Sony | GTK-XB60 | Sony GTK-XB60 XB60 EXTRA BASS High Power-lydsystem med indbygget batteri Betjeningsvejledning

Home Audio System
Betjeningsvejledning
Kom godt i gang
USB-enhed
BLUETOOTH-tilslutning
Lydjustering
Andre betjeningsmuligheder
Yderligere oplysninger
GTK-XB60/XB90
ADVARSEL
Mindsk risikoen for brand ved at undlade
at dække apparatets ventilationsåbninger
til med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks.
tændte stearinlys).
Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk
stød ved at undlade at udsætte dette
apparat for dryp eller sprøjt, og lad være
med at anbringe genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at
koble enheden fra elnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt, som det er nemt
at få adgang til. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks
trække netledningen ud af stikkontakten.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der
har batterier installeret, for kraftig varme,
som f.eks. solskin eller ild.
Undlad at afmontere, åbne eller dele
sekundære batterier.
I tilfælde af et batteri lækker skal du
sikre, at væsken ikke kommer i kontakt
med huden eller øjnene. Hvis du har rørt
ved væsken, skal du vaske det berørte
område med rigelige mængder vand og
kontakte en læge.
Brug ikke andre opladere end den, der
specifikt er beregnet til brug sammen
med udstyret.
Sekundære batterier skal oplades før
brug. Brug altid den korrekte oplader, og
følg altid producentens instruktioner eller
udstyrets brugervejledning mht. korrekte
opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være
nødvendigt at oplade og aflade batterier
flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Kun til brug indendørs.
2DA
Kunder i Europa
Bortskaffelse af brugte batterier og
elektrisk og elektronisk udstyr (gælder
i EU og andre europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet,
batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På
nogle batterier vises
symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering. Genbrug af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
som er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler i forbindelse
med produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til de
adresser, der leveres i særskilte serviceeller garantidokumenter.
Sony Corporation erklærer hermed, at
dette udstyr er i overensstemmelse
med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes
på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
CE-mærkningen gælder kun for de
lande, hvor den håndhæves juridisk.
Den gælder hovedsageligt EØSlandene (Europæisk Økonomisk
Samarbejdsområde).
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel på under 3 meter
og fundet i overensstemmelse med de
grænseværdier, der er angivet i EMCdirektivet.
3DA
Dette system er udviklet til at blive
brugt til følgende formål:
•• Afspilning af musikkilder på
USB-enheder eller
BLUETOOTH-enheder
•• Nyde sociale forsamlinger med
funktionen "Party Chain" eller
Speaker Add
4DA
Om denne
betjeningsvejledning
•• Nogle illustrationer er gengivet
som typetegninger, der kan være
anderledes end de konkrete produkter.
•• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til modellerne
GTK-XB60 og GTK-XB90. GTK-XB60
bruges vejledende, medmindre andet
er angivet.
Indholdsfortegnelse
Om denne
betjeningsvejledning..................4
Oversigt over dele
og knapper................................. 6
Kom godt i gang
Tænde systemet....................... 10
Transport af systemet............... 10
Placering af systemet
vandret....................................... 11
Om strømstyring....................... 11
Opladning af batteriet............... 11
USB-enhed
Inden brug af USB-enheden.....13
Afspilning af en fil.....................13
Andre betjeningsmuligheder
Nyd kabelforbunden afspilning
ved brug af flere systemer
(kabelforbunden Party Chainfunktion)................................... 24
Nyd trådløs afspilning ved brug
af flere systemer (Trådløs Party
Chain-funktion)......................... 27
Lytte trådløst til musik med
to systemer (Speaker Addfunktion)................................... 28
Lytte til musik med
Højttalerlys................................30
Brug af håndfri opkald..............31
Brug af ekstraudstyr................. 32
Brug af valgfri mikrofon........... 32
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion....................... 33
Spare på batteristrømmen....... 33
BLUETOOTH-tilslutning
Parring af dette system med
en BLUETOOTH-enhed..............15
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC...................17
Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed.................. 18
Om den trådløse BLUETOOTHteknologi...................................20
Afspilning med højkvalitetslydcodec (AAC/LDAC™).................20
Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden.....................21
Tænde og slukke BLUETOOTHsignalet......................................21
Brug af "Sony | Music Center"
og "Fiestable" via BLUETOOTHforbindelse................................ 22
Yderligere oplysninger
Oplysninger om kompatible
enheder.................................... 34
Fejlfinding................................. 34
Forholdsregler.......................... 38
Specifikationer..........................40
Licens og varemærker.............. 42
Lydjustering
Justering af lyden..................... 23
5
Oversigt over dele og knapper
GTK-XB60
Top
Højttalerlys*
(side 30)
Bagside
* Se ikke direkte på de lysudsendende dele, når højttalerlyset er tændt.
6DA
GTK-XB90
Top
Højttalerlys*
(side 30)
Bagside
* Se ikke direkte på de lysudsendende dele, når højttalerlyset er tændt.
7DA
 -knap (tænd/sluk)
Tryk for at tænde eller slukke
systemet.
 (tænd/sluk)-indikator
——Lyser grøn, når systemet er tændt.
——Lyser gult, når systemet
er slukket, og når
BLUETOOTH-standbytilstanden
er aktiveret.
CHARGE-indikator (side 11)
Lyser gult, når batteriet oplades.
  (afspil/pause)/ (opkald)*knappen
——Tryk for at afspille musik/sætte
den på pause.
——Tryk for at modtage/
afslutte et opkald ved brug
af håndfri opkald med din
BLUETOOTH-tilsluttede
mobiltelefon (side 31).
 Indbygget mikrofon
STAMINA BATTERY-knap
——Tryk for at tænde for den
strømbesparende tilstand
(STAMINA-tilstand), når du
bruger det indbyggede batteri
(side 33).
——Hold nede for at kontrollere
det resterende batteriniveau
(side 12).
STAMINA BATTERY-indikator
Lyser, når STAMINA-tilstand er
aktiv (side 33).
FUNCTION PAIRING-knap
——Tryk flere gange for at vælge
BLUETOOTH-, USB- eller Audio
In-funktionen.
——Hold nede for at aktivere
BLUETOOTH-parring, når
BLUETOOTH-funktion er valgt.
——Tryk for at stoppe den
indbyggede demonstration.

(BLUETOOTH)-indikator
(side 20)
USB-indikator (side 13)
AUDIO IN-indikator (side 32)
8DA

(N-Mark) (side 17)
ADD-knap (side 28)
ADD L/R-indikatorer (side 28)
 W.PARTY CHAIN LIGHT-knap
——Tryk for at slå den trådløse Party
Chain-funktion til (side 27).
——Hold nede i mere end 3
sekunder for at tænde/slukke for
højttalerlysene (side 30).
W.PARTY CHAIN LIGHT-indikator
Lyser, når den trådløse Party Chainfunktion er i brug (side 27).
EXTRA BASS-knap
——Tryk for at generere mere
dynamisk lyd (side 23).
——Hold nede i mere end 3 sekunder,
mens netledningen er tilsluttet,
for at afspille den indbyggede
lyddemonstration.
EXTRA BASS-indikator
Lyser, når EXTRA BASS-funktionen
er slået til (side 23).
 Lydstyrke +/–-knapper
Tryk for at justere lydstyrken.

(USB)-port
Bruges til at tilslutte en USB-enhed.
 AC IN-stik (side 10)
 PARTY CHAIN-knap (side 26)
PARTY CHAIN-indikator (side 26)
MIC-stik (side 32)
MIC LEVEL (MIN/MAX)-knap
(side 32)
 Lydudgangs- og lydindgangsstik
Brug et lydkabel (medfølger ikke)
til at oprette tilslutning som følger:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-stik
——Tilslut lydindgangsstikkene på
dit ekstraudstyr.
——Tilslut endnu et lydsystem
for at få fornøjelse af den
kabelforbundne Party Chainfunktion (side 24).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stik
——Tilslut lydudgangsstikkene på
et TV eller et lyd/videoudstyr.
Lyden udsendes gennem
dette system.
——Tilslut endnu et lydsystem
for at få fornøjelse af den
kabelforbundne Party Chainfunktion (side 24).
RESET-knap
* / -knappen og lydstyrke
+-knappen har en blindfingermarkering.
Brug blindskriftsmarkeringen som
referencepunkt ved betjening af systemet.
Indikatorstatusser
Statussen for indikatorerne på
enheden vises på følgende måde i
illustrationerne.
Indikatorstatus
Illustration
Blinker
Lyser
Slukket
9DA
Kom godt i gang
Tænde systemet
1 Tilslut vekselstrømsadapteren
(medfølger) i AC IN-stikket
på bagsiden af enheden og
derefter i en stikkontakt.
GTK-XB60
Deaktivering af demonstrationen
Hold W.PARTY CHAIN LIGHT
nede i mere end 3 sekunder,
mens demonstrationen udføres.
Demonstrationen slutter og systemet
skifter til standbytilstand.
Når du holder W.PARTY CHAIN
LIGHT nede under standbytilstand,
eller når du tager netledningen ud
og sætter den i igen, går systemet i
demonstrationstilstand.


GTK-XB90

Transport af systemet
Før du transporterer systemet, skal du
tage alle ledninger ud.

 Vekselstrømsledning (medfølger)
 Til en stikkontakt i væggen
Systemet starter i
demonstrationstilstand og
demonstrationen starter automatisk.
2 Tryk på  for at tænde for
systemet.
-indikatoren på enheden lyser
grønt.
Tip
Systemet kan bruges med det indbyggede
batteri i stedet for at tilslutte netledningen
(medfølger) til en stikkontakt, hvis du har
opladet batteriet før brug. Se "Opladning af
batteriet" (side 11) for at få flere oplysninger.
10DA
Bemærk
Det er vigtigt at placere hænderne korrekt,
når du transporterer systemet, så du undgår
personskade eller skade på ejendom.
Placering af systemet
vandret
Du kan placere systemet vandret
som vist nedenfor. (Placer siden med
gummifødderne nedad).
Opladning af batteriet
Systemet kan bruges med det
indbyggede batteri (genopladeligt)
i stedet for at tilslutte netledningen
til en stikkontakt, hvis batteriet er
tilstrækkeligt opladet.
GTK-XB60


Tip
Når du ændrer retningen på systemet,
byttes der automatisk om på de diskanter,
der udsender lyd fra venstre og højre
kanaler til de øverste to enheder (kun for
GTK-XB90).
Kom godt i gang
Tilslut vekselstrømsadapteren
(medfølger) i AC IN-stikket
på bagsiden af enheden og
derefter i en stikkontakt.
GTK-XB90


Om strømstyring
•• Dette system er som standard
indstillet til at slukke automatisk efter
cirka 15 minutter uden betjening,
eller hvis intet lydsignal registreres.
Se "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 33) for at få
flere oplysninger.
•• Du kan reducere strømforbruget ved
at bruge STAMINA-tilstand. Se "Spare
på batteristrømmen" (side 33) for
at få flere oplysninger.
 Vekselstrømsledning (medfølger)
 Til en stikkontakt i væggen
CHARGE-indikatoren lyser gult.
Opladningen bliver gennemført på ca.
4 timer, og indikatoren slukkes.
11DA
Bemærkninger
•• Det kan tage længere tid at oplade
batteriet afhængigt af vilkårene for
anvendelse.
•• Oplad batteriet til dets fulde kapacitet en
gang hvert halve år for at vedligeholde
dets ydelse, selv hvis du ikke har planer om
at bruge systemet i et længere tidsrum.
•• I ekstremt kolde eller varme miljøer
stopper opladningen af sikkerhedsgrunde.
Hvis opladningen tager lang tid, vil dette
også stoppe opladningen af systemet.
Under disse forhold vil indikatoren for
CHARGE blive ved med at blinke hurtigt i
gult, men dette er ikke en funktionsfejl.
For at løse disse problemer skal du tage
netledningen ud af stikkontakten og sætte
den i igen i et driftstemperaturområde på
mellem 5 °C og 35 °C.
Kontrol af batteriniveauet af det
genopladelige batteri
Du kan kontrollere batteriniveauet via
stemmevejledning.
Du kan også kontrollere batteriniveauet
ved at bruge "Sony | Music Center"
(side 22).
1 Tryk på  for at tænde for
systemet.
2 Hold STAMINA
BATTERY
nede.
Tip
Du kan betjene systemet, mens det oplades.
3 Stemmevejlednings-
meddelelsen høres, og
CHARGE-indikatoren blinker i
henhold til batteriniveauet.
Meddelelse
(batteriniveau)
Indikator
blinker
"Fuldt opladet"
(80 % – 100 %)
4 gange
"Ca. 70%"
(60% – 79%)
3 gange
"Ca. 50%"
(30% – 59%)
2 gange
"Ca. 20 %"
(11% – 29%)
En gang
"Oplad"
(mindre end 10 %)
Kontinuerligt
Tip
"Oplad" udsendes automatisk, når
batteriniveauet er mindre end 10 %.
12DA
USB-enhed
Inden brug af USBenheden
Bemærkninger
•• Hvis der kræves et USB-kabel, skal du
tilslutte det USB-kabel, der fulgte med
USB-enheden. Se betjeningsvejledningen,
der fulgte med USB-enheden for at få
oplysninger om betjeningsmetoden.
•• Opret ikke tilslutning mellem systemet og
USB-enheden via en USB-hub.
•• Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser
systemet alle filerne fra USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage lang tid at
læse USB-enheden.
•• For nogle tilsluttede USB-enheder kan
der være en forsinkelse, før handlingen
udføres af systemet.
•• Kompatibilitet med al kodnings- og
skrivesoftware kan ikke garanteres. Hvis
lydfiler på USB-enheden oprindeligt er
kodet med ikke-kompatibel software, kan
filerne medføre støj eller lydafbrydelser
eller måske slet ikke blive afspillet.
•• Dette system understøtter ikke
nødvendigvis alle de funktioner, der er
tilgængelige i en tilsluttet USB-enhed.
Du kan benytte systemet som
batterioplader til USB-enheder, der har
en genopladningsfunktion.
Tilslut USB-enheden til
(USB)-porten.
Opladningen begynder, når USBenheden er tilsluttet korrekt til
(USB)-porten. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til
USB-enheden.
Afspilning af en fil
Følgende lydfilformater understøttes:
—MP3:
—
Filtypen ".mp3"
—WMA:
—
Filtypen ".wma"
USB-enhed
Oplysninger om kompatible USBenheder finder du i "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 34).
Når du bruger Apple-enheder sammen
med dette system, skal du tilslutte
dem via en BLUETOOTH-tilslutning
(side 15). Brug af Apple-enheder via
en USB-tilslutning understøttes ikke.
Benytte systemet som batterioplader
1 Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
USB-indikatoren på enheden
lyser.
2 Tilslut USB-enheden til
(USB)-porten.
3 Tryk på /
for at starte
afspilningen.
Du kan udføre handlinger for
afspilning og nemt vælge musik
fra en musikliste på USB-enheden
ved hjælp af "Sony | Music Center"
(side 22).
4 Tryk på lydknapperne +/– for
at regulere lydstyrken.
13DA
Andre betjeninger
For at
Handling
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Tryk på / . Hvis
du vil genoptage
afspilning, skal du
trykke på / igen.
Afspille den
næste sang
Tryk på /
to gange.
Afspille den
forrige sang
Tryk på /
tre gange.
Bemærkninger
•• Dette system kan ikke afspille lydfiler på
USB-enheden i følgende tilfælde:
—— Når det samlede antal lydfiler på en
USB-enhed er større end 999.
—— Hvis antallet af mapper på en USBenhed overstiger 75 (herunder mappen
ROOT" og tomme mapper).
Disse antal kan variere afhængigt af filog mappestrukturen. Undlad at gemme
andre typer af filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, der indeholder
lydfiler.
•• Systemet kan højst afspille til en
mappedybde på 8 niveauer.
•• Mapper, der ikke indeholder lydfiler,
springes over.
•• Bemærk, at selvom filnavnet har den
rigtige filtype, men den faktiske fil er
anderledes, så kan systemet udsende støj,
eller der kan opstå fejlfunktion.
14DA
BLUETOOTH-tilslutning
Parring af dette system
med en BLUETOOTHenhed
PAIRING
nede i mindst 3 sekunder.
Stemmevejledning ("Bluetoothparring") bliver udsendt, og
(BLUETOOTH)-indikatoren blinker
hurtigt.
Bluetooth
parring
4 Tænd for
1 Placer BLUETOOTH-enheden
BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
2 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til din
BLUETOOTH-enhed.
inden for 1 meter fra systemet.
Tryk på  for at tænde
systemet.
Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden blinker langsomt.
BLUETOOTH-tilslutning
Parring er en procedure, hvor
BLUETOOTH-enheder registrerer
hinanden i forvejen. Når
parringsprocessen er blevet udført,
behøver den ikke at blive udført igen
for disse enheder.
Hvis din enhed er en NHC-kompatibel
smartphone, er den manuelle
parringsproces ikke nødvendig.
(Se "One Touch BLUETOOTH-tilslutning
med NFC" (side 17)).
3 Hold FUNCTION
5 Vælg "GTK-XB60" eller
"GTK-XB90" på skærmen på
BLUETOOTH-enheden.
Tip
Hvis der ikke er nogen
parringsoplysninger i systemet, f.eks.
når du bruger en BLUETOOTH-funktion
første gang efter købet, blinker
(BLUETOOTH)-indikatoren hurtigt,
og systemet skifter automatisk til
parringstilstand. I så fald skal du
fortsætte til trin 4.
Bemærk
Hvis der kræves en adgangskode på
BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste
"0000". "Adgangskoden" kan være
betegnet som "Passcode", "PIN code",
"PIN number" eller "Password".
15DA
6 Sørg for, at BLUETOOTH-
forbindelsen er etableret.
Når en BLUETOOTH-forbindelse
er etableret, udsender systemet
en meddelelseslyd, og
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden holder op med at blinke
og forbliver tændt.
Annullering af parring
Tryk på FUNCTION
PAIRING.
Sådan afbrydes
BLUETOOTH-tilslutningen
Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på
den tilsluttede enhed.
Bemærk
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
vil BLUETOOTH-tilslutningen muligvis
automatisk blive afbrudt, når du stopper
afspilning.
Sletning af alle parringsregistreringsoplysninger
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
kan tilslutning starte automatisk
efter parring er fuldført.
Bemærkninger
•• Du kan parre op til 8 BLUETOOTH-enheder.
Hvis der parres en 9. BLUETOOTH-enhed,
slettes den ældste parrede enhed.
•• Hvis du vil oprette parring til endnu en
BLUETOOTH-enhed, skal du gentage trin
1 til 6.
•• Hvis den seneste tilsluttede
BLUETOOTH-enhed er i nærheden, bliver
en BLUETOOTH-forbindelse etableret
automatisk, og BLUETOOTH-indikatoren
lyser.
16DA
Hvis du vil slette alle
parringsregistreringsoplysninger,
skal systemet nulstilles til
fabriksindstillingerne. Se "Gendanner
systemets standardindstillinger."
(side 38).
Bemærk
Når alle parringsoplysninger på systemet
er blevet slettet, kan iPhone/iPod touch
måske ikke oprette forbindelse til systemet.
I det tilfælde skal du slette systemets
parringsoplysninger på iPhone/iPod touch,
og derefter udføre parringsprocessen igen.
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC
2 Lad BLUETOOTH-enheden
berøre N-mark på enheden,
indtil BLUETOOTH-enheden
reagerer på systemet.
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi, der aktiverer
kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem forskellige enheder, f.eks.
smartphones og IC-tags.
Når de berører systemet med en NFCkompatibel smartphone, gør systemet
automatisk følgende:
—tændes
—
i BLUETOOTH-funktionen.
—fuldfører
—
parringen og
BLUETOOTH-tilslutningen.
Kompatible smartphones
Bemærk
Afhængigt af din NFC-kompatible
smartphone skal du måske udføre følgende
trin på din NFC-kompatible smartphone på
forhånd.
— Aktiver NFC-funktionen. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen
til din NFC-kompatible smartphone.
—— Hvis din NFC-kompatible smartphone har
en ældre OS-version end Android 4.1.x,
skal du downloade og starte programmet
"NFC Easy Connect". "NFC Easy Connect"
er et gratis program til Androidsmartphones, som kan hentes på Google
Play™. (Programmet er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder).
1 Tænd for NFC-funktionen i en
BLUETOOTH-enhed, f.eks. en
smartphone eller tablet.
BLUETOOTH-tilslutning
Smartphones med indbygget NFCfunktion (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, bortset fra Android 3.x)
Fuldfør tilslutningen ved
at følge vejledningen på
BLUETOOTH-enheden.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er oprettet, holder
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden op med at blinke og
forbliver tændt.
Tip
Hvis parring og BLUETOOTH-tilslutning
mislykkes.
—— Fjern etuiet fra din smartphone, hvis
du bruger et kommercielt tilgængeligt
smartphone-etui.
—— Lad smartphonen berøre N-Mark på
enheden igen.
—— Start programmet "NFC Easy Connect"
igen.
—— Lås skærmen på BLUETOOTH-enheden
op.
17DA
Sådan afbrydes
BLUETOOTH-tilslutningen
Lad BLUETOOTH-enheden berøre
N-mark på enheden igen.
Sletning af alle parringsregistreringsoplysninger
Hvis du vil slette alle
parringsregistreringsoplysninger,
skal systemet nulstilles til
fabriksindstillingerne. Se "Gendanner
systemets standardindstillinger"
(side 38).
Bemærk
Når alle parringsoplysninger på systemet
er blevet slettet, kan iPhone/iPod touch
måske ikke oprette forbindelse til systemet.
I det tilfælde skal du slette systemets
parringsoplysninger på iPhone/iPod touch,
og derefter udføre parringsprocessen igen.
Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed
Du kan lytte til musik på en tilsluttet
BLUETOOTH-enhed.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
—BLUETOOTH-funktionen
—
på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
—Parring
—
er gennemført (side 15).
1 Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
Den sidst tilsluttede
BLUETOOTH-enhed vil blive
tilsluttet automatisk.
Bemærk
Hvis (BLUETOOTH)-indikatoren
blinker, er BLUETOOTH-forbindelsen ikke
blevet etableret. I dette tilfælde skal du
gennemføre parringsprocessen og oprette
en BLUETOOTH-forbindelse.
18DA
2 Start afspilning af en lydkilde
på BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til din
BLUETOOTH-enhed.
Du kan også bruge / på
systemet for at afspille/holde
pause i musikken.
Skift mellem BLUETOOTHenheder, der er tilsluttet
systemet på samme tid
(Forbindelse til flere enheder)
Op til 3 BLUETOOTH-enheder kan
tilsluttes systemet på samme tid.
Under afspilning af en lydkilde fra en
af de tilsluttede enheder kan du skifte
BLUETOOTH-inputenheden ved at
betjene en anden tilsluttet enhed for
at starte afspilningen.
Bemærkninger
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal
du justere lydstyrkeniveauet på
systemet med lydstyrkeknapperne
+/–.
BLUETOOTH-tilslutning
3 Juster lydstyrken.
•• Du kan ikke bruge denne funktion, når du
bruger håndfri opkaldsfunktion, Speaker
Add-funktion eller trådløs Party Chainfunktion.
•• Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne
vil du muligvis ikke være i stand til at
foretage 3 BLUETOOTH-tilslutninger på
samme tid.
BLUETOOTH-enhed
19DA
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi, der
aktiverer trådløs datakommunikation
mellem digitale enheder. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi fungerer inden
for et område på ca. 10 meter.
Understøttet BLUETOOTH-version,
profiler og codecs
Se "BLUETOOTH-afsnit" (side 40) for
at få flere oplysninger.
(BLUETOOTH)-indikator
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden lyser eller blinker blåt for at
vise BLUETOOTH-status.
Systemstatus
Indikatorstatus
BLUETOOTH-standby Blinker langsomt
BLUETOOTH-parring Blinker hurtigt
BLUETOOTHLyser
tilslutning er oprettet
Afspilning med
højkvalitetslyd-codec
(AAC/LDAC™)
Dette system kan modtage data i
AAC- eller LDAC-codec-format fra en
BLUETOOTH-enhed. Den leverer en
afspilning med højere lydkvalitet.
Du kan vælge en lyd-codec-indstilling
blandt følgende to indstillinger ved at
bruge "Sony | Music Center" (side 22).
Standardindstillingen for systemet er
"AUTO."
•• AUTO: Systemet registrerer den codec,
der anvendes på kildeenheden og
vælger automatisk den optimale codec
mellem "SBC", "AAC*" og "LDAC*".
•• SBC: "SBC" anvendes altid, uanset
hvilken codec der bruges på
kildeenheden.
* Kun tilgængelig, når codec'en
understøttes af din BLUETOOTH-enhed.
Du skal afbryde BLUETOOTHtilslutningen (side 16) og udføre
BLUETOOTH-tilslutningen igen, før
ændringerne af denne indstilling
kan træde i kraft.
Bemærk
Du kan nyde højere lydkvalitet, når
kildeenheden er kompatibel med AAC/LDAC,
og denne funktion er indstillet til "AUTO." Dog
kan lyden afbrydes, afhængigt af forholdene
for BLUETOOTH-kommunikationen. Hvis dette
sker, skal du indstille funktionen til "SBC."
20DA
LDAC er en lydkodningsteknologi,
der er udviklet af Sony, og som gør
det muligt at transmittere lydindhold
med høj opløsning (Hi-Res), selv
over en BLUETOOTH-tilslutning.
I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible
kodningsteknologier, f.eks.
SBC, fungerer den uden nogen
nedkonvertering af lyd i høj
opløsning1). Den giver også mulighed
for at transmittere ca. tre gange flere
data2) end andre teknologier over et
trådløst BLUETOOTH-netværk i en
enestående lydkvalitet, som opnås
ved brug af effektiv kodning og
optimeret pakning.
2)
BLUETOOTH-standbytilstanden
gør det muligt at tænde systemet
automatisk, når du opretter
BLUETOOTH-tilslutningen med en
BLUETOOTH-enhed. Denne indstilling
deaktiveres som standard.
Denne indstilling kan kun konfigureres
ved hjælp af "Sony | Music Center."
Se flere oplysninger om
"Sony | Music Center" under "Brug af
”Sony | Music Center” og ”Fiestable” via
BLUETOOTH-forbindelse" (side 22).
Bemærk
BLUETOOTH-standbytilstand kan kun
indstilles, mens netledningen er tilsluttet.
Tip
Deaktiver BLUETOOTH-standbytilstanden for
at reducere strømforbruget i standbytilstand
(økotilstand).
BLUETOOTH-tilslutning
Bortset fra indhold i DSD-format
I sammenligning med SBC (Sub
Band Coding), når der er valgt en
bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz)
eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
1)
Indstilling af
BLUETOOTHstandbytilstanden
Tænde og slukke
BLUETOOTH-signalet
Du kan oprette tilslutning til systemet
fra en parret BLUETOOTH-enhed
i alle funktioner, når systemets
BLUETOOTH-signal er indstillet til tændt.
Denne indstilling aktiveres som standard.
Hold STAMINA BATTERY og
W.PARTY CHAIN LIGHT nede
i mere end 5 sekunder for at
slukke for BLUETOOTH-signalet.
AUDIO IN-indikatoren blinker én gang.
Bemærkninger
•• Du kan ikke udføre følgende handlinger,
når du deaktiverer BLUETOOTH-signalet:
—— Parring og/eller tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
—— Brug af "Sony | Music Center" via
BLUETOOTH-tilslutning
•• Hvis du vil aktivere BLUETOOTH-signalet,
skal du gentage den procedure, der er vist
ovenfor. Når BLUETOOTH-signalet tændes,
blinker AUDIO IN-indikatoren 3 gange.
21DA
Brug af "Sony | Music
Center" og "Fiestable"
via BLUETOOTHforbindelse
3 Start "Sony | Music Center",
og download ”Fiestable”.
Om appen
Tip
Du kan betjene systemet mere
fleksibelt og nyde det på nye måder
ved hjælp af apps uden ekstra
omkostninger "Sony | Music Center"
og "Fiestable" på din smartphone/
iPhone. "Sony | Music Center" og
"Fiestable" fås i både Google Play og
App Store.
1 Søg efter "Sony | Music Center",
og download appen til din
smartphone/iPhone.
Du kan også downloade appen ved
at scanne den todimensionale kode
nedenfor.
Du kan også downloade "Fiestable" fra
App Store eller Google Play.
Hvad du kan gøre med
"Sony | Music Center":
•• Afspille musik på en USB-enhed og
indstille afspilningstilstande
•• Fordele lyden vha. forudindstillede
EQ'er eller brugerdefinerede EQ'er
•• Ændre lydeffekten ved hjælp af
DJ EFFECT
•• Betjene flere systemer ved brug af
den trådløse Party Chain eller Speaker
Add-funktion
•• Kontrollere batteriniveauet
•• Konfigurere de forskellige indstillinger
i systemet
Hvad du kan gøre med "Fiestable":
•• DJ Control
•• Belysning
•• Bevægelsesstyring
2 Opret en BLUETOOTH-
forbindelse mellem systemet
og din smartphone/iPhone.
Hvis du ønsker oplysninger om
BLUETOOTH-forbindelse, kan du se
"Parring af dette system med en
BLUETOOTH-enhed" (side 15)
eller "One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC" (side 17).
22DA
 Se i hjælpen til
"Sony | Music Center" for at få flere
oplysninger.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Bemærkninger
•• Hvis programmet "Sony | Music Center"
ikke fungerer korrekt, skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen (side 16) og
derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen
igen, så BLUETOOTH-tilslutningen
fungerer normalt.
•• Hvad du kan kontrollere med
"Sony | Music Center", varierer afhængigt
af den tilsluttede enhed.
•• Programmets specifikation og design kan
blive ændret uden advarsel.
Lydjustering
Justering af lyden
For at
Handling
Justere
lydstyrken
Tryk på
lydstyrkeknapperne +/–.
Generere
en mere
dynamisk lyd
Tryk på EXTRA BASS.
EXTRA BASS-indikatoren
lyser rødt, mens
EXTRA BASS-funktionen
er aktiveret.
Lydjustering
23DA
Andre betjeningsmuligheder
Nyd kabelforbunden afspilning ved brug af flere
systemer (kabelforbunden Party Chain-funktion)
Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant
partymiljø og for at frembringe højere lydoutput.
Et aktiveret system i kæden bliver "Party Host" og deler musikken. Andre systemer
bliver "Party Guests" og afspiller den samme musik, som der afspilles på "Party
Host".
Opsætning af den kabelforbundne Party Chain
Opsæt en kabelforbunden Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af
lydkabler (medfølger ikke).
Før tilslutning af ledninger skal du slukke for systemet og tage netledningen ud af
stikkontakten.
 Hvis alle systemer er udstyret med den kabelforbundne Party Chain-funktion
Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system
Sidste system
Fortsæt
tilslutningen
indtil det
sidste system.
Første system
Andet system
•• Ethvert system kan blive en Party Host. Du kan skifte Party Host til et andet
system i kæden. Se "Sådan vælger du en ny Party Host" (side 26) for at få
flere oplysninger.
•• Sørg for, at (BLUETOOTH)-funktionen eller USB-funktionen er valgt. Når Audio
In-funktionen er valgt, kan denne funktion ikke bruges.
Bemærk
Du behøver ikke at slutte det sidste system til det første system. I dette tilfælde er det kun det
første system, der kan blive Party Host.
24DA
Hvis et af systemerne ikke er udstyret med den kabelforbundne Party
Chain-funktion
Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system
Fortsæt
tilslutningen
indtil det
sidste system.
Sidste system*
Første system
* Tilslut systemet, der ikke er udstyret med den kabelforbundne Party Chain-funktion, som
det sidste system. Sørg for at vælge Audio In-funktionen på det sidste system. I denne
konfiguration kan lyden fra det sidste system halte bagefter de andre.
•• Det sidste system er ikke tilsluttet det første system.
•• Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller den
samme musik, når den kabelforbundne Party Chain-funktion er aktiveret.
Andre betjeningsmuligheder
Andet system
25DA
Brug af den kabelforbundne
Party Chain
1 Slå alle systemerne til.
2 Aktiver den kabelforbundne
Party Chain-funktion på det
system, der skal bruges som
Party Host.
Eksempel: Når dette system
bruges som Party Host
Tryk på FUNCTION PAIRING
flere gange for at vælge den
ønskede funktion.
Når du opretter tilslutning med
 (side 24), skal du ikke
vælge Audio In-funktionen. Hvis
du vælger denne funktion, kan
der ikke udsendes lyd.
Start afspilningen, og tryk
derefter på PARTY CHAIN på
enhedens bagside.
PARTY CHAIN-indikatoren
lyser. Party Host starter den
kabelforbundne Party Chain,
og andre systemer bliver
automatisk Party Guests. Alle
systemer afspiller den samme
musik, som afspilles af Party
Host.
3 Juster lydstyrken på hvert
system.
Bemærkninger
•• Afhængigt af det samlede antal systemer,
som du har tilsluttet, kan det tage noget
tid, før Party Guests begynder at afspille
musikken.
•• Ændring af lydstyrkeniveauet og
lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke
outputtet på Party Guests.
•• Hvis du ønsker oplysninger om
betjening af andre systemer, kan du se i
betjeningsvejledningerne til systemerne.
26DA
Sådan vælger du en ny Party Host
Det er kun, når du opretter forbindelse
ved brug af  (side 24), at du kan
vælge en ny Party Host. Gentag trin 2
af "Brug af den kabelforbundne Party
Chain" på det system, som du ønsker
skal bruges som ny Party Host. Den
aktuelle Party Host bliver automatisk
Party Guest. Alle systemer afspiller
den samme musik, som afspilles på
den nye Party Host.
Bemærkninger
•• Du kan kun vælge et andet system som
Party Host, når den kabelforbundne
Party Chain-funktion på alle systemerne i
kæden er blevet aktiveret.
•• Hvis det valgte system ikke bliver ny
Party Host efter nogle få sekunder,
skal du gentage trin 2 af "Brug af den
kabelforbundne Party Chain".
Deaktivering af den kabelforbundne
Party Chain
Tryk på PARTY CHAIN på Party Host.
Bemærk
Hvis den kabelforbundne Party Chainfunktion ikke deaktiveres efter nogle få
sekunder, skal du trykke på PARTY CHAIN på
Party Host igen.
Party Chain-indikator
PARTY CHAIN-indikatoren på
enheden lyser eller blinker for at vise
systemstatus.
Systemstatus
Indikatorstatus
Party Host
Lyser
Party Guest
Blinker
Nyd trådløs afspilning
ved brug af flere
systemer (Trådløs Party
Chain-funktion)
Du kan tilslutte flere lydsystemer i en
kæde via BLUETOOTH-forbindelsen,
hvis alle systemer er udstyret med den
trådløse Party Chain-funktion. Denne
funktion giver dig mulighed for at
skabe et mere spændende partymiljø
og frembringe et højere lydoutput
uden en kabelforbindelse.
Det første system i kæden, der
aktiveres, bliver "Party Host", og deler
musikken. Andre systemer bliver
"Party Guests" og afspiller den samme
musik, som der afspilles på "Party
Host".
Eksempel: Indstilling af GTK-XB60
eller GTK-XB90 som det første system
(Party Host)
1 Tænd for alle systemerne.
2 Indstil det første system som
Party Host.
Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
lyser.
Tilslut BLUETOOTH-enheden
til systemet via
BLUETOOTH-forbindelsen.
Tryk på W.PARTY CHAIN LIGHT
på enheden.
W.PARTY CHAIN LIGHT
-indikatoren begynder at blinke,
og systemet skifter til trådløs
Party Chain-funktion.
Party Guest.
Tryk på FUNCTION
PAIRING på det andet
system flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren lyser.
Tryk på W.PARTY CHAIN LIGHT
på det andet system.
Det andet system opsættes som
en Party Guest.
Sørg for, at W.PARTY CHAIN
LIGHT-indikatoren på Party
Guest begynder at blinke,
og at W.PARTY CHAIN
LIGHT-indikatoren på Party Host
holder op med at blinke og
forbliver tændt.
Bemærk
Den trådløse Party Chain-funktion
afbrydes i følgende situationer.
—— Der er ingen aktivitet, inden for
1 minut efter at Party Host er
indstillet i trin 2.
—— W.PARTY CHAIN Der trykkes på
LIGHT på Party Host, før trin 3 er
fuldført.
4 Indstil det tredje eller flere
systemer som Party Guests.
Gentag trin 3.
Bemærk
Tilslut det tredje eller yderligere
systemer inden for 30 sekunder efter
tilslutning af det forrige system. Når
30 sekunder eller mere er gået, kan
systemet ikke tilsluttes.
5 Start afspilning af en lydkilde
Andre betjeningsmuligheder
Opsætning og brug af trådløs
Party Chain
3 Indstil det andet system som
på Party Host.
6 Juster lydstyrken på hvert
system.
Deaktivering af den trådløse Party
Chain
Tryk på FUNCTION
for Party Host.
PAIRING, eller sluk
For at oprette en Party Guest skal du
forlade den trådløse Party Chain
Tryk på FUNCTION PAIRING, eller sluk
for den Party Guest, du vil forlade. I
dette tilfælde vil resten af den trådløse
Party Chain fortsat være aktiveret.
27DA
Tip
For at tilføje nye Party Guests, når den
trådløse Party Chain allerede er etableret,
skal du gentage proceduren fra  i trin 2.
Trådløs Party Chain-indikator
W.PARTY CHAIN LIGHT-indikatoren
på enheden lyser eller blinker for at
vise systemstatus.
Systemstatus
Indikatorstatus
Party Host
Lyser
Party Guest
Blinker
Lytte trådløst til musik
med to systemer
(Speaker Add-funktion)
Hvis du vil bruge denne funktion,
skal du bruge to GTK-XB60- eller to
GTK-XB90-systemer.* Ved at tilslutte
to systemer via BLUETOOTH trådløs
teknologi, kan du nyde musik på en
mere effektiv måde. Du kan vælge
lydoutput mellem dobbelt tilstand
(hvor to systemer afspiller den samme
lyd) og stereotilstand (stereolyd).
I de følgende trin beskrives de to
systemer som "system " (eller
mastersystem) og "system ".
* Kun systemer af samme model kan
bruges i Speaker Add-funktionen. Du
kan f.eks. ikke bruge denne funktion
med en kombination af GTK-XB60- og
GTK-XB90-modeller.
28DA
Aktivering af Speaker Addfunktionen
1 Placer to GTK-XB60- eller
GTK-XB90-systemer inden for
1 meter fra hinanden.
2 Tryk på FUNCTION
PAIRING på system
 flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
3 Tryk på ADD på system .
ADD L/R-indikatorerne blinker, og
systemet skifter til funktionen til
tilføjelse af højttaler.
4 Tryk på FUNCTION
PAIRING
på system  flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden lyser.
5 Tryk på ADD på system .
ADD L/R-indikatorerne på
enheden lyser.
Derefter skifter L/R-indikatorerne
på begge systemer status
fra at blinke til at lyse, mens
(BLUETOOTH)-indikatoren på
system  slukker.
6 Hold ADD på system  nede
flere gange for at vælge
outputtilstand.
ADD L/R-indikatorerne på begge
systemer viser den aktuelle
outputtilstand.
Hver gang du holder ADD nede,
skifter udgangstilstanden som
følger.
 : Dobbelttilstand
(stereo/stereo)
 : Stereotilstand (R ch/L ch)
Tip
Tip
Når tilslutningen med Speaker Addfunktionen oprettes meget hurtigt, kan
L/R-indikatorerne på system  lyse
uden at blinke.
Andre betjeningsmuligheder
 : Stereotilstand (L ch/R ch)
Hvis du vil skifte udgangstilstand, skal
du betjene system  (mastersystem),
som du har aktiveret Speaker Addtilstand på.
29DA
Afspilning af musik med to
systemer
1 Aktiver parringstilstand på
system , og udfør derefter
BLUETOOTH-tilslutningen
med en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du ønsker oplysninger om
parring, kan du se "Parring af
dette system med en BLUETOOTHenhed" (side 15) eller "One
Touch BLUETOOTH-tilslutning med
NFC" (side 17).
Sørg for at parre BLUETOOTHenheden med system 
(mastersystem).
2 Start afspilning på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed,
og juster lydstyrken.
Se "Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed" (side 18) for
at få flere oplysninger.
Lydstyrkejustering, du foretager på
det ene system, afspejles også på
det andet system.
Bemærkninger
•• Hvis der er nogen anden
BLUETOOTH-enhed, for eksempel
en BLUETOOTH-mus eller et
BLUETOOTH-tastatur, sluttet til den
BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til
systemet, kan der være forvrænget
lyd eller støj i systemoutputtet. I
denne situation skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen mellem
BLUETOOTH-enheden og andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Hvis du nulstiller en af de to systemer, mens
du bruger Speaker Add-funktionen, skal
du sørge for at slukke det andet system.
Hvis du ikke slukker det andet system, før
du genstarter Speaker Add-funktionen,
kan der være problemer med at oprette en
BLUETOOTH-tilslutning og udsende lyd.
Deaktivering af Speaker Addfunktionen
Tryk på ADD. ADD L/R-indikatorerne vil
blive slået fra.
Tip
Medmindre du deaktiverer funktionen,
vil systemet forsøge at etablere den sidst
oprettede tilslutning, næste gang du
tænder systemet.
30DA
Lytte til musik med
Højttalerlys
Højttalerlysene er som standard tændt.
Du kan også vælge forskellige
lystilstande, f.eks. følgende, ved at
bruge "Sony | Music Center" (side 22).
•• RAVE: En lystilstand, der er egnet til
dance-musik
•• CHILL: En lystilstand, der er egnet til
afslappende musik
•• RANDOM FLASH OFF: En lystilstand
uden blink, der er egnet til al musik,
herunder dance-musik
•• HOT: En lystilstand med varme farver
•• COOL: En lystilstand med kølige
farver
•• STROBE: En lystilstand med en
elektronisk blinkende hvid farve
Sådan slukkes højttalerlysene
Hold W.PARTY CHAIN LIGHT nede.
Højttalerlysene slukkes ved at holde
W.PARTY CHAIN LIGHT nede igen.
Bemærk
Hvis belysningens styrke blænder, kan du
tænde for lyset i rummet eller slukke for
belysningen.
Brug af håndfri opkald
Du kan anvende håndfri opkald med
en BLUETOOTH-mobiltelefon, der
understøtter HFP (Hands-free Profile)
eller HSP (Headset Profile).
For at bruge denne funktion skal
du sørge for, at der er etableret
BLUETOOTH-forbindelse.
Bemærk
Afhængigt af modellen af din smartphone,
operativsystem eller de programmer, der
er installeret, kan nogle af funktionerne i
håndfri opkald måske ikke bruges korrekt.
1 Foretag et opkald ved at
betjene den BLUETOOTHtilsluttede mobiltelefon.
Når du foretager et opkald, sættes
afspilningen på pause, og systemet
udsender en klartone.
2 Tal i systemets indbyggede
mikrofon, når den anden part
besvarer opkaldet.
3 Tryk på /
for at afslutte
opkaldet.
Bemærk
Modtage et opkald
1 Tryk på /
ved et
indgående opkald.
GTK-XB90
Indbygget mikrofon
Hvis du holder / nede, mens du
taler, skifter telefonopkaldets udgang fra
systemet til højttaleren på din mobiltelefon.
Tips
•• Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon
understøtter både HFP og HSP, så indstil
den til HFP.
•• Hvis du lyttede til musik før opkaldet,
genoptages afspilning, når opkaldet
slutter.
•• Betjeningen kan variere. Dette afhænger
af BLUETOOTH-mobiltelefonen.
Se betjeningsvejledningen til din
mobiltelefon.
Andre betjeningsmuligheder
Når et indgående opkald
modtages, stopper afspilningen, og
systemet udsender en ringetone.
GTK-XB60
Foretage et opkald
Bemærk
Hvis du holder / nede ved et
indgående opkald, bliver opkaldet afvist.
2 Tal i systemets indbyggede
mikrofon.
3 Tryk på /
for at afslutte
opkaldet.
31DA
Brug af ekstraudstyr
1 Tilslut ekstraudstyr (f.eks. en
WALKMAN®, smartphone, TV,
DVD-afspiller, IC-optager osv.)
til AUDIO/PARTY CHAIN IN
L/R-stikkene på enheden
ved brug af et lydkabel
(medfølger ikke).
Brug af valgfri mikrofon
Du kan udsende din stemme fra
systemet ved at tilslutte en dynamisk
mikrofon med et normalt stik
(medfølger ikke).
1 Drej MIC LEVEL-knappen
til MIN for at skrue ned for
mikrofonens lydstyrkeniveau.
2 Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
AUDIO IN-indikatoren på
enheden lyser.
3 Start afspilning af det
tilsluttede udstyr.
4 Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken af det
tilsluttede udstyr. Hvis lydstyrken
stadig er for lav, skal du justere
lydstyrkeniveauet på systemet med
lydstyrkeknapperne +/–.
Bemærk
Systemet kan automatisk gå i
standbytilstand, hvis lydstyrkeniveauet på
det tilsluttede udstyr er for lavt. Hvis det
er tilfældet, skal du øge lydstyrkeniveauet
for udstyret. Hvis du vil deaktivere den
automatiske standbyfunktion, kan du se
"Nyd trådløs afspilning ved brug af flere
systemer (Trådløs Party Chain-funktion)"
(side 33).
2 Tilslut en mikrofon
(ekstraudstyr) til MIC-stikket
på enheden.
3 Juster lydstyrken vha.
MIC LEVEL-knappen.
4 Tal eller syng i den tilsluttede
mikrofon.
Bemærk
Når du bruger den trådløse Party Chain
eller Speaker Add-funktionen, udsendes
lyd fra mikrofonen kun fra det system,
som mikrofonen er tilsluttet.
32DA
Indstilling af den
automatiske
standbyfunktion
Som standard er dette system indstillet
til at slukke automatisk efter cirka
15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Tryk på og hold  nede i mindst
3 sekunder, mens systemet
er tændt, for at deaktivere
funktionen.
-indikatoren blinker én gang.
Du aktiverer funktionen ved at
gentage denne fremgangsmåde.
-indikatoren blinker 3 gange.
Bemærkninger
•• Systemet kan automatisk gå i
standbytilstand, hvis lydstyrkeniveauet på
det tilsluttede udstyr er for lavt. Hvis det
er tilfældet, skal du øge lydstyrkeniveauet
for udstyret.
•• Systemet skifter ikke til standbytilstand,
når MIC-stikket er i brug.
Du kan spare på strømmen og
bruge systemet i længere perioder
ved at tænde for STAMINA-tilstand,
når systemet anvendes med det
indbyggede batteri (genopladeligt).
Tryk på STAMINA BATTERY for
at aktivere STAMINA-tilstand.
STAMINA BATTERY-indikatoren lyser op.
For at deaktivere funktionen skal du
trykke på STAMINA BATTERY igen.
Tip
Hvis du ønsker oplysninger om
batterilevetid, kan du se "Anvendelsestid
for litiumionbatteriet" (side 41).
Andre betjeningsmuligheder
Du kan også konfigurere denne
indstilling og kontrollere, om denne
funktion er aktiveret eller deaktiveret
ved at bruge "Sony | Music Center".
Se flere oplysninger om
"Sony | Music Center" under "Brug af
”Sony | Music Center” og ”Fiestable” via
BLUETOOTH-forbindelse" (side 22).
Spare på batteristrømmen
33DA
Yderligere oplysninger
Oplysninger om
kompatible enheder
Om understøttede USB-enheder
Hvis der opstår et problem, mens
du betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter den
nærmeste Sony-forhandler. Hvis der
vises en fejlmeddelelse, skal du huske
at notere indholdet som reference.
•• Dette system understøtter kun USB
MSC (Mass Storage Class).
•• Dette system understøtter kun
FAT formaterede USB-enheder
(undtagen exFAT).
•• Nogle USB-enheder virker måske
ikke på dette system.
1 Kontroller, om problemet er
Om BLUETOOTH-kommunikation for
iPhone og iPod touch
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Fremstillet til
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generation)
•• iPod touch (5. generation)
Websteder med oplysninger om
kompatible enheder
Se webstederne nedenfor for de
nyeste oplysninger om kompatible
BLUETOOTH-enheder.
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
34DA
Fejlfinding
beskrevet i dette "Fejlfinding"
afsnit.
2 Søg på følgende websteder
med kundesupport.
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en
liste over ofte stillede spørgsmål
på disse websteder.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Bemærk, at hvis servicepersonale
udskifter visse dele under reparation,
kan disse blive bevaret.
Generelt
Der tændes ikke for systemet.
•• Oplad det indbyggede batteri.
•• Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Systemet er uventet gået i
standbytilstand.
•• Dette er ikke en fejl. Systemet går
automatisk i standbytilstand efter
cirka 15 minutter uden betjening
eller lydsignaloutput (side 33).
Der er ingen lyd.
•• Juster lydstyrken.
•• Kontroller tilslutningen af
ekstraudstyret, hvis der er noget.
•• Tænd det tilsluttede apparat.
•• Træk netledningens stik ud af
stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for systemet.
Der er kraftig brummen eller støj.
•• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
•• Tilslut systemet til en anden
vægstikkontakt.
•• Monter et støjfilter (købes separat)
på netledningen.
•• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der er akustisk feedback.
•• Skru ned for lydstyrken.
USB-enhed
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
•• Hvis du tilslutter en USB-enhed,
der ikke understøttes, kan
følgende problemer forekomme.
Se "Oplysninger om kompatible
enheder" (side 34).
—USB-enheden
—
genkendes ikke.
—Det
—
er ikke muligt at afspille.
—Lyden
—
springer.
—Der
—
er støj.
—Der
—
afspilles forvrænget lyd.
USB-enheden genkendes ikke.
•• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 34).
•• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til
USB-enheden, hvordan du afhjælper
dette problem.
Afspilning starter ikke.
•• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 34).
Afspilning begynder ikke fra den
første fil.
•• Indstil afspilningstilstanden til
normal afspilningstilstand ved brug
af "Sony | Music Center" (side 22).
Yderligere oplysninger
Den tilsluttede USB-enhed kan ikke
oplades.
•• Kontroller, at USB-enheden er
korrekt tilsluttet.
•• Hvis den resterende batterikapacitet
i systemet er mindre end 10 %, kan
den tilsluttede USB-enhed ikke
oplades.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 34).
•• Sluk systemet, og tilslut USBenheden igen. Tænd derefter
systemet.
•• Selve musikdataene indeholder
støj, eller lyden er forvrænget.
Der kan være opstået støj under
musikoprettelsesprocessen på
computeren. Opret musikdataene
igen.
•• Den bithastighed, der blev anvendt
til at kode en lydfil, var lav. Send en
lydfil med højere bithastigheder til
USB-enheden.
Der er ingen lyd.
•• USB-enheden er ikke korrekt
tilsluttet. Sluk for systemet, og tilslut
derefter USB-enheden igen.
35DA
Filer kan ikke afspilles.
•• USB-enheder, der er formateret med
et andet filsystem end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke. *.
•• Hvis du bruger en partitioneret USBenhed, er det kun filer på den første
partition, som kan afspilles.
•• Filer, som er krypteret eller beskyttet
af adgangskoder, kan ikke afspilles.
•• Filer med DRM-beskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke
afspilles på dette system.
* Systemet understøtter FAT16 og FAT32,
men ikke alle USB-lagerenheder
understøtter alle disse FAT-formater. Hvis
du ønsker flere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til hver USBlagringsenhed eller kontakte producenten.
BLUETOOTH-enhed
Parring kan ikke foretages.
•• Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på systemet.
•• Parring er måske ikke mulig, hvis
der er andre BLUETOOTH-enheder
omkring systemet. I dette tilfælde
skal du slukke for de andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Sørg for at angive den korrekte
adgangskode, når du vælger
systemets navn (dette system) på
BLUETOOTH-enheden.
BLUETOOTH-enheden kan ikke
registrere systemet.
•• Indstil BLUETOOTH-signalet til Til
(side 21).
Tilslutning er ikke mulig.
•• Den BLUETOOTH-enhed, du har
forsøgt at tilslutte, understøtter ikke
A2DP-profilen. Den kan derfor ikke
tilsluttes til systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH-funktionen for
BLUETOOTH-enheden.
•• Opret en tilslutning fra
BLUETOOTH-enheden.
•• Parringsoplysningerne er blevet
slettet. Udfør parring igen.
•• Slet registreringsoplysningerne om
parring for BLUETOOTH-enheden
ved at gendanne systemet til
fabriksindstillingerne (side 38), og
udfør parringen igen (side 15).
•• Når alle parringsoplysninger på
systemet er blevet slettet, kan
iPhone/iPod touch måske ikke
oprette forbindelse til systemet.
I det tilfælde skal du slette
systemets parringsoplysninger
på iPhone/iPod touch, og udfør
derefter parringsprocessen igen.
Lyden stopper eller svinger op og
ned, eller forbindelsen går tabt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheden
er for langt fra hinanden.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte dem væk.
Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan
ikke høres på dette system.
•• Skru først op for lydstyrken på
din BLUETOOTH-enhed, og juster
derefter lydstyrken ved brug af
lydstyrke +/– knapperne.
36DA
Der er alvorlig brummen, støj eller
forvrænget lyd.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder, eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte dem væk.
•• Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Nulstilling af systemet
Hvis systemet ikke reagerer og ikke
kan betjenes, selvom der er tændt for
strømmen, skal du nulstille systemet
ved hjælp af RESET-knappen.
1 Tryk på RESET på enhedens
bagside med en nål eller
anden spids genstand.
Party Chain- og Speaker Addfunktionen
Den kabelforbundne Party Chainfunktion kan ikke aktiveres.
•• Kontroller tilslutningerne (side 24).
•• Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet
korrekt.
•• Vælg en anden funktion end Audio
In-funktionen (side 26).
Der kan ikke oprettes tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed med systemet i
den kabelforbundne Party Chainfunktion.
•• Efter tilslutning af alle systemer
skal du udføre parringsproceduren
mellem BLUETOOTH-enheden og
systemet, hvor W.PARTY CHAIN
LIGHT-indikatoren lyser. Foretag
derefter BLUETOOTH-tilslutningen.
2 Tryk på  for at tænde for
strømmen.
Bemærkninger
•• Hvis systemet ikke tændes igen, skal du
kontakte din Sony-forhandler.
•• Parringsoplysninger slettes ikke, når du
trykker på RESET.
Yderligere oplysninger
Den kabelforbundne Party Chainfunktion fungerer ikke korrekt.
•• Slukker for systemet. Tænd
derefter systemet for at aktivere
den kabelforbundne Party Chainfunktion
Systemet slukkes.
Der kan ikke oprettes tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed med systemet i
Speaker Add-funktion.
•• Efter tilslutning af to GTK-XB60
eller to GTK-XB90-systemer skal du
udføre parringsproceduren mellem
BLUETOOTH-enheden og systemet,
hvor (BLUETOOTH)-indikatoren
blinker. Foretag derefter
BLUETOOTH-tilslutningen.
37DA
Gendanner systemets
standardindstillinger.
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, kan du gendanne det til
standardindstillingerne.
1 Tryk på  for at tænde for
systemet.
2 Hold FUNCTION
PAIRING og
lydstyrkeknappen – nede i
mindst 5 sekunder.
Når , (BLUETOOTH), USB
og AUDIO IN-indikatorerne
har blinket mere end 3 gange,
er alle brugerkonfigurerede
indstillinger, f.eks.
parringsregistreringsoplysninger,
gendannet til fabriksstandarderne.
Forholdsregler
Sikkerhed
•• Tag stikket til vekselstrømsledningen helt
ud af stikkontakten, hvis enheden ikke
skal bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
•• Hvis der er trængt væske ind i systemet,
eller hvis der er faldet genstande ned i
det, skal du afbryde strømforsyningen
og lade systemet efterse af kvalificerede
teknikere, inden du anvender det igen.
•• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Om placering
•• Systemet må ikke placeres skråt eller på
et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
•• Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
•• Pas på ikke at sprøjte vand på enheden.
Enheden er ikke vandtæt.
Om opbygning af varme
•• Varmeopbygning på systemet under drift
er normalt og er ikke grund til bekymring.
•• Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
•• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke
magnetisk afskærmet, og billedet på
TV'er i nærheden kan få magnetiske
forvrængninger. I dette tilfælde skal du
slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og
tænde for TV'et igen. Hvis der ikke er nogen
forbedring, skal du flytte systemet langt
væk fra TV'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud, der
er let fugtet med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
38DA
Om BLUETOOTH-kommunikation
•• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af informationlækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
•• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
•• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som er
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og de
skal være certificeret til overholdelse.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der
være situationer, hvor egenskaberne eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden
gør det umuligt at oprette forbindelse
eller kan resultere i andre kontrolmetoder,
visning eller betjening.
•• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Yderligere oplysninger
•• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for en afstand af ca. 10 meter
(uhindret) mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive kortere
under følgende forhold.
—— Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTH-tilslutning
—— Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
—— I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug
—— Områder, hvor der genereres andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheder og trådløst LANudstyr (IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst lokalnetværk,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
—— Brug dette system mindst 10 meter væk
fra det trådløse LAN-udstyr.
—— Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
—— Brug dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
•• De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på dette system
og BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
—— På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer samt på alle steder,
hvor der kan være åben ild
—— I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
•• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, for at
garantere sikkerhed under kommunikation
med BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du kommunikerer ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
39DA
Specifikationer
Højttaler
GTK-XB60:
Diskanthøjttaler: 50 mm × 2, cone-type
Bashøjttaler: 130 mm × 2, cone-type
GTK-XB90:
Diskanthøjttaler: 60 mm × 3, cone-type
Bashøjttaler: 180 mm × 2, cone-type
Indgange
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Spænding 2 V, impedans 10 kiloohm
MIC:
Følsomhed 1 mV, impedans 10 kiloohm
Udgange
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spænding 2 V, impedans 600 ohm
USB-afsnit og understøttede
lydformater
(USB)-port:
Type A, maksimal strøm 2,1 A
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG1 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG1 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 4.2
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal udgangseffekt:
< 20,0 dBm
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2.4000 GHz  2.835 GHz)
Modulationsmetode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Understøttede codecs:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Den faktiske rækkevidde afhænger af
faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i nærheden
af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
1)
NFC-afsnit
Maksimal udgangseffekt:
< 60 dBμA/m ved 10 m
Driftsfrekvens:
13,56 MHz
40DA
Generelt
GTK-XB60:
Normal spænding: 14,4 V
Normal kapacitet: 2500 mAh, 36 Wh
Maksimal ladestrøm: 1 A
Maksimal ladespænding: 16,7 VDC
Strømkrav:
Nordamerikansk model: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: Vekselstrøm 120 V 
240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:
GTK-XB60: 55 W
GTK-XB90: 60 W
Strømforbrug i standby:
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til slukket: 0,5 W
(energisparetilstand)
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til tændt: 1,5 W (alle
trådløse netværksporte til)
Mål (ca.) (b/h/d):
GTK-XB60:
264 mm x 552 mm x 272 mm
GTK-XB90:
336 mm × 670 mm × 335 mm
Vægt (ca.):
GTK-XB60: 8 kg
GTK-XB90: 14 kg
Antal systemer:
1 stk
Medfølgende tilbehør:
Vekselstrømsledning (1)
GTK-XB90:
Normal spænding: 21,6 V
Normal kapacitet: 2500 mAh, 54 Wh
Maksimal ladestrøm: 1 A
Maksimal ladespænding: 24,9 VDC
Anvendelsestid for
litiumionbatteriet
Når højttalerlysene er slukket:
GTK-XB60:
3,5 time (ved den maksimale lydstyrke)
5 timer (ved den maksimale
lydstyrke med STAMINAtilstand aktiveret)
14 timer (ved lydstyrkeniveau 17)
GTK-XB90:
3,5 time (ved den maksimale lydstyrke)
5 timer (ved den maksimale
lydstyrke med STAMINAtilstand aktiveret)
16 timer (ved lydstyrkeniveau 16)
Når højttalerlysene er tændt:
GTK-XB60:
3 timer (ved den maksimale lydstyrke)
GTK-XB90:
3 timer (ved den maksimale lydstyrke)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Yderligere oplysninger
Litiumionbatteriafsnit
Tiderne ovenfor:
—— Blev målt vha. en forudbestemt
musikkilde.
—— Kan variere afhængigt af
afspilningsindholdet.
—— Afkortes, hvis du har opladet og
afladet batteri gentagne gange.
41DA
Licens og varemærker
•• MPEG Layer-3-teknologi til
lydkodning og patenter er givet i
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• Windows Media er enten et
registreret varemærke eller et
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
•• Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden licens fra Microsoft
eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
•• BLUETOOTH®-varemærket og
-logoer er registrerede varemærker,
der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og eventuel brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er
underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
•• N-Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke, der tilhører
NFC Forum, Inc. i USA og i andre
lande.
•• Google Play and Android er
varemærker tilhørende Google Inc.
•• LDAC™ og LDAC-logoet er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
42DA
•• Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod
touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande. App Store er et
servicemærke, der tilhører Apple Inc.
•• “Made for iPod” og “Made for
iPhone” betyder, at et elektronisk
tilbehør er udviklet til specifikt at
blive tilsluttet henholdsvis iPod
eller iPhone og er certificeret af
udvikleren til at opfylde Apples
standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen
af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerhedsog lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
•• WALKMAN og WALKMAN-logoet er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
•• Alle andre varemærker og
registrerede varemærker tilhører
de respektive indehavere. I denne
vejledning er mærkerne TM og ® ikke
angivet.
Yderligere oplysninger
43DA
©2017 Sony Corporation
4-697-227-21(1)
Download PDF