Sony | GTK-XB7 | Sony GTK-XB7 High power-lydsystem til hjemmet med BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

Home Audio System
Betjeningsvejledning
Introduktion
USB-enhed
BLUETOOTH
Lydjustering
Brug af Party Chainfunktionen
Yderligere oplysninger
GTK-XB7
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med
aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp
eller sprøjt, og der må ikke anbringes
genstande, der indeholder væsker,
f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at
koble enheden fra elnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt, som det er
nemt at få adgang til. Hvis enheden
ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten
i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Kun til brug indendørs.
Kunder i Europa
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
2DA
Dette symbol på produktet,
batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På
nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler i forbindelse
med produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de
adresser, der står anført i de separate
service- eller garantidokumenter.
Om denne
betjeningsvejledning
•• Denne vejledning beskriver især
betjening vha. fjernbetjeningen,
men nogle af de samme betjeninger
kan også udføres med knapperne
på enheden, som har de samme
eller tilsvarende navne.
•• Nogle illustrationer er gengivet
som typetegninger og kan være
anderledes end de faktiske
produkter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du gå til følgende
URL:
http://www.compliance.sony.de/
CE-mærkningen gælder kun for de lande,
hvor den håndhæves juridisk. Det gælder
hovedsageligt EØS-landene (Europæisk
Økonomisk Samarbejdsområde).
Dette produkt er testet ved brug af
et forbindelseskabel på højst 3 meter
og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-direktivet.
Dette system er udviklet til at blive
brugt til følgende formål:
•• Afspilning af musikkilder
på USB-enheder
•• Afspilning af musikkilder
på BLUETOOTH-enheder
•• Nyde sociale forsamlinger med
funktionen "Party Chain" eller
Speaker Add
3DA
Table of Contents
Om denne
betjeningsvejledning.................. 3
Vejledning i dele og knapper..... 6
Introduktion
Ilægning af batterier.................. 9
Tænde systemet......................... 9
Transportere systemet............... 9
Placering af systemet
vandret...................................... 10
Om strømstyring...................... 10
USB-enhed
Inden brug af USB-enheden..... 11
Afspilning af en fil.....................12
BLUETOOTH
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi..............13
Tilknytning af dette system med
en BLUETOOTH-enhed..............13
Lytte til musik på
en BLUETOOTH-enhed............. 14
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC...................15
Afspilning med højkvalitetslydcodec (AAC/LDAC™)................. 16
Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden.....................17
Aktivering eller deaktivering
af BLUETOOTH-signalet.............17
Bruge "SongPal"
via BLUETOOTH......................... 18
Lydjustering
Justering af lyden..................... 19
4DA
Andre betjeningsmuligheder
Brug af
Party Chain-funktionen............20
Lytte trådløst til
musik med to systemer
(Speaker Add-funktion)............ 23
Lytte til musik med
højttalerlysene tændt............... 25
Brug af ekstraudstyr................. 25
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion....................... 25
Yderligere oplysninger
Oplysninger om
kompatible enheder................. 26
Fejlfinding................................. 26
Forholdsregler.......................... 29
Specifikationer...........................31
Licens og
varemærkeoplysninger............ 33
5DA
Vejledning i dele og knapper
Enhed
Top
Højttalerlys*
(side 25)
Bagside
* Se ikke direkte på de lysudsendende dele, når højttalerlyset er tændt.
6DA
  (tænd/sluk)
Tryk på denne knap for at tænde
eller slukke systemet.
 (tænd/sluk)-indikator
——Lyser grøn, når systemet
er tændt.
——Lyser gul, når systemet
er slukket, og når
BLUETOOTH-standbytilstanden
er aktiveret.
 Knappen FUNCTION PAIRING
——Tryk flere gange for at vælge
BLUETOOTH-, USB- eller Audio
In-funktionen.
——Hold nede for at aktivere
BLUETOOTH-tilknytning, når
BLUETOOTH-funktionen er valgt.
——Tryk på og stop den indbyggede
demonstration.
Knappen EXTRA BASS
——Tryk for at generere mere
dynamisk lyd (side 19).
——Når du holder denne knap nede
i mindst 2 sekunder, afspilles den
indbyggede lyddemonstration.
EXTRA BASS-indikator (side 19)

(BLUETOOTH)-indikator
(side 13)
 Knappen PARTY CHAIN
(side 22)
PARTY CHAIN-indikator
(side 22)
 Lydudgangs- og -indgangsstik
Brug et lydkabel (medfølger ikke)
til at foretage en tilslutning på
følgende måde:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-stik
——Tilslut lydindgangsstikkene
på dit ekstraudstyr.
——Tilslut endnu et lydsystem
for at have fornøjelse af Party
Chain-funktionen (side 20).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stik
——Tilslut lydudgangsstikkene på
dit TV eller et lyd-/videoudstyr.
Lyden udsendes gennem
dette system.
——Tilslut endnu et lydsystem
for at have fornøjelse af Party
Chain-funktionen (side 20).
 AC IN-stik (side 9)
* Lydstyrkeknappen + har en
blindfingermarkering. Brug
blindskriftmarkeringen som
referencepunkt, når du betjener systemet.
USB-indikator (side 12)
AUDIO IN-indikator (side 25)

(N-Mark) (side 15)
 Lydstyrkeknapperne –/+*
Tryk for at justere lydstyrken.
Fjernbetjeningssensor
 (USB)-port
Bruges til at tilslutte
en USB-enhed.
Knappen SPEAKER ADD
(side 23)
SPEAKER ADD L/R-indikatorer
(side 23)
7DA
Fjernbetjening

–/+ (vælg mappe)-knapper
Tryk for at vælge en mappe
på en USB-enhed.
  (afspil)*-knap
Tryk på for at starte afspilning.
 (pause)-knap
Tryk på denne knap for at holde
pause i afspilningen. Tryk på 
for at genoptage afspilningen.
/ (gå tilbage/gå frem)knapper (side 12)
Tryk for at vælge en fil.
/ (spol tilbage/spol frem)knapper (side 12)
Hold nede for at finde et punkt
i en fil.
 LIGHT –
-knap (side 25)
LIGHT – RAVE-knap (side 25)
LIGHT – CHILL-knap (side 25)
 Knappen EXTRA BASS (side 19)
* Knappen  + og  på fjernbetjeningen
har en blindskriftmarkering.
Brug blindskriftmarkeringen som
referencepunkt, når du betjener systemet.
  (tænd/sluk)
Tryk for at tænde systemet eller
sætte det i standbytilstand.

(BLUETOOTH)-knap (side 13)
Tryk for at vælge
BLUETOOTH-funktionen.
Knappen USB (side 12)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Knappen AUDIO IN (side 25)
Tryk for at vælge
Audio In-funktionen.
  (lydstyrke) +/–*-knap
Tryk for at justere lydstyrken.
8DA
Introduktion
Ilægning af batterier
Indsæt de to R03-batterier
(størrelse AAA), så de vender korrekt
som vist nedenfor.
Systemet starter
i demonstrationstilstand
og demonstrationen starter
automatisk.
2 Tryk på 
for at tænde
systemet.
-indikatoren på enheden lyser
grønt.
Tryk på LIGHT – , mens
demonstrationen udføres.
Bemærkninger
•• Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
•• Hvis fjernbetjeningen ikke bruges
i længere tid, skal batterierne tages ud for
at forhindre eventuelle skader forårsaget
af lækkende batterier og korrosion.
Tænde systemet
1 Tilslut vekselstrømsadapteren
(medfølger) i AC IN-stikket
på bagsiden af enheden
og derefter i en stikkontakt
i væggen.
Demonstrationen slutter og systemet
skifter til standbytilstand.
Når du trykker på LIGHT – under
standbytilstand, eller når du tager
netledningen ud og sætter den i igen,
går systemet i demonstrationstilstand.
Introduktion
Deaktivering af
demonstrationen
Transportere systemet
Sørg for, at er ikke er nogen
USB-enhed tilsluttet, og tag alle
ledninger ud, før du transporterer
systemet.
Bemærk
Det er vigtigt at placere hænderne korrekt,
når du transporterer systemet, så du undgår
personskade eller skade på ejendom.
Vekselstrømsledning
(medfølger)
Til stikkontakt
9DA
Placering af systemet
vandret
Du kan placere systemet vandret
som vist nedenfor. (Placer siden med
gummifødder nedad).
Tip
Når du ændrer retningen på systemet,
byttes der automatisk om på de diskanter,
der udsender lyd fra venstre og højre
kanaler til de øverste to enheder.
Om strømstyring
Dette system er indstillet til
automatisk at slukke efter cirka
15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput. Se "Indstilling af
den automatiske standbyfunktion"
(side 25), hvis du ønsker flere
oplysninger.
10DA
USB-enhed
Inden brug
af USB-enheden
Bemærkninger
•• Hvis der kræves et USB-kabel, skal du
bruge det USB-kabel, der fulgte med
USB-enheden. Se betjeningsvejledningen,
der fulgte med USB-enheden for at få
oplysninger om betjeningsmetoden.
•• Forbind ikke systemet og USB-enheden
gennem en USB-hub.
•• Når USB-enheden er tilsluttet, læser
systemet alle filerne på USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage længere tid
at læse USB-enheden.
•• For nogle tilsluttede USB-enheder kan
være en forsinkelse, før handlingen
udføres af systemet.
•• Kompatibilitet med alle typer software
til kodning/skrivning garanteres ikke.
Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt
blev kodet med inkompatibel software,
kan de pågældende filer generere støj,
der kan være lydafbrydelser, eller filerne
kan slet ikke afspilles.
•• Dette system understøtter ikke
nødvendigvis alle funktionerne
på en tilsluttet USB-enhed.
Du kan bruge systemet som en
batterioplader for USB-enheder,
der har en genopladningsfunktion.
Tilslut USB-enheden til
(USB)-porten.
Opladningen starter, når USB-enheden
er tilsluttet (USB)-porten.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen
til USB-enheden.
USB-enhed
Oplysninger om kompatible
USB-enheder finder du i "Oplysninger
om kompatible enheder" (side 26).
Når du bruger Apple-enheder sammen
med dette system, skal du tilslutte
dem via en BLUETOOTH-tilslutning
(side 13). Brug af Apple-enheder via
en USB-tilslutning understøttes ikke.
Bruge systemet som batterioplader
11DA
Afspilning af en fil
Følgende lydfilformater understøttes:
—MP3:
—
filtypenavnet ".mp3"
—WMA:
—
filtypenavnet ".wma"
1 Tryk på USB.
USB-indikatoren på enheden lyser.
2 Tilslut USB-enheden til
(USB)-porten.
3 Tryk på  for at starte
afspilning.
4 Tryk på  +/– for at justere
lydstyrken.
Andre funktioner
Hvis du vil
Udfør følgende
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på . Hvis du vil
genoptage afspilning,
skal du trykke på .
Vælge en
mappe
Tryk på
gange.
Vælge en fil
Tryk på /.
Finde et
punkt i en fil
Hold / nede
under afspilningen,
og slip knappen på det
ønskede sted.
–/+ flere
Bemærkninger
•• Dette system kan ikke afspille lydfiler
på USB-enheden i følgende tilfælde:
—— Hvis det samlede antal lydfiler på
en USB-enhed overstiger 999.
—— Hvis antallet af mapper på en
USB-enhed overstiger 256 (herunder
mappen “ROOT” og tomme mapper).
Disse antal kan variere afhængigt af
fil- og mappestrukturen. Gem ikke andre
typer filer eller unødvendige mapper på
en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
•• Systemet kan kun afspille til og med
niveau 8 i et mappehierarki.
•• Mapper, der ikke indeholder lydfiler,
springes over.
•• Bemærk, at selvom filnavnet har den
rigtige filtype, men den faktiske fil er
anderledes, så kan systemet udsende støj,
eller der kan opstå fejlfunktion.
12DA
Tip
Du kan nemt afspille den ønskede musik fra
listen med musik på en USB-enhed ved at
bruge "SongPal" (side 18).
BLUETOOTH
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi
er en kortrækkende, trådløs
teknologi, der aktiverer trådløs
datakommunikation mellem
digitale enheder. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi kan bruges
inden for et område på ca. 10 meter.
Se "BLUETOOTH-afsnit" (side 31),
hvis du ønsker flere oplysninger.
Om
(BLUETOOTH)-indikatoren
(BLUETOOTH)-indikatoren på
enheden lyser eller blinker blåt for
at vise BLUETOOTH-statussen.
Systemstatus
Indikatorstatus
BLUETOOTHstandby
Blinker langsomt
BLUETOOTHtilknytning
Blinker hurtigt
BLUETOOTHtilslutning
er oprettet
Lyser
Tilknytning er en procedure, hvor
BLUETOOTH-enheder registrerer
hinanden i forvejen. Når tilknytningen
er gennemført, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen.
Hvis din enhed er en NHC-kompatibel
smartphone, er den manuelle
tilknytningsproces ikke nødvendig.
(Se "One Touch BLUETOOTH-tilslutning
med NFC" (side 15).)
1 Placer BLUETOOTH-enheden
inden for 1 meter fra
systemet.
2 Tryk på
(BLUETOOTH).
BLUETOOTH
Understøttet BLUETOOTH-version,
profiler og codecs
Tilknytning af dette
system med en
BLUETOOTH-enhed
Tips
•• Hvis der ikke er nogen
tilknytningsoplysninger
i systemet, f.eks. når du bruger
en BLUETOOTH-funktion første
gang efter købet, blinker
(BLUETOOTH)-indikatoren hurtigt,
og systemet skifter automatisk til
tilknytningstilstand. I så fald skal
du fortsætte til trin 4.
•• Hvis BLUETOOTH-tilslutningen
er etableret, skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen (side 15).
3 Hold FUNCTION
PAIRING
nede på enheden i mindst
3 sekunder.
(BLUETOOTH)-indikatoren
blinker hurtigt.
4 Udfør tilknytningsproceduren
på BLUETOOTH-enheden.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
BLUETOOTH-enheden.
13DA
5 Vælg "GTK-XB7" på skærmen
på BLUETOOTH-enheden.
Bemærk
Hvis der kræves en adgangskode
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste "0000". Adgangskoden kan
afhængigt af enhed være betegnet som
"Passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer"
eller "Passord" osv.
6 Udfør BLUETOOTH-tilslutning
på BLUETOOTH-enheden.
Når tilknytningen er gennemført,
og BLUETOOTH-tilslutningen
er etableret, lyser
(BLUETOOTH)-indikatoren.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden
starter tilslutningen muligvis
automatisk, når tilknytning
er fuldført.
Bemærkninger
•• Du kan tilknytte op til 8
BLUETOOTH-enheder. Hvis der tilknyttes
en 9. BLUETOOTH-enhed, slettes den
ældste tilknyttede enhed.
•• Hvis du vil oprette tilknytning til endnu
en BLUETOOTH-enhed, skal du gentage
trin 1 til 6.
Annullere tilknytningshandlingen
Tryk på
(BLUETOOTH).
Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed
ved at systemet med en
BLUETOOTH-enhed ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
—BLUETOOTH-funktionen
—
på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
—Tilknytningen
—
er gennemført
(side 13).
Når systemet og BLUETOOTH-enheden
er forbundet, kan du styre afspilning
ved at trykke på ,  og /.
1 Tryk på
(BLUETOOTH).
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden lyser.
2 Opret forbindelse til
BLUETOOTH-enheden.
Den sidst tilsluttede
BLUETOOTH-enhed tilsluttes
automatisk.
Udfør BLUETOOTH-tilslutningen
fra BLUETOOTH-enheden, hvis
enheden ikke er tilsluttet.
3 Tryk på  for at starte
afspilning.
Sletning af alle tilknytningsregistreringsoplysninger
Hvis du vil slette
tilknytningsregistreringsoplysninger,
skal systemet nulstilles til
fabriksindstillingerne. Se “Nulstilling af
systemet” (side 29).
Afhængig af
BLUETOOTH-enheden skal
——du muligvis trykke på 
to gange.
——du muligvis starte
afspilning af en lydkilde
på BLUETOOTH-enheden.
4 Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal
du justere lydstyrkeniveauet
på systemet med  +/–.
Bemærk
Hvis du prøver at tilslutte endnu
en BLUETOOTH-enhed til systemet,
bliver den aktuelt tilsluttede
BLUETOOTH-enhed afbrudt.
14DA
Afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Hold FUNCTION PAIRING nede
på enheden i mindst 3 sekunder.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden
kan BLUETOOTH-tilslutningen
automatisk blive afbrudt, når
du stopper afspilning.
1 Rør med din mobilenhed,
f.eks. en smartphone eller
en tablet ved N-Mark
på enheden, indtil
mobilenheden vibrerer.
One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget
NFC-funktion (OS: Android™
2.3.3 eller nyere, bortset fra
Android 3.x)
Bemærkninger
•• Systemet kan kun genkende og oprette
tilslutning til én NFC-kompatibel
smartphone ad gangen. Hvis du prøver
at tilslutte endnu en NFC-kompatibel
smartphone til systemet, bliver den
aktuelt tilsluttede NFC-kompatible
smartphone afbrudt.
•• Afhængigt af din NFC-kompatible
smartphone skal du måske udføre
følgende trin på din NFC-kompatible
smartphone på forhånd.
—— Aktiver NFC-funktionen.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til din
NFC-kompatible smartphone.
—— Hvis din NFC-kompatible smartphone
har en ældre OS-version end Android
4.1.x, skal du downloade og starte
programmet "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er et gratis program
til Android-smartphones, som kan
hentes på Google Play™. (Programmet
er muligvis ikke tilgængeligt i alle
lande/områder).
Fuldfør tilslutningen ved at følge
vejledningen på smartphonen.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er oprettet, holder
(BLUETOOTH)-indikatoren
på enheden op med at blinke
og forbliver tændt.
BLUETOOTH
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem
forskellige enheder, som smartphones
og IC-tags.
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smartphone, gør
systemet automatisk følgende:
—tændes
—
i BLUETOOTH-funktionen.
—fuldfører
—
tilknytningen og
BLUETOOTH-tilslutningen.
2 Start afspilning af en lydkilde
på din smartphone.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
BLUETOOTH-enheden.
Tip
Hvis tilknytning og BLUETOOTH-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
—— Fjern etuiet fra din smartphone, hvis
du bruger et kommercielt tilgængeligt
smartphone-etui.
—— Lad smartphonen berøre N-Mark
på enheden igen.
—— Start programmet
"NFC Easy Connect" igen.
Afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Lad smartphonen berøre N-Mark
på enheden igen.
15DA
Afspilning med
højkvalitetslyd-codec
(AAC/LDAC™)
Dette system kan modtage data
i AAC- eller LDAC-codec-format fra
en BLUETOOTH-enhed. Den leverer
en afspilning med højere lydkvalitet.
Du kan vælge en lyd-codec-indstilling
blandt følgende to indstillinger ved
at bruge "SongPal" (side 18).
Standardindstillingen for systemet
er "AUTO".
Du skal afbryde
BLUETOOTH-tilslutningen (side 15)
og udføre BLUETOOTH-tilslutningen
igen, før ændringerne af denne
indstilling kan træde i kraft.
•• AUTO: Systemet registrerer
den codec, der anvendes på
kildeenheden og vælger automatisk
den optimale codec mellem "SBC",
"AAC*" og "LDAC*".
•• SBC: "SBC" anvendes altid, uanset
hvilken codec der bruges på
kildeenheden.
* Kun tilgængelig, når codec'en
understøttes af din BLUETOOTH-enhed.
Bemærk
Du kan opleve højere lydkvalitet,
når kildeenheden er kompatibel
med AAC/LDAC, og denne funktion
er indstillet til "AUTO". Men lyden
kan blive afbrudt afhængigt af
BLUETOOTH-kommunikationen. Hvis dette
sker, skal du indstille funktionen til "SBC".
16DA
LDAC er en lydkodningsteknologi,
der er udviklet af Sony,
og som gør det muligt at
transmittere lydindhold med
høj opløsning (Hi-Res), selv
over en BLUETOOTH-tilslutning.
I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible
kodningsteknologier, f.eks.
SBC, fungerer den uden nogen
nedkonvertering af Hi-Reslydindholdet1). Den giver også
mulighed for at transmittere ca.
tre gange flere data2) end andre
teknologier over et trådløst
BLUETOOTH-netværk i en
enestående lydkvalitet, som opnås
ved brug af effektiv kodning og
optimeret pakning.
Bortset fra DSD-formatindhold.
I sammenligning med SBC (Sub
Band Coding), når der er valgt en
bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz)
eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)..
1)
2)
Indstilling af
BLUETOOTH-standbytilstanden
BLUETOOTH-standbytilstanden
gør det muligt at tænde systemet
automatisk, når du opretter
BLUETOOTH-tilslutningen med en
BLUETOOTH-enhed. Denne indstilling
deaktiveres som standard.
Denne indstilling kan kun konfigureres
ved at bruge "SongPal". Hvis du ønsker
oplysninger om "SongPal", kan du se
”Bruge ”SongPal” via BLUETOOTH”
(side 18).
Deaktiver BLUETOOTH-standbytilstanden for
at reducere strømforbruget i standbytilstand
(økotilstand).
Du kan oprette tilslutning til systemet
fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed
i alle funktioner, når systemets
BLUETOOTH-signal er indstillet til
tændt. Denne indstilling aktiveres som
standard.
Brug knapperne på enheden til
at foretage denne handling.
Hold FUNCTION PAIRING og
SPEAKER ADD nede på bagsiden
i mindst 5 sekunder.
Bemærk
Du kan ikke udføre følgende handlinger,
når du deaktiverer BLUETOOTH-signalet:
—— Tilknytning og/eller tilslutning til
en BLUETOOTH-enhed
—— Brug af "SongPal" via BLUETOOTH
BLUETOOTH
Tip
Aktivering eller
deaktivering af
BLUETOOTH-signalet
Hvis du vil aktivere BLUETOOTH-signalet,
skal du gentage den procedure, der er vist
ovenfor.
17DA
Bruge "SongPal"
via BLUETOOTH
Om app
Afspille musik fra en USB-enhed
Du kan nemt afspille den ønskede musik
fra listen med musik på en USB-enhed.
Indstille afspilningstilstanden
Du kan vælge en afspilningstilstand
mellem normal afspilning, gentag
afspilning eller vilkårlig afspilning,
når du afspiller fra en USB-enhed.
Justere lyden (EQ)
Du kan styre systemet med den
gratis app "SongPal#, som findes
på både Google Play og i App Store.
Søg efter "SongPal", eller scan den
todimensionelle kode nedenfor, og
download derefter appen for at finde
ud af mere om de praktiske funktioner.
Du kan justere lyden ved at vælge
blandt en række forudindstillede EQindstillinger.
Oprette en partyatmosfære
(DJ EFFECT)
Du kan kontrollere lyden dynamisk
ved at vælge en af 3 effekter
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Konfigurere indstillingerne
på systemet
Når du har downloadet "SongPal"
på din smartphone/iPhone, kan du
gøre følgende.
Du kan konfigurere de forskellige
indstillinger på systemet, f.eks.
automatisk standbytilstand osv.
Konfigurere indstillingerne
for BLUETOOTH-funktionen
Du kan konfigurere de forskellige
indstillinger for BLUETOOTH-funktionen,
f.eks. BLUETOOTH-lyd-codecs,
BLUETOOTH-standbytilstand osv.
Bemærkninger
•• Hvis programmet "SongPal" ikke
fungerer korrekt, skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen (side 15) og
derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen
igen, så BLUETOOTH-tilslutningen
fungerer normalt.
•• Hvad du kan kontrollere med "SongPal"
varierer afhængigt af den tilsluttede
enhed.
•• Programmets specifikation og design
kan blive ændret uden advarsel.
18DA
Lydjustering
Justering af lyden
Hvis du vil
Udfør følgende
Justere
lydstyrken
Tryk på  +/–.
Generere
en mere
dynamisk lyd
Tryk på EXTRA BASS.
EXTRA BASS-indikatoren
lyser rødt, mens
EXTRA BASS-funktionen
tændes.
Lydjustering
19DA
Andre betjeningsmuligheder
Brug af Party Chain-funktionen
Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant
partymiljø og for at frembringe højere lydoutput.
Et aktiveret system i kæden bliver "Party Host" og deler musikken. Andre
systemer bliver "Party Guests" og afspiller den samme musik, som der afspilles
på "Party Host".
Opsætning af Party Chain
Opsæt en Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af lydkabler
(medfølger ikke).
Før tilslutning af kablerne skal du sørge for at frakoble netledningen.
 Hvis alle systemer er udstyret med Party Chain-funktionen
Eksempel: Når du tilslutter ved brug af dette system som det første system
Sidste
system
Fortsæt
tilslutningen
indtil det
sidste system.
Første system
Andet system
•• Det sidste system skal tilsluttes det første system.
•• Ethvert system kan blive en Party Host.
•• Du kan skifte Party Host til et andet system i kæden. Se "Vælge en ny Party Host"
(side 22), hvis du ønsker flere oplysninger.
•• Sørg for, at (BLUETOOTH)-funktionen eller USB-funktionen er valgt.
Når funktionen Audio In er valgt, kan funktionen Party Chain ikke aktiveres.
20DA
 Hvis et af systemerne ikke er udstyret med Party Chain-funktionen
Eksempel: Når du tilslutter ved brug af dette system som det første system
Fortsæt
tilslutningen
indtil det
sidste system.
Sidste
system*
Første system
* Tilslut systemet, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, som det sidste system.
Sørg for at vælge Audio In-funktionen på det sidste system.
•• Det sidste system er ikke tilsluttet det første system.
•• Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller
den samme musik, når Party Chain-funktionen er aktiveret.
Andre betjeningsmuligheder
Andet system
21DA
Opleve Party Chain
1 Sæt netledningen i, og tænd
for alle systemerne.
2 Juster lydstyrken
på hvert system.
3 Aktiver Party Chain-
funktionen på det system, der
skal bruges som Party Host.
Eksempel: Når dette system
bruges som Party Host
Tryk på FUNCTION PAIRING
flere gange for at vælge den
ønskede funktion.
Når du opretter tilslutning
med  (side 20), skal du
ikke vælge Audio In-funktionen.
Hvis du vælger denne funktion,
kan funktionen Party Chain ikke
aktiveres.
Start afspilning, og tryk derefter
på PARTY CHAIN på enheden.
PARTY CHAIN-indikatoren
lyser. Party Host starter Party
Chain, og andre systemer
bliver automatisk Party Guests.
Alle systemer afspiller den
samme musik, som afspilles
af Party Host.
Bemærkninger
•• Afhængigt af det samlede antal systemer,
som du har tilsluttet, kan det tage noget
tid, før Party Guests begynder at afspille
musikken.
•• Ændring af lydstyrkeniveauet og
lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke
outputtet på Party Guests.
•• Hvis du ønsker oplysninger om
betjening af andre systemer, kan du se
i betjeningsvejledningerne til systemerne.
22DA
Vælge en ny Party Host
Gentag trin 3 af "Opleve Party Chain"
på det system, som du ønsker skal
bruges som en ny Party Host. Den
aktuelle Party Host bliver automatisk
Party Guest. Alle systemer afspiller
den samme musik, som afspilles
på den nye Party Host.
Bemærkninger
•• Du kan kun vælge et andet system som
Party Host, når Party Chain-funktionen
på alle systemerne i kæden er blevet
aktiveret.
•• Hvis det valgte system ikke bliver en ny
Party Host efter nogle få sekunder, skal
du gentage trin 3 af "Opleve Party Chain".
Deaktivere Party Chain
Tryk på PARTY CHAIN på Party Host.
Bemærk
Hvis Party Chain-funktionen ikke deaktiveres
efter nogle få sekunder, skal du trykke
på PARTY CHAIN på Party Host igen.
Lytte trådløst til musik
med to systemer
(Speaker Add-funktion)
Hvis du vil bruge denne funktion, skal
du bruge to GTK-XB7-systemer. Ved
at tilslutte to GTK-XB7-systemer via
BLUETOOTH, kan du nye musik på
en mere effektiv måde. Du kan vælge
lydoutput mellem dobbelt tilstand
(hvor to systemer afspiller den samme
lyd) og stereotilstand (stereolyd).
I de følgende trin beskrives
de to systemer som "system "
(eller mastersystem) og "system ".
4 Tryk på
(BLUETOOTH)
på systemet .
5 Hold SPEAKER ADD
nede på systemet ,
indtil SPEAKER ADD
L/R-indikatorerne
på enheden blinker.
Derefter skifter L/R-indikatorerne
på begge systemer status
fra at blinke til at lyse, mens
(BLUETOOTH)-indikatoren
på system  er slukket.
Andre betjeningsmuligheder
Aktivere Speaker Addfunktionen
1 Placer to GTK-XB7-systemer
inden for 1 meter fra
hinanden.
2 Tryk på
(BLUETOOTH)
på system .
3 Hold SPEAKER ADD
nede på systemet ,
indtil SPEAKER ADD
L/R-indikatorerne på
enheden blinker.
Systemet skifter til Speaker
Add-tilstand.
Tip
Når tilslutningen med Speaker Addfunktionen oprettes meget hurtigt,
kan L/R-indikatorerne på system 
lyse direkte uden at blinke.
23DA
6 Tryk på SPEAKER ADD på
system  flere gange for
at vælge outputtilstand.
SPEAKER ADD L/R-indikatorerne
på begge systemer viser den
aktuelle outputtilstand.
Hver gang du trykker
på SPEAKER ADD, skifter
udgangstilstanden som følger.
 : Dobbelttilstand
(stereo/stereo)
 : Stereotilstand (L ch/R ch)
Afspilning af musik med
to systemer
1 Aktiver tilknytningstilstand på
system , og udfør derefter
BLUETOOTH-tilslutningen
med en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du ønsker oplysninger om
tilknytning, kan du se "Tilknytning
af dette system med en
BLUETOOTH-enhed" (side 13)
eller "One Touch BLUETOOTHtilslutning med NFC" (side 15).
Sørg for at tilknytte
BLUETOOTH-enheden med system
 (mastersystem).
2 Start afspilning på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed,
og juster lydstyrken.
Se "Lytte til musik på en
BLUETOOTH-enhed" (side 14),
hvis du ønsker flere oplysninger.
Lydstyrkejustering, du foretager på
det ene system, afspejles også på
det andet system.
Bemærkninger
 : Stereotilstand (R ch/L ch)
Tip
Hvis du vil skifte udgangstilstand, skal
du betjene system  (mastersystem),
som du har aktiveret Speaker Addtilstand på.
•• Hvis der er nogen anden
BLUETOOTH-enhed, f.eks.
en BLUETOOTH-mus eller et
BLUETOOTH-tastatur tilsluttet til den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
til systemet, kan der være forvrænget
lyd eller støj i systemoutputtet.
I denne situation skal du afslutte
BLUETOOTH-tilslutningen mellem
BLUETOOTH-enheden og andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Hvis du nulstiller en af de to systemer,
mens du bruger Speaker Add-funktionen,
skal du sørge for at slukke det andet
system. Hvis du ikke slukker det andet
system, før du genstarter Speaker
Add-funktionen, kan der være problemer
i at oprette en BLUETOOTH-tilslutning
og udsende lyd.
Deaktivere Speaker Add-funktionen
Hold SPEAKER ADD nede, indtil
SPEAKER ADD L/R-indikatorerne slukker.
Tip
Medmindre du deaktiverer funktionen,
vil systemet forsøge at etablere den
sidst oprettede tilslutning, næste gang
du tænder systemet.
24DA
Lytte til musik med
højttalerlysene tændt
1 Tryk på LIGHT –
.
Højttalerlysene tændes.
2 Tryk på LIGHT – RAVE eller
LIGHT – CHILL.
Slukke højttalerlysene
Tryk på LIGHT –
igen.
Bemærk
Hvis belysningen blænder, kan du tænde
for lokalets lys eller slukke belysningen.
Brug af ekstraudstyr
Juster først lydstyrken på det
tilsluttede udstyr først. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal
du justere lydstyrkeniveauet på
systemet med  +/–.
Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand
automatisk, hvis lydstyrken på det
tilsluttede udstyr er for lav. I denne situation
skal du skrue op for lydstyrken på udstyret.
Hvis du vil deaktivere den automatiske
standbyfunktion, kan du se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion"
(side 25).
Indstilling af
den automatiske
standbyfunktion
Dette system er indstillet til
automatisk at slukke efter cirka
15 minutter uden betjening eller
lydsignaloutput.
Tryk på og hold  nede i mindst
3 sekunder, mens systemet
er tændt, for at deaktivere
funktionen.
Du aktiverer funktionen ved at
gentage denne fremgangsmåde.
Du kan også konfigurere denne
indstilling og kontrollere, om denne
funktion er aktiveret eller deaktiveret
ved at bruge "SongPal". Hvis du ønsker
oplysninger om "SongPal", kan du se
“Bruge “SongPal” via BLUETOOTH”
(side 18).
Andre betjeningsmuligheder
Belysningsmønsteret ændres,
afhængig af hvilken knap du
trykker på.
•• RAVE: en lystilstand, der er egnet
til dansemusik med masser
af blinken
•• CHILL: en lystilstand, der er egnet
til afslappende musik
Du kan også vælge forskellige
lystilstande, f.eks. følgende, ved
at bruge "SongPal" (side 18).
•• RANDOM FLASH OFF: en
lystilstand uden blink, der er
egnet til alt musik, herunder
dansemusik
•• HOT: en lystilstand med
varme farver
•• COOL: en lystilstand med
kølige farver
•• STROBE: en lystilstand med en
elektronisk blinkende hvid farve
4 Juster lydstyrken.
1 Tilslut ekstra udstyr til
AUDIO IN- eller L/R-stikkene
på enheden med et lydkabel
(medfølger ikke).
2 Tryk på AUDIO IN.
AUDIO IN-indikatoren
på enheden lyser.
3 Start afspilning på
det tilsluttede udstyr.
25DA
Yderligere oplysninger
Oplysninger om
kompatible enheder
Om understøttede USB-enheder
•• Dette system understøtter kun USB
Mass Storage Class.
•• Dette system understøtter kun
FAT-formaterede USB-enheder
(bortset fra exFAT).
•• Nogle USB-enheder virker måske
ikke på dette system.
Om BLUETOOTH -kommunikation
for iPad, iPhone og iPod touch
Made for
•• iPad 4
•• iPad 3
•• iPad 2
•• iPad Air 2
•• iPad Air
•• iPad mini 3
•• iPad mini 2
•• iPad mini
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generation)
•• iPod touch (5. generation)
Websteder med oplysninger
om kompatible enheder
26DA
Se webstederne nedenfor for at få de
seneste oplysninger om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheder.
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, mens
du betjener systemet, skal du følge
nedenstående trin, før du kontakter
den nærmeste Sony-forhandler. Hvis
der vises en fejlmeddelelse, skal
du huske at notere indholdet som
reference.
1 Kontroller, om problemet
er beskrevet i dette
"Fejlfinding" afsnit.
2 Søg på følgende websteder
med kundesupport.
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/
support
Du kan finde de nyeste
kundesupportoplysninger og en
liste over ofte stillede spørgsmål
på disse websteder.
Bemærk, at hvis servicepersonale
udskifter visse dele under reparation,
kan disse blive bevaret.
Generelt
Systemet tænder ikke.
•• Sørg for, at strømkablet
er tilsluttet korrekt.
Systemet er uventet gået
i standbytilstand.
•• Dette er ikke en fejl. Systemet
går i standbytilstand automatisk
efter ca. 15 minutter, hvis det ikke
betjenes, eller der ikke er noget
lydudgangssignal (side 25).
Der er ingen lyd.
•• Juster lydstyrken.
•• Kontroller tilslutningen af
ekstraudstyret, hvis der er noget.
•• Tænd det tilsluttede udstyr.
•• Træk netledningens stik ud af
stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for systemet.
Der er kraftig brummen eller støj.
•• Flyt systemet væk fra støjkilder.
•• Tilslut systemet til en anden
stikkontakt.
•• Monter et støjfilter (købes separat)
på netledningen.
•• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
•• En støj, der genereres af
afkølingsblæserne på systemet,
kan måske høres, når systemet
er i standbytilstand eller under
afspilning. Dette er ikke en fejl.
Der er akustisk feedback.
•• Skru ned for lydstyrken.
USB-enhed
Den tilsluttede USB-enhed kan
ikke oplades.
•• Kontroller, at USB-enheden
er korrekt tilsluttet.
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
•• Hvis du tilslutter en
ikke-understøttet USB-enhed,
kan der opstå følgende problemer.
Se "Oplysninger om kompatible
enheder" (side 26).
—USB-enheden
—
genkendes ikke.
—Det
—
er ikke muligt at afspille.
—Lyden
—
springer.
—Der
—
er støj.
—Der
—
afspilles forvrænget lyd.
Der er støj, lyden springer eller
er forvrænget.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 26).
•• Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter
for systemet.
•• Selve musikdataene indeholder
støj, eller lyden er forvrænget.
Der kan være opstået støj under
musikoprettelsesprocessen
på computeren. Opret
musikdataene igen.
•• Den bithastighed, der blev anvendt
til at kode en lydfil, var lav. Send en
lydfil med højere bithastigheder til
USB-enheden.
USB-enheden genkendes ikke.
•• Sluk for systemet, og tilslut
USB-enheden igen, og tænd
derefter for systemet.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 26).
•• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se betjeningsvejledningen til USBenheden, hvordan du afhjælper
dette problem
Yderligere oplysninger
Fjernbetjeningen virker ikke.
•• Fjern forhindringerne mellem
fjernbetjeningen og enheden.
•• Flyt fjernbetjeningen tættere
på systemet.
•• Ret fjernbetjeningen mod
systemets sensor.
•• Udskift batterierne (R03/
størrelse AAA).
•• Flyt systemet væk fra
fluorescerende lys.
Der er ingen lyd.
•• USB-enheden er ikke tilsluttet
korrekt. Sluk for systemet, og tilslut
derefter USB-enheden igen.
Afspilning starter ikke.
•• Sluk for systemet, og tilslut
USB-enheden igen, og tænd derefter
for systemet.
•• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se "Oplysninger om
kompatible enheder" (side 26).
Afspilning begynder ikke fra den
første fil.
•• Indstil afspilningstilstanden til
normal afspilningstilstand ved brug
af "SongPal" (side 18).
27DA
Filer kan ikke afspilles.
•• USB-enheder, der er formateret med
et andet filsystem end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
•• Hvis du bruger en partitioneret USBenhed, er det kun filer på den første
partition, som kan afspilles.
•• Filer, som er krypteret eller beskyttet
af adgangskoder, kan ikke afspilles.
•• Filer med DRM-beskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke
afspilles på dette system.
* Dette system understøtter FAT16 og
FAT32, men nogle USB-lagerenheder
understøtter muligvis ikke alle
disse FAT-formater. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til hver
USB-lagringsenhed eller kontakte
producenten.
BLUETOOTH-enhed
Tilknytning kan ikke foretages.
•• Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på systemet.
•• Tilknytning er måske ikke
mulig, hvis der er andre
BLUETOOTH-enheder omkring
systemet. I dette tilfælde
skal du slukke for de andre
BLUETOOTH-enheder.
•• Sørg for at angive den korrekte
adgangskode, når du vælger
systemets navn (dette system)
på BLUETOOTH-enheden.
BLUETOOTH-enheden kan ikke
registrere systemet.
•• Indstil BLUETOOTH-signalet til Til
(side 17).
28DA
Tilslutning er ikke mulig.
•• Den BLUETOOTH-enhed, du har
forsøgt at tilslutte, understøtter ikke
A2DP-profilen. Den kan derfor ikke
tilsluttes til systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH-funktionen
for BLUETOOTH-enheden.
•• Opret en tilslutning fra
BLUETOOTH-enheden.
•• Tilknytningsregistreringsoplysningerne er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen.
•• Slet registreringsoplysningerne om
tilknytning for BLUETOOTH-enheden
ved at nulstille systemet til
fabriksindstillinger (side 29),
og udfør tilknytningen igen
(side 13).
Lyden stopper eller svinger op og
ned, eller forbindelsen går tabt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheden
er for langt fra hinanden.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller
en mikrobølgeovn i nærheden,
skal du flytte dem væk.
Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan
ikke høres på dette system.
•• Skru først op for lydstyrken på
din BLUETOOTH-enhed, og juster
derefter lydstyrken ved brug af
 +/–.
Der er kraftig brummen, støj eller
forvrænget lyd.
•• Hvis der er hindringer mellem
systemet og din BLUETOOTH-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
•• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller
en mikrobølgeovn i nærheden,
skal du flytte dem væk.
•• Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Party Chain- og Speaker
Add-funktionen
Party Chain-funktionen kan ikke
aktiveres.
•• Kontroller tilslutningerne
(side 20).
•• Sørg for, at alle ledningerne til lyd
er tilsluttet rigtigt.
•• Vælg en anden funktion end Audio
In-funktionen (side 22).
Party Chain-funktionen fungerer
ikke korrekt.
•• Sluk for systemet. Tænd derefter
systemet for at aktivere Party Chainfunktionen.
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille systemet
til fabriksindstillingerne.
1 Træk strømforsyningskablet
ud af stikkontakten, og sæt
det i igen, og tænd derefter
for systemet.
2 Hold FUNCTION og lydstyrken
– nede på enheden i mindst
5 sekunder.
Når alle indikatorer blinker i mere
end 3 sekunder, er alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. tilknytningsregistreringsoplysninger,
indstillet til fabriksstandarderne.
Sikkerhed
•• Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis systemet ikke skal bruges i længere
tid. Tag altid fat om stikket, når det
trækkes ud af kontakten. Træk aldrig
i selve ledningen.
•• Hvis der er trængt væske ind i systemet,
eller hvis der er faldet genstande ned
i det, skal du afbryde strømforsyningen
og lade systemet efterse af kvalificerede
teknikere, inden du anvender det igen.
•• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Om placering
•• Systemet må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
•• Vær forsigtig ved placering af systemet
på overflader, der er specialbehandlet
(f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
Opvarmning
•• Varneopbygning på systemet under drift
er normalt og er ikke grund til bekymring.
•• Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
•• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Yderligere oplysninger
Der kan ikke oprettes tilslutning til
en BLUETOOTH-enhed med systemet
i Speaker Add-funktion.
•• Efter tilslutning af to
GTK-XB7-systemer skal du udføre
tilknytningsproceduren mellem en
BLUETOOTH-enhed og systemet,
hvor -indikatoren (BLUETOOTH)
blinker. Foretag derefter
BLUETOOTH-tilslutningen.
Forholdsregler
Det indbyggede højttalersystem er ikke
magnetisk afskærmet, og billedet på
TV'er i nærheden kan få magnetiske
forvrængninger. I dette tilfælde skal du
slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter
og tænde for TV'et igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal
du flytte systemet langt væk fra TV'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller alkohol.
29DA
Om BLUETOOTH-kommunikation
•• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for en afstand af ca. 10 meter
(uhindret) mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive kortere
under følgende forhold.
—— Når en person, et metalobjekt, en væg
eller anden hindring er mellem enheder
med en BLUETOOTH-forbindelse
—— Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
—— I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
—— Områder, hvor der genereres andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheder og trådløst
LAN-udstyr (IEEE 802.11b/g) bruger
det samme frekvensbånd (2,4 GHz).
Når du bruger din BLUETOOTH-enhed
i nærheden af en enhed med trådløst LAN,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
—— Brug dette system mindst 10 meter væk
fra det trådløse LAN-udstyr.
—— Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
—— Brug dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
•• De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på dette system
og BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
—— På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
—— I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
•• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationer,
for at garantere sikre tilslutninger
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed
kan dog være utilstrækkelig afhængig
af indstillingsindholdet og andre
faktorer, så vær altid forsigtig, når du
foretager kommunikation ved brug
af BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af informationlækager
under kommunikation ved brug
af BLUETOOTH-teknologi.
30DA
•• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
•• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc.,
og de skal være certificeret til
overholdelse. Men selvom en enhed
overholder BLUETOOTH-specifikationerne,
kan der være situationer, hvor
egenskaberne eller specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt
at oprette forbindelse eller kan resultere
i andre kontrolmetoder, visning eller
betjening.
•• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Specifikationer
USB-afsnit og understøttede
lydformater
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
-port (USB):
Type A, maksimal strøm 2,1 A
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG1 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
UDGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun amerikansk model)
Venstre/højre kanal:
Begge kanaler drevet med 3 ohms
belastning, fra 120  10.000 Hz.
Nominel 30 watt pr. kanal min.
RMS-effekt med højst 0,7% total
harmonisk forvrængning fra
250 milliewatt til nominel udgang.
Højttalerafsnit
Højttalersystem:
Diskant + bas
Diskant L/R:
50 mm × 3, cone-type
Bashøjttaler:
160 mm × 2, cone-type
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Spænding 2 V, impedans 10 kilohm
Udgange
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spænding 2 V, impedans 600 ohm
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Moduleringsmetode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Understøttede codecs:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Yderligere oplysninger
Indgange
BLUETOOTH-afsnit
Den faktiske rækkevidde afhænger af
faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i nærheden
af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software mv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
1)
31DA
Generelt
Strømkrav:
Nordamerikansk model: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: Vekselstrøm 120 V
 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:
60 watt
Strømforbrug i standby:
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til slukket: 0,5 watt
(økotilstand)
Når BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til tændt: 2,8 watt
(alle trådløse netværksporte til)
Mål (ca.) (b/h/d):
330 mm × 650 mm × 340 mm
Vægt (ca.):
12 kg
Antal systemer:
1 stk.
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Vekselstrømsledning (1)
AC-stikadapter* (1) (medfølger kun
i visse områder)
* Denne stikadapter bruges ikke
i Chile, Paraguay og Uruguay.
Brug denne stikadapter i lande,
hvor det er nødvendigt.
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
32DA
Licens og
varemærkeoplysninger
Yderligere oplysninger
•• MPEG Layer-3-teknologi til
lydkodning og patenter er givet
i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
•• Windows Media er et registreret
varemærke eller et varemærke, der
tilhører Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
•• Dette produkt er beskyttet af
intellektuel ejendomsret for
Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt
uden licens fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
•• BLUETOOTH®-varemærket og
-logoer er registrerede varemærker,
der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og eventuel brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er
underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
•• N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og
i andre lande.
•• Android™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
•• Google Play™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
•• LDAC™ og LDAC-logoet er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
•• Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og
iPod er varemærker tilhørende Apple
Inc., registreret i USA og andre lande.
iPad Air og iPad mini er varemærker
tilhørende Apple Inc. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc.
•• "Made for iPod", "Made for iPhone"
og "Made for iPad" betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet
til specifikt at kunne tilsluttes til
henholdsvis iPod, iPhone eller iPad
og er certificeret af udvikleren til
at opfylde Apples standarder for
ydeevne. Apple er ikke ansvarlig
for betjeningen af denne enhed
eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør sammen med iPod,
iPhone eller iPad kan påvirke trådløs
funktionalitet.
•• Alle andre varemærker og
registrerede varemærker tilhører
deres respektive ejere. I denne
vejledning er mærkerne TM og ®
ikke angivet.
33DA
©2015 Sony Corporation
4-582-492-22(1) (DA)
Download PDF