Sony | STR-DN1070 | Sony STR-DN1070 7.2-kanals AV-receiver til hjemmebiograf Betjeningsvejledning

D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\010COV.fm
masterpage: Right
Multi Channel
AV Receiver
Betjeningsvejledning
STR-DN1070
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\020REG.fm4-583-748-13(1)
Ejerens notater
Modellen og serienumrene findes på bagsiden
af receiveren. Noter disse numre ned i
områderne nedenfor. Henvis til dem, når
du ringer til Sony-forhandleren vedrørende
dette produkt.
Modelnr.
Serienr.
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt,
og der må ikke anbringes genstande, der
indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks.
solskin eller ild.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så
længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
Dette symbol betyder, at brugeren
skal være opmærksom på den
varme overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
masterpage: Left
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af opbrugte
batterier og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På
nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet og elektriske
og elektroniske produkter må disse produkter
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, der er
solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien. Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller garantidokumenter.
2DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\020REG.fm
masterpage: Right
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til at blive brugt
i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, BA, MK, RS
5150 MHz-5350 MHz-båndet er begrænset til
indendørs brug.
Denne Multi Channel AV Receiver er beregnet til
lyd- og videoafspilning fra tilsluttede enheder,
musikstreaming fra en NFC-kompatibel
smartphone eller en BLUETOOTH-enhed og en
FM-tuner. Dette system understøtter også
netværksstreaming og skærmspejling.
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med grænseværdierne
i EMC-bestemmelsen ved brug af et
forbindelseskabel på højst 3 meter.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
3DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\020REG.fm4-583-748-13(1)
masterpage: Left
Vejledninger til dette produkt
Der leveres følgende vejledninger til dette produkt.
Oplysninger, der er inkluderet i hver vejledning, er vist nedenfor:
Installationsvejledning
Betjeningsvejledning
(dette hæfte)
Forberedelser
Installation
Tilslutninger
Første opsætning
Grundlæggende betjening
Lytte/se
Avanceret betjening
Lytte/se
Avanceret betjening
BLUETOOTH-funktion
Netværksfunktioner
Andre funktioner
Justering af indstillinger
Fejlfinding
Forholdsregler/specifikationer
4DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\020REG.fm
Om denne
betjeningsvejledning
 Anvisningerne
i disse betjeningsvejledninger
beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du
kan også anvende knapperne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende navne som
dem på fjernbetjeningen.
 Nogle illustrationer er gengivet som
typetegninger og kan være anderledes end de
faktiske produkter.
 Elementerne på TV-skærmen varierer fra sted
til sted.
 Teksten, der vises i firkantede parenteser ([--]),
vises på TV-skærmen, og teksten i dobbelt
anførselstegn ("--") vises på skærmpanelet.
Om copyright
Denne receiver indeholder Dolby* Digital, Pro
Logic Surround og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX, og dobbeltD-symbolet er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** Hvis du ønsker oplysninger om DTS-patenter,
kan du se http://patents.dts.com. Fremstillet
på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, symbolet og DTS og symbolet sammen er
registrerede varemærker, og DTS-HD Master
Audio er et varemærke tilhørende DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
Apple, Apple-logoet, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod og iPod touch og Retina er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande.
iPad Air og iPad mini er varemærker tilhørende
Apple Inc.
App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
masterpage: Right
"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for
iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet
til specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til
at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed
eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone
eller iPad kan påvirke trådløs funktionalitet.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af sådan teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
et autoriseret Microsoft-datterselskab.
LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede
varemærker tilhørende SonyCorporation.
MICROVAULT er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance®
og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ og Miracast™ er varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance®.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™
er varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og
eventuel brug af sådanne varemærker af Sony
Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og
i andre lande.
Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
5DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\020REG.fm4-583-748-13(1)
masterpage: Left
Google Play™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
Google Cast™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
Dette produkt indeholder Spotify-software, som
er underlagt tredjepartslicenser, som findes
her*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify og Spotify-logoer er varemærker
tilhørende Spotify Group.*
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig
i alle lande/områder.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere.
I denne vejledning er ™ og  ikke angivet.
Bemærkning om slutbrugerlicensaftale
(EULA)
Yderligere oplysninger om EULA'en til dette
produkt finder du på side 52.
Hvis du ønsker oplysninger om EULA'en for
netværkstjenester, kan du se [License
agreement] i indsillingsmenuen for hvert
netværkstjenesteikon.
Med hensyn til detaljerede oplysninger om GPL,
LGPL og andre softwarelicenser, henvises du til
[Software License Information] i [System
Settings] i menuen [Setup] i dette produkt.
Dette produkt indeholder software, der er
underlagt GNU General Public License ("GPL")
eller GNU Lesser General Public License ("LGPL").
Disse slår fast, at kunderne har ret til at hente,
redigere og gendistribuere kildekoden af
pågældende software i henhold til
betingelserne i GPL eller LGPL.
Kildekoden til den software, der bruges i dette
produkt, er underlagt GPL og LGPL og er
tilgængelige på internettet.
Hvis du vil downloade dem, kan du gå til
følgende:
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux
Bemærk, at SONY kan ikke besvare forespørgsler
vedrørende indholdet i denne kildekode.
6DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
Vejledninger til dette produkt ......................4
Om denne betjeningsvejledning ..................5
Medfølgende tilbehør ................................... 7
Dele og knapper ...........................................8


Fjernbetjening (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
FM-ledningsantenne (1)
Forberedelser

Kalibreringsmikrofon (1)
Installation af højttalere ............................. 13
Tilslutning af højttalere ............................... 14
Tilslutning til et TV ...................................... 22
Tilslutning ag audiovisuelle enheder .........26
Tilslutning af antennen ............................... 31
Tilslutning til et netværk ............................. 31
Tilslutning af netledningen ........................ 32
Opsætning af receiveren ved hjælp
af Easy Setup ......................................... 32

Isætning af batterier
i fjernbetjeningen
Isæt to R03-batterier (størrelse AAA)
(medfølger) i fjernbetjeningen. Sørg for, at +og –-polerne vender den rigtige vej, når du
installerer batterierne.
Lytte/se
Lytte til lyd og se video ...............................34
Opleve lydeffekter ......................................38
Lytte til lyd med
BLUETOOTH-hovedtelefoner .................42
Lytte til en internetmusiktjeneste
(Google Cast) .........................................43
Bemærk
 Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
Yderligere oplysninger
Opdatering af softwaren ............................44
Fejlfinding ...................................................45
Forholdsregler .............................................48
Specifikationer ............................................49
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ........................ 52
eller fugtigt sted.
 Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
 Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
 Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for direkte
sollys eller kraftigt lys. Hvis du gør det, kan det
medføre fejl.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid,
skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
 Når receiveren ikke længere reagerer på
fjernbetjeningen, skal begge batterier udskiftes
med nye.
7DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Dele og knapper
Receiver
Frontpanel




 (tænd/sluk) (side 32)
Strømindikator
SPEAKERS (side 34)
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
  (USB)-port
Tilslut en USB-enhed her.
 CALIBRATION MIC-stik (side 33)
 PHONES-stik
Tilslut hovedtelefoner her.
Styrer BLUETOOTH-funktionen.
 TUNER PRESET +/–
Vælger faste stationer eller kanaler.




NFC-sensor
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (side 38)
Skærmpanel (side 9)
DISPLAY MODE
Viser oplysninger på skærmpanelet.
 ZONE SELECT, ZONE POWER
(side 35, 37)
 DIMMER
Justerer lysstyrken for skærmpanelet.
 Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
 PURE DIRECT
Indikatoren over knappen lyser, når funktionen
Pure Direct er aktiveret.
 MASTER VOLUME (side 34)
 INPUT SELECTOR (side 35)
 HDMI (VIDEO 2 IN)-stik
Strømindikator
Grøn: Receiveren er tændt.
Gul: Receiveren er i standbytilstand,
og du har angivet et af følgende:
 [Control for HDMI], [Remote Start],
[Bluetooth Standby]* eller [Quick Start/
Network Standby]** er indstillet til [On].
 [Standby Through] er indstillet til [On]
eller [Auto].
 Strøm til zone 2/3 eller HDMI-zone
indstilles til [On].
Indikatoren slukkes, når receiveren er
i standbytilstand, og følgende indstillinger
er indstillet til [Off]:
 [Control for HDMI], [Standby Through],
[Remote Start], [Bluetooth Standby], [Quick
Start/Network Standby]** og strømmen til
alle zoner.


8DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
* Når [Bluetooth Standby] er aktiveret, lyser
indikatoren kun gult, når der er en enhed
tilknyttet til receiveren. Hvis der ingen enheder
er tilknyttet receiveren, slukkes indikatoren.
** Kun for modeller i USA, Canada og Oceanien.
Indikatorer på skærmpanelet
Indikatoren lyser for at angive den aktuelle status.
 Indgangsindikator
Angiver den aktuelle indgang.
HDMI
Digitale signaler sendes ind gennem det valgte
HDMI-stik.
 D.L.L.
Funktionen Digital Legato Linear (D.L.L.)
function er aktiveret.
 D.R.C.
Dynamisk områdekomprimering er aktiveret.
ARC
 NEO:6
TV-indgang er valgt, og ARC-signalerne (Audio
Return Channel) er registreret.
 Dolby Pro Logic-indikator
COAX
Digitale signaler sendes ind gennem COAXIALstikket.
OPT
Digitale signaler sendes ind gennem OPTICALstikket.
 S.OPTIMIZER
Funktionen Sound Optimizer aktiveres.
 D.C.A.C.
Måleresultaterne for funktionen Auto
Calibration anvendes.
 Dolby Digital Surround-indikator*
Receiveren dekoder de tilsvarende Dolby
Digital-formatsignaler.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
 DTS (-HD)-indikator*
Receiveren dekoder de tilsvarende
STS-formatsignaler.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
 Indikator for højttalersystem (side 34)
 ST
Receiveren stiller ind på en stereoudsendelse.
 HDMI OUT A + B
 SLEEP
Sleep-timeren er aktiveret.
 EQ
DTS Neo:6 Cinema/Music-dekodning er aktiveret.
Receiveren behandler Dolby Pro Logicformatsignaler. Denne matrix surrounddekodningsteknologi kan forbedre
indgangssignalerne.
Dolby Pro Logic
PL
Dolby Pro Logic II
PLII
Dolby Pro Logic IIx
PLIIx
Bemærk
Disse indikatorer lyser muligvis ikke. Det
afhænger af indstillingen for højttalermønster.
 ZONE, ZONE2, ZONE3
"ZONE2", "ZONE3" eller begge lyser, når
strømmen til den tilsvarende zone er aktiveret.
"ZONE" og "HDMI OUT" lyser, når strømmen til
HDMI-zonen er aktiveret.
 A.P.M.
Funktionen A.P.M. (Automatic Phase Matching)
er aktiveret. Du kan kun indstille A.P.M.funktionen i D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration).
 UPDATE
Der er en ny softwareversion tilgængelig.
 Indikator for signalstyrke på trådløst LAN
Viser signalstyrken på det trådløse LAN.
Intet signal
Svagt signal
Moderat signal
Kraftigt signal
Equalizer er aktiveret.
9DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
 Indikator for kabelforbundet LAN
Der er et LAN-kabel tilsluttet.
 BT
Lyser, når der er tilsluttet en BLUETOOTHenhed. Blinker, når der oprettes tilslutning.
masterpage: Left
* Ved afspilning af en disk i Dolby Digital- eller
DTS-format, skal du sørge for, at du har oprettet
de digitale forbindelser, og at [Input Mode] ikke er
indstillet til [Analog].
Bagpanel
 COAXIAL IN-stik
 HDMI IN/OUT-stik*
 IR REMOTE IN/OUT-stik









Tilslut et TV til de tilsvarende udgangsstik
for at se video via disse stik.
 Du kan styre receiveren på afstand ved at
Indgangsstik
Udgangsstik
tilslutte en IR-repeater (medfølger ikke) til IR
REMOTE IN-stikket.
 Du kan starte eller stoppe afspilning af
enheder, f.eks. en CD-afspiller, der er tilsluttet
receiveren, ved at tilslutte en IR Blaster
(medfølger ikke) til IR REMOTE OUT-stikket.
HDMI IN
HDMI OUT A (TV) eller HDMI
OUT B/HDMI ZONE
VIDEO IN
MONITOR OUT
Antenne til trådløst lokalnetværk
LAN-port
SPEAKERS-terminaler
ZONE 2 OUT-stik
SUBWOOFER OUT-stik
AUDIO IN-stik
VIDEO IN/MONITOR OUT-stik
FM ANTENNA-terminal
OPTICAL IN-stik
Se "Tilslutning til et TV" (side 22) for at få flere
oplysninger.
* HDCP 2.2 er en nylig forbedret teknologi til
copyrightbeskyttelse, som bruges til at beskytte
indhold, f.eks. 4K-film.
10DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
HDMI OUT
Fjernbetjening
Skifter udgange for to skærme, der er tilsluttet
HDMI OUT A (TV)- og HDMI OUT B/HDMI ZONEstikkene. Udgang skifter mellem "HDMI A",
"HDMI B", "HDMI A+B" og "HDMI OFF", hver
gang der trykkes på knappen. Vælg "HDMI
OFF]"for at deaktivere udgangen for HDMI
OUT A (TV)- og B/HDMI ZONE-stikkene.
 Indgangsknapper
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD,
USB, TV, FM
Vælger den indgangskanal, der er tilsluttet til
den enhed, du vil bruge. Når du trykker på en
vilkårlig indgangsknap, tændes receiveren.
WATCH, LISTEN
Vælger [Watch] eller [Listen] direkte i
startmenuen. Når du trykker på disse knapper
på skærmen Watch eller Listen, kan du flytte
fokus for at vælge den ønskede indgang.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC, FRONT
SURROUND
Vælger et lydfelt.
CUSTOM PRESET (1, 2)
Gemmer og husker forskellige indstillinger for
receiveren. Tryk for at vælge indstillinger for
tilpassede faste sæt. Tryk på og hold nede for
at gemme de aktuelle indstillinger som et
fast sæt.
RX/TX
Skifter [Bluetooth Mode] til [Receiver] eller
[Transmitter]. (Deaktiveret, når BLUETOOTHfunktionen eller skærmspejlingsfunktionen
er aktiveret).
I [Receiver]-tilstand modtager og udsender
receiveren lyd fra fjernenheden.
I [Transmitter]-tilstand sender receiveren lyd
til fjernenheden.
Intern DSD
Aktiverer Intern DSD-funktionen.
 DISPLAY
Viser oplysninger på TV-skærmen.
AMP MENU
Viser menuen til at betjene receiveren på
skærmpanelet.
  (tænd/sluk)
BACK
Tænder receiveren eller sætter den
i standbytilstand.
Vender tilbage til den forrige menu eller
afslutter en menu eller vejledning på
TV-skærmen.
Spare strøm i standbytilstand
OPTIONS
Kontroller, at du har foretaget følgende
indstillinger:
 Indstil [Control for HDMI], [Remote Start],
[Bluetooth Standby] og [Quick Start/Network
Standby]* til [Off].
 Sluk for strømmen til zone 2, zone 3 og
HDMI-zone.
Viser og vælger menupunkter fra
indstillingsmenuerne.
(angiv),
/ / /
Tryk , , , for at vælge menupunkterne.
for at angive valgte.
Tryk derefter på
11DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
 HOME
Viser startmenuen på TV-skærmen.
/ (forrige/næste),
 (afspil/pause)**,  (stop)
Spring, afspil, pause, stop betjening.
PRESET +/–
Vælger faste stationer eller kanaler.

 (lydstyrke) +**/–
Regulerer lydstyrken for alle højttalerne
samtidigt.
 (afbryder lyd)
Slår midlertidigt lyden fra. Tryk på knappen igen
for at slå lyden til.
* Kun for modeller i USA, Canada og Oceanien.
** Knapperne  og  + har
blindfingermarkeringer. Brug
blindfingermarkeringerne som reference
under betjening af receiveren.
Bemærk
 Ovenstående forklaring er kun beregnet som
eksempler.
 Afhængigt af modellen af den tilsluttede enhed,
fungerer nogle af de funktioner, der er beskrevet
i dette afsnit, muligvis ikke sammen med den
medfølgende fjernbetjening.
12DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Forberedelser
Forberedelser
Installation af højttalere
Du kan tilslutte op til et 7 højttalere og 2 subwoofere til denne reciver. Placer højttalerne og
subwoofererne i henhold til dit foretrukne højttalersystem.
Omplacering af hver højttaler
Bemærk
 Når du kun tilslutter en surroundbaghøjttaler (SB), skal du placere den direkte bag lyttepositionen.
 Da subwooferen (SW) ikke udsender retningsorienterede signaler, kan du placere den, hvor du vil.
Højttalernes navne og funktioner
Forkortelser, der er Højttalernavn
anvendt i denne
vejledning
Funktioner
FL
Venstre fronthøjttaler
FR
Højre fronthøjttaler
CNT
Centerhøjttaler
SL
Venstre surroundhøjttaler
SR
Højre surroundhøjttaler
SBL
Venstre
surroundbaghøjttaler
SBR
Højre
surroundbaghøjttaler
SB
Surroundbaghøjttaler
Udsender lyd fra surroundbagkanal.
SW
Subwoofer
Udsender LFE-kanallyde (low frequency effect) og
forstærker basdelene for andre kanaler.
LH
Venstre fronthøjttaler
(høj)
RH
Højre fronthøjttaler (høj)
Udsender stereolyde fra venstre/højre kanal.
Udsender stemmer fra den midterste kanal.
Udsender lyd fra venstre/højre surroundkanal.
Udsender lyd fra venstre/højre surroundbagkanal.
Udsender lodrette lydeffekter fra venstre/højre
frontkanal (høj).
13DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Højttalerkonfiguration og indstillinger for højttalermønster
Vælg det højttalermønster, der svarer til den højttalerkonfiguration, du bruger.
Højttalerkonfiguration i hver zone
Hovedzone
Zone 2*
Zone 3
[Surround
Back
Speaker
Assign]**
[Surround
Speaker
Assign]
Højttalermønster,
der skal
vælges
i [Speaker
Settings]
Oplysninger
om
tilslutning
finder du
på side
5.1-kanal
Bruges
ikke
Bruges
ikke
[Off]
[Off]
[5.1]
15
7.1-kanal ved brug af
Bruges
surroundbaghøjttalere ikke
Bruges
ikke
[Off]
[Off]
[7.1]
16
7.1-kanal ved brug
af fronthøjttalerne
(høj)
Bruges
ikke
Bruges
ikke
[Off]
[Off]
[7.1 (FH)]
17
5.1-kanal med Zone
2-højttalere
2-kanal
Bruges
ikke
[Off]
[Off]
[5.1]
18
3.1-kanal med Zone
2- og Zone 3tilslutninger
2-kanal
2-kanal
[Off]
[Zone3]
[3.1]
19
5.1-kanal med biforstærkertilslutning
Bruges
ikke
Bruges
ikke
[Bi-Amp]
[Off]
[5.1]
20
5.1-kanal ved brug
af B-fronthøjttalere
Bruges
ikke
Bruges
ikke
[Front B]
[Off]
[5.1]
21
* Du kan kun aktivere SPEAKERS ZONE 2-terminalerne, hvis du indstiller [SURROUND BACK/ZONE2 Priority]
i [Speaker Settings] til [ZONE2 Terminals] og tænder for strømmen til ZONE 2.
** Du kan kun vælge [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er angivet til en indstilling,
der ikke har surroundbaghøjttalere og fronthøjttalere (høj).
Tilslutning af højttalere
Denne receiver giver dig mulighed for at tilslutte op til et 7.2 kanalssystem.
Højttalerlayoutdiagrammet er en vejledning til den ideelle højttalerplacering. Du behøver ikke
justere dine højttalere præcist som på diagrammet.
Bemærk
 Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
 Før du tilslutter netledningen, skal du kontrollere, at de afisolerede ender af højttalerkablerne ikke berører
hinanden mellem SPEAKERS-terminalerne.
 Når du tilslutter en subwoofer med en automatisk standbyfunktion, skal du slå funktionen fra, når du ser film.
Hvis den automatiske standbyfunktion er sat til ON, går den automatisk tilbage til standbyindstilling,
afhængigt af niveauet for indgangssignalet til subwooferen, og lyden høres muligvis ikke.
 Hvis du har to subwoofere, kan du tilslutte dem til begge SUBWOOFER OUT-stik.
14DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Eksempler på højttalertilslutninger
Forberedelser
5.1-kanals højttalersystem
 30˚
 100˚ – 120˚
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
15DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
7.1 kanals højttalersystem ved brug af surroundbaghøjttalere
 30˚
 100˚ – 120˚
 Samme vinkel.
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Surroundbaghøjttalere*
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
* Hvis du kun tilslutter én surroundbaghøjttaler,
skal du tilslutte den til L (+/–)-terminalerne.
Når du har oprettet tilslutningen, skal du indstille
[Surround Back Speaker Assign] i [Speaker
Settings] til [Off].
16DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
7.1-kanals højttalersystem ved brug af fronthøjttalere (høj)
Forberedelser
 30˚
 100˚ – 120˚
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Fronthøjtalere (høj)*
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
* Når du har oprettet tilslutningen, skal du indstille
[Surround Back Speaker Assign] i [Speaker
Settings] til [Off].
17DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
5.1-kanals højttalersystem med Zone2-højttalere
Hovedzone
 30˚
Zone 2
 100˚ – 120˚
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Højttalere (Zone 2)*
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
* Du kan kun aktivere SPEAKERS ZONE 2terminalerne, hvis du indstiller [SURROUND BACK/
ZONE2 Priority] i [Speaker Settings] til [ZONE2
Terminals] og tænder for strømmen til ZONE 2.
18DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
3.1-kanals højttalersystem med Zone 2- og Zone3-tilslutninger
Zone 2
Zone 3
Forberedelser
Hovedzone
 30˚
Højttalere (Zone 3)**
Subwoofer
Højttalere (Zone 2)*
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
* Du kan kun aktivere SPEAKERS ZONE 2terminalerne, hvis du indstiller [SURROUND
BACK/ZONE2 Priority] i [Speaker Settings] til
[ZONE2 Terminals] og tænder for strømmen til
ZONE 2.
** Når du har oprettet tilslutningen, skal du indstille
[Surround Speaker Assign] i [Speaker Settings] til
[Zone3].
19DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
5.1-kanal højttalersystem med bi-forstærkertilslutning
Du kan forbedre lydkvaliteten ved at tilslutte forskellige forstærkere til både en diskant og en
basforstærker ved brug af en biforstærkertilslutning.
 30˚
 100˚ – 120˚
Surroundhøjttalere
Fronthøjttaler
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler
Subwoofer
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
Sørg for, at metalspændet på Hi/Lo, der er
monteret på højttalerne, er blevet fjernet fra
højttalerne for at forhindre fejl i receiveren.
Når du har oprettet tilslutningen, skal du
indstille [Surround Back Speaker Assign]
i [Speaker Settings] til [Bi-Amp].
Bemærk
Du kan kun vælge [Surround Back Speaker Assign],
hvis højttalermønsteret er angivet til en indstilling,
der ikke har surroundbaghøjttalere og
fronthøjttalere (høj) (side 14).
20DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
5.1-kanals højttalersystem ved brug af B-fronthøjttalere
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Surroundhøjttalere
FR(B)
Subwoofer
FL(B)
Front B-højttalere
Centerhøjttaler
FR(A)
FL(A)
A-fronthøjttalere
 Monolydkabel (medfølger ikke)
 Højttalerkabel (medfølger ikke)
Når du har oprettet tilslutningen, skal du
indstille [Surround Back Speaker Assign]
i [Speaker Settings] til [Front B].
Fronthøjttalersystemet kan vælges efter
ønske ved hjælp af knappen SPEAKERS på
receiveren (side 34).
Bemærk
Du kan kun vælge [Surround Back Speaker Assign],
hvis højttalermønsteret er angivet til en indstilling,
der ikke har surroundbaghøjttalere og
fronthøjttalere (høj) (side 14).
21DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Forberedelser
Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, kan du tilslutte det til SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-terminalerne.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Tilslutning til et TV
Tilslut et TV til HDMI OUT- eller MONITOR OUT-stikket. Du kan betjene denne receiver ved hjælp
af en menuen på TV-skærmen, når du tilslutter TV'et til HDMI OUT-stikket.
Bemærkninger om tilslutning











Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
Tilslut en TV-skærm eller en projektor til HDMI OUT A (TV)-, HDMI OUT B/HDMI ZONE- eller
MONITOR OUT-stikket på receiveren.
Sony anbefaler, at du bruger et godkendt HDMI-kabel eller et HDMI-kabel fra Sony. Sørg for at
bruge et High Speed HDMI-kabel med Ethernet. Der kræves Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit osv.
Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Hvis du tilslutter et HDMI-DVIkonverteringskabel til en DVI-D-enhed, kan lyden og/eller billedet gå tabt. Tilslut separate
lydkabler eller digitale tilslutningskabler, og gentildel indgangsstikkene, hvis lyden ikke
udsendes korrekt.
Afhængigt af status for tilslutningen mellem TV'et og antennen kan billedet på TV'et blive
forvrænget. Hvis det er tilfældet, skal du placere antennen længere fra receiveren.
Når du tilslutter et optisk digitalt kabel, skal du sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
Undgå at bøje eller stramme optiske digitale kabler.
Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
Hvis du tilslutter et TV til receiveren via TV IN-stikket på receiveren, skal du indstille TV'et
lydudgangsstik til "Fixed", hvis det kan skifte mellem "Fixed" og "Variable".
Når du bruger videoformater, der kræver høj båndbredde, f.eks. 4K/60p 4:4:4, 4:2:2
og 4K/60p 4:2:0 10 bit, skal du sørge for at indstille HDMI-signalformatet. Se "Indstilling af
HDMI-signalformat" (side 35) for at få flere oplysninger.
Når du tilslutter TV'et til HDMI OUT B/HDMI ZONE-stikket, skal du sørge for at indstille [HDMI
Out B Mode] til [Main] i [HDMI Settings]. Startmenuen vises på TV-skærmen, hvis [HDMI Out B
Mode] indstilles til [Zone].
22DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Forberedelser
Tilslutning til et TV, der ikke er kompatibelt med ARC-funktionen
(Audio Return Channel) via en HDMI-tilslutning
Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Der kræves HDMI-tilslutning til lyd-/
videosignaler.
Lydsignaler
Lyd-/
videosignaler
eller
 Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
 Lydkabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
23DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med ARC-funktionen
(Audio Return Channel) via en HDMI-tilslutning
Med kun en HDMI-kabeltilslutning kan du lytte til TV-lyd fra de højttalere, der er tilsluttet til
receiveren, mens receiveren sender lyd- og videosignaler til TV'et.
Lyd-/
videosignaler
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bemærk
For denne tilslutning skal du slå funktionen Kontrol
for HDMI til. Tryk på HOME, og vælg derefter
[Setup] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] – [On].
Tip
Hvis HDMI-stikket på TV'et (med "ARC" påtrykt)
allerede er tilsluttet en anden enhed, skal du
frakoble enheden og tilslutte receiveren.
24DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Tilslutning af et TV uden HDMI-stik
Forberedelser
Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Der kræves tilslutninger til videosignaler.
Videosignaler
Lydsignaler
eller
 Videokabel (medfølger ikke)
 Lydkabel (medfølger ikke)
 Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
25DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Tilslutning ag audiovisuelle enheder
Tilslutning af enheder med HDMI-stik
Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
HDMI-stik er kompatible med HDCP 2.2. Hvis du vil se indhold, der er beskyttet med HDCP 2.2,
f.eks. 4K-indhold, skal du tilslutte disse stik til HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik på TV'et og
afspilleren. Se betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Bagside
Lyd-/
videosignaler
Super Audio CD-afspiller
eller CD-afspiller
Lyd-/
videosignaler
Blu-ray Disc™-afspiller,
DVD-afspiller
Lyd-/
videosignaler
Kabelboks eller
satellitboks
Lyd-/
videosignaler
DVD-optager
Lyd-/
videosignaler
Spilkonsol, f.eks.
PlayStation 4
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
26DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Front
Forberedelser
Lyd-/
videosignaler
Spilkonsol,
DVD-afspiller osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Tip
 Denne HDMI-tilslutning er et eksempel. Du kan
tilslutte de enkelte HDMI-enheder til enhver
HDMI-indgang.
 BD/DVD- og SA-CD/CD-indgange har bedre
lydkvalitet. Hvis du ønsker en højere lydkvalitet,
skal du slutte din enhed til disse stik og bruge dem
som indgangen.
 Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsstikket.
Vi anbefaler, at du tilslutter dine enheder via en
HDMI-tilslutning, hvis de har HDMI-stik.
27DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Tilslutning af enheder med andre stik end HDMI-stik
Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
Kabelboks eller satellitboks
Lydsignaler
Videosignaler
Videobåndoptager, DVD-optager,
videokamera, videospil
Lydsignaler
Videosignaler
eller
Lydsignaler
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller
 Lydkabel (medfølger ikke)
 Videokabel (medfølger ikke)
 Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
28DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Tip
Forberedelser
Du kan omdøbe hver indgang, så navnet kan
blive vist på receiverens skærmpanel.
Tilslutning af en anden forstærker i zone 2
Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
Hovedzone
Zone 2
Speaker
Speaker
Forstærker/
receiver
Lydsignaler
 Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
 Det er kun lydsignaler fra [USB], [Bluetooth] (kun
i [Receiver]-tilstand) [Home Network], [Music
Services], [FM TUNER] og lydsignaler fra AUDIO
IN-srik, der udsendes til zone 2-højttalere.
 Eksternt digitalt input fra OPTICAL IN-, OPTICAL IN,
HDMI IN-stikkene og skærmspejling kan ikke
udsendes til zone 2.
29DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Tilslutning af en anden forstærker eller et TV i HDMI-zonen
Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble netledningen.
Hovedzone
HDMI-zone
Speaker
TV
Speaker
Forstærker/
receiver
Lyd-/videosignaler
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Bemærk
Hvis du vil bruge denne tilslutning, skal du indstille
[HDMI Out B Mode] i menuen [HDMI Settings] til
[Zone].
30DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Right
Tilslutning af antennen
Forberedelser
Før tilslutning af antennen skal du sørge for at
frakoble netledningen.
LAN-kabel
(medfølger
ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
Bredbåndsrouter
LAN-kabel
(medfølger ikke)
FM-trådantenne
(medfølger)
Bemærk
 Sørg for at trække FM-trådantennen helt ud.
 Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
Server
Når der bruges en trådløs
LAN-tilslutning
Internet
Tilslutning til et netværk
Modem
Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø
(Local Area Network).
Nedenstående illustrationer viser eksempler
på et hjemmenetværk med receiveren og en
server.
Når der bruges en
kabelforbundet LAN-tilslutning
Router
Server
Tilslut din receiver til netværket ved brug af et
LAN-kabel (medfølger ikke).
31DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
masterpage: Left
Bemærk
Bemærk
 Lydafspilning på en server kan af og til afbrydes,
Når du har slukket for receiver, blinker
"STANDBY" på skærmpanelet. Du må ikke
frakoble vekselstrømsledningen, mens
"STANDBY" blinker. Dette kan medføre fejl.
hvis du bruger en trådløs forbindelse.
 Når du bruger skærmspejlings-, BLUETOOTH TX-
eller BLUETOOTH RX-funktionen, skal du trække
begge trådløse antenner ud for at opnå bedre
ydeevne.
Opsætning af receiveren
ved hjælp af Easy Setup
Tilslutning af
netledningen
Før du tilslutter netledningen, skal du sørge
for at oprette tilslutning til højttalere og de
andre enheder.
1
Tilslut vekselstrømsledningen
til en stikkontakt i væggen.
Hvis du vil udføre den indledende opsætning
af receiveren, skal du sørge for, at der er et TV
tilsluttet til receiveren (side 22) Skift derefter
receiverens indgang på TV'et til den indgang,
som receiveren er tilsluttet.
Bemærk
Det er ikke muligt at udføre Easy Setup-proceduren
ved brug af angivelserne på frontskærmpanelet.
Når du tænder receiveren for første gang,
eller efter receiveren er initialiseret, vises
Easy Setup-skærmen på TV-skærmen.
Følg vejledningen på skærmen for at
angive de grundlæggende indstillinger
med / / / og
.
Easy Setup
Welcome!
Select your language.
English
Español
Français
Deutsch
Til
stikkontakt
2
Tryk på  (tænd/sluk) for at
tænde receiveren.

: Choose
: Go back
: Continue
: Apply the selection
Hvis Easy Setup-skærmen ikke vises, eller hvis
du ønsker at få vist Easy Setup-skærmen
manuelt, kan du få den vist ved at trykke
på HOME og derefter vælge [Setup] –
[Easy Setup].
Setup
Easy Setup
Restarts Easy Setup to configure basic settings. Follow the on-screen instructions.
Speaker Settings
Audio Settings
Screen Settings
HDMI Settings
Input Settings
Du kan også tænde receiveren ved hjælp
af  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.
Tryk på  (tænd/sluk) igen for at slukke
receiveren.
Network Settings
Bluetooth Settings
Select
BACK
Back
32DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\030CON.fm
Bemærk
Afhængigt af karakteristika for den subwoofer, du
bruger, kan opsætningsafstanden være en anden
end den aktuelle placering.

Tilslut den medfølgende
kalibreringsmikrofon til CALIBRATION MICstikket. Opsæt kalibreringsmikrofonen i din
lytteposition.
Auto Calibration
Før du udfører automatisk
kalibrering






Frakobl hovedtelefonerne.
Fjern eventuelle forhindringer mellem
kalibreringsmikrofonen og højttalerne.
Auto Calibration er ikke tilgængelig, når
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter].
Du opnår en nøjagtig måling ved at sikre,
at der ikke er støj i omgivelserne.
Indstil højttalerudgangen til en anden
indstilling end "SPK OFF". Se "Valg af
fronthøjttalere" (side 34).
Bekræft opsætning af den aktive
subwoofer
 Når du tilslutter en subwoofer, skal du
tænde subwooferen og skrue op for
lydstyrken, inden subwooferen aktiveres.
Drej på knappen LEVEL for at indstille
midterpunktet.
 Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal du indstille
værdien til maksimum.
 Når du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal den
indstilles på OFF (deaktiveret).
Kalibreringsmikrofon
Bemærk
 Højttalerne udsender en meget høj lyd under
kalibreringen, og lydstyrken kan ikke reguleres.
Tag hensyn til dine naboer og de
tilstedeværende børn.
 Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen, før
du udfører automatisk kalibrering, deaktiveres
lydafbrydelsesfunktionen automatisk.
 Der kan måske ikke foretages korrekte målinger
eller at udføre Auto Calibration overhovedet,
hvis der bruges specialhøjttalere, f.eks.
dipolhøjttalere.
 Hvis målingen mislykkes, skal du følge
anvisningerne. Vælg derefter [Retry]. Du finder
oplysninger om fejlkoden og
advarselsmeddelelsen i "Meddelelsesliste efter
måling af Auto Calibration" (side 47).
Annullere Auto Calibration
Auto Calibration-funktionen afbrydes, når du
foretager følgende under målingen:
 Trykker på  (tænd/sluk).
 Trykker på indgangsknapperne på
fjernbetjeningen eller drejer på INPUT
SELECTOR på receiveren.
 Trykker på .
 Trykker på SPEAKERS på receiveren.
 Ændrer lydstyrken.
 Tilslutter hovedtelefonerne.
33DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Forberedelser
Dette kan du gøre med
Easy Setup
Ved at udføre Easy Setup kan du gøre
følgende:
1: Valg af sproget
2: Indstilling af højttalerne
Kontroller højttalersystemet, og udfør Auto
Calibration i henhold til konfigurationen og
opsætningen af højttalersystemet.
3: Angiv internetindstillinger
Vælg netværkstilslutningsmetoden, og
konfigurer indstillinger for at tilslutte
receiveren til netværket.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Valg af fronthøjttalere
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
at foretage denne handling.
masterpage: Left
Lytte/se
Lytte til lyd og se video
SPEAKERS
Afspilning af AV-enheder
Tryk flere gange på SPEAKERS.
Indikatorerne på skærmpanelet viser, hvilke
sæt af terminaler der er valgt.
 SPA: Højttalere, der er tilsluttet SPEAKERS
FRONT A-terminalerne.
 SPB*: Højttalere, der er tilsluttet SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B-terminalerne.
 SPA+B*: Højttalere, der er tilsluttet både
SPEAKERS FRONT A og SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B-terminalerne (parallel tilslutning).
 (Ingen): "SPK OFF" vises på skærmpanelet.
Der udsendes ikke lydsignaler fra nogen
højttalerterminaler.
* Hvis du vil vælge "SPB" eller "SPA+B", skal du
indstille tildelingen for SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT Bterminalerne til [Front B] ved at bruge [Surround
Back Speaker Assign] i [Speaker Settings].
Bemærk
Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
1
Tænd TV'et, og skift indgang
på TV'et til den indgang, som
receiveren er tilsluttet.
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Afhængigt af TV'et kan det tage nogen tid,
før startmenuen vises på TV-skærmen.
Watch
Listen
Custom
Preset
Sound
E ff e c t s
Zone
Controls
Setup
Watch
Select the video source connected to the receiver.
3
Tryk på / for at vælge
[Watch] eller [Listen], og tryk
derefter på
.
Listen over menupunkter vises på
TV-skærmen.
4
Vælg den enhed, du vil
afspille.
5
Tænd enheden, og start
afspilning.
6
Tryk  +/– for at regulere
lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
34DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Bemærk
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue
ned for lyden for at undgå at beskadige dine
højttalere.
Tip
Lytte til lyd fra højttalere i andre
lokaler (Zone 2/Zone 3)
Tilslut højttalerne, der findes
i zone 2 /zone 3 (side 18, 19).
2
3
Tænd receiveren.
Indstilling af HDMI-signalformat
Bemærk
at du bruger et Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet, som kan understøtte båndbredde
på op til 18 Gbps.
 Nogle enheder (kabelboks eller satellitboks,
Blu-ray Disc-afspiller og DVD-afspiller) fungerer
ikke godt med indstillingen [Enhanced format].
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [Standard
format].
 Hvis dit TV har en lignende menu til videoformat,
der kræver høj båndbredde, skal du kontrollere
indstillingen i TV-menuen, når du vælger
[Enhanced format] på receiveren. Se
betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker
oplysninger om TV-menuindstillingen.
(Kun for zone 2) Indstil
prioriteten for
højttalerterminalerne.
Tryk på HOME, og vælg derefter [Setup] –
[Speaker Settings] – [SURROUND BACK/
ZONE2 Priority] – [ZONE2 Terminals].
4
Tryk på HOME, og vælg derefter [Setup] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal Format]. Vælg
den ønskede indgang.
 [Standard format]: Vælg dette, når du ikke
ønsker at bruge videoformat, der kræver
høj båndbredde.
 [Enhanced format]: Vælg dette, når du
bruger videoformater, der kræver høj
båndbredde, f.eks. 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit.
 Når der er valgt [Enhanced format], anbefaler vi,
Lytte/se
1
 Du kan dreje på INPUT SELECTOR på receiveren
eller trykke på indgangsknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede enhed.
 Du kan regulere lydstyrken på anden måde med
knappen MASTER VOLUME på receiveren eller
knapperne  +/– på fjernbetjeningen.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for lydstyrken:
 Drej hurtigt på knappen.
 Tryk på og hold en af knapperne inde.
Sådan foretages finjustering
 Drej langsomt på knappen.
 Tryk på en af knapperne, og slip den straks.
masterpage: Right
(Kun for zone 3) Indstil
tildelingen for SURROUND/
ZONE 3-terminalerne til
[Zone3].
Tryk på HOME og derefter
 Vælg [Setup] – [Speaker Settings] –
[Speaker Pattern]* – [3.1], [3.0], [2.1]
eller [2.0] – [Save]
 Vælg [Surround Speaker Assign] –
[Zone3]
* Sørg for at indstille [Speaker Pattern] uden
surroundhøjttalere.
5
Tryk på HOME, og vælg
derefter [Zone Controls].
 Zone 2: Indstil [Zone2] –
[Zone2 Power] – [On].
 Zone 3: Indstil [Zone3] –
[Zone3 Power] – [On]
Du kan også trykke på ZONE SELECT flere
gange på receiveren for at vælge "ZONE
2" eller "ZONE 3" og derefter trykke på
ZONE POWER på receiveren.
6
Vælg [Zone2 Input] eller
[Zone3 Input], og vælg derefter
de ønskede kildesignaler.
Du kan også dreje INPUT SELECTOR på
receiveren, mens der vises "2. xxxx"* eller
"3. xxxx"* på skærmpanelet.
* "xxxx" er indgangsnavnet.
35DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Tip
Vælg [SOURCE], hvis du ønsker at lytte til den
samme lyd som i hovedzonen.
7
Start afspilning på den valgte
indgangsenhed.
8
Vælg [Zone2 Volume] eller
[Zone3 Volume], og reguler
derefter lydstyrken.
4
masterpage: Left
Tryk på HOME, og vælg
derefter [Zone Controls] –
[Zone2] – [Zone2 Power] – [On].
Du kan også trykke på ZONE SELECT flere
gange på receiveren for at vælge "ZONE
2" og derefter trykke på ZONE POWER på
receiveren.
5
Du kan også dreje MASTER VOLUME på
receiveren, mens der vises "2. xxxx"* eller
"3. xxxx"* på skærmpanelet.
Vælg [Zone2 Input], og vælg
derefter de ønskede
kildesignaler.
Du kan også dreje INPUT SELECTOR på
receiveren, mens der vises "2. xxxx"* på
skærmpanelet.
* "xxxx" er indgangsnavnet.
Tip
* "xxxx" er indgangsnavnet.
Du kan betjene receiveren uden at pege med
fjernbetjeningen mod receiveren, hvis du tilslutter
en IR Blaster (medfølger ikke) til IR REMOTE-stikket.
Afslutte zonebetjening
Indstil [Zone2 Power] eller [Zone3 Power] til
[Off] i trin 5.
Tip
Vælg [SOURCE], hvis du ønsker at lytte til den
samme lyd som i hovedzonen.
6
Start afspilning på den valgte
indgangsenhed.
7
Reguler lydstyrken.
Lytte til lyd fra højttalere, der er
placeret i andre lokaler ved brug
af en anden forstærker (zone 2)
1
Tilslut en anden forstærker,
der er i zone 2 (side 29).
2
Tænd receiveren i hovedzonen
og forstærkeren i zone 2.
3
Indstil lydstyrkereguleringen
for zone 2
Tryk på HOME, og vælg derefter [Setup] –
[Zone Settings] – [Zone2 Line Out] –
[Variable] eller [Fixed].
 [Variable]: Lydstyrken for ZONE 2 OUTstik kan ændres. Vælg dette, når du
bruger en anden forstærker, der ikke
har lydstyrkeregulering.
 [Fixed]: Lydstyrken for ZONE 2 OUT-stik
er fast. Vælg dette, når du bruger en
anden forstærker med variabel
lydstyrkeregulering.
Reguler lydstyrken ved hjælp af
forstærkeren i zone 2.
Hvis du indstiller [Zone2 Line Out] til
[Variable] i trin 3 ovenfor, skal du vælge
[Zone2 Volume] og derefter regulere
lydstyrken. Du kan også dreje MASTER
VOLUME på receiveren, mens der vises
"2. xxxx"* på skærmpanelet.
* "xxxx" er indgangsnavnet.
Tip
Du kan betjene receiveren uden at pege med
fjernbetjeningen mod receiveren, hvis du tilslutter
en IR Blaster (medfølger ikke) til IR REMOTE-stikket.
Afslutte zonebetjening
Indstil [Zone2 Power] til [Off] i trin 4.
36DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Opleve video og lyd i et andet
lokale ved brug af et TV eller en
anden forstærker (HDMI-zone)
1
2
Tænd receiveren i hovedzonen
og forstærkeren og TV'et
i HDMI-zonen.
3
Indstil tildelingen for HDMI
OUT B/HDMI ZONE-stikket til
[Zone].
Tryk på HOME, og vælg derefter [Setup] –
[HDMI Settings] – [HDMI Out B Mode] –
[Zone].
4
Tryk på HOME, og vælg derefter
[Zone Controls] – [HDMI Zone] –
[HDMI Zone Power] – [On].
Du kan også trykke på ZONE SELECT flere
gange på receiveren for at vælge "HDMI
ZONE" og derefter trykke på ZONE
POWER på receiveren.
5
Vælg [HDMI Zone Input], og
vælg derefter de ønskede
kildesignaler.
Du kan også dreje INPUT SELECTOR på
receiveren, mens der vises "H. xxxx"* på
skærmpanelet.
* "xxxx" er indgangsnavnet.
6
Reguler lydstyrken ved brug
af lydstyrkereguleringen
i forstærkeren eller TV'et
i HDMI-zonen.
Tip
 Du kan undgå mulig interferens på signalerne
i hovedzonen ved at indstille [Priority] i [HDMI
Settings] til [Main Only]. Men hvis der vælges det
samme input i HDMI-zonen, udsendes der ikke
video eller lyd fra HDMI-zonen.
 Du kan betjene receiveren uden at pege med
fjernbetjeningen mod receiveren, hvis du tilslutter
en IR Blaster (medfølger ikke) til IR REMOTE-stikket.
Afslutte zonebetjening
Indstil [HDMI Zone Power] til [Off] i trin 4.
Tilgængelige indgange for hver
zone
Lytte/se
Tilslut en anden forstærker
eller et andet TV i et andet
lokale (side 30).
masterpage: Right
De tilgængelige indgange varierer,
afhængigt af den valgte zone. Vælg den
ønskede indgang fra listen, der vises på
TV-skærmen eller på skærmpanelet.
For hovedzonen
Du kan vælge alle indgangskilder fra enhver
enhed, der er tilsluttet receiveren
i hovedzonen.
Du kan desuden vælge en lydkilde, der er
modtaget via BLUETOOTH-tilslutning.
For zone 2 og/eller zone 3
Du kan ikke se video i zone 2 og/eller zone 3.
Der er ikke lyd tilgængelig fra enheder, der er
tilsluttet til HDMI IN-stikkene.
Bemærk
 Signaler fra HDMI IN-, OPTICAL IN- og COAXIAL IN-
stikkene kan ikke udsendes til højttalerne i zone 2
eller zone 3.
 Du kan vælge entenr [USB], [Home Network],
[Music Services] eller [Bluetooth] fra hovedzonen
og zone 2 eller zone 3. Det valg, der senest er
foretaget, får fortrinsret, selv om der allerede er
foretaget et andet valg i én af zonerne.
 Hvis du vælger [Screen mirroring] i hovedzonen,
når den aktuelle indgang i zone 2 eller zone 3 er
[USB], [Home Network], [Music Services] eller
[Bluetooth], ændres indgangen for zone 2 og zone
3 til [SOURCE]. I denne situation udsendes der
ingen lyd til zone 2 eller zone 3.
 Hvis du tilslutter BLUETOOTH-hovedtelefoner til
hovedzonen, mens der er en AV-enhed, der spiller,
og den aktuelle indgang i zone 2 eller zone 3 er
[USB], [Home Network] eller [Music Services],
ændres indgangen for zone 2 og zone 3 til
[SOURCE]. I denne situation udsendes der kun FMtuner og analoge lydsignaler til zone eller zone 3.
 Hvis du tilslutter BLUETOOTH-hovedtelefoner til
hovedzonen, mens der er en AV-enhed, der spiller,
frakobles BLUETOOTH-hovedtelefonerne, hvis du
vælger [USB], [Home Network] eller [Music
Services] i zone 2 eller zone 3.
37DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
For HDMI-zonen
Du kan kun se video eller lytte til lydinput fra
HDMI IN-stikkene (bortset fra VIDEO 1).
Opleve lydeffekter
masterpage: Left
Tip
Du kan vælge et lydfelt ved at bruge
 [Sound Field] i [Audio Settings] fra menuen
[Setup].
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC eller FRONT
SURROUND på fjernbetjeningen.
 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC på receiveren.
Valg af et lydfelt
Du kan vælge mellem en række
lydfelttilstande i henhold til forskellige
højttalertilslutninger eller indgangskilder.
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg [Sound Effects] – [Sound
Field].
3
Tryk på / / / for at vælge
det ønskede lydfelt, og tryk
derefter på
.
For film skal du vælge et lydfelt med
et lydfelt med betegnelsen [Movie].
For musik skal du vælge et lydfelt med
et lydfelt med betegnelsen [Music].
Bemærk
 Du kan ikke vælge lydeffekter, når [Bluetooth
Mode] er indstillet til [Transmitter].
 Når du lytter med hovedtelefoner, er det kun
lydfeltet for hovedtelefoner, der vises.
 Lydfelterne for film og musik fungerer muligvis
ikke. Dette afhænger af den indgang eller det
højttalermønster, du vælger, eller af
lydformaterne.
 Receiveren kan afspille signaler ved en lavere
samplingsfrekvens end den faktiske
samplingsfrekvens for indgangssignaler,
afhængigt af lydformatet.
 [PLllx Movie] og [PLllx Music] vises muligvis ikke,
afhængigt af det højttalermønster du vælger.
 Nogle højttalere eller subwoofere udsender
muligvis ikke lyd, afhængigt af lydfeltindstillingen.
38DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
masterpage: Right
Relationer mellem lydfelter og højttalerudgange
Listen nedenfor viser, hvilken højttaler der udsender lyd, når et bestemt lydfelt vælges.
2-kanals indhold
2CH/
MULTI
MOVIE
Skærmpanel
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Surroundbaghøjttalere
Subwoofer
Fronthøjtalere
(høj)
2ch Stereo
2CH STEREO





Multikanals stereo
MULTI ST.





Direct
(Analog input)
DIRECT





Direct (Others)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII Movie





Pro Logic IIx Movie
PLIIx Movie





Neo:6 Cinema
Neo6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER



*2

Concert Hall A
HALL A



*2

Concert Hall B
HALL B



*2

Concert Hall C
HALL C



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

CONCERT



*2

Stadium
STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII Music





Pro Logic IIx Music
PLIIx Music





Neo:6 Music
Neo6.MUSIC



*2

MUSIC Live Concert
 : Der udsendes ingen lyd.
: Der udsendes lyd.
 : Udsender lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster.
*1
Modeller i USA og Canada: Der udsendes lyd.
Andre modeller: Udsender kun lyd, afhængigt af indstillingen af højttalermønster, når der er valgt [Small] for
[Size] i [Speaker Settings].
*2
Udsender kun lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster, når der er valgt [Small] for [Size] i [Speaker
Settings].
39DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Lytte/se
Lydfelt
Fronthøjttalere
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
masterpage: Left
Multikanalkanals indhold
Lydfelt
2CH/
MULTI
MOVIE
Skærmpanel
Fronthøjttalere
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Surroundbaghøjttalere
Subwoofer
Fronthøjtalere
(høj)
2ch Stereo
2CH STEREO





Multikanals stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII Movie





Pro Logic IIx Movie
PLIIx Movie





Neo:6 Cinema
Neo6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall A
HALL A





Concert Hall B
HALL B





Concert Hall C
HALL C





Jazz Club
JAZZ





CONCERT





Stadium
STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII Music





Pro Logic IIx Music
PLIIx Music





Neo:6 Music
Neo6.MUSIC





MUSIC Live Concert
 : Der udsendes ingen lyd.
: Der udsendes lyd.
 : Udsender lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster og de kanaler, der er inkluderet
i indgangskilden.
Bemærk
Når der ikke høres nogen lyd, skal du kontrolllere, at alle højttalerne er korrekt forbundet til de relevante
højttalerterminaler (side 14), og at der er valgt korrekt højttalermønster (side 14).
40DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
masterpage: Right
Dette kan du gøre med netværksfunktioner
iPhone/iPad/iPod/
smartphone/tablet
 AirPlay
 Hjemmenetværk
 SongPal
 TV SideView
 Google Cast™
computer/
netværks-HDD
 AirPlay
 Hjemmenetværk
Denne receiver
 Musiktjenester
AirPlay
Denne receiver understøtter AirPlay. Du kan
lytte til lydindhold fra en iPhone/iPad/iPod
eller fra dit iTunes-bibliotek.
TV SideView
Du kan styre din receiver trådløst ved
at installere TV SideView-appen på din
smartphone eller din tabletenhed. Vi
anbefaler denne app til kunder, der bruger et
TV, der er produceret af Sony, med receiveren.


Hjemmenetværk
Du kan afspille lyd- og fotoindhold, som
er lagret i forskellige formater på en
netværksplacering (computer, netværks-HDD
osv.) via dit hjemmenetværk.


Internetmusiktjenester
Med receiveren tilsluttet til internettet kan du
lytte til musik fra forskellige musiktjenester.
SongPal
Du kan styre din receiver trådløst ved at
installere "SongPal"-appen på din
smartphone eller din tabletenhed.
Denne funktion anbefales, når du bruger
indholdsafspilningsfunktionen,
multizonefunktioner eller SongPal Linkfunktionen på receiveren.

41DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Lytte/se
Du kan opleve afspilning af lydindhold i høj kvalitet fra en computer eller en netværksharddsik,
en iPhone/iPad/iPod eller en anden smartphone eller tablet, der er tilsluttet dit hjemmenetværk,
enten kabelforbundet eller trådløst.
Du kan også lytte til lydtjenester, f.eks. internetradio ved at oprette forbindelse til internettet.
Du kan også styre denne receiver fra en smartphone ved at bruge kompatible apps.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Lytte til lyd med
BLUETOOTHhovedtelefoner
1 Tryk på RX/TX flere gange
4
masterpage: Left
Tryk på / for at vælge
navnet på hovedtelefonerne,
og tryk derefter på
.
Når "CONNECTING" blinker og navnet på
hovedtelefonerne vises, er BLUETOOTHtilslutningen fuldført.
for at vælge "BT TX".
BLUETOOTH-tilstanden på receiveren
skifter til sender.
2
3
Tænd hovedtelefonerne, og
sæt dem i tilknytningstilstand.
* XXXXXX repræsenterer navnet på en
registreret BLUETOOTH-enhed.
5
Hold CONNECTION PAIRING
BLUETOOTH nede på
receiveren i ca. 2 sekunder.
"SEARCHING" blinker på skærmpanelet i
ca. 10 sekunder, og derefter vises navnet
på den registrerede BLUETOOTH-enhed.
Tryk på en af
indgangsknapperne for at
vælge den ønskede indgang.
Lyden udsendes fra BLUETOOTHhovedtelefonerne. Der udsendes ingen
lyd fra receiveren.
6
Reguler lydstyrken
på BLUETOOTHhovedtelefonerne.
Lydstyrkereguleringen på receiveren
og fjernbetjeningen fungerer kun for
BLUETOOTH-hovedtelefoner.
Bemærk
 Den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed kan
tilsluttes igen ved blot at udføre trin 1 ovenfor.
 Enkelttrykstilslutningen (NFC) kan ikke bruges
i TX-tilstand (sender)
 Hvis der vises "NOT. USE" på skærmpanelet, kan
CONNECTION
BLUETOOTH
PAIRING
du ikke skifte BLUETOOTH-tilstand. Kontroller
følgende:
 BLUETOOTH-funktionen er i brug
 Skærmspejlingsfunktionen er i brug
 [Bluetooth Mode] er indstillet til [Off]
* XXXXXX repræsenterer navnet på en
registreret BLUETOOTH-enhed.
42DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\040PLA.fm
Tip
Du kan også skifte BLUETOOTH-tilstand til
sendertilstand ved at indstille [Bluetooth Mode] til
[Transmitter] i [Bluetooth Settings]. Vælg derefter
navnet på hovedtelefonerne på [Device List] i
[Bluetooth Settings]. Hvis du ikke kan finde navnet
på dine hovedtelefoner på listen, skal du vælge
[Scan].
5
masterpage: Right
Vælg den musik, du vil
lytte til på den Google
Cast-aktiverede app.
Musikken afspilles på receiveren.
Bemærk
på receiveren.
 Nogle funktioner og tjenester understøttes ikke
Lytte til en
internetmusiktjeneste
(Google Cast)
i alle lande/områder.
Ved at tilslutte receiveren til internettet kan
du lytte til forskellige musiktjenester via en
Google Cast-aktiveret musikapp.
1
Download og installer det
gratis program SongPal på
din smartphone/iPhone.
2
Tilslut receiveren og
smartphone/iPhone til
dit Wi-Fi-netværk.
Tilslut receiveren og smartphone/iPhone
til samme SSID (netværk) som din router.
3
Start SongPal, og download
en Google Cast-aktiveret
musikapp.
 Start SongPal, og tryk derefter på
"STR-DN1070"  "Settings" 
"Google Cast"  "Learn how to cast".
 Se i instruktionerne, og find og
installer en Google Cast-aktiveret app
på din smartphone/iPhone.
4
Start den Google Castaktiverede app, og tryk
derefter på knappen Cast for at
vælge "STR-DN1070".
43DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Lytte/se
 Kontroller, at den nyeste firmware er installeret
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
5
masterpage: Left
Opdater softwaren.
Yderligere oplysninger
Opdatering af softwaren
Ved at opdatere softwaren til den nyeste
version kan du benytte de nyeste funktioner.
Når der er ny software tilgængelig:
 lyser "UPDATE"-indikatoren på
skærmpanelet.
 vises der en meddelelse på TV-skærmen,
hvis [Software Update Notification] er
indstillet til [On].
"UPDATING" blinker på skærmpanelet
under softwareopdateringen.
Men "UPDATING" kan forsvinde
midlertidigt under opdatering.
Bemærk
Tag ikke vekselstrømsledningen og LAN-kablet ud,
før downloaden og opdateringsprocessen er udført.
Ellers kan der opstå fejl.
1
6
Softwareopdateringen
er gennemført!
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg [Setup] – [System
Settings].
3
4
Vælg [Software Update].
Vælg [Update via Internet] eller
[Update via USB Memory].
Hvis du vælger [Update via USB
Memory], kan du besøge følgende
websted for kundesupport for at
downloade den seneste
softwareversion.
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Kunder i Europa:
www.sony.eu/support
Når opdateringen er gennemført, vises
der "COMPLETE" på skærmpanelet, og
receiveren genstarter automatisk.
Bemærk
 Det kan tage ca. 1 time, før opdateringen er udført.
 Sluk ikke receiveren, mens softwaren opdateres.
Det kan medføre fejl.
 Når du har opdateret softwaren, kan du ikke
gendanne den gamle version.
 Indstil [Auto Update] til [On], når du ønsker at
foretage softwareopdateringer automatisk.
Afhængig af indholdet i opdateringer kan
softwareopdateringen blive foretaget, selvom
du indstiller [Auto Update] til [Off].
Kunder i lande og områder i Asien og
Stillehavsområdet:
http://www.sony-asia.com/section/
support
44DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm

Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens du betjener
receiveren, skal du kontrollere følgende for at
løse problemet, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler.
 Kontroller, om problemet er beskrevet
i dette fejlfindingsafsnit.
Generelt
Receiveren slukkes automatisk.
[Auto Standby] er indstillet til [On].
 Sleep-timer-funktionen er aktiveret.
 "PROTECTOR" er aktiveret.



Nogle afspilningsenheder skal sættes op.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
de enkelte enheder.
Sørg for at bruge et High Speed HDMI-kabel
med Ethernet, når du ser billeder eller lytter
til lyd, især ved 1080p-, Deep Colour (Deep
Colour), 4K- eller 3D-transmission.
Der kræves Premium High Speed HDMIkabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit osv.
Udgangen for HDMI-videosignaler på
receiveren kan være indstillet til "HDMI
OFF". I denne situation skal du vælge "HDMI
A", "HDMI B" eller "HDMI A + B" ved at trykke
på HDMI OUT.
Hvis du vil afspille HDCP 2.2-indhold, skal
du sørge for at tilslutte enheden til et HDMIindgangsstik på et TV, der er kompatibelt
med HDCP 2.2.
Der vises intet 3D-indhold på TV-skærmen.
Afhængigt af TV- eller videoenheden kan
3D-indhold muligvis ikke vises.
 Sørg for at bruge et High Speed HDMI-kabel
med Ethernet.

Skærmpanelet er slukket.
Hvis PURE DIRECT-indikatoren på
frontpanelet lyser, skal du trykke på PURE
DIRECT for at deaktivere denne funktion.
 Tryk på DIMMER på receiveren for at justere
lysstyrken i skærmpanelet.

Billede
Intet billede vises på TV-skærmen.
Vælg den relevante indgang med
indgangsknapperne.
 Indstil dit TV til den relevante indgangstilstand.
 Flyt lydudstyret væk fra TV'et.
 Kontroller, at kablerne er korrekt og
forsvarligt tilsluttet til enhederne.
 Indstil [HDMI Signal Format] for den valgte
indgang til [Standard format] i menuen
[HDMI Settings].

Der vises intet 4K-indhold på TV-skærmen.
Afhængigt af TV- eller videoenheden kan
4K-indhold muligvis ikke vises. Kontroller
videokapacitet og -indstillinger for dit TV
og din videoenhed.
 Sørg for at bruge et High Speed HDMI-kabel
med Ethernet.
 Når du bruger videoformater, der kræver
høj båndbredde, f.eks. 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10bit, anbefaler vi,
at du bruger et Premium High Speed
HDMI-kabel med Ethernet.
 Hvis dit TV har en lignende menu til
videoformat, der kræver høj båndbredde,
skal du kontrollere indstillingen i TV-menuen,
når du vælger [Enhanced format] (side 35) på
denne receiver. Se betjeningsvejledningen til
TV'et, hvis du ønsker oplysninger om TVmenuindstillingen.
 Sørg for at tilslutte receiveren til et HDMIindgangsstik på et TV eller en videoenhed,
der understøtter 4K. Du skal tilslutte et
HDMI-kabel til et HDMI-stik, der understøtter
HDCP 2.2, når du bruger en afspilningsenhed
til videoindhold i 4K-opløsning, osv.

45DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Yderligere oplysninger
Hvis problemet forsætter, efter du har gjort
alt ovenstående, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.

masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
Startmenuen vises ikke på TV-skærmen.
 Startmenuen kan kun bruges, når du
tilslutter TV'et til HDMI OUT-stikket.
 Når du tilslutter TV'et til HDMI OUT B/HDMI
ZONE-stikket, skal du sørge for at indstille
[HDMI Out B Mode] til [Main] i [HDMI
Settings].
 Tryk på HOME for at få vist startmenuen.
 Kontroller, at TV'et er tilsluttet korrekt.
 Afhængigt af TV'et kan det tage nogen tid,
før startmenuen vises på TV-skærmen.
Lyd
Der er ingen lyd, eller der høres meget lav
lyd, uanset hvilket udstyr der vælges.
 Kontroller, at alle tilsluttede kabler er sat
helt ind i indgangs-/udgangsstikkene på
receiveren, højttalerne og enhederne.
 Kontroller, at både receiveren og alle
enheder er tændt.
 Kontroller, at MASTER VOLUME på
receiveren ikke er indstillet til "VOL MIN".
 Kontroller, at SPEAKERS på receiveren ikke
er indstillet til "SPK OFF" (side 34).
 Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet receiveren.
 Tryk på  for at annullere funktionen til
afbrydelse af lyd.
 Prøv at trykke på indgangsknappen på
fjernbetjeningen eller dreje på INPUT
SELECTOR på receiveren for at vælge den
ønskede enhed.
 Hvis du ønsker at høre lyd fra TVhøjttaleren, skal du indstille [Audio Out] til
[TV + AMP] i menuen [HDMI Settings] Hvis
du ikke kan afspille en multikanalslydkilde,
skal du indstille [AMP]. Lyden udsendes
imidlertid ikke gennem TV-højttaleren.
 Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af kanaler eller
lydformatet for de udsendte lydudgangssignaler
fra afspilningsenheden ændres.
 Hvis du lytter med BLUETOOTH-hovedtelefoner,
skal du kontrollere, at [Bluetooth Mode] er ikke
indstillet til [Receiver] eller [Off].
 Der udsendes ingen lyd fra centerhøjttaleren,
hvis du indstiller højttalermønsteret til en
indstilling, der ikke har centerhøjttaler og
afspiller en DSD-multikanalskilde.
 Der udsendes ingen lyd fra surroundhøjttalerne,
hvis du indstiller højttalermønsteret til en

masterpage: Left
indstilling, der ikke har surroundhøjttalere
og afspiller en DSD-multikanalskilde.
Der udsendes ingen lyd fra zone 2/3højttalere, hvis du aktiverer den interne DSDfunktion og afspiller en DSD-fil i hovedzonen.
Der udsendes ingen lyd fra TV'et via HDMI
OUT A (TV) (ARC)-stikket, når du bruger
funktionen ARC (Audio Return Channel).
 Indstil [Control for HDMI] til [On] i menuen
[HDMI Settings].
 Kontroller, at TV'et er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel.
 Kontroller, at der er sat et HDMI-kabel
i stikket på dit TV, der er kompatibelt
med funktionen Audio Return Channel.
Surround-effekten kan ikke opnås.
Kontroller, at du har valgt et lydfelt til film
eller musik.
 "PLll Movie", "PLll Music", "PLllx Movie", "PLllx
Music", "Neo.6 CINEMA" og "Neo6.MUSIC"
fungerer ikke, når højttalermønsteret er
indstillet til "2.0" eller "2.1".

Netværkstilslutning
Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket
med WPS via en trådløs LAN-tilslutning.
 Du kan ikke oprette forbindelse til et
netværk ved brug af WPS, hvis dit
adgangspunkt er indstillet til at bruge WEP.
Du kan opsætte dit netværk, når du har
søgt efter et adgangspunkt ved brug af
Access Point Scan-metoden.
Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket.
 Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet
receiveren, når du ønsker at tilslutte
receiveren til netværket via en
kabelforbundet LAN-tilslutning.
 Kontroller netværksoplysningerne. Hvis
tilslutningen mislykkes, skal
netværksforbindelsen sættes op igen.
 Hvis receiveren har forbindelse via et
trådløst netværk, skal du placere receiveren
og routeren/adgangspunktet til det
trådløse lokalnetværk tættere på hinanden
og udføre opsætningen igen.
 Sørg for at bruge en router/et
adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk.
 Sørg for, at din router/dit adgangspunkt
til et trådløst lokalnetværk er tændt.
46DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
 Kontroller indstillingerne på routeren/
adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk,
og udfør opsætningen igen. Hvis du ønsker
oplysninger om indstillingerne på de
tilsluttede enheder, kan du se i enhedernes
betjeningsvejledninger.
 Trådløse netværk påvirkes af
elektromagnetiske bølger, der udsendes
fra mikrobølgeovne og andre enheder.
Flyt receiveren væk fra disse enheder.
Fejlmeddelelser
PROTECTOR
Receiveren slukkes automatisk efter nogle
få sekunder. Kontroller følgende:
 Der kan være en elektrisk kortslutning eller
strømfejl. Tag netledningen ud af stikkontakten,
og sæt den i igen efter 30 minutter.
 Receiveren er dækket, og
ventilationsåbningerne er blokeret. Fjern
det objekt, der dækker receiverens
ventilationshuller.
 Impedansen for de tilsluttede højttalere er
under det normerede impedansområde,
der er angivet på receiverens bagpanel.
Reducer lydstyrken.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og
lad receiveren afkøle i 30 minutter, mens du
udfører følgende fejlfinding:
 Afbryd alle højttalere og subwooferen.
 Kontroller, at højttalerledningerne er tæt
snoet i begge ender.
 Tilslut først fronthøjttaleren, forøg
lydstyrkeniveauet og lad receiveren være
tændt i mindst 30 minutter, indtil den er
fuldstændig opvarmet. Tilslut derefter
hver yderligere højttaler en ad gangen,
og test hver yderligere højttaler, indtil du
finder ud af, hvilken højttaler der
forårsager beskyttelsesfejlen.
Når du har kontrolleret ovennævnte
punkter og løst eventuelle problemer, skal
du tilslutte netledningen og tænde for
receiveren. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Der blev registreret overstrøm fra  (USB)porten.
 Frakobl USB-enheden, når du bliver bedt
om det i advarselsmeddelelsen, og luk
meddelelsen.
Meddelelsesliste efter måling
af Auto Calibration
Code 30
Der er hovedtelefoner tilsluttet PHONESstikket på receiveren. Fjern hovedtelefonerne,
og udfør Auto Calibration igen.

Code 31
 Fronthøjttalerne er ikke valgt korrekt. Vælg
fronthøjttalerne ved brug af SPEAKERS på
receiveren, og udfør Auto Calibration igen.
Hvis du ønsker oplysninger om valg af
fronthøjttalerne, kan du se "Valg af
fronthøjttalere" (side 34).
Code 32, Code 33
Højttalerne blev ikke fundet eller er ikke
tilsluttet korrekt.
 Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller
kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
 Enten den venstre eller den højre
surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
 Surround-baghøjttalerne eller front
højtalerne (høj) er tilsluttet selvom
surround-højttalerne ikke er tilsluttet.
Tilslut surroundhøjttaleren(erne) til
SPEAKERS SURROUND-terminalerne.
 En surroundbaghøjttaler er kun tilsluttet
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B R-terminalen. Hvis
du kun tilslutter én surroundbaghøjttaler,
skal du tilslutte den til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L-terminalen.
 Enten er venstre fronthøjttaler (høj) eller
højre fronthøjttaler (høj) ikke tilsluttet.
 Kalibreringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Kontrollér, at kalibreringsmikrofonen er
tilsluttet korrekt, og foretag automatisk
kalibrering igen.
Hvis kalibreringsmikrofonen er tilsluttet
korrekt, men fejlkoden stadig vises, kan
kablet til kalibreringsmikrofonen være
beskadiget eller tilsluttet forkert.

47DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Yderligere oplysninger
Du kan ikke vælge menuen [Network Settings].
 Vent et øjeblik, efter at du har tændt
receiveren, og vælg derefter menuen
[Network Settings] igen.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
Warning 40
 Målingen er fuldført, og der er registreret
et højt støjniveau. Du kan opnå bedre
resultater, hvis du forsøger processen
igen i stille omgivelser.
Warning 41, Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
 Afstanden mellem højttaleren og
mikrofonen er muligvis for kort. Øg
afstanden mellem dem, og udfør
målingen igen.

Placering




Warning 43
Afstanden til og fasen for en subwoofer kan
ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Prøv
at udføre målingen i stille omgivelser.


Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
masterpage: Left
Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge receiverens levetid.
Anbring ikke receiveren på et sted i nærheden
af varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som
kan blokere ventilationsåbningerne og
forårsage fejl.
Anbring ikke receiveren i nærheden af en enhed,
f.eks. et TV, en videobåndoptager eller en
kassetteafspiller. (Hvis receiveren anvendes
i kombination med et TV, en videobåndoptager
eller kassetteafspiller og anbringes for tæt på
denne enhed, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er især
sandsynligt ved brug af en indendørs antenne).
Vær forsigtig ved placering af receiveren på
overflader, der er specialbehandlet (med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå
pletter eller misfarvning af overfladen.
Betjening
Sørg for at slukke receiveren, og tag stikket
ud, før du tilslutter andet udstyr.
Rengøring
Strømkilder



Kontroller før betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som den
lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
Hvis du ikke skal anvende receiveren
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift, er
dette ikke en fejl. Hvis du anvender denne
receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne og
bunden stige betragteligt. Lad være med at
berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin.
Om BLUETOOTH-kommunikation
Understøttet BLUETOOTHversion og profiler
Profil refererer til et standardsæt med
funktioner for forskellige BLUETOOTHproduktfunktioner. Hvis du ønsker
oplysninger om understøttede BLUETOOTHversioner og -profiler, kan du se afsnittet om
"BLUETOOTH" i "Specifikationer" (side 50).
Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges med ca.
10 meters (uhindret) afstand mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde kan
blive kortere under følgende forhold.
48DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm




Når der er en person, et metalobjekt, en
væg eller anden hindring mellem enheder
med en BLUETOOTH-forbindelse
Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
Områder, hvor der genereres andre
elektromagnetiske bølger
Virkninger fra andre enheder
Virkninger på andre enheder
Udsendelsen af radiobølger fra denne
receiver kan forstyrre driften af noget
medicinsk udstyr. Da denne interferens kan
resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for
strømmen på denne receiver og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
 På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer og på alle steder, hvor der
kan være åben ild
 I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
Bemærk
 Denne receiver understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-specifikationen, for at
garantere sikkerhed under kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid
forsigtig, når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
 Sony skal ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som et resultat af
oplysningslækager under kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
 BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis
garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har
samme profil som denne receiver.
 BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet denne
receiver, skal overholde BLUETOOTHspecifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth
SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder BLUETOOTHspecifikationen, kan der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i anderledes kontrolmetoder,
visning eller betjening.
 Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive
afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er
tilsluttet denne receiver, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med receiveren.
Specifikationer
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
LYDUDGANG OG TOTAL HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun modeller i USA)
Med 6-ohm belastning, begge kanaler
drevne, fra 20-20.000 Hz, nominel 100 watt
pr. kanal minimum RMS-effekt med højst
0,09 % samlet harmonisk forvrængning fra
250 milliwatt til nominel udgangseffekt.
Forstærkerafsnit1)
Minimum RMS-udgangseffekt
(6 ohm, 20 Hz-20 kHz, THD 0,09 %)
100 watt + 100 watt
Stereoudgangseffekt
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
120 watt + 120 watt
Surroundudgangseffekt2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
165 watt pr. kanal
1)
Målt under følgende forhold:
Område
Strømkrav
USA, Canada
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Oceanien, Europa
230 V vekselstrøm,
50 Hz
2)
Nominel udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surroundbaghøjttalere og
fronthøjttalere (høj). Afhængigt af indstillingerne
af lydfeltet og kilden høres der muligvis ingen lyd.
49DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Yderligere oplysninger
BLUETOOTH-enheder og trådløse LAN-enheder
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din
BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed
med trådløst lokalnetværk, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens. Dette kan
resultere i lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve
følgende løsninger:
 Brug denne receiver mindst 10 meter væk
fra den trådløse LAN-enhed.
 Sluk for strømmen til den trådløse LANenhed, når du bruger din BLUETOOTHenhed inden for 10 meter.
 Installer denne receiver og BLUETOOTHenheden så tæt på hinanden som muligt.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
Frekvensrespons
Analog
10 Hz-100 kHz, +0,5/-2 dB (med lydfelt
og equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/50 kiloohm
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalt (koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Udgang (analog)
ZONE 2
Spænding: 2 V/1 kiloohm
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kiloohm
Equalizer
Forstærkerniveauer
±10 dB, i trin på 1 dB
3)
INPUT SHORT (med lydfelt og equalizer omgået).
4)
Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tuner
Indstillingsområde
Modeller i USA og Canada:
87,5 MHz-108,0 MHz (100 kHz trin)
Andre modeller:
87,5 MHz-108,0 MHz (50 kHz trin)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
masterpage: Left
iPhone/iPad/iPod-afsnit
BLUETOOTH-teknologi fungerer med iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4 og iPod touch (5. og 6. generation).
AirPlay fungerer med iPhone, iPad og iPod touch
med iOS 4.3.3 eller nyere, Mac med OS X
Mountain Lion eller nyere og PC med iTunes
10.2.2 eller nyere.
Du kan bruge appen "SongPal" med denne
receiver via BLUETOOTH eller en
netværkstilslutning.
iPhone/iPad/iPod-afspilning via  (USB)-porten
er ikke mulig.
USB-afsnit
 (USB)-port:
Type A (til tilslutning af USB-hukommelse)
Maksimumspænding
1A
NETWORK-afsnit
Ethernet LAN
100BASE-TX
Trådløst LAN
Kompatible standarder:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sikkerhed:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radiofrekvens:
2,4 GHz, 5 GHz
Video
BLUETOOTH-afsnit
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohms
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.1
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 30 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC, LDAC
HDMI Video
Opløsning
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz*
* VIDEO 1 understøtter kun 4K/60p 4:2:0 8 bitformat
Support
HDCP 2.2, HDR, 3D, Deep Color (Deep
Colour), ITU-R BT.2020, ARC
50DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
masterpage: Right
Transmissionsområde (A2DP)
20-40.000 Hz (LDAC-samplingfrekvens
96 kHz med 990 kbps-transmission)
20-20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
1)
Yderligere oplysninger
Det faktiske område vil variere afhængigt af
faktorer som hindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet, antennens ydeevne,
operativsystem, softwareprogram osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og konverteringsformat
for lydsignaler
4) Underbånds-codec
Generelt
Strømkrav
Område
Strømkrav
USA, Canada
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Oceanien
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Europa
230 vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
240 watt
Strømforbrug (i standbytilstand)
Europæiske modeller
0,4 watt eller mindre (når [Control for
HDMI], [Standby Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby] og strømmen til alle
zoner er indstillet til [Off]).
Netværksstandby (alle kabelforbundne
netværksporte er tilsluttede, alle trådløse
netværksporte er aktiveret):
2,5 watt
Andre modeller
0,4 watt eller mindre (når [Control for
HDMI], [Standby Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby], [Quick Start/Network
Standby] og strømmen til alle zoner er
indstillet til [Off]).
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
430 mm × 172 mm × 329,4 mm inklusive
fremstikkende dele og kontroller
Vægt (ca.)
10,5 kg
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
51DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
masterpage: Left
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VIGTIGT:
FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE, BEDES DU LÆSE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")
OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE EULA.
HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.
Denne EULA er en juridisk aftale mellem dig og Sony Corporation ("SONY"). Denne EULA dækker dine
rettigheder og forpligtelser vedrørende SONY-softwaren fra SONY og/eller dets tredjeparts licensorer
(herunder SONY’s affilierede) og deres respektive affilierede (samlet kaldet "TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med alle opdateringer/opgraderinger, der leveres af SONY, alle trykte, online eller anden elektronisk
dokumentation til sådan software, og alle datafiler, der er oprettet ved brug af sådan software
(samlet kaldet "SOFTWAREN").
Uanset det forgående skal enhver software i SOFTWAREN, der har en separat slutbrugerlicensaftale (herunder
men ikke begrænset til GNU General Public license og Lesser/Library General Public License) være dækket af
en sådan gældende separat slutbrugerlicensaftale i stedet for vilkårene i denne EULA i den udstrækning, det
er påkrævet af en sådan separat slutbrugerlicensaftale (EKSKLUDERET SOFTWARE").
SOFTWARELICENS
SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af copyright og andre love og aftaler
om intellektuel ejendomsret samt internationale aftaler om copyright.
COPYRIGHT
Alle rettigheder i og til SOFTWARE (herunder, men ikke begrænset til eventuelle billeder, fotografier,
animation, video, lyd, musik, tekst og "applets", der er indarbejdet i SOFTWAREN) ejes af SONY eller en eller
flere af dets TREDJEPARTLEVERANDØRER.
LICENSTILDELING
SONY tildeler dig en begrænset licens til at anvende SOFTWAREN udelukkende i forbindelse med din
kompatible enhed ("ENHED") og udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. SONY og
TREDJEPARTLEVERANDØRER forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder (herunder men ikke begrænset til
alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til SOFTWAREN, som denne EULA ikke specifikt tildeler til dig.
KRAV OG BEGRÆNSNINGER
Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse, videredistribuere eller forsøge at udlede kildekode modificere,
foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere SOFTWAREN helt eller delvist eller oprette
afledte værker fra eller af SOFTWAREN, medmindre sådanne værker bevidst er tilsigtet med SOFTWAREN.
Du må ikke ændre eller forvanske funktionaliteten af nogen digital rettighedsadministration af SOFTWAREN.
Du må ikke (a) undertrykke, modificere, annullere eller omgå nogen af funktionerne eller
beskyttelsesmekanismerne i SOFTWAREN eller nogen andre mekanismer, der er driftsmæssigt tilknyttet
SOFTWAREN. Du må ikke adskille nogen individuel komponent af SOFTWAREN til brug på mere end en
ENHED, medmindre SONY har givet sin udtrykkelige tilladelse til det. Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller
gøre nogen varemærker eller bemærkninger i SOFTWAREN ulæselige. Du må ikke dele, distribuere, udleje,
lease, underlicensere, tildele, overdrage eller sælge SOFTWAREN. Softwaren, netværkstjenester eller andre
produkter end SOFTWAREN, som SOFTWARENS ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt eller ophøre efter
leverandørens skøn (softwareleverandører, tjenesteleverandører eller SONY). SONY og sådanne leverandører
garanterer ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester, indhold eller andre produkter vil fortsætte med at være
tilgængelige eller vil køre uden afbrydelse eller modifikation.
BRUG AF SOFTWARE MED MATERIALER MED COPYRIGHT
SOFTWAREN kan være udformet på en måde, så den kan bruges af dig til at se, lagre, behandle og/eller
bruge indhold, der er oprettet af dig og/eller tredjeparter. Sådant indhold kan være beskyttet af copyright
og andre love og/eller aftaler om intellektuel ejendomsret. Du accepterer at bruge SOFTWAREN udelukkende
i henhold til sådanne love og aftaler, der gælder for sådant indhold. Du anerkender og accepterer, at SONY
kan tage relevante forholdsregler for at beskytte copyright'en af indhold, der er lagret, behandlet eller
anvendt med SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til optælling af
frekvensen af sikkerhedskopiering og gendannelse via visse SOFTWARE-funktioner, nægte at acceptere din
anmodning om gendannelse af data og ophør af denne EULA i tilfælde af din ulovlige brug af SOFTWAREN.
52DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
masterpage: Right
INDHOLDSTJENESTE
BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT MED INDHOLD, DER ER
TILGÆNGELIGT VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER ("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF TJENESTEN OG
DETTE INDHOLD ER UNDERLAGT BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE INDHOLDSTJENESTE.
HVIS DU NÆGTER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE BEGRÆNSET.
Du erklærer dig indforstået med, at noget indhold og visse tjenester, der er tilgængelige via SOFTWAREN,
kan være leveret af tredjeparter, som SONY ikke har nogen kontrol over. BRUG AF INDHOLDSTJENESTEN
KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE. INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.
EKSPORT OG ANDRE REGULATIVER
Du accepterer at overholde alle gældende begrænsninger og regulativer i forbindelse med eksport- og
videreeksport for det område eller i det land, hvor du er bosiddende, og ikke at overføre eller godkende
overførsel af SOFTWAREN til et forbudt land eller på anden måde, så det overtræder sådanne begrænsninger
eller regulativer.
HØJRISIKOAKTIVITETER
SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug i eller i sammenhæng
med online kontroludstyr i risikofyldte miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for eksempel i forbindelse
med drift af kernekraftanlæg, flynavigations- eller flykommunikationssystemer, lufttrafikkontrol, direkte
livsopretholdende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN vil kunne medføre dødsfald,
personskade, omfattende fysiske ødelæggelser eller miljøskader ("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og
hver af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER og hver af deres respektive affilierede fraskriver sig udtrykkeligt
enhver direkte eller indirekte garanti for egnethed til Højrisikoaktiviteter.
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR SOFTWARE
Du erklærer dig indforstået med, at brug af SOFTWAREN sker for din egen risiko, og at du alene er ansvarlig
for brugen af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER" og uden nogen form for garanti.
SONY OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER
samlet blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY HVERKEN GARANTERER ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER OM
(A) AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER I OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV, ELLER AT DE
VIL BLIVE OPDATERET, (B) AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT NOGEN FEJL VIL
BLIVE RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE NOGEN ANDEN SOFTWARE, HARDWARE ELLER DATA, (D) AT
NOGEN SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER (HERUNDER INTERNETTET) ELLER PRODUKTER (ANDRE END
SOFTWAREN), SOM SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER AF, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, UDEN
AFBRYDELSER ELLER MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN MED
HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET
REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR ELLER NOGEN UDVIDELSE AF OMFANGET
AF DENNE GARANTI. SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED
NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE
UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONYS OG DETS TREJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER
samlet blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET
GARANTI, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI VEDRØRENDE
DENNE SOFTWARE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF TAB AF
FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET
HARDWARE, NEDETID OG BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER
NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT FAKTISK ER BETALT FOR
PRODUKTET. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING IKKE
GÆLDER FOR DIG.
53DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Yderligere oplysninger
INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED OG TREDJEPARTSTJENESTER
Du erklærer dig indforstået med, at adgang til visse dele af SOFTWAREN kan kræve en internetforbindelse,
som du alene er ansvarlig for. Endvidere er du alene ansvarlig for betaling af tredjepartsgebyrer i forbindelse
med din internetforbindelse, herunder men ikke begrænset til gebyrer til internetudbyderen eller
anvendelsesgebyrer. Betjening af SOFTWAREN kan være begrænset afhængig af funktionerne, båndbredden
eller tekniske begrænsninger for din internetforbindelse eller tjeneste. Den tredjepart, der leverer
internettilslutningsmuligheden, er alene ansvarlig for levering, kvalitet og sikkerhed for en sådan tjeneste.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\050ADD.fm
masterpage: Left
AUTOMATISKE OPDATERINGER
SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan fra tid til anden automatisk opdatere eller på anden måde
ændre SOFTWAREN med henblik på for eksempel, men ikke begrænset til, forbedring af
sikkerhedsfunktioner, fejlretning og forbedring af funktioner, på tidspunkter hvor du har forbindelse med
SONYs eller tredjeparts servere eller på anden vis. Sådanne opdateringer eller ændringer kan slette eller
ændre karakteren af funktionerne eller andre aspekter ved SOFTWAREN, herunder men ikke begrænset til
funktioner du eventuelt er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået med, at sådanne aktiviteter kan
finde sted efter SONYs skøn, og at SONY kan gøre fortsat brug af SOFTWAREN betinget af din fulde
installation eller accept af sådanne opdateringer eller ændringer. Eventuelle opdateringer/modifikationer
skal betragtes som værende og skal udgøre en del af SOFTWAREN som omfattet af nærværende EULA.
Ved at acceptere denne EULA accepterer du sådanne opdateringer/modifikationer.
HELE AFTALEN, OPGIVELSE, ALVORLIGHED
Denne EULA og SONY's politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som begge med mellemrum rettes
og modificeres, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og SONY med hensyn til SOFTWAREN. SONY
manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i denne EULA skal ikke udgøre
en opgivelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen del af denne EULA skulle regnes for
ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse håndhæves i videst mulige tilladelige
udstrækning, så intentionen af denne EULA bevares, og de andre dele skal håndhæves i sin helhed.
GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION
United Nations' konvention om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for denne EULA.
Denne EULA skal være styret af lovgivningen i Japan, uden hensyntagen til eventuelle konflikter med
lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, er udelukkende underlagt
jurisdiktionen hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan, og parterne erklærer sig hermed indforstået med
retskredsen og jurisdiktionen i disse domstole.
GYLDIGE RETSMIDLER
Uanset om noget i denne EULA siger det modsatte, erklærer du dig indforstået med, at enhver overtrædelse
af eller manglende overholdelse af denne EULA fra din side vil forårsage uoprettelig skade for SONY, for
hvilken økonomisk afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du samtykker i, at SONY kan indhente ethvert påbud
eller rimelig sikkerhed, som SONY skønner nødvendig eller passende i sådanne tilfælde. SONY kan også
træffe eventuelle juridiske eller tekniske forholdsregler til at forhindre overtrædelse af og/eller til at
håndhæve denne EULA, herunder, men ikke begrænset til øjeblikkeligt ophør af din anvendelse af
SOFTWAREN, hvis SONY efter eget skøn mener, at du overtræder eller har i sinde at overtræde denne EULA.
Disse forholdsregler er en tilføjelse til alle andre forholdsregler, SONY kan have i henhold til loven eller
i henhold til kontrakt.
OPHÆVELSE
Uden præjudice for andre rettigheder, kan SONY ophæve denne EULA, hvis du ikke overholder dens vilkår.
I tilfælde af en sådan ophævelse ophøre med enhver brug og destruere alle kopier af SOFTWAREN.
RETTELSE
SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE EULA EFTER SIT EGET SKØN VED
AT UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF SONY UDPEGET WEBSTED, VIA MAILADVISERING TIL EN E-MAILADRESSE,
DER ER ANGIVET AF DIG, VED AT GIVE BESKED SOM DEL AF DEN PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE
OPGRADERINGER/OPDATERINGER ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN JURIDISK GENKENDELIG FORM FOR
BESKED. Hvis du ikke accepterer rettelsen, skal du strakt kontakte SONY for at få anvisninger. Din fortsatte
brug af SOFTWAREN efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan besked skal betragtes som værende din accept
af at være bundet af en sådan rettelse.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en udtrykkelig tiltænkt tredjepartsbegunstiget, der har ret til at gøre vilkår
og betingelser i denne EULA gældende med hensyn til SOFTWAREN fra denne part.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne EULA, kan du kontakte SONY ved at skrive til SONY på den
pågældende kontaktadresse for hvert land.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
54DA
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\da\010BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-583-748-13(1) (DA)
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Download PDF

advertising