Sony | CMT-CPZ1DAB | Sony CMT-CPZ1DAB Betjeningsvejledning

 Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Micro HI-FI
Component System
Betjeningsvejledning
DA
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
Grundlæggende betjening
Trykt på 100% genbrugspapir med
sværte baseret på vegetabilsk
olie uden flygtige organiske
forbindelser.
© 2006 Sony Corporation
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For
nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte
produktet.
Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening
ADVARSEL
Dette apparat er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat
sidder på bagsiden.
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys på
enheden.
For at
Tryk på
Service”.
•Tryk ikke på nogen knapper på enheden eller fjernbetjeningen under
automatisk DAB-søgning. Ellers afbrydes søgningen, og listen over
programmer kan ikke laves korrekt. I så fald skal du køre automatisk
DAB-søgning igen.
•Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage lagring af
stationerne for dit nye område.
•Denne procedure sletter alle tidligere gemte forvalg.
•Før DAB-antennens stik trækkes ud, skal du sørge for, at anlægget
er slukket, så din egne DAB-indstillinger bevares.
•Denne tuner understøtter ikke dataservice.
“No Disc” vises på displayet. Forsøg ikke at skubbe disken ind, før
“No Disc” vises.
•Hvis du isætter en disk, der ikke kan afspilles på dette anlæg, bliver
den automatisk udkastet.
•Isæt ikke en 8 cm disk med en adapter. Det kan forårsage
funktionsfejl på anlægget.
•Når du tager en disk ud, skal du holde om dens kant og trække den
lige ud af diskslotten. Undgå at berøre overfladen.
Holde pause i
afspilningen
 (pause) [30] på fjernbetjeningen
(eller TAPE  (pause) 
på enheden). For at fortsætte
afspilning skal du trykke på
knappen igen.
Standse
afspilning
 (stop)  på fjernbetjeningen
(eller TAPE  (stop)  på
enheden).
Spole tilbage
eller frem
/ (tilbage/fremspoling) .
Tryk på følgende knapper (eller tryk gentagne gange på
FUNCTION ).
En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget
DVD-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale
på den anden side. Da lydmaterialesiden ikke opfylder
Compact Disc (CD) -standarden, garanteres afspilning på
dette produkt dog ikke.
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
For at vælge
Tryk på
CD
CD  på fjernbetjeningen.
Tuner
DAB
TUNER/BAND .
DAB [27] på
fjernbetjeningen.
Bånd
TAPE  på fjernbetjeningen.
Komponent (tilsluttet
med brug af en
lydledning)
FUNCTION  gentagne
gange, indtil “MD” vises.
Justere lyden
Sådan tilføjes en lydeffekt
Tilslut enheden til en let tilgængelig lysnetstikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du
straks afbryde lysnetstikket fra lysnetstikkontakten.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
For at
Tryk på
Frembringe en mere
dynamisk lyd (Dynamic
Sound Generator X-tra)
DSGX  på enheden.
Indstille lydeffekt
EQ  på fjernbetjeningen
gentagne gange for at vælge
“BASS” eller “TREBLE”, og
tryk derefter gentagne gange
på +/  på fjernbetjeningen
(eller drej BASS- eller
TREBLE-kontrolknappen
 på enheden) for at justere
niveauet.
Før anlægget bruges
Sådan bruges fjernbetjeningen
Skyd låget til batterirummet [28] op og tag det af. Isæt
de to medfølgende R6 (størrelse AA) -batterier med siden først, så polariteten bliver som vist nedenfor.
standser det.
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
Afspille en CD/MP3-disk
indeholder MP3-filer.
•Grupper, der ikke har nogen MP3-filer, springes over.
•MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de er optaget på disken.
•Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet “.MP3”.
•Hvis filer på disken har filtypenavnet “.MP3”, men ikke er
MP3-filer, kan der komme støj fra enheden, eller der kan opstå
funktionsfejl.
•Det maksimale antal:
— grupper er 256 (inklusive rodmappen).
— MP3-filer er 511.
— MP3-filer og grupper, som en enkelt disk kan indeholde, er 512.
— mappeniveauer (træstrukturen for filer) er 8.
•Det garanteres ikke, at anlægget er kompatibelt med al MP3software, alle optageenheder og alle optagemedier. Inkompatible
MP3-diske kan støje, deres lyd kan blive afbrudt, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
genkendes den som en CD-DA (eller MP3) -disk, og andre sessioner
afspilles ikke.
•En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA (lyd)disk.
Lytte til radioen
Før du kan modtage DAB, skal du gennemføre
automatisk DAB-søgning (se “Før anlægget bruges”).
1 Vælg “DAB”, “FM” eller “AM”.
Tryk gentagne gange på TUNER/BAND . Du kan
også vælge DAB direkte ved at trykke på DAB [27] på
fjernbetjeningen.
2 Vælg tuning-indstilling.
Tryk gentagne gange på TUNING MODE , indtil
“AUTO” vises.
3 Stil ind på den ønskede station.
2 Isæt en disk.
Sæt en disk i diskslotten  med mærkatsiden opad.
Når du stiller ind på en DAB-station eller en FMstation, der har RDS-service, vises servicenavnet eller
stationsnavnet på displayet.
Transport af anlægget
Brug knapper på enheden til at gøre følgende.
Højttalere
1 Tryk på  (strøm)  for at tænde anlægget,
og tryk derefter gentagne gange på FUNCTION
 for at skifte funktionen til CD.
Sæt de medfølgende højttalerunderlag på undersiden
af højttalerne, så de står godt fast.
2 Sørg for, at der ikke er sat en disk i diskslotten, så
CD-mekanismen beskyttes.
3 Hold  (stop)��������
/CANCEL  nede, og tryk derefter
på DSGX  og
+ , indtil “LOCK” vises.
4 Træk strømledningen ud af stikkontakten.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
•Ved normal brug holder batterierne i ca. seks måneder.
•Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke forskellige typer
Tryk på  (stop)  på fjernbetjeningen.
Sådan stilles ind på en station med et svagt
signal (kun FM/AM-bånd)
Sådan indstilles uret
1 Tænd anlægget.
Tryk på  (strøm) .
2 Vælg indstilling af ur.
Tryk på CLOCK/TIMER SET  på fjernbetjeningen.
Hvis den aktuelle indstilling vises på displayet,
skal du trykke gentagne gange på /  på
fjernbetjeningen for at vælge “CLOCK SET?”, og
derefter trykke på ENTER  på fjernbetjeningen.
Venstre højttaler
Sådan standses automatisk søgning (kun
FM/AM-bånd)
batterier.
•Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage
batterierne ud for at undgå skade fra batterilækage og tæring.
3 Start afspilning.
Tryk på  (afspil) [30] på fjernbetjeningen (eller CD
 (afspil/pause)  på enheden).
For at
Tryk på
Holde pause i
afspilningen
 (pause) [30] på
fjernbetjeningen (eller CD 
(afspil/pause)  på enheden).
For at fortsætte afspilning skal du
trykke på knappen igen.
3 Indstil tiden.
Tryk gentagne gange på /  på
fjernbetjeningen for at indstille timen, og tryk derefter
på ENTER  på fjernbetjeningen. Indstil minuttet på
samme måde.
Indstillingerne af uret går tabt, hvis strømledningen
trækkes ud eller i tilfælde af strømsvigt.
Højre højttaler
AM-rammeantenne
Standse afspilning
Tage en disk ud
Tryk på CD  (udkast)  på
enheden.
Vælge en gruppe på
en MP3-disk
+/ . Eller drej drejehjulet
 på enheden, og tryk på PUSH
ENTER  på enheden (drej
drejehjulet  på enheden under
afspilning, indtil “GROUP”
vises, og tryk derefter på PUSH
ENTER  på enheden for at
vælge den ønskede gruppe).
Sådan køres automatisk DAB-søgning
Antenner
Når du tænder anlægget for første gang, efter du har købt
det, starter automatisk DAB-søgning af sig selv, og der
laves en liste over tilgængelige programmer.
Gå frem som beskrevet nedenfor, hvis du vil køre
automatisk DAB-søgning igen.
Strøm
Find et sted og en retning, hvor modtagelsen er
god, og stil derefter antennen op.
Hold antennen væk fra højttalerledningerne og
strømledningen, så der ikke opfanges støj.
Forbind strømledningen til en lysnetstikkontakt.
Hvis stikket ikke passer til lysnetstikkontakten, skal du tage
den medfølgende stikadapter af (kun modeller udstyret med
en adapter).
FM/DAB-trådantenne
(Strækkes vandret ud.)
eller
FM/DAB-trådantenne
(Strækkes vandret ud.)
Lysnetstikkontakt
1 Tryk på DAB AUTO SCAN  på enheden.
“DAB Auto Scan? Push ENTER” vises.
Vælge et spor eller
fil
/ (gå bagud/gå fremad)
. Eller drej drejehjulet 
på enheden og tryk på PUSH
ENTER  på enheden. For
at annullere skal du trykke på
CANCEL  på enheden.
Finde et sted i et
spor eller en fil
Hold / (tilbage/
fremspoling)  nede under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede sted.
Vælge gentaget
afspilning
REPEAT  på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil “REP”
eller “REP 1” vises.
2 Tryk på PUSH ENTER på enheden (eller ENTER på
fjernbetjeningen)� .
Søgning begynder. “DAB Auto Scan” vises. Alt efter
den DAB-service der er tilgængelig i dit område, kan
søgningen tage nogle minutter.
eller
Tilslut hvid side
Tilslut brun side
Når søgningen er gennemført, laves der en liste over
tilgængelige programmer.
eller
Til ekstern DAB-antenne
(medfølger ikke)
75-ohm koaksialkabel med F han stik (medfølger ikke)
 (stop) .
Sådan ændres afspilningsindstillingen
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , mens
afspilleren er standset. Du kan vælge normal afspilning
(“ ” for alle MP3-filer i gruppen på disken),
blandet afspilning (��������������
“SHUF” eller “�
SHUF*”) eller
programafspilning (“PGM”).
*Ved afspilning af en CD-DA-disk udfører
den samme funktion som SHUF-afspilning.
(SHUF) -afspilning
Tips
Hvis du vælger “”, standser kassettebåndoptageren automatisk
efter at have gentaget sekvensen fem gange.
•Gem ikke andre typer filer eller unødvendige grupper på en disk, der
Tryk på CD  på fjernbetjeningen.
Sikker sammenkobling af anlægget
Før DAB-antennens stik trækkes ud, skal du sørge
for, at anlægget er slukket, så din egne DABindstillinger bevares.
•Alle spor eller filer på en disk afspilles gentaget op til fem gange.
•“REP 1” angiver, at et enkelt spor eller fil gentages, indtil du
Tryk på +/på fjernbetjeningen (eller TUNING +/ på
enheden) . Søgning standser automatisk, når der er
stillet ind på en station, og derefter vises “TUNED”
og “STEREO” (for stereoprogrammer).
1 Vælg CD-funktionen.
Med en ekstern DAB-antenne (medfølger ikke)
kan du opnå højere lydkvalitet for DAB-radio. Det
anbefales kun at bruge den medfølgende FM/DABtrådantenne midlertidigt, indtil du har monteret en
ekstern DAB-antenne.
Kun de første 9 tegn vises ved udførelse af gruppesøgning,
sporsøgning eller filsøgning.
•Hvis disken begynder med en CD-DA (eller MP3) -session,
Tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen (eller drej
VOLUME-kontrolknappen på enheden) .
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må
der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser,
på enheden.
Bemærkning om drejehjulet
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
Sådan justeres lydstyrken
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•Når du tænder anlægget, trækkes disken ikke ind i diskslotten, før
Bemærkninger om gentaget afspilning
Vælge en musikkilde
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske,
der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse. Vær
opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, der
ikke følger CD-standarden og ikke kan afspilles på dette
produkt.
Undtagen for kunder i USA og
Canada
Bemærkninger om isætning af diske
•Hvis dit land eller region ikke understøtter DAB-radio, vises “No
Bemærkning om DualDiscs
CMT-CPZ1DAB
Bemærkninger
Hvis “TUNED” ikke vises, og søgningen ikke standser,
skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE ,
indtil “AUTO” og “PRESET” forsvinder, og derefter
trykke gentagne gange på +/ på fjernbetjeningen (eller
TUNING +/ på enheden)  for at stille ind på den
ønskede station.
Sådan mindskes atmosfæriske forstyrrelser på
en svag FM-stereostation
Tryk gentagne gange på FM MODE  på
fjernbetjeningen, indtil “MONO” vises, for at slå
stereomodtagelse fra.
Bemærkninger om at lytte til DAB-stationer
•Når du stiller ind på en DAB-station, kan det tage nogle sekunder,
før du hører lyden.
•Primær service modtages automatisk, når sekundær service slutter.
Ændre displayet
For at ændre
Tryk på
Information på
displayet*
DISPLAY  gentagne gange, når
anlægget er tændt.
Displayindstilling DISPLAY  gentagne gange, når
(Se nedenfor.)
anlægget er slukket.
*Du kan f.eks. se:
— CD/MP3-diskinformation som f.eks. spor- eller filnummer,
gruppenavn (under normal afspilning), eller den samlede
afspilningstid (mens afspilleren er standset)
— DAB-stationsinformation som f.eks. servicenavn,
kanalbetegnelse, forvalgsnummer, frekvens, DLS (Dynamic Label
Segment) eller ensemblebetegnelse
Anlægget har følgende displayindstillinger.
Displayindstilling Når anlægget er slukket,1)
Ur
Strømspareindstilling2)
STANDBY-indikatoren lyser, når anlægget er slukket.
Når anlægget er i strømspareindstilling, er følgende funktioner ikke
tilgængelige:
— Indstilling af uret.
— Ændring af CD-strømstyringsfunktionen.
1)
2)
Bemærkninger om displayinformationen
•Følgende vises ikke:
— Samlet afspilningstid for en CD-DA-disk, alt efter
afspilningsindstillingen.
— Samlet afspilningstid for en MP3-disk.
— Resterende afspilningstid for en MP3-fil.
•Følgende vises ikke korrekt:
— Forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet med en
variabel bithastighed.
— Gruppe- og filnavne, der ikke følger enten ISO9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet i udvidet format.
•Følgende vises:
— ID3 tag-information for MP3-filer, når der bruges ID3 tag i
version 1 og version 2.
— Op til 124 tegn af ID3 tag-information med brug af store
bogstaver (A til Z), små bogstaver (a til z), tal (0 til 9) og
symboler (! " # $ % & ’ ( ) * + ,  . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { |
} ~).
— Op til 16 tegn af servicenavn, op til 128 tegn af DLS (Dynamic
Label Segment) og op til 16 tegn af ensemblebetegnelse med
brug af store bogstaver (A til Z), små bogstaver (a til z), tal (0
til 9) og symboler (! " # $ % & ’ ( ) * + ,  . / : ; < = > ? @ [ \ ]
^ _ ` { | } ~).
Bruge ekstra lydkomponenter
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefoner til PHONES-stikket  på
enheden.
Sådan tilsluttes en ekstra analog komponent
Tilslut en yderligere analog komponent til ANALOG
IN-stikket  på enheden vha. en analog lydledning
(medfølger ikke). Skru ned for lydstyrken på anlægget,
og tryk derefter gentagne gange på FUNCTION  for
at vælge “MD”.
Sådan tilsluttes en ekstra digital komponent
Tilslut en komponent med et digitalt optisk indgangsstik
til CD DIGITAL OUT-stikket  på enheden med en
digital optisk ledning (firkantet, medfølger ikke). Du
kan optage digitalt fra en CD-DA-disk på den tilsluttede
komponent.
Bemærk
Afspille et bånd
1 Vælg båndfunktionen.
Tryk på TAPE  på fjernbetjeningen.
2 Isæt et bånd.
Tryk på TAPE  (udkast)�  på enheden, og sæt et
TYPE I (normal) -bånd i båndholderen med den side,
du vil afspille, vendende mod dig selv. Kontroller,
at der ikke er løsthængende bånd, så båndet eller
kassettebåndoptageren ikke beskadiges.
3 Tryk gentagne gange på DIRECTION  på enheden
for at vælge “” og afspille en side. Vælg “” eller
“” for at afspille begge sider.
4 Start afspilning.
Tryk på  (afspil) [30]på fjernbetjeningen (eller
TAPE �
 ���������
(afspil)  på enheden). Tryk på
knappen igen for at afspille den modsatte side.
Uret vises.
Displayet slukkes for at spare på
strømmen. Timeren og uret er
fortsat aktiveret.
Du kan ikke lave en digital optagelse af kopibeskyttede diske og
MP3-spor med en digital komponent tilsluttet til dette anlæg.
Anden betjening
Fejlsøgning
Lave dit eget CD-program
Optage på et bånd
(Programafspilning)
Du kan optage på et TYPE I (normal) -bånd på to måder:
Brug knapper på fjernbetjeningen til at lave dit eget
program.
Synkroniseret CD-optagelse:
1
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil
Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
“PGM” vises, mens afspilleren er standset.
3 Tryk gentagne gange på / , indtil det
ønskede spornummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke
gentagne gange på
+/  for at vælge den
ønskede gruppe, og derefter vælge den ønskede fil.
Valgt spor
eller filnummer
Samlet afspilningstid for program
(herunder valgt spor eller fil)
4 Tryk på ENTER  for at tilføje sporet eller filen til
programmet.
“ . ” vises, når den samlede tid overstiger
100 minutter for en disk, eller når du vælger et CDspor, hvis nummer er 21 eller derover, eller når du
vælger en MP3-fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
spor eller filer, op til i alt 25 spor eller filer.
6 For at afspille dit program af spor eller filer skal du
trykke på  (afspil) [30].
Programmet er tilgængeligt, indtil disken udkastes.
For at afspille det samme program igen skal du vælge
CD-funktionen, og trykke på  (afspil) [30].
Sådan annulleres programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE , indtil “PGM”
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste spor eller fil i
programmet
Tryk på CLEAR [29], mens afspilleren er standset.
Sådan ser du programinformation, som f.eks.
samlet antal spor i programmet
Tryk gentagne gange på DISPLAY .
Tips
Du kan også bruge drejehjulet�  på enheden for at vælge filer i trin
3. Drej drejehjulet , og tryk på PUSH ENTER  på enheden for
at vælge den ønskede gruppe, og vælg derefter den ønskede fil.
Forvælge radiostationer
Du kan forvælge dine yndlingsradiostationer og
straks stille ind på dem ved at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Brug knapper på fjernbetjeningen til at forvælge
stationer.
1 Stil ind på den ønskede station (se “Lytte til
radioen”).
2 Tryk på TUNER MEMORY [31].
Forvalgt nummer
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Manuel optagelse:
Du kan optage præcis de dele, du vil have, fra en
lydkilde, herunder tilsluttede lydkomponenter.
Brug knapper på enheden til at betjene båndoptagelse.
1 Isæt et bånd, der kan optages, med den side, du vil
optage, vendende fremad.
2 Gør kassettebåndoptageren klar til optagelse.
Tryk gentagne gange på FUNCTION  for at vælge
båndfunktionen.
Tryk gentagne gange på DIRECTION  på enheden,
og vælg “” for at optage på en side, eller “”
eller “” for at optage på begge sider.
For at skifte båndets optagesider skal du trykke
gentagne gange på TAPE  (afspil)  (“”
vises for optagelse på forsiden, og “” for den
modsatte side), og derefter trykke på TAPE  (stop)
.
3 Forbered optagekilden.
Du kan forvælge op til 20 DAB-, 20 FM- og 10 AMstationer. De forvalgte stationer bevares i ca. en halv
dag, selv om du afbryder strømledningen, eller hvis
der opstår strømsvigt.
6 For at hente en forvalgt radiostation skal du trykke
gentagne gange på TUNING MODE , indtil
“PRESET” vises, og derefter trykke gentagne gange
på +/  for at vælge den ønskede forvalgsstation.
Bemærkning om forvalg af DAB-stationer
Du kan kun forvælge en DAB-service, hvis den kan modtages.
skal begynde.
Tryk gentagne gange på /  for at
indstille timen, og tryk derefter på ENTER .
Minut-indikationen blinker. Indstil minuttet på samme
måde som ovenfor.
5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4
for at indstille det tidspunkt, hvor afspilning eller
optagelse skal standse.
6 Vælg lydkilden eller forbered båndet.
For afspilnings-timer:
Tryk gentagne gange på / , indtil den
ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ENTER
. Displayet viser timer-indstillingerne.
For optage-timer:
Isæt et bånd, der kan optages, og tryk på TAPE  for
at vælge båndfunktionen.
Tryk gentagne gange på DIRECTION  på enheden,
og vælg “” for at optage på en side, eller “”
eller “” for at optage på begge sider.
For at skifte båndets optagesider skal du trykke
gentagne gange på  (afspil) [30] (“” vises for
optagelse på forsiden, og “” for den modsatte side),
og derefter trykke på  (stop) .
For manuel optagelse:
Vælg den ønskede kilde til optagelse.
Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen
4 Sæt kassettebåndoptageren i standby til optagelse.
For synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på CD SYNCHRO .
For manuel optagelse:
Tryk på TAPE  REC .
5 Start optagelse.
Ved optagelse kan du ikke lytte til andre kilder.
For synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på TAPE
�����  (pause) . Når optagelsen
er gennemført, standser CD-afspilleren og
kassettebåndoptageren automatisk. Hvis der optages
på begge sider af båndet, og båndet når slutningen af
forsiden delvis igennem et spor, optages hele sporet
igen fra begyndelsen af den modsatte side.
For manuel optagelse:
Tryk på TAPE
�����  (pause) , og start derefter
afspilning af den ønskede optagekilde.
Hvis der er støj ved optagelse fra tuneren, skal den
passende antenne omplaceres, så støjen mindskes.
Sådan standses optagelsen
Tryk på TAPE  (stop)  eller CD  (stop)  (kun
for synkroniseret CD-optagelse).
Sådan holdes pause i optagelse (kun manuel
optagelse)
•Optagelse standser, hvis du skifter til en anden funktion.
•Du kan ikke udkaste disken under synkroniseret CD-optagelse.
4 Tryk på ENTER .
5 Gentag punkt 1 til 4 for at gemme andre stationer.
4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilning eller optagelse
7 Tryk på  (strøm)  for at slukke anlægget.
Bemærkninger
ønskede forvalgsnummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forvalgsnummer, erstattes stationen af de nye
stationer.
“PLAY SET?” eller “REC SET?”, og tryk derefter på
ENTER .
“ON TIME” vises, og time-indikationen blinker.
For synkroniseret CD-optagelse:
Tryk gentagne gange på FUNCTION  for at vælge
CD-funktionen.
Isæt den disk, du vil optage.
Ved optagelse af en gruppe fra en MP3-disk skal du
trykke gentagne gange på PLAY MODE  for at
vælge “ ”, og derefter trykke gentagne gange på
+/  for at vælge den ønskede gruppe.
For kun at optage dine foretrukne CD-spor i en
bestemt rækkefølge skal du gå igennem trin 2 til 5 i
“Lave dit eget CD-program”.
Tryk på TAPE
�����  (pause) .
3 Tryk gentagne gange på +/  for at vælge dit
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk gentagne gange på /  for at vælge
Tips
•Hvis du standser synkroniseret CD-optagelse ved at trykke på CD
 (stop) , standser båndet efter at have lavet ca. et uindspillet
mellemrum på 4 sekunder, før det standser.
•Start fra forsiden, hvis du optager på begge sider. Hvis du starter
fra den modsatte side, standser optagelse ved slutningen af den
modsatte side.
Bruge timerne
Anlægget har tre timer-funktioner. Du kan ikke aktivere
både afspilnings-timeren og optage-timeren på samme
tid. Hvis du bruger en af dem med sleep-timeren, får
sleep-timeren forrang.
Sleep-timer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion virker,
selv om uret ikke er indstillet.
Tryk gentagne gange på SLEEP [32] på fjernbetjeningen.
Hvis du vælger “AUTO”, slukkes anlægget automatisk,
efter den aktuelle disk eller bånd standser, eller efter 100
minutter.
Afspilnings-timer:
Du kan vågne op til CD, bånd eller radio på et forvalgt
tidspunkt.
Optage-timer:
Du kan optage en forvalgt radiostation på et angivet
tidspunkt.
Brug knapper på fjernbetjeningen til at betjene
afspilnings-timeren og optage-timeren. Kontroller, at uret
er indstillet.
1 Forbered lydkilden.
For afspilnings-timer:
Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at justere lydstyrken.
For at starte fra et bestemt CD-spor eller MP3-fil skal
du lave dit eget CD-program.
For optage-timer:
Stil ind på den forvalgte radiostation.
Anlægget tændes 15 sekunder før det forvalgte
tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forvalgte tidspunkt,
afspiller eller optager afspilnings-timeren og optagetimeren ikke.
1 Sørg for, at strømledningen og højttalerledningerne
er korrekt og fast tilsluttet.
2 Find dit problem i tjeklisten nedenfor, og foretag
afhjælpning som beskrevet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der
fortsat er problemer.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Træk straks strømledningen ud af stikkontakten, og
kontroller følgende punkter.
•Hvis dit anlæg har en spændingsvælger, er
spændingsvælgeren indstillet til den korrekte
spænding?
•Er + og  højttalerledningerne kortsluttet?
•Bruger du kun de medfølgende højttalere?
•Er der noget, som blokerer ventilationsåbningerne
på bagsiden af anlægget?
Efter STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du tilslutte strømledningen igen og tænde
anlægget. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis der fortsat er problemer.
Generelt
Der er ingen lyd.
•Den angivne station kan midlertidigt have standset
udsendelse.
Der kommer lyd fra én kanal, eller højre og
venstre lydstyrke er ude af balance.
•Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
•Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Kraftig summen eller støj.
•Flyt anlægget væk fra kilderne til støjen.
•Tilslut anlægget til en anden lysnetstikkontakt.
•Monter et støjfilter (kan købes separat) på
strømledningen.
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT , tryk gentagne
gange på / , indtil “PLAY SELECT?” eller
“REC SELECT?�����������������������������������
������������������������������������������
” vises, og tryk derefter på ENTER .
Fjernbetjeningen virker ikke.
Sådan annulleres timeren
•Ret fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
•Hold fjernbetjeningen tættere på anlægget.
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil
“TIMER OFF?” vises, og tryk derefter på ENTER .
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Tips
•Indstillingen af afspilnings-timer bibeholdes, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt.
•Optage-timeren annulleres automatisk, efter optage-timeren er
blevet aktiveret.
•Lydstyrken sænkes til minimum, når optage-timeren er aktiveret.
•Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på enheden, og anbring
enheden væk fra fluorescerende lys.
CD/MP3-afspiller
Lyden springer, eller disken afspiller ikke.
•Tør disken ren, og sæt den i igen.
•Flyt anlægget til et sted uden rystelser (f.eks. på et
stabilt stativ).
•Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller at placer
dem på separate stativer. Ved høj lydstyrke kan
højttalerrystelser få lyden til at springe.
Afspilning begynder ikke fra det første spor.
•Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke
gentagne gange på PLAY MODE , indtil både
“PGM” og “SHUF” forsvinder.
Det tager længere tid end sædvanligt at starte
afspilning.
•Det tager længere tid for følgende diske at starte
afspilning.
En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
En disk optaget i multisession-indstilling.
En disk, der ikke er blevet afsluttet (en disk hvor der
kan tilføjes data).
En disk, der har mange grupper.
Sådan forbedres tunermodtagelse
Om sikkerhed
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION  for at vælge
(lysnettet), så længe den er tilsluttet
lysnetstikkontakten, selv om selve enheden er slukket.
•Afbryd strømledningen helt fra lysnetstikkontakten,
hvis den ikke skal bruges i et længere tidsrum. Tag
altid fat om stikket, når enhedens stik trækkes ud af
stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
•Hvis der skulle komme en fast eller en flydende
genstand ind i anlægget, skal du trække anlæggets stik
ud af stikkontakten og lade det kontrollere af fagfolk,
før du bruger det igen.
•Lysnetledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
servicereparatør.
Slå strømmen på CD-afspilleren fra med CDstrømstyringsfunktionen. Strømmen på CD'en slås
som standard til. Du kan ikke ændre indstillingen i
strømspareindstilling.
Brug knapper på enheden til at slå strømmen på CDafspilleren fra.
CD-funktionen.
2 Tryk på  (strøm)  for at slukke anlægget.
3 Efter “STANDBY” holder op med at blinke, skal du
trykke på  (strøm) , mens du holder CD 
(stop) .
“CD POWER OFF” vises. Når strømmen på CDafspilleren er slået fra, forøges adgangstiden til
disken. For at slå strømmen på CD-afspilleren til, skal
du gentage fremgangsmåden, indtil “CD POWER
ON” vises.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke virker korrekt, skal anlægget
nulstilles til fabriksindstillinger. Du kan ikke nulstille
anlægget til fabriksindstillingerne i strømspareindstilling.
Brug knapper på enheden for at nulstille enheden til
fabriksindstillingerne.
1 Afbryd strømledningen, tilslut den igen, og tænd
derefter anlægget.
2 Tryk på TAPE  (stop) , DISPLAY  og 
(strøm)  på samme tid.
Alle brugervalgte indstillinger, f.eks. forvalgte
radiostationer, timer og uret, slettes.
Meddelelser
Complete! : Forvalgsbetjening sluttede normalt.
LOCKED: Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler.
No Disc: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har isat
en disk, der ikke kan afspilles.
No Preset (kun DAB): Der er ingen gemt
forvalgsstation.
No Service (kun DAB): Der er ingen understøttet DABradio i dit land eller region.
No Step: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No Tab: Du kan ikke optage, fordi kassettens tap er
blevet brækket af.
No Tape: Der er ikke noget bånd i
kassettebåndoptageren.
Not in Use: Du trykkede på en ugyldig knap.
OFF TIME NG!: Start- og sluttider for afspilnings-timeren
eller optage-timeren er indstillet til den samme tid.
Over: Slutningen af disken blev nået, mens du trykkede
på  (fremspoling)  under afspilning eller pause.
PUSH SELECT!: Du forsøgte at indstille uret eller
timeren, mens timeren var aktiveret.
Push STOP!: Du trykkede på PLAY MODE  under
afspilning.
SET CLOCK!: Du forsøgte at vælge timeren, men uret var
ikke indstillet.
SET TIMER!: Du forsøgte at vælge timeren, men
afspilnings-timeren eller optage-timeren var ikke
indstillet.
Step Full! : Du forsøgte at programmere mere end 25
spor eller filer (trin).
•Enheden er ikke frakoblet vekselstrømskilden
Om placering
•Anbring ikke anlægget på skrå eller på steder, der er
når den bruges.
•Kabinettet må ikke berøres, hvis det har været brugt i
lang ved en høj lydstyrke, da kabinettet i så fald kan
være varmt.
•Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•Kontroller alle antennetilslutninger, og udfør derefter
automatisk DAB-søgning (se “Før anlægget bruges”).
•Den aktuelle DAB-service er muligvis ikke tilgængelig.
Tryk på +/ på fjernbetjeningen (eller TUNING +/ på
enheden)  for at vælge en anden service.
•Hvis du er flyttet til et andet område, kan nogen
service/nogle frekvenser have ændret sig, og du vil ikke
altid kunne stille ind på din sædvanlige radio.
Udfør automatisk DAB-søgning for at
omregistrere indholdet af udsendelser. (Hvis denne
procedure udføres, slettes alle tidligere gemte forvalg.)
Kassettebåndoptager
Der er kraftig wow eller flutter på lyden, eller
lyden falder ud.
•Rens kapstanaksler og trækspoler. Rengør
og afmagnetiser også tonehovederne. Se
“Forsigtighedsregler” for nærmere oplysninger.
Bemærkninger om diske
•Før afspilning skal disken tørres af med en
rengøringsklud fra midten ud til kanten.
•Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller rengøringsmidler, der fås
i almindelig handel, eller antistatisk spray beregnet til
vinyl LP'er.
•Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder,
som f.eks. ventilationskanaler, og efterlad dem ikke i
en bil parkeret direkte i solen.
Betegnelse
209.936 MHz
10A
176.640 MHz
5B
211.648 MHz
10B
178.352 MHz
5C
213.360 MHz
10C
180.064 MHz
5D
215.072 MHz
10D
181.936 MHz
6A
216.928 MHz
11A
183.648 MHz
6B
218.640 MHz
11B
185.360 MHz
6C
220.352 MHz
11C
187.072 MHz
6D
222.064 MHz
11D
188.928 MHz
7A
223.936 MHz
12A
190.640 MHz
7B
225.648 MHz
12B
192.352 MHz
7C
227.360 MHz
12C
194.064 MHz
7D
229.072 MHz
12D
195.936 MHz
8A
230.784 MHz
13A
197.648 MHz
8B
232.496 MHz
13B
199.360 MHz
8C
234.208 MHz
13C
201.072 MHz
8D
235.776 MHz
13D
202.928 MHz
9A
237.488 MHz
13E
204.640 MHz
9B
239.200 MHz
13F
206.352 MHz
9C
208.064 MHz
9D
Højttalersystem: 2-vejs, basrefleks-type
Højttalerdele
Bas: 13 cm dia., kegletype
Diskant: 2,5 cm dia., blød kegletype
Nominel impedans: 4 ohm
Mål (b/h/d): Ca. 160 × 240 × 265 mm
Vægt: Ca. 3,2 kg netto pr. højttaler
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud, der er let fugtet
med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form
for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller sprit.
Generelt
Strømkrav: 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 60 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Ca. 175 × 240 × 300 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 3,9 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1)/R6 (størrelse AA) -batterier (2)/
AM-rammeantenne (1)/FM/DAB-trådantenne (2)/Højttalerunderlag (8)
Patenter i USA og udenlandske patenter på licens fra Dolby Laboratories.
Sådan undgår du, at der utilsigtet optages over
en bånd
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående meddelelse herom.
Bræk kassettens tap til side A eller B af som afbildet.
Bræk kassettetappen af
Hvis du vil optage på båndet igen, skal du dække
taphullet med tape.
Om bånd der er længere end 90 minutter
Det frarådes at bruge bånd med længere afspilningstid
end 90 minutter med undtagelse af til langvarig uafbrudt
optagelse eller afspilning.
Afmagnetisering af tonehovederne
“TUNED” vises ikke på displayet (kun DAB).
Frekvens
5A
Højttaler
Diske som enheden IKKE KAN afspille
musik-CD-format eller MP3-format, der opfylder
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
•CD-R/CD-RW optaget i multisession, der ikke er
sluttede med “lukker sessionen”
•CD-R/CD-RW'er af dårlig optagekvalitet, ridsede eller
beskidte CD-R/CD-RW'er, eller CD-R/CD-RW'er
optaget med en ukompatibel optageenhed
•CD-R/CD-RW'er, der ikke er afsluttet korrekt
•Diske, som indeholder andre filer end MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) -filer
•Diske, som ikke er af standardform (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne)
•Diske, der har tape, papir eller mærkater sat på
•Udlejningsdiske eller brugte diske med limrester ved
etiketterne
•Diske, der har etiketter trykt med blæk, der virker
klæbrig
•En 8 cm disk med en adapter
Betegnelse
174.928 MHz
Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og
der kan komme magnetiske forstyrrelser på billedet på et
tv i nærheden. I så fald skal du slukke tv'et, vente 15 til
30 minutter, og derefter tænde det igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal højttalerne flyttes
længere væk fra tv'et.
Kraftig summen eller støj, eller stationer kan
ikke modtages.
stil derefter antennen op igen.
•Tilslut en ekstern antenne, der fås i almindelig handel.
•Hold antennen væk fra højttalerledningerne og
strømledningen, så der ikke opfanges støj.
•Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
den medfølgende AM-antenne har løsnet sig fra
plaststativet.
•Sluk elektrisk udstyr i nærheden.
Frekvens
Om højttaleranlægget
•Lyd-CD
•CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
•Tilslut antennen korrekt.
•Find et sted og en retning, der giver god modtagelse, og
DAB-frekvenstabel (���������
Bånd-III)
•Det er helt normalt, at der udvikles varme i enheden,
Tuner
•CD-ROM
•Andre CD-R/CD-RW'er, som ikke er optaget i et
FM stereo, FM/AM superheterodyn tuner
FM-tuner:
Indstillingsområde: 87,5 - 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne: FM-trådantenne
Antenne-tilslutningsklemmer: 75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner:
Indstillingsområde: 531 - 1.602 kHz (med indstillingsintervallet sat til
9 kHz)
Antenne: AM-rammeantenne
Antenne-tilslutningsklemmer: Ekstern antenne-tilslutningsklemme
Mellemfrekvens: 450 kHz
Om varmeudvikling
Brug en rensekassette af tør- eller vådtype (kan købes
separat) efter hver 10 timers brug, før du starter en vigtig
optagelse, eller efter afspilning af et gammelt bånd.
Hvis tonehovederne ikke rengøres, kan lydkvaliteten
forringes, eller enheden vil ikke kunne optage eller
afspille bånd. Se instruktionerne til rensekassetten for
nærmere oplysninger.
Diske som enheden KAN afspille
DAB-tuner:
Frekvensområde
Bånd-III: 174.928 (5A) - 239.200 (13F) MHz
* Se nedenstående “DAB-frekvenstabel” for nærmere oplysninger.
Antenne: FM/DAB-trådantenne
Antenne-tilslutningsklemme: 75 ohm, F hun,
meget varme, kolde, støvede, beskidte eller fugtige,
eller som ikke har tilstrækkelig ventilation, eller er
udsat for rystelser, direkte sollys eller stærkt lys.
•Vær forsigtig, når du anbringer enheden
eller højttalerne på overflader, som er blevet
specialbehandlede (f.eks. med voks, olie eller
poleringsmiddel), da der kan komme pletter og
misfarvninger på overfladen.
•Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan
der dannes fugt på linsen inden i CD-afspilleren. Det
kan forårsage funktionsfejl på anlægget. I så fald skal
du tage disken ud, og lade anlægget stå tændt i nogle
timer, indtil fugten er fordampet.
Rengøring af tonehovederne
Forsigtighedsregler
Tuner
Brug et afmagnetiseringsbånd (kan købes separat)
efter hver 20 til 30 timers brug. Hvis tonehovederne
ikke afmagnetiseres, kan det forårsage forøget støj, at
højfrekvent lyd går tabt, og at båndet ikke kan slettes
helt. Se instruktionerne til afmagnetiseringsbåndet for
nærmere oplysninger.
Tekniske data
Hovedenhed
Forstærker
DIN-udgangseffekt (nominel): 60 + 60 W (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-udgangseffekt (reference) 75 + 75 W (4 ohm ved 1 kHz,
10% total harmonisk forvrængning)
Udgange
CD DIGITAL OUT: Optisk bølgelængde: 660 nm
PHONES (stereo-ministik): Hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm
eller derover accepteres.
SPEAKER (højttaler): Impedans på 4 ohm accepteres.
CD-afspiller
Anlæg: CD- og digitalt lydanlæg
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserudgang*: Mindre end 44,6µW
*Denne udgang er værdien målt ved en afstand på 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pickupblok med 7 mm åbning.
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Bølgelængde: 770 - 810 nm
Kassettebåndoptager
Optagesystem: 4-spors, 2-kanals stereo
•Strømforbrug i standby: 0,3 W
•Der er ikke anvendt halogenerede brandhæmmende
midler i printkort.
•Der er ikke anvendt halogenerede brandhæmmende
midler i kabinetter.
Download PDF

advertising