Sony | TA-VE800G | Sony TA-VE800G Betjeningsvejledning

3-856-145-81(1)
Integrated AV Amplifier
Dansk
Hvordan man starter og grundlæggende anvenelse
Tilslutning af systemet
Anvendelse af fjernbetjeningen
Bemærkninger vedrørende tilslutning
• Sæt ikke netledningen i et vekselstrømsudtag og tryk ikke
på POWER-knappen, før alle tilslutninger er udført.
• Kabel-stikkene skal trykkes helt ind i jackerne. Løse
forbindelser kan give brum og støj.
• Forbindelseskablernes jacker og stik er farvekodede som følger:
Røde jacker og stik: Højre lydkanal.
Hvide jacker og stik: Venstre lydkanal.
Gule jacker og stik: Videosignaler.
• Hvis du tilslutter to eller flere videobåndoptagere til apparatet, skal
du huske at bruge en strømfordeler til at forbinde TV-antennen til
videobåndoptagerne.
• Sæt lydudgangsstikket på CD-skifteren i CD IN-jacken på apparatet.
Hvis du forbinder CD-skifteren til en anden jack, vil du ikke kunne
bruge CD INDEX-funktionen.
TA-VE800G
* Vi henviser til betjeningsvejledningen for TA-VE800G angående detaljerede anvisninger.
til AUDIO/VIDEO OUT
Hvordan forstærkeren fungerer
LD-afspiller
til AUDIO/VIDEO IN
Videobåndoptager 2
Fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G, betjener sig af infrarøde (IR) stråler til at styre forstærkeren og skærm-displayet.
til AUDIO/VIDEO OUT
til AUDIO/VIDEO OUT
Da denne forstærker betjener sig af menu-operationer, er du nødt til at tilslutte den til et fjernsyn.
Satellit-dekoder
Videosignal (input fra
lydkildekomponent kombineret med
skærm-display)
LD-afspiller etc.
IR-styrekoder
til AUDIO/VIDEO IN
Videobåndoptager 1
til AUDIO/VIDEO OUT
til AV 1
3
2
M
FUNCTION
IR-sender og
modtager
TA-VE800G
(
)
–
p
ALL
OFF
Viser
+
SUB
0
Pas på ikke at dække
denne del med hånden
• Hold fjernbetjeningen med dens
retningskontrolknap opad som vist på
illustrationen herunder.
IR-stråler
VOL
m
Videosignal
30°
• Hvis du vil fjerne skærm-displayet, skal du
placere viseren i det blanke område og
trykke på midten af
retningskontrolknappen.
Front-højttaler (venstre)
ALL
OFF
Camcorder, TV-spil
etc.
S
O
U
N
D
USER
P
=
+
Fjernsyn (monitor)
til AUDIO/
VIDEO OUT
5
Registrering af et
fjernsyn
TV IR SET
VOL
+
Isætning af batterierne
1 Åbn dækslet på undersiden af
Hvis dit Sony-fjernsyn kan styres med en
fjernbetjening med infrarøde stråler, og
det er tilsluttet forstærkeren via dets
AV 1-jack, er IR-kode registrering ikke
nødvendig.
Udfør nedenstående procedure for at
indstille forstærkeren til automatisk at
tænde for fjernsynet, hver gang du tænder
for forstærkeren.
R
1
SATL
IR OUT S-LINK
CTRL A1
LD
VIDEO 2
VIDEO 1
2
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
3
Klik på TV SET.
TV IR SET
CHANNEL 0
POWER OFF
WIDE TV DISPLAY MODE
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
+
–
–
SUB
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
0
(
)
p
USER
P
=
+
MIX
Videobåndoptager etc.
y
AUDIO
OUT
L
R
YOUR
RETURN
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
Når IR-koden programmeres, skal
fjerbetjeningen rettes mod IRsensoren på forstærkeren fra en
afstand af ikke mere end 10 cm. Hold
knappen på fjernbetjeningen inde i
ca. 5 sekunder, indtil kommandoen
“RELEASE YOUR COMMANDER”
er kommet frem.
2
L
Registrering af Sony lyd-/
videoudstyr
+
+
Retningskontrolknap
L
–
–
M
PUSH
ENTER
m
2
–
R
til VIDEO 3 (indgang)
på forpladen
IN
IN
PHONO TUNER
IN
CD
REC OUT
DAT/MD
IN
REC OUT
IMPEDANCE USE 8 - 16Ω
IN
REAR SPEAKERS
TAPE
IR sensor
Sæt to størrelse-AA (R6) batterier i
med polariteten i rigtig retning (+/–).
TV SET
Forstærker-jacker
2
Styrer flytningen af viseren (udformet som en hånd) i skærm-displayet (2 herover).
3
Når du flytter viseren til et symbol på skærmen og trykker på midten af retningskontrolknappen, vil den infrarøde (IR) sender
sende den modsvarende IR-styrekode til den respektive programkilde (3 herover).
Tuner
til OUTPUT
CD-afspiller
til OUTPUT
Hvis skærmen ikke kommer frem eller viseren ikke flytter, når du trykker på retningskontrolknappen
IR-koden fra fjernbetjeningen når ikke helt frem til den infrarøde modtager på forstærkeren (1 herover). Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer
mellem fjernbetjeningen og forstærkeren).
Hvis programkilden ikke aktiveres eller aktiveres langsomt
IR-styrekoden fra IR-repeateren når ikke helt frem til den infrarøde modtager på programkilden. Tilslut den ekstra IR-repeater (medfølger) og placer
den foran programkilden (se “Tilslutning af IR-repeateren” på side 8 i betjeningsvejledningen).
Hvis nogle af de programmerede kontroller i skærm-displayet ikke reagerer eller er langsomme, skal du optage IR-koderne for disse knapper igen
(se “Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr” på side 16 i betjeningsvejledningen).
 1996 by Sony Corporation Printed in Malaysia
Udstyr, der skal
tilsluttes
Sony videobåndoptager
3 (VHS)
VIDEO 2
Sony videobåndoptager
1 (BETA)
VIDEO 3
Sony videobåndoptager
2 (8 mm)
LD
Sony LD-afspiller
SATL
Sony satellit-dekoder
TUNER
Sony tuner
DAT/MD
Sony DAT-båndoptager
CD
Sony CD-afspiller
(CD 1)
TAPE
Sony
kassettebåndoptager
MONITOR
Sony fjernsyn (via dets
AV 1 jack)
EXIT
Klik på OTHER TV (eller klik på
“Sony TV” for et Sony-fjernsyn).
TV MONITOR SET
Tryk en eller to gange på
retningskontrolknappen på fjernbetjeningen,
når du vil tænde for forstærkeren.
Pladespiller
Skærm-display operationer
1 Fjernbetjeningen udsender et infrarødt (IR) signal, når du trykker på retningskontrolknappen (1 herover).
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
EXIT
3
Klik på den ønskede funktion.
IR CODE SETTING
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
LD
SATL
DAT/MD
CD
TAPE
TUNER
RETURN
4
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
VTR3
VTR1
VTR2
LD
DBS
DAT
CD1
TAPE
TUNER
EXIT
Klik på “Sony” for en Sonykomponent eller på OTHER for en
ikke-Sony komponent.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
Sony
IR
OTHER
IMPEDANCE USE 8 - 16Ω
4
Bag-højttaler
(højre)
Klik på IR SET.
CENTER SPEAKER
Hvordan der tændes for forstærkeren
til OUTPUT
2
IR SET
R
+
Registrering af ikke-Sony lyd-/
videoudstyr
1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
Hvis dit Sony lyd- og videoudstyr kan
styres med en fjernbetjening med
infrarøde stråler, behøver du blot at
tilslutte det til jackerne, der er vist i
nedenstående oversigt. Registrering er
unødvendig.
VIDEO 1
TV IR SET
FUNCTION SELECT
SWITCHED AC OUTLET
L
+
Tryk på den knap på fjernsynets
fjernbetjening, der modsvarer den
fremhævede kontrolknap, når
“PUSH YOUR COMMANDER”
kommer frem på fjernsynsskærmen.
Programmer den knap, der bruges til
at tænde for (ON) fjernsynet (dvs.
CH0, CH1, CH+ etc.) som
“CHANNEL 0”.
PUSH
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 4 - 16Ω
Sony
TV
OTHER TV
START
Tænd for forstærkeren og fjernsynet.
Forvis dig om, at indgangsvælgeren
på fjernsynet er sat til AV 1.
fjernbetjeningen.
–
6
Registrering af et ikke-Sony
fjernsyn
1
Registrering af lyd-/
videoudstyr
TV MONITOR SET
MONITOR
FRONT
Klik på START.
Registrering af et Sony-fjernsyn
Med den medfølgende fjernbetjening kan
du udføre næste alle betjeninger af
forstærkeren. Anvendelsen er enkel. Tryk
en gang på retningskontrolknappen på
fjernbetjeningen for at få skærm-displayet
frem, og tryk derefter på det hjørne af
retningskontrol-feltet, der svarer til den
retning, hvori viseren (udformet som en
hånd) skal flyttes på skærm-displayet.
Placer viseren således, at fingerspidsen
placeres på et af punkterne i skærmdisplayet, og tryk på og slip hurtigt
midten af retningskontrolknappen for at
“klikke” punktet.
FUNCTION
Videosignal
• Tildæk ikke IR-senderen, når
fjernbetjeningen anvendes.
Blankt område
Front-højttaler (højre)
S
O
U
N
D
Tips om korrekt behandling af
fjernbetjeningen
Hvordan
fjernbetjeningen
anvendes
TV (MONITOR) etc.
Klargøring af forstærkeren
Bag-højttaler
(venstre)
Midterhøjttaler
TV IR SET
3
Luk dækslet.
Sony
TV
OTHER TV
Hold fjernbetjeningen vandret mod
IR-sensoren, indtil koden er
programmeret.
Hvis du holder fjernbetjeningen skråt
eller flytter den under
programmeringen, er det ikke sikkert
at IR-koden programmeres korrekt.
GRAPHIC POSITION
til LINE OUT
Båndoptager
til LINE IN
RETURN
Hvis du bruger et Sony-fjernsyn
til LINE OUT
DAT/MD-deck
til LINE IN
EXIT
Hvordan skade forårsaget af
batteriudsivning og korrosion undgås
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen
ikke skal anvendes i længere tid.
IR-koderne programmeres automatisk og
registreringen er færdig (klik på RETURN
eller EXIT).
Dæk IR-sensoren på fjernsynet, før
du går videre til trin 5, for at
forhindre utilsigtet betjening. I
modsat fald er der risiko for, at
skærm-displayet slukker under
programmeringen.
7
Gentag denne procedure for de
resterende knapper, der vises på
fjernsynsskærmen. Hvis en IR-kode
ikke er programmeret korrekt, vil
indikatoren for IR-kode indstilling
begynde at blinke.
I de følgende tilfælde er registrering af
Sony-komponenter nødvendig
• Når et Sony MD-deck tilsluttes DAT/
MD-jackerne.
• Når der tilsluttes en Sonylydkomponent med CONTROL-A1
kompabilitet.
• Når en Sony-komponent tilsluttes andre
jacker end dem, der vises i ovenstående
oversigt, (f.eks. hvis en Sony LDafspiller tilsluttes VIDEO 3-jackerne).
• Når Sony-udstyr anvendes istedet for
ikke-Sony lyd- eller videoudstyr.
Bemærkninger
• Hvis din videobåndoptager har en
COMMAND CODE-vælger (for VTR 1, VTR
2 eller VTR 3), skal den sættes i den
påkrævede stilling.
• Hvis din CD-skifter har en COMMAND
MODE-vælger (for CD 1, CD 2 eller CD 3),
skal den normalt stå i stilling “CD 1”, men
hvis din CD-skifter har VIDEO OUTterminaler, skal COMMAND MODE sættes
til “CD 2” eller “CD 3”. (“CD 3” bør kun
anvendes, når CONTROL-A1 tilslutninger
udføres).
RETURN
EXIT
Hvis programkilden er en Sonykomponent
IR-koderne programmeres automatisk og
registreringen er færdig (klik på RETURN
eller EXIT). Klik på CONTROL-A1 for at
vælge CONTROL-A1, hvis du vil bruge
CONTROL-A1 kompatible
lydkomponenter som f.eks. multi-plade
CD-afspillere.
5
Klik på den ønskede programkilde.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
VCR
Sony
IR
LD
CD
RETURN
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
EXIT
(fortsættes)
Klargøring af forstærkeren (fortsat)
Hvis udstyret ikke er en
videobåndoptager eller en LD-afspiller
3 Tryk på den knap på
videobåndoptagerens fjernbetjening,
der modsvarer den fremhævede
kontrolknap på fjernsynsskærmen, når
“PUSH YOUR COMMANDER”
kommer frem på fjernsynsskærmen (se
side 6 angående detaljer).
Dæk IR-sensoren på udstyret for at
forhindre utilsigtet betjening under
programmeringen, klik på START, og gå
derefter til trin 6.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
VCR
Sony
IR
LD
CD
RETURN
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
START
EXIT
6
– / ––
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
2
Klik på den ønskede komponent.
Komponenten begynder automatisk
at afspille.
2–
CODE
2–
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
COMMANDER
CODE CLEAR
0
2
10/0
(
3
>10
PUSH
RETURN
)
p
4
5
REC
YOUR
P
6
=
1
MACRO
2
EXIT
3
Klik på VOL + eller – for at regulere
lydstyrken.
FUNCTION
ALL
OFF
VOL
+
–
8
SUB
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
Når alle IR-koderne er programmeret, vil
IR CODE SETTING-menuen komme frem
igen.
Programmering af specielle IR-koder,
der ikke kommer frem som kontroller
på skærm-displayet
Se “Programmering af infrarøde (IR)
koder fra andre fjernbetjeninger (USER
IR-indstilling)” på side 20 i
betjeningsvejledningen.
Gentag trin 3 til og med 6 for at
programmere IR-koder fra andre
programkilder.
0
(
)
p
USER
P
=
+
Visning af andre kontrolknapper for den
valgte komponent
Klik på SUB.
Hvordan IR-kommandoer, der er
programmeret fra andre fjernbetjeninger,
udføres
1 Klik på USER.
2 Klik gentagne gange på A B C D for at få
den ønskede kommando frem.
3 Klik på knappen for den respektive
kommando.
Se side 20 i betjeningsvejledningen angående,
hvordan IR-koder fra andre fjernbetjeninger
programmeres.
Valg af komponenter med kontrollerne på
forpladen
Tryk på knappen for den komponent, du vil
bruge, og begynd afspilningen fra den
komponent. Afspilning fra de på denne måde
valgte komponenter kan ikke udføres med
AUTO PLAY-funktionen.
Udkobling af lyden
Klik på
. Symbolet ændres til
og
bliver grønt.
“MUTE ON” efterfulgt af “MUTING” kommer
frem i displayet på forstærkeren. Klik på
symbolet igen, når du vil have lyden tilbage.
Udkobling af alle de valgte komponenter
Klik på ALL OFF
.
Hvis du vil se fjernsyn eller video
Vi anbefaler, at du, når du ser fjernsyn
eller video, spiller lyden via forstærkeren
istedet for fjernsynets højttalere. På den
måde kan du nemlig udnytte
forstærkerens surroundlydeffekter som
f.eks. Dolby Surround og du kan styre
lyden via forstærkerens fjernbetjening.
Afbryd højttalerne på fjernsynet, før du
begynder, så du kan høre surroundlyd fra
forstærkeren.
Hvis du vil se fjernsynsudsendelser
+
7
Hold fjernbetjeningen vandret mod
IR-sensoren, indtil koden er
programmeret.
Hvis du holder fjernbetjeningen skråt
eller flytter den under
programmeringen, er det ikke sikkert
at IR-koden programmeres korrekt.
Gentag denne procedure for de
resterende knapper
7
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
S
O
U
N
D
Når IR-koden programmeres, skal
fjerbetjeningen rettes mod IRsensoren på forstærkeren fra en
afstand af ikke mere end 10 cm. Hold
knappen på fjernbetjeningen inde i
ca. 5 sekunder, indtil kommandoen
“RELEASE YOUR COMMANDER”
er kommet frem og indikatoren for
indstilling af IT-koder er slukket.
12
12
12
12
12
1
2
3
EXIT
Tryk på den knap på lyd-/
videoudstyrets fjernbetjening, der
modsvarer den fremhævede
kontrolknap på fjernsynsskærmen,
når “PUSH YOUR COMMANDER”
kommer frem på fjernsynsskærmen.
er tænd/sluk-knappen
(POWER).
1
9
VCR MAKER SETTING
EXIT
YOUR
FUNCTION SELECT
IR CODE SETTING
Kontroller, om den medfølgende
fjernbetjening anvender -/-- eller 1- og 2knapper til at indtaste 2-cifrede
programpositioner. Eftersom -/-- eller 1og 2-koderne ikke er programmeret i
denne forstærker, skal du programmere
koderne manuelt ved at gøre følgende.
1 Vælg fabrikatet (som vist i trin 2
herover).
2 Klik på -/-- 2- CODE SET.
CODE SET
TEST
CODE
RETURN
Hvis en videobåndoptager af et andet
fabrikat anvendes
AKAI
GE
JVC
RCA
SANYO
SHARP
ZENITH
OTHER
1 –, – / ––
PUSH
1 Klik på START.
En liste over andre fabrikater kommer
frem.
2 Klik på fabrikatet af det respektive
udstyr, og IR-koderne for den
programkilde registreres automatisk.
(Hvis fabrikatet ikke strår på listen, skal
du dække IR-sensoren på udstyret for
at forhindre utilsigtet betjening under
programmeringen). Klik på “OTHER”,
og gå derefter til trin 6).
3 Klik på TEST.
Hvis den valgte programkilde tænder,
betyder det, at IR-koderne er
registrerede. Proceduren er hermed
færdig.
Hvis programkilden ikke tænder: Klik
på nummerknappen ved siden af
fabrikatnavnet for at vælge et andet
nummer, og klik dereefter på TEST
igen. Hvis programkilden stadig ikke
tænder, skal du dække IR-sensoren på
udstyret for at forhindre utilsigtet
betjening under programmeringen.
Klik på “OTHER” og gå til trin 6).
1234
1234
12
12
123
Valg af en komponent
–/–– 2– CODE SETTING
Hvis udstyret er en videobåndoptager
eller en LD-afspiller:
EMERSON
FISHER
PANASONIC
TOSHIBA
MISTUBISHI
GRUNDIG
HITACHI
PHILIPS
–/–– 2–
RETURN
Betjeninger
Du kan bruge den i videobåndoptageren
indbyggede TV-tuner til at se
fjernsynsudsendelser med brug af
forstærkerens skærm-operationer.
1 Vælg den rigtige funktion (f.eks. “VIDEO
2”).
2 Klik på TVb i videobåndoptagerkontrollerne nederst på skærmen.
Kontrolpanelerne skifter til
videobåndoptagerens fjernsynskontroller.
3 Klik på CH – eller + for at ændre
programposition.
Klik på VTRb for at gå tilbage til
videobåndoptager-kontrollerne.
Vi anbefaler, at du skifter til
videobåndoptager-kontroller, inden du skifter
funktioner. Hvis du går direkte fra
fjernsynskontroller til FUNCTION SELECTmenuen, vil AUTO PLAY-funktionen (side 37 i
betjeningsvejledningen) ikke fungere, næste
gang du vælger videobåndoptageren som
programkilde.
Anvendelse af
forprogrammerede
lydfelter
Optagelse
Du kan udnytte surroundlyden ved
ganske enkelt at vælge et af de fire
forprogrammerede lydfelter i
overensstemmelse med det program, du
vil spille.
1
Klik på SOUND i hovedmenuen,
mens du spiller en programkilde.
Du kan optage på et kassettebånd, et
DAT-bånd, en MD-plade eller et
videobånd (etc.) med brug af
forstærkeren. Se brugsanvisningen for
optagekomponenten, hvis du har brug for
hjælp.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
2
Klik på den programkilde, du vil
optage, (f.eks. “LD”).
3
FUNCTION
Klik på SUB.
SUB
0
VOL
+
–
(
)
p
P
=
SUB
2
)
p
=
2
7
SIDE
3
8
A
4
9
SIDE
5
10/0
+
–
+10
B
REC EDIT
EXIT
USER
0
5
MUSIC 2
SPORTS
GAME
(
)
p
P
=
+
Klik på den komponent, du vil
optage til (f.eks. “VIDEO 1”).
Klik på SUB i videobåndoptagerkontrolpanelet for at at få kontrollerne til
direkte valg frem.
Husk at programmere -/-- eller 1- og 2koderne manuelt som vist på side 17 i
betjeningsvejledningen, hvis du bruger en
videobåndoptgager af et andet fabrikat
end Sony.
Disse koder er ikke forprogrammerede i
dette apparat.
Ændring af en Sony-videobåndoptagers
videoindgang
Klik på INPUT-symbolet i videobåndoptagerkontrolpanelet.
På samme måde, hvis du vil se en
fjernsynsudsendelse, efter at have set et
videobånd, skal du stoppe videobåndoptageren,
klikke på INPUT, og derefter bruge kontrollerne
på skærmen til at vælge den ønskede
programposition.
VOL
+
–
SOUND FIELD
BASS BOOST
Klik gentagne gange på MODE for at
vælge den ønskede funktion fra den
respektive genre.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
Klik gentagne gange på
ønskede skærmstørrelse.
for at vælge den
VIDEO 1
VIDEO 2
DAT / MD
TAPE
EXIT
RECORDER
Kontrolpanelet for begge
komponenter kommer frem på
fjernsynsskærmen. “PLAYER” for
programkilden, og “RECORDER” for
programdestinationen.
FUNCTION
ALL
OFF
OFF
OFF
+
–
EXIT
Hvordan bassen øges
Grøn pil
S
O
U
N
D
VOL
b
Vælg “ACOUSTIC” fra MUSIC 2. Surroundeffekterne deaktiveres, men det er stadig
muligt at justere tonen (se side 29 i
betjeningsvejledningen).
Udkobling af lydfelterne
Klik SOUND FIELD ON/OFF.
LD
PLAYER
=
(
RECORDER
Klik på BASS BOOST ON.
Afspilning uden surround-effekter
Ændring af skærmstørrelsen ved
anvendelse af en bredformat TV-monitor
+
–
PLAYER
VOL
ON
ON
=
(
0
+
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
P
EXIT
Klik på RECORDER. “RECORDER” bliver
kildekomponenten, og du kan bruge
RECORDER-kontrollerne til at spole tilbage og
spille optagelsen (etc.).
Klik på PLAYER for at returnere kontrollen til
den oprindelige kildekomponent.
Medhør af den indspillede lyd under
optagelse med en kassettebåndoptager
med 3 hoveder
1 Klik på EXIT.
2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
3 Klik på TAPE.
Klik på p for optage-apparatet.
Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen
VOL
MODE
SOUND FIELD
BASS BOOST
LD
PLAYER
Klik på EXIT.
S
O
U
N
D
EXIT
3
VOL
b
Standsning af optagelsen
FUNCTION
ALL
OFF
Direkte valg af TV-programpositioner,
når du ser fjernsynsudsendelser med
brug af videobåndoptagerens
indbyggede tuner
S
O
U
N
D
Styring af optageren (når der ikke optages)
VOL
1
6
Klik på en lydfelt-genre for at vælge
den ønskede type lydfelt.
Den tidligere valgte funktion
aktiveres automatisk.
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
ALL
OFF
Klik på REC EDIT.
S
O
U
N
D
+
SOUND FIELD SELECT
FUNCTION
REC
4
USER
P
Klik på REC for at begynde
optagelsen, og klik derefter på
PLAYER ( kontrollen.
Optagelsen begynder.
+
ALL
OFF
(
7
USER
FUNCTION
0
Sæt et blankt bånd i
optagekomponenten (eller
videobåndoptageren etc.) og indstil
om nødvendigt optageniveauet.
RECORDER
ALL
OFF
S
O
U
N
D
6
0
REC
+
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
P
EXIT
Den grønne pil viser
kildekomponenten. Under
optagelsen bør den grønne pil være
ud for “PLAYER”.
Et klik på en RECORDER-kontrol
under optagelsen, afbryder
programkilden (PLAYER).
Bemærkninger
• Der er ingen lyd fra optage-komponenten,
selv hvis alle knapperne på optagekomponentens kontrolpanel er operative.
• Hvis du klikker på RECORDER under
optagelse, vil den kilde der optages, blive
koblet ud.
• Hvis du går ud af REC EDIT-menuen ved at
klikke på FUNCTION, SOUND eller EXIT,
vil optagelsen fortsætte, men styringen
skifter til PLAYER-siden, selv hvis du
allerede har klikket på RECORDER.
• Hvis du åbner FUNCTION SELECTmenuen og klikker på en anden
programkilde under optagelsen, vil den
nyligt valgte programkilde blive optaget.
• Nogle kassettebåndoptagere kræver, at du
trykker r REC- og ( knapperne ind
samtidigt for at begynde optagelsen. Hvis
du kun vil bruge en knap fra skærmdisplayet, skal du huske at optage
optagesignalet som vist i trin 1 til og med 7 i
“Registrering af ikke-Sony lyd-/
videoudstyr” (side 16 til og med 19 i
betjeningsvejledningen) for både Sony og
ikke-Sony komponenter.
• Lydinput via TAPE-stikkene på bagsiden
kan ikke optages på optage-komponenten.
• Hvis du optager på en DAT-båndoptager
eller et MD-deck, der er tilsluttet DAT/MD
REC OUT-jackerne, vil justering af lyden
ikke have nogen indflydelse på optagelsen.
Download PDF

advertising