Sony | CMT-LX40I | Sony CMT-LX40i Betjeningsvejledning

Bemærkninger om DualDiscs
Hovedenhed
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc),
kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
Kom i gang
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerkablerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger
cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der
ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
 Højttalere
*CMT-LX40i: DAB AUTO SCAN-knap
CMT-LX20i: PLAY MODE/TUNING MODE-knap
Fjernbetjening
®
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner
osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
du ikke udsætte apparatet for dryp eller tilstænkning,
og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks.
vaser, oven på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i
en bogreol eller i et indbygget skab.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved
apparatet, skal du med det samme tage stikket ud af
stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med batterier
isat for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller
lignende.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan
medføre tab af hørelsen.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen med dette
produkt medfører risiko for øjenskader.
Undtagen for kunder i USA og
Canada
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af
apparatet.
eller
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der sælges i lande, hvor EU’s
direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
henvises til de adresser, der er angivet i separate
dokumenter vedrørende service og garanti.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette
symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale. For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
1 Tryk på  (tænd/sluk)  for at tænde for
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at indstille uret.
anlægget.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge tilstanden for
indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke gentagne
gange på /  for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på
(enter) .
3 Tryk gentagne gange på /  for at indstille
timetallet, og tryk derefter på
.
 Strøm
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille
Tilslut netledningen til en vægstikkontakt.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne
den medfølgende stikadapter (kun modeller, der er
forsynet med en adapter).
Bemærk
 Tilslut den hvide side
 DAB-stueantenne (Træk den ud vandret.) (kun CMT-LX40i)
 Til stikkontakt i væggen
 Højttalerledning (Sort/)
 Til venstre højttaler
 Højttalerledning (Rød/)
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også
udføres med knapperne på apparatet, som har de samme
eller tilsvarende navne.
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket  på
apparatet.
 DAB-antenne (kun CMT-LX40i)
Sæt en iPod dock-adapter i dock'en  før brug. Der er
oplysninger om iPod dock-adaptere i instruktionerne,
der leveres sammen med dock-adapterne.
 AM-rammeantenne
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 Højttalerledning (Rød/)
 Til højre højttaler
 Højttalerledning (Sort/)
75-ohm koaksialkabel med F-hanstik
(kun CMT-LX40i) (medfølger ikke)
 Til ekstern DAB-antenne (kun CMT-LX40i) (medfølger ikke)
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
Sådan indstilles uret
Sådan benyttes en iPod
eller
Tryk på VOLUME +/ .
Indsæt kun den blottede del af kablet.
Med en ekstern DAB-antenne (medfølger ikke) kan
du opnå en bedre lydkvalitet for DAB-udsendelser. Vi
anbefaler, at du kun bruger den medfølgende DABstueantenne midlertidigt, indtil du har installeret en
ekstern DAB-antenne.
Før du tager DAB-antennen ud, skal du kontrollere, at
der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne
DAB-indstillinger.
Bemærkning vedrørende licens og
varemærker
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i
USA og andre lande.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive ejere. I denne brugsanvisning
er mærkerne TM og ikke angivet.
Sådan justeres lydstyrken
 Antenner
iPod dock-adapter
Du fjerner iPod dock-adapteren
ved at skubbe den op med en
fingernegl eller en flad genstand
vha. åbningen inde i adapteren.
Konnektor
minuttallet.
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker netledningen ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for systemet
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
Modtagelse af DAB-radiostation
(kun CMT-LX40i)
Når du tænder for anlægget for første gang, efter at du
har købt det, starter den automatiske DAB-søgning
automatisk og opretter en liste over tilgængelige tjenester.
Under den automatiske DAB-søgning vises "". Tryk
ikke på nogen knap på apparatet eller fjernbetjeningen
under automatisk DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og
listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt.
Hvis du vil udføre den automatiske DAB-søgning
manuelt, skal du gennemføre proceduren "Manuel
udførelse af automatisk DAB-søgning" under "Lytning
til radioen". Hvis du er flyttet til et andet område, skal
du udføre den automatiske DAB-søgning manuelt og
registrere indholdet af udsendelserne igen.
Bemærk
iPod dock-adapteren leveres ikke sammen med anlægget. Brug en
iPod dock-adapter, der leveres sammen med din iPod.
Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det, og
indsæt de to R6-batterier (størrelse AA) (leveres kun med
CMT-LX40i) med enden mærket  først, så polerne
passer som vist nedenfor.
Betjening
Afspilning af en CD/MP3-disk
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og
korrosion.
Enheder med batterier isat må ikke udsættes for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Indsæt en disk.
Placèr en disk i diskåbningen  med etiketten vendt
fremad.
For at
Finde et punkt i et
musiknummer eller
en fil
Vælge gentaget
afspilning
Skubbe en disk ud
Tryk på
Hold / (tilbage/hurtigt
fremad)  nede under afspilning,
og slip knappen ved det ønskede
punkt.
REPEAT  flere gange, indtil
"REP" eller "REP1" vises.
 (skub ud)  på apparatet.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Indsæt en disk med
etiketsiden fremad.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge normal afspilning (" " for
alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning
("SHUF" eller " SHUF*" for mappeblanding) eller
programafspilning ("PGM").
Lytning til radioen
Bemærk, at DAB-indstilling og modtagelse af RDStjenester kun er tilgængeligt for CMT-LX40i.
1 Vælg "DAB", "TUNER FM" eller "TUNER AM".
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
Bemærkninger
Når du tænder for anlægget, trækkes disken ikke ind i
diskåbningen , før "NO DISC" vises i displayet. Forsøg ikke
at skubbe disken ind, før "NO DISC" vises.
Indsæt ikke en disk, som ikke har standardfacon (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Disken kan falde ind i
anlægget og forårsage uoprettelig skade.
Når du trykker på   på apparatet og derefter igen indsætter den
disk, som kommer frem i diskåbningen , må du ikke blot skubbe
disken ind. Fjern disken fra diskåbningen , og sæt den i igen.
Sluk ikke for anlægget, når en disk er halvvejs indsat i diskåbningen
. Hvis du gør det, kan det bevirke, at disken falder ud.
Der må ikke benyttes diske med tape, klistermærker eller klister på,
da dette kan forårsage funktionsfejl.
Når du tager disken ud, skal du holde omkring dens kanter. Du må
ikke berøre overfladen.
Du må ikke skubbe en disk ind i diskåbningen , når anlægget er
slukket. Hvis du gør det, kan det bevirke, at systemet ikke fungerer
korrekt.
Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis du gør det, kan det
bevirke, at systemet ikke fungerer korrekt.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil) (eller  (afspil/pause) på
apparatet) .
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Stoppe afspilning
Vælge en mappe på
en MP3-disk
Vælge et
musiknummer eller
en fil
Tryk på
 (pause) (eller på  på
apparatet) . Tryk på knappen
igen for at genoptage afspilningen.
 (stop) .
(vælg mappe) +/ .
/ (gå tilbage/gå fremad)
.
Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
"REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en
enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
Bemærkning om blandet afspilningstilstand
Når du slukker for anlægget, slettes den valgte tilstand for blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF"), og afspilningstilstanden går
tilbage til normal afspilningstilstand ("
").
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan afspilning af filen forårsage
kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og dette kan
beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet ikke fungerer.
Det maksimale antal:
mapper er 150 (inklusive rodmappen).
MP3-filer er 255.
MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 256.
mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og
afspilningen fortsætter, indtil en anden session findes.
En disk med blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk.
(eller på ENTER på apparatet)  for at
udføre søgningen.
Søgningen begynder. Status for søgningen vises
med en række af stjerner (). Afhængigt af de
DAB-tjenester, der er tilgængelige i dit område, kan
søgningen tage nogle minutter.
2 Udfør indstillingen.
For automatisk søgning
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
"AUTO" vises, og tryk derefter på +/ (eller på TUNE
+/ på apparatet) . Søgningen stopper automatisk,
når en station er indstillet, og "TUNED" og "STEREO"
(kun for stereoprogrammer) vises.
*Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning
den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
Bemærkninger om gentaget afspilning
2 Tryk på
Hvis der stilles ind på en FM- eller AM-station, og
"TUNED" ikke vises, og søgningen ikke stopper, skal
du trykke på   for at stoppe søgningen og derefter
foretage manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en DAB-station eller en FMstation med RDS-tjenester, vises tjenestenavnet eller
stationens navn på displayet.
For manuel indstilling (kun FM/AM-bånd)
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
"MANUAL" vises, og tryk derefter på +/ (eller på
TUNE +/ på apparatet)  for at stille ind på den
ønskede station.
Bemærkninger om DAB-stationer
Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du
hører lyden.
Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester
slutter.
Denne tuner understøtter ikke datatjenester.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du
trykke flere gange på FM MODE , indtil "MONO" vises, for at slå
stereomodtagelse fra.
Manuel udførelse af automatisk DABsøgning
1 Tryk på DAB AUTO SCAN  på apparatet for at
starte den automatiske DAB-søgning.
"AUTO SCAN?" og "PUSH ENTER" vises.
Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over
tilgængelige tjenester.
Bemærkninger
Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser, vises
"NO SERV".
Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
Før du tager DAB-antennen ud, skal du kontrollere, at der er slukket
for anlægget, for at beholde dine egne DAB-indstillinger.
Forudindstilling af radiostationer
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille
stationer.
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
indstillingen for tunerhukommelse.
Forudindstillede nummer
3 Tryk flere gange på +/  for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forudindstillede nummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer, 20 FMstationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer
bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.
6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet
radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING
MODE , indtil "PRESET" vises, og derefter trykke
flere gange på +/  for at vælge den ønskede
forudindstillede station.
Bemærkning til forudindstilling af DAB-stationer
Du kan kun forudindstille en DAB-tjeneste, hvis den kan modtages.
Afspilning fra iPod
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved
at trykke på  .
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil disken
fjernes. Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge CD-funktionen og derefter trykke på
 .
1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Placer din iPod.
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Sådan vises programoplysninger, f.eks. det
samlede antal musiknumre i programmet
3 Start afspilningen.
Tryk på  (eller  på apparatet) .
Sådan kontrolleres en iPod
Du kan betjene din iPod med følgende knapper på
fjernbetjeningen eller apparatet.
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Rulle op/ned i
menuerne på iPod
Vælge et spor eller
kapitel i lydbogen/
podcastet
Vælge det markerede
element
Finde et sted i et
spor eller kapitel i
lydbogen/podcastet
Vende tilbage til den
forrige menu eller
vælge en menu
Tryk på
 (pause) (eller  (afspil/
pause) på apparatet)  eller 
(stop) .
/ . Du kan rulle op
eller ned i menuerne på iPod
på samme måde som med
klikhjulshandlingerne på
iPod eller træk-op-eller-nedhandlingerne på iPod touch.
/ (gå tilbage/gå fremad)
. Hold knappen nede for at
spole frem eller tilbage.
 / (enter) (eller ENTER
på apparatet) . Du kan
vælge det markerede element
på samme måde som med den
midterste knap på iPod eller med
berøringshandlingen på iPod
touch.
Hold / (tilbage/hurtigt
fremad)  nede under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede punkt.
 /TOOL MENU / (gå
tilbage) . Du kan vende tilbage
til den forrige menu eller vælge
en menu på samme måde som
med Menu-knappen på iPod eller
berøringshandlingen på iPod
touch.
Sådan benyttes anlægget som batterioplader
Du kan benytte anlægget som batterioplader til en iPod,
når der er tændt for anlægget.
Opladningen starter, når du sætter en iPod i stikket på
apparatet. Status for opladningen vises i displayet på din
iPod. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til
din iPod.
Sådan stoppes opladningen af din iPod
Fjern din iPod.
Bemærkninger
Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme
vinkel som vinklen på iPod-stikket på apparatet, og du må ikke vride
eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.
Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket. Dette
kan medføre fejl.
Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med
den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din
iPod ved en fejltagelse.
Afbryd afspilningen, før du tager din iPod ud af forbindelse.
Brug VOLUME +/  til at ændre lydstyrken. Lydstyrken ændres
ikke, hvis det justeres på din iPod.
Dette anlæg er udelukkende designet til iPod. Du kan ikke tilslutte
andre bærbare lydafspillere.
Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.
Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på
en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med
dette anlæg.
Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning)
Brug knapper på fjernbetjeningen til at oprette dit eget
program.
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
vises, mens afspilleren er standset.
3 Vælg det ønskede spor eller filnummer.
Tryk flere gange på / , indtil det ønskede
musik- eller filnummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere
gange på
+/  for at vælge den ønskede mappe
og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Samlet spilletid for det valgte
spor eller den valgte fil
4 Programmer det valgte spor eller den valgte fil.
Tryk på
valgte fil.
 for at angive det valgte spor eller den
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
Tryk flere gange på DISPLAY .
Fejlfinding
Brug af timerne
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP . Hvis du vælger "AUTO",
slukkes anlægget automatisk, når afspilningen af den
aktuelle disk afsluttes, eller efter 100 minutters afspilning.
Afspilningstimer:
Du vågne til en cd, tuneren eller en iPod på et
forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at anvende
afspilningstimerfunktionerne.
1 Gør lydkilden klar.
Brug af ekstra lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på apparatet med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU .
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk på VOLUME  .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ .
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent, og
indstil lydstyrken.
5 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
Tryk gentagne gange på /  for at vælge "PLAY
.
SET", og tryk derefter på
"ON TIME" vises, og indikatoren for timetal blinker.
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk flere gange på /  for at indstille timetallet,
.
og tryk derefter på
Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet. "OFF
TIME" vises og timetalsindikatoren blinker på
displayet.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
Justering af lyden
indstille tiden hvor afspilningen skal stoppes.
For at
Generere en mere dynamisk
lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Tryk på
DSGX  på apparatet.
Indstille lydeffekten
EQ .
Ændring af displayet
For at
Ændre oplysninger
på displayet1)
Kontrollere uret,
når der er slukket
for systemet.
Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt cd-spor eller en
bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
Tryk på
DISPLAY  flere gange, når
anlægget er tændt.
DISPLAY , når anlægget er
slukket2). Uret vises i 8 sekunder.
Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger, f.eks.:
spor- eller filnummer under normal afspilning.
spor- eller filnavn (" ") under normal afspilning.
kunstnernavn (" ") under normal afspilning.
album- eller mappenavn ("
") under normal afspilning.
den samlede spilletid, mens afspilleren er stoppet.
enhedsnavnet, hvis det findes på disken.
Du kan få vist DAB-stationsoplysninger (kun CMT-LX40i) som f.eks.
tjenestenavn, kanaletiket, forudindstillet nummer, frekvens, DLS
(Dynamic Label Segment) eller pakkeetiket.
1)
STANDBY-indikatoren  på apparatet lyser, når anlægget er
slukket.
2)
Bemærkninger om displayoplysningerne
Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
Følgende vises ikke:
samlet spilletid for en MP3-disk.
resterende spilletid for en MP3-fil.
Følgende vises ikke korrekt:
forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af
VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau
1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.
Følgende vises:
samlet afspilningstid for en CD-DA-disk ved normal afspilning.
den resterende spilletid for et spor.
resterende afspilningstid for en aktuel CD-DA-disk ved normal
afspilning.
ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version
1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis
der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil).
op til 15 tegn af ID3 tag-oplysninger med store bogstaver (A til Z),
tal (0 til 9) og symboler (" $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ?
^).
Bemærkning til DAB-displayoplysninger (kun CMT-LX40i)
Der vises også følgende:
op til 8 tegn af tjenestens navn, op til 128 tegn af DLS (Dynamic
Label Segment) og op til 16 tegn af pakkeetiketten med store
bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ’ ( ) * + , – . / < =
> @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
6 Vælg lydkilden.
Tryk gentagne gange på / , indtil den
ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på
Timerindstillingen vises på displayet.
.
7 Sluk for systemet.
Tryk på  . Anlægget tændes 15 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må
ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der
tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
"SELECT" blinker på displayet.
2 Tryk på .
3 Tryk gentagne gange på /  for at vælge "PLAY
SEL", og tryk derefter på
.
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
.
"OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærkninger til brugeren af iPod
Sørg for, at din iPod ikke spiller, når afspilningstimeren anvendes.
Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for
den tilsluttede iPod.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.
1 Kontroller, at netledningen og højttalerledningerne
er korrekt og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende.
Hvis anlægget har en spændingsvælger, er den
indstillet til den korrekte strømspænding?
Anvender du kun de medfølgende højttalere?
Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne
oven på eller bag på systemet?
Er iPod-stikket kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte stikket i kontakten igen og
tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/
frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille
ind på din normale udsendelse.
Udfør den automatiske DAB-søgningsprocedure for at
registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne
procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.)
Displayeksempler
Display
Der er ingen lyd.
6 (seks)
8 (otte)
Om højttalersystemet
angiver
2 (to)
iPod touch 2.
generation
iPod nano 4.
generation
(video)
D
G
Rengøring af kabinettet
iPod nano 3.
generation
(video)
iPod classic
A
B
Lyden er forvrænget.
Skru ned for lydstyrken.
Indstil iPod-afspillerens "EQ"-indstilling til "Fra" eller
"Flat".
H
K
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Kontroller, at din iPod er opdateret med den nyeste
software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din
iPod, før du bruger den sammen med anlægget.
M
iPod kan ikke oplades.
Q
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Generelt
S
Hovedenhed
Der tændes ikke for systemet.
"OVER CURRENT" vises.
Z
CMT-LX40i
Er højttalerledningerne til + og  kortsluttede?
Anvender du kun de medfølgende højttalere?
Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne oven
på eller bag på systemet?
Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen
midlertidigt.
STANDBY-indikatoren  forbliver tændt, efter
at netledningen er taget ud.
STANDBY-indikatoren  slukkes muligvis ikke
med det samme, når du tager netledningen ud af
stikkontakten. Dette er ikke en fejl. Indikatoren slukker
efter cirka 40 sekunder.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret.
Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
Flyt anlægget væk fra støjkilder.
Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet på afstand af fluorescerende lys.
Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
Tør disken ren, og læg den i igen.
Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE , indtil både "PGM" og
"SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
En disk, som indeholder mange mapper.
Anlægget skubber ikke disken ud, og
"LOCKED" vises.
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet.)
Tilslut antennen korrekt.
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
Hold antennerne væk fra højttalerkablerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
"TUNED" vises ikke i displayet (kun DAB).
Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter
den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under
"Modtagelse af DAB-radiostation (kun CMT-LX40i)").
Den aktuelle DAB-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig.
Tryk på +/ (eller på TUNE +/ på apparatet)  for
at vælge en anden tjeneste.
Der er konstateret et problem med styrken af den
elektriske strøm fra iPod-stikket. Sluk for anlægget, og
tag din iPod ud af iPod-stikket. Kontroller, at der ikke
er problemer med din iPod. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis dette visningsmønster fortsætter.
! eller |
”
$
%
Sådan ændrer du AM-indstillingsintervallet
(kun CMT-LX20i)
,
.
AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet til 9 kHz
(eller 10 kHz i nogle områder).
Brug knapperne på apparatet til at ændre AMindstillingsintervallet.
?
@
1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter anlægget.
2 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
3 Hold  , nede, og tryk på  .
Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Gentag denne
fremgangsmåde for at gendanne det fabriksindstillede
interval.
Sådan forbedres ydeevnen ved ilægning af
disk
Tænd for strømmen til CD-afspilleren ved hjælp af CDstrømstyringsfunktionen. Som standard er der slukket for
strømmen til CD-afspilleren.
Brug knapperne på apparatet til at tænde for CDafspilleren.
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION +/  for at
vælge CD-funktionen.
2 Tryk på   for at slukke systemet.
3 Når "STANDBY" holder op med at blinke, skal du
trykke på DISPLAY  for at få vist uret og derefter
trykke på  , mens du holder   nede.
"CD POWER ON" vises. Når du tænder for strømmen
til CD-afspilleren, reduceres diskadgangstiden, og
ydeevnen ved indlæsning forbedres.
Hvis tuner-modtagelsen er dårlig, når der er tændt for
CD-afspilleren, skal du sætte indstillingen tilbage til
standardværdien. Når du slukker for CD-afspilleren,
skal du gentage fremgangsmåden, indtil "CD POWER
OFF" vises.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for anlægget.
2 Hold   og ENTER  nede, og tryk på  .
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
^
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
Lyd-CD
CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
CD-ROM
CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
niveau 1/niveau 2, Joliet
CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som
er optaget med en ukompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om diske
Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
Rengør ikke diske med opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
Meddelelser
COMPLETE: Den forudindstillede betjening blev afsluttet
normalt.
FULL: Du forsøgte at programmere mere end 25
musiknumre eller filer (trin).
LOCKED: Anlægget skubber ikke disken ud. Henvend dig
til den nærmeste Sony-forhandler.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt
en disk, som ikke kan afspilles.
NoPRESET (kun DAB): Der er ingen gemte stationer.
NO SERV (kun DAB): Der er ingen understøttede DABudsendelser i dit land eller område.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No TEXT (kun DAB): Der er ingen tekstoplysninger i den
tjeneste, der modtages.
NOT USED: Du har trykket på en ugyldig knap.
OVER: Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på   under afspilning eller pause.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning.
READING: Anlægget læser oplysninger fra disken. Nogle
knapper er ikke tilgængelige.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
iPod nano 2.
generation
(aluminum)
Specifikationer
R
Der er ingen lyd.
iPod touch 1.
generation
O
Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
Du kan kun benytte anlægget som batterioplader til en
iPod, når der er tændt for anlægget.
Er strømledningen sat i stikkontakten?
Kompatible iPod-modeller:
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
0 (nul)
Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at din iPod afspiller musik.
Juster lydstyrken.
Afsnit om iPod
Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
Undgå at blokere ventilationsåbningerne.
5 (fem)
iPod
Om opbygning af varme
Tag hovedledningen (netledningen) helt ud af
stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere
tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af
kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
Netledningen må kun skiftes ud af en kvalificeret
fagmand.
Om placering
Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret):
4 + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Musik-strømudgang (reference): 9 + 9 watt
iPod 5.
generation
(video)
iPod nano 1.
generation
iPod 4.
generation
(farvedisplay)
CMT-LX20i
DIN-strømudgang (klassificeret):
4 + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Spænding 775 mV, impedans 22 kilohm
iPod 4.
generation
iPod mini
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Accepterer hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKER: Accepterer impedans på 4 ohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
*Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tuner-del
DAB-tunerdel (kun CMT-LX40i):
Frekvensinterval*
Bånd-III: 174,928 (5A)  239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-frekvenstabel" nedenfor.
Antenne: DAB-stueantenne
Antenneterminal: 75 ohm, F-hunstik
Højttaler
Højttalersystem: Hele lydområdet, basreflekstype, 80 mm, konisk type
Nomineret impedans: 4 ohm
Mål (b/h/d): Cirka 130 × 221 × 135 mm
Vægt: Cirka 0,7 kg netto pr. højttaler
Generelt
Strømkrav:
CMT-LX40i: 230 V AC, 50/60 Hz
CMT-LX20i: 120 V AC, 60 Hz
Strømforbrug: 25 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Cirka 200 × 221 × 205 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Cirka 2,2 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), R6-batterier (størrelse AA) (2) (kun
CMT-LX40i), FM-lednings-/AM-rammeantenne (1), DAB-rammeantenne (1)
(kun CMT-LX40i)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse printkort.
DAB-frekvenstabel (Bånd-III)
Frekvens
Etiket
Frekvens
Etiket
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
*Frekvenser vises med to decimaler på dette anlæg.
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Indstillingsområde:
CMT-LX40i: 87,5  108,0 MHz (50 kHz trin)
CMT-LX20i: 87,5  108,0 MHz (100 kHz-trin)
Antenne: FM-ledningsantenne
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde:
CMT-LX40i:
531  1.602 kHz (9 kHz trin)
CMT-LX20i:
530  1.710 kHz (10 kHz trin)
531  1.710 kHz (9 kHz trin)
Antenne: AM-rammeantenne
Mellemfrekvens: 450 kHz
Download PDF

advertising