Sony | CMT-V10iP | Sony CMT-V10iP CMT-V10iP All-in-one Audio system with dock for iPod and iPhone Betjeningsvejledning

4-423-934-71 (1) (DK)
Knappernes placering
Betjening
Enhed (fra oven)
Fjernbetjening
Sådan bruges fjernbetjeningen
Tag låget til batterirummet af, og indsæt de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA) med enden
mærket  først, så de passer til polerne som vist
nedenfor.
Micro HI-FI
Komponentsystem
Afspilning af en CD-/MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk på FUNCTION  på enheden gentagne gange.
Tryk på  (Åbn/Luk)  på enheden.
 (Åbn/Luk) 
 Skærmpanel
Når der tændes for anlægget, vises indstillingsstatussen på skærmpanelet.
Når anlægget skifter til standbytilstand, forsvinder indstillingsstatussen fra skærmpanelet.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk gentagne gange på FUNCTION  på enheden.
 Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
 Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og
korrosion.
©2012 Sony Corporation
2 Vælg afspilningstilstanden.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil der
vises "PGM", når afspilleren er stoppet.
3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).
Fjernbetjeningssensor
+/  gentagne gange for at vælge den
Tryk på
ønskede mappe.
Fjernstyringsindikator
4 Vælg det ønskede nummer eller filnummer.
3 Isæt en disk.
CMT-V10iP
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket på AC-adapteren bruges til
at koble AC-adapteren fra elnettet, skal den kobles til en
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis den
ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må
ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller
lignende.
AC-adapteren er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve
hovedenheden er slukket.
Navnepladen er placeret nederst på ydersiden af
hovedenheden og på overfladen af AC-adapteren.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er
klassificeret som et
CLASS 1 LASER-produkt.
Mærket er placeret
nederst på ydersiden af
hovedenheden.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, der
er solgt i lande, der er underlagt EUdirektiver.
Produktet er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser
vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller
garantidokumenter.
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Omfattet tilbehør: Fjernbetjening
Tryk med to fingre midt på disken, indtil den låser på
plads på i den rette position.
Sæt en disk i, så
mærkatsiden vender
fremad.
CD-dæksel
(CD-rum)
Kun Europa
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal
genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller i butikken, hvor produktet
er købt.
iPod/iPhone-stik
 Fjernstyringsindikator
Lyser orange, når der modtages et signal fra fjernbetjeningen.
 Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men du kan udføre den samme
betjening med de knapper på enheden, som har de
samme eller tilsvarende navne.
 SLEEP- og TIMER MENU-funktionerne, der vises
med pink farve på fjernbetjeningen, kan aktiveres ved
hjælp af SHIFT . Hvis du vil aktivere SLEEP- eller
TIMER MENU-funktionerne, skal du trykke på og
holde SHIFT  nede og trykke på knappen SLEEP
 eller TIMER MENU . Hvis du trykker på en af
disse knapper uden at holde SHIFT  nede, aktiverer
anlægget funktionen BASS BOOST eller SOUND
EFFECT.
5 Programmer det valgte nummer eller den valgte fil.
 for at angive det valgte nummer eller
Tryk på
den valgte fil.
"--.--" vises, når den samlede spilletid overskrider
100 minutter for en CD, eller når du programmerer
MP3-filer.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere numre eller
Tryk på  (Åbn/Luk)  på enheden.
Der vises "READING".
5 Start afspilning.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk på 
 på enheden.
Sådan skubbes en disk ud
Tryk på  (Åbn/Luk)  på enheden, og tag disken ud
ved at tage fat i kanten af disken, mens du holder en
finger på spindlen.
Bemærkninger
Kom godt i gang
Sådan benyttes en iPod/iPhone
Indstilling af uret
1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på den.
1 Tryk på   for at tænde anlægget.
2 Tryk på, og hold  og TIMER MENU  nede for at
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt
lydmateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
vælge tilstanden til indstilling af uret.
3
Musikdiske, der er kodet med teknologi til
ophavsretlig beskyttelse
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke gentagne
gange på /  for at vælge "CLOCK" og derefter
(enter) .
trykke på
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
(enter) .
timer, og tryk på
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i
overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD).
I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CDstandarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.
minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker netledningen ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Dock
2 Placer din iPod/iPhone.
Meddelelse om licens og varemærker
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og
andre lande.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er
givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er et registreret varemærke eller et
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
 Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er
mærkerne og ikke angivet.
Sådan vises uret, når der er slukket for
anlægget
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
 CD-dækslet  lukkes automatisk, hvis der går nogle minutter uden
betjening, mens CD-dækslet er åbent.
 Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant,
stjerne). Disken kan forsvinde ind i anlægget og forårsage uoprettelig
skade.
 Hvis du trykker på /  med CD-dækslet åbent, lukkes CDdækslet automatisk.
 Brug ikke diske med tape, mærkater eller lim på, da det kan medføre
fejl.
 Når du skubber en disk ud, skal du holde i diskens kant. Du må ikke
røre ved overfladen.
Anden betjening
Hvis du vil
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Stoppe afspilningen
Vælge en mappe på
en MP3-disk
Vælge et nummer
eller en fil
Finde et sted i et
nummer eller en fil
Vælge gentaget
afspilning
Skubbe en disk ud
Skal du trykke på
  (eller   på enheden).
Tryk på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 .
+/ .
/ // .
Hold /  (eller
/  på enheden) nede
under afspilning, og slip knappen
på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange,
indtil der vises " " eller " 1".
  på enheden.
Sådan skiftes afspilningstilstand
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal
afspilningstilstand ("Normal" eller "FLDR" for
alle MP3-filer i mappen på disken), Shuffle Play
("SHUF" eller "FLDR SHUF*" for at vælge afspilning
i tilfældig rækkefølge (shuffle) for mappen) eller
afspilningstilstanden Program Play ("PGM").
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har FLDR (SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
™ ®
 Til AC-adapter
 AM-rammeantenne
 FM-stueantenne (træk den ud vandret).
 Strøm (DC IN 9,5 V)
 Antenner
1 Tilslut AC-adapteren til enheden.
2 Sæt AC-adapteren i en stikkontakt.
Find en placering og en retning, der giver en god
modtagelse, og sæt derefter AM-antennen op.
Hold antennen væk fra strømkablet for at undgå, at der
opfanges støj.
 AUDIO IN-stik
Tilslut en ekstern lydkomponent.
Bemærkninger til Repeat Play
 " " viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper
afspilning.
" 1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil
du stopper afspilning.
Bemærkninger til tilstanden Shuffle Play
 Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller anlægget alle numre eller filer på disken i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til
"FLDR SHUF", afspiller anlægget alle numre eller filer i den valgte
mappe i tilfældig rækkefølge.
 Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til Normal ("FLDR").
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
 Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
 Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
 Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden er
en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil
kunne beskadige anlægget.
CMT-V10iP (DK) 4-423-934-71 (1) (DK)
Tryk gentagne gange på / , indtil det
ønskede nummer eller den ønskede fil vises.
Valgt musik- eller
Samlet
filnummer
afspilningstid
Den samlede afspilningstid for alle programmerede
numre eller filer, herunder det valgte nummer eller
den valgte fil, vises til højre på panelet.
4 Luk CD-dækslet.
Bemærkning til DualDiscs
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)
1 Vælg CD-funktionen.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Enhed (front)
Hvis du vil forhindre brand, må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring ikke kilder med åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, på apparatet.
* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet
af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det
faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
2 Åbn CD-dækslet.
DK Betjeningsvejledning
ADVARSEL
 Det maksimale antal:
255* mapper (inkl. rodmappe)
512 MP3-filer
512 MP3 filer i hver enkelt mappe
9 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
 Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til
MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan
genere støj, der kan være lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
filer. Du kan programmere op 25 numre eller filer i alt.
7 Når du vil afspille dit program med numre eller filer,
skal du trykke på   (eller   på enheden).
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner
disken fra diskrummet  eller trækker netledningen ud.
Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du
trykke på   (eller   på enheden).
Sådan annulleres programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste nummer eller den
sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Lytte til radioen
1 Vælg TUNER-funktionen.
Tryk gentagne gange på TUNER FM/AM
FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller tryk
gentagne gange på FUNCTION  på enheden.
2 Indstil stationerne.
Automatisk søgning
Tryk gentagne gange på TUNING MODE ,
indtil der vises "AUTO", og tryk derefter på +/
. Søgningen stopper automatisk, når en station
er indstillet, og "TUNED" og "STEREO" (kun for
stereoprogrammer) lyser på skærmen.
Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen ikke stopper,
skal du trykke på   for at stoppe søgningen og
derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester,
udsendes der også oplysninger som f.eks. navn på
tjeneste eller station.
Manuel indstilling
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
der vises "MANUAL", og tryk derefter gentagne gange
på +/  for at stille ind på den ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke gentagne gange på FM MODE , indtil der vises "MONO",
for at slå stereomodtagelse fra.
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
tunerhukommelsestilstand.
Fast station
3 Tryk på +/  eller ///  gentagne gange for
at vælge det ønskede nummer på den faste station.
Hvis der allerede er tildelt en station til det valgte
nummer, bliver stationen udskiftet med den nye station.
4 Tryk på  for at registrere stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Du kan indstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer.
Sådan stilles der ind på en fast station
Hvis du har registreret en radiostation på et
forudindstillet nummer mellem 1 og 6, vil radiostationen
blive valgt, når blot du trykker på TUNER MEMORY
NUMBER (1 til 6) , når systemfunktionen er indstillet
til AM eller FM.
Hvis du har registreret en radiostation ind på det
forudindstillede nummer 7 eller højere, skal du trykke
gentagne gange på TUNING MODE , indtil der vises
"PRESET", og derefter trykke gentagne gange på +/ 
for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Afspilning fra iPod/iPhone
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk på iPod FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk på gentagne gange på FUNCTION  på
enheden.
Vælge en mappe
Vælge en fil
Finde et sted i
en fil
Vælge gentaget
afspilning
Skal du trykke på
 . Hvis du vil genoptage
afspilningen, skal du trykke på 
*1 (eller   på enheden).
Hvis du vil annullere genoptaget
afspilning, skal du trykke på  
igen*2.
+/  gentagne gange.
/ // .
Hold /  eller / 
(eller /  på enheden)
nede under afspilningen, og slip
knappen på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange, indtil
der vises " " eller " 1".
*1 Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget
muligvis afspilningen fra et andet sted.
*2 Ved genoptaget afspilning vendes der tilbage til topmappen.
Sådan skiftes afspilningstilstand
2 Placer din iPod/iPhone.
3 Start afspilning.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk på 
 på enheden.
Sådan styres en iPod/iPhone
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
midlertidigt
Vælge et nummer
eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Finde et sted i
et nummer eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Vælge det
markerede
element
Rulle op/ned i
iPod-menuerne
Vende tilbage til
den forrige menu
eller vælge en
menu
Indstille Shuffle
Play til Til eller
Fra
Vælge gentaget
afspilning
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
Skal du trykke på
 /  (eller   på
enheden).
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden
Normal (afspilning af alle filer på USB-enheden i
rækkefølge), afspilningstilstanden Mappe ("FLDR" for
alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller
afspilningstilstanden Shuffle ("SHUF" eller "FLDR SHUF"
for afspilning af numrene i mappen i tilfældig
rækkefølge) eller afspilningstilstanden Program ("PGM").
/ . Hold knappen nede
for at spole hurtigt fremad eller
spole hurtigt tilbage.
Hold /  nede under
afspilningen, og slip knappen på det
ønskede sted.
Tryk på AUDIO IN FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på
FUNCTION  på enheden.
4 Start afspilning.
Start afspilning af den tilsluttede komponent, og
indstil lydstyrken.
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken på den
tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på komponenten
derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standbyfunktion".
Justering af lyden
Hvis du vil
Regulere
lydstyrken
Generere en mere
dynamisk lyd
Indstille
lydeffekten
Bemærkninger til tilstanden Shuffle Play
 Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller anlægget alle lydfiler på USB-enheden i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til
"FLDR SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler i den valgte mappe i
tilfældig rækkefølge.
Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til Normal ("FLDR").
Hvis du vil
Ændre
oplysninger på
skærmen1)
Ændre
skærmtilstand (se
herunder).
Bemærkninger om gentaget afspilning
/ .
TOOL MENU /RETURN .
 Hvis du vælger " ", når anlægget er i afspilningstilstanden Normal,
vil anlægget gentage afspilning af alle lydfiler på USB-enheden,
indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger " ", når anlægget er
i afspilningstilstanden Mappe, gentager anlægget afspilning af alle
lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
 Hvis du vælger " 1", gentager anlægget kontinuerlig afspilning af
den valgte fil, indtil du stopper afspilningen.
REPEAT  gentagne gange.
Sådan bruges anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til en iPod/
iPhone, uanset om anlægget er tændt eller slukket.
Batteriikonet på iPod/iPhone-skærmen viser, om
opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone i
"Specifikationer", hvor du finder en liste med iPod/
iPhone-modeller, der er kompatible med dette anlæg.
Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone
Fjern din iPod/iPhone.
Bemærkning om opladning af en iPod/iPhone
Når der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du
ikke oplade en iPod/iPhone.
Bemærkninger
 Anlæggets ydeevne kan variere, afhængigt af specifikationerne for
din iPod/iPhone.
 Når du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du holde den i
samme vinkel som vinklen på iPod/iPhone-stikket på enheden, og
du må ikke vride eller bøje din iPod/iPhone, da det kan beskadige
stikket.
 Undgå at transportere anlægget, mens der er en iPod/iPhone
tilsluttet stikket. Dette kan medføre fejl.
 Når du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du støtte
anlægget med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på
knapperne på din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
 Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone angående betjening din
iPod/iPhone.
 Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet
på en iPod/iPhone, går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone
benyttes sammen med dette anlæg.
SOUND EFFECT  gentagne gange,
indtil den ønskede lydeffekt vises.
Hver gang du trykker på denne
knap, vises lydeffekterne i
rækkefølgen "ROCK"  "POP" 
"JAZZ"  "FLAT".
 Anlæggets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den
tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
 Sørg for at slukke anlægget, før du fjerner USB-enheden. Hvis du
fjerner USB-enheden, mens anlægget er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
 Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du
benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal
tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden i den
vejledning, der fulgte med den pågældende USB-enhed.
 Det kan tage tid, før der vises "READING", afhængigt af typen af
den tilsluttede USB-enhed.
 Anlægget understøtter ikke en USB-hub. Tilslut ikke USB-enheden
via en USB-hub.
 Når USB-enheden indsættes, læser anlægget alle filerne på USBenheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan
det tage lang tid at fuldføre læsningen fra USB-enheden.
 For nogle USB-enheder gælder, at der efter betjening af den kan gå
lidt tid, før handlingen udføres af anlægget.
 Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning
garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet
ved hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj,
lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende
tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 999
Når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed er større end 3.000
Når det samlede antal mapper på en USB-enhed er større end
1.000 (inklusive "ROOT" og tomme mapper)
Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad
at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en USBenhed, som indeholder lydfiler.
 Anlægget kan kun afspille til og med niveau 9 i et mappehierarki
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en
tilsluttet USB-enhed.
 Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, springes over.
 Du kan lytte til følgende lydformater på dette anlæg:
MP3: filtypen ".mp3"
WMA: filtypen ".wma"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den
faktiske fil er anderledes, kan anlægget udsende støj, eller der kan
opstå fejlfunktion.
Skal du trykke på
DISPLAY  gentagne gange, når
anlægget er tændt.
DISPLAY  gentagne gange, når
anlægget er slukket.
Følgende lydformater kan afspilles på dette anlæg: MP3/
WMA*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke
afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil
systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk gentagne gange på FUNCTION  på
enheden.
MP3-disk/USB-enhed
nummer eller fil (" ")
kunstnernavn (" ")
")
albumnavn ("
Anlægget har følgende skærmtilstande:
Skærmtilstand
Strømbesparende
tilstand1)
Ur2)
Når anlægget er slukket
Slukkes skærmen for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
1)
Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
2)
Skærmen med uret skifter automatisk til strømbesparende tilstand
efter 8 sekunder.
Bemærkninger om skærmoplysningerne
 Når oplysningerne indeholder dobbelt byte-tegn, optager hvert
dobbelt byte-tegn 2 byte
 Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_"
 Følgende vises ikke:
den samlede afspilningstid for en MP3-disk og en USB-enhed
den samlede resterende afspilningstid for en MP3-disk og en USBenhed
resterende afspilningstid for en MP3-fil på en MP3-disk eller en
MP3-/WMA-fil på en USB-enhed
 Følgende vises ikke korrekt:
medgået afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af
VBR (variabel bit rate)
mappe- og filnavne, som ikke følger ISO9660 Level 1, Level 2 eller
Joliet i ekspansionsformat
 Følgende vises:
den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der
er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet)
resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk
resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der er valgt
Normal-afspilningstilstand ved afspilning)
ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både benyttes ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil)
op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn er store bogstaver
(A til Z), små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som store
bogstaver), tal (0 til 9) samt symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @
[ \ ] `)
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilning.
(USB-porten) .
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk på 
 på enheden.
Sleep-timer:
Bemærkninger om opladning af USB-enheden
 Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og en USB-enhed samtidigt.
Hvis du vil oplade en USB-enhed, når der er tilsluttet en iPod/
iPhone, skal du vælge funktionen USB. Når der ikke er nogen iPod/
iPhone tilsluttet, kan du oplade en USB-enhed ved brug af enhver
funktion, bortset fra funktionen iPod.
Du kan ikke oplade en USB-enhed, når anlægget er slukket.
Anden betjening
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Skal du trykke på
  (eller   på enheden).
Tryk på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Brug af ekstra lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut den ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket
 på enheden ved hjælp af et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
CMT-V10iP (DK) 4-423-934-71 (1) (DK)
ovenstående fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.
6 Vælg lydkilden.
Tryk gentagne gange på /  , indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
7 Sluk for anlægget.
Tryk på  . Anlægget tændes automatisk før det
forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der
tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.
Hvis lydkilden til en timer er indstillet til en FM/
AM-station, tændes anlægget automatisk 15 sekunder
før det forudindstillede tidspunkt. Hvis lydkilden er
indstillet til CD/USB, tændes anlægget automatisk
30 sekunder før det forudindstillede tidspunkt. Hvis
lydkilden er indstillet til iPod/iPhone, tændes anlægget
automatisk 30 sekunder før det forudindstillede
tidspunkt.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på, og hold SHIFT  og TIMER MENU  nede.
2 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
"SELECT", og tryk derefter på
.
3 Tryk gentagne gange på /  for at vælge "PLAY
SEL", og tryk derefter på
.
Sådan ændres indstillingen
Opladningen starter, når USB-enheden tilsluttes en
(USB-port) , hvor der ingen iPod/iPhone er tilsluttet.
Status for opladningen vises på USB-enhedens skærm.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til USBenheden.
Fjern USB-enheden.
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
. Anvend
timetallet, og tryk derefter på
CD-DA-disk
Brug af timere
Sådan stoppes opladningen af USB-enheden
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på
Du kan bruge anlægget som batterioplader til en USBenheder, der har en genopladningsfunktion, når anlægget
er tændt.
Når der er en iPod/iPhone tilsluttet, skal du trykke på
USB FUNCTION  på fjernbetjeningen eller trykke
gentagne gange på FUNCTION  på enheden for at
vælge USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på /  for at vælge "PLAY
.
SET", og tryk derefter på
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller USBenhedsoplysninger, såsom:
Sådan bruges anlægget som batterioplader
Afspilning af en fil fra USB-enheden
3 Indstil afspilningstimeren.
Sådan annulleres timeren
resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
samlet afspilningstid tilbage
Bemærkninger
PLAY MODE .
BASS BOOST .
Ændring af skærmen
1)
.
Skal du trykke på
VOLUME +/ .
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte afspilningstilstand
("SHUF") for afspilning i tilfældig rækkefølge, og afspilningstilstanden
vender tilbage til normal afspilningstilstand.
 .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Anlægget har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge
timere, har sleep-timeren første prioritet.
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk på og hold SHIFT  nede, og tryk gentagne gange
på SLEEP .
Med hvert tryk på SLEEP  med SHIFT  trykket
nede, indstilles tiden til 10 minutter tidligere, fra maks.
90 minutter til min. 10 minutter.
Vælg "OFF" for at afbryde sleep-timeren.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM/AM-modtagelse, iPod/
iPhone- eller USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at regulere lydstyrken. Du kan indstille CD,
iPod, USB, FM eller AM som lydkilden.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-nummer, en
bestemt lydfil eller radiostation, skal du oprette dit
eget program.
2 Vælg timerindstillingstilstand.
Tryk på, og hold SHIFT  og TIMER MENU 
nede.
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærkninger
 Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller
mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan
medføre en kort forsinkelse inden start af timeraktiveret afspilning.
 Når lydkilden til en afspilningstimer er indstillet til en FM/AMstation, som du har indstillet ved hjælp af automatisk søgning
eller manuel søgning, vil indstillingen af radiostationen til
afspilningstimeren også blive ændret, når du ændrer radiostationen
efter indstilling af afspilningstimeren.
 Hvis lydkilden til en afspilningstimer er indstillet til en FM/AMstation med et registreret forudindstillet nummer, er indstillingen
af radiostationen til afspilningstimeren bestemt af det, som du
har valgt. Selv hvis du ændrer radiostationen efter indstilling af
afspilningstimeren, ændres indstillingen af radiostationen for
afspilningstimeren ikke.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone
 Sørg for, at din iPod/iPhone ikke spiller, når afspilningstimeren
anvendes.
 Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod/iPhone.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren er gældende, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt og urindstillingen er foretaget.
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Generelt
Der tændes ikke for anlægget.
 Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?
Anlægget er uventet gået i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i
standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening
eller lydsignaloutput. Se under "Sådan deaktiveres den
automatiske standby-funktion".
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen af
afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør
betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Tryk på VOLUME +  for at skrue op for lydstyrken.
 Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet
korrekt.
 Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på
anlægget?
 Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen
midlertidigt.
Alvorlig brummen eller støj.
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på enheden, og placer
enheden væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor .
 Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
CD/MP3-disk
Der vises "READING" i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
 Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
 Der er mange mapper eller filer på USB-enheden
 Filstrukturen er meget kompleks
 Hukommelseskapaciteten er stor
 Den interne hukommelse er fragmenteret
 Tør disken af, og læg den i igen.
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. på et stabilt bord).
Afspilning begynder ikke fra det første
nummer.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
gentagne gange på PLAY MODE , indtil både "PGM"
og "SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur
 En disk, som indeholder mange mapper
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er gemt på CD-DA-, MP3-disk, er muligvis
ødelagte. Gentag overførslen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
 Store bogstaver (A til Z)
 Små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som store
bogstaver)
 Tal (0 til 9)
 Symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andre tegn vises som "_"
iPod/iPhone
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med
anlægget.
 Reguler lydstyrken.
Lyden er forvrænget.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Skru ned for lydstyrken.
 Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone til "Fra"
eller "Flat".
Din iPod/iPhone fungerer ikke.
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med
anlægget.
 Da anlægget og din iPod/iPhone betjenes forskelligt,
kan du muligvis ikke betjene din iPod/iPhone med
knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. Hvis
dette er tilfældet, skal du bruge kontrolknapperne på
din iPod/iPhone.
En iPod/iPhone kan ikke oplades.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at anlægget ikke er i USB-funktionstilstand.
En iPod/iPhone kan ikke oplades i USB-funktion.
 Du kan ikke oplade din iPod/iPhone, selvom du
tilslutter det USB-kabel, der fulgte med din iPod/
iPhone, til USB-stikket på anlægget.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
 Reguler ringestyrken på din iPhone.
USB-enhed
Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed
bliver ikke opladet, når de begge er tilsluttet
samtidigt.
 Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden
samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade en USBenhed.
Bruger du en understøttet USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes,
kan følgende problemer forekomme. På de websteder,
der er angivet under "Afspilning af en fil fra USBenheden", finder du en liste over kompatible USBenheder.
 USB-enheden genkendes ikke
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
 Afspilning er ikke mulig
 Lyden springer
 Der er støj
 Der afspilles forvrænget lyd
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk anlægget,
og tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Besøg
nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Støj kan være kommet ind under
overførslen. Slet filen, og gentag derefter overførslen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
lydfilerne, var lav. Send lydfiler, der er kodet med højere
bithastighed, til USB-enheden.
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er gemt i USB-enheden, er muligvis
ødelagte. Gentag overførslen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
 Store bogstaver (A til Z)
 Små bogstaver (a til z) (små bogstaver vises som store
bogstaver)
 Tal (0 til 9)
 Symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andre tegn vises som "_"
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i
betjeningsanvisningerne til USB-enheden for at få
oplysninger om, hvordan du løser dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
Afspilning begynder ikke fra den første fil.
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
Lydfil kan ikke afspilles.
 MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke afspilles.
 WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- og
Professional-format kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis der er mange partitioner på den anvendte USBenhed, afspilles filerne ikke.
 Anlægget kan kun afspille til og med niveau 9 i et
mappehierarki.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode
osv., kan ikke afspilles.
 Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles på dette anlæg.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USBenheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT-formater.
Se betjeningsvejledningen til de enkelte USB-enheder for at få
yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet.)
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at
undgå støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer på samme tid.
 Find en placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af
kabelstrips og justere kabellængderne.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille anlægget til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i
igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på og hold   og /  på anlægget
nede, indtil der vises "RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standbyfunktion
Anlægget har en automatisk standbyfunktion. Med
denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand
efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignal.
Den automatiske standbyfunktion er som standard slået
til.
Brug knapperne på enheden til slå den automatiske
standbyfunktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt for anlægget,
indtil der vises "AUTO. STBY OFF" vises.
Du aktiverer funktionen ved at gentage denne
fremgangsmåde, indtil der vises "AUTO. STBY ON".
Bemærkninger
 Der vises "AUTO. STBY" på skærmen i 2 minutter, før anlægget går
i standbytilstand.
 Den automatiske standbyfunktion er ikke gyldig for tunerfunktionen
(FM/AM), selvom du har aktiveret den.
 Anlægget kan ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende
tilfælde:
Mens der registreres et lydsignal
Mens der afspilles lydnumre eller filer
Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimeren er
aktiv
 Anlægget tæller tiden ned igen, indtil det går i standbytilstand, selv
når den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende tilfælde:
Når der er tilsluttet en iPod/iPhone eller en USB-enhed
Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på enheden
Når et forudindstillet tidspunkt for sleep- eller afspilningstimer
starter
Meddelelser
CANNOT PLAY: Du har sat en disk i, der ikke kan
afspilles af anlægget.
COMPLETE: Den forudindstillede handling blev afsluttet
normalt.
DEVICE ERROR: Uforudset situation (eller der er
tilsluttet en ukendt enhed).
FULL: Du forsøgte at programmere mere end 25 numre
eller filer (trin).
No DEVICE: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er fjernet.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
No MEMORY: Der er ingen hukommelsesenhed sat i den
USB-hub, der er tilsluttet anlægget.
NO STEP: Alle de programmerede numre er blevet slettet.
NO SUPPORT: Der er tilsluttet en disk, USB-enhed
eller iPod/iPhone, der ikke understøttes, eller en iPod/
iPhone med et tomt batteri.
NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles, i USBenheden eller på CD-disken.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
OVER CURRENT: Anlægget har registreret en strømfejl
fra en tilsluttet iPod/iPhone eller USB-enhed. Fjern
USB-enheden og din iPod/iPhone fra anlægget, og
sluk og tænd derefter anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.
PROTECT: Anlægget ar registreret en strømfejl. Tag ACadapteren ud. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet fortsætter.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning i CD- eller USB-funktion.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-cd'er
 CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW,
der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er
som er optaget med en ukompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
 Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger til diske
 Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet
ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når
det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
 Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af fagfolk.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted, som
er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor
der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes
for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når anlægget placeres på overflader, som er
blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur),
da der kan opstå pletter på eller misfarvning af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale,
kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren,
hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald
skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i cirka
en time, indtil fugten er fordampet.
Om varmeudvikling
 Opbygning af varme på enheden under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan forvrænges
magnetisk. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for det igen.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
Forstærkerdel
Udgangseffekt (nominel): 4 watt + 4 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-udgangseffekt (reference): 5 watt + 5 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Indgang
AUDIO IN (stereo-ministik): Følsomhed 900 mV, impedans 47 kilohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μW
* Dette resultat er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Frekvenskurve: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 80 dB
Dynamisk interval: Mere end 80 dB
Tunerdel
Antenne: FM-stueantenne
AM-rammeantenne
FM-tunerdel
Indstillingsområde:
87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 50 kHz)
AM-tunerdel
Indstillingsområde:
531 kHz  1602 kHz (trin på 9 kHz)
iPod/iPhone-del
Kompatible iPod-/iPhone-modeller:
 iPod touch 4. generation
 iPod touch 3. generation
 iPod touch 2. generation
 iPod nano 6. generation
 iPod nano 5. generation (videokamera)
 iPod nano 4. generation (video)
 iPod nano 3. generation (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen
af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs
funktionalitet.
USB-del
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB)-port: Type A, maksimal strøm 500 mA
Højttalerdel
Fuldtonehøjttaler: 80 mm, cone-type
Nominel impedans: 8 ohm
Generelt
Strømkrav:
AC-adapter
Indgang: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Udgang: DC 9,5 V 1,8 A
Strømforbrug: 13 watt
Mål (B/H/D):
Ca. 400 mm × 197 mm × 114 mm
Vægt: Ca. 2,4 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), AC-adapter (1), AMrammeantenne (1), R6-batterier (størrelse AA) (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Download PDF

advertising