Sony | STR-DN1050 | Sony STR-DN1050 7.2-kanals AV-receiver til hjemmebiograf Referencevejledning

4-488-942-21(2) (DK)
Multi Channel
AV Receiver
Referencevejledning
STR-DN1050/STR-DN850
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Dette symbol betyder,
at brugeren skal være
opmærksom på den varme
overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
Dette produkt er testet ved brug af
et forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
2DK
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For
at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises
der til afsnittet om, hvordan batteriet tages
ud af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Meddelelse til kunder:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres
til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med de nødvendige
krav og andre relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Om copyright
Denne receiver indeholder Dolby* Digital,
Pro Logic Surround og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX, og dobbelt-D-symbolet
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Oplysninger om DTS-patenter finder
du her http://patents.dts.com. Fremstillet
på licens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerede varemærker,
og DTS-HD Master Audio er et
varemærke tilhørende DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA
og andre lande.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano og iPod touch er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere.
I denne vejledning er ™ og ® ikke angivet.
"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made
for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør
er udviklet til specifikt at kunne tilsluttes
til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og
er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan
påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller certificeringsmærker
tilhørende Digital Living Network Alliance.
"Sony Entertainment Network"-logoet
og "Sony Entertainment Network" er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Windows og Windows-logoet er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
3DK
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning
og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)"- og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoerne er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
SonyCorporation.
MICROVAULT er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
VAIO og VAIO Media er registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Wi-Fi CERTIFIED-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link og
MHL-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende MHL Licensing, LLC.
Bluetooth®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der er ejet
af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug
af sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
© 2013 CSR plc og dets gruppefirmaer.
aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker
tilhørende CSR plc eller et af dennes
gruppefirmaer og kan være registreret
i en eller flere jurisdiktioner.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
Google Play™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
4DK
"Spotify" og "Spotify"-logoer er varemærker
tilhørende Spotify Group.
Hvis du ønsker oplysninger om
softwarelicens, kan du se hjælpevejledningen.
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af receiveren,
at driftsspændingen er den samme
som den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt
fra vekselstrømskilden (lysnettet), når
den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren
i længere tid, skal du tage stikket ud
af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du anvender
denne receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne
og bunden stige betragteligt. Lad være
med at berøre kabinettet, så du ikke
brænder dig.
Placering
Om Bluetooth-kommunikation
• Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
• Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som
kan blokere ventilationsåbningerne
og forårsage fejl.
• Anbring ikke receiveren
i nærheden af udstyr, som f.eks. et TV, en
videobåndoptager eller en kassetteafspiller.
(Hvis receiveren anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller og anbringes for tæt
på dette udstyr, kan der opstå støj,
og billedkvaliteten kan blive forringet.
Dette er specielt sandsynligt ved brug af
en indendørs antenne. Derfor anbefaler
vi brug af en udendørs antenne).
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning
af overfladen.
• Bluetooth-enheder bør bruges inden for ca.
10 meters (uhindret) afstand mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde
kan blive kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en Bluetooth-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer andre
elektromagnetiske bølger
• Bluetooth-enheder og trådløst
lokalnetværk (IEEE 802.11b/g) bruger
det samme frekvensbånd (2,4 GHz).
Når du bruger din Bluetooth-enhed
i nærheden af en enhed med trådløst
lokalnetværk, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
– Brug denne receiver mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
Bluetooth-enhed inden for 10 meter.
– Installer denne receiver og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• Udsendelsen af radiobølger fra denne
receiver kan forstyrre driften af noget
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på denne receiver
og Bluetooth-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer, og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Betjening
Sørg for at slukke receiveren og tage stikket
ud, før du tilslutter andet udstyr.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
5DK
• Denne receiver understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationen til at garantere
sikkerhed under kommunikation ved
brug af Bluetooth-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab som
et resultat af informationslækager under
kommunikation ved brug af Bluetoothteknologi.
• Bluetooth-kommunikation er
ikke nødvendigvis garanteret med
alle Bluetooth-enheder, der har samme
profil som denne receiver.
• Bluetooth-enheder, der er tilsluttet
denne receiver, skal overholde Bluetoothspecifikationerne, som foreskrevet
af Bluetooth SIG, Inc., og skal være
certificeret i henhold hertil. Men
selvom en enhed overholder Bluetoothspecifikationen, kan der være situationer,
hvor karakteristika eller specifikationerne
i Bluetooth-enheden gør det umuligt
at oprette forbindelse, eller kan resultere
i anderledes kontrolmetoder, visning
eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den Bluetoothenhed, der er tilsluttet denne receiver,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med receiveren.
6DK
Specifikationer
Forstærker
STR-DN1050
Minimum RMS-udgangseffekt1)
(6 ohm, 20 Hz-20 kHz, THD 0,09 %)
100 watt + 100 watt
Stereoudgangseffekt1)
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
120 watt + 120 watt
Surround-udgangseffekt1)2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
165 watt pr. kanal
STR-DN850
Minimum RMS-udgangseffekt1)
(6 ohm, 20 Hz-20 kHz, THD 0,09 %)
95 watt + 95 watt
Stereoudgangseffekt1)
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
110 watt + 110 watt
Surround-udgangseffekt1)2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 watt pr. kanal
1)
Målt under følgende forhold:
Strømkrav: 230 V vekselstrøm, 50 Hz
2) Nominel udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surround-baghøjttalere
og fronthøjttalere (høj). Afhængigt af
indstillingerne af lydfeltet og kilden høres
der muligvis ingen lyd.
Frekvensrespons
Analog
10 Hz-100 kHz, +0,5/–2 dB
(med lydfelt og equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/50 kiloohm
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalt (koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Udgang (analog)
ZONE 25)
Spænding: 2 V/1 kiloohm
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kiloohm
Equalizer
Forstærkerniveauer
±10 dB, i trin på 1 dB
3)
INPUT SHORT (med lydfelt og
equalizer omgået).
4) Vægtet netværk, indgangsniveau.
5)
Kun STR-DN1050.
FM-tuner
Indstillingsområde
87,5 MHz-108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
AM-tuner
Indstillingsområde
531 kHz-1.602 kHz (i trin på på 9 kHz)
Antenne
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD gennemgang
* Kun STR-DN1050.
7DK
HDMI Video
Indgang/udgang (HDMI-repeaterblok)
3D
Format
2D
4.096 × 2.160p ved 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p ved 50 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 50 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p ved 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 25 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1.920 × 1.080p ved 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p ved 50 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p ved 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p ved 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p ved 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i ved 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i ved 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p ved 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p ved 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p ved 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Understøtter kun YUV 4:2:0/8 bit-format.
2) Understøtter kun 8 bit-format.
3)
Side om side
Billedpakning
(Halv)
Disse formater understøttes kun af en MHL-tilslutning.
8DK
Over-under
(Top-og-bund)
ALAC:
32 kHz-96 kHz, 16 bit ALAC
32 kHz-96 kHz, 24 bit ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bit DSD
MHL
Understøttet MHL-version
Anvender MHL 2
Maksimumspænding
900 mA
iPhone/iPad/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB fungerer med iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (2. til 5.generation),
iPod classic og iPod nano (3. til 7. generation).
Bluetooth-teknologi fungerer med
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS og iPod touch
(4. og 5. generation).
AirPlay fungerer med iPhone, iPad og iPod
touch med iOS 4.3.3 eller nyere, Mac med
OS X Mountain Lion og Mac og pc med
iTunes 10.2.2 eller nyere.
Du kan bruge appen "SongPal"
med denne receiver via Bluetooth
eller en netværkstilslutning.
Du kan kun oplade din iPhone/iPod, når
de er tilsluttet USB-porten, mens receiveren
er tændt.
DLNA
Understøttet format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps-320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps-320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32 kHz-192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz-192 kHz, 24 bit PCM
FLAC:
44,1 kHz-192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz-192 kHz, 24 bit FLAC
AIFF:
32 kHz-192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz-192 kHz, 24 bit PCM
* Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med al software til kodning/skrivning,
alt optagelsesudstyr og alle optagemedier.
** Kun TR-DN1050.
USB
Understøttet format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps-320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps-320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32 kHz-192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz-192 kHz, 24 bit PCM
FLAC:
44,1 kHz-192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz-192 kHz, 24 bit FLAC
AIFF:
32 kHz-192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz-192 kHz, 24 bit PCM
ALAC:
32 kHz-96 kHz, 16 bit ALAC
32 kHz-96 kHz, 24 bit ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bit DSD
* Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med al software til kodning/skrivning,
alt optagelsesudstyr og alle optagemedier.
** Kun TR-DN1050.
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse, højhastighedstype
Maksimumspænding
500 mA
NETVÆRK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Trådløst LAN
Kompatible standarder:
IEEE 802.11 b/g
9DK
Sikkerhed:
WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radiofrekvens:
2,4 GHz
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC, aptX
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som hindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet, antennens ydeevne,
operativsystem, softwareprogram osv.
2) Bluetooth-standardprofiler angiver formålet
med Bluetooth-kommunikation mellem
enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
Generelt
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
240 watt
10DK
Strømforbrug (i standbytilstand)
STR-DN1050:
0,3 watt (Når funktionen [Control
for HDM], [Pass Through] og
[Bluetooth Standby] er indstillet
til [Off], og receiveren i zone 2 er
slukket).
0,7 watt (Når funktionen [Control
for HDMI] er indstillet til[On] ,
[Pass Through] og [Bluetooth
Standby] er indstillet til [Off],
og receiveren i zone 2 er slukket).
1,3 watt (Når funktionen [Control
for HDMI] og [Bluetooth Standby]
er indstillet til [On] , [Pass Through]
er indstillet til [Off], og receiveren
i zone 2 er slukket).
STR-DN850:
0,3watt (når [Control for HDMI],
[Pass Through] og [Bluetooth
Standby] er indstillet til [Off]).
0,5 watt [når [Control for HDMI]
er indstillet til [On] og [Pass
Through] og [Bluetooth Standby]
er indstillet til [Off]).
1,0 watt [når [Control for HDMI]
og [Bluetooth Standby] er indstillet
til [On] og [Pass Through]
er indstillet til [Off]).
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
STR-DN1050:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
inklusive fremstikkende dele
og kontroller
STR-DN850:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
inklusive fremstikkende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
STR-DN1050:
10,0 kg
STR-DN850:
8,0 kg
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VIGTIGT:
FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE, BEDES DU LÆSE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
("EULA") OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET
MED VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE EULA,
MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.
Denne EULA er en juridisk aftale mellem dig og Sony Corporation ("SONY"). Denne EULA
dækker dine rettigheder og forpligtelser vedrørende SONY SOFTWAREN fra SONY og/eller dets
tredjeparts licensorer (herunder SONY’s affilierede) og deres respektive affilierede (samlet kaldet
"TREDJEPARTSLEVERANDØRER"), sammen med alle opdateringer/opgraderinger, der leveres af
SONY, alle trykte, online eller anden elektronisk dokumentation til sådan software, og alle datafiler,
der er oprettet ved brug af sådan software (samlet kaldet "SOFTWAREN").
Uanset det forgående skal enhver software i SOFTWAREN, der har en separat slutbrugerlicensaftale
(herunder men ikke begrænset til GNU General Public license og Lesser/Library General Public
License) være dækket af en sådan gældende separat slutbrugerlicensaftale i stedet for vilkårene i denne
EULA i den udstrækning, det er påkrævet af en sådan separat slutbrugerlicensaftale ("EKSKLUDERET
SOFTWARE").
SOFTWARELICENS
SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af copyright og andre
love og aftaler om intellektuel ejendomsret samt internationale aftaler om copyright.
COPYRIGHT
Alle rettigheder i og til SOFTWARE (herunder, men ikke begrænset til eventuelle billeder, fotografier,
animation, video, lyd, musik, tekst og "applets", der er indarbejdet i SOFTWAREN) ejes af SONY eller
en eller flere af dets TREDJEPARTLEVERANDØRER.
LICENSTILDELING
SONY tildeler dig en begrænset licens til at anvende SOFTWAREN udelukkende i forbindelse med
din kompatible enhed ("ENHED") og udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse.
SONY og TREDJEPARTLEVERANDØRER forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder (herunder
men ikke begrænset til alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til SOFTWAREN, som denne
EULA ikke specifikt tildeler til dig.
KRAV OG BEGRÆNSNINGER
Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse, videredistribuere eller forsøge at udlede kildekode
modificere, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere SOFTWAREN helt eller
delvist eller oprette afledte værker fra eller af SOFTWAREN, medmindre sådanne værker bevidst
er tilsigtet med SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller forvanske funktionaliteten af nogen digital
rettighedsadministration af SOFTWAREN. Du må ikke undertrykke, modificere, annullere eller
omgå nogen af funktionerne eller beskyttelsesmekanismerne i SOFTWAREN eller nogen andre
mekanismer, der er operativt tilknyttet SOFTWAREN. Du må ikke udskille nogen individuel
komponent af SOFTWAREN til brug i mere end en ENHED, medmindre dette er udtrykkeligt
godkendt af SONY. Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller gøre nogen varemærker eller
bemærkninger i SOFTWAREN ulæselige. Du må ikke dele, distribuere, udleje, lease, underlicensere,
tildele, overdrage eller sælge SOFTWAREN. Softwaren, netværkstjenester eller andre produkter
end SOFTWAREN, som SOFTWARENS ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt eller ophøre efter
leverandørens skøn (softwareleverandører, tjenesteleverandører eller SONY). SONY og sådanne
leverandører garanterer ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester, indhold eller andre produkter
vil fortsætte med at være tilgængelige eller vil køre uden afbrydelse eller modifikation.
11DK
EKSKLUDERET SOFTWARE OG OPEN SOURCE-KOMPONENTER
Uagtet den foregående begrænsede licenstildeling anerkender du, at SOFTWAREN kan indeholde
EKSKLUDERET SOFTWARE. Bestemt EKSKLUDERET SOFTWARE kan være dækket af open
source-softwarelicenser ("Open Source-komponenter"), hvilket betyder enhver softwarelicens, der
er godkendt som open source-licenser af Open Source Initiative eller enhver anden i det væsentlige
lignende licens, herunder men ikke begrænset til enhver licens, der som en betingelse for distribution
af softwaren, der er licenseret under en sådan licens, kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig
i kildekodeformat. Hvis og i den udstrækning offentliggørelse er påkrævet kan du fra tid til anden
besøge www.sony.net/Products/Linux eller et andet af SONY udpeget websted for at få en liste
over, hvilke OPEN SOURCE-KOMPONENTER, der er inkluderet i SOFTWAREN, samt de vilkår
og betingelser der gælder for brugen af dem. Sådanne vilkår og betingelser kan på ethvert tidspunkt
blive ændret af den relevante tredjepart uden ansvar over for dig. I den udstrækning, som det
kræves af licenserne, der dækker EKSKLUDERET SOFTWARE, vil betingelserne for sådanne licenser
gælde i stedet for betingelserne i denne EULA. I den udstrækning, hvor de gældende betingelser for
licenserne, der gælder for EKSKLUDERET SOFTWARE, forbyder nogen af begrænsningerne i denne
EULA med hensyn til sådan EKSKLUDERET SOFTWARE, vil sådanne begrænsninger ikke gælde
for sådan EKSKLUDERET SOFTWARE. I den udstrækning, hvor vilkårene i licenser, der gælder
for Open Source-komponenter, kræver, at SONY skal tilbyde at levere kildekode i forbindelse med
SOFTWAREN, er tilbuddet hermed givet.
BRUG AF SOFTWARE MED MATERIALER MED COPYRIGHT
SOFTWAREN kan være udformet på en måde, så den kan bruges af dig til at se, lagre, behandle
og/eller bruge indhold, der er oprettet af dig og/eller tredjeparter. Sådant indhold kan være beskyttet
af copyright og andre love og/eller aftaler om intellektuel ejendomsret. Du accepterer at bruge
SOFTWAREN udelukkende i henhold til sådanne love og aftaler, der gælder for sådant indhold.
Du anerkender og accepterer, at SONY kan tage relevante forholdsregler for at beskytte copyright'en
af indhold, der er lagret, behandlet eller anvendt med SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler omfatter,
men er ikke begrænset til optælling af frekvensen af sikkerhedskopiering og gendannelse via visse
SOFTWARE-funktioner, nægte at acceptere din anmodning om gendannelse af data og ophør af denne
EULA i tilfælde af din ulovlige brug af SOFTWAREN.
INDHOLDSTJENESTE
BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT
MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER
("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF TJENESTEN OG DETTE INDHOLD ER UNDERLAGT
BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU
NÆGTER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE
BEGRÆNSET. Du erklærer dig indforstået med, at noget indhold og visse tjenester, der er tilgængelige
via SOFTWAREN, kan være leveret af tredjeparter, som SONY ikke har nogen kontrol over. BRUG
AF INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE. INDHOLDSTJENESTE
KAN NÅR SOM HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.
INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED OG TREDJEPARTSTJENESTER
Du erklærer dig indforstået med, at adgang til visse dele af SOFTWAREN kan kræve en
internetforbindelse, som du alene er ansvarlig for. Endvidere er du alene ansvarlig for betaling
af tredjepartsgebyrer i forbindelse med din internetforbindelse, herunder men ikke begrænset
til gebyrer til internetudbyderen eller anvendelsesgebyrer. Betjening af SOFTWAREN kan
være begrænset afhængig af funktionerne, båndbredden eller tekniske begrænsninger for din
internetforbindelse eller tjeneste. Den tredjepart, der leverer internettilslutningsmuligheden,
er alene ansvarlig for levering, kvalitet og sikkerhed for en sådan tjeneste.
EKSPORT OG ANDRE REGULATIVER
Du accepterer at overholde alle gældende begrænsninger og regulativer i forbindelse med eksportog videreeksport for det område eller i det land, hvor du er bosiddende, og ikke at overføre eller
godkende overførsel af SOFTWAREN til et forbudt land eller på anden måde, så det overtræder
sådanne begrænsninger eller regulativer.
12DK
HØJRISIKOAKTIVITETER
SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug i eller
i sammenhæng med online kontroludstyr i risikofyldte miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for
eksempel i forbindelse med drift af kernekraftanlæg, flynavigations- eller flykommunikationssystemer,
lufttrafikkontrol, direkte livsopretholdende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN
vil kunne medføre dødsfald, personskade, omfattende fysiske ødelæggelser eller miljøskader
("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og hver af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER og
hver af deres respektive affilierede fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte eller indirekte garanti
for egnethed til Højrisikoaktiviteter.
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR SOFTWARE
Du erklærer dig indforstået med, at brug af SOFTWAREN sker for din egen risiko, og at du alene
er ansvarlig for brugen af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER" og uden nogen
form for garanti.
SONY OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG HERMED
ETHVERT ANSVAR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY HVERKEN GARANTERER ELLER FREMSÆTTER
NOGEN ERKLÆRINGER OM (A) AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN,
ER I OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV, ELLER AT DE VIL BLIVE OPDATERET,
(B) AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT NOGEN FEJL
VIL BLIVE RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE NOGEN ANDEN SOFTWARE,
HARDWARE ELLER DATA, (D) AT NOGEN SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER(HERUNDER
INTERNETTET) ELLER PRODUKTER (ANDRE END SOFTWAREN), SOM SOFTWARENS
YDEEVNE AFHÆNGER AF, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, UDEN AFBRYDELSER ELLER
MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN
MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY
ELLER EN SONY-AUTORISERET REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI, FORPLIGTELSE
ELLER VILKÅR ELLER NOGEN UDVIDELSE AF OMFANGET AF DENNE GARANTI. SÅFREMT
SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED
NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE UDELUKKELSER
GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONYS OG DETS TREJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET
PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET
GARANTI, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN
JURIDISK TEORI VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER,
TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET HARDWARE,
NEDETID OG BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS SAMLEDE
ERSTATNINGSANSVAR UNDER NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE
BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT FAKTISK ER BETALT FOR PRODUKTET.
NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING
AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE
UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.
13DK
SAMTYKKE TIL BRUG AF IKKE-PERSONLIGE OPLYSNINGER, PLACERINGSDATA,
DATASIKKERHED
Du anerkender og accepterer, at SONY og dets affilierede, partnere og agenter kan læse, indsamle,
overføre, behandle og lagre visse oplysninger, der er indsamlet ved brug af SOFTWAREN, herunder
men ikke begrænset til oplysninger om (i) SOFTWAREN og (ii) de softwareapplikationer, indhold
og periferienheder, der interagerer med din ENHED og SOFTWAREN ("Oplysninger"). Oplysninger
indeholder, men er ikke begrænset til: (1) entydige identifikatorer med hensyn til din ENHED og dens
komponenter, (2) ydeevne af ENHEDEN, SOFTWAREN og deres komponenter, (3) konfigurationer
af din ENHED, SOFTWAREN og de softwareapplikationer, indhold og periferienheder, der interagerer
med ENHEDEN og SOFTWAREN, (4) brug og hyppighed af brugen af funktioner i (x) SOFTWAREN,
og (y) de softwareapplikationer, indhold og periferienheder, der interagerer med SOFTWAREN,
og (5) placeringsdata som angivet nedenfor. SONY og dets affilierede, partnere og agenter kan bruge og
offentliggøre oplysninger i henhold til gældende lovgivning med henblik på at forbedre sine produkter
og tjenester eller for at levere sine produkter og tjenester til dig. Sådanne anvendelser omfatter, men er
ikke begrænset til: (a) administration af funktionaliteten i SOFTWAREN, (b) for at forbedre, servicere,
opdatere eller opgradere SOFTWAREN, (c) for at forbedre, udvikle og udvide de aktuelle og fremtidige
produkter og tjenester tilhørende SONY og andre parter, (d) for at levere oplysninger til dig om
de produkter og tjenester, der tilbydes af SONY og andre parter, (e) for at overholde gældende love
og regulativer, og (f) for, i den udstrækning det tilbydes, at levere placeringsbaserede tjenester fra SONY
og andre parter, som angivet nedenfor. Desuden forbeholder SONY sig retten til at bruge Oplysninger
til at beskytte sig selv og tredjeparter mod ulovlig, kriminel eller skadelig adfærd.
Visse tjenester, der er tilgængelige via SOFTWAREN, kan være afhængige af placeringsoplysninger,
herunder, men ikke begrænset til, den geografiske placering af ENHEDEN. Du erklærer dig indforstået
med, at med det formål at yde sådanne tjenester kan SONY, TREDJEPARTLEVERANDØRER eller
deres partnere indsamle, arkivere, behandle og bruge sådanne placeringsdata, og at sådanne tjenester
er omfattet af politik om beskyttelse af personlige oplysninger for SONY eller en sådan tredjepart. Ved
at bruge sådanne tjenester erklærer du dig enig i at have læst de politikker om beskyttelse af personlige
oplysninger, der gælder for sådanne tjenester og giver dit samtykke til sådanne aktiviteter.
SONY, dets affilierede, partnere og agenter vil ikke tilsigtet anvende Oplysninger til at identificere
ejeren eller brugeren af SOFTWAREN personligt, uden din forudgående viden eller dit samtykke.
Enhver brug af Oplysninger vil være i overensstemmelse med politikkerne om beskyttelse af personlige
oplysninger for SONY eller sådan tredjepart. Kontakt den relevante kontaktadresse for de enkelte
områder eller lande for at få SONY's aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Kontakt de relevante tredjeparter for politikker om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse
med personligt identificerbare og andre oplysninger, du angiver, når du anvender eller får adgang til
tredjeparts software eller tjenester.
Oplysninger kan blive behandlet, lagret eller overført af eller til SONY, dets affilierede eller agenter,
der er placeret i lande uden for det land, hvor du er bosiddende. Love om databeskyttelse og personlige
oplysninger i visse lande tilbyder muligvis ikke det samme niveau af beskyttelse, som i det land, hvor
du er bosiddende, og du har muligvis færre juridiske rettigheder i forbindelse med Oplysninger, der
behandles, lagres i eller overføres til sådanne lande. SONY vil gøre rimelige bestræbelser for at tage
relevante og organisatoriske trin til at forhindre uautoriseret adgang til eller afsløring af Oplysninger,
men garanterer ikke, at det vil fjerne al risiko for misbrug af sådanne Oplysninger.
14DK
AUTOMATISKE OPDATERINGER
SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan fra tid til anden automatisk opdatere eller på
anden måde ændre SOFTWAREN med henblik på for eksempel, men ikke begrænset til, forbedring
af sikkerhedsfunktioner, fejlretning og forbedring af funktioner, på tidspunkter hvor du har forbindelse
med SONYs eller tredjeparts servere eller på anden vis. Sådanne opdateringer eller ændringer kan slette
eller ændre karakteren af funktionerne eller andre aspekter ved SOFTWAREN, herunder men
ikke begrænset til funktioner du eventuelt er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået
med, at sådanne aktiviteter kan finde sted efter SONYs skøn, og at SONY kan gøre fortsat brug af
SOFTWAREN betinget af din fulde installation eller accept af sådanne opdateringer eller ændringer.
Eventuelle opdateringer/modifikationer skal betragtes som værende og skal udgøre en del af
SOFTWAREN som omfattet af nærværende EULA. Ved at acceptere denne EULA accepterer
du sådanne opdateringer/modifikationer.
HELE AFTALEN, OPGIVELSE, ALVORLIGHED
Denne EULA og SONY's politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som begge med
mellemrum rettes og modificeres, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og SONY med hensyn til
SOFTWAREN. SONY manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse
i denne EULA skal ikke udgøre en opgivelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen del af
denne EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse håndhæves
i videst mulige tilladelige udstrækning, så intentionen af denne EULA bevares, og de andre dele skal
håndhæves i sin helhed.
GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION
United Nations' konvention om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for denne EULA.
Denne EULA skal være styret af lovgivningen i Japan, uden hensyntagen til eventuelle konflikter med
lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, er udelukkende underlagt
jurisdiktionen hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan, og parterne erklærer sig hermed indforstået
med retskredsen og jurisdiktionen i disse domstole.
GYLDIGE RETSMIDLER
Uanset om noget i denne EULA siger det modsatte, erklærer du dig indforstået med, at enhver
overtrædelse af eller manglende overholdelse af denne EULA fra din side vil forårsage uoprettelig
skade for SONY, for hvilken økonomisk afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du samtykker i,
at SONY kan indhente ethvert påbud eller rimelig sikkerhed, som SONY skønner nødvendig eller
passende i sådanne tilfælde. SONY kan også træffe eventuelle juridiske eller tekniske forholdsregler
til at forhindre overtrædelse af og/eller til at håndhæve denne EULA, herunder, men ikke begrænset
til øjeblikkeligt ophør af din anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY efter eget skøn mener,
at du overtræder eller har i sinde at overtræde denne EULA. Disse forholdsregler er en tilføjelse
til alle andre forholdsregler, SONY kan have i henhold til loven eller i henhold til kontrakt.
OPHÆVELSE
Uden præjudice for andre rettigheder, kan SONY ophæve denne EULA, hvis du ikke overholder
dens vilkår. I tilfælde af et sådant ophør skal du: (i) ophøre med al brug og destruere alle kopier
af SOFTWAREN, (ii) overholde kravene i afsnittet "Dit kontoansvar" nedenfor.
RETTELSE
SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE EULA
EFTER SIT EGET SKØN VED AT UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF SONY UDPEGET WEBSTED,
VIA MAILADVISERING TIL EN E-MAILADRESSE, DER ER ANGIVET AF DIG, VED AT GIVE
BESKED SOM DEL AF DEN PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE OPGRADERINGER/
OPDATERINGER ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN JURIDISK GENKENDELIG FORM
FOR BESKED. Hvis du ikke accepterer rettelsen, skal du strakt kontakte SONY for at få anvisninger.
Din fortsatte brug af SOFTWAREN efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan besked skal betragtes
som værende din accept af at være bundet af en sådan rettelse.
15DK
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en udtrykkelig tiltænkt tredjepartsbegunstiget, der har ret til
at gøre vilkår og betingelser i denne EULA gældende med hensyn til SOFTWAREN fra denne part.
DIT KONTOANSVAR
Hvis du returnerer din ENHED til købsstedet, sælger eller på anden måde overdrager din ENHED,
eller hvis denne EULA bringes til ophør, er du ansvarlig for og skal afinstallere SOFTWAREN fra
ENHEDEN og slette alle konti du måtte have oprettet på ENHEDEN, eller som fås adgang til gennem
SOFTWAREN. Du er eneansvarlig for bevarelse af fortroligheden af alle konti, du har hos SONY
ELLER tredjepart og alle brugernavne og adgangskoder, der er knyttet til DIN BRUG AF ENHEDEN.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne EULA, kan du kontakte SONY ved at skrive til SONY
på den pågældende kontaktadresse for hvert land.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
16DK
4-488-942-21(2) (DK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising