Sony | GTK-N1BT | Sony GTK-N1BT Trådløs højttaler med BLUETOOTH®-teknologi Betjeningsvejledning

4-471-163-13 (1) (DK)
Placering af kontroller
Betjening
Introduktion
Enhed (forfra)
Brug af BLUETOOTH-funktionen
Du kan lytte til musik fra din "WALKMAN"- eller
BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse.
Før du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal
du udføre tilknytning for at registrere din
BLUETOOTH-enhed.
Personligt lydsystem
Systemet understøtter registrering og tilslutning
af BLUETOOTH-enheden og NFC, som aktiverer
datakommunikation med et tryk på en angivet
placering. Hvis du ønsker oplysninger om NFC,
kan du se "Tilslutning med One-touch-funktionen
(NFC)".
Betjeningsvejledning
Hvad er tilknytning?
Enhed (set fra højre ved vandret
montering)
 Til en stikkontakt i væggen
 FM-ledningsantenne
(Træk den ud i vandret
retning).
©2013 Sony Corporation
DK
GTK-N1BT
 Strøm
Kun Europa
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for
kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis
enheden ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel, der er kortere end
3 meter, og fundet i overensstemmelse
med grænseværdierne i EMC-direktivet.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal ske til de
adresser, der står anført i de separate serviceeller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til
følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gælder i EU
og andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemet)
Dette symbol på produktet eller pakken
med produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Tilslut netledningen  til en stikkontakt i væggen.
Der vises en demonstration på skærmpanelet . Når du trykker på  , tændes systemet,
og demonstration slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne adapteren fra stikket
(kun modeller, der er forsynet med en adapter).
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU
og andre europæiske
lande med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver,
at det batteri, der fulgte med produktet, ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling
af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal
genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet
om, hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet er købt.
 Antenne
Når du isætter stikket på FM-ledningsantennen , skal du sørge for at sætte den i i den rigtige retning.
Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter antennen.
Hold antennen væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
Bemærk
Hovedtelefonoutput er ikke tilgængeligt, da dette system
ikke har et hovedtelefonstik.
Fjernbetjening
 AUDIO IN-stik (ekstern indgang)
Tilslut valgfrit eksternt udstyr ved brug af et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).
Om BLUETOOTH-indikatoren
 USB-port
Tilslut en iPod/iPhone eller USB-enhed med et USB-kabel (medfølger ikke).
Systemet kan monteres enten lodret eller vandret. Vælg monteringstype baseret på dine præferencer.
Lodret montering
Systemet er
i BLUETOOTHstandbytilstand
(når systemet er tændt).
Under BLUETOOTHtilknytning.
Systemet forsøger at
oprette tilslutning til
en BLUETOOTH-enhed.
Systemet har opnået
forbindelse med en
BLUETOOTH-enhed.
Indikatorstatus
Blinker langsomt blåt.
Blinker hurtigt blåt.
Blinker blåt.
Lyser blåt.
Du kan modtage data i AAC- eller aptX-codecformat fra en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil
aktivere modtagelse, skal du opsætte ved
brug af indstillingsmenuen.
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også udføres med knapperne på enheden,
som har de samme eller tilsvarende navne.
1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
Brug af fjernbetjeningen
Indsæt de to R6-batterier (størrelse AA), så de vender korrekt som vist nedenfor.
fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 
på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
2 Tryk på OPTIONS  for at få vist
indstillingsmenuen.
3 Tryk på /  flere gange for at vælge
"BT AAC", og tryk derefter på
.
4 Tryk på /  flere gange for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter på .
ON: for at aktivere modtagelse i AAC-codecformat
OFF: for at modtage i SBC- eller aptX-codecformat
Bemærkninger
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. 6 måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af
lækkende batterier og korrosion.
Hvis du starter opsætning under BLUETOOTH-tilslutning,
afbrydes tilslutningen.
Når du bruger et Apple-produkt, skal du opdatere det
til den nyeste softwareversion. Du kan finde yderligere
oplysninger om opdatering i den betjeningsvejledning,
der fulgte med dit Apple-produkt.
Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AAC-codec-format,
skal du indstille BT AAC-menuen til "OFF".
Tilknytning af dette system med en
BLUETOOTH-enhed
Indstilling af uret
1 Tryk på   for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge urindstillingstilstand.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke flere gange på /  for at vælge "CLOCK" og derefter
(vælg) .
trykke på
Tryk på /  flere gange for at indstille timer, og tryk derefter på
3
4 Brug samme procedure til at indstille minutterne.
Sådan får du vist uret, når systemet er slukket.
Tryk på DISPLAY . Uret vises i ca. 8 sekunder.
3 Tryk på og hold BLUETOOTH  nede på
Der skal være et NFC-kompatibelt program
installeret på din smartphone. Hvis den ikke er
installeret, kan du downloade "NFC Easy Connect"
fra Google Play.
 I nogle lande og områder kan det NFCkompatible program muligvis ikke downloades.
 For nogle smartphones kan denne funktion
være tilgængelig uden at du downloader
"NFC Easy Connect". Hvis dette er tilfældet, kan
betjening og specifikationer være anderledes
end beskrivelsen i denne vejledning.
enheden i 2 sekunder eller længere.
BLUETOOTH-indikatoren  blinker hurtigt blåt,
og "PAIRING" blinker på skærmen .
Systemet er i tilknytningstilstand.
.
BLUETOOTH-enhed,
f.eks. en "WALKMAN"
1 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal
tilsluttes til dette system, inden for 1 meter
fra systemet.
1 Installer programmet.
Hvis du får adgang ved brug af 2D-koden
Brug et 2D-kodelæserprogram.
4 Udfør tilknytningshandlingen fra BLUETOOTHenheden, og søg efter dette system med
BLUETOOTH-enheden.
Når søgningen er afsluttet, vises dr en liste over
fundne enheder kan blive vist på BLUETOOTHenhedsskærmen.
 Dette system vises som "SONY:GTK-N1BT".
Hvis det ikke vises, skal du udføre proceduren
fra trin 1 igen.
 Når der er oprettet tilslutning til dette system,
skal du vælge lydprofilen (A2DP eller AVRCP)
på BLUETOOTH-enheden.
 Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
kan du ikke udføre afspilning eller andre
handlinger på dette system.
 Hvis du ønsker oplysninger om betjening af
den BLUETOOOTH, enhed, der skal tilsluttes,
kan du se betjeningsvejledningen, der fulgte
med din BLUETOOTH-enhed.
5 Vælg "SONY:GTK-N1BT" på skærmen på
BLUETOOTH-enheden.
Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangskode på BLUETOOTH-enheden,
skal du indtaste "0000".
6 Betjen BLUETOOTH-enheden, og udfør
BLUETOOTH-tilslutning.
Når tilknytning er udført, og tilslutning til
BLUETOOTH-enheden er oprettet korrekt,
ændres skærmen  til "BT AUDIO" fra
"PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren 
blinker langsomt blåt.
 Afhængig af typen af BLUETOOTH-enhed
starter tilslutningen muligvis automatisk,
når tilknytning er fuldført.
Hvis programmet ikke findes på det websted,
der er angivet ovenfor, kan du søge efter
"NFC Easy Connect" på Google Play og
installere det.
NFC-funktionen.
Du kan finde yderligere oplysninger i den
brugervejledning, der fulgte med din
smartphone.
Om programmet "NFC Easy Connect"
Dette er et gratis program, der specifikt bruges
til Android. Søg på internettet efter detaljerede
oplysninger om "NFC Easy Connect", og download
programmet.
 I nogle lande og områder kan det NFCkompatible program muligvis ikke downloades.
Oprettelse en tilslutning til en smartphone
med One-touch-handlingen
Lad smartphonen berøre systemet. Systemet
tændes automatisk og der oprettes tilknytning
og BLUETOOTH-tilslutning.
1 Start programmet "NFC Easy Connect" på
din smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.
2 Lad smartphonen berøre enheden.
Lad smartphone berøre N-mærket 
på enheden, og bevar kontakten, indtil
smartphonen vibrerer.
Hvis du vil slette
tilknytningssregistreringsoplysningerne
1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 
på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTHenhed, vises det navn, der er angivet
for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed,
på skærmen  på systemet. Tryk på
BLUETOOTH  på enheden for at annullere
tilslutningen til denne BLUETOOTH-enhed.
Derefter vises "BT AUDIO".
2 Tryk på CLEAR .
"DEL LINK" blinker.
3 Tryk på
.
Der vises "COMPLETE" i skærmvinduet,
og alle tilknytningsoplysninger slettes.
Bemærkninger
Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du
ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre
tilknytningen foretages igen. Hvis du vil tilslutte en
BLUETOOTH-enhed, efter du har udført denne handling,
skal du angive adgangsnøglen igen.
Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, indstilles
indstillingen for BLUETOOTH-standbytilstand til fra.
NFC aktiverer datakommunikation ved blot
at berøre din enhed på et angivet sted.
Kompatible smartphones er dem, der er
udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt
operativsystem: Android version 2.3.3 eller
nyere med undtagelse af Android 3.x).
Se webstedet nedenfor for at få oplysninger
om kompatible enheder.
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
på enheden for at starte afspilning.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du
muligvis trykke på   eller   to gange.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du
muligvis starte AV-softwaren på BLUETOOTHenheden på forhånd.
 Hvis du vil afbryde tilslutningen, skal lade din
smartphone berøre N-mærket  på enheden.
 Når du lader en NFC-kompatibel smartphone
berøre enheden, mens der er en anden
BLUETOOTH-enhed tilsluttet til systemet,
afbrydes BLUETOOTH-enheden, og systemet
tilsluttes til smartphonen.
 Når du bruger den smartphone, der er
tilsluttet dette system, til at berøre et andet
NFC-kompatibelt BLUETOOTH-hovedsæt eller
en højttaler, frakobles smartphonen fra systemet
og tilsluttes den berørte BLUETOOTH-enhed.
Lytte til musik gennem en
BLUETOOTH-tilslutning
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at
tilslutte systemet med en BLUETOOTH-enhed
ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:
 BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheden er aktiveret.
 Tilknytning er gennemført.
1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 
på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
2 Opret BLUETOOTH-tilslutning til BLUETOOTHenheden.
Når tilslutningen er oprettet, vises der "LINKED"
på skærmen  og derefter vises navnet på
den BLUETOOTH-enhed, der er angivet med
BLUETOOTH-enheden.
Hvis BLUETOOTH-enheden tidligere har været
tilsluttet til systemet tidligere, kan det blive
tilsluttet automatisk, uden brugerindgriben.
Hvis du får adgang ved brug af 2D-koden
Brug et 2D-kodelæserprogram.
eller drej lydstyrkeknappen  på enheden
for at justere lydstyrken.
Hvis programmet ikke findes på det websted,
der er angivet ovenfor, kan du søge efter
"App Remote" på Google Play og installere det.
Andre funktioner
Hvis du vil
Skal du gøre følgende:
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på   på
fjernbetjeningen eller  
på enheden.*
Stoppe
Tryk på  .
afspilningen
Vælge en mappe Tryk på
+/  (
+/ 
på enheden).
Vælge en fil.
Tryk på / .
Finde et punkt
i en fil.
Hold /  nede
(eller /  på
enheden) under afspilning,
og slip knappen på det
ønskede punkt.
* Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke
på   på enheden to gange.
Bemærk
Disse betjeningsmuligheder er ikke tilgængelige på
alle BLUETOOTH-enheder. Desuden kan den faktiske
betjening være anderledes, afhængig af den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
Bemærkninger
Programmet "App Remote" via BLUETOOTH-funktionen
er kun tilgængelig for Android-telefoner med
Android 2.2, 2.3, 4.0 eller 4.1 installeret.
Automatisk læsning af SMS-funktionen er kun tilgængelig
for Android-telefoner med TTS Engine installeret.
Tovejs musikstyring med
Android-telefon
Før du tilslutter mobilenheden, skal du skrue
ned for lydstyrken på enheden.
1 Tilslut denne enhed og mobilenheden via
BLUETOOTH-funktionen.
2 Start programmet "App Remote".
Hvis enhedens funktion ikke vises
i programmet, skal du trykke på og holde
BLUETOOTH  nede på enheden i mere
end 2 sekunder.
Nogle afspilningsfunktioner på enheden
kan styres af mobilenheden. Hvis du ønsker
oplysninger om betjening via mobilenheden,
kan du se i hjælpen til programmet.
Hvis du vil kontrollere adresser på
en tilsluttet BLUETOOTH-enhed.
Tryk på DISPLAY , mens BLUETOOTHnavnet, der er indstillet på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed, vises på skærmen .
BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to
afsnit på systemskærmen i 8 sekunder.
Sådan annullerer du tilslutningen
til en BLUETOOTH-enhed
De lydformater, der kan afspilles på dette system
er MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Filer, der er DRM-beskyttede (Digital Rights Management),
Se webstederne nedenfor for at få de nyeste
oplysninger om kompatible USB-enheder.
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden
fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 
på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
2 Tryk på OPTIONS  for at få vist
1 Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk flere gange på FUNCTION 
på enheden, indtil der vises "USB" på
skærmen .
2 Tilslut USB-enheden til USB-porten 
på enheden.
Hvis systemet ikke genkender USB-enheden,
skal du frakoble USB-enheden og tilslutte
den igen.
3 Tryk på   på fjernbetjeningen eller  
på enheden for at starte afspilning.
Andre funktioner
indstillingsmenuen.
3 Tryk på /  flere gange for at vælge
"BT STBY", og tryk derefter på
Afspilning af en fil fra en
USB-enhed
eller filer der er downloadet fra en online musikbutik,
kan ikke afspilles på dette system. Hvis du forsøger
at afspille en af disse filer, spiller systemet den næste
ubeskyttede lydfil.
Tryk på BLUETOOTH  på enheden.
Der vises "UNLINKED" på skærmen .
Afhængig af BLUETOOTH-enheden kan
tilslutningen automatisk blive afbrudt,
når du stopper afspilning.
1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
Fuldfør tilslutningen med smartphonen ved
at følge vejledningen på skærmen.
Se i brugervejledningen til din smartphone
for at få oplysninger om den del af
din smartphone, der blev brugt til
berøringskontakten.
Sådan installeres programmet
4 Tryk på VOLUME +/  på fjernbetjeningen,
Når BLUETOOTH-standbytilstanden er
aktiveret, skifter systemet til ventetilstand
for en BLUETOOTH-tilslutning, selv når
systemet er slukket. Hvis systemet modtager
en afspilningskommando fra den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed, tændes det, og der afspilles
musik. BLUETOOTH-standbytilstanden er som
standard deaktiveret.
Tip
Du kan udføre en tilknytning eller forsøge at oprette en
BLUETOOTH-tilslutning til en anden BLUETOOTH-enhed,
mens der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med en
BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTHtilslutning annulleres, når BLUETOOTH-tilslutningen med
en anden enhed er oprettet.
3 Tryk på   på fjernbetjeningen eller  
2 Indstil din smartphone til at aktivere
"Adgangsnøgle" kan afhængigt af enhed være betegnet
som "Adgangsnøgle", "Passkode", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Adgangskode" osv.
Systemets tilknytningsstandbystatus annulleres efter ca.
5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du udføre
proceduren igen fra trin 1.
Hvis du vil foretage tilknytning med flere BLUETOOTHenheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 6
for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
Tilslutning med One-touch-funktionen
(NFC)
Bemærk
Urindstilling nulstilles , når du tager netledningen ud, eller hvis der forekommer strømsvigt.
Klargøring af din smartphone (Android)
fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 
på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på
skærmen .
 BLUETOOTH-indikatoren  blinker
langsomt blåt.
 Hvis systemet tidligere har været automatisk
tilsluttet til BLUETOOTH-enhed tidligere, skal
du trykke på BLUETOOTH  på enheden
for at afbryde forbindelsen, så der vises
"BT AUDIO" på din skærm .
Bemærkninger
Aktivering af modtagelse af
AAC-codec
Licens og varemærkeoplysninger
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og
iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
der er registreret i USA og andre lande.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
BLUETOOTH SIG, Inc. og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
© 2012 CSR plc og dets gruppefirmaer.
aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker
tilhørende CSR plc eller et af dennes
gruppefirmaer og kan være registreret
i en eller flere jurisdiktioner.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft
eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
Navne på systemer og produkter, der er angivet
i denne vejledning, er generelt varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
producenten. ™- og ®-mærker er udeladt
i denne vejledning.
BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTHknappen  giver mulighed for kontrol af
BLUETOOTH-statussen.
Systemstatus
Montering af systemet
Vandret montering
De BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes,
skal være registreret med hinanden i forvejen.
Tilknytning er registreringen af de to enheder.
Når tilknytningshandlingen er gennemført,
er det ikke nødvendigt at udføre den igen.
I følgende tilfælde skal der udføres en
tilknytningshandling igen:
 Tilknytningsoplysninger er slettet under
reparation af BLUETOOTH-enheden.
 Du har forsøgt at tilknytte systemet med flere
end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette system kan
tilknyttes med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis
du tilknytter endnu en BLUETOOTH-enhed efter
tilknytning med 9 enheder er udført, overskrives
tilknytningsoplysningerne for den enhed, der
først blev tilknyttet systemet, med oplysningerne
om den nye enhed.
 Oplysningerne om tilknytning af dette system
slettes fra den tilsluttede enhed.
 Hvis du initialiserede systemet eller slettede
tilknytningshistorikken med system, slettes
alle tilknytningsoplysninger.
2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION  på
.
4 Tryk på /  flere gange for at vælge
"ON" eller "OFF", og tryk derefter på
.
5 Tryk på /  for at slukke systemet.
Når "BT STBY" er indstillet til "ON", tændes
systemet, og du kan lytte til musik ved at
aktivere BLUETOOTH på den tilsluttede
komponent.
App Remote via BLUETOOTH
trådløs teknologi (Androidtelefon)
Programmet "App Remote" skal downloades fra
Google Play, hvis du bruger en Android-telefon.
Hvis programmet downloades til en Androidtelefon, der er tilsluttet til enheden, er følgende
funktioner tilgængelige:
– Betjen enheden til at starte og styre
kompatible programmer på Androidtelefonen.
– Betjen Android-telefonen med
fingerbevægelser til at styre enheden.
– Få vist detaljerede kildeoplysninger
(sangtitel, kunstnernavn, albumcover osv.)
på Android-telefonen.
– Læse indkommende tekstmeddelelser/
SMS'er automatisk.
Tilgængelig betjening afhænger af programmet.
Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige
programmer, kan du besøge supportwebstedet
nedenfor:
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælge en
mappe
Vælge en fil
Finde et punkt
i en fil
Vælg Gentag
afspilning
Tryk på
Tryk på   på
fjernbetjeningen eller   på
enheden. Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilning.
 (stop) . Hvis du vil
genoptage afspilning,
skal du trykke på   på
fjernbetjeningen eller   på
enheden.*1 Hvis du vil annullere
genoptaget afspilning, skal du
trykke på   igen*2.
+/  (
+/  på
enheden) flere gange.
 (gå tilbage)/
(gå fremad) .
Hold  nede
(tilbagespoling)/ (hurtigt
frem)  (/  på
enheden) under afspilning,
og slip knappen på det
ønskede punkt.
REPEAT  flere gange, indtil
der vises " " (gentag alle
" (gentag et
numre) eller "
nummer).
*1 Ved afspilning af en VBR MP3-/WMA-fil kan systemet
genoptage afspilning fra et andet punkt.
*2 Genoptaget afspilning vender tilbage til mappen på
topniveau.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange. Du kan
vælge normal afspilningstilstand (afspilning
af alle filer på USB-enheden i rækkefølge),
mappeafspilningstilstand ("FLDR" for alle filer
i den angivne mappe på USB-enheden) eller
tilstanden for vilkårlig afspilning ("SHUF").
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Når du vælger tilstanden for vilkårlig afspilning "SHUF",
blander systemet alle lydfiler på den tilsluttede USB-enhed
og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge. Tilstanden for vilkårlig
afspilning kan afspille den samme fil flere gange.
Når afspilningstilstanden er indstillet til
mappeafspilningstilstand, er "
" ikke tilgængelig.
Når afspilningstilstanden er indstillet til tilstanden
for vilkårlig afspilning, er gentagelsesfunktionen ikke
tilgængelig.
Når der er valgt gentaget afspilning, er tilstanden for
vilkårlig afspilning ikke tilgængelig. Når gentaget afspilning
er indstillet til "
" er mappeafspilning ikke tilgængelig.
Når du slukker for systemet, ryddes den valgte tilstand for
vilkårlig afspilning ("SHUF"), og afspilningstilstanden vender
tilbage til normal afspilningstilstand.
Bemærkning om gentaget afspilning
Hvis du vælger " ", når systemet er i normal
afspilningstilstand, gentager systemet afspilning af alle
lydfiler på USB-enheden, indtil du stopper afspilning. Hvis
du vælger " ", når systemet er i mappeafspilningstilstand,
gentager systemet afspilning af alle lydfiler i den valgte
mappe, indtil du stopper afspilning.
Bemærkninger
Hvis der kræves et USB-kabel, skal du tilslutte
det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden.
Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med USB-enheden,
for at få oplysninger om betjeningsmetoden.
Det kan tage ca. 10 sekunder, før der vises "READING" vises,
afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
Forbind ikke systemet og USB-enheden gennem en
USB-hub.
Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne på
USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USBenheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden.
For nogle USB-enheder gælder det, at når der er udført en
handling, så kan der være en forsinkelse, før den udføres
af systemet.
Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning
garanteres ikke. Hvis lydfilerne på USB-enheden oprindeligt
blev kodet med inkompatibel software, kan disse filer
frembringe støj eller lyd med afbrydelser eller kan muligvis
slet ikke afspilles.
Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden
i følgende tilfælde:
Når det samlede antal lydfiler i en mappe overskrider 256.
Når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed
overskrider 65.536.
Når det samlede antal af mapper på en USB-enhed
overskrider 256 (herunder "ROOT"-mappen og
tomme mapper).
Disse antal kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen. Gem ikke andre typer filer
eller unødvendige mapper på en USB-enhed,
derindeholder lydfiler.
Systemet kan kun afspille til og med niveau 8 i et
mappehierarki.
Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de
funktioner, der er tilgængelige på en tilsluttet USB-enhed.
Genoptaget afspilning annulleres, når du tager
netledningen ud.
Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over.
De lydfiler, du kan lytte til på dette system, er følgende:
MP3: filtypen ".mp3"
WMA: filtypen ".wma"
AAC: filtypen ".m4a"
WAV: filtypen ".wav"
Bemærk, at selvom filnavnet har den rigtige filtype, men
den faktiske fil er anderledes, så kan systemet udsende støj,
eller der kan opstå fejlfunktion.
Afbryd USB-enheden efter at have stoppet afspilning.
Sådan bruges systemet som
batterioplader
Du kan bruge batteriet som en batterioplader for
USB-enheder, der har en genopladningsfunktion,
når systemet er tændt.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk flere gange på FUNCTION  på
enheden, indtil der vises "USB" på skærmen .
Opladningen begynder, når USB-enheden
tilsluttes til USB-enheden .
Opladningsstatussen vises på skærmpanelet
på USB-enheden. Yderligere oplysninger findes
i brugervejledningen til USB-enheden.
Sådan bruges systemet som
batterioplader
Du kan bruge batteriet som en batterioplader
for en iPod/iPhone, når systemet er tændt.
Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk flere gange på FUNCTION  på
enheden, indtil der vises "USB" på skærmen .
Tilslut din iPod/iPhone til USB-porten ,
når iPod/iPhone-afspilleren er stoppet og
opladning begynder. Opladningsstatussen
vises på iPod/iPhone-skærmen.
Yderligere oplysninger findes
i brugervejledningen til din iPod/iPhone.
Sådan stoppes opladning af en
iPod/iPhone
Du kan ikke oplade en iPod/iPhone, når systemet er slukket.
Nogle iPods/iPhones kan ikke oplades på grund af deres
egenskaber.
Bemærkninger
Deaktiver funktionen "Shake to Shuffle" på din iPod/iPhone
for at undgå uventede ændringer i nummeret, når du lytter
til musik ved høje lydstyrker.
Hvis batteriet på din iPod/iPhone er tomt, genkender
systemet den måske ikke. I denne situation skal du
genoplade det med f.eks. en computer og tilslutte den til
systemet igen.
Ydeevnen på systemet kan variere, afhængig af
specifikationerne for din iPod/iPhone.
Hold /  nede for at spole hurtigt tilbage (eller
hurtigt fremad), når du afspiller video, hvis / 
ikke fungerer.
Hvis du vil ældre lydstyrke, skal du trykke på
VOLUME +/  på fjernbetjeningen eller dreje
lydstyrkeknappen  på enheden. Lydstyrken
ændres ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone.
Hvis du vil bruge en iPod/iPhone, henvises du til
brugervejledningen til din iPod/iPhone.
Sony påtager sig ikke ansvaret, i tilfælde af at de data,
der er optaget på iPod/iPhone, mistes eller beskadiges,
når en iPod/iPhone er tilsluttet dette system.
Lytte til radioen
1 Tryk på TUNER FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på
FUNCTION  på enheden, indtil der vises
"FM" på skærmen .
1 Tryk på USB FUNCTION  på fjernbetjeningen,
eller tryk flere gange på FUNCTION 
på enheden, indtil der vises "USB" på
skærmen .
2 Tilslut din iPod/iPhone til USB-porten 
på enheden ved brug af det USB-kabel,
der fulgte med din iPod/iPhone.
"USB" på skærmen  ændres til "iPod".
Hvis skærmen ikke ændres til "iPod", skal du
frakoble din iPod/iPhone og tilslutte den igen.
3 Tryk på   på fjernbetjeningen eller  
på enheden for at starte afspilning.
Sådan styres iPod'en/iPhonen
Hvis du vil
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stoppe
afspilningen
Vælg et nummer
eller et kapitel
i en lydbog/
podcast
Finde et punkt
i et nummer
eller et kapitel
i en lydbog/
podcast
Tryk på
Tryk på   på
fjernbetjeningen eller  
på enheden.
 (stop) .
 (gå tilbage)/
 (gå fremad) .
Hold  nede (spol tilbage)/
 (hurtigt frem) 
(/  på enheden)
under afspilning, og slip
knappen på det ønskede punkt.
Brug af timere
1 Klargør lydkilden.
Systemet har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender
begge timere, har sleep-timeren førsteprioritet.
Tilslut en yderligere lydkomponent til
AUDIO IN-stikket  på enheden ved brug
af et analogt lydkabel (medfølger ikke).
2 Juster lydstyrkeniveauet til minimum.
Tryk flere gange på VOLUME   på
fjernbetjeningen, eller drej lydstyrkeknappen 
på enheden mod uret, indtil der vises
"VOL MIN" på skærmen .
3 Tryk på AUDIO IN FUNCTION  på
fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på
FUNCTION  på enheden, indtil der vises
"AUDIO IN" på skærmen .
4 Start afspilning.
Start afspilning på den tilsluttede komponent,
og juster lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis
lydstyrken på den tilsluttede komponent er for lav. Juster
komponentens lydstyrke tilsvarende. Se "Indstilling af den
automatiske standbyfunktion".
Deaktivering af enhedens
knapper (børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen  ) for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg.
Hold   nede på enheden i mere end
5 sekunder. Der vises "CHILD" og "LOCK ON"
på skærmen . Du kan betjene systemet
med knapperne på fjernbetjeningen.
Hvis du vil annullere, skal du holde   på
enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil der
vises "CHILD" og "LOCK OFF" på skærmen .
Bemærk
Funktionen Børnelås annulleres, når du tager
netledningen ud.
Justering af lyden
For automatisk søgning
Tryk flere gange på TUNING MODE ,
indtil der vises "AUTO", og tryk derefter på
TUNING +/ . Søgning stopper automatisk,
og "ST" (kun for FM-stereoprogrammer)
lyser i skærmpanelet. , når der er fundet
en station.
Søgningen stopper ikke. Tryk på   for at
stoppe søgning, og udfør derefter en manuel
indstilling (nedenfor).
Når du stiller ind på en FM-station, der
leverer RDS-tjenester, vises der oplysninger
som servicenavnet eller stationsnavnet på
udsendelserne.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil der
vises "MANUAL", og tryk derefter flere gange
på TUNING +/  for at stille ind på den
ønskede station.
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation,
skal du trykke på  flere gange, indtil der vises "MONO",
for at deaktivere stereomodtagelse. Du vil miste
stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.
Hvis du vil
Tryk på
Juster lydstyrken VOLUME +/  (eller drej
lydstyrkeknappen  på
enheden).
Indstil
EQ  flere gange.
lydeffekten
Dette system er udstyret med DSEE-funktionen til at gengive
tydelig diskant trods forringelse forårsaget af komprimering.
DSEE-funktionen aktiveres automatisk ved genkendelse af
lydkilden, men afhængig af den anvendte funktion, aktiveres
den muligvis ikke.
Indstilling af
højttalerbelysningen
Du kan vælge en højttalerbelysning blandt en
række belysningsmønstre. Højttalerbelysningen
skaber belysningseffekter baseret på musikkilden.
Tryk flere gange på LED SPEAKER .
Hver gang du trykker på knappen, ændres
mønsteret.
Sådan slukkes højttalerbelysningen
Tryk flere gange på LED SPEAKER , indtil der
vises "LED OFF".
Forudindstilling af radiostationer
1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
tunerhukommelsestilstand.
Nummer på fast station
3 Tryk på TUNING +/  eller /  flere
gange for at vælge det ønskede nummer
på den faste station.
Hvis der allerede er en station tildelt til det
valgte faste nummer, erstattes stationen
med den nye station.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre
stationer.
Du kan indstille op til 20 FM-stationer.
Sådan stilles der ind på en fast
radiostation
Hvis du registrerede en radiostation til et fast
nummer mellem 1 og 6, stilles der ind på
radiostationen, når du trykker på TUNER MEMORY
NUMBER (1 til 6) , når systemfunktionen er
indstillet til FM.
Hvis du registrerede en radiostation til et fast
nummer fra 7 og højere, skal du trykke flere gange
på TUNING MODE , indtil der vises "PRESET" og
derefter trykke flere gange på TUNING +/  for
at vælge det ønskede faste nummer.
Sleep-timer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion
virker, selv hvis uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP  for at vælge den
ønskede tid.
Hvis du vil annullere sleep-timeren, skal du trykke
flere gange på , indtil der vises "OFF".
Afspilningstimer:
Du kan blive vækket til FM-modtagelse eller
USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1 Klargør lydkilden.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på
VOLUME +/  på fjernbetjeningen, eller
drej lydstyrkeknappen  på enheden for at
justere lydstyrken.
Ændring af skærmen
Hvis du vil
Tryk på
Ændre visning
DISPLAY  flere gange, mens
på skærmen 1) systemet er tændt.
Ændre
DISPLAY  flere gange, mens
visningstilstand systemet er slukket.2)
(se nedenfor)
1)
Du kan se følgende oplysninger:
Den medgåede afspilningstid, filnavn og mappenavn.
Titlen, kunstneren og albumoplysninger.
2)
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når systemet er
slukket.
Systemet har følgende visningstilstande.
Visningstilstand
Demonstration
Strømsparetilstand2)
3)
Ur
Når systemet er slukket1)
Demonstrationen startes.
Skærmen slukkes for at spare
strøm. Timeren og uret virker
fortsat.
Uret vises.
STANDBY-indikatoren  på enheden lyser, når systemet
er slukket.
2)
Du kan ikke indstille uret i strømsparetilstand.
3)
Urskærmen skifter automatisk til strømsparetilstand efter
nogle 8 sekunder.
1)
Bemærkninger om skærmoplysninger
Tegn, der ikke kan vises , vises som "_".
Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
Følgende vises ikke korrekt:
medgået afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet med
VBR (variabel bithastighed).
mappe- og filnavne, der ikke følger ISO 9660 niveau 1,
niveau 2 eller Joliet i udvidet format.
ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3
version 1 og version 2-tags bruges (visning af ID3
version 2-tagoplysninger har prioritet, når der både
bruges ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt MP3-fil).
2 Se efter problemet på tjeklisten nedenfor,
og forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
Hvis STANDBY-indikatoren 
blinker
Tag straks netledningen ud, og kontroller
følgende.
 Er der noget, der blokerer systemet
ventilationsåbninger?
 Er USB-porten  kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren  stopper med
at blinke, skal du tilslutte netledningen igen
og tænde systemet. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.
2 Vælg timerindstillingstilstanden.
Tryk på TIMER MENU .
Tryk flere gange på /  for at vælge
.
"PLAY SET", og tryk derefter på
4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på /  flere gange for at indstille
. Brug samme
timer, og tryk derefter på
procedure til at indstille minutterne.
5 Benyt den samme fremgangsmåde som
i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe
afspilningen.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / , indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
7 Sluk for systemet.
Tryk på  . Systemet tændes automatisk
før det forudindstillede tidspunkt.
Hvis systemet allerede er tændt på et
forudindstillet tidspunkt, vil afspilningstimeren
ikke blive aktiveret. Du må ikke betjene
systemet fra det tidspunkt, hvor der tændes
for systemet, og indtil afspilningen starter.
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk flere gange på /  for at vælge
"SELECT", og tryk derefter på
.
"PLAY SEL", og tryk derefter på
.
 Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske
bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre
BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn
i nærheden, skal du flytte dem væk.
Lyden af din "App Remote" kan ikke høres på
dette system.
 Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTHenhed, og juster derefter lydstyrken med
VOLUME +/–  på fjernbetjeningen eller
lydstyrkeknappen  på enheden.
Der er kraftig brummen eller
forvrænget lyd.
 Hvis der er hindringer mellem systemet og
din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller
undgå disse.
 Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske
bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre
BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn
i nærheden, skal du flytte dem væk.
 Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
Generelt
Demonstrationen vises på skærmen ,
efter netledningen er sat i, selvom
systemet ikke er tændt.
Når du kører programmet "App Remote"
via BLUETOOTH, skifter skærmen
automatisk til "BT AUDIO".
 Tryk på DISPLAY  engang, mens systemet
er slukket. Demonstrationen forsvinder.
 Indstil uret. Se "Indstilling af uret".
 Programmet "App Remote" eller BLUETOOTHfunktionen fungerer ikke. Kør programmet igen.
Systemet tænder ikke.
USB-enhed
 Er netledningen sat i?
Systemet er uventet gået i standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Systemet går
i standbytilstand automatisk efter ca.
15 minutter, hvis det ikke betjenes, eller der
ikke er noget lydudgangssignal. Se "Indstilling
af den automatiske standbyfunktion".
Urindstillingen eller afspilningstimeren
er uventet blevet annulleret.
 Hvis der går ca. et minut uden
betjening, annulleres urindstillingen
eller afspilningstimeren automatisk.
Udfør handlingen igen forfra.
 Er der noget, der blokerer systemet
ventilationsåbninger?
 Den angivne station har midlertidigt
stoppet udsendelse.
Alvorlig brummen eller støj.
Bruger du en ikke-understøttet
USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en ikke-understøttet USBenhed, opstår følgende problem. Kontroller
oplysningerne på webstederne om kompatible
USB-enheder via de URL'er, der er angivet under
"Afspilning af en fil fra en USB-enhed".
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne bliver ikke vist.
 Det er ikke muligt at afspille.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Den udsendte lyd er forvrænget.
Der vises "OVER CURRENT".
 Der er opstået et problem med strømniveauet
fra USB-porten . Sluk systemet, og fjern USBenheden fra USB-porten . Kontroller, at der
ikke er noget galt med USB-enheden. Kontakt
den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
mønster stadig vises.
Gentag ovenstående procedure, indtil der vises
.
"OFF" i trin 3, og tryk derefter på
 USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for
systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.
Sådan ændres indstillingen
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og fjernsensoren 
på enheden, og lad være med at placere
enheden i nærheden af fluorescerende lys.
 Ret fjernbetjeningen mod systemets
fjernsensor .
 Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
 Batterierne i fjernbetjeningen kan være flade.
Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
 Sluk for systemet, og tilslut derefter USBenheden igen.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
er forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af musikdataene på grund af forhold
på computeren. Opret musikdataene igen.
 Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet ved højere
bithastigheder, til USB-enheden.
STANDBY-indikatoren  forbliver tændt,
efter netledningen er taget ud.
Der vises "READING" i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen starter.
 STANDBY-indikatoren  slukker muligvis
ikke straks, efter netledningen er taget ud.
Indikatoren slukkes automatisk efter ca.
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende
tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Start forfra fra trin 1 i "Brug af timere".
Bemærk
Hvis du vælger en USB-enhed som afspilningskilde og har
mange filer eller mapper på den pågældende enhed, tager
det tid at læse den, hvilket kan forårsage en lille forsinkelse
før start af afspilning i forhold til timeren.
Bemærkninger til iPod-/iPhone-brugeren
Kontroller, at iPod/iPhone-enheden ikke afspiller, når
afspilningstimeren bruges.
Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke. Dette afhænger
af statussen på den tilsluttede iPod/iPhone.
Tip
Indstillingen for afspilningstimeren bevares, så længe
indstillingen ikke annulleres manuelt.
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion
BLUETOOTH-enhed
Tilknytning kan ikke foretages.
Der er ingen lyd.
Med den automatiske standbyfunktion skifter
systemet til standbytilstand automatisk efter ca.
15 minutter, hvis det ikke betjenes eller der ikke
er noget lydudgangssignal. Der vises "AUTO:STBY"
på skærmen  i 2 minutter, før systemet skifter til
standbytilstand. Den automatiske standbyfunktion
er som standard aktiveret. Brug knapperne
på enheden til at deaktivere den automatiske
standbyfunktion.
 Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.
 Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er
andre BLUETOOTH-enheder omkring systemet.
Hvis dette er tilfældet, skal du slukke de andre
BLUETOOTH-enheder.
 Angiv den samme adgangsnøgle, som blev
angivet på BLUETOOTH-enheden, korrekt.
 Send musikdataene til USB-enheden igen, da de
data, der er lagret på USB-enheden, kan være
blevet ødelagte.
 De tegnkoder, der kan vises af systemet, er
begrænset til tal og bogstaver. Andre tegn
vises ikke korrekt.
Tilslutning er ikke mulig.
USB-enheden genkendes ikke.
Hold   nede, mens systemet er tændt,
indtil der vises "AUTO:STBY OFF".
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du holde
  nede, indtil der vises "AUTO:STBY ON".
 Den BLUETOOTH-enhed, du forsøgte at tilslutte,
understøtter ikke A2DP-profilen og kan ikke
tilsluttes systemet.
 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
 Opret tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
 Oplysningerne om tilknytningsregistrering
er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen.
 Dette system kan ikke registreres, mens det
er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, og der
kan ikke oprettes tilslutning fra en anden
BLUETOOTH-enhed, der aldrig tidligere har
været tilknyttet.
 Slet oplysningrne om tilknytningsregistrering
fra BLUETOOTH-enheden, og udfør
tilknytningen igen.
 Sluk for systemet, og tænd derefter for det igen.
Tilslut USB-enheden igen efter at have valgt
"USB"-funktionen.
 Kontroller oplysningerne på webstederne om
kompatible USB-enheder via de URL'er, der
er angivet under "Afspilning af en fil fra en
USB-enhed".
Bemærkninger
Den automatisk standbyfunktion er ugyldig for
tunerfunktionen (FM), selv hvis du har aktiveret den.
Systemet kan ikke skifte til standbytilstand automatisk
i følgende tilfælde:
Når der registreres et lydsignal.
Når der er tilsluttet en USB-enhed.
Under afspilning af lydfiler.
Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleep-timer
er aktiv.
Systemet tæller ned igen, indtil det skifter til
standbytilstand, selv hvis den automatiske standbyfunktion
er aktiveret, i følgende tilfælde:
Når der er tilsluttet en USB-enhed.
Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller
på enheden.
Lyden stopper eller svinger op og ned,
eller forbindelsen går tabt.
 Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt
fra hinanden.
 Hvis der er hindringer mellem systemet og
din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller
undgå disse.
 Lydfilerne har ikke filtypen ".mp3", ".wma",
".m4a" eller ".wav".
 Dataene er ikke oprettet i MP3/WMA/AAC/
WAV-format.
 USB-enheder, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
 Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan
der kun afspilles lydfiler fra den første partition.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse FAT.
Se betjeningsvejledningen til den enkelte USB-enhed for
at få yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.
Læsning tager lang tid.
 Reducer antallet af mapper eller filer.
iPod/iPhone
 Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er
tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at iPod/iPhone-enheden
afspiller musik.
 Sørg for, at iPhone/iPod-enheden er opdateret
med den nyeste software. Hvis ikke, skal du
opdatere iPod/iPhone-enheden, før du bruger
den med systemet.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget.
 Flyt systemet væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (medfølger ikke) på
netledningen.
Sådan annulleres timeren
Filer kan ikke afspilles.
Der er ingen lyd.
Programnavn svarer ikke til det faktiske
program i "App Remote".
 Start programmet igen fra programmet
"App Remote".
Der er ingen lyd.
Sådan kontrolleres indstillingen
3 Tryk flere gange på /  for at vælge
Tip
1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt
og sidder fast.
3 Indstil afspilningstimeren.
2 Udfør indstilling.
Tip
Afspilning fra en iPod/iPhone
Brug af valgfri lydkomponenter
Fjern din iPod/iPhone.
Bemærkning om opladning af en iPod/iPhone
Fejlfinding
Fejlbehæftet visning
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
 I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan
du se, hvordan du afhjælper dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen,
og tænd derefter for systemet.
 Kontroller oplysningerne på webstederne om
kompatible USB-enheder via de URL'er, der
er angivet under "Afspilning af en fil fra en
USB-enhed".
 Tryk på   på fjernbetjeningen eller  
på enheden for at starte afspilning.
Afspilning begynder ikke fra det første
nummer.
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.
 Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er
tilsluttet korrekt.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil "EQ"-indstillingen for Pod/iPhoneenheden til "Off" eller "Flat".
Der forekommer uventede ændringer
under afspilning.
 Deaktiver funktionen "Shake to Shuffle" (skift
nummer ved at ryste din iPod/iPhone) på
din iPod/iPhone, når du lytter til musik på din
iPod/iPhone ved høje lydstyrker. Hvis denne
funktion er aktiveret, kan der forekomme
uventede skift af nummer pga. vibrationer,
der er forårsaget af lydtryk fra systemet.
iPod/iPhone-enheden fungerer ikke.
 Hvis batteriet på din iPod/iPhone er tomt,
fungerer den måske ikke med dette system.
I denne situation skal du genoplade det
med f.eks. en computer og tilslutte den til
systemet igen.
 Afslut alle kørende programmer på din iPod
eller iPhone, før du bruger den på systemet.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se
den betjeningsvejledning, der fulgte med din
iPod/iPhone.
 Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er
tilsluttet korrekt.
 Sørg for, at iPhone/iPod-enheden er opdateret
med den nyeste software. Hvis ikke, skal du
opdatere iPod/iPhone-enheden, før du bruger
den med systemet.
 Da betjeningen af systemet og iPod/iPhone
er forskellig, kan du måske ikke betjene
din iPod/iPhone med knapperne på
fjernbetjeningen eller enheden. I denne
situation skal du bruge kontrolknapperne
på din iPod/iPhone.
iPod/iPhone-enheden kan ikke oplades.
 Hvis batteriet på din iPod/iPhone er tomt, kan
systemet måske ikke oplade det, selv hvis du
tilslutter det til systemet. I denne situation skal
du genoplade det med f.eks. en computer og
tilslutte den til systemet igen.
 Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er
tilsluttet korrekt.
iPod/iPhone-enheden kan ikke
genkendes.
 Tag netledningen ud og sæt den i igen,
når STANDBY-indikatoren  er slukket.
Tænd derefter systemet gen.
iPhone-enhedens ringetonelydstyrke
ændres ikke.
 Juster ringetonelydstyrken på iPhone-enheden.
Tuner
Alvorlig brummen eller støj, eller
stationerne kan ikke modtages.
("ST" blinker på skærmen ).
 Tilslut antennen korrekt.
 Prøv med en anden placering og retning
for at opnå bedre antennemodtagelse.
 Hold antenner væk fra netledningen for
at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan nulstilles systemet til
fabriksindstillinger
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt efter,
kan du nulstille systemet til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på enheden til at nulstille
systemet til dets fabriksstandardindstillinger.
1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen,
når STANDBY-indikatoren  er slukket.
Tænd derefter systemet gen.
2 Hold 
 nede, og tryk på  .
Hold de to knapper nede samtidigt, indtil
der vises "RESET" på skærmen .
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
faste radiostationer, timer og uret slettes.
Meddelelser
CHILD LOCK: Funktionen Børnelås er aktiveret.
Hvis du vil deaktivere børnelåsen, skal du
holde   på enheden nede i mindst
5 sekunder, indtil der vises "CHILD" og
"LOCK OFF" på skærmen .
ERROR: USB-enheden kunne ikke genkendes,
eller der er en ukendt enhed tilsluttet.
NoDEVICE: Der er ingen USB-enhed tilsluttet,
eller USB-enheden er fjernet.
NoMEMORY: Hukommelsesmediet er ikke sat
i USB-enheden.
NO TRACK: Filen, der kan afspilles, på
USB-enheden indlæses ikke på systemet
NOT USED: Du forsøgte at udføre en specifik
handling under forhold, hvor betjening
er forbudt.
NO SUPPORT: Der er tilsluttet en ikkeunderstøttet USB-enhed, iPod- eller iPhonemodel, eller der er tilsluttet en iPod/iPhone,
hvor batteriet er tomt.
TIME NG: Afspilningstimerens start- og sluk-tid
er indstillet til samme tidspunkt.
Forholdsregler
Sikkerhed
 Tag netledningen helt ud af stikkontakten,
hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af
kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade systemet
efterse af kvalificerede teknikere, inden du
anvender det igen.
 Netledningen må kun udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Placering
 Systemet må ikke placeres hældende eller på
et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet,
beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig
ventilation, eller hvor det udsættes for
vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig ved placering af systemet på
overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter
eller misfarvning af overfladen.
 Der kan danne kondens på de udvendige
overflader eller internt, og det kan forårsage fejl,
hvis systemet pludselig flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted. Hvis der forekommer kondens,
skal du slukke systemet og lade systemet være
slukket, indtil fugten er fordampet. Brug ikke
systemet, før fugten er fordampet.
Opvarmning
 Selvom enheden bliver varm under drift, er det
normalt og er ikke grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt
i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet
kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk
afskærmet, og billedet på TV'er i nærheden kan
få magnetiske forvrængninger. I dette tilfælde
skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter
og tænde for TV'et igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du flytte
systemet langt væk fra TV'et.
Bemærkninger
Før du kan bruge en BLUETOOTH-funktion, der er tilsluttet
dette system, skal enheden understøtte den samme
profil som dette system. Bemærk, at funktionerne på
BLUETOOTH-enheden kan være forskellige. Dette afhænger
af specifikationerne i enheden, selv hvis den har samme
profil som dette system.
Afspilningen på dette system kan være lidt forsinket
sammenlignet med lydafspilning på enheden. Dette skyldes
de særlige egenskaber i trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Trådløse BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en
kortrækkende, trådløs teknologi, der
sammenkæder digitale enheder, f.eks. personlige
computere og digitale stillkameraer. Ved brug
af trådløs BLUETOOTH-teknologi kan du betjene
enheder inden for et område på ca. 10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges
i almindelighed mellem to enheder, men en
enkelt enhed kan tilsluttes flere enheder.
Du behøver ikke kabler for at oprette forbindelse,
som du gør med en USB-forbindelse, og du
behøver ikke at placere enhederne over for
hinanden, som du gør ved trådløs infrarød
teknologi. Du kan bruge teknologi med en
BLUETOOTH-enhed i din taske eller lomme.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard, der understøttes af tusinder af
virksomheder. Disse virksomheder fremstiller
produkter, der opfylder den globale standard.
Understøttet BLUETOOTH-version
og profiler
Profil refererer til et standardsæt med funktioner
i forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner.
Hvis du ønsker oplysninger om understøttede
BLUETOOTH-versioner og -profiler, kan du se
afsnittet om "Specifikationer".
Forstærker
Udgangseffekt (nominel):
Venstre/højre kanal: 16 watt + 16 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 %THD)
Udgangseffekt (reference):
Venstre/højre kanal: 20 watt + 20 watt (pr. kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 60 watt (ved 3 ohm, 100 Hz)
Højttalerafsnit
Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for
ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem.
Det effektive kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
 Når der er en person, et metalobjekt, en væg
eller anden hindring mellem enheder med en
BLUETOOTH-forbindelse
 Placeringer, hvor der er installeret et trådløst
lokalnetværk
 I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 Områder, hvor der forekommer andre
elektromagnetiske bølger
Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst lokalnetværk
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din
BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed
med trådløst lokalnetværk, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere
i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis
dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 Prøv at oprette forbindelse mellem dette
system og en BLUETOOTH-mobiltelefon eller
BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter
væk fra det trådløse LAN-udstyr.
 Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr,
når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden
for 10 meter.
Virkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette system,
kan forstyrre driften af medicinsk udstyr.
Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på dette system,
BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTHenheder på følgende placeringer:
 På hospitaler, på toge og i fly
 I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærkninger
Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der
overholder BLUETOOTH-specifikationen som et middel
til at garantere sikkerhed under kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog
være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager
kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader
eller andet tab som et resultat af oplysningslækager under
kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis
garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal
overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet
af BLUETOOTH SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold
hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTHspecifikationen, kan der være situationer, hvor karakteristika
eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør
det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere
i anderledes kontrolmetoder, visning eller betjening.
Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt
afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.
Aktivering eller deaktivering af
BLUETOOTH-signal
Du kan oprette tilslutning til systemet fra en
tilknyttet BLUETOOTH-enhed i alle funktioner, når
systemets Bluetooth-signal er indstillet til tændt.
BLUETOOTH-signalet er som standard tændt.
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet med
en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form
for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler
som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
Brug knapperne på panelet til at foretage denne
handling.
Hold   og BLUETOOTH nede  på enheden
i ca. 3 sekunder.
Der vises "BT ON" eller "BT OFF" på skærmen.
Bemærkninger
Du kan ikke udføre følgende handlinger, når BLUETOOTHsignalet er indstillet til slukket:
— Tilknytte en BLUETOOTH-enhed
— Slette alle tilknytningsoplysninger
— Bruge "App Remote" via BLUETOOTH
— Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstand til "ON"
— Skift af BT AAC ON/OFF-indstilling
Når BLUETOOTH-signalet er indstillet til slukket, kan dette
system ikke registreres, og der kan ikke oprettes tilslutning
fra en anden BLUETOOTH-enhed.
Hvis du berører N-mærket på panelet med en NFCkompatibel smartphone, indstilles BLUETOOTH-signalet
til tændt automatisk.
Når der slukkes for strømmen med knappen  ,
bevares BLUETOOTH ON/OFF-indstillingen.
Når netledningen er taget ud og sættes i igen, vil
BLUETOOTH-indstillingen blive indstillet til tændt.
Højttalersystem: Full range-højttaler + subwoofer
Nominel impedans:
Venstre/højre: 8 ohm
Subwoofer: 3 ohm
Indgange/udgange
AUDIO IN (stereoministik):
Følsomhed 800 mV, impedans 47 kilohm
USB-afsnit
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32-320 kbps, VBR
WMA: 48-192 kbps, VBR
AAC: 48-320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 8-48 kHz
USB-port: Type A, 5 V DC 1,0 A
iPod/iPhone
Made for
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generation)
 iPod touch (4. generation)
 iPod touch (3. generation)
 iPod classic
 iPod nano (7. generation)
 iPod nano (6. generation)
 iPod nano (5. generation)
 iPod nano (4. generation)
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk
tilbehør er udviklet til specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis
iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples
standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
Tuner-afsnit
FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne: FM-ledningsantenne
Indstillingsområde: 87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde:
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode:
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T-metode
Understøttet codec:
SBC (Sub Band Codec – underbånds-codec), AAC, aptX
Transmissionsbåndbredde:
20-20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)
*1
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks.
forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem, software mv.
*2
BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
Generelt
Strømkrav:
Modeller i Australien, Europa, Indien og New Zealand:
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug:
38 watt
Mål (B/H/D):
Ca. 554 mm × 213 mm × 280 mm
Vægt:
Ca. 9,0 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), R6-batterier
(størrelse AA) (2), FM-ledningsantenne (1), garanti (1) (kun modeller
i Australien, Europa og New Zealand), betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Strømforbrug i standby (i strømbesparende tilstand):
0,5 watt (når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet
til slukket)
6 watt (når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet
til tændt)
(BLUETOOTH-standbytilstand - alle stik og netværk
tilsluttet): 6,0 watt
Download PDF

advertising