Sony | CMT-G1iP | Sony CMT-G1iP Betjeningsvejledning

4-283-813-12(1) (DK)
Apparatets for- og bagside
Kom godt i gang
Sådan annulleres programmeret afspilning
Betjening
Tryk flere gange på PLAY MODE/TUNING MODE,
indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.
Forside
Afspilning af en CD/MP3-disk
Micro HI-FI
Component System
1 Vælg CD-funktionen.
eller
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
2 Ilæg en disk.
Tryk på  på apparatet, og læg en disk med
etiketsiden opad i diskskuffen.
Du lukker diskskuffen ved at trykke på 
på apparatet.
DK Betjeningsvejledning
3 Start afspilningen.
Bagside
eller
eller
©2011 Sony Corporation
 Til stikkontakt
 Antenneramme
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 Tilslut den brune side.
 75-ohm koaksialkabel med F-hanstik (medfølger ikke)
CMT-G1iP/G1BiP
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild,
f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må
ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks.
vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke
reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild
eller lignende.
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet
til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der
skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet er købt.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er
forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom
der er slukket for enheden.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage tab af hørelse.
ADVARSEL
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt
audiomateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
For at forhindre legemsbeskadigelser skal dette apparat
være sikkert fastgjort til væggen i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er
klassificeret som et
CLASS 1 LASER-produkt.
Mærkatet til denne
klassifikation findes
på bagsiden.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Produktet er fremstillet af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af separate service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Tilbehør: Fjernbetjening
(kun CMT-G1BiP)
 Αntenner
  tænd-/slukknap
 STANDBY-indikator
 Diskskuffe
 Display
  åbn-knap
 Afspilning (/)
 TUNING +/-knapper
/ knapper til gå tilbage/gå frem
/ knapper til spol tilbage/spol frem
 USB-port
 PHONES-stik
 Knapper til BASS/TREBLE
 FUNCTION-knap
 VOLUME-knap
 Fjernbetjeningsmodtager
 AUDIO IN 1/2-stik
 SPEAKERS-terminaler
 AC IN-stik
 ANTENNA DAB 75 Ω-terminal (kun CMT-G1BiP)
 ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL-terminal
 ANTENNA AM-terminal
Fjernbetjening
Find en placering og en retning, der sikrer en god
modtagelse, og indstil derefter antennen.
Hold antennen væk fra højttalerkabler og
strømforsyningskabel for at undgå støj.
 DAB-antenne (kun CMT-G1BiP)
Med en ekstern DAB-antenne (medfølger ikke) kan du
opnå en bedre DAB/DAB+ modtagekvalitet. Vi anbefaler,
at du kun benytter den medfølgende DAB-antenne
midlertidigt, indtil du får installeret en ekstern
DAB-antenne.
 Strømforsyning
Tilslut strømforsyningskablet til en stikkontakt
(vekselstrøm).
Når du trykker på , tænder du systemet.
 Højttalere
Tilslut højttalerledningerne til terminalerne SPEAKERS
på enheden.
Tilslut den anden ende af højttalerledningerne til
terminalerne på højttalerne som vist nedenfor.
Skru højttalerledningen fast ved hjælp af skruerne
på terminalerne SPEAKERS.
Bemærkninger om rengøring af højttalerne
skurebørste eller svamp).
 For at bevare den blankpolerede overflade på kabinettet bør du ikke
gnide hårdt fra starten, men først børste støvet væk med en blød
børste eller en støveklud, inden du aftørrer dem med en tør klud.
 Fedtpletter eller fingeraftryk fjernes ved at ånde på overfladen
og tørre det af med en blød, tør klud.
 Hvis pletterne ikke forsvinder, kan du aftørre overfladen med en
blød klud, der er skyllet op i lunken sæbevand. (Brug ikke kraftige
rengøringsmidler).
 Brug ikke fortynder, rensebenzin, sprit eller alkoholbaserede væsker,
der vil beskadige overfladen.
 Pas på ikke at ridse kabinettet.
 Pas på ikke at tabe en tændt cigaret eller tændstik på overfladen.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
Monter højttalerfødder (medfølger) i bunden af
højttalerne, så de ikke glider.
+/ tuning-knapper
 / knapper til spol tilbage/spol frem

+/ knapper til mappevalg
 Afspilning (//)
 FUNCTION +/-knapper
 VOLUME +/-knapper
 EQ-knap
 TIMER MENU-knap
 TOOL MENU-knap
 ///-knapper
 RETURN-knap
 ENTER-knap
 CLEAR-knap
 TUNER MEMORY-knap
 REPEAT/FM MODE-knap
 PLAY MODE/TUNING MODE-knap
 SLEEP-knap
 DISPLAY-knap
Hold / nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
REPEAT/FM MODE flere gange,
indtil "REP" eller "REP1" vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE flere
gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge
afspilningstilstanden Normal (" " for alle MP3-filer
i mappen på disken), afspilningstilstanden Blandet
("SHUF" eller “ SHUF*" for mappeblanding)
eller afspilningstilstanden Program ("PGM").
FUNCTION.
3 Hold  nede i mindst 5 sekunder.
4 Når "LOCK" vises, trækkes strømforsyningskablet ud.
Sådan bruges fjernbetjeningen
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan
også udføres med knapperne på apparatet, som har
de samme eller tilsvarende navne.
Ilægning af batterier
Skub låget til batterirummet til side, og indsæt de
to medfølgende R03-batterier (størrelse AAA) med
 siden først, så polerne passer som vist nedenfor.
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
Bemærkning om gentaget afspilning
"REP1" angiver, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages,
indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger om afspilningstilstanden Blandet
 Når afspilningstilstanden Blandet er indstillet til "SHUF", vil
systemet afspille alle spor eller filer på disken i blandet rækkefølge.
Når afspilningstilstanden Blandet er indstillet til "
SHUF", vil
systemet afspille alle spor eller filer i den valgte mappe i blandet
rækkefølge.
 Når du slukker for anlægget, slettes den valgte afspilningtilstand
for blandet afspilning ("SHUF" eller "
SHUF"),
og afspilningstilstanden går tilbage til normal
afspilningstilstand (" ").
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
 Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
 Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage
og korrosion.
 Batterier i fjernbetjeningen må ikke udsættes for meget høje
temperaturer, f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende.
1 Tryk på  for at tænde for anlægget.
2 Tryk på TIMER MENU for at vælge tilstanden
for indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET?" blinker, skal du trykke gentagne
gange på / for at vælge "CLOCK SET?" og derefter
trykke på ENTER.
3 Tryk flere gange på / for at indstille timetallet,
og tryk derefter på ENTER.
unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
 Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
 MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
 Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan afspilning af filen
forårsage kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og
dette kan beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet
ikke fungerer.
 Det maksimale antal:
 mapper er 255 (inklusive rodmappen).
 MP3-filer er 511.
 MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 512.
 mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
 Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan
blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Bemærk
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker strømforsyningskablet
ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Sådan benyttes en iPod/iPhone
Tilslutning af iPod/iPhone til
USB-port ved hjælp
af det USB-kabel, der følger med din iPod/iPhone.
Tryk på DISPLAY. Uret vises i cirka 8 sekunder.
Modtagelse af DAB/DAB+-radiostation
(kun CMT-G1BiP)
Når du vælger "TUNER DAB" for første gang, efter at
du har købt det, starter den automatiske DAB-søgning
automatisk og opretter en liste over tilgængelige
tjenester. Under den automatiske DAB-søgning
vises "    ". Tryk ikke på nogen knap på
apparatet eller fjernbetjeningen under automatisk
DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og listen over
tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. Hvis du vil
udføre den automatiske DAB-søgning manuelt, skal
du gennemføre proceduren "Manuel udførelse af
automatisk DAB-søgning" under "Lytning til radioen".
Hvis du er flyttet til et andet område, skal du udføre
den automatiske DAB-søgning manuelt og registrere
indholdet af udsendelserne igen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
2 Tilslut din iPod/iPhone til
USB-porten ved hjælp
af det USB-kabel, der følger med din iPod/iPhone.
3 Start afspilningen.
Tryk på .
DAB/DAB+-tuning er kun tilgængelig for CMT-G1BiP.
For automatisk søgning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE/TUNING
MODE, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på
+/. Søgningen stopper automatisk, når en station
er indstillet, og "TUNED" og "STEREO" (kun for
stereoprogrammer) lyser i displayet.
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Finde et sted i et
spor eller kapitel
i lydbogen/podcastet
Vælge det markerede
element
Rulle op/ned
i menuerne på iPod
Vende tilbage til den
forrige menu eller
vælge en menu
Tryk på
/.
/. Hold knappen nede
for at spole hurtigt fremad eller
spole hurtigt tilbage.
Hold / nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
ENTER.
/.
TOOL MENU eller RETURN.
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen efter en
FM- eller AM-station ikke stopper, skal du trykke
på  for at stoppe søgningen og derefter udføre
manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en DAB/DAB+-station eller en
FM-station med RDS-tjenester, sendes oplysninger
om tjenestenavnet eller stationens navn sammen
med udsendelsen.
Du kan benytte anlægget som batterioplader til en iPod/
iPhone, når der er tændt for anlægget.
USB-porten ved hjælp af
Tilslut din iPod/iPhone til
det USB-kabel, der følger med din iPod/iPhone. Status
for opladningen vises på displayet på din iPod/iPhone.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din
iPod/iPhone.
For at indstille manuelt (kun FM-/AM-bånd)
Fjern din iPod/iPhone. Opladningen af din iPod/iPhone
stopper også, hvis der slukkes for anlægget.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE/TUNING
MODE, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og
tryk derefter gentagne gange på +/ for at stille ind
på den ønskede station.
Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer
 Ved indstilling af en DAB-/DAB+-station kan der gå nogle
sekunder, før du hører lyden.
 Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære
tjenester slutter.
 Denne tuner understøtter ikke datatjenester.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke gentagne gange på FM MODE, indtil "MONO" vises, for at slå
stereomodtagelse fra.
Manuel udførelse af automatisk
DAB-søgning
1 Vælg "TUNER DAB".
Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone
Bemærkninger
 Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, vil systemet muligvis ikke
kunne registrere den. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved
hjælp af en computer og derefter slutte den til systemet.
 Systemets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone.
 Undlad at bære systemet, når der er tilsluttet en iPod/iPhone. Dette
kan medføre fejl.
 Afbryd afspilningen, før du tager en iPod/iPhone ud af forbindelse.
 Hold / nede for at spole hurtigt tilbage/frem, mens du
afspiller video, hvis / ikke fungerer.
 Når der er sluttet en iPhone til anlægget, og du modtager et opkald
under afspilning, afbrydes afspilningen midlertidigt, så du kan
besvare det indgående opkald.
 Du ændrer lydstyrken ved hjælp af VOLUME +/.
Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selvom det justeres på din iPod/
iPhone.
 Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone angående betjening
din iPod/iPhone.
 Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet
på en iPod/iPhone, går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone
benyttes sammen med dette system.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
2 Tryk på TOOL MENU for at starte den automatiske
DAB-søgning.
"Init Scan?" og "Push ENTER" vises.
3 Tryk på ENTER for at udføre søgningen.
Søgningen begynder. Status for søgningen vises
med en række af firkanter (    ). Afhængigt af
de DAB-/DAB+-tjenester, der er tilgængelige i dit
område, kan søgningen tage nogle minutter.
Afspilning af en fil fra USB-enheden
Det lydformat, der kan afspilles på anlægget, er MP3/
WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
eller filer, der er downloadet fra en online-musikbutik, kan ikke
afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer,
vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Vælg USB-funktionen.
Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over
tilgængelige tjenester.
Bemærkninger
 Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB/
DAB+-udsendelser, vises "No Service".
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilningen.
USB-porten.
Tryk på .
 Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Lytning til radioen
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
kan de øvrige sessioner på disken ikke genkendes uanset
sessionsformatet. Det er kun CD-DA-musiknumrene i den
første session, der kan afspilles.
 Hvis sessionsformatet for den første session er CD-ROM, og de
øvrige sessioner er optaget i det samme format, fortsætter anlægget
med at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner, indtil anlægget
støder på en anden session, der er optaget i et andet format.
1 Vælg USB-funktionen.
Sådan betjener du en iPod/iPhone
 Hvis den første session på disken er en CD-DA-session,
Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning)
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
2 Vælg afspilningstilstand.
3
Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil "PGM" vises,
mens afspilleren er standset.
Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk gentagne gange på /, indtil det ønskede
musiknummer eller den ønskede fil vises.
Ved programmering af lydfiler skal du trykke
+/ for at vælge den
gentagne gange på
ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
4 Programmer det valgte musiknummer eller
5
 Før du tager DAB- eller FM-antennen ud, skal du sørge for,
at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-/
DAB+-indstillinger.
Forudindstilling af radiostationer
1 Vælg CD-funktionen.
Visning af uret, når der er slukket for systemet
Påsætning af højttalerfødder
  tænd-/slukknap
 / knapper til gå tilbage/gå frem
/.
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
 Aftør dem med en blød, tør klud (ikke-stivet). (Brug aldrig
Licens og varemærker
+/ gentagne gange.
 Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller
Sort
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der
er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden
(CD). I de seneste år har en række pladeselskaber
markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med
copyright-beskyttelsesteknologi. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke
overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
Tryk på
. Tryk på knappen igen for
at genoptage afspilningen.
.
1 Fjern en disk for at beskytte CD-mekanismen.
2 Vælg CD-funktionen ved hjælp af knappen
Tryk på DISPLAY gentagne gange, mens afspilleren
er stoppet.
2 Udfør indstillingen.
Brug knapperne på apparatet.
Sådan indstilles uret
Musikdiske, der er kodet med copyrightbeskyttelsesteknologi
™ ®
Ved transport af anlægget
Fjern først beskyttelsen på enden af højttalerledningen.
Bemærkning til DualDiscs
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft
eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
 Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning
er mærkerne og ikke angivet.
 Til ekstern DAB-antenne (medfølger ikke) (kun CMT-G1BiP)
 DAB-antenne (trækkes ud vandret). (kun CMT-G1BiP)
 Tilslut den hvide side.
 Til venstre højttaler
 Til højre fronthøjttaler
Sådan vises programoplysninger
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
Andre betjeninger
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe afspilning
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Vælge et
musiknummer
eller en fil
Finde et punkt i et
musiknummer
eller en fil
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på CLEAR, mens afspilleren er stoppet.
1 Vælg "TUNER DAB", "TUNER FM" eller "TUNER AM".
Tryk på .
Sort
Sådan slettes det sidste musiknummer
eller den sidste fil i programmet
Afspilning fra iPod/iPhone
den valgte fil.
Tryk på ENTER for at angive det valgte
musiknummer eller den valgte fil.
Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer
ved at trykke på .
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil
du fjerner disken fra diskskuffen eller trækker
strømforsyningskablet ud.
Du afspiller det samme program igen ved
at trykke på .
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY for at vælge indstillingen
for tunerhukommelse.
Andre betjeninger
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe
afspilning
Tryk på
. Tryk på knappen igen for
at genoptage afspilningen.
. For at genoptage afspilning: Tryk
på *1. For at annullere genoptagelse
af afspilningen igen: Tryk på  igen*2.
Vælge en mappe
+/ gentagne gange.
/.
Hold / nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
REPEAT/FM MODE flere gange,
indtil "REP" eller "REP1" vises.
Vælge en fil
Finde et punkt
i en fil
3 Tryk gentagne gange på +/ for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forudindstillede, bliver stationen erstattet
med den nye station.
4 Tryk på ENTER for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer,
20 FM-stationer og 10 AM-stationer.
6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet
radiostation, skal du trykke gentagne gange på
PLAY MODE/TUNING MODE, indtil "PRESET" vises,
og derefter trykke gentagne gange på +/ for at
vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Vælge gentaget
afspilning
*1 Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager systemet
muligvis afspilningen fra et andet sted.
*2 Genoptaget afspilning vender tilbage til topmappen.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk gentagne gange på PLAY MODE/TUNING
MODE. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal
(afspilning af alle filer på USB-enheden i rækkefølge),
afspilningstilstanden Mappe (" " for alle filer
i den angivne mappe på USB-enheden), eller
afspilningstilstanden Blandet ("SHUF").
Bemærkninger om afspilningstilstanden
 Når du vælger afspilningstilstanden Blandet "SHUF", vil systemet
afspille alle lydfiler i den tilsluttede USB-enhed i blandet rækkefølge.
Afspilningstilstanden Blandet kan afspille den samme fil
gentagne gange.
 Når afspilningstilstanden er indstillet til afspilningstilstanden
Mappe, er "REP1" ikke aktiv.
 Når afspilningstilstanden er indstillet til afspilningstilstanden
Blandet, er gentagelsesfunktionen ikke tilgængelig.
 Når gentaget afspilning er aktiveret, er afspilningstilstanden Blandet
ikke tilgængelig. Når gentagen afspilning er indstillet til "REP1",
er afspilningstilstanden Mappe ikke tilgængelig.
 Når du slukker for anlægget, slettes den valgte tilstand for blandet
afspilning ("SHUF"), og afspilningstilstanden går tilbage til normal
afspilningstilstand.
CMT-G1iP/G1BiP 4-283-813-12(1) (DK)
Bemærkning om gentaget afspilning
Bemærkninger om displayoplysningerne
Hvis du vælger "REP" i afspilningstilstanden Normal, vil systemet
gentage afspilning af alle lydfiler, der er lagret i USB-enheden.
Hvis du vælger "REP" i afspilningstilstanden Mappe, vil systemet
gentage afspilning af alle lydfiler i den valgte mappe.
 Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
 Følgende vises ikke:
 den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed.
 den resterende spilletid undtagen for CD-DA.
 Følgende vises ikke korrekt:
Bemærkninger
 Når tilslutning med USB-kabel er nødvendig, skal du tilslutte det
USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, du ønsker at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om betjening i betjeningsvejledningen,
der fulgte med USB-enheden, der skal tilsluttes.
 Det kan tage ca. 10 sekunder, før "Reading" vises, afhængigt af
hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
 Undgå at forbinde systemet og USB-enheden via en USB-hub.
 Når USB-enheden indsættes, læser systemet alle filerne
på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage lang tid at fuldføre læsningen
fra USB-enheden.
 For nogle USB-enheder gælder, at der efter en betjening af den kan
gå lidt tid, før handlingen udføres af systemet.
 Kompatibilitet med al kodnings- og skrivningssoftware kan ikke
garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet ved
hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj,
lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende
tilfælde:
 når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 100.
 når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed er større
end 10.000.
 Når det samlede antal af mapper på en USB-enhed er større end
100 (inklusive "ROOT" og tomme mapper).
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper
på USB-enheden, som indeholder lydfiler.
 Dette system viser spornummer som "---", når antallet af lydfiler
på en USB-enhed er større end 1000.
 Systemet kan højst afspille til en mappedybde på 8 niveauer.
 Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner,
der er til rådighed på en tilsluttet USB-enhed.
 Mapper, som ikke indeholder lydfiler, springes over.
 Du kan afspille følgende lydfilformater på dette system:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 WMA: filtypenavnet ".wma"
 AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den
faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der
kan opstå fejlfunktion.
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til de USBenheder, der kan oplades, når der er tændt for anlægget.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet
USB-porten. Status for opladningen vises på
displayet på USB-enheden. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til USB-enheden.
 forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp
af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
 mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau
1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.
 Følgende vises:
 den resterende spilletid for en CD-DA-diskspor.
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil).
Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger
på displayet (kun CMT-G1BiP)
Der vises også følgende:
op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for
DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn
for pakkeetiketten.
En værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet vises.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO IN 1eller AUDIO IN 2-stikket på apparatet med et analogt
lydkabel (medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME .
3 Vælg funktionen AUDIO IN 1 eller AUDIO IN 2.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/.
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent,
og indstil lydstyrken.
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standby-tilstand, hvis lydstyrken
er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Indstil lydstyrken
på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den
automatiske standby-funktion".
Justering af lyden
For at
Justere lydstyrken
Indstille
lydeffekten
Tryk på
VOLUME +/.
EQ gentagne gange for at vælge
"BASS" eller "TREBLE", og tryk
derefter på / for at justere
niveauet.
Ændring af displayet
For at
Ændre
oplysninger på
displayet*1
Ændre
displaytilstand (se
herunder).
Tryk på
DISPLAY flere gange, når anlægget
er tændt.
DISPLAY flere gange, når anlægget
er slukket.*2
*2 STANDBY-indikatoren på enheden lyser, når systemet er slukket.
Anlægget har følgende displaytilstande:
1
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg
at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme strømforsyningskablet ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
 Er + og  højttalerledningerne kortsluttede?
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
Når STANDBY-indikatoren holder op med at blinke,
skal du sætte strømforsyningskablet i kontakten
igen og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
Der tændes ikke for systemet
Sleeptimer:
Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP.
 Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM/AM-modtagelse,
DAB-/DAB+-modtagelse (kun CMT-G1BiP) eller en
USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt. Husk at
indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/
for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en
bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk flere gange på / for at vælge "PLAY SET?",
og tryk derefter på ENTER.
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk flere gange på / for at indstille timetallet,
og tryk derefter på ENTER. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved
indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / indtil den ønskede lydkilde
vises, tryk derefter på ENTER.
7 Sluk for systemet.
Tryk på . Anlægget tændes automatisk før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.
Du må ikke betjene anlægget fra det tidspunkt,
hvor der tændes for anlægget, og indtil
afspilningen starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU.
2 Tryk gentagne gange på / for at vælge
"TIMER SEL?", og tryk derefter på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på / for at vælge
"PLAY SEL?", og tryk derefter på ENTER.
 Er strømforsyningskablet sat i stikket?
i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan
deaktiveres den automatiske standby-funktion".
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret
 Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen af
afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør
betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd
 Er + og  højttalerledningerne kortsluttede?
 Anvender du kun de medfølgende højttalere?
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
 Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen
midlertidigt.
Når systemet er slukket *1,
Slukkes displayet for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
* STANDBY-indikatoren på enheden lyser, når systemet er slukket.
*2 Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
*3 Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter
8 sekunder.
 Indstil ringestyrken på din iPhone.
og strømforsyningskablet for at undgå, at der
opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
DAB-/DAB+-radiostationen modtages ikke
korrekt (kun CMT-G1BiP)
 Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter
den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under
"Modtagelse af DAB-/DAB+-radiostation").
 Den aktuelle DAB-DAB+-tjeneste er muligvis ikke
tilgængelig. Tryk på +/ for at vælge en anden tjeneste.
 Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/
frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille
ind på din normale udsendelse. Udfør den automatiske
DAB-søgningsprocedure for at registrere indholdet
af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle
tidligere gemte indstillinger).
DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt
(kun CMT-G1BiP)
 Flyt systemet, eller juster antennens retning for at opnå
bedre signalkvalitet. Se "Ændring af displayet" for at få
flere oplysninger om signalkvalitet.
USB-enhed
Bruger du en understøttet USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes,
kan følgende problemer forekomme. Se oplysningerne
på webstederne for at se en liste over kompatible
USB-enheder med URL-adresserne under "Afspilning
af en fil fra USB-enheden".
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk for
Sådan ændres AM-tuningsintervallet
AM-tuningsintervallet er fabriksindstillet til 9 kHz
(eller 10 kHz for visse områder; denne funktion findes
ikke på den europæiske model).
Brug knapperne på apparatet til at ændre
AM-indstillingsintervallet.
1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter anlægget.
2 Tryk på , mens du holder TUNING + nede.
Alle forudindstillede AM-stationer slettes.
Gentag denne fremgangsmåde for at gendanne
det fabriksindstillede interval.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
 Tilslut kun de medfølgende højttalere.
er forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af musikdataene på grund af forhold
på computeren. Opret musikdataene igen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere
bithastigheder, til USB-enheden.
Alvorlig brummen eller støj
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på
strømforsyningskablet.
anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
"Reading" vises i lang tid, eller det tager lang
tid, før afspilningen starter.
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
fjernbetjeningsmodtageren på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren
på enheden.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
STANDBY-indikatoren forbliver tændt, efter
at strømforsyningskablet er taget ud
 STANDBY-indikatoren slukkes muligvis ikke med
det samme, når du tager strømforsyningskablet ud
af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
 Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fejlagtigt display
 Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data,
som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
 De tegnkoder, der kan vises af anlægget, er begrænset
til tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
CD/MP3-afspiller
 Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
vibrationer (f.eks. oven på et stabilt bord).
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer
fra højttalerne medføre, at lyden hopper.
Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller
mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan
medføre en kort forsinkelse inden start af afspilning aktiveret af timer.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone
 Vend tilbage til afspilningstilstanden Normal ved at
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Hold antennen væk fra højttalerledningerne
1 Træk strømforsyningskablet ud af stikkontakten,
Sådan ændres indstillingen
for den tilsluttede iPod/iPhone.
muligvis ikke oplade det, selvom du slutter dem til
systemet. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved
hjælp af en computer og derefter slutte den til systemet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Du kan kun benytte anlægget som batterioplader til
en iPod/iPhone, når der er tændt for anlægget.
 Find en god placering og en retning, som giver god
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
Tip
 Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, kan systemet
 Tilslut antennen korrekt.
 Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
 Tør disken ren, og læg den i igen.
anvendes.
En iPod/iPhone kan ikke oplades.
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet)
 Sluk for anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
"TIMER OFF?" vises i trin 3, og tryk derefter på ENTER.
 Sørg for, at din iPod/iPhone ikke spiller, når afspilningstimeren
det muligvis ikke med dette system. Hvis det skulle
ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer
og derefter slutte den til systemet.
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med
den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal
du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den
sammen med anlægget.
 Da betjeningen af anlægget og din iPod/iPhone er
forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/
iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller på
anlægget. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod/
iPhone.
Tuner
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
Bemærk
 Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, fungerer
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret
Sådan annulleres timeren
Begynd forfra fra trin 1.
Din iPod/iPhone fungerer ikke.
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan
du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet
til standardindstillingerne fra fabrikken.
trykke flere gange på PLAY MODE/TUNING MODE,
indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder.
 Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status
*1 Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller
oplysninger om USB-enheden, f.eks.:
 spor- eller filnummer
 spor eller filnavn (" ")
 kunstnernavn (" ")
 album- eller mappenavn ("
")
 den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på
CD-DA-disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt,
og afspilleren er stoppet.
 Det samlede antal mapper (album) på MP3-disken (kun hvis
afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet).
 enhedsnavnet, hvis det findes på MP3-disken (kun hvis
afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet).
Displaytilstand
Strømbesparende
tilstand*2
Ur*3
højttalerledningerne er korrekt og forsvarligt
tilsluttede.
Generelt
3 Indstil afspilningstimeren.
1 Gør lydkilden klar.
1 Kontroller, at strømforsyningskablet og
Brug af timere
Tryk på TIMER MENU.
Brug af ekstra lydkomponenter
Fejlfinding
derefter systemet.
 Se oplysningerne på webstederne for at se en liste over
kompatible USB-enheder med URL-adresserne under
"Afspilning af en fil fra USB-enheden".
 USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for
at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.
derefter systemet.
 Se oplysningerne på webstederne for at se en liste over
kompatible USB-enheder med URL-adresserne under
"Afspilning af en fil fra USB-enheden".
 Tryk på  for at starte afspilningen.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
 Indstil afspilningstilstanden til Normal.
Der er ingen lyd
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
 Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med
anlægget.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget
 Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 Skru ned for lydstyrken.
 Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone til "Fra"
2 sekunder, indtil "RESET" vises.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med
denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Den automatiske standby-funktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på apparatet til slå den automatiske
standby-funktion fra.
Hold  nede, mens systemet er tændt i mindst
2 sekunder, indtil "AUTO STBY OFF" vises.
For at aktivere funktionen gentages denne
fremgangsmåde, indtil "AUTO STBY ON" vises.
Bemærkninger
Filer kan ikke afspilles.
 Lydfilen har ikke filtypenavnet ".mp3", ".wma" eller
".m4a".
 Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/AAC-format.
 USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis du benytter en partitioneret USB-lagerenhed,
kan du kun afspille filer på den første partition.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode
osv., kan ikke afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle disse
FAT-formater. Du kan få flere oplysninger ved at se
i betjeningsvejledningen til USB-lagerenhederne eller
kontakte producenten.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-CD
 CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget
i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
 CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
CD-R/CD-RW'er, der er ridsede eller snavsede, eller
CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ukompatibel
optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer-MP3-filer
 Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
SPECIFIKATIONER FOR LYDEFFEKT
UDGANGSEFFEKT OG SAMLET HARMONISK FORVRÆNGNING:
(Kun USA)
Med 6-ohm belastning, begge kanaler drevne, fra 120 – 10,000 Hz, nominel
50 watt per kanal minimum RMS-effekt, med ikke mere end 10% samlet
harmonisk forvrængning fra 250 milliwatt til nominel udgangseffekt.
Forstærker-del
Europæisk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 40 watt + 40 watt (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 50 watt + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Musik-strømudgang (reference): 60 watt + 60 watt (6 ohm ved 1 kHz,
10 % THD)
Andre modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret): 40 watt + 40 watt (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 50 watt + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), R03 (størrelse AAA) batterier (2),
strømforsyningskabel (1), FM-kabelantenne (1), AM-stueantenne (1),
DAB-kabelantenne (1) (kun CMT-G1BiP), højttalerledninger (2) ,
højttalerfødder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
 Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
SPEAKERS: Til tilslutning med en impedans på 6 – 16 ohm
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserudgang*: Under 44,6 μW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsernes overflade på den optiske pickup-blok med
7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
AM-tuner-del:
Indstillingsområde:
Europæisk model:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz tuningsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)
Antenne: AM-rammeantenne
Mellemfrekvens: 400 kHz
FM-tuner-del:
FM stereo, FM superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne: FM-stueantenne
Antenneterminaler: 75 ohm ikke-balanceret
Mellemfrekvens: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB-/DAB+-tunerdel (kun CMT-G1BiP)
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Frekvensområde*
Bånd-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-/DAB+-frekvenstabel" nedenfor.
Antenne: DAB-stueantenne
Antenneterminal: 75 ohm, F-hunstik
DAB-/DAB+-frekvenstabel (Bånd-III)
Frekvens
Etiket
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
Bemærkninger om diske
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
 Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
Om sikkerhed
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
 Tag strømforsyningskablet helt ud af stikkontakten,
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid
fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk
aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
 Strømforsyningskablet må kun udskiftes af
kvalificerede teknikere.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres
på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks.
med voks, olie eller politur), da der kan forekomme
pletter eller misfarvning af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
CD Over: Du er nået til slutningen af disken, mens
du har trykket på  under afspilning eller pause.
Error: USB-enheden kunne ikke genkendes, eller
en ukendt enhed er tilsluttet.
LOCKED: Diskskuffen åbner ikke. Kontakt en
Sony-forhandler.
No Device: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er stoppet.
No Disc: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
No Memory: Der er ikke indsat et hukommelsesmedie
i USB-enheden. Eller der er indsat en ikke-formateret
enhed (exFAT, etc.) i USB-enheden.
No Preset (DAB/DAB+ only): Der er ingen gemte
stationer.
No Service (DAB/DAB+ only): Der er ingen
understøttede DAB-/DAB+-udsendelser i dit land
eller område.
No Step: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No Text (DAB/DAB+ only): Der er ingen
tekstoplysninger i den tjeneste, der modtages.
No Track: Der er ikke indlæst en fil på USB-enheden,
som kan afspilles på systemet.
Not in Use: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
Not Supported: Der er tilsluttet en USB-enhed eller
iPod, der ikke understøttes, eller en iPod/iPhone med
et tomt batteri.
Hovedenhed
Strømkrav:
AC 230 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 50 watt
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 220 mm × 133 mm × 335 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 5,3 kg
Tuner-del
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
i standby-tilstand.
 Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tunerfunktionen (FM/AM/DAB), selvom du har aktiveret den.
 Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand automatisk i følgende
tilfælde:
 mens der registreres et lydsignal.
 Under afspilning af lydspor eller filer.
 Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleeptimer er aktiv.
Meddelelser
Generelt
Specifikationer
CD-afspiller-del
 "AUTO STBY" vises på displayet i 2 minutter, før anlægget går
 Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer
iPod/iPhone
2 Hold  og  nede på enheden i mindst
Afspilning starter ikke.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde
afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
 En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk,
hvor der kan tilføjes data).
 En disk, som indeholder mange mapper.
og sæt den i igen, og tænd derefter for anlægget.
Protect: Du har forsøgt at overskride det tilladte input
på lydniveauet til forstærkerafsnittet.
Meddelelsen vises samtidig med, at lyden afbrydes,
når du skruer op for volumen under afspilning af
en CD med et indspilningsniveau, der er for højt,
eller når du afspiller en CD, der indeholder for store
inputsignaler.
Indstil volumen ved hjælp af VOLUME eller BASS/
TREBLE for at slukke for meddelelsen. Vi anbefaler
et volumenniveau, hvor lyden ikke blæser ud
af højttalerne.
Hvis meddelelsen "PROTECT" ikke forsvinder,
skal du kontrollere, at højttalerledningen er korrekt
tilsluttet.
Push STOP! : Du har trykket på PLAY MODE/TUNING
MODE under afspilning i CD-funktion.
Step Full! : Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
TIME NG! : Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Om opbygning af varme
 Opbygning af varme på apparatet under brug
er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet
kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
* Frekvenser vises med to decimaler på dette anlæg.
iPod/iPhone-del
Kompatible iPod-/iPhone-modeller:
 iPod touch 4. generation
 iPod touch 3. generation
 iPod touch 2. generation
 iPod touch 1. generation
 iPod nano 6. generation
 iPod nano 5. generation (videokamera)
 iPod nano 4. generation (video)
 iPod nano 3. generation (video)
 iPod nano 2. generation (aluminum)
 iPod classic
 iPhone 4
 iPhone 3G
 iPhone 3GS
 iPhone
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør
er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen
af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs
funktionalitet.
USB-del
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-port: Type A, maksimal strøm 1A
Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs højttalersystem, Basrefleks
Højttalerenheder:
Woofer 130 mm, cone-type
Tweeter 25 mm, soft dome-type
Nomineret impedans: 6 ohm
Mål (B/H/D):
Ca. 160 mm × 270 mm × 252 mm
Vægt: Ca. 3,8 kg netto pr. højttaler
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
eller "Flat".
CMT-G1iP/G1BiP 4-283-813-12(1) (DK)
Download PDF

advertising