Sony | CMT-V75BTiP | Sony CMT-V75BTiP CMT-V75BTiP All-in-one Audio system with dock for iPhone, iPod and iPad Betjeningsvejledning

4-418-714-12 (1) (DK)
Knappernes placering
Kom godt i gang
Enhed (top)
MicroH I-FI
Komponentsystem
Oprettelse af eget program
(Program Play)
Afspilning af en CD-/MP3-disk
* Anlægget er fra fabrikken indstillet til at
afgive en beep-bekræftelseslyd for tasterne,
når du trykke på en tast på panelet på
anlægget. Du kan slå beep-lyden fra.
Berøringspanel*
Bemærkninger
Funktioner
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden
gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Isæt en disk.
Isæt en disk i diskindgangen med etiketten opad.
DK Betjeningsvejledning
Sæt en disk i,
så mærkatsiden
vender fremad.
1 Vælg CD-funktion.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden
gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Vælg afspilningstilstanden.
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, indtil
"PGM" vises, mens afspilleren er stoppet.
3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).
+/  gentagne gange for at vælge den
Tryk på
ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer
.
i mappen, skal du trykke på
4 Vælg det ønskede spor eller filnummer.
Tryk på /  gentagne gange, indtil det
ønskede spor eller filnummer vises.
©2012 Sony Corporation
 Skærm
 Diskindgang
CMT-V75BTiP
 Skub en disk ud
Afspilningen starter automatisk, efter at "READING"
er forsvundet.
Funktionsindikator
 DAB/FM-antenne (træk den ud vandret)
 Til vekselstrømsadapter
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må
ikke anbringes genstande, der indeholder væsker,
f.eks. vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke
reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er
forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom
der er slukket for enheden.
Navnepladen findes udvendigt på enhedens bund.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage tab af hørelse.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt kan medføre øjenskader.
Dette apparat er
klassificeret som et CLASS
1 LASER-produkt. Dette
er angivet med et mærke,
der findes udvendigt på
enhedens bund.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Produktet er fremstillet af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
I forbindelse med service eller garanti henviser vi til
de adresser, som fremgår af separate service- eller
garantidokumenter.
Til kunder i Europa og Australien
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(Gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Omfattet tilbehør: Fjernbetjening
CMT-V75BTiP( DK) 4-418-714-12 (1) (DK)
Dette udstyr er testet ved hjælp af et forbindelseskabel,
der er kortere end 3 meter, og overholder de grænser,
der er fastlagt i EMC-direktivet.
Fjernbetjeningsmodtager
  (hovedtelefon) stik
Tilslut hovedtelefonerne.
 AUDIO IN-stik
iPod/iPhone/iPad-stik
Tilslut en ekstra lydenhed.
 Strøm (DC IN 19,5 V)
Dock-indikator
Montering af beskyttelsespude
Sæt den medfølgende beskyttelsespude på enheden for
at forhindre direkte berøring mellem iPod/iPhone/iPad
og frontpanelet på anlægget.
Du kan forhindre, at din iPod/iPhone/iPad
ridser frontpanelet ved at sætte den medfølgende
beskyttelsespude på enheden.
1 Slut netledningen til vekselstrømsadapteren.
2 Slut vekselstrømsadapteren til enheden, og sæt
netledningen i en stikkontakt.
Om funktionsindikatoren 
Sådan bruges fjernbetjeningen
Funktionsindikatoren lyser med forskellige farver
afhængigt af funktion. Du kan se den aktuelle funktion
på indikatorens farve.
Indikatorfarven for de enkelte funktioner er den samme
som farven på den tilsvarende FUNCTION-knap på
fjernbetjeningen.
Funktion
Knapp å
fjernbetjeningen
Indikatorfarve
DAB
DAB
Pink
FM
FM
Himmelblå
AUDIO IN
AUDIO IN
Orange
CD
CD
Gul
iPod
iPod
Hvid
BT AUDIO
(Bluetooth)
BLUETOOTH
Blå
Batterilåget skydes til side og fjernes, hvorefter de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA) kan indsættes
med -enden først, så batterierne vender som vist
nedenfor.
 DAB/FM-antenner
Enheden placeres og drejes, så der opnås en god
modtagelse. Derefter sættes antennerne op.
Hold antennerne i god afstand fra netledningen
for at undgå støj.
Brug af iPod/iPhone/iPad
Beskyttelsespude
1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på dock'en.
Find den rette placering for beskyttelsespuden, så den
passer til din iPod/iPhone/iPad.
Indstilling af uret
Bemærkninger til brug af fjernbetjeningen
1 Tryk på   for at tænde for anlægget.
2 Hold SHIFT  og TIMER MENU nede  for at
 Ved normal brug skulle batterierne holde i ca. 6 måneder.
 Bland ikke gamle og nye batterier, og brug ikke forskellige
typer batterier.
 Hvis fjernbetjeningen ikke benyttes over en længere periode,
skal batterierne tages ud for at undgå beskadigelser forårsaget
af batterilækage og korrosion.
vælge indstilling af uret.
Fjernbetjening
3
Dock
Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere oplysninger henvises til webadressen:
http://www.compliance.sony.de/
2 Placer iPod/iPhone/iPad.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke på / 
flere gange for at vælge "CLOCK" og derefter
på (enter) .
Tryk på /  det ønskede antal gange for at
(enter) .
indstille timer, og tryk derefter på
Notet ilD ualDiscs
Når du tænder for anlægget første gang, efter at du
har købt det, starter den automatiske DAB-scanning
automatisk og opretter en liste med tilgængelige
tjenester. Under den automatiske DAB-scanning
vises "". Du må ikke trykke på nogen af
knapperne på enheden eller på fjernbetjeningen under
den automatiske DAB-scanning. Søgningen afbrydes, og
listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. Hvis
du vil udføre den automatiske DAB-scanning manuelt,
skal du afvikle proceduren "Manuel afvikling af den
automatiske DAB-scanning" i "Brug af radioen". Hvis du
flytter til et andet geografisk område, skal du udføre den
automatiske DAB-scanning manuelt og foretage en ny
registrering af radioudsendelsernes indhold.
Meddelelse om licens og varemærker
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende
Apple Inc.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er
givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af særlige intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
 Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne
betjeningsvejledning er mærkerne og ikke angivet.
™ ®
  (Lys) knap
Tænder og slukker docking-indikator .
 Denne betjeningsvejledning forklarer de vigtigste
funktioner, der kan udføres med fjernbetjeningen.
De samme funktioner kan imidlertid udføres ved
hjælp af enhedens knapper, der er angivet med
samme eller lignende betegnelser.
 Den funktion, der vises med pink farve på
fjernbetjeningen, kan aktiveres ved hjælp af SHIFT .
Hvis du vil aktivere den funktion, der vises med pink,
skal du holde SHIFT nede  og trykke på knappen
ved den funktion, der vises med pink. Hvis du
trykker på knappen uden at holde SHIFT  nede,
vil anlægget udføre den funktion, der vises med
hvid farve.
Bemærk
Pas på ikke at tabe enheden, når du tager den ud af iPod/iPhone/
iPad-stikket.
Andre funktioner
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Vælge et nummer
eller en fil
Finde et sted i
et nummer eller
en fil
Tryk på
  (eller   på anlægget).
Tryk på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 .
+/ .
/ .
Skift af afspilningstilstand
Sådan kan uret vises, når anlægget er slukket
*1
 Når du tænder for anlægget, vil disken ikke blive trukket ind
i indgangen, før "NO DISC" vises på skærmen. Forsøg ikke at
skubbe disken ind, før "NO DISC" vises.
 Hvis du ikke kan få disken ind i diskindgangen, selv når "NO DISC"
vises på skærmen, er der muligvis allerede en disk i indgangen.
Hold   nede for at skubbe en eventuel disk ud. Hvis anlægget
heller ikke nu skubber disken ud, skal du kontakte din Sonyforhandler.
 Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på
skærmen, skal du kontakte din Sony-forhandler.
 Du må ikke isætte en disk, der ikke har en standardform (f.eks.
hjerteform, kvadrat eller stjerneform). Disken risikerer at falde
ned i anlægget og forårsage permanente skader.
 Når du trykker på   på enheden og derefter isætter disken igen,
når den viser sig i diskindgangen, må du ikke bare skubbe disken
ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
 Sluk ikke for anlægget med en disk halvvejs isat i diskindgangen.
Dette kan medføre, at disken falder ud.
 Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester,
da det kan forhindre normal funktion.
 Når du skubber en disk ud, skal du holde om disken på kanterne.
Berør ikke overfladen.
 Isæt ikke en 8 cm disk med adapter. Det kan forhindre anlægget
i at fungere normalt.
Modtagelse af DAB/DAB+ radiostationer
Urindstillingerne bliver nulstillet, når du slukker for strømmen ved
stikkontakten, eller hvis der sker et strømsvigt.
Musikdiske, der er kodet med copyrightbeskyttelsesteknologier
Bemærkninger
Tryk på DISPLAY . Uret vises i ca. 8 sekunder.
indstille minutter.
Bemærk
En DualDisc er et tosidet disk-produkt med
DVD-indspillet materiale på den ene side og digitalt
lydmateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
Hvis du skifter fra en anden funktion til CDfunktion, og der allerede er sat en disk i indgangen,
skal du trykke på   på fjernbetjeningen,
eller trykke på   på enheden for at starte
afspilningen.
Hold /  (eller
/  på anlægget)
nede under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget
REPEAT  gentagne gange,
afspilning
indtil " " eller " 1" vises.
Skubbe en disk ud   på anlægget.
4 Brug den samme fremgangsmåde, når du skal
Norge:
Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i et geografisk
område inden for en radius af 20 km fra centrum af
Ny-Alesund, Svalbard.
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der
er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden
(CD). I de seneste år har en række pladeselskaber
markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke
overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
Indstilling af en DAB/DAB+ station
Inden du indstiller DAB/DAB+ stationer, skal du sikre
dig, at du har udført den indledende DAB-scanning.
1 Vælg DAB-funktion.
Tryk på DAB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk gentagne gange på FUNCTION  på
enheden.
Funktionsindikatoren lyser pink.
2 Find en station.
Tryk på TUNING MODE  gentagne gange, indtil
"AUTO" vises, og tryk derefter på +/  for at vælge
en station.
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester,
vises ligeledes oplysninger, som f.eks. navn på tjeneste
eller station.
Stop opladning af en iPod/iPhone/iPad
Fjern den pågældende iPod/iPhone/iPad.
Bemærkning til opladning af iPod/iPhone/iPad
Hvis du trykker på DISPLAY  under opladning, når anlægget
er slukket, vil det stoppe opladning af iPod/iPhone/iPad. For at
genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad skal du slutte iPod/
iPhone/iPad til igen, når skærmtilstanden viser Power Savingtilstand.
Bemærkninger
 Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/
iPhone/iPad.
 Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde
iPod/iPhone/iPad i samme vinkel som forbindelsesstikket til iPod/
iPhone/iPad på enheden. Du må ikke dreje eller bøje din iPod/
iPhone/iPad. Du risikerer at beskadige forbindelsesstikket.
 Bær ikke rundt på anlægget med en iPod/iPhone/iPad
i forbindelsesstikket. Du risikerer at beskadige anlægget.
 Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde
om anlægget med den ene hånd. Pas på, at du ikke kommer til at
trykke på knapperne på din iPod/iPhone/iPad.
 Du ændrer lydstyrken med VOLUME +/ . Lydstyrken ændres
ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone/iPad.
 Om brug af iPod/iPhone/iPad henvises til brugervejledningen til
iPod/iPhone/iPad.
 Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser
af data på iPod/iPhone/iPad, når du bruger en iPod/iPhone/iPad
sammen med dette anlæg.
Bemærkninger til DAB/DAB+ stationer
Enhed (front)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal
genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet er købt.
 Hvis dit land eller dit område ikke understøtter DAB/DAB+ radio,
vises "NO SERV".
 Denne procedure sletter alle tidligere gemte indstillinger.
 Før du tager DAB/FM-antennen ud, skal du sørge for, at der
er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB/DAB+
indstillinger.
Valgte musik- eller
filnummer
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
5 Programmer det valgte spor eller den valgte fil.
 for at angive det valgte spor eller fil.
Tryk på
"--.--" vises, når den samlede spilletid overskrider
100 minutter for en CD, eller når du programmerer
MP3-filer.
 Når du stiller ind pa en DAB/DAB+ station, kan der gå et par
sekunder, inden du kan høre radioen.
 Den primære tjeneste modtages automatisk, når den sekundære
tjeneste ender.
 Denne tuner understøtter ikke datatjenester.
Tip
For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, kan du
trykke på FM MODE  gentagne gange, indtil "MONO" vises,
for at slå stereomodtagelse fra.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere spor
Forudindstilling af radiostationer
eller filer. Du kan programmere op 25 spor eller
filer i alt.
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
7 Når du vil afspille dit program med spor eller filer,
skal du trykke på   (eller   på enheden).
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner
disken fra diskindgangen  eller slukker for
anlægget ved stikkontakten.
Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du
trykke på   (eller   på enheden).
Annullering af Program Play
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er stoppet.
Sletning af det sidste spor eller den sidste
fil i programmet
Hold SHIFT  og CLEAR  nede, mens afspilleren
er stoppet.
Brug af radioen
Valg af FM-station
1 Vælg FM-funktion.
Tryk på FM FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden
gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser himmelblå.
2 Find en station.
Automatisk søgning
Tryk på TUNING MODE  gentagne gange, indtil
"AUTO" vises, og tryk derefter på +/ . Søgningen
stopper automatisk, når den finder en station, og der
vises "STEREO" på skærmen (kun ved udsendelser
i stereo).
Bluetooth-enhed, f.eks.
en Bluetooth "Walkman"
3 Tryk på +/  gentagne gange for at vælge
det ønskede nummer til den forudindstillede
radiostation.
Hvis der allerede er tildelt en station til det valgte
nummer, bliver stationen udskiftet med den
nye station.
4 Tryk på  for at registrere stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB/DAB+ og
20 FM-stationer.
Bemærkninger til forudindstilling af DAB/DAB+ stationer
 Du kan kun forudindstille en DAB/DAB+ tjeneste, når den kan
modtages.
 Hvis du vælger et uregistreret forudindstillingsnummer, vises
"NO PRESET" på skærmen.
Valg af forudindstillet radiostation
Hvis du har lagt en radiostation ind på et forudindstillet
nummer 1 til 6, vil radiostationen blive valgt, når blot du
trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) ,
når anlæggets funktion er indstillet til FM eller DAB.
Hvis du har lagt en radiostation ind på
forudindstillingsnummer 7 eller højere, skal du
trykke på TUNING MODE  gentagne gange, indtil
"PRESET" vises. Tryk derefter på +/-  gentagne gange
for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer.
Afspilning med iPod/iPhone/iPad
* Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), vil FLDR eller FLDR SHUF
Play udføre samme funktion som Normal eller SHUF Play.
Bemærkninger til Repeat Play
 " " viser, at alle spor eller filer bliver gentaget, indtil du stopper
afspilning.
 " 1" viser, at ét enkelt spor eller én enkelt fil bliver gentaget,
indtil du stopper afspilning.
Bemærkninger til afspilningstilstanden Shuffle Play
 Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller anlægget alle spor eller filer på disken i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet
til "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle spor eller filer i den valgte
mappe i tilfældig rækkefølge.
 Når du slukker for anlægget, vil den valgte Shuffle Playafspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF") blive slettet,
og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal eller FLDR.
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
 Der må ikke gemmes andre typer spor eller filer eller andre
unødvendige mapper på en disk med MP3-filer.
 Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
 Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden
er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd,
der vil kunne beskadige anlægget.
 Det maksimale antal:
999* mapper (inkl. rodmappe)
999 MP3-filer
250 MP3 filer i hver enkelt mappe
8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
 Der er ingen garanti for kompatibilitet med alle softwaretyper
til MP3-kodning-/skrivning, optageenheder og optagemedier.
Inkompatible MP3-diske kan forårsage støj eller afbrydelser i lyden.
Muligvis kan de slet ikke afspilles.
Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke på  
for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel
tuning (se nedenfor).
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester,
vises ligeledes oplysninger, som f.eks. navn på tjeneste
eller station.
Manuel indstilling
Tryk på TUNING MODE  gentagne gange,
indtil "MANUAL" vises, og tryk derefter på +/ 
gentagne gange for at indstille på den ønskede station.
Manuel udførelse af den automatiske
DAB-scanning
Inden du kan indstille på DAB/DAB+ stationer, skal du
udføre en indledende DAB-scanning.
Hvis du flytter til et andet geografisk område, skal du
også udføre en indledende DAB-scanning manuelt for
at opdatere DAB/DAB+ serviceinformationer.
1 Vælg DAB-funktion.
Tryk på DAB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk gentagne gange på FUNCTION  på
enheden.
Funktionsindikatoren lyser pink.
2 Tryk på TOOL MENU  for at starte den
automatiske DAB-scanning.
"INITIAL SCAN" vises.
 for at udføre søgningen.
Søgningen begynder. Søgningen skrider frem, som
vist med stjerner (). Afhængigt af de
DAB/DAB+ tjenester, der er til rådighed i dit område,
kan søgningen vare et par minutter.
3 Tryk på
* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet
af mapper, som anlagget kan registrere, kan vare mindre end det
faktiske antal mapper afhængigt af mappestrukturen.
Når søgningen er gennemført, oprettes en liste med
tilgængelige tjenester.
Du kan lytte til musik fra din Bluetooth-mobiltelefon
eller Bluetooth-enhed via en trådløs forbindelse.
Systemet
indstillingen for tunerhukommelse.
Forudindstillet nummer
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden
Normal ("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på disken),
Shuffle Play ("SHUF" eller "FLDR SHUF*" for at vælge
shuffle for mappen) eller afspilningstilstanden Program
Play ("PGM").
Brug af Bluetooth-funktionen
Tryk på iPod-FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på FUNCTION  på enheden
gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser hvid.
2 Placer iPod/iPhone/iPad.
3 Start afspilning.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk
på   på enheden.
Styring af iPod/iPhone/iPad
Hvis du vil
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Finde et sted i et
nummer eller kapitel
i lydbogen/podcastet
Vælge det markerede
element
Rulle op/ned
i iPod-menuerne
Vende tilbage til den
forrige menu eller
vælge en menu
Tryk på
 / .
/ . Hold knappen
nede for at spole hurtigt fremad
eller spole hurtigt tilbage.
Hold /  nede under
afspilningen, og slip knappen på
det ønskede sted.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Brug af anlægget som batterioplader
Du kan bruge anlægget som batterioplader til en
iPod/iPhone/iPad, både når anlægget er tændt,
og når det er slukket.
Batteriikonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen viser,
om opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone/iPad"
i "Specifikationer", hvor der er en liste med iPod/iPhone/
iPad-modeller, der er kompatible med dette anlæg.
Dette anlæg understøtter Bluetooth-profilerne A2DP
og AVRCP. Du kan finde flere oplysninger om trådløs
Bluetooth-teknologi under "trådløs Bluetoothteknologi".
Se websitet nedenfor for de nyeste oplysninger om
kompatible enheder.
http://support.sony-europe.com/
Om indikatoren for Bluetooth
Funktionsindikatoren lyser eller blinker med blåt lys
til kontrol af Bluetooth-status.
Systemstatus
Anlægget er i Bluetoothstandby (når anlægget
er tændt)
I forbindelse med
Bluetooth-tilknytning
Anlægget forsøger
at forbinde med en
Bluetooth-enhed
Anlægget har opnået
forbindelse med en
Bluetooth-enhed
Indikationsstatus
Blinker langsomt med blåt lys.
Blinker hurtigt med blåt lys.
Blinker med blåt lys.
Lyser med blå lys.
Tilknytning af dette anlæg med en
Bluetooth-enhed
Tilknytningen er en procedure, hvor Bluetooth-enheder
registrerer hinanden i forvejen. Brug nedenstående
fremgangsmåde til at knytte anlægget til din Bluetoothenhed. Når tilknytningsoperationen er gennemført,
er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis
tilknytningen allerede er sket, kan du gå til "Afspilning
af musik fra en Bluetooth-enhed".
1 Placer den Bluetooth-enhed, der skal sluttes til
dette anlæg, inden for en afstand af 1 meter fra
anlægget.
2 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys,
og "BT AUDIO" vises på skærmen.
Hvis der allerede er forbindelse til en Bluetoothenhed, der tidligere har været tilsluttet dette anlæg
ved hjælp af en automatisk tilslutning, skal du trykke
på (Bluetooth)  på enheden for at annullere den
tilsluttede Bluetooth-enhed. "BT AUDIO" vises.
3 Hold (Bluetooth)  nede på enheden i mindst
2 sekunder.
Funktionsindikatoren lyser hurtigt med blåt
lys, og der blinker "PAIRING". Anlægget er
i tilknytningstilstand.
4 Udfør tilknytningsproceduren på Bluetoothenheden.
Du finder oplysninger om brug af Bluetooth-enheden
i betjeningsvejledningen til din Bluetooth-enhed.
I forbindelse med søgning efter dette anlæg med
en Bluetooth-enhed, vises på Bluetooth-enhedens
skærm en liste med fundne enheder, afhængigt af
typen af Bluetooth-enhed.
Dette anlæg vises som "CMT-V75BTiP (S)".
Når du opretter forbindelse med dette anlæg, skal
du vælge lydprofil (A2DP, AVRCP) på Bluetoothenheden. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter
AVRCP-profilen, kan du ikke foretage afspilning
eller andre funktioner på anlægget.
5 Vælg "CMT-V75BTiP(S)" på skærmen på Bluetoothenheden.
Hvis der vises en meddelelse om en adgangskode
på Bluetooth-enheden, kan du indtaste "0000".
6 Udfør Bluetooth-tilknytningen på Bluetoothenheden.
Når tilknytningen er gennemført, og Bluetoothenheden er korrekt tilsluttet, vises "BT AUDIO", og
funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys.
Indstilling/annullering af Bluetooth
Standby-tilstand
Bluetooth Standby-tilstand bliver aktiveret, når anlægget
går i ventetilstand med Bluetooth-forbindelsen, selv når
anlægget er slukket.
Du kan ikke opnå Bluetooth Standby-tilstand,
hvis tilknytningen ikke er gennemført, eller hvis
tilknytningsoplysningerne er slettet.
1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
2
Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren blinker med blåt lys.
Hvis der allerede er forbindelse til en Bluetoothenhed, der tidligere har været tilsluttet dette anlæg
ved hjælp af en automatisk tilslutning, skal du trykke
på (Bluetooth)  for at annullere den tilsluttede
Bluetooth-enhed. "BT AUDIO" vises.
Tryk på TOOL MENU .
3
"BT STBY" vises.
Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger
i anlægget, blinker "NOT USED".
Tryk på .
Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed kan
forbindelsen starte automatisk, efter tilknytningen
er gennemført.
Bemærkninger
 Adgangskoden kan afhængigt af enhed være betegnet som
"Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller
"Password" etc.
 Standby-status for anlæggets tilknytning annulleres efter
ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du begynde
igen fra trin 1.
 Når anlægget er sluttet til en Bluetooth-enhed, kan det ikke
registreres og tilsluttes af en anden Bluetooth-enhed.
 Hvis du vil foretage tilknytning med flere Bluetooth-enheder,
skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 6 for hver enkelt
Bluetooth-enhed.
Sletning af alle tilknytningsoplysninger
1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys,
og "BT AUDIO" vises på skærmen.
Når anlægget foretager tilknytning til en Bluetoothenhed, vises navnet på den Bluetooth-enhed, der er
indstillet til Bluetooth-enheden.
Tryk på (Bluetooth)  for at annullere den
tilsluttede Bluetooth-enhed. "BT AUDIO" vises.
2 Hold SHIFT  og CLEAR nede .
"ON" eller "OFF" vises.
4 Vælg "ON" eller "OFF".
Tryk på /  gentagne gange.
5 Sluk for anlægget.
Tryk på / .
Hvis det er slået til, kan du lytte til musik fra
anlægget, hvis det er tændt ved at betjene
Bluetooth-forbindelsen på Bluetooth-enheden.
Bemærk
Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, bliver Bluetooth Standbytilstanden sat til fra.
"DELETE" blinker.
.
"COMPLETE" vises, og alle tilknytningsoplysninger
slettes.
3 Tryk på
Brug af ekstra lydkomponenter
Slut ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket
 på enheden ved hjælp af et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Afspilning af musik fra en
Bluetooth-enhed
Bluetooth-funktionen i Bluetooth-enheden er aktiveret.
Tilknytningen er gennemført.
1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys,
og "BT AUDIO" vises på skærmen.
2 Opret forbindelse med Bluetooth-enheden.
Du finder oplysninger om brug af Bluetooth-enheden
i betjeningsvejledningen til din Bluetooth-enhed.
Når forbindelsen er etableret, vises "LINKED",
hvorefter navnet på den Bluetooth-enhed, der er
indstillet til Bluetooth-enheden, vises.
Hvis der allerede er forbindelse til en Bluetoothenhed, der tidligere har været tilsluttet dette anlæg,
kan du muligvis opnå automatisk tilslutning uden
at betjene Bluetooth-enheden.
Følgende vises også:
op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS
(Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten.
en værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet vises.
Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion virker,
selvom uret ikke er indstillet.
Hold SHIFT , og tryk på SLEEP  gentagne gange.
Ved hvert tryk på SLEEP  med SHIFT  trykket
nede, indstilles tiden til 10 minutter tidligere, fra maks.
90 minutter til min. 10 minutter. Sleep Timer annulleres
ved at vælge "OFF".
 Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan
deaktiveres den automatiske standby-funktion".
Play Timer:
Du kan vågne op til CD, FM-modtagelse, DAB/DAB+
modtagelse eller iPod/iPhone/iPad på et indstillet
tidspunkt. Kontroller, at du har indstillet uret.
1 Forbered lydkilden.
Forbered lydkilden, og tryk derefter på
VOLUME +/  for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor, en bestemt
lydfil eller radiostation, skal du oprette dit eget
program.
2 Vælg timerindstillingstilstand.
Tryk på /  gentagne gange for at vælge
.
"PLAY SET", og tryk derefter på
4 Indstil tidspunktet, hvor afspilning skal starte.
Tryk på /  gentagne gange for at indstille
. Anvend
klokken, og tryk derefter på
ovenstående fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.
6 Vælg lydkilde.
Tryk på /  gentagne gange, indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
Tryk på  . Anlægget tænder automatisk inden
det forudindstillede klokkeslæt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
klokkeslæt, aktiveres Afspilningstimer ikke. Anlægget
må ikke betjenes fra det tidspunkt, hvor det tænder,
og indtil afspilningen starter.
Indstilling af lyden
Tryk på
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Hvis lydkilden til en timer er indstillet til
en FM-station, vil anlægget automatisk
tænde 15 sekunder før det forudindstillede
klokkeslæt. Hvis lydkilden er indstillet til CD,
vil anlægget automatisk tænde 90 sekunder
før det forudindstillede klokkeslæt. Hvis
lydkilden er indstillet til iPod/iPhone/iPad, vil
anlægget automatisk tænde 30 sekunder før det
forudindstillede klokkeslæt.
SOUND EFFECT  gentagne
gange, indtil den ønskede
lydeffekt vises.
3 Start afspilning.
Tryk på   (eller   på enheden).
Afhængigt af Bluetooth-enheden skal du muligvis
trykke på   to gange.
Afhængigt af Bluetooth-enheden skal du muligvis
i forvejen åbne AV-softwaren på Bluetooth-enheden.
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
Andref unktioner
Hvis du vil
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Tryk på
Stoppe afspilningen
 .
Vælge en mappe
Ændring af visning på skærmen
Hvis du vil
Ændre
oplysninger på
skærmen1)
Ændre
skærmtilstand
(se herunder.)
1)
 1) (eller  1)
på anlægget).
Vælge en fil
/ .
Hold / 
(eller /  nede
på anlægget).
1) Afhængigt af Bluetooth-enheden skal du muligvis trykke
på   (  på enheden) to gange.
Bemærk
Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på visse Bluetoothenheder. Den faktiske betjening kan variere afhængigt af den
tilsluttede Bluetooth-enhed.
Kontrol af adressen på en tilsluttet
Bluetooth-enhed
DISPLAY  gentagne gange,
Du kan bl.a. se oplysninger om CD/MP3-diske, som f.eks.:
"SELECT". Tryk derefter på
.
Tryk på /  gentagne gange for at vælge
.
"PLAY SEL", og tryk derefter på
Annullering af timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor,
.
indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på
MP3-disk
spor eller filnavn (" ")
kunstnernavn (" ")
albumnavn ("
")
Du kan også få vist oplysninger om DAB/DAB+ stationer, som
f.eks. tjenestenavn, kanalinfo, forudindstillingsnummer, frekvens,
DLS (Dynamic Label Segment) og andre oplysninger.
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser op, når anlægget
er slukket.
Anlægget har følgende skærmtilstande.
Skærmtilstand
Strømbesparende
tilstand2)
Ur3)
1 Hold SHIFT  nede og TIMER MENU .
2 Tryk på /  gentagne gange for at vælge
3
resterende afspilningstid for et spor under afspilning
samlet afspilningstid tilbage
2)
Kontrol af indstillingen
når anlægget er slukket.2)
CD-DA-disk
+/ .
Finde et sted i en fil
Tryk på
DISPLAY  gentagne gange,
når anlægget er tændt.
1)
Når anlægget er slukket
Slukkes skærmen for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærkninger
 Når lydkilden til Afspilningstimer er indstillet til en FM-station,
der er valgt fra en forudindstillet radiostation, er indstillingen
af radiostationen til Afspilningstimer bestemt af det, som du
har valgt. Selv hvis du ændrer radiostationen efter indstilling
af Afspilningstimer, vil indstillingen af radiostationen til
Afspilningstimer ikke ændres.
 Når lydkilden til Afspilningstimer er indstillet til en FMstation, som du har indstillet ved hjælp af automatisk indstilling
eller manuel indstilling, vil indstillingen af radiostationen til
Afspilningstimer også blive ændret, hvis du ændrer radiostationen
efter indstilling af Afspilningstimer.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone/iPad
Tryk på DISPLAY  mens navnet på den Bluetoothenhed, der er indstillet til Bluetooth-enheden, vises.
Bluetooth-enhedens adresse vises på anlæggets skærm
i 8 sekunder.
1)
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser op, når anlægget
er slukket.
2)
Du kan ikke indstille uret i Power Saving-tilstanden.
3)
Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter
8 sekunder.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad ikke spiller, når Afspilningstimer
anvendes.
 Afspilningstimer aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod/iPhone/iPad.
Annullering af forbindelsen med en
Bluetooth-enhed
Bemærkninger til skærmoplysninger
Indstillingen af Afspilningstimer bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.
Tryk på (Bluetooth) på enheden indtil "UNLINKED"
vises.
Afhængigt af Bluetooth-enheden kan forbindelsen med
Bluetooth-enheden annulleres automatisk ved stop
af afspilning.
CMT-V75BTiP( DK) 4-418-714-12 (1) (DK)
 Tegn, der ikke kan vises, vises således "_."
 Følgende er ikke vist:
samlet afspilningstid for en MP3-disk.
samlet tilbageværende afspilningstid for en MP3-disk.
tilbageværende afspilningstid for en MP3-fil.
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
 Er iPod/iPhone/iPad-stikket  kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen
og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Sleep Timer:
7 Sluk for anlægget.
Hvis du vil
Justere lydstyrken
Få en mere
dynamisk lyd
Indstille
lydeffekten
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
 Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i Standby-tilstand, hvis lydstyrken
på den tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på
komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion".
at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Anlægget har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender
begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
4 Start afspilning.
Start afspilning på den tilsluttede komponent,
og indstil lydstyrken.
1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg
Generelt
3 Indstil afspilningstimer.
Tryk på AUDIO IN FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 
på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser orange.
Fejlfinding
Brug af timer
Hold SHIFT  nede og TIMER MENU .
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved at tilslutte
anlægget og en Bluetooth-enhed ved hjælp af AVRCP.
Kontroller følgende inden afspilning af musik:
Bemærkninger til DAB/DAB+ skærmoplysninger
1 Forbered lydkilden.
Bemærkninger
 Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du ikke opnå
Bluetooth-tilslutning, medmindre du gennemfører en tilknytning.
Hvis du vil slutte en Bluetooth-enhed til igen efter af have
gennemført denne procedure, skal du angive adgangskoden igen.
 Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, bliver indstillingen for
Bluetooth Standby-tilstanden sat til fra.
 Følgende vises ikke korrekt:
gennemført afspilningstid for en MP3-fil, der er koden ved hjælp
af VBR (variabel bit rate).
mappe- og filnavne, der ikke overholder hverken ISO9660
niveau 1, niveau 2 eller Joliet i udvidelsesformat.
 Følgende vises:
samlet afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når
PGM-tilstand er valgt, og afspilleren er stoppet).
resterende afspilningstid for et spor på en CD-DA-disk.
tilbageværende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når
Normal Play-tilstand er valgt ved afspilning).
ID3 tag-oplysninger for MP3-filer, når der er benyttet ID3 version
1- og version 2-tags (ID3 version 2 tag informationsskærm har
førsteprioritet, når både ID3 version 1 og version 2 tags bliver
brugt til én enkelt MP3-fil).
op til 64 tegn for et ID3 tag, hvor tilladte tegn er versaler (A til Z),
tal (0 til 9) samt symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | }
! ? ^ ~).
Tip
Der tændes ikke for anlægget.
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen af
afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør
betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Tryk på VOLUME +  for at skrue op for lydstyrken.
 Kontroller, at hovedtelefonen ikke er sluttet til 
hovedtelefonstikket .
 Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet
korrekt.
 Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
 Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
Alvorlig brummen eller støj.
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor .
 Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
STANDBY-indikatoren  forbliver tændt,
efter at netledningen er taget ud.
 STANDBY-indikatoren  slukkes muligvis ikke
med det samme, når du tager netledningen ud
af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
CD/MP3-disk
Anlægget skubber ikke disken ud, og der
vises "LOCKED".
 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
Disken kan ikke sættes i.
 Kontroller, at anlægget er tændt.
 Sæt ikke en disk ind i diskindgangen, før "NO DISC"
vises på skærmen.
 En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på
PLAY MODE  gentagne gange, indtil både "PGM"
og "SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som indeholder mange mapper.
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er lagret på CD-DA, MP3-disken kan
være beskadiget. Udfør overførslen igen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
 Store bogstaver (A til Z).
 Tal (0 til 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som "_."
iPod/iPhone/iPad
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt
tilsluttet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad afspiller musik.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med
den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du
opdatere din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den
sammen med anlægget.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt
tilsluttet.
 Skru ned for lydstyrken.
 Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone/iPad
til "Fra" eller "Flat".
Din iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone/iPad. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med din iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt
tilsluttet.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med
den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du
opdatere din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den
sammen med anlægget.
 Fordi anlægget og iPoden/iPhonen/iPaden betjenes
forskelligt, kan du muligvis ikke betjene iPoden/
iPhonen/iPaden med knapperne på fjernbetjeningen
eller enheden. Brug i så fald kontrolknapperne på din
iPod/iPhone/iPad.
En iPod/iPhone/iPad kan ikke oplades.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt
tilsluttet.
 Hvis du trykker på DISPLAY  under opladning,
når anlægget er slukket, vil det stoppe opladning af
iPod/iPhone/iPad. For at genoptage opladning af en
iPod/iPhone/iPad skal du slutte iPod/iPhone/iPad til
igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
 Indstil ringestyrken på din iPhone.
Bluetooth-enhed
DAB/DAB+-radiostationen modtages ikke
korrekt.
 Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter
den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under
"Modtagelse af DAB/DAB+-radiostation").
 Den aktuelle DAB/DAB+-tjeneste er muligvis ikke
tilgængelig. Tryk på +/  for at vælge en anden
tjeneste.
 Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle
tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske
ikke stille ind på din normale udsendelse. Udfør den
automatiske DAB-søgningsprocedure for at registrere
indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure
fjerner alle tidligere gemte indstillinger.)
DAB/DAB+ udsendelsen blev afbrudt.
 Flyt eventuelt anlægget, eller juster antennens retning
for at opnå bedre signalkvalitet. Se "Ændring af
displayet" for at få flere oplysninger om signalkvalitet.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille anlægget
til standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt
den i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Hold   nede og /  på anlægget, indtil
"RESET" vises på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion
Anlægget har en automatisk standbyfunktion. Med
denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Den automatiske standbyfunktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på enheden til slå den automatiske
standby-funktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt for
anlægget, indtil "AUTO. STBY OFF" vises.
For at aktivere funktionen gentages denne
fremgangsmåde, indtil "AUTO. STBY ON" vises.
Tilknytning kan ikke udføres.
Bemærkninger
 Flyt Bluetooth-enheden tættere på anlægget.
 Tilknytning kan muligvis ikke udføres, hvis der er
andre Bluetooth-enheder i nærheden af anlægget.
Hvis det er tilfældet, skal du slukke for de andre
Bluetooth-enheder.
 Indtast korrekt den samme adgangskode, som du
angav for Bluetooth-enheden.
 "AUTO. STBY" vises på skærmen i 2 minutter, før anlægget går
i standby-tilstand.
 Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tunerfunktionen (DAB/FM), selvom du har aktiveret den.
 Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand automatisk i følgende
tilfælde:
Mens der registreres et lydsignal.
Mens der afspilles lydspor eller filer.
Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimer
er aktiv.
 Anlægget tæller tiden ned igen, indtil det går i standbytilstand,
selvom den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende
tilfælde:
Når der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad.
Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på anlægget.
Tilslutning er ikke mulig.
 Den Bluetooth-enhed, du har forsøgt at tilslutte,
understøtter ikke A2DP-profilen. Den kan derfor
ikke sluttes til anlægget.
 Aktiver Bluetooth-funktionen i Bluetooth-enheden.
 Opret en forbindelse fra Bluetooth-enheden.
 Tilknytningsoplysningerne er blevet slettet. Udfør
tilknytningsproceduren igen.
 Når anlægget er sluttet til en Bluetooth-enhed,
kan det ikke registreres og tilsluttes af en anden
Bluetooth-enhed.
 Slet tilknytningsoplysningerne i Bluetooth-enheden,
og udfør tilknytningsproceduren igen.
Lyden springer eller varierer, eller forbindelsen
mistes.
 Anlægget og Bluetooth-enheden er placeret for langt
fra hinanden.
 Hvis der er forhindringer mellem anlægget og din
Bluetooth-enhed, skal du flytte eller fjerne disse
forhindringer.
 Hvis der i nærheden er udstyr, der genererer
elektromagnetisk stråling, som f.eks. et trådløst LAN,
andre Bluetooth-enheder eller en mikrobølgeovn,
skal du flytte dem længere væk.
Lyden fra din Bluetooth-enhed kan ikke høres
på anlægget.
 Skru først op for lysstyrken på din Bluetooth-enhed,
og indstil derefter lydstyrken med VOLUME +/ .
Alvorlig brummen eller støj
 Hvis der er forhindringer mellem anlægget og din
Bluetooth-enhed, skal du flytte eller fjerne disse
forhindringer.
 Hvis der i nærheden er udstyr, der genererer
elektromagnetisk stråling, som f.eks. et trådløst LAN,
andre Bluetooth-enheder eller en mikrobølgeovn,
skal du flytte dem længere væk.
 Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede
Bluetooth-enhed.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet)
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Hold antennerne i god afstand fra netledningen for
at undgå støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer på
samme tid.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af
kabelstrips og justere kabellængden.
Sådan slukkes for beep-lyden
Anlægget er fra fabrikken indstillet til af afgive en beepbekræftelseslyd for tasterne, når du trykke på en tast på
panelet på anlægget. Du kan slå beep-lyden fra.
1 Tryk på /  for at tænde for anlægget.
2 Hold   og VOLUME –  nede på anlægget
i mindst 3 sekunder.
Hvis du vil aktivere beep-lyden, skal de benytte
samme fremgangsmåde som i 1, 2.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-CD'er
 CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW,
der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er
som er optaget med en ukompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
 Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
 Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler, som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler, eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Påvirkninger fra andre enheder
Bluetooth-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g)
benytter samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du
benytter din Bluetooth-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst LAN, kan der opstå
elektromagnetisk interferens. Det kan medføre
lavere dataoverførselshastighed, støj eller manglende
forbindelse. I så fald du kan du prøve at gøre følgende:
 Prøv at forbinde anlægget og Bluetoothmobiltelefonen eller Bluetooth-enheden, når du
er mindst 10 meter fra det trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når
du bruger din Bluetooth-enhed inden for 10 meter
Påvirkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette anlæg, kan
forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan føre til driftsforstyrrelser, skal du altid
slukke for dette anlæg, Bluetooth-mobiltelefon og
Bluetooth-enheder på følgende steder:
 Hospitaler, toge, fly, tankstationer og andre steder,
hvor der kan forekomme brandfarlige gasser
 I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
iPod/iPhone/iPad-afsnit
Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller:
 iPod touch 4. generation
 iPod touch 3. generation
 iPod touch 2. generation
 iPod nano 6. generation
 iPod nano 5. generation (videokamera)
 iPod nano 4. generation (video)
 iPod nano 3. generation (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis
iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples
standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone
eller iPad kan påvirke trådløs funktionalitet.
Bluetooth-afsnit
Kommunikationssystem:
Bluetooth Standard version 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
Udgang:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalk ommunikationsrækkevidde:
Linje mellem enheder ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulationsmetode:
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttede codecs:
Modtagelse: SBC (Sub Band Codec)
Overførsel: SBC (Sub Band Codec)
1)
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks. forhindringer
mellem enheder, magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem,
software mv.
2)
Profiler for Bluetooth-standard angiver anvendelsesområder for
Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
Højttalerafsnit
Fuldtonehøjttaler: 65 mm, cone-type
Passiv gitter: 67 mm × 108 mm
Nominel impedans: 8 ohm
Om sikkerhed
Bemærkninger
Generelt
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid
fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
 Netledningen må kun udskiftes af fagfolk.
 Dette anlæg understøtter de sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationerne til opretholdelse af sikkerheden
i forbindelse med kommunikation med Bluetooth-teknologi.
Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig på grund af
placeringsforhold og andre faktorer, så udvis altid forsigtighed,
når kommunikation etableres ved hjælp af Bluetooth-teknologi.
 Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader
eller tab som følge af informationslækager i forbindelse med
kommunikation ved hjælp af Bluetooth-teknologi.
 Der er ingen garanti for Bluetooth-kommunikation med alle
Bluetooth-enheder med samme profil som dette anlæg.
 Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette anlæg, skal overholde
den Bluetooth-specifikation, der er foreskreven af Bluetooth SIG,
Inc., og de skal være certificeret til overholdelse. Selvom en enhed
overholder Bluetooth-specifikationen, kan der dog forekomme
tilfælde, hvor karakteristika eller specifikationer i Bluetoothenheden gør det umuligt at opnå forbindelse, eller de kan føre
til alternative styringsmetoder, visning eller betjening.
 Der kan forekomme støj og lyden kan blive afbrudt
afhængigt af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet anlægget,
kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
Strømkrav:
Vekselstrømsadapter
Indgange: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Udgang: DC 19,5 V, 3,9 A
Strømforbrug: 32 watt
Mål( B/H/D):
Ca. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (inkl. fremspring)
Vægt: Ca. 2,8 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når anlægget placeres på overflader, som
er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning
af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
Om varmeudvikling
 Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan
være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Selvom beep-lyden er aktiveret, vil anlægget ikke
afgive beep-lyd for at bekræfte et tasteanslag, når
dock-indikatoren blinker, selvom betjening af
berøringspanelet er aktiveret, selv mens dockindikatoren blinker.
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan forvrænges
magnetisk. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et,
vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
CAN’T PLAY: Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles
af anlægget.
COMPLETE: Den forudindstillede handling er afsluttet
normalt.
ERROR: Uforudsete situationer eller der er tilsluttet
en ukendt enhed.
FULL: Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
LOCKED: Diskindgangen fungerer ikke. Kontakt en
Sony-forhandler.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO PRESET (kun for DAB/DAB+): Der er ingen gemte
stationer.
NO SERV (kun for DAB/DAB+): Der er ingen
understøttede DAB/DAB+-udsendelser i dit land
eller område.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
NO SUPPORT: Der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad,
der ikke understøttes, eller en iPod/iPhone/iPad med
et tomt batteri.
NO TEXT (kun for DAB/DAB+): Der er ingen
tekstoplysninger i den tjeneste, der modtages.
NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles,
på CD'en.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er
tilladt.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE 
under afspilning i CD-funktionen.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Bluetooth-enheder skal anvendes inden for
en indbyrdes afstand af ca. 10 meter (uden
mellemliggende forhindringer). Den effektive
kommunikationsrækkevidde kan være kortere under
følgende forhold.
 Når en person, en metalgenstand, mur eller anden
forhindring befinder sig mellem enheder med en
Bluetooth-forbindelse
 Steder, hvor der er installeret trådløst LAN
 I nærheden af mikrobølgeovne i brug
 Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske
bølger
Bemærkninger til diske
Bemærk
Meddelelser
Effektiv kommunikationsrækkevidde
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en
mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler, som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi til
kortdistancebrug, der forbinder digitale enheder, som
f.eks. pc'er og digitalkameraer. Ved hjælp af den trådløse
Bluetooth-teknologi kan du betjene de involverede
enheder inden for en afstand af ca. 10 meter.
Den trådløse Bluetooth-teknologi benyttes normalt
mellem to enheder, men én enkelt enhed kan forbindes
til flere enheder.
Du skal ikke bruge kabler til forbindelsen, som man
gør ved USB-tilslutning, og du behøver ikke placere
enhederne over for hinanden, som du skal gøre ved
trådløs infrarød teknologi. Du kan benytte denne
teknologi med den ene Bluetooth-enhed i din taske
eller i lommen.
Trådløs Bluetooth-teknologi er en global standard,
der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse
virksomheder fremstiller produkter, der overholder
den globale standard.
Understøttet Bluetooth-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt af ydelser for forskellige
Bluetooth-produkters ydelse. Dette anlæg understøtter
følgende Bluetooth-version og -profiler.
Understøttet Bluetooth-version:
Bluetooth Standard version 2.0
Understøttede Bluetooth-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Specifikationer
Forstærkerdel
Udgangseffekt (nominel): 16 watt + 16 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner på 8 ohm
eller mere
Cd-afspiller-del
Anlæg: Anlæg med cd og digital lyd
Egenskaberf or laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tunerdel
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne: FM-stueantenne
Indstillingsområde:
87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 50 kHz)
DAB/DAB+ tunerdel:
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Frekvensområde*
Bånd-III: 174,928 (5A) MHz  239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB/DAB+-frekvenstabel" nedenfor.
Antenne: DAB/FM-stueantenne
DAB/DAB+-tjenesterne er kun tilgængelige i lande eller regioner, der
understøtter DAB/DAB+-tjenester.
DAB/DAB+-frekvenstabel (Bånd-III)
Frekvens
Etiket
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072M Hz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064M Hz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072M Hz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776M Hz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
* Frekvenser vises med to decimaler på dette anlæg.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), vekselstrømsadapter (1),
netledning (1), DAB/FM stueantenne (1), beskyttelsespude (2),
R6 (størrelse AA) batterier (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Download PDF

advertising