Sony | CMT-V11iP | Sony CMT-V11iP Hi-fi-system Betjeningsvejledning

4-462-381-11 (1) (DK)
Apparatets for- og bagside
Betjening
Apparat (fra oven)
Fjernbetjening
Afspilning af en CD/MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk på FUNCTION  flere gange på enheden.
2 Åbn CD-dækslet.
Personal Audio System
Det maksimale antal:
mapper er 255* (inklusive rodmappen).
MP3-filer er 512.
MP3-filer i hver enkelt mappe er 512.
mappeniveauer (i træstrukturen til filer) er 9.
Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning,
MP3-optagere og -optagemedier garanteres ikke. Inkompatible
MP3-diske kan genere støj, der kan være lydafbrydelser, eller de
kan muligvis slet ikke afspilles.
DK Betjeningsvejledning
 Skærmpanel
Når der tændes for systemet, vises indstillingsstatussen på skærmpanelet.
Når systemet skifter til standbytilstand, forsvinder indstillingsstatussen fra skærmpanelet.
Fremstilling af dit eget program
(programmeret afspilning)
Hvis du har registreret en radiostation ind på det
forudindstillede nummer 7 eller højere, skal du trykke
på TUNING MODE , indtil der vises "PRESET",
og derefter trykke på +/  flere gange for at vælge
det ønskede forudindstillede nummer.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden flere gange.
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, indtil der vises
"PGM", mens afspilleren er stoppet.
Fjernbetjeningssensor
©2013 Sony Corporation
3 Vælg en mappe (kun MP3-disk).
Fjernstyringsindikator
+/  flere gange for at vælge den
Tryk på
ønskede mappe.
3 Isæt en disk.
CMT-V11iP
Tryk med to fingre midt på disken, indtil den låser
på plads på i den rette position.
Sæt en disk i, så mærkatsiden
vender fremad.
CD-dæksel
(CD-rum)
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU
og andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
AC-adapteren er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve
hovedenheden er slukket.
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet
til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der
skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Navnepladen er placeret nederst på ydersiden af
hovedenheden og på overfladen af AC-adapteren.
Bemærkninger om DualDisc
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket på AC-adapteren bruges til
at koble AC-adapteren fra elnettet, skal den kobles til en
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis den
ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild
eller lignende.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er et
KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket er placeret
nederst på ydersiden
af hovedenheden.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål
vedrørende service eller garanti, henvises der
til de adresser, der leveres i særskilte serviceeller garantidokumenter.
Til kunder i Europa og Australien
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
separate opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Tilbehør: Fjernbetjening
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan
også udføres med knapperne på apparatet, som har
de samme eller tilsvarende navne.
Tryk på  (Åbn/Luk)  på enheden.
Der vises "READING".
Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage
og korrosion.
5 Start afspilningen.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk
på   på enheden.
Sådan skubbes en disk ud
Tryk  (Åbn/Luk)  på enheden, og tag disken ud
ved at tage fat i kanten af disken, mens du holder en
finger på spindlen.
Bemærkninger
Kom godt i gang
Tilslutning af iPod/iPhone
Tilslut en iPod/iPhone til
USB-porten  ved hjælp
af et USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone.
Indstilling af uret
En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt
audiomateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
1 Tryk på   for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge tilstanden
til indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke på / 
Musikdiske, der er kodet med copyrightbeskyttelsesteknologi
3
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der
er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden
(CD). I de seneste år har en række pladeselskaber
markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke
overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
flere gange for at vælge "CLOCK", og derefter trykke
(enter) .
på
Tryk på /  flere gange for at indstille timetallet,
(enter) .
og tryk derefter på
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker strømforsyningskablet
ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for systemet
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
Licens og varemærker
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning
er mærkerne og ikke angivet.
CD-dækslet  lukkes automatisk, hvis der går nogle minutter uden
betjening, mens CD-dækslet er åbent.
Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant,
stjerne). Disken kan forsvinde ind i systemet og forårsage uoprettelig
skade.
Hvis du trykker på /  med CD-dækslet åbent, lukker systemet
automatisk CD-dækslet.
Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester,
da det kan forhindre normal funktion.
Når du skubber en disk ud, skal du holde i diskens kant. Du må ikke
røre ved overfladen.
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Vælge et nummer
eller en fil
Finde et sted
i et nummer
eller en fil
Tryk på
  (eller   på enheden).
Tryk på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 .
/ // .
Hold / 
(eller /  på enheden)
nede under afspilning, og slip
knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget
REPEAT  flere gange, indtil
afspilning
der vises " " eller " 1".
Skubbe en disk ud   på enheden.
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har FLDR (SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
 Strøm (DC IN 9,5 V)
 Antenner
1 Tilslut AC-adapteren til enheden.
2 Sæt AC-adapteren i en stikkontakt.
Find en placering og en retning, der giver en god
modtagelse, og sæt derefter AM-antennen op.
Hold antennen væk fra netledningen for at undgå,
at der opfanges støj.
 AUDIO IN-stik
Tilslut en ekstern lydkomponent.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
7 Når du vil afspille dit program med numre eller filer,
skal du trykke på   (eller   på enheden).
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du
fjerner disken fra diskrummet  eller trækker
netledningen ud.
Hvis du vil afspille det samme program igen, skal
du trykke på   (eller   på enheden).
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk på PLAY MODE  flere gange, indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er stoppet.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke
afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille disse filer,
vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Vælg TUNER-funktionen.
Tryk på TUNER FM/AM FUNCTION 
på fjernbetjeningen flere gange, eller tryk
på FUNCTION  på enheden flere gange.
Automatisk søgning
Tryk på TUNING MODE  flere gange, indtil der
vises "AUTO", og tryk derefter på +/ . Søgningen
stopper automatisk, når en station er indstillet, og
"TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer)
lyser på skærmen.
Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen ikke stopper,
skal du trykke på   for at stoppe søgningen og
derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du har indstillet en station med RDS-tjenester
(kun europæisk model), udsendes der også
oplysninger som f.eks. navn på tjeneste eller station.
Manuel indstilling
Tryk på TUNING MODE  flere gange, indtil der
vises "MANUAL", og tryk derefter på +/  flere
gange for at stille ind på den ønskede station.
Tip
Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller systemet alle numre eller filer på disken i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet
til "FLDR SHUF", afspiller systemet alle numre eller filer i den
valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til Normal ("FLDR").
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal
du trykke på FM MODE  flere gange, indtil der vises "MONO"
for at deaktivere stereomodtagelse.
" " viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper
afspilning.
" 1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages,
indtil du stopper afspilning.
Forudindstilling af radiostationer
1 Indstil den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
indstillingen for tunerhukommelse.
Fast station
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
Systemet kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden
er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der
vil kunne beskadige systemet.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden flere gange.
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilningen.
(USB-porten) .
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk
på   på enheden.
Anden betjening
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en
mappe
Vælge en fil
Finde et sted
i en fil
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på
  (eller   på enheden).
Tryk på knappen igen for at genoptage
afspilningen.
 . Hvis du vil genoptage
afspilningen, skal du trykke på  *
(eller   på enheden). Hvis du vil
annullere genoptagelse af afspilningen,
skal du trykke på   igen.
+/  flere gange.
/ // .
Hold /  eller / 
(eller /  på enheden) nede
under afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
REPEAT  flere gange, indtil der vises
" " eller " 1".
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager systemet
muligvis afspilningen fra et andet sted.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden
Normal (afspilning af alle filer på USB-enheden
i rækkefølge), afspilningstilstanden Mappe ("FLDR"
for alle filer i den angivne mappe på USB-enheden)
eller afspilningstilstanden Shuffle ("SHUF" eller
"FLDR SHUF" for afspilning af numrene i mappen
i tilfældig rækkefølge) eller afspilningstilstanden
Program ("PGM").
Bemærkninger om tilstanden Shuffle Play
Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller systemet alle lydfiler på USB-enheden i tilfældig rækkefølge.
Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR
SHUF", afspiller systemet alle lydfiler i den valgte mappe i tilfældig
rækkefølge.
Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til Normal (“FLDR”).
Bemærkninger om gentaget afspilning
Bemærkninger om tilstanden Shuffle Play
Bemærkninger om gentaget afspilning
1 Vælg funktionen USB.
Sådan ændres afspilningstilstanden
2 Indstil stationerne.
+/ .
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge normal afspilningstilstand
("Normal" eller "FLDR" for alle MP3-filer i mappen
på disken), Shuffle Play ("SHUF" eller "FLDR SHUF*"
for at vælge afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle)
for mappen) eller afspilningstilstanden Program Play
("PGM").
™ ®
den valgte fil.
 for at angive det valgte musiknummer
Tryk på
eller den valgte fil.
Der vises "--.--" vises, når den samlede spilletid når
100 minutter for en CD, eller når du programmerer
MP3-filer.
Brug af radioen
Anden betjening
Sådan ændres afspilningstilstanden
 Til AC-adapter
 AM-rammeantenne
 FM-ledningsantenne (træk den ud vandret).
Lydformater, der kan afspilles på dette system,
er MP3/WMA*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
5 Programmer det valgte musiknummer eller
4 Luk CD-dækslet.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Tryk på /  flere gange, indtil det ønskede
musiknummer eller den ønskede fil vises.
Valgt musik- eller
Samlet afspilningstid
filnummer
Den samlede afspilningstid for alle programmerede
numre eller filer, herunder det valgte nummer eller
den valgte fil, vises til højre på panelet.
Tag låget til batterirummet af, og indsæt de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA) med
enden mærket  først, så de passer til polerne
som vist nedenfor.
Lyser orange, når der modtages et signal fra fjernbetjeningen.
4 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Afspilning af en fil fra USB-enheden
For kunder i Asien og andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
Sådan bruges fjernbetjeningen
 Fjernstyringsindikator
Sådan stilles der ind på en fast radiostation
Hvis du har registreret en radiostation på et
forudindstillet nummer mellem 1 og 6, vil radiostationen
blive valgt, når blot du trykker på TUNER MEMORY
NUMBER (1 til 6) , når systemfunktionen er indstillet
til FM eller AM.
1 Vælg CD-funktionen.
Forside
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer
og 10 AM-stationer.
* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet
af mapper, som systemet kan registrere, kan være mindre end
det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
Tryk på  (Åbn/Luk)  på enheden.
 (Åbn/Luk) 
4 Tryk på  for at registrere stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
3 Tryk på +/  eller ///  gange for at vælge
det ønskede nummer på den faste station.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forudindstillede nummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.
Hvis du vælger " ", når systemet er i afspilningstilstanden Normal,
vil systemet gentage afspilning af alle lydfiler på USB-enheden,
indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger " ", når systemet
er i afspilningstilstanden Mappe, gentager systemet afspilning af alle
lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
Hvis du vælger " 1", gentager systemet kontinuerlig afspilning
af den valgte fil, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger
Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den
tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du
fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte
det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes.
Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden i den
vejledning, der fulgte med den pågældende USB-enhed.
Det kan tage tid, før der vises "READING", afhængigt af typen
af den tilsluttede USB-enhed.
Systemet understøtter ikke en USB-hub. Tilslut ikke USB-enheden
via en USB-hub.
Når USB-enheden indsættes, læser systemet alle filerne
på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer
på USB-enheden, kan det tage lang tid at fuldføre læsningen
fra USB-enheden.
Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan der være en vis
forsinkelse, før systemet reagerer på betjeningen af USB-enheden.
Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning
garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet
ved hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj,
lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende
tilfælde:
når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 999
når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed er større end 3.000
når det samlede antal mapper på en USB-enhed er større end
1.000 (inklusive "ROOT" og tomme mapper)
Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper
på en USB-enhed, som indeholder lydfiler.
Systemet kan kun afspille til og med niveau 9 i et mappehierarki
(inklusive "ROOT"-mappen).
Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne
på en tilsluttet USB-enhed.
Mapper, som ikke indeholder lydfiler, springes over.
Du kan lytte til følgende lydformater på dette system:
MP3: filtypen ".mp3"
WMA: filtypen ".wma"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den
faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der
kan opstå fejlfunktion.
Justering af lyden
Hvis du vil
Justere lydstyrken
Generere en mere
dynamisk lyd
Indstille
lydeffekten
Sådan bruges systemet som batterioplader
Du kan bruge systemet som batterioplader til
USB-enheder, der har en genopladningsfunktion,
når systemet er tændt.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet
(USB)-port . Status for opladningen vises
en
på USB-enhedens skærm. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til USB-enheden.
Sådan stoppes opladningen af USB-enheden
Fjern USB-enheden.
Bemærkning til opladning af USB-enheden
Du kan ikke oplade en USB-enhed, når systemet er slukket.
Afspilning fra iPod/iPhone
Hvis du vil
Ændre
oplysninger
på skærmen1)
Ændre
skærmtilstand
(se herunder).
1)
(USB)-porten 
Tryk på
DISPLAY  flere gange,
når systemet er tændt.
DISPLAY  flere gange,
når systemet er slukket.
resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
samlet afspilningstid tilbage
MP3-disk/USB-enhed
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden flere gange.
spor eller filnavn ("
kunsternavn (" ")
albumnavn ("
")
3 Start afspilning efter at have kontrolleret,
at der vises "iPod" på skærmen.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk
på   på enheden.
Sådan betjener du en iPod/iPhone
Tryk på
 /  (eller  
på enheden).

/ . Hold knappen nede
for at spole hurtigt fremad eller
spole hurtigt tilbage.
Hold /  nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
/  .
/ .
RETURN /  .
Sådan bruges systemet som batterioplader
Du kan benytte systemet som batterioplader til
en iPod/iPhone, når der er tændt for systemet.
Batteriikonet på iPod/iPhone-skærmen viser,
om opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone"
i "Specifikationer", hvor du finder en liste med iPod/
iPhone-modeller, der er kompatible med dette system.
Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone
Fjern den tilsluttede iPod/iPhone fra enheden.
")
Systemet har følgende visningstilstande:
Visningstilstand
Strømbesparende
tilstand1)
Ur2)
1)
2)
Når systemet er slukket
Slukkes displayet for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand
efter 8 sekunder.
Brug af ekstra lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på enheden med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk på AUDIO IN FUNCTION 
på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden flere gange.
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent,
og indstil lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken
er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Indstil lydstyrken
på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den
automatiske standbyfunktion".
Bruger du en understøttet USB-enhed?
.
3 Tryk på /  flere gange for at vælge "PLAY SEL",
og tryk derefter på
.
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk på  flere gange.
Med hvert tryk på SLEEP , reduceres tiden med
10 minutter fra et maksimum på 90 minutter til et
minimum på 10 minutter.
Sleep-timer annulleres ved at vælge "OFF".
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM/AM-modtagelse,
USB-enhed eller iPod/iPhone på et forudindstillet
tidspunkt. Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på
VOLUME +/  for at justere lydstyrken.
Du kan indstille CD, USB (herunder iPod/iPhone),
FM eller AM som lydkilden.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-nummer, en
bestemt lydfil eller radiostation, kan du oprette dit
eget program.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU .
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk på /  flere gange for at vælge "PLAY SET",
.
og tryk derefter på
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på /  flere gange for at indstille timer,
. Anvend ovenstående
og tryk derefter på
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin
4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Tryk på /  flere gange, indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet)
Begynd forfra fra trin 1.
Der er ingen lyd.
Bemærkninger
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk systemet,
og tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
Der kan høres flere radiostationer på samme tid.
 Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed.
Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter systemet.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Støj kan være kommet ind under
overførslen. Slet filen, og gentag derefter overførslen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
lydfilerne, var lav. Send lydfiler, der er kodet
med højere bithastighed, til USB-enheden.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp
af kabelstrips og justere kabellængderne.
"READING" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den
Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller
mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan
medføre en kort forsinkelse inden start af timeraktiveret afspilning.
Når lydkilden til en afspilningstimer er indstillet til
en FM/AM-station, som du har indstillet ved hjælp
af automatisk søgning eller manuel søgning, vil indstillingen
af radiostationen til afspilningstimeren også blive ændret, når
du ændrer radiostationen efter indstilling af afspilningstimeren.
Hvis lydkilden til en afspilningstimer er indstillet til en FM/AMstation med et registreret forudindstillet nummer, er indstillingen
af radiostationen til afspilningstimeren bestemt af det, som du
har valgt. Selv hvis du ændrer radiostationen efter indstilling
af afspilningstimeren, ændres indstillingen af radiostationen
for afspilningstimeren ikke.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone
Sørg for, at din iPod/iPhone ikke spiller, når afspilningstimeren
anvendes.
Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status
for den tilsluttede iPod/iPhone.
Indstillingen af afspilningstimeren er gældende, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt, og urindstillingen er foretaget.
Sleeptimer:
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at systemet er tændt.
 Hvis du ikke kan oplade iPod/iPhone helt, kan
du oplade den igen, når du har slukket for den
automatiske standbyfunktion.
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Hold antennerne væk fra netledning for at undgå,
at der opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Når oplysningerne indeholder dobbelt byte-tegn, optager hvert
dobbelt byte-tegn 2 byte
Tegn, som ikke kan vises, vises som "_"
Følgende vises ikke:
den samlede afspilningstid for en MP3-disk og en USB-enhed
den samlede resterende afspilningstid for en MP3-disk og
en USB-enhed
resterende afspilningstid for en MP3-fil på en MP3-disk eller
en MP3-/WMA-fil på en USB-enhed
Følgende vises ikke korrekt:
medgået afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp
af VBR (variabel bit rate)
mappe- og filnavne, som ikke følger ISO9660 Level 1, Level 2
eller Joliet i ekspansionsformat
Følgende vises:
den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen
når der er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet)
resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk
resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der
er valgt Normal-afspilningstilstand ved afspilning)
ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger,
hvis der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags
til en enkelt MP3-fil).
op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn er store bogstaver
(A til Z), små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som store
bogstaver), tal (0 til 9) samt symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ?
@ [ \ ] `)
Systemet har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge
timere, har sleep-timeren første prioritet.
USB-enhed
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes,
kan følgende problemer forekomme. På de websteder,
der er angivet under "Afspilning af en fil fra
USB-enheden", finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
 USB-enheden genkendes ikke
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette system.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
og tryk derefter på
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den sammen
med systemet.
 Da betjeningen af systemet og din iPod/iPhone er
forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/
iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller
på systemet. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge
kontrolknapperne på din iPod/iPhone.
En iPod/iPhone kan ikke oplades.
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk på /  flere gange for at vælge "SELECT",
Tip
Brug af timere
 De data, der er gemt på CD-DA-, MP3-disk, er muligvis
ødelagte. Gentag overførslen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 store bogstaver (A til Z)
 små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som
store bogstaver)
 tal (0 til 9)
 symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andre tegn vises som "_"
Sådan kontrolleres indstillingen
Bemærkninger om displayoplysningerne
Bemærkninger
Systemets ydeevne kan variere, afhængigt af specifikationerne
for din iPod/iPhone.
Når der tilsluttes en iPod/iPhone til enheden via en USB-port, vises
der først "CONNECT" og derefter "iPod".
Undlad at bære systemet, når der er tilsluttet en iPod/iPhone.
Dette kan medføre fejl.
Når du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du støtte systemet
med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på knapperne
på din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone angående betjening
af din iPod/iPhone.
Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på
en iPod/iPhone, går tabt eller beskadiges, når der benyttes en iPod/
iPhone sammen med dette system.
Tryk på  . Systemet tændes automatisk
før det forudindstillede tidspunkt.
Hvis systemet er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene systemet fra det tidspunkt, hvor der
tændes for systemet, og indtil afspilningen starter.
Hvis lydkilden til en timer er indstillet til en FM/
AM-station, tændes systemet automatisk 15 sekunder
før det forudindstillede tidspunkt. Hvis lydkilden er
indstillet til CD/USB, tændes systemet automatisk
30 sekunder før det forudindstillede tidspunkt.
Sådan ændres indstillingen
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller
USB-enhedsoplysninger, såsom:
CD-DA-disk
2 Vælg funktionen USB.
Hvis du vil
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Pause
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Finde et sted i et
nummer eller kapitel
i lydbogen/podcastet
Vælge det
markerede element
Rulle op/ned
i iPod-menuerne
Vende tilbage til
den forrige menu.
SOUND EFFECT  flere gange,
indtil den ønskede lydeffekt vises.
Hver gang du trykker på denne knap,
vises lydeffekterne i rækkefølgen
"ROCK"  "POP"  "JAZZ" 
"FLAT".
Ændring af visningen
1 Tilslut det USB-kabel, der fulgte med
din iPod/iPhone, til
på enheden.
Tryk på
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Fejlbehæftet skærm.
7 Sluk for systemet.
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg
at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Generelt
 Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
 der er mange mapper eller filer på USB-enheden
 filstrukturen er ekstrem kompleks
 hukommelseskapaciteten er stor
 den interne hukommelse er fragmenteret
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er gemt i USB-enheden, er muligvis
ødelagte. Gentag overførslen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 store bogstaver (A til Z)
 små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som
store bogstaver)
 tal (0 til 9)
 symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andre tegn vises som "_"
Der tændes ikke for systemet.
USB-enheden genkendes ikke.
 Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter systemet.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsanvisningerne til USB-enheden
for at få oplysninger om, hvordan du løser
dette problem.
Systemet er uventet gået i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk
i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan
deaktiveres den automatiske standbyfunktion".
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen
af afspilningstimeren automatisk annulleret.
Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Tryk på VOLUME +  for at skrue op for lydstyrken.
 Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet
korrekt.
 Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på systemet?
 Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen
midlertidigt.
Alvorlig brummen eller støj.
 Flyt systemet væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningsmodtageren  på enheden,
og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod systemets sensor .
 Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
CD/MP3-disk
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt systemet til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
på PLAY MODE  flere gange, indtil både "PGM"
og "SHUF" forsvinder.
Afspilning starter ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter systemet.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
Afspilning begynder ikke fra den første fil.
Sådan nulstilles systemet
til fabriksindstillingerne
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, kan
du nulstille systemet til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille systemet
til standardindstillingerne fra fabrikken.
i igen, og tænd derefter for systemet.
2 Tryk på og hold   og /  på systemet
nede, indtil der vises "RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standbyfunktion
Systemet har en automatisk standbyfunktion. Med denne
funktion går systemet automatisk i standbytilstand efter
cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
Den automatiske standbyfunktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på enheden til slå den automatiske
standbyfunktion fra.
Hold   nede, mens systemet er tændt, indtil
"AUTO. STBY OFF" vises.
Du aktiverer funktionen ved at gentage denne
fremgangsmåde, indtil der vises "AUTO. STBY ON".
Bemærkninger
Der vises “AUTO. STBY" på skærmen i 2 minutter, før systemet går
i standbytilstand.
Den automatiske standbyfunktion er ikke gyldig for tunerfunktionen
(DAB/AM), selvom du har aktiveret den.
Systemet kan ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
Mens der registreres et lydsignal
Mens der afspilles lydspor eller filer
Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimeren
er aktiv
Systemet tæller tiden ned igen, indtil det går i standbytilstand, selv
når den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende tilfælde:
Når der er tilsluttet en USB-enhed eller iPod/iPhone
Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på enheden
Når et forudindstillet tidspunkt for sleep- eller afspilningstimer
startes
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke afspilles.
 WMA-filer i Windows Media Audio Losslessog Professional-format kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis der er mange partitioner på den anvendte
USB-enhed, afspilles filerne ikke.
 Systemet kan kun afspille til og med niveau 9
i et mappehierarki.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode
osv., kan ikke afspilles.
 Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles på dette system.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT-formater.
Se betjeningsvejledningen til de enkelte USB-enheder for at
få yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.
iPod/iPhone
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med
den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal
du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den
sammen med systemet.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Skru ned for lydstyrken.
 Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone til "Off "
eller "Flat".
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
 en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
 en disk, som indeholder mange mapper
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på din
iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Din iPod/iPhone fungerer ikke.
Meddelelser
Forholdsregler
Diske, som dette system KAN afspille
 Lyd-CD
 CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette system IKKE KAN afspille
Forstærkerafsnit
Udgangseffekt (nominel): 4 watt + 4 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1% THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 watt + 5 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Indgange
AUDIO IN (stereo-ministik): Følsomhed 900 mV, impedans 47 kilohm
 Cd-rom'er
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget
i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
CD-R/CDRW'er, der er ridsede eller snavsede, eller
CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en inkompatibel
optageenhed
 CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
 Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
Cd-afspiller-afsnit
Bemærkninger om diske
USB-afsnit
 Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der
er beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat
om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk
aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade systemet efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
 Strømforsyningskablet må kun udskiftes af
kvalificerede teknikere.
Om placering
 Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når systemet placeres på overflader, som
er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning
af overfladen.
 Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget
fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen
inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at systemet
ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
Om opbygning af varme
 Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet
kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet,
og billedet på tv-apparater i nærheden kan blive
magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for
TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for det igen.
Rengøring af kabinettet
COMPLETE: Den forudindstillede handling blev afsluttet
normalt.
CONNECT: Den tilsluttede iPod/iPhone udfører
godkendelse.
DEVICE ERROR: Uforudset situation (eller der
er tilsluttet en ukendt enhed).
FULL: Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
NO DEVICE: Der er hverken tilsluttet en USB-enhed eller
en iPod/iPhone.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
NO SUPPORT: En USB-enhed, der ikke understøttes,
er tilsluttet.
NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles,
i USB-enheden eller på CD-disken.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
OVER CURRENT: Systemet har registreret en strømfejl
fra en tilsluttet USB-enhed eller iPod/iPhone. Fjern
USB-enheden og din iPod/iPhone fra systemet, og sluk
og tænd derefter systemet. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.
PROTECT: Systemet har registreret en strømfejl.
Tag AC-adapteren ud. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE 
under afspilning i CD- eller USB-funktion.
READING: Systemet læser oplysningerne på disken,
USB-enheden eller iPod/iPhone. Nogle knapper
fungerer ikke under læsning.
REMOVED: Den tilsluttede USB-enhed eller iPod/iPhone
er fjernet.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Specifikationer
Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
* Dette resultat er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Frekvenskurve: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 80 dB
Dynamisk interval: Mere end 80 dB
Tunerafsnit
Antenne: FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
FM-tunerafsnit
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (i trin på 50 kHz)
AM-tunerafsnit
Indstillingsområde:
Europæisk model:
531 kHz – 1.602 kHz (i trin på 9 kHz)
Latinamerikanske og australske modeller:
530 kHz – 1.710 kHz (i trin på 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (i trin på 9 kHz)
Andre modeller:
531 kHz – 1.602 kHz (i trin på 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB)-port: Type A, maksimal strøm 500 mA
iPod/iPhone-afsnit
Kompatible iPod-/iPhone-modeller:
 iPod touch (5. generation)
 iPod touch (4. generation)
 iPod touch (3. generation)
 iPod nano (7. generation)*
 iPod nano (6. generation)
 iPod nano (5. generation)
 iPod nano (4. generation)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* iPod nano (7. generation) kan ikke kontrolleres af fjernbetjeningen,
når der trykkes på kommandoen "TOOL MENU", "", "", "", "", "
og "RETURN".
"
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør
er udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone
og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for
ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
Højttalerafsnit
Fuldtonehøjttaler: 80 mm, kegletype
Nominel impedans: 8 ohm
Generelt
Strømkrav:
Australsk model:
AC-adapter
Indgang: 120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Udgang: DC 9,5 V 1,8 A
Andre modeller:
AC-adapter
Indgang: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Udgang: DC 9,5 V 1,8 A
Strømforbrug: 13 watt
Mål (B/H/D):
Ca. 400 mm × 197 mm × 114 mm
Vægt: Ca. 2,4 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), vekselstrømsadapter (1),
AM-rammeantenne (1), R6-batterier (størrelse AA) (2),
konverteringsstikadapter (kun latinamerikansk model) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 watt
Download PDF

advertising