Sony | CHC-TB10 | Sony CHC-TB10 Betjeningsvejledning

4-239-185-11(2)
Compact Hi-Fi
Component
System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
CHC-TB10
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød, må
der aldrig placeres vaser eller objekter fyldt med
væske på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt.
Denne mærkat er
placeret bag på
enheden.
Smid ikke batterierne i skraldespanden,
men bortskaf dem i henhold til reglerne
om bortskaffelse af kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Liste over knapplaceringer
og henvisningssider
Hovedenhed .............................................. 4
Fjernbetjening ........................................... 5
Lydjustering
Justering af lyden—GROOVE ................ 18
Valg fra den forvalgte musikmenu .......... 19
Timer
Klargøring
Tilslutning af systemet .............................. 6
Isætning af to R6 (størrelse AA)
batterier i fjernbetjeningen ................. 7
Fastgørelse af højttalerpuderne ................. 7
Indstilling af uret ....................................... 8
CD
Ilægning af en CD ..................................... 8
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge/Gentaget
afspilning ............................................ 9
Indprogrammering af CD-spor
— Programafspilning ....................... 10
Tuner
Indprogrammering af radiostationer ....... 11
Lytning til radioen
— Forvalgt indstilling ...................... 13
— Manuel indstilling ........................ 13
Anvendelse af Radio Data System
(RDS)* .............................................. 14
Indslumring til musik
— Sleeptimer .................................... 20
Opvågning til musik
— Dagligtimer .................................. 20
Display
Deaktivering af displayet
— Strømbesparende indstilling ........ 21
Justering af lysstyrken på displayets
underlys ............................................ 22
Brug af displayet ..................................... 22
DK
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter .......... 23
Lytning til lyd fra en tilsluttet
komponent ........................................ 24
Optagelse på en tilsluttet digital
komponent ........................................ 24
Optagelse af lyd fra en tilsluttet
komponent ........................................ 24
Fejlfinding
Problemer og løsninger ........................... 25
Meddelelser ............................................. 27
Bånd
Isætning af et bånd .................................. 15
Afspilning af et bånd ............................... 15
Optagelse på et bånd
— CD synkroniseret optagelse/manuel
optagelse/programredigering ............. 16
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer .............................. 17
Yderligere oplysninger
Forsigtighedsregler .................................. 28
Tekniske data .......................................... 30
* Kun den europæiske model
3DK
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
IIllustrationsnummer
Sådan bruges denne side
Brug denne side til at finde placeringen af
systemets knapper og andre dele af systemet,
der omtales i teksten.
r
PLAY MODE qg (9, 13, 14)
R
R
Navn på knap/del
Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A–G
BASS wa (18)
CD-skuffe qk (8)
CD SYNC wj (16)
CD NX wl (9)
DIMMER 2 (22)
DISPLAY 3 (14, 21)
Displayvindue 5
EDIT wg (17)
ENTER qd (8, 10, 11, 17, 20, 27)
Fjernbetjeningssensor 0
FUNCTION qg (9, 10, 15, 16, 24)
GROOVE ws (18)
4DK
L–Z
Låg over båndoptager 4 (15)
MD 9 (24)
MUSIC MENU wd (19)
PHONES-jackstik w;
PLAY MODE/TUNING MODE
qf (9, 11, 26)
REC PAUSE/START wk (16)
REPEAT/FM MODE qh (9, 13,
26)
SURROUND wf (18)
TAPE nN qs (15, 16)
TREBLE qj (19)
TUNER/BAND e; (11, 13)
TUNER MEMORY/DIRECTION
qa (11, 15)
VOL 8
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
?/1 1
+/M L 7
x wh
l –/m 6
Z ql (8)
Fjernbetjening
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
M–Z
A–G
CD ql (9)
CLEAR wd (10)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(21, 25)
CLOCK/TIMER SET 3
(8, 17, 20)
DISPLAY qh (14, 21)
EFFECT ON/OFF qf (19)
ENTER 7 (8, 10, 11, 17, 20, 27)
GROOVE qd (18)
MD 0 (24)
MUSIC MENU +/– qg (19)
PLAY MODE 5 (9, 26)
PRESET –/+ ws
REPEAT 6 (9)
SLEEP 1 (20)
SURROUND qs (18)
TAPE qa (15)
TONE qk (18)
TUNER/BAND w; (11, 13)
TUNER MEMORY 8 (11)
TUNING –/+ wa (11)
VOL +/– qj
@/1 4
N9
x9
X9
m/M wa
./> ws
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
5DK
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør følgende procedure 1 til 4 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger
og tilbehørsdele.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Højre højttaler
Venstre højttaler
1 Tilslut højttalerne.
Tilslut højttalerkablerne til SPEAKERstikkene som vist herunder.
2 Tilslut FM/AM-antennerne.
Sæt AM-rammeantennen op, og tilslut den
dernæst.
Indsæt denne del
Rød/Ensfarvet (3)
Jackstiktype A
AMrammeantenne
Sort/Stribet (#)
6DK
Udstræk FM
ledningsantennen
vandret
Jackstiktype B
AMrammeantenne
Udstræk FM
ledningsantennen vandret
3 Ved modeller forsynet med en
spændingsvælger indstilles VOLTAGE
SELECTOR, så den svarer til
spændingen i det lokale lysnet.
e
E
e
E
VOLTAGE SELECTOR
Tip!
230240V
Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen
ikke længere kan betjene systemet.
220V
120V
4 Tilslut netledningen til en
vægstikkontakt.
Demonstrationen vises på displayet.
Hvis netstikket på netledningen ikke passer
i vægstikkontakten, skal den medfølgende
stikadapter sættes på netstikket (kun
relevant for modeller forsynet med en
stikadapter). Tryk på ?/1 for at tænde for
systemet.
Klargøring
Isætning af to R6
(størrelse AA) batterier i
fjernbetjeningen
Bemærk!
Tag batterierne ud for at undgå risiko for skade
forårsaget af batterilækage, hvis fjernbetjeningen ikke
skal anvendes i længere tid.
Fastgørelse af
højttalerpuderne
Fastgør de medfølgende højttalerpuder neden
under højttalerne for at stabilisere dem og
forhindre, at de flytter sig.
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at beskytte
CD-mekanismen.
1 Kontroller, at disk’en er fjernet fra
systemet.
2 Tryk på ?/1, mens du holder CD u
nede, indtil “STANDBY” vises.
Når du slipper knapperne, vises
“LOCK”.
3 Tag netledningen ud
7DK
CD
Indstilling af uret
Ilægning af en CD
1 Tænd for systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
“CLOCK” vises.
3 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille
timetallet.
4 Tryk på ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
1 Tryk på Z.
Pladeskuffen åbner.
2 Anbring en CD med mærkatsiden op i
pladeskuffen.
Når der spilles
en CD-single
(8 cm CD),
placeres den
på skuffens
inderste cirkel.
5 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille
minuttallet.
6 Tryk på ENTER.
Uret går i gang.
Tip!
Hvis du laver en fejl, når du indstiller tiden,
skal du trykke på x og starte forfra fra trin 2.
Sådan justeres uret
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
2 Tryk på . eller > på fjernbetjeningen
for at vælge “CLOCK”, og tryk derefter på
ENTER.
3 Følg samme procedure som i trin 3 til 6
ovenfor.
Bemærk!
Du kan ikke indstille uret i strømbesparende
indstilling.
8DK
3 Tryk på Z igen for at lukke
pladeskuffen.
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge/Gentaget
afspilning
Spilletid
For at
Udfør følgende
stoppe
afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på CD NX (eller X på
fjernbetjeningen). Tryk igen for at
genoptage afspilning.
vælge et spor
Skub knappen til L (fremad)
eller til l (tilbage), og slip den,
når du finder det ønskede spor
(eller tryk på . eller > på
fjernbetjeningen).
finde et punkt i
et spor
Skub knappen til og hold den på
m eller M under afspilning, og
slip den på det ønskede punkt
(eller hold m eller M trykket
ned på fjernbetjeningen).
udtage en CD
Tryk på Z.
gentage
afspilning
(Gentaget
afspilning)
Tryk på REPEAT/FM MODE
under afspilning, indtil “REPEAT”
eller “REPEAT 1” vises.
REPEAT: For alle sporene på
CD’en i op til fem gange.
REPEAT 1: Blot et enkelt spor.
For at afbryde gentaget afspilning
trykker man på REPEAT/FM
MODE indtil “REPEAT” eller
“REPEAT 1” forsvinder.
Spornummer
1 Tryk på FUNCTION gentagne gange
(eller tryk på CD på fjernbetjeningen)
for at skifte funktionen til CD.
2 Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
under stopindstilling, indtil den
ønskede indstilling vises i displayet.
Vælg
For at spille
intet display
(Normal
afspilning)
Sporene på cd’en i den
oprindelige rækkefølge.
SHUFFLE
(Tilfældig
afspilning)
PGM
(Programmeret
afspilning)
Sporene på cd’en i tilfældig
rækkefølge.
Sporene på CD’en i den
rækkefølge, du vil have dem
afspillet i (se
“Indprogrammering af CDspor” på side 10).
Klargøring/CD
Med dette system kan man afspille en CD på
forskellige måder.
Andre betjeninger
Tip!
Du kan starte afspilning fra det ønskede spor i
Normalafspilning eller Programafspilning. Skub
knappen til l eller L (eller tryk på . eller
> på fjernbetjeningen), indtil det ønskede
spornummer vises efter trin 1.
3 Tryk på CD NX (eller N på
fjernbetjeningen).
9DK
Indprogrammering af
CD-spor
— Programafspilning
Man kan fremstille et program bestående af op
til 25 spor.
1 Tryk på FUNCTION gentagne gange
(eller tryk på CD på fjernbetjeningen)
for at skifte funktionen til CD.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE/
TUNING MODE, indtil “PGM” vises.
3 Skub knappen til l eller L (eller
tryk på . eller > på
fjernbetjeningen), indtil det ønskede
spornummer vises.
Spilletid på det valgte spor
Valgt spornummer
4 Tryk på ENTER.
Sporet indprogrammeres.
5 For at indprogrammere yderligere spor
gentages punkt 3 til 4.
6 Tryk på CD NX (eller N på
fjernbetjeningen).
10DK
For at
Udfør følgende
afbryde
programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE/TUNING MODE, indtil
“PGM” og “SHUFFLE”
forsvinder.
slette et spor fra
programmets
slutning
Tryk på CLEAR på
fjernbetjeningen under
stopindstilling.
tilføje et spor til
programmet
under
stopindstilling
Udfør punkt 3 til 5.
Tip!
• Det oprettede program bevares i hukommelsen efter
at programafspilning er færdig. Tryk på
CD NX for at spille det samme program igen.
• “- -.- -” vises, når den samlede tid på CDprogrammet overstiger 100 minutter, eller når man
vælger et CD-spor, hvis nummer er 21 eller
derover.
Tuner
4 Tryk på TUNER MEMORY/DIRECTION
Indprogrammering af
radiostationer
For at
Metode
Stille automatisk ind på
alle de stationer, der kan
modtages i det område,
og derefter lagre dem
manuelt
Automatisk indstilling af
forvalg
Stille manuelt ind på og
derefter lagre
radiofrekvensen for dine
favoritstationer
Manuel indstilling af
forvalg
5 Skub knappen til – eller + (eller tryk
PRESET – eller + på fjernbetjeningen)
gentagne gange for at vælge det
ønskede forvalgsnummer.
Forvalgsnummer
CD/Tuner
Du kan indprogrammere op til 20 FM-stationer
og 10 AM-stationer. Du kan derefter stille ind
på stationerne ved blot at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Der er to måder, hvorpå du kan gemme de
forvalgte stationer.
(eller tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen).
6 Tryk på ENTER.
Stationen lagres.
Automatisk indstilling af
forvalg
7 Gentag trin 1 til 6 for at lagre andre
stationer.
Tip!
Tryk på x for at stoppe scanningen.
fortsættes
1 Tryk på TUNER/BAND gentagne gange
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
gentagne gange, indtil “AUTO” vises.
Hvis du bruger fjernbetjeningen i trin 3, kan
du springe dette trin over.
3 Skub knappen til – eller + (eller tryk på
TUNING –/+ på fjernbetjeningen, og
hold den nede).
Frekvensangivelsen ændrer sig, og
scanningen stopper, når systemet har stillet
ind på en station. “TUNED” og “STEREO”
(for et stereoprogram) vises.
Hvis “TUNED” ikke vises, og
scanningen ikke stopper
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation som beskrevet i trin 2 til 7
under “Manuel indstilling af forvalg” på
side 12.
11DK
Indprogrammering af radiostationer
(fortsat)
Andre handlinger
For at
Udfør følgende
Manuel indstilling af forvalg
Stille ind på en
station med et
svagt signal
Følge den procedure, der er
beskrevet under “Manuel
indstilling af forvalg”.
Stoppe indprogrammering
af forvalg
Trykke på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen.
gentagne gange, indtil “AUTO” og
“PRESET” forsvinder.
Stoppe
scanning
Trykke på x.
Hvis du bruger fjernbetjeningen i trin 3, kan
du springe dette trin over.
Ændre den
forvalgte
station
Starte forfra fra trin 1.
Ændre
forvalgsnummeret
Starte forfra fra trin 1.
1 Tryk på TUNER/BAND gentagne gange
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
3 Skub knappen til – eller + (eller tryk på
TUNING – eller + på fjernbetjeningen)
gentagne gange for at stille ind på den
ønskede station.
4 Tryk på TUNER MEMORY/DIRECTION
(eller tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen).
5 Skub knappen til – eller + (eller tryk
PRESET – eller + på fjernbetjeningen)
gentagne gange for at vælge det
ønskede forvalgsnummer.
Ændring af AM-indstillingsintervallet
(gælder ikke den europæisk model)
AM-indstillingsintervallet er fra fabrik
indstillet til 9 kHz (10 kHz i nogle områder).
For at ændre AM-afstemningsintervallet
indstilles først på en vilkårlig AM-station,
hvorefter der slukkes for systemet. Mens
ENTER holdes inde, tændes igen for systemet.
Når indstillingsintervallet ændres, slettes alle
forvalgte AM-stationer. Udfør samme
procedure for at sætte intervallet tilbage igen.
Bemærk!
Forvalgsnummer
6 Tryk på ENTER.
“Complete!” vises, og stationen lagres.
7 Gentag trin 1 til 6 for at lagre andre
stationer.
12DK
Du kan ikke ændre AM-indstillingsintervallet i den
strømbesparende indstilling.
Tip!
• De forvalgte stationer bevares ca. en dag, selvom du
trækker ledningen ud, eller der opstår strømsvigt.
• Drej eller flyt de medfølgende antenner nærmere et
vindue eller uden for for at forbedre modtagelsen.
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation ved enten at
vælge en forvalgt station eller ved at stille ind
på stationen manuelt.
Lytning til en forvalgt station
— Forvalgt indstilling
• For at forbedre modtagelse af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
• Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på
REPEAT/FM MODE, indtil “MONO MODE”
vises. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men
modtagelsen forbedres.
• Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE gentagne
gange, indtil “AUTO” vises, i trin 2 ovenfor, hvis
du vil foretage manuel indstilling, og skub derefter
knappen til l eller L. Frekvensangivelsen
ændres, og scanning stopper, når systemet har stillet
ind på en station (Automatisk indstilling).
Tuner
Indprogrammer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se “Indprogrammering af
radiostationer” på side 11).
Tip!
1 Tryk på TUNER/BAND gentagne gange
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
gentagne gange, indtil “PRESET” vises.
3 Skub knappen til – eller + gentagne
gange for at vælge den ønskede
forudindstillede station (eller det
ønskede RDS-stationsnavn*).
* Kun europæisk model.
Lytning til en ikke-forvalgt
station
— Manuel indstilling
1 Tryk på TUNER/BAND gentagne gange
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
gentagne gange, indtil “PRESET” og
“AUTO” forsvinder.
3 Skub knappen til – eller + gentagne
gange for at stille ind på den ønskede
station.
13DK
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Kun europæisk model)
Hvad er Radio Data System?
RDS (Radio Data System) er en
udsendelsestjeneste, der giver radiostationerne
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det vanlige programsignal. Denne
tuner indeholder praktiske RDS-funktioner,
såsom visning af stationsnavn og
programtype*. RDS findes kun på FMstationer.**
Bemærk!
RDS fungerer muligvis ikke, hvis den station, der er
stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet korrekt,
eller hvis signalet er svagt.
* Programtyperne omfatter NEWS (nyheder),
AFFAIRS (aktuelle nyheder), INFO (information),
SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelsesprogrammer), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (videnskabelige
programmer), VARIED (interviews, spil og
komedier), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (easy music), LIGHT M
(light music), CLASSICS (klassisk musik),
OTHER M (anden musik), WEATHER (vejret),
FINANCE (økonomi), CHILDREN (børn),
SOCIAL (sociale emner), RELIGION (religion),
PHONE IN (ring ind), TRAVEL (rejser),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY
(country-musik), NATION M (populær musik),
OLDIES (oldies), FOLK M (folkemusik),
DOCUMENT (dokumentar), TEST (testsignal for
nødudsendelser), ALARM (nødudsendelser) og
NONE (programmer, der ikke er angivet ovenfor).
** Ikke alle FM-stationer har RDS-tjenesten, og de
tilbyder heller ikke alle sammen de samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du bede de lokale radiostationer om
oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område.
14DK
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg blot en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, som har RDStjenester, vises stationsnavnet i displayet.
Sådan kontrolleres RDSoplysningerne
Hver gang der trykkes på DISPLAY, skifter
displayet som følger:
Stationsnavn* t Frekvens t Programtype*
t Urvisning t Effektnavn
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationsnavnet og programtypen muligvis ikke i
displayet.
Bånd
Isætning af et bånd
For at
Udfør følgende
stoppe
afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X på fjernbetjeningen.
Tryk igen for at genoptage
afspilning.
spole hurtigt
frem eller
tilbage
Skub knappen til m eller M
(Tryk på m eller M på
fjernbetjeningen).
1 Åbn låget med hånden, og indsæt et
bånd.
Med siden,
som ønskes
spillet, vendt
opad
• Hvis man ikke lukker låget, kan man ikke starte
afspilning af båndet.
• Hvis man åbner låget under afspilning af et bånd,
holder båndoptageren op med at spille.
Tuner/Bånd
Båndet tages ud ved at man løfter siden af
båndet op som illustreret.
Bemærk!
2 Luk låget med hånden.
Afspilning af et bånd
Du kan bruge TYPE I-bånd (normal).
1 Tryk på FUNCTION gentagne gange
(eller tryk på TAPE på fjernbetjeningen)
for at skifte funktionen til TAPE.
2 Tryk på TUNER MEMORY/DIRECTION
gentagne gange, indtil g vises for at
afspille en side, eller på h (eller j*)
for at afspille begge sider.
3 Tryk på TAPE nN (eller N på
fjernbetjeningen).
Tryk på TAPE nN (eller N på
fjernbetjeningen) igen for at afspille den
side, der vender ned.
* Båndoptageren stopper automatisk efter at have
gentaget sekvensen fem gange.
15DK
Optagelse på et bånd
— CD synkroniseret optagelse/manuel optagelse/programredigering
Du kan optage fra cd’er eller radioen (eller tilsluttede komponenter). Du kan bruge TYPE Ibånd(normal). Optagelsesniveauet justeres automatisk.
Trin
Optagelse fra en CD
(CD synkroniseret optagelse)
Manuel optagelse fra en CD (eller en
tilsluttet komponent)/radioen
1
2
Isæt et bånd, der skal optages på.
Tryk på FUNCTION gentagne
gange for at vælge “CD”.
Tryk på FUNCTION gentagne gange for at
vælge den kilde, der skal optages fra.
3
Ilæg den CD, du vil optage.
Ilæg CD’en (eller en anden lydkilde), eller
stil ind på den station, du vil optage fra.
4
Tryk på CD SYNC.
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptageren er klar til optagelse.
Tryk på TAPE nN, når du vil optage på den side, der vender ned.
5
Tryk gentagne gange på TUNER MEMORY/DIRECTION for at vælge g og
optage på den ene side. Vælg h (eller j) for at optage på begge sider.
6
Tryk på REC PAUSE/START.
Sådan afbrydes optagelsen
Tip!
Tryk på x.
• Når du optager på begge sider, skal optagelsen
starte på den side, der vender op. Hvis den starter på
den side, der vender ned, afbrydes optagelsen ved
slutningen af side B.
• Optagelse fra radio:
Hvis der høres støj, mens der optages fra radioen,
skal den pågældende antenne flyttes for at reducere
støjen.
Bemærk!
Du kan ikke lytte til andre kilder, mens der optages.
16DK
Tryk på REC PAUSE/START, og begynd
derefter afspilningen af den ønskede
kilde.
Optagelse af en CD ved
angivelse af sporrækkefølgen
— Programredigering
1 Ilæg en CD, og indsæt et tomt bånd, der
kan optages på.
2 Indprogrammer CD-spor, idet du følger
trin 1 til 5 i “Indprogrammering af CDspor” på side 10.
Båndoptageren er klar til optagelse. CDafspilleren er klar til afspilning.
4 Tryk gentagne gange på TUNER
MEMORY/DIRECTION for at vælge g
og optage på den ene side. Vælg h
(eller j) for at optage på begge sider.
5 Tryk på REC PAUSE/START.
Optagelsen starter.
Tip!
Du kan kontrollere den ønskede båndlængde for
optagelse af cd’er ved at trykke på EDIT indtil
“EDIT” blinker, efter du har indsat en CD og trykket
på FUNCTION gentagne gange indtil “CD” blev vist.
Den påkrævede båndlængde for den valgte CD vises,
efterfulgt af den samlede afspilningstid for
henholdsvis side A og side B (Tape Select Edit).
Bemærk
Tape Select Edit kan ikke benyttes til CD’er, der
indeholder mere end 20 spor.
Indstil uret (se “Indstilling af uret” på side 8),
hvis du vil foretage timerstyret optagelse.
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
“SET” vises et kort øjeblik, og derefter
vises “DAILY”.
2 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge “REC”, og
tryk derefter på ENTER.
Bånd
3 Tryk på CD SYNC.
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer
“ON TIME” vises, og timetalsangivelsen
blinker.
3 Indstil klokkeslættet, hvor optagelse
skal starte.
Tryk på . eller > på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk på . eller > på fjernbetjeningen
for at indstille minuttallet, og tryk derefter
på ENTER.
4 Indstil stoptidspunktet for
timeroptagelsen ved at følge
proceduren i punkt 3.
5 Indsæt et bånd, der skal optages på.
Optagelse starter fra den side, der vender
op. Sæt båndet i med den side, der skal
optages på, vendt op.
6 Indstil radiostationen (se “Lytning til
radioen” på side 13).
7 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
fortsættes
17DK
Lydjustering
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer (fortsat)
Justering af lyden
For at
Udfør følgende
aktivere/kontrollere
indstillingen
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT på fjernbetjeningen,
og tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge
“REC”. Tryk derefter på
ENTER.
Nyd en kraftig lyd
ændre indstillingen
Start igen fra punkt 1.
Tryk på GROOVE.
annullere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT på fjernbetjeningen,
og tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge
“OFF”. Tryk derefter på
ENTER.
— GROOVE
Man kan lytte til musik med en kraftigere lyd.
“GROOVE” vises på displayet og
lydindstillingen skifter til powerindstilling.
Tryk igen for at slå GROOVE fra.
Tip!
GROOVE er fra fabrik indstillet til at være slået til.
Valg af surroundeffekt
Bemærk!
• Hvis optagetimeren benyttes samtidigt med
sleeptimeren, har sleeptimeren højeste prioritet.
• Du kan ikke aktivere dagligtimeren og
optagetimeren samtidigt.
• Systemet tændes automatisk cirka 15 sekunder før
det forvalgte tidspunkt. Systemet må ikke betjenes,
inden optagelsen starter.
• Hvis systemet er tændt 15 sekunder før det
programmerede tidspunkt for start, aktiveres
timeroptagelse ikke.
• Lydstyrken er reduceret til et minimum under
optagelse.
Tryk på SURROUND.
“SURROUND” vises på displayet.
Tryk igen for at afbryde SURROUND.
Justering af bassen
1 Tryk på BASS (eller tryk på TONE på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
“BASS” vises).
2 Skub knappen til . eller til > (eller
tryk på . eller > på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
justere bassen.
Du kan justere bassen i 11 trin (fra –5 til
+5).
18DK
Justering af diskanten
1 Tryk på TREBLE (eller tryk på TONE på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
“TREBLE” vises).
2 Skub knappen til . eller til > (eller
tryk på . eller > på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
justere diskanten.
Du kan justere diskanten i 11 trin (fra –5 til
+5).
Tip!
Med audioemfasemenuen kan man vælge
lydkarakteristikker, der svarer til den lyd man
lytter til.
Tryk på MUSIC MENU gentagne gange
(eller tryk på MUSIC MENU – eller + på
fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede
forvalg.
Navnet på forvalget vises på displayet. Se
oversigten “Musikmenuvalgmuligheder”.
Musikmenuvalgmuligheder
“SURROUND” vises, hvis man vælger en
effekt med surroundeffekter.
Effekt
Anbefales til
ROCK
POP
Standard musikkilder
MOVIE
GAME
Lydspor og specielle lyttesituationer
FLAT
Annullering af effekten
Bånd/Lydjustering
Du kan nyde den originale lyd ved at indstille BASS
og TREBLE til 0.
Valg fra den forvalgte
musikmenu
Sådan annulleres effekten
Tryk på MUSIC MENU gentagne gange, indtil
“FLAT” vises, eller tryk på EFFECT ON/OFF
på fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
“EFFECT OFF” vises.
19DK
Timer
Indslumring til musik
Opvågning til musik
— Dagligtimer
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90min t 80min t … t 10min
t OFF
* Systemet slukker automatisk, når den aktuelle CD
eller båndet holder op med at spille (op til 100
minutter).
Når funktionen er TUNER, slukkes systemet efter
100 minutter.
Man kan blive vækket med musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for, at uret er indstillet (se
“Indstilling af uret” på side 8).
1 Klargør den musikkilde, som ønskes
afspillet.
• CD: Isæt en CD. Man kan lave et
program, hvis man vil starte fra et
bestemt spor (se “Indprogrammering af
CD-spor” på side 10).
• Bånd: Indsæt et bånd.
• Radio: Stil ind på en station (se
“Lytning til radioen” på side 13).
2 Tryk på VOL + eller – på
For at
Tryk på
kontrollere
resterende tid**
SLEEP på fjernbetjeningen én
gang.
ændre
slukketidspunkt
SLEEP på fjernbetjeningen
gentagne gange for at vælge det
ønskede tidspunkt.
annullere
sleeptimerfunktionen
SLEEP på fjernbetjeningen, indtil
“SLEEP OFF” vises gentagne
gange.
** Den resterende tid kan ikke vises, hvis
indstillingen er angivet til “AUTO”.
fjernbetjeningen for at justere
lydstyrken.
3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
“SET” vises et kort øjeblik, og derefter
vises “DAILY”.
4 Tryk på ENTER.
“ON TIME” vises, og timetalsangivelsen
blinker.
5 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på . eller > på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk på . eller > på fjernbetjeningen
for at indstille minuttallet, og tryk derefter
på ENTER.
6 Indstil stoptidspunktet for afspilningen
ved at følge fremgangsmåden i punkt 5.
7 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge den
ønskede lydkilde.
Angivelsen skifter som følger:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPET
20DK
Display
8 Tryk på ENTER.
Starttidspunktet, stoptidspunktet og
lydkilden angives i rækkefølge, hvorefter
den oprindelige displayvisning vender
tilbage.
9 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
For at
Udfør følgende
aktivere/kontrollere
indstillingen
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT på fjernbetjeningen,
og tryk derefter på . eller
> på fjernbetjeningen,
indtil “DAILY” vises. Tryk
dernæst på ENTER.
Start igen fra punkt 1.
annullere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT på fjernbetjeningen,
og tryk derefter på . eller
> på fjernbetjeningen,
indtil “OFF” vises. Tryk
dernæst på ENTER.
— Strømbesparende indstilling
Der kan slukkes for demonstrationsdisplayet
(displayets vindue lyser, selv når der er slukket
for strømmen til systemet) og uret for at
minimere strømforbruget i standby-tilstand
(strømbesparende indstilling).
Tryk gentagne gange på DISPLAY, når
systemet er slukket, indtil
demonstrationsdisplayet eller uret
slukkes.
Sådan deaktiveres den
strømbesparende indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Demonstrationsdisplay t Urvisning* t Intet
display (strømbesparende indstilling)
Bemærk!
• Hvis systemet er tændt cirka 15 sekunder før det
programmerede tidspunkt, aktiveres dagligtimeren
ikke.
• Systemet tændes automatisk cirka 15 sekunder før
det forvalgte tidspunkt. Systemet må ikke betjenes,
inden afspilningen starter.
• Du kan ikke aktivere dagligtimeren og
optagetimeren samtidigt.
• Den radiostation, du sidst indstiller, vælges til
radiodagligtimeren.
* “--:--” vises, hvis uret ikke indstilles.
Timer/Display
ændre indstillingen
Deaktivering af displayet
Tip!
• ?/1 indikatoren lyser, selv i strømbesparende
indstilling.
• Timeren fungerer stadig i strømbesparende
indstilling.
21DK
Justering af lysstyrken på
displayets underlys
Tryk på DIMMER gentagne gange, mens
systemet er tændt.
Du kan justere lysstyrken på underlyset cyklisk
på følgende måde:
DIMMER 0 t DIMMER 1 t DIMMER 2
t DIMMER 3
Brug af displayet
Kontrol af den resterende tid
(CD)
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t
Resterende tid på det aktuelle spor* t
Resterende tid på cd’en t Urvisning t
Effektnavn
* “--:--” vises, når du vælger et cd-spor over nummer
21.
Kontrol af den samlede
afspilningstid (CD)
Tryk på DISPLAY i stop-tilstand.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Samlet antal spor og samlet afspilningstid t
Urvisning t Effektnavn
Kontrol af
stationsnavnet(Tuner)
Tryk på DISPLAY.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Stationsnavn*t Frekvenst Programtype*t
Urvisning t Effektnavn
* Vises kun, når radiostationens navn eller andre
oplysninger modtages (se “Anvendelse af Radio
Data System (RDS)” på side 14).
22DK
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter
Man kan tilslutte en digital eller analog komponent til dette system.
Ekstra analog
komponent
Fra audioudgangsjackstikkene
på en analog
komponent
Ekstra digital
komponent
A MD IN-indgangsjackstik
B CD DIGITAL OUT-udgangsjackstik
Brug lydkabler (medfølger ikke) til at forbinde
en ekstra komponent(f.eks. en MD-afspiller
eller videoafspiller) til disse stik. Du kan
derefter optage eller lytte til analog lyd fra den
pågældende komponent via dette system.
Brug et digitalt kabel (firkantet, medfølger
ikke) til at forbinde en ekstra digital komponent
(f.eks. en MD-afspiller) til dette stik. Du kan
derefter foretage en digital optagelse fra dette
system til den pågældende digitale komponent.
Display/Ekstra komponenter
Til det digitale
indgangsjackstik på en
digital komponent
23DK
Lytning til lyd fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut lydkablerne.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 23.
2 Tryk på MD for at skifte funktionen til
MD.
Start afspilningen af den tilsluttede
komponent.
Optagelse på en tilsluttet
digital komponent
1 Tilslut det digitale kabel.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 23.
2 Start optagelsen.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med
den tilsluttede komponent.
Optagelse af lyd fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut lydkablerne.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 23.
2 Start optagelsen manuelt.
Se “Optagelse på et bånd” på side 16.
24DK
Fejlfinding
Problemer og løsninger
Benyt følgende fejlfindingsliste, hvis der opstår
problemer med systemet.
Undersøg først, om netledningen er sat korrekt
i og højttalerne er tilsluttet sikkert og korrekt.
Kontakt venligst den nærmeste Sonyforhandler, hvis et problem ikke kan afhjælpes
med følgende anvisninger.
Generelt
Displayets vindue og knapper lyser eller blinker,
selvom der er slukket for strømmen.
• Tryk gentagne gange på DISPLAY på
fjernbetjeningen, når der er slukket for
strømmen, og vælg urvisning eller den
strømbesparende indstilling (intet display) (se
side 21).
Timeren kan ikke indstilles.
• Tryk på CLOCK/TIMER SELECT på
fjernbetjeningen for at indstille timeren og tænde
“DAILY” eller “REC” på displayet (se side 17,
18, 20 og 21).
• Kontrollér det indstillede indhold og indstil den
korrekte tid (se side 17, 18, 20 og 21).
Fjernbetjeningen virker ikke.
•
•
•
•
•
Fjern forhindringen.
Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
“PROTECT” og “PUSH POWER” vises skiftevis.
• Tryk på ?/1 (afbryder) for at slukke systemet.
Tænd systemet igen efter et stykke tid.
• Kontroller højttalertilslutningerne (se side 6).
“--:--” vises i displayet.
• Indstil uret igen (se side 8).
Der er ingen lyd.
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Tilslut højttalerkablerne korrekt (se side 6).
• Placér højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut kun en af de medfølgende højttalere til
hvert sæt af højttalerterminaler.
• Tilslut de medfølgende højttalere.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Installér et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (se side 8).
CD-skuffen lukker ikke.
• Anbring CD’en korrekt i midten af bakken.
• Luk altid skuffen ved at trykke på Z. Hvis du
prøver at lukke skuffen ved at skubbe på den
med fingrene, kan det medføre, at CD-afspilleren
ikke fungerer korrekt.
CD’en udstødes ikke.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Afspilning starter ikke.
• Åbn CD-skuffen, og kontroller om der er sat en
CD i.
• Rengør CD’en (se side 29).
• Udskift CD’en.
• Anbring CD’en korrekt i midten af bakken.
• Anbring CD’en i skuffen med etiketten opad.
• Tag CD’en ud, aftør CD’en, og lad dernæst
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på CD NX for at starte afspilning.
Ekstra komponenter/Fejlfinding
• Skru op for VOL (eller tryk på VOL+ på
fjernbetjeningen).
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (se side 6).
CD-afspiller
fortsættes
25DK
Problemer og løsninger (fortsat)
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
Lyden springer.
• Rengør CD’en (se side 29).
• Udskift CD’en.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet,
eller anbring dem på separate stativer.
• Når man lytter til et spor med baslyde med høj
lydstyrke, kan højttalervibrationer få lyden til at
springe.
• Se det generelle punkt “Der er ingen lyd.” på
side 25, og kontrollér systemets tilstand.
• Tilslut komponenten på korrekt måde (se side
23), mens det kontrolleres:
– om kablerne er korrekt forbundne.
– om kabelstikkene er sat helt i.
• Tænd den tilsluttede komponent.
• Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent, og start afspilning.
Lyden er forvrænget.
• Sænk lydstyrken på den tilsluttede komponent.
Afspilningen starter ikke ved det første spor.
• Tryk gentagne gange på PLAY MODE/TUNING
MODE i stop-tilstand, indtil “PGM” eller
“SHUFFLE” forsvinder, for at vende tilbage til
normal afspilning.
Pladeskuffen åbnes ikke, og “LOCKED” vises.
• Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale
Sony-serviceafdeling.
Båndoptager
Båndet optager ikke.
• Tappen er fjernet fra kassetten. Tildæk hullet
efter tappen med tape (se side 29).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede. Rens dem.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem (se side
29).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem (se side
29).
Kraftig wow eller flutter, eller udfald af lyden.
• Kapstanaksler eller trykruller i båndoptageren er
tilsmudsede. Rengør dem med en rensekassette.
Forøget støj, eller sletning af diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem (se side
29).
26DK
Tuner
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages.
• Indstil på det korrekte bølgebånd og frekvens (se
side 11).
• Sørg for, at antennen er korrekt tilsluttet (se side
6).
• Find et sted og en retning, der giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
Hvis god modtagelse ikke kan opnås, anbefales
det at anvende en ekstern antenne, der fås i
handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele sin længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Konsultér den nærmeste Sony forhandler, hvis
den medfølgende AM-antenne er gået af
plastikstativet.
• Prøv at slukke for elektrisk udstyr i nærheden af
systemet.
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på REPEAT/FM MODE, indtil “STEREO
MODE” vises på displayet.
• Se “Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages.”, og kontrollér antennens tilstand.
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt efter udførelse af
ovenstående, nulstilles det som
følger:
1 Tag netledningen ud.
2 Sæt netledningen i vægstikkontakten igen.
3 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
4 Tryk samtidigt på x, ?/1 og ENTER.
5 Tag netledningen ud.
6 Sæt netledningen i stikkontakten igen, og
tryk derefter på ?/1 for at tænde for
systemet.
Systemet nulstilles til fabriksindstillinger. Alle
de indstillinger, du har angivet, f.eks.
forudindstillede stationer, ur og timer slettes og
skal indstilles igen.
Bemærk!
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises eller blinker
evt. på displayet, mens systemet er i brug.
CD
FULL!
Du forsøgte af programmere 26 eller flere spor
(trin).
NO DISC
Der er ingen cd i cd-skuffen.
NO STEP
Alle programmerede spor er blevet slettet.
OVER
Slutningen på CD’en blev nået, mens M blev
holdt inde under afspilning eller pausestop.
PUSH STOP
Der er trykket på PLAY MODE/TUNING MODE
under afspilning.
Du kan ikke nulstille systemet i strømbesparende
tilstand.
BÅND
CANT EDIT
NO TAB
Der kan ikke optages på kassetten, fordi tappen er
fjernet fra kassetten.
NO TAPE
Fejlfinding
Du har forsøgt at bruge Tape Select Edit til cd’er,
der indeholder mere end 20 spor.
Der er intet bånd i båndoptageren.
OPEN
Der er udført en båndbetjening, mens låget over
båndoptageren ikke var helt lukket.
27DK
Yderligere oplysninger
Om ophedning
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man
kontrollere, at systemet kører på samme
spænding som spændingen i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten.
Når netledningen tages ud af stikkontakten, skal
man trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Træk
aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge
ind i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør,
før det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Om placering
• Kontrollér at systemets ventilator kører under brug.
Placér systemet på et sted med tilstrækkelig
luftcirkulation, og anbring ikke ting oven på
systemet.
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
— ekstrem kulde eller varme
— støv eller snavs
— meget fugt
— vibrationer og rystelser
— direkte sollys
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
28DK
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse, er
dette ikke nogen fejl.
• Placér systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation, så ophedning undgås.
Hvis man vedblivende anvender systemet og spiller
højt, vil temperaturen på kabinettets top, bund og
sider stige betragteligt. For at undgå forbrænding bør
man ikke berøre kabinettet.
For at forebygge fejlfunktion, må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
Om anvendelse
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette
sker, fungerer systemet ikke korrekt. Tag CD’en ud,
og lad systemet stå tændt i cirka en time, indtil
fugten er fordampet.
• Tag alle CD’er ud, før systemet flyttes.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet,
og billeder på et fjernsyn kan blive forstyrret af
magnetiske felter fra systemet. Sker dette, skal man
slukke en gang for fjernsynet, og tænde det igen efter
15 til 30 minutter.
Hvis det ikke ser ud til at forbedre billedet, bør
højttalersystemet placeres længere væk fra fjernsynet.
Undlad også at placere genstande der indeholder eller
har påsatte magneter nær fjernsynet, eksempelvis
audiohylder, TV-borde og legetøj. Disse kan give
anledning til magnetiske forstyrrelser som følge af
deres vekselvirkning med systemet.
Bemærkninger om CD’er
Hvordan et bånd sikres permanent
• Rengør CD’en med en renseklud, før du spiller den.
Aftør CD’en fra midten og ud mod kanten.
• Brug ikke en CD med tape, mærkater eller klister
på, da det kan beskadige afspilleren.
• Anvend aldrig opløsningsmidler.
• Udsæt aldrig CD’er for direkte sollys eller
varmekilder.
• CD’er med uregelmæssig form (eksempelvis hjerteeller stjerneformet eller firkantede) kan ikke
afspilles på dette system. Forsøg herpå kan
beskadige systemet. Anvend ikke sådanne CD’er.
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd, brækkes kassettetappen af på side A
eller B, som vist på illustrationen.
Bemærkning vedrørende afspilning
af CD-R/CD-RW
Det kan ske, at CD’er optaget på CD-R/CD-RW drev
ikke kan afspilles som følge af ridser, snavs,
optagekvaliteten eller egenskaber ved drevet.
Desuden kan CD’er, der ikke er blevet slutbehandlet
ved afslutningen af optagelsen, ikke afspilles.
Side A
Tap på side A
Tap på side B
Bræk tappen af på
side A
Hvis man senere ønsker at optage på båndet igen,
dækkes hullet efter tappen med tape.
Rengøring af kabinettet
Anvend en blød klud, der er let fugtet med en mild
vaskemiddelopløsning.
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet
ind i båndoptagerdele og blive ødelagt.
Når der anvendes bånd, der er
længere end 90 minutter
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug.
Sørg for at rense tonehovederne før indspilning af
særligt vigtige optagelser, eller efter afspilning af et
gammelt bånd.
Anvend en separat solgt rensekassette af tør- eller
vådtype. Følg brugsanvisningen, der følger med
rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetisér tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
Yderligere oplysninger
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling, osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehoveder
29DK
Tekniske data
Hovedenhed (HCD-TB10)
Båndoptagersektion
Optagesystem
Frekvensgang
Wow and flutter
Forstærker
Europæiske modeller
DIN udgangseffekt (nominel):
40 + 40 watt (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig udgangseffekt (reference):
50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musikudgangseffekt (reference):
100 + 100 watt (6 ohm
ved 1 kHz, 10% THD)
Andre modeller
Målt ved 120/220/240 V AC, 50/60 Hz:
DIN udgangseffekt (nominel):
40 + 40 watt (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig udgangseffekt (reference):
50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Indgange
MD IN (phonojackstik):
spænding 450 mV,
impedans 47 kiloohm
Udgange
PHONES (stereo minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohm eller mere.
SPEAKER:
tåler impedans på 6 til
16 ohm.
CD-afspiller
System
Laser
Compact disc og digitalt
audiosystem
Halvleder laser
(λ=780 nm)
Emmissionsvarighed:
kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Frekvensgang
CD DIGITAL OUT
(Firkantet optisk forbindelsesjackstik, bagside)
Bølgelængde
660 nm
30DK
4-spors 2-kanal stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
med Sony TYPE I kassette
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Frekvensområde
Antenne
Antenneindgange
Mellemfrekvens
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Europæiske modeller:
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz trin)
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
Panamerikanske modeller: 531 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
Andre modeller:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Højttaler (SS-TB10)
Højttalersystem
Højttalerenheder
Woofer:
Tweeter:
Nominel impedans
2-vejs, basreflekstype
15 cm diam. kegletype
5 cm diam. kegletype
6 ohm
Generelt
Strømkrav
Europæiske modeller:
Mexicansk model:
Andre modeller:
Strømforbrug
Europæiske modeller:
Andre modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 60 Hz
120 V, 220 V,
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
100 watt
0,5 watt
(i strømbesparende
indstilling)
100 watt
Dimensioner (b/h/d) inklusive fremspringende dele
og kontroller
Forstærker/Tuner/Bånd/CD-sektion:
Cirka 215 × 285 ×
334 mm
Højttaler:
Cirka 205 × 285 ×
220 mm
Vægt
Forstærker/Tuner/Bånd/CD-sektion:
Cirka 6,5 kg
Højttalere:
Cirka 3,0 kg netto per
højttaler
Medfølgende tilbehør
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Yderligere oplysninger
Fjernbetjening (1)
R6 (størrelse AA) batterier
(2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Højttalerpuder (8)
31DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä avaa laitteen koteloa sähköiskuvaaran vuoksi. Ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASERtuotteeksi.
Tämä kilpi on laitteen
kotelon takapinnalla.
Älä hävitä paristoa tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan hävitä se
kemiallisten jätteiden tapaan.
2FI
Sisällysluettelo
Painikkeiden sijainti ja
viitesivut
Päälaite ...................................................... 4
Kaukosäädin .............................................. 5
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen ............................ 6
Kahden R6 (AA-kokoisen) -pariston
asettaminen kaukosäätimeen .............. 7
Kaiuttimien pehmustetyynyjen
kiinnittäminen ..................................... 7
Kellonajan asettaminen ............................. 8
CD
CD:n asettaminen paikalleen .................... 8
CD:n soittaminen
— Normaali soitto/Hajasoitto/
Uudelleensoitto ................................... 9
CD-levyn raitojen ohjelmointi
— Ohjelmoitu soitto ......................... 10
Viritin
Radioasemien esivirittäminen ................. 11
Radion kuunteleminen
— Asemien esiviritys ....................... 13
— Käsinviritys ................................. 13
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen* .................................... 14
Äänen säätö
Äänen säätäminen — GROOVE ............. 18
Musiikkivalikon asetuksen
valitseminen ...................................... 19
Ajastin
Nukahtaminen musiikin soittoon
— Uniajastin ...................................... 20
Herääminen musiikkiin
— Päiväajastin ................................... 20
Näyttö
Näytön poistaminen käytöstä
— Virransäästötila ............................. 21
Näytön taustavalon kirkkauden
säätäminen ........................................ 22
Näytön käyttäminen ................................ 22
FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ......................... 23
Liitetystä laitteesta tulevan äänen
kuunteleminen .................................. 24
Äänitys liitetyllä digitaalisella laitteella .. 24
Äänitys liitetystä laitteesta ...................... 24
Vianetsintä
Ongelmat ja ratkaisut .............................. 25
Ilmoitukset .............................................. 27
Kasetti
Kasetin asettaminen paikalleen ............... 15
Kasetin soittaminen ................................. 15
Äänittäminen kasetille
— CD-levyn tahdistettu äänitys /
Manuaalinen äänitys / Ohjelman
editointi .............................................. 16
Radio-ohjelmien ajastinäänitys ............... 17
Lisätietoja
Varotoimet .............................................. 28
Tekniset tiedot ......................................... 30
* Vain Euroopan malli
3FI
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Kuvan numero
Tämän sivun käyttäminen
r
Tämän sivun avulla löydät painikkeet ja järjestelmän
muut osat, jotka on mainittu tekstissä.
PLAY MODE qg (9, 13, 14)
R
R
Painikkeen/osan nimi Viitesivu
Päälaite
AAKKOSJÄRJESTYS
A–K
BASS wa (18)
CD-levyalusta qk (8)
CD SYNC wj (16)
CD NX wl (9)
DIMMER 2 (22)
DISPLAY 3 (14, 21)
EDIT wg (17)
ENTER qd (8, 10, 11, 17, 20, 27)
FUNCTION qg (9, 10, 15, 16,
24)
GROOVE ws (18)
Kasettinauhurin kansi 4 (15)
Kaukosäätimen tunnistin 0
4FI
PAINIKKEIDEN KUVAUS
M–Z
MD 9 (24)
MUSIC MENU wd (19)
Näyttöikkuna 5
PHONES-liitin w;
PLAY MODE/TUNING MODE
qf (9, 11, 26)
REC PAUSE/START wk (16)
REPEAT/FM MODE qh (9, 13, 26)
SURROUND wf (18)
TAPE nN qs (15, 16)
TREBLE qj (19)
TUNER/BAND e; (11, 13)
TUNER MEMORY/DIRECTION
qa (11, 15)
VOL 8
?/1 1
+/M L 7
x wh
l –/m 6
Z ql (8)
Kaukosäädin
A–G
CD ql (9)
CLEAR wd (10)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(21, 25)
CLOCK/TIMER SET 3
(8, 17, 20)
DISPLAY qh (14, 21)
EFFECT ON/OFF qf (19)
ENTER 7 (8, 10, 11, 17, 20, 27)
GROOVE qd (18)
PAINIKKEIDEN KUVAUS
M–Z
MD 0 (24)
MUSIC MENU +/– qg (19)
PLAY MODE 5 (9, 26)
PRESET –/+ ws
REPEAT 6 (9)
SLEEP 1 (20)
SURROUND qs (18)
TAPE qa (15)
TONE qk (18)
TUNER/BAND w; (11, 13)
TUNER MEMORY 8 (11)
TUNING –/+ wa (11)
VOL +/– qj
@/1 4
N9
x9
X9
m/M wa
./> ws
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
AAKKOSJÄRJESTYS
5FI
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata
seuraavien vaiheiden 1 – 4 mukaisia ohjeita.
AM-kehäantenni
FM (ULA) -antenni
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
1 Liitä kaiuttimet.
Liitä kaiutinjohdot SPEAKER-liittimiin
seuraavalla tavalla.
2 Liitä FM/AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
Työnnä tämä osa sisään
Punainen/
Yksiväri (3)
Liitintyyppi A
AM-kehäantenni
Musta/Raita (#)
6FI
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
Liitintyyppi B
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
AM-kehäantenni
3 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin
paikallisen verkkojännitteen mukaiseen
asentoon malleissa, joissa on
jännitteenvalitsin.
e
E
e
E
VOLTAGE SELECTOR
Vihje
230240V
Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä ei enää onnistu,
vaihda molemmat paristot uusiin.
220V
120V
Käyttöönotto
Kahden R6 (AA-kokoisen)
-pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Huomautus
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota
paristot mahdollisen paristovuodon aiheuttamien
vahinkojen välttämiseksi.
4 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Näytössä näkyy esittely.
Jos virtajohdon pistoke ei sovi pistorasiaan,
liitä varusteisiin kuuluva sovitin
pistokkeeseen (vain mallit, joissa on
pistokesovitin). Kytke järjestelmään virta
painamalla ?/1-painiketta.
Järjestelmän kantaminen
Tee seuraavat toimet suojataksesi CDmekanismia.
Kaiuttimien
pehmustetyynyjen
kiinnittäminen
Kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimien pohjaan, niin
niiden vakaus paranee eivätkä ne pääse
liukumaan.
1 Varmista, että levy on poistettu
laitteesta.
2 Pidä alas painettuna painiketta CD u
ja paina painiketta ?/1, kunnes
“STANDBY” tulee näyttöön.
Kun vapautat painikkeet, “LOCK” tulee
näyttöön.
3 Irrota verkkojohto pistorasiasta.
7FI
CD
Kellonajan asettaminen
1 Kytke laitteeseen virta.
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
“CLOCK” tulee näyttöön.
3 Aseta tuntilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >.
4 Paina painiketta ENTER.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
5 Aseta minuuttilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >.
6 Paina painiketta ENTER.
CD:n asettaminen
paikalleen
1 Paina Z -painiketta.
Levyalusta avautuu.
2 Aseta CD levyalustalle tekstipuoli
ylöspäin.
Jos haluat soittaa
CD-single-levyä
(8 cm:n CD), sijoita
se levyalustan
sisäympyrään.
Kello käynnistyy.
Vihje
Jos teet virheen kellon asetuksessa, paina x
-painiketta ja aloita uudelleen vaiheesta 2.
Kellonajan säätäminen
1 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET
-painiketta.
2 Valitse “CLOCK” painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai > ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3 Toimi edellä olevien kohtien 3-6
mukaisesti.
Huomautus
Et voi asettaa kellonaikaa laitteen ollessa
virransäästötilassa.
8FI
3 Sulje levylokero painamalla
Z-painiketta uudelleen.
CD:n soittaminen
— Normaali soitto/Hajasoitto/
Uudelleensoitto
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x-painiketta.
Kytkeä tauon
Paina CD NX -painiketta (tai
kaukosäätimen X-painiketta).
Paina uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Raidan valinta
Käännä säädin asentoon L
(eteenpäin) tai asentoon l
(taaksepäin) ja vapauta se, kun
haluamasi raita on löytynyt (tai
paina kaukosäätimen painiketta
. tai >).
Tietyn kohdan
etsiminen
raidasta
Käännä säädin toiston aikana
asentoon m tai M ja vapauta se
haluamassasi kohdassa (tai pidä
kaukosäätimen painiketta m tai
M alas painettuna).
Poistaa CD:n
soittimesta
Paina painiketta Z.
Soittoaika
Raidan numero
1 Valitse CD-soitin ohjelmalähteeksi
painamalla FUNCTION-painiketta
toistuvasti (tai painamalla
kaukosäätimen CD-painiketta).
2 Kun laite on pysäytettynä, paina PLAY
MODE/TUNING MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi tila
näkyy näytössä.
Valinta
Paina REPEAT/FM MODESoittaa
painiketta soiton aikana, kunnes
toistuvasti
(Uudelleensoitto) näytössä näkyy “REPEAT” tai
“REPEAT 1”.
REPEAT: Soittaa CD:n kaikki
raidat enintään viisi kertaa.
Soitetaan
CD-levyn raidat alkuperäisessä
ei näyttöä
(normaali soitto) järjestyksessä.
SHUFFLE
(satunnaissoitto)
CD-levyn raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
PGM
(ohjelmoitu
soitto)
CD-levyn raidat haluamassasi
järjestyksessä (katso “CDlevyn raitojen ohjelmointi”
sivulla 10).
3 Paina CD NX -painiketta (tai
kaukosäätimen N-painiketta).
Käyttöönotto/CD
Tällä järjestelmällä on mahdollista soittaa
CD:tä eri soittomuodoilla.
Muut toiminnot
REPEAT 1: Soittaa vain yhden
raidan.
Toistuva soitto lopetetaan
painelemalla REPEAT/FM
MODE-painiketta, kunnes
“REPEAT” tai “REPEAT 1”
katoaa näytöstä.
Vihje
Voit aloittaa toiston haluamastasi raidasta normaalin
toiston tai ohjelmoidun toiston aikana. Käännä säädin
asentoon l tai L (tai paina kaukosäätimen
painiketta . tai >), kunnes haluamasi raidan
numero näkyy näytössä vaiheen 1 jälkeen.
9FI
CD-levyn raitojen
ohjelmointi
— Ohjelmoitu soitto
Voit tehdä enintään 25 raidan ohjelman.
1 Valitse CD-soitin ohjelmalähteeksi
painamalla FUNCTION-painiketta
toistuvasti (tai painamalla
kaukosäätimen CD-painiketta).
2 Painele PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“PGM”.
3 Käännä säädin asentoon l tai L
(tai paina kaukosäätimen painiketta
. tai >), kunnes haluamasi raidan
numero näkyy näytössä.
Valitun raidan
numero
Valitun raidan
soittoaika
4 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Raita on ohjelmoitu.
5 Ohjelmoi muut raidat toistamalla
vaiheet 3 – 4.
6 Paina CD NX -painiketta (tai
kaukosäätimen N-painiketta).
10FI
Kun haluat
Toimi näin
Lopettaa
ohjelmoidun
soiton
Painele PLAY MODE/TUNING
MODE -painiketta, kunnes
“PGM” ja “SHUFFLE” katoavat
näytöstä.
Poistaa raidan
ohjelman lopusta
Paina kaukosäätimen CLEARpainiketta pysäytystilassa.
Lisätä raidan
ohjelmaan
pysäytystilassa
Tee vaiheet 3 – 4.
Vihjeitä
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Kun haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, paina CD NX -painiketta.
• Näytössä näkyy “- -.- -”, jos CD-ohjelman
kokonaisaika ylittää 100 minuuttia tai jos valitset
CD-raidan, jonka numero on 21 tai suurempi.
Viritin
4 Paina painiketta TUNER MEMORY/
Radioasemien
esivirittäminen
Toiminto
Menettely
Kaikkien alueella
vastaanotettavien
asemien automaattinen
esiviritys ja manuaalinen
tallennus muistiin
Automaattinen esiviritys
Haluttujen asemien
manuaalinen viritys ja
tallennus muistiin
Manuaalinen esiviritys
5 Valitse haluamasi pikavalintanumero
kääntämällä säädin asentoon – tai + (tai
painamalla kaukosäätimen painiketta
PRESET – tai +) toistuvasti.
Pikavalintanumero
CD/Viritin
Voit esivirittää enintään 20 FM-asemaa ja 10
AM-asemaa. Voit sitten virittää minkä tahansa
kyseisistä asemista valitsemalla vastaavan
pikavalintanumeron.
Asemat voi esivirittää kahdella tavalla.
DIRECTION (tai paina TUNER MEMORY
kaukosäätimestä).
6 Paina painiketta ENTER.
Asema tallentuu muistiin.
7 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1-6.
Vihje
Lopeta selaus painamalla x-painiketta.
Automaattinen esiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
Jatkuu
TUNER/BAND-painiketta toistuvasti.
2 Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes “AUTO”
tulee näyttöön.
Jos käytät kaukosäädintä vaiheessa 3, ohita
tämä vaihe.
3 Aseta säädin asentoon – tai + (tai pidä
kaukosäätimen painiketta TUNING –/+
alas painettuna).
Taajuuslukema alkaa muuttua, ja selaus
päättyy, kun laite virittää löytyneen aseman.
Näyttöön tulevat ilmaisimet “TUNED” ja
“STEREO” (stereolähetyksen yhteydessä).
Jos “TUNED”-ilmaisin ei tule näyttöön
eikä selaus pysähdy
Aseta haluamasi radioaseman taajuus sivun
12 kohdan “Manuaalinen esiviritys”
vaiheissa 2-7 kuvatulla tavalla.
11FI
Radioasemien esivirittäminen (jatkoa)
Manuaalinen esiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER/BAND-painiketta toistuvasti.
2 Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes “AUTO”
ja “PRESET” katoavat näytöstä.
Jos käytät kaukosäädintä vaiheessa 3, ohita
tämä vaihe.
3 Viritä haluamasi asema kääntämällä
säädin asentoon – tai + (tai painamalla
kaukosäätimen painiketta TUNING – tai
+) toistuvasti.
4 Paina painiketta TUNER MEMORY/
DIRECTION (tai paina TUNER MEMORY
kaukosäätimestä).
5 Valitse haluamasi pikavalintanumero
kääntämällä säädin asentoon – tai + (tai
painamalla kaukosäätimen painiketta
PRESET – tai +) toistuvasti.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Signaaliltaan heikon
aseman virittäminen
Toimi kohdassa “Manuaalinen
esiviritys” kuvatulla tavalla.
Esivirityksen
lopettaminen
Paina kaukosäätimen TUNER
MEMORY-painiketta.
Selauksen
pysäyttäminen
Paina x -painiketta.
Esiviritetyn aseman
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
AM-viritysvälin muuttaminen (ei
koske Euroopan mallia)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä ENTER-painike painettuna ja kytke virta
järjestelmään. Kun muutat viritysväliä, kaikki
AM-esiviritysasemat pyyhkiytyvät muistista.
Kun haluat palauttaa viritysvälin, toista edellä
mainitut toimet.
Huomautus
Et voi muuttaa AM-alueen viritysaskelta laitteen
ollessa virransäästötilassa.
Pikavalintanumero
6 Paina painiketta ENTER.
Asema on tallentunut muistiin.
7 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1-6.
12FI
Vihjeitä
• Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa noin yhden
vuorokauden, vaikka irrottaisit verkkojohdon
pistorasiasta tai sattuisi sähkökatko.
• Jos haluat parantaa vastaanoton laatua, muuta
vakiovarusteisiin sisältyvän antennin suuntausta tai
siirrä se lähelle ikkunaa tai ulos.
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa valitsemalla
esiviritetyn aseman tai virittämällä aseman
manuaalisesti.
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
Esiviritä ensin asemat virittimen muistiin
(katso sivun 11 kohtaa “Radioasemien
esivirittäminen”).
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Jos FM-stereolähetyksessä on staattista kohinaa,
painele REPEAT/FM MODE -painiketta, kunnes
näytössä näkyy “MONO MODE”. Tämän jälkeen
lähetyksessä ei ole stereoääntä, mutta kuuluvuus
paranee.
• Voit virittää aseman automaattisesti vaiheessa 2
edellä painamalla PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes “AUTO” tulee
näyttöön. Käännä sitten säädin asentoon l tai
L. Taajuuslukema alkaa muuttua, ja selaus
päättyy, kun laite virittää löytyneen aseman
(automaattinen viritys).
Viritin
— Asemien esiviritys
Vihjeitä
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER/BAND-painiketta toistuvasti.
2 Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
“PRESET” tulee näyttöön.
3 Valitse haluamasi esiviritetty asema (tai
RDS-aseman nimi*) asettamalla säädin
asentoon – tai + toistuvasti.
* Vain Euroopassa myytävä malli.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
— Käsinviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER/BAND-painiketta toistuvasti.
2 Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
“PRESET” ja “AUTO” katoavat
näytöstä.
3 Viritä haluamasi asema asettamalla
säädin asentoon – tai + toistuvasti.
13FI
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(Vain Euroopan malli)
Mikä on
radiotietojärjestelmä?
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana lisätietoja.
Tässä virittimessä on käteviä RDS-toimintoja,
kuten aseman nimen ja ohjelmatyypin* näyttö.
RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.**
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
* Ohjelmatyypit ovat NEWS (uutiset), AFFAIRS
(ajankohtaisohjelmat), INFO (tiedotukset), SPORT
(urheilu), EDUCATE (opetus), DRAMA (draama),
CULTURE (kulttuuri), SCIENCE (tiede),
VARIED (haastattelut, pelit ja komedia), POP M
(pop-musiikki), ROCK M (rock-musiikki), EASY
M (viihdemusiikki), LIGHT M (kevyt musiikki),
CLASSICS (klassinen musiikki), OTHER M (muu
musiikki), WEATHER (säätiedotukset),
FINANCE (talous), CHILDREN (lapset), SOCIAL
(sosiaaliset ohjelmat), RELIGION (uskonto),
PHONE IN (puhelinohjelmat), TRAVEL
(matkailu), LEISURE (vapaa-aika), JAZZ (jazz),
COUNTRY (country-musiikki), NATION M
(kotimainen populaarimusiikki), OLDIES (vanhat
iskelmät), FOLK M (folk-musiikki), DOCUMENT
(dokumenttiohjelmat), TEST (hätätiedotusten
testisignaali), ALARM (hätätiedotukset) ja NONE
(muut kuin edellä mainitut ohjelmat).
** Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
14FI
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi tulee näyttöön.
RDS-tietojen näyttäminen
Joka kerta kun painat painiketta DISPLAY,
näyttö muuttuu peräkkäin seuraavasti:
Aseman nimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi*
t Kellonäyttö t Tehosteen nimi
* Jos laite ei vastaanota RDS-tietoja, aseman nimi ja
ohjelmatyyppi eivät tule näyttöön.
Kasetti
Kasetin asettaminen
paikalleen
1 Avaa kansi kädellä ja aseta kasetti
paikalleen.
Soitettava
puoli ylöspäin
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x-painiketta.
Kytkeä tauon
Paina kaukosäätimen
X-painiketta. Paina uudelleen, kun
haluat jatkaa soittamista.
Pikakelata
eteenpäin tai
taaksepäin.
Käännä säädin asentoon m tai
M (tai paina kaukosäätimen
painiketta m tai M).
Huomautuksia
Poista kasetti soittimesta nostamalla kasetti
sivulta kuvan osoittamalla tavalla.
2 Sulje kansi käsin.
Viritin/Kasetti
• Jos kantta ei suljeta, kasettia ei voida soittaa.
• Jos avaat kannen kasetin soidessa, nauhuri lopettaa
soiton.
Kasetin soittaminen
Voit käyttää normaalinauhaa (TYPE I)
sisältäviä kasetteja.
1 Valitse kasettidekki (TAPE)
ohjelmalähteeksi painamalla
FUNCTION-painiketta toistuvasti (tai
painamalla kaukosäätimen TAPEpainiketta).
2 Painele TUNER MEMORY/DIRECTIONpainiketta, kunnes näytössä näkyy g,
kun haluat soittaa yhden puolen tai h
(tai j*), kun haluat soittaa molemmat
puolet.
3 Paina TAPE nN -painiketta (tai
kaukosäätimen N-painiketta).
Paina TAPE nN -painiketta (tai
kaukosäätimen N-painiketta) toistamiseen
soittaaksesi alapuolen.
* Kasettinauhuri pysähtyy automaattisesti
toistettuaan jakson viisi kertaa.
15FI
Äänittäminen kasetille
— CD-levyn tahdistettu äänitys / Manuaalinen äänitys / Ohjelman editointi
Voit äänittää CD-levyltä tai radiosta (tai liitetyistä laitteista). Voit käyttää normaalinauhaa (TYPE I)
sisältäviä kasetteja. Laite säätää äänitystason automaattisesti.
Vaiheet
Äänitys CD-levyltä
(CD-levyn tahdistettu äänitys)
Manuaalinen äänitys CD-levyltä (tai
liitetyistä laitteista) tai radiosta
1
2
Aseta kasettidekkiin kasetti, johon haluat äänittää.
Valitse “CD” painamalla
FUNCTION-painiketta toistuvasti.
Valitse haluamasi äänityslähde
painamalla FUNCTION-painiketta
toistuvasti.
3
Aseta CD-soittimeen haluamasi
CD-levy.
Aseta laitteeseen CD-levy (tai muu
äänilähde) tai viritä asema, jolta haluat
äänittää.
4
Paina CD SYNC -painiketta.
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Kasettidekki kytkeytyy äänitysvalmiuteen.
Kun haluat äänittää alapuolelle, paina TAPE nN -painiketta.
5
Valitse g painamalla TUNER MEMORY/DIRECTION -painiketta toistuvasti, jos
haluat äänittää vain yhdelle puolelle. Valitse h (tai j), jos haluat äänittää
kummallekin puolelle.
6
Paina REC PAUSE/START
-painiketta.
Äänityksen pysäyttäminen
Vihjeitä
Paina x-painiketta.
• Kun äänität kasetin molemmille puolille, aloita
yläpuolelta. Jos aloitat alapuolelta, äänitys päättyy
alapuolen lopussa.
• Äänittäminen radiosta:
Jos radioaseman äänityksen aikana kuuluu kohinaa,
yritä poistaa häiriöt siirtämällä antennia.
Huomautus
Et voi kuunnella muita ohjelmalähteitä äänityksen
aikana.
16FI
Paina REC PAUSE/START -painiketta ja
kytke sitten haluamasi äänilähde
toistoon.
CD-levyn äänittäminen
halutussa raitajärjestyksessä
— Ohjelman editointi
1 Aseta CD-levy ja äänitettävä kasetti
paikoilleen.
2 Ohjelmoi CD-levyn raidat sivun 10
kohdan “CD-levyn raitojen ohjelmointi”
vaiheiden 1-5 mukaisesti.
3 Paina CD SYNC -painiketta.
4 Valitse g painamalla TUNER
MEMORY/DIRECTION -painiketta
toistuvasti, jos haluat äänittää vain
yhdelle puolelle. Valitse h (tai j),
jos haluat äänittää kummallekin
puolelle.
5 Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Äänitys alkaa.
Vihje
Jos haluat tarkistaa CD-levyn äänitystä varten
tarvittavan nauhan pituuden, aseta CD-levy
soittimeen ja paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes “CD” tulee näyttöön. Paina sitten
EDIT-painiketta niin, että “EDIT” vilkkuu näytössä.
Nykyisen CD-levyn äänittämiseen tarvittavan kasetin
pituus sekä A- ja B-puolen soittoaika tulevat näyttöön
(nauhavalintaeditointi).
Huomautus
Et voi käyttää nauhavalintaeditointia, jos levyllä on
yli 20 raitaa.
Aseta kellonaika, jotta voit käyttää
ajastinäänitystä (katso kohtaa “Kellonajan
asettaminen” sivulla 8).
1 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET-painiketta.
“SET” tulee näyttöön sekunniksi, ja sitten
näyttöön tulee “DAILY”.
2 Valitse “REC” painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy “ON TIME” ja
tuntimerkintä vilkkuu.
Kasetti
Kasettidekki kytkeytyy äänitysvalmiuteen.
Laite kytkeytyy toistovalmiuteen.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
3 Aseta äänityksen aloitusaika.
Aseta tuntilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai > ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
Aseta minuuttilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai > ja
paina sitten ENTER-painiketta.
4 Aseta äänityksen lopetusaika tekemällä
vaiheen 3 mukaiset toimet.
5 Aseta äänityskelpoinen kasetti
paikalleen.
Äänitys alkaa yläpuolelta. Aseta kasetti
paikalleen äänitettävä puoli ylöspäin.
6 Viritä radioasema (katso kohtaa
“Radion kuunteleminen” sivulla 13).
7 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1-painiketta.
Jatkuu
17FI
Äänen säätö
Radio-ohjelmien ajastinäänitys
(jatkoa)
Äänen säätäminen
Kun haluat
Toimi näin
Aktivoida tai
tarkistaa asetuksen
Paina kaukosäätimen
CLOCK/TIMER SELECT
-painiketta ja valitse “REC”
painamalla kaukosäätimen
painiketta . tai > ja
paina sitten ENTERpainiketta.
Äänivaikutelman
voimistaminen
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Paina GROOVE-painiketta.
Peruuttaa
ajastintoiminnon
Paina kaukosäätimen
CLOCK/TIMER SELECT
-painiketta ja valitse “OFF”
painamalla kaukosäätimen
painiketta . tai > ja
paina sitten ENTERpainiketta.
Näytössä näkyy “GROOVE”, ja
äänenvoimakkuus asettuu voimistettuun tilaan.
Paina uudelleen, kun haluat lopettaa
GROOVE-toiminnon.
Huomautuksia
• Kun käytät äänitysajastinta samaan aikaan
uniajastimen kanssa, uniajastimen asetus saa
etusijan.
• Et voi ottaa käyttöön päivittäisajastinta ja
äänitysajastinta samanaikaisesti.
• Laitteeseen kytkeytyy automaattisesti virta noin 15
sekuntia ennen esiasetettua aikaa. Älä käytä laitetta,
ennen kuin äänitys alkaa.
• Jos järjestelmä on päällä noin 15 sekuntia ennen
valittua aikaa, ajastinäänitys ei käynnisty.
• Äänenvoimakkuus vaimenee äänityksen ajaksi
pienimpään arvoon.
— GROOVE
Musiikin äänivaikutelmaa voidaan voimistaa.
Vihje
GROOVE on tehtaalla asetettu päälle.
Surround-tehosteen
käyttäminen
Paina SURROUND-painiketta.
Näytössä näkyy “SURROUND”.
Paina uudelleen, kun haluat lopettaa
SURROUND-toiminnon.
Bassoäänien säätäminen
1 Paina BASS-painiketta (tai paina
kaukosäätimen TONE-painiketta,
kunnes “BASS” tulee näyttöön).
2 Säädä bassoääniä asettamalla säädin
asentoon . tai > (tai painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >)
toistuvasti.
Voit säätää bassoääniä 11 askelen avulla
välillä -5 ja + 5.
18FI
Diskanttiäänien säätäminen
1 Paina TREBLE-painiketta (tai paina
kaukosäätimen TONE-painiketta,
kunnes “TREBLE” tulee näyttöön).
2 Säädä diskanttiääniä asettamalla
säädin asentoon . tai > (tai
painamalla kaukosäätimen painiketta
. tai >) toistuvasti.
Voit säätää diskanttiääniä 11 askelen avulla
välillä –5 ja + 5.
Vihje
Voit kuunnella alkuperäistä muokkaamatonta ääntä
valitsemalla BASS- ja TREBLE-asetukseksi 0.
Musiikkivalikon
asetuksen valitseminen
Äänen korostuksen valikon avulla voit valita
äänen ominaisuudet kuunneltavan musiikin
mukaan.
Valitse haluamasi esivalinta painamalla
painiketta MUSIC MENU toistuvasti (tai
MUSIC MENU – tai + kaukosäätimestä).
Näytössä näkyy valinnan nimi. Katso taulukkoa
“Musiikkivalikon valinnat”.
Musiikkivalikon valinnat
Tehoste
Suositeltava musiikki
ROCK
POP
Tavalliset musiikkilähteet
MOVIE
GAME
Elokuvan ääniraita ja
erikoiskuuntelutilanteet
FLAT
Tehosteen käytön lopettaminen
Kasetti/Äänen säätö
Näytössä näkyy “SURROUND”, jos valitset
tehosteen, jossa käytetään surround-tehostetta.
Tehosteen poistaminen käytöstä
Paina painiketta MUSIC MENU toistuvasti,
kunnes “FLAT” näkyy näytössä. Voit myös
painaa kaukosäätimen painiketta EFFECT ON/
OFF toistuvasti, kunnes “EFFECT OFF” näkyy
näytössä.
19FI
Ajastin
Nukahtaminen musiikin
soittoon
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90min t 80min t … t 10min
t OFF
* Järjestelmä sammuu automaattisesti, kun valittu CD
tai kasetti lakkaa soittamasta (enintään 100
minuuttia).
Kun ohjelmalähde on viritin (TUNER), laitteesta
katkeaa virta 100 minuutin kuluttua.
Herääminen musiikkiin
— Päiväajastin
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että kello
on asetettu aikaan (katso “Kellonajan
asettaminen” sivulla 8).
1 Valmistele soitettava äänilähde.
• CD: Aseta CD paikalleen. Jos haluat
aloittaa tietystä raidasta, tee ohjelma
(katso “CD-levyn raitojen ohjelmointi”
sivulla 10).
• Kasetti: Aseta kasetti paikalleen.
• Radio: Viritä asema (katso “Radion
kuunteleminen” sivulla 13).
2 Säädä äänenvoimakkuus painamalla
kaukosäätimen painiketta VOL + tai –.
3 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
Kun haluat
Paina
SET -painiketta.
Tarkistaa jäljellä
olevan ajan**
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta kerran.
“SET” tulee näyttöön sekunniksi, ja sitten
näyttöön tulee “DAILY”.
Muuttaa
sammutusaikaa
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta toistuvasti ja valitse
haluamasi aika.
Lopettaa
uniajastimen
käytön
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy “OFF”.
** Et voi tarkistaa jäljellä olevaa aikaa, jos asetuksena
on “AUTO”.
4 Paina kaukosäätimen ENTER
-painiketta.
Näytössä näkyy “ON TIME” ja
tuntimerkintä vilkkuu.
5 Aseta soiton aloitusaika.
Aseta tuntilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai > ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
Aseta minuuttilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai > ja
paina sitten ENTER-painiketta.
6 Aseta soiton lopetusaika tekemällä
vaiheen 5 toimet.
7 Valitse haluamasi äänilähde painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >.
Merkintä muuttuu seuraavasti:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPET
20FI
Näyttö
8 Paina ENTER-painiketta.
Aloitusaika, lopetusaika ja äänilähde
näkyvät vuorotellen näytössä, minkä jälkeen
näyttö palaa alkuperäiseen tilaansa.
9 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1-painiketta.
Kun haluat
Toimi näin
Aktivoida tai
tarkistaa asetuksen
Paina kaukosäätimen
painiketta CLOCK/TIMER
SELECT ja sitten
kaukosäätimen painiketta
. tai >, kunnes
“DAILY” tulee näyttöön.
Paina sitten ENTERpainiketta.
Aloita alusta vaiheesta 1.
Peruuttaa
ajastintoiminnon
Paina kaukosäätimen
painiketta CLOCK/TIMER
SELECT ja sitten
kaukosäätimen painiketta
. tai >, kunnes “OFF”
tulee näyttöön. Paina sitten
ENTER-painiketta.
— Virransäästötila
Voit poistaa esittelynäytön (näytön valaistus
myös virran ollessa katkaistuna) ja kellonäytön
käytöstä ja siten vähentää laitteen
valmiustilassa kuluttamaa virtaa
(virransäästötila).
Kun laitteesta on virta katkaistuna, paina
DISPLAY-painiketta toistuvasti, kunnes
esittelynäyttö tai kellonäyttö katoaa
näkyvistä.
Virransäästötilan poistaminen
käytöstä
Kun laitteesta on virta katkaistuna, paina
DISPLAY-painiketta. Aina painiketta
painaessasi näyttö muuttuu peräkkäin
seuraavalla tavalla:
Esittelynäyttö t Kellonäyttö* t Ei näyttöä
(virransäästötila)
Ajastin/Näyttö
Muuttaa asetuksen
Näytön poistaminen
käytöstä
Huomautuksia
• Jos järjestelmä on päällä noin 15 sekuntia ennen
valittua aikaa, päiväajastin ei käynnisty.
• Laitteeseen kytkeytyy automaattisesti virta noin 15
sekuntia ennen esiasetettua aikaa. Älä käytä laitetta,
ennen kuin toisto alkaa.
• Et voi ottaa käyttöön päivittäisajastinta ja
äänitysajastinta samanaikaisesti.
• Laite valitsee viimeksi virittämäsi radioaseman
päivittäistä radioajastinäänitystä varten.
* Näytössä on ilmaisin “--:--”, jos et aseta
kellonaikaa.
Vihjeitä
• ?/1-ilmaisin palaa, vaikka virransäästötila olisi
käytössä.
• Ajastimen toiminta jatkuu virransäästötilassa.
21FI
Näytön taustavalon
kirkkauden säätäminen
Kun laitteeseen on virta kytkettynä, paina
DIMMER-painiketta toistuvasti.
Voit valita taustavalon kirkkauden
peräkkäisessä järjestyksessä seuraavasti:
DIMMER 0 t DIMMER 1 t DIMMER 2
t DIMMER 3
Näytön käyttäminen
Jäljellä olevan ajan
tarkistaminen (CD)
Paina toiston aikana DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
peräkkäisessä järjestyksessä seuraavasti:
Soitettavan raidan kulunut soittoaika t
Soitettavan raidan jäljellä oleva aika t CDlevyn jäljellä oleva aika t Kellonäyttö t
Tehosteen nimi
* “--:--” tulee näyttöön, kun valitset CD-levyltä
raidan, jonka numero on suurempi kuin 21
Kokonaissoittoajan
tarkistaminen (CD)
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
peräkkäisessä järjestyksessä seuraavasti:
Raitojen kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
t Kellonäyttö t Tehosteen nimi
Aseman nimen tarkistaminen
(viritin)
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
peräkkäisessä järjestyksessä seuraavasti:
Aseman nimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi*
t Kellonäyttö t Tehosteen nimi
* Näkyy vain, kun laite vastaanottaa radioaseman
nimen tai muita tietoja (katso “RDS-järjestelmän
(Radio Data System) käyttäminen” sivulla 14).
22FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Järjestelmään voidaan liittää digitaalisia tai analogisia laitteita.
Ulkopuolinen
analoginen laite
Analogisen laitteen
äänilähtöliitännöistä
Ulkopuolinen
digitaalinen laite
A MD IN -liitännät
B CD DIGITAL OUT -liitäntä
Liitä lisälaite (esimerkiksi minilevysoitin tai
kuvanauhuri) audiojohdoilla (eivät sisälly
vakiovarusteisiin) näihin liitäntöihin. Siten voit
kuunnella kyseisestä laitteesta tulevaa
analogista ääntä tämän laitteen kautta.
Liitä digitaalinen lisälaite (esimerkiksi
minilevytallennin) digitaalisella kaapelilla
(neliömäiset liittimet, ei sisälly
vakiovarusteisiin) tähän liitäntään. Siten voit
äänittää tästä laitteesta tulevaa ääntä
digitaalisesti kyseisellä digitaalisella laitteella.
Näyttö/Lisälaitteet
Digitaalisen laitteen
digitaaliseen tuloliitäntään
23FI
Liitetystä laitteesta
tulevan äänen
kuunteleminen
1 Liitä audiojohdot.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
23.
2 Valitse minilevysoitin ohjelmalähteeksi
painamalla MD-painiketta.
Äänitys liitetyllä
digitaalisella laitteella
1 Liitä digitaalinen kaapeli.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
23.
2 Aloita äänitys.
Katso lisätietoja liitetyn laitteen
käyttöohjeesta.
Kytke valitsemasi laite toistoon.
Äänitys liitetystä
laitteesta
1 Liitä audiojohdot.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
23.
2 Aloita äänitys manuaalisesti.
Katso “Äänittäminen kasetille” sivulla 16.
24FI
Vianetsintä
Ajastin ei toimi.
Ongelmat ja ratkaisut
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, käy
läpi seuraava tarkistuslista.
Varmista ensin, että virtajohto on liitetty
kunnolla ja että kaiuttimet on liitetty oikein ja
liitännät ovat lujat.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttöikkuna ja painikkeiden merkkivalot palavat
tai vilkkuvat, vaikka virta olisi katkaistuna.
• Kun laitteesta on virta katkaistuna, paina
kaukosäätimen DISPLAY-painiketta toistuvasti
ja valitse kellonäyttö tai virransäästötila (ei
näyttöä) (katso sivua 21).
“--:--” näkyy näytössä.
• Aseta kellonaika uudelleen (katso sivua 8).
• Aseta ajastin ja tuo näyttöön “DAILY” tai
“REC” painamalla kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta (katso sivuja 17,
18, 20 ja 21).
• Tarkista asetukset ja aseta kello oikeaan aikaan
(katso sivuja 17, 18, 20 ja 21).
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
Näytössä näkyvät vuorotellen “PROTECT” ja
“PUSH POWER”.
• Katkaise järjestelmästä virta painamalla ?/1
(virta) -kytkintä. Kytke virta jälleen päälle jonkin
ajan kuluttua.
• Tarkista kaiutinliitännät (katso sivua 6).
Ei ääntä.
Ääni kuuluu vain toiselta kanavalta tai
vasemman ja oikean kaiuttimen
äänenvoimakkuus on epätasapainossa.
• Liitä kaiutinjohdot oikein (katso sivua 6).
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
• Liitä vain yksi varusteisiin kuuluva kaiutin
kuhunkin kaiutinliittimeen.
• Liitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna kohinanvaimennin (saatavilla alan
liikkeistä) virtalähteeseen.
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (katso sivua 8).
CD-soitin
CD-alusta ei sulkeudu.
• Aseta CD oikein levyalustan keskelle.
• Sulje levylokero aina painamalla painiketta Z.
Jos yrität sulkea lokeron sormillasi painamalla,
CD-soitin voi vioittua.
CD ei tule ulos soittimesta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitto ei ala.
• Avaa CD-alusta ja tarkista, että soittimessa on
CD.
• Pyyhi CD puhtaaksi (katso sivua 29).
• Vaihda CD.
• Aseta CD oikein levyalustan keskelle.
• Aseta CD levyalustalle etikettipuoli ylöspäin.
• Poista CD laitteesta ja pyyhi CD:llä oleva
kosteus. Anna järjestelmän olla virta päälle
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes
kosteus on haihtunut.
• Käynnistä soitto painamalla CD NX
-painiketta.
Lisälaitteet/Vianetsintä
• Käännä VOL-säädintä ylöspäin (tai paina VOL+
kaukosäätimestä).
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (katso sivua 6).
Jatkuu
25FI
Ongelmat ja ratkaisut (jatkoa)
Lisälaitteet
Ei ääntä.
Ääni hyppää.
• Pyyhi CD puhtaaksi (katso sivua 29).
• Vaihda CD.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille.
• Kun kuuntelet bassoääntä sisältävää raitaa
suurella äänenvoimakkuudella, kaiuttimien
värinä voi aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä raidasta.
• Kun laite on pysäytettynä, palauta laite
normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE/
TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
“PGM” tai “SHUFFLE” katoaa näytöstä.
Levylokero ei avaudu, ja näytössä on sana
“LOCKED”.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kasettinauhuri
Kasetille ei voida äänittää.
• Kasetin kieleke on irrotettu. Peitä murrettu
kieleke teipillä (katso sivua 29).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
Kasetti ei äänity tai soi tai äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset. Puhdista ne.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso sivua 29).
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso sivua 29).
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Kasettinauhurin vetoakselit tai vastarullat ovat
likaiset. Puhdista ne puhdistuskasetilla.
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet katoavat.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso sivua 29).
26FI
• Katso yleistä kohtaa “Ei ääntä.” sivulla 25 ja
tarkista järjestelmän tila.
• Liitä laite oikein (katso sivua 23) ja tarkista
– että johdot on liitetty oikein
– että johdon pistokkeet on työnnetty kokonaan
tiukasti paikoilleen.
• Kytke virta järjestelmään.
• Aloita soitto liitetyn laitteen mukana olleiden
ohjeiden mukaisesti.
Ääni on vääristynyt.
• Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus
pienemmälle.
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa/asemien
vastaanotto ei onnistu.
• Valitse oikea kaista ja taajuus (katso sivua 11).
• Liitä antenni oikein (katso sivua 6).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme
alan liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiuttimista.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
varusteisiin kuuluva AM-antennijohto on
irronnut muovisesta jalustasta.
• Sammuta lähellä oleva sähkölaitteet.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Paina REPEAT/FM MODE -painiketta, kunnes
näytössä näkyy “STEREO MODE”.
• Katso kohtaa “Huomattavaa surinaa tai kohinaa/
asemien vastaanotto ei onnistu” ja tarkista
antennin tila.
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
1 Irrota virtajohto pistorasiasta.
2 Liitä virtajohto takaisin pistorasiaan.
3 Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
4 Paina x-, ?/1- ja ENTER-painiketta
samanaikaisesti.
5 Irrota verkkojohto.
6 Liitä verkkojohto takaisin pistorasiaan ja
kytke laitteeseen virta painamalla painiketta
?/1.
Asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi. Kaikki tekemäsi asetukset,
esimerkiksi esiviritetyt asemat, kellonaika ja
ajastinasetukset on asetettava uudelleen.
Huomautus
Et voi palauttaa oletusasetuksia, kun laite on
virransäästötilassa.
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
CD
FULL!
Yritit ohjelmoida 26 raitaa (vaihetta) tai enemmän.
NO DISC
CD-levylokerossa ei ole CD-levyä.
NO STEP
Olet poistanut muistista kaikki ohjelmoimasi
raidat.
OVER
Olet saavuttanut CD:n lopun painaessasi
M-painiketta soiton tai tauon aikana.
PUSH STOP
PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta
painettiin soiton aikana.
Kasetti
CANT EDIT
Yritit käyttää nauhavalintaeditointia levyllä, jolla
on yli 20 raitaa.
Kasetille ei voida äänittää, koska kasetin kieleke
on poistettu.
NO TAPE
Vianetsintä
NO TAB
Kasettisoittimessa ei ole kasettia.
OPEN
Tehtiin kasettitoiminto, kun kasettinauhurin kansi
ei ollut kokonaan suljettu.
27FI
Lisätietoja
Kuumeneminen
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen
käyttämä jännite on sama kuin paikallisen
sähköverkon.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
se on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta. Älä
koskaan vedä johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä, ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihto on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
28FI
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä tilaan, jossa on riittävä tuuletus
estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
Käyttö
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD-soittimen sisällä olevan linssin
pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
järjestelmä ei toimi oikein. Poista CD soittimesta ja
anna järjestelmän olla virta kytkettynä noin tunnin
ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt, kun siirrät järjestelmää.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Sijoitus
Kaiutinjärjestelmä
• Varmista, että järjestelmän tuuletin toimii käytön
aikana. Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on
riittävä ilmankierto, äläkä aseta järjestelmän päälle
mitään.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi:
— äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
— pölylle tai lialle
— huomattavalle kosteudelle
— tärinälle
— suoralle auringonvalolle
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahtoja tai sen väri saattaa lähteä.
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten television kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos
näin käy, sammuta televisio kertaalleen ja kytke virta
takaisin päälle 15 – 30 minuutin kuluttua.
Jos ongelma ei korjaannu, sijoita kaiutinjärjestelmä
kauemmas televisiosta. Varmista myös, että
kaiutinjärjestelmän lähellä ei ole voimakkaita
magneetteja sisältäviä esineitä, kuten audioräkkiä,
televisiojalustaa tai leluja. Näiden vuorovaikutus
järjestelmän kanssa voi aiheuttaa kuvan magneettisen
vääristymisen.
Huomautuksia CD:istä
Kasetin tallentaminen pysyvästi
• Puhdista CD ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
CD keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä CD:tä, jossa on teippiä, tarroja tai liimaa,
sillä se saattaa vahingoittaa soitinta.
• Älä käytä liuottimia.
• Suojaa CD suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä.
• Tällä järjestelmällä ei voida soittaa epäsäännöllisen
muotoisia (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) CD:itä. Nämä voivat vahingoittaa
järjestelmää. Älä käytä tällaisia levyjä.
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi.
Huomautus CD-R/CD-RW-levyjen
soitosta
CD-R/CD-RW-asemalla äänitettyjä levyjä ei ehkä
voida soittaa naarmujen, lian, äänityslaadun tai
aseman ominaisuuksien takia. Levyjä, joita ei ole
äänityksen jälkeen viimeistelty, ei myöskään voida
soittaa.
A-puoli
A-puolen
kieleke
B-puolen kieleke
Murra kasetin
A-puolen kieleke
Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille, peitä
murrettu kieleke teipillä.
Pintojen puhdistaminen
Käytä laimeaan puhdistusliuokseen kostutettua
pehmeää liinaa.
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
Käytettäessä yli 90 minuutin
kasetteja
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista kasettipäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja soitettuasi vanhaa kasettia.
Käytä erikseen myytävää kuivatyyppistä tai
märkätyyppistä puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet
puhdistuskasetin käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Lisätietoja
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten soitto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Nauhapäiden puhdistaminen
29FI
Tekniset tiedot
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Päälaite (HCD-TB10)
Huojunta ja värinä
Vahvistinosa
Euroopan mallit
DIN-lähtöteho (nimellinen):
40 + 40 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
50 + 50 wattia
(6 ohmia/1 kHz,
10 % THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
100 + 100 wattia
(6 ohmia/1 kHz,
10 % THD)
Muut mallit
Mitattuna verkkojännitteellä 120/220/240 V AC,
50/60 Hz:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
40 + 40 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
50 + 50 wattia
(6 ohmia/1 kHz,
10 % THD)
Tuloliitännät
MD IN (phono-liittimet):
jännite 450 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
PHONES (stereo-miniliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat
kuulokkeet.
SPEAKER:
ottaa vastaan 6 – 16 ohmin
impedanssin.
CD-soitinosa
Järjestelmä
Laser
CD-levy- ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ=780 nm)
Välityskesto: Jatkuva
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Taajuusvaste
CD DIGITAL OUT
(Neliömäinen optinen liitäntä, takapaneeli)
Aallonpituus
660 nm
30FI
4-raitainen 2-kanavainen
stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
käytettäessä Sony TYPE I,
kasettia
±0,15 % W. Peak (IEC)
0,1 % W. RMS (NAB)
±0,2 % W. Peak (DIN)
Viritinosa
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
AM-viritinosa
Viritysala
Euroopan mallit:
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz askelvälein)
FM (ULA) -johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa
9 kHz)
Amerikan mantereilla myytävä malli:
531 – 1 710 kHz
(viritysaskel 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(viritysaskel 10 kHz)
Muut mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa
9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Ulkoisen antennin liitin
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutin (SS-TB10)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
2-teinen,
bassorefleksijärjestelmä
15 cm halk., kartiomainen
5 cm halk., kartiomainen
6 ohmia
Yleistä
Virtalähde
Euroopan mallit:
Meksikon malli:
Muut mallit:
Tehonkulutus
Euroopan mallit:
Muut mallit:
230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 60 Hz
120 V, 220 V,
230 – 240 V AC,
50/60 Hz Säädettävissä
jännitteen valitsimella
100 wattia
0,5 wattia
(virransäästötilassa)
100 wattia
Mitat (l/k/s) ml. ulkonevat osat ja säätimet
Vahvistin/Viritin/Nauhuri/CD-osa:
Noin 215 × 285 × 334 mm
Kaiutin:
Noin 205 × 285 × 220 mm
Paino
Vahvistin/Viritin/Nauhuri/CD-osa:
Noin 6,5 kg
Kaiuttimet:
Noin 3,0 kg netto/kaiutin
Vakiovarusteet
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot
(2)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA) -johtoantenni
(1)
Kaiuttimien pehmusteet
(8)
31FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising