Sony | GTK-XB5 | Sony GTK-XB5 High power-lydsystem til hjemmet med BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

Home Audio System
Betjeningsvejledning
Introduktion
BLUETOOTH
Lydjustering
Andre betjeningsmuligheder
Yderligere oplysninger
GTK-XB5
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med
aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp
eller sprøjt, og der må ikke anbringes
genstande, der indeholder væsker,
f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Kun til brug indendørs.
2DA
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet,
batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På
nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler i forbindelse
med produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der
står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du gå til følgende
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Gyldigheden af CE-mærkningen
er begrænset til de lande, hvor det
håndhæves juridisk, hovedsageligt
i EØS-landene.
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
3DA
Om denne
betjeningsvejledning
Nogle illustrationer er gengivet som
typetegninger og kan være anderledes
end de faktiske produkter.
4DA
Indholdsfortegnelse
Om denne
betjeningsvejledning..................4
Vejledning i dele og knapper..... 6
Introduktion
Tænde systemet......................... 8
Transportere systemet............... 8
Placering af systemet
vandret........................................ 8
Om strømstyring........................ 9
BLUETOOTH
Tilknytning af dette system
med en BLUETOOTH-enhed..... 10
Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed................... 11
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC...................12
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi............. 14
Afspilning med
højkvalitetslyd-codec
(AAC/LDAC™)........................... 14
Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden.....................15
Aktivering eller deaktivering
af BLUETOOTH-signalet............ 16
Bruge "SongPal" via
BLUETOOTH.............................. 16
Lydjustering
Justering af lyden......................17
Andre betjeningsmuligheder
Brug af Party Chainfunktionen................................ 18
Lytte trådløst til musik
med to systemer
(Speaker Add-funktion).............21
Lytte til musik med
højttalerlysene tændt............... 23
Brug af ekstraudstyr................. 23
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion....................... 23
Yderligere oplysninger
Oplysninger om
kompatible enheder................. 24
Fejlfinding................................. 24
Forholdsregler.......................... 26
Specifikationer.......................... 28
Licens og varemærker.............. 29
5DA
Vejledning i dele og knapper
Top
Højttalerlys*
(side 23)
Bagside
* Se ikke direkte på de lysudsendende dele, når højttalerlysene er tændt.
6DA
  (tænd/sluk)
Tryk på denne knap for at tænde
eller slukke systemet.
 (tænd/sluk)-indikator
——Lyser grønt, når systemet
er tændt.
——Lyser gult, når systemet
er slukket, og når
BLUETOOTH-standbytilstanden
er aktiveret.
 LIGHT-knap (side 23)
FUNCTION PAIRING-knap
——Tryk flere gange for at vælge
BLUETOOTH-eller Audio
In-funktionen.
——Hold nede for at aktivere
BLUETOOTH-tilknytning, når
BLUETOOTH-funktionen er valgt.

(BLUETOOTH)-indikator
(side 14)
 Lydudgangs- og -indgangsstik
Brug et lydkabel (medfølger ikke)
til at foretage en tilslutning på
følgende måde:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-stik
——Tilslut lydindgangsstikkene på
dit ekstraudstyr.
——Tilslut endnu et lydsystem for
at få fornøjelse af Party Chainfunktionen (side 18).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stik
——Tilslut lydudgangsstikkene på
dit TV eller et lyd-/videoudstyr.
Lyden udsendes gennem
dette system.
——Tilslut endnu et lydsystem for
at få fornøjelse af Party Chainfunktionen (side 18).
* Lydstyrkeknappen + har en
blindfingermarkering. Brug
blindfingermarkeringen som
referencepunkt, når du betjener
systemet.
AUDIO IN-indikator (side 23)

(N-Mark) (side 13)
ADD-knap (side 21)
ADD L/R-indikatorer (side 21)
 PARTY CHAIN-knap (side 20)
PARTY CHAIN-indikator (side 20)
EXTRA BASS-knap
Tryk for at generere mere
dynamisk lyd (side 17).
Indikatorstatusser
Statussen for indikatorerne på
enheden vises på følgende måde
i illustrationerne.
Indikatorstatus
Illustration
Blinker
Lyser
Slukket
EXTRA BASS-indikator (side 17)
 Lydstyrke +*/–-knapper
Tryk på den for at justere
lydstyrken.
 AC IN-stik (side 8)
7DA
Transportere systemet
Introduktion
Tænde systemet
1 Tilslut vekselstrømsadapteren
Før du transporterer systemet,
skal du tage alle ledninger ud.
(medfølger) i AC IN-stikket
på bagsiden af enheden
og derefter i en stikkontakt
i væggen.
Bemærk
Det er vigtigt at placere hænderne korrekt,
når du transporterer systemet, så du undgår
personskade eller skade på ejendom.
Placering af systemet
vandret
Vekselstrømsledning
(medfølger)
Til stikkontakt
Systemet starter i demonstrationstilstand og demonstrationen starter
automatisk.
2 Tryk på  for at tænde
systemet.
-indikatoren på enheden lyser
grønt.
Deaktivering af demonstrationen
Tryk på LIGHT, mens
demonstrationen udføres.
Demonstrationen slutter, og systemet
skifter til standbytilstand.
Når du trykker på LIGHT under
standbytilstand, eller når du tager
vekselstrømsledningen ud og
sætter den i igen, går systemet
i demonstrationstilstand.
8DA
Du kan placere systemet vandret
som vist nedenfor. (Placer siden med
gummifødderne nedad).
Om strømstyring
Dette system er som standard
indstillet til at slukke automatisk efter
cirka 15 minutter uden betjening, eller
hvis der intet lydsignal registreres.
Se "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 23) for at få
flere oplysninger.
Introduktion
9DA
BLUETOOTH
Tilknytning af dette
system med en
BLUETOOTH-enhed
Tilknytning er en procedure, hvor
BLUETOOTH-enheder registrerer
hinanden i forvejen. Når tilknytningen
er gennemført, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen.
Hvis din enhed er en NFC-kompatibel
smartphone, er den manuelle
tilknytningsproces ikke nødvendig.
(Se "One Touch BLUETOOTH-tilslutning
med NFC" (side 12)).
1 Placer BLUETOOTH-enheden
inden for 1 meter fra
systemet.
3 Hold FUNCTION
PAIRING
nede i mindst 3 sekunder.
(BLUETOOTH)-indikatoren blinker
hurtigt.
4 Udfør tilknytningsproceduren
på BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
BLUETOOTH-enheden.
2 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Tryk på  for at tænde
systemet.
Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden blinker langsomt.
5 Vælg "GTK-XB5" på skærmen
på BLUETOOTH-enheden.
Bemærk
Tips
•• Hvis der ikke er nogen
tilknytningsoplysninger
i systemet, f.eks. når du bruger
BLUETOOTH-funktionen første
gang efter købet, blinker
(BLUETOOTH)-indikatoren hurtigt,
og systemet skifter automatisk til
tilknytningstilstand. I så fald skal du
fortsætte til trin 4.
•• Hvis BLUETOOTH-tilslutningen
er etableret, skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen (side 12).
10DA
Hvis der kræves en adgangskode på
BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste
"0000". Adgangskoden kan betegnes
som "Passkode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller "Kodeord"
6 Udfør BLUETOOTH-tilslutning
på BLUETOOTH-enheden.
Når tilknytning er fuldført, og
BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet,
stopper (BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden med at at blinke og
forbliver tændt.
Bemærkninger
•• Du kan tilknytte op til 8
BLUETOOTH-enheder. Hvis der tilknyttes
en 9. BLUETOOTH-enhed, slettes den
ældste tilknyttede enhed.
•• Hvis du vil oprette tilknytning til endnu
en BLUETOOTH-enhed, skal du gentage
trin 1 til 6.
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed
ved at tilslutte systemet til en
BLUETOOTH-enhed ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
—BLUETOOTH-funktionen
—
på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
—Tilknytningen
—
er gennemført
(side 10).
Når systemet og BLUETOOTH-enheden
er forbundet, kan du styre afspilning
ved at trykke på BLUETOOTH-enheden.
1 Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
BLUETOOTH
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden
kan tilslutning starte automatisk
efter tilknytning er fuldført.
Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed
Annullere tilknytningshandlingen
Tryk på FUNCTION
PAIRING.
Sletning af alle tilknytningssregistreringsoplysninger
Hvis du vil slette alle tilknytningsregistreringsoplysninger, skal systemet
nulstilles til fabriksindstillingerne.
Se "Nulstilling af systemet" (side 26).
2 Etabler tilslutning med
BLUETOOTH-enheden.
Den sidst tilsluttede
BLUETOOTH-enhed tilsluttes
automatisk.
Udfør BLUETOOTH-tilslutningen
fra BLUETOOTH-enheden,
hvis enheden ikke er tilsluttet.
11DA
3 Start afspilning af en lydkilde
på BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
BLUETOOTH-enheden.
4 Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal du
justere lydstyrkeniveauet på systemet
med lydstyrkeknapperne +/–.
BLUETOOTHenhed
Bemærk
Hvis du prøver at tilslutte endnu en
BLUETOOTH-enhed til systemet, bliver
den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed
afbrudt.
Afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Hold FUNCTION PAIRING nede
i mindst 3 sekunder.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden
kan BLUETOOTH-tilslutningen
automatisk blive afbrudt,
når du stopper afspilning.
12DA
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem
forskellige enheder, som smartphones
og IC-tags.
Når du berører systemet med en NFCkompatibel smartphone, gør systemet
automatisk følgende:
—tændes
—
i BLUETOOTH-funktionen.
—fuldfører
—
tilknytningen og
BLUETOOTH-tilslutningen.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFCfunktion (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, bortset fra Android 3.x)
Bemærkninger
•• Systemet kan kun genkende og oprette
tilslutning til én NFC-kompatibel
smartphone ad gangen. Hvis du prøver
at tilslutte endnu en NFC-kompatibel
smartphone til systemet, bliver den
aktuelt tilsluttede NFC-kompatible
smartphone afbrudt.
•• Afhængigt af din NFC-kompatible
smartphone skal du måske udføre
følgende trin på din NFC-kompatible
smartphone på forhånd.
—— Aktiver NFC-funktionen.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til din NFCkompatible smartphone.
—— Hvis din NFC-kompatible smartphone
har en ældre OS-version end
Android 4.1.x, skal du downloade og
starte programmet "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er et gratis program
til Android-smartphones, som kan
hentes på Google Play™. (Programmet
er muligvis ikke tilgængeligt i alle
lande/områder).
1 Aktiver NFC-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
2 Rør med din BLUETOOTH-
enhed, f.eks. mobilenhed, f.eks.
en smartphone eller en tablet,
ved N-Mark på enheden, indtil
BLUETOOTH-enheden vibrerer.
4 Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere
lydstyrkeniveauet på systemet med
lydstyrkeknapperne +/–.
BLUETOOTHenhed
Tip
BLUETOOTH
Fuldfør tilslutningen ved
at følge vejledningen på
BLUETOOTH-enheden.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er oprettet, holder
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden op med at blinke og
forbliver tændt.
Hvis tilknytning og BLUETOOTH-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
—— Fjern etuiet fra din smartphone, hvis
du bruger et kommercielt tilgængeligt
smartphone-etui.
—— Lad smartphonen berøre N-Mark på
enheden igen.
—— Start programmet "NFC Easy Connect" igen.
Afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Lad BLUETOOTH-enheden berøre
N-mark på enheden igen.
3 Start afspilning af en lydkilde
på BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
BLUETOOTH-enheden.
13DA
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi, der
aktiverer trådløs datakommunikation
mellem digitale enheder. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi kan bruges
inden for et område på ca. 10 meter.
Understøttet BLUETOOTH-version,
profiler og codecs
Se "BLUETOOTH" (side 28) for at få
flere oplysninger.
(BLUETOOTH)-indikator
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden lyser eller blinker blåt for
at vise BLUETOOTH-statussen.
Systemstatus
Indikatorstatus
BLUETOOTH-standby Blinker langsomt
BLUETOOTH-tilknytning Blinker hurtigt
BLUETOOTH-tilslutning Lyser
er oprettet
Afspilning med
højkvalitetslyd-codec
(AAC/LDAC™)
Dette system kan modtage data
i AAC- eller LDAC-codec-format fra en
BLUETOOTH-enhed. Den leverer en
afspilning med højere lydkvalitet.
Du kan vælge en lyd-codec-indstilling
blandt følgende to indstillinger ved
at bruge "SongPal" (side 16).
Standardindstillingen for systemet
er "AUTO".
Du skal afbryde
BLUETOOTH-tilslutningen (side 12),
og udføre BLUETOOTH-tilslutningen
igen, før ændringerne af denne
indstilling kan træde i kraft.
•• AUTO: Systemet registrerer
den codec, der anvendes på
kildeenheden og vælger automatisk
den optimale codec mellem "SBC",
"AAC*" og "LDAC*".
•• SBC: "SBC" anvendes altid, uanset
hvilken codec der bruges på
kildeenheden.
* Kun tilgængelig, når codec'en
understøttes af din BLUETOOTH-enhed.
Bemærk
Du kan opleve højere lydkvalitet,
når kildeenheden er kompatibel
med AAC/LDAC, og denne funktion
er indstillet til "AUTO". Men lyden
kan blive afbrudt afhængigt af
BLUETOOTH-kommunikationen. Hvis dette
sker, skal du indstille funktionen til "SBC".
14DA
Bortset fra DSD-formatindhold.
I sammenligning med SBC (Sub Band
Coding), når der er valgt en
bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz)
eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Indstilling af
BLUETOOTHstandbytilstanden
BLUETOOTH-standbytilstanden
gør det muligt at tænde systemet
automatisk, når du opretter
BLUETOOTH-tilslutningen med en
BLUETOOTH-enhed. Denne indstilling
deaktiveres som standard.
Denne indstilling kan kun konfigureres
ved at bruge "SongPal". Hvis du ønsker
oplysninger om "SongPal", kan du se
"Bruge “SongPal” via BLUETOOTH"
(side 16).
Tip
Deaktiver BLUETOOTH-standbytilstanden for
at reducere strømforbruget i standbytilstand
(økotilstand).
BLUETOOTH
LDAC er en lydkodningsteknologi,
der er udviklet af Sony,
og som gør det muligt at
transmittere lydindhold med
høj opløsning (Hi-Res), selv
over en BLUETOOTH-tilslutning.
I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible
kodningsteknologier, f.eks.
SBC, fungerer den uden nogen
nedkonvertering af Hi-Reslydindholdet1). Den giver også
mulighed for at transmittere ca.
tre gange flere data2) end andre
teknologier over et trådløst
BLUETOOTH-netværk i en
enestående lydkvalitet, som opnås
ved brug af effektiv kodning og
optimeret pakning.
15DA
Aktivering eller
deaktivering af
BLUETOOTH-signalet
Du kan oprette tilslutning til systemet
fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed
i alle funktioner, når systemets
BLUETOOTH-signal er indstillet til
tændt. Denne indstilling aktiveres
som standard.
Hold FUNCTION PAIRING
og lydstyrkeknappen + nede
i mindst 5 sekunder.
Bruge "SongPal" via
BLUETOOTH
Om appen
Du kan styre systemet med den
gratis app "SongPal", som findes på
både Google Play og i App Store.
Søg efter "SongPal", eller scan den
todimensionelle kode nedenfor, og
download derefter appen for at finde
ud af mere om de praktiske funktioner.
Bemærk
Du kan ikke udføre følgende handlinger,
når du deaktiverer BLUETOOTH-signalet:
—— Tilknytning og/eller tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
—— Brug af "SongPal" via BLUETOOTH
Hvis du vil aktivere BLUETOOTH-signalet,
skal du gentage den procedure, der er vist
ovenfor.
Når du har downloadet "SongPal" på
din smartphone/iPhone, kan du gøre
følgende.
Justering af lyden (EQ)
Du kan justere lyden ved at vælge
blandt en række forudindstillede
EQ-indstillinger.
Oprette en partyatmosfære
(DJ EFFECT)
Du kan kontrollere lyden dynamisk
ved at vælge en af 3 effekter
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Konfigurere indstillingerne på
systemet
Du kan konfigurere de forskellige
indstillinger på systemet, f.eks.
automatisk standbytilstand osv.
Konfigurere indstillingerne for
BLUETOOTH-funktionen
Du kan konfigurere de forskellige
indstillinger for BLUETOOTH-funktionen,
f.eks. BLUETOOTH-lyd-codecs,
BLUETOOTH-standbytilstand osv.
16DA
 Se i hjælpen til SongPal for at få
flere oplysninger.
http://info.songpal.sony.net/help/
Bemærkninger
Justering af lyden
Hvis du
vil gøre
følgende
Handling
Justere
lydstyrken
Tryk på lydstyrkeknapperne +/–.
Generere
en mere
dynamisk lyd
Tryk på EXTRA BASS.
The
EXTRA BASS-indikatoren
lyser rødt, mens
EXTRA BASS-funktionen
aktiveres.
Lydjustering
•• Hvis programmet "SongPal" ikke
fungerer korrekt, skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen (side 12) og
derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen
igen, så BLUETOOTH-tilslutningen
fungerer normalt.
•• Hvad du kan kontrollere med "SongPal"
varierer afhængigt af den tilsluttede
enhed.
•• Programmets specifikation og design kan
blive ændret uden advarsel.
Lydjustering
17DA
Andre betjeningsmuligheder
Brug af Party Chain-funktionen
Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant
partymiljø og for at frembringe højere lyd.
Et aktiveret system i kæden bliver "Party Host" og deler musikken. Andre systemer
bliver "Party Guests" og afspiller den samme musik, som der afspilles på "Party Host".
Opsætning af Party Chain
Opsæt en Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af lydkabler
(medfølger ikke).
Før tilslutning af kablerne skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
 Hvis alle systemer er udstyret med Party Chain-funktionen
Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system
Sidste
system
Fortsæt
tilslutningen,
indtil det
sidste system.
Andet system
Første system
•• Det sidste system skal tilsluttes det første system.
•• Ethvert system kan blive en Party Host.
•• Du kan skifte Party Host til et andet system i kæden. Se "Sådan vælges en ny
Party Host" (side 20) for at få flere oplysninger.
•• Sørg for, at (BLUETOOTH)-funktionen er valgt. Når funktionen Audio In er
valgt, kan funktionen Party Chain ikke aktiveres.
18DA
 Hvis et af systemerne ikke er udstyret med Party Chain-funktionen
Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system
Fortsæt
tilslutningen,
indtil det
sidste system.
Sidste
system*
Første system
* Tilslut systemet, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, som det sidste system.
Sørg for at vælge Audio In-funktionen på det sidste system.
•• Det sidste system er ikke tilsluttet det første system.
•• Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller den
samme musik, når Party Chain-funktionen er aktiveret.
•• Lyd fra et system, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, kan hakke lidt.
Andre betjeningsmuligheder
Andet system
19DA
Opleve Party Chain
1 Sæt vekselstrømsledningen i,
og tænd for alle systemerne.
2 Juster lydstyrken på hvert
system.
3 Aktiver Party Chain-funktionen
på det system, der skal bruges
som Party Host.
Eksempel: Når dette system
bruges som Party Host
Tryk på FUNCTION PAIRING
flere gange for at vælge den
ønskede funktion.
Når du opretter tilslutning med
 (side 18), skal du ikke
vælge Audio In-funktionen. Hvis
du vælger denne funktion, kan
der ikke udsendes lyd.
Start afspilning, og tryk derefter
på PARTY CHAIN.
PARTY CHAIN-indikatoren lyser.
Party Host starter Party Chain, og
andre systemer bliver automatisk
Party Guests. Alle systemer
afspiller den samme musik, som
afspilles af Party Host.
Bemærkninger
•• Afhængigt af det samlede antal systemer,
som du har tilsluttet, kan det tage noget
tid, før Party Guests begynder at afspille
musikken.
•• Ændring af lydstyrkeniveauet og
lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke
outputtet på Party Guests.
•• Hvis du ønsker oplysninger om
betjening af andre systemer, kan du se
i betjeningsvejledningerne til systemerne.
20DA
Sådan vælges en ny Party Host
Det er kun, når du opretter forbindelse
ved brug af  (side 18), du kan
vælge en ny Party Host. Gentag trin 3
af "Opleve Party Chain" på det system,
som du ønsker skal bruges som en
ny Party Host. Den aktuelle Party Host
bliver automatisk Party Guest. Alle
systemer afspiller den samme musik,
som afspilles på den nye Party Host.
Bemærkninger
•• Du kan kun vælge et andet system som
Party Host, når Party Chain-funktionen
på alle systemerne i kæden er blevet
aktiveret.
•• Hvis det valgte system ikke bliver en ny
Party Host efter nogle få sekunder, skal du
gentage trin 3 af "Opleve Party Chain".
Deaktivere Party Chain
Tryk på PARTY CHAIN på Party Host.
Bemærk
Hvis Party Chain-funktionen ikke deaktiveres
efter nogle få sekunder, skal du trykke på
PARTY CHAIN på Party Host igen.
Party Chain-indikator
Party Chain-indikatoren på enheden
lyser eller blinker for at vise
systemstatussen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Party Host
Lyser
Party Guest
Blinker
Lytte trådløst til musik
med to systemer
(Speaker Add-funktion)
Hvis du vil bruge denne funktion, skal
du bruge to GTK-XB5-systemer. Ved
at tilslutte to GTK-XB5-systemer via
BLUETOOTH, kan du nye musik på en
mere effektiv måde. Du kan vælge
lydoutput mellem dobbelt tilstand
(hvor to systemer afspiller den samme
lyd) og stereotilstand (stereolyd).
I de følgende trin beskrives de to
systemer som "system " (eller
mastersystem) og "system ".
4 Tryk på FUNCTION
PAIRING på system
 flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
5 Hold ADD nede på system ,
indtil ADD L/R-indikatorerne
på enheden blinker.
Derefter skifter L/R-indikatorerne
på begge systemer status
fra at blinke til at lyse, mens
(BLUETOOTH)-indikatoren på
system  er slukket.
Andre betjeningsmuligheder
Aktivere Speaker Addfunktionen
1 Placer to GTK-XB5-systemer
inden for 1 meter fra
hinanden.
2 Tryk på FUNCTION
PAIRING på system
 flere gange, indtil
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
3 Hold ADD nede på system ,
indtil ADD L/R-indikatorerne
på enheden lyser.
Systemet skifter til Speaker Addtilstand.
Tip
Når tilslutningen med Speaker Addfunktionen oprettes meget hurtigt, kan
L/R-indikatorerne på system  lyse
direkte uden at blinke.
21DA
6 Tryk på ADD på system 
flere gange for at vælge
outputtilstand.
ADD L/R-indikatorerne på begge
systemer viser den aktuelle
outputtilstand.
Hver gang du trykker på ADD, skifter
udgangstilstanden som følger.
 : Dobbelttilstand
(stereo/stereo)
Afspilning af musik med to
systemer
1 Aktiver tilknytningstilstand på
system , og udfør derefter
BLUETOOTH-tilslutningen
med en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du ønsker oplysninger om
tilknytning, kan du se "Tilknytning af
dette system med en BLUETOOTHenhed" (side 10) eller "One Touch
BLUETOOTH-tilslutning med NFC"
(side 12).
Sørg for at tilknytte
BLUETOOTH-enheden med system
 (mastersystem).
2 Start afspilning på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed,
og juster lydstyrken.
 : Stereotilstand (L ch/R ch)
Se "Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed" (side 11) for
at få flere oplysninger.
Lydstyrkejustering, du foretager på
det ene system, afspejles også på
det andet system.
Bemærkninger
 : Stereotilstand (R ch/L ch)
Tip
Hvis du vil skifte udgangstilstand, skal
du betjene system  (mastersystem),
som du har aktiveret Speaker Addtilstand på.
•• Hvis der er nogen anden
BLUETOOTH-enhed, f.eks. en BLUETOOTH
mus eller et BLUETOOTH-tastatur
tilsluttet til den BLUETOOTH-enhed,
der er tilsluttet til systemet, kan
der være forvrænget lyd eller støj
i systemoutputtet. I denne situation skal
du afslutte BLUETOOTH-tilslutningen
mellem BLUETOOTH-enheden og andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Hvis du nulstiller en af de to systemer,
mens du bruger Speaker Add-funktionen,
skal du sørge for at slukke det andet
system. Hvis du ikke slukker det andet
system, før du genstarter Speaker Addfunktionen, kan der være problemer i at
oprette en BLUETOOTH-tilslutning og
udsende lyd.
Deaktivere Speaker Add-funktionen
Hold ADD nede, indtil ADD
L/R-indikatorerne slukker.
Tip
Medmindre du deaktiverer funktionen,
vil systemet forsøge at etablere den sidst
oprettede tilslutning, næste gang du
tænder systemet.
22DA
Lytte til musik med
højttalerlysene tændt
1 Tryk på LIGHT.
Slukke højttalerlysene
Tryk på LIGHT igen.
Bemærk
Hvis belysningens styrke blænder, kan du
tænde for lyset i rummet eller slukke for
belysningen.
Brug af ekstraudstyr
1 Tilslut ekstraudstyr (f.eks. en
WALKMAN®, smartphone,
TV, DVD-afspiller, IC-optager
osv.) til AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R-stikkene på enheden
ved brug af et lydkabel
(medfølger ikke).
Juster først lydstyrken af det
tilsluttede udstyr. Hvis lydstyrken
stadig er for lav, skal du justere
lydstyrkeniveauet på systemet med
lydstyrkeknapperne +/–.
Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand
automatisk, hvis lydstyrken på det
tilsluttede udstyr er for lav. Hvis det er
tilfældet, skal du øge lydstyrkeniveauet
for udstyret. Hvis du vil deaktivere den
automatiske standbyfunktion, kan
du se "Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 23).
Indstilling af
den automatiske
standbyfunktion
Som standard er dette system
indstillet til at slukke automatisk efter
cirka 15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Tryk på og hold  nede i mindst
3 sekunder, mens systemet
er tændt, for at deaktivere
funktionen.
Du aktiverer funktionen ved at
gentage denne fremgangsmåde.
Du kan også konfigurere denne
indstilling og kontrollere, om denne
funktion er aktiveret eller deaktiveret
ved at bruge "SongPal". Hvis du ønsker
oplysninger om "SongPal", kan du se
"Bruge “SongPal” via BLUETOOTH"
(side 16).
Andre betjeningsmuligheder
Højttalerlysene tændes.
Du kan også vælge forskellige
lystilstande, f.eks. følgende, ved at
bruge "SongPal" (side 16).
•• RAVE: en lystilstand, der er egnet
til dansemusik med masser af
blinken
•• CHILL: en lystilstand, der er egnet
til afslappende musik
•• RANDOM FLASH OFF: en
lystilstand uden blink, der er
egnet til alt musik, herunder
dansemusik
•• HOT: en lystilstand med varme
farver
•• COOL: en lystilstand med kølige
farver
•• STROBE: en lystilstand med en
elektronisk blinkende hvid farve
4 Juster lydstyrken.
2 Tryk på FUNCTION
PAIRING flere gange, indtil
AUDIO IN-indikatoren på
enheden lyser.
3 Start afspilning på det
tilsluttede udstyr.
23DA
Yderligere oplysninger
Oplysninger om
kompatible enheder
Om BLUETOOTH-kommunikation for
iPhone og iPod touch
Fremstillet til
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generation)
•• iPod touch (5. generation)
Websteder med oplysninger om
kompatible enheder
Se webstederne nedenfor for de
nyeste oplysninger om kompatible
BLUETOOTH enheder.
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens
du betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter
den nærmeste Sony-forhandler. Hvis
der vises en fejlmeddelelse, skal
du huske at notere indholdet som
reference.
1 Kontroller, om problemet
er beskrevet i afsnittet
"Fejlfinding".
2 Søg på følgende websteder
med kundesupport.
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/
support
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en
liste over ofte stillede spørgsmål på
disse websteder.
Bemærk, at hvis servicepersonale
udskifter visse dele under reparation,
kan disse blive bevaret.
Generelt
Systemet tænder ikke.
•• Sørg for, at strømkablet er tilsluttet
korrekt.
Systemet er uventet gået
i standbytilstand.
•• Dette er ikke en fejl. Systemet
går i standbytilstand automatisk
efter ca. 15 minutter, hvis det ikke
betjenes, eller der ikke er noget
lydudgangssignal (side 23).
24DA
Der er ingen lyd.
•• Juster lydstyrken.
•• Kontroller tilslutningen af
ekstraudstyret, hvis der er noget.
•• Tænd det tilsluttede udstyr.
•• Træk vekselstrømsledningens stik ud
af stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for systemet.
Der er kraftig brummen eller støj.
•• Flyt systemet væk fra støjkilder.
•• Tilslut systemet til en anden
stikkontakt.
•• Monter et støjfilter (købes separat)
på vekselstrømsledningen.
•• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Der er akustisk feedback.
•• Skru ned for lydstyrken.
BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH-enheden kan ikke
registrere systemet.
•• Indstil BLUETOOTH-signalet til Til
(side 16).
Tilslutning er ikke mulig.
•• Den BLUETOOTH-enhed, du har
forsøgt at tilslutte, understøtter ikke
A2DP-profilen. Den kan derfor ikke
tilsluttes til systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH -funktionen for
BLUETOOTH-enheden.
•• Opret en tilslutning fra
BLUETOOTH-enheden.
•• Tilknytningsregistrerings­
oplysningerne er blevet slettet.
Udfør tilknytningen igen.
Lyden stopper eller svinger op og
ned, eller forbindelsen går tabt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheden
er for langt fra hinanden.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte dem væk.
Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan
ikke høres på dette system.
•• Skru først op for lydstyrken på
din BLUETOOTH-enhed, og juster
derefter lydstyrken ved brug af
lydstyrke +/–-knapperne.
Der er alvorlig brummen, støj eller
forvrænget lyd.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte dem væk.
•• Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Yderligere oplysninger
Tilknytning kan ikke foretages.
•• Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på systemet.
•• Tilknytning er måske ikke mulig, hvis
der er andre BLUETOOTH-enheder
omkring systemet. Hvis dette er
tilfældet, skal du slukke for de andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Sørg for at angive den korrekte
adgangskode, når du vælger
systemets navn (dette system) på
BLUETOOTH-enheden.
•• Hvis du ikke kan oprette tilslutning
til systemet fra en allerede tilknyttet
BLUETOOTH-enhed, skal du slette
tilknytningsoplysningerne for
BLUETOOTH-enheden og derefter
udføre tilknytningshandlingen igen
(side 10).
Party Chain- og Speaker Addfunktionen
Party Chain-funktionen kan ikke
aktiveres.
•• Kontroller tilslutningerne
(side 18).
•• Sørg for, at alle ledningerne til lyd er
tilsluttet rigtigt.
•• Vælg en anden funktion end Audio
In-funktionen (side 20).
25DA
Party Chain-funktionen fungerer ikke
korrekt.
•• Sluk for systemet. Tænd derefter
systemet for at aktivere Party Chainfunktionen.
Der kan ikke oprettes tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed med systemet
i Speaker Add-funktion.
•• Efter tilslutning af to
GTK-XB5-systemer skal du udføre
tilknytningsproceduren mellem en
BLUETOOTH-enhed og systemet,
hvor (BLUETOOTH)-indikatoren
blinker. Foretag derefter
BLUETOOTH-tilslutningen.
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille systemet til
fabriksindstillingerne.
1 Træk stikket på veksel-
strømsledningen ud af
stikkontakten, og sæt det
i igen, og tænd derefter for
systemet.
2 Hold FUNCTION
PAIRING
og lydstyrkeknappen – nede
i mindst 5 sekunder.
Når , (BLUETOOTH) og
AUDIO IN-indikatorerne har blinket
i mere end 3 sekunder, er alle
brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. tilknytningsregistrerings­
oplysninger, indstillet til
fabriksstandarderne.
Bemærk
Hvis du nulstiller systemet, kan
systemet måske ikke tilslutte din
BLUETOOTH-enhed. I denne situation skal
du slette tilknytningsoplysningerne på
BLUETOOTH-enheden og derefter udføre
tilknytningshandlingen igen (side 10).
26DA
Forholdsregler
Sikkerhed
•• Tag vekselstrømsledningen helt ud af
stikkontakten, hvis systemet ikke skal
bruges i længere tid. Tag altid fat om
stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
•• Hvis der er trængt væske ind i systemet,
eller hvis der er faldet genstande ned i det,
skal du afbryde strømforsyningen og lade
systemet efterse af kvalificerede teknikere,
inden du anvender det igen.
•• vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Placering
•• Systemet må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
•• Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
•• Pas på ikke at sprøjte vand på enheden.
Enheden er ikke vandtæt.
Opvarmning
•• Varmeopbygning på systemet under drift
er normalt og er ikke grund til bekymring.
•• Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
•• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke
magnetisk afskærmet, og billedet på
TV'er i nærheden kan få magnetiske
forvrængninger. I dette tilfælde skal du
slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og
tænde for TV'et igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du
flytte systemet langt væk fra TV'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
Om BLUETOOTH-kommunikation
•• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
•• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc.,
og de skal være certificeret til
overholdelse. Men selvom en enhed
overholder BLUETOOTH-specifikationerne,
kan der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt
at oprette forbindelse, eller kan resultere
i forskellige kontrolmetoder, visning eller
betjening.
•• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Yderligere oplysninger
•• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive kortere
under følgende forhold.
—— Når der er en person, et
metalobjekt, en væg eller anden
hindring mellem enheder med en
BLUETOOTH-forbindelse
—— Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
—— I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
—— Områder, hvor der genereres andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheder og trådløst
LAN-udstyr (IEEE 802.11b/g) bruger
det samme frekvensbånd (2,4 GHz).
Når du bruger din BLUETOOTH-enhed
i nærheden af en enhed med trådløst LAN,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
—— Brug dette system mindst 10 meter væk
fra det trådløse LAN-udstyr.
—— Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
—— Brug dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
•• De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på dette system
og BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
—— På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer samt på alle steder,
hvor der kan være åben ild
—— I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
•• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationer, for
at garantere sikre tilslutninger
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig
af indstillingsindholdet og andre
faktorer, så vær altid forsigtig, når du
foretager kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af informationlækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
27DA
Specifikationer
Højttaler
Diskanthøjttaler:
50 mm × 2, cone-type
Bashøjttaler:
130 mm × 2, cone-type
Indgange
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Spænding 2V, impedans 10 kiloohm
Udgange
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spænding 2 V, impedans 600 ohm
BLUETOOTH
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Moduleringsmetode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Understøttede codecs:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Den faktiske rækkevidde afhænger af
faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i nærheden af
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
1)
28DA
Generelt
Strømkrav:
Nordamerikansk model: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: AC 120 V-240 V,
50/60 Hz
Strømforbrug:
30 watt
Strømforbrug i standby:
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til slukket: 0,5 watt
(økotilstand)
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til tændt: 2,8 watt
(alle trådløse netværksporte til)
Mål (ca.) (b/h/d):
262 mm × 524 mm × 273 mm
Vægt (ca.):
7 kg
Antal systemer:
1 stk.
Medfølgende tilbehør:
Vekselstrømsledning (1)
AC-stikadapter* (1) (medfølger kun
i visse områder)
* Denne stikadapter bruges ikke
i Chile, Paraguay og Uruguay. Brug
denne stikadapter i lande, hvor det
er nødvendigt.
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Licens og varemærker
Yderligere oplysninger
•• BLUETOOTH®-varemærket og
-logoer er registrerede varemærker,
der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og eventuel brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er
underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
•• N-Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre
lande.
•• Google Play and Android er
varemærker tilhørende Google Inc.
•• LDAC™- og LDAC-logoet
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
•• Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod
touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc.
•• "Made for iPod" og "Made for
iPhone" betyder, at et elektronisk
tilbehør er udviklet til specifikt at
kunne tilsluttes til henholdsvis
iPod eller iPhone og er certificeret
af udvikleren til at opfylde Apple's
standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen
af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerhedsog lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan
påvirke trådløs funktionalitet.
•• WALKMAN og WALKMAN-logoet er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
•• Alle andre varemærker og
registrerede varemærker tilhører
deres respektive ejere. I denne
vejledning er mærkerne TM og ® ikke
angivet.
29DA
©2016 Sony Corporation
4-597-264-21(1) (DA)
Download PDF

advertising