Sony FST-GTK17iP Betjeningsvejledning

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Sony FST-GTK17iP  Betjeningsvejledning | Manualzz
4-449-198-14(1) (DK)
PERSONAL AUDIO
SYSTEM
Betjeningsvejledning
Introduktion
Grundlæggende betjening
Bluetooth
Tuner
Lydjustering
Andre funktioner
Yderligere oplysninger
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må du ikke udsætte dette
apparat for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
Reducer risikoen for elektrisk stød vd at
undlade at udsætte dette apparat for dryp
eller sprøjt, og undlad at placere genstande,
der indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis du bemærker noget unormalt
ved enheden, skal du straks trække
netledningen ud af stikkontakten.
Du må ikke placere enheden et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller
i et skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater med
batterier i for kraftig varme, f.eks. solskin
eller ild.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt,
så længe den er forbundet til stikkontakten.
Dette gælder også, selvom der er slukket
for enheden.
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
Til kunder i USA
Ejerens notater
Modellen og serienumrene findes på
bagsiden af enheden. Noter disse numre ned
i området nedenfor. Henvis til dem, når du
ringer til Sony-forhandleren vedrørende
dette produkt.
Modelnr. ___________________________
Serienr. ____________________________
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er
uisoleret "farlig spænding"
i produktets kabinet, som
kan være af en sådan
størrelse, at den udgør en
risiko for elektrisk stød for
personer.
Dette symbol betyder,
at brugeren skal være
opmærksom på de vigtige
instruktioner i betjening og
vedligeholdelse (service)
i den vejledning, der fulgte
med apparatet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
2DK
Læs disse instruktioner.
Gem disse instruktioner.
Læg mærke til alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Anvend ikke dette apparat i nærheden
af vand.
Må kun rengøres med en tør klud.
Bloker ikke ventilationsåbningerne.
Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
Apparatet må ikke installeres i nærheden
af radiatorer, varmeapparater, ovne eller
andre apparater (herunder forstærkere),
der frembringer varme.
Sikkerhedsforskrifterne for det
polariserede stik eller stikket af
jordingstypen skal overholdes.
Et polariseret stik har to blade, hvoraf det
ene er bredere end det andet. Et stik med
jordforbindelse har to blade og et tredje
jordforbindende ben. Det brede blad
eller det tredje ben er en
sikkerhedsforanstaltning. Hvis det
medfølgende stik ikke passer
i stikkontakten, kan du få en elektriker
til at skifte den forældede stikkontakt.
10) Pas på, at der ikke trædes på
netledningen, eller at den ikke bliver
klemt sammen, især ved stikkontakter,
stikdåser og på det sted, hvor den
kommer ud af apparatet.
11) Anvend kun ekstraudstyr/tilbehør, som
anbefales af producenten.
12) Anvend kun apparatet med den vogn,
det stativ, den konsol eller det bord,
som producenten anbefaler, eller som
sælges sammen med apparatet. Hvis der
anvendes en vogn, skal du passe på, at
vognen ikke tipper, når den skubbes med
apparatet ovenpå, så apparatet bliver
beskadiget.
13) Stikket til apparatet skal trækkes ud
i tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges i længere tid.
14) Al service skal foretages af en kvalificeret
tekniker. Der skal foretages service, hvis
apparatet er beskadiget, f.eks. hvis
netledningen eller stikket er beskadiget,
hvis der er spildt væske i apparatet, eller
der er faldet genstande ned i apparatet,
hvis apparatet har været udsat for regn
eller fugt, ikke fungerer normalt eller har
været tabt.
Følgende FCC-erklæring gælder
kun for den version af modellen,
som er fremstillet til salg i USA.
Andre versioner overholder
muligvis ikke tekniske
FCC-regler.
BEMÆRK:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde
grænserne for en digital enhed i Klasse B
i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne.
Grænserne har til formål at yde en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens
i beboelsesejendomme. Dette udstyr
genererer, bruger og kan afgive
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
er installeret og anvendes i henhold til
instruktionerne, kan det medføre skadelig
interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at interferens
ikke kan forekomme i en given installation.
Hvis udstyret forårsager skadelig interferens
i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan konstateres ved at slukke og
tænde for udstyret, anbefales brugeren at
forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp
af én eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt modtagerantennen.
– Øg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et
andet kredsløb end det, som receiveren
er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
3DK
FORSIGTIG
Du skal være opmærksom på, at alle
ændringer eller modifikationer, som ikke
udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning,
kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte
dette udstyr.
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved tilslutning
til værtscomputere og/eller periferiudstyr for
at overholde FCC-emissionsgrænserne.
Personal Audio System
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Dette udstyr må ikke placeres sammen med
eller betjenes sammen med nogen anden
antenne eller sender.
Udstyret er i overensstemmelse med de
i FCC-reglerne anførte eksponeringsgrænser
for stråling, der gælder i et ukontrolleret
miljø, og opfylder FCC-retningslinjerne for
eksponering af radiofrekvenser (RF) i tillæg
C til OET65. Dette udstyr har meget lave
niveauer af radiofrekvensenergi, der skønnes
at overholde retningslinjerne uden
evaluering af MPE (maksimal tilladelig
stråling). Men det bør installeres og betjenes
med en mindsteafstand på 20 cm mellem
strålekilden og personens krop (gælder ikke
ekstremiteter: hænder, håndled, fødder og
ankler).
4DK
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med
produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding af
dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og
andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken
angiver, at det batteri, der fulgte
med produktet, ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol
muligvis brugt sammen med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af
batteriet kan forårsage. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet
korrekt, skal produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud
af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte
batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Til kunder i Australien
Bortskaffelse af
gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres
til den godkendte repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår
spørgsmål vedrørende service eller garanti,
henvises der til de adresser, der leveres i
særskilte service- eller garantidokumenter.
5DK
Licens og varemærker
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc. registreret i USA og andre
lande. Lightning er et registreret
varemærke tilhørende Apple Inc.
• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at tilsluttes til
henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør sammen med en iPod eller
iPhone kan påvirke ydeevnen for
trådløs kommunikation.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
• N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
• Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning
og patenter, der er givet i licens fra og
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller autoriseret Microsoftunderafdeling.
6DK
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører de respektive
indehavere. I denne vejledning er ™ og ®
ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper ....... 8
Introduktion
Sikker montering af systemet..... 11
Brug af iPod/iPhone .................... 12
Indstilling af uret.......................... 13
Grundlæggende betjening
Afspilning på iPod/iPhone ......... 14
Afspilning af en USB-enhed....... 15
Bluetooth
Om den trådløse Bluetoothteknologi ....................................... 16
Lytte til musik trådløst på en
Bluetooth-enhed........................... 16
Indstilling af Bluetooth
lyd-codecs ..................................... 19
Angivelse og afbrydelse af
Bluetooth-standbytilstand........... 20
Andre funktioner
Angivelse af højttalerens
belysning........................................22
Brug af timerfunktioner...............22
Ændring af skærmen....................23
Brug af valgfrit ekstraudstyr........24
Deaktivering af enhedens
knapper (Børnelås).......................24
Indstilling/afbrydelse af den
automatiske standbyfunktion .....24
Yderligere oplysninger
Webstedet for kompatible
enheder ..........................................25
Fejlfinding......................................25
Meddelelser ...................................29
Forholdsregler...............................29
Specifikationer ..............................31
Tuner
Lytte til radioen ............................ 20
Lydjustering
Justering af lyden ......................... 21
Oprettelse af en partyatmosfære
(DJ EFFECT) ................................ 21
Valg af den lodrette lydeffekt. .... 22
7DK
Vejledning i dele og knapper
I denne vejledning forklares betjening ved hjælp af fjernbetjeningen, men den samme
betjening kan udføres ved brug af knapperne på enheden, som har de samme eller
lignende navne.
Enhed
– Set ovenfra
– Set forfra
8DK
Fjernbetjening RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (side 22)
Vælg den lodrette lydeffekt.
G FLANGER, ISOLATOR (side 21)
Vælg DJ EFFECT-typen.
H Enhed: VOLUME/DJ CONTROL +/–
Juster lydstyrken.
Juster DJ EFFECT-niveauet (side 21).
Du kan ikke bruge denne knap til at
justere lydstyrken, når DJ EFFECT er
aktiveret.
Fjernbetjening: VOLUME +*/–
Juster lydstyrken.
I BASS BAZUCA (side 21)
Vælg BASS BAZUCA-effekten.
J EQ (side 21)
Vælg den forvalgte lydeffekt.
K
(USB)-port (side 13, 14, 15)
Tilslut en valgfri iPod/iPhone- eller
USB-enhed.
L Terminal til Apple-enhed
(side 12, 14)
1 "/1 (til/standby)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
B LED SPEAKER (side 22)
Ændrer højttalerens belysning.
C VERTICAL SOUND-indikator
Lyser, når lodret lydeffekt er aktiveret.
D BLUETOOTH-indikator (side 16)
Viser Bluetooth-statussen på
systemet.
E BLUETOOTH (side 16, 18)
Tryk for at vælge funktionen
Bluetooth.
Hold knappen nede for at aktivere
Bluetooth-parring når funktionen
Bluetooth anvendes.
M Sikringsarm (side 12)
N PUSH-knap (side 12)
O m/M (tilbagespoling/hurtigt
fremad)
Hold denne nede for at finde et punkt
i et nummer eller i en fil under
afspilning.
Enhed: l/L (gå tilbage/gå
fremad)
Fjernbetjening: ./>
(gå tilbage/gå fremad)
Vælg et nummer eller en fil.
Enhed: TUNING +/–
Fjernbetjening: +/– (indstilling)
Indstil den ønskede station.
9DK
P
(N-mærke) (side 18)
Near Field Communication (NFC)
touchpunkt.
Q Enhed: FUNCTION
Fjernbetjening: FUNCTION +/–
Vælg en funktion.
R Skærmpanel
S Fjernbetjeningssensor
T
+/– (vælg mappe)
Vælg en mappe på en USB-enhed.
U Enhed: NX (afspil/pause)
Fjernbetjening: N* (afspil),
X (pause)
Start eller sæt afspilning på pause.
Hvis du vil genoptage afspilning
af USB-enheden, skal du trykke
på NX eller N.
x (stop)
Stop afspilningen.
Tryk to gange for at annullere
genoptagelse af afspilning fra
USB-enheden.
V TIMER MENU (side 13, 23)
Indstil uret og timerne.
W
Angiv indstillingerne.
X OPTIONS
Angiv eller afslut indstillingsmenu.
Y RETURN O
Vend tilbage til det forrige valg.
Z
/ / /
Vælg punkter i indstillings- eller
timermenuen.
wj TUNER MEMORY (side 21)
Indstil fast radiostation.
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Vælg afspilningstilstand for en
USB-enhed (side 15).
Vælg indstillingstilstand (side 20).
10DK
wl REPEAT/FM MODE
Lyt til en USB-enhed, et enkelt
nummer eller en enkelt fil flere
gange (side 15).
Vælg FM-modtagelsestilstand
(mono eller stereo) (side 20).
e; SLEEP (side 22)
Indstil sleep-timeren.
ea DISPLAY
Rediger oplysningerne på
skærmpanelet.
* VOLUME + og N er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener systemet.
Introduktion
Sikker montering af systemet
Introduktion
A FM-ledningsantenne
(trækkes ud i vandret
retning).
B AM-rammeantenne
C Til DVD/PC IN L-stik
D Til DVD/PC IN R-stik
E Til en stikkontakt i væggen
A Antenner
C Strøm
Find en placering og en retning, der giver
god modtagelse, når du opsætter
antennerne.
Hold antennerne væk fra netledningen og
USB-kablet for at forhindre forstyrrelser
på grund af støj.
Sæt netledningen i en stikkontakt.
Der vises en demo på skærmpanelet.
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Demonstrationen slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på stikket
ikke passer til stikkontakten, skal du koble
den fra stikket (kun for modeller, der er
udstyret med en adapter).
B DVD/PC IN L/R-stik
Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at
sætte i lydudgangstikkene på et lyd-/
videoustyr. Lyden udsendes gennem dette
system.
11DK
Isætning af batterier
– Vandret installation
Sæt de to medfølgende R6-batterier
(størrelse AA), og vend dem, som det
er vist nedenfor.
Brug af iPod/iPhone
Bemærkninger
• Brug ikke et gammelt batteri sammen med et
nyt, og lad være med at blande batterityperne.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i
længere tid, bør du tage batterierne ud for
at forhindre eventuelle skader forårsaget af
lækkende batterier og korrosion.
Installation af systemet
Systemet kan installeres enten lodret eller
vandret. Vælg installationstype på basis af
dine præferencer.
Bemærkninger
• Installer systemet vandret, når iPod nanomodellen tilsluttes til terminalen til Appleenheden.
• Sørg for at vælge den lodrette lydeffekt,
når systemet installeres lodret (side 22).
– Lodret installation
Ved tilslutning til terminalen til
Apple-enheden
Du kan tilslutte modellerne til terminalen
til Apple-enheden.
• iPod touch 5. generation
• iPod nano 7. generation
• iPhone 5
For at forhindre din iPod/iPhone i at falde
ned, skal du altid sikre din iPod/iPhone
med sikringsarmen, når du tilslutter
terminalen til Apple-enheden. Når du
tager din iPod/iPhone ud, skal du løfte
sikringsarmen, indtil den klikker og låses
fast i position, og derefter afbryde din
iPod/iPhone fra terminalen til Appleenheden.
1 Placer din iPod/iPhone
i terminalen til Apple-enheden.
2 Tryk på knappen PUSH, indtil
sikringsarmen frigøres.
Sikringsarmen svinger ud, så din iPod/
iPhone sidder fast.
12DK
Bemærkning til brugere af iPod nanomodellen
Installer ikke systemet lodret, når du bruger
iPod nano-modeller med dette system. iPod
nano-modeller kan ikke sættes fast med
sikringsarmen på grund af deres højde.
Installer systemet vandret.
Bemærkning om at tage systemet
med dig.
Bemærkninger
• Ved anvendelse af kommercielt tilgængelige
iPod/iPhone-etuier, kan den tilsluttede iPod/
iPhone muligvis ikke genkendes af systemet.
Hvis dette sker, skal du fjerne etuiet fra din
iPod/iPhone og slutte den til terminalen til
Apple-enheden.
• Når du bruger et lodret installeret system,
skal du sikre dig, at den tilsluttede iPod/
iPhone forbliver opretstående,
ikke skråtstillet.
Ved tilslutning til
Du kan ikke indstille uret
i energisparetilstand.
1 Tryk på "/1 for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU.
Hvis der vises "PLAY SET" på
skærmpanelet, skal du trykke på /
flere gange for at vælge "CLOCK" og
derefter trykke på
.
3 Tryk på
/ flere gange for
at indstille timetallet, og tryk
derefter på
.
Introduktion
Du må ikke bære systemet med en iPod/iPhone
tilsluttet. Din iPod/iPhone kan falde på gulvet
og blive beskadiget. Sony påtager sig ikke
ansvaret for nogen skade, der er forårsaget
af upassende anvendelse.
Indstilling af uret
4 Tryk på
/ flere gange for
at indstille minuttallet, og tryk
derefter på
.
-porten
Tilslut din iPod/iPhone til
-porten ved
brug af USB-kablet, der fulgte med din
iPod/iPhone.
iPod/iPhone
(medfølger ikke)
USB-kabel
(medfølger ikke)
13DK
Grundlæggende betjening
Afspilning på iPod/iPhone
x Ved tilslutning til terminalen til
Apple-enhed
1 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge funktionen iPod.
2 Placer din iPod/iPhone i
terminalen til Apple-enhed.
3 Tryk på knappen PUSH, og sæt
din iPod/iPhone fast.
4 Tryk på N.
Du kan bruge systemet som
batterioplader for en iPod/iPhone, uanset
om systemet er tændt eller slukket.
Opladeren starter, når din iPod/iPhone er
placeret i terminalen til Apple-enheden
eller er tilsluttet til
-porten.
Opladningsstatussen vises på iPod/
iPhone-skærmen.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til din iPod/
iPhone.
Sådan stopper du med at oplade en iPod/
iPhone
Tag din iPod/iPhone ud.
x Ved tilslutning til
-porten
1 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
Bemærkninger om opladning af en
iPod/iPhone
Sådan styrer du din iPod/iPhone
• Din iPod/iPhone kan ikke lades op, når den
er tilsluttet, mens systemet er slukket.
• Når din iPod/iPhone er tilsluttet terminalen
til Apple-enheden, skal du trykke på
FUNCTION +/– for at vælge iPod,
TUNER eller DVD/PC-funktionen.
• Når din iPod/iPhone er tilsluttet til
-porten, skal du trykke på
FUNCTION +/– for at vælge USB eller
BT AUDIO-funktionen.
Hvis du vil
Skal du gøre dette
Bemærkninger
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på X/x.
• Rør ikke vd terminalen til Apple-enheden.
• Systemets præstation kan variere afhængig
af specifikationerne for din iPod/iPhone.
• Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone,
– skal du holde din iPod/iPhone i den samme
vinkel som terminalen til Apple-enheden på
enheden og ikke dreje din iPod/iPhone for
at forhindre beskadigelse af terminalen.
– skal du holde i enheden med den ene hånd,
og sørge for, at du ikke trykker på
knapperne på din iPod/iPhone ved en
fejltagelse.
• Før du frakobler din iPod/iPhone, skal du
sætte afspilningen på pause.
• Hold ./> nede for at gå hurtigt tilbage
(eller hurtigt frem), mens du afspiller videoen,
hvis m/M ikke fungerer.
• Hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet, skal du
bruge VOLUME +/–. Lydstyrkeniveauet
ændres ikke, hvis du justerer det på din
iPod/iPhone.
for at vælge funktionen USB.
2 Tilslut en iPod/iPhone til
-porten.
3 Tryk på N.
Vælg et nummer Tryk på ./>.
eller kapitel i
Hold knappen nede for at
lydbog/podcast gå hurtigt fremad eller
hurtigt tilbage.
Find et punkt i et
nummer eller
kapitel i lydbog/
podcast
14DK
Sådan bruger du systemet som
batterioplader
Hold m/M nede
under afspilning, og slip
knappen ved det ønskede
punkt.
• Dette system er kun designet til iPod/iPhone
med et Lightning-stik med 8 ben. Du kan ikke
tilslutte nogen andre enheder til terminalen til
Apple-enheden.
• Hvis du vil bruge en iPod/iPhone, skal du se
i betjeningsvejledningen til din iPod/iPhone.
• Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller
beskadigede data på din iPod/iPhone, når der
bruges en iPod/iPhone med dette system.
1)
Du kan ikke vælge mappeafspilning og
"
" samtidigt.
Du kan ikke vælge vilkårlig afspilning
og gentaget afspilning samtidigt.
3) Når du slukker systemet, ryddes den
valgte Shuffle-afspilningstilstand,
og afspilningstilstanden vender tilbage
til normal afspilningstilstand.
2)
Sådan vælges gentaget afspilning
Følgende lydformater kan afspilles af
dette system:
– MP3: filtype ".mp3"
– WMA: filtype ".wma"
– AAC: filtype ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"
– WAV: filtype ".wav"
Hvis lydfilerne har ovenstående filtype,
men ikke er i de respektive formater,
kan systemet, producere støj eller fungere
forkert.
Se webstederne herunder for at få
oplysninger om kompatible USB-enheder
(side 25).
1 Tryk på FUNCTION +/– for at vælge
Tryk på REPEAT flere gange.
•
: gentager alle lydfiler på en USBenhed eller i en mappe.
•
: gentager en lydfil
Bemærkninger om USB-enheden
• Systemets afspilningsrækkefølge kan
være forskellig fra den tilsluttede digitale
musikafspillers afspilningsrækkefølge.
• Sørg for altid at slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
• Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med alle programmer til kodning/skrivning.
Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt
blev kodet med inkompatibel software, kan
disse filer producere støj eller afbrudt lyd,
eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
• Dette system kan genkende op til
– 256 lydfiler i en mappe.
– 65.536 lydfiler på en USB-enhed.
– 256 mapper på en USB-enhed.
Grundlæggende betjening
Afspilning af en
USB-enhed
USB-funktionen.
2 Tilslut en USB-enhed til
-porten.
3 Tryk på N.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE flere gange.
• Normal afspilning (tom): afspilning
af alle lydfiler i rækkefølge på USBenheden.
• Mappeafspilning ("FLDR")1): afspilning
af alle lydfiler i den angivne mappe på
USB-enheden.
• Vilkårlig afspilning ("SHUF")2)3):
afspilning af alle lydfiler i vilkårlig
rækkefølge på USB-enheden.
Sådan bruger du systemet som
batterioplader
Du kan bruge systemet som
batterioplader for USB-enheder, uanset
om systemet har en opladningsfunktion,
når systemet er tændt.
Tryk på FUNCTION +/– flere gange for
at vælge USB-funktionen.
Opladningen starter, når USB-enheden
er tilsluttet
-porten.
Opladningsstatussen vises på
skærmpanelet på USB-enheden.
Yderligere oplysninger finder du i
betjeningsvejledningen til USB-enheden.
15DK
Bluetooth
Om den trådløse
Bluetooth-teknologi
Trådløs BluetoothBluetooth-teknologi
er en kortrækkende, trådløs teknologi,
der aktiverer trådløs datakommunikation
mellem digitale enheder. Trådløs
Bluetooth-teknologi fungerer inden
for et område på ca. 10 meter.
Understøttet Bluetooth-version, profiler
og codecs
Understøttet Bluetooth-version:
• Bluetooth standardversion 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Understøttede Bluetooth-profiler:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede Bluetooth-codecs:
• SBC (Sub Band-codec)
• AAC (Advanceret lydkodning)
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren lyser eller
blinker blåt for at vise Bluetooth-status.
Systemstatus
Indikatorstatus
Bluetooth standby
Blinker langsomt
Bluetooth-parring
Blinker hurtigt
Bluetooth-tilslutning
Blinker
Bluetooth-tilslutning
er oprettet
Lyser
Parring af dette system med
en Bluetooth-enhed
Parring er en procedure, hvor Bluetoothenheder registrerer hinanden i forvejen.
Når parringsoperationen er gennemført,
er det ikke nødvendigt at udføre den igen.
Hvis din enhed er en NFC-kompatibel
smartphone, er den manuelle
parringsprocedure ikke nødvending.
1 Placer Bluetooth-enheden inden
for en meter fra systemet.
2 Tryk på BLUETOOTH på enheden
Lytte til musik trådløst på
en Bluetooth-enhed
Du kan lytte til musik fra din Bluetoothenhed via en trådløs forbindelse.
Se webstederne herunder for at få
oplysninger om kompatible Bluetoothenheder (side 25).
for at vælge Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
Bemærk!
Hvis systemet er tilsluttet til en Bluetoothenhed, skal du trykke på BLUETOOTH
for at frakoble Bluetooth-enheden.
3 Hold BLUETOOTH nede på
enheden i over to sekunder
eller mere.
"PAIRING" blinker på skærmpanelet.
16DK
4 Udfør parringproceduren på
Bluetooth-enheden.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til Bluetoothenheden.
5 Vælg modelnummeret på enheden
på skærmen af Bluetooth-enheden.
Vælg f.eks. "SONY FST-GTK37iP"
(eller FST-GTK17iP/RDH-GTK37iP/
RDH-GTK17iP).
Hvis der kræves en adgangskode på
Bluetooth-enheden, skal du indtaste
"0000".
på Bluetooth-enheden.
Når parringen er udført, og Bluetoothtilslutningen er etableret, vises
Bluetooth-enhedsnavnet på
skærmpanelet.
Afhængig af Bluetooth-enheden
kan tilslutningen starte automatisk,
når parringen er gennemført.
Du kan kontrollere Bluetoothenhedens adresse ved at trykke
flere gange på DISPLAY.
Bemærkninger
• Du kan parre op til 9 Bluetooth-enheder. Hvis
den 10. Bluetooth-enhed parres, bliver den
senest tilsluttede enhed erstattet med den nye.
• "Adgangskoden" kan afhængigt af enhed være
betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN
code", "PIN number" eller "Password" osv.
• Systemets parringsstandbystatus annulleres
efter ca. 5 minutter. Hvis parringen ikke
lykkes, skal du starte forfra ved trin 1.
• Mens det er tilsluttet til en Bluetooth-enhed,
kan dette system ikke registreres, og der kan
ikke oprettes tilslutning fra en anden
Bluetooth-enhed, som aldrig er parret før.
• Hvis du vil parre med en anden Bluetoothenhed, skal du gentage trin 1 til 6.
Sådan annulleres parringshandlingen
Hvis du vil afbryde, skal du holde
BLUETOOTH nede på enheden
i mere end 2 sekunder, indtil der
vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.
Når du rører ved systemet med en NFCkompatibel smartphone, tændes systemet
automatisk i Bluetooth-funktionen og
fortsætter derefter med at gennemføre
parring og Bluetooth-tilslutning
automatisk.
Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem digitale
forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner
og IC-tags. Takket være NFC-funktionen,
kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre touchpunktet på de
NFC-kompatible enheder.
Bluetooth
6 Foretag Bluetooth-tilslutningen
Tilslutning til en smartphone med
One-touch (NFC)
1 Download og installer appen "NFC
Easy Connect".
Download den gratis Android app fra
Google Play ved at søge efter "NFC
Easy Connect", eller åbn den ved brug
af den todimensionelle kode nedenfor.
Der skal måske betales gebyr for
datakommunikation.
Todimensional kode* til direkte
adgang
* Brug en todimensional kodelæserapp.
Bemærkninger
• Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle
lande/områder.
• Afhængig af din smartphone kan du bruge
NFC-funktionen uden at installere appen.
Hvis du gør det, er betjeningen og
specifikationerne anderledes. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen
til din smartphone.
17DK
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFCfunktion (OS: Android 2.3.3 eller
nyere, bortset fra Android 3.x)
2 Start appen "NFC Easy Connect" på
din smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.
3 Lad din smartphone berøre
N-mærket på systemet, indtil din
smartphone vibrerer.
– Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du
bruger et kommercielt tilgængeligt
smartphone-etui.
Afspilning af musik fra en
Bluetooth-enhed
Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved at
tilslutte systemet og en Bluetooth-enhed
ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
– Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheden er aktiveret.
– Parringen er gennemført.
x For en Bluetooth-enhed
1 Tryk på BLUETOOTH på enheden
for at vælge Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
2 Opret en tilslutning med
Bluetooth-enheden.
Gennemfør tilslutningen ved at følge
anvisningerne på smartphonen.
Når Bluetooth-tilslutningen er
etableret, holder BLUETOOTHindikatoren op med at blinke og
forbliver tændt. Bluetoothenhedsnavnet vises på skærmpanelet.
Du kan skifte lydkilde fra din
smartphone til en anden NFCkompatibel Bluetooth-enhed.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til Bluetoothenheden.
Tip!
Hvis parring og Bluetooth-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din
smartphone langsomt hen over N-mærket.
18DK
Den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed
tilsluttes automatisk.
Opret Bluetooth-tilslutningen fra
Bluetooth-enheden, hvis enheden
ikke er tilsluttet.
Når tilslutninger er oprettet,
vises Bluetooth-enhedsnavnet
på skærmpanelet.
3 Tryk på N.
Afhængig af Bluetooth-enheden
– skal du muligvis trykke to
gange på N.
– skal du muligvis starte afspilning af
en lydkilde på Bluetooth-enheden.
Bemærkninger
• Når systemet ikke er tilsluttet til nogen
Bluetooth-enhed, opretter systemet tilslutning
og afspiller automatisk fra den sidste tilsluttede
Bluetooth-enhed, når du trykker på N.
• Hvis du forsøger at tilslutte en anden
Bluetooth-enhed til systemet, afbrydes
tilslutningen til den aktuelt tilsluttede
Bluetooth-enhed.
x For en NFC-kompatibel smartphone
Berør N-mærket på systemet med din
smartphone for at oprette en Bluetoothtilslutning.
Start afspilning af en lydkilde på din
smartphone. Se betjeningsvejledningen til
din smartphone for at få oplysninger om
afspilning.
Sådan afbrydes tilslutningen til en
Bluetooth-enhed
x For en Bluetooth-enhed
x For en NFC-kompatibel smartphone
Berør N-mærket på systemet med din
smartphone igen.
Sletning af alle
parringsregistreringsoplysninger
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
Du kan vælge Bluetooth-lyd-codecs,
når den tilsluttede Bluetooth-enhed
understøtter Advanced Audio Coding
(AAC).
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for at
vælge "BT AAC", og tryk derefter
på
.
3 Tryk på
/ flere gange for at
vælge "ON" eller "OFF".
• ON: Advanced Audio Coding (AAC)
vælges, hvis Bluetooth-enheden
understøtter AAC.
• OFF: Sub Band-codec (SBC) er valgt.
Bluetooth
Tryk på BLUETOOTH på enheden.
Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.
Afhængig af Bluetooth-enheden kan
Bluetooth-tilslutningen blive afbrudt
automatisk, når du stopper afspilning.
Indstilling af Bluetooth
lyd-codecs
Bemærkninger
• Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis der er
valgt AAC. I tilfælde af at du ikke kan lytte til
AAC-lyd fra enheden, skal du vælge "OFF".
• Hvis du ændrer denne indstilling, mens
systemet er tilsluttet til en Bluetooth-enhed,
afbrydes tilslutningen til Bluetooth-enheden.
Foretag Bluetooth-tilslutningen igen for at
oprette tilslutning til Bluetooth-enheden igen.
1 Tryk på BLUETOOTH for at vælge
Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
Hvis systemet er tilsluttet til en
Bluetooth-enhed, vises Bluetoothenhedens navn på skærmpanelet.
Tryk på BLUETOOTH for at afbryde
tilslutningen til Bluetooth-enheden.
2 Mens du holder x nede, skal du
trykke på "/1 i ca. tre sekunder.
Der vises "BT HIST" og "CLEAR"
på skærmpanelet, og alle
parringsoplysninger slettes.
19DK
Angivelse og afbrydelse af
Bluetooth-standbytilstand
Systemet skifter til Bluetoothstandbytilstand og venter på en Bluetoothtilslutning, selv efter systemet er slukket.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for at
vælge "BT STBY", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF".
Tuner
Lytte til radioen
1 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge FM- eller AM-båndet.
2 Automatisk scanning:
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil der vises "AUTO" på
skærmpanelet. Tryk derefter på +/–.
Scanningen stopper automatisk, når
der bliver fundet en station. Derefter
lyser "TUNED" og "ST" (kun for FMstereoprogrammer) i skærmpanelet.
4 Tryk på "/1 for at slukke systemet.
Når Bluetooth-standbytilstand er
indstillet til Til, tændes systemet
automatisk, når du opretter Bluetoothtilslutningen fra Bluetooth-enheden.
Bemærk!
Systemet skifter ikke til Bluetoothstandbytilstand, hvis du sletter
parringsoplysningerne.
Hvis der ikke vises "TUNED" og
scanningen ikke stopper, skal du
trykke på x for at stoppe scanningen.
Udfør derefter manuelt indstilling
(se nedenfor).
Når du stiller ind en FM-station, der
leverer RDS-tjenester, vil oplysninger
som f.eks. tjenestenavnet eller
stationens navn blive udsendt.
Du kan kontrollere RDSoplysningerne ved at trykke
på DISPLAY flere gange.
Manuel indstilling:
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil "AUTO" og "PRESET"
forsvinder fra skærmpanelet.
Tryk derefter på +/– flere gange for
at stille ind på den ønskede station.
Tip!
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FMstereostation, skal du trykke på FM MODE flere
gange, indtil der vises "MONO" på skærmpanelet.
20DK
Sådan ændres AM-indstillingsinterval
(bortset fra europæiske, russiske og
saudiarabiske modeller)
Standardindstillingen for AMindstillingsinterval er 9 kHz (eller 10 kHz
i nogle områder).
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
1 Tryk på FUNCTION flere gange for at
vælge AM-båndet.
2 Tryk på "/1 for at slukke systemet.
3 Hold TUNING + nede, og tryk
Indstilling af faste radiostationer
Du kan gemme op til 20 FM- og 10 AMstationer som dine foretrukne stationer.
1 Indstil den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY.
Forvalgt nummer
3 Tryk på +/– flere gange for at vælge
det ønskede faste nummer, og tryk
derefter på
.
Der vises "COMPLETE" på
skærmpanelet. Stationen gemmes.
Justering af lyden
Hvis du vil
Skal du gøre dette
Forstærke
Tryk på BASS BAZUCA.
bassen og skabe
en kraftigere lyd
Vælge en forvalgt Tryk på EQ flere gange.
lydeffekt
Hvis du vil afbryde den
forvalgte lydeffekt, skal du
trykke på EQ flere gange
for at vælge "FLAT".
Oprettelse af en
partyatmosfære
(DJ EFFECT)
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
Lydjustering
samtidigt på "/1.
Der vises "9K STEP" eller "10K STEP"
på skærmpanelet.
Når du ændrer intervallet, slettes alle
faste stationer.
Lydjustering
1 Tryk på FLANGER eller ISOLATOR.
De valgte knapper lyser, og effekten
aktiveres.
• FLANGER: Opret en dyb flængende
effekt, der minder om brølet fra en
flyvemaskine.
• ISOLATOR: Isoler et specifikt
frekvensbånd ved at justere de andre
frekvensbånd. Til når du f.eks. ønsker
at fokusere på sangstemmen osv.
2 Drej DJ CONTROL +/– for at justere
effektniveauet.
Sådan deaktiveres effekten
Tryk på den valgte effektknap igen.
Sådan stilles der ind på en fast station
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil der vises "PRESET" på
skærmpanelet. Tryk derefter på +/– flere
gange for at vælge det ønskede faste
nummer.
21DK
Bemærkninger
• DJ EFFECT deaktiveres automatisk, når du
slukker systemet eller ændrer funktion eller
tunerbånd.
• Du kan ikke bruge VOLUME/DJ
CONTROL +/– til at justere lydstyrken,
når DJ EFFECT er aktiveret. Tryk på
VOLUME +/– på fjernbetjeningen for
at justere lydstyrken.
Valg af den lodrette
lydeffekt
Du kan vælge lydeffekten i henhold
til systemets installationsstil.
Aktiver den lodrette lydeffekt,
når systemet installeres lodret.
Tryk på VERTICAL SOUND på
enheden flere gange.
Andre funktioner
Angivelse af højttalerens
belysning
Du kan angive en belysning fra en række
forskellige belysningsmønstre.
Belysningen vil skabe belysningseffekter
baseret på musikkilden.
Tryk på LED SPEAKER flere gange.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres mønstret.
Sådan slukkes belysningsfunktionen
Tryk på LED SPEAKER flere gange for
at vælge "LED OFF".
Brug af timerfunktioner
Systemet tilbyder 2 timerfunktioner.
Hvis du bruger begge timere, har sleeptimer højest prioritet.
Sleep-timer
Du kan falde i søvn, mens du lytter til
musik. Systemet slukkes automatisk,
efter den forvalgte tid.
Tryk på SLEEP flere gange.
Hvis du vil afbryde sleep-timeren, skal
du trykke flere gange på SLEEP for at
vælge "OFF".
Tip!
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende
tid, før systemet slukker.
22DK
Bemærkninger til iPod/iPhonebrugeren
Play-timer
Du kan vågne op til radio, iPod/iPhone
eller USB-enhed på et forvalgt tidspunkt.
Kontroller, at du har indstillet uret.
1 Forbered lydkilden, og tryk
derefter på VOLUME +/– for at
justere lydkilden.
• Sørg for, at din iPod/iPhone ikke afspiller,
når du bruger play-timer.
• Play-timeren kan muligvis ikke aktiveres.
Dette afhænger af statussen på den tilsluttede
iPod/iPhone.
Ændring af skærmen
2 Tryk på TIMER MENU.
3 Tryk flere gange på /
Ændring af skærmtilstanden
for at
vælge "PLAY SET", og tryk
derefter på
.
4 Indstil tiden til at starte afspilning.
Tryk på DISPLAY flere gange,
mens systemet er slukket.
Demonstration
Tryk på / flere gange for at
indstille time/minut, og tryk
derefter på
.
Skærmen ændres, og indikatoren blinker,
selv hvis systemet er slukket.
5 Brug den samme procedure som
Tom skærm (energisparetilstand)
Skærmen slukkes for at bevare strøm.
Timeren og uret forsætter driften.
6 Tryk på
eller
/ flere gange for at
vælge den ønskede lydkilde,
og tryk derefter på
.
iPod/iPhone Opladningstilstand
7 Tryk på "/1 for at slukke systemet.
Sådan kontrolleres timerindstillingen,
og sådan aktiveres timeren igen
1 Tryk på TIMER MENU.
Der vises "CHARGING", og systemet
fortsætter med at oplade din iPod/iPhone.
Ur
Andre funktioner
i trin 4 til at indstille tiden til at
stoppe afspilning.
Visningen af uret skifter automatisk
til energisparetilstand efter 8 sekunder.
"TIMERSEL" blinker på skærmpanelet.
2 Tryk på .
3 Tryk på / flere gange for at vælge
"PLAY SEL", og tryk derefter på
Visning af oplysninger på
skærmpanelet.
.
Sådan afbrydes timeren
Gentag den samme procedure, og vælg
"OFF" i trin 3, og tryk derefter på
.
Bemærkninger
• Systemet tændes automatisk, før den forvalgte
tid. Hvis systemet tændes på det forvalgte
tidspunkt, eller vis "STANDBY" blinker i
skærmpanelet, afspiller play-timeren ikke.
• Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor
system et tændes, indtil afspilningen starter.
Tryk på DISPLAY flere gange under
USB-funktionen, når systemet er
tændt.
Du kan få vist følgende oplysninger:
• Den medgåede afspilningstid,
filnavn og mappenavn.
• Oplysninger om titel, kunstner og
album.
23DK
Bemærkninger
• Samlet afspilningstid for en USB-enhed
vises ikke.
• Følgende vises ikke korrekt:
– medgået afspilningstid for MP3-fil, der er
kodet ved brug af VBR (variable bit rate).
– mappe og filnavne, der ikke følger hverken
ISO9660 Level 1, Level 2 eller Joliet
i udvidelsesformatet.
• ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises,
når ID3 version 1- og version 2-tags bruges
(visning af ID3 version 2-tagoplysninger har
højest prioritet, når både ID3 version 1- og
version 2-tags bruges til en enkelt MP3-fil).
Brug af valgfrit
ekstraudstyr
1 Tryk på VOLUME – flere gange,
indtil der vises "VOL MIN" på
skærmpanelet.
2 Tilslut en valgfri enhed (side 11).
3 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge DVD/PC-funktionen.
4 Start afspilning på det tilsluttede
udstyr.
5 Tryk på VOLUME + flere gange for
at justere lydstyrken.
Bemærk!
Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk,
hvis lydstyrkeniveauet for det tilsluttede udstyr er
for lav. Juster lydstyrkeniveauet på udstyret. Hvis
du vil deaktivere automatisk standbyfunktion, kan
du se "Indstilling/afbrydelse af den automatiske
standbyfunktion" (side 24).
Deaktivering af enhedens
knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen "/1) for at undgå forkert
betjening, f.eks. på grund af børns leg.
Hold x nede på enheden i mere end
5 sekunder.
Der vises "CHILD" og "LOCK ON" på
skærmpanelet.
Du kan kun betjene systemet med
knapperne på fjernbetjeningen.
Hvis du vil afbryde, skal du holde x nede
på enheden i mere end 5 sekunder, indtil
der vises "CHILD" og "LOCK OFF" på
skærmpanelet.
Bemærk!
Børnelåsen afbrydes, når du tager
netledningen ud.
Indstilling/afbrydelse
af den automatiske
standbyfunktion
Dette system er udstyret med en
automatisk standbyfunktion. Med denne
funktion skifter systemet automatisk til
standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter,
hvis der ikke foretages nogen handling
eller udsendes lyd.
Som standard er den automatiske
standbyfunktion aktiveret.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for
at vælge "AutoSTBY", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF".
24DK
Bemærkninger
• Meddelelsen "AutoSTBY" begynder at
blinke på skærmen ca. 2 minutter før,
systemet skifter til standby.
• Den automatisk standbyfunktion virker
ikke, når tunerfunktionen anvendes.
• Systemet skifter måske ikke automatisk
til standbytilstand i følgende
situationer:
– når der registreres et lydsignal.
– under afspilning af lydfiler.
– mens den forvalgte play-timer
eller sleep-timer er i funktion.
Yderligere oplysninger
Webstedet for kompatible
enheder
Se webstederne herunder for at få de
seneste oplysninger om kompatible USBog Bluetooth-enheder.
Kunder i Latinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Kunder i USA:
<http://www.esupport.sony.com/>
Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
Fejlfinding
Bemærk, at serviceteknikeren kan
beholde eventuelle dele, der fjernes
under reparationen.
Hvis der vises "PROTECT" og "EXX"
(X er et tal) i skærmpanelet
Yderligere oplysninger
Hvis du støder på et problem med
systemet, kan du prøve at finde problemet
i fejlfindingskontrollisten herunder og
foretage rettelseshandlingen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet fortsætter.
Tag straks netledningen ud.
• Kontroller, om der er noget, der
blokerer ventilationsåbningerne
på enheden.
• Frakobl den tilsluttede USB-enhed
og iPod/iPhone. Sørg for, at der ikke
er problemer med USB-enheden og
din iPod/iPhone.
Tænd systemet, når ovenstående
punkter er kontrolleret, sæt
netledningen i igen, og tænd systemet.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
25DK
Generelt
iPod/iPhone
Systemet har skiftet til standbytilstand.
Der er ingen lyd.
• Dette er ikke en fejl. Systemet skifter
automatisk til standbytilstand i løbet af
ca. 30 minutter, hvis der ikke foretages
nogen handling eller udsendes lyd.
(side 24).
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at iPod/iPhone afspiller
musik.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
opdateret med den nyeste software.
• Juster lydstyrken.
Ur- eller timerindstillingen er
annulleret.
• Netledningen er taget ud, eller der har
været en strømforsyningsfejl. Indstil
uret (side 13) og timeren (side 22) igen.
Der er ingen lyd.
• Juster lydstyrken.
• Kontroller tilslutningen af ekstraudstyr,
hvis der er noget (side 11).
• Tænd det tilsluttede udstyr.
Der er kraftig brummen eller støj.
• Flyt systemet væk fra andre støjkilder.
• Tilslut systemet til en anden
stikkontakt.
• Installer et støjfilter (kan købes særskilt)
til netledningen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Timeren virker ikke.
• Kontroller timerindstillingen, og indstil
det korrekte klokkeslæt (side 22).
• Annuller funktionen Sleep-timer
(side 22).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern hindringer mellem
fjernbetjeningen og enheden.
• Flyt fjernbetjeningen nærmere
til enheden.
• Peg med fjernbetjeningen på
enhedens sensor.
• Udskift batterierne (R6/size AA).
• Flyt din enhed væk fra
fluorescerende lys.
Der vises "CHILD" og "LOCK", når du
trykker på en knap på enheden.
• Indstil børnelåsfunktionen til fra
(side 24).
26DK
Lyden er forvrænget.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
tilsluttet korrekt.
• Skru ned for lydstyrken.
• Indstil "EQ"-indstillingen for iPod/
iPhone til "Off" eller "Flat".
Uventede nummerændringer
forekommer under afspilningen.
• Sluk for funktionen "Shake to Shuffle"
(skift af nummer ved at ryste din iPod/
iPhone) på din iPod/iPhone, når du
lytter til musik på din iPod/iPhone ved
høj lydstyrke. Hvis denne funktion er
aktiveret, kan der forekomme uventede
nummerændringer på grund af
vibrationer, der er forårsaget af lydtryk
fra systemet.
iPod/iPhone fungerer ikke.
• Hvis batteriet til din iPod/iPhone er
tomt, vil de ikke fungere med dette
system. I en sådan situation kan du
genoplade den med en computer osv. og
derefter tilslutte den til systemet igen.
• Afslut alle kørende programmer på din
iPod eller iPhone, før du bruger den
med systemet. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til din
iPod/iPhone.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
opdateret med den nyeste software.
• Da betjeningen af systemet og din iPod/
iPhone er forskellige, kan du måske ikke
betjene din iPod/iPhone ved hjælp af
knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden. I denne situation skal du bruge
kontrolknapperne på din iPod/iPhone.
iPod/iPhone kan ikke oplades.
• Hvis batteriet til din iPod/iPhone er
tomt, vil systemet måske ikke kunne
oplade den, selvom du tilslutter den til
systemet. I en sådan situation kan du
genoplade den med en computer osv. og
derefter tilslutte den til systemet igen.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at systemet er tændt, når du
tilslutter en iPod/iPhone til systemet.
Ringetonens lydstyrke på iPhone-enhed
ændres ikke.
• Juster ringetonens lydstyrke på din
iPhone.
USB-enhed
• USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk for systemet, og tilslut
USB-enheden igen.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
• Du anvender en ikke-understøttet
USB-enhed. Se webstederne herunder
for at få oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 25).
• Sluk for systemet, og tilslut
USB-enheden igen.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Der kan være
optaget støj, da musikdata blev oprette
på grund af forhold i computeren.
Opret musikdata igen.
• Lydfilerne er kodet ved for lav
bithastighed. Send lydfiler, der er
kodet med højere bithastighed,
til USB-enheden.
• Indlæsningen kan tage lang tid
i følgende tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer
på USB-enheden.
– Filstrukturen er ekstrem kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Der vises "OVER CURRENT".
• Der er opstået et problem med
strømniveauet fra
-porten.
Sluk systemet, og fjern USB-enheden
fra porten. Kontroller, at der ikke
er problemer med USB-enheden.
Hvis dette mønster gentager sig, skal du
kontakte de nærmeste Sony-forhandler.
Fejlbehæftet skærm.
• De data, der er lagret på USB-enheden
kan være beskadigede. Send musikdata
til USB-enheden igen.
• De tegnkoder, der kan vises af dette
system, omfatter kun tal og bogstaver.
Andre tegn, der ikke kan vises, vises
som "_".
USB-enheden genkendes ikke.
• Sluk for systemet, tilslut USB-enheden
igen, og tænd derefter for systemet.
• Se webstederne herunder for at få
oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 25).
• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
I betjeningsvejledningen til
USB-enheden kan du se, hvordan
du afhjælper dette problem.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
Der vises "READING" i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen starter.
Afspilning starter ikke.
• Sluk for systemet, tilslut USB-enheden
igen, og tænd derefter for systemet.
• Se webstederne herunder for at få
oplysninger om kompatible USBenheder (side 25).
27DK
Afspilningen starter ikke med den
første fil.
• Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilningstilstand (side 15).
Lydfilen kan ikke afspilles.
• MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke
afspilles.
• Nogle AAC-filer afspilles måske ikke
korrekt.
• En AAC-fil, der har en videostream,
kan ikke afspilles.
• WMA-filer i formaterne Windows
Media Audio Lossless og Professional
kan ikke afspilles.
• USBenhed, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 or FAT32,
understøttes ikke.*
• Hvis du bruger en partitioneret
USB-enhed, kan der kun afspilles
lydfiler fra den første partition.
• Systemet kan afspille til en dybde på kun
8 mapper.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
• Lydindhold med DRM (Digital Rights
Management)-copyrightbeskyttelse
kan ikke afspilles på dette system.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32,
men nogle USB-enheder understøtter måske
ikke alle disse FAT. Se betjeningsvejledningen
til de enkelte USB-enheder for at få yderligere
oplysninger, eller kontakt producenten.
Bluetooth-enhed
Parring kan ikke foretages.
• Flyt Bluetooth-enheden nærmere til
systemet.
• Parring er måske ikke mulig, hvis der
er andre Bluetooth-enheder omkring
systemet. Hvis dette er tilfældet, skal
du slukke de andre Bluetooth-enheder.
• Kontroller, at der er indtastet korrekt
adgangskode på Bluetooth-enheden.
28DK
Det er ikke muligt at oprette tilslutning.
• Den Bluetooth-enhed, du forsøgte at
tilslutte, understøtter ikke A2DPprofilen og kan ikke tilsluttes til systemet.
• Aktiver Bluetooth-funktionen på
Bluetooth-enheden.
• Opret en tilslutning fra Bluetoothenheden.
• Parringsregistreringsoplysningerne er
blevet slettet. Udfør parringen igen.
• Mens det er tilsluttet til en Bluetoothenhed, kan dette system ikke registreres,
og der kan ikke oprettes tilslutning fra
en anden Bluetooth-enhed, som aldrig
er parret før.
• Slet parringsregistreringsoplysningerne
for en Bluetooth-enhed, og udfør
parringshandlingen igen.
Lyden stopper eller svinger op og ned,
eller forbindelsen går tabt.
• Systemet og Bluetooth-enheden er for
langt fra hinanden.
• Hvis der er hindringer mellem systemet
og din Bluetooth-enhed, skal du fjerne
eller undgå disse.
• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder
eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte dem væk.
Lyden fra din Bluetooth-enhed kan ikke
høres på systemet.
• Skru først op for lydstyrken på din
Bluetooth-enhed, og juster derefter
lydstyrken ved brug af VOLUME +/–.
Der er kraftig summen, støj eller lyden
er forvrænget.
• Hvis der er hindringer mellem systemet
og din Bluetooth-enhed, skal du fjerne
eller undgå disse.
• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder
eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte dem væk.
• Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede Bluetooth-enhed.
Tuner
NoDEVICE: Der er ikke tilsluttet en
USB-enhed.
Kraftig summen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "ST"
blinker på skærmpanelet).
NO TRACK: Der er ingen fil, som kan
afspilles, i systemet.
• Tilslut antennen korrekt.
• Skift antenneplacering og -retning for
at opnå god modtagelse.
• Tilslut en kommercielt tilgængelig
antenne.
• Rådfør dig med den nærmeste Sonyforhandler, hvis den medfølgende AMantenne er knækket af plastikstanderen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan nulstilles systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet til
standardindstillingerne.
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
1 Tag netledningen ud, og sæt den
i igen.
FUNCTION nede i ca. tre sekunder.
Der vises "NULSTIL" på skærmpanelet.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
som faste radiostationer, timer og uret,
nulstilles til standardindstillingerne fra
fabrikken.
Meddelelser
CHARGING: iPod/iPhone oplades, når
systemet er slukket (standbytilstand).
CHILD LOCK: Børnelåsen er aktiveret.
CONNECT: iPod/iPhone'en er tilsluttet
under iPod-funktionen, eller systemet
opretter tilslutning til den sidst tilsluttede
enhed under Bluetooth-funktionen.
ERROR: USB-enheden blev ikke
genkendt, eller der er tilsluttet en
ukendt enhed.
PAIRING: Systemet er i parringstilstand.
PUSH STOP: Du forsøgte at udføre
en handling, der kun kan udføres,
når afspilningen er stoppet.
READING: Systemet læser oplysninger på
USB-enheden. Nogle knapper er ikke
tilgængelige.
TIME NG: Start og slut for play-timer er
indstillet til samme tid.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Tag netledningen ud af stikkontakten,
hvis systemet ikke skal bruges i en længere
periode. Når du frakobler enheden, skal du
altid tage fat i stikket. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Hvis der kommer faste genstande eller væske
ned i systemet, skal du afbryde strømmen
til systemet og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• (Kun kunder i USA)
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade
stikben bredere end det andet og kan kun
sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke
kan sætte stikket helt ind i stikkontakten,
skal du kontakte din forhandler.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Yderligere oplysninger
2 Tryk på "/1 for at tænde systemet.
3 Tryk på "/1, mens du holder
NOT SUPPORT: En ikke-understøttet
USB-enhed er tilsluttet, USB-enheden
er tilsluttet via en USB-hub, eller der er
tilsluttet en iPod/iPhone med et tomt
batteri.
Om placering
• Placer ikke systemet i en skrå position eller
på steder, hvor der er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, eller hvor der
mangler tilstrækkelig udluftning, eller hvor
der er kraftige vibrationer, direkte sollys
eller kraftigt lys.
29DK
• Vær forsigtig ved placering af systemet på
overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter
eller misfarvning af overfladen.
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondens på
linsen i enheden, og det kan medføre fejl
i systemet. I denne situation skal du slukke
for systemet og lade det være slukket,
indtil fugten er fordampet.
Opvarmning
• Opvarmning af enheden under betjening er
normalt, og der er ingen grund til at være
nervøs.
• Undlad at røre ved kabinettet, hvis det er
brugt kontinuerligt ved en høj lydstyrke,
da kabinettet kan blive varmt.
• Bloker ikke ventilationsåbningerne.
•
På højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke
magnetisk beskyttet, og billedet på TV'er
i nærheden kan blive magnetisk forvrænget.
I denne situation skal du slukke TV'et,
vente i 15 til 30 minutter og tænde det igen.
Hvis der ikke sker nogen forbedring,
skal du flytte systemet langt væk fra TV'et.
•
Rengøring af kabinettet
Rengør dette system med en blød klud, der er
let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen form for skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
fortynder, rensebenzin eller alkohol.
•
Om Bluetooth kommunikation
•
• Bluetooth-enheder bør bruges inden for ca.
10 meters (uhindret) afstand mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde kan
blive kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en Bluetooth-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst LAN
– I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• Bluetooth-enheder og trådløst LAN (IEEE
802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd
(2,4 GHz). Når du bruger din Bluetoothenhed i nærheden af en enhed med
trådløst LAN, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens.
30DK
•
•
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
– Prøv at oprette forbindelse mellem dette
system og en Bluetooth-enhed, når du er
mindst 10 meter væk fra det trådløse LANudstyr.
– Sluk for strømmen til det trådløse LANudstyr, når du bruger din Bluetooth-enhed
inden for 10 meter.
Udsendelsen af radiobølger fra dette system
kan forstyrre driften af noget medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan resultere
i fejlfunktion, skal du altid slukke for
strømmen på dette system og Bluetoothenheder på følgende steder:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer samt på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationer, som et middel til at
garantere sikkerhed under kommunikation ved
brug af Bluetooth-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær
altid forsigtig, når du foretager kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som et resultat af
informationlækager under kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
Bluetooth-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle Bluetoothenheder, der har samme profil som dette
system.
Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette
system, skal overholde Bluetoothspecifikationerne, som foreskrevet af
Bluetooth SIG, Inc., og deres overholdelse
skal være certificeret. Men selvom en enhed
overholder Bluetooth-specifikationerne,
kan der være situationer, hvor karakteristika
eller specifikationerne i Bluetooth-enheden
gør det umuligt at oprette tilslutning, eller
kan resultere i forskellige kontrolmetoder,
visning eller betjening.
Der kan forekomme støj eller lyden kan blive
afbrudt afhængig af den Bluetooth-enhed,
der er tilsluttet dette system,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
Specifikationer
LYDEFFEKT SPECIFIKATIONER
LYDUDGANG OG TOTAL HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun modeller i USA)
Begge kanaler drevet med 3,5 ohms
belastning, fra 120 - 10.000 Hz. Nominel
50 watt pr. kanal min. RMS-effekt, uden
mere end 0,7 % total harmonisk
forvrængning fra 250 mW til nominel
udgang.
Forstærker
Følgende er mål på
Amerikansk model:
Vekselstrøm 120 V, 60 Hz
Mexicansk model:
Vekselstrøm 120 V - 240 V, 60 Hz
Andre modeller:
Vekselstrøm 120 V - 240 V, 50/60 Hz
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Udgangseffekt (nominel):
55 watt + 55 watt (ved 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
115 watt + 115 watt (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz)
Højttaler
Højttalersystem
2-vejs højttalersystem, basrefleks
Højttalerenheder
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Woofer: 200 mm (7 7/8"),
keglemembran
Indgang
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Følsomhed 1 V, impedans 47 kohm
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Følsomhed 1,5 V, impedans 47 kohm
iPod/iPhone
Terminal til Apple-enhed
Udgangsstrøm: Jævnstrøm 5 V
Maksimal udgangsstrøm: 1 A
Kompatible iPod/iPhonemodeller:
– iPod touch 5. generation
– iPod nano 7. generation
– iPhone 5
(USB)-port
Maksimal udgangsstrøm: 1 A
Kompatible iPod/iPhonemodeller:
– iPod touch 5. generation
– iPod touch 4. generation
– iPod touch 3. generation
– iPod touch 2. generation
– iPod nano 7. generation
– iPod nano 6. generation
– iPod nano 5. generation
(videokamera)
– iPod nano 4. generation (video)
– iPod nano 3. generation (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
Yderligere oplysninger
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Udgangseffekt (nominel):
100 watt + 100 watt (ved 3,5 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
125 watt (pr. kanal ved
3,5 ohm, 1 kHz)
Tweeter: 66 mm (2 5/8"),
keglemembran
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Woofer: 160 mm (6 3/8"),
keglemembran
Tweeter: 40 mm (1 5/8"),
keglemembran
Nominel impedans
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 ohm
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ohm
31DK
USB
Tuner
Understøttet format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 – 192 kbps
AAC: 48 – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse
(USB)-port: Type A
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth standardversion 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Udgang
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs:
SBC (Sub Band-codec)
AAC (Advanceret lydkodning)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt af
faktorer som hindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagelsessensitivitet, antennens ydeevne,
operativsystem, softwareprogram osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver formålet
med Bluetooth-kommunikation mellem
enheder.
32DK
FM-tuner
Indstillingsområde
Amerikanske og brasilianske modeller:
87,5 MHz - 108,0 MHz (100 kHz
interval)
Andre modeller:
87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz
interval)
AM-tuner
Indstillingsområde
Europæiske, russiske og saudiarabiske
modeller:
531 kHz - 1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
Amerikanske, latinamerikanske og
australske modeller:
530 kHz - 1.710 kHz (i trin af 10 kHz)
531 kHz - 1.710 kHz (i trin af 9 kHz)
Andre modeller:
530 kHz - 1.610 kHz (i trin af 10 kHz)
531 kHz - 1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
Generelt
Strømkrav
Amerikansk model:
Vekselstrøm 120 V, 60 Hz
Mexicansk model:
Vekselstrøm 120 V - 240 V, 60 Hz
Andre modeller:
Vekselstrøm 120 V - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
85 watt (0,5 watt i energisparetilstand)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
60 watt (0,5 watt i energisparetilstand)
Mål (b/h/d) (ca.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
(30 3/8" × 12 3/4" × 15 1/4")
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 mm × 323 mm × 385 mm
(26 3/4" × 12 3/4" × 15 1/4")
Vægt (ca.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 kg
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
FM-lednings-/AM-rammeantenne (1)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Yderligere oplysninger
33DK
©2013 Sony Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement