Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT High power-lydsystem til hjemmet med BLUETOOTH®-teknologi  Betjeningsvejledning

4-485-790-13(2) (DK)
PERSONLIGT
LYDSYSTEM
Betjeningsvejledning
Introduktion
USB-afspilning
Bluetooth
Tuner
Lydjustering
Andre betjeningsmuligheder
Yderligere oplysninger
GTK-X1BT
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der
har batterier installeret, for kraftig varme,
som f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
2DK
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol
muligvis brugt sammen med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø,
som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud
af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte
batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres
til den godkendte repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal ske
til de adresser, der står anført i de separate
service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med de nødvendige
krav og andre relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Licens og varemærkeoplysninger
• iPhone og iPod touch er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at noget elektronisk tilbehør er
lavet med særligt henblik på at blive sluttet
til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er
blevet certificeret af producenten til at
opfylde Apples standarder vedrørende
ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
• N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
• © 2013 CSR plc og dets gruppefirmaer.
aptX®-mærket og aptX-logoet er
varemærker tilhørende CSR plc eller
et af dennes gruppefirmaer og kan være
registreret i en eller flere jurisdiktioner.
• Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• Google Play™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• MPEG Layer-3 teknologi til lydkodning og
patenter, der er givet i licens fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Dette produkt er beskyttet af bestemte
rettigheder til intellektuel ejendom
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller autoriseret Microsoftunderafdeling.
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører de respektive
indehavere. I denne vejledning
er ™ og ® ikke angivet.
3DK
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper ....... 5
Introduktion
Sikker opsætning af systemet ....... 8
Indstilling af uret ........................... 9
Ændring af visningstilstanden ... 10
USB-afspilning
Afspilning af en USB-enhed....... 10
Bluetooth
Om den trådløse Bluetoothteknologi ....................................... 12
Indstilling af Bluetoothlydcodecs....................................... 12
Tilslutning til en smartphone
med One-touch (NFC) ............... 13
Trådløs lytning til musik
på en Bluetooth-enhed ................ 14
Indstilling af Bluetoothstandbytilstanden......................... 16
Indstilling af Bluetoothsignalet........................................... 16
Brug af "SongPal" via
Bluetooth ....................................... 16
Tuner
Lytte til radioen............................ 17
4DK
Lydjustering
Justering af lyden..........................18
Oprettelse af en partyatmosfære
(DJ EFFECT).................................18
Angivelse af den lodrette
lydeffekt .........................................18
Andre betjeningsmuligheder
Brug af Party Chainfunktionen .....................................19
Indstilling af belysningen ............21
Brug af timere ...............................21
Brug af ekstraudstyr .....................22
Deaktivering af enhedens
knapper (Børnelås).......................22
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion ...........................22
Yderligere oplysninger
Websteder for kompatible
enheder ..........................................23
Fejlfinding .....................................23
Meddelelser ...................................26
Forholdsregler...............................27
Specifikationer ..............................28
Vejledning i dele og knapper
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller
tilsvarende navne.
Enhed
– Set oppefra
– Set forfra
Fremstikkende områder
5DK
– Set fra højre (ved vandret montering)
Bemærk
Når der trykkes på knapperne på enheden, skal du trykke på knappernes påtryk for at foretage et valg.
Men for knappen 9 skal du trykke på de fremstikkende områder som illustreret(side 5).
Fjernbetjening RM-AMU166
B BLUETOOTH (side 12, 14, 15)
Tryk for at vælge Bluetooth-funktionen.
Hold nede for at aktivere Bluetoothtilknytning under Bluetoothfunktionen.
C Enhed: FUNCTION
Fjernbetjening: FUNCTION +/–
Vælg en funktion.
D
+/– (vælg mappe)
Vælg en mappe på en USB-enhed.
E PARTY CHAIN (side 20)
Aktiver eller deaktiver Party Chainfunktionen.
F
(USB)-port (side 10, 11)
Tilslut en USB-enhed.
G
(N-mærke) (side 13)
NFC (Near Field Communication)berøringspunkt.
H x (stop)
Stop afspilningen.
Tryk to gange for at annullere
afspilning af USB-enheden.
1 ?/1 (tændt/standby)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
6DK
I m/M (hurtig tilbage/
fremadspoling)
Hold nede for at finde et punkt i et
nummer eller en fil under afspilning.
./> (gå tilbage/gå fremad)
Vælg et nummer eller en fil.
Enhed: TUNING +/–
Fjernbetjening: +/– (indstilling)
Stil ind på den ønskede radiostation
ved brug af TUNER-funktionen.
J Enhed: NX (afspil/pause)
Fjernbetjening: N* (afspil),
X (pause)
Start eller sæt afspilning på pause.
Hvis du vil genoptage afspilning af
USB-enheden, skal du trykke på
NX eller N.
K Skærmpanel
L Fjernbetjeningssensor
M Enhed: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Juster lydstyrken.
Juster DJ EFFECT-niveauet (side 18).
Du kan ikke bruge denne knap til at
justere lydstyrken, når DJ EFFECT
er aktiveret.
Fjernbetjening: VOLUME +*/–
Juster lydstyrken.
N LED SPEAKER (side 21)
Skift belysning.
S
Angiv indstillingerne.
T OPTIONS
Angiv eller afslut indstillingsmenu.
U RETURN O
Vend tilbage til det forrige valg.
V
/ / /
Vælg indstillingsmenuen eller
punkter i timermenuen.
W TUNER MEMORY (side 17)
Indstil den faste radiostation.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Vælg afspilningstilstanden for en
USB-enhed (side 10).
Vælg indstillingstilstanden (side 17).
Y REPEAT/FM MODE
Lyt til en USB-enhed, et enkelt
nummer eller en fil flere gange
(side 11).
Vælg FM-modtagelsestilstand
(mono eller stereo) (side 17).
Z SLEEP (side 21)
Indstil sleep-timeren.
wj DISPLAY (side 10)
Rediger oplysningerne på
skærmpanelet.
* Knapperne VOLUME + og N er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindskriftsprikken som referencepunkt,
når du betjener systemet.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (side 18)
Vælg DJ EFFECT-typen.
P BASS BAZUCA (side 18)
Vælg BASS BAZUCA-effekten.
Q EQ (side 18)
Vælg den forudindstillede lydeffekt.
R TIMER MENU (side 9, 21)
Indstil uret og timere.
7DK
Introduktion
Sikker opsætning af systemet
Til stikkontakten i væggen
A FM ANTENNA-stik
Find en placering og en retning, der
giver god modtagelse, når du opsætter
antennen.
Hold antennen væk fra netledningen og
USB-kablet for at forhindre forstyrrelser
på grund af støj.
Eksempel:
– AUDIO IN L/R-stik
Tilslut lydudgangsstikkene på
dit ekstraudstyr. Lyden udsendes
gennem dette system.
– PARTY CHAIN IN/OUT L/R-stik
Tilslut endnu et lydsystem for at have
fornøjelse af Party Chain-funktionen
(side 19).
Eksempel:
Træk FM-trådantennen helt
ud i vandret retning.
* Stikkontaktens udformning afhænger af land/
område.
B Lyd
Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at
foretage en tilslutning på følgende måde:
– AUDIO OUT L/R-stik
Tilslut lydindgangsstikkene på dit
ekstraudstyr.
8DK
C Strøm
Tilslut netledningen til en vægkontakt.
Der vises en demo på skærmpanelet.
Tryk på ?/1 for at starte systemet,
hvorefter demonstrationen slutter.
Hvis den medfølgende adapter på stikket
ikke passer til stikkontakten, skal
du fjerne adapteren fra stikket (kun
modeller, der er forsynet med en adapter).
Ilægning af batterier
– Lodret montering
Indsæt de to medfølgende R6-batterier
(størrelse AA), så de vender korrekt som
vist nedenfor.
Introduktion
Bemærkninger
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
• Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere
tid, skal batterierne tages ud for at forhindre
eventuelle skader forårsaget af lækkende
batterier og korrosion.
Montering af systemet
Forsigtig
Lad være med at sidde på eller skubbe til
systemet. Systemet kan vælte ned og blive
beskadiget. Sørg for at placere systemet på
en plan flade, og træf de rette forholdsregler,
især i forbindelse med børn.
Systemet kan monteres enten vandret
eller lodret. Vælg monteringstype baseret
på dine præferencer.
Indstilling af uret
– Vandret montering
Du kan ikke stille uret i strømbesparende
tilstand.
1 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU.
Hvis der vises "PLAY SET" på
skærmpanelet, skal du trykke
flere gange på / for at vælge
"CLOCK" og derefter trykke på
.
3 Tryk på
/ flere gange for at
indstille timer, og tryk derefter
på
.
4 Tryk på
/ flere gange for
at indstille minutter, og tryk
derefter på
.
9DK
Ændring af
visningstilstanden
Demonstrationen vises på skærmpanelet,
når du har tilsluttet netledningen til en
vægkontakt.
Tryk på DISPLAY flere gange, mens
systemet er slukket.
Demonstration
Skærmen ændres, og indikatoren blinker,
selv når systemet er slukket.
Ingen skærm (strømsparetilstand)
Skærmen slukkes for at spare strøm.
Timeren og uret virker fortsat internt.
Ur
Urskærmen skifter automatisk til
strømsparetilstand efter nogle få
sekunder.
USB-afspilning
Afspilning af en
USB-enhed
Følgende lydformater kan afspilles
på dette system:
– MP3: filtypenavnet ".mp3"
– WMA: filtypenavnet ".wma"
– AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4"
eller ".3gp"
– WAV: filtypenavnet ".wav"
Hvis lydfilerne har ovenstående filtype,
men ikke er i de respektive formater,
kan systemet udsende støj, eller der
kan opstå fejlfunktion.
Se webstedet nedenfor for at få
de oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 23).
1 Tilslut en USB-enhed til
-porten.
Bemærkninger
• Du kan kun bruge din iPhone/iPod
sammen med dette system via Bluetoothtilslutning.
• Du kan bruge en USB-adapter (medfølger
ikke) til at tilslutte USB-enheden til
enheden, hvis USB-enheden ikke kan
sættes i
-porten.
2 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge USB-funktionen.
3 Tryk på N for at starte afspilning.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE flere gange.
• Normal afspilning (tom): Afspil alle
lydfiler på en USB-enhed
• Mappeafspilning ("FLDR")1): Afspil
alle lydfiler i en angivet mappe på en
USB-enhed
• Vilkårlig afspilning ("SHUF")2)3): Afspil
alle lydfiler i vilkårlig rækkefølge på en
USB-enhed
10DK
1)
Du kan ikke vælge Mappeafspilning og
"
" samtidigt.
Du kan ikke vælge Vilkårlig afspilning
og Gentag afspilning samtidigt.
3) Når du slukker for systemet, ryddes den
valgte Vilkårlig afspilning-tilstand, og
afspilningstilstanden vender tilbage til
Normal ("FLDR").
2)
Sådan vælges Gentag afspilning
Bemærkninger om USB-enheden
• Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra den tilsluttede digitale
musikafspillers rækkefølge.
• Sørg for at slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
• Kompatibilitet med alle typer software til
kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis
lydfilerne på USB-enheden oprindeligt blev
kodet med inkompatibel software, kan disse
filer frembringe støj eller lyd med afbrydelser
eller kan muligvis slet ikke afspilles.
• Dette system kan genkende op til
– 256 mapper på en USB-enhed.
– 65.536 lydfiler på en USB-enhed.
– 256 lydfiler i en mappe.
Tryk på DISPLAY flere gange,
mens systemet er tændt.
Du kan se følgende oplysninger:
• Den medgåede afspilningstid, filnavn
og mappenavn.
• Titlen, kunstneren og albumoplysninger.
Bemærkninger
• Samlet afspilningstid for en USB-enhed
vises ikke.
• Følgende vises ikke korrekt:
– medgået afspilningstid for en MP3-fil, der
er kodet med VBR (variabel bithastighed).
– mappe- og filnavne, der ikke følger ISO9660
niveau 1, niveau 2 eller Joliet i udvidet
format.
• ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises,
når ID3 version 1 og version 2-tags bruges
(visning af ID3 version 2-tagoplysninger
har prioritet, når der både bruges ID3
version 1- og version 2-tags til en enkelt
MP3-fil).
USB-afspilning
Tryk på REPEAT flere gange.
•
: Gentag afspilning af alle lydfiler
på en USB-enhed eller i en mappe
•
: Gentag afspilning af en lydfil
Sådan vises oplysninger på
skærmpanelet
Sådan bruges systemet som
batterioplader
Du kan bruge batteriet som en
batterioplader for USB-enheder,
der har en genopladningsfunktion,
når systemet er tændt.
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge USB-funktionen.
Opladningen begynder, når USBenheden er tilsluttet korrekt til
porten. Opladningsstatussen vises
på skærmpanelet på USB-enheden.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til USBenheden.
11DK
Bluetooth
Om den trådløse
Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi, der
aktiverer trådløs datakommunikation
mellem digitale enheder. Trådløs
Bluetooth-teknologi kan bruges inden
for et område på ca. 10 meter.
Understøttet Bluetooth-version,
profiler og codecs
Understøttet Bluetooth-version:
• Bluetooth Standard version 3.0
Understøttede Bluetooth-profiler:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede Bluetooth-codecs:
• SBC (Underbånds-codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren lyser eller
blinker blåt for at angive Bluetoothstatussen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Bluetooth-standby
Blinker langsomt
Bluetooth-tilknytning
Blinker hurtigt
Bluetooth-tilslutning er Lyser
oprettet
12DK
Indstilling af Bluetoothlydcodecs
Du kan modtage data i AAC- eller aptXcodecformat fra en Bluetooth-enhed.
1 Tryk på BLUETOOTH på enheden
for at vælge Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
2 Tryk på OPTIONS.
3 Tryk på / flere gange for at
vælge "BT AAC" eller "BT APTX",
og tryk derefter på
.
4 Tryk på
/ flere gange for at
vælge "ON" eller "OFF", og tryk
derefter på
.
• ON: Aktiver modtagelse i AACeller aptX-codecformat, hvis der er
valgt henholdsvis "BT AAC" eller
"BT APTX2" i trin 3.
• OFF: Modtag i SBC-codecformat.
Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på OPTIONS.
Bemærkninger
• Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis der
er valgt AAC eller aptX. Hvis du ikke kan
lytte til AAC eller aptX-lyd fra enheden,
skal du vælge "OFF".
• Hvis du ændrer denne indstilling, når
systemet er tilsluttet til en Bluetooth-enhed,
vil Bluetooth-enheden blive afbrudt. Hvis du
vil oprette tilslutning til Bluetooth-enheden,
skal du udføre Bluetooth-tilslutningen igen.
• Hvis lyden afbrydes i AAC-codecformat, skal
du vælge "OFF" for at annullere indstillingen.
I denne situation kræver systemet SBC-codec.
Tilslutning til en
smartphone med
One-touch (NFC)
Hvad er "NFC"?
Når du berører systemet med en NFCkompatibel smartphone, gør systemet
automatisk følgende:
– tændes i Bluetooth-funktion.
– afslutter tilknytning.
– fuldfører Bluetooth-tilslutningen.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFCfunktion (OS: Android 2.3.3 eller
nyere, bortset fra Android 3.x)
2 Start "NFC Easy Connect"-appen på
din smartphone.
Kontroller, at appskærmen vises.
3 Berør N-mærket-på systemet med
din smartphone, indtil din
smartphone vibrerer.
Bluetooth
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem digitale
forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner
og IC-tags. Takket være NFC-funktionen,
kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre det angivne
berøringspunkt på de NFC-kompatible
enheder.
• Afhængig af din smartphone kan du bruge
NFC-funktionen uden at installere appen.
I denne situation er betjening og
specifikationer anderledes. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen
til din smartphone.
1 Download og installer "NFC Easy
Connect"-appen.
Download den gratis Android-app fra
Google Play ved at søge efter "NFC
Easy Connect" eller få adgang til den
ved at bruge den todimensionelle kode
nedenfor. Der kan være gebyrer for
datakommunikation.
Todimensional kode* til direkte
adgang
* Brug en todimensional kodelæserapp.
Bemærkninger
• Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle
lande/områder.
Fuldfør tilslutningen ved at følge
vejledningen på smartphonen.
Når Bluetooth-tilslutningen er
oprettet, stopper BLUETOOTHindikatoren med at blinke og forbliver
tændt. Navnet på Bluetooth-enheden
vises på skærmpanelet.
Du kan skifte lydkildde fra
smartphonen til en anden NFCkompatibel Bluetooth-enhed.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
Bluetooth-enheden.
13DK
Tip
Hvis tilknytning og Bluetooth-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din
smartphone langsomt over N-mærket.
– Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du
bruger et kommercielt tilgængeligt
smartphone-etui.
Sådan afspiller du musik fra
smartphonen
Start afspilning af en lydkilde på din
smartphone. Se betjeningsvejledningen
til din smartphone for at få oplysninger
om afspilning.
for at vælge Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
Bemærk
Hvis systemet er tilsluttet til en Bluetoothenhed, skal du trykke på BLUETOOTH
for at afbryde Bluetooth-enheden.
3 Hold BLUETOOTH nede på
enheden i over 2 sekunder.
"PAIRING" blinker hurtigt på
skærmpanelet.
4 Udfør tilknytningsproceduren
Sådan frakobles smartphonen
på Bluetooth-enheden.
Lad smartphonen berører N-mærket på
systemet igen.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
Bluetooth-enheden.
Trådløs lytning til musik
på en Bluetooth-enhed
Du kan lytte til musik fra din Bluetoothenhed via en trådløs forbindelse.
Se webstedet for at få oplysninger om
kompatible Bluetooth-enheder (side 23).
Tilknytning af dette system med
en Bluetooth-enhed
Tilknytning er en procedure, hvor
Bluetooth-enheder registrerer hinanden
i forvejen. Når tilknytningen er
gennemført, er det ikke nødvendigt at
udføre den igen. Hvis din enhed er en
NFC-kompatibel smartphone, er den
manuelle tilknytningsproces ikke
nødvendig.
1 Placer Bluetooth-enheden inden
for 1 meter fra systemet.
14DK
2 Tryk på BLUETOOTH på enheden
5 Vælg "SONY:GTK-X1BT" på
skærmen på Bluetooth-enheden.
Hvis der kræves en adgangskode på
Bluetooth-enheden, skal du indtaste
"0000".
6 Udfør Bluetooth-tilslutning på
Bluetooth-enheden.
Når tilknytning er fuldført, og
Bluetooth-tilslutningen er oprettet,
vises navnet på Bluetooth-enheden
på skærmpanelet.
Afhængig af Bluetooth-enheden starter
tilslutningen muligvis automatisk,
når tilknytning er fuldført.
Du kan kontrollere Bluetoothenhedens adresse ved at trykke
på DISPLAY flere gange.
Bemærkninger
• Du kan tilknytte op til 9 Bluetooth-enheder.
Hvis der tilknyttes en 10. Bluetooth-enhed,
slettes den ældste tilknyttede enhed.
• Adgangskoden kan afhængigt af enhed være
betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN
code", "PIN number" eller "Password" osv.
• Systemets tilknytningsstandbystatus
annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis
tilknytningen ikke lykkes, skal du gentage
fra trin 1.
• Hvis du vil oprette tilknytning til endnu en
Bluetooth-enhed, skal du gentage trin 1 til 6.
Sådan annulleres
tilknytningshandlingen
Hold BLUETOOTH nede på enheden
i 2 sekunder eller mere, indtil der vises
"BT AUDIO" på skærmpanelet.
Afspilning af musik fra en
Bluetooth-enhed
1 Tryk på BLUETOOTH på enheden
for at vælge Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
2 Opret en tilslutning med
Bluetooth-enheden.
Den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed
tilsluttes automatisk.
Udfør Bluetooth-tilslutningen fra
Bluetooth-enheden, hvis enheden
ikke er tilsluttet.
Når tilknytning er etableret, vises
navnet på Bluetooth-enheden på
skærmpanelet.
• Når systemet ikke er tilsluttet til nogen
Bluetooth-enhed, opretter systemet
automatisk tilslutning til den sidst tilsluttede
Bluetooth-enhed, når du trykker på N.
• Hvis du prøver at tilslutte endnu en
Bluetooth-enhed til systemet, bliver den
aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed afbrudt.
Sådan afbrydes Bluetooth-enheden
Tryk på BLUETOOTH på enheden.
Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.
Afhængig af Bluetooth-enheden kan
Bluetooth-tilslutningen automatisk blive
afbrudt, når du stopper afspilning.
Sletning af alle tilknytningssregistreringsoplysninger
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
Bluetooth
Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved at
tilslutte systemet med en Bluetooth-enhed
ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
– Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheden er aktiveret.
– Tilknytning er gennemført.
Bemærkninger
1 Tryk på BLUETOOTH for at vælge
Bluetooth-funktionen.
Der vises "BT AUDIO" på
skærmpanelet.
Hvis systemet er tilsluttet til en
Bluetooth-enhed, vises navnet på
Bluetooth-enheden på skærmpanelet.
Tryk på BLUETOOTH for at afbryde
tilslutningen til Bluetooth-enheden.
2 Tryk på LED SPEAKER i ca.
3 sekunder, men du holder x nede.
Der vises "BT HIST" og "CLEAR"
på skærmpanelet, og alle
tilslutningsoplysninger slettes.
3 Tryk på N for at starte
afspilningen.
Afhængig af Bluetooth-enheden skal
– du muligvis trykke på N to gange.
– du muligvis starte afspilning af en
lydkilde på Bluetooth-enheden.
15DK
Indstilling af Bluetoothstandbytilstanden
Bluetooth-standbytilstanden gør det
muligt at tænde systemet automatisk,
når du opretter Bluetooth-tilslutningen
fra en Bluetooth-enhed.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for
Bemærkninger
• Du kan ikke udføre følgende, når Bluetoothsignalet er indstillet til slukket:
– Tilknytte en Bluetooth-enhed
– Slette alle tilknytningsoplysninger
– Bruge "SongPal" via Bluetooth
• Når Bluetooth-signalet er indstillet til slukket,
kan dette system ikke registreres, og der
kan ikke oprettes tilslutning fra en anden
Bluetooth-enhed.
• Hvis du berører systemet med en NFCkompatibel smartphone eller indstiller
Bluetooth-standbytilstanden til tændt,
indstilles Bluetooth-signalerne automatisk.
at vælge "BT STBY", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF".
4 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Når Bluetooth-standbytilstanden er
indstillet til tændt, venter systemet
på en Bluetooth-tilslutning, selv når
systemet er slukket. Når der er oprettet
en Bluetooth-tilslutning, tændes
systemet automatisk.
Bemærk
Systemet kan ikke skifte til
Bluetooth-standbytilstand, hvis
tilknytningsregistreringsoplysningerne
er slettet.
Indstilling af Bluetoothsignalet
Du kan oprette tilslutning til systemet
fra en tilknyttet Bluetooth-enhed i alle
funktioner, når Bluetooth-signalet er
indstillet til tændt. Bluetooth-signaler
er som standard tændt.
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
Tryk på BLUETOOTH i ca. 3 sekunder,
men du holder x nede.
Der vises "BT ON" eller "BT OFF" på
skærmpanelet.
16DK
Brug af "SongPal"
via Bluetooth
Om app
Der findes en dedikeret app til denne
model på både Google Play og i App Store.
Søg efter "SongPal", og download den
gratis app for at finde ud af mere om de
praktiske funktioner.
Bluetooth-teknologi fungerer med
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS og
iPod touch (5. generation), iPod touch
(4. generation).
Tuner
Lytte til radioen
1 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge FM-bånd.
2 For automatisk søgning:
Du kan gemme op til 20 FM-stationer
som dine foretrukne stationer.
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY.
Nummer på fast station
3 Tryk på +/– flere gange for at vælge
nummeret på en fast station,
og tryk derefter på
.
Der vises "COMPLETE" på
skærmpanelet. Stationen er lagret.
Tuner
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil "AUTO" lyser på skærmpanelet.
Tryk derefter på +/–.
Søgningen stopper automatisk, når der
er stillet ind på en station. "TUNED" og
"ST" (kun for FM-stereoprogrammer)
lyser i skærmpanelet.
Hvis "TUNED" ikke lyser, og
søgningen ikke stopper, skal du trykke
på x for at stoppe søgningen. Foretag
derefter manuel indstilling (nedenfor).
Forudindstilling af radiostationer
Manuel indstilling:
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil "AUTO" og "PRESET"
forsvinder fra skærmpanelet.
Tryk derefter på +/– flere gange for
at stille ind på den ønskede station.
Sådan stilles der ind på en fast station
Tryk på TUNING MODE flere gange,
indtil "PRESET" lyser på skærmpanelet.
Tryk derefter på +/– flere gange for at
vælge nummeret på en ønsket fast station.
Bemærk
Når du stiller ind på en FM-station, der leverer
RDS-tjenester, vises der oplysninger som
servicenavnet eller stationsnavnet på
udsendelsen.
Du kan kontrollere RDS-oplysningerne
ved at trykke på DISPLAY flere gange.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FMstereostation, skal du trykke på FM MODE flere
gange, indtil "MONO" lyser på skærmpanelet.
17DK
Sådan deaktiveres effekten
Lydjustering
Tryk på den valgte effektknap igen.
Justering af lyden
Hvis du vil
Udfør følgende
Forstærke bassen Tryk på BASS BAZUCA.
og skabe en
kraftigere lyd
Vælge en
forudindstillet
lydeffekt
Tryk på EQ flere gange.
Hvis du vil annullere den
faste lydeffekt, skal du
trykke på EQ flere gange
for at vælge "FLAT".
Oprettelse af en
partyatmosfære
(DJ EFFECT)
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
1 Tryk på FLANGER, ISOLATOR,
PHASER eller PAN.
Den valgte knap lyser og effekten
aktiveres.
• FLANGER: Opret en dyb
flangereffekt, der minder
om drønet fra et jetfly.
• ISOLATOR: Isoler et specifikt
frekvensbånd ved at justere de andre
frekvensbånd. Hvis du f.eks. ønsker
at fokusere på sangstemmer.
• PHASER: Opret en række peak- og
trough-værdier i frekvensspektret
som i en brusende effekt.
• PAN: Opret en fornemmelse af,
at lyden flytter rundt mellem
højttalernes venstre og højre kanaler.
2 Drej DJ CONTROL +/– for justere
effektniveauet.
18DK
Bemærkninger
• DJ EFFECT slukkes automatisk, når
du slukker for systemet eller ændrer
funktionen eller tunerbåndet.
• Du kan ikke bruge VOLUME/DJ
CONTROL +/– til at justere lydstyrken, når
DJ EFFECT er aktiveret. Tryk på VOLUME
+/– på fjernbetjeningen for at justere
lydstyrken.
Angivelse af den lodrette
lydeffekt
Du kan indstille lydeffekten til at skifte
automatisk i henhold til den måde,
systemet er monteret.
Hvis det monteres vandret, udsender
systemet stereolydeffekt.
Hvis det monteres lodret, forbedrer den
øverste højttaler mellemområdefrekvensen,
mens den nederste højttaler forbedrer
lavområdefrekvensen.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for at
vælge "VERTICAL SOUND", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for at
vælge "AUTO" eller "OFF", og tryk
derefter på
.
Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på OPTIONS.
Når du opretter tilslutning A
Andre betjeningsmuligheder
Brug af Party Chainfunktionen
Du kan tilslutte flere lydsystemer i en
kæde for at skabe et mere interessant
partymiljø og for at frembringe højere
lydoutput.
Aktiver et system i kæden til at være
"Party Host", og del musikken. Andre
systemer bliver "Party Guest" og afspiller
den samme musik som "Party Host".
• Ethvert system kan blive en Party Host
i denne tilslutning.
• Du kan vælge en ny Party Host, når
Party Chain-funktionen er aktiveret.
Du finder flere oplysninger i "Sådan
vælges en ny Party Host" (side 20).
• I denne tilslutning skal det sidste system
tilsluttes det første system.
B Hvis et af systemerne ikke er
udstyret med Party Chainfunktionen
Første system
Opsætning af Party Chain
A Hvis alle systemer er udstyret med
Party Chain-funktionen
Første system
Andet system
Fortsæt tilslutningen indtil det sidste
system
Sidste system
Andet system
Når du opretter tilslutning B
Fortsæt tilslutningen indtil det sidste
system
Sidste system
• Du kan tilslutte systemet, der ikke er
udstyret med Party Chain-funktionen,
som det sidste system. Sørg for at vælge
den funktion, der svarer til "AUDIO
IN"-stikkene på det sidste system.
• Du skal vælge det første system som
Party Host, så alle systemer afspiller
den samme musik, når Party Chainfunktionen er aktiveret.
• I denne tilslutning skal det sidste system
ikke forbindelse med det første system.
Lydindstilling/Andre betjeningsmuligheder
Du kan opsætte en Party Chain ved
at forbinde alle systemer ved brug af
lydkabler (medfølger ikke).
Før tilslutning af kablerne skal du
sørge for at frakoble netledningen.
19DK
Opleve Party Chain
Udfør følgende procedure for at aktivere
Party Chain-funktionen.
1 Sæt netledningen i, og tænd for
alle systemer.
2 Juster lydstyrken på hvert system.
3 Aktiver Party Chain-funktionen
på det system, som du ønsker
skal være Party Host.
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge funktionen (bortset fra
AUDIO IN), og start derefter
afspilningen.
Tryk på PARTY CHAIN på enheden.
Der vises "PARTY" og "CHAIN" to
gange på skærmpanelet. Alle systemer
afspiller den samme musik som Party
Host.
Bemærkninger
• Afhængigt af det samlede antal systemer, som
du har tilsluttet, bruger Party Guest noget tid,
før det begynder at afspille musikken.
• Ændring af lydstyrkeniveauet og lydeffekten
på Party Host vil ikke påvirke outputtet på
Party Guest.
• Party Guest fortsætter med at afspille
musikkilden som Party Host, selv når du
ændrer funktionen på Party Guest. Du kan
dog justere lydstyrken og ændre lydeffekten
på Party Guest.
• Det system, der ikke er udstyret med Party
Chain-funktionen, kan ikke være Party Host.
• Hvis du ønsker oplysninger om betjening af
det andet system, kan du se i
betjeningsvejledningerne til systemet.
Sådan vælges en ny Party Host
Når du opretter tilslutning A, kan du
vælge et andet system som ny Party Host.
Gentag trin 3 af "Opleve Party Chain" på
det system, som du ønsker skal være en ny
Party Host.
Den aktuelle Party Host bliver automatisk
Party Guest. Alle systemer afspiller den
samme musik som den nye Party Host.
20DK
Bemærkninger
• Du kan kun vælge et andet system som Party
Host, når alle systemerne har fuldført Party
Chain-funktionen.
• Gentag dette trin, hvis det valgte system ikke
ændres til ny Party Host efter nogle få
sekunder.
Sådan deaktiveres Party Chain
Tryk på PARTY CHAIN på enheden,
der er Party Host.
Bemærk
Gentag dette trin, hvis systemet ikke deaktiverer
Party Chain efter nogle få sekunder.
Opsætning af Party Chainlydtilstand
Du kan indstille lydtilstanden, når
Party Chain-funktionen er aktiveret.
For at opnå optimal lydeffekt i et
partymiljø skal du indstille systemerne
i venstre side af lokalet til kun at udsende
lyd i den venstre kanal og systemer i højre
side til kun at udsende lyd i højre kanal.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for at
vælge "P.CHAIN MODE", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for at
vælge "STEREO", "RIGHT CH" eller
"LEFT CH", og tryk derefter på
.
• STEREO: Udsend stereolyden.
• RIGHT CH: Udsend monolyd fra
højre kanal.
• LEFT CH: Udsend monolyd fra
venstre kanal.
Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på OPTIONS.
Indstilling af belysningen
Du kan vælge en belysning blandt en
række belysningsmønstre. Belysningen
opretter belysningseffekter baseret på
musikkilden.
Tryk på LED SPEAKER flere gange.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
mønsteret.
Sådan slukkes belysningen
Tryk på LED SPEAKER flere gange for at
vælge "LED OFF".
Bemærk
Hvis belysningen blænder, kan du tænde for
lokalebelysningen eller slukke belysningen.
Brug af timere
Sleep-timer
Du kan falde i søvn, mens du lytter til
musik. Systemet slukkes automatisk
på det forudindstillede tidspunkt.
Tryk flere gange på SLEEP.
Hvis du vil annullere sleep-timeren,
skal du trykke på SLEEP flere gange
for at vælge "OFF".
Tip
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende
tid, før systemet slukker.
Du kan aktivere tuneren og USB-enheden
på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar, og tryk derefter
på VOLUME +/– for at justere
lydstyrken.
2 Tryk på TIMER MENU.
3 Tryk på / flere gange for at
vælge "PLAY SET", og tryk derefter
på
.
4 Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk på / flere gange for at
indstille time/minut, og tryk derefter
på
.
5 Benyt den samme fremgangsmåde
som i trin 4 ved indstilling af tiden
til at stoppe afspilningen.
6 Tryk på
/ flere gange for at
vælge den ønskede lydkilde,
og tryk derefter på
.
7 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Sådan kontrolleres timerindstillingen,
og sådan aktiveres timeren igen
1 Tryk på TIMER MENU.
Andre betjeningsmuligheder
Systemet har 2 timerfunktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleep-timeren
førsteprioritet.
Afspilningstimer
"TIMERSEL" blinker hurtigt på
skærmpanelet.
2 Tryk på .
3 Tryk på / flere gange for at vælge
"PLAY SEL", og tryk derefter på
.
Sådan annulleres timeren
Gentag ovenstående procedure, og vælg
"OFF" i trin 3, og tryk derefter på
.
21DK
Bemærkninger
• Systemet tændes før det forudindstillede
tidspunkt. Hvis systemet aktiveres på
et forudindstillet tidspunkt, eller hvis
"STANDBY" blinker på skærmpanelet,
vil afspilningstimeren ikke afspille.
• Du må ikke betjene systemet fra det tidspunkt,
hvor der tændes for systemet, og indtil
afspilningen starter.
Du kan betjene systemet med knapperne
på fjernbetjeningen.
Du kan annullere ved at holde x på
enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil
der vises "CHILD" og "LOCK OFF" på
skærmpanelet.
Bemærk
Funktionen Børnelås annulleres, når du tager
netledningen ud.
Brug af ekstraudstyr
1 Tryk på VOLUME – flere gange,
indtil der vises "VOL MIN" på
skærmpanelet.
2 Tilslut et ekstraudstyr (side 8).
3 Tryk på FUNCTION +/– flere gange
for at vælge AUDIO IN-funktionen.
4 Start afspilning af det tilsluttede
udstyr.
5 Tryk på VOLUME + flere gange for
at justere lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand
automatisk, hvis lydstyrken på det tilsluttede
udstyr er for lav. Juster lydstyrken på udstyret.
Oplysninger om, hvordan du deaktiverer den
automatiske standbyfunktion, finder du under
"Indstilling af den automatiske
standbyfunktion" (side 22).
Deaktivering af enhedens
knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen ?/1) for at forhindre forkert
betjening, f.eks. på grund af børns leg.
Hold x nede på enheden i over
5 sekunder.
Der vises "CHILD" og "LOCK ON"
på skærmpanelet.
22DK
Indstilling af den
automatiske
standbyfunktion
Systemet har en automatisk
standbyfunktion. Med denne funktion
skifter systemet til standbytilstand
automatisk efter ca. 15 minutter,
hvis det ikke betjenes eller der ikke
er noget lydudgangssignal.
Den automatiske standbyfunktion
er som standard slået til.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på / flere gange for
at vælge "AutoSTBY", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på
/ flere gange for
at vælge "ON" eller "OFF".
Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på OPTIONS.
Bemærkninger
• Meddelelsen "AutoSTBY" blinker på displayet
i ca. 2 minutter, før systemet skifter til
standbytilstand.
• Den automatiske standbyfunktion fungerer
ikke, når tunerfunktionen anvendes.
• Systemet kan ikke skifte til standbytilstand
automatisk i følgende tilfælde:
– Når der registreres et lydsignal.
– Under afspilning af lydfiler.
– Når den forudindstillede afspilningstimer
eller sleep-timer er aktiv.
Yderligere oplysninger
Websteder for kompatible
enheder
Se webstederne nedenfor for at få de
seneste oplysninger om kompatible
USB-enheder og Bluetooth-enheder.
Kunder i Latinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Kunder i USA:
<http://esupport.sony.com/>
Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
Fejlfinding
Generelt
Systemet er uventet gået
i standbytilstand.
• Dette er ikke en fejl. Systemet går
i standbytilstand automatisk efter ca.
15 minutter, hvis det ikke betjenes,
eller der ikke er noget lydudgangssignal
(side 22).
Uret eller timerindstillingen er
annulleret.
• Netledningen er taget ud, eller der har
været en strømfejl. Indstil uret (side 9)
og timeren (side 21) igen.
Der er ingen lyd.
• Juster lydstyrken.
• Kontroller tilslutningen af
ekstraudstyret, hvis der er noget
(side 8).
• Tænd det tilsluttede udstyr.
Der er kraftig brummen eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilder.
• Tilslut systemet til en anden
stikkontakt.
• Monter et støjfilter (købes separat) på
strømkablet.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Bemærk, at hvis servicepersonale
udskifter visse dele under reparation,
kan disse blive bevaret.
Timeren virker ikke.
Hvis der vises "PROTECT" og "EXX"
(X er et tal) på skærmpanelet
Tag straks netledningen ud af
stikkontakten.
• Kontroller, om der er noget, der
blokerer ventilationsåbningerne
på enheden.
• Fjern den tilsluttede USB-enhed.
Sørg for, at der ikke er problemer
med USB-enheden.
Når du har kontrolleret ovennævnte
punkter og løst eventuelle problemer,
skal du sætte netledningen i igen
og tænde for systemet. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
• Kontroller timerindstillingen, og angiv
det korrekte tidspunkt (side 21).
• Annuller sleep-timerfunktionen
(side 21).
Fjernbetjeningen virker ikke.
Yderligere oplysninger
Hvis du støder på et problem med
systemet, skal du se efter problemet på
tjeklisten nedenfor og forsøge at løse
problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet fortsætter.
• Fjern forhindringerne mellem
fjernbetjeningen og enheden.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på enheden.
• Ret fjernbetjeningen mod enhedens
sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Flyt enheden væk fra fluorescerende lys.
Der vises "CHILD" og "LOCK", når du
trykker på en knap på enheden.
• Indstil børnelåsfunktionen til fra
(side 22).
23DK
USB-enhed
Der er ingen lyd.
• USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter for
systemet.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
• Du bruger en ikke-understøttet
USB-enhed. Se webstedet for at
få oplysninger om kompatible
USB-enheder (side 23).
• Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter
for systemet.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Der kan
være opstået støj under oprettelsen af
musikdataene på grund af forhold på
computeren. Opret musikdataene igen.
• Den bithastighed, der blev anvendt til at
kode lydfilerne, var lav. Send lydfiler,
der er kodet ved højere bithastighed,
til USB-enheden.
Der vises "READING" i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen starter.
• Indlæsningen kan tage lang tid
i følgende tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer
på USB-enheden.
– Filstrukturen er ekstrem kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Der vises "OVER CURRENT".
• Der er registreret et problem med
styrken af den elektriske strøm fra
porten. Sluk systemet, og fjern USBenheden fra porten. Kontroller, at der
ikke er noget galt med USB-enheden.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis dette mønster stadig vises.
24DK
Fejlbehæftet skærm.
• De data, der er lagret på USB-enheden
kan være blevet ødelagt. Send
musikdataene til USB-enheden igen.
• De tegnkoder, der kan vises af systemet,
er begrænset til tal og bogstaver. Andre
tegn, som ikke kan vises, vises som "_".
USB-enheden genkendes ikke.
• Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter for
systemet.
• Se webstedet for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder (side 23).
• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
I betjeningsvejledningen til USBenheden kan du se, hvordan du
afhjælper dette problem.
Afspilning starter ikke.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen. Tænd derefter systemet.
• Se webstedet for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder (side 23).
Afspilning begynder ikke fra den
første fil.
• Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilning (side 10).
Lydfilen kan ikke afspilles.
• MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke
afspilles.
• Nogle AAC-filer afspilles måske ikke
korrekt.
• En AAC-fil med en videostream kan
ikke afspilles.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless og Professional-format kan
ikke afspilles.
• USB-enheder, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
• Hvis du bruger en partitioneret USBenhed, kan der kun afspilles lydfiler fra
den første partition.
• Systemet kan kun afspille til og med
niveau 8 i et mappehierarki.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder, kan ikke afspilles.
• Filer, der er DRM-beskyttede (Digital
Rights Management), kan ikke afspilles
på dette system.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32,
men nogle USB-enheder understøtter måske
ikke alle disse FAT. Hvis du ønsker
oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen
til USB-enheder eller kontakte producenten.
Bluetooth-enhed
Tilknytning kan ikke foretages.
• Flyt Bluetooth-enheden tættere på
systemet.
• Tilknytning er måske ikke mulig, hvis
der er andre Bluetooth-enheder
omkring systemet. I dette tilfælde skal
du slukke for de andre Bluetoothenheder.
• Sørg for at indtaste den korrekte
adgangskode på Bluetooth-enheden.
Bluetooth-enheden kan ikke registrere
denne enhed, eller der vises "BT OFF"
på skærmpanelet.
Tilslutning er ikke mulig.
• Den Bluetooth-enhed, du har forsøgt
at tilslutte, understøtter ikke A2DPprofilen. Den kan derfor ikke tilsluttes
til systemet.
• Aktiver Bluetooth-funktionen for
Bluetooth-enheden.
• Opret en tilslutning fra Bluetoothenheden.
• Tilknytningsoplysningerne er blevet
slettet. Udfør tilknytningsproceduren
igen.
• Slet tilknytningsregistreringsoplysningerne for en Bluetooth-enhed,
og udfør tilknytningen igen.
• Systemet og Bluetooth-enheden er for
langt fra hinanden.
• Hvis der er hindringer mellem systemet
og din Bluetooth-enhed, skal du fjerne
eller undgå disse.
• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder
eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte dem væk.
Lyden af din Bluetooth-enhed kan ikke
høres på dette system.
• Forøg først lydstyrken på din Bluetoothenhed, og juster derefter lydstyrken ved
brug af VOLUME +/–.
Der er kraftig brummen eller
forvrænget lyd.
• Hvis der er hindringer mellem systemet
og din Bluetooth-enhed, skal du fjerne
eller undgå disse.
• Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder
eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte dem væk.
• Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede Bluetooth-enhed.
Tuner
Der er alvorlig brummen eller støj,
eller stationerne kan ikke modtages.
("TUNED" eller "ST" blinker hurtigt på
skærmpanelet).
Yderligere oplysninger
• Indstil Bluetooth-signalet til "BT ON"
(side 16).
Lyden stopper eller svinger op og ned,
eller forbindelsen går tabt.
• Tilslut antennen korrekt.
• Skift antenneplacering og retning,
for at opnå en god modtagelse.
• Tilslut en kommercielt tilgængelig
ekstern antenne.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
25DK
Party Chain
Party Chain-funktionen kan ikke
aktiveres.
• Kontroller tilslutningen (side 19).
• Sørg for, at alle lydledningerne er
tilsluttet rigtigt.
"PARTY" og "CHAIN" blinker på
skærmpanelet.
• AUDIO IN-funktionen vælges under
Party Chain-funktionen. Tryk på
FUNCTION +/– flere gange for
at vælge en anden funktion.
• Genstart systemet.
Party Chain-funktionen fungerer
ikke korrekt.
• Sluk for systemet. Tænd derefter
systemet, og aktiver Party Chainfunktionen.
Sådan nulstilles systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille systemet
til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på enheden til at foretage
denne handling.
1 Tag netledningen ud, og sæt den
i igen.
2 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
3 Mens du holder x inde, skal du trykke
på FUNCTION i ca. 3 sekunder.
"RESET" vises på skærmpanelet.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. faste radiostationer, timere og
uret nulstilles til fabriksindstillingerne.
Meddelelser
En af følgende meddelelser kan blive vist
eller blinker på skærmpanelet under
betjeningen.
CHILD LOCK
Funktionen Børnelås er aktiveret.
CONNECT
Dette system tilsluttes til den sidst
tilsluttede enhed under Bluetoothfunktionen.
ERROR
USB-enheden kunne ikke genkendes,
eller der er en ukendt enhed tilsluttet.
GUEST
Systemet bliver en Party Guest, når
Party Chain-funktionen er aktiveret.
HOST
Systemet bliver en Party Host, når
Party Chain-funktionen er aktiveret.
NoDEVICE
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed.
NO TRACK
Der er ingen fil, som kan afspilles,
i systemet.
NOT SUPPORT
En ikke-understøttet USB-enhed
er tilsluttet, eller USB-enheden er
tilsluttet gennem en USB-hub.
PAIRING
Systemet er i tilknytningstilstand.
READING
Systemet læser oplysninger på USBenheden. Nogle betjeninger er ikke
tilgængelige.
TIME NG
Afspilningstimerens tænd- og sluk-tid
er ens.
26DK
Rengøring af kabinettet
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud
af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade systemet
efterse af kvalificerede teknikere, inden du
anvender det igen.
• (Til kunder i USA)
Det ene stikben er bredere end det andet af
sikkerhedsmæssige årsager, og det kan kun
sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du
ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten,
skal du kontakte din forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Om placering
Om opbygning af varme
• Selvom enheden bliver varm under drift, er
det normalt og er ikke grund til bekymring.
• Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet
kan være blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth-enheder bør bruges inden for en
afstand af ca. 10 meter (uhindret) mellem
dem. Det effektive kommunikationsområde
kan blive kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt, en
væg eller anden hindring mellem enheder
med en Bluetooth-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst LAN
– I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
• Bluetooth-enheder og trådløst LAN (IEEE
802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd
(2,4 GHz). Når du bruger din Bluetooth-enhed
i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis
dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
– Prøv at oprette forbindelse mellem dette
system og en Bluetooth-enhed, når du er
mindst 10 meter væk fra det trådløse LANudstyr.
– Sluk for strømmen til det trådløse LANudstyr, når du bruger din Bluetooth-enhed
inden for 10 meter.
• De radiobølger, der udsendes af dette system,
kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da
denne interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på dette
system og Bluetooth-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer samt på alle steder, hvor der
kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Yderligere oplysninger
• Systemet må ikke placeres hældende eller på
et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet,
beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er
tilstrækkelig ventilation, eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys
eller andet skarpt lys.
• Vær forsigtig ved placering af systemet på
overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter
eller misfarvning af overfladen.
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondens på
linserne i enheden, og det kan forårsage fejl.
I sådanne situationer skal du lade systemet
være slukket, indtil fugten er fordampet.
Rengør systemet med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Om højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke
magnetisk afskærmet, og billedet på TV'er i
nærheden kan få magnetiske forvrængninger.
I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du
flytte systemet langt væk fra TV'et.
27DK
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationen som et middel til at
garantere sikkerhed under kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og andre
faktorer, så vær altid forsigtig, når du
foretager kommunikation ved brug af
Bluetooth-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig
for skader eller andet tab som er resultat af
informationslækager under kommunikation
ved brug af Bluetooth-teknologi.
• Bluetooth-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle Bluetoothenheder, der har samme profil som dette system.
• Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette system,
skal overholde de Bluetooth-specifikationer,
som er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
deres overholdelse skal være certificeret. Men
selvom en enhed overholder Bluetoothspecifikationerne, kan der være situationer,
hvor karakteristika eller specifikationerne i
Bluetooth-enheden gør det umuligt at oprette
forbindelse, eller kan resultere i andre
kontrolmetoder, visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den Bluetoothenhed, der er tilsluttet dette system,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
Specifikationer
SPECIFIKATIONER FOR
LYDEFFEKT
UDGANGSEFFEKT OG SAMLET
HARMONISK FORVRÆNGNING:
(Kun modeller i USA)
Begge kanaler drevet med 6 ohms
belastning, fra 120 – 10.000 Hz. Nominel
75 watt pr. kanal minimum RMS-effekt
uden mere end 0,7 % total harmonisk
forvrængning fra 250 milliwatt til
nominel output.
Forstærkerafsnit
Følgende måles ved
Amerikansk model:
Vekselstrøm 120 V, 60 Hz
Mexicansk model:
Vekselstrøm 127 V, 60 Hz
Europæiske og russiske modeller:
Vekselstrøm 220-240 V, 50/60 Hz
Chilenske og bolivianske modeller:
Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
Andre modeller:
Vekselstrøm 120-240 V, 50/60 Hz
Udgangseffekt (nominel)
150 watt + 150 watt (ved 6 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference)
250 watt + 250 watt (pr. kanal ved
6 ohm, 1 kHz)
Indgange
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Spænding 2 V, impedans 47 kilohm
Udgange
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Spænding 2 V, impedans 1 kilohm
28DK
USB-afsnit
Understøttet format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps-320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps-192 kbps
AAC: 48 kbps-320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz-48 kHz
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse
Maksimumspænding
1A
(USB)-port
Type A
Bluetooth-afsnit
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software mv.
2) Bluetooth standardprofiler angiver formålet
med Bluetooth-kommunikation mellem
enheder.
FM-tunerafsnit
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne
FM-ledningsantenne
Indstillingsområde
Amerikansk model:
87,5-108,0 MHz (100 kHz trin)
Andre modeller:
87,5-108,0 MHz (50 kHz trin)
Højttalerafsnit
Højttalersystem
2-vejs, basrefleks
Højttalerenhed
Basforstærker: 200 mm (7 ⅞"),
cone-type
Diskant: 66 mm (2 ⅝"), cone-type
Nominel impedans
6 ohm
Generelt
Strømkrav
Amerikansk model:
Vekselstrøm 120 V, 60 Hz
Mexicansk model:
Vekselstrøm 127 V, 60 Hz
Europæiske og russiske modeller:
Vekselstrøm 220-240 V, 50/60 Hz
Chilenske og bolivianske modeller:
Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
Andre modeller:
Vekselstrøm 120-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
110 watt
Yderligere oplysninger
Kommunikationssystem
Bluetooth Standard version 3.0
Udgang
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs
SBC (Underbånds-codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
1) Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
29DK
Strømforbrug (i strømsparetilstand)
Europæiske og russiske modeller:
0,5 watt (når "BT STBY" er indstillet
til "OFF")
6 watt (når "BT STBY" er indstillet
til "ON")
Mål (b/h/d) (ca.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞" × 12" × 14 ⅜")
Vægt (ca.)
13,8 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
FM-ledningsantenne (1)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
30DK
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising