Sony | MHC-EX600 | Sony MHC-EX600 High Power-lydsystem til hjemmet Betjeningsvejledning

\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\010COV.fm
masterpage: Cov
010COV.book Page 1 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
4-267-386-12(1) (DK)
Mini HI-FI
Component System
Betjeningsvejledning
Introduktion
Betjening
Yderligere oplysninger
MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (DK)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\020REG.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 2 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for elektrisk stød må
du ikke udsætte dette apparat for dryp eller
sprøjt, og undlad at placere genstande, der
indeholder væsker, som f.eks. vaser, på
apparatet.
Da stikkontakten bruges til at afbryde
enhedens strømtilførsel, skal du slutte
enheden til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække netledningen
ud af stikkontakten.
Du må ikke placere enheden et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller
i et skab.
Batterier eller enheder med batterier må ikke
udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.
direkte sol, åben ild eller lignende.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt vil øge risikoen for øjenskade.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende
for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder.
Produktproducent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller
garantidokumenter.
Bortskaffelse af elektriske
og elektroniske
produkter (gælder i EU
og andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og genbrug af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer medvirker
til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genbrug af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Brugbart tilbehør: Fjernbetjening
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket findes på bagsiden.
2DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder
inden for EU og
i andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet. Genbrug af materialer er
med til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten,
må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale. For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger om DualDisc
En DualDisc er en tosidet disk, der
indeholder DVD-optaget materiale på
den ene side med digitalt audiomateriale
på den anden side. Men da siden med
audiomateriale ikke overholder cdstandarden (Compact Disc), kan afspilning
på dette produkt ikke garanteres.
Musikdiske, der er kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der overholder cd-standarden (Compact
Disc). Nogle pladeselskaber har her på det
seneste lanceret forskellige musikdiske kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret.
Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske er nogle, der ikke overholder
cd-standarden, og de kan muligvis
ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkning til copyrightbeskyttet
indhold
Brugen af overført musik er begrænset til
eget brug. Anden brug af musikken kræver
tilladelse fra opretshaveren.
Bemærkning vedrørende licens og
varemærker
• MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning
og patenter, der er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Dette produkt gør brug af teknologi til
beskyttelse af ophavsret for Microsoft.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
nødvendig licens(er) fra Microsoft.
3DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\010COVTOC.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 4 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Indholdsfortegnelse
Oversigt over dele og knapper ..... 5
Introduktion
Sikker opsætning af systemet ....... 8
Indstilling af uret ........................... 9
Yderligere oplysninger
Forholdsregler...............................21
Fejlfinding .....................................22
Meddelelser ...................................27
Specifikationer ..............................29
Betjening
Afspilning af en CD/MP3-disk.... 10
Brug af radioen............................. 11
Inden brug af USB-enheden....... 12
Overførsel af musik fra en
disk til en USB-enhed.................. 13
Afspilning af en fil fra
USB-enheden ............................... 15
Fremstilling af dit eget program
(programafspilning) ................... 16
Brug af ekstra
lydkomponenter........................... 17
Justering af lyden ......................... 18
Ændring af displayet ................... 18
Ændring af illuminationens
lysstyrke......................................... 19
Brug af timere............................... 20
4DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Oversigt over dele og knapper
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller
tilsvarende navne.
Hovedenhed
Sådan låses knapperne på enheden (børnelåsfunktionen)
Du kan låse knapperne, undtagen ?/1, på enheden, så de ikke betjenes ved en fejl.
Hold x nede på enheden, indtil der står "CHILD LOCK ON" eller "CHILD LOCK OFF"
på displayet. Alle knapperne, undtagen ?/1, låses eller låses op på enheden.
Bemærk, at børnelåsen ophæves, når du tager netledningen ud.
5DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\030GET.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 6 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Fjernbetjening
G ENTER
Tryk på den for at indtaste/bekræfte
indstillingerne.
H TUNING +
Tryk på den for at stille ind på den
ønskede station.
> (gå fremad)
Tryk på den for at vælge spor eller fil.
M (hurtigt fremad)
Tryk på den for at finde et punkt i et
spor eller en fil.
I Drejeknap til VOLUME
Drej den for at justere lydstyrken.
J
(USB-port)
Tilslutter en valgfri USB-enhed.
K PHONES-stik
Tilslutter hovedtelefonerne.
L DVD/PC IN L/R (lydindgang L/R)
Tilslutter en lydkomponent (bærbar
lydafspiller osv.).
M TUNING –
1 ?/1 (tændt/standby)
Tryk på den for at tænde eller slukke
systemet.
B Fjernbetjeningsmodtager
C Z (åbn/luk)
Tryk på den for at ilægge eller udtage
en disk.
D x (stop)
Tryk på den for at stoppe afspilning
eller overførsel.
E REC TO USB (side 13)
Tryk på den for at overføre musik fra
en disk til den tilsluttede valgfrie
USB-enhed.
F DSGX (side 18)
Tryk på den for at vælge lydeffekten.
Tryk på den for at stille ind på den
ønskede station.
. (gå tilbage)
Tryk på den for at vælge spor eller fil.
m (spol tilbage)
Tryk på den for at finde et punkt i et
spor eller en fil.
N OPTIONS (side 12, 14, 19)
Tryk på den for at åbne eller afslutte
indstillingsmenuer.
O EQ (side 18)
Tryk på den for at vælge lydeffekten.
P FUNCTION
Tryk på den for at vælge funktionen.
Q NX (afspil/pause)
Tryk på den for at starte eller holde
pause i afspilning.
6DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
R CLOCK/TIMER SELECT (side 20)
CLOCK/TIMER SET (side 9, 20)
Tryk på den for at stille uret og
afspilningstimeren.
S REPEAT/FM MODE (side 10, 11, 15)
Tryk på den for at lytte til en disk,
en USB-enhed, et enkelt spor eller
en fil gentagne gange.
Tryk på den for at vælge
FM-modtagelsestilstand
(mono eller stereo).
T TUNER/BAND
Tryk på den for at vælge
tunerfunktionen. Tryk på den
for at vælge FM- eller AMmodtagelsestilstand.
U m/M (spol tilbage/hurtigt
fremad)
Tryk på den for at finde et punkt
i et spor eller en fil.
T/t
Tryk på den for at vælge
menupunkter.
V
+ (vælg mappe) (side 10, 15, 16)
Tryk på den for at vælge en mappe.
W VOLUME +/–
Tryk på den for at justere lydstyrken.
X
wj ./> (gå fremad/gå tilbage)
Tryk på den for at vælge spor eller fil.
+/– (tuning)
Tryk på den for at stille ind på den
ønskede station.
wk USB
Tryk på den for at vælge
USB-funktionen.
wl CD
Tryk på den for at vælge
CD-funktionen.
e; TUNER MEMORY (side 11)
Tryk på den for at forudindstille
radiostationen.
ea PLAY MODE/TUNING MODE
(side 10, 11, 16)
Tryk på den for at vælge
afspilningstilstand for en CD,
MP3-disk eller USB-enhed.
Tryk på den for at vælge tuningtilstand.
es DISPLAY (side 9, 17, 18)
Tryk på den for at ændre
oplysningerne på displayet.
ed SLEEP (side 20)
Tryk på den for at indstille Sleep
Timer-funktionen.
– (vælg mappe) (side 10, 15, 16)
Tryk på den for at vælge en mappe.
Y CLEAR (side 17)
Tryk på den for at slette
forudprogrammeret spor eller fil.
Z N (afspil)
Tryk på den for at starte
afspilningen.
X (pause)
Tryk på den for at holde pause
i afspilningen.
7DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\040CON.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 8 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Introduktion
Sikker opsætning af systemet
A AM-rammeantenne
B FM-antenne (træk den ud
vandret).
C Til højre fronthøjttaler
D Til stikkontakt
E Højttalerkabel (rød/3)
F Højttalerkabel (sort/#)
G Til venstre højttaler
H Subwooferkabel
I Til subwoofer
Ved udtagning af
subwooferkablet
A Strøm
D Subwoofer (kun MHC-EX99/EX900)
Sæt netledningen i en stikkontakt.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten,
skal du fjerne den medfølgende
stikadapter (kun modeller, der er forsynet
med en adapter).
Sæt subwooferen i SUBWOOFER-stikket
med subwooferkablet.
Anbring subwooferen lodret for at opnå
bedst mulig basgengivelse. Anbring også
subwooferen:
– på fast gulv, hvor der sikkert ikke
forekommer resonans.
– mindst et par centimeter ud fra
væggen.
– væk fra midten af lokalet, eller placer
en hylde op ad væggen for at undgå
generering af fast bølge.
B Antenner
Find en god placering og en retning,
som giver god modtagelse, når du sætter
antennen op.
Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen og USBkablet for at undgå, at der opfanges støj.
C Højttalere
Indsæt kun den blottede del af kablet.
8
DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\040CON.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Ilægning af batterier
Ilæg de to medfølgende R6-batterier
(AA), så polerne vender som vist
nedenfor.
Indstilling af uret
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
stille uret.
1 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Bemærkninger
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen
i længere tid, skal du fjerne batterierne
for at undgå beskadigelser som følge af
batterilækage og korrosion.
• Enheder med batterier i må ikke udsættes for
meget høje temperaturer, f.eks. direkte sollys,
åben ild eller lignende.
Ved transport af anlægget
Tag en eventuel indsat disk ud, sluk
systemet, og tag derefter netledningen ud.
3 Tryk gentagne gange på ./>
for at indstille timetallet, og tryk
derefter på ENTER.
Introduktion
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du
trykke på ./> gentagne gange
for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på ENTER.
4 Anvend samme fremgangsmåde
for at indstille minuttallet.
Bemærk
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker
netledningen ud, eller hvis der opstår
strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for
systemet
Tryk gentagne gange på DISPLAY, indtil
uret vises. Uret vises i cirka otte sekunder.
9DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 10 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning den samme funktion
som normal (SHUF)-afspilning.
Betjening
Afspilning af en
CD/MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD (eller FUNCTION flere
gange).
2 Ilæg en disk.
Tryk på Z på enheden, og læg en disk
i diskskuffen med etiketsiden opad.
Tryk på Z på enheden for at lukke
diskskuffen.
3 Start afspilningen.
Tryk på N (eller NX på enheden).
Andre betjeninger
Funktion
Tryk på
Holde pause
i afspilning
X (eller NX på
enheden). Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning x.
Vælge en mappe
på en MP3-disk
+/– flere gange.
Vælge et spor eller ./>.
en fil
Finde et punkt
i et spor eller
en fil
Hold m/M nede
under afspilningen, og
slip knappen på det
ønskede sted.
Vælge gentaget
afspilning
REPEAT flere gange, indtil
"REP" eller "REP1" vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE flere gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal
afspilning (" " for alle MP3-filer i mappen
på disken), blandet afspilning ("SHUF"
eller " SHUF*" for mappeblanding)
eller programafspilning ("PGM").
Bemærkning om gentaget afspilning
"REP1" angiver, at et enkelt spor eller en enkelt
fil gentages, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkning om blandet
afspilningstilstand
Når du slukker systemet, slettes den valgte
tilstand for blandet afspilning ("SHUF" eller
"
SHUF"), og afspilningstilstanden går
tilbage til normal afspilningstilstand.
Bemærkninger om afspilning af
MP3-diske
• Undlad at gemme andre typer af filer eller
unødvendige mapper på en disk, der
indeholder MP3-filer.
• Mapper, som ikke indeholder MP3-filer,
springes over.
• MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som
de optages på disken.
• Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som
har filtypenavnet ".mp3".
• Selvom filnavnet har filtypenavnet ".mp3",
kan afspilning af filen forårsage kraftig støj,
hvis filen i virkeligheden er anderledes, og
dette kan beskadige højttalersystemet og
medføre, at systemet ikke fungerer.
• Det maksimale antal:
– mapper er 255 (inklusive rodmappen).
– MP3-filer er 512.
– mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
• Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til MP3kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj,
eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
Bemærkninger om afspilning af
multisession-diske
• Hvis den første session på disken er en
CD-DA-session, kan de øvrige sessioner
på disken ikke genkendes uanset
sessionsformatet. Det er kun CD-DA-spor
i den første session, der kan afspilles.
• Hvis sessionsformatet for den første session
er CD-ROM, og de øvrige sessioner er optaget
i det samme format, fortsætter anlægget med
at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner,
indtil anlægget støder på en anden session,
der er optaget i et andet format.
10DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Brug af radioen
1 Vælg "TUNER FM" eller "TUNER AM".
Tryk på TUNER/BAND (eller
FUNCTION) flere gange.
2 Udfør indstillingen.
For automatisk søgning
Brug knapperne på fjernbetjeningen
til at forudindstille stationer.
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY for at
vælge indstillingen for
tunerhukommelse.
Forudindstillet nummer
Betjening
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "AUTO" vises, og tryk
derefter på +/– (eller TUNING +/–
på enheden). Søgningen stopper
automatisk, når en station er fundet,
og "TUNED" og "ST" (kun for
stereoprogrammer) lyser på displayet.
Forudindstilling af en
radiostation
3 Tryk gentagne gange på +/– for at
Hvis "TUNED" ikke lyser, og
søgningen efter en station ikke
stopper, skal du trykke på x for at
stoppe søgningen og derefter udføre
manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en station, der
sender RDS-tjenester, vises stationens
navn på displayet.
For manuel indstilling
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "MANUAL" vises, og
tryk derefter gentagne gange på +/–
(eller TUNING +/– på enheden) for
at stille ind på den ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag
FM-stereostation, skal du trykke gentagne
gange på FM MODE, indtil "MONO" vises,
for at slå stereomodtagelse fra.
vælge det ønskede forudindstillede
nummer.
Hvis en anden station allerede er tildelt
det valgte forudindstillede nummer,
bliver stationen erstattet med den nye
station.
4 Tryk på ENTER for at gemme
stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme
andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FM- og
10 AM-stationer. De forudindstillede
stationer bevares i hukommelsen
i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der
forekommer en strømafbrydelse.
6 Hvis du vil stille ind på en
forudindstillet radiostation,
skal du trykke gentagne gange
på TUNING MODE, indtil "PRESET"
vises, og derefter trykke gentagne
gange på +/– for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
11DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 12 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Inden brug af
USB-enheden
Besøg nedenstående websteder for
at få oplysninger om kompatible
USB-enheder.
Til kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Til kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Til kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
Bemærkninger
• Hvis der kræves et USB-kabel, skal du tilslutte
det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden.
• Når USB-enheden er tilsluttet, vises
"READING", og "USB MEMORY"
lyser op på displayet.
• Det kan tage ca. 10 sekunder, før "READING"
vises, afhængigt af hvilken type USB-enhed
der er tilsluttet.
• Du må ikke tilslutte systemet og
USB-enheden via en USB-hub.
• Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser
systemet alle filerne fra USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage længere tid
at læse USB-enheden.
• For nogle USB-enheder gælder, at der efter en
betjening af den kan gå lidt tid, før handlingen
udføres af systemet.
• Kompatibilitet med al kodnings- og
skrivningssoftware kan ikke garanteres.
Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt
er kodet med ikke-kompatibel software,
kan filerne medføre støj eller lydafbrydelser
eller måske slet ikke blive afspillet.
• Dette system kan ikke overføre musik fra
en disk eller afspille lydfiler på USB-enheden
i følgende tilfælde.
– Hvis antallet af lydfiler i en mappe
overstiger 999.
– Hvis det samlede antal lydfiler på en
USB-enhed overstiger 5.000.
– Hvis antallet af mapper på en USB-enhed
overstiger 255 (inklusive mapperne
"ROOT" og "MUSIC", men eksklusive
tomme mapper).
Disse antal kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen. Undlad at gemme andre
typer af filer eller unødvendige mapper på
en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
Sådan vælges hukommelsen på
USB-enheden
Hvis USB-enheden har mere end én
hukommelse (f.eks. intern hukommelse
og hukommelseskort), kan du vælge den
hukommelse, du vil bruge, og derefter
starte afspilning eller overførsel.
Du kan ikke vælge en hukommelse under
en afspilning eller overførsel. Du skal
vælge en hukommelse, før du starter
en afspilning eller overførsel.
1 Tryk på USB (eller FUNCTION flere
gange) for at vælge USB-funktionen.
2 Slut en USB-enhed til porten (USB).
3 Tryk på OPTIONS på enheden, når den
er stoppet.
"MEM SEL" vises. Hvis en lydfil eller en
mappe er valgt, vises "ERASE" i stedet.
Tryk på ./> gentagne gange for
at vælge "MEM SEL".
4 Tryk på ENTER.
5 Tryk på ./> gentagne
gange for at vælge et
hukommelsesnummer.
Gå til trin 6, hvis kun én hukommelse
kan vælges.
Tryk på OPTIONS for at annullere
denne handling.
6 Tryk på ENTER.
12DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Sådan benyttes anlægget som
batterioplader
Bemærkning til opladning af
USB-enheden med dette system
Du kan ikke benytte systemet som
batterioplader i følgende tilfælde.
– CD-afspilleren/USB-enheden er slukket, og
tunerfunktionen er valgt. Se afsnittet "Sådan
forbedres diskindlæsningen" (side 26).
– Når systemet er slukket.
Overførsel af musik fra
en disk til en USB-enhed
Du kan ikke slutte en valgfri USB-enhed til
porten
(USB) på systemet og overføre
musik fra en disk til USB-enheden.
Du kan kun overføre musik fra en
CD-DA-disk eller MP3-disk.
Lydformatet af filer, der overføres af dette
system, er MP3.
Mængden af påkrævet ledig plads på
USB-enheden er ca. 1 MB pr. minut under
overførsel af musik fra en CD. Påkrævet
ledig plads kan være større under
overførsel af musik fra en MP3-disk.
Du kan let overføre al musikken på en disk
til en USB-enhed (CD SYNC). Du kan
også overføre et spor eller en MP3-fil,
der er ved at blive afspillet (REC1).
Betjening
Du kan benytte anlægget som
batterioplader til USB-enheder, der har
en genopladningsfunktion, når der er
tændt for anlægget.
Opladningen begynder, når USBenheden sluttes til porten
(USB)
på anlægget. Status for opladningen
vises på USB-enhedens display.
Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til
USB-enheden.
1 Slut en USB-enhed til
porten
(USB).
2 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD (eller FUNCTION flere
gange).
3 Ilæg en disk.
4 Indstil USB-enheden til standby for
overførsel.
Synkroniseret overførsel (CD SYNC):
Tryk på REC TO USB på enheden.
Hvis du kun vil overføre dine
CD-yndlingsnumre eller MP3yndlingsfiler, skal du først oprette dit
eget program (se "Fremstilling af dit
eget program" (side 16)).
Hvis du kun vil overføre MP3-filer, der
er gemt i en bestemt mappe på MP3disken, skal du trykke på PLAY MODE
gentagne gange, indtil der står " ",
mens afspilning er stoppet. Tryk
derefter på
+/– gentagne gange for
at vælge den ønskede mappe, før du
starter overførslen.
13DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 14 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
REC1:
Regler for mappe og fildannelse
Start afspilningen af det spor eller
den MP3-fil, du vil overføre, og tryk
derefter på REC TO USB på systemet.
Ved første overførsel af musik til en
USB-enhed oprettes mappen "MUSIC"
under mappen "ROOT", og en
overførselstilstandsmappe ("CD-DA",
"CD-MP3", "REC1" eller "PROGRAM")
oprettes i mappen "MUSIC".
Mapper og filer oprettes i en
overførselstilstandsmappe som følger.
5 Tryk på ENTER for at starte
overførslen.
Ved brug af CD SYNC
Når overførslen er fuldført, vil
adgangen til USB-enheden og
CD-afspilleren stoppe automatisk.
CD SYNC1)
Ved brug af REC1
Musikkilde
Når overførslen er fuldført, vil
adgangen til USB-enheden stoppe
automatisk, mens CD-afspilleren
fortsætter afspilning.
MP3
Sådan stoppes overførslen
CD-DA
"CDDA001"3) "TRACK001"4)
REC1
Mappenavn
Filnavn
"REC1"5)
Samme som
musikkilden2)
MP3
Sådan slettes lydfiler eller mapper
på USB-enheden
CD-DA
Bemærk, at du ikke kan slette lydfiler og
mapper i blandet afspilningstilstand eller
programafspilningstilstand.
1 Slut en USB-enhed til porten
2 Vælg USB-funktionen.
(USB).
Tryk på USB (eller FUNCTION
flere gange).
3 Tryk på ./> eller
+/–
gentagne gange for at vælge den
lydfil eller mappe, du vil slette.
Filnavn
Samme som musikkilden2)
Musikkilde
Tryk på x.
Mappenavn
"TRACK001"4)
1) I programafspilningstilstand er mappenavnet
"PGM_xxx", og filnavnet afhænger af
musikkilden (CD-DA-disk eller MP3-disk).
2)
Op til 32 tegn i navnet bliver tildelt.
3)
Mappenumre bliver tildelt i numerisk
rækkefølge derefter og højst op til 999.
Filnumre bliver tildelt i numerisk rækkefølge
derefter.
5) Der oprettes en ny fil i mappen "REC1", hver
gang REC1 udføres.
4)
4 Tryk på OPTIONS på enheden,
når den er stoppet.
5 Tryk gentagne gange på ./>
for at vælge "ERASE", og tryk derefter
på ENTER.
Tryk på OPTIONS for at annullere
slettehandlingen.
6 Tryk på ENTER.
14DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Bemærkninger
Afspilning af en fil fra
USB-enheden
Følgende lydformater kan afspilles på
dette system:
MP3, WMA* og AAC*
* Systemet kan ikke afspille filer, der er
ophavsretligt beskyttet med DRM (Digital
Rights Management – Styring af digitale
rettigheder).
Filer, der er downloadet fra en online
musikbutik, kan måske ikke afspilles
på dette system.
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk på USB (eller FUNCTION
flere gange).
Betjening
• Når du overfører musik fra en CD, overføres
sporene som MP3-filer ved 128 kbps. Når du
overfører musik fra en MP3-disk, overføres
MP3-filerne ved samme bithastighed som de
originale MP3-filer.
• Hvis du starter overførslen i blandet
afspilningstilstand, gentaget afspilningstilstand
eller programafspilningstilstand (når ingen spor
eller MP3-filer er programmeret), bliver den
valgte afspilningstilstand automatisk annulleret,
og afspilningstilstanden skifter til normal
afspilningstilstand.
• Under overførsel af musik fra en MP3-disk
udsendes ingen lyd, og der står "HI-SPEED".
• CD-tekstoplysninger overføres ikke til de
oprettede MP3-filer.
• Hvis du annullerer processen midt under en
musikoverførsel, oprettes en ufuldstændig
MP3-fil indtil det punkt, hvor overførslen
blev stoppet.
• Overførslen stopper automatisk i følgende
situationer:
– USB-enheden løber tør for plads.
– Antallet af lydfiler på USB-enheden
overskrider grænsen for det antal, som
systemet kan genkende.
• Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder
filer eller undermapper, der ikke har
MP3/WMA/AAC-format, slettes disse ikke.
• Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at
overføre, allerede findes på USB-enheden
under det samme navn, føjes der et nummer
til navnet, uden at den originale mappe eller fil
overskrives.
• Du må ikke frakoble USB-enheden eller tage
netledningen ud under en overførsel eller
sletning. Det kan beskadige dataene på
USB-enheden eller selve USB-enheden.
2 Slut en USB-enhed til
porten
(USB).
Når USB-enheden er tilsluttet,
skifter displayet som følger:
"READING" t "STORAGE*"
* Når USB-enheden tilsluttes, vises
enhedsnavnet, hvis det er optaget.
3 Start afspilningen.
Tryk på N (eller NX på enheden).
Andre betjeninger
Funktion
Tryk på
Holde pause
i afspilning
X (eller NX på
enheden). Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.*
Stoppe afspilning x.
Vælge en mappe
+/– flere gange.
Vælge en fil
./>.
Finde et punkt
i en fil
Hold m/M nede
under afspilningen,
og slip knappen på det
ønskede sted.
Vælge gentaget
afspilning
REPEAT flere gange, indtil
"REP" eller "REP1" vises.
* Under afspilning af en VBR MP3-fil
genoptager systemet måske afspilningen
fra et andet punkt.
15DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 16 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE flere gange, mens
USB-enheden er stoppet. Du kan vælge
normal afspilning (" " for alle filer
i mappen på USB-enheden), blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF")
eller programafspilning ("PGM").
Fremstilling af dit eget
program
(programafspilning)
Bemærkning om gentaget afspilning
Brug knapperne på fjernbetjeningen til
at oprette dit eget program.
"REP" angiver, at alle lydfiler på en USB-enhed
gentages, indtil du stopper afspilningen.
1 Vælg den ønskede funktion.
Bemærkning om blandet
afspilningstilstand
Når du slukker systemet, slettes den valgte
tilstand for blandet afspilning ("SHUF" eller
"
SHUF"), og afspilningstilstanden går
tilbage til normal afspilningstilstand (" ").
Bemærkninger
• Følgende tilfælde kan øge den tid, det tager
at starte afspilningen:
– En USB-enhed, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
• Systemet kan kun afspille ned til en dybde
af otte mapper.
• Dette system understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, der er tilgængelige i en
tilsluttet USB-enhed.
• Genoptagelse af afspilning annulleres, når
du slukker systemet.
• Filer og mapper vises i den rækkefølge, de
er oprettet i på USB-enheden.
• Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra den tilsluttede USB-enheds
afspilningsrækkefølge.
• Mapper, der ikke indeholder lydfiler,
springes over.
• Følgende filformater kan afspilles på dette
system:
– MP3: filtypenavnet ".mp3"
– WMA: filtypenavnet ".wma"
– AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4"
eller ".3gp"
Bemærk, at selvom filnavnene har et af
ovenstående filtypenavne, kan afspilning
af filerne forårsage kraftig støj, hvis filerne
i virkeligheden er anderledes, og dette kan
beskadige højttalersystemet og medføre,
at systemet ikke fungerer.
CD
Tryk på CD (eller FUNCTION flere
gange) for at vælge CD-funktionen.
USB
Tryk på USB (eller FUNCTION flere
gange) for at vælge USB-funktionen.
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE,
indtil "PGM" vises, mens afspilleren
er standset.
3 Vælg det ønskede musik- eller
filnummer.
Tryk gentagne gange på ./>,
indtil det ønskede musik- eller
filnummer vises.
Ved programmering af MP3/WMA/
AAC-filer skal du trykke gentagne
gange på
+/– for at vælge den
ønskede mappe og derefter vælge
den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Samlet spilletid for det valgte
musiknummer eller den valgte fil
16DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
4 Programmér det valgte
musiknummer eller den valgte fil.
Tryk på ENTER for at angive det valgte
musiknummer eller den valgte fil.
CD
"– –.– –" vises, hvis den samlede
programtid overskrider 100 minutter
for en CD, eller hvis du vælger en
MP3-fil.
USB
5 Gentag trin 3 til 4 for at
programmere flere musiknumre
eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med
musiknumre eller filer ved
at trykke på N.
Programmet vil forblive tilgængeligt,
indtil du åbner diskskuffen. Hvis du vil
afspille det samme program igen, skal
du vælge CD-funktionen og derefter
trykke på N.
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil
"PGM" forsvinder, mens afspilleren er
standset.
1 Gør lydkilden klar.
Tilslut den ekstra lydkildekomponent
i DVD/PC IN L/R-stikket på
apparatet med et analogt lydkabel
(medfølger ikke).
2 Indstil lydstyrken til minimum.
Tryk gentagne gange på VOLUME –
(eller drej knappen VOLUME på
enheden), indtil der står "VOL MIN"
på displayet.
3 Vælg PC-funktionen.
Betjening
Den samlede programtid kan ikke
vises, så der står "– –.– –".
Brug af ekstra
lydkomponenter
Tryk på FUNCTION flere gange.
4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede
komponent, og indstil lydstyrken.
Bemærkninger
• Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for
lavt på den tilsluttede komponent. Indstil
lydstyrken på komponenten derefter.
Se afsnittet "Sådan deaktiveres den
automatiske standby-funktion" (side 27).
• Sørg for at skrue lydniveauet ned til
minimum, før du tilslutter eller frakobler en
lydkomponent. Ellers kan der genereres støj,
systemet kan få driftsfejl, eller "PROTECT"
kan blive vist på displayet (side 22).
Sådan slettes det sidste musiknummer
eller den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR, mens afspilleren er
stoppet.
Sådan vises programoplysninger, f.eks.
det samlede antal numre i programmet
Tryk på DISPLAY flere gange.
17DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 18 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Justering af lyden
Ændring af displayet
Funktion
Funktion
Tryk på
Ændre
oplysninger
på displayet*
DISPLAY flere gange,
når systemet er tændt.
Ændre
visningstilstand
(se nedenfor)
DISPLAY flere gange,
når systemet er slukket.
Tryk på
Generere en mere DSGX på systemet.
dynamisk lyd
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Indstille
lydeffekten
EQ.
Sådan tændes subwooferen
(kun MHC-EX99/EX900)
1 Tryk på OPTIONS på enheden.
2 Tryk gentagne gange på ./>
for at vælge "S-WOOFER", og tryk
derefter på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på ./>
for at vælge "SW ON", og tryk derefter
på ENTER.
Sluk subwooferen ved at vælge "SW OFF"
og derefter trykke på ENTER.
* Du kan for eksempel få vist CD/MP3diskoplysninger eller USB-enhedsoplysninger
såsom:
– spor- eller filnummer under normal
afspilning.
– spor- eller filnavn (" ") under normal
afspilning.
– kunstnernavn (" ") under normal
afspilning.
– album- eller mappenavn ("
") under
normal afspilning.
– den samlede afspilningstid og det samlede
antal spor på CD-DA-disken (kun, hvis
normal afspilningstilstand er valgt, og
afspilleren er stoppet).
– det samlede antal mapper (album) på
MP3-disken (kun, hvis normal afspilning
er valgt, og afspilleren er stoppet).
– enhedsnavnet, hvis det findes på disken
eller USB-enheden (kun, hvis normal
afspilning er valgt, og USB-enheden er
stoppet).
Systemet har følgende visningstilstande.
Visningstilstand
Når systemet er
slukket.
Demonstration
Demonstrationen
vises.
Energisparetilstand1) Displayet slukkes
for at spare energi.
Timeren og uret
virker fortsat.
Ur2)
Uret vises.
1)
Du kan ikke stille uret i energisparetilstand.
2)
Uret på displayet skifter automatisk til
energisparetilstand efter otte sekunder.
18DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Bemærkninger om
displayoplysningerne
Ændring af
illuminationens lysstyrke
Funktion
Handling
Ændre lysstyrken
af illuminationen
omkring
VOLUMEknappen
1
Tryk på OPTIONS
på enheden.
2
Tryk gentagne gange
på ./> for at
vælge "ILLUMI",
og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på ./>
gentagne gange for
at vælge den ønskede
tilstand, og tryk
derefter på ENTER.
Betjening
• Tegn, som ikke kan vises på displayet,
vises som "_".
• Følgende vises ikke:
– den samlede spilletid for en MP3-disk
og uSB-enhed.
– resterende spilletid for en fil.
• Følgende vises ikke korrekt:
– forløbet spilletid for en MP3-fil, der er kodet
ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate).
– mappe- eller filnavne, som ikke følger
hverken ISO9660 niveau 1 eller niveau 2
eller Joliet i ekspansionsformat.
• Følgende vises:
– den resterende spilletid for et spor.
– ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(der vises ID3 version 2-tagoplysninger,
hvis der både er benyttet ID3 version 1og version 2-tags til en enkelt MP3-fil).
– op til 15 tegn i ID3-, WMA- og AACtagoplysninger ved hjælp af store bogstaver
(A til Z), tal (0 til 9) og symboler (” $ % ’ ( )
* + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
19DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 20 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Brug af timere
Systemet har to timerfunktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren
første prioritet.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
benytte timerfunktionerne.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik.
4 Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på ./> for
at indstille timetallet, og tryk derefter
på ENTER.
Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
"OFF TIME" vises, og timeindikatoren
blinker på displayet.
5 Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen skal stoppe.
Tryk på SLEEP flere gange.
Hvis du vælger "AUTO", slukkes der
automatisk for systemet, når den aktuelle
disk eller USB-enhed stopper, eller inden
for 100 minutter.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, FM/AMmodtagelse eller en USB-enhed på et
forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter
på VOLUME +/– for at indstille
lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt
CD-spor eller en bestemt lydfil, skal
du oprette dit eget program (side 16).
2 Vælg indstillingsfunktion
for timer.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk gentagne gange på ./> for
at vælge "PLAY SET", og tryk derefter
på ENTER.
"ON TIME" vises, og timeindikatoren
blinker.
Anvend samme fremgangsmåde som
i trin 4.
6 Vælg lydkilden.
Tryk gentagne gange på ./>,
indtil den ønskede lydkilde vises, og
tryk derefter på ENTER. På displayet
vises timerindstillingerne.
7 Sluk for systemet.
Tryk på ?/1.
Anlægget tændes 15 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget allerede er tændt
på det forudindstillede tidspunkt,
aktiveres afspilningstimeren ikke.
Du må ikke betjene anlægget fra
det tidspunkt, hvor der tændes for
anlægget, og indtil afspilningen starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER SELECT.
2 Tryk gentagne gange på ./>
for at vælge "PLAY SEL", og tryk
derefter på ENTER.
Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som
ovenfor, indtil "OFF" vises i trin 2 af
"Sådan kontrolleres indstillingen",
og tryk derefter på ENTER.
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1 af "Brug af timere".
20DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
Bemærkninger til diske
• Tør disken af fra midten og udad med
en klud, inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som f.eks. rensebenzin, fortynder eller
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske
sprays, der er beregnet til vinylplader.
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og
lad dem ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys.
• Tag netledningen helt ud af
stikkontakten, hvis apparatet ikke
skal bruges i længere tid. Tag altid
fat om stikket, når det trækkes ud
af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind
i anlægget, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden
du anvender det igen.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Placering
• Anlægget må ikke placeres hældende
eller på et sted, som er ekstremt varmt,
koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor
der ikke er tilstrækkelig ventilation,
eller hvor det udsættes for vibrationer,
direkte sollys eller andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller
højttalerne placeres på overflader,
som er blevet specialbehandlet
(f.eks. med voks, olie eller politur),
da der kan forekomme pletter eller
misfarvning af overfladen.
• Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller hvis det
placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at
anlægget ikke fungerer. I så fald skal
du tage disken ud og lade anlægget stå
tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Yderligere oplysninger
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller
MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
• CD-R/CD-RW, som er optaget
i multisession, der ikke er afsluttet
ved at "lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/
CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er,
som er optaget med en ikke-kompatibel
optageenhed
• CD-R/CD-RW, som ikke er brændt
korrekt
• Diske, som indeholder andre filtyper
end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
• Diske, som ikke har standardform
(f.eks. hjerteformet, firkantet,
stjerneformet)
• Diske, som har selvklæbende tape,
papir eller etiketter påklistret
• Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker
sig uden for mærkaten
• Diske, som har mærkater, der er trykt
med blæk, som føles klæbrigt, når det
berøres
Sikkerhed
Opvarmning
• Opbygning af varme på apparatet
under brug er normalt, og der er
ingen grund til bekymring.
• Berør ikke kabinettet, hvis det har
været brugt i længere tid ved høj
lydstyrke, da kabinettet kan være
blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
21DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 22 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på tv-apparater
i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke
for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde
for tv'et igen. Hvis situationen ikke er
blevet bedre, skal du flytte højttalerne
længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud, der er
let fugtet med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Fejlfinding
1 Sørg for, at netledningen og
højttalerledningerne er korrekt
og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten
nedenfor, og forsøg at løse problemet
som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Hvis "PROTECT" vises på displayet
Tag straks netledningen ud af
stikkontakten, og kontrollér følgende,
når "PROTECT" forsvinder.
• Er højttalerkablerne + og –
kortsluttet?
• Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på
bagsiden af anlægget?
Når du har kontrolleret ovenstående
punkter, og alt er i orden, skal du
tilslutte netledningen igen og tænde
for systemet. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
22DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Generelt
Demonstrationen vises på displayet,
når netledningen er tilsluttet, selvom
systemet ikke er tændt.
Tryk på DISPLAY, når systemet er
slukket. Demonstrationen forsvinder.
Der tændes ikke for systemet.
Er netledningen sat i stikkontakten?
Bortset fra ?/1 er der ingen knapper
på anlægget, der virker, og der står
"CHILD LOCK" på displayet.
Børnelåsfunktionen er aktiveret.
Slå børnelåsen fra ved at holde x
nede på anlægget, indtil der står
"CHILD LOCK OFF" på displayet.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke
afspilles.
Dette er ikke en fejl. Anlægget går
automatisk i standby-tilstand efter
cirka 30 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput. Se afsnittet "Sådan
deaktiveres den automatiske standbyfunktion" (side 27).
• Tør disken ren, og læg den i igen.
• Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på
et stabilt bord).
• Flyt højttalerne væk fra anlægget,
eller placer dem på separate underlag.
Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Der er ingen lyd.
• Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
• Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
• Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden
af anlægget?
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret.
• Placer højttalerne så symmetrisk som
muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
• Tilslut systemet i en anden
vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (ekstraudstyr)
på netledningen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern alle genstande mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren på
apparatet, og placer apparatet
væk fra fluorescerende lys.
• Peg fjernbetjeningen mod anlæggets
modtager.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på
anlægget.
Afspilningen begynder ikke fra det
første spor.
Vend tilbage til normal afspilning ved at
trykke flere gange på PLAY MODE, indtil
både "PGM" og "SHUF" forsvinder.
Yderligere oplysninger
Anlægget er uventet gået i standbytilstand.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
Følgende tilfælde kan øge den tid, det
tager at starte afspilningen.
– En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur
– En disk, som er optaget i multisessiontilstand
– En disk, som ikke er blevet brændt
(en disk, hvor der kan tilføjes data)
– En disk, som indeholder mange mapper
Diskskuffen kan ikke åbnes, og
"LOCKED" vises.
Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
23DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 24 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
USB-enhed
Den tilsluttede USB-enhed kan ikke
oplades.
Vælg en anden funktion end
tunerfunktionen, eller tænd CD-afspilleren/
USB-enheden. Se afsnittet "Sådan forbedres
diskindlæsningen" (side 26).
Du kan ikke starte overførsel til en
USB-enhed.
Følgende problemer kan være opstået.
– USB-enheden er fuld.
– Antallet af filer og mapper på USBenheden overstiger den øvre grænse.
– USB-enheden er skrivebeskyttet.
Overførslen stopper, før den er færdig.
• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Besøg nedenstående
websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder (side 12).
• USB-enheden er ikke formateret
korrekt. Se betjeningsvejledningen til
USB-enheden for at få oplysninger om
formatering.
• Sluk systemet, og fjern USB-enheden.
Hvis USB-enheden har en strømknap,
skal du slukke USB-enheden og
derefter tænde den igen, når den er
fjernet fra systemet. Gentag derefter
overførslen.
• USB-enhedens filstruktur bliver
fragmenteret, hvis overførsels- og
sletningshandlinger bliver foretaget
flere gange. I betjeningsvejledningen
til USB-enheden kan du se, hvordan
du løser dette problem.
Der opstår fejl under overførsel af musik
til en USB-enhed.
• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Besøg nedenstående
websteder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder (side 12).
• Sluk systemet, og fjern USB-enheden.
Hvis USB-enheden har en strømknap,
skal du slukke USB-enheden og
derefter tænde den igen, når den er
fjernet fra systemet. Gentag derefter
overførslen.
• USB-enheden eller strømmen blev
afbrudt under overførslen. Slet den
delvist overførte fil, og gentag derefter
overførslen. Hvis dette ikke løser
problemet, kan det skyldes, at
USB-enheden er i stykker.
I betjeningsvejledningen til
USB-enheden kan du se, hvordan
du løser dette problem.
Filer eller mapper på USB-enheden kan
ikke slettes.
• Kontrollér, om USB-enheden er
skrivebeskyttet.
• USB-enheden eller strømmen blev
afbrudt under sletningen. Slet den
delvist slettede fil. Hvis dette ikke
løser problemet, kan det skyldes,
at USB-enheden er i stykker.
I betjeningsvejledningen til
USB-enheden kan du se, hvordan
du løser dette problem.
Bruger du en ikke-understøttet
USB-enhed?
Hvis du tilslutter en ikke-understøttet
USB-enhed, kan visse problemer opstå.
Besøg nedenstående websteder for at få
oplysninger om kompatible USB-enheder
(side 12).
"OVER CURRENT" vises.
Der er opstået et problem med
strømniveauet fra porten
(USB).
Sluk systemet, og fjern USB-enheden
fra porten
(USB). Sørg for, at der
ikke er problemer med USB-enheden.
Der er ingen lyd.
USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet, og
kontrollér, om "USB MEMORY" lyser
op på displayet.
24DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Støj kan være
kommet ind under overførslen. Slet
filen, og gentag derefter overførslen.
• Lydfilen er kodet ved for lav
bithastighed. Send filer, der er
kodet ved højere bithastighed,
til USB-enheden.
USB-enheden kan ikke tilsluttes
i porten
(USB).
"READING" vises i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen starter.
Indlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
– Filstrukturen er ekstrem kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Derfor anbefaler Sony følgende
fremgangsmåder.
– Samlet antal mapper på USB-enheden:
Maks. 100
– Samlet antal filer pr. mappe: Maks. 100
Fejlbehæftet display
• Send musikdataene til USB-enheden
igen, da de data, der er gemt på USBenheden, kan være blevet beskadiget.
• De eneste tegnkoder, der kan vises af
dette system, er tal og bogstaver.
Andre tegn vises ikke korrekt.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
• Besøg nedenstående websteder for
at få oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 12).
• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
I betjeningsvejledningen til USBenheden kan du se, hvordan du løser
dette problem.
Afspilning starter ikke.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
• Besøg nedenstående websteder for
at få oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 12).
• Tryk på N (eller NX på systemet)
for at starte afspilning.
Afspilningen begynder ikke fra det
første spor.
Vend tilbage til normal afspilning ved at
trykke flere gange på PLAY MODE, indtil
både "PGM" og "SHUF" forsvinder.
Filer kan ikke afspilles.
Yderligere oplysninger
USB-enheden er tilsluttet omvendt.
Tilslut USB-enheden i den korrekte
retning.
USB-enheden genkendes ikke.
• Lydfilen har ikke filtypenavnet ".mp3",
".wma", ".m4a", ".mp4" eller ".3gp".
• Lydfilen er en lydfil med flere spor.
• Filen er en videofil.
• Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/
AAC-format.
• Dataene er gemt i WMA Lossless/
AAC Lossless-format.
• USB-enheder, der er formateret med
andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
• Hvis du bruger en partitioneret
USB-lagerenhed, kan der kun afspilles
filer fra den første partition.
• Afspilning kan foretages i op til otte
niveauer.
• Antallet af mapper har overskredet 255.
• Antallet af filer har overskredet 5.000.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
* Systemet understøtter FAT16 og FAT32, men
ikke alle USB-lagerenheder understøtter alle
disse FAT-formater. Se betjeningsvejledningen
til hver USB-lagerenhed for at få yderligere
oplysninger, eller kontakt producenten.
25DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 26 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Tuner
Sådan forbedres diskindlæsningen
Kraftig brummen eller støj, eller
stationer kan ikke modtages. ("TUNED"
eller "ST" blinker på displayet.)
Sluk for strømmen til CD-afspilleren/
USB-enheden ved hjælp af CD/USBstrømstyringsfunktion. CD-afspilleren/
USB-enheden er som standard slukket.
• Tilslut antennen korrekt.
• Skift antennens placering og retning
for at få god modtagelse.
• Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen
og USB-kablet for at undgå, at der
opfanges støj.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis den medfølgende AM-antenne
er faldet af plastikstanderen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan ændres
AM-tuningsintervallet
(undtagen europæiske, russiske
og saudiarabiske modeller)
AM-tuningsintervallet er forudindstillet
til 9 kHz eller 10 kHz som
fabriksstandard.
1 Stil ind på en vilkårlig AM-station,
og sluk derefter systemet.
2 Tryk på DISPLAY for at få vist uret.
3 Hold TUNING + nede på systemet,
mens du trykker på ?/1 på systemet.
Alle de forudindstillede AM-stationer
slettes. Hvis du vil nulstille intervallet
til fabriksstandarden, skal du gentage
proceduren.
1 Tryk flere gange på FUNCTION for at
vælge CD-funktionen.
2 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
3 Når "STANDBY" holder op med at
blinke, skal du trykke på DISPLAY
for at få vist uret og derefter trykke
på ?/1 på systemet, mens du
holder x nede på systemet.
"CD/USB PWR ON" vises. Når du
tænder CD-afspilleren/USB-enheden,
bliver diskadgangen og indlæsningen
hurtigere.
Hvis der er dårlig tunermodtagelse,
når CD-afspilleren/USB-enheden
er tændt, skal du gå tilbage til
standardindstillingen.
Gentag fremgangsmåden, indtil
"CD/USB PWR OFF" vises, for at
slå strømmen til CD-afspilleren/
USB-enheden fra. Bemærk, at når
strømmen til CD-afspilleren/
USB-enheden slukkes i tunerfunktionen,
forsynes USB-enheden ikke med strøm,
så derfor bliver den ikke genkendt eller
opladet af systemet, selvom den er
tilsluttet.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille anlægget til
fabriksindstillingerne. Du kan ikke
nulstille systemets fabriksindstillinger
i energisparetilstand.
Brug knapperne på systemet til at nulstille
det til standardindstillingerne fra
fabrikken.
26DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
1 Træk netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen,
og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk samtidigt på x, FUNCTION
og ?/1.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. forudindstillede radiostationer,
timer og ur, slettes.
Sådan deaktiveres den automatiske
standby-funktion
En af følgende meddelelser kan lyse op
eller blinke på displayet under betjening.
COMPLETE
• Forudindstilling af radioen er afsluttet
normalt.
• Lydfilen eller mappen på USB-enheden
er slettet.
DATA ERROR
Du har forsøgt at afspille en fil, der ikke
kan afspilles på USB-enheden.
DEVICE ERROR
USB-enheden blev ikke genkendt, eller en
ukendt enhed er tilsluttet (side 24, 25).
DEVICE FULL
USB-enheden er fuld.
ERASE ERROR
Hold ?/1 nede, mens der er tændt for
anlægget, indtil "AutoSTBY OFF" vises.
Lydfiler eller mapper på USB-enheden
kan ikke slettes.
Du kan aktivere funktionen ved at
gentage denne fremgangsmåde, indtil
"AutoSTBY ON" vises.
FATAL ERROR
Bemærkninger
• Meddelelsen "AUTOSTBY" blinker på
displayet i ca. to minutter, før systemet
skifter til standby.
• Den automatiske standby-funktion er
ikke tilgængelig sammen med FM/
AM-tunerfunktionen.
• Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand
automatisk i følgende tilfælde:
– Når der registreres et lydsignal.
– Når der er tilsluttet en USB-enhed.
– Under afspilning af lydspor eller filer.
– Når den forudindstillede afspilningstimer
eller sleeptimer er aktiv.
Yderligere oplysninger
Anlægget har en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion går
anlægget automatisk i standby-tilstand
efter cirka 30 minutter uden betjening
eller lydsignaloutput.
Den automatiske standby-funktion er
som standard slået til.
Brug knapperne på apparatet til slå den
automatiske standby-funktion fra.
Meddelelser
USB-enheden er blevet frakoblet under
overførsel eller sletning af lydfiler/mapper
på USB-enheden.
FOLDER FULL
Antallet af mapper på USB-enheden har
nået maksimum.
FULL
Du forsøgte at programmere mere end
25 spor eller filer (trin).
LOCKED
Diskskuffen kan ikke åbnes. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler.
27DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 28 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
NO DISC
PUSH SELECT
Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
Du har forsøgt at indstille uret eller
timeren under en timer-handling.
NO MEMORY
PUSH STOP
Den hukommelse, der er valgt til
afspilning eller overførsel, har intet ilagt
hukommelsesmedie i USB-enheden.
• Du har trykket på PLAY MODE under
afspilning.
• Du har trykket på knapper, der kun kan
betjenes, når afspilning er stoppet.
NO STEP
Alle de programmerede spor er blevet
slettet.
NO SUPPORT
Der er tilsluttet en ikke-understøttet
USB-enhed.
NO TRACK
READING
• Systemet læser information fra disken.
Nogle knapper er ikke tilgængelige.
• Systemet er ved at genkende
USB-enheden.
REC ERROR
Der er ingen fil, som kan afspilles,
i USB-enheden.
Overførsel er ikke startet, er stoppet
undervejs eller kunne på anden vis ikke
udføres (side 24).
NOT USED
REMOVED
Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen
ikke er tilladt.
NoDEVICE
Ingen USB-enhed er tilsluttet, eller den
tilsluttede USB-enhed er stoppet.
OVER
Du er nået til slutningen af disken, mens
du har trykket på M under afspilning
eller pause.
OVER CURRENT
Der blev registreret overstrøm fra
(USB)-porten.
PROTECT
Se "Hvis "PROTECT" vises på displayet"
(side 22) for at finde ud af, hvad du skal
gøre, hvis denne meddelelse vises.
USB-enheden er frakoblet.
SET CLOCK
Du har forsøgt at vælge timeren, mens
uret ikke er indstillet.
SET TIMER
Du har forsøgt at vælge timeren, mens
afspilningstimeren ikke er indstillet.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
TRACK FULL
Antallet af filer på USB-enheden har nået
maksimum.
PROTECTED
Du har forsøgt at foretage overførsel eller
sletning på en skrivebeskyttet USB-enhed.
28DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærkerafsnit
Følgende er målt ved vekselstrøm 127 V,
60 Hz (mexicansk model)
Følgende er målt ved vekselstrøm 220 V,
50/60 Hz (argentinsk model)
Følgende er målt ved vekselstrøm 230 V,
50/60 Hz (andre modeller)
MHC-EX88/EX700
Udgangseffekt (nominel):
120 W + 120 W (ved 4 Ω, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
200 W + 200 W (pr. kanal ved 4 Ω,
1 kHz)
DVD/PC IN L/R (phono-stik):
Følsomhed 700 mV, impedans 22 kΩ
Udgange
PHONES (stereo-ministik):
Til hovedtelefoner med en impedans
på 8 Ω eller mere
SPEAKERS:
MHC-EX99/EX900: impedans 3 Ω
MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:
impedans 4 Ω
SUBWOOFER (kun MHC-EX99/EX900):
impedans 8 Ω
USB-afsnit
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps - 192 kbps
AAC: 48 kbps - 320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-port):
Maksimumspænding: 500 mA
Yderligere oplysninger
MHC-EX99/EX900
Fronthøjttaler:
Udgangseffekt (nominel):
80 W + 80 W (ved 3 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
135 W + 135 W (pr. kanal ved 3 Ω,
1 kHz)
Subwoofer:
RMS-udgangseffekt (reference):
200 W (ved 8 Ω, 100 Hz)
Indgange
MHC-EX66/EX600
Udgangseffekt (nominel):
50 W + 50 W (ved 4 Ω, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
90 W + 90 W (pr. kanal ved 4 Ω, 1 kHz)
29DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 30 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
CD-afspiller-del
System:
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laseroutput*: Mindre end 44,6 μW
* Dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsernes
overflade på den optiske pickup-blok
med 7-mm-blænde.
Frekvensrespons: 20 Hz - 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 88 dB
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyn tuner
Antenne:
FM-stueantenne
AM-rammeantenne
FM-tuner-del:
Modtageområde:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(intervaller af 50 kHz)
Mellemfrekvens:
200/250/300/350/400 kHz
AM-tuner-del:
Modtageområde
Latinamerikanske modeller:
530 kHz - 1,710 kHz
(intervaller af 10 kHz)
531 kHz - 1,710 kHz
(intervaller af 9 kHz)
Europæiske, russiske og saudiarabiske
modeller:
531 kHz - 1.602 kHz
(intervaller af 9 kHz)
Andre modeller:
531 kHz - 1.602 kHz
(intervaller af 9 kHz)
530 kHz - 1.610 kHz
(intervaller af 10 kHz)
Mellemfrekvens: 400 kHz
Højttaler
Fronthøjttaler
SS-EX99 for MHC-EX99
SS-EX900 for MHC-EX900
SS-EX88 for MHC-EX88
SS-EX700 for MHC-EX700
Højttalersystem:
2-vejs 2-drivers højttalersystem,
basrefleks
Højttalerenhed:
Woofer: 180 mm, cone-type
Tweeter: 40 mm, horn-type
Nomineret impedans:
MHC-EX99/EX900: 3 Ω
MHC-EX88/EX700: 4 Ω
Mål (B/H/D):
Ca. 230 mm × 340 mm × 210 mm
Vægt: Ca. 3,0 kg
Antal: 2 stk
SS-EX66 for MHC-EX66
SS-EX600 for MHC-EX600
Højttalersystem:
2-vejs 2-drivers højttalersystem,
basrefleks
Højttalerenhed:
Woofer: 150 mm, cone-type
Tweeter: 40 mm, horn-type
Nomineret impedans: 4 Ω
Mål (B/H/D):
Ca. 202 mm × 306 mm × 210 mm
Vægt: Ca. 2,5 kg
Antal: 2 stk
30DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
Generelt
SS-WG900 for MHC-EX99/EX900
Højttalersystem:
Subwoofer-system, basrefleks
Højttalerenhed:
Subwoofer: 200 mm, cone-type
Nomineret impedans: 8 Ω
Mål (B/H/D):
Ca. 282 mm × 306 mm × 295 mm
Vægt: Ca. 4,6 kg
Antal: 1 stk
Strømkrav
Mexicansk model:
127 V vekselstrøm, 60 Hz
Europæiske, argentinske og russiske
modeller:
220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
MHC-EX99/EX900: 85 W
(0,5 W i energisparetilstand)
MHC-EX88/EX700: 70 W
(0,5 W i energisparetilstand)
MHC-EX66/EX600: 45 W
(0,5 W i energisparetilstand)
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 210 mm × 312 mm × 375 mm
Vægt (ekskl. højttalere)
MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:
Ca. 3,8 kg
MHC-EX66/EX600: Ca. 3,6 kg
Antal hovedenheder: 1 stk
Yderligere oplysninger
Subwoofer
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1),
R6-batterier (str. AA) (2), FM-stueantenne/
AM-rammeantenne (1)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Strømforbrug ved standby: 0,5 W
31DK
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\DA\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_DA\070BCO.fm
010COV.book Page 32 Tuesday, April 5, 2011 1:55 PM
©2011 Sony Corporation
masterpage: Bcov
4-267-386-12(1) (DK)
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (DK)
Download PDF

advertising