Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-kanals AV-receiver til hjemmebiograf Betjeningsvejledning

4-448-428-12(1) (DK)
Multi Channel
AV Receiver
Betjeningsvejledning
STR-DH740
ADVARSEL
Til kunder i USA
Ejerens notater
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til
med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
Modellen og serienumrene findes på bagsiden
af enheden. Noter disse numre ned i området
nedenfor. Henvis til dem, når du ringer til
Sony-forhandleren vedrørende dette produkt.
Modelnr.
Serienr.
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er uisoleret
"farlig spænding" i produktets
kabinet, som kan være af en
sådan størrelse, at den udgør
en risiko for elektrisk stød
for personer.
For at forhindre brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Dette symbol betyder,
at brugeren skal være
opmærksom på de vigtige
instruktioner i betjening
og vedligeholdelse (service)
i den vejledning, der fulgte
med apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Dette symbol betyder,
at brugeren skal være
opmærksom på den varme
overflade. Ved berøring under
normal betjening kan
overfladen være meget varm.
2DK
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1)
2)
3)
4)
5)
Læs disse instruktioner.
Gem disse instruktioner.
Tag alle advarsler alvorligt.
Følg alle instruktioner.
Anvend ikke dette apparat i nærheden
af vand.
6) Må kun rengøres med en tør klud.
7) Bloker ikke nogen ventilationsåbninger.
Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
8) Må ikke installeres i nærheden af
varmekilder såsom radiatorer, ovne eller
andre apparater (herunder forstærkere),
der producerer varme.
9) Overse ikke sikkerhedsformålet med
det polariserede eller jordbundne stik.
Et polariseret stik har to flade stikben,
hvoraf det ene er bredere end det andet.
Et stik af jordingstypen har to stikben
og et tredje jordingsstikben. Det brede,
flade stikben eller det tredje stikben
har et sikkerhedsmæssigt sigte. Hvis
det medfølgende stik ikke passer
i stikkontakten, kan du få en elektriker
til at skifte den forældede stikkontakt.
10) Beskyt strømkablet mod at blive trådt
på eller klemt, især ved stik, stikdåser
og det sted, hvor de udgår fra apparatet.
11) Brug kun udstyr/tilbehør, der er angivet
af producenten.
12) Brug kun udstyret sammen med
rullebord, konsol, stativ, beslag eller bord,
der er angivet af producenten eller solgt
sammen med apparatet. Hvis der
anvendes en vogn, skal du passe på, at
vognen ikke tipper og medfører skader,
når den skubbes med apparatet ovenpå.
13) Stikket til apparatet skal trækkes ud
i tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges i længere tid.
14) Overlad alle serviceeftersyn til
kvalificerede serviceteknikere. Der
skal foretages service, hvis apparatet er
beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller
stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske i apparatet, eller der er faldet
genstande ned i apparatet, hvis apparatet
har været udsat for regn eller fugt, ikke
fungerer normalt eller har været tabt.
Følgende FCC-erklæring gælder
kun for den version af modellen,
som er fremstillet til salg i USA.
Andre versioner overholder
muligvis ikke tekniske FCC-regler.
BEMÆRK:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde
grænserne for en digital enhed i Klasse B
i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne.
Grænserne har til formål at yde en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens
i beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer,
bruger og kan afgive radiofrekvensenergi, og
hvis det ikke er installeret og anvendes
i henhold til instruktionerne, kan det medføre
skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan
forekomme interferens i en bestemt
installation. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens i forbindelse med radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved
at slukke og tænde for udstyret, anbefales
brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen
ved hjælp af én eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt modtagerantennen.
– Øg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et
andet kredsløb end det, som receiveren
er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
3DK
FORSIGTIG
Du skal være opmærksom på, at alle
ændringer eller modifikationer, som ikke
udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning,
kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte
dette udstyr.
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved tilslutning
til værtscomputere og/eller periferiudstyr
for at overholde FCC-emissionsgrænserne.
For at mindske risikoen for elektrisk stød skal
højttalerledningen tilsluttes apparatet og
højttalerne i overensstemmelse med følgende
instruktioner.
1) Træk vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten i væggen.
2) Skræl 10-15 mm af isoleringsmaterialet
af højttalerledningen.
3) Tilslut omhyggeligt højttalerledningen
til apparatet og højttalerne, så du ikke
kommer til at røre ved højttalerledningens
kerne med hænderne. Træk desuden
vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten i væggen, før du trækker
højttalerledningen ud af apparatet
og højttalerne.
Til kunder i Canada
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved tilslutning
til værtscomputere og/eller periferiudstyr.
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med
produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
4DK
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder
inden for EU og
i andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver,
at det batteri, der fulgte med produktet, ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan
forårsage. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet
korrekt, skal produktet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud
af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres
til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til de
adresser, der leveres i særskilte serviceeller garantidokumenter.
Til kunder i Australien
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske
produkter (gælder i EU
og andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til model
STR-DH740. Modelnummeret er placeret
i det nederste højre hjørne af frontpanelet.
Illustrationerne i denne vejledning er af den
europæiske model og kan være anderledes
end din model. Forskelle i betjening er
markeret som "kun europæisk model"
i denne vejledning.
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver betjeningen
af receiveren med den medfølgende
fjernbetjening. Du kan også anvende
knapperne på receiveren, hvis de har
de samme navne eller navne, der ligner
dem på fjernbetjeningen.
Om ophavsret
Denne receiver indeholder Dolby* Digital,
Pro Logic Surround og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX, og
dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
følgende amerikanske patentnumre:
5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567
og andre udstedte eller anmeldte patenter
i USA eller andre steder. DTS-HD,
symbolet og DTS-HD og symbolet
sammen er registrerede varemærker,
og DTS-HD Master Audio er et
varemærke tilhørende DTS, Inc.
Produktet inkluderer software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
5DK
Denne receiver anvender HDMITM-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
der er registreret i USA og andre lande.
MICROVAULT er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere.
I denne vejledning er ™ og ® ikke angivet.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder,
at et elektronisk tilbehør er udviklet til
specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis
iPod eller iPhone og er certificeret af
udvikleren til at opfylde Apple's standarder
for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan påvirke
ydeevnen for trådløs kommunikation.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning
og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)" og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
6DK
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation.
InstaPrevue™ er et varemærke eller
et registreret varemærke tilhørende
Silicon Image, Inc. i USA og i andre lande.
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning .... 5
Medfølgende tilbehør ...................... 9
Beskrivelse og placering af dele ... 10
Introduktion ................................... 17
Tilslutninger
1: Installation af højttalerne ......... 19
2: Tilslutning af højttalerne .......... 21
3: Tilslutning af TV'et ................... 23
4a: Tilslutning af videoudstyret ... 24
4b: Tilslutning af lydudstyret ....... 28
5: Tilslutning af antennerne ......... 29
6: Tilslutning af netledningen ...... 29
Klargøring af receiveren
Tænd for receiveren ...................... 30
Opsætning af receiveren ved
hjælp af Easy Setup ................. 30
Vejledning i betjening
på skærmen (OSD) ................. 33
Grundlæggende betjening
Brug af indgangskildeudstyr ........ 34
Afspilning af en iPod/iPhone ....... 36
Afspilning af en USB-enhed ......... 38
Tunerbetjening
Lytte til FM/AM-radio .................. 41
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
(Preset Memory) ..................... 43
Modtagelse af RDS-udsendelser
(Kun modeller for Europa,
Australien og Taiwan) ............ 44
Opleve lydeffekter
Valg af lydfeltet .............................. 45
Brug af funktionen
Night Mode ............................. 48
Valg af kalibreringstype ................ 48
Justering af equalizeren ................. 48
Brug af funktionen Pure Direct ... 49
Nulstilling af lydfelter til
standardindstillingerne .......... 49
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? ............. 50
Forberedelse til "Bravia" Sync ...... 50
Afspilning med et enkelt tryk ...... 51
Kontrol af systemlyd ..................... 52
System Power-Off .......................... 52
Scene Select ..................................... 53
Home Theatre Control ................. 53
Remote Easy Control .................... 53
Andre funktioner
Skift mellem digital og analog
lyd (INPUT MODE) .............. 54
Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign) ............. 54
Brug af en
biforstærker-tilslutning .......... 56
Nulstilling til
fabriksstandarderne. ............... 56
Justeringsindstillinger
Brug af menuen Settings ............... 57
Easy Setup ....................................... 59
Menuen Speaker Settings ............. 59
Menuen Audio Settings ................ 63
Menuen HDMI Settings ............... 64
Menuen Input Settings ................. 65
Menuen System Settings ............... 66
Betjening uden brug af OSD ........ 66
7DK
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger
af indgangsknap ...................... 71
Nulstilling af indgangsknapper .... 72
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ................................ 73
Fejlfinding ....................................... 74
Specifikationer ................................ 81
Indeks .............................................. 83
8DK
Medfølgende tilbehør
•
•
•
•
•
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Hurtig installationsvejledning (1)
Fjernbetjening (RM-AAU168) (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
FM-ledningsantenne (1)
Isætning af batterier
i fjernbetjeningen
Isæt to R6-batterier (størrelse AA)
(medfølger) i fjernbetjeningen. Sørg
for at vende batterierne korrekt.
• AM-rammeantenne (1)
Bemærkninger
• Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for
direkte sollys eller kraftige lamper. Hvis du
gør det, kan det medføre fejl.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere
tid, skal du tage batterierne ud for at undgå
skade forårsaget af lækkende batterier og
korrosion.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne
på fjernbetjeningen blive nulstillet til deres
standardindstillinger. I så fald du skal tilknytte
indgangsknapperne igen (side 71).
• Når receiveren ikke længere reagerer på
fjernbetjeningen, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
9DK
Beskrivelse og placering af dele
Frontpanel
A ?/1 (til/standby) (side 30, 43, 49, 56)
B ?/1 (til/standby)-indikator
Lyser på følgende måde:
Grøn: Receiveren er tændt.
Gul: Receiveren er i standbytilstand, og
– "Control for HDMI" (side 64)
er indstillet til "Til".
– "Pass Through" (side 64) er indstillet
til "Til"* eller "Auto".
Lyset slukkes, når receiveren er
i standbytilstand og funktionerne
"Control for HDMI" og
"Pass Through" er indstillet til "Fra".
* Kun modeller for Canada, Mexico,
Australien og Taiwan).
C SPEAKERS (side 22, 30)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Tryk for at betjene en tuner (FM/AM).
Tryk på TUNING +/– for at søge efter
en station.
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(side 35, 45)
F Skærmpanel (side 11)
G NIGHT MODE (side 63)
10DK
H INPUT MODE (side 54)
I DIMMER
Justerer lysstyrken på skærmpanelet
i 3 niveauer.
J DISPLAY (side 71)
K Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
L PURE DIRECT (side 49)
M PURE DIRECT-indikator
Tændes, når Pure Direct-funktionen
aktiveres.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (side 35, 62)
INPUT SELECTOR (side 32, 35, 54)
(USB)-port (side 28)
AUTO CAL MIC-stik (side 32)
PHONES-stik
Tilsluttes til hovedtelefoner.
Indikatorer på skærmpanelet
A Indgangsindikator
Lyser for at indikere den aktuelle
indgang.
E SP A/SP B/SP A+B
Lyser, når højttalersystemet er tændt.
F Tunerindikator
HDMI
ST
Receiveren genkender det udstyr,
som er tilsluttet via et HDMI IN-stik.
Lyser, når receiveren stiller ind på en
en stereoudsendelse.
ARC
MEM
TV-indgang er valgt, og Audio Return
Channel-signalerne (ARC) er
registreret.
Tændes, når en
hukommelsesfunktion, f.eks. Preset
Memory (side 43), osv. aktiveres.
COAX
Digitalt signal sendes ind gennem
COAXIAL-stikket (side 54).
G SLEEP
Lyser, når funktionen Sleep Timer
er aktiveret (side 15).
OPT
H EQ
Digitalt signal sendes ind gennem
OPTICAL-stikket (side 54).
I D.R.C.
B D.C.A.C.
Lyser, når måleresultaterne for
funktionen "Auto Calibration"
anvendes.
C Dolby Digital Surround-indikator*
Tænder den respektive indikator, når
receiveren dekoder de tilsvarende
Dolby Digital-formatsignaler.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD)-indikator*
Tænder den respektive indikator,
når receiveren dekoder de tilsvarende
DTS-formatsignaler.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
Lyser, når equalizeren aktiveres.
Lyser, når Dynamic Range
Compression er aktiveret (side 64).
J NEO:6
Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-dekoderen er aktiveret
(side 46, 47).
K Dolby Pro Logic-indikator
Tænder den respektive indikator, når
receiveren udfører Dolby Pro Logicbehandling. Denne matrix surrounddekodningsteknologi kan forbedre
indgangssignalerne.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11DK
Bemærk
Disse indikatorer lyser muligvis ikke.
Det afhænger af indstillingen for
højttalermønster.
L USB
Lyser, når der registreres en
iPod/iPhone- eller USB-enhed.
* Ved afspilning af en disk i Dolby Digitaleller DTS-format, skal du sørge for, at
du har oprettet de digitale forbindelser,
og at INPUT MODE ikke er indstillet
til "Analog" (side 54), og at der ikke er
valgt eller "Analog Direct".
12DK
Bagpanel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-afsnit
HDMI IN/ OUT*-stik
(side 23, 26)
OPTICAL IN-stik
(side 23, 27)
COAXIAL IN-stik (side 28)
B TUNER-afsnit
E VIDEO INPUT/OUTPUT-afsnit
(side 23, 27)
Gul
VIDEO IN/OUT*stik
* Du skal tilslutte HDMI TV OUT- eller
MONITOR OUT-stikket til TV'et for
at se det valgte indgangsbillede (side 23).
FM ANTENNA-stik
(side 29)
AM ANTENNA-terminaler
(side 29)
C SPEAKERS-afsnit (side 21)
D AUDIO INPUT/OUTPUT-afsnit
Hvid (V)
Rød (H)
Sort
AUDIO IN-stik
(side 23, 27, 28)
SUBWOOFER OUTstik (side 21)
13DK
Strømbesparelse i standbytilstand
Fjernbetjening
Brug den leverede fjernbetjening til at
betjene receiveren og andet udstyr.
Fjernbetjeningen er indstillet til at styre
Sony lyd-/video-udstyr. Du kan ændre
indstillingen af indgangsknappen, så
den passer til det udstyr, der er tilsluttet
receiveren (side 71).
Når "Control for HDMI" (side 64)
og "Pass Through" (side 64) er
indstillet til "Fra".
B TV ?/1 1) (til/standby)
Tænder TV'er eller sætter det
i standbytilstand.
C Indgangsknapper
Vælg det udstyr, som du vil bruge.
Når du trykker på en vilkårlig
indgangsknap i standbytilstand,
tændes receiveren. Knapperne er
fra starten tilknyttet til styring af
Sony-udstyr.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
REPEAT1)
Afspiller et nummer eller en mappe
flere gange.
POP UP/MENU1)
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
SHUFFLE1)
Afspiller et nummer eller en mappe
i tilfældig rækkefølge.
E
+/–
Vælger en mappe.
F AMP MENU
Viser menuen til betjening af
receiveren.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne, og tryk derefter
på
for at angive/bekræfte valget.
H OPTIONS1)
Viser og vælger menupunkter fra
indstillingsmenuen.
I HOME1)
A ?/1 (til/standby)
Tænder receiveren eller sætter den
i standbytilstand.
Viser startmenuen på TV-skærmen.
J ./> 1), m/M 1), N 1),
X 1), x 1)
Spring, tilbage/frem, afspil, pause,
stop betjening.
TUNING +/–1)
Scanner efter en station.
14DK
D.TUNING
S PREVIEW (HDMI)
Angiver direkte tuning-tilstand.
Vælger funktionen "Preview
for HDMI".
Aktiverer et levende picture-inpicture-eksempel af HDMI-indgange,
der er tilsluttet denne receiver.
Tryk på V/v flere gange for at vælge
hver enkelt HDMI-indgangseksempel,
og tryk derefter på
for at angive/
bekræfte valget.
(Denne funktion er drevet af Silicon
Image InstaPrevue™-teknologi)
PRESET +/–1)
Vælger faste stationer eller kanaler.
MEM
Gemmer en station under betjening
af tuneren.
K SOUND FIELD +/–2)
Vælger et lydfelt (side 45).
L PURE DIRECT (side 49)
M SLEEP
Indstiller receiveren til automatisk
at slukke på et bestemt tidspunkt.
Hver gang du trykker på SLEEP,
skifter skærmen cyklisk som følger:
Bemærk
Funktionen "Preview for HDMI" er
tilgængelig for HDMI BD-, DVD-,
GAME- og SAT/CATV-input.
Tip
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
• Denne funktion virker ikke i de
følgende tilfælde.
– Når udstyret ikke er tilsluttet
HDMI-indgangsstikket.
– Når udstyr, der er tilsluttet det
understøttede HDMI-indgangsstik,
ikke er tændt.
– Den aktuelle indgang ikke er en
HDMI-indgang.
– Når "Fast View" er indstillet til "Fra".
– Når et ikke-understøttet HDMIvideoformat (480i, 576i, 4K, nogle
3D-videosignaler, nogle
videokamerasignaler eller VGAsignaler) sendes ind.
• Picture-in-picture-eksempelvisningen
bliver mørk, når der sendes 4K- eller
nogle 3D-videosignaler ind.
Når Sleep Timer anvendes, lyser
indikatoren "SLEEP" på skærmpanelet.
Tip
Tryk på SLEEP for at kontrollere den
resterende tid, før receiveren slukker.
Den resterende tid vises på skærmpanelet.
Hvis du trykker på SLEEP igen, afbrydes
Sleep Timer.
N
+/–
Justerer lydstyrken for alle højttalerne
samtidigt.
O
Slår midlertidigt lyden fra. Tryk på
knappen igen for at slå lyden til.
P RETURN O 1)
Går tilbage til den forrige menu, mens
menuen eller skærmvejledningen vises
på TV-skærmen.
Q DISPLAY1)
Viser oplysninger på skærmpanelet.
R Numeriske knapper1)2)
Tryk for at
– forudindstille/stille ind på faste
stationer (side 43).
– vælge spornumre. Tryk på 0/10 for
at vælge spornummer 10.
– vælge kanalnumre.
iPhone CTRL
Skifter til iPod/iPhone-styringstilstand,
når der bruges en iPod/iPhone.
T AMP
Aktiverer betjening af receiveren.
U TV INPUT1)
Vælger indgangssignalet (TV-indgang
eller videoindgang).
1)
Se tabellen på side 16 for at få oplysninger
om de knapper, du kan bruge til at styre
udstyrets dele.
2)
Knapperne 5 og SOUND FIELD + er
blindfingermarkeringsknapper.
Brug blindfingermarkeringerne som
reference under betjening af receiveren.
15DK
Bemærkninger
• Ovenstående forklaring er kun beregnet som
eksempler.
• Afhængigt af modellen af det tilsluttede udstyr,
fungerer nogle af de funktioner, der er beskrevet
i dette afsnit, muligvis ikke sammen med den
medfølgende fjernbetjening.
Styring af andet Sony-udstyr
Navn
TV
2 TV ?/1
z
Videobåndoptager
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVDafspiller
Blu-ray Discafspiller
CD-afspiller
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
R Numeriske knapper
z
wa TV INPUT
z
16DK
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Introduktion
Du kan nyde dit lyd-/videoudstyr, der er tilsluttet receiveren ved at følge nedenstående
enkle fremgangsmåde.
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Installation og tilslutning af højttalerne
(side 19, 21).
Kontrol af den tilslutning, der er
velegnet til dit udstyr
Tilslutning af TV'et og videoudstyret
(side 23, 24).
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsstikket. Se nedenstående
illustration. Vælg den tilslutning, der
passer til stikkene på dit udstyr.
Vi anbefaler, at du tilslutter dit videoudstyr
via HDMI-tilslutning, hvis de har
HDMI-stik.
Digital
Analog
Billede i høj kvalitet
Forberedelse af receiveren
Se "6: Tilslutning af netledningen" (side 29)
og "Tænd for receiveren" (side 30).
Indstilling af receiveren
Se "Opsætning af receiveren ved hjælp af
Easy Setup" (side 30).
Indstilling af lydudgangsindstillingerne
på det tilsluttede udstyr.
Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd,
skal du kontrollere indstillingen for den digitale
lydudgang på det tilsluttede udstyr.
For en Sony Blu-ray Disc-afspiller skal du
kontrollere, at "Audio (HDMI)", "BD Audio
MIX Setting", "Dolby Digital/DTS", "Dolby
Digital" og "DTS" er indstillet til henholdsvis
"Auto", "Off", "Bitstream", "Dolby Digital"
og "DTS" (fra og med 1 august 2012).
Efter at have tilsluttet en PlayStation 3 til
receiveren med et HDMI-kabel skal du vælge
"Audio Output Settings" i "Sound Settings"
og vælge "HDMI" og "Automatic" (med
systemsoftware version 4.21).
Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Tilslutning af lydudstyret (side 28)
17DK
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
Digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af digitale lydudgangsstik
for det tilsluttede udstyr. Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat
[Display]
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning mellem afspilningsudstyret
og receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
Dolby TrueHD
[DOLBY HD]
a)
a)
Lydsignaler udsendes i et andet format, hvis afspilningsudstyret ikke svarer til formatet.
Se betjeningsvejledningen til afspilningsudstyret angående oplysninger.
kHz afspilles med 96 kHz eller 88,2 kHz.
b) Signaler med en samplingsfrekvens på mere end 96
18DK
1: Installation af højttalerne
Denne receiver giver dig mulighed
for at bruge op til et 7.2 kanals system
(7 højttalere og to subwoofere).
Eksempel på
højttalersystemkonfiguration
A Venstre fronthøjttaler
B Højre fronthøjttaler
C Centerhøjttaler
D Venstre surroundhøjttaler
E Højre surroundhøjttaler
F Venstre surround-baghøjttaler*
G Højre surround-baghøjttaler*
H Venstre fronthøjttaler (høj)*
I Højre fronthøjttaler (høj)*
J Subwoofer
7.1 kanals højttalersystem ved
brug af surround-baghøjttalere
Du kan nyde hi-fi-gengivelse af DVDeller Blu-ray Disc-softwareoptaget lyd
i 6.1 kanals eller 7.1 kanalsformat.
• 6.1 kanals højttalerplacering
Placer surroundbaghøjttalerne
bag lyttepositionen.
• 7.1 kanals højttalerplacering
Placer surroundbaghøjttalerne som vist
i nedenstående illustration. Vinklen A
bør være den samme.
* Du kan ikke bruge surround-baghøjttalerne
og fronthøjttalerne (høj) samtidigt.
5.1 kanals højttalersystem
Fuld fornøjelse af biograflignende
multikanals surroundsound kræver
5 højttalere (to fronthøjttalere, en
centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
og en subwoofer.
19DK
Tilslutninger
Tilslutninger
7.1 kanals højttalersystem ved
brug af fronthøjttalere (høj)
Du kan opleve lodrette lydeffekter ved at
tilslutte yderligere to fronthøjttalere (høj).
Placer fronthøjttalerne (høj)
– i en vinkel mellem 25° til 35°.
– i en vinkel på 20° ± 5° i højden.
20˚ ± 5˚
Tip
Da subwooferen ikke udsender meget
retningsorienterede signaler, kan du placere den,
hvor du vil.
20DK
2: Tilslutning af højttalerne
Tilslutninger
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Centerhøjttaler
Surroundhøjttaler
Højre
Venstre
B
A
A
B
Højre
Subwoofer*
B
B
Venstre
Surround bag/
Bi-forstærker/Front høj/
Front B-højttaler**
Højre
Venstre
Front A-højttaler
A Monolydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerledning (medfølger ikke)
21DK
*
Når du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal du slå
funktionen fra, når du ser film. Hvis den
automatiske standbyfunktion er sat til ON,
går den automatisk tilbage til standbytilstand,
afhængigt af niveauet for indgangssignalet til
subwooferen, og lyden høres muligvis ikke.
** Bemærkninger om SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-terminalernes tilslutning.
– Hvis du kun tilslutter én
surroundbaghøjttaler, skal du tilslutte
den til L på terminalerne.
– Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem,
kan du tilslutte dem til disse terminaler.
Indstil "SB Assign" til "Speaker B" i menuen
Speaker Settings (side 60).
Fronthøjttalersystemet kan vælges efter
ønske ved hjælp af knappen SPEAKERS
på receiveren (side 30).
– Du kan tilslutte fronthøjttalerne til disse
terminaler ved hjælp af biforstærkertilslutningen (side 22).
Indstil "SB Assign" til "Bi-Amp" i menuen
Speaker Settings (side 60).
Bi-forstærkertilslutning
Hvis du ikke bruger surroundbaghøjttalere
og fronthøjttalere (høj), kan
fronthøjttalerne tilsluttes til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-terminalerne vha.
bi-forstærkertilslutning.
Fronthøjttaler
(højre)
Fronthøjttaler
(venstre)
Bemærk
Når du har installeret og tilsluttet højttaleren,
skal du sørge for at vælge højttalermønstret fra
menuen Speaker Settings (side 59).
Tilslut stikkene på Lo- eller Hi-siden af
fronthøjttalerne til SPEAKERS FRONT Aterminalerne, og tilslut stikkene på Hi- eller
Lo-siden af fronthøjttalerne til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-terminalerne.
Sørg for, at metalspænderne på Hi/Lo,
der er monteret på højttalerne, er blevet
fjernet fra højttalerne for at forhindre fejl
i receiveren.
Når du har foretaget biforstærkertilslutningen, indstilles
"SB Assign" til "BI-AMP" i menuen
Speaker Settings (side 60).
22DK
3: Tilslutning af TV'et
TV
Lydsignaler
Lyd-/videosignaler
ARC
eller
A**
B
Videosignaler
C*
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C HDMI-kabel (medfølger ikke)
D
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Sony anbefaler, at du bruger et godkendt
HDMI-kabel eller et Sony HDMI-kabel.
D Videokabel (medfølger ikke)
23DK
Tilslutninger
Du kan se det valgte billede, når du tilslutter til HDMI TV OUT- eller MONITOR OUTstikket til et TV. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en OSD (On-Screen Display skærmvisning), hvis du tilslutter HDMI TV OUT-stikket til et TV.
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.
Du kan opleve TV-udsendelser
i multikanals surroundsound
fra receiveren
*
Hvis TV'et er kompatibelt med ARCfunktionen (Audio Return Channel),
skal du tilslutte C.
Husk at indstille "Ctrl for HDMI" til "ON"
i menuen HDMI Settings (side 64). Hvis du
vil vælge et lydsignal ved hjælp af et andet
kabel end et HDMI-kabel (f.eks. et optisk
digitalt kabel eller et lydkabel), skal du skifte
lydindgangstilstand ved hjælp af INPUT
MODE (side 54).
** Hvis dit TV ikke er kompatibelt med
ARC-funktionen, skal du tilslutte A.
Sørg for at slukke for lyden fra TV'et eller
aktivere TV'ets lydafbrydelsesfunktion.
Bemærkninger
• Tilslut en TV-skærm eller en projektor til
HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-stikket
i receiveren. Du kan muligvis ikke optage,
selvom du tilslutter optageudstyret.
• Afhængigt af status for tilslutningen mellem
TV'et og antennen kan billedet på TV'et blive
forvrænget. Hvis det er tilfældet, skal du placere
antennen længere fra receiveren.
• Når du tilslutter optiske digitale kabler, skal du
sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme digitale kabler.
Tip
• Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz
samplingsfrekvenser.
• Hvis du tilslutter TV'ets lydudgangsstik til
TV IN-stikket på receiveren for at sende
lyden fra TV'et ud gennem de højttalere,
der er tilsluttet til receiveren, skal du indstille
TV'ets lydudgangsstik til "Fixed", hvis det
kan skifte mellem "Fixed" og "Variable".
Hvis du ønsker at lytte til lyden
fra TV'et
Hvis TV'et ikke understøtter funktionen
System Audio Control, skal du indstille
"HDMI Audio Out" til "TV+AMP"
i menuen HDMI Settings (side 64).
24DK
4a: Tilslutning af
videoudstyret
Brug af HDMI-tilslutning
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, som sender
video- og lydsignaler i digitalt format.
Betjeningen kan forenkles ved at tilslutte
udstyr, der er kompatibelt med Sony
"BRAVIA" Sync, ved brug af HDMI-kabler.
Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 50).
HDMI-funktioner
• Et digitalt lydsignal, der sendes fra
HDMI, kan høres i højttalerne tilsluttet
receiveren. Dette signal understøtter
Dolby Digital, DTS og lineær PCM.
Se "Digitale lydformater, som
understøttes af receiveren" (side 18)
for at få flere oplysninger.
• Receiveren kan modtage multikanals
lineær PCM (op til 8 kanaler) med en
samplingsfrekvens på 192 kHz eller
mindre med en HDMI-tilslutning.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), "x.v.Color (x.v.Colour)"
og 4K- og 3D-transmission.
• Hvis du vil nyde 3D-billeder, skal
du tilslutte 3D-kompatibelt TV- og
videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller,
Blu-ray-optager, PlayStation 3 osv.)
til receiveren ved brug af High Speed
HDMI-kabler, bruge 3D-briller og
derefter afspille 3D-kompatibelt indhold.
• Hvis du vil nyde 4K-billeder (HDMI BD,
GAME og SAT/CATV-indgang), skal
du tilslutte 4K-kompatibelt TV- og
videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller,
Blu-ray-optager, osv.) til receiveren
ved brug af High Speed HDMI-kabler og
derefter afspille 4K-kompatibelt indhold.
• Du kan se HDMI BD-, GAME- og
SAT/CATV-input i picture-in-pictureeksempelvisningsvinduer.
Bemærkninger om HDMItilslutninger
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 54).
Tilslutning af kabler
• Før tilslutning af ledninger skal du sørge
for at frakoble vekselstrømsledningen.
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle
kablerne. Tilslut i overensstemmelse
med de tilgængelige stik på det
tilsluttede udstyr.
• Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis
du bruger et standard HDMI-kabel, vises
1080p-, Deep Color- (Deep Colour),
4K eller 3D-billeder muligvis ikke
korrekt.
• Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
Når du tilslutter et HDMI-DVIkonverteringskabel til DVI-D-udstyr,
kan lyden og/eller billedet gå tabt.
Tilslut separate lydkabler eller digitale
tilslutningskabler, og indstil derefter
"Audio Input Assign" i menuen Input
Settings (side 65), hvis lyden ikke
udsendes korrekt.
• Når du tilslutter optiske digitale kabler,
skal du sætte stikkene lige i, indtil
de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme
digitale kabler.
Tip
Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
25DK
Tilslutninger
• DSD-signaler fra Super Audio CD sendes
ikke ind eller ud.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret kan
4K- eller 3D-billeder muligvis ikke vises.
• Se betjeningsvejledningen til alt tilsluttet
udstyr for at få yderligere oplysninger.
Hvis du ønsker at tilslutte flere
digitale apparater, men ikke kan
finde en ubrugt indgang
Tilslutning af udstyr med HDMI-stik
Hvis dit udstyr ikke har et HDMI-stik, kan du se side 27.
Blu-ray Discafspiller
DVD-afspiller
PlayStation 3
Satellittuner,
kabel-TV-tuner
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
A
A
A
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler, at du bruger et godkendt
HDMI-kabel eller et Sony HDMI-kabel.
26DK
A
Tilslutning af udstyr med andre stik end HDMI-stik
Lydsignaler
Videosignaler
Tilslutninger
Satellittuner, Kabel-TV-tuner
VCR, DVD-optager, Videospil
Lydsignaler
Videosignaler
eller
A
B
C
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
B
C
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Bemærk
Sørg for at ændre standardindstillingen for
knappen til VIDEO-input på fjernbetjeningen,
så du kan bruge knappen til at styre
DVD-optageren. Se "Ændring af tilknytninger
af indgangsknap" (side 71) for at få flere
oplysninger.
27DK
Tilslutning af en iPod,
iPhone, USB-enhed
4b: Tilslutning af
lydudstyret
Tilslutning af Super
Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
Før tilslutning af ledninger skal du sørge
for at frakoble vekselstrømsledningen.
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller
Lydsignaler
eller
A
A
B
iPod, iPhone,
USB-enhed
A USB-kabel (medfølger ikke)
A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
28DK
6: Tilslutning af
netledningen
Før tilslutning af antennerne skal du sørge
for at frakoble netledningen.
Tilslut vekselstrømsledningen til
en stikkontakt i væggen.
Tilslutninger
5: Tilslutning af
antennerne
Vekselstrømsledning
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
Til stikkontakten i væggen
Bemærkninger
• For at forhindre opsamling af støj, skal
AM-rammeantennen holdes på god
afstand af receiveren og andet udstyr.
• Sørg for at trække FM-trådantennen helt ud.
• Når FM-trådantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
29DK
Klargøring af receiveren
Tænd for receiveren
?/1
Sådan indstilles
surroundbaghøjttalerne
Du kan skifte mellem at anvende de
højttalere, der er tilsluttet SURROUND
BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT
B-terminalerne afhængigt, af den tilsigtede
anvendelse. Se "SB Assign (tilknytning af
surroundbaghøjttaler)" (side 60) for at få
flere oplysninger.
Bemærk
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis
"Speaker Pattern" er indstillet til en indstilling
uden surroundbag- og -fronthøjttalere (høj).
Sådan indstilles fronthøjttaleren
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Du kan også tænde receiveren ved hjælp
af ?/1 på fjernbetjeningen. Tryk på ?/1
igen for at slukke receiveren.
"STANDBY" blinker på skærmpanelet.
Du må ikke frakoble vekselstrømsledningen,
mens "STANDBY" blinker. Dette kan
medføre fejl.
Opsætning af receiveren
ved hjælp af Easy Setup
Du kan nemt indstille receiverens
grundlæggende indstillinger ved
at betjene receiveren i henhold til
anvisningerne på TV-skærmen.
Skift receiverens indgang på TV'et til
den indgang, som receiveren er tilsluttet.
Når du tænder receiveren for første gang,
eller efter receiveren er initialiseret, vises
Easy Setup-skærmen på TV-skærmen.
Fortsæt med at opsætte receiveren
i henhold til anvisningerne på
Easy Setup-skærmen.
Du kan opsætte følgende funktioner
ved hjælp af Easy Setup.
– 1: Language
– 2: Speaker Settings
30DK
Du kan vælge de højttalere, du ønsker at
lytte til.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren
til at foretage denne handling.
SPEAKERS
Tryk på SPEAKERS flere gange for
at vælge det fronthøjttalersystem,
du ønsker at lytte til.
Du kan kontrollere de valgte
højttalerterminaler ved at kontrollere
indikatoren på skærmpanelet.
Indikatorer Valgte højttalere
SP A
Den højttaler, der er tilsluttet
SPEAKERS FRONT Aterminalerne.
SP B*
Den højttaler, som er tilsluttet
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-terminalerne.
Indikatorer Valgte højttalere
SP A+B*
"SPK OFF" vises på
skærmpanelet.
Der udsendes ikke lydsignaler
fra nogen højttalerterminaler.
* For at vælge "SP B" eller "SP A+B" skal
"SB Assign" indstilles til "Speaker B"
i menuen Speaker Settings (side 60).
Bemærk
Denne indstilling er ikke tilgængelig, når
der er tilsluttet hovedtelefoner.
Kommentarer om Speaker
Settings (Auto Calibration)
Denne receiver er udstyret med
DCAC-funktion (Digital Cinema Auto
Calibration), som gør det muligt at foretage
automatisk kalibrering på følgende måde:
• Kontrollér tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Indstil højttalerens lydstyrke.
• Mål afstanden fra hver højttaler til din
siddeposition.*
• Mål højttalerens størrelse.*
• Mål frekvenskarakteristikken (EQ).*
* Måleresultatet anvendes ikke, når der er valgt
"A.DIRECT".
Før du udfører automatisk kalibrering,
skal du kontrollere følgende.
• Opsæt og tilslut højttalerne (side 19, 21).
• Tilslut kun den medfølgende
optimeringsmikrofon til
AUTO CAL MIC-stikket. Tilslut
ikke andre mikrofoner til dette stik.
• Indstil "SB Assign" til "Bi-Amp" i menuen
Speaker Settings, hvis du bruger
biforstærkertilslutning (side 56).
• Indstil "SB Assign" til "Speaker B"
i menuen Speaker Settings, hvis du
bruger front B-højttalertilslutning
(side 60).
• Sørg for, at højttalerudgangen ikke
indstilles til "SPK OFF" (side 60).
• Frakobl hovedtelefonerne.
• Fjern eventuelle forhindringer på
vejen mellem optimeringsmikrofonen
og højttalerne for at undgå målefejl.
• Du opnår en nøjagtig måling ved at sikre,
at der ikke er støj i omgivelserne.
Bemærkninger
• Højttalerne udsender en meget høj lyd under
kalibreringen, og lydstyrken kan ikke justeres.
Tag hensyn til omgivelserne og de
tilstedeværende børn.
• Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen
før automatisk kalibrering, deaktiveres
lydafbrydelsesfunktionen automatisk.
• De korrekte målinger kan muligvis ikke udføres,
eller der kan ikke udføres automatisk
kalibrering, når der anvendes specielle
højttalere, såsom dipolhøjttalere.
DCAC er designet til at opnå korrekt
lydbalance for dit lokale. Du kan imidlertid
også ændre højttalerniveauerne manuelt
efter eget ønske. Yderligere oplysninger
finder du under "Test Tone" (side 62).
31DK
Klargøring af receiveren
Den højttaler, der er tilsluttet
både SPEAKERS FRONT A
and SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-terminalerne
(parallel tilslutning).
Før du udfører automatisk
kalibrering
Sådan opsættes automatisk
kalibrering
Når du tilslutter to subwoofere
til receiveren
Hvis du ikke kan få vist måleresultaterne
af funktionen "Auto Calibration" korrekt,
afhængigt af miljø, eller hvis du vil foretage
finjusteringer, kan du opsætte subwooferne
manuelt. Se "Manual Setup" i menuen
Speaker Settings, hvis du ønsker yderligere
oplysninger (side 61).
Optimeringsmikrofon
1 Tilslut den medfølgende
optimeringsmikrofon til
AUTO CAL MIC-stikket.
2 Opsæt optimeringsmikrofonen.
Placer optimeringsmikrofonen ved
din siddeposition og i samme højde
som dine ører.
Bekræft opsætning af den aktive
subwoofer
• Når du tilslutter en subwoofer, skal du
tænde subwooferen og skrue op for
lydstyrken, inden subwooferen aktiveres.
Drej på knappen LEVEL for at indstille
midterpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal du indstille
værdien til maksimum.
• Når du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standby-funktion, skal den
indstilles på OFF (deaktiveret).
Bemærk
Afhængigt af karakteristika for den subwoofer,
du bruger, kan opsætningsafstanden være en
anden end den aktuelle placering.
32DK
Bemærkninger om
højttalerimpedansen
• Hvis du ikke er sikker på
højttalerimpedansen, kan du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
højttalerne. (Disse oplysninger findes
ofte på bagsiden af højttaleren).
• Når du tilslutter fronthøjttalere til både
FRONT A- og SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT Bterminalerne, skal du tilslutte højttalerne
med en nominal impedans på 6 ohm
eller højere.
Sådan annulleres automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion
afbrydes, når du foretager følgende
under målingen:
– 1: Trykker på ?/1.
– 2: Trykker på indgangsknapperne
på fjernbetjeningen eller drejer på
INPUT SELECTOR på receiveren.
– 3: Trykker på
.
– 4: Trykker på SPEAKERS på receiveren.
– 5: Ændrer lydstyrken.
– 6: Tilslutter hovedtelefonerne.
Sådan opsættes receiveren
manuelt
Se "Justeringsindstillinger" (side 57).
Vejledning i betjening
på skærmen (OSD)
3
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede menu, og tryk derefter
på
for at åbne menuen.
Listen over menupunkter vises på
TV-skærmen.
Eksempel: Hvis du vælger "Watch".
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
4
Tryk på V/v flere gange for at vælge
det menupunkt, du vil justere, og
tryk derefter på
for at åbne
menupunktet.
5
Gentag trin 3 og 4 for at vælge den
ønskede parameter.
OPTIONS
HOME
Brug af menuen
1
Skift indgang for TV'et, så der vises
et billede af menuen.
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Afhængigt af TV'et kan det tage
nogen tid, før startmenuen vises
på TV-skærmen.
Tip
Når der vises "OPTIONS" i den nederste højre
del af OSD, kan du få vist funktionslisten ved
at trykke på OPTIONS og vælge en relateret
funktion.
Sådan vender du tilbage til den
forrige skærm
Tryk på RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på HOME for at få vist startmenuen,
og tryk derefter på HOME igen.
33DK
Klargøring af receiveren
Du kan få vist receiverens menu på
TV-skærmen og vælge den funktion,
du vil bruge, på TV-skærmen ved at trykke
på V/v/B/b og
på fjernbetjeningen.
Når du starter betjening af receiveren,
skal du sørge for først at trykke AMP på
fjernbetjeningen. Ellers vil efterfølgende
betjeninger ikke blive rettet mod
receiveren.
Oversigt over startmenuerne
Menu
Beskrivelse
Watch
Vælger den videokilde, der
skal sendes ind i receiveren
(side 34).
Listen
Vælger den musikkilde, der
skal sendes ind i receiveren
(side 34).
Du kan også lytte til FM/
AM-radio på den
indbyggede receiver
(side 41).
Sound Effects
Giver dig mulighed for at
opleve lydudvikling leveret
af forskellige af Sony's egne
teknologier og funktioner
(side 45).
Settings
Justerer receiverens
indstillinger (side 57).
Grundlæggende betjening
Brug af
indgangskildeudstyr
?/1
Indgangsknapper
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND
FIELD +/–
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg "Watch" eller "Listen", og tryk
derefter på
.
Listen over menupunkter vises på
TV-skærmen.
34DK
3
Vælg det ønskede udstyr, og tryk
derefter på
.
4
Tænd udstyret, og start afspilning.
5
Tryk på 2 +/– for at justere
lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER
VOLUME på receiveren.
6
Tryk på SOUND FIELD +/– for at få det
fulde udbytte af surround sound.
Du kan også bruge A.F.D./2CH,
MOVIE eller MUSIC på receiveren.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se side 45.
Grundlæggende betjening
Tip
• Du kan dreje på INPUT SELECTOR på
receiveren eller trykke på indgangsknapperne
på fjernbetjeningen for at vælge det
ønskede udstyr.
• Du kan justere lydstyrken på anden måde
med knappen MASTER VOLUME på
receiveren eller med 2 +/–-knappen
på fjernbetjeningen.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for
lydstyrken
– Drej hurtigt på knappen.
– Tryk på knappen, og hold den inde.
Sådan foretages finjustering
– Drej langsomt på knappen.
– Tryk på knappen, og slip den straks.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på
.
Funktionen til afbrydelse af lyden
annulleres, når du gør følgende:
• Tryk på
igen.
• Ændrer lydstyrken.
• Slukker for receiveren.
• Udfører automatisk kalibrering.
Sådan undgår du at ødelægge
dine højttalere
Før du slukker receiveren, skal du sørge
for at skrue ned for lyden.
35DK
Afspilning af en iPod/iPhone
Du kan nyde musikindhold fra en iPod/iPhone ved at tilslutte den til
på receiveren.
Se siden 28 for at få flere oplysninger om tilslutning af iPod/iPhone.
(USB)-porten
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Du kan bruge følgende iPod/iPhone-modeller på denne receiver. Opdater din iPod/iPhone
med den nyeste software, før du tager den i brug.
iPod touch
4. generation
iPod touch
3. generation
iPod touch
2. generation
iPod nano
6. generation
iPod nano
5. generation
(videokamera)
iPod nano
4. generation
(video)
iPod nano
3. generation
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Bemærkninger
• Sony påtager sig ikke ansvaret, i tilfælde af at de data, der er optaget på iPod/iPhone, mistes eller
beskadiges, når en iPod/iPhone er tilsluttet denne receiver.
• Dette produkt er udviklet til specifikt at bruges sammen med iPod/iPhone og er certificeret til at
opfylde Apple's standarder for ydeevne.
36DK
Valg af iPod/iPhonekontroltilstand
Du kan vælge iPod/iPhonekontroltilstanden i OSD-menuen eller ved at
trykke på iPhone CTRL på fjernbetjeningen.
Du kan bruge OSD-menuen til at søge
i indholdet på din iPod/iPhone.
Du kan også styre alle handlinger ved at få
vist oplysningerne på skærmpanelet, når
TV-skærmen er deaktiveret.
Betjening af iPod/iPhone
ved hjælp af tilstanden
"System OSD"
1
Sørg for at vælge "System OSD"
i trin 4 i "Valg af iPod/iPhonekontroltilstand" (side 37).
2
Vælg det ønskede indhold på
indholdslisten, og tryk derefter
på
.
Sådan vælges afspilningstilstand
Du kan ændre afspilningstilstanden ved
hjælp af OPTIONS på fjernbetjeningen.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
V/v/B/b,
HOME
1
Betjening af iPod/iPhone
ved hjælp af tilstanden
"iPod/iPhone"
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
3
Vælg "Listen", og tryk derefter på
Vælg "USB", og tryk derefter på
Når der er en iPod eller iPhone
tilsluttet, vises der "iPod/iPhone"
på TV-skærmen.
4
Vælg "System OSD" eller "iPod/
iPhone", og tryk derefter på
.
.
1
Sørg for at vælge "iPod/iPhone"
i trin 4 i "Valg af iPod/iPhonekontroltilstand" (side 37).
2
Vælg det ønskede indhold
i iPod/iPhone-menuen.
.
Se betjeningsvejledningen, der
fulgte med din iPod/iPhone,
angående oplysninger om
betjening af iPod/iPhone.
37DK
Grundlæggende betjening
Det valgte indhold afspilles, og
oplysningerne om musikindhold
vises på TV-skærmen.
iPhone
CTRL
Sådan betjenes en iPod/iPhone
ved brug af fjernbetjeningen
• Du må ikke fjerne din iPod/iPhone under
betjeningen. For at forhindre, at din iPod/
iPhone bliver ødelagt eller beskadiget, skal
du slukke for receiveren, når du tilslutter
eller frakobler din iPod/iPhone.
iPod/iPhone-meddelelsesliste
Meddelelse og forklaring
USB
iPhone
CTRL
Reading
Receiveren genkender og læser oplysninger
på din iPod eller iPhone.
Loading
Receiveren indlæser oplysninger fra din
iPod eller iPhone.
Not supported
Der er tilsluttet en ikke-understøttet
iPod eller iPhone.
No device is connected
Der er ikke tilsluttet en iPod eller en iPhone.
N
X
HOME
No music
m/M
No music is found.
./>
x
Headphones not supported
Der kommer ikke lyd ud af hovedtelefonerne,
når der er tilsluttet en iPod eller en iPhone.
Tryk på USB, inden du bruger følgende
knapper.
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X, x
Stopper afspilning
midlertidigt.
m/M
Spoler hurtigt frem eller
tilbage.
./>
Går til det forrige/næste
nummer.
iPhone CTRL Vælger iPod/iPhonekontroltilstanden.
Bemærkninger om iPod/iPhone
• Din iPhone/iPod oplades, når den
tilsluttes receiveren, mens receiveren
er tændt.
• Du kan ikke overføre musik til din
iPod/iPhone fra denne receiver.
Afspilning af en USB-enhed
Du kan nyde musik fra en USB-enhed
ved at tilslutte den til (USB)-porten
på receiveren.
Se "Tilslutning af en iPod, iPhone, USBenhed" (side 28) for at få oplysninger om
tilslutning af en USB-enhed.
Følgende musikfilformater kan afspilles
af denne receiver:
Filformat
Filtypenavne
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
".mp3"
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
WAV
".wav"
* Receiveren kan ikke afspille filer, der er kodet
med DRM.
38DK
Kompatible USB-enheder
Du kan bruge følgende Sony USB-enheder
på denne receiver.
Godkendt Sony USB-enhed
Produktnavn
Modelnavn
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
Grundlæggende betjening
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Bemærkninger
• Receiveren kan ikke læse data i NTFS-format.
• Receiveren kan ikke læse andre data end dem,
der er gemt i den første partition på et
harddiskdrev.
• Der gives ikke garanti for, at andre modeller
end dem, der er angivet her, kan anvendes.
• Der er ikke altid garanti for, at disse
USB-enheder kan bruges.
• Nogle af disse USB-enheder kan muligvis
ikke købes i visse lande.
• Når du formaterer ovenstående modeller, skal
du formatere ved brug af selve modellen eller
den software, som er beregnet til at formatere
den pågældende model.
• Hvis du tilslutter en USB-enhed til receiveren,
skal du sørge for at foretage tilslutningen, når
meddelelsen "Creating Library" eller "Creating
Database" ikke længere vises på USB-enheden.
Betjening af USB-enheden
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F /
S639F
V/v/B/b,
NWZ-S736F / S738F /
S739F
HOME
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
1
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
Vælg "Listen", og tryk derefter på
.
Når USB-enheden er tilsluttet, vises
der "USB" på TV-skærmen.
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
Tryk på HOME.
3
Vælg "USB", og tryk derefter på
.
Du kan betjene USB-enheden
ved hjælp af fjernbetjeningen
til receiveren.
Oplysningerne om musikindhold
vises på TV-skærmen.
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
39DK
Sådan betjenes USB-enheden
ved brug af fjernbetjeningen
USB
SHUFFLE
REPEAT
+/–
m/M
N
./>
x
X
Tryk på USB, inden du bruger følgende
knapper.
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X
Stopper afspilning
midlertidigt.
x
Stopper afspilning.
m/M
Spoler hurtigt frem eller
tilbage.
./>
Går til den forrige/næste fil.
+/–
Går til den forrige/næste
mappe.
REPEAT*
Aktiverer repeat-tilstand
(Off / One / All / Folder).
SHUFFLE*
Aktiverer shuffle-tilstand
(Off / All / Folder).
* Tryk flere gange for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
40DK
Bemærkninger om USB-enheden
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. For at undgå beskadigelse
af data og USB-enheden skal du slukke
receiveren, når du tilslutter eller frakobler
USB-enheden.
• Tilslut ikke receiveren og USB-enheden
gennem en USB-hub.
• Det kan tage ca. 10 sekunder, før
"Reading" vises, afhængigt af hvilken
type USB-enhed der er tilsluttet.
• Når USB-enheden er tilsluttet, læser
receiveren alle filerne på USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage længere tid
at læse USB-enheden.
• Receiveren kan læse op til
– 256 mapper (herunder mappen
"ROOT").
– 256 lydfiler for hver mappe.
– 8 mappeniveauer (træstruktur med
filer, herunder mappen "ROOT")
Det maksimale antal lydfiler og mapper
kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen.
Gem ikke andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed.
• Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med alle programmer til kodning/
skrivning, alt optagelsesudstyr og alle
optagelsesmedier. Ikke-kompatible
USB-enheder kan skabe støj eller
afbrudt lyd eller afspiller måske slet ikke.
• Det kræver nogen tid at starte
afspilning, hvis:
– mappestrukturen er kompleks.
– hukommelseskapaciteten er stor.
• Denne receiver understøtter ikke
nødvendigvis alle de funktioner, der er
tilgængelige i en tilsluttet USB-enhed.
• Afspilningsrækkefølgen for receiveren
kan afvige fra afspilningsrækkefølgen
for den tilsluttede USB-enhed.
• Mapper, der ikke indeholder lydfiler,
springes over.
• Ved afspilning af meget lange spor kan
nogle handlinger resultere i forsinkelser
i afspilningen.
USB-meddelelsesliste
Meddelelse og forklaring
Reading
Receiveren genkender og læser oplysninger
på USB-enheden.
Device error
USB-enhedens hukommelse blev ikke
genkendt (side 39).
Not supported
No device is connected
Der er ingen USB-enhed tilsluttet, eller den
tilsluttede USB-enhed genkendes ikke.
Lytte til FM/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Før du bruger den,
skal du sørge for at have tilsluttet FM- og
AM-antennerne til receiveren (side 29).
Tip
Indstillingsskalaen til direkte tuning er vist
nedenfor.
Område
FM
AM
USA, Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australien,
Taiwan
50 kHz
9 kHz
Mexico
50 kHz
10 kHz*
* AM-indstillingsskalaen kan ændres (side 43).
No track
Der blev ikke fundet et spor.
Numeriske
knapper
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Vælg "Listen" i startmenuen, og tryk
derefter på
.
2
Vælg "FM" eller "AM" i menuen,
og tryk derefter på
.
FM- eller AM-menulisten vises
på TV-skærmen.
41DK
Tunerbetjening
En ikke-understøttet USB-enhed er tilsluttet,
en ukendt enhed er tilsluttet, eller USBenheden er tilsluttet via en USB-hub (side 39).
Tunerbetjening
FM/AM-skærm
Du kan vælge og betjene de enkelte
elementer på skærmen ved at trykke
på V/v/B/b og .
Direkte indstilling på en
station (Direct Tuning)
Du kan indtaste en stations frekvens
direkte ved hjælp af de numeriske taster.
1
2
1 Frekvensindikator (side 42)
2 Liste over faste stationer (side 43)
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper for
at indtaste frekvensen, og tryk
derefter på
.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1,350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
* Tryk på 0, kun for modeller for Europa,
Mexico, Australien og Taiwan.
Tip
Automatisk indstilling på
en station (Auto Tuning)
Hvis du har stillet ind på en AM-station, skal
du indstille retningen af AM-rammeantennen
for at opnå en optimal modtagelse.
Vælg "Tuning +" eller "Tuning –", og tryk
derefter på
.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
Vælg "Tuning +" for at scanne lave til høje
frekvenser, vælg
"Tuning –" for at scanne føje til lave
frekvenser.
Receiveren indstiller scanningen, så snart
den modtager en station.
"– – – .– – MHz" eller "– – – – kHz" vises,
og derefter vender skærmen tilbage til den
aktuelle frekvens.
Kontroller, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage
trin 1 til 3. Hvis du ikke kan stille ind på
en station, anvendes frekvensen muligvis
ikke i området.
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
1 Stil ind på den station, du ønsker at
lytte til, ved hjælp af Auto Tuning,
Direct Tuning (side 42), eller vælg
den ønskede faste station (side 43).
2 Tryk på OPTIONS.
3 Vælg "FM Mode", og tryk derefter
på
.
4 Vælg "Mono", og tryk derefter på .
42DK
Ændring af AMindstillingsskalaen
(Kun modeller i USA, Canada
og Mexico).
Du kan ændre AM-indstillingsskalaen
til enten 9 kHz eller 10 kHz ved hjælp
af knapperne på receiveren.
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
(Preset Memory)
Du kan gemme op til 30 FM- og 30 AMstationer som dine foretrukne stationer.
?/1
V/v/B/b,
OPTIONS
Stil ind på den station, du ønsker
at forudindstille ved hjælp af
Auto Tuning (side 42) eller
Direct Tuning (side 42).
1
2
2
Vælg "Preset Memory", og tryk
derefter på
.
3
Vælg et forudindstillet nummer,
og tryk derefter på
.
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Tryk på ?/1 på receiveren, mens du
holder TUNING MODE nede.
Den aktuelle AM-indstillingsskala
skifter til 9 kHz (eller 10 kHz).
Hvis du vil nulstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz), skal du gentage
ovenstående procedure.
Bemærkninger
Tunerbetjening
1
TUNING MODE
Stationen lagres med det
forudindstillede nummer.
4
• Afhængigt af indstillingerne kan det tage
nogen tid for receiveren at ændre AMindstillingsskalaen.
• Alle faste stationer slettes, når du ændrer
indstillingsskalaen.
Gentag trin 1 til 3 for at gemme
en anden station.
Sådan gemmes en station:
• AM-bånd: AM 1 til AM 30
• FM-bånd: FM 1 til FM 30
Stille ind på faste stationer
1
Vælg "FM" eller "AM" i menuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Select Preset", og tryk
derefter på
.
3
Vælg den ønskede faste station,
og tryk derefter på
.
Faste numre fra 1 til 30 er tilgængelige.
43DK
Navngivning af faste
stationer (Name Input)
Du skal blot vælge en station
på FM-båndet.
1
Vælg "FM" eller "AM" i menuen,
og tryk derefter på
.
Når du stiller ind på en station, der yder
RDS-tjenester, vises
programtjenestenavnet* på TV-skærmen
og skærmpanelet.
2
Vælg "Select Preset", og tryk
derefter på
.
* Hvis der ikke modtages en RDS-udsendelse,
vises der ikke et programtjenestenavn.
3
Vælg den faste station, du vil
navngive, og tryk derefter på
OPTIONS.
4
Vælg "Name Input", og tryk derefter
på
.
5
Tryk på V/v flere gange for at vælge
et tegn, og tryk derefter på b.
Du kan flytte indtastningspositionen
tilbage og frem ved at trykke på
B/b. Du kan angive et navn på
op til 8 tegn.
6
Gentag trin 5 for at indtaste tegnene
et for et, og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Modtagelse af RDSudsendelser
(Kun modeller for Europa,
Australien og Taiwan)
Denne receiver giver dig mulighed for
at anvende RDS (Radio Data System),
så radiostationer kan sende yderligere
oplysninger sammen med det almindelige
programsignal. Denne modtager har
praktiske RDS-funktioner, såsom
Program Service-navnedisplay. RDS
er kun tilgængelig for FM-stationer.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der har en
RDS-tjeneste, ligesom de heller ikke leverer den
samme type tjenester. Hvis du ikke er bekendt
med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte dine lokale radiostationer for at
få oplysninger.
44DK
Bemærkninger
• RDS kan ikke fungere korrekt, hvis den station,
du har stillet ind på, ikke sender RDS-signalet,
eller hvis signalstyrken er svag.
• Nogle bogstaver, som kan vises på TVskærmen, kan ikke vises på skærmpanelet.
Tip
Mens et programtjenestenavn vises, kan
du kontrollere frekvensen ved at trykke
på DISPLAY flere gange (side 71).
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Opleve lydeffekter
Valg af lydfeltet
Udsender 2 kanals venstre/højre signaler
fra alle højttalere. Imidlertid udsendes
lyden muligvis ikke fra bestemte højttalere
afhængigt af højttalerindstillingerne.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Denne receiver kan oprette flerkanals
surroundsound. Du kan vælge én af de
optimerede lydfelter fra receiverens
forudprogrammerede lydfelter.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
Receiveren udsender kun lyden fra venstre/
højre fronthøjttaler. Der kommer ingen lyd
fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder omgår
fuldstændig behandlingen af lydfeltet,
og multikanals surroundformaterne
mikses ned til 2 kanaler.
2
Vælg "Sound Field", og tryk
derefter på
.
x Analog Direct (A. DIRECT)
3
Vælg det ønskede lydfelt.
Tip
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2 kanals lydtilstand
• Auto Format Direct-tilstand (A.F.D.):
Denne tilstand giver dig mulighed for
at lytte til hi-fi-lyd og vælge
dekodningstilstanden til lytning til en
2-kanals stereolyd som multikanalslyd.
• 2-kanals lydtilstand: Du kan skifte lyden
til 2 kanals lyd, uanset optageformaterne
for den anvendte software, det tilsluttede
afspilningsudstyr eller
lydfeltindstillingerne på receiveren.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Forudindstiller lyden, som den blev
optaget/kodet uden tilføjelse af
surroundeffekter.
For modeller i USA og Canada genererer
denne receiver dog et lavfrekvenssignal
som output til subwooferen, når der ikke
er noget LFE-signal.
Bemærk
Du kan ikke vælge "Analog Direct", når du vælger
BD, DVD, GAME og USB som indgang.
Filmtilstand
Du kan få glæde af surroundsound
blot ved at vælge en af receiverens
forudprogrammerede lydfelter.
De bringer den spændende og stærke
lyd fra biografer ind i dit hjem.
x HD-D.C.S.
HD-D.C.S. (HD Digital Cinema Sound)
er Sony’s nye innovative
hjemmebiografteknologi, der benytter
de nyeste teknologier til akustisk og
digital signalbehandling. Den er baseret
på præcise responsmålingsdata fra et
studie til masterindspilninger.
45DK
Opleve lydeffekter
• Du kan trykke på SOUND FIELD +/– på
fjernbetjeningen flere gange for at vælge
det ønskede lydfelt.
• Du kan også bruge A.F.D./2CH, MOVIE eller
MUSIC på receiveren.
Du kan skifte til lyden for den valgte
indgang til 2-kanals analog indgang.
Denne funktion giver dig mulighed for
at nyde analoge kilder med høj kvalitet.
Når du anvender denne funktion, kan
kun lyden og niveauet i den forreste
højttaler indstilles.
Med denne tilstand kan du nyde Blu-rayog DVD-film derhjemme, ikke blot med
lyd af høj kvalitet, men også den bedste
lydbaggrund, lige som filmens lydtekniker
havde tilsigtet i mastering-processen.
Du kan vælge effekttypen for HDD-C.S.
på følgende måde.
• Dynamic: Denne indstilling er egnet
til et miljø, hvor der er en del genlyd,
samtidig med at der mangler en følelse
af rum (hvor lydabsorption ikke er
tilstrækkelig). Den understreger lydens
reflektion og gengiver lyden som i en
stor klassisk biograf. Således understreges
rumfølelsen som i et dubbing-studie,
og der skabes et unikt akustisk felt.
• Theater: Denne indstilling er egnet til
en almindelig dagligstue. Den gengiver
lydens tilbagekastning ligesom i en
biograf (dubbing-studie). Den egner
sig bedst til at se indhold, der er optaget
på en Blu-ray Disc, når du ønsker
biografatmosfære.
• Studio: Denne indstilling er egnet
til en almindelig dagligstue med det
relevante lydudstyr. Den gengiver lydens
tilbagekastning, som opstår, når en
teaterlydkilde remikses til en Blu-ray Disc
til et lydstyrkeniveau, der er egnet til
hjemmebrug. Niveauet af refleksion
og tilbagekastning af lyd holdes på
et minimum. Men samtaler og
surroundeffekter gengives livagtigt.
x PLIIz Height (PLIIz)
x PLII Movie
x Stadium (STADIUM)
Udfører Dolby Pro Logic II Moviedekodning. Denne indstilling er ideel
til film, der er kodet i Dolby Surround.
Denne tilstand kan yderligere gengive
lyd i 5.1-kanal, så du kan se videoer
af overspillede eller gamle film.
x PLIIx Movie
Udfører Dolby Pro Logic IIx Moviedekodning. Denne indstilling udvider
Dolby Pro Logic II Movie eller
Dolby Digital 5.1 til særskilte 7.1
filmkanaler.
46DK
Udfører Dolby Pro Logic IIztilstandsdekodning. Denne indstilling
kan udvide en kildelyd fra en 5.1-kanal
til en 7.1-kanal, hvortil der kan anvendes
et lodret udstyr, som giver en opfattelse
af tilstedeværelse og dybde.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Udfører DTS Neo:6 Cinematilstandsdekodning. En kilde, der er optaget
i 2 kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Musiktilstand
Du kan få glæde af surroundsound
blot ved at vælge en af receiverens
forudprogrammerede lydfelter.
De bringer den spændende og stærke
lyd fra biografer og koncertsale ind
i dit hjem.
x Hall (HALL)
Gengiver akustikken i en klassisk
koncertsal.
x Jazz Club (JAZZ)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x Live Concert (CONCERT)
Gengiver akustikken i en live koncertsal
med 300 pladser.
Giver fornemmelsen af et stort
friluftsstadion.
x Sports (SPORTS)
Giver fornemmelsen af en
sportsudsendelse.
x Portable Audio (PORTABLE)
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede
fra din transportable lydenhed. Denne
funktion er ideel til MP3 og anden form
for komprimeret musik.
x PLII Music
Udfører Dolby Pro Logic II Musictilstandsdekodning. Denne indstilling er
ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
x PLIIx Music
Udfører Dolby Pro Logic IIx Musictilstandsdekodning. Denne indstilling er
ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
x PLIIz
Udfører Dolby Pro Logic IIztilstandsdekodning. Denne indstilling kan
udvide en kildelyd fra en 5.1-kanal til en
7.1-kanal, hvortil der kan anvendes et
lodret udstyr, som giver en opfattelse
af tilstedeværelse og dybde.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Når der tilsluttes
hovedtelefoner
Du kan kun vælge dette lydfelt, hvis
hovedtelefonerne er tilsluttet receiveren.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Denne tilstand vælge automatisk, hvis
du anvender hovedtelefoner (undtagen
"Analog Direct"). Standard 2-kanals
stereokilder omgår fuldstændig
behandlingen af lydfeltet, og multikanals
surroundformaterne mikses ned til
2 kanaler, undtagen LFE-signaler.
Denne tilstand vælges automatisk, hvis du
anvender hovedtelefoner, når der er valgt
"Analog Direct".
Udsender de analoge signaler uden
equalizerbehandling, lydfeltbehandling osv.
Hvis du tilslutter en subwoofer
Denne receiver generer et lavfrekvenssignal
som output til subwooferen, når der ikke er
noget LFE-signal, hvilket er en
lavpaslydeffekt udsendt fra en subwoofer
som et 2-kanals signal. Lavfrekvenssignalet
genereres imidlertid ikke til "Neo:6 Cinema"
eller "Neo:6 Music", når alle højttalerne er
indstillet til "Large".
Vi anbefaler indstilling af subwooferens
afskæringsfrekvens så højt som muligt
for at få fuldt udbytte af kredsløbet til
omdirigering af Dolby Digital-bassen.
Bemærkninger om lydfelter
• Afhængigt af indstillingerne af
højttalermønstret kan nogle lydfelter
være utilgængelige.
• Du kan ikke vælge PLIIx Movie/Music
og PLIIz samtidigt.
– PLIIx PLIIx Movie/Music er kun
tilgængelig, når højttalermønstret
er angivet til en indstilling med
surroundbaghøjttaler(e).
– PLIIz er kun tilgængelig, når
højttalermønstret er angivet til en
indstilling med fronthøjttalere (høj).
• Lydfelterne til musik og film fungerer
ikke i følgende tilfælde.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio eller Dolby TrueHD
med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz modtages.
– Der er valgt "Analog Direct".
• "PLII Movie", "PLIIx Movie",
"PLII Music", "PLIIx Music", "PLIIz"
og "Neo:6 Cinema" og "Neo:6 Music"
fungerer ikke, når højttalermønsteret
er indstillet til 2/0 eller 2/0.1.
47DK
Opleve lydeffekter
Udfører DTS Neo:6 Musictilstandsdekodning. En kilde, der er optaget
i 2 kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Denne indstilling er ideel til normale
stereokilder, såsom CD'er.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
• Når et af lydfelterne til musik er valgt,
udsender subwooferen ingen lyd, hvis
alle højttalerne er indstillet til "Large"
i menuen Speaker Settings. Imidlertid
udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder
LFE-signaler.
– front- eller surroundhøjttalerne
er indstillet til "Small".
– der er valgt "Multi Stereo",
"PLII Movie", "PLII Music",
"PLIIx Movie", "PLIIx Music", "PLIIz",
"HD-D.C.S." eller "Portable Audio".
Valg af kalibreringstype
Du kan vælge den ønskede
kalibreringstype, når der er udført
automatisk kalibrering. Se "Calibration
Type" (side 60) for at få flere oplysninger.
Justering af equalizeren
Du kan bruge følgende parametre til
at indstille tonekvaliteten (bas/diskantniveau) for fronthøjttalerne.
Bass
Brug af funktionen
Night Mode
Denne funktion giver dig mulighed for
at bevare biografmiljøet ved lav lydstyrke.
Når du ser en film sent om natten, kan
du høre dialogen tydeligt, selv ved lav
lydstyrke. Denne funktion kan bruges
sammen med andre lydfelter.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Night Mode", og tryk
derefter på
.
3
Vælg "On" eller "Off", og tryk
derefter på
.
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Equalizer", og tryk derefter
på
.
3
Vælg forstærkning for "Bass" eller
"Treble", og tryk derefter på
.
4
Juster forstærkning, og tryk
derefter på
.
Bemærkninger
Bemærk
Denne funktion virker ikke, når der er valgt
"Analog Direct".
Tip
• Du kan også indstille funktionen Night Mode
til Til og Fra ved at bruge NIGHT MODE
på receiveren (side 10).
• Når Night Mode er aktiveret, hæves niveauet for
bas, diskant og effekt, og "D.Range Comp."
indstilles automatisk til "On".
48DK
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
• Når frekvenserne for Bass og Treble er faste.
• Receiveren kan afspille signaler ved en lavere
samplingsfrekvens end den oprindelige
samplingsfrekvens for indgangssignaler,
afhængigt af lydformatet.
Brug af funktionen
Pure Direct
Nulstilling af lydfelter til
standardindstillingerne
I tilstanden Pure Direct kan du lytte til hifi-lyd. Når Pure Direct er aktiveret, slukkes
skærmpanellyset for at undertrykke den
støj, der påvirker lydkvaliteten. Du kan
bruge funktionen Pure Direct med alle
indgange.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren
til at foretage denne handling.
1
Vælg "Sound Effects" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Pure Direct", og tryk
derefter på
.
3
Vælg "On" eller "Off", og tryk
derefter på
.
Bemærk
1
2
MUSIC
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MUSIC nede, og tryk samtidigt
på ?/1.
"S.F. CLEAR" vises på skærmpanelet,
og alle lydfelterne nulstilles til
standardindstillingen.
Tip
Du kan også bruge knappen PURE DIRECT på
fjernbetjeningen eller receiveren til at aktivere
eller deaktivere funktionen Pure Direct.
Sådan afbrydes Pure Direct
Funktionen Pure Direct afbrydes,
når du gør følgende:
– Tryk på PURE DIRECT igen.
– Skift lydfeltet.
– Skift sceneindstilling på TV'et
(Scene Select).
– Skift indstillingen for "Equalizer",
"Night Mode", "Auto Volume" eller
"D.Range Comp.".
49DK
Opleve lydeffekter
Når funktionen Pure Direct er valgt, fungerer
"Equalizer", "Night Mode", "Auto Volume"
og "D.Range Comp." ikke.
?/1
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync-funktionen giver
mulighed for kommunikation mellem
Sony-produkter, f.eks. TV, Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller, AV-forstærker
osv., der understøtter funktionen
Control for HDMI.
Ved tilslutning af Sony-udstyr, der er
kompatibelt med funktionen "BRAVIA"
Sync med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen på følgende måde:
• One-Touch Play (side 51)
• System Audio Control (side 52)
• System Power Off (side 52)
• Scene Select (side 53)
• Home Theatre Control (side 53)
• Remote Easy Control (side 53)
Control for HDMI er en fælles standard
for den kontrolfunktion, der anvendes
af HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) til HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Vi anbefaler, at du tilslutter receiveren
til apparater med "BRAVIA" Sync.
Bemærkninger
• Du kan bruge funktionerne "One Touch Play",
"System Audio Control" og "System Power-Off"
med udstyr af andet fabrikat end Sony.
Kompatibilitet med alt udstyr af andet
fabrikat end Sony garanteres ikke.
• Funktionerne "Scene Select" og "Home Theatre
Control" er Sony egne funktioner. De kan ikke
betjenes med udstyr af andet fabrikat end Sony.
• Udstyr, der ikke er kompatibelt med "BRAVIA"
Sync, kan ikke aktivere disse funktioner.
Forberedelse til
"Bravia" Sync
Receiveren er kompatibel med funktionen
"Control for HDMI-Easy Setting".
• Hvis dit TV er kompatibelt med
funktionen "Kontrol til HDMI-Nem
indstilling", kan du indstille receiverens
og afspilningsudstyrets funktion Kontrol
til HDMI automatisk ved at indstille
Kontrol til HDMI-funktionen på dit
TV (side 50).
• Hvis dit TV ikke er kompatibelt med
funktionen "Kontrol til HDMI-Nem
indstilling", kan du indstille funktionen
Kontrol til HDMI for receiveren,
afspilningsudstyret og TV'et individuelt
(side 51).
Hvis dit TV er kompatibelt med
funktionen "Control for HDMIEasy Setting"
1 Tilslut receiveren, TV'et og
afspilningsudstyret via HDMItilslutning (side 23, 24).
(Det respektive udstyr skal være
kompatibelt med funktionen
Control for HDMI).
2 Tænd receiveren, TV'et og
afspilningsudstyret.
3 Aktiver funktionen Control for HDMI
for TV'et.
Funktionen Control for HDMI på
receiveren og alt det tilsluttede udstyr
aktiveres samtidigt. Vent, indtil der
vises "COMPLETE" på skærmen.
Opsætningen er fuldført.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger om indstilling af det.
50DK
Hvis dit TV ikke er kompatibelt
med funktionen "Control for
HDMI-Easy Setting"
V/v/b,
HOME
1 Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2 Vælg " Settings" i startmenuen, og tryk
3
4
5
6
8
9
Afspilning med et
enkelt tryk
Når du starter afspilning af det udstyr,
der er tilsluttet receiveren via en HDMItilslutning, forenkles betjeningen af
receiveren og TV'et på følgende måde:
Receiver og TV
Tænder (kun i standbytilstand)
Skifter til den relevante HDMI-indgang
Hvis du angiver "Pass Through" til "Auto"
eller "On"* (side 64) og derefter indstiller
receiveren til standbytilstand, kan lyd
og billede kun udsendes fra TV'et.
* Kun modeller for USA, Canada, Mexico,
Australien og Taiwan).
Bemærkninger
• Kontroller, at funktionen System Audio Control
er indstillet til "ON" ved brug af TV-menuen.
• Afhængigt af TV'et vises begyndelsen af
indholdet muligvis ikke.
• Afhængigt af indstillingerne, tænder receiveren
muligvis ikke, når "Pass Through" er indstillet til
"Auto" eller "On".
51DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
7
derefter på
.
Menuen Settings vises på TV-skærmen.
Vælg "HDMI Settings", og tryk derefter
på .
Vælg "Control for HDMI", og tryk
derefter på
.
Vælg "On", og tryk derefter på
.
Funktionen Control for HDMI
er aktiveret.
Tryk på HOME for at forlade
OSD-menuen.
Vælg HDMI-indgangen på receiveren
og TV'et, så de matcher HDMIindgangen på det tilsluttede udstyr, så
billedet fra det tilsluttede udstyr vises.
Slå funktionen Control for HDMI for det
tilsluttede udstyr til.
Hvis funktionen Control for HDMI
for det tilsluttede udstyr allerede er
aktiveret, behøver du ikke at ændre
indstillingen.
Gentag trin 7 og 8 for andet udstyr,
som du ønsker skal bruge funktionen
Control for HDMI.
Se betjeningsvejledningen til det
respektive udstyr angående oplysninger
om indstilling af TV'et og det tilsluttede
udstyr.
Bemærkninger
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
tilslutningen, skal du udføre trinene i "Hvis dit
TV er kompatibelt med funktionen "Control for
HDMI-Easy Setting" eller (side 50) eller "Hvis
dit TV ikke er kompatibelt med funktionen
"Control for HDMI-Easy Setting" (side 51).
• Før du udfører "Control for HDMI-Easy Setting"
på TV'et, skal du sørge for først at tænde TV'et
og andet tilsluttet udstyr, herunder receiveren.
• Hvis afspilningsudstyret ikke fungerer, efter at
du har foretaget indstillingerne for "Control for
HDMI-Easy Setting", skal du vælge indstillingen
Control for HDMI på afspilningsudstyret.
• Hvis det tilsluttede udstyr ikke understøtter
"Control for HDMI-Easy Setting" men
understøtter Control for HDMI, skal du
indstille funktionen Control for HDMI
for det tilsluttede udstyr, før du udfører
"Control for HDMI-Easy Setting" fra TV'et.
Tip
Bemærkninger
Du kan også vælge udstyr, der er tilsluttet, f.eks.
en Blu-ray/DVD-afspiller, fra TV-menuen.
Receiveren og TV'et skifter automatisk til
den relevante HDMI-indgang.
• Hvis System Audio Control ikke virker
i overensstemmelse med din TV-indstilling,
skal du se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Når "Ctrl for HDMI" indstilles til "ON",
angives indstillingerne for "HDMI Audio Out"
i menuen HDMI Settings automatisk på basis
af indstillingerne for System Audio Control
(side 64).
• Hvis TV'et tændes før receiveren, udsendes
der et kort øjeblik ikke lyd fra TV'et.
Kontrol af systemlyd
Du kan nyde TV-lyden fra de højttalere,
der er tilsluttet receiveren ved en enkel
betjening.
Du kan anvende funktionen Kontrol
af systemlyd ved hjælp af TV-menuen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
TV
Aktiverer Kontrol
af systemlyd
Receiver
• Tænder (kun
i standbytilstand)
• Skifter til den
relevante HDMIindgang
Minimerer TV'ets
lydstyrke
Sender TV-lyd ud
System Power-Off
Når du slukker TV'et ved brug af tænd/
sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening,
slukkes receiveren og det tilsluttede
udstyr automatisk.
Du kan også bruge receiverens
fjernbetjening til at slukke for TV'et.
TV ?/1
Du kan også bruge funktionen Kontrol
af systemlyd på følgende måde.
• Hvis du tænder receiveren, mens TV'et
er tændt, aktiveres funktionen System
Audio Control automatisk, og lyden fra
TV'et udsendes gennem de højttalere, der
er tilsluttet receiveren. Hvis du imidlertid
slukker receiveren, udsendes lyden fra
TV-højttalerne.
• Når du lytter til lyden fra TV'et igennem
højttalerne, der er sluttet til receiveren,
kan du indstille lydstyrken eller slå
lyden midlertidigt fra ved at bruge
fjernbetjeningen til TV'et.
52DK
Tryk på TV ?/1.
TV, receiver og det tilsluttede udstyr
slukkes.
Bemærkninger
• Indstil TV-strømforsyningens funktion til
intern lås til til, før du bruger funktionen
System Power-Off. Se betjeningsvejledningen
til TV'et angående oplysninger.
• Afhængigt af det tilsluttede udstyrs tilstand,
slukkes det muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr
angående oplysninger.
Scene Select
Remote Easy Control
Den optimale billedkvalitet og det optimale
lydfelt vælges automatisk i henhold til den
scene, der er valgt på dit TV.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger om betjening.
Du kan bruge TV-fjernbetjeningen
til at betjene receiverens menu.
Vælg, at receiveren (AV AMP) skal
genkendes af TV'et.
Bemærk
Bemærkninger
Lydfeltet skifter muligvis ikke, afhængigt af TV'et.
• Receiveren genkendes som
"(Tuner (AV AMP))" af TV'et.
• Dit TV skal være kompatibelt med
linkmenuen.
• Afhængig af TV'ets type vil nogle af
betjeningerne ikke være tilgængelige.
Overensstemmelsestabel
Sceneindstilling på TV'et
Lydfelt
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
"BRAVIA" Sync-funktioner
Home Theatre Control
Hvis et "Home Theatre Control"kompatibelt TV tilsluttes til receiveren,
vises der et ikon for internetbaserede
programmer på det tilsluttede TV.
Du kan skifte en indgang på receiveren
eller skifte lydfelter ved brug af dit
TV's fjernbetjening. Du kan også
justere niveauet for centerhøjttaler
eller subwoofer eller justere
indstillingerne for "Dual Mono"
(side 63) eller "A/V Sync." (side 63).
Bemærk
Hvis du vil bruger funktionen Home Theatre
Control, skal dit TV kunne få adgang til en
bredbåndsservice. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
53DK
Bemærkninger
Andre funktioner
Skift mellem digital og
analog lyd (INPUT MODE)
Når du tilslutter udstyr til både digitale
og analoge lydindgange på receiveren, kan
du låse lydindgangstilstanden til enhver
af dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale, du vil se.
1
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge indgangen.
Du kan også anvende
indgangsknapperne på
fjernbetjeningen.
2
Tryk på INPUT MODE flere gange
på receiveren for at vælge
lydindgangstilstanden.
Den valgte lydindgangstilstand
vises på skærmpanelet.
• Auto: Giver digitale lydsignaler
fortrinsret. Hvis der er mere end
én digital tilslutning, har HDMIlydsignaler fortrinsret.
Hvis der ikke er digitale lydsignaler,
vælges de analoge lydsignaler.
Hvis TV-indgang er valgt, har
ARC-signalerne (Audio Return
Channel) fortrinsret. Hvis TV'et
ikke er kompatibelt med ARCfunktionen, er de digitale optiske
lydsignaler valgt.
Hvis funktionerne Control for
HDMI i både receiveren og TV'er
ikke er aktiveret, fungerer ARC ikke.
• OPT: Angiver de digitale
lydsignaler, der sendes til
OPTICAL-stikket.
• COAX: Angiver de digitale
lydsignaler, der sendes til
COAXIAL-stikket.
• Analog: Angiver de analoge
lydsignalers indgang til
AUDIO IN (L/R)-stikkene.
54DK
• Baseret på indgangen vises "------"
i skærmpanelet, og du kan ikke vælge
andre tilstande.
• Når "Analog Direct" anvendes, indstilles
lydindgangen "Analog". Du kan ikke vælge
andre tilstande.
Brug af andre
lydindgangsstik
(Audio Input Assign)
Du kan tilknytte de digitale indgangsstik
til en anden indgang, hvis stikkenes
standardindstillinger ikke svarer til
det tilsluttede udstyr.
Når du har tilknyttet indgangsstikkene
igen, kan du bruge indgangsknappen
(eller INPUT SELECTOR på receiveren)
til at vælge det udstyr, du har tilsluttet.
Eksempel:
Når du tilslutter DVD-afspilleren til
OPTICAL IN 1-stikket (SAT/CATV).
– Tilknyt OPTICAL IN 1-stikket
(SAT/CATV) til "DVD".
1
Vælg " Settings" i startmenuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Input Settings", og tryk
derefter på
.
3
Vælg "Audio Input Assign", og tryk
derefter på
.
4
Vælg navnet på den indgang, du vil
tilknytte.
5
Vælg de lydsignaler, du vil knytte til
den indgang, du har valgt i trin 4,
ved brug af V/v/B/b.
6
Tryk på
.
Indgangsnavn
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Lydindgangsstik, OPT1
der kan tildeles
OPT2
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
Ingen
a*
a*
a*
a
a*
a
* Standardindstilling
Bemærkninger
• Hvis du tilknytter den digitale lydindgang, ændres indstillingen INPUT MODE måske automatisk.
• En ny tilknytning er tilladt for hver indgang.
Andre funktioner
55DK
Brug af en biforstærkertilslutning
Nulstilling til
fabriksstandarderne.
1
Du kan rydde alle huskede indstillinger
og vende tilbage til fabriksindstillingerne
for receiveren ved at foretage følgende
procedure. Denne procedure kan også
bruges til at initialisere receiveren, før
den anvendes første gang.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren
til at foretage denne handling.
Tryk på HOME.
Menuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg "Settings", og tryk derefter
på
.
Menuen Settings vises på
TV-skærmen.
3
Vælg "Speaker", og tryk derefter
på
.
4
Vælg "Speaker Pattern", og tryk
derefter på
.
5
Vælg det relevante højttalermønster,
så der ingen surroundbaghøjttalerne
og fronthøjttalere (høj) er, og tryk
derefter på
.
6
Vælg "SB Assign", og tryk derefter
på
eller b.
7
Vælg "BI-AMP", og tryk derefter
på
.
Den samme signaludgang fra
SPEAKERS FRONT A-terminaler kan
udsendes fra SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B-terminaler.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på HOME for at få vist startmenuen,
og tryk derefter på HOME igen.
Bemærkninger
• Indstil "SB Assign" til "Bi-Amp", før du
udfører automatisk kalibrering.
• Hvis du indstiller "SB Assign" til "Bi-Amp",
bliver højttalerens lydstyrke og
afstandsindstillingerne for
surroundbaghøjttalerne og fronthøjttalerne
(høj) ugyldige, og disse fronthøjttalerne
anvendes.
56DK
?/1
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
Der vises "CLEARING" på
skærmpanelet i et stykke tid,
hvorefter der vises "CLEARED!".
Ændringer eller justeringer af
indstillingerne stilles nu tilbage
til standardindstillingerne.
3
Justeringsindstillinger
Vælg det ønskede menupunkt,
og tryk derefter på
.
Eksempel: Hvis du vælger
"Speaker Settings".
Brug af menuen Settings
Du kan justere forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter osv. ved brug
af menuen Settings.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
HOME
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg den ønskede parameter,
og tryk derefter på
.
Sådan vender du tilbage til den
forrige skærm
Tryk på RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på HOME for at få vist startmenuen,
og tryk derefter på HOME igen.
2
Vælg " Settings" i menuen, og tryk
derefter på
for at aktivere
menutilstanden.
Menuen Settings vises på
TV-skærmen.
Justeringsindstillinger
57DK
Menuen Settings
Settings
Easy Setup
(side 59)
Speaker Settings
(side 59)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(side 63)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(side 64)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(side 65)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(side 66)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size*
feet
meter
Bemærk
De menuparametre, der er vist på TV-skærmen, afhænger af de aktuelle indstillinger eller statussen for
det valgte ikon.
58DK
Easy Setup
Kører Easy Setup igen for at angive
grundlæggende indstillinger. Følg
vejledningen på skærmen (side 30)
3 Gem måleresultatet.
Vælg "Save&Exit" i trin 3.
Bemærk
Hvis du ændrer placeringen af højttalerne,
anbefales det, at du udfører automatisk
kalibrering for at få det fulde udbytte af
surroundsound.
Tip
Menuen Speaker Settings
Du kan indstille hver højttaler manuelt.
Du kan også indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
Højttalerindstillingerne gælder kun for den
aktuelle lytteposition.
x Auto Calibration
Giver dig mulighed for at udføre
automatisk kalibrering fra din
siddeposition.
1 Følg den vejledning, der vises på TVskærmen, og tryk derefter på .
Målingen starter om fem sekunder.
Målingen tager ca. 30 sekunder at
udføre med en testtone.
Når målingen er afsluttet, høres et bip,
og skærmen skifter.
Bemærk
Hvis der vises en fejlkode på skærmen,
henvises der til "Meddelelsesliste efter
automatisk kalibrering" (side 60).
derefter på .
• Retry: Udfører den automatiske
kalibrering igen.
• Save&Exit: Gemmer måleresultaterne
og afslutter indstillingen.
• WRN Check: Viser advarsel angående
måleresultaterne. Se "Meddelelsesliste
efter automatisk kalibrering" (side 60).
• Exit: Afslutter indstillingen uden at
gemme måleresultaterne.
Sådan kontrolleres resultaterne
af automatisk kalibrering.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for
at kontrollere den fejlkode eller advarsel,
du fik i "Auto Calibration" (side 59).
Vælg "WRN Check" i trin 2 i "Auto
Calibration" (side 59), og tryk
derefter på
.
Hvis der vises en advarsel, skal du
kontrollere meddelelsen og bruge
receiveren uden at ændre noget.
Du kan eventuelt udføre en automatisk
kalibrering igen.
Når "Error Code" vises
Kontroller fejlen, og udfør automatisk
kalibrering igen.
1 Tryk på
.
Der vises "Retry ?" på TV-skærmen.
2 Vælg "Yes", og tryk derefter på .
3 Gentag trin 1 til 3 i "Auto Calibration"
(side 59).
59DK
Justeringsindstillinger
2 Vælg det ønskede element, og tryk
• Du kan ændre afstandsenheden i "Distance
Unit" i menuen Speaker Settings (side 62).
• Højttalerens størrelse ("Large"/"Small")
bestemmes af lavfrekvenskarakteristikken.
Måleresultatet kan variere afhængigt af
optimeringsmikrofonen og højttalerne samt
rummets form. Det anbefales, at du anvender
måleresultaterne. Du kan også ændre disse
indstillinger i menuen Speaker Settings.
Gem måleresultatet først, og prøv derefter
at ændre indstillingerne.
Meddelelsesliste efter automatisk
kalibrering
Skærm og forklaring
Skærm og forklaring
Warning 41
Warning 42
Der er hovedtelefonerne tilsluttet PHONESstikket på receiveren. Fjern hovedtelefonerne,
og udfør automatisk kalibrering igen.
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaleren og
mikrofonen er muligvis for kort.
Øg afstanden, og udfør målingen igen.
Error Code 31
Warning 43
Error Code 30
SPEAKERS er indstillet til "OFF". Angiv
en anden højttalerindstilling, og foretag
automatisk kalibrering igen.
Afstanden til og placeringen af en subwoofer
kan ikke registreres. Dette kan skyldes støj.
Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
Error Code 32
Error Code 33
No Warning
Højttalerne blev ikke fundet eller er ikke
tilsluttet korrekt.
• Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet,
eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
• Enten den venstre eller den højre
surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
• Surround-baghøjttalerne eller front
højtalerne (høj) er tilsluttet selvom
surroundhøjttalerne ikke er tilsluttet.
Tilslut surround-højttaleren(erne) til
SPEAKERS SURROUND-terminalerne.
• Surroundbaghøjttaleren er kun tilsluttet
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B R-terminalerne.
Hvis du kun tilslutter én
surroundbaghøjttaler, skal du tilslutte den til
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L-terminalerne.
• Enten er venstre fronthøjttaler (høj) eller
højre fronthøjttaler (høj) ikke tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er
tilsluttet korrekt, og foretag automatisk
kalibrering igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er tilsluttet
korrekt, men fejlkoden stadig vises, kan kablet
til optimeringsmikrofonen være beskadiget
eller tilsluttet forkert.
Warning 40
Målingen er fuldført, og der er registreret et
højt støjniveau. Du kan opnå bedre resultater,
hvis du gør et nyt forsøg i rolige omgivelser.
60DK
Der er ingen advarselsoplysninger.
Tip
Måleresultaterne kan variere afhængigt at
subwooferens placering. Der er imidlertid
ingen problemer, selvom du fortsætter med
at bruge receiveren med denne værdi.
x Calibration Type
Giver dig mulighed for at vælge
kalibreringstypen, efter du har udført
automatisk kalibrering og gemt
indstillingerne.
• Full Flat: Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
• Engineer: Indstiller
frekvenskarakteristikkerne for
"Sony's standard for lytterum".
• Front Ref.: Indstiller karakteristika
for alle højttalere, så de svarer til
karakteristika for fronthøjttaleren.
• Off: Slår equalizerniveauet for
Auto Calibration fra.
x Speaker Pattern
Giver dig mulighed for at vælge det
højttalermønster, der svarer til det
højttalersystem, du bruger.
x SB Assign (tilknytning af
surroundbaghøjttaler)
Giver dig mulighed for at angive
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B-terminalerne
for en bi-forstærkertilslutning eller front
B-højttalertilslutning.
• Speaker B: Hvis du ikke kan tilslutte
et yderligere fronthøjttalersystem til
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT Bterminalerne, skal du vælge "Speaker B".
• Bi-Amp: Hvis du tilslutter
fronthøjttalerne til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B-terminalerne
med en bi-forstærkertilslutning, skal du
vælge "Bi-Amp".
• Off: Hvis du tilslutter surround-bageller fronthøjttalere (høj) til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne,
skal du vælge "Off".
Bemærk
Når du ændrer tilslutningen fra en bi-forstærker
eller front B-højttalere til surround-bag- eller fronthøjttalertilslutninger (høj), skal du indstille
"SB Assign" til "Off" og derefter opsætte
højttalerne igen. Se "Kommentarer om Speaker
Settings (Auto Calibration)" (side 31) eller
"Manual Setup" (side 61).
x Manual Setup
Gør det muligt at indstille hver højttaler
manuelt på skærmen "Manual Setup".
Du kan også indstille højttalerlydstyrken,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver højttaler
Du kan justere afstanden fra
siddepositionen til hver højttaler (front
venstre/højre, front venstre/højre høj,
center, surround venstre/højre, surround
bag venstre/højre bag, subwoofer).
1 Vælg den højttaler på skærmen,
som du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter
på
.
2 Vælg den ønskede parameter under
"Distance", og tryk derefter på
.
3 Juster afstanden for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1 m 0 cm til
10 m 0 cm (3 fod 3 tommer til 32 fod
9 tommer) i intervaller på 1 cm
(1 tomme).
Bemærkninger
• Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret
kan nogle parametre være utilgængelige.
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
Sådan justeres størrelsen af hver
højttaler
Du kan justere størrelsen på hver højttaler
(front venstre/højre, front venstre/højre
høj, center, surround venstre/højre,
surround bag venstre/højre).
1 Vælg den højttaler, som du vil justere
størrelsen for, og tryk derefter på .
2 Vælg den ønskede parameter under
"Size", og tryk derefter på
.
61DK
Justeringsindstillinger
Sådan justeres højttalerlydstyrken
Du kan justere hver højttalerlydstyrke
(front venstre/højre, front venstre/højre
høj, center, surround venstre/højre,
surround bag venstre/højre bag,
subwoofer).
1 Vælg den højttaler, som du vil justere
niveauet for, og tryk derefter på .
2 Vælg den ønskede parameter under
"Level", og tryk derefter på
.
3 Juster lydstyrken for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere lydstyrken fra -10,0 dB
til +10,0 dB i intervaller af 0,5 dB.
Bemærk
Når et af lydfelterne til musik er valgt, udsender
subwooferen ingen lyd, hvis alle højttalerne er
indstillet til "Large" i menuen Speaker Settings.
Imidlertid udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder
LFE-signaler.
– front- eller surroundhøjttalerne er indstillet
til "Small".
– der er valgt "Multi Stereo", "PLII Movie",
"PLII Music", "PLIIx Movie", "PLIIx Music",
"PLIIz", "HD-D.C.S." eller "Portable Audio".
3 Juster størrelsen for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
• Large: Hvis du tilslutter store
højttalere, som effektivt gengiver
basfrekvenser, skal du vælge "Large".
Normalt skal du vælge "Large".
• Small: Hvis lyden er forvrænget eller
mangler surroundeffekter, når du
hører multikanals surroundsound,
skal du vælge "Small" for at aktivere
kredsløbet til at omdirigere bassen
og udsende basfrekvenserne for hver
kanal fra subwooferen eller andre
"Large"-højttalere.
Bemærk
Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
Tip
• Indstillingerne for "Large" og "Small" for hver
højttaler bestemmer, hvorvidt den interne
lydprocessor afskærer bassignalet fra den
pågældende kanal.
Når bassen fra en kanal afskæres, sender
kredsløbet til omdirigering af bassen de
tilsvarende basfrekvenser til subwooferen
eller andre "Large"-højttalere.
Da bassen imidlertid har en vis
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
den, hvis det er muligt. Derfor kan du, selv ved
brug af små højttalere, indstille dem til "Large",
hvis du ønsker at udsende basfrekvenserne til
den pågældende højttaler. Hvis du på den anden
side bruger en stor højttaler, men foretrækker
ikke at udsende basfrekvenserne fra denne
højttaler, skal du indstille den til "Small".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end
du foretrækker, skal du indstille alle højttalerne
til "Large". Hvis der ikke er nok bas, kan du
anvende equalizeren til at fremhæve
basniveauerne.
• Der angives den samme indstilling for
surround-baghøjttalerne som for
surroundhøjttalerne.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "Small",
indstilles center- og surround- og
surroundbag-/fronthøjttalere (høj)
også automatisk til "Small".
• Hvis du ikke bruger subwooferen, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "Large".
62DK
x Crossover Freq. (Speaker
crossover frequency)
Giver dig mulighed for at indstille
højttalernes basdelefrekvens, og at
højttalerstørrelsen er indstillet til "Small"
i menuen Speaker Settings. Den målte
højttalerdelefrekvens er indstillet for hver
højttaler efter den automatiske kalibrering.
1 Vælg højttalerparameteren under
den højttaler, som du vil justere
delefrekvensen for, og tryk derefter
på
.
2 Juster værdien, og tryk derefter på .
x Test Tone
Gør det muligt at vælge testtonetypen
på skærmen "Test Tone".
Tip
• Hvis du vil justere niveauet for alle højttalerne
samtidig, skal du trykke på 2 +/–. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på receiveren.
• Den indstillede værdi vises på TV-skærmen
under justeringen.
Sådan sendes testtonen ud gennem
hver højttaler
Du kan sende testtonen ud gennem
højttalerne i en sekvens.
1 Vælg "Test Tone", og tryk derefter
på
.
2 Vælg "Test Tone" igen, og tryk derefter
på
.
3 Juster parameteren, og tryk derefter
på
.
• Off
• Auto: Testtonen udsendes fra hver
højttaler i sekvens.
4 Vælg den højttaler, som du vil justere
højttalerniveauet for, og tryk derefter
på
.
5 Juster lydstyrken for den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
x Distance Unit
Giver dig mulighed for at vælge
måleenheden til indstilling af afstande.
• feet: Afstanden vises i fod.
• meter: Afstanden vises i meter.
x Auto Volume
Menuen Audio Settings
Du kan justere indstillinger for lyden efter
din egen smag.
x Night Mode
Giver dig mulighed for at bevare
biografmiljøet ved lav lydstyrke. Se "Brug af
funktionen Night Mode" (side 48) for at få
flere oplysninger.
x Equalizer
Giver dig mulighed for at justere basog diskantniveauet for fronthøjttalere.
Se "Justering af equalizeren" (side 48)
for at få flere oplysninger.
x Sound Field
Giver dig mulighed for at vælge
en lydeffekt, der skal anvendes på
indgangssignaler. Se "Opleve lydeffekter"
(side 45) for at få flere oplysninger.
Du kan indstille funktionen for hver
indgang uafhængigt.
x A/V Sync. (Synkroniserer lyd
med videoudsendelse)
Bemærkninger
Bemærkninger
• Sørg for at skrue ned for lyden, før du slår denne
funktion til/fra.
• Da denne funktion kun er tilgængelig, når
Dolby Digital-, DTS- eller lineære PCMsignaler sendes ind, kan lydstyrken pludselig
øges, når du skifter til andre formater.
• Denne funktion virker ikke i de følgende
tilfælde.
– Der modtages lineære PCM-signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
– Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS 96/24-, DTS-HD Master Audio- eller
DTS-HD High Resolution Audio-signaler
modtages.
x Dual Mono (valg af sprog til
digital udsendelse)
Giver dig mulighed for at vælge det sprog,
du ønsker, når du lytter til dobbeltlyd
i en digital udsendelse, hvis funktionen
er tilgængelig. Denne funktion virker
kun for Dolby Digital-kilder.
• Main/Sub: Lyden på hovedsproget
udsendes gennem den venstre
fronthøjttaler, og lyden på undersproget
udsendes gennem den højre
fronthøjttaler samtidigt.
• Main: Lyden på hovedsproget udsendes.
• Sub: Lyden på undersproget udsendes.
• Denne funktion er nyttig, når du bruger en stort
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion virker ikke, når der bruges
"Analog Direct".
• Forsinkelsen afhænger af lydformat, lydfelt,
højttalermønster og indstillinger af
højttalerafstand.
63DK
Justeringsindstillinger
Gør det muligt at forsinke lyden for at
minimere tidsforskydningen mellem
lyd og video.
• On (forsinkelsestid: 60 ms): Lyden
forsinkes, så tidsforskellen mellem
lyden og billedet minimeres.
• Off (forsinkelse: 0 ms): Lyden
forsinkes ikke.
Denne receiver kan justere lydstyrken
automatisk afhængigt af indgangssignalet
eller indholdet fra det tilsluttede udstyr.
Denne funktion er f.eks. nyttig, når lyden
af en reklame er højere end TVprogrammerne.
• On
• Off
x D.Range Comp. (Dynamic
Range Compression)
Giver dig mulighed for at komprimere
dynamikområdet for lydsporet. Dette
kan være nyttigt, når du ønsker at se
film ved lav lydstyrke sent om natten.
Komprimering af dynamikområde er
kun muligt med Dolby Digital-lydkilder.
• On: Komprimering af dynamikområdet
er beregnet til optagelsesteknikeren.
• Auto: Dynamikområdet komprimeres
automatisk.
• Off: Dynamikområdet komprimeres ikke.
Menuen HDMI Settings
Du kan justere de krævede indstillinger
for udstyr, der er tilsluttet HDMI-stikket.
x Control for HDMI
Gør det muligt at slå funktionen
Control for HDMI til eller fra.
Se "Forberedelse til "Bravia" Sync"
(side 50) for at få flere oplysninger.
• On
• Off
Bemærkninger
• Når du indstiller "Ctrl for HDMI" til "On",
ændres "HDMI Audio Out" muligvis
automatisk.
• Når receiveren er i standbytilstand,
lyser ?/1-indikatoren (til/standby) på
frontpanelet gul, hvis "Control for HDMI"
er indstillet til "On".
x Pass Through
Gør det muligt at udsende HDMI-signaler
til TV'et, når receiveren er i standbytilstand.
• On*: Når receiveren er i standbytilstand,
udsender den konstant HDMI-signaler
fra receiverens HDMI TV OUT-stik.
64DK
• Auto: Når TV'et tændes, mens receiveren
er i standbytilstand, udsender receiveren
HDMI-signaler fra receiverens HDMI
TV OUT-stik. Sony anbefaler denne
indstilling, hvis du anvender et TV, der
er kompatibelt med "BRAVIA" Sync.
Denne indstilling sparer strøm
i standbytilstanden sammenlignet
med "On"-indstillingen.
Bemærk
Denne funktion kan kun fungere, når "Control
for HDMI" er indstillet til "On".
• Off: Receiveren udsender ikke HDMIsignaler, når den er i standbytilstand.
Tænd receiveren for at anvende det
tilsluttede udstyrs kilde på TV'et.
Denne indstilling sparer strøm
i standbytilstanden sammenlignet
med "On"-indstillingen.
* Kun modeller for USA, Canada, Mexico,
Australien og Taiwan).
Bemærk
Når der vælger "Auto", kan det tage lidt længere
tid for billedet og lyden at komme fra TV'et, end
når der vælges "On".
x HDMI Audio Out
Gør det muligt at indstille HDMIlydsignaludgang fra det afspilningsudstyr,
der er tilsluttet receiveren via en HDMItilslutning.
• AMP: HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsudstyret udsendes kun til
de højttalere, der er tilsluttet receiveren.
Multikanals lyd afspilles uforandret.
Bemærk
Der udsendes ikke lydsignaler fra TV’ets
højttaler, når "HDMI Audio Out" er indstillet
til "AMP".
• TV+AMP: Lyden udsendes fra TV’ets
højttaler og fra de højttalere, der er
tilsluttet receiveren.
Bemærkninger
• Afspilningsudstyrets lydkvalitet afhænger af
TV’ets lydkvalitet, f.eks. antallet af kanaler,
samplingsfrekvensen osv. Hvis TV'et er
forsynet med stereohøjttalere, er lyden fra
receiveren også i stereo som fra TV'et, selvom
du afspiller flerkanals kilde.
• Når du tilslutter receiveren til et videoudstyr
(projektor, osv.), udsendes lyden muligvis
ikke fra receiveren. I dette tilfælde, skal du
vælge "AMP".
x Subwoofer Level
Giver dig mulighed for at indstille niveauet
for subwooferen til 0 dB eller +10 dB, når
der sendes PCM-signaler ind via en HDMItilslutning. Du kan indstille niveauet for
hver indgang, hvortil der er tilknyttet et
HDMI-indgangsstik, uafhængigt.
• Auto: Indstiller automatisk niveauet til
0 dB eller +10 dB, afhængigt af lydstream.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Giver dig mulighed for at indstille
betjening af Fast View.
• Auto: Du kan vælge en HDMIindgangsmetode, der er hurtigere
end det normale valg.
• Off: Funktionerne Fast View og
PREVIEW (HDMI) er ikke tilgængelige.
Giver dig mulighed for at indstille følgende
elementer for hver indgang.
• Watch: Viser en indgang til menuen
Watch.
• Listen: Viser en indgang til menuen
Listen.
• Watch+Listen: Viser en indgang til
menuerne Watch og Listen.
x Audio Input Assign
Giver dig mulighed for at indstille de(t)
lydindgangsstik, der er knyttet til hver
indgang.
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 54) for
at få flere oplysninger.
x Name In
Giver dig mulighed for at indtaste et navn
på op til 8 tegn for indgange og få det vist.
Det er nemmere at genkende angivelserne
på skærmen, hvis det er udstyret, der er
navngivet, og ikke stikkene.
1 Vælg "Name In", og tryk derefter på .
2 Vælg den indgang, du vil navngive,
og tryk derefter på .
3 Tryk på V/v flere gange for at vælge
et tegn, og tryk derefter på b.
Du kan flytte indtastningspositionen
tilbage og frem ved at trykke på B/b.
4 Gentag trin 3 for at indtaste tegnene
et for et, og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Justeringsindstillinger
Menuen Input Settings
x Input Edit
Du kan justere indstillingerne for
receiverens tilslutninger og andet udstyr.
x Input Mode
Giver dig mulighed for låse
lydindgangstilstanden til, når du tilslutter
udstyr til både digitale og analoge
lydindgangsstik.
Se "Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE)" (side 54) for at få flere
oplysninger.
65DK
Menuen System Settings
Du kan justere receiverens indstillinger.
x Language
Giver dig mulighed for at vælge sproget
til meddelelserne på skærmen.
• English
• French
• German
• Spanish
Betjening uden brug
af OSD
Du kan betjene din receiver ved brug
af skærmpanelet, selvom TV'et ikke
er tilsluttet receiveren.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
x Auto Standby
Du kan indstille receiveren til at skifte til
standbytilstand automatisk, når du ikke
betjener receiveren, eller når der ikke er
nogen signaler til receiveren.
• On: Skifter til standbytilstand efter
ca. 30 minutter.
• Off: Skifter ikke til standbytilstand.
Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, når der er valgt
"FM"- eller "AM"-indgang.
• Hvis du anvender den automatiske
standbytilstand og sleep-timeren samtidigt,
har sleep-timeren højere prioritet.
Brug af menuen på
skærmpanelet
1
Tryk på AMP MENU.
Menuen vises i receiverens
skærmpanel.
2
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede menu, tryk derefter
på
eller b.
3
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den parameter, du vil justere, og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede indstilling, og tryk
derefter på
.
Sådan vender du tilbage til
forrige skærm
Tryk på B eller RETURN O.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
Bemærk
Nogle parametre og indstillinger kan blive
vist nedtonet på skærmpanelet. Dette betyder,
at de enten er utilgængelige eller låste og ikke
kan ændres.
66DK
Oversigt over menuerne
De følgende funktioner er tilgængelige i hver menu. Se side 57 for at få oplysninger
om at navigere gennem menuer.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Settings
Auto Calibration
settings
[<AUTO CAL>]
Auto Calibration start
[A.CAL START]
Auto Calibration typea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Level settings
[<LEVEL>]
Test toneb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Front left speaker levelb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB til FL +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Front right speaker levelb)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB til FR +10.0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Center speaker levelb)
[CNT LEVEL]
CNT –10.0 dB til CNT +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround left speaker levelb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB til SL +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround right speaker levelb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB til SR +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround back speaker levelb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB til SB +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Surround back left speaker levelb) SBL –10,0 dB til SBL +10,0 dB
[SBL LEVEL]
(i intervaller på 0,5 dB)
SBR –10,0 dB til SBR +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Front left high speaker levelb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB til LH +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Front right high speaker levelb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB til RH +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Subwoofer levelb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB til SW +10,0 dB
(i intervaller på 0,5 dB)
Justeringsindstillinger
Surround back right speaker
levelb)
[SBR LEVEL]
67DK
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Settings
Speaker settings
[<SPEAKER>]
Speaker pattern
[SP PATTERN]
5/2,1 til 2/0 (20 mønstre)
Front speakers sizeb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Center speaker sizeb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Surround speakers sizeb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Front high speakers sizeb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Surround back speaker assignd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Front left speaker distanceb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m til FL 10,00 m
(FL 3'3" til FL 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Front right speaker distanceb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m til FR 10,00 m
(FR 3'3" til FR 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Center speaker distanceb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m til CNT 10,00 m
(CNT 3'3" til CNT 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Surround left speaker distanceb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m til SL 10,00 m
(SL 3'3" til SL 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Surround right speaker distanceb) SR 1,00 m til SR 10,00 m
[SR DIST.]
(SR 3’3" til SR 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Surround back speaker distanceb) SB 1,00 m til SB 10,00 m
[SB DIST.]
(SB 3'3" til SB 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Surround back left speaker
distanceb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m til SBL 10,00 m
(SBL 3'3" til SBL 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Surround back right speaker
distanceb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m til SBR 10,00 m
(SBR 3'3" til SBR 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Front left high speaker distanceb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m til LH 10,00 m
(LH 3'3" til LH 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Front right high speaker distanceb) RH 1,00 m til RH 10,00 m
(RH 3'3" til RH 32'9")
[RH DIST.]
(interval på 0,01 m (1 tomme))
68DK
Menu
[Display]
Settings
Subwoofer distanceb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m til SW 10,00 m
(SW 3'3" til SW 32'9")
(interval på 0,01 m (1 tomme))
Distance unit
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Front speakers crossover
frequencye)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Center speaker crossover
frequencye)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Surround speakers crossover
frequencye)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Front high speakers crossover
frequencye)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(interval på 10 Hz)
Input mode
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Naming inputs
[NAME IN]
Se "Name In" (side 65) for at få
flere oplysninger.
Digital audio input assignment
[A. ASSIGN]
Se "Brug af andre lydindgangsstik
(Audio Input Assign)" (side 54)
for at få flere oplysninger.
Surround settings
[<SURROUND>]
Effect levelf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ settings
[<EQ>]
Front speakers bass level
[BASS]
BASS –10 dB til BASS +10 dB
(i intervaller på 1 dB)
Front speakers treble level
[TREBLE]
TREBLE –10 dB til TREBLE
+10 dB (interval på 1 dB)
FM station receiving mode
[FM MODE]
STEREO, MONO
Naming preset stations
[NAME IN]
Se "Navngivning af faste stationer
(Name Input)" (side 44) for at få
flere oplysninger.
Night mode
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Synchronizes audio with
video output
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Advanced auto volume
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Input settings
[<INPUT>]
Tuner settings
[<TUNER>]
Audio settings
[<AUDIO>]
69DK
Justeringsindstillinger
Parametre
[Display]
Menu
[Display]
HDMI settings
[<HDMI>]
System settings
[<SYSTEM>]
Parametre
[Display]
Settings
Digital broadcast language
selection
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dynamic range compression
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI subwoofer level
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast view
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Auto standby mode
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Version
[VER. X.XXX]h)
a) Du kan kun vælge denne indstilling, når du har udført automatisk kalibrering og gemt indstillingerne.
b)
Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret kan nogle parametre og indstillinger være
utilgængelige.
repræsenterer en højttalerkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Du kan kun vælge denne parameter, hvis "Speaker Pattern" ikke er angivet til en indstilling
med surroundbaghøjttalere eller fronthøjttalere (høj).
e) Du kan kun vælge denne parameter, hvis din højttaler er indstillet til "SMALL".
f)
Du kan kun vælge denne parameter, hvis du vælger "HD-D.C.S." som lydfelt.
g) Kun modeller for USA, Canada, Mexico, Australien og Taiwan).
h) X.XXX repræsenterer et versionsnummer.
c) xxx
d)
70DK
Sådan vises oplysningerne
på skærmpanelet
På skærmpanelet vises forskellige
oplysninger om receiverstatus,
f.eks. lydfelt.
1 Vælg den indgang, du vil kontrollere
oplysningerne for.
2 Tryk på AMP, og tryk derefter på
DISPLAY flere gange.
Hver gang du trykker på DISPLAY,
ændres skærmen cyklisk på
følgende måde.
Indeksnavn for indgang1) t Den
indgang, du har valgt t Det lydfelt,
der i øjeblikket anvendes2) t
Lydstyrkeniveau t Streamoplysninger3)
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger
af indgangsknap
Du kan ændre startindstillingerne for
indgangsknapperne, så de passer til
udstyret i dit system. Hvis du f.eks. tilslutter
en Blu-ray Disc-afspiller til SAT/CATVstikket på receiveren, kan du indstille
SAT/CATV-knappen på fjernbetjeningen
til at styre Blu-ray Disc-afspilleren.
Bemærk
Du kan ikke ændre tilknytninger for TV,
TUNER- og USB-indgangsknapperne.
Hvis du lytter til FM- og
AM-radio
TV ?/1
Navn på fast station1) t Frekvens t
Det lydfelt, der i øjeblikket
anvendes2) t Lydstyrkeniveau
Indgangsknapper
Hvis du ser RDS-udsendelser
(Kun modeller for Europa,
Australien og Taiwan)
Navn på programtjeneste eller fast
station1) t Frekvens, bånd og nummer
på fast station t Det lydfelt, der
i øjeblikket anvendes2) t
Lydstyrkeniveau
1)
Bemærk
Tegn eller mærker i visse sprog vises
muligvis ikke.
1
Mens du holder den indgangsknap
nede, som du vil ændre tilknytningen
for, skal du holde TV ?/1 nede.
Eksempel: Mens du holder knappen
SAT/CATV nede, holder du
TV ?/1 nede.
2
Med knappen TV ?/1 nede, slipper
du indgangsknappen.
Eksempel: Med knappen TV ?/1
nede slipper du SAT/CATV.
71DK
Brug af
fjernbetjeningen
Indeksnavnet vises kun, når du har tilknyttet ét
til indgangen eller den forudindstillede station.
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er
indtastet mellemrum, eller det er det samme
som indgangsnavnet.
2) "PURE.DIRECT" vises, når Pure Directfunktionen aktiveres.
3) Stream-oplysninger vises muligvis ikke.
Numeriske
knapper
3
Tryk på knappen svarende til
den ønskede kategori, som vist
i følgende tabel, og slip derefter
knappen TV ?/1.
Nulstilling af
indgangsknapper
Eksempel: Tryk på 1, slip derefter
TV ?/1. Nu kan du bruge knappen
SAT/CATV til at styre Blu-ray Discafspilleren.
Kategorier
?/1
TV INPUT
Tryk på
Blu-ray Disc-afspiller
1
(kommandofunktion BD1)a)
2
Blu-ray Disc-optager
(kommandofunktion BD3)a)
2–
DVD-afspiller
3
(kommandofunktion DVD1)
DVD-optager
(kommandofunktion
DVD3)b)
4
5
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR3)c)
CD-afspiller
1
6
a)
Se den betjeningsvejledning, der
følger med Blu-ray Disc-afspilleren eller
Blu-ray Disc-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om BD1- eller
BD3-indstillingen.
b) Sony DVD-optagere betjenes med en
DVD1- eller DVD3-indstilling. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
DVD-optagerne, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
c) Sony-videobåndoptagere betjenes med
indstillingen VTR 3, som svarer til VHS.
72DK
2
Mens du holder 2 – nede, skal
du trykke på og holde ?/1 nede
og derefter trykke på TV INPUT.
Slip alle knapper.
Indgangsknapperne er nu nulstillet
til standardindstillingerne.
Placering
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af receiveren,
at driftsspændingen er den samme
som den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt
fra vekselstrømskilden (lysnettet), når
den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren
i længere tid, skal du tage stikket ud
af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• (Kun modeller, der sælges i USA
og Canada)
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du anvender
denne receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne og
bunden stige betragteligt. Lad være med at
berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
• Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget
støv eller mekaniske vibrationer.
• Læg ikke noget ovenpå kabinettet,
som kan blokere ventilationsåbningerne
og forårsage fejl.
• Anbring ikke receiveren i nærheden
af udstyr, som f.eks. et TV, en
videobåndoptager eller en
kassetteafspiller. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et TV, en
videobåndoptager eller kassetteafspiller
og anbringes for tæt på dette udstyr,
kan der opstå støj, og billedkvaliteten
kan blive forringet. Dette er specielt
sandsynligt ved brug af en indendørs
antenne. Derfor anbefaler vi brug af
en udendørs antenne).
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der
kan opstå pletter eller misfarvning
af overfladen.
Betjening
Sørg for at slukke receiveren og tage stikket
ud, før du tilslutter andet udstyr.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med receiveren.
73DK
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af receiveren, kan
du anvende denne fejlfindingsvejledning
til at afhjælpe problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler. Bemærk, at hvis
servicepersonale udskifter visse dele
under reparation, kan disse blive bevaret.
Strøm
Receiveren slukkes automatisk.
• "Auto Standby" er indstillet til "On"
(side 66).
• Funktionen Sleep Timer er aktiv
(side 15).
• "PROTECTOR" er aktiv (side 80).
Billede
Der vises ikke et billede på TV'et.
• Vælg den relevante indgang med
indgangsknapperne.
• Indstil dit TV til den relevante
indgangstilstand.
• Hold lydudstyret væk fra TV'et.
• Kontroller, at kablerne er korrekt
og forsvarligt tilsluttet udstyret.
• Afhængigt af afspilningsudstyret
kan det være nødvendigt at opsætte
udstyret. Yderligere oplysninger findes
i den betjeningsvejledning, der følger
med udstyret.
• Sørg for at bruge et High Speed
HDMI-kabel, når du ser billeder
eller lytter til lyd, især ved 1080p-,
Deep Colour (Deep Colour),
4K- eller 3D-transmission.
74DK
Der vises ikke et 3D-billede på TV'et.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret
kan 3D-billeder muligvis ikke vises.
Der vises ikke et 4K-billede på TV'et.
• Afhængigt af TV- eller videoudstyret
kan 4K-billeder muligvis ikke vises.
Kontroller videokapacitet og indstillinger for dit TV og dit
videoudstyr. Sørg også for at tilslutte
videoudstyr til et tilgængeligt 4K
HDMI IN-stik på denne receiver.
Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der ikke billede fra TV'et.
• Når receiveren går i standbytilstand,
kommer der billede fra det HDMIudstyr, som var valgt sidste gang, før
du slukkede for receiveren. Hvis du
anvender andet udstyr, skal du afspille
udstyret og foretage afspilning med et
enkelt tryk eller tænde for receiveren
for at vælge det HDMI-udstyr, du vil
anvende.
• (Kun modeller for USA, Canada,
Mexico, Australien og Taiwan)
Kontroller, at "Pass Through" er
indstillet til "On" i menuen HDMI
Settings, hvis du tilslutter udstyr, der
ikke er kompatibelt med "BRAVIA"
Sync, til receiveren (side 64).
OSD-menuen vises ikke på TV-skærmen.
• Tryk på HOME for at aktivere OSD.
• Kontroller, at TV'et er tilsluttet rigtigt.
• Afhængigt af TV'et kan det tage nogen
tid for OSD-menuen at blive vist på
TV-skærmen.
Skærmpanelet er slukket.
• Hvis PURE DIRECT-indikatoren
lyser, skal du trykke på PURE DIRECT
for at deaktivere funktionen (side 49).
• Tryk på DIMMER på receiveren for
at justere lysstyrken i skærmpanelet.
Lyd
• Kontroller, at alle tilsluttede kabler
er sat helt ind i indgangs-/
udgangsstikkene for de respektive stik
på receiveren, højttalerne og udstyret.
• Kontroller, at både receiveren og alt
udstyr er tændt.
• Kontroller, at MASTER VOLUMEknappen ikke er indstillet til
"VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS ikke er
indstillet til "SPK OFF" (side 60).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke
er tilsluttet receiveren.
• Tryk på
på fjernbetjeningen for
at afbryde funktionen til afbrydelse
af lyden.
• Prøv at trykke på indgangsknappen
på fjernbetjeningen eller dreje på
INPUT SELECTOR på receiveren for
at vælge det ønskede udstyr (side 35).
• Hvis du ønsker at høre lyd fra
TV-højttaleren, skal du indstille
"HDMI Audio Out" til "TV+AMP"
i menuen HDMI Settings (side 64).
Hvis du ikke kan afspille en
multikanalslydkilde, skal du
indstille til "AMP". Lyden
udsendes imidlertid ikke
gennem TV-højttaleren.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af
kanaler eller lydformatet for de
udsendte lydudgangssignaler fra
afspilningsudstyret ændres.
Der er kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og udstyret
er tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke
er i nærheden af en transformer eller
motor og mindst 3 m fra et TV eller
fluorescerende lys.
• Hold lydudstyret væk fra TV'et.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af
med en klud fugtet med lidt sprit.
• Tilslut et par hovedtelefoner til
PHONES-stikket for at kontrollere,
at lyden sendes ud i hovedtelefonerne.
Hvis der kun sendes én kanal ud
i hovedtelefonerne, er udstyret måske
ikke tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle kablerne er sat helt
ind i stikkene i både receiveren og
udstyret.
Hvis begge kanaler sendes ud
i hovedtelefonerne, er fronthøjttaleren
måske ikke tilsluttet korrekt til
receiveren. Kontroller tilslutningen
til den fronthøjttaler, som ikke
udsender lyd.
• Kontroller, at du har tilsluttet både
L- og R-stikkene på et analogt udstyr,
da analogt udstyr kræver både L- og
R-stiktilslutninger. Brug et lydkabel
(medfølger ikke).
• Juster højttalerlydstyrken (side 61).
• Kontroller, at højttalerindstillingerne er
hensigtsmæssige for opsætningen ved
hjælp af menuen "Auto Calibration"
eller "Speaker Pattern" i menuen
Speaker Settings. Kontroller derefter,
at lyden sendes korrekt ud fra de
enkelte højttalere ved hjælp af
"Test Tone" i menuen Speaker Settings.
• Nogle disce har ingen Dolby Digital
Surround EX-oplysninger.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
rigtigt og sikkert.
• Kontroller, at du har tændt for
subwooferen.
• Afhængigt af det valgte lydfelt høres
der ingen lyd fra subwooferen.
• Når alle højttalerne er indstillet til
"Large", og der er valgt "Neo:6 Cinema"
eller "Neo:6 Music", høres der ingen
lyd fra subwooferen.
75DK
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd, uanset hvilket udstyr der
vælges, eller der høres meget lav lyd.
Der er ingen lyd eller kun en meget svag
lyd fra bestemte højttalerne.
Der er ingen lyd fra et bestemt udstyr.
• Kontroller, at udstyret er tilsluttet
korrekt til lydindgangsstikkene
for det pågældende udstyr.
• Kontroller, at det eller de kabler,
der bruges til tilslutningen, er sat
helt ind i stikkene i både receiveren
og udstyret.
• Kontroller INPUT MODE (side 54).
• Kontroller, at udstyret er tilsluttet
korrekt til HDMI-stikket for det
pågældende udstyr.
• Du kan ikke lytte til en Super Audio
CD ved tilslutning til HDMI.
• Afhængigt af afspilningsudstyret
kan det være nødvendigt at angive
HDMI-indstillingen for udstyret.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med
udstyret.
• Sørg for at bruge et High Speed
HDMI-kabel, når du ser billeder
eller lytter til lyd, især ved 1080p-,
Deep Colour (Deep Colour),
4K- eller 3D-transmission.
• Lydsignaler (format,
samplingsfrekvens, bit-længde osv.),
der udsendes fra et HDMI-stik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede
udstyr. Kontroller indstillingen for
det tilsluttede udstyr, hvis billedet
er dårligt, eller der ikke kommer lyd
fra det udstyr, som er tilsluttet via
HDMI-kablet.
• Hvis det tilsluttede udstyr ikke
er kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP),
kan billedet og/eller lyden fra
HDMI TV OUT-stikket blive
forvrænget eller sendes måske
ikke ud. Hvis det er tilfældet, skal
du kontrollere specifikationen for
det tilsluttede udstyr.
• Indstil afspilningsudstyrets
billedopløsning til mere end 720p/
1080i for at høre lyd med høj bitrate
(DTS-HD Master Audio,
Dolby TureHD).
76DK
• Der skal muligvis angives bestemte
indstillinger for afspilningsudstyrets
billedopløsning, før du kan nyde
multikanals lineær PCM. Se
betjeningsvejledningen til
afspilningsudstyret.
• Kontroller, at TV'et er kompatibelt
med funktionen Betjeningsknap til
systemlyd.
• Hvis TV'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du indstille
"HDMI Audio Out" i menuen
HDMI Settings til
– "TV+AMP", hvis du ønsker at lytte
til lyden fra TV-højttaleren og
receiveren.
– "AMP", hvis du ønsker at lytte til
lyden fra receiveren.
• Når du tilslutter receiveren til et
videoudstyr (projektor, osv.),
udsendes lyden muligvis ikke fra
receiveren. Hvis dette er tilfældet, så
indstil "HDMIAudio Out" til "AMP"
i menuen HDMI Settings (side 64).
• Hvis der ikke kommer lyd fra det
udstyr, der er tilsluttet receiveren,
mens der er valgt TV-indgang på
receiveren.
– Husk at ændre indgangen på
receiveren til HDMI, når du ønsker
at se et program på det udstyr, som
er tilsluttet via HDMI-tilslutningen
til receiveren.
– Skift TV-kanalen, når du ønsker
at se en TV-udsendelse.
– Husk at vælge det korrekte udstyr
eller den korrekte indgang, du
ønsker at se, når du ser et program
på det udstyr, der er tilsluttet til
TV'et. Se brugervejledningen til
TV'et angående denne betjening.
• Kontroller, at funktionen
"Analog Direct" ikke anvendes.
Den venstre og højre lyd er ikke i balance
eller der er byttet om på dem.
• Kontroller, at højttalerne og udstyret
er tilsluttet rigtigt.
• Indstil lydstyrkeparametrene ved
hjælp af menuen Speaker Settings.
Dolby Digital eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du
afspiller, er optaget i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Når du tilslutter DVD-afspilleren osv.
til de digital indgangsstik på denne
receiver, skal du kontrollere, at den
digitale lydudgangsindstilling for det
tilsluttede udstyr er tilgængelig.
• Indstil "HDMI Audio Out" til "AMP"
i menuen HDMI Settings (side 64).
• Du kan kun opleve lyd med høj
bitrate (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), multikanals lineær
PCM med en HDMI-tilslutning.
Der udsendes ikke en testtone fra
højttalerne.
• Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt
i. Kontroller, at de er tilsluttet
forsvarligt og ikke kan gå fra hinanden,
ved at du trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan være
kortsluttet.
Der udsendes en testtone fra en
anden højttaler end den, der vises
på TV-skærmen.
• Det indstillede højttalermønster
er indstillet forkert. Sørg for,
at højttalertilslutningerne og
højttalermønstret stemmer overens.
Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der ikke lyd fra TV'et.
• Når receiveren går i standbytilstand,
kommer der lyd fra det HDMI-udstyr,
som var valgt sidste gang, før du
slukkede for receiveren. Hvis du
anvender andet udstyr, skal du afspille
udstyret og foretage afspilning med
et enkelt tryk eller tænde for receiveren
for at vælge det HDMI-udstyr, du vil
anvende.
• (Kun modeller for USA, Canada,
Mexico, Australien og Taiwan)
Kontroller, at "Pass Through"
er indstillet til "On" i menuen
HDMI Settings, hvis du tilslutter
udstyr, der ikke er kompatibelt
med "BRAVIA" Sync, til receiveren
(side 64).
Tuner
Surround-effekten kan ikke opnås.
• Sørg for, at du har valgt lydfeltet til
film eller musik (side 45).
• Lydfelter virker ikke, når der
modtages DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio
eller Dolby TrueHD med en
samplingsfrekvens på mere
end 48 kHz.
FM-modtagelse er dårlig.
• Brug et 75-ohm koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte
receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor.
77DK
Yderligere oplysninger
• Når du bruger funktionen Control
for HDMI, kan du ikke styre det
tilsluttede udstyr med TV'ets
fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede udstyr
og TV kan det være nødvendigt at
opsætte udstyret og TV'et.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med
udstyret og TV'et.
– Ret receiverens indgang til den
HDMI-indgang, der er tilsluttet
udstyret.
• Kontroller, at det valgte digitale
lydindgangsstik ikke er knyttet til
andre indgange (side 54).
Udendørs FM-antenne
iPod/iPhone
Lyden er forvrænget.
Receiver
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet
rigtigt. Indstil antennerne, og tilslut
en ekstern antenne, hvis det er
nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er
for svag med automatisk tuning.
Brug direkte tuning.
• Kontroller, at du har indstillet
indstillingsskalaen rigtigt (ved
indstilling på AM-stationer med
direkte indstilling) (side 43).
• Der er ingen faste stationer, eller
de faste stationer er blevet slettet
(ved indstilling ved scanning af faste
stationer). Forudindstil stationerne
(side 43).
• Tryk på AMP, og tryk derefter
på DISPLAY flere gange på
fjernbetjeningen, så frekvensen
vises på skærmpanelet.
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for at indstille en FM RDSstation.
• Vælg en kraftigere FM-station.
• Stationen, som du har stillet ind på,
sender ikke RDS-signalet korrekt,
eller signalet er svagt.
Den ønskede RDS-information
vises ikke.*
• Tjenesten kan være midlertidigt
i uorden. Kontakt radiostationen,
og find ud af, om de faktisk leverer
den pågældende tjeneste.
* Kun modeller for Europa, Australien
og Taiwan.
78DK
• Tryk på 2 – på fjernbetjeningen
flere gange.
• Indstil "EQ"-indstillingen for Pod/
iPhone-enheden til "Off" eller "Flat".
Der kommer ingen lyd fra iPod/iPhoneenheden.
• Frakobl iPod/iPhone-enheden,
og tilslut den igen.
iPod/iPhone-enheden kan ikke oplades.
• Kontroller, at receiveren er tændt.
• Kontroller, at iPod/iPhone-enheden
er tilsluttet korrekt.
iPod/iPhone-enheden kan ikke betjenes.
• Kontroller, at du har fjernet det
beskyttende hylster til iPod/iPhoneenheden.
• Afhængigt af iPod/iPhone-enhedens
indhold kan det tage nogen tid at starte
afspilning.
• Frakobl iPod/iPhone-enheden, og
tilslut den igen.
• Du anvender en ikke-understøttet
iPod/iPhone. Se "Kompatible iPod/
iPhone-modeller" (side 36) for at finde
understøttede enhedstyper.
iPhone-enhedens ringetonelydstyrke
ændres ikke.
• Juster ringetonelydstyrken ved hjælp
af tasterne på iPhone-enheden.
USB-enhed
Bruger du en ikke-understøttet
USB-enhed?
• Hvis du tilslutter en ikke-understøttet
USB-enhed, opstår følgende problem.
Se "Kompatible USB-enheder"
(side 39) for at finde understøttede
enhedstyper.
– USB-enheden genkendes ikke.
– Fil- eller mappenavne bliver ikke
vist på receiveren.
Det er ikke muligt at afspille.
Lyden springer.
Der er støj.
Den udsendte lyd er forvrænget.
Der er støj, lyden springer eller er
forvrænget.
• Sluk for receiveren, og tilslut
USB-enheden, og tænd derefter
for receiveren.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget.
USB-enheden genkendes ikke.
• Sluk for receiveren, og tilslut derefter
USB-enheden. Tænd for receiveren
igen, og tilslut USB-enheden igen.
• Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 39).
• USB-enheden fungerer ikke korrekt.
I betjeningsvejledningen til USBenheden kan du se, hvordan du
afhjælper dette problem.
Afspilning starter ikke.
• Sluk for receiveren, og tilslut
USB-enheden, og tænd derefter
for receiveren.
• Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 39).
• Tryk på N for at starte afspilning.
USB-enheden kan ikke tilsluttes til
(USB)-porten.
• USB-enheden er tilsluttet omvendt.
Tilslut USB-enheden i den korrekte
retning.
Fejlbehæftet skærm.
• De data, der er gemt i USB-enheden,
er muligvis ødelagte.
• Denne receiver kan vise følgende
tegnkoder:
– Store bogstaver (A til Z)
– Små bogstaver (a til z)
– Tal (0 til 9)
– Symboler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
"Reading" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
• Indlæsningen kan tage lang tid
i følgende tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer
på USB-enheden.
– Filstrukturen er ekstrem kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Derfor anbefaler vi følgende
fremgangsmåder.
– Samlet antal mapper på USBenheden: Maks. 256 (herunder
mappen "ROOT")
– Samlet antal filer pr. mappe:
Maks. 256.
Lydfilen kan ikke afspilles.
• MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke
afspilles.
• Lydfilen er en lydfil med flere spor.
• Nogle AAC-filer afspilles måske ikke
korrekt.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless- og Professional-format kan
ikke afspilles.
• USB-enhed, der er formateret med
et andet filsystem end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
• Hvis du bruger en partitioneret USBenhed, er det kun lydfiler på den første
partition, som kan afspilles.
• Afspilning kan foretages i op til otte
niveauer (herunder "ROOT"-mappen).
• Antallet af mapper har overskredet 256
(herunder mappen "ROOT").
• Antallet af filer i en mappe har
overskredet 256.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet af
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32,
men nogle USB-enheder understøtter måske
ikke alle disse FAT-formater.
Se betjeningsvejledningen til alle USBenheder for at få yderligere oplysninger,
eller kontakt producenten.
79DK
Yderligere oplysninger
–
–
–
–
"BRAVIA" Sync
(Control for HDMI)
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
Funktionen Control for HDMI virker ikke.
• Kontroller HDMI-tilslutningen
(side 24).
• Kontroller, at "Ctrl for HDMI" er
indstillet til "On" i menuen HDMI
Settings.
• Kontroller, at det tilsluttede udstyr
er kompatibelt med funktionen
Control for HDMI.
• Kontroller Control for HDMIindstillingerne på det tilsluttede
udstyr. Se betjeningsvejledningen
til det tilsluttede udstyr.
• Hvis du trækker HDMI-kablet ud
eller skifter tilslutning, skal du gentage
procedurerne i "Forberedelse til
"Bravia" Sync" (side 50).
• Hvis "Ctrl for HDMI" er indstillet til
"Off", fungerer "BRAVIA" Sync ikke
korrekt, selvom udstyret er tilsluttet
HDMI IN-stikket.
• Typerne og antallet af udstyr, som kan
betjenes ved brug af "BRAVIA" Sync,
er begrænset på følgende måde
i henhold til HDMI CEC-standarden.
– Optageudstyr (Blu-ray-optager,
DVD-optager osv.): op til tre
stykker udstyr
– Afspilningsudstyr (Blu-ray-afspiller,
DVD-afspiller osv.): op til tre
stykker udstyr
– Tuner-relateret udstyr: op til fire
stykker udstyr (receiveren bruger
en af dem til sine OSD-handlinger).
– AV-receiver (lydsystem): op til et
stykke udstyr
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på
receiveren (side 10).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Udskift alle batterierne
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
• Kontroller, at du vælger de rigtige
indgangsknapper på fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl, vises der en
meddelelse på displaypanelet. Du kan
kontrollere systemets tilstand ved at
læse meddelelsen. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis der fortsat opstår
problemer.
PROTECTOR
Der sendes uregelmæssigt output til
højttalerne, eller receiveren er dækket,
og ventilationshullerne er blokerede.
Receiveren slukkes automatisk efter nogle
få sekunder. Fjern de genstande, der
dækker det øverste panel af receiveren,
kontroller højttalertilslutningen, og tænd
for strømmen igen.
USB FAIL
Der blev registreret overstrøm fra
(USB)-porten. Receiveren slukkes
automatisk efter nogle få sekunder.
Kontroller iPod/iPhone- eller USBenheden, kobl den fra, og tænd for
strømmen igen.
Du kan finde andre meddelelser
i "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibrering" (side 60), "iPod/iPhonemeddelelsesliste" (side 38) og
"USB-meddelelsesliste" (side 41).
80DK
Sletning af hukommelsen
For at slette
1)
Se
Alle lagrede indstillinger
side 56
Tilpassede lydfelter
side 49
Specifikationer
Strømkrav
USA, Canada,
Taiwan
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Mexico
127 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa,
Australien
230 V vekselstrøm, 50 Hz
2)
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
LYDUDGANG OG TOTAL HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(Kun modeller i USA)
Begge kanaler drevet med 6 ohm
belastning, fra 20 - 20.000 Hz.
Nominel 90 watt pr. kanal min.
RMS-effekt, uden mere end 0,09 % total
harmonisk forvrængning fra 250 mW til
nominel udgang.
Forstærker
Kun modeller i Mexico1)
Minimum RMS-udgangseffekt
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 watt + 90 watt
Stereoudgangseffekt
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
100 watt + 100 watt
Surroundudgangseffekt2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 watt pr. kanal
Andre modeller1)
Minimum RMS-udgangseffekt
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 watt + 90 watt
Stereoudgangseffekt
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 watt + 105 watt
Målt under følgende forhold:
Område
Nominel udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surround-baghøjttalere
og fronthøjttalere (høj). Afhængigt af
indstillingerne af lydfeltet og kilden høres
der muligvis ingen lyd.
Frekvensrespons
Analog
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(med lydfelt og equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/50 kiloohm
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalt (koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Udgang (analog)
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kiloohm
Equalizer
Forstærkerniveauer
±10 dB, i trin på 1 dB
3) INPUT SHORT (med lydfelt og
4)
equalizer omgået).
Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tuner
Indstillingsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
81DK
Yderligere oplysninger
Referenceafsnit
Surroundudgangseffekt2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 watt pr. kanal
AM-tunerafsnit
Generelt
Indstillingsområde
Område
Strømkrav
Indstillingsskala
Område
Strømkrav
i trin af
10 kHz
i trin af
9 kHz
USA, Canada,
Taiwan
120 V vekselstrøm, 60 Hz
USA, Canada,
Mexico
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Mexico
127 V vekselstrøm, 60 Hz
230 vekselstrøm, 50/60 Hz
Europa,
Australien,
Taiwan
–
531 kHz –
1.602 kHz
Europa,
Australien
Antenne
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
iPod/iPhone
DC 5V 1.0 A MAX
USB
Understøttet format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16 bit PCM
* Der gives ikke garanti for kompatibilitet
med al software til kodning/skrivning, alt
optagelsesudstyr og alle optagelsesmedier.
Overførselshastighed
Fuld hastighed
Understøttet USB-enhed
Masselagringsklasse
Maksimumspænding
500 mA
82DK
Strømforbrug
240 watt
Strømforbrug (i standbytilstand)
0,3 watt (Når "Control for HDMI"
(side 64) og "Pass Through" (side 64)
er indstillet til "Off ").
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 " × 6 1/4 " × 13") inklusive
fremstikkende dele og knapper
Vægt (ca.)
8,0 kg (17 lb 11 oz)
Der tages forbehold for ændring af design
og specifikationer uden varsel.
Indeks
D
2-kanal 45
5.1-kanal 19
7.1 kanal 19
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 31, 59
Direct Tuning 42
Distance Unit 62, 69
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 63, 70
DVD-afspiller 26, 27
DVD-optager 27
Dynamic range compression 64, 70
A
A.F.D.-tilstand 45
A/V Sync. 63
Afbrydelse af lyd 35
Afspilning med et enkelt tryk 51
AM 41
Audio Input Assign 54
Audio Settings 63
Auto Calibration Settings 67
Auto Standby 66, 70
Auto Tuning 42
Auto Volume 63
B
Bass 48, 69
Bi-Amp 56
Bi-forstærkertilslutning 56
Blu-ray Disc-afspiller 26
BRAVIA Sync
forberedelse til 50
C
Calibration Type 60, 67
CD-afspiller 28
Control for HDMI 64, 70
Crossover frequency 62, 69
E
Easy Setup 30
Effect level 69
EQ Settings 48, 63, 69
F
Fast View 65
Faste stationer 43
Filmtilstand 45
Fjernbetjening 14
FM 41
FM Mode 42, 69
H
HD-D.C.S. 45
HDMI Audio Out 64, 70
HDMI Settings 64, 70
Home Theatre Control 53
83DK
Yderligere oplysninger
Talord
I
P
Indgang 34
INPUT MODE 54
Input Settings 65
iPod/iPhone
Kompatible modeller 36
Opladning 38
Pass Through 64, 70
PlayStation 3 26
PROTECTOR 80
Pure Direct 49
K
Kabel-TV-tuner 26, 27
Kontrol af systemlyd 52
L
Language 66
Level Settings 67
Lydfelt 45
M
Manual Setup 61
Meddelelse
Auto Calibration 60
Fejl 80
iPod/iPhone 38
USB 41
Menu 57, 67
Menuen Settings 57
Musiktilstand 46
N
Name Input 44, 65
Nulstilling 72
O
OSD (On-Screen Display) 33
84DK
R
Remote Easy Control 53
Ryd
fjernbetjening 72
hukommelse 56
lydfelt 49
S
Satellittuner 26, 27
SB Assign 60, 68
Skærmpanel 11
Sleep-timer 15
Speaker Pattern 60, 68
Speaker Settings 59, 68
Super Audio CD-afspiller 28
Surround Settings 69
System Settings 66, 70
T
Test Tone 62, 67
Tilslutning
antenner 29
højttalere 21
lydudstyr 28
TV 23
USB-enhed 28
videoudstyr 24
Treble 48, 69
Tuner 41
Tuner Settings 69
TV 23
U
Yderligere oplysninger
USB FAIL 80
USB-enhed 38
V
Videobåndoptager 27
Videospil 27
85DK
4-448-428-12(1) (DK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising