vælge det ønskede bogstav
(ABC, DEF osv.), når du indtaster tegn
(siderne 14, 15, 53).
CLEAR-knap
Brug denne til at slette et bogstav (side 14).
Brug denne til at slette et forudprogrammeret
nummer eller en fil (side 52).
CHARACTER-knap
Brug denne knap til at vælge tegntype (side 14).
F MEMORY-knap
Brug denne knap til at forudindstille FMstationer, DAB/DAB+-stationer (kun CMTG2BNiP) (side 31) eller musiktjenester
(side 43).
G M/m-knapper
Brug disse knapper til at vælge et element,
som vises på skærmen (siderne 14, 15).
</,-knapper
Brug disse knapper til at flytte fokus, mens
du indtaster tegn (side 14).
Brug dem til at vælge det forgående match eller
det næste match, mens du søger efter et
element ved hjælp af et søgeord (side 53).
ENTER-knap
Brug denne knap til at vælge et element eller
en indstilling (siderne 14, 15).
H BACK-knap
Brug denne knap til at vende tilbage til den
forrige skærm.
I ./>-knapper
Brug denne til at gå tilbage til starten af et
nummer (siderne 31, 33, 41, 52).
Brug denne til at vælge et nummer eller en fil
(siderne 28, 34).
+/–-knapper
Bruges til at vælge en radiostation
(siderne 30, 31).
(mappe) +/–-knapper
Brug denne knap til at vælge en mappe
(siderne 28, 34, 52).
J Betjeningsknapper
Brug disse til grundlæggende betjening.
• X-knap (pause) (siderne 28, 33, 34, 41)
• x-knap (stop) (siderne 28, 30, 34, 41)
K PARTY-knap
Brug denne knap til at betjene PARTY
STREAMING-funktionen. Hold knappen nede
for at starte eller lukke et PARTY (siderne
45, 46).
L Z-knap (Åbn/Luk)
Brug denne knap til at åbne eller lukke
diskskuffen (side 28).
M ?/1-knap (tænd/sluk)
Brug denne knap til at tænde eller slukke
(siderne 20, 59).
Introduktion
-knap (modsat)
Brug denne knap til at ændre på rækkefølgen af
tegnene, der er tildelt tal-/bogstavknapperne
(side 14).
• N-knap* (afspil) (siderne 28, 33, 34, 41,
51, 52)
• m/M-knapper (søg tilbage/søg fremad)
(siderne 28, 33, 34)
N FM MODE-knap
Brug denne knap til at vælge FMmodtagelsestilstand (mono eller stereo)
(side 31).
O TUNING MODE-knap
Brug denne knap til at vælge indstillingstilstand
(siderne 30, 31).
P ALPHABET SEARCH-knap
Brug denne knap til at søge efter et element ved
hjælp af et søgeord (siderne 41, 43, 53).
Q TREBLE-knap
Brug denne knap til at styre lyden (side 57).
BASS-knap
Brug denne knap til at styre lyden (side 57).
R TIMER MENU-knap
Brug denne knap til at få vist timer-menuen
(siderne 21, 59).
S MUTING-knap
Brug denne knap til at slå lyden fra
midlertidigt. Tryk på knappen igen for at slå
lyden til.
T VOLUME +*/–-knapper
Brug disse knapper til at justere lydstyrken
(siderne 33, 50, 59).
U OPTIONS-knap
Brug denne knap til at få vist valgmenuen
(siderne 15, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 40, 41, 43, 54,
55, 56).
(Valgmenuen er kun tilgængelig, når
funktionen DAB, USB, Home Network eller
Music Services er valgt).
* En stjerne (*) angiver, hvilke knapper der er en
blindfingermarkeringsknap (knap nummer ”5”,
knappen VOLUME + og N-knappen (afspil)).
13DK
Indtastning af tegn
2
Det kan være nødvendigt at indtaste tegn under
nogle opsætningshandlinger, f.eks.
netværksindstillinger.
Du finder flere oplysninger om tilgængelige tegn
under ”Liste over indtastningstegn” (side 15).
Tryk på de tilsvarende tal-/
bogstavknapper for at vælge
de ønskede tegn.
Tryk på knappen (ABC, DEF osv.) flere
gange, indtil det ønskede tegn vises.
Hvis du ønsker at indtaste tegsætningstegn
(f.eks. !, ?) og andre symboler (f.eks. #, %),
skal du vælge tegntypen ”abc” eller ”ABC”
og derefter trykke på 0 eller 1 af tal-/
bogstavknapperne flere gange.
3
Tryk på ENTER for at gemme
tekststrengen.
Anden betjening
Tal-/
bogstavknapper
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Slette et tegn, du lige
har indtastet
Tryk på CLEAR.
Ændre på rækkefølgen
af tegnene, der er
tildelt tal-/
bogstavknapperne
Tryk på
.
Hvis du f.eks. trykker på
nr. 2-knappen flere, vises
der normalt ”A,” ”B,” ”C”
og ”2,” men når du trykker
på denne knap, ændres
rækkefølgen til ”2,” ”C,”
”B,” og ”A.”
Gå tilbage til den
foregående tilstand
Tryk på BACK.
Flytte markøren
Tryk på </, for flytte
markøren til venstre eller
højre. Tryk på
M/m for at flytte markøren
til starten eller slutningen af
en tekststreng.
Et eksempel på en skærm når der søges efter et
element ved hjælp af et søgeord:
AMarkør (aktuel position)
BAfslutningssymbol angiver slutningen på tekststrengen
CMarkørens nuværende position/det antal tegn, du har indtastet
DTegntype
1
Tryk flere gange på CHARACTER for at
vælge den ønskede tegntype.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
tegntypen i rækkefølgen ”abc” (små
bogstaver) t ”ABC” (store bogstaver) t
”123” (tal).
14DK
Liste over indtastningstegn
Tabellen nedenfor viser de tegn og tal, du kan
indtaste for hver tegntype (”abc”, ”ABC” eller
”123”). Du kan kontrollere de tegn, tal og
symboler, der er tildelt hver tal-/bogstavknap.
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
A Indstillingsnavn eller funktionsnavn
B Det valgte element
C Angiver, at der er flere niveauer under det valgte niveau
2
Tryk på ENTER.
Det valgte element er anvendt eller udført.
Gentag trin 1 og 2, hvis menuen eller listen
for det næste niveau vises.
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
7
pqrs7
PQRS7
7
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
8
tuv8
TUV8
8
Hold knappen M/m nede.
9
wxyz9
WXYZ9
9
Rulle op/ned på
skærmen
0
/\|–~=_+#
$%&^”*?
(mellemrum) 0
/\|–~=_+#
$%&^”*?
(mellemrum) 0
0
Vende tilbage til det
forrige menuniveau.
Tryk på BACK.
Annullere
menubetjeningen
Tryk på OPTIONS.
Introduktion
Tal-/bog- abc
stavknap
Anden betjening
Betjening fra menu/liste
Elementerne på menuen varierer afhængigt af
indstillingselementet og den valgte lydkilde.
1
Tryk på M/m, mens valgmenuen eller
listen vises, for at vælge det ønskede
element.
15DK
Gøre enheden, fjernbetjeningen og
højttalerne klar
Tilslutning af antenner, højttalerledninger og netledning
1
eller
4
2
Sort
5
3
eller
ADVARSEL
Sæt IKKE netledningen i en
stikkontakt, før alt andet
er tilsluttet.
A Til stikkontakt
B Rammeantenne
C FM-stueantenne (trækkes ud vandret).
D Tilslut den brune side.
E 75-ohm koaksialkabel med F-hanstik (medfølger ikke) (kun CMT-G2BNiP)
16DK
F Til ekstern DAB-antenne (medfølger ikke) (kun CMT-G2BNiP)
G DAB-stueantenne (trækkes ud vandret). (kun CMT-G2BNiP)
H Tilslut den hvide side.
I Til venstre højttaler
J Til højre højttaler
1
Tilslut FM-stueantennen.
Find en placering og en retning, der sikrer en
god modtagelse, og indstil derefter antennen.
Sørg for, at antennen er trukket helt ud.
3
Tilslut DAB-stueantennen
(kun CMT-G2BNiP).
Sørg for, at antennen er trukket helt ud.
eller
DAB-stueantenne
FM-stueantenne
Hold antennen væk fra højttalerledningerne
og netledningen for at undgå, at der
opfanges støj.
Brug et 75-ohm koaksialkabel (medfølger
ikke) til at slutte enheden til en ekstern
antenne for at forbedre modtagelsen.
2
Tilslut AM-rammeantennen.
Find en placering og en retning, der sikrer en
god modtagelse, og indstil derefter antennen.
Sørg for, at antennen er trukket helt ud.
Introduktion
eller
Brug et 75-ohm koaksialkabel med F-hanstik
(medfølger ikke) til at tilslutte en ekstern
DAB-antenne (medfølger ikke) for at opnå en
bedre lydkvalitet for DAB/DAB+udsendelser.
4
Tilslut højttalerledningerne.
Bemærk
Fjern først beskyttelsen på enden af
højttalerledningen.
Slut højttalerledningerne til SPEAKERSstikkene på enheden.
Hold antennen væk fra højttalerledningerne
og netledningen for at undgå, at der
opfanges støj.
Sort
17DK
Slut den anden ende af højttalerledningerne
til terminalerne på højttalerne.
Brug af fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og indsæt to
R6-batterier (størrelse AA), E-siden først, så de
vender rigtigt.
Sort #
5
Sæt netledningen i en stikkontakt.
STANDBY-indikatoren på enheden lyser.
ADVARSEL
Sæt IKKE netledningen i en stikkontakt, før alt
andet er tilsluttet.
Ved kabelforbundet LAN-tilslutning
Slut et netværkskabel (LAN) (medfølger ikke) til
Network . Se ”Opsætning af et kabelforbundet
netværk” (side 26), hvis du ønsker flere
oplysninger.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
• Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks
måneder.
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier
af forskellige typer samtidig.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal
du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse som
følge af batterilækage og korrosion.
Påsætning af
højttalerfødderne
Monter højttalerfødderne i bunden af højttalerne
for at forhindre, at de glider.
18DK
Når du bruger en iPod/iPhone
Slut din iPod/iPhone til
USB-porten ved hjælp
af et USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone.
Introduktion
Opsætning af antennen til det
trådløse lokalnetværk
Når der oprettes en trådløs tilslutning, skal du
dreje den trådløse antenne på bagsiden af enheden
til lodret position.
Bemærkninger om signalstyrkeindikatoren for det
trådløse lokalnetværk
” ” lyser, når systemet tændes, og tilslutningen mellem
det trådløse lokalnet og adgangspunktet er oprettet.
Kontroller modtagelsesstatussen for signalet fra det
trådløse lokalnetværk. Jo flere segmenter der er,
jo stærkere er signalet.
19DK
Grundlæggende indstillinger
Når du tænder systemet første gang, efter du har
købt det, skal der angives nogle grundlæggende
indstillinger.
• Network Standby - ”Fra” (fabriksindstilling)
Denne standbytilstand bruger mindre strøm, end
når netværksstandby er indstillet til ”Til.” Systemet
tager dog længere tid om at genoptage drift,
når det tændes igen.
• Network Standby - ”Til”
I denne standbytilstand er systemet tilsluttet
netværket og forbliver delvist aktivt for hurtigt at
genoptage drift, når det styres over netværket eller
tændes igen. Se ”Indstille standbytilstanden for
netværket” (side 54) for at indstille netværkets
standbytilstand.
Modtagelse af en DAB/DAB+
radiostation (kun CMT-G2BNiP)
Når du tænder systemet første gang, efter at du har
købt det, starter den indledende DAB-søgning
automatisk, og der gemmes en liste over
tilgængelige tjenester.
Lad være med at trykke på nogen knapper på
enheden eller på fjernbetjeningen under den
indledende DAB-søgning. Hvis du gør det,
afbrydes søgningen, og listen over tjenester
oprettes muligvis ikke korrekt.
Hvis du vil starte den indledende DAB-søgning
manuelt, skal du gennemføre proceduren
”Udførelse af en indledende DAB-scanning
manuelt” (side 31).
Tænde systemet
Tryk på ?/1 (tænd/sluk).
Systemet tændes, og STANDBY-indikatoren
bliver grøn.
Indstilling af uret
Sådan slukkes systemet
Tiden på uret skal indtilles korrekt, for at timerfunktionen fungerer.
Tryk på ?/1 (tænd/sluk).
Systemet slukkes, og STANDBY-indikatoren lyser
rød. Når netværksstandby er indstillet til ”Til”,
lyser STANDBY-indikatoren gult, og uret vises
på skærmen.
20DK
1
Tryk på ?/1 (tænd/sluk) for at tænde
systemet.
2
Bemærkninger
Tryk på TIMER MENU for at vælge
tilstanden til indstilling af uret.
Hvis ”PLAY SET?” blinker, skal du trykke på
M/m flere gange for at vælge ”CLOCK SET?”
og derefter trykke på ENTER.
Tryk på M/m flere gange for at
indstille timetallet, og tryk derefter
på ENTER.
4
Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
før systemet går i standbytilstand.
• Den automatiske standbyfunktion kan ikke bruges til
•
tuner-funktionen (FM/AM/DAB), selvom du har
aktiveret den.
Systemet kan ikke gå i standbytilstand automatisk
i følgende tilfælde:
– Når der registreres et lydsignal.
– Mens der afspilles lydspor eller filer.
– Når den forudindstillede afspilnings-timer eller
sleep-timer er aktiv.
Introduktion
3
• ”AUTO STANDBY” vises på skærmen i 2 minutter,
Sådan får du vist uret
Tryk på DISPLAY, når systemet er slukket.
Uret vises i cirka 8 sekunder.
Bemærkninger
• Hvis ”Network Standby” er indstillet til ”Til” og
systemet er slukket, vises uret på skærmen.
• Urindstillingerne går tabt, hvis du trækker
netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår
strømsvigt.
Deaktivering af den
automatiske
standbyfunktion
Systemet har en automatisk standbyfunktion.
Systemet går automatisk i standbytilstand efter
cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Den automatiske standbyfunktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på enheden til slå den automatiske
standbyfunktion fra.
Hold knappen ?/1 nede, når systemet er
tændt, indtil der vises ”AUTO STANDBY
OFF”.
Sådan aktiveres funktionen
Gentag proceduren, indtil der vises ”AUTO
STANDBY ON”.
21DK
Netværkstilslutninger
Tilslutning af systemet til hjemmenetværket
I dette afsnit får du en beskrivelse af, hvordan du slutter systemet til hjemmenetværket. Du kan slutte
systemet til netværket, enten via et trådløst eller et kabelforbundet lokalnetværk. Kontroller
tilslutningsmetoden ved hjælp af diagrammet nedenfor.
Sørg for at læse ”Kontrol af det trådløse lokalnetværksmiljø til dit hjemmenetværk” (side 23), før du
tilslutter systemet via et trådløst lokalnetværk. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilken tilslutningsmetode
din router/dit adgangspunkt til trådløst lokalnetværk understøtter, henvises du til betjeningsvejledningen
til routeren/adgangspunktet.
Hvilken tilslutning vil du bruge, trådløs eller kabelforbundet, til at slutte systemet til
hjemmenetværket?
Trådløs
Kabelforbundet
Har du en router/et adgangspunkt til et trådløst
lokalnetværk?
Ja
Nej
Vil du bruge indstillingen WPS*1 til at slutte systemet til hjemmenetværket?
Ja
Har du en router eller et modem med
en routerfunktion?
Ja
Du skal bruge en router/et
adgangspunkt til et trådløst
lokalnetværk.
Nej
Du skal bruge en
router.
Nej
Hvilken tilslutningsmetode vil du bruge,
konfigurationsmetoden med WPS-trykknap eller
metoden WPS med PIN-kode?
Konfigurationsmetod
e med WPS-trykknap
Brug konfigurationsmetoden med WPS-trykknap (side 25).
Metode med
PIN-kode
Brug metoden WPS med
PIN-kode (side 26).
Brug metoden til søgning efter adgangspunktet (side 23).
*2
Brug den manuelle
opsætningsmetode
(side 25)*2
Brug metoden til
kabelforbundet
tilslutning (side 26).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard, der er oprettet af Wi-Fi Alliance, og som giver dig mulighed for at
opsætte et trådløst netværk nemt og sikkert.
*2 Brug den manuelle opsætningsmetode, hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt ved at bruge metoden til
søgning efter adgangspunktet.
Dette kan systemet, når det tilsluttes et netværk
• Systemet kan afspille lydindhold, som er gemt på en server (en computer osv.) på dit hjemmenetværk
(side 36).
• Systemet kan afspille musiktjenester via internettet (side 42).
22DK
Kontrol af det trådløse
lokalnetværksmiljø til dit
hjemmenetværk
• Afhængigt af miljøet for dit hjemmenetværk, er
Internet
•
Router til trådløst
lokalnetværk/
adgangspunkt
routeren til det trådløse lokalnetværk/adgangspunktet
muligvis sat op på en måde, så det ikke kan tilsluttes ved
brug af metoden WPS, selvom det er kompatibelt med
WPS. Hvis du ønsker oplysninger om, hvorvidt din
router til trådløst lokalnetværk/dit adgangspunkt er
kompatibelt med WPS og om opsætningen af en WPStilslutning, henvises du til betjeningsvejledningen, der
fulgte med din router til trådløst lokalnetværk/
adgangspunkt.
Du kan komme ud for problemer med opsætningen,
hvis systemet og routeren til det trådløse netværk/
adgangspunktet er placeret for langt fra hinanden.
Hvis du kommer ud for dette, så flyt enhederne tættere
på hinanden.
Server
Du har brug for følgende miljø for at bruge
funktionerne Home Network, Music Service,
AirPlay og PARTY STREAMING. Kontroller dit
miljø på forhånd.
Der skal være et trådløst
lokalnetværksmiljø til dit hjemmenetværk
tilgængeligt. (Kontroller, at du bruger en
router til et trådløst lokalnetværk).
Der skal være en enhed, der kan bruges
som server (f.eks. en computer), tilsluttet
hjemmenetværket på det trådløse
lokalnetværk*.
Internetadgang skal være tilgængelig.
(Når du ønsker at lytte til musiktjenester.)
* Hvis du ønsker oplysninger om servere, der er
kompatible med dette system, kan du se side 36.
Der er flere tilslutningsmetoder, du kan bruge til
at opsætte et trådløst netværk: Søgning efter et
adgangspunkt ved at bruge tilslutningsmetoden
WPS (enten metoden med trykknap eller metoden
med PIN-kode) eller ved brug af manuelle
indstillinger. Vælg den tilslutningsmetode, der
kan bruges til dit hjemmenetværk, ved at bruge
diagrammet på side 22.
Bemærkninger
• Sørg for, at du ikke bruger funktionen til trådløst
•
lokalnetværk på steder, hvor der anvendes medicinsk
udstyr (f.eks. en pacemaker), eller steder, hvor brug
af trådløs kommunikation er forbudt.
Inden du tilslutter dit hjemmenetværk, skal du
forberede en router til trådløst lokalnetværk/
adgangspunkt. Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med enheden, for at få flere oplysninger.
Søgning efter et
adgangspunkt og opsætning
af et trådløst netværk
(metoden til søgning efter
adgangspunktet)
Netværkstilslutninger
Enheden
Du kan opsætte et trådløst netværk ved at søge
efter et adgangspunkt. Hvis du vil opsætte
netværket ved brug af denne tilslutningsmetode,
vil du blive bedt om at vælge eller indtaste følgende
oplysninger. Kontroller følgende oplysninger
på forhånd, og skriv dem på den afsatte plads
nedenfor.
Netværksnavnet (SSID*1) som identificerer
dit netværk*2. (Dette skal bruges i trin 6.)
:
Hvis dit trådløse hjemmenetværk er
sikret med kryptering, skal du bruge
sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle, WPA/
WPA2-nøgle) til dit netværk*2. (Dette
skal bruges i trin 7).
:
*1 SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et bestemt adgangspunkt.
*2 Disse oplysninger finder du på en mærkat på din router
til trådløst netværk/dit adgangspunkt, i betjeningsvejledningen, eller få dem fra den person, der opsatte dit
trådløse netværk, eller i de oplysninger, du har modtaget fra din internetudbyder.
Hvis du ønsker oplysninger om menubetjening og
indtasting af tegn under opsætningen, kan du se
”Betjening fra menu/liste” (side 15) og
”Indtastning af tegn” (side 14).
23DK
1
Vælg funktionen HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES eller AirPlay.
8
Hvis skærmen med netværksindstillinger
vises, skal du gå til trin 4.
Hvis skærmen med netværksindstillinger
ikke vises, skal du trykke på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Network”,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge
”Indstillinger”, og tryk derefter
på ENTER.
Skærmen med proxyindstillinger vises.
Når der bruges en fast IP-adresse
Vælg ”Manual” i trin 8, og tryk derefter
på ENTER. Skærmen til indtastning
af IP-adresse vises.
Indtast værdierne for ”IP Address”, ”Subnet
Mask”, ”Default Gateway”, ”Primary DNS”
og ”Secondary DNS.” Når du trykker på
ENTER efter at have indtastet værdien for
”Secondary DNS”, vises skærmen med
proxyindstillinger.
9
4
Tryk på M/m for at vælge ”Wireless
LAN Settings”, og tryk derefter
på ENTER.
Når der bruges en proxyserver
6
Vælg ”Use” i trin 9, og tryk derefter på
ENTER. Skærmen til indtastning af
proxyadressen vises.
Indtast værdierne for ”Proxy Address” og
”Port Number.” Når du trykker på ENTER
efter at have indtastet værdien for ”Port
Number”, vises bekræftelsesskærmen.
Tryk på M/m for at vælge ”Access
Point Scan”, og tryk derefter
på ENTER.
Systemet starter med at søge efter
adgangspunkter og viser en liste med op til 20
tilgængelige netværksnavne (SSID).
Tryk på M/m for at vælge ”OK”, og
10 tryk
derefter på ENTER.
Der vises ”Complete!”, når
netværksindstillingerne er angivet, og ” ”
lyser op på skærmen. Hvis du vil vende tilbage
til valgmenuen, skal du trykke på ENTER.
(Afhængigt af netværksmiljøet kan
netværksindstillingerne tage nogen tid).
Tryk på M/m for at vælge det
ønskede netværksnavn (SSID), og
tryk derefter på ENTER.
Skærmen med sikkerhedsindstillinger vises.
7
Angiv sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle,
WPA/WPA2-nøgle), og tryk derefter
på ENTER.
Sikkerhedsnøglen vises som standard som
”*****”. Tryk på DISPLAY flere gange for at
kryptere og vise sikkerhedsnøglen.
Skærmen med IP-indstillinger vises.
Tryk på proxyindstillingen på M/m
for at vælge ”Do Not Use”, og tryk
derefter på ENTER.
Bekræftelsesskærmen vises.
Hvis der vises ”Change Setting?”, skal du
vælge ”OK” og derefter trykke på ENTER.
5
Tryk på IP-indstillingen på M/m for
at vælge ”Auto”, og tryk derefter
på ENTER.
serverindstillingerne.
11 Foretag
Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på
serveren, skal du opsætte din server (side 36).
Tip
Når du kontrollerer netværksindstillingerne, skal du trykke
på OPTIONS og derefter vælge ”Network” – ”Information”
– det ønskede indstillingselement i menuen.
Bemærk
Hvis dit netværk ikke er sikret med kryptering (ved at
bruge sikkerhedsnøglen), vises skærmen med
sikkerhedsindstillinger ikke i trin 7.
24DK
Hvis du ikke kan finde det ønskede
netværksnavn (SSID) (manuel
opsætningsmetode)
Opsætning af et trådløst netværk
ved brug af konfigurationsmetoden
med WPS-trykknap
Du kan indtaste det ønskede netværksnavn (SSID)
manuelt, hvis det ikke vises på listen.
Du kan nemt opsætte en trådløs WPS-forbindelse
med et tryk på den tildelte knap.
1
1
2
Vælg ”Manual Registration” i trin 5 af
”Søgning efter et adgangspunkt og
opsætning af et trådløst netværk
(metoden til søgning efter
adgangspunktet)” (side 23).
3
Indtast netværksnavnet (SSID), og tryk
derefter på ENTER.
4
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
sikkerhedsindstilling, og tryk derefter
på ENTER.
5
Følg trin 7 til 11 af ”Søgning efter et
adgangspunkt og opsætning af et
trådløst netværk (metoden til søgning
efter adgangspunktet)” (side 23).
Hvis skærmen med netværksindstillinger
ikke vises, skal du trykke på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Network”,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge
”Indstillinger”, og tryk derefter
på ENTER.
4
Tryk på M/m for at vælge ”Wireless
LAN Settings”, og tryk derefter
på ENTER.
Netværkstilslutninger
Tryk på M/m for at vælge ”Direct
Input”, og tryk derefter på ENTER.
Vælg funktionen HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES eller AirPlay.
Hvis der vises ”Change Setting?”, skal du
vælge ”OK” og derefter trykke på ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge ”WPS Push”,
og tryk derefter på ENTER.
6
Følg anvisningerne på skærmen, og
tryk på WPS-knappen på
adgangspunktet.
Meddelelse: Tryk på WPS-knappen på
adgangspunktet inden for 2 minutter
Opsætning af et trådløst
netværk ved brug af et
adgangspunkt, der er
kompatibelt med WPS
WPS-knappen på
routeren til det
trådløse lokalnetværk/
adgangspunktet
Du kan nemt opsætte et trådløst netværk ved at
bruge et adgangspunkt, der er kompatibelt med
WPS. WPS-indstillingen kan oprettes ved enten at
bruge konfigurationsmetoden med trykknap eller
metoden med PIN-kode (Personal Identification
Number).
Hvad er WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS er en standard, der er oprettet af Wi-Fi
Alliance, og som giver dig mulighed for at opsætte
et trådløst netværk nemt og sikkert.
Der vises ”Complete!”, når netværksindstillingerne er angivet, og ” ” lyser op på skærmen. Hvis du vil vende tilbage til
valgmenuen, skal du trykke på ENTER.
(Afhængigt af netværksmiljøet kan
netværksindstillingerne tage nogen tid).
7
Foretag serverindstillingerne.
Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på
serveren, skal du opsætte din server (side 36).
Tip
Når du kontrollerer netværksindstillingerne, skal du
trykke på OPTIONS og derefter vælge ”Network” –
”Information” – det ønskede indstillingselement
i menuen.
25DK
Opsætning af et trådløst netværk
ved brug af metoden WPS med
PIN-kode
Hvis adgangspunktet understøtter metoden WPS
med PIN-kode (Personal Identification Number),
kan du opsætte en trådløs WPS-tilslutning ved at
indtaste systemets PIN-kode i routeren til det
trådløse lokalnetværk/adgangspunktet.
1
2
Tryk på M/m for at vælge ”Network”,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge
”Indstillinger”, og tryk derefter
på ENTER.
4
Tryk på M/m for at vælge ”Wireless
LAN Settings”, og tryk derefter
på ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge ”Manual
Registration”, og tryk derefter
på ENTER.
6
Tryk på M/m for at vælge ”WPS PIN”,
og tryk derefter på ENTER.
Listen med tilgængelige SSID'er
(adgangspunkt) vises.
Tryk på M/m for at vælge det ønskede
netværksnavn (SSID), og tryk derefter
på ENTER.
Systemets PIN-kode (8 cifre) vises. Lad PINkoden være på skærmen, indtil tilslutningen
er etableret. (Der vises en ny PIN-kode, hver
gang du udfører denne handling).
8
Indtast systemets PIN-kode i routeren
til trådløst lokalnetværk/
adgangspunktet.
Systemet starter netværksindstillingerne.
Der vises ”Complete!”, når netværksindstillingerne er angivet, og ” ” lyser op på skærmen. Hvis du vil vende tilbage til
valgmenuen, skal du trykke på ENTER.
(Afhængigt af netværksmiljøet kan
netværksindstillingerne tage nogen tid).
9
Foretag serverindstillingerne.
Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på
serveren, skal du opsætte din server (side 36).
26DK
• Når du kontrollerer netværksindstillingerne, skal du
•
trykke på OPTIONS og derefter vælge ”Network” –
”Information” – det ønskede indstillingselement
i menuen.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du indtaster
PIN-koden i routeren til det trådløse lokalnetværk/
adgangspunktet, henvises du til betjeningsvejledningen,
der fulgte med routeren/adgangspunktet.
Vælg funktionen HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES eller AirPlay.
Hvis skærmen med netværksindstillinger
ikke vises, skal du trykke på OPTIONS.
7
Tip
Opsætning af et
kabelforbundet netværk
Internet
Enheden
Router
Server
Du har brug for følgende miljø for at bruge
funktionerne Home Network, Music Service og
PARTY STREAMING. Kontroller dit miljø
på forhånd.
Der skal være et miljø med kabelforbundet
hjemmenetværk tilgængeligt. (Kontroller,
at der bruges en router).
Der skal være en enhed, der kan bruges
som server (f.eks. en computer), tilsluttet
hjemmenetværket på det kabelforbundne
lokalnetværk*.
Internetadgang skal være tilgængelig.
(Når du lytter til musiktjenester).
* Hvis du ønsker oplysninger om servere, der er
kompatible med dette system, kan du se side 36.
Kontroller, at du bruger et netværkskabel (LAN)
med en ferritkerne (medfølger ikke) eller et
afskærmet netværkskabel (medfølger ikke) til en
kabelforbundet tilslutning.
Hvis du ønsker flere oplysninger om om
menubetjening og indtasting af tegn under
opsætningen, kan du se ”Betjening fra menu/liste”
(side 15) og ”Indtastning af tegn” (side 14).
1
Slut systemet til en enhed, der er
tilsluttet serveren.
6
Enheden
Tryk på IP-indstillingen på M/m for at
vælge ”Auto”, og tryk derefter
på ENTER.
Skærmen med proxyindstillinger vises.
Når der bruges en fast IP-adresse
Router, hub osv.
Til NETWORK
-porten
Netværkskabel (LAN)
Server
Tilslutningskonfigurationen afhænger af dit
hjemmenetværks miljø.
• Når serveren (en computer osv.) er
tilsluttet en router eller en hub:
t Hvisder er en ledig port tilgængelig på
routeren eller på hub'en, skal du slutte
systemet til denne port.
t Hvis der ikke er en ledig port
tilgængelig på routeren, skal du tilføje
en hub og slutte serveren og systemet
til hub'en.
• Når der ikke bruges en router*:
t Tilføj en router, og slut serveren til
enheden og systemet til routeren.
7
Bekræftelsesskærmen vises.
Når der bruges en proxyserver
Vælg ”Use” i trin 7, og tryk derefter på
ENTER. Skærmen til indtastning af
proxyadressen vises.
Indtast værdierne for ”Proxy Address” og
”Port Number.” Når du trykker på ENTER
efter at have indtastet værdien for ”Port
Number”, vises bekræftelsesskærmen.
* F.eks. når en server (en computer osv.) er direkte
tilsluttet et modem, der ikke har en routerfunktion.
2
Vælg funktionen HOME NETWORK,
8
MUSIC SERVICES eller AirPlay.
Tryk på M/m for at vælge ”Network”,
og tryk derefter på ENTER.
4
Tryk på M/m for at vælge
”Indstillinger”, og tryk derefter
på ENTER.
Tryk på M/m for at vælge ”OK”, og
tryk derefter på ENTER.
Der vises ”Complete!”, når
netværksindstillingerne er angivet.
Tryk derefter på ENTER.
Skærmen vender tilbage til valgmenuen.
(Afhængigt af netværksmiljøet kan
netværksindstillingerne tage nogen tid).
Hvis skærmen med netværksindstillinger
ikke vises, skal du trykke på OPTIONS.
3
Tryk på proxyindstillingen på M/m
for at vælge ”Do Not Use”, og tryk
derefter på ENTER.
Netværkstilslutninger
Vælg ”Manual” i trin 6, og tryk derefter på
ENTER. Skærmen til indtastning af
IP-adresse vises.
Indtast værdierne for ”IP Address”, ”Subnet
Mask”, ”Default Gateway”, ”Primary DNS”
og ”Secondary DNS.” Når du trykker på
ENTER efter at have indtastet værdien for
”Secondary DNS”, vises skærmen med
proxyindstillinger.
9
Foretag serverindstillingerne.
Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på
serveren, skal du opsætte din server (side 36).
Tip
5
Tryk på M/m for at vælge ”Wired LAN
Settings”, og tryk derefter på ENTER.
Når du kontrollerer netværksindstillingerne, skal du
trykke på OPTIONS og derefter vælge ”Network” –
”Information” – det ønskede indstillingselement
i menuen.
Skærmen med IP-indstillinger vises. Hvis der
vises ”Change Setting?”, skal du vælge ”OK”
og derefter trykke på ENTER.
27DK
Betjening
Afspilning af en cd/MP3-disk
Du kan afspille lyd-cd'er og CD-R/RW-diske,
der er optaget med MP3-lydspor. Se ”Om
understøttede diske” for at få flere oplysninger
(side 71).
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Tryk på X (pause). Tryk på
X igen for at genoptage
afspilningen.
Stoppe afspilningen
Tryk på x (stop).
Vælge en mappe på en Tryk på
(mappe) +/–
MP3-disk
flere gange.
Vælge et nummer eller Tryk på . (spring
en fil
tilbage)/> (spring frem).
Søge efter en mappe
Tryk på BACK, tryk på M/
eller en fil på en MP3- m under afspilning for at
disk
vælge den ønskede mappe,
og tryk derefter på ENTER.
Tryk på M/m for at vælge
den ønskede fil, og tryk
derefter på ENTER.
28DK
1
Tryk på CD for at vælge
funktionen CD.
2
Ilæg en disk.
3
Tryk på N for at starte afspilningen.
Tryk på Z (OPEN/CLOSE) for at åbne
bakken, placer en disk på bakken (med
teksten opad), og tryk på Z (OPEN/CLOSE)
for at lukke bakken.
Finde et sted i et
nummer eller en fil
Hold m (søg tilbage)/M
(søg frem) nede under
afspilning, og slip den, når
du når det ønskede sted.
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT flere
gange, indtil ”REP” eller
”REP1” lyser (side 51).
Vælge vilkårlig
afspilning eller
programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE flere
gange, mens afspilningen er
stoppet, indtil den ønskede
afspilningstilstand
(”SHUF”, ”PGM” osv.)
lyser (side 51).
Bemærkning til gentaget afspilning
”REP1” angiver, at et enkelt nummer eller en enkelt fil
gentages, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
• Gem ikke andre typer numre eller filer eller
•
•
•
•
•
Betjening
•
unødvendige mapper på en disk, der indeholder
MP3-filer.
Mapper, der ikke indeholder nogen MP3-filer,
springes over.
MP3-filer afspilles i den rækkefølge, de er optaget i,
på disken.
Anlægget kan kun afspille MP3-filer med
filtypenavnet ”.mp3.”
Selvom filen har filtypenavnet ”.mp3”, kan afspilningen
af filen generere en høj lyd, der kan beskadige
højttalersystemet og forårsage en funktionsfejl
i anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-fil.
Det maksimale antal:
– mapper er 255 (inkl. rodmappen).
– MP3-filer er 511.
– MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt
disk, er 512.
– mappeniveauer (filernes træstruktur) er 8.
Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/
skrivning, MP3-optagere og -optagelsesmedier
garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere
støj, der kan være lydafbrydelser, eller de kan muligvis
slet ikke afspilles.
Sådan beskyttes cd-mekanismen
Tag disken ud, når du transporterer anlægget, for
at undgå beskadigelse af cd-mekanismen og
disken. Brug knapperne på enheden.
1
2
Åbn diskbakken, og fjern disken.
3
4
Hold Z nede i mindst 5 sekunder.
Tryk på FUNCTION flere gange for at
vælge funktionen CD.
Tag ledningen ud, når ”LOCK” vises.
29DK
Brug af radioen
Du kan indstille FM-stationer, AM-stationer eller
DAB/DAB+-stationer (kun CMT-G2BNiP).
Hvis du forudindstiller stationer, kan du give
dem et nummer.
Bemærk, at det kun er muligt at modtage RDStjenester på europæiske modeller, og at DAB/
DAB+-indstilling kun er mulig på CMT-G2BNiP.
Indstilling af en radiostation
DAB/DAB+-indstilling er kun mulig på
CMT-G2BNiP.
Før du indstiller DAB/DAB+-stationer, skal du
sørge for, at den indledende DAB-scanning er
udført, og at der er gemt en liste med
tjenestekomponenter på anlægget.
1
Tryk på TUNER flere gang for at
vælge ”TUNER DAB,” ”TUNER FM”
eller ”TUNER AM.”
2
Indstil stationerne.
Automatisk indstilling:
Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil
”AUTO” lyser, og tryk derefter på +/–.
Scanningen stopper automatisk, når en
station er indstillet, og ”TUNED” og ”ST”
(kun stereoprogrammer) lyser på displayet.
Hvis ”TUNED” ikke lyser, og scanningen
efter en FM-station ikke stopper, skal du
trykke på x for at stoppe scanningen, og
derefter indstille stationen manuelt.
Manual indstilling (kun FM-bånd):
Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil
”AUTO” og ”PRESET” holder op med at lyse,
og tryk derefter på +/– flere gange for at
indstille den ønskede station.
Forudindstilling:
Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil
”PRESET” lyser, og tryk derefter på +/– flere
gange for at vælge det ønskede forudindstillede
nummer. Du finder flere oplysninger om
forudindstilling af stationer under
”Forudindstilling af radiostationer” (side 31).
30DK
Når du indstiller en FM-station med RDStjenester eller en DAB/DAB+-station, vises
navnet på tjenesten eller stationen på
displayet.
1
Indstil den ønskede station.
2
Tryk på MEMORY.
3
Tryk på M/m for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Det forudindstillede nummer, der vælges,
blinker.
Sådan reduceres statisk støj på en svag
FM-stereostation
Tryk på FM MODE flere gange, indtil ”MONO”
lyser, for at slå stereomodtagelsen fra.
Tip
Hvis der allerede er tildelt en anden station til
det valgte forudindstillede nummer, erstattes
den pågældende station af den nye station.
Betjening
Du kan muligvis opnå en bedre modtagelse ved at ændre
antennens retning eller placering. Placer f.eks. antennen
tæt på eller uden for et vindue. Hvis modtagelsen ikke
bliver bedre, kan du prøve at tilslutte en ekstern antenne
(medfølger ikke). Hold antennen væk fra strømkablet for
at undgå, at der opfanges støj.
Bemærkninger
• Når du indstiller en DAB/DAB+-station, kan der gå
nogle sekunder, før lyden høres.
• Når du indstiller en DAB/DAB+-station, modtages
4
primære tjenester automatisk, når sekundære tjenester
afsluttes.
Tryk på ENTER.
”Complete!” vises, og stationen er
forudindstillet.
Sådan vælges en forudindstillet radiostation
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Se oplysninger, f.eks.
den aktuelle stations
frekvens
Tryk på DISPLAY flere
gange.
Vælge forskellige
stationer
Tryk på ./> flere
gange for at vælge den
ønskede.
Tryk på den tilsvarende
nummerknap på
fjernbetjeningen for at
vælge det forudindstillede
nummer på den ønskede
station.
Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil
”PRESET” vises, og tryk derefter på +/– flere gange
for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Tip
Under DAB/DAB+-modtagelse, kan sekundære tjenester
også forudindstilles.
Bemærkning til forudindstilling af DAB/DAB+-stationer
Du kan kun forudindstille en DAB/DAB+-tjeneste,
hvis den kan modtages.
Udførelse af en indledende
DAB-scanning manuelt
Forudindstilling af
radiostationer
Ved at forudindstille radiostationer, kan du nemt
vælge dem igen ved hjælp af det tilsvarende
forudindstillede nummer. Du kan forudindstille
op til 20 FM-stationer og 20 DAB/DAB+-stationer.
Når du tænder anlægget første gang, starter den
indledende DAB-scanning automatisk, og de
tilgængelige DAB/DAB+-tjenesteplysninger
gemmes. Hvis du flytter til et andet område, skal
du udføre den indledende DAB-scanning manuelt
for at opdatere DAB/DAB+-tjenesteoplysningerne.
31DK
1
Tryk på TUNER flere gange for at
vælge funktionen DAB.
2
Tryk på OPTIONS.
3
Tryk på ENTER.
”Initial Scan? Push ENTER” vises.
Den indledende DAB-scanning starter, og de
tilgængelige DAB/DAB+-tjenesteoplysninger
gemmes.
Bemærkninger
• Scanningen tager nogle minutter, afhængigt af de DAB/
DAB+-tjenester der er tilgængelige i dit område.
• Før du indstiller DAB/DAB+-stationer, skal du sørge
•
32DK
for, at den indledende DAB-scanning er udført, og at
der er gemt en liste med tjenestekomponenter
på anlægget.
Før du tager DAB-stueantennen ud, skal du sørge for, at
der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne
DAB-/DAB+-indstillinger.
Brug af en iPod eller iPhone
Du kan betjene din iPod/iPhone med
fjernbetjeningen og lytte til musik og andet
lydindhold, der er gemt på iPoden/iPhonen.
Vælg funktionen USB.
2
Slut iPoden/iPhonen til porten
(USB) ved hjælp af det USB-kabel,
der fulgte med iPoden/iPhonen.
3
Tryk på N for at starte afspilningen.
Du kan bruge anlægget som batterioplader til
en iPod/iPhone, når det er tændt.
Slut iPoden/iPhonen til porten
(USB) ved
hjælp af det USB-kabel, der fulgte med iPoden/
iPhonen. Opladningsstatussen vises på iPod/
iPhone-displayet. Du finder flere oplysninger
i brugervejledningen til iPoden/iPhonen.
Betjening
1
Sådan bruges anlægget som
batterioplader
Sådan afsluttes opladningen af
iPoden/iPhonen
Fjern iPoden/iPhonen. Hvis du slukker anlægget,
afsluttes opladningen af iPoden/iPhonen også.
Bemærkninger
• Hvis iPodens/iPhonens batteri er helt afladet, kan
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Tryk på X (pause). Tryk på
X eller N for at genoptage
afspilningen.
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet ./>
Hold knappen nede for at
spole hurtigt frem eller
tilbage.
Finde et sted i et
Hold m/M nede under
nummer eller kapitel i afspilning, og slip knappen,
lydbogen/podcastet
når du når det ønskede sted.
Vælge det markerede
element
Tryk på ENTER.
Rulle op/ned i iPodmenuerne
Tryk på M/m
Vende tilbage til den
forrige menu eller
vælge en menu
Tryk på BACK.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
anlægget muligvis ikke genkende den. Hvis det skulle
ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer og
derefter slutte den til anlægget.
Anlæggets ydeevne kan variere, afhængigt af iPodens/
iPhonens specifikationer.
Undgå at transportere anlægget, mens der er sluttet en
iPod/iPhone til stikket. Det kan medføre en
funktionsfejl.
Afbryd afspilningen midlertidigt, før du frakobler
iPoden/iPhonen.
Hold ./> nede for at søge fremad eller tilbage,
mens du afspiller en, hvis m/M ikke virker.
Fordi anlægget og iPoden/iPhonen betjenes forskelligt,
kan du muligvis ikke betjene iPoden/iPhonen med
knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. Brug i så
fald knapperne på iPoden/iPhonen.
Når iPhonen er sluttet til anlægget, og du modtager
et opkald under afspilning, afbrydes afspilningen
midlertidigt, og du kan besvare opkaldet.
Hvis du vil regulere lydstyrken, skal du trykke på
VOLUME +/– på fjernbetjeningen. Du kan ikke
regulere lydstyrken via iPoden/iPhonen.
Hvis du vil bruge en iPod/iPhone, skal du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med iPoden/iPhonen.
Sony påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af
data, der er gemt på iPoden/iPhonen, når iPoden/
iPhonen bruges sammen med denne enhed.
Knapperne PLAY MODE og REPEAT på
fjernbetjeningen virker ikke, når funktionen
iPod&iPhone er valgt.
33DK
Afspilning af en fil på en USB-enhed
Følgende lydformater kan afspilles på dette anlæg:
MP3*/WMA*/AAC*.
* Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital
Rights Management) kan ikke afspilles på dette anlæg,
og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik,
kan muligvis ikke afspilles.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Oceanien:
http://www.sony-asia.com/support
1
Tryk på USB for at vælge funktionen
USB.
2
Slut USB-enheden til porten
(USB).
3
Tryk på N (afspil) for at starte
afspilningen.
Anden betjening
34DK
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Tryk på X (pause). Tryk på
X igen for at genoptage
afspilningen.
Stoppe afspilningen
Tryk på x (stop). Tryk på
N (afspil)*1 for at
genoptage afspilningen.
Tryk på x igen for at
annullere genoptagelsen af
afspilningen.
Vælge en mappe
Tryk på
(mappe) +/–
flere gange.
Vælge en fil
Tryk på ./>.
Søge efter en mappe
eller en fil
Tryk på BACK, tryk på M/
m under afspilning for at
vælge den ønskede mappe,
og tryk derefter på ENTER.
Tryk på M/m for at vælge
den ønskede fil, og tryk
derefter på ENTER.
Finde et sted i en fil
Hold m/M nede under
afspilning, og slip den, når
du når det ønskede sted.
Vælg en hukommelse
på USB-enheden*2
Tryk på OPTIONS, og tryk
derefter på ENTER. Tryk på
M/m flere gange for at
vælge det ønskede
hukommelsesnummer, og
tryk derefter på ENTER.
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT flere
gange, indtil ”REP” eller
”REP1” lyser (side 51).
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Vælge vilkårlig
afspilning eller
programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE flere
gange, mens afspilningen er
stoppet, indtil den ønskede
afspilningstilstand
(”SHUF”, ”PGM” osv.)
lyser (side 51).
*1 Ved afspilning af en VBR MP3-/WMA-fil genoptager
anlægget muligvis afspilning fra et andet sted.
*2 Du kan ikke vælge en hukommelse under afspilning.
Husk at vælge en hukommelse, før du starter
afspilningen.
Sådan bruges anlægget som
batterioplader
Du kan bruge anlægget som batterioplader til en
USB-enheder, der har en genopladningsfunktion,
når anlægget er tændt. Opladningen begynder, når
USB-enheden er sluttet til porten
(USB).
Opladningsstatussen vises på USB-enhedens
display. Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med den USB-enheden, for at få flere oplysninger.
Bemærkninger
• Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betjening
•
skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USBenhed, som skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes, for
at få flere oplysninger om fremgangsmåden.
Det kan tage ca. 10 sekunder, før ”Reading” vises,
afhængigt af typen af den tilsluttede USB-enhed.
Tilslut ikke anlægget og USB-enheden via en USB-hub.
Når USB-enheden er tilsluttet, læser anlægget alle
filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper
eller filer på USB-enheden, kan det vare længe, før
filerne på USB-enheden er læst.
Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan der være
en vis forsinkelse, før anlægget reagerer på betjeningen
af USB-enheden.
Kompatibilitet med alle typer software til kodning/
skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USBenheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel
software, kan de pågældende filer generere støj, der kan
være lydafbrydelser, eller filerne kan slet ikke afspilles.
Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden
i følgende tilfælde:
– Hvis antallet af lydfiler i en mappe overstiger 999.
– Hvis det samlede antal lydfiler på en USB-enhed
overstiger 999.
– Hvis antallet af mapper på en USB-enhed overstiger
999 (herunder mappen ”ROOT” og tomme mapper).
Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper
på en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
Anlægget kan kun afspille til og med niveau 8 i et
mappehierarki.
Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
Genoptagelse af afspilning annulleres, når du slukker
anlægget.
Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler,
springes over.
Du kan lytte til følgende lydformater på dette anlæg:
– MP3: filtypenavnet ”.mp3”
– WMA: filtypenavnet ”.wma”
– AAC: filtypenavnet ”.m4a”
Bemærk, at selvom filen har det korrekte filtypenavn,
kan anlægget udsende en høj lyd, eller der kan opstå
en funktionsfejl, hvis den faktiske fil ikke er den
korrekte type.
35DK
Brug af lydindhold, der er gemt på en server
Dette anlæg kan afspille lydindhold, som er gemt
på en serverenhed (f.eks. en computer), der
understøtter DLNA-standarder (Digital
Living Network Alliance).
Sådan lyttes til lydindhold, der er
gemt på en server
• Slut først anlægget til dit hjemmenetværk.
t Se ”Tilslutning af systemet til
hjemmenetværket” (side 22).
• Indstil serveren, når du har sluttet
anlægget til netværket.
t Se ”Opsætning af serveren” (side 36).
Om DLNA
DLNA er en forkortelse for Digital Living Network
Alliance. Det er navnet på en organisation, der fastlægger
retningslinjer (DLNA-retningslinjer), og det er også
navnet på den metode, der gør det muligt for enheder i et
hus at dele digitalt indhold (f.eks. musikdata, billeddata
osv.) over et hjemmenetværk.
36DK
Opsætning af serveren
Hvis du vil høre lydindhold, der er gemt på din
server, på dette anlæg, skal du indstille serveren
først. Følgende serverenheder er kompatible med
dette anlæg.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 og 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV-receiver STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12 installeret
på Windows 7 (side 37)
• Microsoft Windows Media Player 11 installeret
på Windows Vista/Windows XP (side 38)
* Ikke tilgængelig i alle lande eller områder.
Hvis serveren har en funktion, der begrænser
adgang fra andre enheder, skal du ændre
indstillingen på serveren for at lade anlægget
få adgang til den.
Dette afsnit beskriver, hvordan programmet
Windows Media Player indstilles, når det bruges
som server.
Se betjeningsvejledningen eller hjælpen til de
respektive enheder eller programmer for at få
oplysninger om indstillinger for andre
serverenheder.
Bemærk
De elementer, der vises på computeren, kan afvige fra
dem, der er vist herunder, afhængigt af versionen af
operativsystemet eller computermiljøet. Du finder flere
oplysninger i Hjælp til operativsystemet.
x Ved brug af Windows 7
Dette afsnit beskriver, hvordan Windows Media
Player 12 til Windows 7, som er installeret fra
fabrikken, indstilles.
Du finder oplysninger om, hvordan du betjener
Windows Media Player 12, i Hjælp til Windows
Media Player 12.
1
Vælg [Home network/
Hjemmenetværk] eller [Work network/
Arbejdsnetværk], afhængigt af i hvilket
miljø anlægget bruges.
5
Følg anvisningerne på skærmen
afhængigt af, i hvilket miljø systemet
bruges.
Gå til [Start] – [Control Panel/
Kontrolpanel].
Når indstillingerne er angivet, skal du
bekræfte, at elementet under [View your
active networks/Vis dine aktive netværk]
er ændret til [Home network/
Hjemmenetværk] eller [Work network/
Arbejdsnetværk] i vinduet [Network and
Sharing Center/Netværks- og delingscenter].
6
Vælg [Change advanced sharing
settings/Rediger avancerede
delingsindstillinger].
7
Vælg [Choose media streaming
options.../Vælg indstillinger for
mediestreaming...] under [Media
streaming/Mediestreaming].
Betjening
2
4
Vælg [View network status and tasks/
Vis netværksstatus og -opgaver] under
[Network and Internet/Netværk
og internet].
Vinduet [Network and Sharing Center/
Netværks- og delingscenter] vises.
Tip
Hvis det ønskede element ikke vises på displayet,
kan du prøve at ændre displaytypen i Kontrolpanel.
3
Vælg [Public network/Offentligt
tilgængeligt netværk] under [View
your active networks/Vis dine aktive
netværk].
Hvis displayet viser andet end [Public
network/Offentligt tilgængeligt
netværk], skal du gå til trin 6.
Vinduet [Set Network Location/Angiv
netværksplacering] vises.
37DK
8
Hvis [Media streaming is not turned
on/Mediestreaming er ikke slået til]
vises i vinduet med indstillinger for
mediestreaming, skal du vælge
[Turn on media streaming/Slå
mediestreaming til].
9
Vælg [Allow all/Tillad alle].
1
Gå til [Start] – [All Programs/
Alle programmer].
2
Vælg [Windows Media Player].
Vinduet [Allow All Media Devices/Tillad alle
medieenheder] åbnes. Hvis alle enheder i det
lokale netværk er indstillet til [Allowed/
Tilladt], skal du vælge [OK] og lukke vinduet.
Windows Media Player 11 starter.
3
Vælg [Media Sharing.../Mediedeling...]
i menuen [Library/Bibliotek].
Hvis du bruger Windows XP, skal du gå til
trin 9.
4
10
Vælg [Allow all computers and media
devices/Tillad alle computere
og medieenheder].
11
12
Vælg [OK] for at lukke vinduet.
Når
vises, skal du vælge
[Networking.../Netværk...].
Opdater serverlisten.
Når du har konfigureret Windows Media
Player 12, skal du opdatere serverlisten på
anlægget og vælge denne server på listen.
Du finder flere oplysninger om valg af en
server under ”Sådan opdateres serverlisten”
(side 39).
Vinduet [Network and Sharing Center/
Netværks- og delingscenter] vises.
5
Vælg [Customize/Tilpas].
x Ved brug af Windows Vista/XP
I dette afsnit forklares det, hvordan du opsætter
Windows Media Player 11. der er installeret på
Windows Vista/XP*.
Du finder flere oplysninger om, hvordan du
betjener Windows Media Player 11, i Hjælp til
Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 er ikke installeret på
Windows XP fra fabrikken. Gå til Microsofts websted,
download installationsprogrammet, og installer
derefter Windows Media Player 11 på din computer.
38DK
Vinduet [Set Network Location/Angiv
netværksplacering] vises.
6
Markér [Private/Privat], og vælg [Next/
Næste].
12
Opdater serverlisten.
Når du har konfigureret Windows Media
Player 11, skal du opdatere serverlisten på
anlægget og vælge denne server på listen.
Du finder flere oplysninger om valg af en
server under ”Sådan opdateres serverlisten”
(side 39).
Sådan opdateres serverlisten
Når du føjer en ny server til dit hjemmenetværk,
eller når du ikke kan finde den ønskede server
på listen, skal du opdatere serverlisten.
7
9
Kontrollér, at [(Private network/Privat
netværk)] vises i vinduet [Network and
Sharing Center/Netværks- og
delingscenter], og luk vinduet.
Hvis [Share my media/Del mine
medier] i vinduet [Media sharing/
Mediedeling], som vises i trin 3, ikke er
markeret, skal du markere [Share
my media/Del mine medier]. Vælg
derefter [OK].
1
Tryk på OPTIONS, mens serverlisten
vises.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Refresh”,
og tryk derefter på ENTER.
Den opdaterede serverliste vises.
Betjening
8
Kontrollér, at [Location type/
Placeringstype] er ændret [Private/
Privat], og vælg [Close/Luk].
Tip
Anlægget fører en oversigt over de fem sidst tilsluttede
servere, og disse servere vises øverst på serverlisten. Der
kan vises op til 20 servere på en serverliste.
Sådan slettes en server fra
serverlisten
1
Der vises en liste med enheder, der kan
tilsluttes.
Tryk på M/m, mens serverlisten vises,
for at vælge den server du vil slette,
og tryk derefter på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Delete”,
og tryk derefter på ENTER.
Bekræftelsesskærmen vises.
3
10
11
Tryk på M/m for at vælge ”OK”, og tryk
derefter på ENTER.
”Complete!” vises, og den valgte server
slettes.
Vælg [Settings.../Indstillinger...], der
vises ved siden af [Share my media to:/
Del mine medier med:].
Markér [Allow new devices and
computers automatically/Tillad nye
enheder og computere automatisk],
og vælg [OK].
Bemærk
Selvom du fjerner serveren fra serverlisten, vises serveren
på listen igen, hvis anlægget finder den på netværket
(f.eks. når du opdaterer serverlisten).
Bemærk
Fjern markeringen af dette element, når du har
bekræftet, at anlægget kan sluttes til serveren og
afspille lydindhold, der er gemt på serveren.
39DK
Afspilning af af lydindhold,
som er gemt på en server
3
Tryk på M/m for at vælge det
ønskede element (afspilningsliste,
album, mappe osv.), og tryk derefter
på ENTER.
Anlægget kan afspille lydindhold, som er gemt på
serveren, i MP3-, lineær PCM-, WMA- og AAC*format. Lydindhold, der er ophavsretligt beskyttet
af DRM (Digital Rights Management), kan ikke
afspilles på dette anlæg. Du finder oplysninger om,
hvordan du kontrollerer den ophavsretlige
beskyttelse for en WMA-fil, på side 67.
Hvis der vises et andet element, skal du
gentage trin 3 for at indkredse
valgmulighederne, indtil det ønskede element
vises. De elementer, der vises, afhænger af
den tilsluttede server.
* Anlægget kan kun afspille AAC-filer med filtypenavnet
”.m4a,” ”.mp4,” eller ”.3gp”.
4
Tryk på M/m for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilningen starter.
Kontrollér, at der kommer lyd ud af
anlæggets højttalere.
A Kunstnernavn
5 Nummerets navn
C Forløbet tid
D Codec
1
Tryk på HOME NETWORK for at
vælge funktionen Home Network.
Tip
• Hvis du vælger en mappe, f.eks. en mappe med kunstnere
eller genrer, skal du bagefter trykke på knappen N,
hvorefter anlægget afspiller alle elementer i den
valgte mappe.
Anlægget genoptager afspilningen fra det sidst valgte
element, når funktionen skifter til funktionen Home
Network, indtil anlægget slukkes. Hvis ”Network
Standby” er indstillet til ”Til”, genoptages afspilningen
fra det sidst valgte element, selv om du har slukket
for anlægget.
Hvis det sidst valgte element (afspilningsliste,
album, mappe osv.) vises, skal du trykke på
BACK flere gange, indtil serverlisten vises.
•
Hvis ”No Server” vises, eller hvis en server,
der er vist på listen, ikke er tilgængelig, skal
du trykke på OPTIONS. Vælg ”Refresh,” og
tryk derefter på ENTER. Den opdaterede
serverliste vises.
Bemærkninger
• Numre, som receiveren ikke kan afspille, vises også på
2
Tryk på M/m for at vælge den
ønskede server, og tryk derefter
på ENTER.
Bemærk
Hvis serverenheden understøtter Wake-on-Lanstandarden, tænder anlægget serveren automatisk.
Hvis serveren ikke understøtter Wake-on-Lanstandarden, skal du tænde serveren først. Se
betjeningsvejledningen eller hjælpen til serveren
angående oplysninger om indstillinger eller
funktioner for Wake-on-LAN for din server.
40DK
•
•
•
displayet. Du kan ikke sortere en liste med numre,
der kan afspilles.
”!” vises over navnet på et nummer, der ikke kan
afspilles på anlægget, og nummeret springes over under
afspilning.
Afspilningen genoptages ikke fra det sidst valgte
element, hvis du trækker netledningen ud af
stikkontakten.
Det kan tage lang tid for anlægget at vise elementer, når
der søges i en mappe, der indeholder en stor mængde
lydindhold. I dette tilfælde skal du bruge søgning med
nøgleord (side 53).
Anden betjening
Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen
midlertidigt*
Tryk på X (pause) under
afspilningen. Tryk på N
(afspil) for at genoptage
afspilningen.
Stoppe afspilningen
Tryk på x (stop).
Gå til starten af det
aktuelle nummer, det
forrige nummer eller
det næste nummer
Tryk på ./> flere
gange.
Vælge det element,
du vil afspille
Tryk på BACK flere gange,
indtil den ønskede mappe
vises.
Du kan også trykke på
OPTIONS, vælge ”Server
List” og derefter vælge det
ønskede element.
Tryk på OPTIONS, og vælg
”Now Playing” for at vende
tilbage til
afspilningsdisplayet.
Betjening
Hvis du vil
Søge efter det ønskede Tryk på ALPHABET
element ved hjælp af et SEARCH, mens du vælger
nøgleord
indholdet på serveren, og
indtast derefter et nøgleord
(side 53).
Skifte server
Tryk på OPTIONS, mens
afspilningen er stoppet.
Vælg ”Server List,” og tryk
derefter på ENTER. Vælg
den ønskede server, og tryk
derefter på ENTER.
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT flere
gange, indtil ”REP” eller
”REP1” lyser (side 51).
Vælge vilkårlig
afspilning
Tryk på PLAY MODE flere
gange, mens afspilningen er
stoppet, indtil den ønskede
afspilningstilstand (”SHUF”
osv.) lyser (side 51).
Vise de tilgængelige
oplysninger
Tryk på DISPLAY flere
gange for at få vist
kunstnernavnet,
albumnavnet, den forløbne
tid, uret osv.
* Afspilningen kan muligvis ikke stoppes midlertidigt,
når funktionen Home Network er valgt. Det afhænger
af serveren.
41DK
Lytte til musiktjenester
Du kan lytte til musiktjenester, som tilbydes på
internettet, på dette anlæg (funktionen Music
Service).
Hvis du vil bruge denne funktion, skal anlægget
være til sluttet til netværket, og netværket skal have
internetforbindelse. Du finder flere oplysninger
om indstilling af netværket under ”Tilslutning af
systemet til hjemmenetværket” (side 22).
Gå til nedenstående websted for at få flere
oplysninger om musiktjenester:
http://www.sony.net/audio/musicservices
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at vælge
eksempelvis ”vTuner” som musiktjeneste
på internettet.
1
Tryk på MUSIC SERVICES for at vælge
funktionen Music Service.
Den opdaterede liste over tjenesteudbydere
vises. Hvis anlægget automatisk viser den
sidst valgte tjeneste eller station, skal du
trykke på BACK flere gange, indtil listen
over tjenesteudbydere vises.
Musiktjenester
2
Tryk på M/m for at vælge ”vTuner”,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge den
ønskede mappe eller station, og tryk
derefter på ENTER.
• Tryk på M/m for at vælge elementet.
• Tryk på ENTER for at gå til den næste
Bemærk
Afhængigt af tjenesteudbyderen, skal du muligvis
registrere anlægget, inden du bruger musiktjenester.
Du finder flere oplysninger om registrering på
tjenesteudbyderens websted for kundesupport.
mappe eller lytte til stationen.
• Tryk på BACK for at gå til den forrige
mappe.
Tip
Anlægget viser den sidst valgte tjeneste eller station, når
funktionen ændres til Music Service, indtil anlægget
slukkes. Når ”Network Standby” indstilles til ”TilOn”,
vises den sidst valgte tjeneste eller station, selv om du
har slukket anlægget.
Bemærk
Hvis ”No Service” vises, og du ikke kan få vist en liste over
tjenesteudbydere, skal du trykke på OPTIONS og vælge
”Refresh”.
42DK
Anden betjening
Forvalg af stationer
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Skifte station eller
tjeneste
Tryk på BACK for at vende
tilbage til listen over
tjenesteudbydere, og vælg
derefter tjenesten igen. Tryk
på OPTIONS, og vælg
derefter ”Now Playing” for
at vende tilbage til
afspilningsdisplayet igen.
Bruge forskellige
funktioner, mens
anlægget vælger eller
afspiller en station
eller tjeneste
Tryk på OPTIONS. Det
viste element afhænger af
det valgte element eller den
valgte mappe.
Vælge
tjenesteindstillinger
Tryk på OPTIONS, mens
du vælger eller afspiller
tjenestens indhold. Vælg
”Service Options,” og tryk
derefter på ENTER.
Indholdet af tjenesten
afhænger af den valgte
tjeneste.
1
Vælg den ønskede station.
2
Tryk på MEMORY, mens stationen
modtages.
Listen over forudindstillinger vises.
Tryk på DISPLAY flere
gange for at vist
kunstnernavnet,
albumnavnet, uret osv.
3
Tryk på M/m for at vælge et
forudindstillet nummer, og tryk
derefter på ENTER.
4
Gentag trin 1 til 3 for at forudindstille
andre stationer.
Betjening
Søge efter det ønskede Tryk på ALPHABET
element ved hjælp af et SEARCH, mens du vælger
nøgleord
tjenestens indhold, og
indtast derefter et nøgleord
(side 53).
Vise de tilgængelige
oplysninger
Ved at forudindstille de ønskede stationer, kan du
nemt vælge dem igen ved hjælp af det tilsvarende
forudindstillede nummer. Du kan forudindstille
op til 20 stationer.
Sådan lyttes til en forudindstillet
station
1
Tryk på MUSIC SERVICES for at vælge
funktionen Music Service.
Den opdaterede liste over tjenesteudbydere
vises. Hvis anlægget automatisk viser den
sidst valgte station, skal du trykke på BACK
flere gange, indtil listen over
tjenesteudbydere vises.
Vise netværksmenuen Tryk på OPTIONS, mens
du vælger eller afspiller
tjenestens indhold. Vælg
”Network,” og tryk derefter
på ENTER.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Preset”,
og tryk derefter på ENTER.
”Preset” vises øverst på listen over
tjenesteudbydere.
3
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
forudindstillede station, og tryk
derefter på ENTER.
Tip
Brug de numeriske knapper for at vælge den
forudindstillede station. Tryk på den numeriske knap, der
svarer til det forudindstillede nummer, og tryk derefter på
ENTER for at vælge den forudindstillede station direkte.
Bemærk
Nogle stationer kan muligvis ikke forudindstilles. Det
afhænger af tjenesteudbyderne. Hvis du forsøger at
forudindstille en sådan station, vises ”Not Available”
på displayet.
43DK
Brug af forskellige
musiktjenester
Du kan lytte til indhold fra forskellige
musiktjenester, som tilbydes på internettet.
På nedenstående websted kan du finde flere
oplysninger om musiktjenester, hvordan du
benytter tjenesterne, samt anlæggets
registreringskode.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Kontrol af registreringskoden
Du bliver måske bedt om at angive anlæggets
registreringskode, når du benytter en ny
musiktjeneste.
1
Tryk på MUSIC SERVICES for at vælge
funktionen Music Service.
Den opdaterede liste over tjenesteudbydere
vises. Hvis anlægget automatisk viser den
sidst valgte tjeneste eller station, skal du
trykke på BACK flere gange, indtil listen
over tjenesteudbydere vises.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Registration
Code”, og tryk derefter på ENTER.
Anlæggets registreringskode vises.
44DK
Brug af funktionen PARTY STREAMING
Start af et PARTY
Du kan starte et PARTY, så andre enheder, som
understøtter funktionen PARTY STREAMING,
kan afspille den samme musik, selv om de ikke
befinder sig i det samme rum.
1
Sørg for, at de enheder, der er
PARTY-gæster, er tændt og klar til
at deltage i et PARTY.
2
Afspil den ønskede lydkilde.
3
Hold PARTY nede, indtil ”START
PARTY” vises.
PARTY-gæst
Betjening
Lydindhold, der afspilles på dette anlæg, kan også
afspilles samtidig på alle de enheder på dit
hjemmenetværk, der har funktionen PARTY
STREAMING.
Under PARTY-streaming starter en såkaldt
”PARTY-vært” en PARTY og streamer musik,
og en såkaldt ”PARTY-gæst” deltager i et PARTY
og modtager musik fra ”PARTY-værten”.
Inden du bruger funktionen PARTY
STREAMING, skal du sørge for, at ”PARTY
STREAMING” er indstillet til ”Til” (side 56).
PARTY-gæst
PARTY-vært
PARTY-gæst
Lydindholdet fra alle lydkilderne (FM, AM,
DAB (kun CMT-G2BNiP) og funktionerne
CD, USB, iPod/iPhone, AUDIO IN, Home
Network og Music Service) på dette anlæg
kan streames.
Anlægget starter PARTY streaming som
PARTY-vært.
Sådan lukkes et PARTY
Hold PARTY nede, indtil ”CLOSE PARTY” vises.
Du kan benytte funktionen PARTY STREAMING
sammen med andre enheder*, som har det PARTY
STREAMING-logo, der er vist herunder.
* Tilgængelige PARTY STREAMING-kompatible
enheder afhænger af det pågældende land eller område.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få
oplysninger om, hvilke enheder der er tilgængelige.
45DK
Deltagelse i et PARTY
Anlægget kan deltage i et PARTY, som er startet
af en anden enhed, så du kan nyde det samme
lydindhold, som afspilles i et andet lokale.
Tryk på PARTY, mens PARTYværtsenheden har et PARTY.
”JOIN PARTY” vises, og anlægget deltager i det
pågældende PARTY som PARTY-gæst.
Sådan forlades et PARTY
Tryk på PARTY.
”LEAVE PARTY” vises, og anlægget forlader
et PARTY.
Tip
Hvis ”Network Standby” er indstillet til ”Til”, tændes og
deltager anlægget automatisk i det pågældende PARTY,
når PARTY-værtsenheden starter det pågældende
PARTYPARTY.
Bemærkninger
• Du kan ikke deltage i et PARTY i følgende tilfælde:
– Du har et PARTY på dette anlæg.
– Du deltager allerede i et andet PARTY.
• Hvis du trykker på PARTY, når der ikke er startet et
•
46DK
PARTY, men en enhed, der understøtter funktionen
PARTY STREAMING, spiller, er denne enhed PARTYværten, og anlægget deltager i det pågældende PARTY
som PARTY-gæst.
PARTY-gæsteenhedsfunktionen skifter automatisk
til HOME NETWORK, når enheden deltager i et
PARTYPARTY. Selvom PARTY-gæsteenheden
forlader det pågældende PARTY, er funktionen stadig
indstillet til HOME NETWORK.
PARTY STREAMING i et trådløst LAN-miljø
For nogle IEEE802.11n-kompatible trådløse
LAN-routere/adgangspunkter, nedsættes
hastigheden for det trådløse LAN, når ”WEP”
eller ”WPA/WPA2-PSK (TKIP)” er valgt som
krypteringsmetode.
Hvis lyden hopper under streaming-afspilning
med funktionen PARTY STREAMING, kan du
prøve at ændre krypteringsmetoden til ”WPA/
WPA2-PSK (AES).” Dette kan forbedre
overførselshastigheden og streamingafspilningen.
Krypteringens konfiguration varierer, afhængigt af modellen. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med routeren/adgangspunktet.
Du kan også finde supportoplysninger om
indstillinger for det trådløse LAN på følgende
websteder:
Kunder i Europa:
http://www.sony.net/audio/netsettings
Kunder i Oceanien:
http://www.sony-asia.com/support
Brug af AirPlay
Du kan afspille lydindhold på iOS-enheder på
netværket, f.eks. iPhone, iPad eller iPod touch
eller i iTunes.
1
Bank let/klik på ikonet
nederst til
højre på iOS-enhedens skærm eller
i iTunes-vinduet.
[iOS-enhed]
Betjening og streaming
Betjening
Kompatible iPod-/iPhone-/iPadmodeller
iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G,
iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (der kører
iOS 4.2 eller nyere), iTunes 10 (PC) eller nyere
Bemærkninger
• Se ”Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-modeller” på
•
•
•
denne side for at få oplysninger om de understøttede
versioner af iOS eller iTunes.
Opdater iOS eller iTunes til den nyeste version, før du
bruger den sammen med anlægget.
Se betjeningsvejledningen til enheden for at få
oplysninger om betjening af iOS-enheder, iTunes
eller AirPlay.
Du kan ikke bruge dette anlæg som PARTY-vært,
mens du bruger funktionen AirPlay.
[iTunes]
47DK
2
Vælg ”CMT-G2NiP” i menuen AirPlay
i iTunes eller på iOS-enheden.
[iOS-enhed]
Sådan styres AirPlay-afspilning
Du kan bruge knapperne VOLUME+/–, N, X,
x, . og >. Betjening fra anlægget og
fjernbetjeningen er kun mulig, når anlægget er
valgt som outputenhed.
Når du bruger iTunes, skal du indstille en iOSenhed til at acceptere betjening fra anlægget og
fjernbetjeningen, når du vil betjene en iOS-enhed
fra anlægget og fjernbetjeningen.
Tip
• Den nyeste betjeningskommando til anlægget har
•
•
[iTunes]
•
•
3
Start afspilning af lydindhold på en
iOS-enhed eller i iTunes.
AirPlay vælges automatisk som funktion
på anlægget.
Tip
Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du
gennemgå proceduren igen fra trin 1.
Sådan bekræftes/redigeres
enhedsnavnet
1
Tryk på AirPlay for at vælge funktionen
AirPlay.
2
3
Tryk på OPTIONS.
Tryk på M/m for at vælge ”Device name”.
Det enhedsnavn, der er vist på iOS-enheden
eller i iTunes, vises.
Se ”Omdøbe enheden” (side 56) for at få
oplysninger om, hvordan du omdøber
enheden.
48DK
førsteprioritet. Anlægget begynder at afspille
lydindhold fra en anden enhed, når den accepterer
betjening fra den pågældende AirPlay-enhed, selvom
anlægget bruges til AirPlay med den oprindelige enhed.
Anlægget kan udsende en meget høj lyd, når du
indstiller lydstyrken for højt med iOS-enheder
eller iTunes.
Knapperne PLAY MODE og REPEAT på
fjernbetjeningen virker ikke, når funktionen
iPod&iPhone er valgt.
Du finder flere oplysninger om brugen af iTunes
i Hjælp til iTunes.
Lydstyrken for iOS-enheder eller iTunes kan muligvis
ikke kædes sammen med anlæggets lydstyrke.
Opdatering af softwaren
6
Hvis opdateringen ikke er tilgængelig, vises
”No update required.” Push ENTER!”.
7
• Undgå at slukke for anlægget, trække netværkskablet
ud eller på anden måde betjene anlægget, mens
opdateringen er i gang.
Hvis du forsøger at opdatere softwaren, når Sleep Timer
er slået til, slås Sleep Timer automatisk fra.
8
1
Vælg funktionen HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES eller AirPlay.
2
Tryk på OPTIONS.
3
Tryk på M/m for at vælge ”Network,”
4
Tryk på M/m for at vælge ”Software
5
og tryk derefter på ENTER.
Update,” og tryk derefter på ENTER.
Tryk på M/m for at vælge ”Update,”
og tryk derefter på ENTER.
Anlægget begynder at kontrollere, om der er
tilgængelige softwareopdateringer.
Tryk på M/m for at vælge ”OK,” og tryk
derefter på ENTER.
Du bliver spurgt, om du accepterer eller ikke
accepterer vilkårene for softwareopdateringen.
Bekræft meddelelsen, og læs også
”SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SONY
SOFTWARE” (side 81), tryk derefter
på ENTER.
Bemærkninger
•
Tryk på ENTER, når ”Found latest
update. Push ENTER!” vises.
Betjening
Ved at downloade den nyeste version af softwaren
kan du benytte de nyeste funktioner. Anlægget
opdaterer softwaren på Sony-serveren.
Hvis en ny opdatering er tilgængelig, vises
”UPDATE”, når du har forbindelse til internettet
og bruger funktionen Home Network eller
Music Services.
Sørg for at slukke andet udstyr, der er sluttet til
anlægget, før du opdaterer softwaren.
Du finder flere oplysninger om
softwareopdateringer på webstedet for
kundesupport (side 61).
Tryk på M/m for at vælge ”Agree,”
og tryk derefter på ENTER.
Anlægget begynder at opdatere softwaren.
Det kan tage nogen tid (højst 20minutter)
for anlægget at fuldføre opdateringen.
Tidsrummet afhænger af mængden af data
i opdateringerne, netværksforbindelsen,
netværkskommunikationsmiljøet osv.
”Compleat! Push power on the unit.” vises,
når softwareopdateringen er afsluttet.
Tryk på ?/1 på enheden for at slukke
anlægget. Anlægget er nu opdateret til den
nye version.
Sådan annulleres proceduren
Vælg ”Cancel” i trin 7.
Sådan vender du tilbage til det
forrige skærmbillede
Tryk på BACK, før anlægget starter
softwareopdateringen.
Du kan ikke gå tilbage til det forrige skærmbillede,
når opdateringen starter.
49DK
Lyd fra en ekstern komponent
Du kan lytte til afspilningslyden fra en ekstern
komponent (f.eks. en bærbar musikafspiller osv.),
der er sluttet til stikket AUDIO IN 1 eller AUDIO
IN 2 på enheden.
Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at forbinde
stikket AUDIO IN 1 eller AUDIO IN 2 på enheden
med lydudgangen på den eksterne komponent.
Sørg for, at lydkablet (medfølger ikke) er tilsluttet
korrekt i begge stik. I modsat fald kan der være støj
på lyden.
4
Start afspilningen på den tilsluttede
komponent, og reguler
komponentens lydstyrke.
Afspilningslyden udsendes fra anlæggets
højttalere. Du finder flere oplysninger om
betjeningen af den tilsluttede komponent
i den betjeningsvejledning, der fulgte med
den tilsluttede komponent.
Bemærkninger
• Dæmp anlæggets lydstyrke med VOLUME – før du
1
Slut den ekstra lydkomponent til
stikket AUDIO IN 1 eller AUDIO IN 2
på enheden med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
Stikket AUDIO IN 1/2
50DK
2
Tryk på VOLUME – for at dæmpe
anlæggets lydstyrke.
3
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge funktionen AUDIO IN 1
eller AUDIO IN 2.
frakobler den eksterne komponent.
• Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis
lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede
komponent. Reguler komponentens lydstyrke
i henhold hertil. Se ”Deaktivering af den automatiske
standbyfunktion” (side 21).
Afspilning i forskellige tilstande
Du kan lytte til numre i vilkårlig rækkefølge
(vilkårlig afspilning), i programmeret rækkefølge
(programmeret afspilning) eller det samme
nummer flere gange (gentaget afspilning).
Afspilningstilstande
Indikator for afspilningstilstand
Display-element
Beskrivelse
None (normal)
Anlægget afspiller alle
numre eller filer i sekventiel
rækkefølge.
(Mappe)*1
Anlægget afspiller alle
numre eller filer i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF (Vilkårlig
fra mappe)*1*3*4
Anlægget afspiller alle
numre eller filer i den
aktuelt valgte mappe
i vilkårlig rækkefølge.
PGM (Program)*1
Afspilning flere gange
1
Anlægget afspiller alle
numre eller filer i den
aktuelt valgte mappe.
SHUF (Vilkårlig)*2*3
Anlægget afspiller alle
numre eller filer i
programmeret rækkefølge.
Du finder flere oplysninger
om oprettelse af et program
under ”Oprettelse af dit eget
program” (side 52).
REP (Gentag)*5
Anlægget afspiller alle
numre eller filer flere gange.
REP1 (Gentag 1)
Anlægget afspiller det
aktuelt valgte nummer eller
den aktuelt valgt fil flere
gange, indtil du stopper
afspilningen.
Betjening
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde.
*3 Når du slukker anlægget, slettes den valgte tilstand for
vilkårlig afspilning (”SHUF” eller ”
SHUF”), og
afspilningstilstanden vender tilbage til normal
afspilning.
SHUF*4 Når du afspiller en CD-DA (lyd), udfører
afspilning (Vilkårlig fra mappe) den samme handling
som SHUF-afspilning (Vilkårlig).
*5 Når funktionen CD er valgt, afspilles alle numre eller
filer op til fem gange.
Tryk på REPEAT flere gange for at
vælge den ønskede tilstand for
gentaget afspilning.
Tilstanden for gentaget afspilning ændres på
følgende måde:
Normal t ”REP” t ”REP1” t Normal
2
Tryk på N.
Afspilningen starter i den valgte
afspilningstilstand.
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk på REPEAT flere gange for at vælge normal
afspilningstilstand.
*1 Kun tilgængelig, når funktionen CD eller USB er valgt.
*2 Når funktionen Home Network er valgt, kan de samme
numre eller filer afspilles i vilkårlig rækkefølge.
51DK
Afspilning i vilkårlig
rækkefølge eller
programmeret rækkefølge
1
3
Ved programmering af lydfiler skal du trykke
på
+/– flere gange for at vælge den
ønskede mappe og derefter vælge den
ønskede fil.
Tryk på PLAY MODE flere gange,
mens afspilningen er stoppet,
for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
Afspilningstilstanden ændres på
følgende måde:
Normal t ” ” t ”SHUF” t
”
SHUF” t ”PGM” t Normal
2
Tryk på N.
Afspilningen starter i den valgte
afspilningstilstand.
Sådan annulleres vilkårlig eller programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE flere gange, mens
afspilningen er stoppet, for at vælge normal
afspilning.
Oprettelse af dit eget program
Du kan programmere op til 25 numre eller filer.
Bemærk, at kun funktionerne CD og USB er
tilgængelige ved oprettelse af et program.
1
Tryk på CD eller USB for at vælge
funktionen CD eller USB.
2
Tryk på PLAY MODE flere gange,
mens afspilningen er stoppet, indtil
”PGM” lyser.
Programdisplayet vises.
52DK
Tryk på ./> flere gange for at
vælge det ønskede musiknummer
eller filnummer.
A Valgt musiknummer eller filnummer
B Samlet spilletid for det valgte nummer eller den valgte fil
4
Tryk på ENTER for at føje nummeret
eller filen til programmet.
5
Gentag trin 3 og 4 for at tilføje andre
numre eller filer.
6
Tryk på N for at starte
programmeret afspilning.
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du
åbner diskskuffen eller fjerner USB-enheden.
Du afspiller det samme program igen ved at
trykke på N.
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk på PLAY MODE flere gange, mens
afspilningen er stoppet, indtil ”PGM” lyser.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller den
sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR, mens afspilningen er stoppet.
Søgning efter et element ved hjælp af et nøgleord
Når der vises en liste (f.eks. en liste over kunstnere,
numre osv.), kan du indtaste et nøgleord for at
søge efter det ønskede element.
Bemærk, at søgning ved hjælp af nøgleord kun er
tilgængelig, hvis funktionen Home Network eller
Music Service er valgt.
Bemærk
Indtast et nøgleord, som svarer til bogstaverne eller
et ord i starten af navnet eller titlen på det element,
du vil søge efter. Når anlægget søger efter et
element, ignoreres ”The” i starten af et navn
og det efterfølgende mellemrum.
Betjening
AIndtastningsfelt
BMarkørens aktuelle placering/det antal tegn, du har indtastet
CTegntype
Tal-/
bogstavknapper
3
Tryk på ENTER for at afslutte
indtastningen af et nøgleord.
Der vises et element, som svarer til
nøgleordet.
Hvis der vises et andet element end det, du
søger efter, skal du trykke på </, for at få
vist det forrige/næste element.
Tryk på ALPHABET SEARCH igen for at
vende tilbage til displayet til indtastning
af nøgleord.
1
Tryk på ALPHABET SEARCH, mens
der vises en elementliste (liste over
kunstnere, numre osv.).
4
Gentag trin 1 til og med 3 for at indsnævre
valgmulighederne, indtil det ønskede
nummer vises.
Displayet til indtastning af nøgleord vises.
2
Indtast et nøgleord.
Tryk på nummer- eller bogstavknapperne for
at indtaste et nøgleord. Et nøgleord kan
indeholde op til 15 tegn. Du finder flere
oplysninger om indtastning af tegn under
”Indtastning af tegn” (side 14).
Tryk på ENTER, når du finder det
ønskede element.
5
Tryk på M/m for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilningen starter.
53DK
Yderligere oplysninger
Indstille funktioner i forbindelse med
netværkshandlinger
4
Tryk på M/m for at vælge det
indstillingselement, der skal
kontrolleres, og tryk derefter
på ENTER.
Den aktuelle indstilling vises.
Du kan kontrollere følgende indstillinger*.
Connection
DNS Settings
SSID
Primary DNS
Security Setting
Secondary DNS
IP Settings
Proxy Settings
IP Address
Proxy Address
Subnet Mask
Port Number
Standard gateway
MAC Address
* Indstillingerne under opsætningen afhænger
af netværksmiljøet og tilslutningsmetoden.
Kontrollere
netværksindstillingerne
Du kan kontrollere den aktuelle status for
netværksindstillingerne.
1
54DK
Vælg HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES eller AirPlay som funktion,
og tryk derefter på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Network”,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge
”Information”, og tryk derefter
på ENTER.
Indstille standbytilstanden
for netværket
Når tilstanden ”Network Standby” er indstillet
til ”Til”, kan der altid oprettes forbindelse til
anlægget, og det kan kontrolleres via netværket.
1
Vælg HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES eller AirPlay som funktion,
og tryk derefter på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Network
Standby”, og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge ”Fra” eller
”Til”, og tryk derefter på ENTER.
Displayelement
Beskrivelse
Fra*
Anlægget bruger mindre
strøm, end når
netværksstandby er
indstillet til ”Til”. Men det
tager længere tid for
anlægget at blive driftsklart,
når det tændes igen.
STANDBY-indikatoren på
enheden lyser rødt.
Til
4
Displayelement
Beskrivelse
Allow*
Alle enheder på
hjemmenetværket har
adgang til anlægget.
Anlægget kan starte et
PARTY som en værtsenhed
og deltage i et PARTY som
en gæsteenhed, hvis det
kræves.
Not Allow
Anlægget tillader ikke en ny
enhed adgang til receiveren.
Når en ny enhed tilsluttes
hjemmenetværket, skal
enheden tilføjes på
enhedslisten, og den skal
gives adgangstilladelse
(side 55).
* Fabriksindstilling
* Fabriksindstilling
Bemærk
Indstille den automatiske
adgangstilladelse
Du kan indstille adgangsbegrænsning eller
adgangstilladelse for enhederne på enhedslisten.
1
2
3
Tryk på HOME NETWORK, og tryk
derefter på OPTIONS.
Tryk på M/m for at vælge ”Access
Settings”, og tryk derefter ENTER.
Tryk på M/m for at vælge ”Auto
Access”, og tryk derefter på ENTER.
Du kan tilføje op til 20 enheder på enhedslisten. Hvis der
allerede er registreret 20 enheder, vises ”Device Full”, og
der kan ikke tilføjes en ny enhed på listen. I dette tilfælde
skal du slette unødvendige enheder på listerne (side 39).
Yderligere oplysninger
Anlægget er forbundet til
netværket, selv om der er
slukket for strømmen, og
det bliver driftsklart, når det
kontrolleres via netværket.
STANDBY-indikatoren på
enheden lyser gult.
Tryk på M/m for at vælge ”Allow”
eller ”Not Allow”, og tryk derefter
på ENTER.
Sådan tilføjes enheder på
enhedslisten
1
Tryk på HOME NETWORK, og tryk
derefter på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Access
Settings”, og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge ”Control
Device”, og tryk derefter på ENTER.
Enhedslisten vises.
4
Tryk på m flere gange for at vælge
”Add Device”, og tryk derefter på
ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
enhed, og tryk derefter på ENTER.
Den valgte enhed tilføjes på enhedslisten.
Se ”Sådan indstilles adgangstilladelse for
enhederne” (side 56) for at få flere oplysninger
om indstilling af adgangstilladelse.
55DK
Sådan indstilles adgangstilladelse
for enhederne
3
Du kan indstille adgangstilladelse for en enhed på
enhedslisten. Kun enheder, der er indstillet som
”Allow”, genkendes på hjemmenetværket.
1
Tryk på HOME NETWORK, og tryk
derefter på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Access
Settings”, og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge ”Control
Device”, og tryk derefter på ENTER.
Tryk på M/m for at vælge ”Til” eller
”Fra”, og tryk derefter på ENTER.
Displayelement
Beskrivelse
Til*
Anlægget kan registreres
af andre enheder på
hjemmenetværket.
Anlægget kan starte eller
afslutte et PARTY, og kan
deltage i eller forlade et
PARTY.
Fra
Anlægget kan registreres
af andre enheder på
hjemmenetværket.
Anlægget kan dog ikke
starte eller afslutte et
PARTY og kan ikke deltage
i eller forlade et PARTY.
Den registrerede enhedsliste vises.
4
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
enhed, og tryk derefter på ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge ”Access”,
og tryk derefter på ENTER.
6
Tryk på M/m for at vælge ”Allow” eller
”Not Allow”, og tryk derefter på ENTER.
* Fabriksindstilling
Sådan slettes en enhed på listen
Vælg ”Delete” i trin 5, og tryk derefter på ENTER.
Vælg ”OK” i bekræftelsen, og tryk derefter
på ENTER.
Indstillingen af funktionen
PARTY STREAMING
Du kan indstille anlægget til at bruge funktionen
PARTY STREAMING.
1
2
Tryk på HOME NETWORK, og tryk
derefter på OPTIONS.
Tryk på M/m for at vælge ”PARTY
STREAMING”, og tryk derefter
på ENTER.
Omdøbe enheden
Du kan ændre enhedens navn, så den nemt kan
genkendes af andre enheder på hjemmenetværket.
1
Vælg HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES eller AirPlay som funktion,
og tryk derefter på OPTIONS.
2
Tryk på M/m for at vælge ”Device
Name”, og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på ENTER for at vælge det
aktuelle enhedsnavn.
4
Omdøb enheden, og tryk derefter
på ENTER.
Enhedsnavnet kan være op til 30 tegn.
Du finder flere oplysninger om indtastning
af tegn under ”Indtastning af tegn” (side 14).
56DK
Ændre lydindstillingerne
Yderligere oplysninger
Justere bas og diskant
Du kan justere bassen og diskanten efter din
egen smag.
1
Tryk på BASS eller TREBLE.
2
Tryk på M/m for at justere niveauet.
Skærmen med indstillinger forsvinder, når
der ikke er udført nogen handling
i 4 sekunder.
57DK
Brug af timere
Anlægget indeholder to timerfunktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første
prioritet.
Bruge sleeptimeren
Du kan indstille timeren, så anlægget automatisk
går i standbytilstand efter en bestemt tidsperiode
(Sleeptimerfunktion). Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
1
Afspil den ønskede lydkilde.
2
Tryk på SLEEP flere gange.
Når det valgte tidsrum er gået, slukkes anlægget
automatisk.
Bemærk
Hvis du udfører følgende handlinger, før sleeptimeren
aktiveres, nulstilles sleeptimeren.
– Tag netledningen ud af stikkontakten.
– Sluk for anlægget.
– Nulstil anlægget til fabriksindstillingerne.
58DK
Bruge afspilningstimeren
7
Du kan indstille afspilningstimeren til at starte
afspilningen af en cd, USB, iPod/iPhone eller til at
stille ind på en FM-station eller en DAB/DAB+station (kun CMT-G2BNiP) på et angivet
tidspunkt (funktionen Afspilningstimer).
Kontrollér, at tiden på uret er indstillet korrekt.
Tip
Tryk på ?/1 for at slukke anlægget.
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, indtil
du annullerer indstillingen manuelt.
Bemærkninger
• Indstillingen for afspilningstimeren slettes, hvis du
trækker netledningen ud af stikkontakten.
• Hvis anlægget allerede er tændt på det forudindstillede
1
Gør lydkilden klar.
Vælg lydkilden, og tryk derefter på VOLUME
+/– for at justere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor
eller en bestemt lydfil, skal du oprette dit
eget program.
•
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der tændes
for anlægget, og indtil afspilningen starter.
Stoptidspunktet for afspilningstimeren må ikke være
det samme som starttidspunkt.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone
• Sørg for, at din iPod/iPhone ikke spiller, når
afspilningstimeren anvendes.
• Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt
Tryk på TIMER MENU.
3
Tryk på M/m flere gange for at vælge
”PLAY SET?”, og tryk derefter
på ENTER.
af status for den tilsluttede iPod/iPhone.
Sådan kontrolleres indstillingen
Skærmen for indstillinger for ”ON TIME”
vises.
1 Tryk på TIMER MENU.
2 Tryk på M/m flere gange for at vælge ”TIMER
SELECT?”, og tryk derefter på ENTER.
3 Tryk på M/m flere gange for at vælge ”PLAY
Yderligere oplysninger
2
SELECT?”, og tryk derefter på ENTER.
Sådan annulleres timeren
4
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
1 Tryk på M/m flere gange for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER.
Markøren flytter til minutplaceringen.
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor,
indtil ”TIMER OFF?” vises i trin 3, og tryk derefter
på ENTER.
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
2 Tryk på M/m flere gange for at indstille
minuttallet, og tryk derefter på ENTER.
Skærmen for indstillinger for ”OFF
TIME” vises.
5
Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen skal stoppe.
Gentag trin 4 for at indstille time- og
minuttallet, hvor afspilningen skal stoppe.
6
Tryk på M/m flere gange for at vælge
den ønskede lydkilde, der skal
afspilles, og tryk derefter ENTER.
59DK
Ændre displayindstillingerne
Du kan ændre oplysningerne på displayet og
displaytilstanden.
Indstillingsfremgangsmåden for ændring af
displaytilstanden og oplysningerne på displayet er
forskellig afhængigt af, om enheden er tændt eller
slukket.
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Ændre oplysningerne
på displayet*1
Tryk på DISPLAY flere
gange, når anlægget er
tændt.
Ændre
visningstilstand
Tryk på DISPLAY flere
gange, når anlægget er
slukket*2.
Anlægget har følgende displaytilstande:
Når tilstanden for netværksstandby er aktiveret,
kan du ikke ændre displaytilstanden. Indstil
”Network Standby” til ”Fra” (side 54).
Displaytilstand
Når anlægger er
slukket*2
Strømbesparende
tilstand*3)
Slukkes displayet for at
spare strøm. Timeren og
uret fungerer stadig.
Ur*4
Vises uret.
*1
60DK
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger
eller oplysninger om USB-enheden, f.eks.:
– spor- eller filnummer under normal afspilning.
– spor- eller filnavn (” ”) under normal afspilning.
– kunstnernavn (” ”) under normal afspilning.
– albumnavn (” ”) eller mappenavn (” ”) under
normal afspilning.
– den samlede afspilningstid og det samlede antal spor
på CD-DA-disken (kun hvis afspilningstilstanden
Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
– det samlede antal mapper (album) på MP3-disken
eller USB-enheden (kun, hvis normal afspilning er
valgt, og afspilningen er stoppet).
– enhedsnavnet, hvis det findes, på MP3-disken eller
USB-enheden (kun, hvis normal afspilning er valgt,
og afspilleren eller USB-enheden er stoppet).
Du kan også få vist DAB/DAB+-stationsoplysninger
(kun CMT-G2BNiP), f.eks. tjenestenavn, kanaletiket,
forudindstillet nummer, frekvens, DLS (Dynamic
Label Segment) eller pakkeetiket.
Du kan få vist oplysninger om musiktjenester, f.eks.
tjenestenavn, stationsnavn (” ”), kunstnernavn
(” ”), nummerets navn (” ”), albumnavn (” ”),
forløbet afspilningstid og oplysninger om næste
nummer.
*2
STANDBY-indikatoren op enheden lyser, når
anlægget er slukket.
*3 Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
*4
Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende
tilstand efter 8 sekunder.
Bemærkninger om displayoplysningerne
• Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som ”_”.
• Følgende vises ikke:
– den samlede afspilningstid for en MP3-disk og
USB-enhed
– resterende spilletid for en MP3-fil.
• Følgende vises ikke korrekt:
– forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet
•
ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel
bithastighed)
– mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken
ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller
Joliet i ekspansionsformat.
Følgende vises:
– den resterende spilletid for et spor.
– ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes
ID3 version 1- og version 2-tags (der vises ID3
version 2-tagoplysninger, hvis der både er benyttet
ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil).
Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger på displayet
(kun CMT-G2BNiP)
Der vises også følgende:
– op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS
(Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for
pakkeetiketten.
– en værdi mellem 0 og 100, der viser signalkvalitet.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens du betjener
anlægget, skal du følge nedenstående trin, før du
kontakter den nærmeste Sony-forhandler. Hvis der
vises en fejlmeddelelse og en fejlkode (Cxxx), skal
du huske at notere indholdet som reference.
1
Kontrollér, om problemet er beskrevet
i dette ”Fejlfinding” afsnit.
2
Søg på følgende websteder med
kundesupport.
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en liste over
ofte stillede spørgsmål på disse websteder.
3
Hvis du stadig ikke kan løse problemet
efter trin 1 og 2, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort
alt ovenstående, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Når du indleverer produktet til reparation,
skal du huske at medbringe hele anlægget
(hovedenhed, fjernbetjening og højttalere).
Dette produkt er et systemprodukt, og hele
anlægget skal bruges for at bestemme, hvilken
del der kræver reparation.
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
• Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
• Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne oven på eller på
bagsiden af hovedenheden?
• Er iPod-/iPhone-stikket kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren holder op med at
blinke, skal du sætte netledningen i kontakten
igen og tænde for anlægget. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
Fejlfinding
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Oceanien:
http://www.sony-asia.com/support
Hvis STANDBY-indikatoren blinker rødt
Generelt
Demonstrationen vises på displayet, når
netledningen er tilsluttet, selvom anlægget ikke
er tændt.
, Tryk på DISPLAY, når anlægget er slukket.
Demonstrationen forsvinder.
Der tændes ikke for anlægget.
, Er netledningen sat i stikkontakten?
Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.
, Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se ”Deaktivering af
den automatiske standbyfunktion” (side 21).
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev
uventet annulleret.
, Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen af
afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør
betjeningen igen fra starten.
61DK
Der er ingen lyd.
, Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
, Anvender du kun de medfølgende højttalere?
, Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
, Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller lydstyrken
fra venstre og højre kanal er ikke balanceret.
, Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
, Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Der er kraftig brummen eller støj.
, Flyt anlægget væk fra støjkilder.
, Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
, Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
, Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
, Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren
på enheden.
, Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
, Batterierne kan være udslidte. Udskift batterierne
med nye.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
, Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE, indtil både ”PGM” og
”SHUF” forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
, Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
• En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
• En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
• En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor
der kan tilføjes data).
• En disk, som indeholder mange mapper.
Tuner
Der er en kraftig brummen eller støj, eller
stationer kan ikke modtages (”TUNED”
eller ”ST” blinker i displayet).
, Tilslut antennen korrekt.
, Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
, Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og
strømkablet for at undgå, at der opfanges støj.
, Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
STANDBY-indikatoren forbliver tændt, efter at
netledningen er taget ud.
DAB-/DAB+-radiostationen modtages ikke
korrekt (kun CMT-G2BNiP).
, STANDBY-indikatoren slukkes muligvis ikke med
, Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør
det samme, når du tager netledningen ud af
stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
, Tør disken ren, og læg den i igen.
, Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
derefter den indledende DAB-søgning (se ”Udførelse
af en indledende DAB-scanning manuelt” (side 31)).
, Den aktuelle DAB-DAB+-tjeneste er muligvis ikke
tilgængelig. Tryk på +/– for at vælge en anden
tjeneste.
, Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle
tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske
ikke stille ind på din normale udsendelse. Udfør den
indledende DAB-søgning for at registrere indholdet
af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle
tidligere gemte indstillinger).
vibrationer (f.eks. oven på et stabilt stativ).
, Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer
fra højttalerne medføre, at lyden hopper.
DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt
(kun CMT-G2BNiP)
, Flyt anlægget, eller juster antennens retning for at
opnå bedre signalkvalitet. Se ”Ændre
displayindstillingerne” (side 60) for at få flere
oplysninger om signalkvalitet.
62DK
iPod/iPhone
Der er ingen lyd.
, Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
, Kontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
, Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du
opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den
sammen med anlægget.
, Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget
, Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
, Skru ned for lydstyrken.
, Angiv ”EQ”-indstillingen på din iPod/iPhone til
”Fra” eller ”Flat”.
Din iPod/iPhone fungerer ikke.
muligvis ikke med dette anlæg. Hvis det skulle ske,
skal du oplade den ved hjælp af en computer og
derefter slutte den til anlægget.
, Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med din iPod/iPhone, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
, Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
, Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du
opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den
sammen med anlægget.
, Da betjeningen af anlægget og din iPod/iPhone er
forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/
iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller på
anlægget. Brug i så fald kontrolknapperne på din
iPod/iPhone.
, Fjern din iPod/iPhone, og tilslut den derefter igen.
En iPod/iPhone kan ikke oplades.
, Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, fungerer det
muligvis ikke med dette anlæg. Hvis det skulle ske,
skal du oplade den ved hjælp af en computer og
derefter slutte den til anlægget.
, Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
, Du kan kun benytte anlægget som batterioplader til
en iPod/iPhone, når der er tændt for anlægget.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
, Indstil ringestyrken på din iPhone.
Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed
bliver ikke opladet, når de begge er tilsluttet
samtidigt.
, Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og en USBenhed samtidigt.
Bruger du en understøttet USB-enhed?
, Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
understøttes, kan følgende problemer forekomme.
På de websteder, der er angivet under ”Afspilning af
en fil på en USB-enhed” (side 34), finder du en liste
over kompatible USB-enheder.
• USB-enheden genkendes ikke.
• Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
• Afspilning er ikke mulig.
• Lyden springer.
• Der er støj.
• Der afspilles forvrænget lyd.
”Over Current!” vises.
, Der er registreret et problem med styrken af den
Fejlfinding
, Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, fungerer det
USB-enhed
elektriske strøm fra
(USB)-porten. Sluk for
anlægget, og fjern USB-enheden fra
(USB)-port.
Kontroller, at der ikke er noget galt med USBenheden.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
displaymønster stadig vises.
Der er ingen lyd.
, USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk
anlægget, og tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
, Sluk anlægget, og tilslut derefter USB-enheden igen.
, Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på
computeren. Opret musikdataene igen.
, Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne,
var lav. Send filer, der er kodet med højere
bithastigheder, til USB-enheden.
”Reading” vises i lang tid, eller det tager lang tid,
før afspilningen starter.
, Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
•
•
•
•
Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
Filstrukturen er ekstrem kompleks.
Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
Den interne hukommelse er fragmenteret.
63DK
Fejlagtigt display
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til
netværket.
, Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data,
som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
, Der kan kun vises alfanumeriske tegnkoder på
anlægget. Andre tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden genkendes ikke.
, Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter anlægget.
, På de websteder, der er angivet under ”Afspilning af
en fil på en USB-enhed” (side 34), finder du en liste
over kompatible USB-enheder.
, USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger
om, hvordan du løser dette problem.
Afspilning starter ikke.
, Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
, Kontrollér netværksstatus. Tryk på OPTIONS for at
gå ind i valgmenuen, vælg derefter ”Information” –
”Connection”. Hvis ”No Connection” vises, skal du
indstille forbindelsen igen (side 22).
, Når anlægget er forbundet via et trådløst netværk,
skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/
adgangspunktet tættere på hinanden og foretage
opsætningen igen.
, Kontrollér indstillingerne for den trådløse LANrouter/adgangspunktet, og foretag opsætningen igen.
Se betjeningsvejledningen til enhederne for at få
oplysninger om indstillingerne af enhederne.
, Kontroller, at du bruger en trådløs LAN-router.
, Trådløse netværk påvirkes af elektromagnetisk
stråling fra mikrobølgeovne og andre enheder.
Flyt enheden væk fra disse enheder.
, Kontrollér, at der er tændt for den trådløse LANrouter/adgangspunktet.
Tænd derefter anlægget.
, På de websteder, der er angivet under ”Afspilning af
en fil på en USB-enhed” (side 34), finder du en liste
over kompatible USB-enheder.
, Tryk på N for at starte afspilningen.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
, Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
Filer kan ikke afspilles.
, Lydfilen har ikke filtypenavnet ”.mp3”, ”.wma”,
”.m4a”, ”.mp4” eller ”.3gp”.
, Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/AAC-format.
, WMA-filer med DRM-copyrightbeskyttelse kan ikke
afspilles. Du finder oplysninger om, hvordan du
kontrollerer copyright-beskyttelsen for en WMA-fil,
på (side 67).
, USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
, Hvis du benytter en partitioneret USB-lagerenhed,
kan du kun afspille filer på den første partition.
, Filer, som er krypteret eller beskyttet med
adgangskode osv., kan ikke afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle disse
FAT-formater. Du kan få flere oplysninger ved at se
i betjeningsvejledningen til USB-lagerenhederne eller
kontakte producenten.
Netværkstilslutning
Der vises en fejlmeddelelse.
, Undersøg fejlen. Se ”Meddelelser” (side 68).
64DK
Hjemmenetværk
Anlægget kan ikke oprette forbindelse til et
netværk.
, Kontrollér, at der er tændt for den trådløse LANrouter/adgangspunktet.
, Kontrollér, at serveren er tændt.
, Anlæggets netværksindstillinger er muligvis ikke
korrekte. Kontrollér netværksstatus. Tryk på
OPTIONS for at gå ind i valgmenuen, vælg derefter
”Information” – ”Connection”. Hvis ”No
Connection” vises, skal du indstille forbindelsen igen
(side 22).
, Serveren er måske ustabil. Genstart den.
, Kontrollér, at anlægget og serveren er tilsluttet
korrekt til den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
, Kontrollér, at serveren er indstillet korrekt (side 36).
Kontrollér, at anlægget er registreret til serveren og
tillader streaming af musik fra serveren.
, Når anlægget er forbundet via det trådløse netværk,
skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/
adgangspunktet tættere på hinanden og foretage
opsætningen igen.
, Hvis funktionen ICF (Internet Connection Firewall)
er aktiv på computeren, kan anlægget muligvis ikke
oprette forbindelse til computeren (kun hvis computeren bruges som server). Du skal muligvis ændre
firewallindstillingerne, så anlægget får tilladelse til at
oprette forbindelse. (Se betjeningsvejledningen til
computeren for at få oplysninger om ændring af firewallindstillingerne).
, Hvis du har nulstillet systemet eller udført en
systemgendannelse på serveren, skal du angive
netværksindstillingerne igen (side 22).
Serveren (f.eks. en computer) vises ikke på
serverlisten. (”No Server” vises på displayet).
, Du har måske tændt for anlægget, før du tændte for
serveren. Gå ind i valgmenuen, og vælg ”Refresh” på
den viste serverliste for at få opdateret serverlisten
(side 39).
, Kontrollér, at der er tændt for den trådløse LANrouter/adgangspunktet.
, Kontrollér, at serveren er tændt.
, Kontrollér, at serveren er indstillet korrekt (side 36).
Kontrollér, at anlægget er registreret til serveren og
tillader streaming af musik fra serveren.
, Kontrollér, at anlægget og serveren er tilsluttet
korrekt til den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
Gå ind i valgmenuen, og vælg ”Oplysninger” for at
kontrollere indstillingerne (side 54).
”Cannot Play” vises.
, Du kan ikke afspille andre filer end lydfiler.
, Kontrollér, at serveren er indstillet korrekt (side 36).
Kontrollér, at anlægget er registreret til serveren og
tillader streaming af musik fra serveren.
, Kontrollér, om lydfilen på serveren er blevet
beskadiget eller slettet. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med serveren.
, Du kan ikke afspille følgende numre:
• Et nummer, der overtræder
afspilningsbegrænsningerne.
• Et nummer med lovstridige copyright-oplysninger.
• Et nummer, som du har købt i en
onlinemusikbutik, som ikke tillader streaming
i hjemmenetværk.
• Et nummer i format, der ikke understøttes af
anlægget (side 40).
I displayet vises ”No Server”, eller anlægget kan
ikke deltage i et PARTY.
, Kontrollér, at det valgte nummer ikke er slettet på
, Se betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-
, Kontrollér, at der er tændt for den trådløse LAN-
Du kan ikke afspille lyd normalt.
, Shuffle play er valgt. Indstil afspilningstilstanden til
normal (side 51).
router/adgangspunktet.
, Kontrollér, at serveren er tændt.
, Serveren er måske ustabil. Genstart den.
, Kontrollér, at anlægget og serveren er tilsluttet
Fejlfinding
router/adgangspunktet, og kontrollér indstillingen
for multicast. Hvis indstillingen for multicast er
aktiveret på den trådløse LAN-router/
adgangspunktet, skal du deaktivere den.
serveren. Hvis nummeret er blevet slettet, skal du
vælge et andet nummer.
korrekt til den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
”No Track” vises.
, Hvis der ikke er numre eller mapper i den valgte
Afspilningen starter ikke eller skifter ikke
automatisk til det næste nummer eller den
næste fil.
, Kontrollér, at den lydfil, du forsøger at afspille, er i et
mappe, kan du ikke udvide mappen for at få vist dens
indhold.
Du kan ikke afspille et copyright-beskyttet
nummer i WMA-format.
format, som anlægget understøtter (side 40).
, WMA-filer med DRM-copyrightbeskyttelse kan ikke
afspilles. Du finder oplysninger om, hvordan du
kontrollerer den ophavsretlige beskyttelse for en
WMA-fil, på side 67.
, Du finder oplysninger om, hvordan du kontrollerer
den ophavsretlige beskyttelse for en WMA-fil,
på side 67.
Du kan ikke vælge et tidligere valgt nummer.
Lyden springer under afspilningen.
, Båndbredden på dit trådløse LAN er muligvis for
lav. Flyt enheden og den trådløse LAN-router/
adgangspunktet tættere på hinanden, så der ikke
er forhindringer mellem dem.
, Hvis du bruger computeren som server, kan
computeren køre mange programmer. Hvis et
antivirusprogram er aktivt på computeren, skal du
midlertidigt deaktivere programmet, da det er
meget ressourcekrævende.
, Afhængigt af netværksmiljøet eller andre
radioforstyrrelser er det muligvis ikke muligt at
afspille numre, hvis mere end én enhed betjenes på
samme tid. Sluk for en anden enhed for at gøre det
muligt for anlægget at afspille numre.
, Nummeroplysningerne er måske blevet ændret på
serveren. Vælg serveren på serverlisten igen (side 40).
Enheder på hjemmenetværket kan ikke oprette
forbindelse til anlægget.
, ”Network Standby” er muligvis angivet til ”Fra”.
Tænd for anlægget, eller angiv ”Network Standby”
til ”Til” (side 54).
, Kontrollér, at netværket er indstillet korrekt. Hvis
ikke, kan forbindelsen ikke oprettes (side 54).
, Enheden på enhedslisten er indstillet på ”Not Allow”
(side 55), eller enheden er ikke føjet til enhedslisten
(side 55).
65DK
, Der er indstillet maksimalt 20 enheder, som kan
tilsluttes. Slet unødvendige enheder på enhedslisten,
og indstil derefter ”Auto Access” til ”Allow”
(side 55).
, Serverens betjening af anlægget afbrydes, hvis
anlægget foretager én af følgende funktioner.
• Afspilning af et nummer, der er gemt på serveren
(anlægget fungerer som en afspiller)
• Opdatering af systemprogrammet
• Formatering af systemet.
, Anlægget kan ikke streame lydindhold til flere
afspillere. Anlægget kan kun oprette forbindelse
til én afspiller ad gangen.
Anlægget kan ikke tændes automatisk, når
enheder på netværket har adgang til det.
, Selve anlægget understøtter ikke Wake-on-Lanstandarden. Derfor kan anlægget ikke tændes af
Wake-on-LAN, når ”Network Standby” er angivet til
”Fra”. Angiv ”Network Standby” til ”Til”, så anlægget
kan reagere på handlinger fra andre enheder via et
netværk (side 54).
Enheder på netværket kan ikke tænde anlægget.
, Anlægget kan ikke tændes med en Wake-on-LANstart, som foretages af andre enheder på et netværk.
Anlægget kan ikke afspille det nummer,
der i øjeblikket afspilles af PARTY-værten.
, PARTY-værten afspiller et nummer i et lydformat,
som ikke kan afspilles på anlægget.
, Det kan tage nogen tid, før afspilningslyden høres.
Lyden springer.
, Lyden kan springe afhængigt af faktorer som
netværksmiljøet, når du bruger et trådløst netværk.
, Serverne er overbelastet. Luk alle unødvendige
programmer, du bruger i øjeblikket.
Denne enhed kan ikke betjenes.
, Opdater softwareversionen på iOS-enheden til den
nyeste version (side 49).
, Opdater softwareversionen på enheden til den nyeste
version (side 49).
, Kontrollér, at en anden enhed ikke streamer til den
AirPlay-kompatible enhed på samme tid.
Knapper som N, X, x, . og >
fungerer ikke.
, Kontrollér, at de indstillinger, der tillader iTunes at
acceptere kontrol fra denne enhed, er aktive.
, Anlægget er ikke valgt som fjernhøjttaler på iOSenheden. Vælg enheden som netværkshøjttaler.
Musik Services
Du kan ikke tilslutte anlægget til en tjeneste.
, Kontrollér, at der er tændt for den trådløse LANrouter/adgangspunktet.
, Kontrollér netværksstatus. Tryk på OPTIONS for at
gå ind i valgmenuen, vælg derefter ”Information” –
”Connection”. Hvis ”No Connection” vises, skal du
indstille forbindelsen igen (side 22).
, Når anlægget er forbundet via et trådløst netværk,
Anlægget Receiveren deltager i et utilsigtet
PARTY.
, Når der er startet mere end et PARTY, når anlægget
deltager, kan anlægget måske ikke deltage i det
ønskede PARTY. Luk det andet PARTY, og deltag
derefter i det ønskede PARTY.
AirPlay
Enheden blev ikke fundet fra en iOS-enhed.
, Kontrollér opsætningen af firewall i sikkerhedssoftwaren. Du finder flere oplysninger på webstedet
(side 61).
, Kontrollér, at iOS-enheden eller computeren med
iTunes er forbundet til hjemmenetværket.
, Opdater AirPlay-softwareversionen på enheden og
iOS-enheden til den nyeste version (side 49).
66DK
skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/
adgangspunktet tættere på hinanden og foretage
opsætningen igen.
, Hvis din kontrakt med internetudbyderen begrænser
internetforbindelse til én enhed ad gangen, kan
denne enhed ikke oprette forbindelse til internettet,
når en anden enhed er tilsluttet. Kontakt din
tjenesteudbyder.
Lyden springer.
, Båndbredden på dit trådløse LAN er muligvis for
lav. Flyt enheden og den trådløse LAN-router/
adgangspunktet tættere på hinanden, så der ikke
er forhindringer mellem dem.
Andet
Anlægget fungerer dårligt.
, Anlægget påvirkes muligvis af statisk elektricitet eller
andre faktorer. I så fald skal du genstarte anlægget.
Hvis anlægget stadig fungerer dårligt, skal du
nulstille det (side 67).
, Hvis der vises en advarsel, skal du gøre det,
meddelelsen giver besked om.
Anlægget svarer ikke på nogen handlinger.
Anlægget fungerer ikke korrekt.
, Enhedens interne system fungerer muligvis dårligt,
og systemet påvirkes af stærk elektrisk støj, der
forårsages af uregelmæssigheder i strømforsyningen
på grund af udfald, stor statisk elektricitet eller
tordenvejr. I dette tilfælde skal du tage netledningen
ud, vente i cirka 30 sekunder, og derefter sætte
netledningen i igen.
Sådan kontrolleres copyrightbeskyttelsen
Anlægget kan ikke afspille filer i WMA-format
med DRM-copyrightbeskyttelse. Hvis en WMA-fil
ikke kan afspilles på anlægget, skal du kontrollere
filens egenskaber på din computer for at se, om
filen er DRM-copyrightbeskyttet.
Åbn den mappe eller det drev, hvor WMA-filen er
gemt, og højreklik på filen for at få vist vinduet
[Properties/Egenskaber]. Hvis fanen [License/
Licens] vises, er filen DRM-copyrightbeskyttet og
kan ikke afspilles på anlægget.
Sådan nulstilles anlægget til fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan
du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille
anlægget til standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt
den i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Hold ?/1 nede, mens du holder x nede, indtil
”RESET” vises.
Fejlfinding
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
netværksindstillinger, forudindstillede radiostationer,
timer og ur, slettes.
67DK
Meddelelser
Hvis der vises en fejlkode (Cxxx) i displayet,
skal du huske at notere denne til brug ved
forespørgsler.
Lydafspiller
CD Over:
Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på M under afspilning eller pause.
Data Error:
Du forsøgte at afspille en fil, der ikke kan afspilles,
på USB-enheden.
Error:
USB-enheden kunne ikke genkendes, eller en
ukendt enhed er tilsluttet.
LOCKED:
Diskskuffen åbner ikke. Kontakt en Sonyforhandler.
No Device:
Not Supported:
En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet.
OFF TIME NG!:
Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren
er angivet til samme tidspunkt.
Push STOP!:
Du har trykket på PLAY MODE under afspilning.
Step Full!:
Du forsøgte at programmere mere end 25
musiknumre eller filer (trin).
Netværksindstillinger
Connection Error:
Anlægget kunne ikke oprette forbindelse til
netværket.
Input Error!:
De indtastede værdier er forkerte eller ugyldige.
Not in Use:
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er stoppet.
Der foretages en handling, der i øjeblikket er
forbudt.
No Disc:
Not Supported:
Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt en
disk, som ikke kan afspilles.
Adgangspunktenheden understøtter ikke WPSPIN-kodemetoden.
No Memory:
Den hukommelse, der er valgt til afspilning, har
intet hukommelsesmedie indsat i USB-enheden.
Hjemmenetværk
No Preset (kun DAB/DAB+):
Anlægget kan ikke tilsluttes den valgte server.
Der er ingen gemte stationer.
No Service (kun DAB/DAB+):
Der er ingen understøttede DAB-/DAB+udsendelser i dit land eller område.
No Step:
Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No Track:
68DK
Cannot Connect:
Cannot Get Info:
Anlægget kan ikke hente oplysninger på serveren
eller indhold.
Cannot JOIN:
Anlægget kunne ikke deltage i et PARTY.
Cannot Play:
En fil på USB-enheden, der kan afspilles, er ikke
indlæst i anlægget.
Anlægget kan ikke afspille lydfiler på grund af et
ikke-understøttet filformat eller
afspilningsbegrænsninger.
Not in Use:
Cannot START:
Du har forsøgt at udføre en bestemt handling
under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
Anlægget kunne ikke starte et PARTY.
Data Error:
No Service:
Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan
afspilles.
Der er ingen tjenesteudbyder.
Device Full!:
Der er ingen station i den valgte tjeneste.
Du kan ikke registrere flere enheder
på enhedslisten.
Not Available:
No Server:
• Den valgte tjeneste er ikke tilgængelig.
• Der foretages en handling, der på det
Der er ingen server på netværket, som anlægget
kan oprette forbindelse til. Prøv at opdatere
serverlisten (side 39).
No Track:
No Station:
pågældende tidspunkt ikke er tilgængelig.
Not in Use:
Der foretages en handling, der i øjeblikket
er forbudt.
Der er ingen fil, som kan afspilles, i den valgte
mappe på serveren.
Not Found:
Der er intet element på serveren, som svarer til
nøgleordet.
Not in Use:
Musik Services
Cannot Connect:
Anlægget kan ikke tilsluttes serveren.
Cannot Get Data:
Anlægget kan ikke hente indhold fra serveren.
Cannot Play:
Anlægget kan ikke afspille en tjeneste eller station
på grund af et ikke-understøttet filformat eller
afspilningsbegrænsninger.
Cannot connect:
Anlægget kan ikke downloade den nyeste version
af softwaren fra serveren. Åbn indstillingsmenuen,
og opdater softwaren igen (side 49).
Cannot download:
Anlægget kunne ikke downloade
opdateringsdataene under udførelse af
softwareopdateringen. Åbn indstillingsmenuen,
og opdater softwaren igen (side 49).
Fejlfinding
Der foretages en handling, der i
øjeblikket er forbudt.
Software Update
Update Error:
Receiveren kan ikke opdatere softwaren. Sluk for
receiveren, og tænd derefter for den igen.
Receiveren forsøger at opdatere softwaren.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis meddelelsen vises igen.
Data Error:
• Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan
afspilles.
• Anlægget kan ikke genkende dataene
på serveren.
Need Software update:
Tjenesten er ikke tilgængelig i den aktuelle version
af systemsoftwaren.
Du finder flere oplysninger om
softwareopdateringen på nedenstående websted:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset:
Der er ikke gemt en station på anlægget for det
valgte, forudindstillede nummer.
69DK
Forholdsregler/specifikationer
Forholdsregler
Om sikkerhed
Om denne enhed
• Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
• Hvis du har forbindelse til et eksternt netværk, f.eks.
•
•
anlægget ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig
i selve ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i enheden, eller hvis der er
faldet genstande ned i den, skal du afbryde
strømforsyningen og få den efterset af fagfolk, inden du
anvender den igen.
Netledningen må kun udskiftes af fagfolk.
Om placering
• Enheden må ikke placeres, så den står skråt, eller på et
•
•
sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller
hvor den udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når enheden eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan opstå pletter på eller
misfarvning af overfladen.
Hvis enheden flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis den placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde
i cd-afspilleren, hvilket kan forårsage funktionsfejl
i enheden. I så fald skal du tage disken ud og lade
enheden stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om varmeudvikling
• Varmeudvikling i enheden under brug er normalt, og
bør ikke give anledning til bekymring.
• Berør ikke kabinettet, hvis enheden har været brugt
•
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være
meget varmt.
Undgå at blokere ventilationsåbningerne bag
på enheden.
•
•
internettet, og har adgang til det fra andre enheder, kan
udenforstående med ondsindede hensigter oprette
uautoriseret adgang til det, afhængigt af
netværkskonfigurationen. Det kan forårsage skader,
f.eks. dataforfalskning. Hvis du vil undgå dette
problem, skal du udføre følgende handlinger, før du
tager anlægget i brug:
– Brug en router, og konfigurér den korrekt.
– Registrér det udstyr, der skal have adgang til
enheden.
Det er ikke tilladt at sende ophavsretligt beskyttede
produkter til eller efterlade ophavsretligt beskyttede
produkter på et eksternt netværk, som mange personer
har adgang til, uden forfatterens tilladelse, i henhold til
loven om ophavsret.
Om DLNA-understøttelse:
Dette produkt er designet i henhold til
DLNA-retningslinjerne v1.5. Produktet er udformet
med henblik på at opnå formel DLNA-godkendelse.
Produktet opgraderes eventuelt for at bevare
muligheden for at oprette forbindelse til netværket
og andre enheder.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan fovrænges
magnetisk. I det tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15
til 30 minutter og tænde for tv'et igen. Hvis problemet
ikke er løst, skal du flytte højttalerne længere væk fra tv'et.
Undgå at tabe enheden
Undgå at udsætte enheden for kraftige rystelser. Det kan
forårsage funktionsfejl i enheden.
Om lydstyrkeregulering
Ved flytning af enheden
Pludselig udsendelse af høj lydstyrke kan beskadige
højttalerne. Dæmp lydstyrken, før du starter afspilningen.
Flyt ikke enheden, mens der ligger en cd i den. Det kan
beskadige cd'en.
Hensyn til andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau af hensyn til dine
naboer, især om aftenen og natten.
Rengøring af kabinettet
Rengør enheden med en blød klud fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
70DK
Om understøttede diske
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
• Diske, som dette anlæg KAN afspille
– Lyd-cd'er
– CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)
• Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
– Cd-rom'er
– CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er optaget
• Denne enhed understøtter MP3-format, en
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
Musikdiske, der er kodet med teknologi til
ophavsretlig beskyttelse
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er
i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD).
I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse diske findes typer, der ikke overholder
cd-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.
Bemærkninger om diske
Bemærkning til DualDiscs
• Undgå at ridse eller klistre mærkater på disken.
• Cd'er, der ikke har standardformat (f.eks.
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt
lydmateriale på den anden side. Men da siden med
lydmateriale ikke passer til cd-standarden, kan
afspilning af dette produkt ikke garanteres.
•
•
•
•
stjerneformede, hjerteformede eller firkantede diske),
kan ikke afspilles på denne enhed. Enheden kan
beskadiges, hvis du forsøger at afspille dem.
Ved rengøring af disken, skal du bruge en blød klud og
tørre disken af fra midten og udad. Hvis disken er
meget snavset, skal du tørre den af med en let fugtet
klud efterfulgt af en tør klud. Undgå brug af
opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder,
rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er
beregnet til vinyl-lp'er, til rengøring af diske.
Undgå at placere diske på varme steder, herunder
steder, der er udsat for direkte sollys, i nærheden af
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, eller i
parkerede biler.
Undgå at bruge en udlejningsdisk eller en brugt disk,
hvor der er lim uden for den påsatte mærkat. I så fald
er der risiko for, at disken kan hænge fast i dele inde
i enheden, hvilket kan forårsage funktionsfejl.
Undgå at bruge en rensedisk, da den kan forårsage
funktionsfejl i enheden.
Forholdsregler/specifikationer
i musik-cd-format eller MP3-format, der
overholder ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
CD-R'er/CD-RW'er, som er optaget i multisession,
der ikke er afsluttet ved at ”lukke sessionen”
CD-R'er/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede
eller snavsede CD-R'er/CD-RW'er eller CD-R'er/
CD-RW'er, som er optaget med en ikke-kompatibel
optageenhed
CD-R'er/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet
korrekt
Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske)
Diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
samplingfrekvens på 32, 44.1 eller 48 kHz og en
bithastighed på 32 til 320 kbps. Hvis du afspiller en disk,
der er optaget med en anden samplingfrekvens eller
bithastighed, på denne enhed, stopper afspilningen
muligvis, der kan genereres høje lyde, lyden kan
springe, eller højttalerne kan beskadiges.
Hvis en fil på en disk har filtypenavnet MP3, men ikke
er en MP3-fil, kan enheden springe den pågældende fil
over, eller der kan opstå en funktionsfejl.
Denne enhed understøtter ikke filer, der er optaget
i MP3 Pro-format.
I følgende situationer kan den faktiske forløbne tid eller
den resterende tid for en MP3-fil afvige fra den viste tid.
– Under afspilning af en MP3-fil med variabel
bithastighed (VBR – Variable Bit Rate)
– Ved spoling frem eller tilbage
71DK
Specifikationer
Hovedenhed
SPECIFIKATIONER FOR LYDEFFEKT
UDGANGSEFFEKT OG SAMLET HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun amerikansk model)
Med 6-ohm belastning, begge kanaler drevne, fra
120 – 10,000 Hz, nominel 50 watt per kanal
minimum RMS-effekt, med ikke mere end 10%
samlet harmonisk forvrængning fra 250 milliwatt
til nominel udgangseffekt.
Forstærkerdel
Cd-afspiller-del
System:
Anlæg med cd og digital lyd
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Under 44,6 μW
* Denne stråling er den målte værdi på en afstand af
200 mm fra objektivlinsernes overflade på den
optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens:
20 Hz - 20 kHz
Europæiske modeller:
Signal-/støjforhold:
Udgangseffekt (nominel):
Mere end 90 dB
40 watt + 40 watt (6 ohm ved 1 kHz, 1% THD)
Dynamisk interval:
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference):
Mere end 90 dB
50 watt + 50 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
Musikstrømudgang (reference):
Tunerdel
60 watt + 60 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
AM-tunerdel:
Australsk model:
Indstillingsområde:
Udgangseffekt (nominel):
Europæisk model:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz tuningsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
40 watt + 40 watt (6 ohm ved 1 kHz, 1% THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference):
50 watt + 50 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
Udgangseffekt (nominel):
35 watt + 35 watt (6 ohm ved 1 kHz, 1% THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference):
43 watt + 43 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
Antenne:
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens:
400 kHz
FM-tunerdel:
Trådløst LAN-del
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
Understøttede standarder:
87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Antenne:
Radiofrekvens:
2,4 GHz
72
DK
FM-stueantenne
Antenneterminaler:
75 ohm ikke-balanceret
Mellemfrekvens:
Frekvens
Etiket
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
Bånd-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
Antenne:
237,488 MHz
13E
DAB/FM-stueantenne
239,200 MHz
13F
200 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB-/DAB+-tunerdel (kun
CMT-G2BNiP):
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Frekvensområde
DAB-/DAB+-frekvenstabel (Bånd-III)
iPod/iPhone-del
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320 kbps,
VBR
WMA: 48 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
188,928 MHz
7A
Samplingfrekvenser:
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
Woofer 130?mm, kegletype
Tweeter 25?mm, soft dome-type
206,352 MHz
9C
Nominel impedans:
208,064 MHz
9D
6 ohm
209,936 MHz
10A
Mål (B/H/D):
211,648 MHz
10B
Ca. 160 mm × 270 mm × 252 mm
213,360 MHz
10C
Vægt:
215,072 MHz
10D
Ca. 3,8 kg netto pr. højttaler
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
Kompatible iPod-/iPhone-modeller:
Se side 75.
USB-del
Understøttet bithastighed:
Forholdsregler/specifikationer
Højttaler
Højttalersystem:
2-vejs højttalersystem, basrefleks
Højttalerenheder:
73DK
Indgange/udgange
FM-antennestik:
75 ohm ikke-balanceret
DAB/DAB+-antenneterminal:
75 ohm, F-hunstik
AUDIO IN (RCA):
Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm
SPEAKERS:
Til tilslutning med en impedans på 6 – 16 ohm
(USB)-port:
Type A, maksimal strøm 1 A
NETWORK
port:
10BASE-T/100BASE-TX
Generelt
Strømkrav:
Europæiske modeller:
220 V – 230 vekselstrøm, 50/60 Hz
Australsk model:
230 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
220 V - 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug:
50 watt
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 220 mm × 141 mm × 335 mm
Vægt (ekskl. højttalere):
Ca. 5,6 kg
Medfølgende tilbehør:
Se side 10.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Strømforbrug ved standby: 0,5 W
74DK
iPod/iPhone-modeller, der er kompatible med
dette anlæg
Du kan bruge følgende iPod/iPhone-modeller på denne enhed. Opdater din iPod/iPhone med den nyeste
software, inden du tager den i brug.
iPod touch
3. generation
iPod touch
2. generation
iPod touch
1. generation
iPod nano
6. generation
iPod nano
5. generation
(videokamera)
iPod nano
4. generation
(video)
iPod nano
3. generation
(video)
iPod nano
2. generation
(aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Forholdsregler/specifikationer
iPod touch
4. generation
75DK
Ordliste
AAC
LAN
Router
Forkortelse for Advanced Audio
Coding. En standard for
komprimering af lydfiler, der er
fastlagt af MPEG (Motion Picture
Experts Group), en arbejdsgruppe
under ISO (International
Organization for Standardization)/
IEC (International Electrotechnical
Commission).
Forkortelse for Local Area Network.
LAN er et generelt navn for netværk,
der er konfigureret til
kommunikation mellem enheder,
herunder computere, printere og
faxmaskiner i relativt små områder,
f.eks. kontorer eller bygninger.
En enhed, der forbinder netværk og
konverterer de enkelte netværks
protokoller og adresser. Det er
nødvendigt med en router, når flere
netværksenheder skal have
forbindelse til internettet. Ordet
”router” kan også henvise til en af
disse enheder.
Bithastighed
Bithastigheden er en måleangivelse
af datamængden udtrykt i bit
pr. sekund (bps).
Byte
En af de fundamentale enheder, der
bruges til at udtrykke digitaliserede
data i computere. Digitaliserede data
udtrykkes normalt i de binære tal nul
og et. En enkelt dataenhed er én bit.
En byte består af otte bit.
DLNA
Forkortelse for Digital Living
Network Alliance. DLNA er en
nonprofit-organisation, som
fastlægger designretningslinjer for
digitalt indhold, der deles via
netværk.
Du finder flere oplysninger på:
http://www.dlna.org/home/
DNS
Forkortelse for Domain Name
System. En server, der oversætter
domænenavne til IP-adresser eller
IP-adresser til domænenavne. Et
DNS identificeres af en IP-adresse.
Kaldes også en ”DNS-server”.
Internettjenesteudbyder
En virksomhed, der tilbyder en
internet-forbindelsestjeneste.
IP-adresse
IP-adresser omfatter normalt fire
grupper med hver tre tal adskilt af et
punktum (f.eks. 192.168.239.1). Alle
enheder på et netværk skal have en
IP-adresse.
76DK
MAC-adresse
Forkortelse for Media Access
Control-adresse. Et
identifikationsnavn, der er tildelt til
alle netværksenheder. Hver enhed
har sin egen adresse, og der er ingen
dublerede adresser. En MAC-adresse
kan være nødvendig, når enheden
skal identificeres adskilt fra andre
enheder (f.eks. en DLNA-server).
MP3
Forkortelse for MPEG 1 Audio
Layer-3. En standard for
komprimering af lydfiler, der er
fastlagt af MPEG (Motion Picture
Experts Group), en arbejdsgruppe
under ISO (International
Organization for Standardization).
Den gør det muligt at komprimere
lydfiler til ca. 1/10 af en standard-cd's
datastørrelse. Da
MP3-kodningsalgoritmen er
offentlig, er der flere kodere/
dekodere, der overholder denne
standard. MP3-standarden er derfor
meget brugt på computerområdet.
Netværksnøgle
(sikkerhedsnøgle)
En krypteringsnøgle, der bruges til at
begrænse de enheder, der kan
kommunikeres med. Bruges til at
forøge sikkerheden for enheder, der
kommunikerer med en trådløs
LAN-router/et trådløst
adgangspunkt.
Proxy
Et program eller en server, der giver
computere bag en firewall
internetadgang eller sikrer hurtigere
download af websider.
SSID
Forkortelse for Service Set IDentifier.
Et navn, der identificerer et bestemt
adgangspunkt på et trådløst IEEE
802.11-LAN. Hvis en klientenhed
skal oprette forbindelse til et
adgangspunkt, skal den være
indstillet med den samme SSID.
SSID'er kan indeholde op til 32 tegn.
Der bruges også normalt en
netværksnøgle for at forøge
sikkerheden. I det tilfælde kan der
ikke oprettes forbindelse,
medmindre SSID'en svarer til
netværksnøglen.
WEP
Forkortelse for Wired Equivalent
Privacy. En krypteringsnøgle, der
bruges på trådløse LAN-netværk.
Ligesom en IEEE-standard, der er
baseret på
RC4-algoritmekryptografien, bruges
WEP til at sikre trådløse IEEE
802.11b-netværk. Under
transmissionen af en meddelelse
mellem et trådløst
LAN-adgangspunkt og en
klientenhed krypterer afsendersiden
dataene, og modtagersiden
dekrypterer dem. Kommunikationen
forudsætter, at begge enheder bruger
en fælles kodenøgle, der kaldes
”WEP-nøglen”. Krypteringsniveauet
angives af nøglens bitantal, f.eks.
64 bit eller 128 bit. Jo højere antal bit,
jo højere sikkerhedsniveau.
WMA
Forkortelse for Windows Media
Audio. WMA er en teknologi til
lydkomprimering, der er udviklet af
Microsoft Corporation, som gør det
muligt at komprimere lydfiler til ca. 1/
22 af en standard-cd's datastørrelse.
WPA
Forkortelse for Wi-Fi Protected
Access. En krypteringsstandard for
trådløse LAN-netværk, der er fastlagt
af Wi-Fi Alliance med henblik på at
afhjælpe en række alvorlige
sikkerhedsproblemer i WEP-systemet.
Ud over netværksnavnet (SSID) og
krypteringsnøglen (WEP) bruger
denne protokol et framework til
brugergodkendelse med navnet
”EAP” (Extensible Authentication
Protocol) og en protokol med navnet
”TKIP” (Temporal Key Integrity
Protocol), som automatisk opdaterer
krypteringskoden med regelmæssige
mellemrum for at forøge sikkerheden.
DAB-relaterede udtryk
(Digital Audio
Broadcasting) (kun
CMT-G2BNiP)
DLS (Dynamic Label Segment)
Den tekst, der vises for hver kanal
eller tjeneste.
Ensemble label
I DAB sendes der flere digitale
radiokanaler ved hjælp af en enkelt
radiotransmission eller -frekvens.
En gruppe kanaler, der sendes på
denne måde, kaldes et ”ensemble”,
og ”ensemble label” er navnet på en
sådan gruppe.
Service label
Navnet på en enkelt digital
radiokanal eller -tjeneste.
WPA2
WPS
Forkortelse for Wi-Fi Protected
Setup. En standard for trådløse
netværk, der er fastlagt af Wi-Fi
Alliance, som gør det muligt for dig
nemt at konfigurere et trådløst
netværk. Der findes både en
trykknapløsning og en
pinkodeløsning.
Forholdsregler/specifikationer
Forkortelse for Wi-Fi Protected
Access 2. En krypteringsstandard
for trådløse LAN-netværk. Denne
standard, der er en opgraderet
version af WPA, som er fastlagt
af Wi-Fi Alliance, bruger
AES-kryptografi (Advanced
Encryption Standard), der giver
en højere sikkerhed end WPA.
77DK
Indeks
A
H
M
AAC 76
Adgangspunkt 23
Adgangstilladelse 55
Afspilningstilstand 51
Afspilningstimer 59
AirPlay 47
Alfabetisk søgning 53
Antenne til trådløst
lokalnetværk 19
Automatisk standby 21
Home Network, funktion 36
Lytte 40
Serverindstilling 36
Yderligere
netværksindstillinger 54
Højttalerfødder 18
MAC-adresse 76
Medfølgende tilbehør 10
Menubetjening 15
MP3 28
Musik Services
Forudindstillet 43
Valgmenu 43
Musiktjenester 42
B
Bas 57
C
CD 28
D
DAB-stueantenne 17
DAB-tuner 30
Dele og knapper 11
Diskant 57
DLNA 8
DNS 76
F
Fast IP-adresse 24, 27
Fejlfinding 61
Fjernbetjening 12
FM-stueantenne 17
FM-tuner 30
Forholdsregler 70
Forudindstillet
Musik Services 43
Tuner 31
Funktioner 8
G
Gentaget afspilning 28, 34,
41, 51
78DK
I
Indstillingen Manual
Adgangspunkt 25
IP-adresse 24, 27
Proxyserver 24, 27
Indstillinger
Adgangstilladelse 55
Display 60
Lyd 57
Netværkstilslutning 22
Server 36
Timer 58
Ur 20
Windows 7 37
Windows Vista/XP 38
Yderligere
netværksindstillinger 54
Internet 42
IP-adresse 24, 27, 76
iPod/iPhone 19, 33
Dock-adaptere 19
Lytte 33
Oplade 33
Understøttede modeller 75
K
Kabelforbundet netværk 26
L
Listebetjening 15
Lydeffekt 57
Lydformat 34, 40
Lydkilder
Tilgængelige 8
N
Navn på enheden
Omdøbe 56
Netværksindstillinger 22
Kabelforbundet 26
Kontrollere 54
Tilslutningsmetode 22
Trådløs 23
Yderligere indstillinger 54
Netværksnavn 23
Netværksstandby 54
Nøgleord 53
O
Opdatering 49
Oplysninger om displayet 60
Oprettelse af programmer 52
P
PARTY STREAMING 45
Deltage 46
Starte 45
Yderligere indstilling 56
Programmeret
afspilning 28, 35, 51
Proxyserver 24, 27, 76
R
Redigere
Enhedsliste 55
Serverliste 39
Registreringskode 44
S
U
Server 36
Liste 39
Lydformat 40
Lytte 40
Opdatere 39
Slette 39
Windows 7 37
Windows Vista/XP 38
Serverliste
Opdatere 39
Slette 39
Signalstyrkeindikator for
trådløst lokalnetværk 19
Sikkerhedsnøgle 76
Sleeptimer 58
SSID 23, 76
Standardgateway 24, 27
Standbyindikator
Farve 11
Unormal tilstand 61
Ur 20
USB-enhed 34
V
Vilkårlig afspilning 28, 35,
41, 51
W
Wake-on-LAN 40
Websted for kundesupport 61
WEP 76
Windows 7 37
Windows Media Player 11 38
Windows Media Player 12 37
Windows Vista/XP 38
WMA 77
WPA 77
WPA2 77
WPS 25, 77
PIN-kode 26
Tryk-knap 25
T
Forholdsregler/specifikationer
Tegnindtastning 14
Tilslutning af enheden 16
Tilslutninger
Antenne 16, 17
AUDIO IN 50
DLNA 8
Dock-adaptere til iPhone 19
Hjemmenetværk 22
Højttalerledninger 16, 17
Kabelforbundet 26
Netledning 16, 17
Netværkskabel 18
Trådløs 23
Timer 58
Afspilningstimer 59
Sleeptimer 58
Trådløst netværk 23
Søg 23
Tuner 30
Forudindstillet 31
Indledende DAB-scanning 31
Lytte 30
Tuning Mode 30
79DK
Varemærker osv.
• PARTY STREAMING og PARTY STREAMING
logoerne er varemærker tilhørende Sony Corporation.
• VAIO og VAIO Media er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er
givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
•
•
•
•
•
og Windows Media er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret
i USA og andre lande.
iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.
”Made for iPod” og ”Works with iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive
tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret
af udvikleren til at opfylde Apples standarder
for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed
eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder.
”
” er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er
•
•
•
•
•
•
•
80DK
varemærker, servicemærker eller certifikationsmærker
for Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN er et varemærke tilhørende
International Business Machines Corporation i USA.
Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
De systemnavne og produktnavne, der er angivet
i denne manual, er generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
producenter.
I denne manual omtales Microsoft Windows XP Home
Edition, Microsoft Windows XP Professional og
Microsoft Windows XP Media Center Edition som
Windows XP.
I denne manual omtales Microsoft Windows Vista
Home Basic, Microsoft Windows Vista Home
Premium, Microsoft Windows Vista Business og
Microsoft Windows Vista Ultimate som
Windows Vista.
I denne manual omtales Microsoft Windows 7 Starter,
Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft
Windows 7 Professional og Microsoft Windows 7
Ultimate som Windows 7.
Mærkerne ™ og ® er udeladt i denne manual.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SONY SOFTWARE
Du bør læse følgende aftale nøje, før du bruger SONY SOFTWARE (defineret nedenfor). Brug af SONY SOFTWARE
betyder din accept af aftalen. Hvis du ikke kan acceptere den, er du ikke autoriseret til ar bruge SONY SOFTWARE.
VIGTIGT - LÆSES OMHYGGELIGT: Slutbrugerlicensaftalen (”EULA”) er en juridisk aftale mellem dig og
Sony Corporation (”SONY”), producenten af din Sony- hardwareenhed (”PRODUKTET”) og licensgiveren af SONY
SOFTWARE. Al Sony-software og tredjepartssoftware (som ikke er underlagt egen separat licens), der er inkluderet med
PRODUKTET, og alle opdateringer og opgraderinger dertil omtales heri som ”SONY SOFTWARE”. Du må kun bruge
SONY SOFTWARE sammen med PRODUKTET.
Når du bruger SONY SOFTWARE, er du indforstået med at være underlagt vilkårene i denne EULA. Hvis du ikke kan
acceptere vilkårene i denne EULA, ønsker SONY ikke at give dig licens til SONY SOFTWARE. I så fald må du ikke bruge
SONY SOFTWARE.
SONY SOFTWARELICENS
SONY SOFTWARE er beskyttet af ophavsret og internationale aftaler om copyright samt andre love og aftaler om
intellektuel ejendomsret. SONY SOFTWARE gives i licens, og sælges ikke.
UDSTEDELSE AF LICENS
Alle titel-, copyright- og andre rettigheder i og til SONY SOFTWARE ejes af SONY eller dets licensgivere. EULA giver dig
kun ret til at anvende SONY SOFTWARE til personlig brug.
BESKRIVELSE AF KRAV, RESTRIKTIONER, RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER
Begrænsninger. Du må ikke kopiere, modificere, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere SONY
SOFTWARE helt eller delvist.
Adskillelse af komponenter. SONY SOFTWARE gives i licens som et enkelt produkt. Dets komponentdele må ikke
skilles ad.
Leje. Du må ikke leje eller lease SONY SOFTWARE.
Overdragelse af software. Du må kun permanent overdrage alle dine rettigheder i henhold til denne EULA, når SONY
SOFTWARE overdrages sammen med og som en del af PRODUKTET, såfremt du ikke beholder nogen kopier, du
overdrager al SONY SOFTWARE (herunder, men ikke begrænset til alle kopier, komponentdele, medier,
instruktionsmanualer, andre trykte materialer, elektroniske dokumenter, genoprettelsesdiske og denne EULA),
og modtageren accepterer vilkårene i denne EULA.
Ophævelse. Uden præjudice af eventuelle andre rettigheder, kan SONY ophæve denne EULA, hvis du ikke opfylder
vilkårene for denne EULA. I så fald skal du, på opfordring fra SONY, sende PRODUKTET til en af SONY fremført
adresse, hvorefter SONY vil returnere PRODUKTET til dig snarest muligt, når SONY SOFTWARE er slettet fra
PRODUKTET.
Forholdsregler/specifikationer
Brug på et enkelt PRODUKT. SONY SOFTWARE må kun bruges sammen med et enkelt PRODUKT.
Tavshedspligt. Du accepterer at hemmeligholde information i SONY SOFTWARE, som ikke er offentligt kendt, og ikke
at afsløre sådan information for andre uden forudgående skriftlig tilladelse fra SONY.
AKTIVITETER MED HØJ RISIKO
SONY SOFTWARE er ikke garanteret fejlfri og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som
online kontroludstyr i farlige omgivelser, der kræver fejlfri drift, f.eks. i atomanlæg, luftnavigations- eller
kommunikationssystemer, kontrol af luftrum, hjertemassageudstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SONY SOFTWARE
kunne medføre døden, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade (”Aktiviteter med høj risiko”). SONY og
dets underleverandører fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte eller indirekte garanti for egnethed til Aktiviteter med
høj risiko.
81DK
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR SONY SOFTWARE
Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brug af SONY SOFTWARE sker for din egen risiko. SONY SOFTWARE
leveres ”SOM DEN ER OG FOREFINDES” og uden nogen garanti af nogen art, og SONY, dets leverandører og
SONY-licensgivere (i denne SEKTION alene samlet kaldet ”SONY”) FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY STILLER INGEN GARANTI FOR, AT
FUNKTIONERNE I SONY SOFTWARE ER FEJLFRI ELLER OPFYLDER DINE KRAV, OG SONY KAN IKKE
GARANTERE, AT FUNKTIONALITETEN AF SONY SOFTWARE BLIVER KORRIGERET. SONY HVERKEN
GARANTERER ELLER FOREGIVER NOGET VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN
AF SONY SOFTWARE HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY ELLER EN
SONY-AUTORISERET REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI ELLER NOGEN UDVIDELSE AF
OMFANGET AF DENNE GARANTI. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF
STILTIENDE GARANTIER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE UDELUKKELSE IKKE GÆLDER FOR DIG.
Uden begrænsning af det foregående, fremføres det specifikt, at SONY SOFTWARE ikke er designet eller beregnet til brug
på noget andet produkt end PRODUKTET. SONY stiller ingen garanti for, at noget produkt, nogen software, noget
indhold eller nogen data oprettet af dig eller en tredjepart ikke kan blive beskadiget af SONY SOFTWARE.
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONY, DETS LEVERANDØRER OG SONY-LICENSGIVERE (i denne SEKTION ALENE samlet kaldet ”SONY”) KAN
IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER VEDRØRENDE
SONY SOFTWARE SOM FØLGE AF ELLER BASERET PÅ NOGEN MISLIGHOLDELSE AF NOGEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE GARANTI, KONTRAKTBRUD, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN
JURIDISK TEORI. SÅDANNE SKADER OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB,
OMSÆTNINGSTAB, DATATAB, MISTET BRUG AF PRODUKTET ELLER NOGET TILHØRENDE UDSTYR,
NEDETID SAMT BRUGERENS TID, UANSET OM SONY ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS SAMLEDE ANSVARSPLIGT OVER
FOR DIG UNDER NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT
FAKTISK ER BETALT FOR NETOP SONY SOFTWARE.
EKSPORT
Hvis du bruger eller overfører SONY SOFTWARE ind i eller ud af et andet land end der, hvor du er bosiddende,
skal du overholde gældende lovgivning for eksport, import og toldregler.
GÆLDENDE LOVGIVNING
Denne EULA skal udlægges, være styret af, fortolkes og anvendes i overensstemmelse med lovgivningen i Japan, uden
hensyntagen til eventuelle konflikter med lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, er
udelukkende underlagt retskredsen og jurisdiktionen hos domstolene i Tokyo, Japan, og du og SONY erklærer jer hermed
indforstået med retskredsen og jurisdiktionen i disse domstole. DU OG SONY AFSKRIVER JER RETTEN TIL EN
DOMSFORHANDLING MED JURY ANGÅENDE NOGEN SAG, DER MÅTTE OPSTÅ I HENHOLD TIL ELLER
VEDRØRENDE DENNE EULA.
ALVORLIGHED
Selv om nogen del af denne EULA skulle regnes for ugyldig eller uden retskraft, vil andre dele stadig gælde.
Hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med denne EULA eller den begrænsede garanti herunder, kan du kontakte
SONY ved at skrive til SONY på den kontaktadresse, som er anført på det garantikort, der er inkluderet i produktpakken.
82DK
Forholdsregler/specifikationer
83DK
©2011 Sony Corporation
4-299-598-11(1) (DK)
Download PDF

advertising