Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Betjeningsvejledning

4-418-712-12(1) (DK)
Knappernes placering
Kom godt i gang
Betjening
Enhed (top)
Afspilning af en CD-/MP3-disk
* Anlægget er fra fabrikken indstillet til af
afgive en bekræftende biplyd, når du trykker
på en berøringspaneltast på enheden.
Du kan slå biplyden fra.
Berøringspanel*
Micro HI-FI
Komponentsystem
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk på FUNCTION  på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Isæt en disk.
Sæt en disk i diskindgangen med etiketten opad.
DK Betjeningsvejledning
Sæt en disk i, så
mærkatsiden vender
fremad.
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk på FUNCTION  på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Vælg afspilningstilstanden.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil der
vises "PGM", mens afspilleren er standset.
3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).
Tryk på
+/  gentagne gange for at vælge den
ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer
.
i mappen, skal du trykke på
4 Vælg det ønskede nummer eller filnummer.
Tryk på /  gentagne gange, indtil det
ønskede nummer eller filnummer vises.
©2012 Sony Corporation
 Skærm
 USB-port
 Diskindgang
 Skub en disk ud
Afspilningen starter automatisk, når "READING" er
forsvundet.
CMT-V50iP
Enhed (front)
Funktionsindikator
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
ADVARSEL
Hvis du vil forhindre brand, må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring ikke kilder med åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, på apparatet.
Hvis du vil forhindre brand eller elektrisk stød, må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet på et sted, hvor der er begrænset
plads, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra
elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det
er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten
i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må
ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller
lignende.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er
tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Navnepladen findes udvendigt på enhedens bund.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage tab af hørelse.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette
produkt forøger risikoen for øjenskader.
Dette apparat er et CLASS
1 LASER-produkt. Dette
er angivet med et mærke,
der findes udvendigt på
enhedens bund.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Produktet er fremstillet af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. I forbindelse med service
eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af
separate service- eller garantidokumenter.
Til kunder i Europa og Australien
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gælder i EU og andre
europæiske lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Omfattet tilbehør: fjernbetjening
CMT-V50iP (GB) 4-418-712-12 (1) (DK)
Hvis du skifter fra en anden funktion til CD-funktion,
og der allerede er sat en disk i diskindgangen, skal
du trykke på   på fjernbetjeningen eller trykke
på   på enheden for at starte afspilning.
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det
batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal
genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller i butikken, hvor produktet
er købt.
Bemærkning til DualDiscs
Bemærkninger
Fjernbetjeningssensor
 AM-rammeantenne
 FM-antenne (træk den ud vandret).
 Til vekselstrømsadapter
iPod/iPhone/iPad-stik
Dock-indikator
Om funktionsindikatoren 
Sådan bruges fjernbetjeningen
Funktionsindikatoren lyser med forskellige farver
afhængigt af funktionen. Du kan genkende den aktuelle
funktion på indikatorens farve.
Indikatorfarven for de enkelte funktioner er den samme
som farven på den tilsvarende FUNCTION-knap på
fjernbetjeningen.
Batterilåget skydes til side og fjernes, hvorefter de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA) kan indsættes
med -enden først, så batterierne vender som vist
nedenfor.
Funktion
Knap på
fjernbetjeningen
Indikatorfarve
FM
FM
Pink
AM
AM
Himmelblå
AUDIO IN
AUDIO IN
Orange
CD
CD
Gul
iPod
iPod
Hvid
USB
USB
Blå
  Hovedtelefonstik
Montering af beskyttelsespude
Tilslut hovedtelefonerne.
Sæt den medfølgende beskyttelsespude på enheden for
at forhindre direkte berøring mellem iPod/iPhone/iPad
og frontpanelet på anlægget.
Du kan forhindre, at din iPod/iPhone/iPad ridser
frontpanelet, ved at sætte den medfølgende
beskyttelsespude på enheden.
 AUDIO IN-stik
Tilslut en ekstra lydkomponent.
 Strøm (DC IN 19,5 V)
1 Tilslut netledningen til vekselstrømsadapteren.
2 Tilslut vekselstrømsadapteren til enheden, og sæt
netledningen i en stikkontakt.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Placer og drej enheden, så der opnås en god modtagelse,
og sæt derefter antennerne op.
Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at
undgå støj.
Brug af iPod/iPhone/iPad
1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på den.
Beskyttelsespude
Find den rette placering til beskyttelsespuden, så den
passer til din iPod/iPhone/iPad.
Fjernbetjening
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder
DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt
lydmateriale på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden
(CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.
Indstilling af uret
1 Tryk på   for at tænde for anlægget.
2 Tryk på og hold SHIFT  og TIMER MENU  nede for
at vælge tilstanden til indstilling af uret.
Musikdiske, der er kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i
overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD).
I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CDstandarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.
3
Dock
2 Placer din iPod/iPhone/iPad.
™ ®
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne bliver nulstillet, hvis du tager netledningen ud,
eller hvis der sker et strømsvigt.
Meddelelse om licens og varemærker
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er
givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til
intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
autoriseret Microsoft-underafdeling.
 Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning
er mærkerne og ikke angivet.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke gentagne
gange på /  for at vælge "CLOCK SET" og
(Enter) .
derefter trykke på
Tryk gentagne gange på /  for at indstille
(Enter) .
timer, og tryk derefter på
Sådan vises uret, når der er slukket for
anlægget
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en mappe
på en MP3-disk
Vælge et nummer
eller en fil
Finde et sted
i et nummer
eller en fil
Vælge gentaget
afspilning
Skubbe en disk ud
Skal du trykke på
  (eller   på anlægget).
Tryk på knappen igen for at genoptage
afspilningen.
 .
+/ .
/ .
Hold /  (eller / 
på anlægget) nede under afspilningen,
og slip knappen på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange, indtil
der vises " " eller " 1".
  på enheden.
Sådan skiftes afspilningstilstand
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal
("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på disken), Shuffle
Play ("SHUF" eller "FLDR SHUF*" for at vælge afspilning
i tilfældig rækkefølge (shuffle) for mappen) eller
afspilningstilstanden Program Play ("PGM").
* Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), vil FLDR eller FLDR SHUF
Play udføre den samme funktion som Normal eller SHUF Play.
Bemærkninger til Repeat Play
 " " viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper
afspilning.
 " 1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil
du stopper afspilning.
Bemærkninger til tilstanden Shuffle Play
*1
*2
Tænder og slukker docking-indikatoren .
 Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller anlægget alle numre eller filer på disken i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til
"FLDR SHUF", afspiller anlægget alle numre eller filer i den valgte
mappe i tilfældig rækkefølge.
 Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til Normal eller FLDR.
 DISPLAY-knap
Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
  Belysningsknap
 Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men du kan udføre den samme
betjening med de knapper på enheden, som har de
samme eller tilsvarende navne.
 Den funktion, der vises med pink farve på
fjernbetjeningen, kan aktiveres ved hjælp af SHIFT .
Hvis du vil aktivere den funktion, der vises med pink,
skal du holde SHIFT nede  og trykke på knappen
for den funktion, der vises med pink. Hvis du trykker
på knappen uden at holde SHIFT  nede, udfører
anlægget den funktion, der vises med hvid farve.
Bemærk
Pas på ikke at tabe enheden, når du tager en iPod/iPhone/iPad ud af
iPod/iPhone/iPad-stikket.
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
5 Programmer det valgte nummer eller den valgte fil.
 for at angive det valgte nummer eller
Tryk på
den valgte fil.
"--.--" vises, når den samlede spilletid overskrider
100 minutter for en CD, eller når du programmerer
MP3-filer.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere numre eller
filer. Du kan programmere op 25 numre eller filer i alt.
7 Når du vil afspille dit program med numre eller filer,
skal du trykke på   (eller   på enheden).
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner
disken fra diskindgangen  eller trækker netledningen
ud. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal
du trykke på   (eller   på enheden).
Sådan annulleres Program Play
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste nummer eller den
sidste fil i programmet
Tryk på, og hold SHIFT  og CLEAR  nede, mens
afspilleren er stoppet.
Lytte til radioen
Andre funktioner
 Antenner
 Ved normal brug skulle batterierne holde i ca. 6 måneder.
 Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og
korrosion.
 Når du tænder for anlægget, vil disken ikke blive trukket ind
i indgangen, før der vises "NO DISC" på skærmen. Forsøg ikke
at skubbe disken ind, før der vises "NO DISC".
 Hvis du ikke kan få disken ind i diskindgangen, selv når der vises
"NO DISC" på skærmen, er der muligvis allerede en disk i indgangen.
Tryk på og hold   nede for at skubbe en eventuel disk ud. Hvis
anlægget heller ikke nu skubber disken ud, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
 Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på
skærmen, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
 Du må ikke isætte en disk, der ikke har en standardform (f.eks.
hjerteform, kvadrat eller stjerneform). Disken kan forsvinde ind
i anlægget og forårsage uoprettelig skade.
 Når du trykker på   på enheden og derefter isætter disken igen,
når den viser sig i diskindgangen, må du ikke bare skubbe disken
ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
 Sluk ikke for anlægget med en disk sat halvvejs ind i diskindgangen.
Dette kan medføre, at disken falder ud.
 Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester,
da det kan forhindre normal funktion.
 Når du skubber en disk ud, skal du holde på kanterne af disken.
Du må ikke røre ved overfladen.
 Isæt ikke en 8 cm disk med adapter. Dette kan medføre funktionsfejl
på anlægget.
Valgt musik- eller
filnummer
 Der må ikke gemmes andre typer numre eller filer eller andre
unødvendige mapper på en disk med MP3-filer.
 Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
 Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden er
en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil
kunne beskadige anlægget.
 Det maksimale antal:
999* mapper (inkl. rodmappe)
999 MP3-filer
250 MP3 filer i hver enkelt mappe
8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
 Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet
af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det
faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
1 Vælg TUNER-funktionen.
Tryk på FM eller AM FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION  på
enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser pink (FM) eller
himmelblå (AM).
2 Indstil stationerne.
Automatisk søgning
Tryk på TUNING MODE  gentagne gange, indtil der
vises "AUTO", og tryk derefter på +/ . Søgningen
stopper automatisk, når en station er indstillet, og
"TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer)
lyser i displayet.
Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen ikke stopper,
skal du trykke på   for at stoppe søgningen og
derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du har stillet ind på en station med RDS-tjenester,
sendes der oplysninger om tjenestenavnet eller
stationens navn sammen med udsendelsen.
Manuel indstilling
Tryk på TUNING MODE  gentagne gange, der
vises "MANUAL" vises, og tryk derefter på +/ 
gentagne gange for at stille ind på den ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke på FM MODE  gentagne gange, indtil der vises "MONO",
for at slå stereomodtagelse fra.
Sådan ændres AM-indstillingsintervallet
(undtagen europæiske og russiske modeller)
Standardindstillingen for AM-indstillingsintervallet er
9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). Brug knapperne
på enheden til at foretage denne handling.
1 Tryk på FM eller AM FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION  på
enheden gentagne gange for at vælge AM-stationen.
2 Tryk på /  for at slukke for anlægget.
3 Tryk på, og hold VOL +  nede, og tryk på / 
på enheden.
Der vises "STEP 9K" eller "STEP 10K" på skærmen.
Alle faste AM-stationer slettes, når du ændrer
intervallet.
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge indstillingen
for tunerhukommelse.
Fast station
3 Tryk på +/  gentagne gange for at vælge det
ønskede nummer til den faste station.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte nummer, bliver stationen erstattet med den
nye station.
4 Tryk på  for at registrere stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Andre funktioner
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Du kan indstille op til 20 faste FM- og 10 AMstationer på forhånd.
Sådan stilles der ind på en fast station
Vælge en mappe
Hvis du har lagt en radiostation ind på et forudindstillet
nummer mellem 1 og 6, vil radiostationen blive valgt, når
blot du trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6)
, når systemfunktionen er indstillet til AM eller FM.
Vælge en fil
Finde et sted
i en fil
Hvis du har lagt en radiostation ind på det
forudindstillede nummer 7 eller højere, skal du trykke
på TUNING MODE  gentagne gange, indtil der vises
"PRESET" vises. Tryk derefter på +/-  gentagne gange
for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Vælge gentaget
afspilning
Afspilning med iPod/iPhone/iPad
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk på iPod FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk på FUNCTION  på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser hvid.
2 Placer din iPod/iPhone/iPad.
3 Start afspilning.
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk på 
 på enheden.
Sådan styres en iPod/iPhone/iPad
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Finde et sted
i et nummer eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Vælge det
markerede
element
Rulle op/ned i
iPod-menuerne
Vende tilbage til
den forrige menu
eller vælge en menu
Skal du trykke på
 / .
/ . Hold knappen nede
for at spole hurtigt fremad eller
spole hurtigt tilbage.
Hold /  nede under
afspilningen, og slip knappen
på det ønskede sted.
.
+/  gentagne gange.
/ .
Hold /  (eller / 
på anlægget) nede under afspilningen,
og slip knappen på det ønskede sted.
REPEAT  gentagne gange, indtil der
vises " " eller " 1".
TOOL MENU /RETURN .
Sådan bruges anlægget som batterioplader
Du kan bruge anlægget som batterioplader til en iPod/
iPhone/iPad, både når anlægget er tændt, og når det er
slukket.
Batteriikonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen viser, om
opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone/iPad i
"Specifikationer", hvor du finder en liste med iPod/iPhone/
iPad-modeller, der er kompatible med dette anlæg.
Sådan stoppes opladning af en iPod/iPhone/iPad
Fjern den pågældende iPod/iPhone/iPad.
Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone/iPad
 Når der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du
ikke oplade en iPod/iPhone/iPad.
 Hvis du trykker på DISPLAY  under opladning, når anlægget
er slukket, stoppes opladning af en iPod/iPhone/iPad. Hvis du vil
genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad, skal du tilslutte din iPod/
iPhone/iPad igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.
Bemærkninger
 Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone/
iPad.
 Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde
den i samme vinkel som forbindelsesstikket til iPod/iPhone/iPad
på enheden. Du må ikke dreje eller bøje din iPod/iPhone/iPad.
Du risikerer at beskadige forbindelsesstikket.
 Bær ikke rundt på anlægget med en iPod/iPhone/iPad i
forbindelsesstikket. Dette kan medføre fejl.
 Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde om
anlægget med den ene hånd. Pas på, at du ikke kommer til at trykke
på knapperne på din iPod/iPhone/iPad.
 Hvis du vil ændre lydstyrke, skal du bruge VOLUME +/ .
Lydstyrken ændres ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone/iPad.
 Se i brugervejledningen til iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker at
bruge en sådan.
 Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser
af data på iPod/iPhone/iPad, når du bruger en iPod/iPhone/iPad
sammen med dette anlæg.
Afspilning af en fil fra USB-enheden
Følgende lydformater kan afspilles på dette anlæg: MP3/
WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
eller filer, der er downloadet fra en online-musikbutik, kan ikke
afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil
systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
Kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk gentagne gange på FUNCTION  på enheden.
Funktionsindikatoren lyser blåt.
(USB-porten) .
Tryk på   på fjernbetjeningen, eller tryk på 
 på enheden.
CMT-V50iP (GB) 4-418-712-12 (1) (DK)
7 Sluk for anlægget.
Start afspilning på den tilsluttede komponent, og
indstil lydstyrken.
Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i Standby-tilstand, hvis lydstyrken på den
tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på komponenten
derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standbyfunktion".
Justering af lyden
Hvis du vil
Justere lydstyrken
Generere en mere
dynamisk lyd
Indstille
lydeffekten
Skal du trykke på
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  gentagne gange,
indtil den ønskede lydeffekt vises.
*1 Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget
muligvis afspilningen fra et andet sted.
*2 Ved genoptaget afspilning vendes der tilbage til topmappen.
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis du vil
Ændre
oplysninger på
skærmen1)
Ændre
skærmtilstand
(se herunder)
Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte afspilningstilstand
("SHUF") for afspilning i tilfældig rækkefølge, og afspilningstilstanden
vender tilbage til normal afspilningstilstand.
1)
Bemærkninger til gentaget afspilning
 Hvis du vælger " ", når anlægget er i afspilningstilstanden Normal,
genoptager anlægget afspilning af alle lydfiler på USB-enheden,
indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger " ", når anlægget
er i afspilningstilstanden Mappe, gentager anlægget afspilning af
alle lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
 Hvis du vælger " 1", gentager anlægget kontinuerlig afspilning
af den valgte fil, indtil du stopper afspilningen.
 Anlæggets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den
tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
 Sørg for at slukke anlægget, før du fjerner USB-enheden. Hvis du
fjerner USB-enheden, mens anlægget er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
 Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du
benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal
tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden i den
vejledning, der fulgte med den pågældende USB-enhed.
 Det kan tage tid, før der vises "READING", afhængigt af typen af
den tilsluttede USB-enhed.
 Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
 Når USB-enheden indsættes, læser anlægget alle filerne på USBenheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden,
kan det tage lang tid at fuldføre læsningen fra USB-enheden.
 For nogle USB-enheder gælder, at der efter en betjening af den kan
gå lidt tid, før handlingen udføres af anlægget.
 Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning
garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet
ved hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj,
lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende
tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 250.
Hvis det samlede antal lydfiler på en USB-enhed overstiger 3000.
Når det samlede antal mapper på en USB-enhed er større end
1000 (inklusive "ROOT" og tomme mapper).
Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad
at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en USBenhed, som indeholder lydfiler.
 Anlægget kan kun afspille til og med niveau 8 i et mappehierarki.
 Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på
en tilsluttet USB-enhed.
 Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, springes over.
 Du kan lytte til følgende lydformater på dette anlæg:
MP3: filtypenavnet ".mp3"
WMA: filtypenavnet ".wma"
AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den
faktiske fil er anderledes, kan anlægget udsende støj, eller der kan
opstå fejlfunktion.
Sådan bruges anlægget som batterioplader
Du kan bruge anlægget som batterioplader til USBenheder, der har en genopladningsfunktion, når anlægget
er tændt.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen, eller
tryk gentagne gange på FUNCTION  på enheden.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet
USB-porten . Opladningsstatussen vises på
USB-enhedens skærm. Der er flere oplysninger
i brugervejledningen til USB-enheden.
Sådan stoppes opladningen af USB-enheden
Fjern USB-enheden.
Bemærkninger om opladning af USB-enheden
 Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad og USB-enheden
samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade en USB-enhed.
 Du kan ikke oplade USB-enheden, når anlægget er slukket.
Skal du trykke på
DISPLAY  gentagne gange,
når anlægget er tændt.
DISPLAY  gentagne gange,
når anlægget er slukket.2)
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller
USB-enhedsoplysninger, såsom:
resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
samlet afspilningstid tilbage
MP3-disk/USB-enhed
nummer eller filnavn ("
kunstnernavn (" ")
")
albumnavn ("
2)
")
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når anlægget er slukket.
Anlægget har følgende visningstilstande:
Skærmtilstand
Strømbesparende
tilstand2)
Ur3)
Når anlægget er slukket1)
Slukkes skærmen for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer stadig.
Vises uret.
1)
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når anlægget er slukket.
2)
Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.
Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter
8 sekunder.
3)
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut den ekstra lydkomponent til AUDIO INstikket  på enheden ved hjælp af et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk på AUDIO IN FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION  på
enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser orange.
1 Tryk på og hold SHIFT  og TIMER MENU  nede.
2 Tryk på /  gentagne gange for at vælge
.
SEL", og tryk derefter på
.
 Tegn, der ikke kan vises, vises således "_".
 Følgende vises ikke:
den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed
den samlede resterende afspilningstid for en MP3-disk og
USB-enhed
resterende spilletid for en MP3-/WMA-/AAC-fil.
 Følgende vises ikke korrekt:
forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp
af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed)
mappe- og filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat
 Følgende vises:
den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der
er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet).
resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk.
resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der er valgt
Normal-afspilningstilstand ved afspilning).
ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil)
op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn er store bogstaver
(A til Z), tal (0 til 9) samt symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @
[ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Brug af timer
Anlægget har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge
timere, har sleep-timeren første prioritet.
Sleep-timer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk på og hold SHIFT  nede, og tryk på SLEEP 
gentagne gange.
Med hvert tryk på SLEEP  med SHIFT  trykket nede,
trykket nede, indstilles tiden til 10 minutter tidligere, fra
maks. 90 minutter til min. 10 minutter.
Vælg "OFF" for at afbryde sleep-timeren.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM-/AM-modtagelse, iPod-/
iPhone/iPad- eller USB-enhed på et tidspunkt, der er
indstillet på forhånd. Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at regulere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-nummer, en
bestemt lydfil eller radiostation, skal du oprette dit
eget program.
2 Vælg timerindstillingstilstand.
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk på /  gentagne gange for at vælge "PLAY
.
SET", og tryk derefter på
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på /  gentagne gange for at indstille
. Anvend
timetallet, og tryk derefter på
ovenstående fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.
6 Vælg lydkilden.
Tryk på /  indtil den ønskede lydkilde vises, og
.
tryk derefter på
CD/MP3-disk
Anlægget skubber ikke disken ud, og der vises
"LOCKED".
 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
Disken kan ikke sættes i.
 Kontroller, at anlægget er tændt.
 Sæt ikke en disk ind i diskindgangen, før der vises
"NO DISC" på skærmen.
 Indsæt ikke en disk, som ikke er blevet afsluttet
(en disk, hvor der kan tilføjes data).
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Afspilning begynder ikke fra det første
nummer.
 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE  gentagne gange, indtil både
"PGM" og "SHUF" forsvinder.
Sådan afbrydes timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærkninger
 Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller
mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan
medføre en kort forsinkelse inden start af timer-aktiveret afspilning.
 Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en FM-/AMstation, der er valgt fra en fast station, er indstillingen af radiostationen
for afspilningstimeren bestemt af det, som du har valgt. Selv hvis du
ændrer radiostationen efter indstilling af afspilningstimeren, ændres
indstillingen af radiostationen for afspilningstimeren ikke.
 Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en FM-/
AM-station, der er indstillet ved hjælp af automatisk indstilling
eller manuel indstilling, ændres indstillingen af radiostationen for
afspilningstimeren også, hvis du ændrer radiostation efter indstilling
af afspilningstimeren.
Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone/iPad
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad ikke spiller, når afspilningstimeren
anvendes.
 Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod/iPhone/iPad.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.
Fejlfinding
Bemærkninger om skærmoplysningerne
Tryk på og hold SHIFT  og TIMER MENU  nede.
Brug af ekstra lydkomponenter
Sådan kontrolleres indstillingen
Sådan ændres indstillingen
CD-DA-disk
Bemærkninger til afspilningstilstanden Shuffle
 Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF",
afspiller anlægget alle lydfiler på USB-enheden i tilfældig
rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til
"FLDR SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler i den valgte mappe
i tilfældig rækkefølge.
 Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand
("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til afspilningstilstanden Normal ("FLDR").
Hvis lydkilden til en timer er indstillet til en FM/AMstation, tændes anlægget automatisk 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt. Hvis lydkilden er indstillet til
CD/USB, tændes anlægget automatisk 90 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt. Hvis lydkilden er indstillet
til iPod/iPhone/iPad, tænder anlægget automatisk
30 sekunder før det forudindstillede tidspunkt.
3 Tryk på /  gentagne gange for at vælge "PLAY
Ændring af skærmen
Tryk på PLAY MODE  gentagne gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden
Normal (afspilning af alle filer på USB-enheden i
rækkefølge), afspilningstilstanden Mappe ("FLDR" for
alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller
afspilningstilstanden Shuffle ("SHUF" eller "FLDR SHUF"
for afspilning af numrene i mappen i tilfældig rækkefølge).
Tryk på  . Anlægget tændes automatisk før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.
Du må ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor
der tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.
"SELECT", og tryk derefter på
Sådan skiftes afspilningstilstand
Bemærkninger
/ .
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilning.
Skal du trykke på
  (eller   på anlægget).
Tryk på knappen igen for at genoptage
afspilningen.
 . Hvis du vil genoptage
afspilningen, skal du trykke på 
*1 (eller   på enheden). Hvis
du vil annullere genoptaget afspilning,
skal du trykke på   igen*2.
4 Start afspilning.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som indeholder mange mapper.
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er lagret på CD-DA, MP3-disken kan være
beskadiget. Udfør overførslen igen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
 Store bogstaver (A til Z).
 Tal (0 til 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som "_".
iPod/iPhone/iPad
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad afspiller musik.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den sammen med
anlægget.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget
1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
 Skru ned for lydstyrken.
 Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone/iPad til
"Fra" eller "Flat".
Din iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.
Generelt
 Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på
din iPod/iPhone/iPad. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med din iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den
nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere
din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den sammen med
anlægget.
 Fordi anlægget og iPoden/iPhonen/iPaden betjenes
forskelligt, kan du muligvis ikke betjene din iPod/
iPhone/iPad med knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod/
iPhone/iPad.
Der tændes ikke for anlægget.
Din iPod/iPhone/iPad kan ikke oplades.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
på anlægget?
 Er iPod/iPhone/iPad-stikket  kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen
og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan løses.
 Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver
indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren
automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.
 Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
 Sørg for, at anlægget ikke er i USB-funktionstilstand.
En iPod/iPhone/iPad kan ikke oplades i USBfunktionstilstand.
 Du kan ikke oplade din iPod/iPhone/iPad, selvom du
tilslutter det USB-kabel, der fulgte med enheden, til
USB-stikket på anlægget.
 Hvis du trykker på DISPLAY  under opladning,
når anlægget er slukket, stoppes opladning af en iPod/
iPhone/iPad. Hvis du vil genoptage opladning af en
iPod/iPhone/iPad, skal du tilslutte din iPod/iPhone/
iPad igen, når skærmtilstanden er strømbesparende
tilstand.
Der er ingen lyd.
Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.
 Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?
Anlægget er uventet gået i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i
standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening
eller lydsignaloutput. Se under "Sådan deaktiveres den
automatiske standby-funktion".
Indstillingen af uret eller afspilningstimeren
blev uventet annulleret.
 Tryk på VOLUME +  for at skrue op for lydstyrken.
 Kontroller, at hovedtelefonen ikke er sluttet til 
hovedtelefonstikket .
 Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet
korrekt.
 Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
 Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på
anlægget?
 Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen
midlertidigt.
 Indstil ringestyrken på din iPhone.
Alvorlig brummen eller støj.
Bruger du en understøttet USB-enhed?
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
 Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på enheden, og placer
enheden væk fra fluorescerende lys.
 Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor .
 Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
STANDBY-indikatoren  forbliver tændt, efter
at netledningen er taget ud.
 STANDBY-indikatoren  slukkes muligvis ikke
med det samme, når du tager netledningen ud
af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
USB-enhed
Den tilsluttede iPod/iPhone/iPad eller USBenhed bliver ikke opladet, når de begge er
tilsluttet samtidigt.
 Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad og USBenheden samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade
en USB-enhed.
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes,
kan følgende problemer forekomme. På de websteder,
der er angivet under "Afspilning af en fil fra USBenheden", finder du en liste over kompatible USBenheder.
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk anlægget,
og tilslut derefter USB-enheden igen.
Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Besøg
nedenstående websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Støj kan være kommet ind under
overførslen. Slet filen, og gentag derefter overførslen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
lydfilerne, var lav. Send lydfiler, der er kodet med højere
bithastighed, til USB-enheden.
Der vises "READING" i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
 Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fejlbehæftet skærm.
 De data, der er lagret på USB-enheden, kan være
beskadiget. Udfør overførslen igen.
 Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
 Store bogstaver (A til Z).
 Tal (0 til 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som "_".
Bemærkninger
 Der vises "AUTO. STBY" på skærmen i 2 minutter, før anlægget går
i standbytilstand.
 Den automatiske standbyfunktion er ikke gyldig for tunerfunktionen
(FM/AM), selvom du har aktiveret den.
 Anlægget kan ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende
tilfælde:
Mens der registreres et lydsignal.
Mens der afspilles lydnumre eller filer.
Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimeren er
aktiv.
 Anlægget tæller tiden ned igen, indtil det går i standbytilstand,
selvom den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende
tilfælde:
Når der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad.
Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på anlægget.
Sådan slukkes for biplyden
Anlægget er fra fabrikken indstillet til af afgive
en bekræftende biplyd, når du trykker på en
berøringspaneltast på enheden. Du kan slå biplyden fra.
1 Tryk på /  for at tænde for anlægget.
2 Tryk på og hold   og VOLUME   nede på
anlægget i mindst 3 sekunder.
Hvis du vil aktivere biplyden, skal de benytte samme
fremgangsmåde som i 1, 2.
Bemærk
Selvom biplyden er aktiveret, vil anlægget ikke afgive
biplyd for at bekræfte et tastetryk, når dock-indikatoren
blinker, selvom betjening af berøringspanelet er aktiveret,
selv mens dock-indikatoren blinker.
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
 USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i
betjeningsanvisningerne til USB-enheden for at få
oplysninger om, hvordan du løser dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter anlægget.
 Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger
om kompatible USB-enheder.
Afspilning begynder ikke fra den første fil.
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke afspilles.
 Nogle AAC-filer afspilles måske ikke korrekt.
 En AAC-fil med en videostream kan ikke afspilles.
 WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- og
Professional-format kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis der er mange partitioner på den anvendte USBenhed, afspilles filerne ikke.
 Anlægget kan kun afspille til og med niveau 8 i et
mappehierarki.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode
osv., kan ikke afspilles.
 Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles på dette anlæg.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USBenheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT-formater.
Se betjeningsvejledningen til de enkelte USB-enheder for at få
yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet).
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Hold antennerne i god afstand fra netledningen for
at undgå støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der kan høres flere radiostationer på
samme tid.
 Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af
kabelstrips og justere kabellængderne.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på enheden til at nulstille anlægget
til standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den
i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på og hold   og /  på anlægget nede,
indtil der vises "RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standbyfunktion
Anlægget har en automatisk standbyfunktion. Med
denne funktion går anlægget automatisk i standbytilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Den automatiske standbyfunktion er som standard
slået til.
Brug knapperne på enheden til slå den automatiske
standbyfunktion fra.
Hold   nede, mens der er tændt for anlægget,
indtil der vises "AUTO. STBY OFF".
Du aktiverer funktionen ved at gentage denne
fremgangsmåde, indtil der vises "AUTO. STBY ON".
Meddelelser
CAN’T PLAY: Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles
af anlægget.
COMPLETE: Den forudindstillede handling er afsluttet
normalt.
ERROR: Uforudsete situationer, eller der er tilsluttet en
ukendt enhed.
FULL: Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
LOCKED: Diskindgangen fungerer ikke. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler.
NO DEVICE: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er fjernet.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO MEMORY: Hukommelsesmediet er ikke indsat
i USB-enheden.
NO STEP: Alle de programmerede numre er blevet
slettet.
NO SUPPORT: Der er tilsluttet en USB-enhed eller en
iPod/iPhone/iPad, der ikke understøttes, eller der er
tilsluttet en iPod/iPhone/iPad med et tomt batteri.
NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles,
i USB-enheden eller på CD-disken.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
OVER CURRENT: Fjern USB-enheden fra porten, og sluk
anlægget. Tænd derefter anlægget.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning i CD- eller USB-funktion.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-cd'er
 CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW,
der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er
som er optaget med en inkompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er afsluttet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
 Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
Om placering
 Anlægget må ikke placeres skråt eller på et sted, som er
ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor
der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes
for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når anlægget placeres på overflader, som
er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning
af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget
stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.
Om varmeudvikling
 Opbygning af varme på enheden under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på TV'er i nærheden kan forvrænges magnetisk.
I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til
30 minutter og tænde for TV'et igen.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
Forstærkerdel
Udgangseffekt (nominel): 16 watt + 16 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved
1 kHz, 10 % THD)
Indgang
AUDIO IN (stereo-ministik): Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-ministik): Til tilslutning af hovedtelefoner på 8 ohm eller
mere
Cd-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44.6 μW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Frekvenskurve: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tunerdel
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
Antenne: FM-stueantenne
AM-rammeantenne
FM-tunerdel
Indstillingsområde:
Brasiliansk model:
87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz  108,0 MHz (trin på 50 kHz)
AM-tunerdel
Indstillingsområde:
Europæiske modeller:
531 kHz  1602 kHz (trin på 9 kHz)
Latinamerikanske modeller:
531 kHz  1710 kHz (trin på 9 kHz)
530 kHz  1710 kHz (trin på 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz  1602 kHz (trin på 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (trin på 10 kHz)
iPod/iPhone/iPad-del
Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller:
 iPod touch 4. generation
 iPod touch 3. generation
 iPod touch 2. generation
 iPod nano 6. generation
 iPod nano 5. generation (videokamera)
 iPod nano 4. generation (video)
 iPod nano 3. generation (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis
iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples
standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone
eller iPad kan påvirke trådløs funktionalitet.
USB-del
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-porten): Type A, maksimal strøm 500 mA
Højttalerdel
Bemærkninger til diske
 Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis
anlægget ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat
om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk
aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
 Netledningen må kun udskiftes af fagfolk.
Fuldtonehøjttaler: 65 mm, cone-type
Passiv gitter: 67 mm × 108 mm
Nominel impedans: 8 ohm
Generelt
Strømkrav:
Vekselstrømsadapter
Indgang: 100 V  240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Udgang: Jævnstrøm 19,5 V, 3,9 A
Strømforbrug: 32 watt
Mål (B/H/D):
Ca. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (inkl. fremspringende dele)
Vægt: Ca. 2,8 kg
Antal hovedenheder: 1 stk.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), vekselstrømsadapter (1), netledning (1),
FM-stueantenne/AM-rammeantenne (1), beskyttelsespude (2), R6-batterier
i størrelse AA (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
Download PDF

advertising