Sony | CMT-FX350i | Sony CMT-FX350i FX350i Micro Hi-Fi iPod dock Betjeningsvejledning

4-178-511-11(1) (DK)
Apparat
Kom i gang
Lytning til radioen
Afspilning fra iPod
1 Vælg "DAB" eller "TUNER FM".
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– .
Micro HI-FI
Component System
2 Udfør indstillingen.
For automatisk søgning
Tryk gentagne gange på TUNING MODE ,
indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på + /– .
Søgningen stopper automatisk, når en station er
indstillet, og "ST" (kun for stereoprogrammer)
lyser i displayet.
DK Betjeningsvejledning
Hvis søgningen efter en FM-station ikke stopper, skal
du trykke på   for at stoppe søgningen og derefter
udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en DAB-station eller en
FM-station med RDS-tjenester (kun den europæiske
model), vises tjenestenavnet eller stationens navn
på displayet.
CMT-FX350i
Fjernbetjening
© 2010 Sony Corporation
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer,
f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke
reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er
tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage tab af hørelse.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter med dette produkt øger
risikoen for øjenskade.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER-produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden
af apparatet.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (gælder inden for
EU og i andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug
af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Brugbart tilbehør: Fjernbetjening
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er
med til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten,
må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet
om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der overholder cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har på det seneste lanceret forskellige
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske
er nogle, der ikke overholder cd-standarden, og de kan
muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkning vedrørende licens og
varemærker
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret
i USA og andre lande.

"Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet specifikt til tilslutning til iPod og er certificeret
af udvikleren til at opfylde Apples standarder for
ydeevne.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed
eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder.

MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er
mærkerne TM og ikke angivet.

®
 Antenner
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
 Højttalere
Indsæt kun den blottede del af kablet.
 Strøm
Tilslut netledningen til en stikkontakten.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne
den medfølgende stikadapter (kun modeller, der er
forsynet med en adapter).
Sådan benyttes en iPod
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket 
på apparatet.
Modtagelse af DAB-radiostation
Når du tænder for anlægget for første gang, efter at du
har købt det, starter den automatiske DAB-søgning
automatisk og opretter en liste over tilgængelige
tjenester. Under den automatiske DAB-søgning vises
"". Tryk ikke på nogen knap på apparatet eller
fjernbetjeningen under automatisk DAB-søgning.
Søgningen afbrydes, og listen over tjenester oprettes
muligvis ikke korrekt.
Hvis du vil udføre den automatiske DAB-søgning
manuelt, skal du gennemføre proceduren "Manuel
udførelse af automatisk DAB-søgning" under "Lytning
til radioen". Hvis du er flyttet til et andet område, skal
du udføre den automatiske DAB-søgning manuelt og
registrere indholdet af udsendelserne igen.
For at indstille manuelt (kun FM-bånd)
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
"MANUAL" vises, og tryk derefter gentagne gange
på + /–  for at stille ind på den ønskede station.
Bemærkninger om DAB-stationer
Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du
hører lyden.

Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære
tjenester slutter.

Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Tip
1 Tryk på DAB INITIAL SCAN  for at starte
automatisk DAB-søgning.
"DAB SCAN" og "PUSH ENTER" vises.
2 Tryk på
for at udføre søgningen.
Søgningen begynder. Status for søgningen vises
med en række asterisker (). Afhængigt af de
DAB-tjenester, der er tilgængelige i dit område,
kan søgningen tage nogle minutter.
Bemærkninger
Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser,
vises "NO SERV".

Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.

Før du tager DAB-/FM-antennen ud, skal du sørge for, at der er
slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-indstillinger.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.

Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage
og korrosion.


Ved transport af anlægget
1 Fjern en disk for at beskytte CD-mekanismen.
2 Tryk på  (afbryder)  på anlægget for at slukke
for anlægget, og kontroller, at "STANDBY" holder op
med at blinke.
3 Tag netledningen ud af stikkontakten.
Sådan indstilles uret
indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke gentagne
gange på /  for at vælge "CLOCK" og derefter
(enter) .
trykke på
3 Tryk gentagne gange på /  for at indstille
.
4 Anvend samme fremgangsmåde for at
indstille minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker netledningen ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for systemet
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
Bemærk
iPod dock-adapteren leveres ikke sammen med anlægget. Brug den
adapter, der fulgte med din iPod, når der bruges en iPod-model.
Der er oplysninger om iPod dock-adaptere i instruktionerne,
der leveres sammen med iPod dock-adapterne.
indstillingen for tunerhukommelse.
Betjening
Afspilning af en CD/MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– .
2 Ilæg en disk.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på apparatet,
1 Tryk på   for at tænde for anlægget.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge tilstanden for
timetallet, og tryk derefter på
Du fjerner iPod dock-adapteren ved at skubbe den op
med en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen
inde i adapteren.
og sæt en disk i CD-rummet med etiketsiden opad.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på apparatet for
at lukke CD-rummet.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil) .
Andre betjeninger
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe afspilning
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Vælge et
musiknummer
eller en fil
Finde et punkt
i et musiknummer
eller en fil
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på
 (pause) . Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilningen.
 (stop) .
(vælg mappe) +/– 
gentagne gange.
 (gå tilbage) /
 (gå fremad) .
Hold  (spol tilbage) /
 (spol frem)  nede under
afspilningen, og slip knappen på det
ønskede sted.
REPEAT  flere gange, indtil "REP"
eller "REP1" vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
" for
er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("
alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning
 SHUF*" for mappeblanding) eller
("SHUF" eller "
programafspilning ("PGM").
*Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
Bemærkning om gentaget afspilning
"REP1" angiver, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages,
indtil du stopper afspilningen.
Bemærkning om blandet afspilningstilstand
Når du slukker for anlægget, slettes den valgte tilstand for blandet
afspilning ("SHUF" eller "
 SHUF"), og afspilningstilstanden går
tilbage til normal afspilningstilstand ("
").
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.

Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.

MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.

Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".

Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan afspilning af filen forårsage
kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og dette kan
beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet ikke fungerer.

Det maksimale antal:
-mapper er 255 (inklusive rodmappen).
-MP3-filer er 512.
-mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.

Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
Hvis den første session på disken er en CD-DA-session, kan de øvrige
sessioner på disken ikke genkendes uanset sessionsformatet. Det er
kun CD-DA-musiknumrene i den første session, der kan afspilles.

Hvis sessionsformatet for den første session er CD-ROM, og de
øvrige sessioner er optaget i det samme format, fortsætter anlægget
med at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner, indtil anlægget
støder på en anden session, der er optaget i et andet format.

Tryk på
/ .
/ .
/ . Hold knappen
nede for at spole hurtigt fremad
eller spole hurtigt tilbage.
 /
 .
Hold  /  nede under
afspilningen, og slip knappen på
det ønskede sted.
 /TOOL MENU /
RETURN  (gå tilbage) .
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til iPod'en,
når der er tændt for anlægget.
Opladningen starter, når du sætter en iPod i iPod-stikket.
Status for opladningen vises i displayet på din iPod.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod.
Bemærkninger
Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over
tilgængelige tjenester.
iPod-stik
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Rulle op/ned
i menuerne på iPod
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Vælge det
markerede element
Finde et sted i et
spor eller kapitel
i lydbogen/podcastet
Vende tilbage til den
forrige menu eller
vælge en menu
Manuel udførelse af automatisk
DAB-søgning
iPod dock-adapter
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt
derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger
ikke) med enden mærket  først, så de passer til polerne
som vist nedenfor.
Sådan kontrolleres en iPod
Sådan stoppes opladningen af din iPod
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også
udføres med knapperne på apparatet, som har de samme
eller tilsvarende navne.
Sådan bruges fjernbetjeningen
Tryk på  .
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke gentagne gange på FM MODE , indtil "MONO" vises, for at
slå stereomodtagelse fra.
Sæt en iPod dock-adapter i iPod-dock'en  før brug.
Bemærkninger om DualDisc
En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt
audiomateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke overholder cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
 Højttalerkabel (rød/)
 Højttalerkabel (sort/)
 Til venstre højttaler
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Før du tager DAB-/FM-antennen ud, skal du sørge for,
at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne
DAB- og FM-indstillinger.
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
 DAB/FM-antenne (træk den ud vandret).
 Til højre fronthøjttaler
 Til stikkontakt
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– .
2 Placer din iPod.
3 Start afspilningen.
3 Tryk gentagne gange på + /–  for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forudindstillede, bliver stationen erstattet med
den nye station.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer og
20 FM-stationer. De forvalgte stationer bevares
i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.
6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet
radiostation, skal du trykke gentagne gange på
TUNING MODE , indtil "PRESET" vises, og derefter
trykke gentagne gange på + /–  for at vælge
det ønskede forudindstillede nummer.
Bemærkning om forudindstilling af DAB-stationer
Du kan kun forudindstille en DAB-tjeneste, hvis den kan modtages.
Fjern din iPod. Opladningen af din iPod stopper også,
hvis der slukkes for anlægget.
Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme
vinkel som vinklen på iPod-stikket på apparatet, og du må ikke vride
eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.

Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket.
Dette kan medføre fejl.

Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med
den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din
iPod ved en fejltagelse.

Afbryd afspilningen, før du tager din iPod ud af forbindelse.

Hold  /  nede for at spole hurtigt frem (eller tilbage),
når der afspilles video, hvis  /  ikke fungerer.

Brug VOLUME +/–  til at ændre lydstyrken. Lydstyrken ændres
ikke, selv hvis den justeres på din iPod.

iPod dock'en  på apparatet er kun beregnet til iPod. Du kan ikke
tilslutte andre bærbare lydafspillere.

Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.

Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på
en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med
dette apparat.

Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning)
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– .
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
vises, mens afspilleren er standset.
3 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk gentagne gange på  / , indtil det
ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke
+/–  for at vælge den
gentagne gange på
ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
4 Programmer det valgte musiknummer eller den
valgte fil.
 for at angive det valgte musiknummer
Tryk på
eller den valgte fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved
at trykke på  .
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil du åbner
CD-rummet. Tryk på   for at afspille det samme
program igen.
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Sådan vises programoplysninger, f.eks. det
samlede antal musiknumre i programmet
Tryk gentagne gange på DISPLAY .
Fejlfinding
Brug af ekstra lydkomponenter
Brug af timere
1 Gør lydkilden klar.
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på apparatet med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– .
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent,
og indstil lydstyrken.
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standby-tilstand, hvis lydstyrken er
indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Indstil lydstyrken på
komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion".
Justering af lyden
For at
Justere lydstyrken
Generere en mere
dynamisk lyd
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Indstille
lydeffekten
Tryk på
VOLUME +/– .
DSGX  på apparatet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP . Hvis du vælger "AUTO",
slukkes der automatisk for anlægget, når den aktuelle
disk stopper, eller inden for 100 minutter.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, DAB/FM-modtagelse eller en
iPod på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på
VOLUME +/–  for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en
bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU .
Tryk gentagne gange på /  for at vælge
.
"PLAY SET", og tryk derefter på
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved
indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Ændring af displayet
For at
Ændre oplysninger
på displayet*
Kontrollere uret,
når der er slukket
for systemet
Tryk på
DISPLAY  flere gange,
når anlægget er tændt.
DISPLAY , når der er slukket for
anlægget. Uret vises i 8 sekunder.
Tryk gentagne gange på / , indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
7 Sluk for systemet.
*Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger, f.eks.:
-spor- eller filnummer under normal afspilning.
-spor- eller filnavn (" ") under normal afspilning.
-kunstnernavn (" ") under normal afspilning.
-album- eller mappenavn ("
") under normal afspilning.
-den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på
CD-DA-disken (kun, hvis normal afspilningstilstand er valgt,
og afspilleren er stoppet).
-Det samlede antal mapper (album) på MP3-disken (kun, hvis
normal afspilning er valgt, og afspilleren er stoppet).
-enhedsnavnet, hvis det findes, på MP3-disken.
Du kan også få vist DAB-stationsoplysninger, som f.eks.
tjenestenavn, kanaletiket, forudindstillet nummer,
DLS (Dynamic Label Segment) eller pakkeetiket.
Sådan kontrolleres indstillingen
Bemærkninger om displayoplysningerne
Sådan ændres indstillingen
Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
Følgende vises ikke:
-den samlede afspilningstid for en MP3-disk.
-resterende spilletid for en MP3-fil.

Følgende vises ikke korrekt:
-forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af
VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
-mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660
niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.

Følgende vises:
-den resterende spilletid for et spor.
-ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger,
hvis der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en
enkelt MP3-fil).
-op til 32 tegn til ID3 tag-oplysninger ved hjælp af store bogstaver
(A til Z), tal (0 til 9) og symboler (˝ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ]
_ ' { | } ! ? ^ ~).
-op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS
(Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten ved
hjælp af store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (˝ $ % '
( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ' { | } ! ? ^ ~).


1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
.
3 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
"PLAY SEL", og tryk derefter på
.
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
"OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærkninger til brugeren af iPod
Sørg for, at din iPod ikke spiller, når afspilningstimeren anvendes.

Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod.

Tip
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg
at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis "PROTECT" vises på displayet
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende,
når "PROTECT" forsvinder.

Er højttalerledningerne til + og – kortsluttede?

Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?

Er iPod-/iPhone-stikket  kortsluttet?
Når du har kontrolleret ovenstående punkter, og alt er
i orden, skal du tilslutte netledningen igen og tænde
for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Generelt
Der tændes ikke for systemet
Er netledningen sat i stikkontakten?

Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at din iPod afspiller musik.

Juster lydstyrken.


Lyden er forvrænget
Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
Skru ned for lydstyrken.

Indstil iPod-afspillerens "EQ"-indstilling til "Off "
eller "Flat".


Din iPod fungerer ikke
Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.

Kontroller, at din iPod er opdateret med den nyeste
software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din
iPod, før du bruger den sammen med anlægget.

Da betjeningen af anlægget og din iPod er forskellige,
kan du muligvis ikke betjene din iPod med knapperne
på fjernbetjeningen eller på anlægget. Brug i så fald
kontrolknapperne på din iPod.

Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk
i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden
betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan
deaktiveres den automatiske standby-funktion".
Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
Du kan kun benytte anlægget som batterioplader til en
iPod, når der er tændt for anlægget.
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.

"PROTECT" vises
Der er konstateret et problem med styrken af den
elektriske strøm fra iPod-stikket. Sluk for anlægget,
og tag din iPod ud af iPod-stikket. Kontroller, at der
ikke er problemer med din iPod. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis dette displaymønster stadig vises.


Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret
Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening,
bliver indstillingen af uret eller indstillingen
af afspilningstimeren automatisk annulleret.
Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd
Er højttalerledningerne til + og – kortsluttede?

Anvender du kun de medfølgende højttalere?

Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?

Den angivne station har muligvis indstillet
udsendelsen midlertidigt.

Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er
ikke balanceret
Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
Tilslut kun de medfølgende højttalere.


Alvorlig brummen eller støj
Flyt anlægget væk fra støjkilder.

Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.

Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer kan
ikke modtages. ("ST" blinker på displayet)
Tilslut antennen korrekt.

Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.

Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.

Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

DAB-radiostationen modtages ikke korrekt
Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter
den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under
"Modtagelse af DAB-radiostation").

Den aktuelle DAB-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig.
Tryk på + /–  for at vælge en anden tjeneste.

Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/
frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille
ind på din normale udsendelse.
Gennemfør den automatiske DAB-søgning for at
registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne
procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.

Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.

Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

CD/MP3-afspiller
Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
flere gange på PLAY MODE , indtil både "PGM"
og "SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om
at begynde
Følgende diske kan forøge den tid, det tager at
starte afspilningen:
-En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
-En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
-En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
-En disk, som indeholder mange mapper.

Lyd-CD
CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)


Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
2 Tryk på   for at slukke anlægget.
3 Når "STANDBY" holder op med at blinke, skal du
trykke på DISPLAY  for at få vist uret og derefter
trykke på  , mens du holder   nede, indtil
"CD POWER OFF" vises.
Når der er slukket for strømmen til CD-afspilleren,
forøges adgangstiden. Gentag fremgangsmåden,
indtil "CD POWER ON" vises, for at slå strømmen til
CD-afspilleren til.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, sæt den
i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Hold FUNCTION  nede og DAB INITIAL SCAN ,
og tryk på  .
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med denne
funktion går anlægget automatisk i standby-tilstand efter
cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
Den automatiske standby-funktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på apparatet til slå den automatiske
standby-funktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt for anlægget,
indtil "AUTO. STBY OFF" vises.
For at aktivere funktionen gentages denne
fremgangsmåde, indtil "AUTO. STBY ON" vises.
Bemærkninger
"AUTO STANDBY" lyser i displayet, når den automatiske
standby-funktion er slået til.
Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tuner-funktionerne
(DAB/FM), også selvom "AUTO STANDBY" lyser i displayet.

Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand automatisk i følgende tilfælde:
-Når der registreres et lydsignal.
-Når der er tilsluttet en iPod.
-Under afspilning af lydspor eller filer.
-Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleeptimer er aktiv.


Højttaler
Specifikationer
Højttalersystem: Fuldtone, 8 cm dia., cone-type
Nomineret impedans: 4 ohm
Mål (B/H/D): Ca. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Vægt: Ca. 1,23 kg netto pr. højttaler
Hovedenhed
Generelt
Forstærker-del
Britisk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 4 watt + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 watt + 5 watt
(4 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)
Musik-strømudgang (reference): 9 watt + 9 watt
Australsk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 4 watt + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 watt + 5 watt
(4 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 550 mV, impedans 50 kilohm
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKERS: Til tilslutning med en impedans på 4 ohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserudgang*: Under 44,6 µW
*Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tuner-del
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Antenne: DAB/FM-stueantenne
DAB-tunerdel:
Frekvensområde*
Bånd-III: 174,928 (5A) MHz  239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-frekvenstabel" nedenfor.
DAB-frekvenstabel (Bånd-III)
Etiket
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A

176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Bemærkninger om diske

Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig
i selve ledningen.

Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.

Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering
Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.

Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.

Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget
stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

FM-tuner-del:
Indstillingsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Mellemfrekvens: 2,048 MHz
iPod
Kompatible iPod-modeller:
iPod nano
5. generation
(videokamera)
iPod nano
4. generation
(video)
iPod nano
3. generation
(video)
iPod touch
2. generation/
iPod touch
I slutningen
af 2009
iPod classic
120 GB
160 GB (2009)
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch
1. generation
iPod classic
80 GB
iPod nano
2. generation
(aluminium)
Om opbygning af varme
Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.

Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.

Ventilationshullerne må ikke blokeres.

iPod
5. generation
(video)
iPod nano
1. generation
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet,
og billedet på tv-apparater i nærheden kan blive
magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for
tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), DAB/FM-stueantenne (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
iPod
4. generation
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Nogle af de trykte kredsløbskort er ikke behandlet med
brandhæmmende halon.

Udgange
Frekvens
CD-ROM
CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet

CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"

CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD‑RW'er eller CD-R/CD-RW'er,
som er optaget med en ukompatibel optageenhed

CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt

Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)

Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)

Diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret

Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten

Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
Strømkrav:
Britisk model: AC 230 V, 50/60 Hz
Australsk model: AC 230 V  240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 28 watt
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 2,3 kg
Indgange

Om sikkerhed
CD-funktionen.


Diske, som dette anlæg KAN afspille
1 Tryk flere gange på FUNCTION  for at vælge

Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer
Forholdsregler
Sluk for strømmen til CD-afspilleren ved hjælp af
anlæggets strømstyringsfunktion. Som standard er der
tændt for strømmen til CD-afspilleren.
Brug knapperne på apparatet til at slukke for CD-afspilleren.
Sådan forbedres tunerens modtagelse
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
Tør disken ren, og læg den i igen.
Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).

Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
FULL: Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
NoPRESET (kun DAB): Der er ingen gemte stationer.
NO SERV (kun DAB): Der er ingen understøttede
DAB-udsendelser i dit land eller område.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
NO TEXT (kun DAB): Der er ingen tekstoplysninger
i den tjeneste, der modtages.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
OVER: Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på   under afspilning eller pause.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE 
under afspilning.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.

Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.

Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
Meddelelser
iPod kan ikke oplades
Anlægget er uventet gået i standby-tilstand

Tryk på  . Anlægget tændes 15 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der
tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.
"SELECT", og tryk derefter på
er korrekt og forsvarligt tilsluttede.
Der er ingen lyd

3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
.
klokkeslættet, og tryk derefter på
EQ .
1 Kontroller, at netledningen og højttalerledningerne
iPod
iPod mini
iPod
4. generation
(farveskærm)

Download PDF

advertising