Sony | STR-DH750 | Sony STR-DH750 7.2-kanals AV-modtager Referencevejledning

4-488-937-41(2) (DK)
Multi Channel
AV Receiver
Referencevejledning
STR-DH750
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Dette symbol betyder,
at brugeren skal være
opmærksom på den varme
overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
Dette produkt er testet ved brug af
et forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
2DK
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske
og elektroniske
produkter (gælder i EU
og andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det pågældende batteri
kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er
underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres
til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service eller garanti
skal ske til de adresser, der står anført i de
separate service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Om copyright
Denne receiver indeholder Dolby* Digital,
Pro Logic Surround og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX, og dobbelt-D-symbolet
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Oplysninger om DTS-patenter finder du
her http://patents.dts.com. Fremstillet på
licens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerede varemærker, og
DTS-HD Master Audio er et varemærke
tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og
iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere.
I denne vejledning er ™ og ® ikke angivet.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder,
at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt
at kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller
iPhone og er certificeret af udvikleren til
at opfylde Apple's standarder for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan påvirke
ydeevnen for trådløs kommunikation.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)"- og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoerne er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
3DK
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
SonyCorporation.
MICROVAULT er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link og
MHL-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende MHL Licensing, LLC.
Bluetooth®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der er ejet
af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug
af sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
© 2013 CSR plc og dets gruppefirmaer. aptX®mærket og aptX-logoet er varemærker
tilhørende CSR plc eller et af dennes
gruppefirmaer og kan være registreret
i en eller flere jurisdiktioner.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Android™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
Google Play™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af receiveren,
at driftsspændingen er den samme som
den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt
fra vekselstrømskilden (lysnettet), når
den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren
i længere tid, skal du tage stikket ud
af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du anvender
denne receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne og
bunden stige betragteligt. Lad være med at
berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
Placering
• Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
• Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som
kan blokere ventilationsåbningerne
og forårsage fejl.
4DK
• Anbring ikke receiveren i
nærheden af udstyr, som f.eks.
et TV, en videobåndoptager eller
en kassetteafspiller. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et TV, en
videobåndoptager eller kassetteafspiller
og anbringes for tæt på dette udstyr, kan
der opstå støj, og billedkvaliteten kan
blive forringet. Dette er især sandsynligt
ved brug af en indendørs antenne. Derfor
anbefaler vi brug af en udendørs antenne).
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning
af overfladen.
Betjening
Sørg for at slukke receiveren og tage stikket
ud, før du tilslutter andet udstyr.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Om Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en Bluetooth-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• Bluetooth-enheder og trådløst
lokalnetværk (IEEE 802.11b/g) bruger det
samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du
bruger din Bluetooth-enhed i nærheden
af en enhed med trådløst lokalnetværk,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
– Brug denne receiver mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
Bluetooth-enhed inden for 10 meter.
– Installer denne receiver og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• Udsendelsen af radiobølger fra denne
receiver kan forstyrre driften af noget
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på denne receiver
og Bluetooth-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Denne receiver understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationen til at garantere
sikkerhed under kommunikation ved
brug af Bluetooth-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab som
et resultat af informationslækager under
kommunikation ved brug af Bluetoothteknologi.
5DK
• Bluetooth-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
Bluetooth-enheder, der har samme
profil som denne receiver.
• Bluetooth-enheder, der er tilsluttet
denne receiver, skal overholde Bluetoothspecifikationerne, som foreskrevet
af Bluetooth SIG, Inc., og skal være
certificeret i henhold hertil. Men
selvom en enhed overholder Bluetoothspecifikationen, kan der være situationer,
hvor karakteristika eller specifikationerne
i Bluetooth-enheden gør det umuligt at
oprette forbindelse, eller kan resultere
i anderledes kontrolmetoder, visning
eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den Bluetoothenhed, der er tilsluttet denne receiver,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med receiveren.
Specifikationer
Forstærker
Minimum RMS-udgangseffekt1)
(6 ohm, 20 Hz-20 kHz, THD 0,09 %)
90 watt + 90 watt
Stereoudgangseffekt1)
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 watt + 105 watt
Surround-udgangseffekt1)2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 watt pr. kanal
1)
Målt under følgende forhold:
Strømkrav: 230 V vekselstrøm, 50 Hz
2) Nominel udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surround-baghøjttalere
og fronthøjttalere (høj). Afhængigt
af indstillingerne af lydfeltet og kilden
høres der muligvis ingen lyd.
Frekvenskurve
Analog
10 Hz-100 kHz, +0,5/–2 dB
(med lydfelt og equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/50 kiloohm
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalt (koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Udgang (analog)
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kiloohm
Equalizer
Forstærkerniveauer
±10 dB, i trin på 1 dB
3)
INPUT SHORT (med lydfelt
og equalizer omgået).
4) Vægtet netværk, indgangsniveau.
6DK
FM-tuner
Indstillingsområde
87,5 MHz-108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
AM-tuner
Indstillingsområde
531 kHz-1.602 kHz (i trin på på 9 kHz)
Antenne
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
7DK
HDMI Video
Indgang/udgang (HDMI-repeaterblok)
3D
Format
2D
4.096 × 2.160p ved 59,94/60 Hz
Billede
pakning
Side om side
(halv)
Over-under
(Top-og-bund)
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p ved 50 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 50 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p ved 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 25 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p ved 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1.920 × 1.080p ved 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p ved 50 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p ved 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p ved 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p ved 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i ved 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i ved 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p ved 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p ved 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p ved 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p ved 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Understøtter kun YUV 4:2:0 / 8 bit-format.
2) Understøtter kun 8 bit-format.
3)
Disse formater understøttes kun af en MHL-tilslutning.
8DK
MHL
Understøttet MHL-version
Anvender MHL 2
Maksimumspænding
900 mA
iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB fungerer med iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (2. til 5. generation),
iPod classic og iPod nano (3. til 7. generation).
Bluetooth-teknologi fungerer med iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS og iPod touch
(4. og 5. generation).
Du kan bruge appen "SongPal" med denne
receiver via Bluetooth.
USB
Understøttet format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps-320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps-192 kbps
AAC:
48 kbps-320 kbps
WAV:
8 kHz-48 kHz, 16 bit PCM
* Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med al software til kodning/skrivning,
alt optagelsesudstyr og alle optagemedier.
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse
Maksimumspænding
500 mA
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC, aptX
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)
1) Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som hindringer
mellem enheder, magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs
telefon, modtagelsessensitivitet, antennens
ydeevne, operativsystem, softwareprogram osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med
Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
Generelt
Strømkrav
230V V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
240 watt
Strømforbrug (i standbytilstand)
0,3 watt (når [Control for HDMI],
[Pass Through] og [Bluetooth Standby]
er indstillet til [Off]).
0,5 watt [når [Control for HDMI] og
[Bluetooth Standby] er indstillet til [On]
og [Pass Through] er indstillet til [Off]).
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
inklusive fremstikkende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
7,6 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
9DK
4-488-937-41(2) (DK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF