Sony | CMT-G2NiP | Sony CMT-G2NiP Lynvejledning til opsætning og start

4-299-599-11(1) (DK)
Micro HI-FI Component System
CMT-G2NiP/G2BNiP
Hurtig installationsvejledning
til trådløst netværk og adgang til internettjenester
2
Tilslutning af systemet til
hjemmenetværket
Metoden til søgning efter adgangspunktet introduceres i denne vejledning.
Hvis du ønsker oplysninger om andre metoder til netværkstilslutning, ud over søgning efter
adgangspunktet, kan du se
 ”Tilslutning af systemet til hjemmenetværket” i betjeningsvejledningen
I denne Hurtig installationsvejledning forklares det, hvordan du slutter CMT-G2NiP/G2BNiP Micro
HI-FI Component System til dit trådløse hjemmenetværk, og hvordan du bruger de funktioner, der
kan bruges over et trådløst netværk.
1
2
Musiktjenester
1 Tryk på  (tænd/sluk) for at tænde for systemet.
2 Vælg funktionen HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller
AirPlay.
6
Hvis skærmen med netværksindstillinger ikke vises, skal du trykke
på OPTIONS. Tryk på / for at vælge ”Network”, og tryk derefter
på ENTER. Vælg ”Settings”, og tryk derefter på ENTER.
Server (PC)
Stream lydindhold
3 Vælg ”Wireless LAN Settings”, og tryk derefter på ENTER.
2-9
Hvis der vises ”Change Setting?”, skal du vælge ”OK”.
4 Vælg ”Access Point Scan”, og tryk derefter på ENTER.
DLNA-afspiller
Afspil lydindhold, som er
gemt på en server (PC)
Hjemmenetværk
5 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID) fra listen, og tryk
derefter på ENTER.
6 Indtast sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle, WPA/WPA2nøgle), og tryk derefter på ENTER.
Router til trådløst
lokalnetværk/
adgangspunkt
Sikkerhedsnøglen vises som standard som ”*****.” Tryk på DISPLAY
gentagne gange for at kryptere og vise sikkerhedsnøglen.

Lytte til musiktjenester
Du kan lytte til forskellige musiktjenester, som tilbydes på internettet.
Lytte til musik, der er gemt på din server (PC)


Du kan lytte til lydindhold, som er gemt på en server (PC), der understøtter
DLNA-standarder, via dit hjemmenetværk.
 Tryk på CHARACTER gentagne gange for at vælge tegntypen (vælg
”abc” for indtastning af små bogstaver, ”ABC” for store bogstaver og
”123” for tal).
 Tryk på den tilsvarende nummer-/bogstavknap for at indtaste det
ønskede tegn, og tryk derefter på  for at flytte markøren til den
næste indtastningsposition.
 Tryk på ENTER for at gemme tekststrengen.
7 Vælg ”Auto” for IP-indstillingen, og tryk derefter
på ENTER.
©2011 Sony Corporation
8 Vælg ”Do Not Use” for proxyindstillingen, og tryk derefter
på ENTER.
1
9 Vælg ”OK”, og tryk derefter på ENTER.
Inden brug af systemet
Hvis der vises ”Complete!”, skal du trykke på ENTER.
Isæt batterier i fjernbetjeningen.
Bemærk
Hvis dit netværk ikke er sikret med kryptering (ved brug af sikkerhedsnøglen), vises
skærmen med sikkerhedsindstillinger ikke i trin 6.
R6 (størrelse AA)  2
3
Tilslut netledninger og højttalerledninger.
Lytte til musiktjenester
Du kan lytte til forskellige musiktjenester, som tilbydes på internettet.
Højttalerledninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om musiktjenester, kan du se
 http://www.sony.net/audio/musicservices
Til højttalere
Til en stikkontakt
Netledning
Sort ()
Sort ()
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at vælge eksempelvis ”vTuner” som
musiktjeneste på internettet.
Kontroller følgende oplysninger
Du vil blive bedt om at vælge eller indtaste følgende oplysninger, når du angiver netværksindstillingerne.
Kontroller følgende oplysninger på forhånd, og skriv dem på den afsatte plads nedenfor.
Netværksnavn (SSID)*:
Sikkerhedsnøgle (WEP-nøgle, WPA/WPA2-nøgle)*:
1
1 Tryk på MUSIC SERVICES.
En liste over de tjenesteudbydere, som systemet kan tilsluttes, vises
2 Vælg ”vTuner”, og tryk derefter på ENTER.
3 Vælg den ønskede mappe eller station, og tryk derefter
på ENTER.
*Disse oplysninger finder du på en mærkat på din router til trådløst netværk/dit adgangspunkt,
i betjeningsvejledningen, eller få dem fra den person, der opsatte dit trådløse netværk, eller i de oplysninger, du har
modtaget fra din internetudbyder.
2-3
 Tryk på / for at vælge elementet.
 Tryk på ENTER for at gå til den næste mappe eller lytte til stationen.
 Tryk på BACK for at gå tilbage til den forrige mappe.
4
Lytte til musik, der er gemt på din
server (PC)
Du kan lytte til lydindhold, som er gemt på en server (PC), der understøtter DLNA-standarder, via dit
hjemmenetværk.
Du skal opsætte serveren (PC'en) på forhånd. Hvis du kommer ud for problemer, mens systemet er
tilsluttet et netværk, skal du bekræfte netværksstatus og -indstillinger.
Hvis du ønsker flere oplysninger om serverindstillingerne for andre servere end Windows 7,
Windows Vista eller Windows XP, kan du se
 Betjeningsvejledninger eller i hjælpen til de respektive servere, osv.
Ved brug af Windows Vista/XP
I dette afsnit forklares det, hvordan du opsætter Windows Media Player 11. der er installeret
på Windows Vista/XP*.
*Windows Media Player 11 er ikke installeret på Windows XP fra fabrikken. Gå til Microsofts websted,
download installationsprogrammet, og installer derefter Windows Media Player 11 på din PC.
Hvis du ønsker oplysninger om brugen af Windows Media Player 11, kan du se
 Hjælp til Windows Media Player 1
 Gå til [Start] – [All Programs/Alle programmer].
 Vælg [Windows Media Player].
 Vælg [Media Sharing.../Mediedeling...] i menuen [Library/Bibliotek].
Hvis du bruger Windows XP, skal du gå til trin .
 Når der vises
Tip
 DLNA er en forkortelse for Digital Living Network Alliance. Det er navnet på en organisation, der fastlægger
retningslinjer (DLNA-retningslinjer), og det er også navnet på den metode, der gør det muligt for enheder i et hus at
dele digitalt indhold (f.eks. musikdata, billeddata osv.) over et hjemmenetværk.
 Når du kontrollerer netværksstatus og -indstillinger, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge ”Network” –
”Information” – det ønskede indstillingselement i menuen.
Opsætning af serveren (PC)
, skal du vælge [Networking.../Netværk...].
Vinduet [Network and Sharing Center/Netværks- og
delingscenter] vises.
 Vælg [Customize/Tilpas].
Vinduet [Set Network Location/Angiv netværksplacering]
vises.
Ved brug af Windows 7
I dette afsnit forklares det, hvordan Windows Media Player 12, som er installeret fra fabrikken, opsættes.
Hvis du ønsker flere oplysninger om brugen af Windows Media Player 12, kan du se
 Hjælp til Windows Media Player 12
 Marker [Private/Privat], og vælg [Next/Næste].
 Gå til [Start] – [Control Panel/Kontrolpanel].
 Vælg [View network status and tasks/Vis netværksstatus og -opgaver] under [Network and
Internet/Netværk og internet].
Vinduet [Network and Sharing Center/Netværks- og delingscenter] vises.
Bemærk
Hvis det ønskede element ikke vises på skærmen, kan du prøve at ændre skærmtypen i Kontrolpanel.
 Vælg [Public network/Offentligt tilgængeligt netværk] under
[View your active networks/Vis dine aktive netværk].
Vinduet [Set Network Location/Angiv netværksplacering]
vises.
Hvis skærmen viser et andet netværk end [Public network/
Offentligt tilgængeligt netværk], skal du gå til trin .
 Kontroller, at [Location type/Placeringstype] er ændret til [Private/Privat], og vælg [Close/Luk].
 Kontroller, at der vises [(Private network/Privat netværk)] i vinduet [Network and Sharing Center/
Netværks- og delingscenter], og luk vinduet.
 Hvis [Share my media/Del mine medier] i vinduet [Media
sharing/Mediedeling], som vises i trin  ikke er markeret,
skal du markere [Share my media/Del mine medier] og
derefter vælge [OK].
Der vises en liste med enheder, der kan tilsluttes.
 Vælg [Home network/Hjemmenetværk] eller [Work network/Arbejdsnetværk] afhængigt af,
i hvilket miljø systemet bruges.
 Følg anvisningerne på skærmen afhængigt af, i hvilket miljø systemet bruges.
Når indstillingerne er angivet, skal du bekræfte, at elementet under [View your active networks/
Vis dine aktive netværk] er ændret til [Home network/Hjemmenetværk] eller [Work network/
Arbejdsnetværk] i vinduet [Network and Sharing Center/Netværks- og delingscenter].
 Vælg [Change advanced sharing settings/Rediger
avancerede delingsindstillinger].
 Vælg [Settings.../Indstillinger...], som vises ved siden af [Share my media to:/Del mine medier med:].
 Marker [Allow new devices and computers automatically/Tillad nye enheder og computere
automatisk], og vælg [OK].
Bemærk
Fjern markeringen af dette element, når du har bekræftet, at systemet kan sluttes til serveren og afspille lydindhold,
der er gemt på serveren.
Afspil musik, der er gemt på din server (PC)
1
1 Tryk på HOME NETWORK.
2 Vælg den server, der skal tilsluttes, og tryk derefter
på ENTER.
 Vælg [Choose media streaming options.../Vælg indstillinger
for mediestreaming...] i [Media streaming/Mediestreaming].
Hvis serverlisten ikke vises, skal du trykke på OPTIONS og vælge ”Refresh”.
2-4
3 Vælg det element, du ønsker at afspille (afspilningsliste,
album, mappe, osv.), og tryk på ENTER.
Hvis der vises et andet element, skal du gentage trin 3, indtil det ønskede
element vises.
2
4 Vælg det nummer, du ønsker at afspille, og tryk derefter
på ENTER.
 Hvis der vises [Media streaming is not turned on/Mediestreaming er ikke slået til] i vinduet [Media
streaming options/Indstillinger for mediestreaming], skal du vælge [Turn on media streaming/Slå
mediestreaming til].
 Vælg [Allow all/Tillad alle].
Vinduet [Allow All Media Devices/Tillad alle medieenheder]
åbnes. Hvis alle enheder i det lokale netværk er indstillet til
[Allowed/Tilladt], skal du vælge [OK] og lukke vinduet.
 Vælg [Allow all computers and media devices/Tillad alle computere og medieenheder].
 Vælg [OK] for at lukke vinduet.
Brug af funtionen AirPlay
Du kan afspille lydindhold på iOS-enheder på netværket, f.eks. iPhone, iPad eller iPod touch eller i iTunes.
Se ”Brug af Airplay” i betjeningsvejledningen.
Fejlfinding
Hvis du ønsker løsninger til almindelige problemer og detaljer om fejlmeddelelser, kan du se
 ”Fejlfinding” i betjeningsvejledningen
Websteder med kundesupport
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/
Kunder i Oceanien: http://www.sony-asia.com/support
Download PDF

advertising