Sony | STR-DA5600ES | Sony STR-DA5600ES STR-DA5600ES Multi-channel ES AV Receiver Betjeningsvejledning

4-184-691-12(1)
Multi Channel
AV Receiver
Brugsanvisning
STR-DA5600ES
©2010 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med
batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.
Afspilleren er ikke frakoblet den faste elinstallation, så længe den er forbundet til en
stikkontakt, selv om der er slukket for selve
afspilleren.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelsen.
Dette symbol betyder, at brugeren
skal være opmærksom på den
varme overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
Dette stykke udstyr er blevet testet og opfylder
begrænsningerne, som står anført i EMC-direktivet,
da det anvender et tilslutningskabel, som er kortere
end 3 meter.
2DK
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder:
nedenstående oplysninger gælder kun
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Gældende Tilbehør: IR Blaster
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan dette
symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at
sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA5600ES (receiveren). Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen.
• I denne brugsvejledning bruges den USA/
canadiske model som illustration, medmindre
andet er angivet. Eventuelle forskelle med hensyn
til betjeningen er tydeligt angivet i teksten, f.eks.
"Kun europæisk model".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Du kan også anvende kontrollerne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende betegnelser
som dem på fjernbetjeningen.
Om copyright
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens under amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872,
7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 og andre
amerikanske og verdensomspændende patenter,
som er udstedt og under behandling. DTS og
symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD,
DTS-HD Master Audio og DTS-logoerne er
varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet
indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
SIRIUS, XM og alle relaterede symboler og logoer
er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og
dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Tjenesten er ikke tilgængelig i Alaska og på
Hawaii.
fortsættes
3DK
Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go
R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD.
Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA
& COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten
tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD.
DER GIVES INGEN LICENS, OG EN SÅDAN ER
HELLER IKKE UNDERFORSTÅET, TIL NOGEN
ANDEN BRUG. KONTAKT MPEG LA, L.L.C. PÅ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM FOR AT FÅ
YDERLIGERE OPLYSNINGER.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive indehavere. I denne
vejledning er ™- og ® symbolerne ikke angivet.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter er
licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Mærket Bluetooth og Bluetoothlogoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporation’s brug af
disse sker under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
VAIO er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker og/
eller servicemærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
"PlayStation®" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og
andre lande.
Rhapsody og Rhapsody-logoet er varemærker og/
eller registrerede varemærker tilhørende
RealNetworks, Inc.
SHOUTcast® er et registreret varemærke tilhørende
AOL LLC.
DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I
HENHOLD TIL
VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE
MED VC-1 STANDARD ("VC-1-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODE VC-1 VIDEO, SOM VAR KODET
AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLLER VAR MODTAGET
FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM HAR LICENS
TIL AT LEVERE VC-1-VIDEO.
4DK
"BRAVIA" Sync er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"x.v.Color (x.v.Colour)" og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoet er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering ..... 7
Kom godt i gang
Undersøger den passende forbindelse til dine
komponenter .......................................... 19
1: Installering af højttalere ......................... 20
2: Tilslutning af skærmen ........................... 24
3: Tilslutning af videoapparaterne ............. 25
4: Tilslutning af lydudstyr .......................... 34
5: Sådan tilsluttes IR Blaster ...................... 38
6: Tilslutning af -antennerne ...................... 39
7: Tilslutning til netværket ......................... 40
8: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .................................... 42
9: Indstilling af højttalerne ......................... 43
10: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger
(Auto Calibration) ................................. 46
11: Konfiguration af netværksindstillingerne
for receiveren ........................................ 52
12: Klargøring af en computer til brug som en
server ..................................................... 52
Guide til direkte betjening på skærmen ..... 54
Afspille
Anvendelse af lyd/billeder fra apparatet, som
er tilsluttet receiveren ............................ 57
Anvendelse af lyd/billeder fra apparater, som
er tilsluttet DIGITAL MEDIA PORT ... 59
Betjening af TDM-iP50 via receiverens
GUI-menu ............................................. 60
Tuning
Lytning til FM-/AM-radio .......................... 63
Forudindstilling af
FM-/AM-radiostationer ......................... 65
Lytning til satellitradio
(Kun USA/canadisk model) .................. 66
Tilslutning af en satellittuner ..................... 67
Forberedelse af lytning til satellitradio .......67
Valg af station på satellitradioen ................68
Forudindstilling af satellitradiostationer ....69
Begrænsning af adgang til bestemte stationer
(Parental Lock) ......................................70
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd ......................73
Afspilning med multikanal-surroundlyd ....74
Anvendelse af surroundeffekt til musik ......75
Anvendelse af surroundeffekt til film .........77
Brug af netværksfunktioner
Om receiverens netværksfunktioner ...........80
Brug af indhold, som er gemt på
serveren .................................................81
Sådan modtager du lyd fra et apparat, der er
tilsluttet receiveren med en anden enhed på
hjemmenetværket ..................................84
Brug af en controller ...................................86
Lyt til Rhapsody .........................................87
Lyt til SHOUTcast ......................................90
Funktioner i Setup
Manager-programmet ............................91
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan Multi-zone-funktionen bruges
til? ..........................................................93
Sådan laves en multi-zone-tilslutning ........93
Indstilling af højttalerne i zone 2 ................97
Ændring af fjernbetjeningens
zone-indstillinger ...................................98
Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening) ................98
fortsættes
5DK
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes "BRAVIA"
Sync-funktioner ...................................101
Skift mellem skærmene, som udsender
HDMI-videosignalerne ........................104
Udsendelse af HDMI-signaler, selv om
receiveren er i standbytilstand
(Pass Through) .....................................104
Skift mellem digital og analog lyd ...........105
Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange
(Input Assign) ......................................106
Brug af afbryderautomatikken ..................108
Anvendelse af surroundeffekten ved lave
lydstyrkeniveauer (Night Mode) .........108
Optagelse med brug af receiveren ............109
Skift mellem receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger ........................110
Anvendelse af en tilslutning med to
forstærkere ...........................................112
Justering af Indstillinger
Anvendelse af indstillings -menuen ..........113
Auto Calibration .......................................114
Speaker-indstillinger .................................117
Surround-indstillinger ...............................121
EQ-indstillinger ........................................122
Multi Zone-indstillinger ...........................123
Audio-indstillinger ...................................125
Video-indstillinger ....................................127
HDMI-indstillinger ...................................129
Network-indstillinger ...............................131
Quick Click-indstillinger ..........................133
System-indstillinger ..................................134
Betjening uden tilslutning af et tv ............135
6DK
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen på skærmen
(Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er
tilsluttet receiveren via fjernbetjeningen på
skærmen (Quick Click) ....................... 142
Brug af Quick Click ................................. 143
Indstilling at apparater, som betjenes af
fjernbetjeningen på skærmen .............. 148
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge med Quick Click
(Makroafspilning) ............................... 148
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i Quick Click ...... 150
Nulstilling af fjernbetjeningskoden for Quick
Click .................................................... 151
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjen-ingen ......... 152
Programmering af fjernbetjeningen ......... 153
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge (Makroafspilning) ............ 157
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i
fjernbetjeningen .................................. 159
Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse ........................................ 161
Supplerende oplysninger
Forsigtighedsregler .................................. 162
Fejlfinding ................................................ 163
Tekniske specifikationer .......................... 170
Stikordsregister ........................................ 175
Beskrivelse af delene og deres placering
Forside
Sådan fjernes dækslet
Tryk på PUSH.
Når du fjerner dækslet, skal det holdes
uden for børns rækkevidde.
Sådan åbnes
dækslet
Skub dækslet til
venstre.
A ?/1 (tændt/standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren. Når der sættes strøm til, lyser
lampen over knappen grønt.
Besparelse af strøm i
standbytilstand.
Når "Control for HDMI" (side 129),
"Server Function" (side 132), "Network
Standby" (side 133) og "RS232C
Control" (side 134) er indstillet til "OFF",
og strømmen til zone 2/zone 3 er slået fra.
Hvis "Control for HDMI", "Server
Function" eller "Network Standby" er
indstillet til "ON", vises "A.STNDBY" i
receiverens displayvindue, mens
receiveren er i standby-tilstand.
Oversiden af modtageren kan blive varm.
Denne tilstand sker, når der løber strøm
igennem modtagerens indvendige
kredsløb. Dette er ikke nogen
fejlfunktion.
B TONE MODE, TONE
Justerer FRONT, CENTER,
SURROUND/SURROUND BACK,
FRONT HIGH BASS og TREBLE. Tryk
gentagne gange på TONE MODE for at
vælge BASS eller TREBLE, og drej
dernæst på TONE for at justere niveauet.
C MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING
Tryk for at betjene tuner (FM/AM) og
(SIRIUS) (kun USA/canadisk model).
D Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
fortsættes
7DK
E DIMMER
Tryk gentagne gange for at justere
displayvinduets lysstyrke.
F DISPLAY
Tryk gentagne gange for at vælge
information, som vises på displayet.
G INPUT MODE (side 105)
H Displayvindue(side 9)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (side 73, 74, 75,
77)
J HD Digital Cinema Sound indikator (side 77)
Lyser, når der vælges et lydfelt med HDD.C.S..
K ZONE/SELECT, POWER (side 93)
Tryk gentagne gange på SELECT for at
vælge zone 2, zone 3 eller hovedzonen.
Hver gang du trykker på POWER, bliver
udgangssignalerne for den valgte zone
tændt eller slukket.
L HDMI IN (side 25)
Tryk for at vælge indgangssignalet fra det
apparat, som er tilsluttet HDMI INjackstikkene.
M HDMI OUT (side 25, 104)
N PHONES-jackstik
Tilslutter hovedtelefoner.
O SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
(side 45)
P AUTO CAL MIC -jackstik (side 47)
Q VIDEO 2 IN -jackstik (side 32)
R MULTI CHANNEL DECODINGindikator
Lyser, når multikanal-lydsignaler
dekodes.
8DK
S INPUT SELECTOR
Drej for at vælge den indgangskilde, der
skal afspilles.
Tryk på ZONE SELECT (qa) for at
vælge indgangskilde for zone 2 eller zone
3, og vælg derefter zone 2 eller zone 3
først ("ZONE 2 [input name]" eller
"ZONE 3 [input name]" vises i
displayvinduet), og drej derefter INPUT
SELECTOR for at vælge indgangskilden.
T MASTER VOLUME
Drej for at regulere lydstyrken for alle
højttalerne samtidigt.
U HDMI IN 6 (side 25)
Indikatorer på displayet
A SW
Lyser, når subwooferen er tilsluttet, og
lydsignalet sendes ud fra SUBWOOFERjackstikket.
B Indikatorer for afspilnings-kanaler
Bogstaverne (L, C, R etc.) angiver de
kanaler, som er under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er forskellige for at
vise, hvordan receiveren nedmikser
kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne).
L
Venstre front
R
Højre front
C
Center (monofonisk)
LH
Højtplaceret i venstre side
RH
Højtplaceret i højre side
SL
Venstre surround
SR
Højre surround
S
Surround (monofoniske eller
surroundapparater opnået gennem Pro
Logic behandling)
SBL
Venstre bagsurround
SBR
Højre bagsurround
SB
Bagsurround (bagsurroundapparater
opnået gennem 6.1-kanals dekodning)
Eksempel:
Optageformat (front/surround): 3/2.1
Udgangskanal: Surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO".
Lydfelt: A.F.D. Auto
C INPUT-indikatorer
Lyser for at angive den aktuelle indgang.
AUTO
Lyser sammen med de tilsvarende
indikatorer, som angiver den aktuelle
indgang, når INPUT MODE er indstillet
til "Auto".
HDMI
Receiveren genkender et apparat, som er
tilsluttet via et HDMI IN-jackstik.
COAX
Digitalt signal modtages via et
COAXIAL-jackstik.
OPT
Digitalt signal modtages via et
OPTICAL-jackstik.
fortsættes
9DK
MULTI
Multikanal-indgangen er valgt.
ARC (side 105)
Tv-indgang vælges, og Audio Return
Channel (ARC)-signalerne registreres.
D HDMI OUT A + B (side 104)
Lyser, når signalerne udsendes fra HDMI
OUT A eller B-jackstikket. + lyser også
op sammen med A og B, når signalet
udsendes fra begge jackstik.
E SLEEP
Lyser, når afbryderautomatikken er
aktiveret.
F MEMORY
Der aktiveres en hukommelsesfunktion
som f.eks. Name Input osv.
G ZONE 2/ZONE 3
Lyser, mens betjening i zone 2/zone 3 er
ved at blive muliggjort.
H SERVER (side 84)
Lyser, når serverfunktionen er aktiveret.
I L.F.E.
Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en L.F.E. (Low Frequency
Effects)-kanal. L.F.E.-kanalens signal
gengives, og bjælkerne under bogstaverne
lyser for at angive niveauet.
J SP AB (side 45)
K BI-AMP
Lyser, når valget for
bagsurroundhøjttalerne er indstillet til
"BI-AMP".
L D.C.A.C.
Lyser, når der udføres automatisk
kalibrering.
M D.L.L.
Lyser, når D.L.L. (Digital Legato Linear)funktionen er aktiveret.
N H.A.T.S.
Lyser, når H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)-funktionen
er aktiveret.
10DK
O Tuner-indikatorer
Lyser, når receiverens indstiller
radiostationer eller satellitradiostationer.
SIRIUS (kun USA/canadisk model)
SiriusConnect Home-tuneren er tilsluttet,
og "SIRIUS" er valgt.
ST
Stereoudsendelse
MONO
Monoudsendelse
RDS (kun europæisk model)
RDS-oplysninger modtages.
CAT (kun USA/canadisk model)
Kategoritilstanden vælges under
betjeningen af satellitradioen.
PRESET
Tuningindstillingen er indstillet til
forudindstillingen.
P VOLUME
Viser den aktuelle lydstyrke.
Q D.RANGE
Lyser, når komprimeringen af det
dynamiske område er aktiveret.
R Dolby Digital Surround-indikatorer
En af de respektive indikatorer lyser op,
når receiveren dekoder de tilsvarende
Dolby Digital-formatsignaler.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Bemærk
Når en disk i Dolby Digital-format afspilles,
skal man sørge for, at der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT MODE ikke er
indstillet til "Analog".
S DTS-HD-indikatorer
Lyser, når receiveren dekoder DTS-HD.
DTS-HD
Lyser konstant med en af følgende
indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Lyser, når receiveren dekoder Dolby
TrueHD.
U Dolby Pro Logic-indikatorer
Får de pågældende indikatorer til at lyse,
når receiveren udfører Dolby Pro Logicbehandling. Denne
lyddekodningsteknologi til matrixsurround kan forbedre
indgangssignalerne.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
DTS-ES
Lyser med en af følgende indikatorer,
afhængigt af indgangssignalets
dekodningsformat.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)-dekodning
DISCRETE
DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
Bemærk
Når en disk i DTS-format afspilles, skal man
sørge for, at der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT MODE ikke er
indstillet til "Analog".
Bemærk
Denne indikator lyser ikke, når
centerhøjttaleren og surroundhøjttaleren ikke
er tilsluttet.
V A.P.M (side 115)
Lyser, når A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-funktionen er aktiveret.
W EQ
Lyser, når equalizeren er aktiveret.
X L-PCM
Lyser, når der modtages PCM (Pulse
Code Modulation)-signaler.
Y DSD
Lyser, når receiveren modtager DSD
(Direct Stream Digital)-signaler.
Z DTS(-ES)-indikatorer
Lyser, når der modtages DTS eller DTSES-signaler.
DTS
Lyser, når receiveren dekoder DTSsignaler. Enten 96/24 eller NEO:6 lyser
også, afhængigt af formatet af
indgangssignalet eller
dekodningsformatet.
fortsættes
11DK
Bagside
A DIGITAL INDGANGS- /UDGANGSsektion (side 24, 28, 34)
OPTICAL IN/OUTjackstik
D LAN -porte (kontakt-hubs)
(side 41)
COAXIAL IN-jackstik
HDMI IN/OUT*-jackstik
(side 24, 25)
B Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
IR REMOTE IN/OUTjackstik (side 38, 93)
TRIGGER OUT -jackstik
(side 124)
Sluttes til sammenkobling til/fra på
strømforsyningen på andre 12V
TRIGGER-kompatible apparater eller
forstærkeren/receiveren i zone 2 eller
zone 3.
C DMPORT (side 34)
E VIDEO/AUDIO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion (side 24, 28,
31)
AUDIO IN/OUT-jackstik
VIDEO IN/OUT*-jackstik
AUDIO OUT-jackstik
VIDEO OUT -jackstik
(side 93)
EXT VIDEO IN-jackstik
Tilsluttes apparatet, når du vil se i PIP
(Picture in Picture)-vinduet.
12DK
ZONE 2 VIDEO OUT jackstik (kun USA/
canadisk model)
(side 95)
Der bruges et RJ-45-jackstik til at sende
et videosignal til apparatet i zone 2. Brug
et CAT5-kabel til forbindelsen. Det
bruges til brugerdefineret installation.
Henvend dig til din forhandler, hvis du vil
have flere oplysninger om, hvordan du
bruger dette jackstik.
I AUDIO INDGANGS-/UDGANGSsektion
AUDIO IN/OUT -jackstik
(side 37)
MULTI CHANNEL INPUT
-jackstik (side 36)
PRE OUT-jackstik
Vigtigt
Brug ikke dette jackstik til en Ethernet LANforbindelse. Dette kan medføre fejlfunktion.
F COMPONENT VIDEO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion (side 24, 28)
Slut til en ekstern effektforstærker.
J SPEAKERS -sektion (side 22)
Y, PB, PR IN/OUT*jackstik
G ANTENNA-sektion
* Du kan se det valgte indgangsbillede, når du
forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstik til et tv (side 24).
FM ANTENNA -jackstik
(side 39)
AM ANTENNA -jackstik
(side 39)
SIRIUS -jackstik (kun
USA/canadisk model)
(side 67)
H RS232C-port
Anvendes til vedligeholdelse og
servicering.
fortsættes
13DK
E OPTIONS (side 55)
Fjernbetjening
F MENU (side 43, 54)
Du kan anvende den medfølgende
fjernbetjening Sony til at betjene receiveren og
styre de lyd/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at
betjene.
G DMPORT/NETWORK, N, x,
./> (side 59, 82)
H INPUT SELECTOR
Tryk for at vælge den indgangskilde, der
skal afspilles.
I MASTER VOLUME +/– (side 57)
Enkel fjernbetjening
(RM-AAU061)
J MUTING (side 57)
Denne fjernbetjening kan kun bruges til at
betjene receiveren. Du kan styre receiverens
primære funktioner ganske enkelt med denne
fjernbetjening.
K RETURN/EXIT O (side 54)
L DISPLAY
Tryk gentagne gange for at vælge
information, som vises på displayet.
M GUI MODE (side 54)
A ?/1 (tændt/standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE,
MUSIC (side 73, 74, 75, 77)
C QUICK CLICK (side 143)
D
14DK
V/v/B/b
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter på
at indtaste valget.
for
Multifunktions fjernbetjening
(RM-AAL031/RM-AAL032)
RM-AAL031-fjernbetjeningen følger kun
med den amerikanske/canadiske model, og
RM-AAL032 følger kun med den europæiske
model. RM-AAL031-fjernbetjeningen bruges
til illustrationsformål. Eventuelle forskelle
med hensyn til betjeningen er tydeligt angivet
i teksten, f.eks. "Kun USA/canadisk model".
A AV ?/1 (tændt/standby)
Tryk for at tænde eller slukke for de lyd-/
videoapparater, som fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene (side 153).
Hvis du trykker på ?/1 (2) samtidigt,
slukkes receiveren og alle andre
komponenter, inklusive en forstærker i
zone 2 eller zone 3 (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion skifter automatisk,
hver gang der trykkes på inputknappen (5).
B ?/1 (tændt/standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
Hvis du trykker på ZONE (3) for at
skifte fjernbetjeningen til zone 2
(zone 3)-tilstand, kan du tænde eller
slukke for strømmen til zone 2 (zone 3)
ved hjælp af ?/1.
C ZONE (side 93)
D AMP
Tryk for at aktivere receiverbetjeningen
til hovedzonen.
E Input-knapper
Tryk på en af knapperne for at vælge det
apparat, du vil anvende. Når du trykker på
en af inputknapperne, tænder receiveren.
Knapperne er fabriksprogrammerede til
at betjene Sony-apparater (side 57). Du
kan programmere fjernbetjeningen til at
betjene apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af fjernbetjeningen"
(side 153).
F TV INPUT
Tryk på TV (ws), og tryk derefter på TV
INPUT for at vælge indgangssignalet for
et tv.
(valg af indgang) (kun
europæisk model)
Vælger indgangssignalet (tv eller video).
fortsættes
15DK
(Fasthold tekst) (kun europæisk
model)
I teksttilstand: Fastholder den aktuelle
side.
G GUIDE (
(Guide) til europæisk
model)
Tryk på SHIFT (wd), tryk derefter på
GUIDE for at vise programguiden på
skærmen.
H D.TUNING (side 63, 68)
Tryk på SHIFT (wd), og tryk derefter for
at åbne den direkte
stationsindstillingsfunktion.
I MEMORY
Tryk på SHIFT (wd) og derefter på
MEMORY for at åbne tunerens
hukommelsestilstand.
/ (Tekst) (kun europæisk model)
Tryk på SHIFT (wd), og tryk derefter på
/ (Tekst) for at vise tekstoplysninger.
J ENTER
Tryk på SHIFT (wd), og tryk derefter på
ENTER for at indtaste værdien, efter at
du har valgt en kanal, disk eller et
nummer/lydspor med talknapperne, eller
for at gemme en station under anvendelse
af tuneren.
K SOUND FIELD +/– (side 73, 74, 75,
77)
Vælg et lydfelt.
L Farveknapper
Vis en betjeningsvejledning på tvskærmen, når farveknapperne er
tilgængelige. Følg
betjeningsvejledningen for at udføre en
bestemt handling.
M QUICK CLICK (side 143)
N
16DK
V/v/B/b
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter på
at indtaste valget.
for
O TOOLS/OPTIONS
Tryk for at få vist og vælge poster fra
valgmenuerne for receiveren, DVDafspilleren, tv'et eller Blu-ray Discafspilleren osv.
P MENU, HOME
Tryk for at få vist menuen til betjeningen
af lyd-/videoapparater eller et tv.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Tryk for at betjene DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren, CD-afspilleren,
MD-afspilleren, kassettebåndoptageren
eller det apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren osv.
CATEGORY MODE (kun USA/
canadisk model)
Tryk for at vælge kategoritilstanden for
satellittuneren.
TUNING +/–
Tryk for at vælge station.
R PRESET + 2)/–
Tryk for at vælge forudindstillede
stationer.
TV CH + 2)/– (PROG + 2)/– til
europæisk model)
Tryk på TV (ws), og tryk derefter på TV
CH +/– for at betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
c 2)/C (kun europæisk model)
I teksttilstand: Vælger næste eller forrige
side.
S F1/F2
Tryk på BD eller DVD (5), og tryk
derefter på F1 eller F2 for at vælge det
apparat, der skal betjenes.
HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
DVD/Video-combo
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: Video
SLEEP (side 108)
Tryk på AMP (4), og tryk derefter på
SLEEP for at aktivere
afbryderautomatikfunktionen.
T RM SET UP (side 110)
U THEATER (THEATRE til europæisk
model)
Tryk for at aktivere eller deaktivere
Tilstanden Theater, når receiveren
forbindes til produkter med "BRAVIA"
Sync.
V TV
Tryk for at muliggøre tv-betjening.
W SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den ændrer
fjernbetjeningsknappens funktion, så
knapperne med lyserøde betegnelser
aktiveres.
X Talknapper
Tryk på SHIFT (wd), og tryk derefter for
at
– forudindstille/stille ind på faste
stationer.
– vælge spornumre i CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray Discafspilleren eller MD-afspilleren. Tryk
på -/-- (wg) for at vælge spor nummer
10.
– vælge kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
– Tryk på talknapperne for at vælge
fjernsynskanaler, efter at du har trykket
på TV (ws).
Y -/-Tryk for at
– vælge spornumre over 10 i CDafspilleren, DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på tv'et,
satellittuneren eller
videobåndoptageren.
Z PIP
Tryk på SHIFT (wd), og tryk derefter på
PIP for at ændre billedet i PIP (Picture in
Picture)-vinduet. Billedet i PIP-vinduet er
det billede fra EXT VIDEO INjackstikket eller det fra zone 2. Du kan
bytte om på hovedskærmens og PIPvinduets placering ved at trykke på
(qf).
Bemærk
Når HDMI-indgangen er valgt på
hovedskærmen, kan du ikke bytte om på
hovedskærmens og PIP-vinduets
placering.
wj HDMI OUTPUT (side 104)
wk GUI MODE (side 54)
wl DISPLAY
Tryk gentagne gange for at vælge
information, som vises på displayet.
,
(Info, Tekstafslører) (kun
europæisk model)
Viser oplysninger såsom aktuelt
kanalnummer og skærmtilstand.
I teksttilstand: Afslører skjulte
oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
e; RETURN/EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den foregående
menu eller for at afslutte menuen, mens
menuen eller skærmguiden i Blu-ray
Disc-afspilleren, DVD-afspilleren eller
satellittuneren vises på tv-skærmen.
ea CATEGORY +/– (kun USA/canadisk
model)
Tryk for at vælge kategori for
satellittuneren.
B·/·b
Tryk for at vælge et album.
es DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over, når en
multidisk-skifter anvendes.
fortsættes
17DK
ed MASTER VOL +/– (
+/– til
europæisk model)
Tryk for at regulere lydstyrken for alle
højttalerne samtidigt.
TV VOL +/– (
+/– til europæisk
model)
Tryk på TV (ws), og tryk derefter på TV
VOL +/– for at justere tv'ets lydstyrke.
ef MUTING (
(Lydudkobling) til
europæisk model)
Tryk for at slukke midlertidigt for lyden.
Tryk på knappen igen for at få lyden
tilbage.
eg BD/DVD/TOP MENU, MENU
Tryk for at få vist menuerne for DVDafspilleren på tv-skærmen. Brug dernæst
V/v/B/b og
for at udføre betjeninger i
menuen.
MACRO1, MACRO2 (side 157)
Tryk på AMP (4), og derefter på
MACRO 1 eller MACRO 2 for at
konfigurere makrofunktionen.
1) Se
oversigten på side 152 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
2) Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(VIDEO 2/5, N, PRESET +/TV CH + (PROG +
til europæisk model), c (kun europæisk model)).
Anvendes som et mærke for betjening.
Bemærk
• Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner
vil muligvis ikke fungere.
• Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være
umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
18DK
Undersøger den passende forbindelse til dine komponenter
Hvis advarselsmærkatet sidder fast på oversiden af modtageren, skal du sørge for at fjerne papiret,
før du bruger modtageren.
Installerer højttalere
Se "1: Installering af højttalere" (side 20).
v
Tilslutter skærm- og
videoapparater
Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Se
illustrationen i højre side. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Digital
Analog
Billede af høj kvalitet
Spørgsmål: Har din skærm et HDMI-jackstik?
t Nej: Se forbindelsen for en tv-skærm uden et HDMI-jackstik i "2: Tilslutning af skærmen" (side 24) og
"Tilslutning af apparater uden HDMI-jackstik" (side 28).
t Ja: Se forbindelsen for en tv-skærm med et HDMI-jackstik i "2: Tilslutning af skærmen" (side 24).
Spørgsmål: Har dit videoapparat et HDMI-jackstik?
t Nej: Se "Tilslutning af apparater uden HDMI-jackstik" (side 28).
t Ja: Se "Tilslutning af apparater med HDMI-jackstik" (side 25).
Tilslutning af lydudstyr
v
Se "4: Tilslutning af lydudstyr" (side 34).
v
Indstilling af lydudgangsindstillinger på de tilsluttede apparater
Kontrollér de digitale lydudgangsindstillinger på de tilsluttede apparater for at udsende multikanal-digitallyd.
I forbindelse med en Blu-ray Disc-afspiller, skal du kontrollere at "Audio (HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)", og
"DTS (Coaxial/Optical)" er indstillet til henholdsvis "Auto", "Dolby Digital", og "DTS", (fra og med marts 2010).
I forbindelse med en PlayStation 3 skal du kontrollere, at "BD Audio Output Format" er indstillet til "Bitstream" (med
systemsoftwareversion 3.15).
Se brugsanvisningen til de tilsluttede apparater for at få flere oplysninger.
v
Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen
Se "8: Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen" (side 42).
Indstilling af højttalerne
v
Vælg højttalermønsteret, og foretag derefter en automatisk kalibrering. Se "9: Indstilling af højttalerne" (side 43) og "10:
Automatisk kalibrering af de rigtige højttalerindstillinger (Auto Calibration)" (side 46) for flere oplysninger.
Bemærk
Du kan undersøge højttalerforbindelsen ved hjælp af "Test Tone" (side 119). Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du
undersøge højttalerforbindelsen og endnu en gang foretage de indstillinger, der er forklaret ovenfor.
19DK
Kom godt i gang
Kom godt i gang
1: Installering af højttalere
Denne receiver muliggør anvendelse af et
7.1-kanals system (7 højttalere og en
subwoofer).
Eksempler på konfiguration af
højttalersystem
7.1-kanals højttalersystem med
bagsurroundhøjttalere
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD- eller Blu-ray Disc-softwareoptaget lyd i
6.1- eller 7.1-kanals format, hvis en ekstra
bagsurroundhøjttaler (6.1-kanals system) eller
to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem)
tilsluttes.
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
FVenstre bagsurroundhøjttaler
GHøjre bagsurroundhøjttaler
JSubwoofer
7.1-kanals højttalersystem med
højtplacerede fronthøjttalere
5.1-kanals højttalersystem
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals system).
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
JSubwoofer
20DK
Du kan få lodrette lydeffekter (f.eks. Pro Logic
IIz-tilstand), hvis du tilslutter to ekstra
højtplacerede fronthøjttalere.
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
HHøjtplaceret højttaler i venstre side
IHøjtplaceret højttaler i højre side
JSubwoofer
Tips
• Vinklen A bør være den samme.
Kom godt i gang
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
siddepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor
som helst, det ønskes.
fortsættes
21DK
Tilslutning af højttalere
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne.
A
B
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (V)
BFronthøjttaler A (H)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler (V)
ESurroundhøjttaler (H)
FBagsurroundhøjttaler (V)2) 4)
GBagsurroundhøjttaler (H)2) 4)
HHøjtplaceret fronthøjttaler (V)3) 4)
IHøjtplaceret fronthøjttaler (H)3) 4)
JSubwoofer5)
22DK
B
B
B
1)
FRONT B/FRONT
HIGH terminaler 1)
B
Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem,
kan du slutte det til FRONT B/FRONT
HIGH-tilslutningerne. Du kan vælge det
fronthøjttalersystem, du vil anvende med
SPEAKERS på forsiden (side 45).
2) Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK/ZONE 2 Ltilslutningerne.
3) Hvis du bruger højtplacerede fronthøjttalere,
skal du slutte dem til FRONT B/FRONT
HIGH-tilslutningerne.
4) Du kan både tilslutte bagsurroundhøjttalerne
og de højtplacerede fronthøjttalere. Der kan
dog ikke udsendes lyd fra
ZONE 2-tilslutning
Du kan programmere SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne F og G til
højttalerne i zone 2. Indstil "Sur Back Assign"
til "ZONE2" i Speaker-indstillingsmenuen.
Se "Brug af Multi-zone-funktioner" (side 93)
for at få detaljer om tilslutning og betjening i
zone 2.
Bemærk
Hvis højttalermønsteret er indstillet, så der er
bagsurroundhøjttalere eller højtplacerede
fronthøjttalere, kan du ikke bruge højttalerne i zone
2 som planlagt.
Bemærk
• Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" i Speaker- indstillingsmenuen til
"8 Ω". Med andre tilslutninger skal den angives til
"4 Ω". Vi henviser til "9: Indstilling af højttalerne"
(side 43) angående detaljer.
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
Tips
• Du kan nemt løsne eller stramme SPEAKERStilslutningen med det medfølgende
tilslutningsværktøj til højttalerledninger.
Løsn
Stram
Tilslutningsværktøj til
højttalerledninger
• Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte
visse højttalere til en anden effektforstærker. Det
samme signal kommer ud fra både SPEAKERStilslutningerne og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du
for eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en
anden forstærker, skal denne forstærker tilsluttes
PRE OUT FRONT L og R-jackstikkene.
23DK
Kom godt i gang
bagsurroundhøjttalerne og de højtplacerede
fronthøjttalere samtidigt.
Når du vælger "PLIIz Height" som lydfelt,
eller hvis den digitale signalindgang
indeholder signaler til kanalerne på de
højtplacerede fronthøjttalere, udsendes
lyden herfra. Andre gange udsendes lyden
fra bagsurroundhøjttalerne.
Hvis lyden altid skal udsendes fra de
højtplacerede fronthøjttalere, skal du
indstille højttalermønsteret, så der ikke er
nogen bagsurroundhøjttalere (side 44).
5)
Hvis du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
subwooferens automatiske standbyfunktion
er aktiveret, går den automatisk på standby,
afhængigt af niveauet af indgangssignalet til
en subwoofer, herefter er det ikke sikkert, at
lyden høres.
2: Tilslutning af skærmen
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstikkene til et tv. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface).
Tv-skærm med et HDMI-jackstik
Lydsignaler
Videosignaler
**
*
E
A
A
B
Lydsignaler
C
D
Videosignaler
eller
eller
Tv-skærm uden et HDMI-jackstik
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
24DK
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et HDMI-kabel fra
Sony.
Sådan opnår du multikanalsurroundlyd med dit tv
Du kan opnå multikanal-surroundlyd fra dit tv
med højttalerne, som er tilsluttet receiveren.
Tilslut tv'ets OPTICAL-udgangsjackstik til
receiverens OPTICAL IN-jackstik, eller tilslut
tv'ets HDMI-indgangsjackstik, der er
kompatibelt med Audio Return Channel
(ARC)-funktionen, til receiverens HDMI
OUT A-jackstik.
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
tv-skærm eller en projektor, til MONITOR VIDEO
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et tv via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
• Afhængigt af status på tilslutningen mellem tv'et
og antennen, kan billedet på tv-skærmen blive
forvrænget. Anbring i dette tilfælde antennen
længere væk fra receiveren.
Tips
• Receiveren er udstyret med en funktion til ændring
af videosignaler. Vi henviser til "Angående
ændring af videosignaler" (side 33) angående
detaljer.
• Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som
er sluttet til receiveren, hvis du forbinder
lydudgangsjackstikket på fjernsynet og TV INjackstikkene på receiveren. Indstil i denne
konfiguration lydudgangsstikket på fjernsynet til
"Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten "Fixed"
eller "Variable".
3: Tilslutning af
videoapparaterne
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI,
kan sendes fra højttalerne og PRE OUTjackstikkene på receiveren. Dette signat
understøtter Dolby Digital, DTS, DSD og
lineær PCM. Vi henviser til "Digitale
lydformater, som understøttes af receiveren"
(side 78) angående detaljer.
• Analoge videosignaler, som indgår til
VIDEO-jackstikket eller COMPONENT
VIDEO-jackstikkene, kan udsendes som
HDMI-signaler. Der kommer ingen
lydsignaler fra HDMI OUT-jackstikkene,
når billedet konverteres.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) og 3D-transmission.
• HDMI-jackstikkene på denne receiver
understøtter Kontrol til HDMI-funktionen.
HDMI OUT B-jackstikket understøtter
imidlertid ikke Kontrol til HDMIfunktionen.
fortsættes
25DK
Kom godt i gang
* Hvis dit tv er kompatibelt med Audio Return
Channel (ARC)-funktionen, vil tv-lyden
udsendes fra de højttalere, der er sluttet til
receiveren med HDMI OUT A-jackstikket. I så
fald skal du indstille "Control for HDMI" til
"ON" i HDMI-indstillingsmenuen (side 129).
Hvis du vil vælge et lydsignal med andet end et
HDMI-kabel (f.eks. via en optisk digital ledning
eller et lydkort), skal du skifte
lydindgangsindstilling ved hjælp af INPUT
MODE (side 105).
** Hvis du slutter receiveren til det ARCkompatible tv's HDMI-jackstik via et HDMIkabel, behøver du ikke slutte tv'et til receiveren
med den digitale optiske ledning.
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller, PlayStation 3, harddiskoptager, satellittuner/kabelboks osv.
Lyd/videosignaler
A
*
Videokamera
Lyd/videosignaler
A
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et HDMI-kabel fra
Sony.
26DK
* Du kan ikke tilslutte ethvert apparat med HDMIudgangsjackstik til receiverens HDMI IN-jackstik.
HDMI IN 4 og IN 5 er dog indgange, der tager
højde for lydkvaliteten.
Tip
Bemærkning til tilslutning af
kabler
• Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du
bruger et Standard HDMI-kabel, vises
billeder i 1080p, Deep Color eller 3D
muligvis ikke korrekt.
• Sony anbefaler, at du bruger et HDMIgodkendt kabel eller et Sony HDMI-kabel.
• Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMIDVI-konversionskabel. Hvis du slutter et
HDMI-DVI-konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller
billedet vil blive udsendt. Tilslut andre
lydkabler eller digitale tilslutningsledninger,
og angiv derefter "Input Assign" i Inputindstillingsmenuen, hvis lyden ikke
udsendes korrekt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du
tilslutter ledningerne.
•
•
•
•
Angående HDMI-tilslutninger
• Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, udsendes fra
højttalerudgangsjackstikkene, PHONESjackstikket og HDMI OUT-jackstikket og
PRE OUT-jackstikkene. Det sendes ikke ud
fra nogen andre lydjackstik.
• Et videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, kan kun udsendes fra HDMI
OUT-jackstikket. Videoinputtet kan ikke
udsendes fra VIDEO OUT-jackstikkene
eller MONITOR VIDEO OUTjackstikkene.
• Når du vil lytte til lyden fra tv-højttaleren,
skal du angive "Audio Out" til "TV+AMP" i
HDMI-indstillingsmenuen. Hvis den
angives til "AMP", sendes lyden ikke ud fra
fjernsynshøjttaleren. Hvis du udsender
multikanallyd fra receiveren, skal du angive
"AMP".
• Sørg for at tænde receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes
•
•
•
•
•
ud til et tv gennem denne receiver.
Medmindre der er tændt for receiveren, vil
hverken video- eller lydsignaler blive
transmitteret, hvis du indstiller "Pass
Through" til "OFF".
Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
osv.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
Lyden kan blive afbrudt, hvis
samplingfrekvensen, antallet af kanaler med
lydudgangssignaler eller lydformatet af
lydudgangssignalerne fra
afspilningsapparatet ændres.
Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyright-beskyttet
teknologi (HDCP), kan billedet og/eller
lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive
forvrænget eller måske ikke blive udsendt.
I dette tilfælde skal specifikationen for den
tilsluttede komponent kontrolleres.
Angiv billedopløsningen for afspilleren til
over 720p/1080i for at kunne anvende High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
Der skal foretages bestemte indstillinger af
afspillerens billedopløsning, før du kan
anvende DSD og multikanals lineær PCM.
Vi henviser til afspillerens brugsanvisning.
Du kan kun anvende High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD og multikanals lineær PCM med en
HDMI-forbindelse.
For at nyde 3D-billeder skal du tilslutte et
3D-kompatibelt tv og videokomponenter
(Blu-ray Disc-afspiller, Blu-ray Discoptager, "PlayStation 3" osv.) til systemet
ved hjælp af High Speed HDMI-kabler, tage
3D-briller på og derefter afspille 3Dkompatibelt indhold.
Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle
funktionerne, der er defineret af den
specifikke HDMI-version. Eksempelvis
apparater, der understøtter HDMI, ver. 1.3a,
understøtter muligvis ikke Deep Color.
Vi henviser til brugsanvisningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
fortsættes
27DK
Kom godt i gang
Du kan nemt se videokameraets billede, mens du
forbinder videokameraet til HDMI IN 1-, IN 2- og
IN 6-jackstikkene (side 102).
Tilslutning af apparater uden HDMI-jackstik
Tilslutning af DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Lydsignaler
Videosignaler
eller
A
eller
eller
eller
B
C
D
E
*
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger
ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Videoledning (medfølger ikke)
28DK
F
E Komponentvideoledning (medfølger
ikke)
F Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
* Når du tilslutter et apparat, der er udstyret med et
OPTICAL-jackstik, skal du angive "Input Assign"
i Inputmenuen (side 106).
Bemærk
Kom godt i gang
• For at udsende multikanal-digitallyd skal den
digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren udføres. Vi henviser til
den brugsanvisning, som følger med DVDafspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren.
• DVD-afspiller og Blu-ray Disc-afspiller har
muligvis ikke SURROUND BACK-jackstik.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
fortsættes
29DK
Tilslutning af en satellittuner, kabelboks
Satellittuner, kabelboks
Lydsignaler
Videosignaler
eller
A
eller
B
A Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger
ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
30DK
C
D
Tilslutning af DVD-optager, video
Kom godt i gang
DVD-optager, videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videoledning (medfølger ikke)
fortsættes
31DK
Tilslutning af videokamera, videospil
Til VIDEO 2 IN-jackstik
C
Videokamera,
videospil
C Lyd/videokabel (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Funktion til ændring af videosignaler
Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler.
• Kompositvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og videosignaler.
Som standardindstilling udsendes videosignaler, fra det tilsluttede apparat til HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene som vist i tabellen nedenfor.
Vi anbefaler at indstille videokonverteringsfunktionen, så den passer med opløsningen på den
skærm, du benytter.
Se "
Video-indstillinger" (side 127) for at få detaljer om videokonverteringsfunktionen.
UDGANGS-jackstik
INDGANGS-jackstik
HDMI OUT A/B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaler sendes ud.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
* HDMI-videosignaler kan ikke ændres til komponent-videosignaler og videosignaler.
32DK
Sådan vises undertekster for
hørehæmmede
• Når videosignaler fra en videobåndoptager
osv. konverteres på denne receiver og
derefter sendes til dit tv, kan billedet på tvskærmen, afhængigt af status af det udsendte
videosignal, blive forvrænget i vandret
retning, eller der vil måske slet ikke komme
noget billede frem.
• De ændrede videosignaler sendes ikke fra
VIDEO OUT-jackstikket.
• Når du anvender en videobåndoptager med
et billedforbedringskredsløb, som for
eksempel TBC, kan billederne blive
forvrængede eller måske ikke komme frem.
Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for
billedforbedringskredsløbet.
• Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene, ændres op til 1080i.
Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
HDMI OUT-jackstikkene, ændres op til
1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht.
opløsning, når opløsningen for
videosignaler, som er beskyttet af copyrightteknologi, ændres. Opløsningen af de
signaler, der sendes ud til COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-jackstikkene,
ændres op til 480p/576p. HDMI OUTjackstikkene har inden restriktioner i forhold
til opløsning.
• Videosignaler, for hvilke opløsningen er
blevet ændret, kan ikke sendes ud fra
hverken COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene eller HDMI
OUT-jackstikkene på samme tid.
Videosignalerne sendes ud fra HDMI OUTjackstikkene, når begge er tilsluttet.
• Angiv "Resolution" til "AUTO" eller "480i/
576i" i Video-indstillingsmenuen for at
udsende videosignalerne fra MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene, når begge er
forbundne.
Angiv "Resolution" til "DIRECT" i Videoindstillingsmenuen ved modtagelse af et
signal, som understøtter undertekster for
hørehæmmede.
Benyt samme type kabel til indgangs-/
udgangssignaler.
Tilslutning af et optageapparat
Slut optageapparatet til receiverens VIDEO
OUT-jackstik ved optagelse. Tilslut ledninger
til indgangs- og udgangssignaler til den
samme type jackstik, da VIDEO OUT-jackstik
ikke har nogen opkonverteringsfunktion.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at signaler fra HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene bliver optaget
korrekt.
33DK
Kom godt i gang
Angående ændring af
videosignaler
4: Tilslutning af lydudstyr
Tilslutning af apparater med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, en MDafspiller og en DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttes.
Super Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
MD-afspiller
A
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
B
A Koaksialt digitalkabel (medfølger
ikke)
B Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
adapteren ved at klemme på siderne af stikket, da
stikket sidder fastlåst.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Bemærk
Tip
• Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse,
skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på
plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren deaktiveres
ved, at du fjerner DIGITAL MEDIA PORT-
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz og 96 kHzsamplingfrekvenser.
34DK
Kom godt i gang
Bemærkning til afspilning af en
Super Audio CD på en Super
Audio CD-afspiller
• Der udsendes ingen lyd, når der afspilles en
Super Audio CD på en Super Audio CDafspiller, der kun er tilsluttet receiverens
COAXIAL SA-CD/CD IN-jackstik. Når du
afspiller en Super Audio CD, skal du slutte
afspilleren til MULTI CHANNEL INPUTeller SA-CD/CD IN-jackstikkene eller
tilslutte en afspiller, som kan udsende DSDsignaler fra HDMI-jackstikket til receiveren
med et HDMI-kabel. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med Super
Audio CD-afspilleren.
• Du kan ikke lave digitale afspilninger af en
Super Audio CD.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange (Input Assign)" (side 106).
fortsættes
35DK
Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik
Hvis din Super Audio CD-afspiller er udstyret med multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den
til receiverens MULTI CHANNEL INPUT-jackstik og derved opnå multikanallyd. Alternativt kan
multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
Super Audio CD-afspiller osv.
A
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Super Audio CD-afspiller har muligvis ikke
SURROUND BACK-jackstik.
• Hvis højttalermønsteret angives således, at der er
ingen bagsurroundhøjttalere, er inputtet til SUR
BACK-jackstikkene ugyldige.
• Lydindgangssignaler fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstik sendes ikke ud til nogen
lydudgangsjackstik. Signalerne kan ikke optages.
36DK
B
Tilslutning af apparater med analoge lydjackstik
MD-afspiller
Kassettebåndoptager
A
A
A
A
Super Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
37DK
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan et apparat med analoge jackstik som for eksempel Super
Audio CD-afspiller, CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager, pladespiller osv., tilsluttes
5: Sådan tilsluttes IR Blaster
Monter den medfølgende IR Blaster til apparater, som er tilsluttet receiveren. Du kan betjene
apparater, som er tilsluttet receiveren via IR Blaster ved brug af fjernbetjeningen på skærmen.
IR Blaster (medfølger)
Infrarød sender
Fjernbetjeningssensor
Placer apparaterne og IR Blaster på følgende
måde, hvis du vil betjene to apparater med IR
Blaster.
IR Blaster
Tip
Hvis kablet til IR Blaster er for kort, skal du bruge
en 3,5 mm jack-forlængerledning (medfølger ikke).
Efter at have læst brugsanvisningerne for de
apparater, som er tilsluttet receiveren, skal du
sørge for at placere IR Blaster lige over eller
under fjernbetjeningssensoren.
Fjernbetjeningssensorer på Sony-optagere og
andre produkter kan kendes på symbolet .
Bemærk
Fjernbetjeningssensorer
Hvis de infrarøde sensorer på de to apparater
ikke er placeret over hinanden, som vist på
billedet til venstre, skal du købe en ekstra IR
Blaster (VM-50, medfølger ikke) og installere
den.
Bemærk
Se brugsanvisningen til de enkelte apparater for at
oplysninger om, hvordan de konfigureres.
38DK
Vent med at fjerne papiret bag på IR Blaster.
Efter at have konfigureret indstillingerne skal du
fjerne papiret bag på IR Blaster og sætte den på
plads.
6: Tilslutning af -antennerne
Kom godt i gang
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
* Stikkets form varierer alt efter området.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
39DK
7: Tilslutning til
netværket
Konfiguration af dit hjemmenetværk med
DLNA-kompatible enheder.
Hvis din computer er tilsluttet internettet, kan
du også tilslutte denne receiver til internettet
via den kablede LAN-tilslutning.
Bemærk
Hvordan din computer tilsluttes internettet afhænger
af enhederne, din ISP, din computer og din router.
Systemkrav
Følgende systemmiljø kræves for at bruge
receiverens netværksfunktion.
En bredbåndsforbindelse
En bredbåndsforbindelse til internettet er
påkrævet for at kunne lytte til Rhapsody® eller
SHOUTcast og bruge receiverens funktion til
softwareopdatering. Rhapsody er kun
tilgængelig i USA.
Modem
Dette er den enhed, der er tilsluttet
bredbåndsforbindelsen for at kommunikere
med internettet. Nogle af disse enheder er
integreret i routeren.
Router
• Brug en router, der er kompatibel med
overførselshastigheder på 100 Mbps eller
højere for at kunne nyde indhold på dit
hjemmenetværk.
• Vi anbefaler, at du bruger en router, der er
udstyret med den indbyggede DHCP
(Dynamic Host Configuration
Protocol)-server.
Denne funktion tildeler automatisk IPadresser på LAN.
40DK
LAN-kablet (CAT5)
• Vi anbefaler, at du bruger denne form for
kabel til en kablet LAN-forbindelse.
Nogle flade LAN-kabler påvirkes nemt af
støj. Vi anbefaler, at du bruger normale
kabler.
• Hvis receiveren bruges i et miljø, hvor der er
støj fra strømforsyningen fra elektriske
apparater eller i et støjfyldt netværksmiljø,
skal du bruge et afskærmet LAN-kabel.
Konfigurationseksempel
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Internet
Modem
Computer
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Router
Bemærk
• En lyd- eller videoafspilning på computeren kan til
tider blive afbrudt, hvis du benytter dig af en
trådløs forbindelse.
• Slut en router til en af receiverens porte, 1 til 4, ved
hjælp af kun ét LAN-kabel. Tilslut ikke den samme
router til receiveren ved hjælp af mere end ét LANkabel. Dette kan medføre fejl.
41DK
Kom godt i gang
Følgende illustration er et eksempel på en konfiguration af et hjemmenetværk med receiveren og
en computer.
Vi anbefaler en kablet forbindelse.
8: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter
netledningen i en stikkontakt i væggen.
Udførelse af indledende
klargøring
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at
nulstille de indstillinger, du har foretaget, og få
fabriksindstillingerne tilbage.
?/1
TONE MODE
HDMI IN
Bemærk
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
• Vær grundig med tilslutningen af netledningen.
AC OUTLET (kun
USA/canadisk
model)
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Mens TONE MODE og HDMI IN
holdes nede, skal du trykke på
?/1 for at tænde receiveren.
3
Giv slip på TONE MODE og
HDMI IN efter nogle få
sekunder.
AC IN-tilslutning
Til en stikkontakt i
væggen
Netledning
(medfølger)
Der vil være et større mellemrum mellem
stikket og bagsiden, selv når netledningen
sættes helt ind. Ledningen skal sættes i
forbindelse på denne måde. Dette er ikke
nogen fejlfunktion.
Når "MEMORY CLEARING..." er blevet
vist på displayet i et stykke tid, vises
"MEMORY CLEARED.".
Alle de indstillinger, du har ændret eller
indstillet, bliver nulstillet til de
oprindelige indstillinger.
Bemærk
Det tager omkring 30 sekunder, før hukommelsen er
helt ryddet. Sluk ikke for receiveren, før "MEMORY
CLEARED." vises på displayet.
Genstart af receiveren
Hvis receiverens eller fjernbetjeningens
knapper ikke virker på grund af en fejl i
receiveren, skal du genstarte receiveren.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
42DK
2 Hold ?/1 nede i 10 sekunder.
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Indsæt to R6 (størrelse-AA) batterier i RMAAL031- eller RM-AAL032-fjernbetjeningen
og RM-AAU061-fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
9: Indstilling af
højttalerne
Indstilling af
højttalerimpedansen
Indstil den rigtige højttalerimpedans til de
højttalere, der anvendes.
V/v/b,
RM-AAL031
RM-AAL032
MENU
RM-AAU061
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke manganbatterier og andre slags
batterier sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede
fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker,
skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen
(side 153).
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter påjeller b.
Settings-menulisten kommer frem på tvskærmen.
Tip
Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med
nye.
fortsættes
43DK
Kom godt i gang
Receiveren genstartes. Genstarten er
gennemført, når lampen over ?/1 lyser
grønt.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Impedance", og tryk
derefter på
.
(Denne oplysning findes ofte på bagsiden af
højttaleren.)
• Hvis du tilslutter alle højttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" til "8 Ω". Hvis du tilslutter andre
typer højttalere, skal du angive den til "4 Ω".
• Hvis du tilslutter fronthøjttalere til både FRONT
A og FRONT B/FRONT HIGH-tilslutningerne,
skal du tilslutte højttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere.
– Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på
16 ohm eller mere i både "A"- og "B/FRONT
HIGH"-konfigurationen:
Angiv "Impedance" til "8 Ω" i menuen for
Speaker-indstillinger.
– For andre typer højttalere i andre
konfigurationer:
Angiv "Impedance" til "4 Ω" i menuen for
Speaker-indstillinger.
Sådan vælger du
højttalermønsteret
Vælg højttalermønsteret i overensstemmelse
med det højttalersystem, du anvender.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "4 Ω" eller "8 Ω"
afhængigt af de anvendte
højttalere, og tryk derefter på
.
1
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Den parameter, du har valgt, indtastes.
Bemærk
• Hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans
højttalerne har, bedes du se efter i den
brugsanvisning, som følger med højttalerne.
44DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Indstillingsmenulisten vises på tvskærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker Pattern", og
tryk derefter på
.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Tryk på MENU.
Skærmen Speaker Pattern vises.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det højttalermønster,
du vil have, og tryk derefter på
.
6
Tryk på RETURN/EXIT O.
Du kan skifte brugen af de(n) højttalere, der er
tilsluttet SURROUND BACK/ZONE 2tilslutningerne i overensstemmelse med
anvendelsesformålet. Sørg for at angive "Sur
Back Assign", inden du udfører automatisk
kalibrering.
1
Denne indstilling er tilgængelig, hvis
højttalermønsteret er angivet, så der ikke er nogen
bagsurroundhøjttalere og ingen højtplacerede
fronthøjttalere.
Valg af fronthøjttalerne
Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Indstillingsmenulisten vises på tv-skærmen.
3
4
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Sur Back Assign", og
tryk derefter på
.
Du kan bekræfte, hvilke tilslutninger (A eller
B) der er valgt ved at undersøge
indikatorerne i displayvinduet.
Indikatorer Valgte højttalere
De højttalere, som er sluttet til
FRONT A-tilslutningerne.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Parameter
Forklaring
OFF
SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne kan
bruges til tilslutning af
bagsurroundhøjttalerne.
BI-AMP
ZONE2
6
Tryk på SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
gentagne gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, du vil
anvende.
SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne kan
også bruges til en
forbindelse med to
forstærkere (side 112).
SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne kan
også bruges til en zone2forbindelse (side 93).
De højttalere, som er sluttet til
FRONT B/FRONT HIGHtilslutningerne.
De højttalere, som er sluttet til både
FRONT A og FRONT B/FRONT
HIGH-tilslutningerne (parallel
tilslutning).
"SPEAKERS OFF" vises i
displayvinduet.
Der kommer ingen lydsignaler fra
nogen af højttalertilslutningerne eller
PRE OUT-jackstikkene.
Bemærk
• Hvis højttalermønsteret indstilles, så der er
højtplacerede fronthøjttalere, kan du ikke vælge
FRONT B/FRONT HIGH-tilslutningerne.
• Denne indstilling er ikke til rådighed, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Tryk på RETURN/EXIT O.
45DK
Kom godt i gang
Indstilling af
bagsurroundhøjttalere
Bemærk
• Annuller MUTING, hvis den er slået til.
10: Automatisk
kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto
Optimeringsmikrofon
Calibration)
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at udføre
automatisk kalibrering, som for eksempel
automatisk kontrol af tilslutningen mellem
hver højttaler og receiveren, regulering af
højttalerniveauet og måling af afstanden
mellem hver højttaler og din siddeposition.
Inden du udfører automatisk
kalibrering
• Klargør og tilslut højttalerne (side 20-23).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimeringsmikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan
bevirke, at receiveren og mikrofonen lider
skade.
• Under målingen vil lyden fra højttalerne
være meget høj. Lydstyrken kan ikke
justeres. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til
naboerne.
• Udfør den automatiske måling på et stille
sted, så du undgår støjpåvirkninger og opnår
en mere præcis måling.
• Hvis der er forhindringer i banen mellem
optimeringsmikrofonen og højttalerne, kan
kalibreringen ikke udføres på korrekt vis.
Fjern alle forhindringer fra det område, hvor
målingen udføres, for at undgå målefejl.
Bemærk
• I de følgende situationer er målingerne ikke blevet
udført korrekt, eller den automatiske kalibrering
kan ikke udføres.
– Når hovedtelefoner er tilsluttet.
– Når der tilsluttes specielle højttalere som for
eksempel dipolhøjttalere.
– Når zone 2/zone 3-funktionen i zone 2/zone 3
anvendes.
46DK
1
Vælg højttalermønster
(side 43).
Hvis du tilslutter højtplacerede
fronthøjttalere, skal du vælge det
højttalermønster, der har højtplacerede
fronthøjttalere (5/x.x eller 4/x.x), hver
gang du udfører automatisk kalibrering.
Ellers kan karakteristikaene ved de
højtplacerede fronthøjttalere ikke måles.
Selv når du udfører automatisk
kalibrering med et højttalermønster som
for eksempel 5/2.x eller 4/2.x, når
bagsurroundhøjttalerne eller en
subwoofer er tilsluttet receiveren, så
indstilles højttalermønsteret automatisk,
så alle registrerede højttalere anvendes
(f.eks. 5/4.1 osv.). Hvis du ændrer antallet
af højttalere, skal du manuelt vælge det
ønskede højttalermønster efter den
automatiske kalibrering.
Derefter kan du gendanne det
højttalermønster, som har
surroundbaghøjttalere eller en subwoofer
såsom 5/4.x, da målingsværdien for
disse højttalere er gemt i modtageren.
2
Klargør
optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition. Anvend en skammel eller
en trefod, så optimeringsmikrofonen
forbliver i samme højde som dine ører.
Vend L-enden af optimeringsmikrofonen
mod den venstre fronthøjttaler og Renden af optimeringsmikrofonen mod
den højre fronthøjttaler.
Bemærk
Når du anbringer optimeringsmikrofonen
imellem de to højttalere, kan
optimeringsmikrofonen ikke måle den venstre
og højre højttaler korrekt, hvis vinklen mellem
de to højttalere er for snæver.
Sådan konfigureres den aktive
subwoofer
• Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde
for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej
LEVEL-knappen til lige før midtpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal værdien
indstilles til den maksimale værdi.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal denne
funktion kobles fra (deaktiveret).
Bemærk
Afhængigt af egenskaberne for den subwoofer, du
anvender, kan værdien for placeringsafstanden være
længere væk fra den faktiske position.
Sådan anvendes receiveren
som forforstærker
Det er muligt at anvende den automatiske
kalibreringsfunktion, når receiveren anvendes
som forforstærker.
I dette tilfælde kan den på displayet viste
afstandsværdi afvige fra den faktiske
afstandsværdi. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at
anvende receiveren med den værdi.
Udførelse af automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver
dig mulighed for at måle følgende:
• Højttalertilslutninger1)
• Højttalernes polaritet
• Højttalerafstand2)
• Højttalerstørrelse2)
• Højttalerniveau
• Frekvenskarakteristika (EQ)2) 3)
• Frekvenskarakteristika (Phase)2) 4)
1)
Denne receiver korrigerer signaler med analog
nedmiksningsbehandling for centerhøjttaleren og
subwooferen, når multikanalindgangen er valgt.
Korrektionen er ugyldig for andre højttalere.
2) Måleresultatet anvendes ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
3) • Signaler med en samplingfrekvens på 176,4 kHz
og højere afspilles altid ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens påf 176,4 kHz og højere.
4) • Signaler med en samplingfrekvens på 88,2 kHz
og højere afspilles altid ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz og højere eller
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz og højere.
fortsættes
47DK
Kom godt i gang
3
Slut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
V/v/B/b,
MENU
1
4
Tryk på MENU.
Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge
enheden, som skal måles.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
5
Settings-menulisten kommer frem på tvskærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
eller b.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Setup", og tryk
derefter på
.
Tryk gentagne gange på V/v og
på
for at fjerne markeringen
for de enheder, du ikke vil måle,
og tryk derefter på b.
Du får vist bekræftelsesskærmen, som
spørger, om du er klar til at påbegynde
målingen.
6
Tryk på
for at vælge "Start".
Målingen starter i løbet af fem sekunder.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og
måleresultatet vises på tv-skærmen.
48DK
Lagring af måleresultaterne
1
7
Tryk på
for at vælge "Next".
"Save auto calibration (auto speaker
setup)?" vises. Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 49) for at gemme
måleresultaterne.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 51), hvis en
advarsel eller fejlkode vises på skærmen.
Tryk på B/b for at vælge "Yes" i
trin 7 i "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 47), og tryk
derefter på
.
Valgskærmen for kalibreingstypen vises.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den automatiske
kalibreringstype, og tryk
derefter på
.
Bemærk
Parameter
Forklaring
Når højttaleren (højttalerne) er i modfase, vises "Out
Phase" på tv-skærmen. "+" og "–"-tilslutningerne på
højttaleren kan være tilsluttet modsat. Afhængigt af
højttalerne vil "Out Phase" imidlertid komme frem
på fjernsynsskærmen, selv om højttalerne er korrekt
tilsluttet. Dette skyldes højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte med at anvende
receiveren.
Full Flat
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
Engineer
Indstiller frekvensen til en,
der modsvarer den i et
standard Sony-lytterum.
Tips
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under målingen.
• Du kan ændre afstandsenheden i "Distance Unit" i
menuen for Speaker-indstilling.
Annullering af målingen
Målingen annulleres, når du ændrer lydstyrke,
skifter funktioner, ændrer
højttalerindstillingerne for SPEAKERSkontakten eller tilslutter hovedtelefoner.
Front Reference Indstiller karakteristikken
for alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
User Reference Indstiller frekvensen til en
værdi, som du har justeret
via Setup Managerprogrammet. Dette
parameter vises kun, når du
justerer frekvensen via
Setup Manager-programmet
(side 91).
OFF
Deaktiverer den
automatiske
kalibreringsequalizer.
Måleresultaterne gemmes.
fortsættes
49DK
Kom godt i gang
Følg nedenstående trin for at gemme
måleresultaterne fra "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 47).
3
Tryk på b.
Afslutningsskærmen vises.
Når der opstår fejl under
kalibreringen
1 Tryk på B/b for at vælge "Yes", og tryk
derefter på
når "Error occurred
during calibration, press to investigate."
vises på skærmen.
Bekræft detaljerne i måleresultaterne, og
fortsæt med en passende metode til
udbedring.
2 Tryk på B/b for at vælge "Retry", og tryk
4
Tryk på
for at vælge "Exit".
Bemærk
• Efter at have afspejlet resultaterne af en
kompensation for en frekvenskarakteristik bliver
signaler med en samplingfrekvens på over
88,2 kHz og højere altid afspillet ved enten
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Frekvenssvarets måleresultat anvendes ikke i
følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
Tip
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Speaker-indstillingsmenuen. Gem
måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre
resultaterne, hvis du ønsker det.
Kontrollering af resultaterne af
den automatiske kalibrering
Hvis der vises en advarsel i trin 7 af
"Udførelse af automatisk kalibrering"
(side 47), skal du kontrollere meddelelsen og
bruge receiveren uden ændringer. Eller
foretage en automatisk kalibrering igen, hvis
det er nødvendigt.
50DK
derefter på
.
3 Gentag trin 6 til 7 i "Udførelse af
automatisk kalibrering" (side 47).
Sådan gemmes måleresultater,
som forårsagede en fejl uden
udbedring
1 Tryk på B/b for at vælge "No", og tryk
derefter på
når "Error occurred
during calibration, press to investigate."
vises på skærmen.
2 Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 49) for at
gemme måleresultaterne.
Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling
Display
Forklaring
Hovedtelefoner er tilsluttet. Fjern hovedtelefonerne, og udfør automatisk kalibrering igen.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) er indstillet til OFF. Indstil den til noget andet, og udfør
målingen igen.
Code 32
Ingen af højttalerne blev registreret. Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er korrekt
tilsluttet, og udfør målingen igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er korrekt tilsluttet, men fejlkoden alligevel vises, kan det
skyldes, at kablet til optimeringsmikrofonen er beskadiget eller forkert tilsluttet.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Højttaleren er ikke anbragt i den rigtige position. Højttalerne eller en optimeringsmikrofon
til højre eller venstre kan være forkert anbragt. Se "1: Installering af højttalere" (side 20), og
bekræft højttalerplaceringen.
Warning 40
Målingen er færdig. Alligevel er støjniveauet højt. Du kan muligvis udføre målingen på
korrekt vis, hvis du forsøger igen, selv om målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Prøv
at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaler og mikrofon er muligvis for lille.
Gentag målingen efter at have øget afstanden mellem dem.
• Når du bruger receiveren som en forforstærker, kan begge meddelelser blive vist, afhængigt
af din effektforstærker. Der vil dog ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter med
at anvende receiveren uden ændringer.
Warning 43
Subwooferens afstand og position kan ikke registreres. Eller højttalerpositionens vinkel kan
ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 44
Målingen er fuldført. Højttalerne er imidlertid ikke anbragt i korrekt position i forhold til
hinanden. Se "1: Installering af højttalere" (side 20), og kontrollér højttalernes placering i
forhold til hinanden.
Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Enten den venstre eller højre surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
Bagsurroundhøjttalere er tilsluttede, selv om der ikke er tilsluttet nogen surroundhøjttalere.
Slut surroundhøjttaleren (højttalerne) til SURROUND-tilslutningerne.
• Bagsurroundhøjttaleren er kun tilsluttet SURROUND BACK/ZONE 2 R-tilslutningerne.
Hvis du kun tilslutter en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til SURROUND
BACK/ZONE 2 L-tilslutningerne.
• Kun én højtplaceret fronthøjttaler er tilsluttet. Tilslut den højtplacerede fronthøjttaler til alle
FRONT B/FRONT HIGH-tilslutningerne.
• Højtplacerede fronthøjttalere tilsluttes, selvom der ikke er nogen surroundhøjttalere
tilsluttet. Slut surroundhøjttaleren (højttalerne) til SURROUND-tilslutningerne.
NO WARNING Der er ingen advarselsinformation.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
Tip
Afhængigt af subwooferens position kan måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at anvende receiveren med den værdi.
51DK
Kom godt i gang
Code 30
6
11: Konfiguration af
netværksindstillingerne
for receiveren
Netværksindstillingerne for receiveren skal
indstilles korrekt for at bruge receiverens
netværksfunktioner.
Du kan lave de nødvendige netværksindstillinger
for receiveren ved at følge anvisningerne i en
guide til indledende klargøring.
Proceduren, der bruges til at opsætte IP-adressen
automatisk (DHCP) forklares nedenfor.
I dette tilfælde skal den router, der er tilsluttet
receiveren eller internetudbyderen, understøtte
DHCP.
Tryk på
for at vælge
"Connect Automatically
(DHCP)".
"Success! The receiver is now connected
to network." vises på tv-skærmen, når du
har oprettet en forbindelse.
Hvis fejl-skærmbilledet vises, skal du
udføre processen i "Network Setup"
(side 131), når du har fuldført denne proces.
7
Tryk på
for at vælge "Finish".
I startkonfigurationen fortsætter proceduren
til indstillingen af "Server Function",
"External Control", og "Network Standby"
efter dette. Vi henviser til "Network Setup"
(side 131) angående detaljer.
Sådan indstilles
netværksindstillingerne manuelt
Se "Sådan indstilles IP-adressen manuelt"
(side 131) eller "Sådan indstilles
proxyserveren manuelt" (side 131).
Bemærk
V/v/b,
Guide-skærmbilledet vises på tv-skærmen, hver
gang du bruger netværksfunktionen, indtil
opsætningen af netværksfunktionen er fuldført.
MENU
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Network", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Network Setup", og
tryk derefter på
.
"Start Network function Setup Wizard"
vises på tv-skærmen.
5
52DK
Tryk på
for at vælge "Next".
12: Klargøring af en computer
til brug som en server
En server er en enhed, der leverer indhold
(musik, fotos og videoer) til en DLNA-enhed
via et hjemmenetværk.
Med denne receiver kan du afspille indhold, som
er lagret på en computer på et hjemmenetværk, via
dette netværk, når du har installeret et program*,
som har en DLNA-kompatibel serverfunktion.
* Hvis du bruger en Windows 7-baseret computer,
skal du bruge Windows Media Player 12, der hører
sammen med Windows 7.
Hvis du bruger en Windows XP eller Windows
Vista-baseret computer, skal du installere den
VAIO Media plus-software, der følger med
receiveren. Få flere oplysninger om VAIO Media
plus nedenfor. Herudover kan du se hjælpefilerne
til VAIO Media plus.
Det kan VAIO Media plus
Bemærk
Hvis du bruger en anden computer end en VAIO,
kan du kun levere indhold, som er gemt på den
interne disk på den pågældende computer.
Systemkrav
Operativsystem
Windows XP Home Edition/Professional/
Media Center Edition 2004/Media Center
Edition 2005 (SP3, 32 bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)
Computer
Windows XP
Windows Vista
Computer IBM PC/AT-kompatibel
CPU
Intel Celeron M
processor
1,40 GHz eller
højere (Intel Core 2
Duo 1,80 GHz eller
højere anbefales.)
Windows Vista
Grafikchip Forsynet med grafikchip fra Intel,
NVIDIA eller ATI.
DirectX 9.0c-kompatibelt grafikkort
(DirectX 9.0c/128 MB kompatibelt
grafikkort, og den seneste driver
anbefales.)
Display
800 × 600 eller højere opløsning
Harddisk 500 MB eller mere anbefales.
Netværk
100Base-TX eller højere
Lydkort
Direct Sound-kompatibelt lydkort
Bemærk
Sony yder ingen garanti for problemfri betjening på
alle computere, der opfylder systemkravene. Anden
software, som arbejder i baggrunden, kan påvirke
funktionen af denne software.
Installation af VAIO Media plusprogrammet på en computer
Når du anvender VAIO Media plus som
serversoftware, skal du installere VAIO Media
plus-programmet fra CD-ROM, der fulgte
med receiveren, på computeren. Det gør du
ved at følge trinnene herunder.
Hvis en ældre version af VAIO Media plus
allerede er installeret på computeren, skal du
på forhånd fjerne følgende tre programmer ved
hjælp af "Programmer og funktioner" (for
Windows XP) eller "Tilføj eller fjern
programmer" (for Windows Vista) i
Kontrolpanel.
• VAIO Media plus
• VAIO Content Folder Watcher
• VAIO Content Folder Setting
1
Tænd din computer, og log på
som administrator.
Intel Core Duo
1,33 GHz eller
højere (Intel Core 2
Duo 2,26 GHz eller
højere anbefales.)
Hukommelse 512 MB eller mere 1 GB eller mere
(1 GB eller mere (2 GB eller mere
anbefales.)
anbefales.)
fortsættes
53DK
Kom godt i gang
VAIO Media plus er et program, som gør, at du
hurtigt kan finde indhold på dit
hjemmenetværk såsom musik, fotos og
videoer og få vist indholdet på computeren via
hjemmenetværket.
Hvis du kobler andre enheder til VAIO Media
plus, kan du også søge efter og få vist indhold
på de tilkoblede enheder via
hjemmenetværket. Du kan f.eks. se fotos og
lytte til musik, som er lagret på din computer,
på dit tv og din lydenhed, eller afspille et
tv-program, som er optaget med en
harddiskoptager, på din computer.
Hvis du bruger en VAIO-computer, kan du
levere indhold, som er gemt på en ekstern
harddisk eller på et lager med netværksadgang
(NAS).
Windows XP
2
Indsæt CD-ROM i CD-ROMdrevet på din computer.
Installationsprogrammet starter
automatisk, og der vises et vindue til
konfiguration af software på skærmen.
Hvis installationsprogrammet ikke startes
automatisk, skal du dobbeltklikke på
"SetupLauncher.exe" på disken.
CD-ROM (VAIO Media
plus-program)
(medfølger)
3
Guide til direkte
betjening på skærmen
Du kan få vist receivermenuen på tv-skærmen
og vælge den funktion, som du vil bruge på
tv'et ved at trykke på V/v/B/b og
på
fjernbetjeningen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnet i "Sådan slås
"GUI MODE" til og fra" (side 55).
GUI
MODE
Installer VAIO Media plusprogrammet ved at følge
anvisningerne, der gives i
meddelelsen på skærmbilledet.
Henvisning til hjælpefiler
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Se i hjælpfilerne vedrørende betjening af
VAIO Media plus.
Klik på "
Settings" i vinduet Hjemmemenu,
og vælg derefter " Help" for få vist
hjælpfiler.
Sådan bruges menuen
1
Skift tv'ets input, så der vises et
billede af menuen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
54DK
3
Oversigt over hovedmenuerne
Menuikon
Input
Vælger
indgangskildeapparatet, som
er tilsluttet receiveren
(side 57).
Music
Vælger musikken fra
hjemmenetværksserveren,
"My Library" eller den
lydkomponent, der er
tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren (side 59).
Photo
Vælger billederne fra
hjemmenetværksserveren
eller "My Library".
Video
Vælger billederne fra
hjemmenetværksserveren
"My Library" eller den
lydkomponent, der er
tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren (side 59).
Rhapsody
Vælger radiotjenesten
Rhapsody (side 87).
Rhapsody er kun tilgængelig
i USA.
SHOUTcast
Vælger SHOUTcastradiotjenesten (side 90).
FM/AM/
SIRIUS
Vælger den indbyggede FM/
AM-radio eller satellittuner,
der er tilsluttet (side 63, 66).
Settings
Du kan justere
indstillingerne for
højttalerne,
surroundeffekten, equalizer,
lyd, video og andre
indgange, som er forbundet
til HDMI-jackstikkene
(side 113).
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
Eksempel: Når du vælger "
4
5
Input"
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det menupunkt, du vil
justere, og tryk derefter på
for at indtaste menupunktet.
Gentag trin 3 til 4 for at vælge
det ønskede parameter.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Sådan slås "GUI MODE" til og
fra
Tryk på GUI MODE. "GUI MODE ON" eller
"GUI MODE OFF" vises i receiverens
displayvindue afhængigt af den valgte
tilstand.
Beskrivelse
Brug af valgmenuerne
Når du trykker på OPTIONS, vises
valgmenuerne for den valgte hovedmenu. Du
kan vælge en lignende funktion uden at
genvælge menuen.
fortsættes
55DK
Kom godt i gang
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
1
5
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Sådan afsluttes valgmenuerne
Tryk på MENU.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
Eksempel: Når du vælger "
3
Input"
Tryk på OPTIONS, mens listen
med menupunkter vises.
Valgmenuen vises.
4
56DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den valgmenu, du
ønsker, og tryk derefter på
.
Valgt indgang
Afspille
SAT/CATV
Satellittuner osv., som
er sluttet til SAT/
CATV-jackstikket.
TV
Tv, som er tilsluttet TVjackstikket.
Video1,
Video2
Video m.m. tilsluttet
VIDEO 1 eller VIDEO
2-jackstik.
Tape
Kassettebåndoptager
osv., som er tilsluttet
TAPE-jackstikket.
MD
MD-afspiller osv., som
er tilsluttet MDjackstikket.
SA-CD/CD
Super Audio CD eller
CD-afspiller osv., som
er sluttet til SA-CD/
CD-jackstikket.
Phono
Pladespiller osv., som
er tilsluttet PHONOjackstikket.
Multi In
Apparater, som er
tilsluttet MULTI
CHANNEL INPUTjackstikket.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOLUME
MUTING
1
Vælg " Input", og tryk
dernæst på
eller b.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
2
HDMI1, 2, 3, HDMI apparater, som er
tilsluttet HDMI1,
4, 5, 6
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5, eller
HDMI6-jackstikket.
Vælg det ønskede apparat, og
tryk dernæst på
.
Menuskærmen forsvinder, og
afspilningsskærmen fra den eksterne
indgang vises.
Valgt indgang
Apparater, som kan
anvendes
BD
Blu-ray Disc-afspiller
osv., som er tilsluttet
BD-jackstikket.
DVD
DVD-afspiller osv.,
som er tilsluttet DVDjackstikket.
3
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
4
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
Tips
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den hastighed du drejer MASTER VOLUMEknappen med.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for lydstyrken:
drej knappen hurtigt.
Sådan finindstiller du: drej knappen langsomt.
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den tid du trykker på og holder MASTER
VOLUME +/–-knappen på fjernbetjeningen nede.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for lydstyrken:
tryk på og hold knappen nede.
fortsættes
57DK
Afspille
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparatet,
som er tilsluttet
receiveren
Apparater, som kan
anvendes
Sådan finindstiller du: tryk på knappen og giv
straks slip på den.
Aktivering af
lydudkoblingsfunktionen
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. Tryk
igen på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere, eller tryk på MASTER VOLUME +
for at hæve lydstyrken.
Hvordan man undgår, at
højttalerne lider skade
Sørg for at sænke lydstyrkeniveauet, inden du
slukker for receiveren.
Navngivning af input (Name
Input)
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn for
indgange og vise det.
Dette er bekvemt, når man vil navngive
jackstikkene med de tilsluttede apparaters
navne.
1
Vælg det input, du vil navngive
på " Input"-skærmen.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "Name Input", og tryk
dernæst på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
Det indtastede navn registreres.
58DK
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Ændring af display-poster (List
Mode)
Når du vælger "
Input", kan du vælge de
poster, som skal vises.
1
Vælg den indgang, som du vil
ændre elementet for til visning
på " Input"-skærmen.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "List Mode", og tryk
dernæst på
.
4
Vælg det ønskede element, og
tryk på
.
• Input Assign
Indgangsnavn og indgangens
tilknyttede lyd/video-jackstik vises på
en liste.
• Sound Field
Indgangsnavn og det valgte lydfelt til
indgangen vises på en liste.
Med DIGITAL MEDIA PORT kan du få lyd/
billeder fra en bærbar lydkilde eller computer
ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA PORTadapter.
Tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere kan variere for hvert område.
Hvis du ønsker flere oplysninger om
tilslutning af DIGITAL MEDIA PORTadapteren, kan du se "Tilslutning af apparater
med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik"
(side 34).
Du kan benytte følgende Sony DIGITAL
MEDIA PORT-adaptere:
• TDM-BT1/BT10 Bluetooth™ Wireless
Audio Adapter
• TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
ekstraudstyr.
V/v/b,
MENU
MASTER
VOLUME
1
Vælg " Music" eller
"
Video" i menuen, og tryk
derefter på
eller b.
2
Vælg "DMPORT" eller et
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren, og tryk derefter på
.
Apparatet, som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, genkendes, og
på skærmen "DMPORT" ændres til et
ikon med apparatets navn. Hvis den
tilsluttede adapter ikke kan genkendes,
vises "DMPORT" på tv-skærmen.
Ikon
Bemærk
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før du kobler DIGITAL MEDIA PORT-adapter
fra, skal du sørge for, at receiveren er slået fra ved
hjælp af fjernbetjeningen.
• Du bør hverken tilslutte eller frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til/fra receiveren, mens
der er tændt for systemet.
• Billederne bliver også udsendt, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen.
• Forbind ikke en DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
som benytter en netværksfunktion såsom TDMNC1 Wireless Network Audio Client til receiveren.
Du kan godt anvende receiverens netværksfunktion
uden brug af en DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Apparat, som er tilsluttet
DMPORT Der er tilsluttet et andet
apparat end et af følgende.
iPod
Den genkendte iPod-model
er tilsluttet.
Walkman Den genkendte Walkmanmodel er tilsluttet.
Bluetooth Det genkendte Bluetoothdrev er tilsluttet.
Mobile
Phone
Den genkendte mobiltelefon
er tilsluttet.
fortsættes
59DK
Afspille
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparater,
som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT
3
4
Vælg et nummer, du vil afspille
på apparatet, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
3
Vælg nummer eller indhold i
indholdslisten, og tryk derefter
på
.
De følgende lister over indhold er kun
eksempler. De kan variere, afhængigt af
hvilke apparater der er tilsluttet
receiveren.
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Betjening af TDM-iP50
via receiverens GUImenu
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Sørg for, at "System GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 61).
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Podcast > Episode > Content
4
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
Sådan vælges
afspilningstilstand
1
Afspil de numre, du vil lytte til
ved at følge trinnene, beskrevet
i "Betjening af TDM-iP50 via
receiverens GUI-menu"
(side 60).
2
Tryk på OPTIONS.
MASTER
VOLUME
1
2
Vælg " Music" eller
"
Video" i menuen, og tryk
derefter på
eller b.
Vælg det apparat, der er
tilsluttet DIGITAL MEDIA PORTadapteren, som du ønsker at
afspille, og tryk derefter på
.
Listen over indhold vises.
60DK
Valgmenuen vises.
3
Vælg "Shuffle", "Repeat" eller
"Audiobook Speed", og tryk
derefter på
.
4
Vælg en af følgende tilstande,
og tryk på
.
x Shuffle
x Repeat
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
x Audiobook Speed
Vælger visningshastigheden for Audiobook.
• Low
Sænker visningshastigheden.
• Normal
Indstiller visningshastigheden til standard.
• High
Øger visningshastigheden.
DIGITAL MEDIA PORTmeddelelsesliste
Meddelelse vises Forklaring
No Adapter
Adapteren er ikke tilsluttet.
No Device
Ingen enhed er sluttet til
adapteren.
No Audio
Der blev ikke fundet nogen
lydfil.
Loading
Dataene bliver indlæst.
No Item
Der blev ikke fundet nogen
post.
Sådan ændres
betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT
Du kan ændre betjeningsskærmen via GUImenuen. DMPORT Control-tilstanden
understøttes af DIGITAL MEDIA PORTadaptere som TDM-iP50. Denne tilstand
understøttes ikke af andre adaptere.
1
Vælg den DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, som du vil have
på " Music"- eller "
Video"skærmen, og tryk derefter på
eller b.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "DMPORT Control", og
tryk dernæst på
.
Hvis "DMPORT Control" ikke bliver vist,
bedes du se brugsanvisningen, der fulgte
med apparatet, for at få oplysninger om
betjeningen af dette apparat.
4
Vælg den ønskede tilstand, og
tryk dernæst på
.
• System GUI
Der vises en liste over numrene på
receiverens GUI-skærm. Du kan vælge
et ønsket nummer og afspille det på hver
GUI-skærm.
• Adapter GUI
Adaptermenuen vil blive vist på tvskærmen.
• iPod
Sådan betjenes TDM-iP50 via
adaptermenuen
Sørg for, at "Adapter GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 61).
Få detaljerede oplysninger om betjeningen af
adapteren i adapter-GUI-menuen i
brugsanvisningen, der fulgte med den adapter,
du anvender.
fortsættes
61DK
Afspille
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• Albums
Afspiller alle numrene på et album i tilfældig
rækkefølge.
• Songs
Afspiller alle numrene i "Songs" i tilfældig
rækkefølge.
Sådan betjenes TDM-iP50 ved
hjælp af iPod-menuen
Sørg for, at "iPod" er valgt i trin 4 i "Sådan
ændres betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT" (side 61).
For at få oplysninger om betjening af iPod skal
du se brugsanvisningen, der fulgte med din
iPod.
62DK
3
Tuning
Lytning til FM-/AM-radio
Tip
Tuningskalaen til direkte tuning vises herunder.
• FM-bånd 100 kHz (USA/canadisk model)
50 kHz (europæisk model)
• AM-bånd 10 kHz* (USA/canadisk model)
9 kHz (europæisk model)
* AM-tuningskalaen kan ændres (side 65).
Tryk på V for at søge fra lav til høj, og
tryk på v for at søge fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
1 Stil ind på den station, som du ønsker
at lytte til via Auto Tuning, Direct Tuning
(side 63), eller vælg den
forudindstillede station, du ønsker
(side 66).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Vælg "FM Mode", og tryk dernæst på
.
4 Vælg "MONO", og tryk dernæst på
V/v/b,
OPTIONS
MENU
.
Sådan stiller du direkte ind på
en station (Direct Tuning)
Indtast frekvensen på en station direkte med
talknapperne på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
Sådan stiller du automatisk ind
på en station (Auto Tuning)
1
Vælg "
FM" eller "
AM" i
menuen, og tryk derefter på
eller b.
FM eller AM-menulisten kommer frem
på tv-skærmen.
2
Vælg "Auto Tuning", og tryk
dernæst på
.
fortsættes
63DK
Tuning
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser med
den indbyggede tuner. Inden du begynder at
lytte, skal du forvisse dig om, at du har sluttet
FM- og AM-antennerne til receiveren
(side 39).
Tryk på V/v.
Tip
SHIFT
AMP
Indstil retningen på AM-rammeantennen, hvis du
lytter til en AM-station, så den optimale modtagelse
opnås.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
Talknapper
"– – – .– – MHz" vises, og displayet vender
tilbage til den aktuelle frekvens.
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis det ikke er tilfældet, skal du
gentage trin 5. Hvis det stadig ikke er muligt at
stille ind på en station, er det, fordi frekvensen
ikke anvendes i dit område.
V/v/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
4
Vælg "Direct Tuning", og tryk
dernæst på
.
5
Tryk på SHIFT, indtast
frekvensen via talknapperne,
og tryk derefter på
.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
*Tryk på talknappen 0, hvis du bruger en
europæisk model.
64DK
Modtagelse af RDS-udsendelser
(kun europæisk model)
Radiodatasystemet (RDS) er en
udsendelsestjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det normale programsignal.
Denne tuner tilbyder praktiske RDSfunktioner som for eksempel visning af
stationsnavn. RDS er kun tilgængelig til FMstationer.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der tilbyder RDStjenesten, og de udbyder heller ikke samme slags
tjenester. Forhør dig hos de lokale radiostationer,
hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet, og få
flere oplysninger om RDS-tjenester, der sendes i
dit område.
Du skal blot vælge en station på
FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der udbyder
RDS-tjenester, vises stationsnavnet* på tvskærmen og på displayet.
* Hvis en RDS-udsendelse ikke modtages, vises
stationsnavnet ikke i displayvinduet.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis
signalstyrken er svag.
• Nogle af de bogstaver, der kan vises på tvskærmen, kan ikke vises på displayet.
Tip
Når et stationsnavn vises, kan du kontrollere
frekvensen ved at trykke gentagne gange på
DISPLAY.
Ændring af AM-tuningskalaen
(kun USA/canadisk model)
Det er muligt at programmere 30 FM- og
30 AM-stationer som faste stationer i
hukommelsen. Når dette er gjort, kan du nemt
stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til.
Tuning
AM-tuningskalaen kan ændres til enten 9 kHz
eller 10 kHz på receiveren.
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
?/1
TUNING MODE
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Tryk på ?/1 på receiveren, mens
du holder TUNING MODE nede.
3
Ændr den aktuelle AMtuningskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
For at genindstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz) skal du gentage ovenstående
fremgangsmåde.
Bemærk
Alle faste stationer slettes, hvis du ændrer
tuningskalaen.
1
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast
station, via Auto Tuning
(side 63) eller Direct Tuning
(side 63).
Skift FM-modtageindstillingen, hvis FMstereomodtagningen er dårlig (side 63).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "Memory", og tryk
dernæst på
.
4
Vælg et forudindstillet nummer,
og tryk på
.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
Du kan gemme stationer som følger:
• AM-bånd: AM1 til AM30
• FM-bånd: FM1 til FM30
fortsættes
65DK
Sådan stilles der ind på
forudindstillede stationer
1
2
Lytning til satellitradio
(Kun USA/canadisk model)
Vælg "
FM" eller "
AM" i
menuen, og tryk derefter på
eller b.
Hvis du vil lytte til Satellite Radio, skal du
tilslutte en SIRIUS Satellite Radio-tuner
(sælges separat) til din Sirius-Ready-receiver.
SIRIUS Satellite Radio er tilgængelig i USA
(undtagen Alaska og Hawaii) og Canada.
Vælg det forudindstillede
stationsnummer, du ønsker.
Numrene fra 1 til 30 kan benyttes.
Navngivning af forudindstillede
stationer (Name Input)
1
Vælg det forudindstillede
nummer, du ønsker at
navngive, på "
FM" eller
"
AM"-skærmen.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "Name Input", og tryk
dernæst på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
Det indtastede navn registreres.
Når du køber en SIRIUS-tuner, skal du aktivere
den og tegne abonnement for at kunne bruge
tjenesten. Lette anvisninger til installation og
indstilling følger med SIRIUS-tuneren. Der er
mange forskellige tilgængelige
programpakker, inklusive muligheden for at
tilføje "Best of XM"-programmering til
SIRIUS-tjenesten. "Best of XM"-tjenesten er
på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for
abonnenter af SIRIUS Canada. Forhør dig hos
SIRIUS Canada om opdateringer ved hjælp af
nedenstående nummer og webadresse.
Familievenlige pakker er også tilgængelige, og
de kan begrænse stationer, som indeholder
materiale, der er upassende for børn.
Annullering af
navneindtastning
Vælg "Cancel", og tryk dernæst på
Satellite Radio sender forskelligt musik uden
reklamepauser. Musikken spænder vidt fra
pop, rock, country, R&B og dance til jazz og
klassisk med mere, og der er dækning af alle
store professionelle sportskampe og
universitetssportskampe såsom kampe med
kommentator fra udvalgte divisioner og hold.
Andre programmer omfatter udtalelser fra
sportseksperter, ucensureret underholdning,
komedier, familieprogrammer, lokale
trafikrapporter og vejrudsigter og
lokalnyheder fra de mest pålidelige kilder.
.
For at abonnere på SIRIUS kan amerikanske
og canadiske kunder ringe til 1-888-539-SIRI
(1-888-539-7474) eller besøge sirius.com
(USA) eller siriuscanada.ca (Canada).
SIRIUS og alle relaterede symboler og logoer er
varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets
66DK
Forberedelse af lytning til
satellitradio
V/v/b,
Tilslutning af en
satellittuner
OPTIONS
MENU
SIRIUS-jackstik
Kontrol af id-nummer
1
Vælg "
SIRIUS" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "ALL", og tryk dernæst på
eller b.
Når "Preset Mode"-skærmen vises, skal
du ændre tuningindstillingen til
"Category Mode" og vælge "ALL". Tryk
på OPTIONS for at vælge "Category
Mode".
Sådan tilslutter du et SIRIUSjackstik
Tilslut SiriusConnect-hjemmetuneren. Når du
bruger SiriusConnect-hjemmetuneren med
denne receiver, skal du sikre, at
vekselstrømsadapteren, som følger med
tuneren, er tilsluttet en stikkontakt.
Hold SiriusConnect-hjemmetuner, antenne og
vekselstrømsadaptor væk fra
højttalerledninger og netledningen for at
undgå at opfange støj.
3
Vælg kanal 0, og tryk dernæst
på
.
4
Kontrollér Sirius ID på tvskærmen, og skriv det ned på
nedenstående linjer.
Sirius ID:_________________________
Du kan også kontrollere Sirius ID ved
hjælp af receiverens skærm.
fortsættes
67DK
Tuning
datterselskaber. Alle andre mærker og logoer
tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder
forbeholdes. SIRIUS-abonnement sælges separat.
Der kan forekomme afgifter og engangsgebyrer til
aktivering. SIRIUS-tuneren er påkrævet (sælges
separat) for at kunne modtage SIRIUS-tjenesten.
Alle programmer og gebyrer kan ændres. Det er ikke
tilladt at kopiere, dekompilere, demontere, foretage
reverse engineering, hacke, manipulere eller på
anden vis gøre teknologi eller software i receiveren
kompatibel med SIRIUS Satellite Radio-systemet.
Tjenesten er ikke tilgængelig i Alaska og Hawaii..
Kontrol af modtageforhold
(Antenna Aiming)
Valg af station efter kategori
(Category Mode)
1
Vælg "
SIRIUS" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Tryk på OPTIONS.
Du kan vælge en station fra én kategori eller
alle kategorierne.
1
Vælg "
SIRIUS" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg kategori, og tryk dernæst
på
.
Valgmenuen vises.
3
Vælg "Antenna Aiming", og
tryk dernæst på
.
• ALL: Du kan vælge en station fra alle
kategorier.
• (kategorinavn): Du kan vælge en station
fra én kategori.
Når "Preset Mode"-skærmen vises, skal
du trykke på OPTIONS og derefter trykke
gentagne gange på V/v for at vælge
"Category Mode".
Skærmen Antenna Aiming vises.
4
Når du kontrollerer kvaliteten af
modtagelsen, skal du justere
antennens retning for at opnå
den bedste modtagelse.
For at afslutte menuen
3
Tryk på MENU.
Den valgte station modtages. Stationens
oplysninger vises på tv-skærmen.
Valg af station på
satellitradioen
Bemærk
Når du vælger en station i "Category Mode", er den
station, du valgte, måske ikke i den kategori, du
ønsker. Dette kan forekomme, fordi en station kan
høre under flere kategorier.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
68DK
Vælg kanal, og tryk dernæst på
.
Valg af station ved direkte
indtastning af stationsnummer
(Direct Tuning)
Indtast stationsnummeret direkte ved hjælp af
talknapperne på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
SHIFT
AMP
Forudindstilling af
satellitradiostationer
Du kan vælge de ønskede stationer direkte ved
at forudindstille dem ved hjælp af
forvalgsnumrene.
Du kan forudindstille op til 30 SIRIUS
Satellite Radio-kanaler.
Talknapper
Tuning
V/v/b,
V/v/b,
OPTIONS
OPTIONS
MENU
MENU
1
Tryk på AMP.
1
Vælg den station, du ønsker at
forudindstille ved hjælp af
Category Mode (side 68) eller
Direct Tuning (side 68).
2
Tryk på OPTIONS.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
4
Valgmenuen vises.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
SIRIUS", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk på OPTIONS.
4
Valgmenuen vises.
5
Vælg "Direct Tuning", og tryk
dernæst på
.
6
Tryk på SHIFT, tryk derefter på
talknapperne for at indtaste et
stationsnummer, og tryk
derefter på
.
Den valgte station er indstillet.
Vælg "Memory", og tryk
dernæst på
.
Skærmen til valg af forvalgsnumre vises.
Vælg det forudindstillede
nummer, du ønsker at bruge
som forudindstillet kanal, og
tryk derefter på
.
Forudindstillede stationer fra 1 til 30 er
tilgængelige, og en standardstation er
indstillet for alle forudindstillede
stationer, når du køber receiveren.
Den valgte station er registreret som den
forudindstillede station, du valgte i trin 1.
fortsættes
69DK
5
Gentag trin 1 til 4, hvis du vil
forudindstille endnu en station.
Du kan gemme stationer fra 1 til 30.
SHIFT
Valg af forudindstillede
stationer
1
Vælg "
SIRIUS" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg det forudindstillede
nummer i listen over
forudindstillede numre, og tryk
på
.
Talknapper
V/v/b,
Du kan vælge gemte forudindstillede
stationer fra 1 til 30.
Bemærk
• De forudindstillede stationsoplysninger ændres
måske, hvis Sirius XM Radio Inc. ændrer sin
programmering af kanaler.
• Når "Category Mode"-skærmen vises, skal du
trykke på OPTIONS og derefter trykke på V/v for
at vælge "Preset Mode".
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
1
Vælg den station, du ønsker at
låse ved hjælp af Category
Mode (side 68) eller Direct
Tuning (side 68).
Begrænsning af adgang
til bestemte stationer
2
Tryk på OPTIONS.
(Parental Lock)
3
Vælg "Parental Lock", og tryk
dernæst på
eller b.
4
Vælg "ON", og tryk dernæst på
.
Du kan begrænse adgangen til bestemte
stationer ved hjælp af din egen låsekode.
Låsekoden er, som standard, indstillet til
"0000". Brug multifunktionsfjernbetjeningen
til denne handling. Denne handling kan ikke
udføres ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
Ændr låsekoden, før du bruger denne funktion
for første gang. Se "Sådan ændrer du
låsekoden (Lock Code)" (side 71).
70DK
Valgmenuen vises.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
5
Tryk på SHIFT, og indtast den
firecifrede låsekode ved hjælp
af talknapperne.
"The channel has been locked." vises, og
Parental Lock er indstillet.
For at slette de tal, du har indtastet, skal
du gå tilbage til trin 2 ved at trykke på
RETURN/EXIT O og derefter gentage
ovenstående fremgangsmåde fra trin 2.
Sådan ændrer du låsekoden
(Lock Code)
1 Vælg en station ved hjælp af Category
Mode (side 68) eller Direct Tuning
(side 68).
5 Tryk på SHIFT, og indtast den
firecifrede låsekode ved hjælp af
talknapperne.
"The channel has been unlocked." vises, og
kanalen låses op.
Bemærk
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Vælg "Lock Code", og tryk dernæst på
4 Tryk på SHIFT, og indtast den
firecifrede låsekode ved hjælp af
talknapperne.
"Enter a new lock code." vises.
5 Tryk på SHIFT, og indtast en ny
firecifret låsekode ved hjælp af
talknapperne.
"To confirm, enter your new lock code
again." vises.
6 Tryk på SHIFT, og indtast den nye
låsekode igen med talknapperne.
"The lock code has been changed." vises.
Sådan lytter du til låste stationer
1 Vælg den låste station, som du vil lytte
til ved hjælp af Direct Tuning (side 68).
"Enter your 4-digit lock code." vises.
2 Tryk på SHIFT, og indtast den
firecifrede låsekode ved hjælp af
talknapperne.
Stationen er indstillet.
Annullering af Parental Lock
1 Vælg den station, du ønsker at låse op
ved hjælp af Direct Tuning (side 68).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Vælg "Parental Lock", og tryk dernæst
på
eller b.
4 Vælg "OFF", og tryk dernæst på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
fortsættes
71DK
Tuning
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
• Du kan kun indstille én låsekode på receiveren. Du
kan ikke indstille individuelle låsekoder for hver
station.
• Når du vælger en station ved hjælp af Category
Mode, springes låste stationer over.
• Når receiveren nulstilles med
fabriksindstillingerne, vender låsekoden tilbage til
standard (0000), men Parental Lock-indstillingerne
fjernes ikke.
• Du kan ikke forudindstille låste stationer. Hvis du
indstiller Parental Lock for en forudindstillet
station, vender de forudindstillede oplysninger om
stationen tilbage til standard.
• Du kan ikke indstille Parental Lock for station 0
eller station 184.
Meddelelsesliste
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedringer
Antenna Error
Antennen er ikke tilsluttet korrekt.
Kontrollér forbindelsen mellem SiriusConnecthjemmetuneren og antennen.
Acquiring Signal Modtageforholdene er ikke gode.
Flyt antennen et andet sted hen. Se
brugsanvisningen, der fulgte med SiriusConnecthjemmetuneren for at få oplysninger om
antenneplacering.
Call 888-539SIRI
Du har ikke abonnement på den valgte —
station.
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect-hjemmetuneren er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontrollér alle forbindelser, og tænd systemet
igen. Du skal også sikre, at
vekselstrømsadapteren, der fulgte med
SiriusConnect-hjemmetuneren, er tilsluttet en
stikkontakt.
Invalid Channel
Du har indtastet et ugyldigt
stationsnummer.
Den station, der skal indstilles, er ugyldig på grund
af ændringer i udsendelsestjenesten, eller
modtageforholdene er dårlige.
Locked
Channel
Den valgte station er låst.
—
Subscription
Updated
Abonnementsoplysningerne er blevet
opdateret.
—
Updating
Channels
xx%
Completed
(xx gælder
hele tal)
Stationsoplysningerne opdateres.
—
Firmware
Updating
SiriusConnect-hjemmetunerens
software opdateres.
—
–––––
Der er ingen tekstoplysninger om
stationen.
Dette er ikke en fejl. Tekstoplysninger vises måske
ikke afhængigt af systemets tilstand, f.eks. lige
efter systemet har modtaget en station.
72DK
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd
Du kan ændre udgangslyden til 2-kanals lyd uanset den anvendte softwares optageformater, det
tilsluttede afspilningsapparat eller receiverens lydfeltindstillinger.
2CH/
A.DIRECT
2-kanalstilstand
Effekt
2ch Stereo
Receiveren sender kun lyden fra de venstre/højre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanals surroundformater nedmikses til 2-kanals.
2ch Analog Direct
Du kan skifte den valgte indgangs lyd til 2-kanals analog indgang. Denne
funktion gør det muligt at lytte til højkvalitets analoge kilder.
Når denne funktion anvendes, kan kun lydstyrken og fronthøjttalerniveauet
justeres.
Sådan lytter du til musik gennem hovedtelefoner, tilsluttet
receiveren
Lydfelt
Effekt
Headphone (2ch)
Denne tilstand vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når en
anden tilstand end "2ch Analog Direct" er valgt. 2-kanals standardstereokilder
går helt uden om lydfeltbehandlingen, og multikanal-surroundformater
nedmikses til 2 kanaler.
Headphone (Direct)
Udsender de analoge signaler uden behandling af tonen, lydfeltet osv.
Headphone (Multi)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
multikanal-indgangen er valgt. Udsender front-analogsignalerne fra MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Bemærk
• Du kan ikke vælge "2ch Analog Direct" i følgende
tilfælde.
– Når du afspiller indhold på enheder på et
hjemmenetværk.
– HDMI-indgangen eller multikanalindgangen er
valgt.
73DK
Anvendelse af surroundlyd
Tryk gentagne gange på 2CH/A.DIRECT for at vælge 2-kanals
lydindstillingen for den udgangslyd, du ønsker.
Afspilning med multikanal-surroundlyd
Auto Format Direct (A.F.D.)-indstillingen gør det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstillingen for lytning til en 2-kanals stereolyd som multikanallyd.
A.F.D.
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge den A.F.D.-indstilling, du
ønsker.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
A.F.D. Auto
(Automatisk
detektering)
Forindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden at
tilføje nogen surroundeffekter.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre-signaler fra alle
højttalere.
Bemærk
Tip
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Selv hvis du indstiller højttalermønsteret, så der
både er bagsurroundhøjttalere og højtplacerede
fronthøjttalere, kan lyden ikke udsendes fra begge
højttalerpar på samme tid.
Når du vælger "PLIIz Height", eller hvis den
digitale signalindgang indeholder signaler til
kanalerne på de højtplacerede fronthøjttalere,
udsendes lyden herfra. Andre gange udsendes
lyden fra bagsurroundhøjttalerne.
Hvis lyden altid skal udsendes fra de højtplacerede
fronthøjttalere, skal du indstille højttalermønsteret,
så der ikke er nogen bagsurroundhøjttalere
(side 44).
• "Multi Stereo" virker ikke, når der modtages
multikanallydsignaler.
• Hvis du indstiller højttalermønsteret, så der både er
bagsurroundhøjttalere og højtplacerede
fronthøjttalere, og du så vælger "Multi Stereo",
hvis der indlæses 2 kanalsignaler, så udsendes
lyden fra hvert højttalerpar på samme tid. Lyden
kan dog ikke udsendes fra PRE OUT FRONT
HIGH L og R-jackstikkene.
Vi anbefaler normalvis "A.F.D. Auto".
74DK
Anvendelse af surroundeffekt til musik
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en koncertsal
lige ind i din stue.
MUSIC
Lydfelt
Effekt
D.Concert Hall A
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en stor lydscene, der bliver skabt af reflektering.
D.Concert Hall B
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en resonansgivende og unik genlydende klang.
Jazz Club
Gengiver akustikken for en jazzklub.
Live Concert
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Stadium
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
Sports
Gengiver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
Portable Audio
Gengiver et klart, fremhævet lydbillede fra dit bærbare lydapparat. Denne
indstilling er ideel til MP3 og anden komprimeret musik.
PLII Music
Udfør Dolby Pro Logic II Music-indstillingsdekodning. Denne indstilling er
ideel til almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er.
PLIIx Music
Udfører Dolby Pro Logic IIx Music-indstillingsdekodning. Denne indstilling er
ideel til almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er.
PLIIz Height
Udfører Dolby Pro Logic IIz-indstillingsdekodning. Denne indstilling øger
fleksibiliteten til at udvide et 5.1- til et 7.1-kanals system. Dens lodrette
komponenter tilfører en dimension af tilstedeværelse og dybde. "PLIIz Height"
er det samme lydfelt, som er beskrevet på side 77. Du kan justere
forstærkningsniveauet for "PLIIz Height". Vi henviser til "Surroundindstillinger" (side 121) angående detaljer.
Neo:6 Music
Udfører DTS Neo:6 Music-indstillingsdekodning. En kilde, optaget i 2-kanals
format, dekodes til 7 kanaler. Denne indstilling er ideel til almindelige
stereokilder, som for eksempel CD'er.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MUSIC
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
fortsættes
75DK
Anvendelse af surroundlyd
Tryk gentagne gange på MUSIC for at vælge den surroundeffekt, du vil have
til musik.
Bemærk
• Lydfelterne til musik virker ikke i følgende
tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
• Lydfelterne for musik på nær "PLII Music", "PLIIx
Music", "PLIIz Height", og "Neo:6 Music"
fungerer heller ikke, når der modtages DTS-HDsignaler med en samplingfrekvens på 88,2 kHz
eller højere.
• "PLII Music", "PLIIx Music", "PLIIz Height" og
"Neo:6 Music" fungerer heller ikke, når
højttalermønsteret er indstillet til 2/0 eller 2/0.1.
• Hvis du vælger "PLII Music", "PLIIx Music",
"PLIIz Height" eller "Neo:6 Music", mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere,
afspilles signalerne altid med 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Hvis du vælger et andet lydfelt end "PLII Music",
"PLIIx Music", "PLIIz Height" eller "Neo:6
Music", mens receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på 88,2 kHz eller højere,
afspilles signalerne altid med 44,1 kHz eller
48 kHz.
• "PLIIx Music" og "PLIIz Height" vises ikke
afhængigt af det valgte højttalermønster.
– "PLIIx Music" er kun tilgængelig, når
højttalermønsteret er indstillet, så der er
bagsurroundhøjttalere.
– "PLIIz Height" er kun tilgængelig, når
højttalermønsteret er indstillet, så der er
højtplacerede fronthøjttalere.
• Det kan forekomme, at enkelte højttalere ikke
udsender lyd afhængigt af indstillingerne for
lydfeltet.
• Når et af lydfelterne for musik er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i Speakerindstillingsmenuen. Lyden vil imidlertid blive
sendt ud fra subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler, eller
hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
• Hvis der forekommer støj, kan støjen være
anderledes afhængigt af det lydfelt, du vælger.
• Selv hvis du indstiller højttalermønsteret, så der
både er bagsurroundhøjttalere og højtplacerede
fronthøjttalere, kan lyden ikke udsendes fra begge
højttalerpar på samme tid.
76DK
Når du vælger "PLIIz Height", eller hvis den
digitale signalindgang indeholder signaler til
kanalerne på de højtplacerede fronthøjttalere,
udsendes lyden herfra. Andre gange udsendes
lyden fra bagsurroundhøjttalerne.
Hvis lyden altid skal udsendes fra de højtplacerede
fronthøjttalere, skal du indstille højttalermønsteret,
så der ikke er nogen bagsurroundhøjttalere
(side 44).
Anvendelse af surroundeffekt til film
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en biograf lige
ind i din stue.
MOVIE
Lydfelt
Effekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) er Sonys nye innovative teknologi til
hjemmebiografen, som anvender de seneste akustiske og digitale
signalbehandlingsteknologier. Den er baseret på præcise måleresultatdata i et
masteringstudie.
Med HD-D.C.S. kan du nyde Blu-ray og DVD-film derhjemme, ikke bare med
lyd af høj kvalitet, men også den bedste lydrum, ligesom filmens lydtekniker
havde tænkt det i masteringprocessen.
Du kan vælge effekttype for HD-D.C.S. Vi henviser til "Surround-indstillinger"
(side 121) angående detaljer.
PLII Movie
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-indstillingsdekodning. Denne indstilling er
ideel til film, som er kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 5.1-kanal, for at man kan se videoer med overspillede eller gamle
film.
PLIIx Movie
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movie-indstillingsdekodning. Denne indstilling
udvider Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby Digital 5.1 til adskilte
7.1-filmkanaler.
PLIIz Height
Udfører Dolby Pro Logic IIz-indstillingsdekodning. Denne indstilling øger
fleksibiliteten til at udvide et 5.1- til et 7.1-kanals system. Dens lodrette
komponenter tilfører en dimension af tilstedeværelse og dybde. "PLIIz Height"
er det samme lydfelt, som er beskrevet på side 75. Du kan justere
forstærkningsniveauet for "PLIIz Height". Vi henviser til "Surroundindstillinger" (side 121) angående detaljer.
Neo:6 Cinema
Udfører DTS Neo:6 Cinema-indstillingsdekodning. En kilde, optaget i
2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MOVIE
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
Bemærk
• Lydfelterne til film virker ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
fortsættes
77DK
Anvendelse af surroundlyd
Tryk på MOVIE.
• "HD-D.C.S." virker heller ikke, når der modtages
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz eller højere.
• "PLII Movie", "PLIIx Movie", "PLIIz Height" og
"Neo:6 Cinema" fungerer heller ikke, når
højttalermønsteret er indstillet til 2/0 eller 2/0.1.
• Hvis du vælger "PLII Movie", "PLIIx Movie",
"PLIIz Height" eller "Neo:6 Cinema", mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere,
afspilles signalerne altid med 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Hvis du vælger et andet lydfelt end "PLII Movie",
"PLIIx Movie", "PLIIz Height" og "Neo:6
Cinema", mens receiveren modtager signaler med
en samplingfrekvens på 88,2 kHz eller højere,
afspilles signalerne altid med 44,1 kHz eller
48 kHz.
• "PLIIx Movie" og "PLIIz Height" vises ikke
afhængigt af det valgte højttalermønster.
– "PLIIx Movie" er kun tilgængelig, når
højttalermønsteret er indstillet, så der er
bagsurroundhøjttalere.
– "PLIIz Height" er kun tilgængelig, når
højttalermønsteret er indstillet, så der er
højtplacerede fronthøjttalere.
• Det kan forekomme, at enkelte højttalere ikke
udsender lyd afhængig af lydfeltet.
• Hvis der forekommer støj, kan støjen være
anderledes afhængigt af det lydfelt, du vælger.
• Selv hvis du indstiller højttalermønsteret, så der
både er bagsurroundhøjttalere og højtplacerede
fronthøjttalere, kan lyden ikke udsendes fra begge
højttalerpar på samme tid.
Når du vælger "PLIIz Height", eller hvis den
digitale signalindgang indeholder signaler til
kanalerne på de højtplacerede fronthøjttalere,
udsendes lyden herfra. Andre gange udsendes
lyden fra bagsurroundhøjttalerne.
Hvis lyden altid skal udsendes fra de højtplacerede
fronthøjttalere, skal du indstille højttalermønsteret,
så der ikke er nogen bagsurroundhøjttalere
(side 44).
Hvis du f.eks. vælger lydfeltet "HD-D.C.S.",
udsendes lyden fra surroundbaghøjttalerne, hvis
5/4.x er indstillet (HD-D.C.S. (STANDARD)), og
lyden udsendes fra højtplacerede fronthøjttalere,
hvis 5/2.x er indstillet (HD-D.C.S. (FH)).
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
De digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af de tilsluttede apparaters
digitale indgangsjackstik.
Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
78DK
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
5.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
5.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
Master Audio a) b)
Anvendelse af surroundlyd
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DSD a)
Multikanals lineær PCM a)
a) Lydsignaler bliver udsendt i et andet format, hvis afspilningsapparater ikke svarer til formatet. Vi henviser til
b)
afspilningsapparatets brugsanvisning for detaljer.
Signaler med en samplingsfrekvens på 176,4 kHz og højere afspilles ved 96 kHz eller 88,2 kHz.
79DK
Brug af netværksfunktioner
Om receiverens
netværksfunktioner
• Du kan også nyde indhold (musik, billeder
og videoer), der er gemt på en DLNAkompatibel enhed (DLNA CERTIFIED™
Products) med et autoriseret DLNA-logo på
enheden (side 81).
• Du kan modtage lyd fra apparater, der er
tilsluttet receiveren eller en FM/AM-tuner
med en DLNA-kompatibel enhed (DLNA
CERTIFIED™ Products) med et autoriseret
DLNA-logo (side 84).
• Du kan bruge receiveren som en enhed, der
svarer til en UPnP-mediegengiver på dit
hjemmenetværk.
• Hvis du har en internetforbindelse, kan du
lytte til Rhapsody og SHOUTcast (side 87,
90) og opgradere receiverens software.
Rhapsody er kun tilgængelig i USA.
• Du kan ændre indstillingerne for receiveren
ved hjælp af en computer på dit
hjemmenetværk (side 91).
Om DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) er
en standardorganisation, der består af
producenter af forskellige produkter, f.eks.
computere, AV-enheder og mobile
computerenheder, der kan udveksle indhold
(musik, billeder og videoer). DLNA
fastlægger standarder og udgiver et autoriseret
logo, der kan ses på enheder, der understøtter
DLNA-standarder.
80DK
Brug af indhold, som er gemt på serveren
En server er en enhed, der leverer indhold (musik, fotos og videoer) til en DLNA-enhed via et
hjemmenetværk.
Du kan afspille musik, fotos og videoer, som er lagret på serveren, ved hjælp af receiveren.
Computer
STR-DA5600ES
Søg på serveren
1 Vælg "
"
på
V/v/B/b,
Music", "
Photo" eller
Video" i menuen, og tryk derefter
eller b.
2 Vælg "Server", og tryk dernæst på
OPTIONS
MENU
1
2
Vælg " Music", " Photo"
eller "
Video" i menuen, og
tryk derefter på
eller b.
Vælg "Server", og tryk dernæst
på
.
Serverlisten vises på tv-skærmen.
3
Vælg den server, som
indeholder det indhold, du vil
afspille.
Indholdslisten vises på tv-skærmen.
4
Vælg det indhold i
indholdslisten, du vil afspille.
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte indhold
afspilles.
.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Vælg "Server Search", og tryk dernæst
på
.
Bekræftelsesmeddelelsen kommer frem på
tv-skærmen.
5 Vælg "Yes", og tryk dernæst på
.
Serverlisten vises på tv-skærmen.
Registrering af dit foretrukne
indhold
Du kan registrere dit foretrukne
afspilningsindhold fra " Music",
"
Photo" eller "
Video" i "My Library".
1
Tryk på OPTIONS, mens du
afspiller indholdet.
2
Vælg "Add track (picture,
movie) to My Library", og tryk
dernæst på
.
fortsættes
81DK
Brug af netværksfunktioner
Du kan søge på serveren, hvis ikke serverlisten
vises på tv-skærmen.
3
Vælg det tal, du ønsker at bruge
til at registrere listens indhold,
og tryk derefter på
.
Indholdstype
Music Photo Video
Fjernbetjeningsknap N
Det valgte indhold registreres i "My
Library".
Afspilning af indhold, som er
registreret i My Library
1
Vælg " Music", " Photo"
eller "
Video" i menuen, og
tryk derefter på
eller b.
2
Vælg "My Library", og tryk
dernæst på
.
3
Vælg det indhold i
indholdslisten, du vil afspille.
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte indhold
afspilles.
Bemærk
Du kan ikke registrere indhold, der er afspillet fra
"My Library" i "My Library".
Brug af
multifunktionsfjernbetjeningen
til at afspille indhold
Du kan lytte til indhold på serveren ved hjælp
af de følgende knapper på
multifunktionsfjernbetjeningen.
Tryk på AMP for at betjene receiveren ved
hjælp af fjernbetjeningen.
z
z
z
x
z
z
z
X
z
z**
z
>
z
z**
.
z
z**
M
z*
z*
m
z*
z*
* Denne knap virker måske ikke afhængigt af den
tilkoblede server eller indholdstypen.
** Denne knap er tilgængelig, når der afspilles
billeder i diasshow-tilstand eller fra "My
Library".
Sådan vælges
afspilningstilstand
Du kan vælge afspilningstilstanden til for
musikkategorien.
1
Tryk på OPTIONS, mens
musikvalgene vises på listen*,
eller mens du lytter til
musikken.
*OPTIONS virker muligvis ikke afhængigt af
indholdstypen.
2
Vælg "Repeat" eller "Shuffle",
tryk dernæst på
.
3
Vælg en af følgende tilstande,
og tryk på
.
x Repeat
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
82DK
x Shuffle
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• On
Aktiverer shuffle-funktionen.
Afspilning af et billede sammen
med baggrundsmusik (BGM)
Du kan nyde billeder med musik, der er
registreret i "My Library", som
baggrundsmusik.
1 Afspil et billede fra "Server" (side 81)
Brug af netværksfunktioner
eller "My Library" (side 82).
Hvis du vælger et billede fra "Server", får
du mulighed for at vælge et enkelt billede
eller et billeddiasshow på serveren.
Hvis du vælger et billede fra "My Library",
vil billeder i "My Library" blive afspillet i
rækkefølge som diasshow.
2 Tryk på OPTIONS.
3 Vælg "BGM", og tryk dernæst på
.
4 Vælg en af følgende tilstande, og tryk
på
.
• Off
Standser afspilning af baggrundsmusik.
• On
Afspiller alle numrene i "My Library"
igen og igen.
• On (Shuffle)
Afspiller alle numrene "My Library" igen
og igen i tilfældig rækkefølge.
83DK
Sådan modtager du lyd fra et apparat, der er tilsluttet
receiveren med en anden enhed på hjemmenetværket
Receiveren kan overføre lyden fra et tilsluttet
apparat til receiveren via et lydkabel eller
lyden fra en FM/AM-tuner, som er konverteret
til lineært PCM-format, til enhederne på
hjemmenetværket.
Bemærk
Digitale lydsignaler, der er tilført til receiveren, kan
ikke afspilles på en DLNA-kompatibel enhed
(DLNA CERTIFIED™ Products) med et autoriseret
DLNA-logo.
Desuden kan dele af indholdet muligvis ikke
afspilles på en kompatibel enhed (DLNA
CERTIFIED™ Products).
Sådan lytter du til lyd fra et apparat, der er tilsluttet receiveren eller
den indbyggede FM/AM-tuner på en enhed på dit hjemmenetværk
Følgende illustration er et eksempel på lyd fra en et apparat, der er tilsluttet receiveren via en
computer. Indstil "Server Function" til "ON" i Network-indstillingsmenuen (side 132) i forvejen.
Computer
STR-DA5600ES
Apparatet er tilsluttet med et lydkabel
(medfølger ikke)
1
2
Vælg receiveren som en server
via enheden på dit
hjemmenetværk.
Vælg det indhold, du vil afspille
med en enhed på
hjemmenetværket.
Se enhedens brugsanvisning for at få flere
oplysninger.
84DK
Bemærk
• Der kan ikke afspilles på to eller flere enheder på
dit hjemmenetværk, samtidig med at der overføres
lyd fra receiveren. Når en enhed allerede afspiller
indhold fra receiveren, kan du ikke afspille noget af
receiverens indhold på en anden enhed.
• Når du anvender FM/AM-tuneren på denne
receiver, mens du lytter til FM/AM-tuneren på
hjemmenetværket, skifter lyden til den lyd, der
sidst blev valgt på receiveren, selvom displayet på
enheder på hjemmenetværket ikke skifter.
• Slå serverfunktionen fra, og slå den så til igen for
at afspejle den seneste indstilling på
hjemmenetværket, når du har ændret følgende
indstillinger.
– indgangsnavn og ikon, der har samme navn
– navn på forudindstillet station på FM/AMtuneren
Du kan slå serverfunktionen til/fra i "Server
Function" i menuen Network-indstillinger
(side 132).
Indhold/indgange, der kan
vælges fra din enhed på dit
hjemmenetværk
Følgende indhold kan afspilles via en enhed på
dit hjemmenetværk.
Indhold
Afspille
Musik (analogt signal)
a
Musik (digitalt signal)
×
Foto
×
Video
×
Vælg
VIDEO1
a
VIDEO2
a
TAPE
a
MD
a
SA-CD/CD
a
PHONO
×
FM
a
AM
a
MULTI IN
×
DMPORT
a
HDMI1-6
×
Server
×
SHOUTcast
×
SOURCE
a
Rhapsody
×
Brug af netværksfunktioner
Indhold, der kan afspilles/høres
med en enhed på dit
hjemmenetværk
Indgangsnavn
Bemærk
• Noget indhold kan muligvis ikke afspilles, alt efter
hvilken afspiller der er tilsluttet, eller hvilken type
indhold der er tale om.
• Lydsignalerne på et apparatet, der er tilsluttet
receiveren via et lydkabel eller en FM/AM-tuner,
kan overføres til dit hjemmenetværk.
Lydindgange, der kan vælges
fra din enhed på dit
hjemmenetværk
Du kan vælge følgende analoge lydindgange
fra en enhed på dit hjemmenetværk.
Indgangsnavn
Vælg
BD
a
DVD
a
SAT/CATV
a
TV
×
85DK
Brug af en controller
Du kan gøre følgende ved hjælp af en enhed med en kontrolfunktion på hjemmenetværket.
– Afspilning af indhold, der er gemt på serveren, med receiveren.
– Betjening af receiveren med en Windows 7-baseret computer med Windows Media Player 12
Bemærk
Inden du betjener receiveren med en controller, skal du indstille den ønskede controller til at passe til receiveren.
Angiv "External Control" til "ON", og angiv derefter "Controllers" i indstillingsmenuen for Network. Se
"Controllers" (side 132) for at få flere oplysninger om controllere.
Brug af indhold, som er gemt på serveren
Du kan kontrollere status for indhold (musik, billeder og videoer) på serveren ved hjælp af en
controller. Det er dog kun receiverens hovedzone, der kan betjenes af en controller.
Følgende betjening understøttes.
• Afspilning, standsning, pause, fremspoling og hurtig tilbagespoling af indhold
• Gå til næste/forrige indholdselement
• Kontrollerer tidsforbruget for det indhold, der afspilles.
Bemærk
• Nogle funktioner kan muligvis ikke udføres afhængig af hvilken enhed, der bruges som controller. Se
brugsanvisningen for hver enhed for at få flere oplysninger.
• Hvis du betjener receiveren med den medfølgende fjernbetjening sammen med en controller, virker receiveren
muligvis ikke.
Computer
(server, controller)
STR-DA5600ES
1
Vælg den enhed, der skal
bruges som server med en
controller på
hjemmenetværket.
2
Vælg det indhold, du vil afspille
med en controller på
hjemmenetværket.
86DK
3
Vælg den receiver, der skal
bruges til at afspille indholdet,
med en controller på
hjemmenetværket.
Se brugsanvisningen for hver enhed.
2
Vælg "Network", og tryk
dernæst på
eller b.
3
Vælg "Rhapsody Account", og
tryk dernæst på
.
Lyt til Rhapsody
Du kan få glæde af Rhapsody Digital Music
Service ved at tilslutte din receiver til
internettet.
Rhapsody er kun tilgængelig i USA.
Rhapsody Digital Music Service
Bekræftelsesskærmbilledet til
kontoindgang vises på skærmen.
4
Afspil al den musik, du vil med Rhapsody®
Få flere oplysninger på:
www.rhapsody.com/sonystr
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
Bekræftelsesskærmbilledet til
kontoindgang vises på skærmen.
5
Vælg Username-boksen, og
tryk på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
6
Tryk på V/v/B/b og
for at
brugernavnet ét tegn ad
gangen.
7
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
8
Vælg Password-boksen, og tryk
på
.
9
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste adgangskoden ét tegn
ad gangen.
10 Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
11 Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
Indstilling af en konto
Før du bruger Rhapsody Digital Music
Service, skal du registrere en konto ved hjælp
af computeren.
Se www.rhapsody.com/sonystr for flere
oplysninger.
Log ind ved hjælp af din konto på receiveren.
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
.
Bemærk
Gentag fremgangsmåden fra trin 6, hvis det ikke
lykkes at logge ind.
Sådan kontrolleres
kontooplysningerne
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
2 Vælg "Network" og derefter
eller b.
fortsættes
87DK
Brug af netværksfunktioner
Tusindvis af kunstnere. Millioner af sange.
Rhapsody er en anmelderrost digital
musiktjeneste, som giver dig ubegrænset
adgang til et kæmpe musikkatalog med
millioner af sange og tusindvis af kunstnere.
Du får også eksklusivt indhold, personlige
anbefalinger, DJ/reklamefri lytning på
"Rhapsody Radio" og mere.
Vælg "Yes", og tryk dernæst på
.
3 Vælg "Rhapsody Account", og tryk
dernæst på
Valg af spornummer ved hjælp
af Music Guide
.
4 Tryk på OPTIONS for at vælge
"Account Information", og tryk derefter
på
.
Kontotypen og kundeservice-id'et vises på
tv-skærmen.
Sådan slettes en konto
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
eller b.
dernæst på
2 Vælg "Network", og tryk dernæst på
eller b.
3 Vælg "Rhapsody Account", og tryk
dernæst på
.
Music Guide viser et forskelligt udvalg af
musik, som man kan høre et udsnit af,
herunder populære numre og kunstnere samt
anbefalinger.
Vælg genrenavn, hitlister og nye udgivelser i
siderne Music Guide for at se flere.
1
Vælg "
Rhapsody" i menuen,
og tryk derefter på
.
2
Vælg "Rhapsody Music Guide",
og tryk dernæst på
.
3
Vælg "Genres", "Charts", "New
Releases" eller "Rhapsody
Recommends", og tryk derefter
på
eller b.
4
Vælg det nummer, du vil lytte til
fra listen, og tryk på
.
4 Tryk på OPTIONS for at vælge
"Remove Account", og tryk derefter på
.
5 Vælg "Yes", og tryk dernæst på
.
Brugernavn og adgangskode slettes.
Valg af station fra Rhapsody
Stations-listen
Du kan vælge den station, du vil lytte til, ved
hjælp af listen over Rhapsody Stations.
1
Vælg "
Rhapsody" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Rhapsody Radio", og
tryk dernæst på
eller b.
3
Vælg den station, du vil lytte til,
og tryk på
.
Modtagelsesskærmbilledet vises på tvskærmen, og den valgte station modtages.
Afspilningsskærmen vises på tvskærmen, og det valgte nummer afspilles.
Bemærk
Du kan kun lytte til det samme nummer, når du lytter
i hovedzonen, zone 2 og zone 3 samtidigt.
Et nummer, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom der allerede er valgt et andet nummer i en af
zonerne.
Søgning efter nummer, album
eller kunstner, som du vil lytte
til
Du kan søge efter nummer, album eller
kunstner ved hjælp af søgefunktionen.
1
Vælg "
Rhapsody" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Search", og tryk dernæst
på
eller b.
Bemærk
Du kan kun lytte til den samme station, når du lytter
i hovedzonen, zone 2 og zone 3 samtidigt.
En station, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom der allerede er valgt en anden station i en af
zonerne.
88DK
3
Vælg "Artists", "Albums" eller
"Tracks", du vil søge efter, og
tryk derefter på
.
2
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
4
5
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste den titel eller det navn,
som du vil søge efter.
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
Vent til søgeresultatet vises.
Tryk på b for at vælge
søgeresultaterne.
7
Vælg det nummer, du vil lytte til
fra søgeresultatet, og tryk på
.
Det nummer, album eller den station, du
vælger, bliver registreret i "My Library".
Sådan fjernes et nummer, album
eller en station, som du har
registreret i My Library
Du kan fjerne et nummer, album eller en
station, der er registreret i "My Library".
1 Tryk på OPTIONS, mens et nummer
afspilles, eller mens du vælger station.
2 Vælg "Delete album from My Library",
"Delete track from My Library" eller
"Delete station from My Library", og
tryk derefter på
.
Bekræftelsesskærmbilledet for sletning
vises på skærmen.
Afspilningsskærmen vises på tvskærmen, og det valgte nummer afspilles.
Bemærk
Du kan kun lytte til det samme nummer, når du lytter
i hovedzonen, zone 2 og zone 3 samtidigt.
Et nummer, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom der allerede er valgt et andet nummer i en af
zonerne.
Registrering af dit foretrukne
nummer, album eller station
Du kan registrere dit foretrukne nummer,
album eller station i "My Library" under
modtagelse eller afspilning af nummeret.
Du kan vælge det nummer eller den station, du
registrerede i "My Library" fra "My Artists",
"My Albums", "My Genres", "My Tracks",
"My Playlists" eller "My Stations".
1
3 Vælg "Yes", og tryk dernæst på
.
Sletning er fuldført.
Valg af nummer, afspilningsliste
eller station, der er registreret i
My Library
Du kan vælge et nummer, album eller en
station, der er registreret i "My Library".
1
Vælg "
Rhapsody" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "My Library", og tryk
dernæst på
.
Tryk på OPTIONS, mens et
nummer afspilles, eller mens
du vælger station.
fortsættes
89DK
Brug af netværksfunktioner
6
Vælg "Add track to My Library",
"Add album to My Library" eller
"Add station to My Library", og
tryk derefter på
.
3
Vælg det nummer, du vil lytte
til, ved hjælp af My Librarylisten, og tryk derefter på
.
My Library-listen
My Artists > Artist(s)* > Albums(s)* > Track(s)*
My Albums > Album(s)* > Track(s)*
My Genres > Genre(s)* > Artist(s)* > Album(s)* > Track(s)*
My Tracks > Track(s)*
My Playlists > Playlist(s)* > Track(s)*
My Stations > Station(s)*
Lyt til SHOUTcast
SHOUTcast er en digital radiotjeneste, der er
baseret på lydstreamingteknologi.
SHOUTcast er en vejviser over
internetbaserede radiostationer, som giver
brugere mulighed for at få adgang til tusindvis
af gratis onlineradiostationer lige fra dj's til
broadcastere over hele verden.
Se http://www.shoutcast.com for flere
oplysninger.
*Antallet af lister, der vises på skærmen,
afhænger af statussen på den Rhapsody
Digital Music Service, som du bruger.
Afspilningsskærmen vises på tvskærmen, og det valgte nummer afspilles.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Valg af en SHOUTcast-station
1
Vælg " SHOUTcast" i
menuen, og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Preset List", "0-9" eller A
til Z, og tryk derefter på
.
3
Vælg den genre, du vil lytte til,
og tryk på
.
4
Vælg den station, du vil lytte til,
og tryk på
.
Modtagelsesskærmbilledet vises på
tv-skærmen, og den valgte station
modtages.
Bemærk
• Hvis der er et stort antal stationer, kan der vises op
til 100 stationer (i rækkefølge) på denne receiver.
90DK
• Lyden, som sendes I et format, der ikke
understøttes aff denne receiver, vises ikke på listen.
• Du kan kun lytte til den samme station, når du
lytter i hovedzonen, zone 2 og zone 3 samtidigt.
En station, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom der allerede er valgt en anden station i en af
zonerne.
Forudindstilling af foretrukne
stationer
Du kan registrere dine foretrukne
SHOUTcast-stationer på receiveren.
Tryk på OPTIONS, mens du
lytter til radiostationen.
2
Tryk på
for at vælge "Add to
Preset List".
Listen over forudindstillede numre vises
på tv-skærmen.
3
Vælg det forudindstillede
nummer, du vil forudindstille,
og tryk dernæst på
.
Bemærk
Hvis du vælger et nummer på listen, der allerede er
registeret en radiostationen til, overskrives den
station, der blev registeret tidligere.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
Valg af forudindstillede
stationer
Du kan vælge dine foretrukne stationer blandt
de registrerede stationer.
1
2
Vælg " SHOUTcast" i
menuen, og tryk dernæst på
eller b.
Vælg "Preset List", og tryk
dernæst på
eller b.
Vælg det forudindstillede
stationsnummer, du vil lytte til,
og tryk på
.
Modtagelsesskærmbilledet vises på
tv-skærmen, og den valgte station
modtages.
Funktioner i Setup
Manager-programmet
Du kan kontrollere receiverens indstillinger,
justere indstillingerne ved hjælp af din
computer samt anvende receiveren, når du har
installeret Setup Manager-programmet, som er
på den CD-ROM, som fulgte med receiver.
De følgende indstillinger kan ikke indstilles
med Setup Manager-programmet ved hjælp af
computeren.
• Auto Calibration
Alle andre indstillinger end
frekvensjustering for User Reference
• Speaker
– Test Tone
• Multi Zone
– Zone Power ON/OFF
– Zone Input Change
– Zone Volume Adjust
Systemkrav
Operativsystem
Windows 7 Starter/Home Premium/
Professional/Ultimate (32bit/64bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP2, 32bit/64bit)
Windows XP Home Edition/Professional
(SP3, 32bit)
Computer
CPU: Celeron, Pentium III eller højere
Klokfrekvens: 1 GHz eller højere
RAM: 512 MB eller mere
fortsættes
91DK
Brug af netværksfunktioner
1
3
Harddisk: 20 MB eller mere ledig diskplads
(der kræves 280 MB ledig diskplads, hvis
.NET Framework 2.0 ikke er installeret.)
Skærm: 1024 × 768, Mange farver
(65536 farver)
Netværk: 100Base-TX eller højere
Installation af Setup Managerprogrammet på en computer
1
Tænd din computer, og log på
som administrator.
2
Indsæt CD-ROM i CD-ROMdrevet på din computer.
Installationsprogrammet starter
automatisk, og der vises et skærmbillede
til konfiguration af software på skærmen.
Hvis installationsprogrammet ikke startes
automatisk, skal du dobbeltklikke på
"SetupLauncher.exe" på disken.
"PERMIT" ved hjælp af receiverens
displayvindue, så receiver-softwaren kan
opdateres fra en computer (side 141).
1
Hent opdateringsprogrammet
fra supportwebstedet på
computeren, som Setup
Manager skal installeres på.
2
Klik på "System" i Setup
Manager-vinduet på
computerskærmen, klik
derefter på "Browse...", angiv
stien for
opdateringsprogrammet, og
klik på "Start Update".
Opdatering af receiveren starter.
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren på forsiden blinker under
opdateringen.
Når opdateringen er fuldført, genstartes
receiveren automatisk.
Bemærk
CD-ROM (Setup
Manager-program)
(medfølger)
3
Installer Setup Managerprogrammet ved at følge
anvisningerne, der gives i
meddelelsen på skærmbilledet.
Opdatering af receiverens
software ved hjælp af Setup
Manager
Du kan opdatere receiverens software ved
hjælp af Setup Manager-programmet, som er
på den CD-ROM, som følger med receiveren.
Se i hjælpen til Setup Manager for at få
oplysninger om betjeningen af Setup
Manager.
Inden receiver-softwaren opdateres, skal du
indstille "UPDATE(PC)" fra"DENY" til
92DK
• Slå ikke receiveren fra eller frakobl netværkskablet
under opdatering af softwaren. Dette kan medføre
fejl.
• Det kan tage 50 minutter, før softwareopdateringen
er gennemført.
Sådan åbnes hjælpen
Hvis du gerne vil se i hjælpen til Setup
Manager-programmet,
Skal du klikke på [Start] – [Alle programmer]
– [Setup Manager] – [Help for Setup Manager]
i den nævnte rækkefølge.
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan Multi-zonefunktionen bruges til?
Du kan se billeder og høre lyd fra et apparat,
som er sluttet til receiveren i en anden zone end
hovedzonen. Du kan for eksempel se DVD i
hovedzonen og lytte til CD i zone 2 eller zone 3.
Hvis du anvender en IR-repeater (medfølger
ikke), kan du betjene både et apparat i
hovedzonen og en Sony-receiver i zone 2 eller
zone 3 fra zone 2 eller zone 3.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen i zone 2
eller zone 3. Du kan ikke bruge den enkle
fjernbetjening i en anden zone (zone 2 eller
zone 3) end hovedzonen.
Sådan betjenes receiveren fra
zone 2 eller 3
Det er muligt at betjene receiveren uden at
rette fjernbetjeningen mod receiveren, hvis du
sætter en IR-repeater (medfølger ikke) til IR
REMOTE-jackstikket.
Anvend en IR-repeater, når du installerer
receiveren på et sted, hvor signaler fra
fjernbetjeningen ikke kan nå frem.
Sådan laves en multi-zone-tilslutning
Brug af Multi-zone-funktioner
1:Zone 2-tilslutninger
1 Udsender lyd fra højttalere i zone 2 via SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne på receiveren.
Hovedzone
Zone 2
STR-DA5600ES
Tvskærm
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
Multifunktionsfjernbetjening
SURROUND BACK/
ZONE 2
fortsættes
93DK
2 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af receiveren og
en anden forstærker.
Hovedzone
Zone 2
Tvskærm
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5600ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunktionsfjernbetjening
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
* Du kan også forbinde til ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT-jackstikket.
2:Zone 3-tilslutninger
Hovedzone
Zone 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5600ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunktionsfjernbetjening
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
94DK
Sådan laver du en zone 2-konfiguration med ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45jackstik) (kun USA/canadisk model)
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-jackstik) bruges kun til brugerdefineret installation af en kvalificeret
person.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-jackstik) er et jackstik, der sender et kildevideosignal til apparatets
videoindgang til zone 2. Henvend dig til din forhandler, hvis du vil have flere oplysninger.
Bemærk
Dette jackstik kan ikke bruges med en Ethernet LAN-forbindelse.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-jackstik) forbindelse
RJ-45-pinouts bruger T568B-standarden.
Se illustrationen nedenfor.
Zone 2
Component Video Balun
CAV-CVB1
Tvskærm
Komponentvideokabel
ZONE 2 VIDEO OUT
(RJ-45-jackstik)
Bemærk
CAV-CVB1 (Component Video Balun) skal bruges. Andre typer vil volde besvær og kan ophæve din garanti.
RJ-45 Videopinout
RJ-45-pinouts bruger T568B-standarden.
Se illustrationen nedenfor.
Pinout
Ledningsfarve
A Pin 1
BLUE/Pb (R)
Hvid/orange
B Pin 2
BLUE/Pb (T)
Orange
C Pin 3
GREEN/Y (R)
Hvid/grøn
D Pin 4
GND
Blå
E Pin 5
+11V
Hvid/blå
F Pin 6
GREEN/Y (T)
Grøn
G Pin 7
RED/Pr (R)
Hvid/brun
H Pin 8
RED/Pr (T)
Brun
fortsættes
95DK
Brug af Multi-zone-funktioner
CAT5-kabel
CAT5-kabel
Sørg for at få bekræftet, at CAT5-tilslutningen er korrekt.
Brug Category 5e- eller Category 6-kabel.
RJ-45-stik
CAT5-kabel
RJ-45-stik
96DK
Ledningsfarve
Pinnr.
Hvid/orange
Orange
Hvid/grøn
Blå
Hvid/blå
Grøn
Hvid/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
Hvid/orange
Orange
Hvid/grøn
Blå
Hvid/blå
Grøn
Hvid/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Vælg "Speaker Pattern" for at
vælge det mønster, der hverken
har bagsurroundhøjttalere eller
højtplacerede fronthøjttalere.
6
7
Tryk på RETURN/EXIT O.
8
Vælg "ZONE2", og tryk dernæst
på
.
Indstilling af højttalerne i
zone 2
Når højttalerne i zone 2 er forbundet til
receiverens SURROUND BACK/ZONE 2tilslutninger (side 93), skal du indstille den
valgte lyd i zone 2 til at blive udsendt fra
højttalerne, som er forbundet til SURROUND
BACK/ZONE 2-tilslutningerne.
Vælg "Sur Back Assign", og
tryk dernæst på
.
Bemærk
AMP
Hvis højttalermønsteret er indstillet, så der er
bagsurroundhøjttalere eller højtplacerede
fronthøjttalere, kan du ikke indstille zone 2.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Multi Zone", og tryk
dernæst på
eller b.
3
Vælg "Zone2 Line Out Level",
og tryk dernæst på
.
4
Vælg det ønskede parameter,
og tryk dernæst på
.
MENU
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Du kan indstille lydstyrkekontrollen for
ZONE 2 AUDIO OUT-jackstikene til variable
eller faste.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
4
Vælg "Speaker", og tryk
dernæst på
eller b.
Parameter
Forklaring
VARIABLE
Lydstyrkekontrollen er i
første omgang angivet til
–40 dB.
Anbefales til brug med en
effektforstærker.
fortsættes
97DK
Brug af Multi-zone-funktioner
Indstil lydstyrkekontrollen for
zone 2
3
Parameter
Forklaring
FIXED
Lydstyrkekontrollen er i
fastsat til ±0 dB. Anbefales
til brug med et apparat med
variabel lydstyrkekontrol.
Tip
Når du indstiller dette element til "VARIABLE",
kan lydstyrken for ZONE 2 AUDIO OUT- og ZONE
2 SPEAKERS-terminalerne ændres samtidigt.
Ændring af
fjernbetjeningens
zone-indstillinger
?/1
SHIFT
AMP
ZONE
2, 3
ENTER
1
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
2
Tryk på ZONE.
AMP-knappen slukkes, ZONE-knappen
bliver ved med at blinke og SHIFTknappen lyser.
98DK
Knappen ZONE begynder at lyse.
4
Tryk på ENTER.
ZONE-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
Betjening af receiveren
fra en anden zone
Fjernbetjeningen er i første omgang angivet til
brug i zone 2. Hvis du vil bruge den i zone 3,
skal du skifte fjernbetjeningens
zoneindstillinger.
RM SET
UP
Tryk på SHIFT, og tryk derefter
på talknappen 2 for zone 2 eller
3 for zone 3, mens ZONEknappen blinker.
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)
Følgende funktioner er beskrevet i forbindelse
med tilslutning af en IR-repeater og betjening
af receiveren i zone 2 eller zone 3. Når en IRrepeater ikke er tilsluttet, skal du bruge denne
receiver i hovedzonen.
6
Vælg " Input" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
7
Vælg den ønskede kilde, og
tryk dernæst på
.
ZONE
?/1
SHIFT
Der udsendes analoge video- og
lydsignaler til zone 2. Når du vælger
SOURCE, udsendes hovedzonens
aktuelle indgangssignaler til ZONE 2
OUT-jackstikket.
Inputknapper
SOURCE
8
MENU
For afslutning af zone 2betjeningen
Tryk på ZONE, og tryk dernæst på ?/1.
Betjening af receiveren fra zone 3
Betjening af receiveren fra zone 2
1
Slå hovedreceiveren til (denne
receiver).
2
I tilfælde af illustration 1-2
(side 93) skal du slå
forstærkeren i zone 2 til.
3
Tryk på ZONE.
Fjernbetjeningen skifter til zone 2.
4
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver) og
forstærkeren i zone 3.
2
Tryk på ZONE.
Fjernbetjeningen skifter til zone 3. Skift
fjernbetjeningens zoneindstilling til
zone 3 i forvejen (side 98).
3
Tryk på ?/1.
Zone-funktionen aktiveres.
Tryk på ?/1.
Zone-funktionen aktiveres.
5
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
fortsættes
99DK
Brug af Multi-zone-funktioner
• I tilfælde af illustration 1-1 (side 93)
skal du justere lydstyrken via MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen.
• I tilfælde af illustration 1-2 (side 94)
skal du justere lydstyrken med
receiveren i zone 2. Hvis du indstiller
"Zone2 Line Out Level" til
"VARIABLE", kan du også justere
lydstyrken med MASTER VOL +/– på
fjernbetjeningen (side 97).
V/v/b,
MASTER
VOL
Indstil en passende lydstyrke.
4
Tryk på en af inputknapperne
på fjernbetjeningen for at
vælge de kildesignaler, du vil
udsende.
Der udsendes kun analoge lydsignaler til
zone 3. Når du vælger SOURCE, vil
signalerne fra den aktuelle indgang blive
sendt ud.
5
Find en passende lydstyrke
med receiveren i zone 3.
For afslutning af zone 3betjeningen
Tryk på ZONE, og tryk dernæst på ?/1.
Tips
• Selv når denne receiver er på standby (tryk på
?/1 på fjernbetjeningen for at slå receiveren fra),
vil receiveren i zone 2 eller zone 3 stadig være slået
til. For at slukke for samtlige receivere skal du
trykke på ?/1 og AV ?/1 på
multifunktionsfjernbetjeningen samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT-jackstikkene. Der
sendes ingen signaler ud fra apparater, som kun er
sluttet til de digitale indgangsjackstik.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller ZONE 3 OUTjackstikkene, selv når multikanal-indgangen bliver
valgt.
• Tv-indgangen, fonoindgangen, eller multikanalindgangen kan kun vælges i hovedzonen.
• "Server", "Rhapsody" eller "SHOUTcast" kan ikke
vælges i zone 3.
• Du kan enten vælge "FM" eller "AM" fra
hovedzonen, zone 2, eller zone 3. Det seneste valg
prioriteres, også selvom et andet allerede er valgt i
en af zonerne.
• Du kan enten vælge "Server", "Rhapsody", eller
"SHOUTcast" fra hovedzonen og zone 2. Det
seneste valg prioriteres, også selvom et andet er
valgt i en af zonerne.
• Du kan kun vælge den samme kanal fra "SIRIUS",
når du lytter i både hovedzonen, zone 2, og zone 3
samtidigt. Den station, som er valgt for nylig,
prioriteres, også selvom der allerede er valgt en
anden kanal i en af zonerne.
100DK
Bemærk
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync er kompatibel med et Sonytv, Blu-ray Disc/DVD-afspiller, AVforstærker, m.m., som er udstyret med Kontrol
til HDMI-funktionen.
Ved at tilslutte Sony-apparater, som er
kompatible med "BRAVIA" Sync med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), gøres
betjeningen lettere som nedenfor:
– Ettryksafspilning (side 102)
– Kontrol af systemlyd (side 102)
– Slukning af systemet (side 103)
– Synkronisering af Tilstanden Theater
(side 103)
Afhængigt af det tilsluttede apparat virker Kontrol
til HDMI-funktionen muligvis ikke. Se afspillerens
brugsanvisning for at få flere oplysninger.
Forberedelse til "BRAVIA" Sync
Hvis du vil anvende "BRAVIA" Sync, skal du
slå Kontrol til HDMI-funktionen til på både
receiveren og det tilsluttede apparat.
Slå Kontrol til HDMI-funktionen på
receiveren og på det tilsluttede apparat til
enkeltvis.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen til denne
handling. Denne handling kan ikke udføres
ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
?/1
AMP
GUI
MODE
Kontrol til HDMI-funktionen
fungerer ikke i følgende
tilfælde:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat,
som ikke stemmer overens med Sony
Kontrol til HDMI-funktionen.
• Når du forbinder receiveren og apparater
med andet end en HDMI-forbindelse.
• Kontrol til HDMI-funktionen fungerer ikke
på et apparat, der er tilsluttet receiverens
HDMI OUT B-jackstik.
Vi anbefaler, at du forbinder receiveren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
V/v/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
fortsættes
101DK
Sådan anvendes andre funktioner
HDMI
inputknapper
Kontrol til HDMI er en gensidig
standardkontrolfunktion, som benyttes af
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
til HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
4
Vælg "HDMI", og tryk dernæst
på
eller b.
5
Vælg "Control for HDMI", og
tryk dernæst på
eller b.
6
Vælg "ON", og tryk dernæst på
.
Receiverens Kontrol til HDMIfunktionen er slået til.
7
Tryk på GUI MODE for at forlade
GUI-menuen.
Hvis GUI-menuen vises, Kontrol til
HDMI-funktionen på
afspilningsapparaterne ikke korrekt.
8
9
Tryk på en af HDMIindgangsknapperne for at se
billedet af de
afspilningsapparater, du vil
indstille Kontrol til HDMIfunktionen til.
Slå Kontrol til HDMI-funktionen
på det tilsluttede apparat til.
Se brugsanvisningen for det pågældende
apparat for at få oplysninger om
indstillingen af dette.
10 Gentag trinnene 8 og 9 for at
indstille Kontrol til HDMIfunktionen og for at få vist
billedet af alle de
afspilningsapparater, du vil
anvende.
Bemærk
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
forbindelsen, skal du udføre ovenstående trin.
Du behøver dog ikke udføre disse trin, når du
bruger et HDMI IN 1-, IN 2- eller IN 6-jackstik.
• Når du tildeler apparatets videoindgang til HDMIindgangen via Input Assign-funktionen, kan du
ikke indstille "Control for HDMI" til "ON".
102DK
Afspilning på apparater via onetouch-betjening
(Ettryksafspilning)
Ved en enkel handling (one-touch) starter
apparater, som er tilsluttet receiveren via en
HDMI-forbindelse automatisk.
Du kan få lyd/billeder fra tilsluttede apparater.
Når du indstiller "Pass Through" til "ON", kan
lyd og billede kun udsendes fra tv'et, mens
receiveren forbliver på standby.
Afspil på et tilsluttet apparat.
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd og
billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Sådan anvendes One-Touchafspilning på videokameraet
1 Aktivér Kontrol til HDMI-funktionen på
både receiveren og dit videokamera.
2 Forbind videokameraet til HDMI IN 1,
IN 2 eller IN 6-jackstikket (side 25).
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd
og billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Bemærk
• Forbind videokameraet til HDMI IN 1, IN 2 eller
IN 6-jackstikket. Videokameraet fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis du forbinder det til
HDMI IN 3, IN 4 eller IN 5-jackstikket.
• Afhængigt af tv'et udsendes starten af indholdet
muligvis ikke.
Udsendelse af tv-lyd fra
højttalerne, som er tilsluttet
receiveren (Kontrol af
systemlyd)
Du kan få udsendt tv-lyd fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren via en enkel handling.
Afhængigt af indstillingerne for tv'et tændes
og skifter receiveren automatisk til tvfunktionen, når du ser tv.
Tv-lyden udsendes fra højttalerne, som er
tilsluttet receiveren, og lydstyrken for tv'et
sænkes samtidig.
Du kan benytte Kontrol af systemlydfunktionen som følger.
• Lyden fra tv'et udsendes fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren, når du tænder for
receiveren, mens lyden udsendes fra tvhøjttaleren, når receiveren er slukket.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer tv'ets lydstyrke.
Du kan også anvende denne funktion via tvmenuen. Se brugsanvisningen til tv'et for at få
flere oplysninger.
Bemærk
• Når "Control for HDMI" er angivet til "ON", vil
"Audio Out"-indstillingerne i HDMI-menuen
automatisk indstilles afhængigt af Kontrol af
systemlyd-indstillingerne.
• Når du tilslutter et tv, som ikke har Kontrol af
systemlyd-funktionen, virker Kontrol af
systemlyd-funktionen ikke.
• Hvis tv'et tændes, før der tændes for receiveren, går
der et øjeblik, hvor tv-lyden ikke bliver udsendt.
Sådan slukkes receiveren via
tv'et (Slukning af systemet)
Bemærk
• Slå sammenkoblingsfunktionen på tv'ets
strømforsyning til, før du anvender Slukning af
systemet-funktionen. Se brugsanvisningen til tv'et
for at få flere oplysninger.
• Afhængigt af tilstanden slukkes de tilsluttede
apparater muligvis ikke. Se brugsanvisningen til de
tilsluttede apparater for at få flere oplysninger.
Afspilning af film med det
optimale lydfelt (synkronisering
af Tilstanden Theater)
Tryk på THEATER-knappen på
receiverens fjernbetjening, tv'et
eller Blu-ray Disc-afspilleren, mens
fjernbetjeningen rettes mod tv'et.
Lydfeltet skifter til HD-D.C.S.
Tryk på THEATER-knappen igen for at vende
tilbage til forrige lydfelt.
Bemærk
Afhængigt af tv'et skifter lydfeltet måske ikke.
Tip
Når du ændrer tv'ets indgang, skifter lydfeltet måske
tilbage til det forrige.
AV ?/1
TV
Tryk på TV, og tryk dernæst på
AV ?/1.
103DK
Sådan anvendes andre funktioner
Når du slukker for tv'et via power-knappen på
tv'ets fjernbetjening, slukkes receiveren og de
tilsluttede apparater automatisk.
Du kan også bruge
multifunktionsfjernbetjeningen til at slukke
for tv'et.
Tv'et, receiveren og de tilsluttede apparater
slukkes.
Skift mellem skærmene,
som udsender HDMIvideosignalerne
Når du har to skærme, som er tilsluttet HDMI
OUT A og HDMI OUT B-jackstikkene, kan
du skifte udgangen for disse to skærme via
HDMI OUTPUT-knappen på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
?/1
Udsendelse af HDMIsignaler, selv om
receiveren er i
standbytilstand
(Pass Through)
Du kan udsende video- og lydsignaler fra
HDMI IN-jackstikket til tv'et, som er tilsluttet
HDMI OUT A-jackstikket, selv om receiveren
er i standbytilstand.
Når du aktiverer denne funktion, skal
indstillingerne for "Pass Through" udføres ved
hjælp af nedenstående trin.
V/v/b,
HDMI
OUTPUT
MENU
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
1
Tænd for receiveren og de to
skærme.
2
Vælg "HDMI", og tryk dernæst
på
eller b.
2
Tryk på HDMI OUTPUT.
3
Vælg "Pass Through", og tryk
dernæst på
eller b.
4
Vælg det ønskede parameter,
og tryk på
eller b.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
outputtet som følger:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t OFF t HDMI A…
Du kan også bruge HDMI OUT-knappen
på receiveren.
Bemærk
• Hvis det kompatible videoformat varierer mellem
de skærme, der er tilsluttet HDMI OUT Ajackstikket og receiverens HDMI OUT B-jackstik,
virker "HDMI A + B" muligvis ikke.
• Afhængig af det tilsluttede afspilningsapparat
fungerer "HDMI A + B" måske heller ikke.
104DK
Parameter
Forklaring
ON
Når receiveren er i
standbytilstand, udsender
den konstant HDMIsignaler fra dens HDMI
OUT A-jackstik.
Parameter
Forklaring
OFF
Receiveren udsender ikke
HDMI-signaler i
standbytilstand. Tænd
receiveren for at anvende
tilsluttede apparaters kilde
på tv'et. Indstillingen sparer
strøm i standby i forhold til
indstillingen "ON".
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke, når "Control for
HDMI" er indstillet til "OFF".
• Denne funktion er kun tilgængelig, når "HDMI A"
eller "HDMI A + B" er valgt ved hjælp af HDMI
OUTPUT-knappen. Når du vælger "HDMI B" eller
"OFF", fungerer denne funktion ikke.
Skift mellem digital og
analog lyd
Når du slutter apparater til både de digitale og
analoge lydindgangsjackstik på receiveren,
kan du fastsætte lydindgangsindstillingen til
en af dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale du agter at se.
Herudover er Audio Return Channel (ARC)funktionen tilgængelig ved at vælge"AUTO",
hvis tv-indgangen vælges og dit tv er
kompatibel med Audio Return Channel
(ARC)-funktionen. Når du bruger denne
funktion, kan du udsende tv-lyden til
receiveren via et HDMI-kabel, der er tilsluttet
HDMI OUT A-jackstikket, uden at tilslutte
TV AUDIO IN- eller TV OPTICALjackstikkene.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Vælg indgangskilde via INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på INPUT MODE på
receiveren.
Den valgte lydindgangsindstilling vises i
displayvinduet.
• AUTO
Digitale lydsignaler prioriteres, når der
er både digitale og analoge tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale
lydsignaler, vil analoge lydsignaler
blive valgt.
Når tv-indgang vælges, prioriteres
Audio Return Channel (ARC)-signaler.
Hvis ikke dit tv er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC)fortsættes
105DK
Sådan anvendes andre funktioner
1
funktionen, vælges de digitale, optiske
lydsignaler.
• OPT
Vises kun, når tv-indgangen vælges, og
angiver den digitale, optiske
lydsignalindgang til TV OPTICAL INjackstikket.
• ANALOG
Angiver den analoge lydsignalindgang
tilAUDIO IN (L/R)-jackstikkene.
Forbind komponentvideojackstikket på DVDafspilleren til COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 eller
COMPONENT VIDEO IN 3-jackstikket på
denne receiver, hvis du vil sende
videosignalerne fra DVD-afspilleren. Tildel
video- og/eller lydsignaler til DVD-/BDindgangsjackstikket ved hjælp af "Input
Assign" i Input-menuen.
Bemærk
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
• Når enten HDMI-indgangen, DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, Server, Rhapsody, SHOUTcast
eller SIRIUS vælges, vises "------" på displayet, og
der kan ikke vælges andre tilstande. Vælg en anden
indgang end HDMI-indgang, DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, Server, Rhapsody, SHOUTcast
eller SIRIUS, og angiv dernæst
lydindgangsindstillingen.
• Når "2ch Analog Direct" anvendes, eller
multikanal er valgt som indgang, vil lydindgangen
blive indstillet til "Analog". Der kan ikke vælges
andre indstillinger.
• Audio Return Channel (ARC)-funktionen fungerer
ikke i følgende tilfælde.
– Dit tv er ikke kompatibel med Audio Return
Channel (ARC)-funktionen.
– "Control for HDMI" er indstillet til "OFF".
– Når du tilslutter receiveren til det ARCkompatible tv's HDMI-jackstik via et HDMIkabel.
Anvendelse af lyd/
billeder fra andre
indgange (Input Assign)
Det er muligt at gentildele video- og/eller
lydsignaler til en anden indgang.
Eksempel) Forbind OPTICAL OUTjackstikket på DVD-afspilleren til OPTICAL
VIDEO 1 IN-jackstikket på denne receiver,
hvis du kun vil sende digitale, optiske signaler
ind fra DVD-afspilleren.
106DK
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Vælg " Input" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg det indgangsnavn, du vil
tildele.
3
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
4
Vælg "Input Assign", og tryk
dernæst på
.
5
Vælg de lyd- og/eller
videosignaler, som du vil tildele
den indgang, som du valgte på
trin 2, og tryk derefter på
.
Indgangsnavn
BD DVD SAT/ VIDEO1 VIDEO2 TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CATV
CD
IN
a
Tildelelige BD
videoindgangs- Composite
jackstik
DVD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT/CATV –
Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VIDEO1
Composite
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VIDEO2
Composite
–
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1 a* a
a
a
a
a
a
a
a
Composite
a** a** a** a** a** a**
Component2 a a*
a
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
Component3 a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a*
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a*
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a*
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
a*
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
a*
a
a
–
a*
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
a*
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT/CATV a
OPT
a
a*
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
TAPE OPT a
a
–
–
–
a*
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
–
–
a*
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX a*
–
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a*
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
–
–
Tildelelige VIDEO1
lydindgangs- OPT
jackstik
VIDEO2
OPT
MD OPT
DVD
COAX
–
SA-CD/CD –
COAX
* Oprindelig indstilling
** Når du tildeler et apparats videoindgang til HDMI-indgangen via Input Assign-menuen, konverteres apparatets
videosignaler ikke til HDMI-videosignaler, og de udsendes ikke fra HDMI OUT-jackstikkene.
Komponentvideosignaler udsendes fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstikket. I dette tilfælde er
opløsningen for GUI-outputtet angivet til "480p" både for komponentvideoindgang og HDMI-videoindgang.
Bemærk
• Du kan ikke tildele andre optiske indgange til de
indgange, hvortil optiske indgangsjackstik
oprindelig tildeles, og du kan ikke tildele andre
koaksiale indgange til de indgange, hvortil
koaksiale indgangsjackstik oprindelig tildeles.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, skifter
INPUT MODE-indstillingen muligvis automatisk.
• Det er ikke muligt at gentildele mere end én
HDMI-indgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én digital
lydindgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én
komponentvideoindgang til den samme indgang.
• Når du tildeler en komponentvideoindgang til
HDMI-indgangen, skal du indstille "Control for
HDMI" til "OFF".
107DK
Sådan anvendes andre funktioner
HDMI3
HDMI4
2
Brug af
afbryderautomatikken
Tryk gentagne gange på
SLEEP.
Ved hvert tryk på SLEEP skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et specificeret tidspunkt.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen til denne
handling. Denne handling kan ikke udføres
ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
Når afbryderautomatikfunktionen er i
brug, lyser "SLEEP" op i receiverens
display-vindue.
Tip
AMP
Tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid kommer frem på displayet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, vil
afbryderautomatikken blive ændret.
Anvendelse af
surroundeffekten ved
lave lydstyrkeniveauer
(Night Mode)
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter. Hvis du ser en
film sent om aftenen, vil du med denne
funktion kunne høre dialogen tydeligt, selv
ved lav lydstyrke.
SLEEP
V/v/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
108DK
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Audio", og tryk dernæst
på
eller b.
3
Vælg "Night Mode", og tryk
dernæst på
.
Du kan optage med et video/lydapparat ved
hjælp af receiveren. Se brugsanvisningen til
MD-afspilleren eller kassettebåndoptageren.
4
Vælg "ON", og tryk dernæst på
.
1
Vælg " Input" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg afspilningsapparatet og
tryk på
.
3
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når "2ch Analog
Direct" anvendes.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på 176,4 kHz eller højere.
• Hvis Night Mode-funktionen er tændt, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
Tip
Optagelse med et lydapparat
Læg for eksempel en CD i CDafspilleren.
4
Gør optageapparatet klart.
Sæt en blank MD eller et bånd i
optageapparatet, og indstil
optageniveauet.
5
Optagelse med brug af
receiveren
Bemærk
Du kan optage fra et video/lydapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med dit
optageapparat.
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
• Hvis du bruger et SCMS-kompatibelt
optageapparat, kan du muligvis ikke foretage
optagelse.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes muligvis ikke.
• Kun analoge indgangssignaler bliver udsendt fra
det analoge udgangsjackstik (til optagelse).
• Signalindgange fra COAXIAL IN- eller OPTICAL
IN-jackstikket udsendes til OPTICAL MD OUTjackstikket, medmindre MD-indgangen er valgt.
• HDMI-lyd kan ikke optages.
Optagelse af digital lyd
V/v/b,
Slut et afspilningsapparat til de digitale
lydindgangs(OPTICAL IN)-jackstik, og slut
optageapparatet til OPTICAL MD OUTjackstikket.
MENU
fortsættes
109DK
Sådan anvendes andre funktioner
Når denne funktion er aktiveret, vil Bass, Treble og
øges, og "D. Range Comp" indstilles automatisk til
"MAX".
Optagelse med et videoapparat
1
Vælg " Input" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg afspilningsapparatet og
tryk på
.
3
Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
4
Gør optageapparatet klart.
Sæt et tomt videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO 1) til at optage
på.
5
receiveren med den fjernbetjening, der fulgte
med receiveren.
Kommandoindstillingerne for både receiveren
og fjernbetjeningen er de samme som de
oprindelige indstillinger (COMMAND
MODE AV 2).
Receiveren og fjernbetjeningen skal derimod
benytte den samme kommandoindstilling.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at betjene
receiveren.
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
?/1
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
2CH/A.DIRECT
Bemærk
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
du kan optage fra kilderne.
• Analoge indgangssignaler (lyd- og kompositvideo)
udsendes fra analoge udgangsjackstik.
• Hvis der kun optages kompositvideosignaler, kan
det forekomme, at receiverens automatiske
standbyfunktion starter og forstyrrer optagelsen. I
dette tilfælde skal du indstille "Auto Standby" til
"OFF" (side 134).
Skift mellem receiverens
og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger
Du kan ændre kommandoindstillingen
(COMMAND MODE AV 1 eller
COMMAND MODE AV 2) for receiveren og
fjernbetjeningen. Skift
kommandoindstillingen fra den oprindelige
indstilling til den passende indstilling, hvis et
andet Sony apparat utilsigtet påvirkes af den
samme fjernbetjening, når du betjener
110DK
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Mens 2CH/A.DIRECT holdes
nede, skal du trykke på ?/1 for
at aktivere receiveren.
Når kommandoindstillingen er indstillet
til "AV2", vises "COMMAND MODE
[AV2]" på displayet.
Når kommandoindstillingen er indstillet
til "AV1", vises "COMMAND MODE
[AV1]" på displayet.
Ændring af
kommandoindstillingen for den
enkle fjernbetjening
2
Tryk på AMP.
ZONE-knappen slukkes, AMP-knappen
bliver ved med at blinke og SHIFTknappen lyser.
3
Tryk på talknappen 1 eller 2,
mens AMP-knappen blinker.
Når du trykker på 1, indstilles
kommandoindstillingen til AV SYSTEM
1. Når du trykker på 2, indstilles
kommandoindstillingen til AV SYSTEM
2.
Knappen AMP begynder at lyse.
DISPLAY
4
Tryk på ENTER.
AMP-knappen blinker to gange, og
processen med indstilling af
kommandoindstillingen er nu fuldført.
MUTING
Tryk samtidigt på MUTING og
mens du trykker på DISPLAY.
,
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
Sådan anvendes andre funktioner
Ændring af
kommandoindstillingen for
multifunktions fjernbetjeningen
?/1
AMP
ZONE
ENTER
1
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
111DK
3 Vælg "Speaker Pattern", og tryk
Anvendelse af en
tilslutning med to
forstærkere
dernæst på
4 Vælg det passende højttalermønster,
så der hverken er nogen
bagsurrondhøjttalere eller
højtplacerede fronthøjttalere.
Hvis du ikke anvender bagsurroundhøjttallere
og højtplacerede fronthøjttalere, kan du
anvende SURROUND BACK/ZONE 2tilslutningerne til fronthøjttalerne til en
tilslutning med to forstærkere.
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
.
Fronthøjttaler
(L)
5 Tryk på RETURN/EXIT O.
6 Vælg "Sur Back Assign", og tryk
dernæst på
.
7 Vælg "BI-AMP", og tryk dernæst på
.
De samme signaler, som udsendes fra
FRONT A-tilslutningerne, kan udsendes
fra SURROUND BACK/ZONE 2tilslutningerne.
Bemærk
Hi
Hi
Lo
Lo
Forbind jackstikkene på Lo (eller Hi)-siden af
fronthøjttalerne til FRONT A-tilslutningerne,
og forbind jackstikkene på Hi (eller Lo)-siden
af fronthøjttalerne til SURROUND BACK/
ZONE 2-tilslutningerne. Sørg for, at
metalbeslagene på Hi/Lo, som er monteret på
højttalerne, er fjernet fra højttalerne.
Forsømmelse af dette kan medføre, at
receiveren ikke fungerer som den skal.
Sådan konfigureres højttalere
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
2 Vælg "Speaker", og tryk dernæst på
eller b.
112DK
• Du kan ikke bruge FRONT B/FRONT HIGHtilslutningerne til en tilslutning med to forstærkere.
• Når du anvender den automatiske
kalibreringsfunktion, skal du foretage toforstærker-indstillingerne, inden du udfører den
automatiske kalibrering.
• Hvis du udfører to-forstærkers-indstillingerne, vil
højttalerniveau-, balance- og
equalizerindstillingerne for
bagsurroundhøjttalerne blive ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne anvendes.
• Signaler, som udsendes fra PRE OUTjackstikkene, anvendes med de samme indstillinger
som dem for SPEAKERS-tilslutningerne.
• Hvis højttalermønsteret er indstillet, så der er
bagsurroundhøjttalere eller højtplacerede
fronthøjttalere, kan du ikke bruge to forstærkere.
Justering af Indstillinger
Anvendelse af
indstillings -menuen
Du kan justere de forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter, Multi Zone osv.
via indstillingsmenuen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "Sådan slås
"GUI MODE" til og fra" (side 55).
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Tryk på MENU.
3
Vælg det ønskede menupunkt,
og tryk på
for at åbne.
Eksempel: Når du vælger "Auto Calibration"
4
Vælg den ønskede parameter,
og tryk på
for at åbne.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Indstillingsmenuliste
Menuikon
2
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b
for at åbne menutilstanden.
Indstillingsmenulisten vises på tvskærmen.
Beskrivelse
Auto
Calibration
Indstiller højttalerniveauet
eller afstanden og udfører
målingen automatisk
(side 114).
Speaker
Indstiller
højttalerplaceringen og
impedansen manuelt
(side 117).
Surround
Justerer det lydfelt
(surroundeffekt), du vælger
(side 121).
fortsættes
113DK
Justering af Indstillinger
Menuen vises på tv-skærmen.
Menuikon
Beskrivelse
EQ
Justerer equalizeren (bas/
diskant) (side 122).
Multi Zone
Laver indstillingerne til
Multi Zone (side 123).
Audio
Indstiller forskellige lyddele
(side 125).
Video
Justerer opløsningen af
analoge videosignaler
(side 127).
HDMI
Laver indstillinger for lyd/
billede på apparater, som er
tilsluttet HDMI-jackstikkene
(side 129).
Network
Laver indstillingerne til
netværket (side 131).
Quick Click
Betjener apparater, som er
tilsluttet receiveren via
fjernbetjeningen på skærmen
(side 133).
System
Foretager indstillingerne af
systemets receiver
(side 134).
Auto Calibration
Quick Setup
Udfører automatisk kalibrering. Vi henviser til
"10: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto Calibration)"
(side 46) angående detaljer.
Bemærk
Måleresultaterne overskrives og gemmes på
Position 1 i menuen Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Du kan registrere tre mønstre til "Seating
Position" afhængigt af siddepositionen,
lytteomgivelserne og måleforholdene.
Du kan også vælge en kalibreringstype til at
korrigere hver højttaler.
Sådan registrerer du mere end
ét sæt indstillinger for
lytteomgivelserne
Du kan vælge den siddeposition, du ønsker, og
registrere måleresultaterne af den automatiske
kalibrering for denne siddeposition.
1 Vælg den "Seating Position", som du vil
registrere måleresultater for på
Enhanced Setup-skærmen.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
2 Tryk på b for at udføre automatisk
kalibrering.
Sådan indstiller du en
kompensationstype for
højttalerne
Du kan vælge den kompensationstype, der
skal anvendes for højttalerne for hver enkelt
Seating Position.
114DK
1 Vælg den "Seating Position", som du vil
indstille højttalerkompensationstype
for, og tryk så på
.
2 Vælg den ønskede "Calibration Type",
og tryk på
.
• Full Flat
Gør frekvensmålingen af hver højttaler
flad.
• Engineer
Indstiller frekvensen, så den passer til
Sonys lytterumstandard.
• Front Reference
Justerer egenskaberne for alle højttalerne,
så de passer til fronthøjttalerens
egenskaber.
• User Reference
Indstiller frekvensen til en værdi, som du
har justeret via Setup Managerprogrammet. Dette parameter vises kun,
når du justerer frekvensen via Setup
Manager-programmet (side 91).
• OFF
Deaktiverer den automatiske
kalibreringsequalizer.
Bemærk
Du kan ikke indstille "Calibration Type" for en
"Seating Position", der ikke er registreret
måleresultater for.
bekræfte equalizerindstillingen for.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Vælg "EQ Curve", og tryk dernæst på
.
4 Vælg den højttaler på skærmen, som
du gerne vil bekræfte
equalizerindstillingen for.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
Sådan navngiver du Seating
Position
1 Vælg den "Seating Position", som du vil
navngive.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Vælg "Name Input", og tryk dernæst på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
5 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
.
A.P.M.
Du kan indstille funktionen A.P.M.
(Automatic Phase Matching) i funktionen
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
(side 46).
x OFF
Aktiverer ikke A.P.M.-funktionen.
x AUTO
Slår automatisk A.P.M.-funktionen fra.
Bemærk
• Selv når du indstiller dette element til "AUTO",
fugerer denne funktion ikke, hvis du vælger "OFF"
som kalibreringstype (side 114).
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
– DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz eller højere modtages.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
• Signaler med en samplingfrekvens på 88,2 kHz og
højere, afspilles altid ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
fortsættes
115DK
Justering af Indstillinger
Sådan bekræftes
equalizerindstillingen for
Seating Position
1 Vælg den "Seating Position", som du vil
• FRONT HIGH
Speaker Relocation
Du kan kalibrere højttalerplacering
(konfigurationsvinklen af hver højttaler fra
måleplaceringen) for at forbedre
surroundeffekten.
x TYPE A
Placerer bagsurroundhøjttalerne på
bagvæggen sammen med de højttalere, der er
vist i Anbefaling ITU-R til placering af
5.1-højttalere.
Tegning af omplaceringen af højttalerne
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Når du vælger "OFF" som automatisk
kalibreringstype (side 114).
– Når du indstiller "A.P.M." til "OFF" (side 115).
– Når højttalermønsteret er indstillet, så der ikke
er nogen surroundhøjttalere.
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz eller højere modtages.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
• Signaler med en samplingfrekvens på 88,2 kHz og
højere, afspilles altid ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
SP Pair Matching
Giver dig mulighed for at indstille
tilpasningstilstanden for mønsteret for den
automatiske kalibreringsequalizer.
x ALL
Kalibrerer alle højttalerne via tilpasningen af
de venstre og højre kanaler for hvert
højttalerpar.
x TYPE B
Placerer fire surroundhøjttalere i stort set
identiske vinkler ifølge Anbefaling ITU-R for
placering af 7.1-højttalere.
Tegning af omplaceringen af højttalerne
x SUR
Kalibrerer surroundhøjttalerne og
bagsurroundhøjttalerne via tilpasningen af de
venstre og højre kanaler for hvert højttalerpar.
x OFF
Kalibrerer hver højttaler individuelt.
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke, når der udføres
automatisk kalibrering.
• Du kan ikke indstille "SP Pair Matching" til
"ALL", når du vælger "Front Reference" som den
automatiske kalibreringstype (side 114).
Front Ref Type
Du kan indstille referenceværdien, når du
vælger "Front Reference" som den
automatiske kalibreringstype (side 114).
x OFF
Omplacerer ikke højttalerne.
116DK
x L/R
Indstiller dataene fra de venstre og højre
kanaler til referenceværdien.
xL
Indstiller dataene fra den venstre kanal til
referenceværdien.
Speaker-indstillinger
Hver højttaler kan indstilles manuelt. Det er
også muligt at indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
xR
Indstiller dataene fra den højre kanal til
referenceværdien.
Bemærk
• Denne funktion virker kun, når du vælger "Front
Reference" som automatisk kalibreringstype
(side 114).
• Foretag en automatisk kalibrering, når du har
indstillet "Front Ref Type".
Speaker-indstillingerne gælder kun for den aktuelle
"Seating Position".
Impedance
Du kan indstille højttalerimpedansen. Vi
henviser til "9: Indstilling af højttalerne"
(side 43) angående detaljer.
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Vælger "Speaker Pattern" i overensstemmelse
med det højttalersystem, du anvender. Vælg
højttalermønsteret, og foretag derefter en
automatisk kalibrering.
Indstillingerne for analog nedmiksning kan
aktiveres eller deaktiveres.
x OFF
Hvis højttalermønsteret er indstillet, så der er
en centerhøjttaler, indstilles denne indstilling
automatisk til "OFF".
x ON
Vi anbefaler, at du angiver "Center Mix" til
"ON", hvis du vil opnå digital lyd af høj
kvalitet, når der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler. Analog nedmiksning fungerer,
når du indstiller "Center Mix" til "ON". Denne
indstilling er også effektiv til indgangssignaler
fra MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
fortsættes
117DK
Justering af Indstillinger
Center Mix
fra FL–10,0 dB til FL+10,0 dB i trin på
0,5 dB. Du kan også justere niveauet på
højre fronthøjttaler fra
FR–10,0 dB til FR+10,0 dB i trin på
0,5 dB.
Sur Back Assign
Gør det muligt at indstille SURROUND
BACK/ZONE 2-tilslutningerne til en
tilslutning med to forstærkere eller en zone
2-tilslutning.
Bemærk
x OFF
x BI-AMP
x ZONE2
Bemærk
Indstil "Sur Back Assign" til "OFF", og slut derefter
bagsurroundhøjttalerne til denne receiver, hvis du vil
ændre tilslutningen fra en to-forstærkers-tilslutning
eller en zone 2-tilslutning til en
bagsurroundhøjttaler-tilslutning. Klargør højttalerne
igen, når du har tilsluttet bagsurroundhøjttalerne. Se
"Auto Calibration" (side 46) eller "Manual Setup"
(side 118).
Manual Setup
Hver højttaler kan indstilles manuelt på
skærmen Manual Setup. Det er også muligt at
indstille højttalerniveauerne, når den
automatiske kalibrering er fuldført.
Når et af lydfelterne for musik vælges, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE". Lyden vil
imidlertid blive sendt ud fra subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler,
eller hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet
til "SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver
højttaler
Du kan indstille afstanden fra siddepositionen
til hver højttaler (venstre/højre front, center,
venstre/højre surround, venstre/højre
bagsurround, venstre/højre højtplacerede
front, subwoofer.)
1 Vælg den højttaler på skærmen, som
du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter på
.
2 Vælg en "Distance:", og tryk på
Sådan indstilles
højttalerniveauet
3 Indstil afstanden for den valgte
Du kan indstille hver højttalers niveau (center,
surround venstre/højre, bagsurround venstre/
højre, venstre/højre højtplacerede front,
subwoofer).
1 Vælg den højttaler på skærmen, du vil
justere niveauet for, og tryk dernæst på
.
2 Vælg "Level:", og tryk dernæst på
.
3 Indstil niveauet for den valgte højttaler,
og tryk derefter på
.
Det er muligt at indstille niveauet fra
–20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
Du kan indstille balancen på hver side af de
venstre/højre fronthøjttalere. Du kan
indstille fronthøjttalernes venstre niveau
118DK
.
højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1,0 til
10,0 meter i trin af 1 cm.
Sådan indstilles størrelsen på
hver højttaler
Du kan indstille hver højttalers (venstre/højre
front, center, venstre/højre surround, venstre/
højre bagsurround, venstre/højre
højtplacerede front) størrelse.
1 Vælg den højttaler på skærmen, du vil
justere størrelsen på, og tryk dernæst
på
.
2 Vælg en "Size:", og tryk på
.
3 Indstil størrelsen på den valgte
højttaler, og tryk derefter på
.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE". Vælg normalt
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller du
fornemmer en mangel på
surroundeffekter, når multikanalsurroundlyd anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
basfrekvenserne for hver kanal fra
subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
Tips
Gør det muligt at indstille basdelefrekvensen
for højttalere, som er indstillet til "SMALL" i
Speaker-menuen. Den målte
højttalerdelefrekvens indstilles for hver
højttaler efter automatisk kalibrering.
1
Vælg den højttaler på
skærmen, som du vil justere,.
2
Juster værdien, og tryk derefter
på b eller RETURN/EXIT O.
Test Tone
Du kan vælge testtonetypen på skærmen Test
Tone.
Tips
• Tryk på MASTER VOLUME +/– for at indstille
alle højttalernes niveau samtidigt.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
indstillingen.
Sådan sendes en testtone ud fra
hver højttaler
Du kan sende en testtone ud fra højttalerne i
rækkefølge.
Justering af Indstillinger
• "LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den indbyggede
lydprocessor skal afskære bassignalet fra denne
kanal.
Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE" højttalere.
Men da baslyden indeholder en vis mængde
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
dem, hvis det er muligt. Selv når der anvendes små
højttalere, er det derfor muligt at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud
fra denne højttaler. Hvis du på den anden side
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
få basfrekvenserne sendt ud fra denne højttaler,
skal den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalere indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke
basniveauerne.
• Bagsurroundhøjttalerne vil have den samme
indstilling som surroundhøjttalerne.
• Når fronthøjttalerne indstilles til "SMALL",
indstilles center-, surround-,
bagsurroundhøjttalerne og de højtplacerede
fronthøjttalere også automatisk til "SMALL".
• Hvis subwooferen ikke anvendes, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
1 Vælg "Test Tone", og tryk dernæst på
.
Skærmen Test Tone vises.
2 Juster parameteren, og tryk dernæst
på
.
• OFF
• AUTO
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW
* "SB" vises, når der kun er tilsluttet en
bagsurroundhøjttaler.
Du kan vælge, fra hvilke højttalere
testtonen skal lyde.
3 Juster "Level:", og tryk dernæst på
.
fortsættes
119DK
Sådan sendes en testtone ud fra
tilstødende højttalere
3 Juster "Level:", og tryk dernæst på
Du kan udsende en testtone fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
Når der ikke lyder en testtone
fra højttalerne
• Højttalerledningerne er muligvis ikke
tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at de er
forbundet korrekt og ikke kan tages ud af
stikket, ved at man trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan have et
kortslutningsproblem.
1 Vælg "Phase Noise", og tryk dernæst
på
.
Skærmen Phase Noise vises.
2 Juster parameteren, og tryk dernæst
på
.
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
Hvis en testtone kommer fra en
anden højttaler end den, der
vises på skærmen
* "SR/SB" og "SB/SL" vises, når der kun er
tilsluttet en bagsurroundhøjttaler.
Gør det muligt at udsende testtonen
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Juster "Level:", og tryk dernæst på
.
Sådan udsendes kildelyden fra
tilstødende højttalere
Du kan udsende kildelyden fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
1 Vælg "Phase Audio", og tryk dernæst
på
.
Skærmen Phase Audio vises.
2 Juster parameteren, og tryk dernæst
på
.
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
Højttalermønsteret for den tilsluttede højttaler
er ikke konfigureret korrekt. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønsteret
stemmer overens.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun mulig med Dolby
Digital-kilder.
x OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
x AUTO
Dynamikområdet komprimeres automatisk.
x STD
Dynamikområdet komprimeres, som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
* "SR/SB" og "SB/SL" vises, når der kun er
tilsluttet en bagsurroundhøjttaler.
x MAX
Gør det muligt at udsende 2-kanals
frontkildelyd (i stedet for testtonen)
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
Tips
120DK
.
Dynamikområdet komprimeres meget.
• Dynamikområde-komprimeringsfunktionen gør
det muligt at komprimere lydsporets
dynamikområde, baseret på den information om
dynamikområdet, som er indeholdt i Dolby
Digital-signalet.
• "STD" er standardindstillingen, men den
frembringer kun en let komprimering. Vi anbefaler
derfor anvendelse af "MAX"-indstillingen. Denne
indstilling komprimerer dynamikområdet og gør
det muligt se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere er
niveauerne forhåndsbestemte og giver en meget
naturlig komprimering.
Distance Unit (Afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
x meter
Afstanden vises i meter.
x feet
Afstanden vises i fod.
Surround-indstillinger
Du kan vælge surround-lydfeltet og justere
effektniveauet osv. på skærmen Sound Field
Select.
Se "Anvendelse af surroundlyd" (side 73) for
at få detaljer om lydfeltet.
Bemærk
De indstillingselementer, du kan indstille på hver
menu, varierer alt efter lydfeltet.
Sådan vælges lydfeltet
1 Vælg det ønskede Sound Field.
2 Tryk på RETURN/EXIT O.
Sådan vælges effekttype for
HD-D.C.S.
1 Vælg "HD-D.C.S.", og tryk dernæst på
b.
2 Vælg den ønskede effekttype, og tryk
fortsættes
121DK
Justering af Indstillinger
dernæst på B.
HD-D.C.S. har tre forskellige typer:
Theater, Dynamic og Studio. Hver type har
forskellige lydmixniveauer med refleksion
og efterklang, og de er optimerede til at
passe til lytternes individuelle omgivelser,
smag og humør.
• Dynamic
Vil du have det bedste ud af lydeffekterne
ligesom i en biograf?
Dynamic-typen fremhæver
refleksionslyd. Uden HD-D.C.S. har de
fleste rum efterklang, men uden
fornemmelsen af at være rummelige.
Denne type åbner denne type rum
akustisk og giver en rummelig og
dynamisk fornemmelse, som i et
lydstudie.
• Theater
Theater-typen (standardindstilling)
blander refleksion og efterklang, hvilket
skaber en lyd som i et lydstudie. Denne
type medtager også
frekvenskarakteristika, som ofte findes i
professionelle lydstudier og biografer.
Den er ideel til afspilning af film i et
lytterum med mindre efterklang.
• Studio
I typen Studio er der et minimum af
effekter, men den giver stadig en
fantastisk biografoplevelse. Denne type
gengiver den originale optagelse præcist.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
Sådan justeres
forstærkningsniveauet for de
høje frontkanaler
Du kan justere forstærkningsniveauet for de
høje frontkanaler for tilstanden Pro Logic IIz.
1 Vælg "PLIIz Height", og tryk dernæst
på b.
2 Juster forstærkningsniveauet, og tryk
dernæst på B.
• Low
Reducerer forstærkningsniveauet til
±0 dB.
• Mid
Øger forstærkningsniveauet til +3 dB
(standardindstilling).
• High
Øger forstærkningsniveauet til +5 dB.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
122DK
EQ-indstillinger
Du kan anvende følgende parametre til at
justere tonekvaliteten (bas-/diskantniveau) for
front-, center- og bagsurroundhøjttalerne.
Bas
Diskant
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
• Hvis equalizeren justeres, mens receiveren
modtager signaler med en samplingfrekvens på
176,4 kHz eller højere, bliver signalerne altid
afspillet ved enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
Sådan justeres equalizeren på
EQ-skærmen
1 Vælg den højttaler på skærmen, som
du vil justere, og tryk derefter på
.
2 Vælg "Bass" eller "Treble".
3 Juster forstærkningsniveauet, og tryk
dernæst på
.
Sådan justeres lydstyrken for
zone 2
Multi Zoneindstillinger
Du kan foretage indstillinger for hovedzonen,
zone 2 eller zone 3.
Multi Zone Setup
Du kan justere lydstyrken i hovedzonen.
Hvis "Sur Back Assign" er indstillet til
"ZONE2" i Speaker-indstillingsmenuen, kan
du også justere lydstyrken for zone 2.
Hvis du indstiller "Zone2 Line Out Level" til
"VARIABLE", kan du også justere lydstyrken
via "Multi Zone Setup".
1 Vælg den zone, som du vil justere
Sådan tænder og slukker du for
zone 2/zone 3
Du kan tænde eller slukke for brugen af zone 2
eller zone 3. "Main" (denne receiver) er altid
valgt. Du kan ikke fravælge den.
lydstyrken for, og tryk dernæst på
.
2 Vælg "Volume", og tryk dernæst på
.
3 Juster lydstyrken, og tryk dernæst på
.
1 Vælg den zone, som du vil tænde eller
slukke for, og tryk derefter på
.
2 Vælg "ON" eller "OFF", og tryk dernæst
på
.
Sådan forudindstiller du
lydstyrken for hovedzonen/
zone 2
Du kan forudindstille lydstyrken ved at tænde
for hver zone.
x ON
1 Vælg den zone, som du vil
x OFF
forudindstille lydstyrken for, og tryk
dernæst på
.
Sådan vælges udgangskilden
for hver zone
2 Vælg "Preset Volume", og tryk dernæst
Du kan vælge den kilde, som sendes ud til
zonen. Lyd- og videosignaler sendes ud til
zone 2, mens kun lydsignaler sendes ud til
zone 3.
3 Juster lydstyrken, og tryk dernæst på
på
lyd-/videosignaler til, og tryk derefter på
.
2 Vælg "Input", og tryk dernæst på
3 Vælg indgangen, og tryk dernæst på
.
.
.
Under justeringen udsendes lyden på det
lydstyrkeniveau, du har justeret det til,
uanset værdien på MASTER VOLUMEkontrollen.
Hvis du vælger "OFF", aktiveres hver zone
ved samme lydstyrke som da du senest
slukkede for strømmen.
Bemærk
• Du kan ikke forudindstille lydstyrken for zone 2 i
følgende tilfælde.
– "Sur Back Assign" er indstillet til "OFF" eller
"BI-AMP".
– "Zone2 Line Out Level" er indstillet til
"FIXED".
fortsættes
123DK
Justering af Indstillinger
1 Vælg den zone, som du vil udsende
.
Zone2 Line Out Level
Gør det muligt at indstille lydstyrkekontrollen
for ZONE 2 AUDIO OUT-jackstikkene til
"VARIABLE" eller "FIXED". Se "Indstil
lydstyrkekontrollen for zone 2" (side 97) for at
få flere oplysninger
x FIXED
x VARIABLE
12V Trigger
Du kan tænde eller slukke for receiveren i en
anden zone eller vælge forskellige muligheder
til brug af 12V Trigger-funktionen.
x OFF
Gør det muligt at udkoble udgang fra 12Vudløsere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
x CTRL
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere manuelt ved hjælp
af kommandoer fra den eksterne kontrolenhed.
x ZONE
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen på 12V-udløsere, baseret på
hvorvidt den valgte zone er aktiveret eller
deaktiveret.
x INPUT (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere udgangen på 12Vudløsere, når den forudindstillede indgang er
valgt.
Når du vælger "Input", vil det
indstillingsdisplay, hvorpå hver
indgangsudløser indstilles til aktiveret/
deaktiveret, komme frem. Tryk på V/v for at
vælge indgangen, og tryk derefter på
for at
markere feltet.
124DK
x HDMI A (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere baseret på HDMI
OUT A-jackstikkets udgangsindstilling.
x HDMI B (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere baseret på HDMI
OUT B-jackstikkets udgangsindstilling.
x MAIN (kun "Zone2" og "Zone3")
Gør det muligt at forbinde betjeningen af
udløseren i zone 2 eller zone 3 til TRIGGER
OUT MAIN-jackstikket.
Tip
Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk ?/1
på fjernbetjeningen for at slå denne receiver fra),
forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3 tændt. For
at slukke for samtlige receivere skal du trykke på
?/1 og AV ?/1 på multifunktionsfjernbetjeningen
samtidigt (SYSTEM STANDBY).
x HDMI AUTO
Audio-indstillinger
Du kan indstille lyden efter dine præferencer.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
D.L.L.-funktionen er Sonys egen teknologi,
som gør det muligt at afspille digitale
lydsignaler af lav kvalitet med lyd af høj
kvalitet.
x OFF
x AUTO 1
Denne funktion er tilgængelig for lydformater,
hvor der er tab ved komprimering samt
analoge lydsignaler.
Tidsforskellen mellem lydudgang og visuel
visning på en skærm, forbundet via HDMIforbindelse, justeres automatisk på baggrund
af informationerne til tv'et. Denne funktion er
kun tilgængelig, hvis skærmen understøtter
A/V Sync-funktionen.
x 0 ms – 1200 ms
Du kan indstille forsinkelsen fra 0 ms til
1200 ms* i 10 ms trin.
* Den maksimale forsinkelse kan begrænses til den
laveste værdi afhængigt af lydstrømmen.
Bemærk
• Denne funktion er nyttig, når du anvender en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
x AUTO 2
Denne funktion er tilgængelig for lineære
PCM-signaler samt lydformater, hvor der er
tab ved komprimering og analoge lydsignaler.
Bemærk
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
anvendes, når du lytter til digitale udsendelser
med dual-lyd. Denne egenskab fungerer kun
for Dolby Digital-kilder.
x MAIN/SUB
Hovedsprogets lyd vil komme fra den venstre
fronthøjttaler, og undersprogets lyd vil
samtidigt komme fra den højre fronthøjttaler.
x MAIN
A/V Sync (Synkroniserer lyd- og
videoudgang)
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
x SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
Gør det muligt at forsinke udgangen af lyden
for at minimere tidsforskellen mellem
lydudgang og visuel visning.
Decode Priority
(Dekodningsprioritet for digital
lydindgang)
Gør det muligt at specificere
indgangsindstillingen for den digitale
signalindgang til DIGITAL IN-jackstikkene
eller HDMI IN-jackstikkene.
fortsættes
125DK
Justering af Indstillinger
• Denne funktion fungerer, når "A.F.D. Auto" er
valgt. Dog fungerer denne funktion ikke i følgende
tilfælde.
– Lineære PCM-signaler med en anden
samplingfrekvens end 44,1 kHz modtages.
– Dolby Digital Plus-, Dolby Digital EX-, Dolby
TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-ES Matrix 6.1-,
DTS-HD Master Audio- eller DTS-HD High
Resolution Audio-signaler modtages.
Dual Mono (Valg af sprog til en
digital udsendelse)
x PCM
Når signaler fra DIGITAL IN-jackstikket er
valgt, har PCM-signaler forrang (for at
forebygge afbrydelse, når afspilningen
begynder). Hvis der imidlertid indgår andre
signaler, afhænger det af formatet, om der vil
være nogen lyd. Angiv i dette tilfælde dette
element til "AUTO".
Når signaler fra HDMI IN-jackstikket er valgt,
udsendes der kun PCM-signaler fra det
tilsluttede apparat. Indstil dette element til
"AUTO", når signaler i dette format modtages.
x AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling mellem
Dolby Digital, DTS eller PCM.
Bemærk
Selv når "Decode Priority" er indstillet til "PCM",
kan lyden blive afbrudt, når afspilningen begynder,
på grund af signaler på den CD, der afspilles.
Night Mode
Gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter. Hvis du ser en
film sent om aftenen, vil du med denne
funktion kunne høre dialogen tydeligt, selv
ved lav lydstyrke.
x OFF
x ON
126DK
Video-indstillinger
Laver indstillinger for video.
Resolution (Ændring af videosignaler)
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning.
x 480i/576i
x DIRECT
x 720p
x 480p/576p
Gør det muligt at udsende analoge
videoindgangssignaler uden konvertering.
x 1080i
x 1080p
x AUTO
"Resolution"menuindstilling
Udgang fra
HDMI OUTjackstik
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
MONITOR VIDEO
OUT-jackstik
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
–
a
–
VIDEO IN-jackstik
–
–
a
Indgang fra
DIRECT
AUTO
(oprindelig
indstilling)
480i/576i
720p, 1080i
1080p
zb)
zb)
zb)
z
za)
VIDEO IN-jackstik
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
zc)
z
z
VIDEO IN-jackstik
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z
z
–
VIDEO IN-jackstik
z
z
a
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z
zd)
–
VIDEO IN-jackstik
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z
a
–
VIDEO IN-jackstik
z
–
a
Justering af Indstillinger
480p/576p
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
b)
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
a : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
a)
Opløsningen indstilles automatisk, afhængigt af
den tilsluttede skærm.
b)
Når tv'et er forbundet til andre jackstik end HDMIjackstikkene, udsendes der 480i/576i-signaler, når
"Resolution" er indstillet til "AUTO".
c)
der udsendes 480p/576p-signaler, selvom 480i/
576i er indstillet.
d)
Videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes
ud baseret på indstillingsmenuen. Videosignaler
med copyright-beskyttelse sendes ud som 480p.
fortsættes
127DK
Bemærk
• Hvis du vælger en opløsning, som det tilsluttede tv
ikke understøtter, i "Resolution"-menuen, kan
billederne fra tv'et ikke udsendes korrekt.
• Udgangen for konverteret HDMI-billede
understøtter ikke x.v.Color (x.v.Colour) Deep
Color (Deep Colour) og 3D.
• Videosignaler udsendes ikke fra COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT eller MONITOR
VIDEO OUT-jackstikkene, når skærmen osv. er
forbundet til HDMI OUT-jackstikkene.
Zone Resolution
x 720p
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning i zone 2.
x 1080i
x 480i/576i
x 480p/576p
"Zone
Resolution"menuindstilling
Udgang fra
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
ZONE 2 VIDEO
OUT-jackstik
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z
z
VIDEO IN-jackstik
z
z
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z
–
VIDEO IN-jackstik
z
–
COMPONENT VIDEO
IN-jackstik
z*
–
VIDEO IN-jackstik
z*
–
Indgangssignaler
480i/576i
(oprindelig
indstilling)
480p/576p
720p, 1080i
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
* Videosignaler uden copyright-beskyttelse
udsendes på baggrund af indstillingsmenuen.
Videosignaler med copyright-beskyttelse sendes
ud som 480p.
128DK
x OFF
HDMI-indstillinger
Foretager de nødvendige indstillinger for
apparater, der er tilsluttet HDMI-jackstikkene.
Control for HDMI
Gør det muligt at tænde eller slukke for de
apparater, der er tilsluttet HDMI-jackstikket
ved hjælp af et HDMI-kabel.
x OFF
x ON
Bemærk
Når "Control for HDMI" er indstillet til "ON",
ændres "Audio Out" muligvis automatisk.
Pass Through
Gør det muligt at udsende HDMI-signaler til
tv'et, selv om receiveren er i standbytilstand.
Vi henviser til "Udsendelse af HDMI-signaler,
selv om receiveren er i standbytilstand (Pass
Through)" (side 104) angående detaljer.
x ON
Bemærk
• Det tager et stykke tid at udsende lyden, efter der er
blevet udført en afspilningsfunktion på det
tilsluttede apparat (f.eks. ved tryk på PLAYknappen, STOP-knappen, PAUSE-knappen),
hvilket skyldes begrænsninger i H.A.T.S.systemet. Tidsforskydningen afhænger af
lydkilden. Denne funktion har muligvis ingen
virkning afhængigt af apparatet og lydkilden, selv
hvis du indstiller det til ON.
• Apparaterne, som er forbundet til HDMIjackstikket, skal understøtte H.A.T.S.-funktionen.
• Når "Audio Out" er indstillet til "TV+AMP",
virker H.A.T.S.-funktionen muligvis ikke,
afhængigt af det tilsluttede apparat eller apparatets
tilstand. Vælg i dette tilfælde "AMP" for "Audio
Out".
• Denne receivers H.A.T.S.-funktion fungerer, når
der er tilsluttet en Sony SCD-XA5400ES til
receiveren.
Funktion til streaming af
oplysninger om H.A.T.S. er
tilgængelig
Lydindgangssignal Samplingfrekvens
x ON
Lineær PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Bemærk
Når "Control for HDMI" er indstillet til "OFF", kan
du ikke indstille "Pass Through".
H.A.T.S.
Gør det muligt at tænde eller slukke for
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System)-funktionen. Når
H.A.T.S.-funktionen er slået til, forbedres
lydkvaliteten, fordi der ikke er
overførselsflimmer (tidsforskydninger ved
læsning af signaler) ved udsendelse af digitale
lydsignaler.
Audio Out
Gør det muligt at indstille HDMIlydudgangssignaler fra afspilningsapparatet,
som er tilsluttet receiveren via en HDMIforbindelse.
x TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og
de højttalere, som er tilsluttet receiveren.
fortsættes
129DK
Justering af Indstillinger
x OFF
Lineær PCM 2 kanaler 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Bemærk
x OFF
• Afspilningsenhedens lydkvalitet afhænger af tv'ets
lydkvalitet, f.eks. antal lydkanaler,
samplingfrekvens osv. Hvis tv'et har
stereohøjttalere, er lydudgangen fra receiveren
også i stereo ligesom på tv'et, også selvom du
afspiller en multikanalkilde.
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor osv.), er det ikke sikkert, at der kommer
lyd fra receiveren. Vælg i dette tilfælde "AMP".
• Når du vælger den indgang, som du har tildelt
HDMI-indgangen, sendes der ikke lyd ud fra
fjernsynet.
Aktiverer ikke bundpasfilteret.
x AMP
HDMI-lydsignalerne fra afspilningsapparatet
sendes kun ud til de højttalere, som er tilsluttet
receiveren. Multikanallyden kan afspilles, som
den er.
Bemærk
Der kommer ingen lydsignaler fra fjernsynets
højttalere, når "Audio Out" er indstillet til "AMP".
Subwoofer Level
Gør det muligt at indstille subwoofer-niveauet
til 0 dB eller +10 dB, når der indgår PCMsignaler via en HDMI-forbindelse. Du kan
sætte niveauet for hver HDMI-indgang
uafhængigt af hinanden.
x 0 dB
x AUTO
Indstiller automatisk niveauet til 0 dB eller
+10 dB, afhængigt af lydstreamingen.
x +10 dB
Subwoofer LPF
Gør det muligt at tænde eller slukke for
subwooferens bundpasfilter. Bundpasfilteret
virker, når der modtages PCM-signaler via en
HDMI-forbindelse. Slå funktionen til, hvis du
tilslutter en subwoofer uden
delefrekvensfunktionen.
130DK
x ON
Aktiverer altid bundpasfilteret med en
grænsefrekvens på 120 Hz.
Video Direct
Gør det muligt at udsende
videoindgangssignaler fra HDMI INjackstikket direkte til HDMI OUT-jackstikket.
x OFF
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes gennem en videoprocessor.
x ON
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes direkte.
Bemærk
Indstil "Video Direct" til "ON" for at modtage
AdobeRGB eller AdobeYCC601-signaler.
Network-indstillinger
Indstillingsskærmbilledet for IP-adressen
vises på tv-skærmen.
4 Vælg IP-adressen.
Laver indstillingerne til netværket .
Network Setup
Gør det muligt at foretage
netværksindstillinger.
Sådan kontrolleres
netværksindstillingerne
1 Vælg "Network Setup", og tryk dernæst
på
.
2 Vælg "Network Information", og tryk
dernæst på
.
Receiverens oplysninger om
netværksindstillingerne vises på
tv-skærmen.
Sådan konfigureres
netværksindstillingerne
automatisk
1 Vælg "Network Setup", og tryk dernæst
på
.
2 Vælg "Internet Setup", og tryk dernæst
.
og tryk dernæst på
.
"Success! The receiver is now connected to
network." vises på tv-skærmen.
for at vælge "Finish".
Sådan indstilles IP-adressen
manuelt
1 Vælg "Network Setup", og tryk dernæst
på
.
2 Vælg "Internet Setup", og tryk dernæst
på
.
3 Vælg "Manual Configuration", og tryk
dernæst på
for at vælge ét
tegn ad gangen og på den måde angive
IP-adressen.
6 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
.
7 Tryk på b for at få vist det næste
skærmbillede.
8 Gentag processen i trin 4-7 for at
angive Subnet Mask, Gateway
address, DNS1 address og DNS2
address.
9 Vælg "Test Connection", og tryk
dernæst på
.
"Success! The receiver is now connected to
network." vises på tv-skærmen.
10Tryk på
for at vælge "Finish".
Sådan indstilles proxyserveren
manuelt
1 Vælg "Network Setup", og tryk dernæst
på
.
2 Vælg "Proxy Setup", og tryk dernæst
3 Vælg "Connect Automatically (DHCP)",
4 Tryk på
5 Tryk på V/v/B/b og
.
på
.
3 Vælg "Enable", og tryk dernæst på
.
4 Tryk på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
5 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge et
tegn ét ad gangen for at angive
proxyserver-adressen.
6 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
.
7 Tryk på b for at vælge Port-feltet, og
tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
fortsættes
131DK
Justering af Indstillinger
på
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
8 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge et
tegn ét ad gangen for at angive
portnummeret.
9 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
2
Vælg den controller, du vil give
tilladelse til at betjene
receiveren på listen, og tryk
dernæst på
for at markere
feltet.
.
10Tryk på b.
11Vælg "Finish", og tryk dernæst på
Når du markerer feltet "Auto
Permission", kontrolleres alle de
registrerede controllere automatisk.
.
Server Function
Gør det muligt at aktivere receiverens
serverfunktion.
x OFF
3
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
Sådan annulleres
konfigurationen
Vælg "Cancel", og tryk dernæst på
i trin 3.
x ON
External Control
Gør det muligt at tænde eller slukke for
funktionen, som gør det muligt at betjene
receiveren fra eksterne kontrolenheder på
hjemmenetværket.
Sådan fjernes registrerede
controllere fra listen
1 Vælg den controller, du vil fjerne fra
listen, og tryk dernæst på
markere feltet.
for at
2 Vælg "Remove All", og tryk dernæst på
.
x OFF
x ON
Bemærk
Tip
Der står op til 10 netværkscontrollere på listen, som
har forsøgt at få adgang til receiveren, og hver enkelt
af dem kan betjene receiveren.
Hvis du indstiller "Controllers", skal du indstille
"External Control" til "ON".
Device Name
Controllers
Gør det muligt at indstille tilgængeligheden af
betjeningshandlinger for netværkscontrollere,
der tidligere har forsøgt at få adgang til
receiveren på hjemmenetværket.
1
Vælg "Controllers", og tryk
dernæst på
.
Indstillingsskærmbilledet for Controllers
vises på tv-skærmen.
Gør det muligt at tildele et enhedsnavn til
receiveren på op til 20 tegn, der vises som
værende på hjemmenetværket.
Sådan tildeler du et enhedsnavn
1 Vælg "Device Name", og tryk dernæst
på
.
2 Tryk på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
3 Tryk på V/v/B/b og
for at indtaste
enhedsnavnet ét tegn ad gangen.
132DK
4 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
.
Når indstillingen træder i kraft på
receiveren, genstarter receiveren
automatisk.
Tip
Enhedens standardnavn er "STR-DA5600ES".
Rhapsody Account
Gør det muligt at angive Rhapsody Account,
så du kan lytte til internetradiotjenesten
Rhapsody. Se "Indstilling af en konto"
(side 87) for at få flere oplysninger. Rhapsody
er kun tilgængelig i USA.
Quick Clickindstillinger
Du kan foretage indstillinger for at kunne
betjene apparater, som er forbundet til
receiveren med fjernbetjeningen på skærmen.
Se "Betjening af hvert enkelt apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick
Click)" (side 142) for at få flere oplysninger
om fjernbetjeningen på skærmen.
Source Component
Vælger det kildeapparat, som skal betjenes.
Network Standby
Gør det muligt at tænde eller slukke for
funktionen, som aktiverer de kontakt-hubs,
som sidder bag på receiveren og gør det muligt
at tænde eller slukke for funktionen til
betjening af receiveren, mens receiveren er i
standbytilstand.
x OFF
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
bruges med de apparater, der er tilsluttet
receiveren.
x Learn Mode
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære koder.
x Reset
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Netværksfunktionen slukkes, når receiveren er
i standbytilstand.
Netværksfunktionen fungerer også, når
receiveren er i standbytilstand.
Derudover reduceres opstartstiden for
netværksfunktionen, efter der er blevet tændt
for receiveren.
Bemærk
Receiverens serverfunktion virker, når receiveren er
i standbytilstand, selv når "Network Standby" er
indstillet til "OFF".
Vælger det almindelige apparat såsom et tv, en
projektor eller lys, som skal betjenes.
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
anvendes med de almindelige apparater såsom
tv, projektor og lys, som er tilsluttet din receiver.
x Learn Mode
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære koder.
x Reset
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Macro
Konfigurerer adskillige kommandoer i
rækkefølge som en enkelt kommando.
133DK
Justering af Indstillinger
Common Component
x ON
System-indstillinger
Settings Lock
Gør det muligt at låse receiverens indstillinger.
Brugertilpasser receiverens indstillinger.
x ON
RS232C Control
Gør det muligt at slå kontroltilstanden for
vedligeholdelse og servicering til og fra.
Du kan kun aktivere denne funktion via
indstillingsmenuen. Når du deaktiverer denne
funktion, skal du følge følgende
fremgangsmåde.
?/1
x OFF
MUSIC
HDMI IN
x ON
Language
Vælger sproget for meddelelserne på
skærmen.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Gør det muligt at tænde eller slukke for
funktionen, som automatisk skifter fra
hovedzonen til standbytilstand, når receiveren
ikke betjenes, eller når receiveren ikke
modtager noget signal.
x OFF
Skifter ikke til standbytilstand.
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Mens MUSIC og HDMI IN holdes
nede, skal du trykke på ?/1 for
at tænde for receiveren.
Software Version
Du kan kontrollere softwareversionen på
receiverens system, og du kan også opdatere
receiverens software.
Du kan opdatere receiverens software ved
hjælp af Setup Manager-programmet, som
findes på den CD-ROM, der følger med
receiveren. Vi henviser til "Opdatering af
receiverens software ved hjælp af Setup
Manager" (side 92) angående detaljer.
x ON
Skifter til standbytilstand efter ca. 30 minutter.
Bemærk
Denne funktion fungerer ikke, når "Server",
"Rhapsody", "SHOUTcast", "FM", "AM",
"SIRIUS" eller multikanalindgangen er valgt.
134DK
Sådan opdateres receiveren
ved hjælp af menuen
1 Vælg "Software Version", og tryk
dernæst på
.
Den aktuelle softwareversion vises på tvskærmen.
2 Vælg "Update via Internet", og tryk
Betjening uden
tilslutning af et tv
dernæst på
.
Den aktuelle og den seneste
softwareversion vises på tv-skærmen.
3 Tryk på
for at vælge "Update".
Der vises et bekræftelsesskærmbillede på
tv-skærmen.
4 Vælg "Start", og tryk dernæst på
Du kan betjene receiveren via receiverens
display-vindue, selv hvis tv'et ikke er tilsluttet
receiveren.
.
Opdatering af receiveren starter.
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren på forsiden blinker under
opdateringen.
Når opdateringen er fuldført, genstartes
receiveren automatisk.
GUI
MODE
V/v/b,
Bemærk
• I de følgende tilfælde vises en meddelelse på
tv-skærmen, og opdateringen af receiveren udføres
ikke.
– Når alle versioner er den seneste.
– Når receiveren ikke kan hente data, f.eks. når
netværket ikke er konfigureret, eller når serveren
er nede osv.
• Slå ikke receiveren fra eller frakobl netværkskablet
under opdatering af softwaren. Dette kan medføre
fejl.
• Det kan tage 50 minutter, før softwareopdateringen
er gennemført.
RETURN/
EXIT O
MENU
Sådan bruges menuen i displayvinduet
1
2
Tænd for receiveren.
Tryk på MENU.
Menuen vises i receiverens displayvindue.
Eksempel: Når du vælger "SPEAKER
SETTINGS"
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
fortsættes
135DK
Justering af Indstillinger
Hvis "GUI MODE" vises i receiverens
display-vindue, når du trykker på MENU,
DISPLAY, eller V/v, skal du trykke på GUI
MODE for at skifte menuens visningstilstand
til "DISPLAY MODE". (Efter "GUI MODE
OFF" er kommet frem i receiverens displayvindue, skifter receiveren til "DISPLAY
MODE".)
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge et menupunkt, og tryk
dernæst på
.
Parameteren vises i klammer.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Parameteren indtastes, og klammerne
forsvinder fra displayet.
Tip
Tryk på RETURN/EXIT O for at vende tilbage til
den foregående skærm.
136DK
Menuliste (i display-vinduet)
De følgende muligheder er tilgængelige i hver menu.
"xx…" i tabellen står for parameteren for hvert element.
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
AUTO
AUTO CAL START?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH:OUT, IN
DIST.INFO
[xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
LEV.INFO
[xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? [xxxx]
YES, NO
YES
CANCEL
FULL
FLAT
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
AUTO
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
L/R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
ALL
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
NAME IN ? [xxxxxxxx]
* "USER REF" vises kun, hvis du justerer frekvensen med Setup Manager-programmet.
fortsættes
137DK
Justering af Indstillinger
CAL TYPE [xxxxxxxxx] FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, USER REF*, OFF
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L til RH (AUTO), L til RH (FIX)
OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
138DK
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
SPEAKER
SETTINGS
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 til 2/0 (28 mønstre)
3/4.1
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
OFF
1,0 til 10,0 (m) (1 cm trin)
3m
meter, feet
feet*
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH
[xxxxxxxxx]
SUBWOOFER
[xxxxxxxxx]
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
FH CROSSOVER** [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
SUR SETTINGS EFFECT TYPE [xxxxxxx]
HEIGHT GAIN [xxxx]
Justering af Indstillinger
DISTANCE UNIT [xxxxx]
8 ohm, 4 ohm
8 ohm
DYNAMISK, TEATER, STUDIO
TEATER
HIGH, MID, LOW
MID
* meter for europæisk model
** Du kan ikke vælge denne indstilling, når højttaleren er indstillet til "LARGE".
fortsættes
139DK
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
EQ SETTINGS
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
MULTIZONE
SETTINGS
TUNER
SETTINGS
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB til +10 dB (0,5 dB trin)
0 dB
P.VOL. MAIN [xxx.xdb]
OFF, –∞, –92,0 dB til +23,0 dB (0,5 dB OFF
trin)
P.VOL. ZONE2 [xxxdb]
OFF, –∞, –92 dB til +23 dB (1 dB trin)
OFF
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx] FIXED, VARIABLE
VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
AUDIO
SETTINGS
D.L.L. [xxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
AUTO1
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 ms til 1200 ms (10 ms trin)
0 ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
ON, OFF
OFF
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
VIDEO
SETTINGS
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* Kun USA/canadisk model
140DK
480/576i
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
HDMI
SETTINGS
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
OFF
SYSTEM
SETTINGS
PASS THROUGH [xxxx]
ON, OFF
OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ON
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
AUTO
SW LPF [xxx]
ON, OFF
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
ON, OFF
OFF
ON, OFF
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
RS232C CONTROL [xxx]
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
ON
VERSION [x.xxx]
–
–
UPDATE(PC) [xxxxxx]
PERMIT, DENY
DENY
Sådan ændres displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
1 Vælg det input, som du vil kontrollere
informationer fra.
2 Tryk gentagne gange på DISPLAY.
* Streamingoplysninger vises muligvis ikke.
1)
Disse oplysninger vises også for ikke-RDSFM-stationer.
2)
Type af program, der udsendes
3)
Tekstmeddelelser, som sendes af RDSstationen.
Når du lytter til FM- og AM-radio
Stationsnavn t Frekvens t
Lydfelttype...
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du
har tildelt et til indgangen eller den faste
station. Indeksnavnet kommer ikke frem,
når der kun er indtastet tomme mellemrum.
Ved indstilling af en kanal fra SIRIUS (kun
USA/canadisk model)
Kanalnavn t Kanalnummer t Kategori
t Kunstnernavn t Sangtitel t
Komponistnavn t Signalstyrke t
Lydfelttype
141DK
Justering af Indstillinger
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter
displayet som vist herunder.
Valgte indgange t Lydfelttype t
Streamingoplysninger* t Angivet
indgangsnavn ...
Ved modtagelse af RDS-udsendelser (kun
europæisk model)
PS (navn på Program Service)1),
Forudindstillet navn, Bånd eller
Forudindstillet nummer t Frekvens, bånd
og forudindstillet nummer t PTY
(Program Type) indikation2) t RT (Radio
Text) indikation3) t CT (Clock Time) t
Lydfelttype
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på
skærmen (Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er tilsluttet
receiveren via fjernbetjeningen på skærmen (Quick
Click)
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet receiveren, en projektor og lyskontrolenheden via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
Fjernbetjening på skærmen (Quick Click)
IR Blaster
Almindelige apparater
Projektor
Kildeapparater
142DK
tv
Lys
Vælg " Input" i menuen, og
tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg det ønskede apparat, og
tryk dernæst på
.
3
4
Tryk på QUICK CLICK.
Brug af Quick Click
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren, et tv, en projektor eller lys via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
MENU
Vælg de relevante knapper på
fjernbetjeningen på skærmen
for at bruge funktionen, som
står i tabellen nedenfor, og tryk
derefter på
.
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
Tabel over knapper, som bruges til at betjene hvert apparat (Quick
Click)
Se "Betjening af apparaterne, som er tilsluttet receiveren" (side 144) for at få flere oplysninger om
knapperne på fjernbetjeningen på skærmen.
Kategori
tv
Video PROJEKTOR
DVD
BD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
BÅND
DVR
LYS
Knap
1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
10 key
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (•)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b/Menu/
/Exit/Return
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Farveknapper
(Rød/blå/grøn/gul)
z
–
z
z
–
–
–
–
z
–
z
–
Scene 1-16
z
All On/Off
z
On/Off
z
Raise/Lower
z
fortsættes
143DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
1
Kategori
tv
Video PROJEKTOR
DVD
BD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
BÅND
DVR
LYS
Knap
Light Off
z
Toggle
z
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren via funktionerne "Menu" og
"10 key" i Quick Click.
Den følgende forklaring giver eksempler på
almindelig betjening. Apparatet kan fungere
anderledes eller måske slet ikke fungere.
Fanen Menu
Knap
Funktion
C V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
D Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
E N, z
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at gå til næste/forrige
spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G Return (Exit) Vælg for at vende tilbage til den
forrige menu eller for at gå ud af
menuen.
H Top Menu
(Guide)
Vælg for at få vist
hovedmenuen for DVDafspilleren eller Blu-ray Discafspilleren osv. eller for at få
vist programguiden for et tv, en
satellittuner eller
harddiskoptager osv.
I Farveknapper Vælg, når du betjener en DVD(Rød/blå/
afspiller/-optager, Blu-ray
grøn/gul)
Disc-afspiller eller en
kabelboks.
Knap
Funktion
A1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
J Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
B Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
K Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
144DK
Fanen 10 key
Funktion
E N, z
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at gå til næste/forrige
spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G Farveknapper Vælg, når du betjener en DVD(Rød/blå/
afspilller/-optager, Blu-ray
grøn/gul)
Disc-afspiller eller en
kabelboks.
Knap
Funktion
A1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
B 10 key
Vælg for at
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre på tv'et,
satellittuneren eller
videobåndoptageren.
C +10 (.)
Vælg for at
– vælge spornumre over 10 i
CD-afspilleren, DVDafspilleren, Blu-ray Discafspilleren eller MDafspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på
tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
D Ent
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
H Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
I Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
fortsættes
145DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Knap
Betjening af tv, projektor eller
lys
For at betjene tv'et skal du
vælge ( ) på fanen Common.
Knap
Funktion
G Guide
Vælg for at få vist
programguiden for tv'et,
satellittuneren,
harddiskoptageren osv.
H Farveknapper Vælg, når du betjener en DVD(Rød/blå/
afspilller/-optager, Blu-ray
grøn/gul)
Disc-afspiller eller en
kabelboks.
For at betjene projektoren skal
du vælge (
) i fanen Common.
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
B1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
D V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
E Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
F Exit
Vælg for at forlade menuen.
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
B 1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
D V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
fortsættes
146DK
Funktion
Knap
Funktion
E Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
G Raise
Vælg for at skrue op for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
F Exit
Vælg for at forlade menuen.
H On
G Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
Vælg for at tænde for en enkelt
lyskilde.
I All On
Vælg for at skrue alle lyskilder
op til højeste lysstyrke.
J Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
For at betjene lyset skal du
vælge ( ) i fanen Common.
* En lyskontrolenhed er et apparat, som kan justere
lysstyrken for to eller flere lyskilder ved ét tryk.
Tal med din forhandler om installation af en
lyskontrolenhed.
Sådan får du fjernbetjeningen
på skærmen til at forsvinde
Tryk på QUICK CLICK eller RETURN/EXIT
O.
Knap
Funktion
A Light Off
Vælg for at slukke for
lyskontrolenheden.*
B Scene 1~16 Vælg for at vælge et
forudindstillet lysmønster.
C All Off
Vælg for at skrue lysstyrken for
alle lyskilder ned til laveste
niveau (slukke for lyset).
D Off
Vælg for at slukke for en enkelt
lyskilde.
E Lower
Vælg for at skrue ned for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
F Toggle
Vælg for at skifte et
forudindstillet lysmønster.
147DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Knap
Sådan indstiller du det
almindelige apparat
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
Indstilling at apparater,
som betjenes af
fjernbetjeningen på
skærmen
eller b.
dernæst på
2 Vælg "Quick Click", og tryk dernæst på
eller b.
3 Vælg "Common Component", og tryk
dernæst på
.
4 Vælg den type apparat, du vil
konfigurere, og tryk dernæst på
.
5 Vælg "Preset Mode", og tryk dernæst
på
V/v/B/b,
.
6 Vælg det apparat, du vil konfigurere, og
tryk dernæst på
.
7 Vælg fabrikat, og tryk på
MENU
.
8 Vælg koden, og tryk dernæst på
.
Hvis du vil udføre en test, skal du vælge
"Menu" eller "Power" på tv-skærmen.
Hvis du valgte "TV" på trin 6, vises
"Menu". Ellers vises "Power".
Sådan indstiller du
kildeapparatet
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
eller b.
dernæst på
2 Vælg "Quick Click", og tryk dernæst på
9 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
eller b.
3 Vælg "Source Component", og tryk
dernæst på
.
4 Vælg input (inklusive et tv) for det
apparat, du vil indstille, og tryk derefter
på
.
5 Vælg "Preset Mode", og tryk dernæst
på
(Makroafspilning)
.
6 Vælg den type apparat, du vil
konfigurere, og tryk dernæst på
7 Vælg fabrikat, og tryk på
Du kan nemt anvende makrofunktionen med
Quick Click.
.
.
8 Vælg koden, og tryk dernæst på
.
Hvis du vil udføre en test, skal du vælge
"Play" på tv-skærmen.
9 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
148DK
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge med Quick
Click
.
.
10 Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
QUICK
CLICK
Annullering af programmering
V/v/b,
Vælg "Cancel", og tryk dernæst på
OPTIONS
MENU
1
Vælg " Settings", og tryk
dernæst på
eller b.
2
Vælg "Quick Click", og tryk
dernæst på
eller b.
3
Vælg "Macro", og tryk dernæst
på
.
4
Vælg nummeret på den makro,
som du vil programmere en
række handlinger for, og tryk
derefter på
.
5
Vælg det trin, du vil
konfigurere, og tryk dernæst på
.
6
Vælg den ønskede apparattype
eller "- Wait -", og tryk dernæst
på b.
7
Start af makroafspilning
1
Tryk på QUICK CLICK.
Fjernbetjeningen på skærmen vises på tvskærmen.
2
Vælg MACRO på
fjernbetjeningen på skærmen.
Makrolisten kommer frem på tvskærmen.
3
Vælg det ønskede
makronummer.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt.
Sådan indtastes navnet på en
makro
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
dernæst på
Hvis du vælger "- Wait -", skal du gå til
trin 8.
.
eller b.
2 Vælg "Quick Click", og tryk dernæst på
eller b.
3 Vælg "Macro", og tryk dernæst på
.
4 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
Vælg tasten, og tryk dernæst på
b.
5 Vælg "Name Input", og tryk dernæst på
8
Vælg det ønskede tidsrum, og
tryk derefter på
.
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
9
Gentag trin 6 til 8, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
6 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
7 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
.
Det indtastede navn registreres.
fortsættes
149DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Indstillingsprocessen er fuldført.
Annullering af navneindtastning
Vælg "Cancel", og tryk dernæst på
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
2
Vælg "Quick Click", og tryk
dernæst på
eller b.
3
Vælg "Source Component"
eller "Common Component",
tryk dernæst på
.
4
Vælg det ønskede apparat, og
tryk dernæst på
.
5
Vælg "Learn Mode", og tryk
dernæst på
.
6
Vælg det kodenummer, som du
vil gemme som den nye
kommando, og tryk derefter på
.
7
Bliv ved med at trykke på den
tilsvarende knap på
fjernbetjeningen til det apparat,
som skal programmeres, mens
du retter fjernbetjeningen mod
receiverens
fjernbetjeningssensor, indtil
"Complete" vises på tvskærmen.
.
Sletning af en programmeret
makro
1 Vælg " Settings" i menuen, og tryk
eller b.
dernæst på
2 Vælg "Quick Click", og tryk dernæst på
eller b.
3 Vælg "Macro", og tryk dernæst på
.
4 Vælg det ønskede makronummer, og
tryk dernæst på
.
5 Vælg det ønskede trin, og tryk dernæst
på
.
6 Vælg "–" som apparatnavn, og tryk
dernæst på
.
7 Gentag trin 5 og 6 for at slette den
gemte makro.
8 Vælg "Finish", og tryk dernæst på
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i Quick
Click
.
Fjernbetjeningssensor
Omkring 5 cm - 10 cm
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
MENU
150DK
"Test" vælges automatisk efter nogle få
sekunder, når registreringen af en ny kode
er afsluttet.
8
Vælg "Quick Click", og tryk
dernæst på
eller b.
3
Vælg "Source Component"
eller "Common Component",
tryk dernæst på
.
Vælg "Finish", og tryk dernæst
på
.
4
Vælg det ønskede apparat, og
tryk dernæst på
.
5
Vælg "Reset", og tryk dernæst
på
.
.
Bemærk
Displayvinduet slukkes, mens receiveren registrerer
den nye kode.
Sådan anvendes en kommando,
som er indlært
1 Vælg " Input" i menuen, og tryk
Bekræftelsesmeddelelsen kommer frem
på tv-skærmen.
6
eller b.
dernæst på
Hele indholdet i den valgte indgang
(f.eks. alle de programmerede data)
slettes.
2 Vælg det ønskede apparat, og tryk
dernæst på
.
3 Tryk på QUICK CLICK.
4 Vælg den knap på fjernbetjeningen på
skærmen, som blev brugt til at indlære
den funktion, og tryk så på
.
Nulstilling af
fjernbetjeningskoden for
Quick Click
Vælg "Yes", og tryk dernæst på
.
7
Gentag trin 4 til 6 for at slette
alle programmerede data.
Bemærk
Selve makroen slettes ikke. Der dannes en
standardkode, når du har indstillet en forudindstillet
kode eller en indlært kode i makrotrinnet.
V/v/b,
MENU
1
Vælg " Settings" i menuen,
og tryk dernæst på
eller b.
151DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
9
2
Driftstesten af den programmerede kode
påbegyndes.
Gå videre til trin 9, hvis du ikke ønsker at
udføre driftstesten.
Tryk på
Når du ændrer indstillingerne for
fjernbetjeningen i henhold til de apparater, du
anvender, kan du betjene apparater af et andet
mærke end Sony og andre Sony-apparater,
som fjernbetjeningen før ikke kunne betjene
(side 153).
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
Du kan betjene Sony-apparater eller apparater
af et andet mærke end Sony med den
multifunktionsfjernbetjening, som leveres
sammen med receiveren.
Fjernbetjeningen er fra fabrikken indstillet til
at betjene Sony-apparater.
1
Tryk på den inputknap, som
tilsvarer det tilsluttede apparat,
som du vil betjene.
2
Tryk på de relevante knapper
for at anvende funktionen, som
står i tabellen nedenfor.
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
Tabel over knapper, som bruges til at betjene hvert apparat
Knap
Apparat tv Video DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS
Digital Kassette- DATCDe)
afspiller, Disc- optager
afspiller, CATVsatellit/
bånd- afspiller afspiller,
terminal
DVD-/ afspiller
LDMDantennereceiver optager
e)
f)
afspiller
afspiller
A/B
videocombo
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
GUIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
ENTER
z
Tekstf)
z
Farveknapper
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
152DK
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DIGITAL
MEDIA
PORTapparat
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Knap
Apparat tv Video DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS
Digital Kassette- DATCDe)
afspiller, Disc- optager
afspiller, CATVsatellit/
bånd- afspiller afspiller,
DVD-/ afspiller
LDterminal
MDantennereceiver optager
e)
f)
videocombo
afspiller
afspiller
A/B
zc)
DISC SKIP
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
a)
b)
c)
d)
e)
f)
z
z
z
z
Kun LD-afspiller
Kun kassettebåndoptager B
Kun DVD
Kun video-CD
Kun USA/canadisk model
Kun europæisk model
Programmering af
fjernbetjeningen
Det er muligt at brugertilpasse
fjernbetjeningen, så den kan bruges med de
apparater, der er sluttet til receiveren. Det er
endog muligt at programmere
fjernbetjeningen til at betjene apparater af et
andet mærke end Sony og også Sonyapparater, som fjernbetjeningen normalt ikke
er i stand til at betjene.
Nedenstående fremgangsmåde er et eksempel,
hvor en videobåndoptager af et andet mærke
end Sony er sluttet til VIDEO 2 INjackstikkene på receiveren.
AV ?/1
RM SET
UP
TV
SHIFT
Inputknapper
Talknapper
ENTER
1
Tryk på AV ?/1, mens du trykker
på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker.
2
Mens RM SET UP-knappen
blinker, skal du trykke på
inputknappen (inklusive TVknappen) for det apparat, du vil
betjene.
Hvis du for eksempel vil betjene en
videobåndoptager, som er sluttet til
fortsættes
153DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
z
N, X, x
z
zd)
DIGITAL
MEDIA
PORTapparat
VIDEO 2 IN-jackstikket, skal du trykke
på VIDEO 2.
RM SET UP og SHIFT lyser, og
inputknappen blinker.
Hvis du trykker på knappen til et apparat,
som du ikke kan programmere
fjernbetjeningen til, for eksempel
TUNER, PHONO, DMPORT eller
SOURCE osv., bliver knappen RM SET
UP ved med at blinke.
3
Tryk på talknapperne for at
indtaste den numeriske kode
(eller en af koderne, hvis der er
mere end én kode), som
modsvarer apparatet og
fabrikanten af det apparat, du
vil betjene.
Inputknappen begynder at lyse.
Bemærk
Det er kun tallene inden for 500, der er gyldige
som værdi for en fjernbetjeningskode til TVknappen.
4
Tryk på ENTER.
Når talkoderne er blevet bekræftet, vil
RM SET UP-knappen blinke to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringsindstillingen.
Inputknappen slukker også.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under et hvilket som
helst trin.
De talkoder, der modsvarer
apparatet og fabrikanten af
apparatet
Anvend talkoderne i nedenstående oversigt til
at betjene apparater af andet fabrikat end Sony
og også Sony-apparater, som fjernbetjeningen
fra starten ikke kan betjene. Da det
fjernbetjeningssignal, som et apparat
accepterer, er forskelligt, afhængigt af
modellen og apparatets alder, kan der tildeles
mere end en talkode til et apparat. Hvis du ikke
kan programmere din fjernbetjening ved hjælp
af en af koderne, så prøv at anvende andre
koder.
Bemærk
• De numeriske koder er baseret på den sidste nye
information, som er til rådighed for hvert fabrikat.
Der er imidlertid en risiko for, at dit apparat ikke vil
reagere på nogle eller alle koderne.
• Det er ikke sikkert, at alle inputknapperne på denne
fjernbetjening er til rådighed, når den anvendes
med netop dit apparat.
Betjening af en CD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Betjening af en DAT-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
154DK
Kode(r)
203
219
Betjening af en
kassettebåndoptager
Kode(r)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Betjening af en MD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kode(r)
301
302
303
304
Betjening af en HDD-optager
Fabrikant
SONY
Kode(r)
307, 308, 309
Betjening af en Blu-ray Discafspiller
Fabrikant
SONY
PANASONIC
SAMSUNG
LG
Kode(r)
310, 311, 312
335
336
337
Betjening af en DVD/VIDEOCOMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Fabrikant
SONY
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Fabrikant
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Kode(r)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Kode(r)
401, 402, 403
Betjening af et tv
Betjening af en PSX
Betjening af en DVD-afspiller
Kode(r)
411
Betjening af en HDD/DVD
COMBO (optager)
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kode(r)
313, 314, 315
Kode(r)
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Kode(r)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
fortsættes
155DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Fabrikant
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Fabrikant
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode(r)
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Betjening af en LD-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
601, 602, 603
606
Betjening af en video-CDafspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
605
Betjening af en
videobåndoptager
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
156DK
Kode(r)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
Fabrikant
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Hvis en AIWA-videobåndoptager ikke fungerer, selv
hvis du indtaster koden for AIWA, skal du indtaste
koden for Sony i stedet.
Betjening af en satellit-tuner
(boks)
Fabrikant
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
Kode(r)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
Fabrikant
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode(r)
867
873
872
875
869, 870
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode(r)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
(Makroafspilning)
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere kommandoer i rækkefølge
som en enkelt kommando.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister (MACRO
1 og MACRO 2). Du kan specificere op til 20
kommandoer for hver makroliste.
Bemærk
Når du forbereder makroafspilning, skal du skifte
batterierne ud med nye.
RM SET
UP
AMP
Inputknapper
MACRO 1
MACRO 2
fortsættes
157DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af en kabelboks
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
1
Tryk på MACRO 1 eller MACRO
2 i mere end 1 sekund, mens du
trykker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker, og en af
inputknapperne lyser (som
standardindstilling lyser knappen BD).
2
3
Tryk på inputknappen for det
apparat, som du vil
programmere en række
handlinger på.
Tryk på de knapper, du vil
programmere, i den samme
rækkefølge, som du vil have
handlingerne udført.
Du kan programmere bestemte funktioner
via følgende knapper.
Tryk på
Handlinger, som
skal programmeres
Inputknappen i Skifter input.
mere end 1
sekund
MACRO 1 eller Lav et interval på et
MACRO 2
sekund. Tryk gentagne
gange på MACRO 1
eller MACRO 2, hvis du
vil lave et længere
interval.
Den inputknap, som er valgt i trin 2,
blinker to gange, og lyser derefter igen.
4
Gentag trin 2 og 3, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
5
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
programmeringsprocessen.
158DK
Tip
Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange i trin
1, og makroprogrammeringen ikke begynder, skal
batterierne skiftes ud med nye.
Annullering af programmering
Hvis der ikke trykkes på en knap i 60 sekunder,
vil indstillingerne blive annulleret.
De tidligere kommandoer forbliver gyldige.
Start af makroafspilning
1
Tryk på AMP.
Knappen AMP lyser og slukker derefter.
2
Tryk på MACRO 1 eller MACRO
2 for at starte makroen.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt. Mens kommandoerne
sendes, blinker knappen AMP, og
knappen RM SET UP lyser. Når
kommandoerne er blevet sendt, slukkes
knapperne RM SET UP og AMP.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mere end 1 sekund, mens du trykker på
RM SET UP for at fjerne den gemte
makro.
Knappen RM SET UP blinker.
2 Tryk på RM SET UP.
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Selv hvis en fjernbetjening skode ikke er en af
de forudindstillinger, som er gemt i
fjernbetjeningen, er det muligt for
fjernbetjeningen at lære koden ved hjælp af
læringsfunktionen.
1
Knappen RM SET UP begynder at lyse.
2
3
Når du forbereder receiveren til at lære
fjernbetjeningsindstillingerne, skal du skifte
batterierne ud med nye.
SHIFT
Inputknapper
Tryk på inputknappen
(inklusive TV-knappen) for det
apparat, du vil betjene med den
nye kommando.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
Bemærk
THEATER
Tryk på THEATER, mens du
trykker på RM SET UP.
RM SET
UP
?/1
Tryk på den knap, som den nye
kommando skal gemmes på.
For knapper med en stjerne i
illustrationen ovenfor skal du
trykke på SHIFT og derefter på
knappen.
Den inputknap, du har valgt i trin 2, lyser.
(Knappen RM SET UP forbliver tændt.)
TV
4
Knapper,
der
anvendes
til
indlærte
koder*
Ret fjernbetjeningens kodemodtagerdel mod senderen på
den fjernbetjening, der skal
læres fra.
Omkring 5 cm - 10 cm
5
Knapper,
der
anvendes
til
indlærte
koder
Tryk på knappen på den
fjernbetjening, der skal
indlæres fra, for at sende
fjernbetjeningskoden.
Mens receiverens fjernbetjening
modtager signalet, slukker den inputknap,
som er valgt i trin 2.
Knappen RM SET UP blinker to gange,
og læringsprocessen er nu fuldført.
Hvis læringsprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
fortsættes
159DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i
fjernbetjeningen
* Tryk først på SHIFT for at gemme en ny kommando
på en af disse knapper.
6
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
læringsfunktionsprocessen.
Tips
• Når hukommelseskapaciteten for lagring af
fjernbetjeningskoder når en vis grænse, vil
knappen RM SET UP blinke 10 gange, hvorefter
læringsprocessen slutter.
• Hvis knappen RM SET UP blinker fem gange i trin
1, og læringsprocessen ikke begynder, skal
batterierne skiftes ud med nye.
• Hvis du ikke gemmer kommandoen i trin 3, skal du
sikre dig, at du ikke forsøger at gennem en ny
kommando, som tildeles den knap, hvor der
allerede er tildelt en kommando. Hvis der allerede
er tildelt en kommando til knappen, skal du først
slette den kommando, der tidligere er blevet tildelt.
Annullering af indlæringen
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Når du vælger en indlært
indkodning, skal du trykke på den
knap, som anvendes til at indlære
den funktion.
Sletning af den indlærte kode
1 Tryk på THEATER, mens du trykker på
RM SET UP.
2 Tryk på den inputknap, som du vil slette
indstillingen for.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
3 Tryk på ?/1 i mere end 1 sekund.
Inputknappen blinker to gange efter
hinanden.
4 Tryk på knappen, som har fået
kommandoen for at rydde den gemte
indstilling.
Knappen RM SET UP blinker to gange, og
sletteprocessen er nu fuldført.
Hvis sletteprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv at
udføre processen igen fra trin 2.
5 Tryk på RM SET UP for at afslutte
sletningsprocessen.
160DK
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL
1
Hold ?/1 nede, mens du
samtidig trykker på MASTER
VOL – og AV ?/1.
Knappen RM SET UP blinker tre gange.
2
Ryd alle knapper.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
161DK
Om placering
Supplerende oplysninger
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage stikket til
receiveren ud og få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyning
• Kontrollér, inden du begynder at anvende
receiveren, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden, så længe det er sluttet til
en stikkontakt i væggen, selv hvis der er
slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af stikkontakten i
væggen, hvis du ikke agter at anvende den i
et længere tidsrum. Netledningen tages ud af
stikket, ved at man tager fat i selve stikket.
Træk aldrig i ledningen.
• Stikkets ene ben er af sikkerhedshensyn
bredere end det andet og kan kun indføres i
stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan
få stikket helt ind i stikkontakten, skal du
kontakte forhandleren.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis du anvender denne
receiver med høj lydstyrke i længere tid ad
gangen, vil dens overside, sider og underside
blive meget varme. Lad være med at røre ved
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
162DK
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og for at forlænge
receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget oven på
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr såsom et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Om anvendelse
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikkontakten, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål om eller
problemer med din receiver.
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Receiveren slukkes automatisk.
• "Auto Standby" er indstillet til "ON"
(side 134).
• Afbryderautomatikfunktionen fungerer
(side 108).
"
Settings" af GUI vises ikke på
tv-skærmen, eller også skifter
surroundeffekten ikke.
• "Settings Lock" er indstillet til "ON"
(side 134).
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der er valgt, eller kun en meget
svag lyd høres.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at alle højttalerledningerne er
tilsluttet på korrekt vis.
• Kontrollér, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontrollér, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er indstillet til –∞ dB. Prøv
at indstille den til omkring
–40 dB.
• Kontrollér, at SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) ikke er indstillet til OFF (side 45).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lydudkoblingsfunktionen.
• Kontrollér, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontrollér, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
• Indstil INPUT MODE til "AUTO"
(side 105).
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at bekræfte, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontrollér, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonen, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, hvorfra
der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har forbundet både L- og Rjackstikket til et analogt apparat og ikke
blot til L- eller R-jackstikket. Anvend et
mono-stereokabel (medfølger ikke). Der
vil dog ikke komme nogen lyd fra
centerhøjttaleren, når et lydfelt (Pro Logic,
osv.) er valgt. Når centerhøjttaleren ikke er
tilsluttet, kommer lyden kun fra den
venstre/højre fronthøjttaler.
Der er ingen lyd fra analoge 2kanalskilder.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
fortsættes
163DK
Supplerende oplysninger
Generelt
• Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Kontrollér, om Night Mode er aktiveret
(side 108).
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen, og
tænd for receiveren igen.
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 106).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjacktikket).
• Kontrollér INPUT MODE (side 105).
• Kontrollér, at "2ch Analog Direct" ikke
anvendes.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 106).
Kildelyden fra HDMI IN-jackstikket
sendes ikke ud fra en forstærker eller
den tv-højttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontrollér, at apparatet er korrekt sluttet til
HDMI IN-jackstikket for det apparat.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til et High
Speed HDMI-kabel, når du ser billeder
eller lytter til lyd under en 1080p, Deep
Color- eller 3D-transmission.
• Der kommer muligvis ingen lyd fra
receiveren, mens GUI vises på tvskærmen. Tryk på GUI MODE for at slå
"GUI MODE" fra.
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
Auto Calibration-indstillingsmenuen.
Der er kraftig brummen og støj.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et tv og lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
164DK
• Bekræft, at U SIGNAL GNDtilslutningen er jordet (kun hvis en
pladespiller er tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med sprit.
Der er ingen lyd, eller kun en meget
svag lyd høres fra center-/ surround-/
bagsurroundhøjttalerne.
• Kontroller, at højttalerindstillingerne er
rigtige ved hjælp af Auto Calibrationindstillingsmenuen eller "Speaker Pattern"
i Speaker-indstillingsmenuen. Og
kontrollér derefter, at lyden udsendes
korrekt fra alle højttalere ved hjælp af
"Test Tone" i Speaker-indstillingsmenuen.
• Vælg lydfeltet "HD-D.C.S." (side 77).
• Indstil højttalerniveauet (side 118).
• Sørg for, at center-/surroundhøjttaleren
(højttalerne) er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE".
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX-logoer.
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at subwooferen er korrekt og
ordentligt tilsluttet.
• Sørg for, at der er tændt for subwooferen.
• Hvis alle højttalerne er indstillet til
"LARGE" og "Neo:6 Cinema" eller
"Neo:6 Music" er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontrollér, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE/HD-D.C.S. eller MUSIC).
• Lydfelterne fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 88,2 kHz.
• Lydfelterne fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 176,4 kHz.
• "PLII (Music/Movie)", "PLIIx (Music/
Movie)", "PLIIz Height" og "Neo:6
(Music/Cinema)" fungerer ikke, når
højttalermønsteret er indstillet til 2/0 eller
2/0.1.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 34).
• Vælg kildeapparatet med (side 57).
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren lyser ikke blåt.
• Kontrollér, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik, og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontrollér, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanals-formatet.
• Kontrollér, om indstillingen på
afspilningsapparatet er indstillet til
multikanalslyd.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 106).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
• Reguler denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for receiveren, og tilslut dernæst
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på tvskærmen eller skærmen.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren
(side 57).
• Indstil tv'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du opkonverterer et
indgangssignal med denne receiver
(side 32).
• Når du bruger et HDMI-DVIkonverteringskabel til forbindelsen,
udsendes billedet muligvis ikke korrekt.
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Udgangssignalernes opløsning fra
COMPONENT VIDEO OUTjackstikkene understøttes muligvis ikke af
dit tv. I dette tilfælde skal du vælge den
passende opløsning på receiveren
(side 127).
Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, udsendes ikke til
tv'et, er forvrængede eller
beskadigede.
• Udsendelsen af receiverens HDMIvideosignaler skal indstilles til "OFF". I så
fald skal du indstille "HDMI A" eller
"HDMI B" ved hjælp af HDMI OUTPUTknappen (side 104).
• Hvis det kompatible videoformat varierer
mellem de skærme, der er tilsluttet HDMI
OUT A-jackstikket og receiverens HDMI
OUT B-jackstik, virker "HDMI A + B"
muligvis ikke.
fortsættes
165DK
Supplerende oplysninger
Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontrollér, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital eller DTSformat.
• Når DVD-afspilleren osv. sluttes til de
digitale indgangsjackstik på denne
receiver, skal du sikre dig, at indstillingen
for den digitale lydudgang på det
tilsluttede apparat er til rådighed.
• Kontrollér DIGITAL MEDIA PORTadapteren og/eller apparatet for at sikre, at
den understøtter denne receiver.
• Afhængig af det tilsluttede
afspilningsapparat fungerer "HDMI
A + B" måske heller ikke.
• Sørg for, at kablerne er korrekt og
ordentligt tilsluttet apparaterne.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til et High
Speed HDMI-kabel, når du ser billeder
eller lytter til lyd under en 1080p, Deep
Color- eller 3D-transmission.
• Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, kan være forvrængede.
I så fald skal du indstille "Video Direct" til
"ON" i HDMI-indstillingsmenuen.
• Billeder eller lyd fra apparatet, som er
tilsluttet HDMI-jackstikket kan blive
afbrudt, når der skiftes mellem
videosignaler. I så fald skal du indstille
"Video Direct" til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
• Hvis starten af videoen ikke udsendes, når
3D-videoen skiftes, eller hvis 3Dvideoens farver er uanstændige, skal du
indstille "Video Direct" til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
Der vises ikke noget 3D-billede på tv'et.
• Afhængigt af tv'et eller
videokomponenten vises 3D-billeder
muligvis ikke. Kontrollér, hvilke 3Dbilledformater systemet understøtter
(side 171).
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 25).
• Vælg kildeapparatet med (side 57).
GUI kommer ikke frem på tv-skærmen.
• "GUI MODE" kan være slukket. Tryk på
GUI MODE for at tænde "GUI MODE".
• Kontrollér, at tv'et er korrekt tilsluttet.
166DK
Billeder vises, efter den tilhørende lyd
afspilles, når HDMI-indgangen er valgt.
• Afhængigt af apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket eller den afspillede
kilde, kan billeder blive vist senere end
den tilhørende lyd. I så fald skal du
indstille "Video Direct" til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
Tuner
FM-modtagelsen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
en udendørs FM-antenne som vist på
side 166. Hvis receiveren sluttes til en
udendørsantenne, skal den jordforbindes
mod lynnedslag. Jordledningen må ikke
sluttes til et gasrør, da dette kan medføre
en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Hold antennen til satellitradioen væk fra
højttalerledninger og netledningen for at
undgå at opfange støj.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer, eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forudindstil stationerne (side 65).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
RDS fungerer ikke.
• Bekræft, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende tjeneste eller ej.
Hvis den gør det, kan tjenesten være
midlertidigt ude af kraft.
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontrollér HDMI-forbindelsen (side 25).
• Kontrollér, at "Control for HDMI" er
indstillet til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
• Kontrollér, at det tilsluttede apparat
understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Kontrollér indstillingerne for Kontrol til
HDMI på det tilsluttede apparat. Vi
henviser til det tilsluttede apparats
brugsanvisning.
• Hvis du ændrer HDMI-forbindelsen,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
er strømsvigt, skal du gentage forløbet i
Der udsendes ingen lyd fra receiveren
og tv-højttaleren, når funktionen
Kontrol af systemlyd anvendes.
• Kontrollér, at tv'et understøtter funktionen
Kontrol af systemlyd.
• Hvis tv'et ikke har funktionen Kontrol af
systemlyd, skal du stille "Audio Out"indstillingerne i HDMI-indstillingsmenuen
til
– "TV+AMP" hvis du vil have lyd fra tvhøjttaleren og receiveren.
– "AMP" hvis du vil have lyd fra
receiveren.
fortsættes
167DK
Supplerende oplysninger
Systemet kan slet ikke modtage
satellitkanaler.
• Modtageforholdene er ikke gode. Flyt
antennen til et sted, hvor modtagelsen er
god.
• Kontrollér, at du abonnerer på den ønskede
satellitradiotjeneste (side 66).
"Forberedelse til "BRAVIA" Sync"
(side 101).
• Hvis du vælger "HDMI A" eller "HDMI
A + B", efter du har valgt "HDMI B" eller
"OFF", virker funktionen Kontrol til
HDMI muligvis ikke korrekt i en periode.
Det er, fordi apparatet, som er tilsluttet
HDMI OUT A-jackstikket, igen skal
genkende receiveren, som er udsyret med
funktionen Kontrol til HDMI. Hvis
funktionen Kontrol til HDMI ikke virker
korrekt i længere tid, skal du udføre de
trin, der står i "Forberedelse til "BRAVIA"
Sync" (side 101).
• Når du vælger "HDMI B" eller "OFF",
virker funktionen Kontrol til HDMI ikke
korrekt.
• Når "Control for HDMI" er indstillet til
"OFF", fungerer "BRAVIA" Sync ikke
korrekt, selvom der er tilsluttet et apparat
med HDMI IN-jackstikket.
• Typerne og antallet af apparater, som kan
kontrolleres via "BRAVIA" Sync er
begrænset i HDMI CEC-standarden, som
følger.
– Optageapparat (Blu-ray Disc-optager,
DVD-optager osv.): op til 3 apparater
– Afspilningsapparat (Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3
apparater
– Tuner-relateret apparat: op til 4
apparater
– AV-receiver (lydsystem): op til 1
apparat
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor osv.), er det ikke sikkert, at der
kommer lyd fra receiveren. Vælg i dette
tilfælde "AMP".
• Du kan ikke lytte til lyd fra et apparat, som
er tilsluttet receiveren, mens tv er valgt
som indgangssignal på receiveren.
– Når du vil se et program på et apparat,
som er tilsluttet receiveren, skal du
ændre indgangssignalet på receiveren til
HDMI.
– Skift tv-kanal, når du vil se en tvudsendelse.
– Vælg det apparat eller indgangssignal,
du vil se, når du ser et program på
apparatet, som er tilsluttet tv'et.
Se brugsanvisningen til tv'et for at få
oplysninger om denne handling.
• Når du anvender funktionen Kontrol til
HDMI, kan du ikke betjene det tilsluttede
apparat via tv'ets fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede apparat og
tv kan det være nødvendigt at foretage
en opsætning af apparatet og tv'et. Vi
henviser til de brugsanvisninger, som
følger med hvert apparat og tv.
– Ændr indgangssignalet på receiveren til
det HDMI-indgangssignal, som er
tilsluttet apparatet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for, at receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling er
den samme. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 110).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
168DK
• Når du anvender et programmeret apparat,
som ikke er fra Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer ordentligt. Dette
afhænger af modellen og fabrikatet af
apparatet.
Netværk
Kan ikke finde serveren.
• Søg på serveren via funktionen "Server
Search" (side 81).
• Kontrollér følgende:
– Er routeren tændt?
– Hvis der findes en anden enhed imellem
denne enhed og routeren, skal du
kontrollere, at enheden er tændt.
– Er alle kabler forbundet korrekt og
sikkert?
– Passer enhedens indstillinger til
routerens indstillinger (DHCP eller fast
IP-adresse)?
• Hvis du bruger en computer, skal du
kontrollere følgende:
– De indbyggede firewallindstillinger i
computerens styresystem.
– indstillinger for sikkerhedssoftwarens
firewall. Se i din sikkerhedssoftwares
hjælpesektion, hvordan du kontrollerer
sikkerhedssoftwarens firewall
indstillinger,
• Registrer denne enhed med serveren. Se
serverens brugsanvisning for detaljer.
• Vent et øjeblik, og forsøg så at oprette
forbindelse til serveren igen.
Kan ikke finde eller afspille indholdet
på serveren.
• På skærmene " Music", "
Photo" og
"
Video" viser receiveren kun det
indhold, som kan afspilles med receiveren
fra det indhold, som tilbydes af serveren
inden for DLNA-retningslinjerne.
• Indhold, hvor der ikke er en [*] før navnet,
tilbydes af serveren, som det er angivet i
DLNA-retningslinjerne, og det kan
afspilles med receiveren.
Indhold, hvor der er en [*] før navnet,
Kan ikke oprette forbindelse til
receiveren med Setup Managersoftwaren.
• Kører der en antivirussoftware,
firewallsoftware eller et
netværkspakkefilter på din computer?
Deaktiver denne type software
midlertidigt, eller konfigurer
indstillingerne til at acceptere alle
indgående TCP eller UDP-pakker fra
receiveren.
Kan ikke få adgang til receiveren fra
netværkscontrolleren.
• "Server Function" er indstillet til "OFF"
(side 132).
• Kontrollér, at "External Control" er
indstillet til "ON" i Networkindstillingsmenuen.
• Står netværkscontrolleren anført på
indstillingsskærmen Controllers, og er
afkrydsningsfeltet for "Tillad" markeret?
Hvis feltet ikke er markeret, skal du
markere det til "Auto Permission" og
vende tilbage til menuen. Betjen dernæst
receiveren via netværkscontrolleren én
gang, og fjern dernæst markeringen i feltet
for "Auto Permission".
• Er netværkscontrolleren er en
computersoftwarecontroller, og filtreres
softwaren af antivirussoftware eller
firewallsoftware?
Tillad UPnP-kommunikation mellem
software og receiver.
Hvis problemet er et andet end dem, som
beskrives ovenfor, og hvis problemet ikke er
løst efter et stykke ventetid, skal du udføre en
af nedenstående handlinger.
• Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
slukke for receiveren og tænde den igen.
• For at genstarte receiveren skal du holde
?/1 på receiveren nede, indtil indikatoren
over knappen blinker grønt.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets status. Se den følgende
oversigt for at løse problemet. Henvend dig
gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis det
ikke er muligt at løse et problem.
PROTECTOR
Receiverens øverste panel er dækket af et
eller andet. Receiveren slukker automatisk
efter et par sekunders forløb. Fjern
genstanden, som dækker receiverens øverste
panel, og slå strømmen til igen.
SPEAKER SHORTED
Uregelmæssig strøm udsendes til
højttalerne på grund af en kortslutning i
højttalertilslutningen. Receiveren slukker
automatisk efter et par sekunders forløb.
Kontroller højttalernes tilslutning, og tænd
for strømmen igen.
Se andre meddelelser i "Meddelelsesliste efter
automatisk kalibreringsmåling" (side 51),
"DIGITAL MEDIA PORT-meddelelsesliste"
(side 61) og "Meddelelsesliste" (side 72).
fortsættes
169DK
Supplerende oplysninger
tilbydes af serveren, som det ikke er
angivet i DLNA-retningslinjerne, og det
kan afspilles med receiveren.
• Der kan være indhold, som ikke er vist,
selvom det kan afspilles med receiveren,
fordi det ikke er defineret i DLNAretningslinjerne. Dog er det muligt, at
receiveren ikke kan afspille indholdet,
også selvom det er angivet i DLNAretningslinjerne.
• Tilgængeligheden af noget indhold kan
variere afhængigt af serversoftwaren. Hvis
indholdet ikke vises eller ikke kan
afspilles, skal du prøve at bruge det
medfølgende VAIO Media plus-program
som serversoftware.
Sletning af hukommelse
Henvisninger
Tekniske specifikationer
Forstærker
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 42
Multifunktions fjernbetjening side 161
Sådan slettes hukommelsen i
den enkle fjernbetjening
Brug ikke fjernbetjeningen i et par minutter,
efter du har fjernet batterierne.
Om oplysninger om
understøttelse
Se følgende webside for at få detaljer om de
seneste oplysninger på receiveren.
Kunder i USA og Canada:
http://www.sony.com/essupport
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/quickjump/
STR
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
CENTER2): 140 W3)
130 W4)
SURROUND2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
SURROUND BACK2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
CENTER2): 130 W3)
120 W4)
SURROUND2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
1)
Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2)
Målt under følgende forhold:
Strømforsyning: 120 V AC, 60 Hz (i USA og
Canada), 230 V AC, 50/60 Hz (i Europa og
generelt)
3) Amerikansk/canadisk model
4)
Europæisk model
170DK
AM-tuner
Frekvensgang
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT/CATV
RIAAequalisationskurve
±1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
10 Hz – 100 kHz
±3 dB
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT/CATV
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Indgange (digitale)
Område
Tuningskala
10 kHz-trin
9 kHz-trin
USA, Canada
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Europa
–
531 –
1.602 kHz
Mellemfrekvens
Antenne
450 kHz
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD-gennemgang
HDMI-video
BD, DVD,
SA-CD/CD (koaksial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/2, TV, SAT/
CATV, TAPE, MD
(Optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
TAPE (REC OUT),
Spænding:150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Impedans: 1 kohm
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spænding: 2 V
Impedans: 1 kohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
Indgang/udgang (HDMI-mellemforstærker)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
HDMI-video (3D)
Indgang/udgang (HDMI-mellemforstærker)
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz top-og-bund
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
side-om-side (Halv)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
side-om-side (Halv)
1280 × 720p @ 50 Hz Billedkomprimering
1280 × 720p @ 50 Hz top-og-bund
fortsættes
171DK
Supplerende oplysninger
Indgange (analoge)
Modtageområde
1920 × 1080i @ 50 Hz Billedkomprimering
1920 × 1080i @ 50 Hz side-om-side (Halv)
1920 × 1080p @ 50 Hz side-om-side (Halv)
1920 × 1080p @ 24 Hz Billedkomprimering
1920 × 1080p @ 24 Hz top-og-bund
172DK
Understøttede afspilningsformater
Indhold, som sendes fra enheden på
hjemmenetværket, skal understøtte følgende
formater, for at du kan afspille indhold på denne
modtager.
Indholdstype Format
Andre forhold
Musik
Linenær
PCM
LPCM defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
Samplingfrekvens:
44,1 kHz, 48 kHz
Kanaler: 1, 2
Kvantisering: 16 bit
MPEG-1
Layer3
(MP3)
MPEG defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
Bitfrekvens: 32, 40, 48,
56, 64, 80, 96, 112, 128,
160, 192, 224, 256,
320 kbps
Samplingfrekvens:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Kanaler: 1, 2
Kodning: CBR, VBR
Windows
Media
Audio
(WMA)
WMA_FULL og
WMA_BASE er angivet
i DLNA-retningslinjerne
1.0
Maksimal bitfrekvens:
385 kbps
Samplingfrekvens: op til
48 kHz
Kanaler: 2
Ikke kompatibel med
WMA Pro filer.
AAC
AAC_ISO defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
AAC Profil @ Level 1,
@ Level 2
Samplingfrekvens: 8,
11,025, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1, 48 kHz
Maksimal bitfrekvens:
576 kbps
Kanaler: 1, 2
Visse filer afspilles
muligvis ikke.
WAV
Er i overensstemmelse
med lineær PCM.
Visse filer afspilles
muligvis ikke.
Andre forhold
Indholdstype Format
Andre forhold
Foto
JPEG
JPEG_SM, JPEG_MED
eller JPEG_LRG er
angivet i DLNAretningslinjerne 1.0
Maksimumopløsning:
4096 × 4096
Ikke-progressiv JPEG
Video
MPEG-2
(NTSC)
BMP
Er i overensstemmelse
med JPEG.
Visse filer afspilles
muligvis ikke.
PNG
Er i overensstemmelse
med JPEG.
Visse filer afspilles
muligvis ikke.
MPEG_PS_NTSC
defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
Maksimumopløsning:
720 × 480
Maksimal bitfrekvens
for system: 10,08 Mbps
Maksimal bitfrekvens*
CBR: 9,80 Mbps/VBR:
9,80 Mbps
* Bitfrekvens blandes
med MPEG-1 Layer 1/
2/3-, PCM- eller
AC3-lydformat.
MPEG-2
(PAL)
MPEG_PS_PAL
defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
Maksimumopløsning:
720 × 576
Maksimal bitfrekvens
for system: 10,08 Mbps
Maksimal bitfrekvens*
CBR: 9,80 Mbps/VBR:
9,80 Mbps
* Bitfrekvens blandes
med MPEG-1 Layer 1/
2/3-, PCM- eller
AC3-lydformat.
Windows
Media
Video
(WMV)
Maksimumopløsning:
720 × 480
Maksimal bitfrekvens:
2 Mbps
Windows Media Video
7/8/9 standarddefinition
for hovedprofilen
blandes med Windows
Media Video 7/8/9
udelukker hele Windows
Media Audio
professional-profilen.
Visse filer afspilles
muligvis ikke.
Bemærk
• Ikke kompatibel med DRM-beskyttede filer.
• Afhængigt af filerne kan det være, at der
sommertider ikke kan afspilles, selvom de lever op
til de ovenstående krav.
• Med hensyn til formaterne, som er angivet i
DLNA-retningslinjerne, skal serveren tilbyde det
indhold, som formatoplysningerne angivet i
DLNA-retningslinjerne er føjet til.
fortsættes
173DK
Supplerende oplysninger
Indholdstype Format
Generelt
Strømforsyning
120 V AC, 60 Hz
(i USA og Canada)
230 V AC, 50/60 Hz
(i Europa og generelt)
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Strømforbrug
Område
USA og Canada
480 W
Europa
480 W
Strømforbrug (i standbytilstand)
0,5 W (Når "Control for
HDMI", "Server
Function", "Network
Standby" og "RS232C
Control" er indstillet til
"OFF", og strømmen til
zone 2/zone 3 er slået fra.)
Mål
430 × 175 × 430 mm
(bredde/højde/dybde)
inklusive fremspringende
dele og kontroller
Vægt (cirka)
17,3 kg (amerikansk/
canadisk model)
16,9 kg (europæisk model)
Medfølgende tilbehør
Brugsanvisning (denne manual)
Guide til hurtig klargøring (1)
GUI Menuliste (1)
Oplysninger om softwarelicenser (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Multifunktions fjernbetjening (1)
Enkel fjernbetjening (1)
R6 (størrelse-AA) batterier (4)
IR Blaster (1)
Tilslutningsværktøj til højttalerledninger (1)
Setup Manager CD-ROM (1)
VAIO Media plus CD-ROM (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
174DK
Stikordsregister
D
U SIGNAL GND-tilslutning 37
D.Range Comp (Dynamic range compressor)
120, 138
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 46
Decode Priority 125, 140
Device Name 132
Digital Legato Linear (D.L.L.) 125
DIGITAL MEDIA PORT 12, 34, 59
Direct Tuning 63, 68
Display 9
Distance Unit 121, 139
DLNA 80
DMPORT Control 61
Dolby Digital EX 78
Dual Mono 125, 140
DVD-afspiller 26, 28
DVD-optager 31
Tal
12V Trigger 124
2 kanaler 73
2ch Analog Direct 73
2ch Stereo (tilstand) 73
4 Ω 44
5.1 kanaler 20
7.1 kanaler 20
8 Ω 44
A
A.F.D. (-indstilling) 74
A.P.M. (Automatic Phase Matching) 115
A/V Sync 125, 140
Ændring af displayet 141
Afbryderautomatik 108
Afspille
Musik 84
AM 63, 84
Antenna Aiming 68
AUDIO OUT 141
Audio Out 129
Audio Return Channel (ARC) 105
Auto Calibration 46, 114, 137
Auto Standby 134
Auto Tuning 63
B
Bass 7, 122, 140
BI-AMP 118
Blu-ray Disc-afspiller 26, 28, 57
E
Effekttype 121, 139
EQ 122
External Control 132
F
Film 77
Fjernbetjening 14–18, 43, 152–161
FM 63, 84
FM Mode 63, 140
Foretrukne stationer 91
Forudindstillede stationer 65
Forudindstilling af stationer 69
Front Ref Type 116
G
GUI (Graphical User Interface) 24
C
Category Mode 68
CD-afspiller 34, 37
Center Mix 117, 139
Controller 86
Controllers 132
Crossover Freq 119, 139
fortsættes
175DK
Supplerende oplysninger
Symboler
H
HD-D.C.S. 77
HD-D.C.S. (Effekttype) 121
HDMI 129
HDMI OUT-knap 8, 104
HDMI-jackstik 25
Højttaler 117
HØJTTALERE (A/B/A+B/FRA) 8, 45
Højttalerimpedans 43, 139
I
Indstillinger 113
Indstillingsmenu 113
Input 57
Input Assign 58, 106
INPUT MODE 105
iPod 61
K
Konto 87
Kontrol til HDMI 129
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 10
LARGE 119
Lock Code 71, 140
Lyd 125
Lydudkobling 58
Lytte 90
M
Manual Setup 118
MASTER VOLUME 8
Meddelelser
Auto Calibration 51
DIGITAL MEDIA PORT 61
Fejl 169
SIRIUS 72
Menu 54, 113
Multi Zone 93, 123
Multistereo 74
Music Guide 88
Musik 59, 75
My Library 81
My Library (Rhapsody) 89
176DK
N
Name Input 58, 66, 115
Neo:6 (Cinema) 77
Neo:6 (Music) 75
Netledning 42
Network Standby 133
Network-indstillinger
Kontrollere 131
Night Mode 109, 126, 140
Niveau 122
Nulstilling 42
O
Omplacering af højttalere 116
Opkonvertering 32
Optagelse 109, 110
P
Parental Lock 70, 140
Pass Through 104, 129
Phase Audio 120, 138
Phase Noise 120, 138
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 17
PLII (Movie) 77
PLII (Music) 75
PLIIx (Movie) 77
PLIIx (Music) 75
PLIIz - højde 75, 77
Position (Auto Calibration) 114, 137
Preset Mode 70
PROTECTOR 169
Q
Quick Click 142
Quick Setup 48
R
S
Satellitradio 66
Search 88
Server
Klargøre 52
Serverfunktion 132
Settings Lock 134
Setup Manager 91
SHOUTcast
Foretrukne stationer 91
Lytte 90
Shuffle 61, 83
SIRIUS 66
SIRIUS-satellitradio 66
SMALL 119
Software Version 134
Sound Field 58
SP Pair Matching 116
Speaker Pattern 117, 139
SPEAKER SHORTED 169
Subwoofer Level 130, 141
Subwoofer LPF 130
Super Audio CD-afspiller 34, 36, 37
Sur Settings 139
Surround 121
System 134
T
Test Tone 119, 138
Tildeling af bagsurround 118
Tilslutning med to forstærkere 112
Tilslutninger
antenner 39
højttalere 22
lydudstyr 34
Netværk 40
skærm 24
videoapparater 25
TONE 7
TONE MODE 7, 42
Treble 7, 122, 140
Tuner 63
Tuning 63, 65
Supplerende oplysninger
Radio ID 67
Repeat 61, 82
Resolution 127, 140
Rhapsody
Konto 87
Music Guide 88
My Library 89
Rhapsody Digital Music Service 87
Rhapsody Stations 88
Search 88
Rhapsody Digital Music Service 87
Rhapsody Stations 88
RS232C Control 134
Ryd
fjernbetjening 161
hukommelse 42
V
Valg af Calibration Type 49, 137
Valgmenu 55
Video 59, 127
VIDEO 2 IN-jackstik 32
Videobåndoptager 31
Z
Zone 12V Trigger 140
ZONE 2 118
Zone2 Line Out Level 124
177DK
Download PDF

advertising