Sony | CMT-CX5iP | Sony CMT-CX5iP CMT-CX5iP Hi-Fi-lydsystem, der kan vægmonteres Betjeningsvejledning

4-278-003-11 (1) (DK)
Apparatets for- og bagside
Kom godt i gang
Betjening
Apparat (fra oven)
Afspilning af en CD/MP3-disk
 FM-antenne
Find en placering og en retning, der sikrer en god
modtagelse, og indstil derefter antennen.
Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Micro HI-FI
Component System
Fremstilling af dit eget program
(programmeret afspilning)
 Højttalere
Tilslut højttalerledningerne til SPEAKERS-jackstikkene
på apparatet.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Ilæg en disk.
Sæt en disk i diskindgangen, så mærkatsiden
vender fremad.
 Strømforsyning
DK Betjeningsvejledning
Sæt en disk i,
så mærkatsiden
vender fremad.
1 Slut netledningen til vekselstrømsadapteren.
2 Tilslut vekselstrømsadapteren til apparatet, og sæt
netledningen i en stikkontakt i væggen.
Demonstrationen vises på displayet. Når man trykker
på  , tændes anlægget, og demonstrationen
slutter automatisk. Når man slukker for anlægget,
vises demonstrationen i displayet igen.
Forside
 FM-antenne (træk den ud vandret).
 Højttalerkabel (højre)
 Højttalerkabel (venstre)
 Til vekselstrømsadapter
©2011 Sony Corporation
CMT-CX5iP
Når man indstiller uret, skifter anlægget til
strømbesparende tilstand, og demonstrationen
annulleres.
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild,
f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke
reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er
tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Navnepladen er placeret nederst på ydersiden af
hovedenheden.
ADVARSEL
For at forhindre legemsbeskadigelser skal dette apparat
være sikkert fastgjort til væggen i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt kan forøge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er
klassificeret som et
CLASS 1 LASER-produkt.
Mærket er placeret
nederst på ydersiden
af hovedenheden.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU‑direktiver.
Produktet er fremstillet af Sony Corporation,
1-7‑1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som fremgår af separate
service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet
til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der
skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads
specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Skub panelet op , og sæt en dock-adapter i dock'en
før brug. Ved brug af en iPod-model skal du benytte
den Dock-adapter, der blev leveret sammen med din
iPod. Ved brug af en iPhone-model skal du benytte den
Dock‑adapter, der blev leveret sammen med anlægget.
Der er oplysninger om Dock-adaptere i instruktionerne,
der leveres sammen med Dock-adapterne.
Bagside
Dock-adapter
0
Adapternummeret er vist på undersiden af
Dock‑adapteren.
Til iPod-modeller skal du benytte den Dock-adapter,
der blev leveret sammen med din iPod, eller købe en
kompatibel Dock-adapter hos Apple Inc.
5
3
4
6
2
Musikdiske, der er kodet med
copyright‑beskyttelsesteknologi
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der
er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden
(CD). I de seneste år har en række pladeselskaber
markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med
copyright-beskyttelsesteknologi. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke
overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles
af dette produkt.
Licens og varemærker
ˎiPhone,
ˎ
iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
ˎMPEG
ˎ
Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er
givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
ˎWindows
ˎ
Media er enten et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
ˎDette
ˎ
produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
ˎAlle
ˎ
andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning
er mærkerne og ikke angivet.
Tryk på  (afspil) .
Ret hullerne på bagsiden af anlægget ind efter
skruerne, og hæng derefter anlægget op på fire skruer.
tilgængelige skruer skal stikke 3-4 mm frem.
Placer anlægget på et lodret, plant og bæredygtigt sted
på væggen.
190 mm
Tapper
Sådan tages stativet af anlægget
Hold stativets underside ned, mens du trækker tapperne
på stativet ud af apparatet.
3 til 4 mm
Bemærkninger
ˎTag
ˎ netledningen ud af stikkontakten, før du monterer anlægget.
ˎBrug
ˎ
skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Kontakt et
byggemarked eller en professionel montør for at få oplysninger om
montering, vægmaterialer eller skruer.
ˎUtilstrækkelig
ˎ
vægbæreevne eller brug af forkerte skruer kan
medføre, at anlægget falder ned og bliver beskadiget, eller resultere
i personskade.
Tryk på
 (pause) . Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilningen.
 (stop) .
(vælg mappe) +/  gentagne
gange.
 (gå tilbage)/
 (gå fremad) .
ˎHvis
ˎ
højttalerne og apparatet monteres tæt sammen, skal
skruerne fastgøres til væggen i henhold til -mærkerne
på undersiden, som vist i denne vejledning.
ˎAfstanden
ˎ
mellem skruen til apparatet og en højttaler
er minimum 90 mm. Hvis anlægget skal monteres med
afstand mellem apparatet og højttalerne, skal længden af
højttalerledningen justeres, før anlægget monteres.
ˎDu
ˎ kan sno højttalerledningen omkring den anordning,
som stikker ud på bagsiden af apparatet, som vist.
Hold  (spol tilbage)/ (spol
frem)  nede under afspilningen,
og slip knappen på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange, indtil
”REP” eller ”REP1” vises.
 på apparatet .
*Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
Højttaleren set bagfra
Bemærkning om gentaget afspilning
Bemærkninger
ˎKontroller,
ˎ
at skruerne sidder korrekt, så hovederne stikker lige langt
ud og passer ind i hullerne på bagsiden af anlægget og højttalerne.
en person eller en genstand kommer til at slå til et anlæg, som
ˎHvis
ˎ
hænger på en væg, kan det falde ned.
ˎDu
ˎ må ikke hænge eller anbringe noget på et system, som hænger
på væggen.
ˎAfhængig
ˎ
af hvilke materialer væggen er dækket af, kan varme fra
anlægget eller støv medføre, at tapetet skaller eller misfarves.
er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt
ˎSony
ˎ
montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af
skruer, naturkatastrofer osv.
Sådan opnår du en bedre lydkvalitet
Tip
Montering af anlægget på væggen
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe afspilning
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden
Normal (” ” for alle MP3-filer i mappen på disken),
afspilningstilstanden Blandet (”SHUF” eller ”  SHUF*”
for mappeblanding) eller afspilningstilstanden Program
(”PGM”).
3 Fastgør skruerne i væggen. Kommercielt
Du kan montere anlægget på væggen. Inden montering
skal du fjerne stativet fra anlægget.
Du kan opnå en bedre lydkvalitet ved at placere
højttalerne optimalt.
For at opnå en bedre lydkvalitet, skal anlægget monteres
i henhold til nedenstående reference.
ˎˎDet er bedre at placere venstre og højre højttaler
i overensstemmelse med lytterens normale placering
i rummet.
ˎˎHøjttalere bør monteres i den normale ørehøjde
i et rum.
1 Monter de medfølgende puder bag på højttalerne
”REP1” angiver, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages,
indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger om afspilningstilstanden Blandet
ˎNår
ˎ
afspilningstilstanden Blandet er indstillet til ”SHUF”, vil
anlægget afspille alle spor eller filer på disken i blandet rækkefølge.
Når afspilningstilstanden Blandet er indstillet til ”
SHUF”, vil
anlægget afspille alle spor eller filer i den valgte mappe i blandet
rækkefølge.
du slukker for anlægget, slettes den valgte afspilningstilstand
ˎNår
ˎ
Blandet (”SHUF” eller ”
 SHUF”), og afspilningstilstanden går
tilbage til afspilningstilstanden Normal (”
”).
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
ˎUndlad
ˎ
at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
ˎMapper,
ˎ
som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
ˎMP3-filer
ˎ
afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
ˎAnlægget
ˎ
kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ”.mp3”.
filnavnet har filtypen ”.mp3”, kan afspilning af filen forårsage
ˎSelvom
ˎ
kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og dette kan
beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet ikke fungerer.
maksimale antal:
ˎDet
ˎ
mapper er 255 (inklusive rodmappen)
MP3-filer er 511
MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 512
mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
ˎKompatibilitet
ˎ
med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
og anlægget.
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Tilbehør: Fjernbetjening
Venstre højttaler
4 Hæng anlægget op på skruerne.
Huller på bagsiden af apparatet
og højttalerne
Fjernelse
Andre betjeninger
Sådan ændres afspilningstilstanden
tapperne på stativet ind i rillerne.
™ ®
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker strømforsyningskablet ud
af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
ˎNår
ˎ
du tænder for anlægget, trækkes disken ikke ind
i diskindgangen, før ”No Disc” vises i displayet. Forsøg ikke at
skubbe disken ind, før ”No Disc” vises.
ˎSæt
ˎ
ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte,
firkant, stjerne). Disken kan forsvinde ind i anlægget og forårsage
uoprettelig skade.
ˎNår
ˎ
du trykker på  (skub ud) på apparatet og derefter sætter den
disk, som ses i diskindgangen, i igen, skal du ikke skubbe disken ind.
Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
ikke for anlægget, hvis en disk er delvist indsat i diskindgangen.
ˎSluk
ˎ
Dette kan medføre, at disken falder ud.
ikke diske med tape, mærkater eller lim på, da det kan
ˎBrug
ˎ
medføre fejl.
du skubber en disk ud, skal du holde i diskens kant. Du må ikke
ˎNår
ˎ
røre ved overfladen.
ikke en disk ind i diskindgangen, når anlægget er slukket.
ˎSkub
ˎ
Dette kan medføre funktionsfejl på anlægget.
ˎIndsæt
ˎ
ikke en 8 cm disk med en adapter. Dette kan medføre
funktionsfejl på anlægget.
10 mm
1 Sæt tapperne på stativet ind i rillerne på anlægget.
2 Hold stativets underside ned, mens du sætter
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Bemærk
ˎHvis
ˎ
den første session på disken er en CD-DA-session, kan de
øvrige sessioner på disken ikke genkendes uanset sessionsformatet.
Det er kun CD-DA-musiknumrene i den første session, der
kan afspilles.
ˎHvis
ˎ
sessionsformatet for den første session er CD-ROM, og de
øvrige sessioner er optaget i det samme format, fortsætter anlægget
med at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner, indtil anlægget
støder på en anden session, der er optaget i et andet format.
Hovedenhed
Skrue
Tryk flere gange på / , indtil det ønskede
musiknummer eller den ønskede fil vises.
Ved programmering af lydfiler skal du trykke
 +/  for at vælge den
gentagne gange på
ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
valgte fil.
 for at angive det valgte musiknummer
Tryk på
eller den valgte fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved
at trykke på  .
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du
fjerner disken fra diskskuffen  eller trækker
strømforsyningskablet ud.
Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du
trykke på  .
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil ”PGM”
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Sådan vises programoplysninger
Tryk gentagne gange på DISPLAY .
Lytning til radioen
1 Vælg TUNER-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Udfør indstillingen.
Automatisk søgning
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
”AUTO” vises, og tryk derefter på +/ . Søgningen
stopper automatisk, når en station er indstillet, og
”TUNED” og ”STEREO” (kun for stereoprogrammer)
lyser i displayet.
Hvis ”TUNED” ikke lyser, og søgningen efter en
FM- eller AM-station ikke stopper, skal du trykke
på   for at stoppe søgningen og derefter udføre
manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en FM-station med
RDS‑tjenester, sendes oplysninger om tjenestenavnet
eller stationens navn sammen med udsendelsen.
Manuel indstilling
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
”AUTO” og ”PRESET” forsvinder, og tryk derefter
gentagne gange på +/  for at indstille den
ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke gentagne gange på FM MODE , indtil ”MONO” vises, for at
slå stereomodtagelse fra.
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
indstillingen for tunerhukommelse.
3 Tryk gentagne gange på +/  for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forudindstillede nummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet
radiostation, skal du trykke gentagne gange på
TUNING MODE , indtil ”PRESET” vises, og derefter
trykke gentagne gange på +/  for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Det sted, hvor
puderne skal
klæbes på
Skrue
3 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
4 Programmer det valgte musiknummer eller den
3 Start afspilningen.
4,6 mm
hullet på bagsiden af anlægget og højttalerne.
Se tegningerne nedenfor.
Tapper
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt
derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger
ikke) med enden mærket  først, så de passer til polerne
som vist nedenfor.
ˎVed
ˎ
normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
ˎAnvend
ˎ
ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
ˎHvis
ˎ
du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage
og korrosion.
minuttallet.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil
”PGM” vises, mens afspilleren er standset.
Valgte musik- eller filnummer
Vælge et
musiknummer
eller en fil
Finde et punkt i et
musiknummer
eller en fil
Vælge gentaget
afspilning
Skubbe en disk ud
2 Find skruer (medfølger ikke), der passer til
Montering af stativet på anlægget
Stativ
Sådan bruges fjernbetjeningen
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
Montering
Tapper
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også
udføres med knapperne på apparatet, som har de samme
eller tilsvarende navne.
3
Hvis ”PLAY SET?” blinker, skal du trykke gentagne
gange på /  for at vælge ”CLOCK SET?” og
(enter) .
derefter trykke på
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
(enter) .
timetallet, og tryk derefter på
iPod/iPhone
Stik
Bemærkninger om DualDisc
En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt
audiomateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
indstilling af ur.
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
wa
ws
wd
5
1 Tryk på   for at tænde for anlægget.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge tilstanden for
Visning af uret, når der er slukket for anlægget
qk
ql
w;
wg
wf
Sådan indstilles uret
Om Dock-adaptere til iPhone-modeller
: Til iPhone
: Til iPhone 3G og iPhone 3GS
: Til iPhone 4
Fjernbetjening
e;
wl
wk
wj
wh
Når iPod/iPhone ikke bruges, skal panelet være lukket.
Du fjerner Dock-adapteren ved at skubbe den op med
en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen inde
i adapteren.
2 Vælg afspilningstilstand.
 Skub en disk ud
Bemærkninger
Sådan benyttes en iPod/iPhone
1 Vælg CD-funktionen.
(Center)
Skrue
Højre højttaler
Skrue
Afspilning fra iPod/iPhone
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Placer din iPod/iPhone.
3 Start afspilningen.
Sådan betjener du en iPod/iPhone
Finde et sted i et
spor eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Vælge det
markerede
element
Rulle op/ned
i menuerne
på iPod
Vende tilbage til
den forrige menu
eller vælge en
menu
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på
Hold  (spol tilbage)/ (spol
frem)  nede under afspilningen,
og slip knappen på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange, indtil
”REP” eller ”REP1” vises.
*1Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget
muligvis afspilningen fra et andet sted.
*2Ved genoptaget afspilning vendes der tilbage til topmappen.
Tryk på  .
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
For at
Finde et punkt
i en fil
Tryk på
 (pause) / (stop) .
 (gå tilbage)/ (gå fremad)
. Hold knappen nede for at spole
hurtigt fremad eller spole hurtigt
tilbage.
Hold  (spol tilbage)/ (spol
frem)  nede under afspilningen,
og slip knappen på det ønskede sted.
(enter) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(gå tilbage) .
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til en iPod/
iPhone, uanset om anlægget er tændt eller slukket.
Opladningen begynder, når du sætter en iPod/iPhone
i iPod/iPhone-stikket . Status for opladningen vises
på displayet på din iPod/iPhone. Under opladning af din
iPod/iPhone, skal du placere den på stikket, mens iPod/
iPhone-afspilleren er stoppet.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din
iPod/iPhone.
Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone
Fjern din iPod/iPhone.
Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone
ˎNår
ˎ
der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du
ikke lade en iPod/iPhone op.
ˎHvis
ˎ
displaytilstanden er Demonstration eller Ur, kan du ikke lade
en iPod/iPhone op, selvom anlægget er slukket.
ˎHvis
ˎ
du oplader en iPod/iPhone, mens anlægget er slukket, skifter
anlægget automatisk til strømbesparende tilstand, når opladningen
er fuldført. Den maksimale opladningstid er cirka 4 timer, når
anlægget er slukket.
ˎHvis
ˎ
du trykker på DISPLAY  under opladning, mens anlægget er
slukket, holder anlægget op med at lade en iPod/iPhone op. Hvis du
vil genstarte opladningen af en iPod/iPhone, skal du tilslutte iPod/
iPhone igen, når displaytilstanden er strømbesparende tilstand.
Bemærkninger
ˎHvis
ˎ
batteriet i din iPod/iPhone er tomt, vil anlægget muligvis ikke
kunne registrere den. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved
hjælp af en computer og derefter slutte den til systemet.
ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone.
ˎAnlæggets
ˎ
ˎNår
ˎ
du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du holde den
i samme vinkel som vinklen på iPod/iPhone-stikket på apparatet,
og du må ikke vride eller bøje din iPod/iPhone, da det kan
beskadige stikket.
at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod/iPhone
ˎUndlad
ˎ
i stikket. Dette kan medføre fejl.
ˎNår
ˎ
du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du støtte
apparatet med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på
kontrollerne på din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
ˎAfbryd
ˎ
afspilningen, før du frakobler en iPod/iPhone.
ˎHold
ˎ
/  nede for at spole hurtigt frem (eller tilbage),
når der afspilles video, hvis /  ikke fungerer.
ˎNår
ˎ
der er sluttet en iPhone til anlægget, og du modtager et opkald
under afspilning, afbrydes afspilningen midlertidigt, så du kan
besvare det indgående opkald.
ˎBrug
ˎ
VOLUME +/  til at ændre lydstyrken. Lydstyrkeniveauet
ændres ikke, hvis det justeres på din iPod/iPhone.
anlæg er udelukkende designet til iPod/iPhone. Du kan ikke
ˎDette
ˎ
tilslutte andre bærbare lydafspillere.
ˎSe
ˎ i brugervejledningen til din iPod/iPhone angående betjening af
din iPod/iPhone.
ˎSony
ˎ
påtager sig ikke ansvar, i tilfælde af at data, der er indspillet
på en iPod/iPhone, går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone
benyttes sammen med dette apparat.
Afspilning af en fil fra USB-enheden
De lydformater, der kan afspilles på anlægget, er MP3/
WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
eller filer, der er downloadet fra en online-musikbutik, kan ikke
afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer,
vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Vælg USB-funktionen.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk gentagne gange på PLAY MODE . Du kan vælge
(USB-porten) .
Tryk på  .
Andre betjeninger
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe afspilning
Tryk på
 (pause) . Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilningen.
 (stop) . For at genoptage
afspilning: Tryk på  (afspil) *1.
For at annullere genoptagelse af
afspilningen: Tryk på   igen*2.
Vælge en mappe
+/  gentagne gange.
 (gå tilbage)/ (gå
fremad) .
Vælge en fil
For at
Ændre
oplysninger
på displayet1)
Ændre
displaytilstand
(se herunder).
Bemærkning om gentaget afspilning
Hvis du vælger ”REP”, når anlægget er i afspilningstilstanden Normal,
vil anlægget gentage afspilning af alle lydfiler på USB-enheden,
indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger ”REP”, når anlægget
er i afspilningstilstanden Mappe, vil anlægget gentage afspilning af
alle lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger
ˎNår
ˎ
det er nødvendigt at bruge et USB-kabel ved tilslutningen
af en USB-enhed, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med
enheden. Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden
i den vejledning, der fulgte med den pågældende USB-enhed.
ˎDet
ˎ
kan tage ca. 10 sekunder, før ”Reading” vises, afhængigt af
hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
ˎUndgå
ˎ
at forbinde anlægget og USB-enheden via en USB-hub.
ˎNår
ˎ
USB-enheden indsættes, læser systemet alle filerne på USBenheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden,
kan det tage lang tid at fuldføre læsningen fra USB-enheden.
ˎFor
ˎ nogle USB-enheder gælder, at der efter en betjening af den
kan gå lidt tid, før handlingen udføres af systemet.
ˎKompatibilitet
ˎ
med al kodnings- og skrivningssoftware kan ikke
garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet ved
hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj,
lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
ˎDette
ˎ
anlæg kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende
tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 100.
Når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed er større
end 10.000.
Når det samlede antal mapper på en USB-enhed er større end 100
(inklusive ”ROOT” og tomme mapper).
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad
at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en
USB‑enhed, som indeholder lydfiler.
ˎAnlægget
ˎ
kan højst afspille til en mappedybde på 8 niveauer.
ˎDette
ˎ
anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner,
der er til rådighed på en tilsluttet USB-enhed.
ˎMapper,
ˎ
som ikke indeholder lydfiler, springes over.
ˎDu
ˎ kan afspille følgende lydfilformater på dette anlæg:
MP3: filtypenavnet ”.mp3”
WMA: filtypenavnet ”.wma”
AAC: filtypenavnet ”.m4a”
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den
faktiske fil er anderledes, kan anlægget udsende støj, eller der kan
opstå fejlfunktion.
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til USBenheder, der kan oplades, når der er tændt for anlægget.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/  for at vælge
USB-funktionen.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet
(USB-porten) . Status for opladningen vises
i displayet på USB-enheden. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til USB-enheden.
Brug af ekstra lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på apparatet med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent,
og indstil lydstyrken.
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standby-tilstand, hvis lydstyrken er
indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Indstil lydstyrken på
komponenten derefter. Se under ”Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion”.
Tryk på
DISPLAY  flere gange,
når anlægget er tændt.
DISPLAY  gentagne gange,
når anlægget er slukket.2)
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller
oplysninger om USB-enheden, f.eks.:
spor- eller filnummer
spor- eller filnavn (” ”)
kunsternavn (” ”)
album- eller mappenavn (”
”)
den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på
CD‑DA‑disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt,
og afspilleren er stoppet)
det samlede antal mapper (album) på MP3-disken (kun hvis
afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
enhedsnavnet, hvis det findes på MP3-disken (kun hvis
afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
1)
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilningen.
Ændring af displayet
afspilningstilstanden Normal (afspilning af alle filer
på USB-enheden i rækkefølge), afspilningstilstanden
Mappe (” ” for alle filer i den angivne mappe på
USB‑enheden) eller afspilningstilstanden Blandet
(”SHUF”).
ˎNår
ˎ
du vælger afspilningstilstanden Blandet (”SHUF”), afspiller
anlægget alle lydfiler i den tilsluttede USB-enhed i blandet
rækkefølge. Afspilningstilstanden Blandet kan afspille den samme
fil gentagne gange.
ˎNår
ˎ
afspilningstilstanden er indstillet til Mappe, er ”REP1” ikke
tilgængelig.
ˎNår
ˎ
afspilningstilstanden er indstillet til Blandet, er
gentagelsesfunktionen ikke tilgængelig.
ˎNår
ˎ
gentaget afspilning er aktiveret, er afspilningstilstanden Blandet
ikke tilgængelig. Når gentaget afspilning er indstillet til ”REP1”,
er afspilningstilstanden Mappe ikke tilgængelig.
ˎNår
ˎ
du slukker for anlægget, slettes den valgte tilstand for blandet
afspilning (”SHUF”), og afspilningstilstanden vender tilbage til
normal afspilningstilstand.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når anlægget er slukket.
2)
Anlægget har følgende displaytilstande:
Displaytilstand
Demonstration
Strømbesparende
tilstand2)
Ur3)
Når anlægget er slukket1)
Demonstrationen er slået til.
Slukkes displayet for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når anlægget er slukket.
2)
Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
3)
Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter
8 sekunder.
1)
Bemærkninger om displayoplysningerne
ˎTegn,
ˎ
som ikke kan vises i displayet, vises som ”_”.
ˎFølgende
ˎ
vises ikke:
den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed
den resterende spilletid undtagen for CDDA
ˎFølgende
ˎ
vises ikke korrekt:
forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af
VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed)
mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat
ˎFølgende
ˎ
vises:
den resterende spilletid for et CDDA-diskspor
ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil)
Anlægget indeholder to timerfunktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk gentagne gange på SLEEP .
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM-modtagelse, iPod/
iPhone- eller USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en
bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU .
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk gentagne gange på /  for at vælge
.
”PLAY SET?”, og tryk derefter på
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
. Anvend
timetallet, og tryk derefter på
ovenstående fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved
indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Tryk gentagne gange på / , indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
7 Sluk for anlægget.
Tryk på  . Anlægget tændes automatisk før det
forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der
tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
For at
Justere lydstyrken
Generere en mere
dynamisk lyd
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Indstille
lydeffekten
Tryk på
VOLUME +/ .
DSGX  på apparatet.
”PLAY SEL?”, og tryk derefter på
.
.
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
”TIMER OFF?” vises i trin 3, og tryk derefter på
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
EQ  gentagne gange for at vælge
”BASS” eller ”TREBLE”, og tryk
derefter på /  for at justere
niveauet.
Bemærk
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen og højttalerledningerne
er korrekt og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
ˎˎEr + og  højttalerledningerne kortsluttede?
ˎˎEr der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
ˎˎEr iPod/iPhone-stikket  kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen
og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony‑forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Generelt
Demonstrationen vises på displayet, når du har
tilsluttet netledningen, også selvom der ikke er
tændt for anlægget.
ˎˎTryk én gang på DISPLAY , mens der er slukket for
anlægget. Demonstrationen forsvinder.
Der tændes ikke for anlægget.
ˎˎEr netledningen sat i stikkontakten?
Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.
ˎˎDette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se under ”Sådan
deaktiveres den automatiske standby-funktion”.
ˎˎHvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen
af afspilningstimeren automatisk annulleret.
Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
ˎˎEr + og  højttalerledningerne kortsluttede?
ˎˎAnvender du kun de medfølgende højttalere?
ˎˎEr der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
ˎˎDen angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret.
ˎˎPlacer højttalerne så symmetrisk som muligt.
ˎˎTilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
3 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
Justering af lyden
Tip
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
Brug af timere
”TIMER SEL?”, og tryk derefter på
ˎSørg
ˎ
for, at din iPod/iPhone ikke spiller, når afspilningstimeren
anvendes.
ˎAfspilningstimeren
ˎ
aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod/iPhone.
Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller
mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan
medføre en kort forsinkelse inden start af timeraktiveret afspilning.
ˎˎFlyt anlægget væk fra støjkilder.
ˎˎTilslut anlægget til en anden stikkontakt.
ˎˎMonter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
ˎˎFjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
ˎˎPeg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
ˎˎFlyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
STANDBY-indikatoren  forbliver tændt,
efter at netledningen er taget ud.
ˎˎSTANDBY-indikatoren  slukkes muligvis ikke
med det samme, når du tager netledningen ud
af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
ˎˎTør disken ren, og læg den i igen.
ˎˎFlyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på et stabilt bord).
ˎˎFlyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
iPod/iPhone
Der er ingen lyd.
ˎˎKontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
ˎˎKontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
ˎˎSørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med
den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du
opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den sammen
med anlægget.
ˎˎJuster lydstyrken.
Lyden er forvrænget.
ˎˎKontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
ˎˎSkru ned for lydstyrken.
ˎˎAngiv ”EQ”-indstillingen på din iPod/iPhone til ”Fra”
eller ”Flat”.
Din iPod/iPhone fungerer ikke.
ˎˎHvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, fungerer det
muligvis ikke med dette anlæg. Hvis det skulle ske, skal
du oplade den ved hjælp af en computer og derefter
slutte den til systemet.
ˎˎLuk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
ˎˎKontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
ˎˎSørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med
anlægget.
ˎˎDa betjeningen af anlægget og din iPod/iPhone er
forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/
iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller på
anlægget. Brug i så fald kontrolknapperne på din
iPod/iPhone.
En iPod/iPhone kan ikke oplades.
ˎˎHvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, kan systemet
muligvis ikke oplade det, selvom du slutter dem til
systemet. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved
hjælp af en computer og derefter slutte den til anlægget.
ˎˎKontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
ˎˎNår du oplader en iPod/iPhone, mens anlægget er
slukket (standby-tilstand), oplader anlægget ikke,
hvis din iPod/iPhone er fuldt opladet.
ˎˎSørg for, at anlægget ikke er i USB-funktionstilstand.
En iPod/iPhone kan ikke oplades i USBfunktionstilstand.
ˎˎDu kan ikke oplade din iPod/iPhone, selvom du
tilslutter det USB-kabel, der fulgte med enheden,
til USB-stikket på anlægget.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
ˎˎIndstil ringestyrken på din iPhone.
USB-enhed
Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed
bliver ikke opladet, når de begge er tilsluttet
samtidigt.
ˎˎDu kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden
samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade en
USB‑enhed.
Bruger du en understøttet USB-enhed?
ˎˎHvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes,
kan følgende problemer forekomme. På de websteder,
der er angivet under ”Afspilning af en fil fra
USB‑enheden”, finder du en liste over kompatible
USB‑enheder.
USB-enheden genkendes ikke.
Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
Afspilning er ikke mulig.
Lyden springer.
Der er støj.
Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd.
ˎˎUSB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk for
anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
ˎˎSluk for anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.
ˎˎSelve musikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen
af musikdataene på grund af forhold på computeren.
Opret musikdataene igen.
ˎˎDen bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere
bithastigheder, til USB-enheden.
”Reading” vises i lang tid, eller det tager lang
tid, før afspilningen starter.
ˎˎIndlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
Filstrukturen er meget kompleks.
Hukommelseskapaciteten er stor.
Den interne hukommelse er fragmenteret.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
Fejlagtigt display.
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde.
USB-enheden genkendes ikke.
ˎˎVend tilbage til normal afspilning ved at trykke
gentagne gange på PLAY MODE , indtil både
”PGM” og ”SHUF” forsvinder.
ˎˎFølgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor
der kan tilføjes data).
En disk, som indeholder mange mapper.
ˎˎSend musikdataene til USB-enheden igen, da de data,
som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
ˎˎDe tegnkoder, der kan vises af anlægget, er begrænset
til tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
ˎˎSluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter systemet.
ˎˎPå de websteder, der er angivet under ”Afspilning af en
fil fra USB-enheden”, finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
ˎˎUSB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at
få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.
Afspilning starter ikke.
ˎˎSluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter systemet.
ˎˎPå de websteder, der er angivet under ”Afspilning af en
fil fra USB-enheden”, finder du en liste over kompatible
USB-enheder.
ˎˎTryk på   for at starte afspilning.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
ˎˎIndstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
Filer kan ikke afspilles.
ˎˎLydfilen har ikke filtypenavnet ”.mp3”, ”.wma”
eller ”.m4a”.
ˎˎDataene er ikke gemt i MP3/WMA/AAC-format.
ˎˎUSB-enheder, der er formateret med andre filsystemer
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
ˎˎHvis du benytter en partitioneret USB-lagerenhed,
kan du kun afspille filer på den første partition.
ˎˎFiler, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode
osv., kan ikke afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB‑lagerenheder understøtter muligvis ikke alle disse
FAT-formater. Du kan få flere oplysninger ved at se
i betjeningsvejledningen til USB-lagerenhederne eller
kontakte producenten.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. (”TUNED” eller ”STEREO”
blinker på displayet)
ˎˎTilslut antennen korrekt.
ˎˎFind en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
ˎˎHold antennerne væk fra højttalerledningerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
ˎˎSluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet
til standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den
i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på, og hold   og FUNCTION  nede på
enheden i mindst 3 sekunder.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med
denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Den automatiske standby-funktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på apparatet til slå den automatiske
standby-funktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt for anlægget,
indtil ”AUTO STBY OFF” vises.
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du gentage denne
fremgangsmåde, indtil ”AUTO STBY ON” vises.
Bemærkninger
ˎ”AUTO
ˎ
STBY” vises på displayet i 2 minutter, før anlægget går
i standby-tilstand.
automatiske standby-funktion er ikke gyldig for
ˎDen
ˎ
tuner‑funktionen (FM), selvom du har aktiveret den.
ˎAnlægget
ˎ
går muligvis ikke i standby-tilstand automatisk
i følgende tilfælde:
Mens der registreres et lydsignal.
Mens der afspilles lydspor eller filer.
Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleeptimer er aktiv.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
ˎˎLyd-CD
ˎˎCD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
ˎˎCD-ROM
ˎˎCD-R/CD-RW'er ud over diske, som er optaget
i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
ˎˎCD-R/CD-RW'er, som er optaget i multisession, der
ikke er afsluttet ved at ”lukke sessionen”
ˎˎCD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
CD-R/CD‑RW'er, der er ridsede eller snavsede, eller
CD‑R/CD-RW'er, som er optaget med en inkompatibel
optageenhed
ˎˎCD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
ˎˎDiske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
ˎˎDiske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
ˎˎDiske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
ˎˎUdlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
ˎˎDiske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om diske
ˎˎTør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
ˎˎRengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
ˎˎUdsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
ˎˎTag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig
i selve ledningen.
ˎˎHvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
ˎˎStrømforsyningskablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
Om placering
ˎˎAnlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
ˎˎVær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
ˎˎHvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
Om opbygning af varme
ˎˎOpbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
ˎˎBerør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
ˎˎVentilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Meddelelser
CD Over: Du er nået til slutningen af disken, mens du
har trykket på   under afspilning eller pause.
Error: USB-enheden kunne ikke genkendes, eller en
ukendt enhed er tilsluttet.
LOCKED: Diskindgangen fungerer ikke. Kontakt en
Sony-forhandler.
No Device: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er stoppet.
No Disc: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
No Memory: Hukommelsesmediet er ikke indsat
i USB‑enheden.
No Step: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No Track: Der er ikke indlæst en fil på USB-enheden,
som kan afspilles på anlægget.
Not in Use: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
Not Supported: Der er tilsluttet en USB-enhed eller
iPod, der ikke understøttes, eller en iPod/iPhone med
et tomt batteri.
Push STOP!: Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning i CD-funktionen.
Step Full!: Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
TIME NG!: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
Forstærkerdel
Europæiske, russiske og israelske modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret): 15 watt + 15 watt (8 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Musikstrømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved 1 kHz,
10 % THD)
Andre modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret): 15 watt + 15 watt (8 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
SPEAKERS: Til tilslutning med en impedans på 8 ohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserudgang*: Under 44,6 µW
*Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tuner-del
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Indstillingsområde:
87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne: FM-stueantenne
iPod/iPhone-del
Kompatible iPod-/iPhone-modeller:
iPod touch 4. generation
iPod touch 3. generation
iPod touch 2. generation
iPod touch 1. generation
iPod nano 6. generation
iPod nano 5. generation (videokamera)
iPod nano 4. generation (video)
iPod nano 3. generation (video)
iPod nano 2. generation (aluminum)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
”Made for iPod” og ”Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen
af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs
funktionalitet.
USB-del
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-port: Type A, maksimal strøm 500 mA
Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs højttalersystem, basrefleks
Højttalerenheder:
Woofer 80 mm, cone-type
Tweeter 40 mm, cone-type
Nomineret impedans: 8 ohm
Mål (B/H/D):
Ca. 140 mm × 245 mm × 103 mm
Vægt: Ca. 1,2 kg netto pr. højttaler
Antal: 2 stk. (venstre/højre)
Generelt
Strømkrav:
Vekselstrømsadapter
Input: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Output: DC 19,5 V, 3,9 A
Strømforbrug: 28 watt
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 250 mm × 245 mm × 130 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 2,2 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Medfølgende tilbehør: Stativ (1), Fjernbetjening (1), AC-adapter (1),
Netledning (1), FM-stueantenne (1), Puder til vægophængning (1 ark),
Dock‑adaptere til iPhone-modeller (1 sæt)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Download PDF

advertising