Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2-kanals AV-receiver til hjemmebiograf Betjeningsvejledning

4-448-425-12(1) (DK)
Multi Channel
AV Receiver
Betjeningsvejledning
STR-DH540
ADVARSEL
Til kunder i USA
Ejerens notater
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med
aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks.
tændte stearinlys).
Modellen og serienumrene findes på bagsiden
af enheden. Noter disse numre ned i området
nedenfor. Henvis til dem, når du ringer til
Sony-forhandleren vedrørende dette produkt.
Modelnr.
Serienr.
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er uisoleret
"farlig spænding" i produktets
kabinet, som kan være af en
sådan størrelse, at den udgør en
risiko for elektrisk stød for
personer.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
Dette symbol betyder, at
brugeren skal være
opmærksom på de vigtige
instruktioner i betjening og
vedligeholdelse (service) i den
vejledning, der fulgte med
apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så
længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Dette symbol betyder, at
brugeren skal være
opmærksom på den varme
overflade. Ved berøring under
normal betjening kan
overfladen være meget varm.
2DK
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1)
2)
3)
4)
5)
Læs disse instruktioner.
Gem disse instruktioner.
Tag alle advarsler alvorligt.
Følg alle instruktioner.
Anvend ikke dette apparat i nærheden af
vand.
6) Må kun rengøres med en tør klud.
7) Bloker ikke nogen ventilationsåbninger.
Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
8) Må ikke installeres i nærheden af
varmekilder såsom radiatorer, ovne eller
andre apparater (herunder forstærkere),
der producerer varme.
9) Overse ikke sikkerhedsformålet med det
polariserede eller jordbundne stik. Et
polariseret stik har to flade stikben, hvoraf
det ene er bredere end det andet. Et stik af
jordingstypen har to stikben og et tredje
jordingsstikben. Det brede, flade stikben
eller det tredje stikben har et
sikkerhedsmæssigt sigte. Hvis det
medfølgende stik ikke passer i
stikkontakten, kan du få en elektriker til at
skifte den forældede stikkontakt.
10) Beskyt strømkablet mod at blive trådt på
eller klemt, især ved stik, stikdåser og det
sted, hvor de udgår fra apparatet.
11) Brug kun udstyr/tilbehør, der er angivet af
producenten.
12) Brug kun udstyret sammen med
rullebord, konsol, stativ, beslag eller bord,
der er angivet af producenten eller solgt
sammen med apparatet. Hvis der
anvendes en vogn, skal du passe på, at
vognen ikke tipper og medfører skader,
når den skubbes med apparatet ovenpå.
13) Stikket til apparatet skal trækkes ud i
tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges
i længere tid.
14) Overlad alle serviceeftersyn til
kvalificerede serviceteknikere. Der skal
foretages service, hvis apparatet er
beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller
stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske i apparatet, eller der er faldet
genstande ned i apparatet, hvis apparatet
har været udsat for regn eller fugt, ikke
fungerer normalt eller har været tabt.
Følgende FCC-erklæring gælder
kun for den version af modellen,
som er fremstillet til salg i USA.
Andre versioner overholder
muligvis ikke tekniske FCC-regler.
BEMÆRK:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde
grænserne for en digital enhed i Klasse B i
henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne.
Grænserne har til formål at yde en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i
beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer,
bruger og kan afgive radiofrekvensenergi, og
hvis det ikke er installeret og anvendes i
henhold til instruktionerne, kan det medføre
skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan
forekomme interferens i en bestemt
installation. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens i forbindelse med radio- eller tvmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at
slukke og tænde for udstyret, anbefales
brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen
ved hjælp af én eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt modtagerantennen.
– Øg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, som receiveren er
tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
3DK
FORSIGTIG
Du skal være opmærksom på, at alle
ændringer eller modifikationer, som ikke
udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning,
kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte
dette udstyr.
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved tilslutning til
værtscomputere og/eller periferiudstyr for at
overholde FCC-emissionsgrænserne.
For at mindske risikoen for elektrisk stød skal
højttalerledningen tilsluttes apparatet og
højttalerne i overensstemmelse med følgende
instruktioner.
1) Træk vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten i væggen.
2) Skræl 10-15 mm af isoleringsmaterialet af
højttalerledningen.
3) Tilslut omhyggeligt højttalerledningen til
apparatet og højttalerne, så du ikke
kommer til at røre ved højttalerledningens
kerne med hænderne. Træk desuden
vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten i væggen, før du trækker
højttalerledningen ud af apparatet og
højttalerne.
Til kunder i Canada
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved tilslutning til
værtscomputere og/eller periferiudstyr.
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til opsamling af elektrisk og
4DK
elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet er købt.
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder inden
for EU og i andre
europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
pakken angiver, at det batteri, der fulgte med
produktet, ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan
forårsage. Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet
korrekt, skal produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i
forbindelse med produktoverholdelse baseret
på EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til de
adresser, der leveres i særskilte service- eller
garantidokumenter.
Til kunder i Australien
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
er til model STR-DH540. Modelnummeret er
placeret i det nederste højre hjørne af
frontpanelet. Illustrationerne i denne
vejledning er af den europæiske model og
kan være anderledes end din model.
Forskelle i betjening er markeret som "kun
europæisk model" i denne vejledning.
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
beskriver betjeningen af receiveren med den
medfølgende fjernbetjening. Du kan også
anvende knapperne på receiveren, hvis de har
de samme navne eller navne, der ligner dem
på fjernbetjeningen.
Om ophavsret
Denne receiver indeholder Dolby* Digital,
Pro Logic Surround og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbeltD-symbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
følgende amerikanske patentnumre:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
og andre udstedte eller anmeldte patenter i
USA eller andre steder. DTS-HD, symbolet
og DTS-HD og symbolet sammen er
registrerede varemærker tilhørende DTS,
Inc. Produktet indeholder software. ©
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMITM-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
5DK
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
der er registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere.
I denne vejledning er ™ og ® ikke angivet.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder,
at et elektronisk tilbehør er udviklet til
specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis
iPod eller iPhone og er certificeret af
udvikleren til at opfylde Apple's standarder for
ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan påvirke
ydeevnen for trådløs kommunikation.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden for
dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)"- og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoerne er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment
Inc.
"WALKMAN" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation.
MICROVAULT er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
6DK
InstaPrevue™ er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende Silicon
Image, Inc. i USA og i andre lande.
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning .... 5
Medfølgende tilbehør ...................... 9
Beskrivelse og placering af dele ... 10
Introduktion ................................... 17
Tilslutninger
1: Installation af højttalerne ......... 19
2: Tilslutning af højttalerne .......... 20
3: Tilslutning af TV'et ................... 21
4a: Tilslutning af videoudstyret ... 22
4b: Tilslutning af lydudstyret ....... 26
5: Tilslutning af antennerne ......... 27
6: Tilslutning af netledningen ...... 27
Klargøring af receiveren
Tænd for receiveren ...................... 28
Opsætning af receiveren ved
hjælp af Easy Setup ................. 28
Vejledning i betjening på
skærmen (OSD) ...................... 30
Grundlæggende betjening
Brug af indgangskildeudstyr ........ 31
Afspilning af en iPod/iPhone ....... 33
Afspilning af en USB-enhed ......... 36
Tunerbetjening
Lytte til FM/AM-radio .................. 39
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
(Preset Memory) ..................... 41
Modtagelse af
RDS-udsendelser .................... 41
(Kun modeller, der sælges
i Europa og Australien) .......... 41
Opleve lydeffekter
Valg af lydfeltet .............................. 42
Brug af funktionen
Night Mode ............................. 45
Valg af kalibreringstype ................ 45
Justering af equalizeren ................. 45
Brug af funktionen Pure Direct ... 46
Nulstilling af lydfelter til
standardindstillingerne .......... 46
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? ............. 47
Forberedelse til
"BRAVIA" Sync ....................... 47
Afspilning med et
enkelt tryk ................................ 48
Kontrol af systemlyd ..................... 49
System Power-Off .......................... 49
Scene Select ..................................... 50
Home Theatre Control ................. 50
Remote Easy Control .................... 50
Andre funktioner
Skift mellem digital og analog
lyd (INPUT MODE) .............. 51
Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign) ............. 51
Nulstilling til
fabriksstandarderne ................ 52
Justeringsindstillinger
Brug af menuen Settings ............... 53
Easy Setup ....................................... 55
Menuen Speaker Settings ............. 55
Menuen Audio Settings ................ 58
Menuen HDMI Settings ............... 59
Menuen Input Settings ................. 60
Menuen System Settings ............... 61
Betjening uden brug af OSD ........ 61
7DK
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger af
indgangsknap .......................... 66
Nulstilling af indgangsknapper .... 67
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ................................ 68
Fejlfinding ....................................... 69
Specifikationer ................................ 76
Indeks .............................................. 78
8DK
Medfølgende tilbehør
•
•
•
•
•
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Hurtig installationsvejledning (1)
Fjernbetjening (RM-AAU168) (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
FM-ledningsantenne (1)
Isætning af batterier
i fjernbetjeningen
Isæt to R6-batterier (størrelse AA)
(medfølger) i fjernbetjeningen. Sørg for at
vende batterierne korrekt.
• AM-rammeantenne (1)
Bemærkninger
• Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for
direkte sollys eller kraftige lamper. Hvis du gør
det, kan det medføre fejl.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere
tid, skal du tage batterierne ud for at undgå
skade forårsaget af lækkende batterier og
korrosion.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til deres
standardindstillinger. I så fald du skal tilknytte
indgangsknapperne igen (side 66).
• Når receiveren ikke længere reagerer på
fjernbetjeningen, skal alle batterierne udskiftes
med nye.
9DK
Beskrivelse og placering af dele
Frontpanel
A ?/1 (til/standby) (side 28, 40, 46, 52)
B ?/1 (til/standby)-indikator
Lyser på følgende måde:
Grøn: Receiveren er tændt.
Gul: Receiveren er i standbytilstand, og
– "Control for HDMI" (side 59) er
indstillet til "Til".
– "Pass Through" (side 60) er indstillet
til "Til"* eller "Auto".
Lyset slukkes, når receiveren er i
standbytilstand og funktionerne
"Control for HDMI" og "Pass
Through" er indstillet til "Fra".
* Kun for modeller for USA, Canada og
Australien.
C SPEAKERS (side 20)
Tryk flere gange for at tænde eller
slukke for højttalersystemet.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Tryk for at betjene en tuner (FM/AM).
Tryk på TUNING +/– for at søge efter
en station.
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (side 42)
F Skærmpanel (side 11)
10DK
G NIGHT MODE (side 45)
H INPUT MODE (side 51)
I DIMMER
Justerer lysstyrken på skærmpanelet i
3 niveauer.
J DISPLAY (side 66)
K Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
L PURE DIRECT (side 46)
M PURE DIRECT-indikator
Tændes, når Pure Direct-funktionen
aktiveres.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (side 32)
INPUT SELECTOR (side 29, 32, 51)
(USB)-port (side 26)
AUTO CAL MIC-stik (side 29)
PHONES-stik
Tilsluttes til hovedtelefoner.
Indikatorer på skærmpanelet
A Indgangsindikator
Lyser for at indikere den aktuelle
indgang.
E SP
Lyser, når højttalersystemet er tændt.
F Tunerindikator
HDMI
ST
Receiveren genkender det udstyr, som
er tilsluttet via et HDMI IN-stik.
Lyser, når receiveren stiller ind på en
en stereoudsendelse.
ARC
MEM
TV-indgang er valgt, og Audio Return
Channel-signalerne (ARC) er
registreret.
Tændes, når en
hukommelsesfunktion, f.eks. Preset
Memory (side 41), osv. aktiveres.
COAX
Digitalt signal sendes ind gennem
COAXIAL-stikket (side 51).
G SLEEP
Lyser, når funktionen Sleep Timer er
aktiveret (side 15).
OPT
H EQ
Digitalt signal sendes ind gennem
OPTICAL-stikket (side 51).
I D.R.C.
B D.C.A.C.
Lyser, når måleresultaterne for
funktionen "Auto Calibration"
anvendes.
C Dolby Digital Surround-indikator*
Tænder den respektive indikator, når
receiveren dekoder de tilsvarende
Dolby Digital-formatsignaler.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD)-indikator*
Tænder den respektive indikator, når
receiveren dekoder de tilsvarende
DTS-formatsignaler.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
Lyser, når equalizeren aktiveres.
Lyser, når Dynamic Range
Compression er aktiveret (side 59).
J NEO:6
Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/Musicdekoderen er aktiveret (side 43, 44).
K Dolby Pro Logic-indikator
Tænder den respektive indikator, når
receiveren udfører Dolby Pro Logicbehandling. Denne matrix surrounddekodningsteknologi kan forbedre
indgangssignalerne.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
11DK
Bemærk
Disse indikatorer lyser muligvis ikke.
Det afhænger af indstillingen for
højttalermønster.
L USB
Lyser, når der registreres en iPod/
iPhone- eller USB-enhed.
* Ved afspilning af en disk i Dolby Digital- eller
DTS-format, skal du sørge for, at du har
oprettet de digitale forbindelser, og at INPUT
MODE ikke er indstillet til "Analog" (side 51),
og at der ikke er valgt eller "Analog Direct".
12DK
Bagpanel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-afsnit
HDMI IN/OUT*-stik
(side 21, 24)
OPTICAL IN-stik
(side 21, 25)
COAXIAL IN-stik (side 26)
B TUNER-afsnit
E VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT-afsnit
(side 21, 25)
Gul
VIDEO IN/OUT*
-stik
* Du skal tilslutte HDMI TV OUT- eller
MONITOR OUT-stikket til TV'et for at se det
valgte indgangsbillede (side 21).
FM ANTENNA-stik (side 27)
AM ANTENNA-terminaler
(side 27)
C SPEAKERS-afsnit (side 20)
D AUDIO INPUT/OUTPUT-afsnit
Hvid (V)
Rød (H)
Sort
AUDIO IN-stik
(side 21, 25, 26)
SUBWOOFER OUTstik (side 20)
13DK
Strømbesparelse i standbytilstand
Fjernbetjening
Brug den leverede fjernbetjening til at
betjene receiveren og andet udstyr.
Fjernbetjeningen er indstillet til at styre
Sony lyd-/video-udstyr. Du kan ændre
indstillingen af indgangsknappen, så den
passer til det udstyr, der er tilsluttet
receiveren (side 66).
Når "Control for HDMI" (side 59) og
"Pass Through" (side 60) er indstillet til
"Fra".
B TV ?/1 1) (til/standby)
Tænder TV'er eller sætter det i
standbytilstand.
C Indgangsknapper
Vælg det udstyr, som du vil bruge. Når
du trykker på en vilkårlig indgangsknap
i standbytilstand, tændes receiveren.
Knapperne er fra starten tilknyttet til
styring af Sony-udstyr.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
REPEAT1)
Afspiller et nummer eller en mappe
flere gange.
POP UP/MENU1)
Åbner eller lukker BD-ROM'ens
pop-op-menu eller menuen på en DVD.
SHUFFLE1)
Afspiller et nummer eller en mappe i
tilfældig rækkefølge.
E
+/–
Vælger en mappe.
F AMP MENU
Viser menuen til betjening af
receiveren.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne, og tryk derefter på
for at angive/bekræfte valget.
H OPTIONS1)
Viser og vælger menupunkter fra
indstillingsmenuen.
I HOME1)
Viser startmenuen på TV-skærmen.
A ?/1 (til/standby)
Tænder receiveren eller sætter den i
standbytilstand.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
Spring, tilbage/frem, afspil, pause, stop
betjening.
TUNING +/–1)
Scanner efter en station.
14DK
D.TUNING
S PREVIEW (HDMI)
Angiver direkte tuning-tilstand.
Vælger funktionen "Preview for
HDMI".
Aktiverer et levende picture-inpicture-eksempel af HDMI-indgange,
der er tilsluttet denne receiver.
Tryk på V/v flere gange for at vælge
hver enkelt HDMI-indgangseksempel,
og tryk derefter på
for at angive/
bekræfte valget.
(Denne funktion er drevet af Silicon
Image InstaPrevue™-teknologi)
PRESET +/–1)
Vælger faste stationer eller kanaler.
MEM
Gemmer en station under betjening af
tuneren.
K SOUND FIELD +/–2)
Vælger et lydfelt (side 42).
L PURE DIRECT (side 46)
M SLEEP
Indstiller receiveren til automatisk at
slukke på et bestemt tidspunkt.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
visningen cyklisk på følgende måde:
Bemærk
Funktionen "Preview for HDMI" er
tilgængelig for HDMI BD-, DVD-, GAMEog SAT/CATV-input.
Tip
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
• Denne funktion virker ikke i de følgende
tilfælde.
– Når udstyret ikke er tilsluttet HDMIindgangsstikket.
– Når udstyr, der er tilsluttet det
understøttede HDMI-indgangsstik, ikke
er tændt.
– Den aktuelle indgang ikke er en HDMIindgang.
– Når "Fast View" er indstillet til "Off".
– Når et ikke-understøttet HDMIvideoformat (480i, 576i, 4K, nogle 3Dvideosignaler, nogle videokamerasignaler
eller VGA-signaler) sendes ind.
• Picture-in-picture-eksempelvisningen
bliver mørk, når der sendes 4K- eller nogle
3D-videosignaler ind.
Når Sleep Timer anvendes, lyser
indikatoren "SLEEP" på skærmpanelet.
Tip
Tryk på SLEEP for at kontrollere den
resterende tid, før receiveren slukker. Den
resterende tid vises på skærmpanelet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, afbrydes Sleep
Timer.
N
+/–
Justerer lydstyrken for alle højttalerne
samtidigt.
O
Slår midlertidigt lyden fra. Tryk på
knappen igen for at slå lyden til.
iPhone CTRL
P RETURN O1)
Går tilbage til den forrige menu, mens
menuen eller skærmvejledningen vises
på TV-skærmen.
Q DISPLAY1)
Viser oplysninger på skærmpanelet.
Skifter til iPod/iPhone-styringstilstand,
når der bruges en iPod/iPhone.
T AMP
Aktiverer betjening af receiveren.
U TV INPUT1)
Vælger indgangssignalet (TV-indgang
eller videoindgang).
R Numeriske knapper1)2)
Tryk for at
– forudindstille/stille ind på faste
stationer (side 41).
– vælge spornumre. Tryk på 0/10 for at
vælge spornummer 10.
– vælge kanalnumre.
1)
Se tabellen på side 16 for at få oplysninger om
de knapper, du kan bruge til at styre udstyrets
dele.
2)
Knapperne 5 og SOUND FIELD +
blindfingermarkeringer. Brug blindfingermarkeringerne som reference under betjening
af receiveren.
15DK
Bemærkninger
• Ovenstående forklaring er kun beregnet som
eksempler.
• Afhængigt af modellen af det tilsluttede udstyr,
fungerer nogle af de funktioner, der er beskrevet
i dette afsnit, muligvis ikke sammen med den
medfølgende fjernbetjening.
Styring af andet Sony-udstyr
Navn
TV
2 TV ?/1
z
Videobåndoptager
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVDafspiller
Blu-ray Discafspiller
CD-afspiller
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
R Numeriske knapper
z
wa TV INPUT
z
16DK
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Introduktion
Du kan nyde dit lyd-/videoudstyr, der er tilsluttet receiveren ved at følge nedenstående
enkle fremgangsmåde.
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Installation og tilslutning af højttalerne
(side 19, 20).
Kontrol af den tilslutning, der er
velegnet til dit udstyr
Tilslutning af TV'et og videoudstyret
(side 21, 22).
Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsstikket.
Se nedenstående illustration. Vælg den
tilslutning, der passer til stikkene på dit udstyr.
Vi anbefaler, at du tilslutter dit videoudstyr
via HDMI-tilslutning, hvis de har HDMI-stik.
Digital
Analog
Billede i høj kvalitet
Tilslutning af lydudstyret (side 26)
Forberedelse af receiveren
Se "6: Tilslutning af netledningen" (side 27) og
"Tænd for receiveren" (side 28).
Indstilling af receiveren
Se "Opsætning af receiveren ved hjælp af Easy
Setup" (side 28).
Indstilling af lydudgangsindstillingerne
på det tilsluttede udstyr.
Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd,
skal du kontrollere indstillingen for den digitale
lydudgang på det tilsluttede udstyr.
For en Sony Blu-ray Disc-afspiller skal du
kontrollere, at "Audio (HDMI)", "BD Audio
MIX Setting", "Dolby Digital/DTS", "Dolby
Digital" og "DTS" er indstillet til henholdsvis
"Auto", "Off", "Bitstream", "Dolby Digital" og
"DTS" (fra og med 1 august 2012).
Efter at have tilsluttet en PlayStation 3 til
receiveren med et HDMI-kabel skal du vælge
"Audio Output Settings" i "Sound Settings" og
vælge "HDMI" og "Automatic" (med
systemsoftware version 4.21).
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det
tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
17DK
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
Digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af digitale lydudgangsstik
for det tilsluttede udstyr. Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat [Display]
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning mellem afspilningsudstyret
og receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
[PCM]
7.1c)
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Lydsignaler udsendes i et andet format, hvis afspilningsudstyret ikke svarer til formatet.
Se betjeningsvejledningen til afspilningsudstyret angående oplysninger.
kHz afspilles med 96 kHz eller 88,2 kHz.
b)
Signaler med en samplingsfrekvens på mere end 96
c) Signalerne udsendes som 5.1-kanal.
18DK
Tilslutninger
Tilslutninger
1: Installation af højttalerne
Denne receiver giver dig mulighed for at
bruge op til et 5.2 kanals system
(5 højttalere og to subwoofere).
Tip
• Vinklen A bør være den samme.
Fuld fornøjelse af biograflignende
multikanals surroundsound kræver
5 højttalere (to fronthøjttalere, en
centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
og en subwoofer.
Eksempel på
højttalersystemkonfiguration
• Da subwooferen ikke udsender meget
retningsorienterede signaler, kan du placere
den, hvor du vil.
A Venstre fronthøjttaler
B Højre fronthøjttaler
C Centerhøjttaler
D Venstre surroundhøjttaler
E Højre surroundhøjttaler
F Subwoofer
19DK
2: Tilslutning af højttalerne
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Surroundhøjttaler
Højre
Centerhøjttaler
Venstre
B
B
A
A
B
Højre
Subwoofer*
A Monolydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerledning (medfølger ikke)
* Når du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal du slå
funktionen fra, når du ser film. Hvis den
automatiske standbyfunktion er sat til ON,
går den automatisk tilbage til standbytilstand,
afhængigt af niveauet for indgangssignalet til
subwooferen, og lyden høres muligvis ikke.
20DK
Venstre
Fronthøjttaler
Bemærk
Du kan slå højttalersystemet til og fra med
SPEAKERS-knappen (side 10).
3: Tilslutning af TV'et
TV
A**
Lydsignaler
Lyd-/videosignaler
eller
ARC
B
C*
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C HDMI-kabel (medfølger ikke)
Videosignaler
D
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Sony anbefaler, at du bruger et godkendt
HDMI-kabel eller et Sony HDMI-kabel.
D Videokabel (medfølger ikke)
21DK
Tilslutninger
Du kan se det valgte billede, når du tilslutter HDMI TV OUT- eller MONITOR OUTstikket til et TV. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en OSD (On-Screen Display skærmvisning), hvis du tilslutter HDMI TV OUT-stikket til et TV.
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Du kan opleve TV-udsendelser i
multikanals surroundsound fra
receiveren
*
Hvis TV'et er kompatibelt med ARCfunktionen (Audio Return Channel), skal du
tilslutte C.
Husk at indstille "Control for HDMI" til "On"
i menuen HDMI Settings (side 59). Hvis du vil
vælge et lydsignal ved hjælp af et andet kabel
end et HDMI-kabel (f.eks. et optisk digitalt
kabel eller et lydkabel), skal du skifte
lydindgangstilstand ved hjælp af INPUT
MODE (side 51).
** Hvis dit TV ikke er kompatibelt med ARCfunktionen, skal du tilslutte A.
Sørg for at slukke for lyden fra TV'et eller
aktivere TV'ets lydafbrydelsesfunktion.
Bemærkninger
• Tilslut en TV-skærm eller en projektor til
HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-stikket
i receiveren. Du kan muligvis ikke optage,
selvom du tilslutter optageudstyret.
• Afhængigt af status for tilslutningen mellem
TV'et og antennen kan billedet på TV'et blive
forvrænget. Hvis det er tilfældet, skal du placere
antennen længere fra receiveren.
• Når du tilslutter optiske digitale kabler, skal du
sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme digitale kabler.
Tip
• Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
• Hvis du tilslutter TV'ets lydudgangsstik til TV
IN-stikket på receiveren for at sende lyden fra
TV'et ud gennem de højttalere, der er tilsluttet
til receiveren, skal du indstille TV'ets
lydudgangsstik til "Fixed", hvis det kan skifte
mellem "Fixed" og "Variable".
Hvis du ønsker at lytte til lyden
fra TV'et
Hvis TV'et ikke understøtter funktionen
System Audio Control, skal du indstille
"HDMI Audio Out" til "TV+AMP" i
menuen HDMI Settings (side 60).
22DK
4a: Tilslutning af
videoudstyret
Brug af HDMI-tilslutning
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface ) er en grænseflade, som sender
video- og lydsignaler i digitalt format.
Betjeningen kan forenkles ved at tilslutte
udstyr, der er kompatibelt med Sony
"BRAVIA" Sync, ved brug af HDMI-kabler.
Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 47).
HDMI-funktioner
• Et digitalt lydsignal, der sendes fra
HDMI, kan høres i højttalerne tilsluttet
receiveren. Dette signal understøtter
Dolby Digital, DTS og lineær PCM. Se
"Digitale lydformater, som understøttes
af receiveren" (side 18) for at få flere
oplysninger.
• Receiveren kan modtage multikanals
lineær PCM (op til 8 kanaler) med en
samplingsfrekvens på 192 kHz eller
mindre med en HDMI-tilslutning.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
"x.v.Color (x.v.Colour)" og 4K- og
3D-transmission.
• Hvis du vil nyde 3D-billeder, skal du
tilslutte 3D-kompatibelt TV- og
videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller,
Blu-ray-optager, PlayStation 3 osv.) til
receiveren ved brug af High Speed
HDMI-kabler, bruge 3D-briller og
derefter afspille 3D-kompatibelt indhold.
• Hvis du vil nyde 4K-billeder (HDMI BD,
GAME og SAT/CATV-indgang), skal du
tilslutte 4K-kompatibelt TV- og
videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller,
Blu-ray-optager, osv.) til receiveren ved
brug af High Speed HDMI-kabler og
derefter afspille 4K-kompatibelt indhold.
Hvis du ønsker at tilslutte flere
digitale apparater, men ikke kan
finde en ubrugt indgang
Bemærkninger om HDMItilslutninger
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 51).
• DSD-signaler fra Super Audio CD sendes
ikke ind eller ud.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret kan
4K- eller 3D-billeder muligvis ikke vises.
• Se betjeningsvejledningen til alt tilsluttet
udstyr for at få yderligere oplysninger.
Tilslutning af kabler
• Før tilslutning af ledninger skal du sørge
for at frakoble vekselstrømsledningen.
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle
kablerne. Tilslut i overensstemmelse med
de tilgængelige stik på det tilsluttede
udstyr.
• Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du
bruger et standard HDMI-kabel, vises
1080p-, Deep Color- (Deep Colour), 4K
eller 3D-billeder muligvis ikke korrekt.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel
anbefales ikke. Når du tilslutter et HDMIDVI-konverteringskabel til DVI-D-udstyr,
kan lyden og/eller billedet gå tabt. Tilslut
separate lydkabler eller digitale
tilslutningskabler, og indstil derefter
"Audio Input Assign" i menuen Input
Settings (side 61), hvis lyden ikke udsendes
korrekt.
• Når du tilslutter optiske digitale kabler,
skal du sætte stikkene lige i, indtil de
klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme digitale
kabler.
Tip
Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
23DK
Tilslutninger
• Du kan se HDMI BD-, DVD-, GAME- og
SAT/CATV-input i picture-in-pictureeksempelvisningsvinduer.
Tilslutning af udstyr med HDMI-stik
Hvis dit udstyr ikke har et HDMI-stik, kan du se side 25.
Blu-ray Discafspiller
DVD-afspiller
PlayStation 3
Satellittuner, kabel-TVtuner
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
A
A
A
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler, at du bruger et godkendt
HDMI-kabel eller et Sony HDMI-kabel.
24DK
A
Tilslutning af udstyr med andre stik end HDMI-stik
Lydsignaler
Videosignaler
Tilslutninger
Satellittuner, kabel-TV-tuner
VCR, DVD-optager, Videospil
Lydsignaler
Videosignaler
eller
A
B
C
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
B
C
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Bemærk
Sørg for at ændre standardindstillingen for
knappen til VIDEO-input på fjernbetjeningen,
så du kan bruge knappen til at styre DVDoptageren. Se "Ændring af tilknytninger af
indgangsknap" (side 66).
25DK
Tilslutning af en iPod,
iPhone, USB-enhed
4b: Tilslutning af
lydudstyret
Tilslutning af Super Audio
CD-afspiller, CD-afspiller
Før tilslutning af ledninger skal du sørge
for at frakoble vekselstrømsledningen.
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller
Lydsignaler
eller
A
B
A
iPod, iPhone,
USB-enhed
A USB-kabel (medfølger ikke)
A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
26DK
6: Tilslutning af
netledningen
Før tilslutning af antennerne skal du sørge
for at frakoble netledningen.
Tilslut vekselstrømsledningen til en
stikkontakt i væggen.
AM-rammeantenne (medfølger)
Tilslutninger
5: Tilslutning af
antennerne
Vekselstrømsledning
FM-ledningsantenne
(medfølger)
Til stikkontakten i væggen
Bemærkninger
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andet udstyr.
• Sørg for at trække FM-ledningsantennen helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
27DK
Klargøring af receiveren
Tænd for receiveren
?/1
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Du kan også tænde receiveren ved hjælp af
?/1 på fjernbetjeningen. Tryk på ?/1 igen
for at slukke receiveren. "STANDBY"
blinker på skærmpanelet. Du må ikke
frakoble vekselstrømsledningen, mens
"STANDBY" blinker. Dette kan medføre
fejl.
Opsætning af receiveren
ved hjælp af Easy Setup
Du kan nemt indstille receiverens
grundlæggende indstillinger ved at betjene
receiveren i henhold til anvisningerne på
TV-skærmen.
Skift receiverens indgang på TV'et til den
indgang, som receiveren er tilsluttet.
Når du tænder receiveren for første gang,
eller efter receiveren er initialiseret, vises
Easy Setup-skærmen på TV-skærmen.
Fortsæt med at opsætte receiveren i
henhold til anvisningerne på Easy Setupskærmen.
Du kan opsætte følgende funktioner ved
hjælp af Easy Setup.
– Language
– Speaker Settings
28DK
Kommentarer om Speaker
Settings (Auto Calibration)
Denne receiver er udstyret med DCACfunktion (Digital Cinema Auto
Calibration), som gør det muligt at foretage
automatisk kalibrering på følgende måde:
• Kontrollér tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Indstil højttalerens lydstyrke.
• Mål afstanden fra hver højttaler til din
siddeposition.*
• Mål højttalerens størrelse.*
• Mål frekvenskarakteristikken (EQ).*
* Måleresultatet anvendes ikke, når der er valgt
"Analog Direct".
DCAC er designet til at opnå korrekt
lydbalance for dit lokale. Du kan imidlertid
også ændre højttalerniveauerne manuelt
efter eget ønske. Yderligere oplysninger
finder du under "Test Tone" (side 58).
Før du udfører automatisk
kalibrering
Før du udfører automatisk kalibrering, skal
du kontrollere følgende.
• Opsæt og tilslut højttalerne (side 19, 20).
• Tilslut kun den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO CAL
MIC-stikket. Tilslut ikke andre
mikrofoner til dette stik.
• Sørg for, at højttalerudgangen ikke
indstilles til "SPK OFF" (side 10).
• Frakobl hovedtelefonerne.
• Fjern eventuelle forhindringer på vejen
mellem optimeringsmikrofonen og
højttalerne for at undgå målefejl.
• Du opnår en nøjagtig måling ved at sikre,
at der ikke er støj i omgivelserne.
Bemærkninger
Sådan opsættes automatisk
kalibrering
Optimeringsmikrofon
1 Tilslut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO CAL
MIC-stikket.
2 Opsæt optimeringsmikrofonen.
Placer optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition og i samme højde som
dine ører.
Bekræft opsætning af den aktive
subwoofer
• Når du tilslutter en subwoofer, skal du
tænde subwooferen og skrue op for
lydstyrken, inden subwooferen aktiveres.
Drej på knappen LEVEL for at indstille
midterpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal du indstille
værdien til maksimum.
• Når du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standby-funktion, skal den
indstilles på OFF (deaktiveret).
Bemærk
Afhængigt af karakteristika for den subwoofer, du
bruger, kan opsætningsafstanden være en anden
end den aktuelle placering.
Når du tilslutter to subwoofere til
receiveren
Hvis du ikke kan få vist måleresultaterne af
funktionen "Auto Calibration" korrekt,
afhængigt af miljø, eller hvis du vil foretage
finjusteringer, kan du opsætte subwooferne
manuelt. Se "Manual Setup" i menuen
Speaker Settings, hvis du ønsker yderligere
oplysninger (side 56).
Sådan annulleres automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion
afbrydes, når du foretager følgende under
målingen:
– Trykker på ?/1.
– Trykker på indgangsknapperne på
fjernbetjeningen eller drejer på INPUT
SELECTOR på receiveren.
– Trykker på
.
– Trykker på SPEAKERS på receiveren.
– Ændrer lydstyrken.
– Tilslutter hovedtelefonerne.
Sådan opsættes receiveren
manuelt
Se "Justeringsindstillinger" (side 53).
29DK
Klargøring af receiveren
• Højttalerne udsender en meget høj lyd under
kalibreringen, og lydstyrken kan ikke justeres.
Tag hensyn til omgivelserne og de
tilstedeværende børn.
• Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før
automatisk kalibrering, deaktiveres
lydafbrydelsesfunktionen automatisk.
• De korrekte målinger kan muligvis ikke udføres,
eller der kan ikke udføres automatisk
kalibrering, når der anvendes specielle
højttalere, såsom dipolhøjttalere.
Vejledning i betjening på
skærmen (OSD)
Du kan få vist receiverens menu på TVskærmen og vælge den funktion, du vil
bruge, på TV-skærmen ved at trykke på
V/v/B/b og
på fjernbetjeningen.
Når du starter betjening af receiveren, skal
du sørge for først at trykke AMP på
fjernbetjeningen. Ellers vil efterfølgende
betjeninger ikke blive rettet mod
receiveren.
3
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede menu, og tryk derefter
på
for at få vist menuen.
Listen over menupunkter vises på
TV-skærmen.
Eksempel: Hvis du vælger "Watch".
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
4
Tryk på V/v flere gange for at vælge
det menupunkt, du vil justere, og
tryk derefter på
for at åbne
menupunktet.
5
Gentag trin 3 og 4 for at vælge den
ønskede parameter.
OPTIONS
HOME
Brug af menuen
1
Skift indgang for TV'et, så der vises et
billede af menuen.
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Afhængigt af TV'et kan det tage nogen
tid, før startmenuen vises på TVskærmen.
Tip
Når der vises "OPTIONS" i den nederste højre del
af OSD, kan du få vist funktionslisten ved at
trykke på OPTIONS og vælge en relateret
funktion.
Sådan vender du tilbage til den
forrige skærm
Tryk på RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på HOME for at få vist startmenuen,
og tryk derefter på HOME igen.
30DK
Oversigt over startmenuerne
Menu
Beskrivelse
Watch
Vælger den videokilde, der
skal sendes ind i receiveren
(side 31).
Listen
Sound Effects
Giver dig mulighed for at
opleve lydudvikling leveret
af forskellige af Sony's egne
teknologier og funktioner
(side 42).
Settings
Justerer receiverens
indstillinger (side 53).
Brug af
indgangskildeudstyr
?/1
Indgangsknapper
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg "Watch" eller "Listen", og tryk
derefter på
.
Listen over menupunkter vises på
TV-skærmen.
3
Vælg det ønskede udstyr, og tryk
derefter på
.
4
Tænd udstyret, og start afspilning.
31DK
Grundlæggende betjening
Vælger den musikkilde, der
skal sendes ind i receiveren
(side 31). Du kan også lytte
til FM/AM-radio på den
indbyggede receiver
(side 39).
Grundlæggende betjening
5
Tryk på 2 +/– for at justere
lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER
VOLUME på receiveren.
6
Tryk på SOUND FIELD +/- for at få det
fulde udbytte af surroundsound.
Du kan også bruge A.F.D./2CH,
MOVIE eller MUSIC på receiveren.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se side 42.
Tip
• Du kan dreje på INPUT SELECTOR på
receiveren eller trykke på indgangsknapperne
på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede
udstyr.
• Du kan justere lydstyrken på anden måde med
knappen MASTER VOLUME på receiveren
eller knappen 2 +/– på fjernbetjeningen.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for
lydstyrken
– Drej hurtigt på knappen.
– Tryk på knappen, og hold den inde.
Sådan foretages finjustering
– Drej langsomt på knappen.
– Tryk på knappen, og slip den straks.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på
.
Funktionen til afbrydelse af lyden
annulleres, når du gør følgende:
• Tryk på
igen.
• Ændrer lydstyrken.
• Slukker for receiveren.
• Udfører automatisk kalibrering.
Sådan undgår du at ødelægge
dine højttalere
Før du slukker receiveren, skal du sørge for
at skrue ned for lyden.
32DK
Afspilning af en iPod/iPhone
Du kan nyde musikindhold fra en iPod/iPhone ved at tilslutte den til
receiveren.
Se siden 26 for at få flere oplysninger om tilslutning af iPod/iPhone.
(USB)-porten på
Kompatible iPod/iPhone-modeller
iPod touch
4. generation
iPod touch
3. generation
iPod touch
2. generation
iPod nano
6. generation
iPod nano
5. generation
(videokamera)
iPod nano
4. generation
(video)
iPod nano
3. generation
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Bemærkninger
• Sony påtager sig ikke ansvaret, i tilfælde af at de data, der er optaget på iPod/iPhone, mistes eller
beskadiges, når en iPod/iPhone er tilsluttet denne receiver.
• Dette produkt er udviklet til specifikt at bruges sammen med iPod/iPhone og er certificeret til at opfylde
Apple's standarder for ydeevne.
33DK
Grundlæggende betjening
Du kan bruge følgende iPod/iPhone-modeller på denne receiver. Opdater din iPod/iPhone
med den nyeste software, før du tager den i brug.
Valg af iPod/iPhonekontroltilstand
Betjening af iPod/iPhone
ved hjælp af tilstanden
"System OSD"
Du kan vælge iPod/iPhonekontroltilstanden i OSD-menuen eller ved
at trykke på iPhone CTRL på
fjernbetjeningen.
Du kan bruge OSD-menuen til at søge i
indholdet på din iPod/iPhone.
Du kan også styre alle handlinger ved at få
vist oplysningerne på skærmpanelet, når
TV-skærmen er deaktiveret.
Betjening af iPod/iPhone ved
hjælp af tilstanden "iPod/
iPhone"
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg "Listen", og tryk derefter på
Vælg "USB", og tryk derefter på
Når der er en iPod eller iPhone
tilsluttet, vises der "iPod/iPhone" på
TV-skærmen.
34DK
Vælg det ønskede indhold på
indholdslisten, og tryk derefter på
Du kan ændre afspilningstilstanden ved
hjælp af OPTIONS på fjernbetjeningen.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
HOME
4
2
.
Sådan vælges afspilningstilstand
V/v/B/b,
2
3
Sørg for at vælge "System OSD" i
trin 4 i "Valg af iPod/iPhonekontroltilstand" (side 34).
Det valgte indhold afspilles, og
oplysningerne om musikindhold vises
på TV-skærmen.
iPhone
CTRL
1
1
Vælg "System OSD" eller "iPod/
iPhone", og tryk derefter på
.
1
Sørg for at vælge "iPod/iPhone"
i trin 4 i "Valg af iPod/iPhonekontroltilstand" (side 34).
2
Vælg det ønskede indhold i iPod/
iPhone-menuen.
.
.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte
med din iPod/iPhone, angående
oplysninger om betjening af iPod/
iPhone.
Sådan betjenes en iPod/iPhone
ved brug af fjernbetjeningen
USB
iPhone
CTRL
Bemærkninger om iPod/iPhone
iPod/iPhone-meddelelsesliste
Meddelelse og forklaring
Reading
Receiveren genkender og læser oplysninger på
din iPod eller iPhone.
Loading
N
X
m/M
Receiveren indlæser oplysninger fra din iPod
eller iPhone.
./>
x
Not supported
Der er tilsluttet en ikke-understøttet iPod eller
iPhone.
Tryk på USB, inden du bruger følgende
knapper.
No device is connected
Tryk på
Betjening
No music
N
Starter afspilning.
Der blev ikke fundet nogen musik.
X, x
Stopper afspilning
midlertidigt.
Headphones not supported
m/M
Spoler hurtigt frem eller
tilbage.
./>
Går til det forrige/næste
nummer.
Der er ikke tilsluttet en iPod eller en iPhone.
Der kommer ikke lyd ud af hovedtelefonerne,
når der er tilsluttet en iPod eller en iPhone.
iPhone CTRL Vælger iPod/iPhonekontroltilstanden.
35DK
Grundlæggende betjening
• Din iPhone/iPod oplades, når den
tilsluttes receiveren, mens receiveren er
tændt.
• Du kan ikke overføre musik til din iPod/
iPhone fra denne receiver.
• Du må ikke fjerne din iPod/iPhone under
betjeningen. For at forhindre, at din
iPod/iPhone bliver ødelagt eller
beskadiget, skal du slukke for receiveren,
når du tilslutter eller frakobler din iPod/
iPhone.
Afspilning af en USB-enhed
Produktnavn
Modelnavn
NWZ-S636F / S638F /
S639F
Du kan nyde musik fra en USB-enhed ved
at tilslutte den til (USB)-porten på
receiveren.
Se "Tilslutning af en iPod, iPhone, USBenhed" (side 26) for at få oplysninger om
tilslutning af en USB-enhed.
Følgende musikfilformater kan afspilles af
denne receiver:
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
Filformat
Filtypenavne
NWZ-S744 / S745
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
NWZ-E443 / E444 / E445
AAC*
".m4a", ".3gp",
".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
NWZ-W252 / W253
WAV
".wav"
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
* Receiveren kan ikke afspille filer, der er kodet
med DRM.
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Kompatible USB-enheder
Du kan bruge følgende Sony USB-enheder
på denne receiver.
Godkendt Sony USB-enhed
Produktnavn
Modelnavn
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
36DK
Bemærkninger
• Receiveren kan ikke læse data i NTFS-format.
• Receiveren kan ikke læse andre data end dem,
der er gemt i den første partition på et
harddiskdrev.
• Der gives ikke garanti for, at andre modeller end
dem, der er angivet her, kan anvendes.
• Der er ikke altid garanti for, at disse USBenheder kan bruges.
• Nogle af disse USB-enheder kan muligvis ikke
købes i visse lande.
• Når du formaterer ovenstående modeller, skal
du formatere ved brug af selve modellen eller
den software, som er beregnet til at formatere
den pågældende model.
• Hvis du tilslutter en USB-enhed til receiveren,
skal du sørge for at foretage tilslutningen, når
meddelelsen "Creating Library" eller "Creating
Database" ikke længere vises på USB-enheden.
Sådan betjenes USB-enheden ved
brug af fjernbetjeningen
Betjening af USB-enheden
V/v/B/b,
HOME
1
USB
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg "Listen", og tryk derefter på
.
Når USB-enheden er tilsluttet, vises
der "USB" på TV-skærmen.
3
Vælg "USB", og tryk derefter på
.
Du kan betjene USB-enheden ved
hjælp af fjernbetjeningen til
receiveren.
Oplysningerne om musikindhold vises
på TV-skærmen.
m/M
N
./>
x
X
Tryk på USB, inden du bruger følgende
knapper.
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X
Stopper afspilning
midlertidigt.
x
Stopper afspilning.
m/M
Spoler hurtigt frem eller
tilbage.
./>
Går til den forrige/næste fil.
+/–
Går til den forrige/næste
mappe.
REPEAT*
Aktiverer repeat-tilstand
(Off / One / All / Folder).
SHUFFLE*
Aktiverer shuffle-tilstand
(Off / All / Folder).
* Tryk flere gange for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
37DK
Grundlæggende betjening
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Tryk på HOME.
Bemærkninger om USB-enheden
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. For at undgå beskadigelse af
data og USB-enheden skal du slukke
receiveren, når du tilslutter eller frakobler
USB-enheden.
• Tilslut ikke receiveren og USB-enheden
gennem en USB-hub.
• Det kan tage ca. 10 sekunder, før
"Reading" vises, afhængigt af hvilken type
USB-enhed der er tilsluttet.
• Når USB-enheden er tilsluttet, læser
receiveren alle filerne på USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage længere tid at
læse USB-enheden.
• Receiveren kan læse op til
– 256 mapper (herunder mappen
"ROOT").
– 256 lydfiler for hver mappe.
– 8 mappeniveauer (træstruktur med
filer, herunder mappen "ROOT").
Det maksimale antal lydfiler og mapper
kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen.
Gem ikke andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed.
• Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med alle programmer til kodning/
skrivning, alt optagelsesudstyr og alle
optagelsesmedier. Ikke-kompatible USBenheder kan skabe støj eller afbrudt lyd
eller afspiller måske slet ikke.
• Det kræver nogen tid at starte afspilning,
hvis:
– mappestrukturen er kompleks.
– hukommelseskapaciteten er stor.
• Denne receiver understøtter ikke
nødvendigvis alle de funktioner, der er
tilgængelige i en tilsluttet USB-enhed.
• Afspilningsrækkefølgen for receiveren
kan afvige fra afspilningsrækkefølgen for
den tilsluttede USB-enhed.
• Mapper, der ikke indeholder lydfiler,
springes over.
• Ved afspilning af meget lange spor kan
nogle handlinger resultere i forsinkelser i
afspilningen.
38DK
USB-meddelelsesliste
Meddelelse og forklaring
Reading
Receiveren genkender og læser oplysninger
på USB-enheden.
Device error
USB-enhedens hukommelse blev ikke
genkendt (side 36).
Not supported
En ikke-understøttet USB-enhed er tilsluttet,
en ukendt enhed er tilsluttet, eller USBenheden er tilsluttet via en USB-hub (side 36).
No device is connected
Der er ingen USB-enhed tilsluttet, eller den
tilsluttede USB-enhed genkendes ikke.
No track
Der blev ikke fundet et spor.
FM/AM-skærm
Du kan vælge og betjene de enkelte
elementer på skærmen ved at trykke på
V/v/B/b og .
Tunerbetjening
Lytte til FM/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Før du bruger den,
skal du sørge for at have tilsluttet FM- og
AM-antennerne til receiveren (side 27).
Tip
Indstillingsskalaen til direkte tuning er vist
nedenfor.
FM
AM
USA, Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australien
50 kHz
9 kHz
* AM-indstillingsskalaen kan ændres (side 40).
Numeriske
knapper
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Vælg "Listen" i startmenuen, og tryk
derefter på
.
2
Vælg "FM" eller "AM" i menuen, og
tryk derefter på
.
FM- eller AM-menulisten vises på TVskærmen.
1 Frekvensindikator (side 40)
2 Liste over faste stationer (side 41)
Automatisk indstilling på en
station (Auto Tuning)
Vælg "Tuning +" eller "Tuning –", og tryk
derefter på
.
Vælg "Tuning +" for at scanne lave til høje
frekvenser, vælg "Tuning –" for at scanne
føje til lave frekvenser.
Receiveren indstiller scanningen, så snart
den modtager en station.
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
1 Stil ind på den station, du ønsker at
lytte til, ved hjælp af Auto Tuning,
Direct Tuning (side 40), eller vælg den
ønskede faste station (side 41).
2 Tryk på OPTIONS.
3 Vælg "FM Mode", og tryk derefter
på
.
4 Vælg "Mono", og tryk derefter på .
39DK
Tunerbetjening
Område
Direkte indstilling på en
station (Direct Tuning)
Ændring af AMindstillingsskalaen
Du kan indtaste en stations frekvens
direkte ved hjælp af de numeriske taster.
(Kun modeller, der sælges i USA og
Canada)
1
2
Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til
enten 9 kHz eller 10 kHz ved hjælp af
knapperne på receiveren.
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen, og tryk derefter
på
.
?/1
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1,350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
* Tryk på 0 kun for modeller i Europa og
Australien.
Tip
Hvis du har stillet ind på en AM-station, skal
du indstille retningen af AMrammeantennen for at opnå en optimal
modtagelse.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
"– – – .– – MHz" eller "– – – – kHz" vises,
og derefter vender skærmen tilbage til den
aktuelle frekvens.
Kontroller, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 1
til 3. Hvis du ikke kan stille ind på en
station, anvendes frekvensen muligvis ikke
i området.
40DK
TUNING MODE
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Tryk på ?/1 på receiveren, mens du
holder TUNING MODE nede.
Den aktuelle AM-indstillingsskala
skifter til 9 kHz (eller 10 kHz).
Hvis du vil nulstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz), skal du gentage
ovenstående procedure.
Bemærkninger
• Afhængigt af indstillingerne kan det tage nogen
tid for receiveren at ændre AM-tuningsskalaen.
• Alle faste stationer slettes, når du ændrer
indstillingsskalaen.
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
(Preset Memory)
Du kan gemme op til 30 FM- og 30 AMstationer som dine foretrukne stationer.
Navngivning af faste
stationer (Name Input)
Vælg "FM" eller "AM" i menuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Select Preset", og tryk derefter
på
.
3
Vælg den faste station, du vil
navngive, tryk på
, og tryk
derefter på OPTIONS.
4
Vælg "Name Input", og tryk derefter
på
.
5
Tryk flere gange på V/v for at vælge
et tegn, og tryk derefter på b.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Stil ind på den station, du ønsker at
forudindstille ved hjælp af Auto
Tuning (side 39) eller Direct Tuning
(side 40).
2
Vælg "Preset Memory", og tryk
derefter på
.
3
Vælg et forudindstillet nummer,
og tryk derefter på
.
Du kan flytte indtastningspositionen
tilbage og frem ved at trykke på B/b.
Du kan angive et navn på op til 8 tegn.
6
Gentag trin 5 for at indtaste tegnene
et for et, og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Stationen lagres med det
forudindstillede nummer.
4
Gentag trin 1 til 3 for at gemme en
anden station.
Sådan gemmes en station:
• AM-bånd: AM 1 til AM 30
• FM-bånd: FM 1 til FM 30
Stille ind på faste stationer
1
Vælg "FM" eller "AM" i menuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Select Preset", og tryk
derefter på
.
3
Vælg den ønskede faste station,
og tryk derefter på
.
Faste numre fra 1 til 30 er tilgængelige.
Modtagelse af RDSudsendelser
(Kun modeller, der sælges i Europa
og Australien)
Denne receiver giver dig mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System),
så radiostationer kan sende yderligere
oplysninger sammen med det almindelige
programsignal. Denne modtager har
praktiske RDS-funktioner, såsom Program
Service-navnedisplay. RDS er kun
tilgængelig for FM-stationer.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der har en RDStjeneste, ligesom de heller ikke leverer den
samme type tjenester. Hvis du ikke er bekendt
med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte dine lokale radiostationer for at få
oplysninger.
41DK
Tunerbetjening
1
Du skal blot vælge en station på
FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der yder
RDS-tjenester, vises programtjenestenavnet* på TV-skærmen og
skærmpanelet.
* Hvis der ikke modtages en RDS-udsendelse,
vises der ikke et programtjenestenavn.
Bemærkninger
• RDS kan ikke fungere korrekt, hvis den station,
du har stillet ind på, ikke sender RDS-signalet,
eller hvis signalstyrken er svag.
• Nogle bogstaver, som kan vises på TVskærmen, kan ikke vises på skærmpanelet.
Tip
Mens et programtjenestenavn vises, kan du
kontrollere frekvensen ved at trykke på DISPLAY
flere gange (side 66).
Opleve lydeffekter
Valg af lydfeltet
Denne receiver kan oprette multikanals
surroundsound. Du kan vælge én af de
optimerede lydfelter fra receiverens
forudprogrammerede lydfelter.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Sound Field", og tryk
derefter på
.
3
Vælg det ønskede lydfelt.
Tip
• Du kan trykke på SOUND FIELD +/– på
fjernbetjeningen flere gange for at vælge det
ønskede lydfelt.
• Du kan også bruge A.F.D./2CH, MOVIE eller
MUSIC på receiveren.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2 kanals lydtilstand
• Auto Format Direct-tilstand (A.F.D.):
Denne tilstand giver dig mulighed for at
lytte til hi-fi-lyd og vælge
dekodningstilstanden til lytning til en
2-kanals stereolyd som multikanalslyd.
• 2-kanals lydtilstand: Du kan skifte lyden
til 2 kanals lyd, uanset optageformaterne
for den anvendte software, det tilsluttede
afspilningsudstyr eller lydfeltindstillingerne på receiveren.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Forudindstiller lyden, som den blev
optaget/kodet uden tilføjelse af
surroundeffekter.
For modeller i USA og Canada genererer
denne receiver dog et lavfrekvenssignal
som output til subwooferen, når der ikke er
noget LFE-signal.
42DK
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Udsender 2 kanals venstre/højre signaler
fra alle højttalere. Imidlertid udsendes
lyden muligvis ikke fra bestemte højttalere
afhængigt af højttalerindstillingerne.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Receiveren udsender kun lyden fra venstre/
højre fronthøjttaler. Der kommer ingen lyd
fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder omgår
fuldstændig behandlingen af lydfeltet, og
multikanals surroundformaterne mikses
ned til 2 kanaler.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Bemærk
Du kan ikke vælge "Analog Direct", når du vælger
BD, DVD, GAME og USB som indgang.
Filmtilstand
Du kan få glæde af surroundsound blot ved
at vælge en af receiverens forudprogrammerede lydfelter. De bringer den
spændende og stærke lyd fra biografer ind i
dit hjem.
x HD-D.C.S.
HD-D.C.S. (HD Digital Cinema Sound) er
Sony’s nye innovative hjemmebiografteknologi, der benytter de nyeste
teknologier til akustisk og digital
signalbehandling. Den er baseret på
præcise responsmålingsdata fra et studie til
masterindspilninger.
x PLII Movie
Udfører Dolby Pro Logic II Moviedekodning. Denne indstilling er ideel til
film, der er kodet i Dolby Surround. Denne
tilstand kan yderligere gengive lyd i 5.1kanal, så du kan se videoer af overspillede
eller gamle film.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Udfører DTS Neo:6 Cinema-tilstandsdekodning. En kilde, der er optaget i
2 kanals format, dekodes til 5 kanaler.
43DK
Opleve lydeffekter
Du kan skifte til lyden for den valgte
indgang til 2-kanals analog indgang. Denne
funktion giver dig mulighed for at nyde
analoge kilder med høj kvalitet.
Når du anvender denne funktion, kan kun
lyden og niveauet i den forreste højttaler
indstilles.
Med denne tilstand kan du nyde Blu-rayog DVD-film derhjemme, ikke blot med
lyd af høj kvalitet, men også den bedste
lydbaggrund, lige som filmens lydtekniker
havde tilsigtet i mastering-processen.
Du kan vælge effekttypen for HD-D.C.S. på
følgende måde.
• Dynamic: Denne indstilling er egnet til et
miljø, hvor der er en del genlyd, samtidig
med at der mangler en følelse af rum
(hvor lydabsorption ikke er tilstrækkelig).
Den understreger lydens reflektion og
gengiver lyden som i en stor klassisk
biograf. Således understreges rumfølelsen
som i et dubbing-studie, og der skabes et
unikt akustisk felt.
• Theater: Denne indstilling er egnet til en
almindelig dagligstue. Den gengiver
lydens tilbagekastning ligesom i en
biograf (dubbing-studie). Den egner sig
bedst til at se indhold, der er optaget på en
Blu-ray Disc, når du ønsker
biografatmosfære.
• Studio: Denne indstilling er egnet til en
almindelig dagligstue med det relevante
lydudstyr. Den gengiver lydens
tilbagekastning, som opstår, når en
teaterlydkilde remikses til en Blu-ray Disc
til et lydstyrkeniveau, der er egnet til
hjemmebrug. Niveauet af refleksion og
tilbagekastning af lyd holdes på et
minimum. Men samtaler og
surroundeffekter gengives livagtigt.
Musiktilstand
Du kan få glæde af surroundsound blot ved
at vælge en af receiverens forudprogrammerede lydfelter. De bringer den
spændende og stærke lyd fra biografer og
koncertsale ind i dit hjem.
x Hall (HALL)
Gengiver akustikken i en klassisk
koncertsal.
x Jazz Club (JAZZ)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x Live Concert (CONCERT)
Gengiver akustikken i en live koncertsal
med 300 pladser.
Når der tilsluttes
hovedtelefoner
Du kan kun vælge dette lydfelt, hvis
hovedtelefonerne er tilsluttet receiveren.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Denne tilstand vælge automatisk, hvis du
anvender hovedtelefoner (undtagen
"Analog Direct"). Standard 2-kanals
stereokilder omgår fuldstændig
behandlingen af lydfeltet, og multikanals
surroundformaterne mikses ned til
2 kanaler, undtagen LFE-signaler.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
Giver fornemmelsen af et stort
friluftsstadion.
Denne tilstand vælges automatisk, hvis du
anvender hovedtelefoner, når der er valgt
"Analog Direct".
Udsender de analoge signaler uden
equalizerbehandling, lydfeltbehandling osv.
x Sports (SPORTS)
Hvis du tilslutter en subwoofer
Giver fornemmelsen af en
sportsudsendelse.
Denne receiver generer et lavfrekvenssignal
som output til subwooferen, når der ikke er
noget LFE-signal, hvilket er en
lavpaslydeffekt udsendt fra en subwoofer
som et 2-kanals signal. Lavfrekvenssignalet
genereres imidlertid ikke til "Neo:6
Cinema" eller "Neo:6 Music", når alle
højttalerne er indstillet til "Large".
Vi anbefaler indstilling af subwooferens
afskæringsfrekvens så højt som muligt for
at få fuldt udbytte af kredsløbet til
omdirigering af Dolby Digital-bassen.
x Stadium (STADIUM)
x Portable Audio (PORTABLE)
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede fra
din transportable lydenhed. Denne
funktion er ideel til MP3 og anden form for
komprimeret musik.
x PLII Music
Udfører Dolby Pro Logic II Musictilstandsdekodning. Denne indstilling er
ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Udfører DTS Neo:6 Musictilstandsdekodning. En kilde, der er optaget
i 2 kanals format, dekodes til 5 kanaler.
Denne indstilling er ideel til normale
stereokilder, såsom CD'er.
44DK
Bemærkninger om lydfelter
• Afhængigt af indstillingerne af
højttalermønstret kan nogle lydfelter
være utilgængelige.
Tip
• Du kan også indstille funktionen Night Mode til
Til og Fra ved at bruge NIGHT MODE på
receiveren (side 10).
• Når Night Mode er aktiveret, hæves niveauet for
bas, diskant og effekt, og "D.Range Comp."
indstilles automatisk til "On".
Valg af kalibreringstype
Du kan vælge den ønskede
kalibreringstype, når der er udført
automatisk kalibrering. Se "Calibration
Type" (side 56) for at få flere oplysninger.
Justering af equalizeren
Du kan bruge følgende parametre til at
indstille tonekvaliteten (bas/diskantniveau) for fronthøjttalerne.
Bas
Brug af funktionen Night
Mode
Denne funktion giver dig mulighed for at
bevare biografmiljøet ved lav lydstyrke.
Når du ser en film sent om natten, kan du
høre dialogen tydeligt, selv ved lav
lydstyrke. Denne funktion kan bruges
sammen med andre lydfelter.
Diskant
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Equalizer", og tryk derefter
på
.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
3
2
Vælg forstærkning for "Bass" eller
"Treble", og tryk derefter på
.
Vælg "Night Mode", og tryk derefter
på
.
4
3
Juster forstærkningen, og tryk
derefter på
.
Vælg "On" eller "Off", og tryk derefter
på
.
Bemærk
Denne funktion virker ikke, når der er valgt
"Analog Direct".
45DK
Opleve lydeffekter
• Lydfelterne til musik og film fungerer
ikke i følgende tilfælde.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio eller Dolby TrueHD
med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz modtages.
– Der er valgt "Analog Direct".
• "PLII Movie", "PLII Music", "Neo:6
Cinema" og "Neo:6 Music" fungerer ikke,
når højttalermønsteret er indstillet til 2/0
eller 2/0.1.
• Når et af lydfelterne til musik er valgt,
udsender subwooferen ingen lyd, hvis alle
højttalerne er indstillet til "Large" i
menuen Speaker Settings. Imidlertid
udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder
LFE-signaler.
– front- eller surroundhøjttalerne er
indstillet til "Small".
– der er valgt "Multi Stereo", "PLII
Movie", "PLII Music", "HD-D.C.S." eller
"Portable Audio".
Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
• Når frekvenserne for Bass og Treble er faste.
• Receiveren kan afspille signaler ved en lavere
samplingsfrekvens end den oprindelige
samplingsfrekvens for indgangssignaler,
afhængigt af lydformatet.
Nulstilling af lydfelter til
standardindstillingerne
Sørg for at bruge knapperne på receiveren
til at foretage denne handling.
?/1
MUSIC
Brug af funktionen
Pure Direct
I tilstanden Pure Direct kan du lytte til hifi-lyd. Når Pure Direct er aktiveret, slukkes
skærmpanellyset for at undertrykke den
støj, der påvirker lydkvaliteten. Du kan
bruge funktionen Pure Direct med alle
indgange.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Pure Direct”, og tryk derefter
på
.
3
Vælg "On" eller "Off", og tryk derefter
på
.
Bemærk
Når funktionen Pure Direct er valgt, fungerer
"Equalizer", "Night Mode", "Auto Volume" og
"D.Range Comp." ikke.
Tip
Du kan også bruge knappen PURE DIRECT på
fjernbetjeningen eller receiveren til at aktivere
eller deaktivere funktionen Pure Direct.
Sådan afbrydes Pure Direct
Funktionen Pure Direct afbrydes, når du
gør følgende:
– Tryk på PURE DIRECT igen.
– Skift lydfeltet.
– Skift sceneindstilling på TV'et
(Scene Select).
– Skift indstillingen for "Equalizer",
"Night Mode", "Auto Volume" eller
"D.Range Comp.".
46DK
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MUSIC nede, mens du trykker
på ?/1.
"S.F. CLEAR" vises på skærmpanelet,
og alle lydfelterne nulstilles til
standardindstillingen.
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync-funktionen giver
mulighed for kommunikation mellem
Sony-produkter, f.eks. TV, Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller, AV-forstærker
osv., der understøtter funktionen Control
for HDMI.
Ved tilslutning af Sony-udstyr, der er
kompatibelt med funktionen "BRAVIA"
Sync med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen på følgende måde:
• One-Touch Play (side 48)
• System Audio Control (side 49)
• System Power-Off (side 49)
• Scene Select (side 50)
• Home Theatre Control (side 50)
• Remote Easy Control (side 50)
Vi anbefaler, at du tilslutter receiveren til
apparater med "BRAVIA" Sync.
Bemærkninger
• Du kan bruge funktionerne "One Touch Play",
"System Audio Control" og "System Power-Off"
med udstyr af andet fabrikat end Sony.
Kompatibilitet med alt udstyr af andet fabrikat
end Sony garanteres ikke.
• Funktionerne "Scene Select" og "Home Theatre
Control" er Sony egne funktioner. De kan ikke
betjenes med udstyr af andet fabrikat end Sony.
• Udstyr, der ikke er kompatibelt med "BRAVIA"
Sync, kan ikke aktivere disse funktioner.
Receiveren er kompatibel med funktionen
"Control for HDMI-Easy Setting".
• Hvis dit TV er kompatibelt med
funktionen "Control for HDMI-Easy
Setting", kan du indstille receiverens og
afspilningsudstyrets funktion Kontrol til
HDMI automatisk ved at indstille
Kontrol til HDMI-funktionen på dit TV
(side 47).
• Hvis dit TV ikke er kompatibelt med
funktionen "Control for HDMI-Easy
Setting", kan du indstille funktionen
Kontrol til HDMI for receiveren,
afspilningsudstyret og TV'et individuelt
(side 48).
Hvis dit TV er kompatibelt med
funktionen "Control for HDMIEasy Setting"
1 Tilslut receiveren, TV'et og
afspilningsudstyret via HDMI-tilslutning
(side 21).
(Det respektive udstyr skal være
kompatibelt med funktionen Control for
HDMI).
2 Tænd receiveren, TV'et og
afspilningsudstyret.
3 Aktiver funktionen Control for HDMI
for TV'et.
Funktionen Control for HDMI på
receiveren og alt det tilsluttede udstyr
aktiveres samtidigt. Vent, indtil der vises
"COMPLETE" på skærmen.
Opsætningen er fuldført.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger om indstilling af det.
47DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
Control for HDMI er en fælles standard for
den kontrolfunktion, der anvendes af
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) til HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Forberedelse til
"BRAVIA" Sync
Hvis dit TV ikke er kompatibelt
med funktionen "Control for
HDMI-Easy Setting"
V/v/b,
HOME
1 Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2 Vælg " Settings" i startmenuen, og tryk
3
4
5
6
7
8
9
derefter på
.
Menuen Settings vises på TV-skærmen.
Vælg "HDMI Settings", og tryk derefter
på .
Vælg "Control for HDMI", og tryk
derefter på
.
Vælg "On", og tryk derefter på
.
Funktionen Control for HDMI er
aktiveret.
Tryk på HOME for at forlade OSDmenuen.
Vælg HDMI-indgangen på receiveren
og TV'et, så de matcher HDMIindgangen på det tilsluttede udstyr, så
billedet fra det tilsluttede udstyr vises.
Slå funktionen Control for HDMI for det
tilsluttede udstyr til.
Hvis funktionen Control for HDMI for
det tilsluttede udstyr allerede er
aktiveret, behøver du ikke at ændre
indstillingen.
Gentag trin 7 og 8 for andet udstyr,
som du ønsker skal bruge funktionen
Control for HDMI.
Se betjeningsvejledningen til det
respektive udstyr angående oplysninger
om indstilling af TV'et og det tilsluttede
udstyr.
Bemærkninger
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
tilslutningen, skal du udføre trinene i "Hvis dit
TV er kompatibelt med funktionen "Control for
HDMI-Easy Setting" eller (side 47) eller "Hvis
dit TV ikke er kompatibelt med funktionen
"Control for HDMI-Easy Setting" (side 48).
• Før du udfører "Control for HDMI-Easy
Setting" på TV'et, skal du sørge for først at tænde
TV'et og andet tilsluttet udstyr, herunder
receiveren.
• Hvis afspilningsudstyret ikke fungerer, efter at
du har foretaget indstillingerne for "Control for
HDMI-Easy Setting", skal du vælge indstillingen
Control for HDMI på afspilningsudstyret.
• Hvis det tilsluttede udstyr ikke understøtter
"Control for HDMI-Easy Setting" men
understøtter Control for HDMI, skal du
indstille funktionen Control for HDMI for det
tilsluttede udstyr, før du udfører "Control for
HDMI-Easy Setting" fra TV'et.
Afspilning med et
enkelt tryk
Når du starter afspilning af det udstyr,
der er tilsluttet receiveren via en HDMItilslutning, forenkles betjeningen af
receiveren og TV'et på følgende måde:
Receiver og TV
Tænder (kun i standbytilstand)
Skifter til den relevante HDMI-indgang
Hvis du angiver "Pass Through" til "Auto"
eller "On"* (side 60) og derefter indstiller
receiveren til standbytilstand, kan lyd og
billede kun udsendes fra TV'et.
* Kun for modeller for USA, Canada og
Australien.
Bemærkninger
• Kontroller, at funktionen System Audio Control
er indstillet til "On" ved brug af TV-menuen.
• Afhængigt af TV'et vises begyndelsen af
indholdet muligvis ikke.
• Afhængigt af indstillingerne, tænder receiveren
muligvis ikke, når "Pass Through" er indstillet til
"Auto" eller "On".
48DK
Tip
Du kan også vælge udstyr, der er tilsluttet, f.eks.
en Blu-ray/DVD-afspiller, fra TV-menuen.
Receiveren og TV'et skifter automatisk til den
relevante HDMI-indgang.
Kontrol af systemlyd
Du kan nyde TV-lyden fra de højttalere,
der er tilsluttet receiveren ved en enkel
betjening.
Du kan anvende funktionen Kontrol af
systemlyd ved hjælp af TV-menuen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
Receiver
• Tænder (kun i
standbytilstand)
• Skifter til den
relevante HDMIindgang
Minimerer TV'ets
lydstyrke
Sender TV-lyd ud
Du kan også bruge funktionen Kontrol af
systemlyd på følgende måde.
• Hvis du tænder receiveren, mens TV'et er
tændt, aktiveres funktionen System
Audio Control automatisk, og lyden fra
TV'et udsendes gennem de højttalere, der
er tilsluttet receiveren. Hvis du imidlertid
slukker receiveren, udsendes lyden fra
TV-højttalerne.
• Når du lytter til lyden fra tv'et igennem
højttalerne, der er sluttet til receiveren,
kan du indstille lydstyrken eller slå lyden
midlertidigt fra ved at bruge
fjernbetjeningen til TV'et.
System Power-Off
Når du slukker TV'et ved brug af tænd/
sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening,
slukkes receiveren og det tilsluttede udstyr
automatisk.
Du kan også bruge receiverens
fjernbetjening til at slukke for TV'et.
TV ?/1
Tryk på TV ?/1.
TV, receiver og det tilsluttede udstyr
slukkes.
Bemærkninger
• Indstil TV-strømforsyningens funktion til
intern lås til til, før du bruger funktionen System
Power-Off. Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
• Afhængigt af det tilsluttede udstyrs tilstand,
slukkes det muligvis ikke.
Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede
udstyr angående oplysninger.
Bemærkninger
• Hvis System Audio Control ikke virker i
overensstemmelse med din TV-indstilling,
skal du se i betjeningsvejledningen til TV'et.
49DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
TV
Aktiverer Kontrol af
systemlyd
• Når "Control for HDMI" indstilles til "On",
angives indstillingerne for "HDMI Audio Out" i
menuen HDMI Settings automatisk på basis af
indstillingerne for System Audio Control
(side 60).
• Hvis TV'et tændes før receiveren, udsendes der
et kort øjeblik ikke lyd fra TV'et.
Scene Select
Remote Easy Control
Den optimale billedkvalitet og det optimale
lydfelt vælges automatisk i henhold til den
scene, der er valgt på dit TV.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger om betjening.
Du kan bruge TV-fjernbetjeningen til at
betjene receiverens menu.
Vælg, at receiveren (AV AMP) skal
genkendes af TV'et.
Bemærk
Bemærkninger
Lydfeltet skifter muligvis ikke, afhængigt af TV'et.
• Receiveren genkendes som "(Tuner
(AV AMP))" af TV'et.
• Dit TV skal være kompatibelt med linkmenuen.
• Afhængig af TV'ets type vil nogle af
betjeningerne ikke være tilgængelige.
Overensstemmelsestabel
Sceneindstilling på TV'et
Lydfelt
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Hvis et "Home Theatre Control"kompatibelt TV tilsluttes til receiveren,
vises der et ikon for internetbaserede
programmer på det tilsluttede TV.
Du kan skifte en indgang på receiveren eller
skifte lydfelter ved brug af dit TV's
fjernbetjening. Du kan også justere
niveauet for centerhøjttaler eller subwoofer
eller justere indstillingerne for "Dual
Mono" (side 59) eller "A/V Sync." (side 58).
Bemærk
Hvis du vil bruger funktionen Home Theatre
Control, skal dit TV kunne få adgang til en
bredbåndsservice. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
50DK
• Analog: Angiver de analoge
lydsignaler, der anvendes til AUDIO
IN (L/R)-stik.
Andre funktioner
Bemærkninger
Skift mellem digital og
analog lyd
(INPUT MODE)
Når du tilslutter udstyr til både digitale og
analoge lydindgange på receiveren, kan du
låse lydindgangstilstanden til enhver af
dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale, du vil se.
1
2
• Baseret på indgangen vises "------" i
skærmpanelet, og du kan ikke vælge andre
tilstande.
• Når "Analog Direct" anvendes, indstilles
lydindgangen "Analog". Du kan ikke vælge
andre tilstande.
Brug af andre
lydindgangsstik
(Audio Input Assign)
Du kan også anvende indgangsknapperne på fjernbetjeningen.
Du kan tilknytte de digitale indgangsstik til
en anden indgang, hvis stikkenes
standardindstillinger ikke svarer til det
tilsluttede udstyr.
Når du har tilknyttet indgangsstikkene
igen, kan du bruge indgangsknappen (eller
INPUT SELECTOR på receiveren) til at
vælge det udstyr, du har tilsluttet.
Eksempel:
Når du tilslutter DVD-afspilleren til
OPTICAL IN 1-stikket (SAT/CATV).
– Tilknyt OPTICAL IN 1-stikket
(SAT/CATV) til "DVD".
Tryk på INPUT MODE flere gange på
receiveren for at vælge
lydindgangstilstanden.
Den valgte lydindgangstilstand vises
på skærmpanelet.
• Auto: Giver digitale lydsignaler
fortrinsret. Hvis der er mere end én
digital tilslutning, har HDMIlydsignaler fortrinsret.
Hvis der ikke er digitale lydsignaler,
vælges de analoge lydsignaler. Hvis
TV-indgang er valgt, har ARCsignalerne (Audio Return Channel)
fortrinsret. Hvis TV'et ikke er
kompatibelt med ARC-funktionen,
er de digitale optiske lydsignaler
valgt.
Hvis funktionerne Control for
HDMI i både receiveren og TV'er
ikke er aktiveret, fungerer ARC ikke.
• OPT: Angiver de digitale
lydsignaler, der sendes til
OPTICAL-stikket.
• COAX: Angiver de digitale
lydsignaler, der sendes til
COAXIAL-stikket.
1
Vælg " Settings" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Input Settings", og tryk
derefter på
.
3
Vælg "Audio Input Assign", og tryk
derefter på
.
4
Vælg navnet på den indgang, du vil
tilknytte.
5
Vælg de lydsignaler, du vil knytte til
den indgang, du har valgt i trin 4, ved
brug af V/v/B/b.
6
Tryk på
.
51DK
Andre funktioner
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge indgangen.
Indgangsnavn
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Lydindgangsstik, OPT1
der kan tildeles
OPT2
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
Ingen
a*
a*
a*
a
a*
a
* Standardindstilling
Bemærkninger
• Hvis du tilknytter den digitale lydindgang, ændres indstillingen INPUT MODE måske automatisk.
• En ny tilknytning er tilladt for hver indgang.
Nulstilling til
fabriksstandarderne
Du kan rydde alle huskede indstillinger og
vende tilbage til fabriksindstillingerne for
receiveren ved at foretage følgende
procedure. Denne procedure kan også
bruges til at initialisere receiveren, før den
anvendes første gang.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren
til at foretage denne handling.
?/1
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
Der vises "CLEARING" på
skærmpanelet i et stykke tid, hvorefter
der vises "CLEARED !".
Ændringer eller justeringer af
indstillingerne stilles nu tilbage til
standardindstillingerne.
52DK
3
Justeringsindstillinger
Vælg det ønskede menupunkt,
og tryk derefter på
.
Eksempel: Hvis du vælger "Speaker
Settings".
Brug af menuen Settings
Du kan justere forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter osv. ved brug
af menuen Settings.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
Vælg den ønskede parameter,
og tryk derefter på
.
HOME
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Sådan vender du tilbage til den
forrige skærm
Tryk på RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på HOME for at få vist startmenuen,
og tryk derefter på HOME igen.
2
Vælg " Settings" i menuen, og tryk
derefter på
for at aktivere
menutilstanden.
Menuen Settings vises på TV-skærmen.
Justeringsindstillinger
53DK
Menuen Settings
Settings
Easy Setup
(side 55)
Speaker Settings
(side 55)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(side 58)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(side 59)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(side 60)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(side 61)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size
feet
meter
Bemærk
De menuparametre, der er vist på TV-skærmen, afhænger af de aktuelle indstillinger eller statussen for
det valgte ikon.
54DK
Bemærk
Easy Setup
Kører Easy Setup igen for at angive
grundlæggende indstillinger. Følg
vejledningen på skærmen (side 28).
Menuen Speaker Settings
Du kan indstille hver højttaler manuelt.
Du kan også indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
Højttalerindstillingerne gælder kun for den
aktuelle lytteposition.
x Auto Calibration
Giver dig mulighed for at udføre
automatisk kalibrering fra din
siddeposition.
1 Følg den vejledning, der vises på
TV-skærmen, og tryk derefter på
.
Målingen starter om fem sekunder.
Målingen tager ca. 30 sekunder at udføre
med en testtone.
Når målingen er afsluttet, høres et bip,
og skærmen skifter.
Hvis du ændrer placeringen af højttalerne,
anbefales det, at du udfører automatisk
kalibrering for at få det fulde udbytte af
surroundsound.
Tip
• Du kan ændre afstandsenheden i "Distance
Unit" i menuen Speaker Settings (side 58).
• Højttalerens størrelse ("Large"/"Small")
bestemmes af lavfrekvenskarakteristikken.
Måleresultatet kan variere afhængigt af
optimeringsmikrofonen og højttalerne samt
rummets form. Det anbefales, at du anvender
måleresultaterne. Du kan også ændre disse
indstillinger i menuen Speaker Settings. Gem
måleresultatet først, og prøv derefter at ændre
indstillingerne.
Sådan kontrolleres resultaterne af
automatisk kalibrering
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at
kontrollere den fejlkode eller advarsel, du
fik i "Auto Calibration" (side 55).
Vælg "WRN Check" i trin 2 i "Auto
Calibration" (side 55), og tryk derefter
på
.
Hvis der vises en advarsel, skal du
kontrollere meddelelsen og bruge
receiveren uden at ændre noget.
Du kan eventuelt udføre en automatisk
kalibrering igen.
Bemærk
Hvis der vises en fejlkode på skærmen,
henvises der til "Meddelelsesliste efter
automatisk kalibrering" (side 56).
derefter på
.
• Retry: Udfører den automatiske
kalibrering igen.
• Save&Exit: Gemmer måleresultaterne
og afslutter indstillingen.
• WRN Check: Viser advarsel angående
måleresultaterne. Se "Meddelelsesliste
efter automatisk kalibrering" (side 56).
• Exit: Afslutter indstillingen uden at
gemme måleresultaterne.
3 Gem måleresultatet.
Vælg "Save&Exit" i trin 2.
Kontroller fejlen, og udfør automatisk
kalibrering igen.
1 Tryk på
.
Der vises "Retry?" på TV-skærmen.
2 Vælg "Yes", og tryk derefter på .
3 Gentag trin 1 til 3 i "Auto Calibration"
(side 55).
55DK
Justeringsindstillinger
2 Vælg det ønskede element, og tryk
Når "Error Code" vises
Meddelelsesliste efter automatisk
kalibrering
Skærm og forklaring
Error Code 30
Der er hovedtelefonerne tilsluttet PHONESstikket på receiveren. Fjern hovedtelefonerne,
og udfør automatisk kalibrering igen.
Error Code 31
SPEAKERS er indstillet til "OFF". Angiv en
anden højttalerindstilling, og foretag
automatisk kalibrering igen.
Error Code 32
Error Code 33
Højttalerne blev ikke fundet eller er ikke
tilsluttet korrekt.
• Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet,
eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
• Enten den venstre eller den højre
surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er
tilsluttet korrekt, og foretag automatisk
kalibrering igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er tilsluttet
korrekt, men fejlkoden stadig vises, kan kablet
til optimeringsmikrofonen være beskadiget
eller tilsluttet forkert.
Warning 40
Målingen er fuldført, og der er registreret et
højt støjniveau. Du kan opnå bedre resultater,
hvis du gør et nyt forsøg i rolige omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaleren og
mikrofonen er muligvis for kort.
Øg afstanden, og udfør målingen igen.
Warning 43
Afstanden til og placeringen af en subwoofer
kan ikke registreres. Dette kan skyldes støj.
Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
No Warning
Der er ingen advarselsoplysninger.
56DK
Tip
Måleresultaterne kan variere afhængigt at
subwooferens placering. Der er imidlertid ingen
problemer, selvom du fortsætter med at bruge
receiveren med denne værdi.
x Calibration Type
Giver dig mulighed for at vælge
kalibreringstypen, efter du har udført
automatisk kalibrering og gemt
indstillingerne.
• Full Flat: Gør målingen af frekvensen fra
hver højttaler flad.
• Engineer: Indstiller
frekvenskarakteristikkerne for "Sony's
standard for lytterum".
• Front Ref.: Indstiller karakteristika for
alle højttalere, så de svarer til
karakteristika for fronthøjttaleren.
• Off: Slår equalizerniveauet for Auto
Calibration fra.
x Speaker Pattern
Giver dig mulighed for at vælge det
højttalermønster, der svarer til det
højttalersystem, du bruger.
x Manual Setup
Gør det muligt at indstille hver højttaler
manuelt på skærmen "Manual Setup".
Du kan også indstille højttalerlydstyrken,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Sådan justeres højttalerlydstyrken
Du kan justere hver højttalers niveau (front
venstre/højre, center, venstre/højre
surround, subwoofer).
1 Vælg den højttaler, som du vil justere
niveauet for, og tryk derefter på .
2 Vælg den ønskede parameter under
"Level", og tryk derefter på
.
3 Juster lydstyrken for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere lydstyrken fra -10,0 dB til
+10,0 dB i intervaller af 0,5 dB.
Bemærk
Når et af lydfelterne til musik er valgt, udsender
subwooferen ingen lyd, hvis alle højttalerne er
indstillet til "Large" i menuen Speaker Settings.
Imidlertid udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder LFEsignaler.
– front- eller surroundhøjttalerne er indstillet til
"Small".
– der er valgt "Multi Stereo", "PLII Movie", "PLII
Music", "HD-D.C.S." eller "Portable Audio".
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver højttaler
Du kan justere afstanden fra
siddepositionen til hver højttaler (front
venstre/højre, center, surround venstre/
højre, subwoofer).
1 Vælg den højttaler på skærmen, som
du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter
på
.
2 Vælg den ønskede parameter under
"Distance", og tryk derefter på
.
3 Juster afstanden for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1 m 0 cm til
10 m 0 cm (3 fod 3 tommer til 32 fod
9 tommer) i intervaller på 1 cm
(1 tomme).
Bemærkninger
• Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret
kan nogle parametre være utilgængelige.
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
Bemærk
Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
Tip
• Indstillingerne for "Large" og "Small" for hver
højttaler bestemmer, hvorvidt den interne
lydprocessor afskærer bassignalet fra den
pågældende kanal.
Når bassen fra en kanal afskæres, sender
kredsløbet til omdirigering af bassen de
tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller
andre "Large"-højttalere.
Da bassen imidlertid har en vis
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
den, hvis det er muligt. Derfor kan du, selv ved
brug af små højttalere, indstille dem til "Large",
hvis du ønsker at udsende basfrekvenserne til
den pågældende højttaler. Hvis du på den anden
side bruger en stor højttaler, men foretrækker
ikke at udsende basfrekvenserne fra denne
højttaler, skal du indstille den til "Small".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end du
foretrækker, skal du indstille alle højttalerne til
"Large". Hvis der ikke er nok bas, kan du
anvende equalizeren til at fremhæve
basniveauerne.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "Small",
indstilles center- og surroundhøjttalerne også
automatisk til "Small".
• Hvis du ikke bruger subwooferen, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "Large".
57DK
Justeringsindstillinger
Sådan justeres størrelsen af hver
højttaler
Du kan justere hver højttalers størrelse
(front venstre/højre, center, venstre/højre
surround).
1 Vælg den højttaler, som du vil justere
størrelsen for, og tryk derefter på .
2 Vælg den ønskede parameter under
"Size", og tryk derefter på
.
3 Juster størrelsen for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
• Large: Hvis du tilslutter store
højttalere, som effektivt gengiver
basfrekvenser, skal du vælge "Large".
Normalt skal du vælge "Large".
• Small: Hvis lyden er forvrænget eller
mangler surroundeffekter, når du
hører multikanals surroundsound,
skal du vælge "Small" for at aktivere
kredsløbet til at omdirigere bassen og
udsende basfrekvenserne for hver
kanal fra subwooferen eller andre
"Large"-højttalere.
x Crossover Freq. (Speaker
crossover frequency)
Giver dig mulighed for at indstille
højttalernes basdelefrekvens, og at
højttalerstørrelsen er indstillet til "Small" i
menuen Speaker Settings. Den målte
højttalerdelefrekvens er indstillet for hver
højttaler efter den automatiske kalibrering.
1 Vælg parameteren under den højttaler,
som du vil justere delefrekvensen for,
og tryk derefter på
.
2 Juster værdien, og tryk derefter på .
x Test Tone
Gør det muligt at vælge testtonetypen på
skærmen "Test Tone".
Tip
• Hvis du vil indstille niveauet for alle højttalerne
samtidig, skal du trykke på 2 +/–. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på receiveren.
• Den indstillede værdi vises på TV-skærmen
under justeringen.
Sådan sendes testtonen ud gennem
hver højttaler
Du kan sende testtonen ud gennem
højttalerne i en sekvens.
1 Vælg "Test Tone", og tryk derefter
på
.
2 Vælg "Test Tone" igen, og tryk derefter
på
.
3 Juster parameteren, og tryk derefter
på
.
• Off
• Auto: Testtonen udsendes fra hver
højttaler i sekvens.
4 Vælg den højttaler, som du vil justere
højttalerniveauet for, og tryk derefter
på
.
5 Juster lydstyrken for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
x Distance Unit
Giver dig mulighed for at vælge
måleenheden til indstilling af afstande.
• feet: Afstanden vises i fod.
• meter: Afstanden vises i meter.
58DK
Menuen Audio Settings
Du kan justere indstillinger for lyden efter
din egen smag.
x Night Mode
Giver dig mulighed for at bevare
biografmiljøet ved lav lydstyrke. Se "Brug af
funktionen Night Mode" (side 45) for at få
flere oplysninger.
x Equalizer
Giver dig mulighed for at justere bas- og
diskantniveauet for fronthøjttalere. Se
"Justering af equalizeren" (side 45) for at få
flere oplysninger.
x Sound Field
Giver dig mulighed for at vælge en
lydeffekt, der skal anvendes på
indgangssignaler. Se "Opleve lydeffekter"
(side 42) for at få flere oplysninger.
Du kan indstille funktionen for hver
indgang uafhængigt.
x A/V Sync. (Synkroniserer lyd
med videoudsendelse)
Gør det muligt at forsinke lyden for at
minimere tidsforskydningen mellem lyd
og video.
• On (forsinkelsestid: 60 ms): Lyden
forsinkes, så tidsforskellen mellem lyden
og billedet minimeres.
• Off (forsinkelse: 0 ms): Lyden forsinkes
ikke.
Bemærkninger
• Denne funktion er nyttig, når du bruger en stort
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
• Forsinkelsen afhænger af lydformat, lydfelt,
højttalermønster og indstillinger af
højttalerafstand.
x Auto Volume
Denne receiver kan justere lydstyrken
automatisk afhængigt af indgangssignalet
eller indholdet fra det tilsluttede udstyr.
Denne funktion er f.eks. nyttig, når lyden af
en reklame er højere end TV-programmerne.
• On
• Off
Bemærkninger
• Sørg for at skrue ned for lyden, før du slår denne
funktion til/fra.
• Da denne funktion kun er tilgængelig, når
Dolby Digital-, DTS- eller lineære PCMsignaler sendes ind, kan lydstyrken pludselig
øges, når du skifter til andre formater.
• Denne funktion virker ikke i de følgende
tilfælde.
– Der modtages lineære PCM-signaler med en
samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
– Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS 96/24-, DTS-HD Master Audio- eller
DTS-HD High Resolution Audio-signaler
modtages.
x Dual Mono (valg af sprog til
digital udsendelse)
Giver dig mulighed for at komprimere
dynamikområdet for lydsporet. Dette kan
være nyttigt, når du ønsker at se film ved
lav lydstyrke sent om natten.
Komprimering af dynamikområde er kun
muligt med Dolby Digital-lydkilder.
• On: Komprimering af dynamikområdet
er beregnet til optagelsesteknikeren.
• Auto: Dynamikområdet komprimeres
automatisk.
• Off: Dynamikområdet komprimeres ikke.
Menuen HDMI Settings
Du kan justere de krævede indstillinger for
udstyr, der er tilsluttet HDMI-stikket.
x Control for HDMI
Gør det muligt at slå funktionen Control
for HDMI til eller fra. Se "Forberedelse til
"BRAVIA" Sync" (side 47) for at få flere
oplysninger.
• On
• Off
Bemærkninger
• Når du indstiller "Control for HDMI" til "On",
ændres "HDMI Audio Out" muligvis
automatisk.
• Når receiveren er i standbytilstand, lyser
?/1-indikatoren på frontpanelet gul, hvis
"Control for HDMI" er indstillet til "On".
59DK
Justeringsindstillinger
Giver dig mulighed for at vælge det sprog,
du ønsker, når du lytter til dobbeltlyd i en
digital udsendelse, hvis funktionen er
tilgængelig. Denne funktion virker kun for
Dolby Digital-kilder.
• Main/Sub: Lyden på hovedsproget
udsendes gennem den venstre
fronthøjttaler, og lyden på undersproget
udsendes gennem den højre
fronthøjttaler samtidigt.
• Main: Lyden på hovedsproget udsendes.
• Sub: Lyden på undersproget udsendes.
x D.Range Comp. (Dynamic
Range Compression)
x Pass Through
Gør det muligt at udsende HDMI-signaler
til TV'et, når receiveren er i
standbytilstand.
• On*: Når receiveren er i standbytilstand,
udsender den konstant HDMI-signaler
fra receiverens HDMI TV OUT-stik.
• Auto: Når TV'et tændes, mens receiveren
er i standbytilstand, udsender receiveren
HDMI-signaler fra receiverens HDMI TV
OUT-stik. Sony anbefaler denne
indstilling, hvis du anvender et TV, der er
kompatibelt med "BRAVIA" Sync. Denne
indstilling sparer strøm i standbytilstanden
sammenlignet med "On"-indstillingen.
Bemærk
Denne funktion kan kun fungere, når "Control
for HDMI" er indstillet til "On".
• Off: Receiveren udsender ikke HDMIsignaler, når den er i standbytilstand.
Tænd receiveren for at anvende det
tilsluttede udstyrs kilde på TV'et. Denne
indstilling sparer strøm i standbytilstanden sammenlignet med "On"indstillingen.
* Kun for modeller for USA, Canada og
Australien.
Bemærk
Når der vælger "Auto", kan det tage lidt længere
tid for billedet og lyden at komme fra TV'et, end
når der vælges "On".
Bemærkninger
• Afspilningsudstyrets lydkvalitet afhænger af
TV’ets lydkvalitet, f.eks. antallet af kanaler,
samplingsfrekvensen osv. Hvis TV'et er
forsynet med stereohøjttalere, er lyden fra
receiveren også i stereo som fra TV'et, selvom
du afspiller multikanals kilde.
• Når du tilslutter receiveren til et videoudstyr
(projektor, osv.), udsendes lyden muligvis
ikke fra receiveren. I dette tilfælde, skal du
vælge "AMP".
x Subwoofer Level
Giver dig mulighed for at indstille niveauet
for subwooferen til 0 dB eller +10 dB, når
der sendes PCM-signaler ind via en HDMItilslutning. Du kan indstille niveauet for
hver indgang, hvortil der er tilknyttet et
HDMI-indgangsstik, uafhængigt.
• Auto: Indstiller automatisk niveauet til
0 dB eller +10 dB, afhængigt af lydstream.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Giver dig mulighed for at indstille
betjening af Fast View.
• Auto: Du kan vælge en HDMIindgangsmetode, der er hurtigere end det
normale valg.
• Off: Funktionerne Fast View og
PREVIEW (HDMI) er ikke tilgængelige.
x HDMI Audio Out
Gør det muligt at indstille HDMIlydsignaludgang fra det afspilningsudstyr,
der er tilsluttet receiveren via en HDMItilslutning.
• AMP: HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsudstyret udsendes kun til de
højttalere, der er tilsluttet receiveren.
Multikanals lyd afspilles uforandret.
Bemærk
Der udsendes ikke lydsignaler fra TV’ets
højttaler, når "HDMI Audio Out" er indstillet
til "AMP".
• TV+AMP: Lyden udsendes fra TV’ets
højttaler og fra de højttalere, der er
tilsluttet receiveren.
60DK
Menuen Input Settings
Du kan justere indstillingerne for
receiverens tilslutninger og andet udstyr.
x Input Mode
Giver dig mulighed for låse
lydindgangstilstanden til, når du tilslutter
udstyr til både digitale og analoge
lydindgangsstik.
Se "Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE)" (side 51) for at få flere
oplysninger.
x Input Edit
x Auto Standby
Giver dig mulighed for at indstille følgende
elementer for hver indgang.
• Watch: Viser en indgang til menuen
Watch.
• Listen: Viser en indgang til menuen
Listen.
• Watch+Listen: Viser en indgang til
menuerne Watch og Listen.
Du kan indstille receiveren til at skifte til
standbytilstand automatisk, når du ikke
betjener receiveren, eller når der ikke er
nogen signaler til receiveren.
• On: Skifter til standbytilstand efter ca.
30 minutter.
• Off: Skifter ikke til standbytilstand.
x Audio Input Assign
• Denne funktion virker ikke, når der er valgt
"FM"- eller "AM"-indgang.
• Hvis du anvender den automatiske
standbytilstand og sleep-timeren samtidigt,
har sleep-timeren højere prioritet.
Giver dig mulighed for at indstille de(t)
lydindgangsstik, der er knyttet til hver
indgang.
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 51) for at få
flere oplysninger.
x Name In
Giver dig mulighed for at indtaste et navn
på op til 8 tegn for indgange og få det vist.
Det er nemmere at genkende angivelserne
på skærmen, hvis det er udstyret, der er
navngivet, og ikke stikkene.
1 Vælg "Name In", og tryk derefter på .
2 Vælg den indgang, du vil navngive, og
tryk derefter på .
3 Tryk på V/v flere gange for at vælge et
tegn, og tryk derefter på b.
Du kan flytte indtastningspositionen
tilbage og frem ved at trykke på B/b.
4 Gentag trin 3 for at indtaste tegnene et
for et, og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Betjening uden brug
af OSD
Du kan betjene din receiver ved brug af
skærmpanelet, selvom TV'et ikke er
tilsluttet receiveren.
AMP MENU
V/v/B/b,
ETURN O
Brug af menuen på
skærmpanelet
1
Tryk på AMP MENU.
Menuen vises i receiverens
skærmpanel.
2
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede menu, tryk derefter
på
.
x Language
3
Giver dig mulighed for at vælge sproget til
meddelelserne på skærmen.
• English
• French
• German
• Spanish
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den parameter, du vil justere, og tryk
derefter på
.
4
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede indstilling, og tryk
derefter på
.
Du kan justere receiverens indstillinger.
61DK
Justeringsindstillinger
Menuen System Settings
Bemærkninger
Sådan vender du tilbage til
forrige skærm
Tryk på B eller RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
Bemærk
Nogle parametre og indstillinger kan blive vist
nedtonet på skærmpanelet. Dette betyder, at de
enten er utilgængelige eller låste og ikke kan
ændres.
62DK
Oversigt over menuerne
De følgende funktioner er tilgængelige i hver menu. Se side 61 for at få oplysninger om at
navigere gennem menuer.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Auto Calibration
settings
[<AUTO CAL>]
Auto Calibration start
[A.CAL START]
Level settings
[<LEVEL>]
Speaker settings
[<SPEAKER>]
Settings
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Test toneb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Front left speaker level
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB til FL +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Front right speaker level
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB til FR +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Center speaker levelb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB til CNT +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround left speaker levelb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB til SL +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround right speaker levelb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB til SR +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Subwoofer levelb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB til SW +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Speaker pattern
[SP PATTERN]
3/2,1 til 2/0 (8 mønstre)
Front speakers sizeb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Center speaker sizeb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Surround speakers sizeb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Front left speaker distance
[FL DIST.]
FL 1,00 m til FL 10,00 m
(FL 3'3" til FL 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
Front right speaker distance
[FR DIST.]
FR 1,00 m til FR 10,00 m (FR 3'3"
til FR 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
Center speaker distanceb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m til CNT 10,00 m
(CNT 3'3" til CNT 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
63DK
Justeringsindstillinger
Auto Calibration typea)
[CAL TYPE]
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Settings
Surround left speaker distanceb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m til SL 10,00 m
(SL 3'3" til SL 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
Surround right speaker distanceb) SR 1,00 m til SR 10,00 m (SR 3'3"
[SR DIST.]
til SR 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
Subwoofer distanceb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m til SW 10,00 m
(SW 3'3" til SW 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme)
Distance unit
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Front speakers crossover
frequencyd)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Center speaker crossover
frequencyd)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Surround speakers crossover
frequencyd)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Input mode
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Naming inputs
[NAME IN]
Se "Name In" (side 61) for at få
flere oplysninger.
Digital audio input assignment
[A. ASSIGN]
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 51)
for at få flere oplysninger.
Surround settings
[<SURROUND>]
Effect levele)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ settings
[<EQ>]
Front speakers bass level
[BASS]
BASS –10 dB til BASS +10 dB
(i intervaller på 1 dB)
Front speakers treble level
[TREBLE]
TREBLE –10 dB til TREBLE
+10 dB (interval på 1 dB)
FM station receiving mode
[FM MODE]
STEREO, MONO
Naming preset stations
[NAME IN]
Se "Navngivning af faste stationer
(Name Input)" (side 41) for at få
flere oplysninger.
Input settings
[<INPUT>]
Tuner settings
[<TUNER>]
64DK
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Settings
Audio settings
[<AUDIO>]
Night mode
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Synchronizes audio with video
output
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Advanced auto volume
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Digital broadcast language
selection
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dynamic range compression
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONf), AUTO, OFF
HDMI audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI subwoofer level
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast view
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Auto standby mode
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
HDMI settings
[<HDMI>]
System settings
[<SYSTEM>]
Version
[VER. x.xxx]g)
a)
Du kan kun vælge denne indstilling, når du har udført automatisk kalibrering og gemt indstillingerne.
b)
Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret kan nogle parametre og indstillinger være
utilgængelige.
Justeringsindstillinger
c)
xxx repræsenterer en højttalerkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
d)
Du kan kun vælge denne parameter, hvis din højttaler er indstillet til "SMALL".
e) Du kan kun vælge denne parameter, hvis du vælger "HD-D.C.S." som lydfelt.
f)
Kun for modeller for USA, Canada og Australien.
g)
x.xxx repræsenterer et versionsnummer.
65DK
Sådan vises oplysningerne på
skærmpanelet
På skærmpanelet vises forskellige
oplysninger om receiverstatus, f.eks.
lydfelt.
1 Vælg den indgang, du vil kontrollere
oplysningerne for.
2 Tryk på AMP, og tryk derefter på
DISPLAY flere gange.
Hver gang du trykker på DISPLAY,
ændres skærmen cyklisk på følgende
måde.
Indeksnavn for indgang1) t Den
indgang, du har valgt t Det lydfelt, der i
øjeblikket anvendes2) t Lydstyrkeniveau
t Stream-oplysninger3)
Hvis du lytter til FM- og AM-radio
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger
af indgangsknap
Du kan ændre startindstillingerne for
indgangsknapperne, så de passer til
udstyret i dit system. Hvis du f.eks. tilslutter
en Blu-ray afspiller til SAT/CATV-stikket
på receiveren, kan du indstille SAT/CATVknappen på fjernbetjeningen til at styre
Blu-ray afspilleren.
Bemærk
Du kan ikke ændre tilknytninger for TV,
TUNER- og USB-indgangsknapperne.
Navn på fast station1) t Frekvens t
Det lydfelt, der i øjeblikket anvendes2)
t Lydstyrkeniveau
TV ?/1
Indgangsknapper
Hvis du ser RDS-udsendelser
(Kun modeller, der sælges i
Europa og Australien)
Navn på programtjeneste eller fast
station1) t Frekvens, bånd og nummer
på fast station t Det lydfelt, der i
øjeblikket anvendes2) t
Lydstyrkeniveau
Numeriske
knapper
1) Indeksnavnet vises kun, når du har tilknyttet ét
til indgangen eller den forudindstillede station.
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er
indtastet mellemrum, eller det er det samme
som indgangsnavnet.
2)
"PURE.DIRECT" vises, når Pure Directfunktionen aktiveres.
3) Stream-oplysninger vises muligvis ikke.
1
Bemærk
2
Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke.
Mens du holder den indgangsknap
nede, som du vil ændre tilknytningen
for, skal du holde TV ?/1 nede.
Eksempel: Mens du holder knappen
SAT/CATV nede, holder du TV
?/1 nede.
Med TV-knappen ?/1 nede, slipper
du indgangsknappen.
Eksempel: Med TV-knappen ?/1
nede, slipper du SAT/CATV.
66DK
3
Tryk på knappen svarende til den
ønskede kategori, som vist i følgende
tabel, og slip derefter knappen TV ?/1.
Eksempel: Tryk på 1, og slip derefter
TV ?/1. Nu kan du bruge knappen
SAT/CATV til at styre Blu-ray Discafspilleren med.
Kategorier
Nulstilling af
indgangsknapper
?/1
TV INPUT
Tryk på
Blu-ray Disc-afspiller
1
(kommandofunktion BD1)a)
2
Blu-ray Disc-optager
(kommandofunktion BD3)a)
2–
DVD-afspiller
3
(kommandofunktion DVD1)
DVD-optager
(kommandofunktion
DVD3)b)
4
5
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR3)c)
CD-afspiller
6
1
a) Se den betjeningsvejledning, der følger
med Blu-ray Disc-afspilleren eller
Blu-ray Disc-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om BD1- eller
BD3-indstillingen.
b) Sony DVD-optagere betjenes med en
DVD1- eller DVD3-indstilling. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
DVD-optagerne, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
c)
Sony-videobåndoptagere betjenes med
indstillingen VTR 3, som svarer til VHS.
2
Mens du holder 2 – nede, skal du
trykke på og holde ?/1 nede og
derefter trykke på TV INPUT.
Slip alle knapper.
Indgangsknapperne er nu nulstillet til
standardindstillingerne.
Brug af
fjernbetjeningen
67DK
Placering
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som den
lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt
fra vekselstrømskilden (lysnettet), når
den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• (Kun modeller, der sælges i USA og
Canada)
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du anvender
denne receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne og
bunden stige betragteligt. Lad være med at
berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
68DK
• Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted
med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
• Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som
kan blokere ventilationsåbningerne og
forårsage fejl.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, som f.eks. et TV, en
videobåndoptager eller en
kassetteafspiller. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et TV, en
videobåndoptager eller kassetteafspiller
og anbringes for tæt på dette udstyr, kan
der opstå støj, og billedkvaliteten kan
blive forringet. Dette er specielt
sandsynligt ved brug af en indendørs
antenne. Derfor anbefaler vi brug af en
udendørs antenne.)
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
Betjening
Sørg for at slukke receiveren og tage stikket
ud, før du tilslutter andet udstyr.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med receiveren.
Fejlfinding
Strøm
Receiveren slukkes automatisk.
• "Auto Standby" er indstillet til "On"
(side 61).
• Funktionen Sleep Timer er aktiv
(side 15).
• "PROTECTOR" er aktiv (side 75).
Billede
Der vises ikke et billede på TV'et.
• Vælg den relevante indgang med
indgangsknapperne.
• Indstil dit TV til den relevante
indgangstilstand.
• Hold lydudstyret væk fra TV'et.
• Kontroller, at kablerne er korrekt og
forsvarligt tilsluttet udstyret.
• Afhængigt af afspilningsudstyret kan
det være nødvendigt at opsætte
udstyret. Yderligere oplysninger findes
i den betjeningsvejledning, der følger
med udstyret.
• Sørg for at bruge et High Speed
HDMI-kabel, når du ser billeder eller
lytter til lyd, især ved 1080p-, Deep
Colour (Deep Colour), 4K- eller 3Dtransmission.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret
kan 3D-billeder muligvis ikke vises.
Der vises ikke et 4K-billede på TV'et.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret
kan 4K-billeder muligvis ikke vises.
Kontroller videokapacitet og indstillinger for dit TV og din
videoenhed. Sørg også for at tilslutte
videoudstyr til et tilgængeligt 4K
HDMI IN-stik på receiveren.
Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der ikke billede fra TV'et.
• Når receiveren går i standbytilstand,
kommer der billede fra det HDMIudstyr, som var valgt sidste gang, før
du slukkede for receiveren. Hvis du
anvender andet udstyr, skal du afspille
udstyret og foretage afspilning med et
enkelt tryk eller tænde for receiveren
for at vælge det HDMI-udstyr, du vil
anvende.
• (Kun for modeller for USA, Canada og
Australien)
Kontroller, at "Pass Through" er
indstillet til "On" i menuen HDMI
Settings, hvis du tilslutter udstyr, der
ikke er kompatibelt med "BRAVIA"
Sync, til receiveren (side 60).
OSD-menuen vises ikke på TV-skærmen.
• Tryk på HOME for at aktivere OSD.
• Kontroller, at TV'et er tilsluttet rigtigt.
• Afhængigt af TV'et kan det tage nogen
tid for OSD-menuen at blive vist på
TV-skærmen.
Skærmpanelet er slukket.
• Hvis PURE DIRECT-indikatoren
lyser, skal du trykke på PURE DIRECT
for at deaktivere funktionen (side 46).
• Tryk på DIMMER på receiveren for at
justere lysstyrken i skærmpanelet.
69DK
Yderligere oplysninger
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af receiveren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
afhjælpe problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler. Bemærk, at hvis
servicepersonale udskifter visse dele under
reparation, kan disse blive bevaret.
Der vises ikke et 3D-billede på TV'et.
Lyd
Der er ingen lyd, uanset hvilket udstyr der
vælges, eller der høres meget lav lyd.
• Kontroller, at alle tilsluttede kabler er
sat helt ind i indgangs-/
udgangsstikkene for de respektive stik
på receiveren, højttalerne og udstyret.
• Kontroller, at både receiveren og alt
udstyr er tændt.
• Kontroller, at MASTER VOLUMEknappen ikke er indstillet til
"VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS ikke er
indstillet til "SPK OFF" (side 10).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet receiveren.
• Tryk på
på fjernbetjeningen for at
afbryde funktionen til afbrydelse af
lyden.
• Prøv at trykke på indgangsknappen på
fjernbetjeningen eller dreje på INPUT
SELECTOR på receiveren for at vælge
det ønskede udstyr (side 32).
• Hvis du ønsker at høre lyd fra
TV-højttaleren, skal du indstille
"HDMI Audio Out" til "TV+AMP"
i menuen HDMI Settings (side 60).
Hvis du ikke kan afspille en
multikanalslydkilde, skal du indstille
til "AMP". Lyden udsendes imidlertid
ikke gennem TV-højttaleren.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af
kanaler eller lydformatet for de
udsendte lydudgangssignaler fra
afspilningsudstyret ændres.
Der er kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og udstyret
er tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke
er i nærheden af en transformer eller
motor og mindst 3 m fra et TV eller
fluorescerende lys.
• Hold lydudstyret væk fra TV'et.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med
en klud fugtet med lidt sprit.
70DK
Der er ingen lyd eller kun en meget svag
lyd fra bestemte højttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til
PHONES-stikket for at kontrollere, at
lyden sendes ud i hovedtelefonerne.
Hvis der kun sendes én kanal ud i
hovedtelefonerne, er udstyret måske
ikke tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle kablerne er sat helt
ind i stikkene i både receiveren og
udstyret.
Hvis begge kanaler sendes ud i
hovedtelefonerne, er fronthøjttaleren
måske ikke tilsluttet korrekt til
receiveren. Kontroller tilslutningen
til den fronthøjttaler, som ikke
udsender lyd.
• Kontroller, at du har tilsluttet både
L- og R-stikkene på et analogt udstyr,
da analogt udstyr kræver både L- og
R-stiktilslutninger. Brug et lydkabel
(medfølger ikke).
• Juster højttalerlydstyrken (side 56).
• Kontroller, at højttalerindstillingerne
er hensigtsmæssige for opsætningen
ved hjælp af menuen "Auto
Calibration" eller "Speaker Pattern" i
menuen Speaker Settings. Kontroller
derefter, at lyden sendes korrekt ud fra
de enkelte højttalere ved hjælp af "Test
Tone" i menuen Speaker Settings.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
rigtigt og sikkert.
• Kontroller, at du har tændt for
subwooferen.
• Afhængigt af det valgte lydfelt høres
der ingen lyd fra subwooferen.
• Når alle højttalerne er indstillet til
"Large", og der er valgt "Neo:6 Cinema"
eller "Neo:6 Music", høres der ingen
lyd fra subwooferen.
Der er ingen lyd fra et bestemt udstyr.
71DK
Yderligere oplysninger
• Kontroller, at udstyret er tilsluttet
korrekt til lydindgangsstikkene for det
pågældende udstyr.
• Kontroller, at det eller de kabler, der
bruges til tilslutningen, er sat helt ind i
stikkene i både receiveren og udstyret.
• Kontroller INPUT MODE (side 51).
• Kontroller, at udstyret er tilsluttet
korrekt til HDMI-stikket for det
pågældende udstyr.
• Du kan ikke lytte til en Super Audio
CD ved tilslutning til HDMI.
• Afhængigt af afspilningsudstyret kan
det være nødvendigt at angive HDMIindstillingen for udstyret. Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med
udstyret.
• Sørg for at bruge et High Speed
HDMI-kabel, når du ser billeder eller
lytter til lyd, især ved 1080p-, Deep
Colour (Deep Colour), 4K- eller
3D-transmission.
• Lydsignaler (format, samplingsfrekvens, bit-længde osv.), der
udsendes fra et HDMI-stik, kan blive
undertrykt af det tilsluttede udstyr.
Kontroller indstillingen for det
tilsluttede udstyr, hvis billedet er
dårligt, eller der ikke kommer lyd
fra det udstyr, som er tilsluttet via
HDMI-kablet.
• Hvis det tilsluttede udstyr ikke er
kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI TV
OUT-stikket blive forvrænget eller
sendes måske ikke ud. Hvis det er
tilfældet, skal du kontrollere
specifikationen for det tilsluttede
udstyr.
• Indstil afspilningsudstyrets
billedopløsning til mere end 720p/
1080i for at høre lyd med høj bitrate
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TureHD).
• Der skal muligvis angives bestemte
indstillinger for afspilningsudstyrets
billedopløsning, før du kan nyde
multikanals lineær PCM.
Se betjeningsvejledningen til
afspilningsudstyret.
• Kontroller, at TV'et er kompatibelt
med funktionen Betjeningsknap til
systemlyd.
• Hvis TV'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du indstille
"HDMI Audio Out" i menuen HDMI
Settings til
– "TV+AMP", hvis du ønsker at lytte
til lyden fra TV-højttaleren og
receiveren.
– "AMP", hvis du ønsker at lytte til
lyden fra receiveren.
• Når du tilslutter receiveren til et
videoudstyr (projektor, osv.),
udsendes lyden muligvis ikke fra
receiveren. Hvis dette er tilfældet, så
indstil "HDMI Audio Out" til "AMP"
i menuen HDMI Settings (side 60).
• Hvis der ikke kommer lyd fra det
udstyr, der er tilsluttet receiveren,
mens der er valgt TV-indgang på
receiveren.
– Husk at ændre indgangen på
receiveren til HDMI, når du ønsker
at se et program på det udstyr, som
er tilsluttet via HDMI-tilslutningen
til receiveren.
– Skift TV-kanalen, når du ønsker at
se en TV-udsendelse.
– Husk at vælge det korrekte udstyr
eller den korrekte indgang, du
ønsker at se, når du ser et program
på det udstyr, der er tilsluttet til
TV'et. Se brugervejledningen til
TV'et angående denne betjening.
• Kontroller, at funktionen "Analog
Direct" ikke anvendes.
• Når du bruger funktionen Control for
HDMI , kan du ikke styre det
tilsluttede udstyr med TV'ets
fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede udstyr
og TV kan det være nødvendigt at
opsætte udstyret og TV'et.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med
udstyret og TV'et.
– Ret receiverens indgang til den
HDMI-indgang, der er tilsluttet
udstyret.
• Kontroller, at det valgte digitale
lydindgangsstik ikke er knyttet til
andre indgange (side 51).
Den venstre og højre lyd er ikke i balance
eller der er byttet om på dem.
• Kontroller, at højttalerne og udstyret
er tilsluttet rigtigt.
• Indstil lydstyrkeparametrene ved
hjælp af menuen Speaker Settings.
Dolby Digital eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du
afspiller, er optaget i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Når du tilslutter DVD-afspilleren osv.
til de digital indgangsstik på denne
receiver, skal du kontrollere, at den
digitale lydudgangsindstilling for det
tilsluttede udstyr er tilgængelig.
• Indstil "HDMI Audio Out" til "AMP" i
menuen HDMI Settings (side 60).
• Du kan kun opleve lyd med høj bitrate
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), multikanals lineær PCM
med en HDMI-tilslutning.
Der udsendes ikke en testtone fra
højttalerne.
• Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt
i. Kontroller, at de er tilsluttet
forsvarligt og ikke kan gå fra hinanden,
ved at du trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan være
kortsluttet.
Der udsendes en testtone fra en anden
højttaler end den, der vises på
TV-skærmen.
• Det indstillede højttalermønster er
indstillet forkert. Sørg for, at
højttalertilslutningerne og
højttalermønstret stemmer overens.
Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der ikke lyd fra TV'et.
• Når receiveren går i standbytilstand,
kommer der lyd fra det HDMI-udstyr,
som var valgt sidste gang, før du
slukkede for receiveren. Hvis du
anvender andet udstyr, skal du afspille
udstyret og foretage afspilning med et
enkelt tryk eller tænde for receiveren
for at vælge det HDMI-udstyr, du vil
anvende.
• (Kun for modeller for USA, Canada og
Australien)
Kontroller, at "Pass Through" er
indstillet til "On" i menuen HDMI
Settings, hvis du tilslutter udstyr, der
ikke er kompatibelt med "BRAVIA"
Sync, til receiveren (side 60).
Surround-effekten kan ikke opnås.
• Sørg for, at du har valgt lydfeltet til film
eller musik (side 42).
• Lydfelter virker ikke, når der modtages
DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio eller Dolby
TrueHD med en samplingsfrekvens på
mere end 48 kHz.
72DK
Tuner
FM-modtagelse er dårlig.
• Brug et 75-ohm koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte
receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor.
Udendørs FM-antenne
iPod/iPhone
Receiver
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet
rigtigt. Indstil antennerne, og tilslut en
ekstern antenne, hvis det er
nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for
svag med automatisk tuning. Brug
direkte tuning.
• Kontroller, at du har indstillet
indstillingsskalaen rigtigt (ved
indstilling på AM-stationer med
direkte indstilling) (side 40).
• Der er ingen faste stationer, eller de
faste stationer er blevet slettet (ved
indstilling ved scanning af faste
stationer). Forudindstil stationerne
(side 41).
• Tryk på AMP, og tryk derefter på
DISPLAY flere gange på
fjernbetjeningen, så frekvensen vises
på displaypanelet.
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for at indstille en FM RDSstation.
• Vælg en kraftigere FM-station.
• Stationen, som du har stillet ind på,
sender ikke RDS-signalet korrekt, eller
signalet er svagt.
Den ønskede RDS-information
vises ikke.*
• Tjenesten kan være midlertidigt i
uorden. Kontakt radiostationen, og
find ud af, om de faktisk leverer den
pågældende tjeneste.
* Kun modeller, der sælges i Europa og
Australien.
• Tryk på 2 – på fjernbetjeningen flere
gange.
• Indstil “EQ”-indstillingen for iPod/
iPhone-enheden til "Off" eller "Flat".
Der kommer ingen lyd fra iPod/iPhoneenheden.
• Frakobl iPod/iPhone-enheden, og
tilslut den igen.
iPod/iPhone-enheden kan ikke oplades.
• Kontroller, at receiveren er tændt.
• Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er
tilsluttet korrekt.
iPod/iPhone-enheden kan ikke betjenes.
• Kontroller, at du har fjernet det
beskyttende hylster til iPod/iPhoneenheden.
• Afhængigt af iPod/iPhone-enhedens
indhold kan det tage nogen tid at starte
afspilning.
• Frakobl iPod/iPhone-enheden, og
tilslut den igen.
• Du anvender en ikke-understøttet
iPod/iPhone. Se "Kompatible iPod/
iPhone-modeller" (side 33) for at finde
understøttede enhedstyper.
iPhone-enhedens ringetonelydstyrke
ændres ikke.
• Juster ringetonelydstyrken ved hjælp
af tasterne på iPhone-enheden.
USB-enhed
Bruger du en ikke-understøttet
USB-enhed?
• Hvis du tilslutter en ikke-understøttet
USB-enhed, opstår følgende problem.
Se "Kompatible USB-enheder"
(side 36) for at finde understøttede
enhedstyper.
– USB-enheden genkendes ikke.
73DK
Yderligere oplysninger
Lyden er forvrænget.
– Fil- eller mappenavne bliver ikke vist
på receiveren.
– Det er ikke muligt at afspille.
– Lyden springer.
– Der er støj.
– Den udsendte lyd er forvrænget.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
• Sluk for receiveren, og tilslut
USB-enheden, og tænd derefter for
receiveren.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget.
USB-enheden genkendes ikke.
• Sluk for receiveren, og tilslut derefter
USB-enheden. Tænd for receiveren
igen, og tilslut USB-enheden igen.
• Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 36).
• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
I betjeningsvejledningen til
USB-enheden kan du se, hvordan du
afhjælper dette problem.
Afspilning starter ikke.
• Sluk for receiveren, og tilslut
USB-enheden, og tænd derefter for
receiveren.
• Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 36).
• Tryk på N for at starte afspilning.
USB-enheden kan ikke tilsluttes til
(USB)-porten.
• USB-enheden er tilsluttet omvendt.
Tilslut USB-enheden i den korrekte
retning.
Fejlbehæftet skærm.
• De data, der er gemt i USB-enheden, er
muligvis ødelagte.
• Denne receiver kan vise følgende
tegnkoder:
– Store bogstaver (A til Z)
– Små bogstaver (a til z)
– Tal (0 til 9)
– Symboler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
74DK
"Reading" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
• Indlæsningen kan tage lang tid i
følgende tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
– Filstrukturen er ekstrem kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Derfor anbefaler vi følgende
fremgangsmåder.
– Samlet antal mapper på USBenheden: Maks. 256 (herunder
mappen "ROOT")
– Samlet antal filer pr. mappe:
Maks. 256.
Lydfilen kan ikke afspilles.
• MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke
afspilles.
• Lydfilen er en lydfil med flere spor.
• Nogle AAC-filer afspilles måske ikke
korrekt.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless- og Professional-format kan
ikke afspilles.
• USB-enhed, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
• Hvis du bruger en partitioneret USBenhed, er det kun lydfiler på den første
partition, som kan afspilles.
• Afspilning kan foretages i op til otte
niveauer (herunder "ROOT"mappen).
• Antallet af mapper har overskredet 256
(herunder mappen "ROOT").
• Antallet af filer i en mappe har
overskredet 256.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32,
men nogle USB-enheder understøtter måske
ikke alle disse FAT-formater.
Se betjeningsvejledningen til alle USBenheder for at få yderligere oplysninger, eller
kontakt producenten.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
Funktionen Control for HDMI virker ikke.
• Kontroller HDMI-tilslutningen
(side 22).
• Kontroller, at "Control for HDMI" er
indstillet til "On" i menuen HDMI
Settings.
• Kontroller, at det tilsluttede udstyr er
kompatibelt med funktionen Control
for HDMI.
• Kontroller Control for HDMIindstillingerne på det tilsluttede
udstyr. Se betjeningsvejledningen til
det tilsluttede udstyr.
• Hvis du trækker HDMI-kablet ud eller
skifter tilslutning, skal du gentage
procedurerne i "Forberedelse til
"BRAVIA" Sync" (side 47).
• Hvis "Control for HDMI" er indstillet
til "Off", fungerer "BRAVIA" Sync ikke
korrekt, selvom udstyret er tilsluttet
HDMI IN-stikket.
• Typerne og antallet af udstyr, som kan
betjenes ved brug af "BRAVIA" Sync,
er begrænset på følgende måde i
henhold til HDMI CEC-standarden.
– Optageudstyr (Blu-ray-optager,
DVD-optager osv.): op til tre stykker
udstyr
– Afspilningsudstyr (Blu-ray-afspiller,
DVD-afspiller osv.): op til tre
stykker udstyr
– Tuner-relateret udstyr: op til fire
stykker udstyr (receiveren bruger en
af dem til sine OSD-handlinger).
– AV-receiver (lydsystem): op til et
stykke udstyr
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren
(side 10).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Udskift alle batterierne i
fjernbetjeningen med nye, hvis de
er svage.
• Kontroller, at du vælger de rigtige
indgangsknapper på fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl, vises der en
meddelelse på displaypanelet. Du kan
kontrollere systemets tilstand ved at læse
meddelelsen. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis der fortsat opstår
problemer.
PROTECTOR
Der sendes uregelmæssigt output til
højttalerne, eller receiveren er dækket,
og ventilationshullerne er blokerede.
Receiveren slukkes automatisk efter
nogle få sekunder. Fjern de genstande,
der dækker det øverste panel af
receiveren, kontroller højttalertilslutningen, og tænd for strømmen igen.
USB FAIL
Der blev registreret overstrøm fra
(USB)-porten. Receiveren slukkes
automatisk efter nogle få sekunder.
Kontroller iPod/iPhone- eller USBenheden, kobl den fra, og tænd for
strømmen igen.
Du kan finde andre meddelelser i
"Meddelelsesliste efter automatisk
kalibrering" (side 56), "iPod/iPhonemeddelelsesliste" (side 35) og "USBmeddelelsesliste" (side 38).
75DK
Yderligere oplysninger
"BRAVIA" Sync (Control for
HDMI)
Sletning af hukommelsen
Specifikationer
Referenceafsnit
For at slette
Se
Alle lagrede indstillinger
side 52
Tilpassede lydfelter
side 46
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
LYDUDGANG OG TOTAL HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun modeller i USA)
Begge kanaler drevet med 6 ohm
belastning, fra 20 - 20.000 Hz. Nominel
90 watt pr. kanal min. RMS-effekt, uden
mere end 0,09 % total harmonisk
forvrængning fra 250 mW til nominel
udgang.
Forstærker
Udgangseffekt1)
Minimum RMS-udgangseffekt
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 watt + 90 watt
Stereoudgangseffekt
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 watt + 105 watt
Surroundudgangseffekt2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 watt pr. kanal
1) Målt under følgende forhold:
Område
Strømkrav
USA, Canada
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa,
Australien
230 V vekselstrøm, 50 Hz
2) Nominel udgangseffekt fra front-, center- og
surroundhøjttalerne. Afhængigt af
indstillingerne af lydfeltet og kilden høres der
muligvis ingen lyd.
Frekvensrespons
Analog
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (med
lydfelt og equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/50 kiloohm
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
76DK
3)
INPUT SHORT (med lydfelt og equalizer
omgået).
4)
Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tunerafsnit
Indstillingsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
Indstillingsskala
i trin af
10 kHz
i trin af
9 kHz
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Europa,
Australien
–
Antenne
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
iPod/iPhone-afsnit
* Der gives ikke garanti for kompatibilitet med al
software til kodning/skrivning, alt
optagelsesudstyr og alle optagelsesmedier.
Overførselshastighed
Fuld hastighed
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse
Maksimumspænding
500 mA
Strømkrav
Indstillingsområde
USA, Canada
Understøttet format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16 bit PCM
Generelt
AM-tunerafsnit
Område
USB
531 kHz –
1.602 kHz
Område
Strømkrav
USA, Canada
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa,
Australien
230 vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
200 watt
Strømforbrug (i standbytilstand)
0,3 watt (Når "Control for HDMI"
(side 59) og "Pass Through" (side 60) er
indstillet til "Off ").
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 " × 6 1/4 " × 13") inklusive
fremstikkende dele og knapper
Vægt (ca.)
7,7 kg (16 lb 16 oz)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
DC 5V 1.0 A MAX
77DK
Yderligere oplysninger
Digitalt (koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Udgang (analog)
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kiloohm
Equalizer
Forstærkerniveauer
±10 dB, i trin på 1 dB
Indeks
Talord
2-kanal 42
5.2-kanal 19
DVD-afspiller 24
DVD-optager 25
Dynamic range compression 59, 65
A
E
A.F.D./2CH-tilstand 42
A/V Sync. 58, 65
Afbrydelse af lyd 32
Afspilning med et enkelt tryk 48
AM 39
Audio Input Assign 51
Audio Settings 58, 65
Auto Calibration Settings 63
Auto Standby 61, 65
Auto Tuning 39
Auto Volume 59
Easy Setup 28
Effect level 64
EQ Settings 45, 64
B
H
Bass 45, 64
Blu-ray Disc-afspiller 24
BRAVIA Sync
forberedelse til 47
HD-D.C.S. 43
HDMI Audio Out 60, 65
HDMI Settings 59, 65
Home Theatre Control 50
C
I
Calibration Type 56, 63
CD-afspiller 26
Control for HDMI 59, 65
Crossover frequency 58, 64
Indgang 31
INPUT MODE 51
Input Settings 60
iPod/iPhone 33
D
K
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 28
Direct Tuning 40
Distance Unit 58, 64
Dual Mono 59, 65
Kabel-TV-tuner 24, 25
Kontrol af systemlyd 49
78DK
F
Fast View 60
Faste stationer 41
Filmtilstand 43
Fjernbetjening 14
FM 39
FM Mode 39, 64
S
Language 61
Level Settings 63
Lydfelt 42
Satellittuner 24, 25
Scene Select 50
Skærmpanel 11
Sleep-timer 15
Speaker Pattern 56, 63
Speaker Settings 55, 63
Super Audio CD-afspiller 26
Surround Settings 64
System Power-Off 49
System Settings 61, 65
M
Manual Setup 56
Meddelelse
Auto Calibration 56
Fejl 75
iPod/iPhone 35
USB 38
Menu 53, 63
Menuen Settings 53
Musiktilstand 44
N
Name Input 41, 61
Night mode 10, 58
Nulstilling 52
O
Oplysninger på skærmpanelet. 66
OSD (On-Screen Display) 30
Yderligere oplysninger
L
T
Test Tone 58, 63
Tilslutning
antenner 27
højttalere 20
iPod/iPhone 26
lydudstyr 26
TV 21
USB-enhed 26
videoudstyr 22
Treble 45, 64
Tuner 39
Tuner Settings 64
TV 21
P
Pass Through 60, 65
PlayStation 3 24
PROTECTOR 75
Pure Direct 46
R
Remote Easy Control 50
Ryd
fjernbetjening 67
hukommelse 52
lydfelt 46
U
USB FAIL 75
V
Videobåndoptager 25
Videospil 25
79DK
4-448-425-12(1) (DK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising