Sony | STR-DA5500ES | Sony STR-DA5500ES Betjeningsvejledning

4-154-145-11(1)
Multi Channel
AV Receiver
Brugsanvisning
STR-DA5500ES
©2009 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med
batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.
Afspilleren er ikke frakoblet den faste elinstallation, så længe den er forbundet til en
stikkontakt, selv om der er slukket for selve
afspilleren.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelsen.
Dette symbol betyder, at brugeren
skal være opmærksom på den
varme overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
Dette stykke udstyr er blevet testet og opfylder
begrænsningerne, som står anført i EMC-direktivet,
da det anvender et tilslutningskabel, som er kortere
end 3 meter.
2DK
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder:
nedenstående oplysninger gælder kun
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan dette
symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at
sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA5500ES (receiveren). Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen.
• I denne brugsvejledning bruges den USA/
canadiske model som illustration, medmindre
andet er angivet. Eventuelle forskelle med hensyn
til betjeningen er tydeligt angivet i teksten, f.eks.
"Kun europæisk model".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Du kan også anvende kontrollerne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende betegnelser
som dem på fjernbetjeningen.
Om copyright
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens under amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872,
7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 og andre
amerikanske og verdensomspændende patenter,
som er udstedt eller anmeldt. DTS er et
registreret varemærke, og DTS-logoerne,
-symbolet, DTS-HD og DTS-HD Master Audio
er varemærker tilhørende DTS, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
"Neural-THX" og "neural THX", som er præsenteret
i brugsanvisningen og vist på displayet og på
GUI-skærmmenuen, betyder Neural-THX
Surround.
Dette produkt, som bruger Neural-THX® Surround,
er fremstillet under licens fra Neural Audio
Corporation og THX Ltd. Sony Corporation og giver
hermed brugeren en ikke-eksklusiv,
ikke-overdragelig, begrænset brugsret til dette
produkt under patent i USA og andre lande,
anmeldte patenter og anden teknologi eller
varemærker tilhørende Neural Audio Corporation
og THX Ltd. "Neural Surround", "Neural Audio",
fortsættes
3DK
"Neural" og "NRL" er varemærker og logoer
tilhørende Neural Audio Corporation, THX er et
varemærke tilhørende THX Ltd., som muligvis er
registreret i nogle jurisdiktioner. Alle rettigheder
forbeholdes.
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
SIRIUS, XM og alle relaterede symboler og logoer
er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og
dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Tjenesten er ikke tilgængelig i Alaska og på Hawaii.
Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go
R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD.
Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA
& COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten
tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive indehavere. I denne
vejledning er ™- og ® symbolerne ikke angivet.
Mærket Bluetooth og Bluetoothlogoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporation’s brug af
disse sker under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
"BRAVIA" Sync er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker og/
eller servicemærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
VAIO er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
4DK
Corporation eller dets datterselskaber i USA og
andre lande.
Rhapsody og Rhapsody-logoet er varemærker og/
eller registrerede varemærker tilhørende
RealNetworks, Inc.
SHOUTcast® er et registreret varemærke tilhørende
AOL LLC.
DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I
HENHOLD TIL
VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE
MED VC-1 STANDARD ("VC-1-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODE VC-1 VIDEO, SOM VAR KODET
AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLLER VAR MODTAGET
FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM HAR LICENS
TIL AT LEVERE VC-1-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS, OG EN SÅDAN ER
HELLER IKKE UNDERFORSTÅET, TIL NOGEN
ANDEN BRUG. KONTAKT MPEG LA, L.L.C. PÅ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM FOR AT FÅ
YDERLIGERE OPLYSNINGER.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter er
licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)" og "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logoet er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af
ophavsret i overensstemmelse med amerikanske
patenter og andre immaterielle rettigheder.
Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret
skal godkendes af Macrovision Corporation og er
kun beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre andet er godkendt af
Macrovision.
Reverse engineering eller disassemblering er
forbudt.
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering ..... 7
Kom godt i gang
1: Installering af højttalere ......................... 22
2: Tilslutning af skærmen ........................... 26
3a: Tilslutning af lydudstyr ........................ 28
3b: Tilslutning af videoapparaterne ........... 33
3c: Sådan tilsluttes IR Blaster .................... 43
4: Tilslutning af -antennerne ...................... 45
5: Tilslutning til netværket ......................... 46
6: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .................................... 48
7: Indstilling af højttalerne ......................... 49
8: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger
(Auto Calibration) ................................. 51
9: Konfiguration af netværksindstillingerne
for receiveren ........................................ 58
10: Klargøring af en computer til brug som en
server ..................................................... 59
Guide til direkte betjening på skærmen ..... 60
Forudindstilling af satellitradiostationer ....78
Begrænsning af adgang til bestemte stationer
(Parental Lock) (kun SIRIUS) ...............79
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd ......................83
Afspilning med multikanal-surroundlyd ....84
Anvendelse af surroundeffekt til musik ......87
Anvendelse af surroundeffekt til film .........89
Brug af netværksfunktioner
Om receiverens netværksfunktioner ...........93
Hvad kan hjemmenetværksfunktionen bruges
til ............................................................94
Brug af indhold, som er lageret på
serveren .................................................97
Lytte til Rhapsody ......................................99
Lytte til SHOUTcast .................................103
Funktioner i
ES Utility-programmet ........................104
Afspille
Brug af Multi-zone-funktioner
Anvendelse af lyd/billeder fra apparatet, som
er tilsluttet receiveren ............................ 63
Anvendelse af lyd/billeder fra apparater, som
er tilsluttet DIGITAL MEDIA PORT ... 65
Betjening af TDM-iP50 via receiverens
GUI-menu ............................................. 66
Hvad kan
Multi-zone-funktionen bruges til? .......106
Sådan laves en multi-zone-tilslutning ......107
Indstilling af højttalerne i zone 2 ..............109
Ændring af fjernbetjeningens
zone-indstillinger .................................110
Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening) ..............110
Lytning til den samme musik i forskellige
zoner (Party-indstilling) ......................112
Tuning
Lytning til FM-/AM-radio .......................... 69
Forudindstilling af
FM-/AM-radiostationer ......................... 72
Lytning til satellitradio
(Kun USA/canadisk model) .................. 74
Tilslutning af en satellittuner ..................... 75
Forberedelse af lytning til satellitradio ...... 75
Valg af station på satellitradioen ................ 76
fortsættes
5DK
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes "BRAVIA"
Sync-funktioner ...................................113
Skift mellem skærmene, som udsender
HDMI-videosignalerne ........................117
Udsendelse af HDMI-signaler, selv om
receiveren er i standbytilstand (Pass
Through) ..............................................118
Skift mellem digital og analog lyd ...........119
Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange
(Input Assign) ......................................120
Anvendelse af afbryderautomatikken .......122
Anvendelse af surroundeffekten ved lave
lydstyrkeniveauer .................................123
Optagelse med brug af receiveren ............124
Skift mellem receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger ........................125
Anvendelse af en tilslutning med to
forstærkere ...........................................127
Justering af Indstillinger
Anvendelse af indstillings -menuen ..........128
Auto Calibration .......................................129
Speaker-indstillinger .................................131
Surround-indstillinger ...............................135
EQ-indstillinger ........................................137
Multi Zone-indstillinger ...........................137
Audio-indstillinger ...................................139
Video-indstillinger ....................................141
HDMI-indstillinger ...................................143
Network-indstillinger ...............................145
Quick Click-indstillinger ..........................146
System-indstillinger ..................................147
Betjening uden tilslutning af et tv ............148
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen på skærmen
(Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er
tilsluttet receiveren via fjernbetjeningen
på skærmen (Quick Click) .................. 154
Brug af Quick Click ................................. 155
Indstilling at apparater, som betjenes af
fjernbetjeningen på skærmen .............. 161
Automatisk udførelse af flere kommandoer
i rækkefølge med Quick Click
(makroafspilning) ................................ 166
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i Quick Click ...... 168
Nulstilling af fjernbetjeningskoden for
Quick Click ......................................... 169
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp
af multifunktionsfjernbetjeningen ....... 171
Programmering af fjernbetjeningen ......... 173
Automatisk udførelse af flere kommandoer
i rækkefølge
(Makroafspilning) ............................... 177
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som
ikke er indprogrammeret
i fjernbetjeningen ................................ 179
Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse ........................................ 181
Supplerende oplysninger
Ordforklaring ........................................... 182
Forsigtighedsregler .................................. 186
Fejlfinding ................................................ 187
Tekniske specifikationer .......................... 193
Stikordsregister ........................................ 196
6DK
Beskrivelse af delene og deres placering
Forside
Sådan fjernes dækslet
Tryk på PUSH.
Når du fjerner dækslet, skal det holdes
uden for børns rækkevidde.
Status af POWER-knappen
Fra
Receiveren er slået fra (oprindelig
indstilling).
Tryk på POWER for at tænde for
receiveren. Du kan ikke tænde for
receiveren på fjernbetjeningen.
Sådan åbnes
dækslet
Skub dækslet til
venstre.
Tændt/standby
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
tænde for receiveren eller stille den i
standbyindstilling.
Når du trykker på POWER på
receiveren, slukkes receiveren.
fortsættes
7DK
Funktion
Navn
A POWER
Tryk for at slukke og
tænde for receiveren.
B AUTO CAL
MIC-jackstik
Tilslutter den
medfølgende
optimeringsmikrofon
for Digital Cinema
Auto Calibrationfunktionen (side 52).
I Display-vindue Den aktuelle status for
det valgte apparat eller
en liste over valgbare
poster vises her
(side 10).
Navn
C TONE MODE
TONE
Justerer FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS og TREBLE.
Tryk gentagne gange
på TONE MODE for at
vælge BASS eller
TREBLE, og drej
dernæst på TONE for at
justere niveauet.
Funktion
J 2CH/A.DIRECT Tryk for at vælge
lydfelt (side 83, 84, 87,
A.F.D.
89).
MOVIE
(HD-D.C.S.)
MUSIC
K ZONE/
SELECT,
POWER
D MEMORY/
ENTER
Tryk gentagne gange
på SELECT for at
vælge zone 2, zone 3
eller hovedzonen. Hver
gang du trykker på
POWER, bliver
udgangssignalerne for
den valgte zone tændt
eller slukket (side 106).
L HDMI IN
E Fjernbetjening Modtager signaler fra
ssensor
fjernbetjeningen.
Tryk for at vælge
indgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI INjackstikkene (side 34).
M HDMI OUT
Tryk for at vælge
udgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI OUTjackstikkene (side 34).
N PHONESjackstik
Tilslutter
hovedtelefoner.
Tryk for at betjene
tuner (FM/AM) og
TUNING MODE satellitradio (XM/
SIRIUS) (Kun USA/
TUNING
canadisk model).
F DIMMER
Tryk gentagne gange
for at justere displayets
lysstyrke.
G DISPLAY
Tryk gentagne gange
for at vælge
information, som vises
på displayet.
H INPUT MODE
8DK
Tryk for at vælge
inputtilstanden, når de
samme apparater er
tilsluttet både digitale
og analoge jackstik
(side 119).
O SPEAKERS
Skift til OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B for
fronthøjttalerne
(side 51).
P VIDEO 2 INjackstik
Sluttes til et bærbart
audio/videoapparat
som for eksempel et
videokamera eller et
videospil.
Navn
Funktion
Q MULTI
CHANNEL
DECODINGindikator
Lyser, når multikanallydsignaler dekodes.
R INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles.
Tryk på ZONE
SELECT (qa) for at
vælge indgangskilde
for zone 2 eller zone 3,
og vælg derefter zone 2
eller zone 3 først
("ZONE 2 INPUT"
eller "ZONE 3 INPUT"
vises på displayet) og
drej derefter INPUT
SELECTOR for at
vælge indgangskilden.
S MASTER
VOLUME
Drej for at regulere
lydstyrken for alle
højttalerne samtidigt.
T HDMI IN 6
Forbind til et
videokamera. Video og
lyd fra videokameraet
modtages (side 34).
9DK
Indikatorer på displayet
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når subwooferen er
tilsluttet, og lydsignalet
sendes ud fra
SUBWOOFER-jackstikket.
Når denne indikator lyser,
frembringer receiveren et
subwoofersignal, som er
baseret på L.F.E.-signalet
på den disk, som afspilles,
eller frontkanalernes
lavfrekvente komponenter.
10DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
B Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R etc.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise,
hvordan receiveren
nedmikser kildelyden
(baseret på
højttalerindstillingerne).
C Indgangsindikatorer
Lyser for at angive den
aktuelle indgang.
L
Venstre front
R
Højre front
C
Center (monofonisk)
SL
Venstre surround
SR
Højre surround
S
Surround (monofoniske
eller surroundapparater
opnået gennem Pro Logic
behandling)
INPUT
Lyser konstant i
overensstemmelse med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgangstilstand.
AUTO
Lyser sammen med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgang, når INPUT
MODE er indstillet til
"Auto".
HDMI
Receiveren genkender et
apparat, som er tilsluttet via
et HDMI IN-jackstik.
COAX
Digitalt signal modtages via
et COAXIAL-jackstik.
OPT
Digitalt signal modtages via
et OPTICAL-jackstik.
SBL
Venstre bagsurround
SBR
Højre bagsurround
ANALOG
SB
Bagsurround
(bagsurroundapparater
opnået gennem 6.1-kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (front/
surround): 3/2.1
Udgangskanal:
Surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO".
Lydfelt: A.F.D. AUTO
Der modtages ikke noget
digitalt signal. Den lyser
også, når INPUT MODE er
indstillet til "Analog", eller
når "2ch Analog Direct"
vælges.
MULTI
Multikanal-indgangen er
valgt.
SW
L
SL
C
R
SR
D HDMI OUT Lyser, når signalerne
A+B
udsendes fra HDMI OUT A
eller B-jackstikket. + lyser
også op sammen med A og
B, når signalet udsendes fra
begge jackstik.
E EQ
Lyser, når equalizeren er
aktiveret.
F BI-AMP
Lyser, når valget for
bagsurroundhøjttalerne er
indstillet til "BI-AMP".
G SLEEP
Lyser, når
afbryderautomatikken er
aktiveret.
fortsættes
11DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
H D.C.A.C.
Lyser, når den automatiske
kalibrering er aktiveret.
K Tunerindikatorer
I ZONE 2/
ZONE 3
Lyser, mens betjening i
zone 2/zone 3 er ved at blive
muliggjort.
Lyser, når receiverens
indstiller radiostationer
eller satellitradiostationer.
J L.F.E.
12DK
Lyser, når den disk, der
afspilles, indeholder en
L.F.E.-kanal (Low
Frequency Effect).
L.F.E.-kanalens signal
gengives, og bjælkerne
under bogstaverne lyser for
at angive niveauet.
Eftersom L.F.E.-signalet
ikke optages i alle dele af
indgangssignalet, vil
bjælkeindikationen variere
(og muligvis slukke) under
afspilningen.
STEREO
Stereoudsendelse
MONO
Monoudsendelse
XM
(Kun USA/
canadisk
model)
XM Mini-Tuner og Home
Dock er tilsluttet og "XM"
er valgt.
SIRIUS
(Kun USA/
canadisk
model)
SiriusConnect Hometuneren er tilsluttet, og
"SIRIUS" er valgt.
CAT
(Kun USA/
canadisk
model)
Kategoritilstanden vælges
under betjeningen af
satellitradioen.
RDS
(Kun
europæisk
model)
RDS-oplysninger
modtages.
PRESET
Tuningindstillingen er
indstillet til
forudindstillingen.
MEMORY
Der aktiveres en
hukommelsesfunktion som
f.eks. Name Input osv.
L H.A.T.S.
Lyser, når H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System)funktionen er aktiveret.
M D.L.L.
Lyser, når D.L.L. (Digital
Legato Linear)-funktionen
er aktiveret.
N D.RANGE
Lyser, når komprimeringen
af det dynamiske område er
aktiveret.
O VOLUME
Viser den aktuelle
lydstyrke.
Navn
Funktion
Navn
Funktion
P Dolby
Digital
Surroundindikatorer
En af de respektive
indikatorer lyser op, når
receiveren dekoder de
tilsvarende Dolby Digitalformatsignaler.
T Dolby
Pro Logicindikatorer
Får de pågældende
indikatorer til at lyse, når
receiveren udfører Dolby
Pro Logic-behandling.
Denne
lyddekodningsteknologi til
matrix-surround kan
forbedre
indgangssignalerne.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Bemærk
Når en disk i Dolby Digitalformat afspilles, skal man sørge
for, at der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
Q DTS-HDindikatorer
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Bemærk
Denne indikator lyser ikke, når
centerhøjttaleren og
surroundhøjttaleren ikke er
tilsluttet.
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-HD.
DTS-HD
Lyser konstant med en af
følgende indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
R ;TrueHD
Lyser, når receiveren
dekoder Dolby TrueHD.
S L-PCM
Lyser, når der modtages
PCM (Pulse Code
Modulation)-signaler.
U DTS(-ES)indikatorer
Lyser, når der modtages
DTS eller DTS-ES-signaler.
DTS
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-signaler.
Enten 96/24 eller NEO:6
lyser også, afhængigt af
formatet af
indgangssignalet eller
dekodningsformatet.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)dekodning
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Lyser med en af følgende
indikatorer, afhængigt af
indgangssignalets
dekodningsformat.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Bemærk
Når en disk i DTS-format
afspilles, skal man sørge for, at
der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
fortsættes
13DK
Navn
Funktion
V DSD
Lyser, når receiveren
modtager DSD (Direct
Stream Digital)-signaler.
W Neural-THX Lyser, når receiveren
anvender Neural-THXbehandling på
indgangssignaler.
14DK
Bagside
A DIGITAL INDGANGS-/UDGANGSsektion
OPTICAL IN/ Forbind til en
OUT-jackstik DVD-afspiller,
Super Audio CDCOAXIAL IN- afspiller osv.
(side 26, 29, 35, 38,
jackstik
39).
B Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
IR REMOTE
IN/OUTjackstik
Tilslut en
IR-repeater
(side 106) eller en IR
Blaster (side 43).
TRIGGER
OUT-jackstik
Sluttes til
sammenkobling til/
fra på
strømforsyningen på
andre 12V
TRIGGERkompatible apparater
eller forstærkeren/
receiveren i zone 2
eller zone 3
(side 138).
HDMI IN/
Tilslut til en
OUT*-jackstik DVD-afspiller,
Blu-ray Discafspiller eller en
satellittuner. Et
billede og lyden
sendes ud til et tv
eller en projektor
(side 26, 34).
C DMPORT
Sluttes til en Sony
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 29).
fortsættes
15DK
D ANTENNA-sektion
FM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den
FM-ledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 45).
AM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den
AM-rammeantenne,
som følger med
denne receiver
(side 45).
XM-jackstik
(Kun USA/
canadisk
model)
Tilsluttes til XM
Mini-Tuner og
Home Dock
(medfølger ikke)
(side 75).
SIRIUSjackstik
(Kun USA/
canadisk
model)
Tilsluttes til
SiriusConnect
Home-tuner
(medfølger ikke)
(side 75).
E VIDEO/AUDIO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
VIDEO IN/
OUT*-jackstik
Sluttes til en
videobåndoptager
eller en
DVD-afspiller osv.
(side 26, 38, 39, 40).
G COMPONENT VIDEO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*jackstik
H RS232C-port
Anvendes til
vedligeholdelse og
servicering.
I AUDIO INDGANGS-/UDGANGSsektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Slut til en
kassettebåndoptager
eller MD-afspiller
osv(side 32).
MULTI
Slut til en Super
CHANNEL
Audio CD-afspiller
INPUT-jackstik eller en
DVD-afspiller, som
har et analogt
lydjackstik til
7.1-kanals eller
5.1-kanals lyd
(side 31).
PRE OUTjackstik
AUDIO OUT- Slut til apparatet i
jackstik
zone 2 eller zone 3
VIDEO OUT- (side 106).
jackstik
Sluttes til en
DVD-afspiller, et tv
eller en satellittuner
(side 26, 38, 39).
Slut til en ekstern
effektforstærker.
J SPEAKERS-sektion
Tilslutter højttalerne
(side 24).
EXT VIDEO
IN-jackstik
Tilsluttes apparatet,
når du vil se i PIP
(Picture in Picture)vinduet.
F LAN-port
Opretter forbindelse
til routeren, når du
vil forbinde
receiveren til dit
netværk.
16DK
* Du kan se det valgte indgangsbillede, når du
forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstik til et tv (side 26).
Fjernbetjening
Du kan anvende den medfølgende
fjernbetjening Sony til at betjene receiveren og
styre de lyd/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at
betjene.
Enkel fjernbetjening
(RM-AAU061)
Denne fjernbetjening kan kun bruges til at
betjene receiveren. Du kan styre receiverens
primære funktioner ganske enkelt med denne
fjernbetjening.
Navn
Funktion
C QUICK
CLICK
Tryk for at få vist
fjernbetjeningen på skærmen på
tv-skærmen.
D
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at indtaste valget.
V/v/B/b
E OPTIONS
Tryk for at vise og vælge
punkter fra valgmenuerne.
F MENU
Tryk for at få vist receiverens
betjeningsmenu.
G DMPORT/
NETWORK
Tryk for at betjene den
komponent, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren (side 65), eller for at
afspille serverindhold (side 98).
N
Starter afspilning.
x
Stopper afspilning.
./>
Springer til næste spor.
H INPUT
SELECTOR
Tryk for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles.
I MASTER
Tryk for at justere lydstyrken.
VOLUME +/–
Navn
Funktion
A ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
B 2CH/
A.DIRECT
Tryk for at vælge lydfelt
(side 83, 84, 87, 89).
J MUTING
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
K RETURN/
EXIT O
Tryk for at vende tilbage til den
forrige menu eller for at gå ud af
menuen.
L DISPLAY
Vælg for at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Bemærk
Tryk på knappen i GUI MODE
for at få vist menuen på tvskærmen.
M GUI MODE
Tryk for at skifte
displayindstillingen for menuen
mellem GUI MODE (for at få
vist menuen på tv-skærmen) og
DISPLAY MODE (for at få vist
menuen på displayet).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
fortsættes
17DK
Multifunktionsfjernbetjening
(RM-AAL021/RM-AAL022)
RM-AAL021-fjernbetjeningen følger kun
med den europæiske model, og RM-AAL022
følger kun med den USA/canadiske model.
RM-AAL022-fjernbetjeningen bruges til
illustrationsformål. Eventuelle forskelle med
hensyn til betjeningen er tydeligt angivet i
teksten, f.eks. "Kun USA/canadisk model".
Navn
Funktion
A AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 173).
Hvis du trykker på ?/1
(2)-knappen samtidig, slukkes
både receiveren og de andre
Sony-apparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på inputknappen
(5).
B ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
Hvis zone 2 eller zone 3 vælges,
tændes og slukkes der kun for
receiveren med denne knap.
Tryk på ?/1 og AV ?/1 (1)
samtidig for at slukke for alle
apparaterne, inklusive en
forstærker i zone 2 eller zone 3
(SYSTEM STANDBY).
Besparelse af strøm i
standbytilstand.
Når "Control for HDMI"
(side 143) og "Installer Mode"
(side 147) er indstillet til
"OFF", og der er slukket for
zone 2/zone 3.
18DK
C ZONE
Tryk for at skifte mellem
zone 2- eller zone 3-betjening
(side 106).
D AMP
Tryk for at aktivere
receiverbetjeningen.
E Inputknapper
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af inputknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksprogrammerede til at
betjene Sony-apparater
(side 63). Du kan programmere
fjernbetjeningen til at betjene
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 173).
Navn
Funktion
Navn
Funktion
F TV INPUT
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV INPUT for at
vælge indgangssignalet for et
tv.
Q TOOLS/
OPTIONS
G WIDE
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter gentagne gange på
WIDE for at vælge
bredformat-billedindstillingen.
Tryk for at få vist og vælge
poster fra valgmenuerne for
receiveren, DVD-afspilleren,
tv'et eller
Blu-ray Disc-afspilleren osv.
R MENU
HOME
Tryk for at få vist menuen til
betjeningen af lyd-/
videoapparater eller et tv.
H D.TUNING
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at åbne den direkte
stationsindstillingsfunktion
(side 70, 77).
I CLEAR
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– slette en fejl, hvis du har
trykket på den forkerte
talknap.
– gå tilbage til kontinuerlig
afspilning osv. på
satellittuneren eller
DVD-afspilleren.
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryk for at betjene
DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren,
CD-afspilleren,
MD-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller det
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren osv.
J ENT/MEM
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter på ENT/MEM for at
indtaste værdien, efter at du har
valgt en kanal, disk eller et
nummer/lydspor med
talknapperne, eller for at
gemme en station under
anvendelse af tuneren.
K MOVIE
Tryk for at vælge lydfelt til film
(side 89).
L MUSIC
Tryk for at vælge lydfelt til
musik (side 87).
M GUI MODE
Tryk for at skifte
displayindstillingen for menuen
mellem GUI MODE (for at få
vist menuen på tv-skærmen) og
DISPLAY MODE (for at få vist
menuen på displayet).
N HDMI
OUTPUT
Tryk for at vælge et
HDMI-jackstik, som du vil
udsende HDMI-videosignaler
til (side 34).
O QUICK
CLICK
Tryk for at få vist
fjernbetjeningen på skærmen på
tv-skærmen.
P
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at indtaste valget.
V/v/B/b
CATEGORY Tryk for at vælge
MODE
kategoritilstanden for
(Kun USA/
satellittuneren.
canadisk
model)
TUNING +/– Tryk for at vælge station.
T PRESET
+ b)/–
Tryk for at registrere
FM/AM-radiostation eller
vælge faste stationer.
TV CH + b)/– Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV CH +/– for at
betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
U F1/F2
Tryk på BD eller DVD (5), og
tryk derefter på F1 eller F2 for
at vælge det apparat, der skal
betjenes.
• HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-combo-afspiller
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: VHS
PARTY
Tryk for at få vist
bekræftelsesskærmen for at
aktivere party-indstilling
(side 112).
SLEEP
Tryk på AMP (4), og tryk
derefter på SLEEP for at
aktivere
afbryderautomatikfunktionen
og det tidsrum, hvorefter
receiveren slukker automatisk
(side 122).
fortsættes
19DK
Navn
Funktion
Navn
V RM SET UP
Tryk for at konfigurere
fjernbetjeningen (side 125).
W THEATER
Tryk for at aktivere eller
deaktivere Theater-tilstand, når
receiveren forbindes til
produkter med "BRAVIA"
Sync.
e; RESOLUTION Tryk gentagne gange på
RESOLUTION for at ændre
opløsningen for
udgangssignaler fra HDMI
OUT eller COMPONENT
VIDEO MONITOR OUTjackstikket.
X TV
Tryk for at muliggøre tvbetjening.
Y SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
Z Talknapper
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– forudindstille/stille ind på
faste stationer.
– vælge spornumre i
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren. Tryk på -/-(wj) for at vælge spor
nummer 10.
– vælge kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
– Tryk på talknapperne for at
vælge fjernsynskanaler, efter
at du har trykket på TV (wf).
wj -/--
wk A.F.D.
wl 2CH/
A.DIRECT
Tryk for at
– vælge spornumre over 10 i
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på
tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
Tryk for at vælge lydfelt
(side 84).
Tryk for at vælge lydfelt eller
for at ændre den valgte
indgangslyd til analogt signal
uden nogen justering (side 83).
ea PIP
Tryk på PIP for at ændre
billedet i PIP (Picture in
Picture)-vinduet. Billedet i
PIP-vinduet er billedet fra EXT
VIDEO IN-jackstikket. Du kan
bytte om på hovedskærmens og
PIP-vinduets placering ved at
trykke på
(qh).
Bemærk
Når HDMI-indgangen er valgt
på hovedskærmen, kan du ikke
bytte om på placeringen af
hovedskærmen og PIP-vinduet.
es DISPLAY
Vælg for at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Bemærk
Tryk på knappen i GUI MODE
for at få vist menuen på
tv-skærmen.
ed RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
på-skærm-guiden for
videobåndoptageren,
DVD-afspilleren eller
satellittuneren vises på
tv-skærmen.
ef CATEGORY Tryk for at vælge kategori for
+/–
satellittuneren.
(Kun USA/
canadisk
model)
B·/·b
Tryk for at vælge et album.
eg DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
eh MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne samtidigt.
TV VOL +/–
20DK
Funktion
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
justere tv'ets lydstyrke.
Navn
Funktion
ej MUTING
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
ek BD/DVD/
Tryk for at få vist menuerne for
TOP MENU, DVD-afspilleren på
MENU
tv-skærmen. Brug dernæst V/v/
B/b og
for at udføre
betjeninger i menuen.
MACRO1,
MACRO2
Tryk på AMP (4), og derefter
på MACRO 1 eller MACRO 2
for at konfigurere
makrofunktionen (side 177).
a)
Se oversigten på side 172 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
b)
Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(TV/5, N, PRESET +/TV CH +). Anvendes som
et mærke for betjening.
Bemærk
• Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner
vil muligvis ikke fungere.
• Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være
umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
21DK
Kom godt i gang
1: Installering af højttalere
Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1-kanals system (7 højttalere og en subwoofer).
Anvendelse af et 5.1/7.1-kanals
system
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals system).
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD- eller Blu-ray Disc-software-optaget lyd
i Surround EX-format, hvis en ekstra
bagsurroundhøjttaler (6.1-kanalsystem) eller
to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem)
tilsluttes.
Eksempel på opstilling af et
7.1-kanals højttalersystem
Eksempel på opstilling af et
5.1-kanals højttalersystem
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
HSubwoofer
22DK
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
FVenstre bagsurroundhøjttaler
GHøjre bagsurroundhøjttaler
HSubwoofer
Tips
• Vinklen A bør være den samme.
Kom godt i gang
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
siddepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor
som helst, det ønskes.
23DK
Tilslutning af højttalere
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-tilslutninger a)
B
B
B
C
B
A
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (L)
BFronthøjttaler A (R)
CCenterhøjttaler
DSubwooferb)
EBagsurroundhøjttaler (L)c)
FBagsurroundhøjttaler (R)c)
GSurroundhøjttaler (L)
HSurroundhøjttaler (R)
24DK
a) Hvis
du har et ekstra fronthøjttalersystem,
skal det sluttes til FRONT SPEAKERS
B-tilslutninger. Du kan vælge det
fronthøjttalersystem, du vil anvende, med
SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på
forsiden (side 51).
b) Hvis du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
den automatiske standbyfunktion er
Kom godt i gang
aktiveret, indkobles standbyindstillingen
automatisk, baseret på niveauet af
indgangssignalet til en subwoofer, hvorefter
det ikke er sikkert, at lyden høres.
c)
Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS Ltilslutningerne.
Bemærk
• Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" i Speaker- indstillingsmenuen til
"8 Ω". Med andre tilslutninger skal den angives til
"4 Ω". Vi henviser til "7: Indstilling af højttalerne"
(side 49) angående detaljer.
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
Tip
Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte
visse højttalere til en anden effektforstærker. Det
samme signal kommer ud fra både
SPEAKERS-tilslutningerne og
PRE OUT-jackstikkene. Hvis du for eksempel kun
vil slutte fronthøjttalerne til en anden forstærker,
skal denne forstærker tilsluttes PRE OUT FRONT L
og R-jackstikkene.
ZONE 2-tilslutning
Du kan programmere SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne E og F til
højttalerne i zone 2. Indstil "Sur Back Assign"
til "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen.
Se "Brug af Multi-zone-funktioner" (side 106)
for at få detaljer om tilslutning og betjening i
zone 2.
25DK
2: Tilslutning af skærmen
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstikkene til et tv. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface).
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Tv-skærm
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
26DK
D
E
Bemærk
Kom godt i gang
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
tv-skærm eller en projektor, til MONITOR VIDEO
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et tv via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
• Afhængigt af status på tilslutningen mellem tv'et
og antennen, kan billedet på tv-skærmen blive
forvrænget. Anbring i dette tilfælde antennen
længere væk fra receiveren.
Tips
• Receiveren er udstyret med en funktion til ændring
af videosignaler. Vi henviser til "Angående
ændring af videosignaler" (side 42) angående
detaljer.
• Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som
er sluttet til receiveren, hvis du forbinder
lydudgangsjackstikket på fjernsynet og
TV IN-jackstikkene på receiveren. Indstil i denne
konfiguration lydudgangsstikket på fjernsynet til
"Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten "Fixed"
eller "Variable".
• Pauseskærmen aktiveres, når GUI-menuen vises på
tv-skærmen, og der ikke har været nogen aktivitet i
15 minutter.
27DK
3a: Tilslutning af lydudstyr
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "4: Tilslutning af -antennerne"
(side 45), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Super Audio CDafspiller/CD-afspiller
Side
Med digital lydudgang
29
Med multikanallydudgang
31
Kun med analog
lydudgang
32
Med digital lydudgang
29
Kun med analog
lydudgang
32
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
32
MD-afspiller
28DK
Tilslutning af apparater med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik
Super Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
A
MD-afspiller
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, en
MD-afspiller og en DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttes.
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
B
A Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse,
skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på
plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Overhold de følgende forsigtighedsregler, når du
afbryder DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, efter
at du har fjernet ledningen, når ledninger er
tilsluttet COMPONENT VIDEO-jackstikket.
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren ved
at klemme på siderne af stikket, eftersom stikket
sidder fastlåst.
Tip
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz og 96 kHzsamplingfrekvenser.
fortsættes
29DK
Bemærkning til afspilning af en
Super Audio CD på en Super
Audio CD-afspiller
• Der kommer ingen lyd, når der afspilles en
Super Audio CD på en Super Audio
CD-afspiller, der kun er tilsluttet COAXIAL
SA-CD/CD IN-jackstikket på denne
receiver. Når du afspiller en Super Audio
CD, skal afspilleren tilsluttes MULTI
CHANNEL INPUT eller SA-CD/CD
IN-jackstik. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med Super
Audio CD-afspilleren.
• Tilslut en afspiller, der kan udsende
DSD-signaler fra HDMI-jackstikket til
receiveren ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Du kan ikke lave digitale afspilninger af en
Super Audio CD.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange (Input Assign)" (side 120).
30DK
Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik
DVD-afspiller,
Blu-ray Disc-afspiller,
Super Audio CD-afspiller
osv.
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller og Super
Audio CD-afspillere har muligvis ikke
SURROUND BACK-jackstikkene.
• Når "Sur Back Assign" er indstillet til "BI-AMP"
eller "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen, vil
indgangen til SUR BACK-jackstikkene være
ugyldig.
• Lydindgangssignaler fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstik sendes ikke ud til nogen
lydudgangsjackstik. Signalerne kan ikke optages.
31DK
Kom godt i gang
Hvis din DVD- eller Blu-ray Disc-afspiller eller Super Audio CD-afspiller er udstyret med
multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene på
denne receiver og dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene
anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
Tilslutning af apparater med analoge lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan et apparat med analoge jackstik, som for eksempel Super
Audio CD, CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager, pladespiller osv.
MD-afspiller
Kassettebån
d-optager
A
A
A
A
Super Audio CDafspiller,
CD-afspiller
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
32DK
3b: Tilslutning af videoapparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "4: Tilslutning af -antennerne"
(side 45), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Tv-skærm
Videoindgangs-/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Se følgende
illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Side
26
Med HDMI-jackstik
34
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
38
Satellittuner, selector
39
DVD-optager, videobåndoptager
40
Videokamera, videospil osv.
40
Digital
Analog
Billede af høj kvalitet
33DK
Kom godt i gang
Tilslutning af apparaterne
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI,
kan sendes fra højttalerne og
PRE OUT-jackstikkene på receiveren. Dette
signat understøtter Dolby Digital, DTS,
DSD og lineær PCM.
• Lineær PCM (samplingfrekvens under
192 kHz) med digitale lydsignaler på op til
8 kanaler kan modtages med denne receiver
gennem HDMI IN-jackstikket.
• Analoge videosignaler, som indgår til
VIDEO-jackstikket eller COMPONENT
VIDEO-jackstikkene, kan udsendes som
HDMI-signaler. Der kommer ingen
lydsignaler fra HDMI OUT-jackstik, når
billedet konverteres.
• Denne receiver understøtter
DSD-transmission (Super Audio CD),
udvidet med HDMI ver1.2.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color og x.v.Color
(x.v.Colour)-transmission, udvidet med
HDMI ver1.3.
• HDMI-jackstikkene på denne receiver
understøtter Kontrol til HDMI-funktionen.
Dog understøtter HDMI OUT B-jackstikket
på denne receiver ikke Kontrol til
HDMI-funktionen.
• HDMI IN 4 og IN 5 er input, der betragtes
som lydkvalitet. Tilfør IN 4 eller IN 5, når
du har brug for højere lydkvalitet. Du kan
også bruge IN 4 eller IN 5-jackstik på
samme måde som HDMI IN 3.
• HDMI IN 1-, IN 2- og IN 6-jackstikkene
bruges til tilslutning af et videokamera. Brug
HDMI IN 1-, IN 2- og IN 6-jackstikkene,
når du skal tilslutte et videokamera til
receiveren.
34DK
DVD-afspiller
Lyd/videosignaler
A
Satellittuner, selector
Kom godt i gang
Lyd/videosignaler
Blu-ray Disc-afspiller, PS3™,
harddiskoptager
Lyd/videosignaler
A
A
Til TV OPTICAL
IN-jackstik
B
C
Lydsignaler
A
Lyd/
videosign
aler
Fjernsynsskærm, projektor osv.
A
Lyd/
videosign
aler
Projektor osv.
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et HDMI-kabel fra Sony.
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
fortsættes
35DK
Lyd/videosignaler
Videokamera
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et HDMI-kabel fra Sony.
Sådan opnår du
multikanal-surroundlyd med dit
tv
Du kan opnå multikanal-surroundlyd fra dit tv
med højttalerne, som er tilsluttet receiveren.
Tilslut OPTICAL-udgangsjackstikket fra tv'et
til OPTICAL IN-jackstikket på receiveren.
Tips
• Tilslut til mindst ét af lydkablerne (B eller C).
• Du kan nemt se videokameraets billede, mens du
forbinder videokameraet til HDMI IN 1-, IN 2- og
IN 6-jackstikkene (side 115).
36DK
A
Bemærkning til tilslutning af
kabler
•
•
•
Angående HDMI-tilslutninger
• Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Et lydsignal, som indgår til
HDMI IN-jackstikket, udsendes fra
højttalerudgangsjackstikkene,
PHONES-jackstikket og
HDMI OUT-jackstikket og
PRE OUT-jackstikkene. Det sendes ikke ud
fra nogen andre lydjackstik.
• Et videosignal, som indgår til
HDMI IN-jackstikket, kan kun udsendes fra
HDMI OUT-jackstikket. Videoinputtet kan
ikke udsendes fra VIDEO OUTjackstikkene eller MONITOR VIDEO
OUT-jackstikkene.
• Når du vil lytte til lyden fra tv-højttaleren,
skal du angive "Audio Out" til "TV+AMP" i
HDMI-indstillingsmenuen. Hvis den
angives til "AMP", sendes lyden ikke ud fra
fjernsynshøjttaleren.
• Sørg for at tænde receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes
ud til et tv gennem denne receiver.
•
•
•
•
37DK
Kom godt i gang
• Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du
bruger et Standard HDMI-kabel, vises
billeder i 1080p eller Deep Color muligvis
ikke korrekt.
• Sony anbefaler, at du bruger et
HDMI-godkendt kabel eller et HDMI-kabel
fra Sony.
• Vi anbefaler ikke anvendelse af et
HDMI-DVI-konversionskabel. Hvis du
slutter et HDMI-DVI-konversionskabel til et
DVI-D-apparat, er det ikke sikkert, at lyden
og/eller billedet vil blive udsendt. Tilslut
andre lydkabler eller digitale
tilslutningsledninger, og angiv derefter
"Input Assign" i Input-indstillingsmenuen,
hvis lyden ikke udsendes korrekt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du
tilslutter ledningerne.
Medmindre der er tændt for receiveren, vil
hverken video- eller lydsignaler blive
transmitteret, hvis du indstiller "Pass
Through" til "OFF".
Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
osv.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
Lyden kan blive afbrudt, hvis
samplingfrekvensen, antallet af kanaler med
lydudgangssignaler eller lydformatet af
lydudgangssignalerne fra
afspilningsapparatet ændres.
Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyright-beskyttet
teknologi (HDCP), kan billedet og/eller
lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive
forvrænget eller måske ikke blive udsendt.
I dette tilfælde skal specifikationen for den
tilsluttede komponent kontrolleres.
Vi henviser til brugsanvisningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
Angiv billedopløsningen for afspilleren til
over 720p/1080i for at kunne anvende High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
Der skal foretages bestemte indstillinger af
afspillerens billedopløsning, før du kan
anvende DSD og multikanals lineær PCM.
Vi henviser til afspillerens brugsanvisning.
Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle
funktionerne, der er defineret af den
specifikke HDMI-version. For eksempel vil
apparater, der understøtter HDMI, ver. 1.3a,
muligvis ikke understøtte Deep Color.
Tilslutning af en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger
ikke)
* Når du tilslutter et apparat, der er udstyret med et
OPTICAL-jackstik, skal du angive "Input Assign"
i Inputmenuen.
38DK
D
E
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Videoledning (medfølger ikke)
E Komponentvideoledning (medfølger
ikke)
Bemærk
• For at udsende multikanal-digitallyd skal den
digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren udføres. Vi henviser til
den brugsanvisning, som følger med
DVD-afspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Tilslutning af en satellittuner, selector
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner, selector tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Satellittuner, selector
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
39DK
Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som har analoge jackstik som for
eksempel en DVD-afspiller eller en videobåndoptager osv.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-optager, videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videoledning (medfølger ikke)
40DK
B
Kom godt i gang
Til VIDEO 2 IN-jackstik
C
Videokamera,
videospil
C Lyd/videokabel (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Funktion til ændring af videosignaler
Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler.
• Kompositvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og videosignaler.
Som standardindstilling udsendes videosignaler, fra det tilsluttede apparat til HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene som vist i tabellen nedenfor.
Vi anbefaler at indstille videokonverteringsfunktionen, så den passer med opløsningen på den
skærm, du benytter.
Se "
Video-indstillinger" (side 141) for at få detaljer om videokonverteringsfunktionen.
UDGANGS-jackstik
INDGANGS-jackstik
HDMI OUT A/B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaler sendes ud.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
fortsættes
41DK
Angående ændring af
videosignaler
Sådan vises undertekster for
hørehæmmede
• Når videosignaler fra en videobåndoptager
osv. konverteres på denne receiver og
derefter sendes til dit tv, kan billedet på
tv-skærmen, afhængigt af status af det
udsendte videosignal, blive forvrænget i
vandret retning, eller der vil måske slet ikke
komme noget billede frem.
• HDMI-videosignaler kan ikke ændres til
komponent-videosignaler og videosignaler.
• De ændrede videosignaler sendes ikke fra
VIDEO OUT-jackstikket.
• Når du anvender en videobåndoptager med
et billedforbedringskredsløb, som for
eksempel TBC, kan billederne blive
forvrængede eller måske ikke komme frem.
Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for
billedforbedringskredsløbet.
• Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene, ændres op til 1080i.
Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
HDMI OUT-jackstikkene, ændres op til
1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht.
opløsning, når opløsningen for
videosignaler, som er beskyttet af
copyright-teknologi, ændres. Der kan sendes
en opløsning på op til 480p ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene. HDMI OUT-jackstikkene har
inden restriktioner i forhold til opløsning.
• Videosignaler, for hvilke opløsningen er
blevet ændret, kan ikke sendes ud fra
hverken COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene eller HDMI
OUT-jackstikkene. Videosignalerne sendes
ud fra HDMI OUT-jackstikkene, når begge
er tilsluttet.
• Angiv "Resolution" til "AUTO" eller "480i/
576i" i Video-indstillingsmenuen for at
udsende videosignalerne fra MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene, når begge er
forbundne.
Angiv "Resolution" til "DIRECT" i
Video-indstillingsmenuen ved modtagelse af
et signal, som understøtter undertekster for
hørehæmmede.
Benyt samme type kabel til indgangs-/
udgangssignaler.
42DK
Tilslutning af et optageapparat
Slut optageapparatet til receiverens VIDEO
OUT-jackstik ved optagelse. Tilslut ledninger
til indgangs- og udgangssignaler til den
samme type jackstik, da VIDEO OUT-jackstik
ikke har nogen opkonverteringsfunktion.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at signaler fra HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene bliver optaget
korrekt.
3c: Sådan tilsluttes IR Blaster
IR Blaster
(medfølger)
Infrarød sender
Fjernbetjeningssensor
Placer apparaterne og IR Blaster på følgende
måde, hvis du vil betjene to apparater med IR
Blaster.
IR Blaster
Hvis de infrarøde sensorer på de to apparater
ikke er placeret over hinanden, som vist på
billedet til venstre, skal du købe en ekstra IR
Blaster (VM-50, medfølger ikke) og installere
den.
Bemærk
Se brugsanvisningen til de enkelte apparater for at
oplysninger om, hvordan de konfigureres.
Tip
Hvis kablet til IR Blaster er for kort, skal du bruge
en 3,5 mm jack-forlængerledning (medfølger ikke).
Fjernbetjeningssensorer
fortsættes
43DK
Kom godt i gang
Monter den medfølgende IR Blaster til apparater, som er tilsluttet receiveren. Du kan betjene
apparater, som er tilsluttet receiveren via IR Blaster ved brug af fjernbetjeningen på skærmen.
Efter at have læst brugsanvisningerne for de
apparater, som er tilsluttet receiveren, skal du
sørge for at placere IR Blaster lige over eller
under fjernbetjeningssensoren.
Fjernbetjeningssensorer på Sony-optagere og
andre produkter kan kendes på symbolet .
Bemærk
Vent med at fjerne papiret bag på IR Blaster.
Efter at have konfigureret indstillingerne skal du
fjerne papiret bag på IR Blaster og sætte den på
plads.
44DK
4: Tilslutning af -antennerne
Kom godt i gang
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
* Stikkets form varierer alt efter området.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj skal
AM-rammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
45DK
5: Tilslutning til
netværket
Konfiguration af dit hjemmenetværk med
DLNA-kompatible enheder.
Hvis din computer er tilsluttet internettet, kan
du også tilslutte denne receiver til internettet
via den kablede LAN-tilslutning.
Bemærk
Hvordan din computer tilsluttes internettet afhænger
af enhederne, din ISP, din computer og din router.
Systemkrav
Følgende systemmiljø kræves for at bruge
receiverens netværksfunktion.
En bredbåndsforbindelse
En bredbåndsforbindelse til internettet er
påkrævet for at kunne lytte til Rhapsody® eller
SHOUTcast og bruge receiverens funktion til
firmwareopdatering. Rhapsody er kun
tilgængelig i USA.
Modem
Dette er den enhed, der er tilsluttet
bredbåndsforbindelsen for at kommunikere
med internettet. Nogle af disse enheder er
integreret i routeren.
Router
• Brug en router, der er kompatibel med
overførselshastigheder på 100 Mbps eller
højere for at kunne nyde indhold på dit
hjemmenetværk.
• Vi anbefaler, at du bruger en router, der er
udstyret med den indbyggede DHCP
(Dynamic Host Configuration
Protocol)-server.
Denne funktion tildeler automatisk IP
adresser på LAN.
46DK
LAN-kablet (CAT-5)
• Vi anbefaler, at du bruger denne form for
kabel til en kablet LAN-forbindelse.
Nogle flade LAN-kabler påvirkes nemt af
støj. Vi anbefaler, at du bruger normale
kabler.
• Hvis receiveren bruges i et miljø, hvor der er
støj fra strømforsyningen fra elektriske
apparater eller i et støjfyldt netværksmiljø,
skal du bruge et afskærmet LAN-kabel.
Konfigurationseksempel
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Internet
Modem
Computer
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Router
Bemærk
En lyd- eller videoafspilning på computeren kan til
tider blive afbrudt, hvis du benytter dig af en trådløs
forbindelse.
47DK
Kom godt i gang
Følgende illustration er et eksempel på en konfiguration af et hjemmenetværk med receiveren og
en computer.
Vi anbefaler en kablet forbindelse.
6: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Sæt den medfølgende netledning i
AC IN-tilslutningen på receiveren, og sæt
derefter netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Udførelse af indledende
klargøring
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at
nulstille de indstillinger, du har foretaget, og få
fabriksindstillingerne tilbage.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
Bemærk
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
• Vær grundig med tilslutningen af netledningen.
AC IN-tilslutning
Til en stikkontakt i
væggen
AC OUTLET
(Kun USA/
canadisk model)
Netledning
(medfølger)
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Hold POWER nede, mens du
trykker på TONE MODE og
HDMI IN for at tænde for
receiveren.
3
Giv slip på TONE MODE og
HDMI IN efter nogle få
sekunder.
Når "MEMORY CLEARING..." er blevet
vist på displayet i et stykke tid, vises
"MEMORY CLEARED.".
Alle de indstillinger, du har ændret eller
indstillet, bliver nulstillet til de
oprindelige indstillinger.
Bemærk
Der vil være et større mellemrum mellem
stikket og bagsiden, selv når netledningen
sættes helt ind. Ledningen skal sættes i
forbindelse på denne måde. Dette er ikke
nogen fejlfunktion.
48DK
Det tager omkring 30 sekunder, før hukommelsen er
helt ryddet. Sluk ikke for receiveren, før "MEMORY
CLEARED." vises på displayet.
Indsæt to R6 (størrelse-AA) batterier i
RM-AAL021 eller RM-AAL022
fjernbetjeningen.
Indsæt to R6 (størrelse-AA) batterier i
RM-AAU061 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
RM-AAL021
RM-AAL022
7: Indstilling af
højttalerne
Indstilling af
højttalerimpedansen
Indstil den rigtige højttalerimpedans til de
højttalere, der anvendes.
RM-AAU061
V/v/b,
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke manganbatterier og andre slags
batterier sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede
fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker,
skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen
(side 173).
MENU
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Tip
Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med
nye.
fortsættes
49DK
Kom godt i gang
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "4 Ω" eller "8 Ω"
afhængigt af de anvendte
højttalere, og tryk derefter på
.
Den parameter, du har valgt, indtastes.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Bemærk
4
50DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Impedance", og tryk
derefter på
.
• Hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans
højttalerne har, bedes du se efter i den
brugsanvisning, som følger med højttalerne.
(Denne oplysning findes ofte på bagsiden af
højttaleren.)
• Hvis du tilslutter alle højttalere med en normal
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" til "8 Ω". Hvis du tilslutter andre
typer højttalere, skal du angive den til "4 Ω".
• Hvis du tilslutter fronthøjttalere til både
SPEAKERS A og B-tilslutningerne, skal du
tilslutte højttalere med en normal impedans på
8 ohm eller mere.
– Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på
16 ohm eller mere i både "A" og "B"konfiguration:
Angiv "Impedance" til "8 Ω" i
Speaker-indstillingsmenuen.
– For andre typer højttalere i andre
konfigurationer:
Angiv "Impedance" til "4 Ω" i
Speaker-indstillingsmenuen.
Valg af fronthøjttalerne
SPEAKERS-knap
8: Automatisk kalibrering
af de rigtige
højttalerindstillinger
(Auto Calibration)
Stil på SPEAKERS-knappen for at
vælge det fronthøjttalersystem, du
vil anvende.
Bemærk
Denne indstilling er ikke til rådighed, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Indstil til For at vælge
A
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Atilslutningerne.
B
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Btilslutningerne.
A+B
De højttalere, som er sluttet til
både FRONT SPEAKERS A og
B-tilslutningerne (parallel
tilslutning).
OFF
Der kommer ingen lydsignaler fra
nogen af højttalertilslutningerne
eller PRE OUT-jackstikkene.
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at udføre
automatisk kalibrering, som for eksempel
automatisk kontrol af tilslutningen mellem
hver højttaler og receiveren, regulering af
højttalerniveauet og måling af afstanden
mellem hver højttaler og din siddeposition.
Før du udfører automatisk
kalibrering
Inden du udfører automatisk kalibrering, skal
du klargøre og tilslutte højttalerne
(side 22-25).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimeringsmikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan
bevirke, at receiveren og mikrofonen lider
skade.
• Under målingen vil lyden fra højttalerne
være meget høj. Lydstyrken kan ikke
justeres. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til
naboerne.
• Udfør den automatiske måling på et stille
sted, så du undgår støjpåvirkninger og opnår
en mere præcis måling.
• Hvis der er forhindringer i banen mellem
optimeringsmikrofonen og højttalerne, kan
kalibreringen ikke udføres på korrekt vis.
Fjern alle forhindringer fra det område, hvor
målingen udføres, for at undgå målefejl.
• Når du anvender en tilslutning med to
forstærkere, skal du sætte "Sur Back Assign"
til "BI-AMP" i Speaker-indstillingsmenuen,
inden du udfører automatisk kalibrering.
fortsættes
51DK
Kom godt i gang
Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende.
Bemærk
• Autokalibreringsfunktionen virker ikke, hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
• Annuller MUTING, hvis den er slået til.
Optimeringsmikrofon
Sådan konfigureres den aktive
subwoofer
• Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde
for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej
MASTER VOLUME-knappen til lige før
midtpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal værdien
indstilles til den maksimale værdi.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal denne
funktion kobles fra (deaktiveret).
Bemærk
Afhængigt af egenskaberne for den subwoofer, du
anvender, kan værdien for placeringsafstanden være
længere væk fra den faktiske position.
1
Slut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Klargør
optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition. Anvend en skammel eller
en trefod, så optimeringsmikrofonen
forbliver i samme højde som dine ører.
Vend L-enden af optimeringsmikrofonen
mod den venstre fronthøjttaler og
R-enden af optimeringsmikrofonen mod
den højre fronthøjttaler.
Bemærk
Når du anbringer optimeringsmikrofonen
imellem de to højttalere, kan
optimeringsmikrofonen ikke måle den venstre
og højre højttaler korrekt, hvis vinklen mellem
de to højttalere er for snæver.
52DK
Sådan anvendes receiveren
som forforstærker
Det er muligt at anvende den automatiske
kalibreringsfunktion, når receiveren anvendes
som forforstærker.
I dette tilfælde kan den på displayet viste
afstandsværdi afvige fra den faktiske
afstandsværdi. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at
anvende receiveren med den værdi.
Udførelse af automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver
dig mulighed for at måle følgende:
• Højttaler-tilslutningera)
• Højttalernes polaritet
• Højttalerafstandb)
• Højttalerstørrelseb)
• Højttalerniveau
• Frekvenskarakteristikb) c)
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Setup", og tryk
derefter på
.
V/v/B/b,
MENU
Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge
enheden, som skal måles.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
fortsættes
53DK
Kom godt i gang
a) Denne receiver korrigerer kun signaler med
analog nedmiksningsbehandling for
centerhøjttaleren og subwooferen, når
multikanal-indgangen er valgt. Korrektionen er
ugyldig for andre højttalere.
b) Måleresultatet anvendes ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
c) • Signaler med en samplingfrekvens på over
88,2 kHz og højere bliver altid afspillet ved
enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens påf 176,4 kHz og højere.
5
Tryk gentagne gange på V/v og
på
for at fjerne markeringen
for de enheder, du ikke vil måle,
og tryk derefter på b.
Du får vist bekræftelsesskærmen, som
spørger, om du er klar til at påbegynde
målingen.
6
Tryk på
for at vælge "Start".
Målingen starter i løbet af fem sekunder.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og
måleresultatet vises på tv-skærmen.
7
Tryk på
for at vælge "Next".
"Save auto calibration (auto speaker
setup)?" vises. Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 55) for at gemme
måleresultaterne.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 56), hvis en
advarsel eller fejlkode vises på skærmen.
Bemærk
Når højttaleren (højttalerne) er i modfase, vises "Out
Phase" på tv-skærmen. "+" og "–"-tilslutningerne på
højttaleren kan være tilsluttet modsat. Afhængigt af
højttalerne vil "Out Phase" imidlertid komme frem
på fjernsynsskærmen, selv om højttalerne er korrekt
tilsluttet. Dette skyldes højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte med at anvende
receiveren.
Tips
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under målingen.
• I de følgende situationer er målingerne ikke blevet
udført korrekt, eller den automatiske kalibrering
kan ikke udføres.
– hvis der tilsluttes specielle højttalere som for
eksempel dipolhøjttalere.
– når zone 2/zone 3-funktionen i zone 2/zone 3
anvendes.
• Det er muligt at ændre brugen af afstandsenheden i
"Distance Unit" i Speaker-indstillingsmenuen.
Annullering af målingen
Målingen annulleres, når du ændrer lydstyrke,
skifter funktioner, ændrer
højttalerindstillingerne for
SPEAKERS-kontakten eller tilslutter
hovedtelefoner.
54DK
Lagring af måleresultaterne
3
Tryk på b.
Afslutningsskærmen vises.
Kom godt i gang
Følg nedenstående trin for at gemme
måleresultaterne fra "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 52).
1
Tryk på B/b for at vælge "Yes" i
trin 7 i "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 52), og tryk
derefter på
.
Valgskærmen for kalibreingstypen vises.
4
Tryk på
.
Bemærk
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den automatiske
kalibreringstype, og tryk
derefter på
.
Parameter
Forklaring
Full Flat
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
Engineer
Indstiller frekvensen til en,
der modsvarer den i et
standard Sony-lytterum.
Front Reference Indstiller karakteristikken
for alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
OFF
• Efter at have afspejlet resultaterne af en
kompensation for en frekvenskarakteristik bliver
signaler med en samplingfrekvens på over
88,2 kHz og højere altid afspillet ved enten
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Frekvenssvarets måleresultat anvendes ikke i
følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
Tip
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Speaker-indstillingsmenuen. Gem
måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre
resultaterne, hvis du ønsker det.
Deaktiverer den
automatiske
kalibreringsequalizer.
Måleresultaterne gemmes.
55DK
Kontrollering af resultaterne af
den automatiske kalibrering
Hvis der vises en advarsel eller en fejlkode i
trin 7 i "Udførelse af automatisk kalibrering"
(side 52), skal du kontrollere problemet og
udføre den automatiske kalibrering igen.
1
Tryk på B/b for at vælge "Yes",
og tryk derefter på
når
"Error occurred during
calibration, press to
investigate." vises på
skærmen.
Bekræft detaljerne i måleresultaterne, og
fortsæt med en passende metode til
udbedring.
2
3
Tryk på B/b for at vælge
"Retry", og tryk derefter på
.
Gentag trin 5 til 7 i "Udførelse af
automatisk kalibrering"
(side 52).
Sådan gemmes måleresultater,
som forårsagede en fejl uden
udbedring
1 Tryk på B/b for at vælge "No", og tryk
derefter på
når "Error occurred
during calibration, press to investigate."
vises på skærmen.
2 Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 55) for at
gemme måleresultaterne.
Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling
Display
Forklaring
Code 30
Hovedtelefoner er tilsluttet. Fjern hovedtelefonerne og udfør autokalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er indstillet til OFF. Indstil den til noget andet, og udfør
målingen igen.
Code 32
Ingen af højttalerne blev registreret. Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er korrekt
tilsluttet, og udfør målingen igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er korrekt tilsluttet, men fejlkoden alligevel vises, kan det
skyldes, at kablet til optimeringsmikrofonen er beskadiget eller forkert tilsluttet.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Højttaleren er ikke anbragt i den rigtige position. Højttalerne eller en optimeringsmikrofon
til højre eller venstre kan være forkert anbragt. Se "1: Installering af højttalere" (side 22), og
bekræft højttalerplaceringen.
Warning 40
Målingen er færdig. Alligevel er støjniveauet højt. Du kan muligvis udføre målingen på
korrekt vis, hvis du forsøger igen, selv om målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Prøv
at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaler og mikrofon er muligvis for lille.
Gentag målingen efter at have øget afstanden mellem dem.
• Lydstyrken er muligvis for høj, når du anvender receiveren som forforstærker.
Warning 43
Subwooferens afstand og position kan ikke registreres. Eller højttalerpositionens vinkel kan
ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
56DK
Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Enten den venstre eller højre surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
Bagsurroundhøjttalere er tilsluttede, selv om der ikke er tilsluttet nogen surroundhøjttalere.
Slut surroundhøjttaleren (højttalerne) til SURROUND-tilslutningerne.
• Den bageste surroundhøjttaler er kun sluttet til SURROUND BACK SPEAKERS
R-tilslutningerne. Hvis du kun tilslutter en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS L-tilslutningerne.
Forklaring
Warning 44
Målingen er fuldført. Højttalerne er imidlertid ikke anbragt i korrekt position i forhold til
hinanden. Se "1: Installering af højttalere" (side 22), og kontrollér højttalernes placering i
forhold til hinanden.
NO WARNING Der er ingen advarselsinformation.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
Tip
Afhængigt af subwooferens position kan
måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog
ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter
med at anvende receiveren med den værdi.
57DK
Kom godt i gang
Display
9: Konfiguration af
netværksindstillingerne
for receiveren
Netværksindstillingerne for receiveren skal
indstilles korrekt for at bruge receiverens
netværksfunktioner.
Du kan lave de nødvendige
netværksindstillinger for receiveren ved at
følge anvisningerne i en guide til indledende
klargøring.
Proceduren, der bruges til at opsætte
IP-adressen automatisk (DHCP) forklares
nedenfor.
I dette tilfælde skal den router, der er tilsluttet
receiveren eller internetudbyderen, understøtte
DHCP.
V/v/b,
MENU
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Network", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Network Setup", og
tryk derefter på
.
"Start Network function Setup Wizard"
vises på tv-skærmen.
5
6
Tryk på
for at vælge "Next".
Tryk på
for at vælge
"Connect Automatically
(DHCP)".
"Success! The receiver is now connected
to network." vises på tv-skærmen, når du
har oprettet en forbindelse.
Hvis fejl-skærmbilledet vises, skal du
udføre processen i "Network Setup"
(side 145), når du har fuldført denne
proces.
7
Tryk på
"Finish".
for at vælge
Sådan indstilles
netværksindstillingerne
manuelt
Se "Sådan indstilles IP-adressen manuelt"
(side 145) eller "Sådan indstilles
proxyserveren manuelt" (side 145).
Bemærk
Guide-skærmbilledet vises på tv-skærmen, hver
gang du bruger netværksfunktionen, indtil
opsætningen af netværksfunktionen er fuldført.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
58DK
En server er en enhed, der leverer indhold
(musik, fotos og videoer) til en DLNA-enhed
via et hjemmenetværk.
Med denne receiver kan du afspille indhold,
som er lagret på en computer på et
hjemmenetværk, via dette netværk, når du har
installeret et program såsom VAIO Media
plus, som er en DLNA-kompatibel
serverfunktion.
Systemkrav
Operativsystem
Windows XP Home Edition/Professional/
Media Center Edition 2004/Media Center
Edition 2005 (SP3, 32 bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)
Computer
Windows XP
CPU
Det kan VAIO Media plus
VAIO Media plus er et program, som gør, at du
hurtigt kan finde indhold på dit
hjemmenetværk såsom musik, fotos og
videoer og få vist indholdet på computeren via
hjemmenetværket.
Hvis du kobler andre enheder til VAIO Media
plus, kan du også søge efter og få vist indhold
på de tilkoblede enheder via
hjemmenetværket. Du kan f.eks. se fotos og
lytte til musik, som er lagret på din computer,
på dit tv og din lydenhed, eller afspille et
tv-program, som er optaget med en
harddiskoptager, på din computer.
Hvis du bruger en VAIO-computer, kan du
levere indhold, som er gemt på en ekstern
harddisk eller på et lager med netværksadgang
(NAS).
Bemærk
Hvis du bruger en anden computer end en VAIO,
kan du kun levere indhold, som er gemt på den
interne disk på den pågældende computer.
Windows Vista
Computer IBM PC/AT-kompatibel
Intel Celeron M
processor
1,40 GHz eller
højere (Intel Core 2
Duo 1,80 GHz eller
højere anbefales.)
Intel Core Duo
1,33 GHz eller
højere (Intel Core 2
Duo 2,26 GHz eller
højere anbefales.)
Hukommelse 512 MB eller mere 1 GB eller mere
(1 GB eller mere (2 GB eller mere
anbefales.)
anbefales.)
Grafikchip Forsynet med grafikchip fra Intel,
NVIDIA eller ATI.
DirectX 9.0c-kompatibelt grafikkort
(DirectX 9.0c/128 MB kompatibelt
grafikkort, og den seneste driver
anbefales.)
Display
800 × 600 eller højere opløsning
Harddisk 500 MB eller mere anbefales.
Netværk
100Base-TX eller højere
Lydkort
Direct Sound-kompatibelt lydkort
Bemærk
Sony yder ingen garanti for problemfri betjening på
alle computere, der opfylder systemkravene. Anden
software, som arbejder i baggrunden, kan påvirke
funktionen af denne software.
Installation af VAIO Media plusprogrammet på en computer
Når du anvender VAIO Media plus som
serversoftware, skal du installere VAIO Media
plus-programmet fra CD-ROM, der fulgte
med receiveren, på computeren. Det gør du
ved at følge trinnene herunder.
fortsættes
59DK
Kom godt i gang
10: Klargøring af en
computer til brug som en
server
Hvis en ældre version af VAIO Media plus
allerede er installeret på computeren, skal du
på forhånd fjerne følgende tre programmer ved
hjælp af "Programmer og funktioner" (for
Windows Vista) eller "Tilføj eller fjern
programmer" (for Windows XP) i
Kontrolpanel.
• VAIO Media plus
• VAIO Content Folder Watcher
• VAIO Content Folder Setting
1
Tænd din computer, og log på
som administrator.
2
Indsæt CD-ROM i
CD-ROM-drevet på din
computer.
Installationsprogrammet starter
automatisk, og der vises et vindue til
konfiguration af software på skærmen.
Hvis installationsprogrammet ikke startes
automatisk, skal du dobbeltklikke på
"SetupLauncher.exe" på disken.
Guide til direkte
betjening på skærmen
Du kan få vist receivermenuen på tv-skærmen
og vælge den funktion, som du vil bruge på
tv'et ved at trykke på V/v/B/b og
på
fjernbetjeningen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnet i "Sådan slås
"GUI MODE" til og fra" (side 61).
GUI
MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
CD-ROM (VAIO Media
plus-program)
(medfølger)
3
Installer VAIO Media
plus-programmet ved at følge
anvisningerne, der gives i
meddelelsen på skærmbilledet.
Henvisning til hjælpefiler
Se i hjælpfilerne vedrørende betjening af
VAIO Media plus.
Klik på "
Settings" i vinduet Hjemmemenu,
og vælg derefter " Help" for få vist
hjælpfiler.
60DK
Sådan slås "GUI MODE" til og
fra
Brug af -menuen
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Tryk på GUI MODE. "GUI MODE ON" eller
"GUI MODE OFF" vises i receiverens
displayvindue afhængigt af den valgte
tilstand.
Oversigt over hovedmenuerne
Menuikon
2
3
4
Beskrivelse
Input
Vælger
indgangskildeapparatet, som
er tilsluttet receiveren
(side 63).
Music
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
Vælger musikken fra det
lydapparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren (side 65)
eller serveren på
hjemmenetværket.
Photo
Vælg billederne fra serveren
på hjemmenetværket
Eksempel: Når du vælger "
Video
Vælg billederne fra det
videoapparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren (side 65)
eller serveren på
hjemmenetværket.
Rhapsody
Vælger Rhapsodyradiotjenesten (side 99).
Rhapsody er kun tilgængelig
i USA.
SHOUTcast
Vælger SHOUTcastradiotjenesten (side 103).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Input"
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det menupunkt, du vil
justere, og tryk derefter på
for at indtaste menupunktet.
Gentag trin 2 til 3 for at vælge
det ønskede parameter.
Tilbage til den foregående
skærm
FM/AM/XM/ Vælger den indbyggede FM/
SIRIUS
AM-radio eller satellittuner,
der er tilsluttet (side 69, 74).
Settings
Du kan justere
indstillingerne for
højttalerne,
surroundeffekten, equalizer,
lyd, video og andre
indgange, som er forbundet
til HDMI-jackstikkene
(side 128).
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
61DK
Kom godt i gang
1
3
Brug af valgmenuer
Valgmenuen vises.
Når du trykker på OPTIONS, vises
valgmenuerne for den valgte hovedmenu. Du
kan vælge en lignende funktion uden at
genvælge menuen.
1
Tryk på OPTIONS, mens listen
med menupunkter vises.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
Eksempel: Når du vælger "
62DK
Input"
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den valgmenu, du
ønsker, og tryk derefter på
.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Valgt indgang
Afspille
V/v/B/b,
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
videobåndoptager osv.,
som er tilsluttet
VIDEO 1 eller
VIDEO 2-jackstikket.
BD
Blu-ray Disc-afspiller
osv., som er tilsluttet
BD-jackstikket.
DVD
DVD-afspiller osv.,
som er tilsluttet
DVD-jackstikket.
SAT
Satellittuner osv., som
er sluttet til
SAT-jackstikket.
TV
Tv, som er tilsluttet
TV-jackstikket.
Tape
Kassettebåndoptager
osv., som er tilsluttet
TAPE-jackstikket.
MD
MD-afspiller osv., som
er tilsluttet
MD-jackstikket.
SA-CD/CD
Super Audio CD eller
CD-afspiller osv., som
er sluttet til SA-CD/
CD-jackstikket.
Phono
Pladespiller osv., som
er tilsluttet
PHONO-jackstikket.
Multi in
Apparater, som er
tilsluttet
MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikket.
OPTIONS
MENU
MASTER
VOLUME
MUTING
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
Menuskærmen forsvinder, og
afspilningsskærmen fra den eksterne
indgang vises.
HDMI1, 2, 3, HDMI apparater, som er
tilsluttet HDMI1,
4, 5, 6
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5, eller
HDMI6-jackstikket.
4
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
5
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
Tips
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den hastighed du drejer
MASTER VOLUME-knappen med.
fortsættes
63DK
Afspille
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparatet,
som er tilsluttet
receiveren
Apparater, som kan
anvendes
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for lydstyrken:
drej knappen hurtigt.
Sådan finindstiller du: drej knappen langsomt.
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den tid du trykker på og holder MASTER
VOLUME +/–-knappen på fjernbetjeningen nede.
Sådan skruer du hurtigt op eller ned for lydstyrken:
tryk på og hold knappen nede.
Sådan finindstiller du: tryk på knappen og giv
straks slip på den.
Aktivering af
lydudkoblingsfunktionen
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. Tryk
igen på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere, eller tryk på MASTER VOLUME +
for at hæve lydstyrken.
4
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Ændring af display-poster (List
Mode)
Hvordan man undgår, at
højttalerne lider skade
Når du vælger "
Input", kan du vælge de
poster, som skal vises.
Sørg for at sænke lydstyrkeniveauet, inden du
slukker for receiveren.
1
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den ønskede indgang.
2
Tryk på OPTIONS.
Navngivning af indgangene
(Name Input)
Valgmenuen vises.
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn for
indgange og vise det.
Dette er bekvemt, når man vil navngive
jackstikkene med de tilsluttede apparaters
navne.
1
2
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den indgang, du vil
navngive.
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
64DK
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "List Mode", og tryk
derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den post, som du vil
have vist, og tryk dernæst på
.
• Input Assign
Indgangsnavn og indgangens
tilknyttede lyd/video-jackstik vises på
en liste.
• Sound Field
Indgangsnavn og det valgte lydfelt til
indgangen vises på en liste.
• A/V Sync
Indgangsnavn og forsinkelsen, som er
indstillet for indgangen i
"A/V Sync"-menuen, vises på en liste.
Med DIGITAL MEDIA PORT kan du få lyd/
billeder fra en bærbar lydkilde eller computer
ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
Tilgængelige DIGITAL MEDIA
PORT-adaptere varierer for hvert område.
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om
tilslutning af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, kan du se "Tilslutning af
apparater med digitale lydindgangs-/
udgangsjackstik" (side 29).
Du kan benytte følgende Sony DIGITAL
MEDIA PORT-adaptere:
• TDM-BT1/BT10 Bluetooth™ Wireless
Audio Adapter
• TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
ekstraudstyr.
Bemærk
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før du kobler DIGITAL MEDIA PORT-adapter
fra, skal du sørge for, at receiveren er slået fra ved
hjælp af fjernbetjeningen.
• Du bør hverken tilslutte eller frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til/fra receiveren, mens
der er tændt for systemet.
• Billederne bliver også udsendt, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen.
• Forbind ikke en DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
som benytter en netværksfunktion såsom
TDM-NC1 Wireless Network Audio Client til
receiveren.
V/v/b,
MENU
MASTER
VOLUME
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "DMPORT" eller et
apparat, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, og tryk
derefter på
.
Apparatet, som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, genkendes, og
på skærmen "DMPORT" ændres til et
ikon med apparatets navn. Hvis den
tilsluttede adapter ikke kan genkendes,
vises "DMPORT" på tv-skærmen.
fortsættes
65DK
Afspille
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparater,
som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT
Du kan godt anvende receiverens netværksfunktion
uden brug af en DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Ikon
Apparat, som er tilsluttet
DMPORT Der er tilsluttet et andet
apparat end et af følgende.
iPod
Den genkendte iPod-model
er tilsluttet.
Walkman Den genkendte Network
Walkman-model er tilsluttet.
Bluetooth Det genkendte Bluetoothdrev er tilsluttet.
Mobile
Phone
4
5
Betjening af TDM-iP50
via receiverens
GUI-menu
Sørg for, at "System GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 68).
Den genkendte mobiltelefon
er tilsluttet.
Vælg et nummer, du vil afspille
på apparatet, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
V/v/B/b,
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
OPTIONS
MENU
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge apparatet, som er
tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, som du vil
bruge til afspilning, og tryk
derefter på
.
Listen over indhold vises.
66DK
4
Tryk på V/v/B/b og
for at
vælge nummer eller indhold fra
listen over indhold.
Ved iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den tilstand, du vil
vælge, og tryk derefter på
.
x Shuffle
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• Albums
Afspiller alle numrene på et album i tilfældig
rækkefølge.
• Songs
Afspiller alle numrene i "Songs" i tilfældig
rækkefølge.
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Podcast > Episode > Content
5
Tryk på MASTER VOLUME +/–
for at justere lydstyrken.
Sådan vælges
afspilningstilstand
1
2
Afspil de numre, du vil lytte til
ved at følge trinnene, beskrevet
i "Betjening af TDM-iP50 via
receiverens GUI-menu"
(side 66).
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Shuffle", "Repeat" eller
"Audiobook Speed", og tryk
derefter på
.
x Repeat
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
x Audiobook Speed
Vælger visningshastigheden for Audiobook.
• Low
Sænker visningshastigheden.
• Normal
Indstiller visningshastigheden til standard.
• High
Øger visningshastigheden.
DIGITAL MEDIA PORTmeddelelsesliste
Meddelelse vises Forklaring
No Adapter
Adapteren er ikke tilsluttet.
No Device
Ingen enhed er sluttet til
adapteren.
No Audio
Der blev ikke fundet nogen
lydfil.
Loading
Dataene bliver indlæst.
No Item
Der blev ikke fundet nogen
post.
67DK
Afspille
De følgende lister over indhold er kun
eksempler. De kan variere, afhængigt af
hvilke apparater der er tilsluttet
receiveren.
4
Sådan ændres
betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT
Du kan ændre betjeningsskærmen via
GUI-menuen. DMPORT Control-tilstanden
understøttes af DIGITAL MEDIA PORTadaptere som TDM-iP50. Denne tilstand
understøttes ikke af andre adaptere.
1
2
Tryk gentagne gange på V/v på
" Music" eller "
Video"skærmen for at vælge den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
du ønsker, og tryk derefter på
eller b.
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"DMPORT Control", og tryk
derefter på
.
Hvis "DMPORT Control" ikke bliver vist,
bedes du se brugsanvisningen, der fulgte
med apparatet, for at få oplysninger om
betjeningen af dette apparat.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den tilstand, du
ønsker, og tryk derefter på
.
Du kan vælge følgende tilstande i denne
menu:
• System GUI
Denne tilstand er beregnet til
TDM-iP50. Sporlisten vil blive vist på
receiverens GUI-skærm. Du kan vælge
et ønsket nummer og afspille det på hver
GUI-skærm.
• Adapter GUI
Denne tilstand er beregnet til
TDM-iP50. Adaptermenuen vil blive
vist på tv-skærmen.
• iPod
Denne tilstand kan kun vælges, når
TDM-iP50 er tilsluttet.
68DK
Sådan betjenes TDM-iP50 via
adaptermenuen
Sørg for, at "Adapter GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 68).
Få detaljerede oplysninger om betjeningen af
adapteren i adapter-GUI-menuen i
brugsanvisningen, der fulgte med den adapter,
du anvender.
Sådan betjenes TDM-iP50 ved
hjælp af iPod-menuen
Sørg for, at "iPod" er valgt i trin 4 i "Sådan
ændres betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT" (side 68).
For at få oplysninger om betjening af iPod skal
du se brugsanvisningen, der fulgte med din
iPod.
Sådan stiller du automatisk ind
på en station (Auto Tuning)
Tuning
Lytning til FM-/AM-radio
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
FM eller AM-menulisten kommer frem
på tv-skærmen.
Tip
Tuningskalaen til direkte tuning vises herunder.
• FM-bånd 100 kHz (USA/canadisk model)
50 kHz (europæisk model)
• AM-bånd 10 kHz* (USA/canadisk model)
9 kHz (europæisk model)
* AM-tuningskalaen kan ændres (side 72).
V/v/b,
OPTIONS
MENU
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på V/v for at vælge "Auto
Tuning", og tryk derefter på
.
4
Tryk på V/v.
Tryk på V for at søge fra lav til høj, og
tryk på v for at søge fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
1 Stil ind på den station, som du ønsker
at lytte til via Auto Tuning, Direct Tuning
(side 70), eller vælg den
forudindstillede station, du ønsker
(side 73).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "FM Mode", og
tryk derefter på
.
4 Tryk på V/v for at vælge "MONO", og
tryk derefter på
.
69DK
Tuning
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser med
den indbyggede tuner. Inden du begynder at
lytte, skal du forvisse dig om, at du har sluttet
FM- og AM-antennerne til receiveren
(side 45).
Sådan stiller du direkte ind på
en station (Direct Tuning)
Indtast frekvensen på en station direkte med
talknapperne på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
5
Tryk på SHIFT, indtast
frekvensen via talknapperne,
og tryk derefter på
.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
*Tryk på talknappen 0, hvis du bruger en
europæisk model.
Tip
SHIFT
AMP
Indstil retningen på AM-rammeantennen, hvis
du lytter til en AM-station, så den optimale
modtagelse opnås.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
Talknapper
"– – – .– – MHz" vises, og displayet vender
dermed tilbage til den aktuelle frekvens.
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, gentages trin 5. Hvis det
stadig ikke er muligt at stille ind på en station,
er det, fordi frekvensen ikke anvendes i dit
område.
V/v/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
70DK
Modtagelse af RDS-udsendelser
(kun europæisk model)
Denne receiver giver dig også mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), hvormed
radiostationer kan sende ekstra informationer
sammen med det ordinære programsignal. Det
er muligt at få vist RDS-information.
Når du stiller ind på en station, som udbyder
RDS-tjenester, vises Program Service Name
og Program Type på tv-skærmen.
Other Music
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, for eksempel rhythm
& blues og reggae
Weather & Metr Vejrudsigt
Finance
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
Children’s Progs Programmer for børn
Social Affairs
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
Religion
Programmer med religiøst
indhold
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
Programtype- Beskrivelse
indikering
News
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktualitetsprogrammer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
Information
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inklusive
forbrugeranliggender og helseråd
Leisure &
Hobby
Programmer om rekreative
aktiviteter, som for eksempel
havebrug, fiskeri, madlavning
osv.
Sport
Sportsprogrammer
Jazz Music
Jazz-programmer
Education
Undervisningsprogrammer som
for eksempel "how-to" og
rådgivningsprogrammer
Country Music
Countrymusik-programmer
Travel & Touring Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA.
National Music Programmer med popmusik fra et
bestemt land/område
Drama
Radiospil og føljetoner
Oldies Music
Programmer med gamle hitnumre
Cultures
Programmer om national og
regional kultur som for eksempel
sprog og sociale anliggender
Folk Music
Programmer med folkemusik
Documentary
Undersøgende programmer
Science
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
None
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Varied Speech
Andre typer programmer, som for
eksempel interviews med kendte
personer, panelspil og komedier
Pop Music
Programmer med popmusik
Rock Music
Programmer med rockmusik
Easy Listening
Easy listening
Light Classics M Instrumental, vokal og kormusik
Serious Classics Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
Bemærk
• RDS kan kun bruges med FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer sender RDS-tjenesten, og de
sender heller ikke den samme type tjeneste. Forhør
dig hos de lokale radiostationer, hvis du ikke er
bekendt med, hvilke RDS-tjenester, der sendes i dit
område.
• Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis
signalstyrken er svag.
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"Alarm-Alarm!" blinke på displayet.
fortsættes
71DK
Tuning
Vælg en station, du vil lytte til på
FM-båndet via Auto Tuning
(side 69) eller Direct Tuning.
Programtype- Beskrivelse
indikering
• Hvis en station ikke yder nogen speciel
RDS-tjeneste, vil "No XX" (som for eksempel "No
Clock Time") vises på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, med hvilken den sendes fra
stationen. Enhver ændring i denne hastighed
afspejles i dataenes visningshastighed.
• RDS-informationen vises kun på denne receivers
display.
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
Det er muligt at programmere 30 FM- og
30 AM-stationer som faste stationer i
hukommelsen. Når dette er gjort, kan du nemt
stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til.
Ændring af AM-tuningskalaen
(kun USA/canadisk model)
AM-tuningskalaen kan ændres til enten 9 kHz
eller 10 kHz på receiveren.
V/v/B/b,
POWER
TUNING MODE
OPTIONS
MENU
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Tryk på POWER på receiveren,
mens du holder TUNING MODE
nede.
3
Ændr den aktuelle
AM-tuningskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
For at genindstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz) skal du gentage ovenstående
fremgangsmåde.
Bemærk
Alle faste stationer slettes, hvis du ændrer
tuningskalaen.
72DK
1
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast station
via Auto Tuning (side 69) eller
Direct Tuning (side 70).
Skift FM-modtageindstillingen, hvis
FM-stereomodtagningen er dårlig
(side 69).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"Memory", og tryk derefter på
.
4
Tryk på V/v for at vælge et
forvalgsnummer, og tryk
derefter på
.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Sådan stilles der ind på
forudindstillede stationer
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på V/v for at vælge
nummeret på den ønskede
forudindstillede station.
Numrene fra 1 til 30 kan benyttes.
Navngivning af forudindstillede
stationer (Name Input)
1
Tryk på V/v på skærmen
"
FM" eller "
AM" for at
vælge nummeret, som du vil
navngive.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
73DK
Tuning
Du kan gemme stationer som følger:
• AM-bånd: AM1 til AM30
• FM-bånd: FM1 til FM30
4
Lytning til satellitradio
(Kun USA/canadisk model)
For at lytte til Satellite Radio skal du forbinde
enten en SIRIUS- eller XM Satellite
Radio-tuner (sælges separat) til din receiver,
som er kompatibel med satellit. Satellite Radio
er tilgængelig i USA (dog ikke Alaska og
Hawaii) og Canada.
Satellite Radio sender forskelligt musik uden
reklamepauser. Musikken spænder vidt fra
pop, rock, country, R&B og dance til jazz og
klassisk med mere, og der er dækning af alle
store professionelle sportskampe og
universitetssportskampe såsom kampe med
kommentator fra udvalgte divisioner og hold.
Andre programmer omfatter udtalelser fra
sportseksperter, ucensureret underholdning,
komedier, familieprogrammer, lokale
trafikrapporter og vejrudsigter og
lokalnyheder fra de mest pålidelige kilder.
Når du køber en SIRIUS- eller en XM-tuner,
skal du aktivere den og tegne abonnement for
at kunne bruge tjenesten. Lette anvisninger til
installation og indstilling følger med
satellittuneren. Uanset hvilken tjeneste du
vælger, er der en række forskellige
programpakker tilgængelige, og du kan tilføje
"de bedste SIRIUS-programmer" til din
XM-tuner eller "de bedste XM-programmer"
til din SIRIUS-tuner, så du kan nyde de mest
populære programmer fra begge tjenester.
Pakkerne med "de bedste" er i øjeblikket ikke
tilgængelige for canadiske abonnenter af
SIRIUS eller XM.
Familievenlige pakker er også tilgængelige, og
de kan begrænse stationer, som indeholder
materiale, der er upassende for børn.
For at abonnere på XM skal amerikanske
kunder besøge xmradio.com eller ringe til
1-800-XMRADIO (1-800-967-2346);
canadiske kunder skal besøge xmradio.ca eller
74DK
ringe til XM-lyttersupport på
1-877-GETXMSR (1-877-438-9677).
For at abonnere på SIRIUS kan amerikanske
og canadiske kunder ringe til 1-888-539-SIRI
(1-888-539-7474) eller besøge sirius.com
(USA) eller siriuscanada.ca (Canada).
SIRIUS, XM og alle relaterede symboler og logoer
er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og
dets datterselskaber. Alle andre mærker og logoer
tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder
forbeholdes. SIRIUS og XM abonnementer sælges
separat. Der kan forekomme afgifter og
engangsgebyrer til aktivering. XM-tunere og
dockingstationer eller SIRIUS-tunere (sælges
separat) er nødvendige for at modtage SIRIUS- eller
XM-satellitradiotjenester. Alle programmer og
gebyrer kan ændres. Det er ikke tilladt at kopiere,
dekompilere, demontere, foretage reverse
engineering, hacke, manipulere eller på anden vis
gøre teknologi eller software i receiveren
kompatibel med SIRIUS- eller
XM Satellite Radio-systemer. Tjenesten er ikke
tilgængelig i Alaska og Hawaii.
Tilslutning af en
satellittuner
SIRIUS-jackstik
Forberedelse af lytning til
satellitradio
XM-jackstik
OPTIONS
MENU
Sådan tilslutter du et
XM-jackstik
Før systemet betjenes, skal XM-minituneren
og dockingstationen tilsluttes XM-jackstikket.
Bemærk
For at sikre optimal modtagelse af satellitsignalet fra
XM skal antennen flyttes til forskellige
vinduesplaceringer rundt omkring i hjemmet for at
se, hvor den bedste modtagelse forekommer. De
fleste XM-kunder placerer antennen i et vindue mod
syd med klar udsigt til himlen.
Sådan tilslutter du et
SIRIUS-jackstik
Tilslut SiriusConnect-hjemmetuneren. Når du
bruger SiriusConnect-hjemmetuneren med
denne receiver, skal du sikre, at
vekselstrømsadapteren, som følger med
tuneren, er tilsluttet en stikkontakt.
Hold SiriusConnect-hjemmetuner, antenne og
vekselstrømsadaptor væk fra
højttalerledninger og netledningen for at
undgå at opfange støj.
Kontrol af id-nummer
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på V/v for at vælge "ALL",
og tryk derefter på
eller b.
Når "Preset Mode"-skærmen vises, skal
du ændre tuningindstillingen til
"Category Mode" og vælge "ALL". Tryk
på OPTIONS, og tryk derefter gentagne
gange på "V/v" for at vælge Category
Mode.
fortsættes
75DK
Tuning
V/v/b,
4
5
Tryk på V/v for at vælge
stationen 0, og tryk derefter på
.
Valg af station på
satellitradioen
Kontrollér XM Radio ID eller
Sirius ID på tv-skærmen, og
skriv det ned på nedenstående
linjer.
XM Radio ID:_____________________
Sirius ID:_________________________
V/v/b,
Du kan også kontrollere XM Radio ID og
Sirius ID ved hjælp af receiverens skærm.
OPTIONS
Kontrol af modtageforhold
(Antenna Aiming)
1
MENU
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Antenna Aiming", og
tryk derefter på
.
Skærmen Antenna Aiming vises.
5
Når du kontrollerer kvaliteten af
modtagelsen, skal du justere
antennens retning for at opnå
den bedste modtagelse.
For at afslutte menuen
Valg af station efter kategori
(Category Mode)
Du kan vælge en station fra én kategori eller
alle kategorierne.
1
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på OPTIONS.
Tryk på MENU.
Valgmenuen vises.
4
76DK
Tryk på MENU.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge kategorien, og tryk
derefter på
.
• ALL: Du kan vælge en station fra alle
kategorier.
• (kategorinavn): Du kan vælge en station
fra én kategori.
Når "Preset Mode"-skærmen vises, skal
du trykke på OPTIONS og derefter trykke
gentagne gange på V/v for at vælge
"Category Mode".
5
Indtast stationsnummeret direkte ved hjælp af
talknapperne på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
Tuning
Tryk på V/v for at vælge
stationen, og tryk derefter på
.
Valg af station ved direkte
indtastning af stationsnummer
(Direct Tuning)
Den valgte station modtages. Stationens
oplysninger vises på tv-skærmen.
SHIFT
AMP
Bemærk
Når du vælger en station i "Category Mode", er den
station, du valgte, måske ikke i den kategori, du
ønsker. Dette kan forekomme, fordi en station kan
høre under flere kategorier.
Talknapper
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
fortsættes
77DK
5
6
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
Tryk på SHIFT, tryk derefter på
talknapperne for at indtaste et
stationsnummer, og tryk
derefter på
.
Den valgte station er indstillet.
Forudindstilling af
satellitradiostationer
Du kan vælge de ønskede stationer direkte ved
at forudindstille dem ved hjælp af
forvalgsnumrene.
Du kan forudindstille op til
30 XM-radiostationer og
30 SIRIUS-satellitradiostationer.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
Vælg den station, du ønsker at
forudindstille ved hjælp af
Category Mode (side 76) eller
Direct Tuning (side 77).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"Memory", og tryk derefter på
.
Skærmen til valg af forvalgsnumre vises.
78DK
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge forvalgsnummeret, du
vil bruge som forudindstillet
station, og tryk derefter på
.
5
Gentag trin 1 til 4, hvis du vil
forudindstille endnu en station.
Du kan gemme stationer fra 1 til 30.
(Parental Lock) (kun SIRIUS)
Du kan begrænse adgangen til bestemte
stationer ved hjælp af din egen låsekode.
Låsekoden er, som standard, indstillet til
"0000". Brug multifunktionsfjernbetjeningen
til denne handling. Denne handling kan ikke
udføres ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
Ændr låsekoden, før du bruger denne funktion
for første gang. Se "Sådan ændrer du
låsekoden (Lock Code)" (side 80).
Valg af forudindstillede
stationer
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
3
Tryk på V/v for at vælge
forvalgsnummeret fra listen, og
tryk på
.
Talknapper
Du kan vælge gemte forudindstillede
stationer fra 1 til 30.
Bemærk
• De forudindstillede stationsoplysninger ændres
måske, hvis XM Satellite Radio Inc. eller SIRIUS
Satellite Radio Inc. ændrer deres programmering af
stationer.
• Når "Category Mode"-skærmen vises, skal du
trykke på OPTIONS og derefter trykke på V/v for
at vælge "Preset Mode".
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
1
Vælg den station, du ønsker at
låse ved hjælp af Category
Mode (side 76) eller Direct
Tuning (side 77).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
fortsættes
79DK
Tuning
Forudindstillede stationer fra 1 til 30 er
tilgængelige, og en standardstation er
indstillet for alle forudindstillede
stationer, når du køber receiveren.
Den valgte station er registreret som den
forudindstillede station, du valgte i trin 1.
Begrænsning af adgang
til bestemte stationer
3
Tryk på V/v for at vælge
"Parental Lock", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "ON", og tryk derefter
på
.
5
2 Indtast den firecifrede låsekode ved
hjælp af talknapperne.
Stationen er indstillet.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
Annullering af Parental Lock
1 Vælg den station, du ønsker at låse op
Indtast en firecifret låsekode
ved hjælp af talknapperne.
ved hjælp af Direct Tuning (side 77).
"The channel has been locked." vises, og
Parental Lock er indstillet.
For at slette de tal, du har indtastet, skal
du gå tilbage til trin 2 ved at trykke på
RETURN/EXIT O og derefter gentage
ovenstående fremgangsmåde fra trin 2.
Sådan ændrer du låsekoden
(Lock Code)
1 Vælg en station ved hjælp af Category
Mode (side 76) eller Direct Tuning
(side 77).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "Lock Code",
og tryk derefter på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
4 Indtast den firecifrede låsekode ved
hjælp af talknapperne.
"Enter a new lock code." vises.
5 Indtast en ny firecifret låsekode ved
hjælp af talknapperne.
"To confirm, enter your new lock code
again." vises.
6 Indtast den nye låsekode igen med
talknapperne.
"The lock code has been changed." vises.
Sådan lytter du til låste stationer
1 Vælg den låste station, som du vil lytte
til ved hjælp af Direct Tuning (side 77).
80DK
"The channel is locked. Enter your 4-digit
lock code." vises.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "Parental
Lock", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "OFF", og tryk derefter på
"Enter your 4-digit lock code." vises.
.
5 Indtast den firecifrede låsekode ved
hjælp af talknapperne.
"The channel has been unlocked." vises, og
stationen låses op.
Bemærk
• Du kan kun indstille én låsekode på receiveren. Du
kan ikke indstille individuelle låsekoder for hver
station.
• Når du vælger en station ved hjælp af Category
Mode, springes låste stationer over.
• Når receiveren nulstilles med
fabriksindstillingerne, vender låsekoden tilbage til
standard (0000), men Parental Lock-indstillingerne
fjernes ikke.
• Du kan ikke forudindstille låste stationer. Hvis du
indstiller Parental Lock for en forudindstillet
station, vender de forudindstillede oplysninger om
stationen tilbage til standard.
• Du kan ikke indstille Parental Lock for station 0
eller station 184.
Meddelelsesliste
Meddelelsesliste for SIRIUS-satellitradio
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedringer
Antenna Error
Antennen er ikke tilsluttet korrekt.
Kontrollér forbindelsen mellem
SiriusConnect-hjemmetuneren og antennen.
Acquiring Signal Modtageforholdene er ikke gode.
Tuning
Flyt antennen et andet sted hen. Se
brugsanvisningen, der fulgte med
SiriusConnect-hjemmetuneren for at få
oplysninger om antenneplacering.
Call 888-539SIRI
Du har ikke abonnement på den valgte —
station.
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect-hjemmetuneren er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontrollér alle forbindelser, og tænd systemet
igen. Du skal også sikre, at
vekselstrømsadapteren, der fulgte med
SiriusConnect-hjemmetuneren, er tilsluttet en
stikkontakt.
Invalid Channel
Du har indtastet et ugyldigt
stationsnummer.
Den station, der skal indstilles, er ugyldig på grund
af ændringer i udsendelsestjenesten, eller
modtageforholdene er dårlige.
Locked
Channel
Den valgte station er låst.
—
Subscription
Updated
Abonnementsoplysningerne er blevet
opdateret.
—
Updating
Channels
xx%
Completed
(xx gælder
hele tal)
Stationsoplysningerne opdateres.
—
Firmware
Updating
SiriusConnect-hjemmetunerens
firmware opdateres.
—
–––––
Der er ingen tekstoplysninger om
stationen.
Dette er ikke en fejl. Tekstoplysninger vises måske
ikke afhængigt af systemets tilstand, f.eks. lige
efter systemet har modtaget en station.
fortsættes
81DK
Meddelelsesliste for XM-radio
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedringer
Check Antenna
XM-antennen er ikke tilsluttet
Kontrollér, at XM-antenne er ordentligt tilsluttet
dockingstationen til XM-minituneren, dockingstationen til XM-minituneren og
eller XM-antennekablet er beskadiget. kontrollér, om antennekablet er beskadiget.
Udskift XM-antennen, hvis kablet er beskadiget.
CH Unauthorized Du har valgt en XM-station, der er
Se den seneste stationsoversigt på
blokeret eller ikke kan modtages med www.xmradio.com for at se den aktuelle liste over
din XM-abonnementspakke.
stationer.
Besøg www.xmradio.com for at få flere
oplysninger om modtagelse af denne station, eller
kontakt XM-satellitradio på 1-800-967-2346.
No Signal
XM-minituneren modtager ikke
XM-satellitsignalet. Der kan være
noget, der blokerer XM-antennens
udsigt til satelliter, eller antennen kan
pege i en forkert retning.
Kontrollér blokeringer for antennen, og placer
XM-antennen et andet sted for at få bedre
modtagelse af signaler. Brug
Antenna Aiming-indstillingen til at optimere
antennens placering (side 76).
Se brugsanvisningen, der fulgte med
XM-minituneren og dockingstationen for at få
oplysninger om installation af antennen.
Loading
XM-minituneren modtager
oplysninger om lyd eller program via
XM-satellitsignalet. Denne
meddelelse kan forekomme ved svage
XM-signalforhold.
Bemærk, at receiveren måske ikke kan
reagere på nogle knapper, mens
meddelelsen vises.
Denne meddelelse bør forsvinde efter få sekunder
ved gode signalforhold.
Hvis du ofte ser denne meddelelse, skal du placere
XM-antennen et andet sted for at få bedre
modtagelse af signaler.
Brug Antenna Aiming-indstillingen til at optimere
antennens placering (side 76).
Off Air
Du valgte en XM-station, som ikke
udsender i øjeblikket.
Vend tilbage senere. Imens kan du vælge en anden
station.
(mellemrum)–––– Kunstnernavn eller sangtitel er ikke
tilgængelig for dette valg.
Ingen handling kræves.
CH Unavailable
Den valgte station er ikke tilgængelig.
Stationen kan have fået et nye
stationsnummer.
Denne meddelelse kan forekomme i
starten på en ny radio eller en radio,
der ikke har modtaget signaler fra XM
i en længere periode.
Se den seneste stationsoversigt på
www.xmradio.com for at se den aktuelle liste over
stationer. Hvis du har en ny radio eller en radio,
der ikke har modtaget signaler fra XM i en længere
periode, skal du lade radioen modtage
XM-satellitsignaler i mindst 5 minutter og derefter
prøve at vælge stationen igen.
Check XM Tuner
XM-minituneren er ikke installeret
eller korrekt tilsluttet
dockingstationen til XM-minituneren,
eller dockingstationen til XMminituneren er ikke tilsluttet
receiveren.
Kontrollér, at XM-minituneren er korrekt tilsluttet
dockingstationen og kontrollér, at
dockingstationskablet til XM-minituneren er
tilsluttet receiveren.
82DK
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd
Du kan ændre udgangslyden til 2-kanals lyd uanset den anvendte softwares optageformater, det
tilsluttede afspilningsapparat eller receiverens lydfeltindstillinger.
2CH/
A.DIRECT
Anvendelse af surroundlyd
Tryk gentagne gange på 2CH/A.DIRECT for at vælge 2-kanals
lydindstillingen for den udgangslyd, du ønsker.
2-kanalstilstand
Effekt
2ch Stereo
Receiveren sender kun lyden fra de venstre/højre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanals surroundformater nedmikses til 2-kanals.
2ch Analog Direct
Du kan skifte den valgte indgangs lyd til 2-kanals analog indgang. Denne
funktion gør det muligt at lytte til højkvalitets analoge kilder.
Når denne funktion anvendes, kan kun lydstyrken og fronthøjttalerbalancen
indstilles.
83DK
Afspilning med multikanal-surroundlyd
Auto Format Direct (A.F.D.)-indstillingen gør det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstillingen for lytning til en 2-kanals stereolyd som multikanallyd.
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge den A.F.D.-indstilling, du
ønsker.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
A.F.D. Auto
(Automatisk
detektering)
Forindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden at
tilføje nogen surroundeffekter.
Enhanced Surround
–
Du kan vælge den surroundeffekt, du ønsker. Se "Sådan
indstilles en multikanal-surroundlydeffekt" (side 85) for
at få detaljer angående tilgængelige surroundlydeffekter,
og hvordan de indstilles.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre-signaler fra alle
højttalere.
84DK
Sådan indstilles en
multikanal-surroundlydeffekt
1
Start med at afspille en
lydkilde, du ønsker at lytte til
(CD, DVD osv.).
2
Tryk på MENU.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Surround", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Enhanced Sur
Mode", og tryk derefter på
.
Menuen for surroundlydeffekter vises.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
4
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den Enhanced Sur
Mode, du vil have, og tryk
derefter på
.
Enhanced Sur Mode
Multikanallyd
Effekt
efter dekodning
Pro Logic II*
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 5.1 kanaler.
Denne indstilling er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne indstilling gengive lyd i
5.1-kanals system, for at man kan se videoer med
overspillede eller gamle film.
Pro Logic IIx*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format, dekodes til
7.1 kanaler. Denne indstilling er ideel til film, som er
kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 7.1-kanals system, for at man kan se
videoer med overspillede eller gamle film.
Neo:6 Cinema
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Cinema-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Neo:6 Music
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Music-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
Neural-THX
7-kanals signaler
Den næste generation af Neural-THX® Surround. Ud
over stereoforbedringsbehandling og ren
5.1 surroundlyd kan den nu afspille fuldt 360°
7.1 surroundlydbillede fra Neural-THX® Surround-kodet
indhold.
* Du kan vælge "Pro Logic II", når der ikke er nogen bagsurroundhøjttaler i Speaker Pattern-menuen, eller du
kan vælge "Pro Logic IIx" når der er en bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge indstillinger samtidig.
fortsættes
85DK
Anvendelse af surroundlyd
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Neural-THX virker ikke, når der modtages
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz eller højere.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på 176,4 kHz eller højere.
• Starten af lydstrømmen vil muligvis falde ud, når
Neural-THX-behandlingen slås til eller fra.
Tips
• Vi anbefaler normalvis "A.F.D. Auto".
• Du kan identificere kodningsformatet for
DVD-software osv. ved at se på logoet på
emballagen.
• Dolby Pro Logic IIx-dekodning kan anvendes, når
2 kanal- eller 5.1 kanal-signaler modtages.
• Neural-THX kan anvendes, når 2 kanals eller
5.1 kanals signaler modtages.
86DK
Anvendelse af surroundeffekt til musik
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en koncertsal
lige ind i din stue.
MUSIC
Anvendelse af surroundlyd
Tryk gentagne gange på MUSIC for at vælge den surroundeffekt, du vil have
til musik.
Lydfelt
Effekt
D.Concert Hall A
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en stor lydscene, der bliver skabt af reflektering.
D.Concert Hall B
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en resonansgivende og unik genlydende klang.
Jazz Club
Gengiver akustikken for en jazzklub.
Live Concert
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Stadium
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
Sports
Gengiver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
Portable Audio
Gengiver et klart, fremhævet lydbillede fra dit bærbare lydapparat. Denne
indstilling er ideel til MP3 og anden komprimeret musik.
fortsættes
87DK
Sådan lytter du til musik gennem hovedtelefoner, tilsluttet
receiveren
Lydfelt
Effekt
Headphone (2ch)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når der
er valgt "2ch Stereo"-indstilling eller A.F.D.-indstilling. 2-kanals
standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanal-surroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Headphone (Direct)
Udsender de analoge signaler uden behandling af tonen, lydfeltet osv.
Headphone (Multi)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
multikanal-indgangen er valgt. Udsender front-analogsignalerne fra MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MUSIC
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
Bemærk
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når
multikanal-indgangen er valgt.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på 88,2 kHz eller højere.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under
DTS 96/24-signalmodtagning, vil signalet kun
blive afspillet ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på 88,2 kHz eller højere, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Når et af lydfelterne for musik er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i
Speaker-indstillingsmenuen. Lyden vil imidlertid
blive sendt ud fra subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler, eller
hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
• Hvis der forekommer støj, kan støjen være
anderledes afhængigt af det lydfelt, du vælger.
88DK
Anvendelse af surroundeffekt til film
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge receiverens forprogrammerede
HD-D.C.S. (HD Digital Cinema Sound)lydfelt. Lydfeltet bringer en spændende og kraftig lyd som
i en biograf lige ind i din stue.
Se "Ordforklaring" (side 182) for at få flere oplysninger om HD-D.C.S.-teknologi.
MOVIE
Anvendelse af surroundlyd
Tryk på MOVIE.
Lydfelt
Effekt
HD-D.C.S.
HD-D.C.S. kan præcist gengive lydeffekten af viste film via Blu-ray- og
dvd-software osv. på den måde, som lydteknikerne havde til hensigt. Du kan
vælge Effect Type for HD-D.C.S.. Se "Sound Field Setup" (side 135) for at få
flere oplysninger.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MOVIE
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
fortsættes
89DK
Bemærk
• HD-D.C.S. fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• HD-D.C.S. virker ikke, når der modtages
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
88,2 kHz eller højere.
• HD-D.C.S. virker ikke, når der modtages Dolby
TrueHD-signaler med en samplingfrekvens på
176,4 kHz eller højere.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under
DTS 96/24-signalmodtagning, vil signalet kun
blive afspillet ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på 88,2 kHz eller højere, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Hvis der forekommer støj, kan støjen være
anderledes afhængigt af det lydfelt, du vælger.
90DK
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
De digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af de tilsluttede apparaters
digitale indgangsjackstik.
Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
5.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
Dolby Digital
Anvendelse af surroundlyd
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
fortsættes
91DK
Lydformat
DSD
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
a)
Multikanals lineær PCM a)
a)Lydsignaler bliver udsendt i et andet format, hvis afspilningsapparater ikke svarer til formatet. Vi henviser til
afspilningsapparatets brugsanvisning for detaljer.
b)Signaler med en samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere bliver altid afspillet ved enten 96 kHz eller
88,2 kHz.
92DK
Brug af netværksfunktioner
Om receiverens
netværksfunktioner
Brug af netværksfunktioner
• Receiverens hjemmenetværksfunktioner
understøtter standarden DLNA (Digital
Living Network Alliance).
Du kan også nyde indhold (musik, billeder
og videoer), der er gemt på en DLNA
kompatibel enhed (DLNA CERTIFIED™
Products) med et autoriseret DLNA-logo.
• Med en internetforbindelse kan du lytte til
Rhapsody og SHOUTcast og opgradere
receiverens firmware. Rhapsody er kun
tilgængelig i USA.
Om DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) er
en standardorganisation, der består af
producenter af forskellige produkter, f.eks.
computere, AV-enheder og mobile
computerenheder, der kan udveksle indhold
(musik, billeder og videoer). DLNA
fastlægger standarder og udgiver et autoriseret
logo, der sidder på enheder, der understøtter
DLNA-standarderne.
93DK
Hvad kan hjemmenetværksfunktionen bruges til
Du kan gøre følgende med hjemmenetværksfunktionen i receiveren.
Afspilning af indhold (musik, billeder og videoer) på enheder på et
hjemmenetværk
Du kan afspille musik, billeder og videoer, der er gemt på andre enheder, f.eks. en computer, på dit
hjemmenetværk ved hjælp af denne receiver (side 97).
Leverer indhold
Computer
Afspiller indhold
STR-DA5500ES
Lytning til Rhapsody eller SHOUTcast over internettet
Du kan lytte til Rhapsody eller SHOUTcast ved hjælp af receiveren (side 99, 103). Rhapsody er
kun tilgængelig i USA.
Internet
94DK
STR-DA5500ES
Andre funktioner
Ændrer indstillinger ved hjælp af en computer
Du kan ændre indstillingerne for receiveren ved hjælp af en computer på dit hjemmenetværk
(side 104).
Computer
Programmet ES Utility
Brug af netværksfunktioner
STR-DA5500ES
Opdatering af firmware
Du kan opdatere receiverens firmware over internettet.
A) Opdater firmwaren direkte over internettet (side 147)
Internet
STR-DA5500ES
fortsættes
95DK
B) Opdater firmwaren ved hjælp af en fil, der er downloadet fra internettet
via en computer (side 105)
Computer
Internet
Programmet ES Utility
STR-DA5500ES
96DK
Brug af indhold, som er lageret på serveren
En server er en enhed, der leverer indhold (musik, fotos og videoer) til en DLNA-enhed via et
hjemmenetværk.
Du kan afspille musik, fotos og videoer, som er lagret på serveren, ved hjælp af receiveren.
Computer
STR-DA5500ES
3
Serverlisten vises på tv-skærmen.
4
V/v/B/b,
Tryk på V/v og
for at vælge
den server, som indeholder det
indhold, du vil afspille.
Indholdslisten vises på tv-skærmen.
MENU
5
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b og
for at vælge det
indhold, du vil afspille fra
indholdslisten.
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte indhold
afspilles.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music", " Photo"
eller "
Video", og tryk
derefter på
eller b.
97DK
Brug af netværksfunktioner
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Server", og tryk
derefter på
.
Brug af
multifunktionsfjernbetjeningen
til at afspille indhold
Du kan lytte til indhold på serveren ved hjælp
af de følgende knapper på
multifunktionsfjernbetjeningen.
Tryk på AMP for at betjene receiveren ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Indhold
stype
Fjernbe- N
tjeningsx
knap
X
Music
Photo
Video
z
z
z
z
z
z
z
z
z
>
z
z
.
z
z
M
z*
z*
m
z*
z*
* Denne knap virker måske ikke afhængigt af den
tilkoblede server eller indholdstypen.
Sådan vælges
afspilningstilstand
Du kan vælge afspilningstilstanden til for
musikkategorien.
1
Tryk på OPTIONS, mens du
lytter til musikindholdet.
2
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Repeat" eller "Shuffle",
og tryk derefter på
.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den tilstand, du vil
vælge, og tryk derefter på
.
x Repeat
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
98DK
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
x Shuffle
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• On
Aktiverer shuffle-funktionen.
Indstilling af en konto
Lytte til Rhapsody
Du kan lytte til Rhapsody Digital Music
Service uden at tænde en computer ved at
slutte receiveren til internettet.
Rhapsody er kun tilgængelig i USA.
Før du bruger Rhapsody Digital Music
Service, skal du registrere en konto ved hjælp
af computeren.
Besøg www.rhapsody.com/sonystr for at få
flere oplysninger.
Log ind ved hjælp af din konto på receiveren.
Rhapsody Digital Music Service
1
Afspil al den musik, du vil med Rhapsody®
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Network", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Rhapsody Account",
og tryk derefter på
.
Få flere oplysninger på:
www.rhapsody.com/sonystr
Bekræftelsesskærmbilledet til
kontoindgang vises på skærmen.
5
Bekræftelsesskærmbilledet til
kontoindgang vises på skærmen.
V/v/B/b,
OPTIONS
Tryk gentagne gange på B/b for
at vælge "Yes", og tryk derefter
på
.
6
MENU
Tryk på V/v for at vælge feltet til
brugernavn, og tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
7
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
8
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
fortsættes
99DK
Brug af netværksfunktioner
Tusindvis af kunstnere. Millioner af sange.
Rhapsody er en anmelderrost digital
musiktjeneste, som giver dig ubegrænset
adgang til et kæmpe musikkatalog med
millioner af sange og tusindvis af kunstnere.
Du får også eksklusivt indhold, personlige
anbefalinger, DJ/reklamefri lytning på
"Rhapsody Channels" og mere.
Prøv Rhapsody nu – gratis prøveperiode på
30 dage
Tryk på MENU.
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge feltet til adgangskode,
og tryk derefter på
.
10 Tryk på V/v/B/b og
Valg af station fra listen over
Rhapsody Channels
Du kan vælge den station, du vil lytte til, ved
hjælp af listen over Rhapsody Channels.
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
1
11 Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
Rhapsody", og
tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Rhapsody
Channels", og tryk derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge den station, du
vil lytte til, og tryk derefter på
.
12 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
Bemærk
Gentag fremgangsmåden fra trin 6, hvis det ikke
lykkes at logge ind.
Sådan slettes en konto
1 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Modtagelsesskærmbilledet vises på
tv-skærmen, og den valgte station
modtages.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Network", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
Tryk på MENU.
Bemærk
Du kan kun lytte til den samme station i både
hovedzonen og 2. zone.
Den station, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom andre stationer aktuelt er valgt i en af
zonerne.
vælge "Rhapsody Account", og tryk
derefter på
.
5 Tryk på OPTIONS for at vælge
"Remove Account", og tryk derefter på
.
6 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Yes", og tryk derefter på
Brugernavn og adgangskode slettes.
.
Valg af spornummer ved hjælp
af Music Guide
Music Guide viser et forskelligt udvalg af
musik, som man kan høre et udsnit af,
herunder populære numre og kunstnere samt
anbefalinger.
Vælg genrenavn, hitlister og nye udgivelser i
siderne Music Guide for at se flere.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
100DK
2
3
4
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
Rhapsody", og
tryk derefter på
eller b.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Rhapsody Music
Guide", og tryk derefter på
.
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Genres", "Charts",
"New Releases" eller
"Rhapsody Recommends", og
tryk derefter på
.
Tryk på V/v/B/b for at vælge det
nummer, du vil lytte til, og tryk
derefter på
.
eller "Tracks", og tryk derefter
på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
5
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste den titel eller det navn,
som du vil søge efter.
6
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
Tryk på b for at vælge
søgeresultaterne.
8
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge det nummer fra
søgeresultaterne, som du vil
lytte til, og tryk på
.
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte nummer
afspilles.
Bemærk
Søgning efter nummer, album
eller kunstner, som du vil lytte
til
Du kan søge efter nummer, album eller
kunstner ved hjælp af søgefunktionen.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
Rhapsody", og
tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Search", og tryk
derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Artists", "Albums"
Bemærk
Du kan kun lytte til den samme station i både
hovedzonen og 2. zone.
Det nummer, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom andre numre aktuelt er valgt i en af zonerne.
Registrering af foretrukne
numre, albummer eller stationer
Du kan registrere dine foretrukne numre,
albummer eller stationer i "My Library" under
modtagelse eller afspilning af nummeret.
Du kan vælge et nummer, album eller en
station, som du har registreret i "My Library"
under "My Artists", "My Albums", "My
Genres", "My Tracks", "My Playlists" eller
"My Channels".
1
Tryk på OPTIONS, mens et
nummer afspilles, eller mens
du vælger station.
fortsættes
101DK
Brug af netværksfunktioner
7
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte nummer
afspilles.
Du kan kun lytte til den samme station i både
hovedzonen og 2. zone.
Det nummer, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom andre numre aktuelt er valgt i en af zonerne.
.
Vent til søgeresultatet vises.
2
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Add track to My
Library", "Add album to My
Library" eller "Add channel to
My Library", og tryk derefter på
.
Det nummer, album eller den station, du
vælger, bliver registreret i "My Library".
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "My Library", og tryk
derefter på
.
4
Tryk på V/v/B/b for at vælge det
nummer, du vil lytte til ved
hjælp af My Library, og tryk
derefter på
.
My Library-listen
Sådan fjernes et nummer, album
eller en station, som du har
registreret
Du kan fjerne et nummer, album eller en
station, som du har registreret i "My Library".
1 Tryk på OPTIONS, mens et nummer
My Artists > artist(s)* > albums(s)* > track(s)*
My Albums > album(s)* > track(s)*
My Genres > genre(s)* > artist(s)* > album(s)* > track(s)*
My Tracks > track(s)*
My Playlists > playlist(s)* > track(s)*
My Channels > channel(s)*
afspilles, eller mens du vælger station.
2 Tryk gentagne på V/v for at vælge
"Delete album from My Library",
"Delete track from My Library" eller
"Delete channel from My Library", og
tryk derefter på
.
Bekræftelsesskærmbilledet for sletning
vises på skærmen.
3 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Yes", og tryk derefter på
Sletning er fuldført.
.
Valg af et nummer, en
afspilningsliste eller station,
som du har registreret i My
Library
Du kan vælge et nummer, en afspilningsliste
eller station, som du har registreret i "My
Library".
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
Rhapsody", og
tryk derefter på
eller b.
102DK
*Antallet af lister, der vises på skærmen,
afhænger af statussen på den Rhapsody
Digital Music Service, som du bruger.
Afspilningsskærmen vises på
tv-skærmen, og det valgte nummer
afspilles.
Valg af en SHOUTcast-station
Lytte til SHOUTcast
SHOUTcast er en digital radiotjeneste, der er
baseret på lydstreamingteknologi.
SHOUTcast er en vejviser over
internetbaserede radiostationer, som giver
brugere mulighed for at få adgang til tusindvis
af gratis onlineradiostationer lige fra dj's til
broadcastere over hele verden.
Se http://www.shoutcast.com for at få detaljer.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " SHOUTcast", og
tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Preset List", "0-9"
eller A til Z, og tryk derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den genre, du vil lytte
til, og tryk derefter på
.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge den
station, du vil lytte til, og tryk
derefter på
.
OPTIONS
MENU
Modtagelsesskærmbilledet vises på
tv-skærmen, og den valgte station
modtages.
Bemærk
• Hvis der er et stort antal stationer, kan der vises op
til 100 stationer (i rækkefølge) på denne receiver.
• Lyden, som sendes I et format, der ikke
understøttes aff denne receiver, vises ikke på listen.
• Du kan kun lytte til den samme station i både
hovedzonen og den 2. zone.
En station, som er valgt for nylig, prioriteres, også
selvom der aktuelt er valgt en anden station i en af
zonerne.
Forudindstilling af foretrukne
stationer
Du kan registrere dine foretrukne
SHOUTcast-stationer på receiveren.
1
Tryk på OPTIONS, mens du
lytter til radiostationen.
fortsættes
103DK
Brug af netværksfunktioner
V/v/B/b,
1
2
Tryk på
for at vælge "Add to
Preset List".
Listen over forudindstillede numre vises
på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det forudindstillede
nummer, du vil forudindstille,
og tryk derefter på
.
Funktioner i
ES Utility-programmet
Du kan kontrollere receiverens indstillinger,
justere indstillingerne ved hjælp af din
computer samt anvende receiveren, når du har
installeret ES Utility-programmet, som er på
den CD-ROM, som fulgte med receiver.
Bemærk
Hvis du vælger et nummer på listen, der allerede er
registeret en radiostationen til, overskrives den
station, der blev registeret tidligere.
Tip
Du kan registrere en station til forskellige numre på
listen.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
Valg af forudindstillede
stationer
Du kan vælge dine foretrukne stationer blandt
de registrerede stationer.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " SHOUTcast", og
tryk derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Preset List", og tryk
derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge nummeret på den
forudindstillede station, du vil
lytte til, og tryk derefter på
.
Modtagelsesskærmbilledet vises på
tv-skærmen, og den valgte station
modtages.
104DK
De følgende indstillinger kan ikke indstilles
med ES Utility-programmet ved hjælp af
computeren.
• Auto Calibration
– Quick Setup
– Enhanced Setup
• Speaker
– Test Tone
• Multi Zone
– Zone Power ON/OFF
– Zone Input Change
– Zone Volume Adjust
Systemkrav
Operativsystem
Windows XP Home Edition/Professional/
Media Center Edition 2005 (SP3, 32 bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)
Computer
CPU: Celeron, Pentium III eller højere
Klokfrekvens: 1 GHz eller højere
RAM: 512 MB eller mere
Harddisk: 20 MB eller mere ledig diskplads
(der kræves 280 MB ledig diskplads, hvis
.NET Framework 2.0 ikke er installeret)
Skærm: 1024 × 768, Mange farver
(65536 farver)
Netværk: 100Base-TX eller højere
Installation af ES Utilityprogrammet på en computer
1
Tænd din computer, og log på
som administrator.
2
Indsæt CD-ROM i
CD-ROM-drevet på din
computer.
Installationsprogrammet starter
automatisk, og der vises et skærmbillede
til konfiguration af software på skærmen.
Hvis installationsprogrammet ikke startes
automatisk, skal du dobbeltklikke på
"SetupLauncher.exe" på disken.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "System", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "System Update", og
tryk derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "PC Update", og tryk
derefter på
.
Der vises et bekræftelsesskærmbillede på
tv-skærmen.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Start", og tryk
derefter på
.
Ventestatussen på dataene fra pc'en vises
på tv-skærmen.
3
Installer ES Utility-programmet
ved at følge anvisningerne, der
gives i meddelelsen på
skærmbilledet.
Opdatering af receiverens
firmware ved hjælp af ES Utility
Du kan opdatere receiverens firmware ved
hjælp af ES Utility-programmet, som er på den
CD-ROM, som følger med receiveren. Se i
hjælpen til ES Utility for at få oplysninger om
betjeningen af ES Utility.
1
2
Hent opdateringsprogrammet
fra supportwebstedet på
computeren, som ES Utility
skal installeres på.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
8
Klik på "System" i
ES Utility-vinduet på
computerskærmen, klik
derefter på "Browse...", angiv
stien for
opdateringsprogrammet, og
klik på "Start Update".
Opdatering af receiveren starter.
Når opdateringen er fuldført, genstartes
receiveren automatisk.
Bemærk
• Slå ikke receiveren fra eller frakobl netværkskablet
under opdatering af firmwaren. Dette kan medføre
fejl.
• Det kan tage 30 minutter, før
firmwareopdateringen er gennemført.
Sådan åbnes hjælpen
Hvis du gerne vil se i hjælpen til
ES Utility-programmet,
Skal du klikke på [Start] – [Alle programmer] –
[ES Utility] – [Help for ES Utility] i den nævnte
rækkefølge.
105DK
Brug af netværksfunktioner
7
CD-ROM (ES Utilityprogram) (medfølger)
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan
Multi-zone-funktionen
bruges til?
Du kan se billeder og høre lyd fra et apparat,
som er sluttet til receiveren i en anden zone
end hovedzonen. Du kan for eksempel se DVD
i hovedzonen og lytte til CD i zone 2 eller
zone 3.
Hvis du anvender en IR-repeater (medfølger
ikke), kan du betjene både et apparat i
hovedzonen og en Sony-receiver i zone 2 eller
zone 3 fra zone 2 eller zone 3.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen i zone 2
eller zone 3. Den enkle fjernbetjening kan
bruges i en anden zone (zone 2 eller zone 3)
end hovedzonen.
Sådan betjenes receiveren fra
zone 2 eller 3
Det er muligt at betjene receiveren uden at
rette fjernbetjeningen mod receiverens
IR-repeater, hvis du sætter en IR-repeater
(medfølger ikke) til IR REMOTE-jackstikket.
Anvend en IR-repeater, når du installerer
receiveren på et sted, hvor signaler fra
fjernbetjeningen ikke kan nå frem.
106DK
Sådan laves en multi-zone-tilslutning
1:Zone 2-tilslutninger
1 Udsender lyd fra højttalere i zone 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne på receiveren.
Hovedzone
Zone 2
STR-DA5500ES
Tv-skærm
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
2 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af receiveren og
en anden forstærker.
Hovedzone
Zone 2
B
B
Tv-skærm
C
IR REMOTE IN
STR-DA5500ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunktionsfjernbetjening
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
* Du kan også forbinde til COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT-jackstikket.
107DK
Brug af Multi-zone-funktioner
Multifunktionsfjernbetjening
SURROUND BACK
SPEAKERS
2:Zone 3-tilslutninger
Hovedrum
Zone 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5500ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunktionsfjernbetjening
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
108DK
4
Tryk på V/v for at vælge
"Speaker Pattern" for at vælge
det mønster, der ikke har nogen
bagsurroundhøjttalere.
5
6
Tryk på RETURN/EXIT O.
7
Tryk på V/v for at vælge
"ZONE2", og tryk derefter på
.
Indstilling af højttalerne i
zone 2
Når højttalerne i zone 2 er forbundet til
receiverens SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutninger (side 107), skal du
indstille den valgte lyd i zone 2 til at blive
udsendt fra højttalerne, som er forbundet til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Sur Back Assign", og
tryk derefter på
.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Brug af Multi-zone-funktioner
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
109DK
Ændring af
fjernbetjeningens
zone-indstillinger
Betjening af receiveren
fra en anden zone
Fjernbetjeningerne er som standard indstillet
til at blive brugt i zone 2. Hvis du vil bruge
dem i zone 3, skal du ændre fjernbetjeningens
zone-indstilling.
De følgende betjeninger er beskrevet for
tilslutning af en IR-repeater og betjening af
receiveren i zone 2 eller zone 3. Anvend denne
receiver i hovedzonen, hvis en IR-repeater
ikke er tilsluttet.
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)
?/1
RM SET
UP
ZONE
AMP
?/1
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/
MEM
1
SHIFT
Inputknapper
SOURCE
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
2
Tryk på ZONE.
AMP-knappen slukkes, ZONE-knappen
bliver ved med at blinke og
SHIFT-knappen lyser.
3
Tryk på talknappen 2 for at
vælge zone 2, eller tryk på 3 for
at vælge zone 3, mens
ZONE-knappen blinker.
MASTER
VOL
Knappen ZONE begynder at lyse.
4
Tryk på ENT/MEM.
ZONE-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
110DK
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver) og
forstærkeren i zone 2 eller
zone 3.
2
Tryk på ZONE.
Fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3. Skift fjernbetjeningens
zone-indstilling til zone 2 eller zone 3 på
forhånd (side 110).
3
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller
ZONE 3 OUT-jackstikkene, selv når
multikanal-indgangen bliver valgt. De analoge
lydsignaler fra den aktuelle funktion sendes ud.
Tryk på ?/1.
Zone-funktionen aktiveres.
4
Tryk på en af inputknapperne
på fjernbetjeningen for at
vælge de kildesignaler, du vil
udsende.
For zone 2 udsendes der analoge
video- og lydsignaler. For zone 3
udsendes der kun analoge lydsignaler.
Når du vælger SOURCE, vil signalerne
fra den aktuelle indgang blive sendt ud.
5
Indstil en passende lydstyrke.
Brug af Multi-zone-funktioner
• I tilfælde af illustration 1-1 (side 107)
skal du justere lydstyrken via MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen.
• I tilfælde af illustration 1-2 (side 107)
skal du justere lydstyrken på receiveren
i zone 2 eller zone 3.
Sådan afsluttes zone 2/
zone 3-betjeningen
Tryk på ?/1 efter at have trykket på ZONE.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. For at slukke for samtlige receivere skal du
trykke på ?/1 og AV ?/1 på
multifunktionsfjernbetjeningen samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 eller ZONE 3-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er sluttet
til de digitale indgangsjackstik.
111DK
4
Lytning til den samme
musik i forskellige zoner
(Party-indstilling)
Du kan lytte til den samme musik i forskellige
zoner.
AMP
B,
PARTY
1
2
3
Start afspilning i hovedzonen.
Tryk på AMP.
Tryk på PARTY.
Skærmen for party-indstilling vises på
tv-skærmen.
112DK
Tryk på B for at vælge "Start",
og tryk derefter på
.
Den samme lyd fra den valgte indgang i
hovedzonen udsendes i den zone, som er
valgt i party-indstillingen (side 139).
Sådan går du ud af
party-indstillingen
Vælg anden indgang i zone 2 eller zone 3.
Se "Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)" (side 110) for
at få flere detaljer om om betjening af zone2 /
zone 3.
Bemærk
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync er kompatibelt med et Sony
tv, Blu-ray Disc/DVD-afspiller,
AV-forstærker osv., som er udstyret med
Kontrol til HDMI-funktionen.
Ved at tilslutte Sony-apparater, som er
kompatible med "BRAVIA" Sync med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), gøres
betjeningen lettere som nedenfor:
– One-Touch-afspilning (side 115)
– System Audio Control (side 115)
– System Power Off (side 116)
– Synkronisering af Theater-tilstand
(side 116)
– 24p Auto Sound Sync (side 116)
Kontrol til HDMI-funktionen
fungerer ikke i følgende
tilfælde:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat,
som ikke stemmer overens med
Sony-funktionen Kontrol til HDMI.
• Når du forbinder receiveren og apparater
med andet end en HDMI-forbindelse.
• Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke
korrekt på et apparat, som er tilsluttet
receiverens HDMI OUT B-jackstik.
Forberedelse til "BRAVIA" Sync
For at anvende "BRAVIA" Sync skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på både
receiveren og det tilsluttede apparat.
Receiveren understøtter "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen.
Når dit tv understøtter "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"funktionen
Når du tilslutter et Sony-tv med "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen, kan Kontrol
til HDMI-funktionen på receiveren slås til
samtidig ved at slå Kontrol til
HDMI-funktionen på tv'et til.
1 Kontrollér, at receiveren, tv'et og
afspilningsapparater er forbundne med
et HDMI-kabel (medfølger ikke). (De
respektive apparater skal være
kompatible med Kontrol til
HDMI-funktionen.)
2 Tænd for receiveren, tv'et og
afspilningsapparaterne.
3 Slå Kontrol til HDMI-funktionen på tv'et
til.
Kontrol til HDMI-funktionen på receiveren
og alle de tilsluttede apparater slås til
samtidig. Under konfigurationen vises
"SCANNING" i receiverens
display-vindue, og når konfigurationen er
afsluttet, vises "COMPLETE". Vent indtil
konfigurationen er afsluttet.
Se brugsanvisningen til dit tv for at få
oplysninger om konfiguration af tv'et.
Vi anbefaler, at du forbinder receiveren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
fortsættes
113DK
Sådan anvendes andre funktioner
Kontrol til HDMI er en gensidig
standardkontrolfunktion, som benyttes af
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
til HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Afhængigt af det tilsluttede apparat virker Kontrol
til HDMI-funktionen muligvis ikke. Se afspillerens
brugsanvisning for at få flere oplysninger.
Bemærk
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
forbindelsen, skal du udføre trinnene i "Når dit tv
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen" (side 113) eller "Når dit tv ikke
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen".
Du behøver dog ikke at udføre disse trin, når du
bruger et HDMI IN 1-, IN 2- eller IN 6-jackstik.
• Når du tildeler apparatets videoindgang til
HDMI-indgangen via Input Assign-funktionen,
kan du ikke indstille "Control for HDMI" til "ON".
• Mens "Kontrol til HDMI-Easy Setting" indstilles,
kan du ikke benytte funktioner såsom
One-Touch-afspilning eller System Audio Control.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, skal du først tænde
for tv'et, receiveren og afspilningsapparaterne.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, før du slår "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"-funktionen til, skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på de apparater,
som ikke er kompatible med "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen.
Når dit tv ikke understøtter
"Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen
Slå Kontrol til HDMI-funktionen på
receiveren og på det tilsluttede apparat til
enkeltvis.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen til denne
handling. Denne handling kan ikke udføres
ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
?/1
AMP
HDMI
inputknapper
GUI
MODE
V/v/b,
MENU
1 Udfør trinnene, som står i "Når dit tv
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy
Setting"-funktionen" (side 113).
2 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
3 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "HDMI", og tryk derefter på
eller b.
114DK
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Control for HDMI", og tryk
derefter på
eller b.
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "ON", og tryk derefter på
.
Receiverens Kontrol til HDMI-funktion er
slået til.
8 Tryk på GUI MODE for at forlade
GUI-menuen.
Hvis GUI-menuen vises, virker Kontrol til
HDMI-funktionen på
afspilningsapparaterne ikke korrekt.
9 Tryk på en af HDMI-inputknapperne for
at få vist billedet af de
afspilningsapparater, som du vil
indstille Kontrol til HDMI-funktionen for.
Sådan anvendes
One-Touch-afspilning på
videokameraet
1 Aktivér videokameraets Kontrol til
HDMI-funktion på både receiveren og
videokameraet.
2 Forbind videokameraet til HDMI IN 1,
IN 2 eller IN 6-jackstikket (side 34).
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd
og billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Bemærk
• Forbind videokameraet til HDMI IN 1, IN 2 eller
IN 6-jackstikket. Videokameraet fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis du forbinder det til
HDMI IN 3, IN 4 eller IN 5-jackstikket.
• Afhængigt af tv'et udsendes starten af indholdet
muligvis ikke.
10Slå Kontrol til HDMI-funktionen på det
tilsluttede apparat til.
Se brugsanvisningen for det pågældende
apparat for at få oplysninger om
indstillingen af dette.
11Gentag trinnene 9 og 10 for at indstille
Afspilning på apparater via
one-touch-betjening (One-Touch
Play)
Ved en enkel handling (one-touch) starter
apparater, som er tilsluttet receiveren via en
HDMI-forbindelse automatisk.
Du kan få lyd/billeder fra tilsluttede apparater.
Når du indstiller "Pass Through" til "AUTO"
eller "ON", kan lyd og billede kun udsendes fra
tv'et, mens receiveren står i standbytilstand.
Afspil på et tilsluttet apparat.
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd og
billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Du kan få udsendt tv-lyd fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren via en enkel handling.
Afhængigt af indstillingerne for tv'et tændes
og skifter receiveren automatisk til
tv-funktionen, når du ser tv.
Tv-lyden udsendes fra højttalerne, som er
tilsluttet receiveren, og lydstyrken for tv'et
sænkes samtidig.
Du kan benytte System Audio
Control-funktionen som følger.
• Lyden fra tv'et udsendes fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren, når du tænder for
receiveren, mens lyden udsendes fra
tv-højttaleren, når receiveren er slukket.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer tv'ets lydstyrke.
Du kan også anvende denne funktion via
tv-menuen. Se brugsanvisningen til tv'et for at
få flere oplysninger.
fortsættes
115DK
Sådan anvendes andre funktioner
Kontrol til HDMI-funktionen og for at få
vist billedet af alle de
afspilningsapparater, du vil anvende.
Udsendelse af tv-lyd fra
højttalerne, som er tilsluttet
receiveren (System Audio
Control)
Bemærk
• Når "Control for HDMI" er angivet til "ON", vil
"Audio Out"-indstillingerne i HDMI-menuen
automatisk indstilles afhængigt af System Audio
Control-indstillingerne.
• Når du tilslutter et tv, som ikke har System Audio
Control-funktionen, virker System Audio
Control-funktionen ikke.
• Hvis tv'et tændes, før der tændes for receiveren, går
der et øjeblik, hvor tv-lyden ikke bliver udsendt.
Sådan slukkes receiveren via
tv'et (System Power Off)
Når du slukker for tv'et via power-knappen på
tv'ets fjernbetjening, slukkes receiveren og de
tilsluttede apparater automatisk.
Du kan også bruge
multifunktionsfjernbetjeningen til at slukke
for tv'et.
Afspilning af film med det
optimale lydfelt (synkronisering
af Theather-tilstand)
Tryk på THEATER-knappen på
receiverens fjernbetjening, tv'et
eller Blu-ray Disc-afspilleren, mens
fjernbetjeningen rettes mod tv'et.
Lydfeltet skifter til HD-D.C.S.
Tryk på THEATER-knappen igen for at vende
tilbage til forrige lydfelt.
Bemærk
Afhængigt af tv'et skifter lydfeltet måske ikke.
Tip
Når du ændrer tv'ets indgang, skifter lydfeltet måske
tilbage til det forrige.
24p Auto Sound Sync
AV ?/1
TV
Denne funktion ændrer automatisk lydfeltet til
HD-D.C.S., når signaler med 24p-signaler
(24 billeder pr. sekund) modtages fra et
afspilningsapparat såsom en
Blu-ray Disc-afspiller.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på TV, og tryk dernæst på
AV ?/1.
Tv'et, receiveren og de tilsluttede apparater
slukkes.
Bemærk
• Slå sammenkoblingsfunktionen på tv'ets
strømforsyning til, før du anvender System Power
Off-funktionen. Se brugsanvisningen til tv'et for at
få flere oplysninger.
• Afhængigt af tilstanden slukkes de tilsluttede
apparater muligvis ikke. Se brugsanvisningen til de
tilsluttede apparater for at få flere oplysninger.
116DK
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "HDMI", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "24p Auto Sound
Sync", og tryk derefter på
eller b.
6
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "ON", og tryk derefter
på
eller b.
Afspilning af indhold, der
indeholder signaler med 24
billeder pr. sekund, på et
afspilningsapparat.
Lydfeltet skifter automatisk til
HD-D.C.S..
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke, hvis afspilleren ikke
er kompatibel med 24p Auto Sound Sync.
• Afhængig af afspilleren skifter lydfeltet måske
ikke til HD-D.C.S., når "Control for HDMI" er
indstillet til "ON".
Når "Control for HDMI" er indstillet til "ON",
registrerer receiveren signaler med 24 billeder pr.
sekund via "BRAVIA" Sync. Hvis en afspiller, der
ikke er kompatibel med "BRAVIA" Sync, udsender
signaler med 24 billeder pr. sekund, vil receiveren
derfor ikke ændre lydfeltet til HD-D.C.S.. I dette
tilfælde, skal du indstille "Control for HDMI" til
"OFF". Når "Control for HDMI" er indstillet til
"OFF", registrerer receiveren selv signaler med
24 billeder pr. sekund.
Skift mellem skærmene,
som udsender
HDMI-videosignalerne
Når du har to skærme, som er tilsluttet HDMI
OUT A og HDMI OUT B-jackstikkene, kan
du skifte udgangen for disse to skærme via
HDMI OUTPUT-knappen på
multifunktionsfjernbetjeningen. Denne
handling kan ikke udføres ved hjælp af den
enkle fjernbetjening.
?/1
1
Tænd for receiveren og de to
skærme.
2
Tryk på HDMI OUTPUT.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
outputtet som følger:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B t
OFF t HDMI A…
Du kan også bruge HDMI OUT-knappen
på receiveren.
Bemærk
• Hvis det kompatible videoformat varierer mellem
de skærme, der er tilsluttet HDMI OUT
A-jackstikket og receiverens HDMI OUT
B-jackstik, fungerer "HDMI A + B" muligvis ikke.
• Afhængig af det tilsluttede afspilningsapparat
fungerer "HDMI A + B" måske heller ikke.
117DK
Sådan anvendes andre funktioner
HDMI
OUTPUT
Udsendelse af
HDMI-signaler, selv om
receiveren er i
standbytilstand (Pass
Through)
Du kan udsende video- og lydsignaler fra
HDMI IN-jackstikket til tv'et, som er tilsluttet
HDMI OUT-jackstikket, selv om receiveren er
i standbytilstand.
Når du aktiverer denne funktion, skal
indstillingerne for "Pass Through" udføres ved
hjælp af nedenstående trin.
V/v/b,
MENU
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "HDMI", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Pass Through", og
tryk derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
eller b.
Parameter
Forklaring
AUTO
Når tv'et er tændt, mens
receiveren er i standbytilstand,
udsender receiveren
HDMI-signaler fra receiverens
HDMI OUT A-jackstik. Sony
anbefaler denne indstilling, hvis
du bruger et "BRAVIA"
Sync-kompatibelt tv.
Indstillingen sparer strøm i
standby i forhold til indstillingen
"ON".
ON
Når receiveren er i
standbytilstand, udsender den
konstant HDMI-signaler fra dens
HDMI OUT A-jackstik.
OFF
Receiveren udsender ikke
HDMI-signaler i standbytilstand.
Tænd receiveren for at anvende
tilsluttede apparaters kilde på
tv'et. Indstillingen sparer strøm i
standby i forhold til indstillingen
"ON".
Bemærk
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
118DK
• Denne funktion fungerer ikke, når "Control for
HDMI" er indstillet til "OFF".
• Denne funktion er kun tilgængelig, når "HDMI A"
eller "HDMI A + B" er valgt ved hjælp af HDMI
OUTPUT-knappen. Når du vælger "HDMI B" eller
"OFF", fungerer denne funktion ikke.
• Når der er valgt "AUTO", kan der gå et lille stykke
tid, før billedet og lyden sendes til tv'et (modsat når
der er valgt "ON").
Skift mellem digital og
analog lyd
Når du slutter apparater til både de digitale og
analoge lydindgangsjackstik på receiveren,
kan du fastsætte lydindgangsindstillingen til
en af dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale du agter at se.
• Når der er valgt HDMI-indgang, DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, Server, Rhapsody, SHOUTcast, XM
eller SIRIUS, vil "------" komme frem på displayet,
og du kan ikke vælge andre indstillinger. Vælg en
anden indgang end HDMI-indgang, DIGITAL
MEDIA PORT-adapter, Server, Rhapsody,
SHOUTcast, XM, eller SIRIUS, og angiv dernæst
lydindgangsindstillingen.
• Når "2ch Analog Direct" anvendes, eller
multikanal er valgt som indgang, vil lydindgangen
blive indstillet til "Analog". Der kan ikke vælges
andre indstillinger.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Vælg indgangskilde via INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på INPUT MODE på
receiveren.
Sådan anvendes andre funktioner
1
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på tv-skærmen.
• Auto
Giver prioritet til digitale lydsignaler,
når der er både digitale og analoge
tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale
lydsignaler, vil analoge lydsignaler
blive valgt.
• Analog
Specificerer de analoge lydsignaler,
som sendes til AUDIO IN
(L/R)-jackstikkene.
Bemærk
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
119DK
Anvendelse af lyd/
billeder fra andre
indgange (Input Assign)
Det er muligt at gentildele video- og/eller
lydsignaler til en anden indgang.
Eksempel) Forbind
OPTICAL OUT-jackstikket på
DVD-afspilleren til
OPTICAL VIDEO 1 IN-jackstikket på denne
receiver, hvis du kun vil sende digitale, optiske
signaler ind fra DVD-afspilleren.
Forbind komponentvideojackstikket på
DVD-afspilleren til COMPONENT VIDEO
IN 1/COMPONENT VIDEO IN 2 eller
COMPONENT VIDEO IN 3-jackstikket på
denne receiver, hvis du vil sende
videosignalerne fra DVD-afspilleren. Tildel
video- og/eller lydsignaler til
DVD-/BD-indgangsjackstikket ved hjælp af
"Input Assign" i Input-menuen.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
120DK
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk på V/v for at vælge det
indgangsnavn, du vil tildele.
4
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
5
Tryk på V/v for at vælge "Input
Assign", og tryk derefter på
.
6
Tryk på V/v/B/b for at vælge de
lyd- og/eller videosignaler, som
du vil tildele den indgang, som
du valgte på trin 3, og tryk
derefter på
.
Indgangsnavn
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
Tildelelige
Video1
videoindgangs- Composite
jackstik
Video2
Composite
Component2
Component3
a
a
a
a
a
a
aa)
a
a
a
a
a)
a
a
a
a
a
a
a)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
a)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Tildelelige Video1
lydindgangs- OPT
jackstik
Video2
OPT
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a)
b)
a
a)
MD OPT
–
–
a
a
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a
a
aa)
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
Oprindelig indstilling
Når du tildeler et apparats videoindgang til HDMI-indgangen via Input Assign-menuen, konverteres
apparatets videosignaler ikke til HDMI-videosignaler, og de udsendes ikke fra HDMI OUT-jackstikkene.
Komponentvideosignaler udsendes fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstikket. I dette tilfælde
er opløsningen for GUI-outputtet angivet til "480p" både for komponentvideoindgang og
HDMI-videoindgang.
Bemærk
• Du kan ikke tildele optiske signaler fra en
indgangskilde til de optiske indgangsjackstik på
receiveren, og du kan ikke tildele koaksiale
signaler fra indgangskilden til de koaksiale
indgangsjackstik på receiveren.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, skifter
INPUT MODE-indstillingen muligvis automatisk.
• Det er ikke muligt at gentildele mere end én
HDMI-indgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én digital
lydindgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én
komponentvideoindgang til den samme indgang.
• Når du tildeler en komponentvideoindgang til
HDMI-indgangen, skal du indstille "Control for
HDMI" til "OFF".
121DK
Sådan anvendes andre funktioner
HDMI3
Anvendelse af
afbryderautomatikken
1
2
SLEEP
122DK
Tryk gentagne gange på
SLEEP.
Ved hvert tryk på SLEEP skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et specificeret tidspunkt.
Brug multifunktionsfjernbetjeningen til denne
handling. Denne handling kan ikke udføres
ved hjælp af den enkle fjernbetjening.
AMP
Tryk på AMP.
Når afbryderautomatikfunktionen er i
brug, lyser "SLEEP" op i receiverens
display-vindue.
Tip
Tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid kommer frem på displayet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, vil
afbryderautomatikken blive ændret.
Anvendelse af
surroundeffekten ved
lave lydstyrkeniveauer
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter.
Hvis du ser en film sent om aftenen, vil du med
denne funktion kunne høre dialogen tydeligt,
selv ved lav lydstyrke.
V/v/b,
MENU
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Night Mode", og tryk
derefter på
.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "On", og tryk derefter
på
.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når "2ch Analog
Direct" anvendes.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på 176,4 kHz eller højere.
• Hvis Night Mode-funktionen er tændt, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
Tip
Når denne funktion er aktiveret, vil Bass, Treble og
øges, og "D. Range Comp" indstilles automatisk til
"MAX".
Sådan anvendes andre funktioner
1
4
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Audio", og tryk
derefter på
eller b.
123DK
Optagelse med brug af
receiveren
Du kan optage fra et video/lydapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med dit
optageapparat.
3
Tryk på V/v for at vælge
afspilningsapparat, og tryk
derefter på
.
4
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Læg for eksempel en CD i
CD-afspilleren.
5
Gør optageapparatet klart.
Sæt en blank MD eller et bånd i
optageapparatet, og indstil
optageniveauet.
6
V/v/b,
MENU
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk
• Lydindstillinger påvirker ikke signaludgangen fra
MD OUT-jackstikkene.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
Optagelse af digital lyd
Slut et afspilningsapparat til et af de digitale
lydindgangsjackstik (OPTICAL IN), og slut
optageapparatet til OPTICAL MD
OUT-jackstikket.
Optagelse på en MiniDisc eller
et lydbånd
Du kan optage på en MiniDisc eller et lydbånd
med brug af receiveren. Se brugsanvisningen
til MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
1
2
Tryk på MENU.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
124DK
Optagelse på optagemedie
1
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på V/v for at vælge
afspilningsapparat, og tryk
derefter på
.
4
Gør apparatet klar til afspilning.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
5
Gør optageapparatet klart.
Sæt et tomt videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO 1) til at optage
på.
6
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
du kan optage fra kilderne.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
• Kun analoge indgangssignaler bliver udsendt fra
det analoge udgangsjackstik (til optagelse).
• Kun digitale indgangssignaler bliver udsendt fra
det digitale udgangsjackstik (til optagelse).
• HDMI-lyd kan ikke optages.
Skift mellem receiverens
og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
2CH/A.DIRECT
Tænd for receiveren, mens du
trykker på 2CH/A.DIRECT.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV2", vises "COMMAND MODE [AV2]" på
displayet.
fortsættes
125DK
Sådan anvendes andre funktioner
Du kan ændre kommandoindstillingen
(COMMAND MODE AV 1 eller
COMMAND MODE AV 2) for receiveren og
fjernbetjeningen.
Skift kommandoindstillingen fra den
oprindelige indstilling til den passende
indstilling, hvis et andet Sony-apparat
utilsigtet påvirkes af den samme
fjernbetjening, når du betjener receiveren med
fjernbetjeningen, som blev leveret med
receiveren.
Kommandoindstillingerne for både receiveren
og fjernbetjeningen er de samme som de
oprindelige indstillinger (COMMAND
MODE AV 2).
Receiveren og fjernbetjeningen skal derimod
benytte den samme kommandoindstilling.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at betjene
receiveren.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV1", vises "COMMAND MODE [AV1]" på
displayet.
Ændring af
kommandoindstillingen for den
enkle fjernbetjening
Ændring af
kommandoindstillingen for
multifunktionsfjernbetjeningen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/
MEM
DISPLAY
1
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
MUTING
2
Tryk på AMP.
ZONE-knappen slukkes, AMP-knappen
bliver ved med at blinke og
SHIFT-knappen lyser.
3
Tryk samtidigt på MUTING og
mens du trykker på DISPLAY.
,
Tryk på talknappen 1 eller 2,
mens AMP-knappen blinker.
Når du trykker på 1, indstilles
kommandoindstillingen til
AV SYSTEM 1. Når du trykker på 2,
indstilles kommandoindstillingen til AV
SYSTEM 2.
Knappen AMP begynder at lyse.
4
Tryk på ENT/MEM.
AMP-knappen blinker to gange, og
processen med indstilling af
kommandoindstillingen er nu fuldført.
126DK
2 Tryk på V/v for at vælge "
Anvendelse af en
tilslutning med to
forstærkere
og tryk derefter på
3 Tryk på V/v for at vælge "Speaker", og
tryk derefter på
eller b.
4 Tryk på V/v for at vælge "Speaker
Hvis du ikke anvender bagsurroundhøjttallere,
kan du anvende SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne til
fronthøjttalerne til en tilslutning med to
forstærkere.
Pattern", og tryk derefter på
.
5 Tryk på V/v for at vælge det passende
højttalermønster, så der ikke er nogen
bagsurroundhøjttalere.
6 Tryk på RETURN/EXIT O.
7 Tryk på V/v for at vælge "Sur Back
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
Settings",
eller b.
Assign", og tryk derefter på
Fronthøjttaler
(L)
Hi
Hi
Lo
Lo
.
8 Tryk på V/v for at vælge "BI-AMP", og
tryk derefter på
.
De samme signaler, som udsendes fra
FRONT SPEAKERS A-tilslutningerne,
kan udsendes fra SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne.
Bemærk
Sådan konfigureres højttalere
1 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
127DK
Sådan anvendes andre funktioner
Forbind jackstikkene på Lo (eller Hi)-siden af
fronthøjttalerne til FRONT SPEAKERS
A-tilslutningerne, og forbind jackstikkene på
Hi (eller Lo)-siden af fronthøjttalerne til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne. Sørg for, at metalbeslagene på
Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er
fjernet fra højttalerne. Forsømmelse af dette
kan medføre, at receiveren ikke fungerer som
den skal.
• Du kan ikke anvende FRONT SPEAKERS
B-tilslutningerne i en forbindelse med to
forstærkere.
• Når du anvender den automatiske
kalibreringsfunktion, skal du foretage
to-forstærker-indstillingerne, inden du udfører den
automatiske kalibrering.
• Hvis du udfører to-forstærkers-indstillingerne, vil
højttalerniveau-, balance- og
equalizerindstillingerne for
bagsurroundhøjttalerne blive ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne anvendes.
• Signaler, som udsendes fra
PRE OUT-jackstikkene, anvendes med de samme
indstillinger som dem for
SPEAKERS-tilslutningerne.
• Hvis Speaker Pattern er indstillet til, at der er
bagsurroundhøjttalere, kan du ikke foretage
to-forstærker-indstillingerne.
2
Justering af Indstillinger
Anvendelse af
indstillings -menuen
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b for at
åbne menutilstanden.
Indstillingsmenulisten vises på
tv-skærmen.
Du kan justere de forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter, Multi Zone osv.
via indstillingsmenuen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "Sådan slås
"GUI MODE" til og fra" (side 61).
3
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede
menupunkt, og tryk derefter på
for at åbne.
Eksempel: Når du vælger "Auto Calibration"
OPTIONS
MENU
4
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
128DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
for at åbne.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Indstillingsmenuliste
Menuikon
Beskrivelse
Auto
Calibration
Indstiller højttalerniveauet
eller afstanden og udfører
målingen automatisk
(side 129).
Speaker
Indstiller
højttalerplaceringen og
impedansen manuelt
(side 131).
Auto Calibration
Quick Setup
Udfører Auto Calibration. Vi henviser til "8:
Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto Calibration)"
(side 51) angående detaljer.
Bemærk
Måleresultaterne overskrives og gemmes på
Position 1 i menuen Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Du kan registrere tre mønstre til "Seating
Position" afhængigt af siddepositionen,
lytteomgivelserne og måleforholdene.
Du kan også vælge en kalibreringstype til at
korrigere hver højttaler.
Surround
Justerer det lydfelt
(surroundeffekt), du vælger
(side 135).
EQ
Justerer equalizeren (bas/
diskant) (side 137).
Multi Zone
Laver indstillingerne til
Multi Zone (side 137).
Audio
Indstiller forskellige lyddele
(side 139).
Video
Justerer opløsningen af
analoge videosignaler
(side 141).
HDMI
Laver indstillinger for lyd/
billede på apparater, som er
tilsluttet HDMI-jackstikkene
(side 143).
Network
Laver indstillingerne til
netværket (side 145).
Quick Click
Betjener apparater, som er
tilsluttet receiveren via
fjernbetjeningen på skærmen
(side 146).
2 Tryk på b for at udføre automatisk
Vælger pauseskærmen eller
sproget i
menuguide-displayet
(side 147).
Sådan indstiller du en
kompensationstype for
højttalerne
Du kan vælge den siddeposition, du ønsker, og
registrere måleresultaterne af den automatiske
kalibrering for denne siddeposition.
1 Tryk gentagne gange på V/v på
skærmen Enhanced Setup for at vælge
den "Seating Position", som du vil
registrere resultaterne for.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
kalibrering.
Du kan vælge den kompensationstype, der
skal anvendes for højttalerne for hver enkelt
Seating Position.
fortsættes
129DK
Justering af Indstillinger
System
Sådan registrerer du mere end
ét sæt indstillinger for
lytteomgivelserne
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil indstille
højttalerkompensationstypen for, og
tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Calibration Type", du vil
have, og tryk derefter på
.
• Full Flat
Gør målingen af frekvensen fra hver
højttaler flad.
• Engineer
Indstiller frekvensen til at passe til
Sony-lytterum-standarden.
• Front Reference
Indstiller karakteristikken for alle
højttalerne, så de modsvarer
fronthøjttalerens karakteristik.
• OFF
Deaktiverer den automatiske
kalibreringsequalizer.
Bemærk
Du kan ikke indstille "Calibration Type" for en
"Seating Position", der ikke er registreret
måleresultater for.
Sådan bekræftes
equalizerindstillingen for
Seating Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil bekræfte equalizerindstillingen for.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "EQ Curve", og tryk derefter på
.
4 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil bekræfte equalizerindstillingen
for.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
130DK
Sådan navngiver du Seating
Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil navngive.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Name Input", og tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
5 Tryk på V/v/B/b for at vælge "Finish",
og tryk derefter på
.
Speaker-indstillinger
Hver højttaler kan indstilles manuelt. Det er
også muligt at indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
Speaker-indstillingerne gælder kun for den aktuelle
"Seating Position".
Impedance
Du kan indstille højttalerimpedansen. Vi
henviser til "7: Indstilling af højttalerne"
(side 49) angående detaljer.
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Vælg "Speaker Pattern" i overensstemmelse
med det højttalersystem, du anvender. Det er
ikke nødvendigt at vælge højttalermønsteret
efter automatisk kalibrering.
Center Mix
Indstillingerne for analog nedmiksning kan
aktiveres eller deaktiveres.
x OFF
Hvis der er tilsluttet en centerhøjttaler, angives
denne indstilling automatisk til "OFF".
x ON
Vi anbefaler, at du angiver "Center Mix" til
"ON", hvis du vil opnå digital lyd af høj
kvalitet, når der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler. Analog nedmiksning fungerer,
når du indstiller "Center Mix" til "ON". Denne
indstilling er også effektiv til indgangssignaler
fra MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sur Back Assign
Du kan foretage indstillinger for
bagsurroundhøjttaleren/-højttalerne.
x OFF
Hvis du ikke har tilsluttet nogen
bagsurroundhøjttalere, skal du vælge "OFF".
x BI-AMP
vælge "Speaker Pattern", og tryk
derefter på
.
Skærmen Speaker Pattern vises.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det højttalermønster, du vil have,
og tryk derefter på
.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
Hvis du anvender fronthøjttalere i en
konfiguration med to forstærkere, skal du
vælge "BI-AMP" (side 127).
x ZONE2
Hvis du anvender bagsurroundhøjttaler i
zone 2, skal du vælge "ZONE2". Når du
vælger "ZONE2" vil indgangen til
SUR BACK-jackstikkene på MULTI
CHANNEL INPUT være ugyldig (side 109).
Bemærk
Indstil "Sur Back Assign" til "OFF", og slut derefter
bagsurroundhøjttalerne til denne receiver, hvis du vil
ændre tilslutningen fra en to-forstærkers-tilslutning
eller en zone 2-tilslutning til en
bagsurroundhøjttaler-tilslutning. Klargør højttalerne
igen, når du har tilsluttet bagsurroundhøjttalerne. Se
"Auto Calibration" (side 51) eller "Manual Setup"
(side 132).
131DK
Justering af Indstillinger
Sådan vælges
højttalermønsteret
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
Manual Setup
Hver højttaler kan indstilles manuelt på
skærmen Manual Setup. Det er også muligt at
indstille højttalerniveauerne, når den
automatiske kalibrering er fuldført.
Du kan indstille hver højttalers niveau (center,
surround venstre/højre, bagsurround venstre/
højre, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille niveauet for, og tryk
derefter på
.
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Distance:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille afstanden for
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
.
3 Tryk på V/v for at indstille niveauet for
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Det er muligt at indstille niveauet
fra –20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
Du kan indstille balancen på hver side af de
venstre/højre fronthøjttalere. Du kan
indstille fronthøjttalernes venstre niveau
fra FL –10,0 dB til FL +10,0 dB i trin på
0,5 dB. Du kan også indstille
fronthøjttalernes højre niveau fra
FR –10,0 dB til FR +10,0 dB i trin på
0,5 dB.
Bemærk
Når et af lydfelterne for musik vælges, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE". Lyden vil
imidlertid blive sendt ud fra subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler,
eller hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet
til "SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
132DK
Du kan indstille afstanden fra siddepositionen
til hver højttaler (venstre/højre front, center,
venstre/højre surround, venstre/højre
bagsurround, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
Sådan indstilles
højttalerniveauet
vælge "Level:", og tryk derefter på
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver
højttaler
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1,0 til
10,0 meter i trin af 1 cm.
Sådan indstilles størrelsen på
hver højttaler
Du kan indstille hver højttalers (venstre/højre
front, center, venstre/højre surround, venstre/
højre bagsurround) størrelse.
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille størrelsen på, og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Size:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille størrelsen på
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE". Vælg normalt
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller du
fornemmer en mangel på
surroundeffekter, når
multikanal-surroundlyd anvendes, skal du
vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
basfrekvenserne for hver kanal fra
subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Tips
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Gør det muligt at indstille basdelefrekvensen
for højttalere, som er indstillet til "SMALL" i
Speaker-menuen. Den målte
højttalerdelefrekvens indstilles for hver
højttaler efter automatisk kalibrering.
1
Tryk på B/b for at vælge den
højttaler på skærmen, som du
vil justere.
Tryk på V/v for at justere
værdien, og tryk derefter på b
eller RETURN/EXIT O.
Test Tone
Du kan vælge testtonetypen på skærmen Test
Tone.
Tips
• Tryk på MASTER VOLUME +/– for at indstille
alle højttalernes niveau samtidigt.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
indstillingen.
Sådan sendes en testtone ud fra
hver højttaler
Du kan sende en testtone ud fra højttalerne i
rækkefølge.
1 Tryk på B/b for at vælge "Test Tone", og
tryk derefter på
.
Skærmen Test Tone vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• AUTO
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Du kan vælge, fra hvilke højttalere
testtonen skal lyde.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Sådan sendes en testtone ud fra
tilstødende højttalere
Du kan udsende en testtone fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Noise",
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Noise vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
fortsættes
133DK
Justering af Indstillinger
• "LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den indbyggede
lydprocessor skal afskære bassignalet fra denne
kanal.
Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Men da baslyden indeholder en vis mængde
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
dem, hvis det er muligt. Selv når der anvendes små
højttalere, er det derfor muligt at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud
fra denne højttaler. Hvis du på den anden side
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
få basfrekvenserne sendt ud fra denne højttaler,
skal den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalerne indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke
basniveauerne.
• Bagsurroundhøjttalerne vil have den samme
indstilling som surroundhøjttalerne.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL",
indstilles center-, surround- og
bagsurroundhøjttalerne også automatisk til
"SMALL".
• Hvis subwooferen ikke anvendes, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
2
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende testtonen
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Hvis en testtone kommer fra en
anden højttaler end den, der
vises på skærmen
Højttalermønsteret for den tilsluttede højttaler
er ikke konfigureret korrekt. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønsteret
stemmer overens.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Du kan udsende kildelyden fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun mulig med Dolby
Digital-kilder.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Audio",
x OFF
Sådan udsendes kildelyden fra
tilstødende højttalere
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Audio vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende 2-kanals
frontkildelyd (i stedet for testtonen)
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Når der ikke lyder en testtone
fra højttalerne
• Højttalerledningerne er muligvis ikke
tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at de er
forbundet korrekt og ikke kan tages ud af
stikket, ved at man trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan have et
kortslutningsproblem.
134DK
Dynamikområdet komprimeres ikke.
x AUTO
Dynamikområdet komprimeres automatisk.
x STD
Dynamikområdet komprimeres, som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
x MAX
Dynamikområdet komprimeres meget.
Tips
• Dynamikområde-komprimeringsfunktionen gør
det muligt at komprimere lydsporets
dynamikområde, baseret på den information om
dynamikområdet, som er indeholdt i Dolby
Digital-signalet.
• "STD" er standardindstillingen, men den
frembringer kun en let komprimering. Vi anbefaler
derfor anvendelse af "MAX"-indstillingen. Denne
indstilling komprimerer dynamikområdet og gør
det muligt se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere er
niveauerne forhåndsbestemte og giver en meget
naturlig komprimering.
Distance Unit (Afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
x meter
Afstanden vises i meter.
x feet
Surround-indstillinger
Du kan indstille lydeffekten på skærmen
Sound Field Setup.
Bemærk
De indstillingselementer, du kan indstille på hver
menu, varierer alt efter lydfeltet.
Afstanden vises i fod.
Sound Field Setup
Du kan vælge surround-lydfeltet og justere
effektniveauet på skærmen Sound Field Setup.
Se "Anvendelse af surroundlyd" (side 83) for
at få detaljer om lydfeltet.
Sådan vælges
surround-lydfeltet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Sound Field Setup", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den ønskede surroundlyd.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
vælge "Sound Field Setup", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "HD-D.C.S.", og tryk derefter på
b.
3 Tryk på V/v for at vælge den Effect
Type, du vil have, og tryk derefter på B.
HD-D.C.S. har tre forskellige typer:
Theater, Dynamic og Studio. Hver type har
forskellige lydmixniveauer med refleksion
og efterklang, og de er optimerede til at
passe til lytternes individuelle omgivelser,
smag og humør.
fortsættes
135DK
Justering af Indstillinger
for at vælge Effect Type for
HD-D.C.S.
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
• Theater
Theater-typen (standardindstilling)
blander refleksion og efterklang, hvilket
skaber en lyd som i et lydstudie. Denne
type medtager også
frekvenskarakteristika, som ofte findes i
professionelle lydstudier og biografer.
Den er ideel til afspilning af film i et
lytterum med mindre efterklang.
• Dynamic
Vil du have det bedste ud af lydeffekterne
ligesom i en biograf?
Dynamic-typen fremhæver
refleksionslyd. Uden HD-D.C.S. har de
fleste rum efterklang, men uden
fornemmelsen af at være rummelige.
Denne type åbner denne type rum
akustisk og giver en rummelig og
dynamisk fornemmelse, som i et
lydstudie.
• Studio
I Studio-typen er der et minimum af
effekter, men den giver stadig en
fantastisk teateroplevelse. Denne type
gengiver den originale optagelse præcist.
4 Tryk på RETURN/EXIT O.
Enhanced Sur Mode
Du kan vælge dekodningsfunktionen for
lydfeltet.
Se "Sådan indstilles en multikanalsurroundlydeffekt" (side 85) for at få detaljer
om mulige dekodningsfunktioner.
x Pro Logic II
Udfører Dolby Pro Logic II-dekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til
5.1 kanaler.
x Pro Logic IIx
Udfører Dolby Pro Logic IIx-dekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format,
dekodes til 7.1 kanaler.
136DK
x Neo:6 Cinema
Udfører DTS Neo:6 Cinemaindstillingsdekodning. En kilde, optaget i
2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
x Neo:6 Music
Udfører DTS Neo:6 Musicindstillingsdekodning. En kilde, optaget i
2-kanals format, dekodes til 7 kanaler. Denne
indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
x Neural-THX
Den næste generation af Neural-THX®
Surround. Ud over
stereoforbedringsbehandling og ren
5.1 surroundlyd er den nu anvendelig til fuldt
360° 7.1 surroundlydbillede fra
Neural-THX®-surround-kodet indhold.
Bemærk
Du kan vælge "Pro Logic II", når der ikke er nogen
bagsurroundhøjttaler i menuen Speaker Pattern,
eller du kan vælge "Pro Logic IIx", når der er en
bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge
indstillinger samtidig.
EQ-indstillinger
Du kan anvende følgende parametre til at
justere tonekvaliteten (bas-/diskantniveau) for
front-, center- og bagsurroundhøjttalerne.
Bas
Multi Zoneindstillinger
Du kan foretage indstillinger for hovedzonen,
zone 2 eller zone 3.
Diskant
Multi Zone Setup
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
– Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på 176,4 kHz eller højere
modtages.
• Hvis equalizeren justeres, mens receiveren
modtager signaler med en samplingfrekvens på
176,4 kHz eller højere, bliver signalerne altid
afspillet ved enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
Sådan tænder og slukker du for
zone 2/zone 3
Du kan tænde eller slukke for brugen af zone 2
eller zone 3. "Main" (denne receiver) er altid
valgt. Du kan ikke fravælge den.
1 Tryk på V/v for at vælge den zone, som
du vil tænde eller slukke for, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på V/v for at vælge "ON" eller
"OFF", og tryk dernæst på
.
x ON
x OFF
på skærmen, som du vil justere, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Bass" eller
"Treble".
3 Tryk på V/v for at justere
forstærkningsniveauet, og tryk derefter
på
.
Sådan vælges udgangskilden
for hver zone
Du kan vælge den kilde, som sendes ud til
zonen. Lyd- og videosignaler sendes ud til
zone 2, mens kun lydsignaler sendes ud til
zone 3.
1 Tryk på V/v for at vælge den zone, som
du vil udsende lyd-/videosignaler til, og
tryk derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Input", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på V/v for at vælge indgangen, og
tryk dernæst på
.
fortsættes
137DK
Justering af Indstillinger
Sådan justeres equalizeren på
EQ-skærmen
1 Tryk på B/b for at vælge den højttaler
Sådan justeres lydstyrken for
zone 2
Du kan justere lydstyrken i hovedzonen.
Hvis "Sur Back Assign" er indstillet til
"ZONE2" i højttalerindstillings-menuen, kan
du også justere lydstyrken for zone 2.
1 Tryk på V/v for at vælge den zone på
skærmen, som du vil justere, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Volume", og
tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at justere lydstyrken, og
tryk derefter på
.
Sådan vælges kriterierne for
udgangssignaler til at
kontrollere hver zone
Du kan tænde eller slukke for receiveren i en
anden zone eller vælge forskellige muligheder
til brug af 12V Trigger-funktionen.
1 Tryk på V/v for at vælge den ønskede
zone, og tryk derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "12V Trigger".
3 Tryk på V/v for at vælge parameteren,
og tryk derefter på
.
x OFF
Gør det muligt at udkoble udgang fra
12V-udløsere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
x CTRL
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere manuelt ved hjælp
af CIS-kommandoer fra den eksterne
kontrolenhed.
x ZONE
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen på 12V-udløsere, baseret på
hvorvidt den valgte zone er aktiveret eller
deaktiveret.
138DK
x INPUT (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere udgangen på
12V-udløsere, når den forudindstillede
indgang er valgt.
Når du vælger "Input", vil det
indstillingsdisplay, hvorpå hver
indgangsudløser indstilles til aktiveret/
deaktiveret, komme frem. Tryk på V/v for at
vælge indgangen, og tryk derefter på
for at
markere feltet.
x HDMI A (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere baseret på HDMI
OUT A-jackstikkets udgangsindstilling.
x HDMI B (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere baseret på HDMI
OUT B-jackstikkets udgangsindstilling.
x MAIN (kun "Zone2" og "Zone3")
Gør det muligt at forbinde betjeningen af
udløseren i zone 2 eller zone 3 til
hovedreceiveren.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. For at slukke for samtlige receivere skal du
trykke på ?/1 og AV ?/1 på
multifunktionsfjernbetjeningen samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT-jackstikkene. Der
sendes ingen signaler ud fra apparater, som kun er
sluttet til de digitale indgangsjackstik.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller
ZONE 3 OUT-jackstikkene, selv når
multikanal-indgangen bliver valgt. De analoge
lydsignaler fra den aktuelle funktion sendes ud.
• Når der vælges "Tuner", bliver den samme type
radiostation (FM/AM), som er valgt i hovedzonen,
indstillet i zone 2 og zone 3. Du kan dog vælge en
anden indgang end "Tuner" i zone 2 og zone 3.
• Når receiveren i hovedzonen er slukket, eller der er
valgt en anden indgangskilde end "Tuner", kan du
vælge en radiostation fra AM eller FM i zone 2
eller zone 3.
Hvis to af receiverne i hovedzonen, zone 2 eller
zone 3 er slukkede, og en anden indgangskilde end
"Tuner" er valgt, kan du vælge en udsendelse fra
FM/AM i en zone, hvor receiveren er tændt.
Party Setup
Gør det muligt at vælge den zone, som
afspiller den samme musik som hovedzonen,
når du trykker på PARTY-knappen for at starte
party-indstillingen.
x ZONE2+ZONE3
x ZONE2
x ZONE3
Audio-indstillinger
Du kan indstille lyden efter dine præferencer.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Når du angiver denne indstilling til "AUTO",
afspiller receiveren den optagne lyd via
komprimering med tab og med lyd af høj
kvalitet. Hvis CD-lyden er optaget ved hjælp
af Linear PCM, øges kvaliteten af CD-lyden
yderligere.
x OFF
x AUTO
Bemærk
D.L.L. er tilgængelig til LPCM 44,1 kHz, Dolby
Digital, DTS eller analoge signaler.
A/V Sync (Synkroniserer lyd- og
videoudgang)
Gør det muligt at forsinke udgangen af lyden
for at minimere tidsforskellen mellem
lydudgang og visuel visning.
Tidsforskellen mellem lydudgang og visuel
visning på en skærm, forbundet via
HDMI-forbindelse, justeres automatisk på
baggrund af informationerne til tv'et. Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis skærmen
understøtter A/V Sync-funktionen.
x 0 ms – 300 ms
Du kan indstille forsinkelsen fra 0 ms til
300 ms i 10 ms trin.
Bemærk
• Denne funktion er nyttig, når du anvender en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
139DK
Justering af Indstillinger
x HDMI AUTO
Dual Mono (Valg af sprog til en
digital udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
anvendes, når du lytter til digitale udsendelser
med dual-lyd. Denne egenskab fungerer kun
for Dolby Digital-kilder.
x MAIN/SUB
Hovedsprogets lyd vil komme fra den venstre
fronthøjttaler, og undersprogets lyd vil
samtidigt komme fra den højre fronthøjttaler.
x MAIN
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
x SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
Decode Priority
(Dekodningsprioritet for digital
lydindgang)
Gør det muligt at specificere
indgangsindstillingen for den digitale
signalindgang til DIGITAL IN-jackstikkene
eller HDMI IN-jackstikkene.
x PCM
Når signaler fra DIGITAL IN-jackstikket er
valgt, har PCM-signaler forrang (for at
forebygge afbrydelse, når afspilningen
begynder). Hvis der imidlertid indgår andre
signaler, afhænger det af formatet, om der vil
være nogen lyd. Angiv i dette tilfælde dette
element til "AUTO".
Når signaler fra HDMI IN-jackstikket er valgt,
udsendes der kun PCM-signaler fra det
tilsluttede apparat. Indstil dette element til
"AUTO", når signaler i dette format modtages.
x AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling mellem
Dolby Digital, DTS eller PCM.
140DK
Bemærk
Selv når "Decode Priority" er indstillet til "PCM",
kan lyden blive afbrudt, når afspilningen begynder,
på grund af signaler på den CD, der afspilles.
Night Mode
Gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter. Hvis du ser en
film sent om aftenen, vil du med denne
funktion kunne høre dialogen tydeligt, selv
ved lav lydstyrke.
x ON
x OFF
Video-indstillinger
Laver indstillinger for video.
Resolution (Ændring af
videosignaler)
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning.
Se figur 1 på side 142 for at få detaljer om
konvertering af videoindgang/-udgang, som er
klassificeret efter Resolution.
x AUTO
x DIRECT
Gør det muligt at udsende analoge
videoindgangssignaler uden konvertering.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Justering af Indstillinger
fortsættes
141DK
Figur 1
"Resolution"menuindstilling
Udgang fra
HDMI OUTjackstik
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
MONITOR VIDEO
OUT-jackstik
Komponentvideo
–
a
–
Kompositvideo
–
Indgangssignaler
DIRECT
AUTO
(oprindelig
indstilling)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Komponentvideo
Kompositvideo
za)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Komponentvideo
zc)
z
z
Kompositvideo
zc)
z
z
Komponentvideo
z
z
–
Kompositvideo
z
z
a
Komponentvideo
z
zd)
–
Kompositvideo
z
d)
a
Komponentvideo
z
a
–
Kompositvideo
z
–
a
z
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
a : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
a)Opløsningen indstilles automatisk, afhængigt af den tilsluttede skærm.
b)Når tv'et er tilsluttet andre jackstik end HDMI-jackstikkene, bliver der udsendt 480i/576i-signaler, når
"Resolution" er indstillet til "AUTO".
c)480p/576p-signaler sendes ud, selv om 480i/576i er indstillet.
d)Videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes ud baseret på indstillings-menuen. Videosignaler med
copyright-beskyttelse sendes ud som 480p.
Bemærk
• Videosignaler udsendes ikke fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT eller MONITOR VIDEO OUTjackstikkene, når skærmen osv. er forbundet til HDMI OUT-jackstikkene.
• Hvis du vælger en opløsning, som det tilsluttede tv ikke understøtter, i "Resolution"-menuen, kan billederne
fra tv'et ikke udsendes korrekt.
• Konverterede HDMI-billedudgangssignaler understøtter ikke "x.v.Color".
• Konverterede HDMI-billedudgangssignaler understøtter ikke Deep Color.
142DK
HDMI-indstillinger
Foretager de nødvendige indstillinger for
apparater, tilsluttet HDMI-jackstikkene.
Control for HDMI
Gør det muligt at tænde eller slukke for de
apparater, der er tilsluttet HDMI-jackstikket
ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Denne receivers H.A.T.S.-funktion fungerer, når
der er tilsluttet en Sony SCD-XA5400ES til
receiveren.
Funktion til streaming af
oplysninger om H.A.T.S. er
tilgængelig
Lydindgangssignal Samplingfrekvens
Lineær PCM 2 kanaler 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Lineær PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
x OFF
x ON
Bemærk
Når du indstiller "Control for HDMI" til "ON",
ændres "Audio Out" muligvis automatisk.
For europæisk model
Bemærk
• Det tager et stykke tid at udsende lyden, efter der er
blevet udført en afspilningsfunktion på det
tilsluttede apparat (f.eks. ved tryk på
PLAY-knappen, STOP-knappen,
PAUSE-knappen), hvilket skyldes begrænsninger i
H.A.T.S.-systemet. Tidsforskydningen afhænger af
lydkilden. Denne funktion har muligvis ingen
virkning afhængigt af apparatet og lydkilden, selv
hvis du indstiller det til ON.
• Apparaterne, som er forbundet til
HDMI-jackstikket, skal understøtte H.A.T.S.funktionen.
• Når "Audio Out" er indstillet til "TV+AMP",
virker H.A.T.S.-funktionen muligvis ikke,
afhængigt af det tilsluttede apparat eller apparatets
tilstand. Vælg i dette tilfælde "AMP" for "Audio
Out".
Gør det muligt at udsende HDMI-signaler til
tv'et, selv om receiveren er i standbytilstand.
Vi henviser til "Udsendelse af HDMI-signaler,
selv om receiveren er i standbytilstand (Pass
Through)" (side 118) angående detaljer.
x OFF
x AUTO
x ON
Bemærk
Når "Control for HDMI" er indstillet til "OFF", kan
du ikke indstille "Pass Through".
Audio Out (Indstilling af
HDMI-lydindgang)
Gør det muligt at indstille
HDMI-lydudgangssignaler fra
afspilningsapparatet, som er tilsluttet
receiveren via en HDMI-forbindelse.
x TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og
de højttalere, som er tilsluttet receiveren.
fortsættes
143DK
Justering af Indstillinger
Når "Control for HDMI" er tændt eller slukket,
aktiveres eller deaktiveres H.A.T.S. (High
quality digital Audio Transmission System)funktionen sammen med
"Control for HDMI"-funktionen. Når
H.A.T.S.-funktionen er aktiveret, forbedres
lydkvaliteten, fordi der ikke er
overførselsflimmer (tidsforskydninger ved
læsning af signaler) ved udsendelse af digitale
lydsignaler.
Pass Through
Bemærk
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
tv'ets lydkvalitet, som for eksempel antallet af
kanaler og samplingfrekvensen osv. Hvis tv'et er
udstyret med stereohøjttalere, vil lyden fra
receiveren også være i stereo som tv-lyden, selv
hvis du afspiller en multikanal-kilde.
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor osv.), er det ikke sikkert, at der kommer
lyd fra receiveren. Vælg i dette tilfælde "AMP".
• Når du vælger den indgang, som du har tildelt
HDMI-indgangen, sendes der ikke lyd ud fra
fjernsynet.
x AMP
Subwoofer Level
Gør det muligt at indstille subwoofer-niveauet
til 0 dB eller +10 dB, når der indgår
PCM-signaler via en HDMI-forbindelse. Du
kan sætte niveauet for hver HDMI-indgang
uafhængigt af hinanden.
x 0 dB
x AUTO
Indstiller automatisk niveauet til 0 dB eller
+10 dB, afhængigt af frekvensen.
HDMI-lydsignalerne fra afspilningsapparatet
sendes kun ud til de højttalere, som er tilsluttet
receiveren. Multikanallyden kan afspilles, som
den er.
x +10 dB
Bemærk
Gør det muligt at udsende
videoindgangssignaler fra
HDMI IN-jackstikket direkte til
HDMI OUT-jackstikket.
Der kommer ingen lydsignaler fra fjernsynets
højttalere, når "Audio Out" er indstillet til "AMP".
24p Auto Sound Sync
Gør det muligt at tænde eller slukke for "24p
Auto Sound Sync"-funktionen. Dette gør det
muligt at vælge HD-D.C.S. som det optimale
lydfelt, når signaler med 24 billeder pr. sekund
modtages fra et afspilningsapparat såsom en
Blu-ray Disc-afspiller.
x ON
x OFF
Bemærk
Afhængig af afspilleren skifter lydfeltet måske ikke
til HD-D.C.S., når "Control for HDMI" er indstillet
til "ON".
Når "Control for HDMI" er indstillet til "ON",
registrerer receiveren selv signaler med 24 billeder
pr. sekund via "BRAVIA" Sync. Hvis en afspiller,
der ikke er kompatibel med "BRAVIA" Sync,
udsender signaler med 24 billeder pr. sekund, vil
receiveren derfor ikke ændre lydfeltet til HD-D.C.S..
I dette tilfælde, skal du indstille "Control for HDMI"
til "OFF". Når "Control for HDMI" er indstillet til
"OFF", registrerer receiveren selv signaler med
24 billeder pr. sekund.
144DK
Video Direct
x OFF
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes gennem en videoprocessor.
x ON
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes direkte.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
Network-indstillinger
Laver indstillingerne til netværket .
Network Setup
Gør det muligt at foretage
netværksindstillinger.
Sådan kontrolleres
netværksindstillingerne
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Network Setup", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Network Information", og tryk
derefter på
.
Receiverens oplysninger om
netværksindstillingerne vises på
tv-skærmen.
Sådan konfigureres
netværksindstillingerne
automatisk
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Manual Configuration", og tryk
derefter på
.
Indstillingsskærmbilledet for IP-adressen
vises på tv-skærmen.
4 Tryk på
for at vælge IP-adressen.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
5 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen og på den måde angive
IP-adressen.
6 Tryk på V/v/B/b for at vælge "Finish",
og tryk derefter på
.
7 Tryk på b for at få vist det næste
skærmbillede.
8 Gentag processen i trin 4-7 for at
angive Subnet Mask, Gateway
address, DNS1 address og DNS2
address.
9 Tryk på V/v for at vælge "Test
Connection", og tryk derefter på
.
"Success! The receiver is now connected to
network." vises på tv-skærmen.
10Tryk på
for at vælge "Finish".
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Internet Setup", og tryk derefter
på
.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Connect Automatically
(DHCP)", og tryk derefter på
.
"Success! The receiver is now connected to
network." vises på tv-skærmen.
4 Tryk på
for at vælge "Finish".
Sådan indstilles IP-adressen
manuelt
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
Sådan indstilles proxyserveren
manuelt
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Network Setup", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Proxy Setup", og tryk derefter
på
.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Enable", og tryk derefter på
.
vælge "Network Setup", og tryk
derefter på
.
fortsættes
145DK
Justering af Indstillinger
vælge "Network Setup", og tryk
derefter på
.
vælge "Internet Setup", og tryk derefter
på
.
4 Tryk på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
Quick Clickindstillinger
5 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge et
tegn ét ad gangen for at angive
proxyserver-adressen.
Betjener apparater, som er tilsluttet receiveren
via fjernbetjeningen på skærmen.
6 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge "Finish", og tryk derefter på
.
7 Tryk på b for at vælge Port-feltet, og
Vælger det kildeapparat, som skal betjenes.
tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
bruges med de apparater, der er tilsluttet
receiveren.
8 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge et
tegn ét ad gangen for at angive
portnummeret.
9 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge "Finish", og tryk derefter på
.
10Tryk på b.
x Learn Mode
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære
koder.
x Reset
11Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Finish", og tryk derefter på
Source Component
.
Rhapsody Account
Gør det muligt at angive Rhapsody
Account-nummeret, så du kan lytte til
internetradiotjenesten Rhapsody. Se
"Indstilling af en konto" (side 99) for at få flere
oplysninger. Rhapsody er kun tilgængelig i
USA.
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Common Component
Vælger det almindelige apparat såsom et tv, en
projektor eller lys, som skal betjenes.
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
anvendes med de almindelige apparater såsom
tv, projektor og lys, som er tilsluttet din
receiver.
x Learn Mode
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære
koder.
x Reset
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Macro Setup
Konfigurerer adskillige kommandoer i
rækkefølge som en enkelt kommando.
146DK
System-indstillinger
Brugertilpasser receiverens indstillinger.
Screen Saver
Gør det muligt at aktivere
pauseskærmsfunktionen for GUI-menuen på
det tv, der er tilsluttet receiveren.
System Update
Du kan kontrollere versionen af receiverens
firmware på systemet, og du kan også opdatere
firmwaren i receiveren.
Du kan opdatere receiverens firmware ved
hjælp af ES Utility-programmet, som er på den
CD-ROM, der følger med receiveren. Vi
henviser til "Opdatering af receiverens
firmware ved hjælp af ES Utility" (side 105)
angående detaljer.
x OFF
Pauseskærmsfunktionen bliver deaktiveret.
x ON
Når der ikke har været noget forsøg på
betjening i 15 minutter, bliver
pauseskærmsfunktionen automatisk aktiveret.
Sådan kontrolleres
systemoplysningerne
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "System Update", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
Installer Mode
Vælger kontroltilstanden til vedligeholdelse
og servicering.
x OFF
x RS232C
vælge "Internet Update", og tryk
derefter på
.
Receiverens systemoplysninger vises på
tv-skærmen.
3 Tryk på B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Sådan opdateres receiveren
ved hjælp af menuen
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
Language
vælge "System Update", og tryk
derefter på
.
Vælger sproget for meddelelserne på
skærmen.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Internet Update", og tryk
derefter på
.
Den aktuelle og den seneste systemversion
vises på tv-skærmen.
3 Tryk på
for at vælge "Update".
Der vises et bekræftelsesskærmbillede på
tv-skærmen.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Start", og tryk derefter på
Opdatering af receiveren starter.
.
fortsættes
147DK
Justering af Indstillinger
x Network
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren på forsiden blinker under
opdateringen.
Når opdateringen er fuldført, genstartes
receiveren automatisk.
Bemærk
• I de følgende tilfælde vises en meddelelse på
tv-skærmen, og opdateringen af receiveren udføres
ikke.
– når alle versioner er den seneste.
– når receiveren ikke kan hente data, f.eks. når
netværket ikke er konfigureret, eller når serveren
er nede osv.
• Slå ikke receiveren fra eller frakobl netværkskablet
under opdatering af firmwaren. Dette kan medføre
fejl.
• Det kan tage 30 minutter, før
firmwareopdateringen er gennemført.
Betjening uden
tilslutning af et tv
Du kan betjene receiveren via receiverens
display-vindue, selv hvis tv'et ikke er tilsluttet
receiveren.
GUI
MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Sådan bruges menuen i displayvinduet
Hvis "GUI MODE" vises i receiverens
display-vindue, når du trykker på MENU,
DISPLAY, eller V/v, skal du trykke på GUI
MODE for at skifte menuens visningstilstand
til "DISPLAY MODE". (Efter "GUI MODE
OFF" er kommet frem i receiverens
display-vindue, skifter receiveren til
"DISPLAY MODE".)
1
148DK
Tænd for receiveren.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises i receiverens
display-vindue.
Eksempel: Når du vælger "Speaker Settings"
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge et menupunkt, og tryk
dernæst på
.
Parameteren vises i klammer.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Parameteren indtastes, og klammerne
forsvinder fra displayet.
Justering af Indstillinger
Tip
Tryk på RETURN/EXIT O for at vende tilbage til
den foregående skærm.
149DK
Menuliste (i display-vinduet)
De følgende muligheder er tilgængelige i hver menu.
"xx…" i tabellen står for parameteren for hvert element.
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
150DK
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L til SW (AUTO), L til SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Menu
Element
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parameter
Oprindelig
indstilling
2/0 til 3/4.1 (16 mønstre)
3/4.1
FRONT SIZE [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SIZE [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SIZE [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
OFF
1,0 til 10,0 (m) (0,1m trin)
3m
meter, feet
feet*
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
Justering af Indstillinger
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
* meter for europæisk model
** Du kan ikke vælge denne indstilling, når højttaleren er indstillet til "LARGE".
fortsættes
151DK
Element
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Field
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
PLIIx
EFFECT TYPE [xxxxxxx]
DYNAMISK, TEATER, STUDIO
TEATER
FRONT BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
CENTER BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
EQ Settings
Tuner Settings
Parameter
Oprindelig
indstilling
Menu
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0 dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
XM ANTENNA AIMING*
XM RADIO ID DISPLAY*
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 ms til 300 ms (10 ms trin)
0 ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
ON, OFF
OFF
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
VIDEO ASSIGN ?
* Kun USA/canadisk model
152DK
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
PASS THROUGH [xxxx]
OFF, AUTO, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
System Settings
24p SOUND SYNC [xxx]
OFF, ON
OFF
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
PARTY SETUP [xxxxxxx]
ZONE2/3, ZONE2, ZONE3
ZONE2/3
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMI A, OFF
HDMI B
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
INSTALLER MODE [xxxx]
OFF, 232C, NET
OFF
VERSION [x.xxx]
–
–
Sådan ændres displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
1 Vælg det input, som du vil kontrollere
informationer fra.
2 Tryk gentagne gange på DISPLAY.
a)Disse oplysninger vises også på andre stationer
end RDS FM-stationer.
b)Type program, der sendes
c)Tekstmeddelelser, som sendes af
RDS-stationen.
Når du lytter til FM- og AM-radio
Stationsnavn t Frekvens t
Lydfelttype...
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du
har tildelt et til indgangen eller den faste
station. Indeksnavnet kommer ikke frem,
når der kun er indtastet tomme mellemrum.
Ved indstilling af en station fra en
satellittuner (kun USA/canadisk model)
Stationsnavn t Stationsnummer t
Kategori t Kunstnernavn t Sangtitel t
Komponistnavn (kun SIRIUS) t
Signalstyrke t Lydfelttype
153DK
Justering af Indstillinger
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter
displayet som vist herunder.
Valgte indgange t Lydfelttype t
Angivet indgangsnavn ...
Ved modtagelse af RDS-udsendelser (kun
europæisk model)
PS (Program Service-navn)a), Forvalgsnavn,
Bånd eller Forvalgsnummer t Frekvens,
bånd og forvalgsnummer t PTY (Program
Type) indikationb) t RT (Radio Text)
indikationc) t Lydfelttype
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på
skærmen (Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er tilsluttet
receiveren via fjernbetjeningen på skærmen (Quick
Click)
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet receiveren, en projektor og lyskontrolenheden via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
Fjernbetjening på skærmen (Quick Click)
IR Blaster
Almindelige apparater
Projektor
Kildeapparater
154DK
tv
Lys
5
Brug af Quick Click
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
MENU
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
4
Tryk på QUICK CLICK.
fortsættes
155DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren, et tv, en projektor eller lys via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge de relevante
knapper på fjernbetjeningen på
skærmen for at bruge
funktionen, som står i tabellen
nedenfor, og tryk derefter på
.
Tabel over knapper, som bruges til at betjene hvert apparat (Quick
Click)
Se "Betjening af apparaterne, som er tilsluttet receiveren" for at få flere oplysninger om knapperne
på fjernbetjeningen på skærmen.
Kategori
tv
Video PROJEKTOR BD/DVD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
BÅND
DVR
LYS
z
Knap
1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
10 key
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (•)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b/Menu/
/Exit/Return
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
–
–
–
–
z
z
–
z
–
A/B/C
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
Scene 1-16
z
All On/Off
z
On/Off
z
Raise/Lower
z
Light Off
z
Toggle
z
156DK
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren via funktionerne "Menu" og
"10 key" i Quick Click.
Den følgende forklaring giver eksempler på
almindelig betjening. Apparatet kan fungere
anderledes eller måske slet ikke fungere.
Knap
Funktion
E N, z
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at springe til næste/
forrige spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G A/B/C
Vælg for at betjene en
kabel-tv-tuner.
Fanen Menu
H Return (Exit) Vælg for at vende tilbage til den
forrige menu eller for at gå ud af
menuen.
Knap
Funktion
A1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
B Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
D Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
I Top Menu
(Guide)
Vælg for at få vist
hovedmenuen for
DVD-afspilleren eller Blu-ray
Disc-afspilleren osv. eller for at
få vist programguiden for et tv,
en satellittuner eller
harddiskoptager osv.
J Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
K Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
fortsættes
157DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
Fanen 10 key
Knap
Funktion
A1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
B 10 key
Vælg for at
– vælge spornumre i
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre på tv'et,
satellittuneren eller
videobåndoptageren.
C +10 (.)
Vælg for at
– vælge spornumre over 10 i
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på
tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
D Ent
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
158DK
Knap
Funktion
E N, z
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at springe til næste/
forrige spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G A/B/C
Vælg for at betjene en
kabel-tv-tuner.
H Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
I Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
For at betjene tv'et skal du
vælge ( ) på fanen Common.
Knap
Funktion
G V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
H Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
I Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
J Exit
Vælg for at forlade menuen.
K Guide
Vælg for at få vist
programguiden for tv'et,
satellittuneren,
harddiskoptageren osv.
L Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
For at betjene projektoren skal
du vælge (
) i fanen Common.
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
B1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C 10 key
Vælg for at vælge kanalnumre
på tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
D . (+10)
Vælg for at vælge kanalnumre
over 10 på tv'et, satellittuneren
eller videobåndoptageren.
E Ent
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
F Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
fortsættes
159DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Betjening af tv, projektor eller
lys
Knap
Funktion
Knap
Funktion
B1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C All Off
Vælg for at skrue lysstyrken for
alle lyskilder ned til laveste
niveau (slukke for lyset).
C Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
D Off
Vælg for at slukke for en enkelt
lyskilde.
E Lower
Vælg for at skrue ned for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
F Toggle
Vælg for at skifte et
forudindstillet lysmønster.
D V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
E Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
G Raise
Vælg for at skrue op for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
F Exit
Vælg for at forlade menuen.
H On
G Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
Vælg for at tænde for en enkelt
lyskilde.
I All On
Vælg for at skrue alle lyskilder
op til højeste lysstyrke.
J Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Når der ikke er nogen
programmerede makroer, vises
denne knap ikke.
For at betjene lyset skal du
vælge ( ) i fanen Common.
* En lyskontrolenhed er et apparat, som kan justere
lysstyrken for to eller flere lyskilder ved ét tryk.
Tal med din forhandler om installation af en
lyskontrolenhed.
Sådan får du fjernbetjeningen
på skærmen til at forsvinde
Tryk på QUICK CLICK eller
RETURN/EXIT O.
Knap
Funktion
A Light Off
Vælg for at slukke for
lyskontrolenheden.*
B Scene 1~16 Vælg for at vælge et
forudindstillet lysmønster.
160DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Preset Mode", og tryk
derefter på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge input (inklusive et tv)
for det apparat, du vil indstille,
og tryk derefter på
.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge navnet på apparatets
fabrikat, og tryk derefter på
.
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge koden, og tryk derefter
på
.
V/v/B/b,
MENU
Hvis du vil udføre en test, skal du vælge
"afspil" på tv-skærmen.
10 Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
1
Tryk på MENU.
Liste med navne på fabrikater
for de forskellige apparater
Menuen vises på tv-skærmen.
Tv (for USA/canadisk model)
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Source Component"
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
SONY
ADMIRAL
ADVENTURA
AKAI
ANAM
APEX
AUDINAC
BELL & HOWELL
CANDLE
CINERAL
COBY
CROSLEX
CTX
DAEWOO
ABEX
ADVENT
AIWA
A MARK
AOC
ARCHER
AUDIOVOX
BROKSONIC
CCE
CITIZEN
CRAIG
CROWN
CURTIS MATHIS
DAYTRON
fortsættes
161DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Indstilling at apparater,
som betjenes af
fjernbetjeningen på
skærmen
5
DUKANE
EMERSON
ESA
FUJITSU
GE
GRADIENTE
HITACHI
ILO
JANEIL
JENSEN
KLOSS
KONKA
LG
MAGNAVOX
MAXENT
MEMOREX
MINUTZ
MOTOROLA
NEC
NORCENT
OPTIMUS
ORION
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
PROTRON
QUASAR
RCA
RUNCO
SAMSUNG
SANYO
SEARS
SERIE DORADA
SIGNATURE 2000
SPECTRICON
SVA
SYMPHONIC
TANDY
TECHWOOD
TERA
TRUTECH
VIDECH
VIKING
VIZIO
WESTINGHOUSE
ZONDA
162DK
DURABRAND
EMPREX
FISHER
FUNAI
GOLDSTAR
HAIER
HP
INSIGNIA
JC PENNEY
JVC
KLOSS NOVABEAM
KTV
LXI
MARANTZ
MEGATRON
MGA
MITSUBISHI
NAD
NOBLEX
OLEVIA
OPTONICA
PANASONIC
PHILIPS
POLAROID
PRINCETON
PROTON
PROVIEW
RADIO SHACK
REALISTIC
SAMPO
SANSUI
SCOTT
SEMP TOSHIBA
SHARP
SOUNDESIGN
SUPREMACY
SYLVANIA
SYNTAX BRILLIAN
TATUNG
TEKNICA
TOSHIBA
UNIVERSAL
VIEWSONIC
VISCO
WARDS
ZENITH
Tv (for europæisk model)
SONY
AKAI
B&O
BRIONVEGA
CROWN
DUAL
FERGUSON
GOODMANS
HANSOL
HOHER
INNO-HIT
JVC
LG
LUXOR
MATSUI
MIVAR
NEC
NOKIA OCEANIC
OKANO
PANASONIC
PIONEER
SABA
SAMSUNG
SCHNEIDER
SHARP
THOMSON
UNITED
AIWA
AUDIO SONIC
BLAUPUNKT
BUSH
DAEWOO
FENNER
GOLDSTAR
GRUNDIG
HITACHI
HYPER
IRRADIO
KENDO
LOEWE
MARK
MITSUBISHI
MIVER
NOKIA
NORDMENDE
ORION
PHILIPS
ROADSTAR
SABA, TELEFUNKEN
SANYO
SELECO
TELEFUNKEN
TOSHIBA
VIETA
Projektor
SONY
MITSUBISHI
OPTOMA
SHARP
EPSON
OLYMPUS
RUNCO
Videobåndoptager (for USA/
canadisk model)
SONY
AIWA
AUDIO DYNAMICS
BROKSONIC
CCE
CINEVISION
CRAIG
DAEWOO
DIMENSIA
ADMIRAL
AKAI
BELL & HOWELL
CANON
CINERAL
CITIZEN
CURTIS MATHIS
DBX
EMERSON
FUNAI
GO VIDEO
GRADIENTE
HQ
INSTANT REPLAY
JVC
LG
LXI
MARANTZ
MEMOREX
MINOLTA
MULTITECH
NOKIA
OPTIMUS
PANASONIC
PHILCO
PIONEER
QUASAR
REALISTIC
SANSUI
SCOTT
SEMP TOSHIBA
SHARP
SIGNATURE 2000
SYLVANIA
TASHIRO
TEAC
TOSHIBA
YAMAHA
Videobåndoptager (for
europæisk model)
SONY
AKAI
FENER
GOLDSTAR
HITACHI
LOEWE
NORDMENDE
PANASONIC
PHONOLA
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
W.W.HOUSE
AIWA
CGM
FUNAI
GRUNDIG
JVC
NOKIA
OKANO
PHILIPS
SAMSUNG
SELECO
SIEMENS
TOSHIBA
WATSON
BD/DVD-afspiller (for USA/
canadisk model)
SONY
AIWA
BROKSONIC
CLASSIC
CYBER HOME
DENON
FUNAI
GPX
HITACHI
ILO
JVC
KLH
KRELL
LITE-ON
MARANTZ
NORCENT TECHNOLOGY
OPTOMA
ORITRON
PHILIPS
RCA
SANSUI
SHARP
SYLVANIA
TEAC
THOMSON
YAMAHA
ADVENT
APEX
CINEVISION
COBY
DAEWOO
EMERSON
GO VIDEO
HARMAN/KARDON
HUMAX
INSIGNIA
KENWOOD
KOSS
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
ORION
PANASONIC
PIONEER
SAMSUNG
SANYO
SHINCO
SYMPHONIC
TERAPIN
TOSHIBA
ZENITH
BD/DVD-afspiller (for europæisk
model)
SONY
BOSE
CHESTRON
D.I.K.
DENON
GRUNDIG
HITACHI
JVC
KLH
MITSUBISHI
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
RCA
SHARP
SYLVANIA
AIWA
CAT
CYBERHOME
DAEWOO
ELTA
HARMAN/KARDON
JAMO
KENWOOD
MATSUI
MUSTEK
ONKYO
PHILIPS
PRIMAS
SAMSUNG
SHINCO
TEAC
fortsættes
163DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
FISHER
GE
GOLDSTAR
HITACHI
INSIGNIA
JC PENNEY
KENWOOD
LITE-ON
MAGNAVOX
MARTA
MGA
MITSUBISHI
NEC
OLYMPIC
ORION
PENTAX
PHILIPS
PROSCAN
RCA
SAMSUNG
SANYO
SEARS
SENSORY SCIENCE
SHINTOM
SINGER
SYMPHONIC
TATUNG
TECHNICS
WARDS
ZENITH
THOMSON
YAMAHA/DENON
TOSHIBA
ZENITH
LD-afspiller
SONY
KENWOOD
PANASONIC
PIONEER
SHARP
HITACHI
MAGNAVOX
PHILIPS
SANYO
CD-afspiller (for USA/canadisk
model)
SONY
AIWA
B&O
DAEWOO
EMERSON
GOLDSTAR
HITACHI
JENSEN
KENWOOD
MAGNAVOX
MCINTOSH
NAKAMICHI
OPTIMUS
PHILIPS
RCA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
SOUNDESIGN
TECHNICS
YAMAHA
ADMIRAL
AKAI
CROWN
DENON
FISHER
HARMAN/KARDON
INSIGNIA
JVC
LG
MARANTZ
NAD
ONKYO
PANASONIC
PIONEER
SABA
SANSUI
SCHNEIDER
SHERWOOD
T+A
TOSHIBA
CD-afspiller (for europæisk
model)
SONY
CARVER
DENON
GRUNDIG
HITACHI
KENWOOD
NAD
ONKYO
PHILIPS
QUADRAL
164DK
AIWA
DAEWOO
FISHER
HARMAN
JVC
LG
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
SABA
SAMSUNG
SHERWOOD
TECHNICS
YAMAHA
SANYO
SHERWOOD
UHER
MD-afspiller
SONY
AKAI
JVC
MARANTZ
PANASONIC
SANSUI
TEAC
AIWA
DENON
KENWOOD
ONKYO
PIONEER
SHARP
YAMAHA
Kabelboks
SONY
ADELPHIA
ALTRIO
ATLANTIC BROADBAND
BLUE RIDGE
CABLEVISION
COMCAST
GENERAL INSTRUMENT
HAMLIN
JERROLD
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PULSAR
RODGERS
SCIENTIFIC ATLANTA
SIGECOM
TIME WARNER
TOSHIBA
WIDEOPENWEST
ABC
ADVANCED NEWHOUSE
AMERICAST
BELL SOUTH
BRIGTH HOUSE
CHARTER
COX
GNC
ILLICO
MEMOREX
NET
PACE
PARAGON
PIONEER
REGAL
RUNCO
SEREN
SUSQUEHANNA
TOCOM
VIDEOTRON
ZENITH
Satellittuner (boks) (for USA/
canadisk model)
SONY
DIRECTV
ECHOSTAR
GENERAL INSTRUMENT
HUGHES
JVC
MEMOREX
CROSSDIGITAL
DISH NETWORK
GE
HITACHI
HUMAX
MAGNAVOX
PANASONIC
PHILIPS
RCA
STAR SIGHT
TOSHIBA
USDIGITAL
Satellittuner (boks) (for
europæisk model)
SONY
AMSTRAD/RADIX
CANAL +
GOLD BOX
HYUNDAI
KATHREIN
NIKKO
NTV PLUS 2000
RADIX
SABA/THOMSON
TECHNISAT
ZEHNDER
AMSTRAD
B SKY B
GALAXIS
GRUNDIG
JERROLD
MATSUI
NOKIA
PACE
SABA
SKY MASTER
WATSON
Lyskontrol
LUTRON(Grafik Eye)
LUTRON(RadioRA)
LUTRON(Spacer)
X10
Kasettebåndoptager (for
europæisk model)
SONY
AKAI
DENON
JVC
LG
MATSUI
NAD
PHILIPS
QUADRAL
SANYO
SHERWOOD
TEAC
UHER
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
PAYSAT
PROSCAN
SAMSUNG
SYLVANIA
UNIDEN
AIWA
B&O
HARMAN
KENWOOD
MARANTZ
MISSION
ONKYO
PIONEER
REVOX
SCHNEIDER
T+A
TECHNICS
YAMAHA
Digital videooptager
SONY
LG
PHILIPS
REPLAYTV
TOSHIBA
HUMAX
PANASONIC
PIONEER
TIVO
LUTRON(HomeWorks)
LUTRON(Sivoia Shades)
LUTRON(Spacer System)
Kasettebåndoptager (for USA/
canadisk model)
SONY
DENON
GOLDSTAR
JVC
LG
NAD
ONKYO
PHILIPS
RCA
SANYO
TEAC
YAMAHA
AIWA
FISHER
HARMAN/KARDON
KENWOOD
MARANTZ
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
SANSUI
SHARP
TECHNICS
165DK
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge med Quick
Click (makroafspilning)
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge nummeret på den
makro, som du vil
programmere en række
handlinger for, og tryk derefter
på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge nummeret på det trin,
som du vil indstille, og tryk
derefter på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på b.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge tasten, og tryk derefter
på b.
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det tidsrum, du
ønsker, og tryk derefter på
.
Du kan nemt anvende makrofunktionen med
Quick Click.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
10 Gentag trin 6 til 9, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
11 Tryk på V/v/b for at vælge Step
Interval, og tryk derefter på
1
12 Tryk gentagne gange på V/v for
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Macro Setup", og tryk
derefter på
.
166DK
at vælge det tidsinterval, du vil
indstille for trinnet, og tryk
derefter på
.
13 Tryk gentagne gange på V/v/b
for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
Indstillingsprocessen er fuldført.
Annullering af programmering
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Start af makroafspilning
Tryk på QUICK CLICK.
Fjernbetjeningen på skærmen vises på
tv-skærmen.
2
Tryk på V/v/B/b for at vælge
MACRO på fjernbetjeningen på
skærmen.
Makrolisten kommer frem på
tv-skærmen.
3
Tryk på V/v for at vælge det
makronummer, du vil starte.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt.
Sådan indtastes navnet på en
makro
1 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Quick Click", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Macro Setup", og tryk derefter
på
.
5 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Quick Click", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Macro Setup", og tryk derefter
på
.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det ønskede makronummer, og
tryk derefter på
.
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det ønskede trinnummer, og tryk
derefter på
.
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "–" som et apparatnavn, og tryk
derefter på
.
8 Gentag trin 7 og 8 for at slette den
gemte makro.
9 Tryk gentagne gange på V/v/b for at
vælge "Finish", og tryk derefter på
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
.
6 Tryk på
for at vælge "Name Input".
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
7 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
8 Tryk på V/v/B/b for at vælge "Finish",
og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
167DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
1
Annullering af navneindtastning
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i Quick
Click
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Learn Mode", og tryk
derefter på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det kodenummer, som
du vil gemme som den nye
kommando, og tryk derefter på
.
8
Bliv ved med at trykke på den
tilsvarende knap på
fjernbetjeningen til det apparat,
som skal programmeres, mens
du retter fjernbetjeningen mod
receiverens
fjernbetjeningssensor, indtil
"Complete" vises på
tv-skærmen.
V/v/B/b,
MENU
Fjernbetjeningssensor
1
Omkring 5 cm - 10 cm
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Source Component"
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
168DK
"Test" vælges automatisk efter nogle få
sekunder, når registreringen af en ny kode
er afsluttet.
9
Tryk på
.
Driftstesten af den programmerede kode
påbegyndes.
Gå videre til trin 10, hvis du ikke ønsker
at udføre driftstesten.
10 Tryk gentagne gange på V/v/B/
Bemærk
Displayvinduet slukkes, mens receiveren registrerer
den nye kode.
Nulstilling af
fjernbetjeningskoden for
Quick Click
Sådan anvendes en kommando,
som er indlært
1 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
V/v/b,
vælge "Input", og tryk derefter på
eller b.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
MENU
vælge det ønskede apparat, og tryk
dernæst på
.
4 Tryk på QUICK CLICK.
5 Tryk på V/v/B/b for at vælge knappen
på fjernbetjeningen på skærmen, som
blev brugt til at indlære den funktion, og
tryk derefter på
.
1
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne på V/v for at
vælge "Source Component"
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
fortsættes
169DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Reset", og tryk
derefter på
.
Bekræftelsesmeddelelsen kommer frem
på tv-skærmen.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Yes", og tryk derefter
på
.
Hele indholdet i den valgte indgang
(f.eks. alle de programmerede data)
slettes.
8
Gentag trin 5 til 7 for at slette
alle programmerede data.
Bemærk
Selve makroen slettes ikke. Der dannes en
standardkode, når du har indstillet en forudindstillet
kode eller en indlært kode i makrotrinnet.
170DK
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
multifunktionsfjernbetjeningen
Du kan betjene Sony-apparater eller apparater
af et andet mærke end Sony med den
multifunktionsfjernbetjening, som leveres
sammen med receiveren.
Fjernbetjeningen er fra fabrikken indstillet til
at betjene Sony-apparater.
Når du ændrer indstillingerne for
fjernbetjeningen i henhold til de apparater, du
anvender, kan du betjene apparater af et andet
mærke end Sony og andre Sony-apparater,
som fjernbetjeningen før ikke kunne betjene
(side 173).
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
1
Tryk på den inputknap, som
tilsvarer det tilsluttede apparat,
som du vil betjene.
2
Tryk på de relevante knapper
for at anvende funktionen, som
står i tabellen nedenfor.
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
fortsættes
171DK
Tabel over knapper, som bruges til at betjene hvert apparat
Knap
Apparat tv Video DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS Digital satellit-/ Kassette- DATCDafspiller, Disc- optager
afspiller, CATV- *5 antennereceiver bånd- afspiller afspiller,
6
MD*
DVD/ afspiller
LDterminal
optager
afspiller
VHSafspiller
*5
A/B
combo
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
CLEAR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Kun LD-afspiller
Kun kassettebåndoptager B
Kun DVD
Kun video-CD
Kun USA/canadisk model
Kun europæisk model
172DK
*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*4
z
DIGITAL
MEDIA
PORTapparat
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
fjernbetjeningen til, for eksempel
TUNER, PHONO, DMPORT eller
SOURCE osv., bliver knappen RM SET
UP ved med at blinke.
Programmering af
fjernbetjeningen
RM SET
UP
SHIFT
Talknapper
AV ?/1
TV
Inputknapper
ENT/
MEM
1
Tryk på AV ?/1, mens du trykker
på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker.
2
Mens RM SET UP-knappen
blinker, skal du trykke på
inputknappen (inklusive
TV-knappen) for det apparat, du
vil betjene.
Hvis du for eksempel vil betjene en
videobåndoptager, som er sluttet til
VIDEO 2 IN-jackstikket, skal du trykke
på VIDEO 2.
RM SET UP og inputknappen lyser.
Hvis du trykker på knappen til et apparat,
som du ikke kan programmere
3
Tryk på talknapperne for at
indtaste den numeriske kode
(eller en af koderne, hvis der er
mere end én kode), som
modsvarer apparatet og
fabrikanten af det apparat, du
vil betjene.
Inputknappen begynder at lyse.
Bemærk
Det er kun tallene inden for 500, der er gyldige
som værdi for en fjernbetjeningskode til
TV-knappen.
4
Tryk på ENT/MEM.
Når talkoderne er blevet bekræftet, vil
RM SET UP-knappen blinke to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringsindstillingen.
Inputknappen slukker også.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under et hvilket som
helst trin.
De talkoder, der modsvarer
apparatet og fabrikanten af
apparatet
Anvend talkoderne i nedenstående oversigt til
at betjene apparater af andet fabrikat end Sony
og også Sony-apparater, som fjernbetjeningen
normalt ikke kan betjene. Da det
fjernbetjeningssignal, som et apparat
accepterer, er forskelligt, afhængigt af
modellen og apparatets alder, kan der tildeles
mere end en talkode til et apparat. Hvis du ikke
kan programmere din fjernbetjening ved hjælp
af en af koderne, så prøv at anvende andre
koder.
fortsættes
173DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Det er muligt at brugertilpasse
fjernbetjeningen, så den kan bruges med de
apparater, der er sluttet til receiveren. Det er
endog muligt at programmere
fjernbetjeningen til at betjene apparater af et
andet mærke end Sony og også
Sony-apparater, som fjernbetjeningen normalt
ikke er i stand til at betjene.
Nedenstående fremgangsmåde er et eksempel,
hvor en videobåndoptager af et andet mærke
end Sony er sluttet til
VIDEO 2 IN-jackstikkene på receiveren.
Bemærk
• De numeriske koder er baseret på den sidste nye
information, som er til rådighed for hvert fabrikat.
Der er imidlertid en risiko for, at dit apparat ikke vil
reagere på nogle eller alle koderne.
• Det er ikke sikkert, at alle inputknapperne på denne
fjernbetjening er til rådighed, når den anvendes
med netop dit apparat.
Betjening af en CD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Betjening af en DAT-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
203
219
Betjening af en
kassettebåndoptager
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Betjening af en MD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
174DK
Kode(r)
301
302
303
Fabrikant
KENWOOD
Kode(r)
304
Betjening af en HDD-optager
Fabrikant
SONY
Kode(r)
307, 308, 309
Betjening af en
Blu-ray Disc-afspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
310, 311, 312
Betjening af en PSX
Fabrikant
SONY
Kode(r)
313, 314, 315
Betjening af en DVD-afspiller
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Betjening af en DVD/VIDEO
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
411
Betjening af en HDD/DVD
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
401, 402, 403
Betjening af et tv
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
Kode(r)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode(r)
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Betjening af en LD-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
601, 602, 603
606
Betjening af en
video-CD-afspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
605
Betjening af en
videobåndoptager
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
Kode(r)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
fortsættes
175DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Fabrikant
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
Fabrikant
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Hvis en AIWA-videobåndoptager ikke fungerer, selv
hvis du indtaster koden for AIWA, skal du indtaste
koden for Sony i stedet.
Betjening af en satellit-tuner
(boks)
Fabrikant
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode(r)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Betjening af en kabelboks
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
176DK
Kode(r)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
Fabrikant
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode(r)
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
RM SET
UP
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere kommandoer i rækkefølge
som en enkelt kommando.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister
(MACRO 1 og MACRO 2). Du kan specificere
op til 20 kommandoer for hver makroliste.
Inputknapper
Bemærk
Når du forbereder makroafspilning, skal du skifte
batterierne ud med nye.
N, x, X,
M, m,
., >
MACRO 1
MACRO 2
1
Tryk på MACRO 1 eller
MACRO 2 i mere end 1 sekund,
mens du trykker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker, og en af
inputknapperne lyser (som
standardindstilling lyser knappen
VIDEO1).
2
Tryk på inputknappen for det
apparat, som du vil
programmere en række
handlinger på.
fortsættes
177DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
(Makroafspilning)
3
Tryk på de knapper, du vil
programmere, i den samme
rækkefølge, som du vil have
handlingerne udført.
Tryk på
Handlinger, som
skal programmeres
N, x, X,
M, m,
., >
Udfører handlingen for
knappen.
Inputknappen i Skifter input.
mere end 1
sekund
MACRO 1 eller Lav et interval på et
MACRO 2
sekund. Tryk gentagne
gange på MACRO 1
eller MACRO 2, hvis du
vil lave et længere
interval.
Den inputknap, som er valgt i trin 2,
blinker to gange, og lyser derefter igen.
4
5
Gentag trin 2 og 3, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
programmeringsprocessen.
Tip
Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange
i trin 1, og makroprogrammeringen ikke
begynder, skal batterierne skiftes ud med nye.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
De tidligere kommandoer forbliver gyldige.
178DK
Start af makroafspilning
1
Tryk på AMP.
Knappen AMP lyser og slukker derefter.
2
Tryk på MACRO 1 eller
MACRO 2 for at starte makroen.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt. Mens kommandoerne
sendes, blinker knappen AMP, og
knappen RM SET UP lyser. Når
kommandoerne er blevet sendt, slukkes
knapperne RM SET UP og AMP.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mere end 1 sekund, mens du trykker på
RM SET UP for at fjerne den gemte
makro.
Knappen RM SET UP blinker.
2 Tryk på RM SET UP.
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Selv hvis en fjernbetjeningskode ikke er en af
de forudindstillinger, som er gemt i
fjernbetjeningen, er det muligt for
fjernbetjeningen at lære koden ved hjælp af
læringsfunktionen.
THEATER
SHIFT
Inputknapper
RM SET
UP
TV
Knapper,
der
anvendes
til
indlærte
koder*
Bemærk
Når du forbereder receiveren til at lære
fjernbetjeningsindstillingerne, skal du skifte
batterierne ud med nye.
Knapper,
der
anvendes
til
indlærte
koder
* Tryk først på SHIFT for at gemme en ny kommando
på en af disse knapper.
1
Tryk på THEATER, mens du
trykker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP begynder at lyse.
2
Tryk på inputknappen
(inklusive TV-knappen) for det
apparat, du vil betjene med den
nye kommando.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
fortsættes
179DK
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i
fjernbetjeningen
3
Tryk på den knap, som den nye
kommando skal gemmes på.
For knapper med en stjerne i
illustrationen ovenfor skal du
trykke på SHIFT og derefter på
knappen.
Den inputknap, du har valgt i trin 2, lyser.
(Knappen RM SET UP forbliver tændt.)
4
Ret fjernbetjeningens kodemodtagerdel mod senderen på
den fjernbetjening, der skal
læres fra.
Annullering af indlæringen
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Når du vælger en indlært
indkodning, skal du trykke på den
knap, som anvendes til at indlære
den funktion.
Sletning af den indlærte kode
1 Tryk på THEATER, mens du trykker på
Omkring 5 cm - 10 cm
RM SET UP.
2 Tryk på den inputknap, som du vil slette
5
Tryk på knappen på den
fjernbetjening, der skal
indlæres fra, for at sende
fjernbetjeningskoden.
Mens receiverens fjernbetjening
modtager signalet, slukker den inputknap,
som er valgt i trin 2.
Knappen RM SET UP blinker to gange,
og læringsprocessen er nu fuldført.
Hvis læringsprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
6
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
læringsfunktionsprocessen.
Tips
• Når hukommelseskapaciteten for lagring af
fjernbetjeningskoder når en vis grænse, vil
knappen RM SET UP blinke 10 gange, hvorefter
læringsprocessen slutter.
• Hvis knappen RM SET UP blinker fem gange i trin
1, og læringsprocessen ikke begynder, skal
batterierne skiftes ud med nye.
180DK
indstillingen for.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
3 Tryk på ?/1 i mere end 1 sekund.
Inputknappen blinker to gange efter
hinanden.
4 Tryk på SHIFT, tryk derefter på
talknapperne for at slette den lagrede
indstilling.
Knappen RM SET UP blinker to gange, og
sletteprocessen er nu fuldført.
Hvis sletteprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv at
udføre processen igen fra trin 2.
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningen
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL
1
Tryk på og hold MASTER VOL –
nede, tryk dernæst på ?/1, tryk
dernæst på AV ?/1.
Knappen RM SET UP blinker tre gange.
2
Ryd alle knapper.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
181DK
x Digital Concert Hall
Supplerende oplysninger
Ordforklaring
x Bredbånd
Generelt navn for kommunikationslinier, som
anvender bredbåndsfrekvens til at sende og
modtage store mængder af video- eller lyddata
med en høj hastighed. På nuværende tidspunkt
er ADSL, CATV, FTTH og andre systemer
defineret som bredband.
x Bredbåndsrouter
Til internetforbindelser via ADSL eller kabel
tv anvendes enheder, som kaldes
ADSL-modemmer eller kabelmodemmer. Der
anvendes dog en bredbåndsrouter, hvis der er
internetforbindelse fra flere tilslutninger på
samme tid.
x Deep Color
Videosignaler, hvor farvedybden af signalerne,
der går gennem et HDMI-jackstik, er blevet
øget.
Antallet af farver, der kan udtrykkes med 1
pixel, var 24 bit (16.777.216 farver) med det
aktuelle HDMI-jackstik. Antallet af farver, der
kan udtrykkes med 1 pixel, vil dog være 36,
osv. bit, når receiveren svarer til Deep Color.
Eftersom gradationen af en farves dybde kan
udtrykkes mere fint med flere bit, kan
kontinuerlige farveændringer blive udtrykt
mere jævnt.
x Delfrekvensfunktion
Frekvensen, hvor to højttaleres frekvenser
krydser hinanden.
x DHCP
Forkortelse for Dynamic Host Configuration
Protocol.
Et regelsæt, som automatisk tildeler de
nødvendige indstillinger til
netværkskommunikation.
182DK
"Digital Concert Hall" giver 2-kanals
stereokilder såsom CD'er osv. en mere fyldig
lyd. Ved hjælp af 5.1-kanals eller 7.1-kanals
højttalere og virtuel højttalerteknologi bliver
stereoskopisk efterklang og reflekteret lyd
gengivet, og man kan anvende musiksoftware
med en mere fyldig lyd og tilstedeværelse.
Lydfeltet i en koncertsal bliver genskabt
gennem en geometrisk analyse af koncertsalen
og en præcis modellering af de reflekterede og
tilbagekastede lyde ud fra faktiske målte data.
Der bliver taget hensyn til tonekvaliteter som
for eksempel lydstyrke og frekvenssvar, og de
bliver beregnet i DSP (Digital Signal
Processor) for at skabe efterklang. Lyden
udsendes med en naturlig og behagelig
efterklang, ligesom hvis man lytter til musik i
en koncertsal.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Dette er Sonys teknologi, som gør det muligt
at afspille digitale lydsignaler af lav kvalitet
med lyd af høj kvalitet. Gamle optagelser eller
komprimeret lyd har ofte støj i waveform og
forvrængning uden for frekvensområdet, lige
som der skabes harmonisk forvrængning i
lydfrekvensen. Derfor forekommer der
interferens og oversving, hvilket forringer
lydkvaliteten. D.L.L.-funktionen eliminerer
disse problemer og giver dig fyldig lyd til
musik og film.
x DLNA
Forkortelse for Digital Living Network
Alliance.
En tilknytning, som udformer deling af lyd/
billeder/video mellem computere og andre
digitale enheder i et hjemmenetværk, eller
formatet selv.
DLNA-certificerede enheder kan arbejde
sammen, hvilket gør det nemt for dem at
kommunikere via netværket.
x DNS
Forkortelse for Domain Name System. En
server, der oversætter domænenavne til IP
adresser eller IP-adresser til domænenavne.
DNS identificeres af en IP-adresse. Som også
kaldes en "DNS-server".
x Dolby Digital
Digital lydkodnings-/lyddekodningsteknologi,
som er udviklet af Dolby Laboratories, Inc.
Det består af kanalerne front (venstre/højre),
center, surround (venstre/højre) og subwoofer.
Dette er lydstandarden for DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurroundinformation matrixbehandles til
to stereokanaler. Når lyden gengives, dekodes
den og udsendes i 4-kanals surroundlyd. Dette
er den mest almindelige metode til
lydbehandling for DVD-video.
Dolby Digital Plus giver fleksibilitet og
effektivitet, som gør det muligt at få flere
kanaler af overbevisende surroundlyd til
videomedier med høj opløsning. Dens
overlegne kodningseffekter gør det muligt at
have op til 7.1-kanals multikanallyd af høj
kvalitet uden at påvirke de bitmængder, der er
allokerede til videoydelse og andre
funktionssæt, på en negativ måde.
Dolby TrueHD er Dolbys tabsfri lydteknologi,
der er udviklet til optiske diske med høj
opløsning. Dolby TrueHD-lyd er identisk med
de originale studio masters for hvert bit og
giver suveræn lydkvalitet på op til 8 kanaler
ved 96 kHz/24 bit og op til 6 kanaler ved
192 kHz/24 bit. Sammen med video med høj
opløsning giver den en helt enestående
oplevelse i hjemmebiografen.
x DSD
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagsurroundinformationen
matrixbehandles til almindelige venstre- og
højre-surroundkanaler, så lyden kan gengives i
6.1 kanaler. Ikke mindst aktive scener bliver
genskabt med et mere dynamisk og realistisk
lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer lyd optaget i 2-kanals
stereo til 5.1-kanals surround ved afspilning.
Gamle film, som er kodet i det traditionelle
stereoformat, kan forbedres med 5.1-kanals
surroundlyd.
Lydformat, der bruges til en Super Audio CD.
DSD, konverterer analoge signaler til digitale
og optager dem direkte uden nogen form for
behandling, så der ikke mistes nogen
information. Der opnås optagelse og
afspilning af lydtro kvalitetslyd.
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingfrekvens og
bithastighed på 96 kHz/24 bit, som er den højst
mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
softwaren.
x DTS Digital Surround
x Dolby Pro Logic IIx
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanals
lyd (eller 6.1-kanals). Desuden kan
eksisterende stereooptaget materiale også
gengives som 7.1-kanals lyd (eller 6.1-kanals).
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af DTS, Inc. Den
komprimerer ikke lyd helt så meget som Dolby
Digital, hvilket giver en lydgengivelse af en
højere kvalitet.
x DTS Neo:6
Denne teknologi ændrer lyd, der er optaget i
2-kanals stereo, til 7-kanals lyd ved afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
fortsættes
183DK
Supplerende oplysninger
x Dolby TrueHD
x Dolby Digital Plus
nemlig CINEMA til film og MUSIC til
stereokilder som for eksempel musik.
x H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System) til
HDMI
x DTS-ES
H.A.T.S. til HDMI er et flowkontrolafspilningssystem til HDMI-overførsel.
Et master-ur, som er vigtigt for lydkvaliteten,
udgøres af en krystalsender ved siden af
receiverens DA-konverter, og dette master-ur
styrer afspilningshastigheden for de apparater,
som er tilsluttet receiveren via HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) for at
modsvare afspilningshastigheden. Det giver
dig højkvalitetslyd med exceptionel klarhed,
da der næsten ingen overførselsflimmer er ved
overførsel fra uret.
Format til 6.1-kanals afspilning med
bagsurroundinformation. Der er to
indstillinger, "Discrete 6.1", som optager alle
kanaler uafhængigt, og "Matrix 6.1", som
matrixbehandler bagsurroundkanalen til
venstre og højre surroundlydkanaler. Er ideel
til afspilning af lydspor i spillefilm.
x DTS-HD
Lydformat, der udvider det konventionelle
DTS Digital Surround-format.
Dette format består af en kerne og en
udvidelse, og kernedelen har DTS Digital
Surround-kompatibilitet. Der er to slags
DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio og
DTS-HD Master Audio. DTS-HD High
Resolution Audio har en maksimal
overførselsfrekvens på 6 Mbps, der bruger
komprimering med tab (Lossy) og DTS-HD
High Resolution Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 96 kHz og maksimalt
7.1 kanaler. DTS-HD Master Audio har en
maksimal overførselsfrekvens på 24,5 Mbps,
og bruger tabsfri komprimering (Lossless) og
DTS-HD Master Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 192 kHz og maksimalt
7.1 kanaler.
x Gateway
En IP-adresse på en enhed, som f.eks. en
computer eller en router, som kræves, når
receiveren skal have adgang til internettet eller
et eksternt netværk.
x HD Digital Cinema Sound
(HD-D.C.S.)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) er
Sonys nye innovative teknologi til
hjemmebiografen, som anvender de seneste
akustiske og digitale
signalbehandlingsteknologier. Den er baseret
på præcise måleresultatdata i et
masteringstudie.
Med HD-D.C.S. kan du nyde Blu-ray og
DVD-film derhjemme, ikke bare med lyd af
høj kvalitet, men også den bedste lydrum,
ligesom filmens lydtekniker havde tænkt det i
masteringprocessen.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, som understøtter
både video og lyd i en enkelt digital
forbindelse, og som giver dig mulighed for at
anvende digitale billeder og lyd af høj kvalitet.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi, der
indeholder kodningsteknologi til digitale
videosignaler.
x High Bitrate Audio
Den henviser til lydformater af
kompressionsmetoden (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD, osv.), som er et format
184DK
med høj bitfrekvens, der hovedsageligt
optages på Blu-ray Disc osv.
x Internet
Et kommunikationsnetværk, der forbinder
computere over hele verden. Internettet
understøtter mange tjenester, inklusive e-mail
og søgemaskiner.
x Komponentvideo
x Kompositvideo
Et standardformat til overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
Neural Surround™, THX®-teknologien er
blevet valgt som det officielle
udsendelsesformat til surroundlyd til XM
satellitradioens "XM HD Surround" og andre
førende FM/HD-radiostationer i USA og
resten af verden. Neural Surround, THX
Technologies giver den fantastiske
indkredsning og diskrete billeddetalje for
surroundlyd i et format, der er 100 %
kompatibelt med stereo.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til ændring af analog lyd til digital
lyd, så det bliver nemt at nyde digital lyd.
x Progressiv
En metode til scanning, som tegner alle
scanningslinjerne sekventielt, i modsætning til
scanning med linjespring, hvor alle de ulige og
derefter alle de lige linjer tegnes.
"p" i "480p" står for "Progressive".
x Router
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter med lav frekvens, som udsendes
fra en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Ved at tilføje en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz opnår man en kraftigere
lyd.
Enhed, som transmitterer data fra et netværk til
et andet. Routere installeres som regel mellem
internettet og hjemmenetværket. Nogle
routere kan forbinde flere enheder til
internettet.
x Server
x LAN
Forkortelse for Local Area Network.
LAN er et overordnet navn for netværk, der er
opsat til kommunikation mellem enheder,
herunder computere, printere og faxmaskiner
på relativt små områder såsom kontorer eller
bygninger.
En enhed, der giver klienter mulighed for at få
indhold såsom musik, billeder eller videoer på
hjemmenetværket.
x Subnetmaske
Del af en IP-adresse, som identificerer subnet,
en mindre gruppe på netværket.
x Linjespring
x x.v.Color
En scanningmetode, som kompletterer et
billede ved at vise hver anden linje på en
rørflade på et fjernsyn eller en skærm hvert
1/60 sekund. Først tegnes alle linjerne med
ulige numre, som efterlader mellemrum
mellem hver linje, og derefter tegnes alle
linjerne med lige numre, så mellemrummene
udfyldes.
"i" i "480i" står for "Interlace".
"x.v.Color" giver en mere naturtro gengivelse
af forskellige farver såsom blomsters
glansfulde farver og de sydlige haves
turkis-blå farve.
185DK
Supplerende oplysninger
Et format til udsendelse af videosignaler, som
består af tre separate signaler: luminans Y,
krominans Pb og krominans Pr. Billeder af høj
kvalitet som for eksempel DVD-video eller
HDTV-billeder bliver overført mere korrekt.
De tre jackstik er kodede med grøn, blå og rød
farve.
x Neural-THX
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage stikket til
receiveren ud og få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyning
• Kontrollér, inden du begynder at anvende
receiveren, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden, så længe det er sluttet til
en stikkontakt i væggen, selv hvis der er
slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af stikkontakten i
væggen, hvis du ikke agter at anvende den i
et længere tidsrum. Netledningen tages ud af
stikket, ved at man tager fat i selve stikket.
Træk aldrig i ledningen.
• Stikkets ene ben er af sikkerhedshensyn
bredere end det andet og kan kun indføres i
stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan
få stikket helt ind i stikkontakten, skal du
kontakte forhandleren.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis du anvender denne
receiver med høj lydstyrke i længere tid ad
gangen, vil dens overside, sider og underside
blive meget varme. Lad være med at røre ved
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og for at forlænge
receiverens levetid.
186DK
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget oven på
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr såsom et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Om anvendelse
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikkontakten, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål om eller
problemer med din receiver.
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der er valgt, eller kun en meget
svag lyd høres.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at alle højttalerledningerne er
tilsluttet på korrekt vis.
• Kontrollér, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontrollér, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er indstillet til –∞ dB. Prøv
at indstille den til omkring –40 dB.
• Kontrollér, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er indstillet til OFF (side 51).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lydudkoblingsfunktionen.
• Kontrollér, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
• Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Kontrollér om Night Mode er aktiveret
(side 123), hvis lyden er meget svag.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen, og
tænd for receiveren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontrollér, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
Der er ingen lyd fra analoge
2-kanalskilder.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 120).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller
OPTICAL-indgangsjacktikket).
• Kontrollér, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "Analog".
• Kontrollér, at "2ch Analog Direct" ikke
anvendes.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 120).
fortsættes
187DK
Supplerende oplysninger
Lyd
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til
PHONES-jackstikket for at bekræfte, at
der kommer lyd fra hovedtelefonerne.
Hvis der kun høres én kanal fra
hovedtelefonerne, kan det betyde, at
apparatet ikke er sluttet til receiveren på
korrekt vis. Kontrollér, at alle ledningerne
er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet. Hvis begge
kanaler høres fra hovedtelefonen, kan det
betyde, at fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, hvorfra
der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har forbundet både L- og
R-jackstikket til et analogt apparat og ikke
blot til L- eller R-jackstikket. Anvend et
mono-stereokabel (medfølger ikke). Der
vil dog ikke komme nogen lyd fra
centerhøjttaleren, når et lydfelt (Pro Logic,
osv.) er valgt. Når centerhøjttaleren ikke er
tilsluttet, kommer lyden kun fra den
venstre/højre fronthøjttaler.
Kildelyden fra HDMI IN-jackstikket
sendes ikke ud fra en forstærker eller
den tv-højttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontrollér, at apparatet er korrekt sluttet til
HDMI IN-jackstikket for det apparat.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til
lyd under en 1080p- eller en
Deep Color-transmission.
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
Auto Calibration-indstillingsmenuen.
Der er kraftig brummen og støj.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et tv og lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Bekræft, at U SIGNAL GND-tilslutningen
er jordet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med sprit.
Der er ingen lyd, eller kun en meget
svag lyd høres fra center-/ surround-/
bagsurroundhøjttalerne.
• Kontroller, at højttalerindstillingerne er
rigtige ved hjælp af Auto Calibrationindstillingsmenuen eller "Speaker Pattern"
i Speaker-indstillingsmenuen. Og
kontrollér derefter, at lyden udsendes
korrekt fra alle højttalere ved hjælp af
"Test Tone" i Speaker-indstillingsmenuen.
188DK
• Vælg lydfeltet "HD-D.C.S." (side 89).
• Indstil højttalerniveauet (side 132).
• Sørg for, at center-/surroundhøjttaleren
(højttalerne) er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE".
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX-logoer.
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at subwooferen er korrekt og
ordentligt tilsluttet.
• Sørg for, at der er tændt for højttalerne.
• Hvis alle højttalerne er indstillet til
"LARGE" og "Neo:6 Cinema" eller
"Neo:6 Music" er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontrollér, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelterne fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 88,2 kHz.
• Lydfelterne fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 176,4 kHz.
Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontrollér, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller
DTS -format.
• Når DVD-afspilleren osv. sluttes til de
digitale indgangsjackstik på denne
receiver, skal du sikre dig, at indstillingen
for den digitale lydudgang på det
tilsluttede apparat er til rådighed.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 28).
• Vælg kildeapparatet med (side 63).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er sluttet til
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
• Reguler denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for receiveren, og tilslut dernæst
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
• Kontrollér
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet for at sikre, at den
understøtter denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på
tv-skærmen eller skærmen.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren
(side 63).
• Indstil tv'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du opkonverterer et
indgangssignal med denne receiver
(side 41).
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Andre videoindgangssignaler end
480p-komponent modtages ikke, når
signaler udsendes fra VIDEO-jackstikket.
Tilfør 480i-komponent-videosignaler.
• Når der udsendes andre
komponentindgangssignaler end 480p,
skal
COMPONENT VIDEO OUT-jackstikket
anvendes, og "Resolution" indstilles til
"DIRECT".
Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, udsendes ikke til
tv'et, er forvrængede eller
beskadigede.
• Udsendelsen af receiverens
HDMI-videosignaler skal indstilles til
"OFF". I så fald skal du indstille
"HDMI A" eller "HDMI B" ved hjælp af
HDMI OUTPUT-knappen (side 117).
• Hvis det kompatible videoformat varierer
mellem de skærme, der er tilsluttet HDMI
OUT A-jackstikket og receiverens HDMI
OUT B-jackstik, fungerer "HDMI A + B"
muligvis ikke.
• Afhængig af det tilsluttede
afspilningsapparat fungerer
"HDMI A + B" måske heller ikke.
• Sørg for, at kablerne er korrekt og
ordentligt tilsluttet apparaterne.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a,
kategori 2-kabel), når du ser billeder eller
lytter til lyd under en 1080p- eller en
Deep Color-transmission.
• Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, kan være forvrængede.
I så fald skal du indstille "Video Direct" til
"ON" i HDMI-indstillingsmenuen.
• Billeder eller lyd fra apparatet, som er
tilsluttet HDMI-jackstikket kan blive
fortsættes
189DK
Supplerende oplysninger
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren lyser ikke blåt.
• Kontrollér, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik, og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontrollér, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanals-formatet.
• Kontrollér, om indstillingen på
afspilningsapparatet er indstillet til
multikanalslyd.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 120).
afbrudt, når der skiftes mellem
videosignaler. I så fald skal du indstille
"Video Direct" til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 33).
• Vælg kildeapparatet med (side 63).
GUI kommer ikke frem på tv-skærmen.
• "GUI MODE" kan være slukket. Tryk på
GUI MODE for at tænde "GUI MODE".
• Kontrollér, at tv'et er korrekt tilsluttet.
Billeder vises, efter den tilhørende lyd
afspilles, når HDMI-indgangen er valgt.
• Afhængigt af apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket eller den afspillede
kilde, kan billeder blive vist senere end
den tilhørende lyd. I så fald skal du
indstille "Video Direct" til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
Tuner
FM-modtagelsen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
en udendørs FM-antenne som vist på
side 190. Hvis receiveren sluttes til en
udendørsantenne, skal den jordforbindes
mod lynnedslag. Jordledningen må ikke
sluttes til et gasrør, da dette kan medføre
en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Hold antennen til satellitradioen væk fra
højttalerledninger og netledningen for at
undgå at opfange støj.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer, eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forudindstil stationerne (side 72).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
Systemet kan slet ikke modtage
satellitkanaler.
• Modtageforholdene er ikke gode. Flyt
antennen til et sted, hvor modtagelsen er
god.
• Kontrollér, at du abonnerer på den ønskede
satellitradiotjeneste (se side 74).
RDS fungerer ikke.
• Bekræft, at der er stillet ind på en
FM-station, som har RDS.
190DK
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende tjeneste eller ej.
Hvis den gør det, kan tjenesten være
midlertidigt ude af kraft.
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontrollér HDMI-forbindelsen (side 34).
• Kontrollér, at "Control for HDMI" er
indstillet til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
• Kontrollér, at det tilsluttede apparat
understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Kontrollér indstillingerne for Kontrol til
HDMI på det tilsluttede apparat. Vi
henviser til det tilsluttede apparats
brugsanvisning.
• Hvis du ændrer HDMI-forbindelsen,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
er strømsvigt, skal du gentage forløbet i
"Forberedelse til "BRAVIA" Sync"
(side 113).
• Hvis du vælger "HDMI A" eller
"HDMI A + B", efter du har valgt
"HDMI B" eller "OFF", virker funktionen
Kontrol til HDMI muligvis ikke korrekt i
et stykke tid. Dette skyldes, at apparatet,
som er tilsluttet HDMI A-jackstikket, igen
skal genkende receiveren, som er udstyret
med funktionen Kontrol til HDMI. Hvis
funktionen Kontrol til HDMI ikke virker
korrekt i længere tid, skal du udføre
trinnene, som står i "Forberedelse til
"BRAVIA" Sync" (side 113).
• Når du vælger "HDMI B" eller "OFF",
virker funktionen Kontrol til HDMI ikke
korrekt.
191DK
Supplerende oplysninger
Kontrol til HDMI
Der udsendes ingen lyd fra receiveren
og tv-højttaleren, når funktionen
System Audio Control anvendes.
• Kontrollér, at tv'et understøtter funktionen
System Audio Control.
• Hvis tv'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du stille
"Audio Out"-indstillingerne i
HDMI-indstillingsmenuen til
– "TV+AMP", hvis du vil have lyd fra
tv-højttaleren og receiveren.
– "AMP", hvis du vil have lyd fra
receiveren.
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor osv.), er det ikke sikkert, at der
kommer lyd fra receiveren. Vælg i dette
tilfælde "AMP".
• Du kan ikke lytte til lyd fra et apparat, som
er tilsluttet receiveren, mens tv er valgt
som indgangssignal på receiveren.
– Når du vil se et program på et apparat,
som er tilsluttet receiveren, skal du
ændre indgangssignalet på receiveren til
HDMI.
– Skift tv-kanal, når du vil se en
tv-udsendelse.
– Vælg det apparat eller indgangssignal,
du vil se, når du ser et program på
apparatet, som er tilsluttet tv'et.
Se brugsanvisningen til tv'et for at få
oplysninger om denne handling.
• Når du anvender funktionen Kontrol til
HDMI, kan du ikke betjene det tilsluttede
apparat via tv'ets fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede apparat og
tv kan det være nødvendigt at foretage
en opsætning af apparatet og tv'et. Vi
henviser til de brugsanvisninger, som
følger med hvert apparat og tv.
– Ændr indgangssignalet på receiveren til
det HDMI-indgangssignal, som er
tilsluttet apparatet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for, at receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling er
den samme. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 125).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
• Når du anvender et programmeret apparat,
som ikke er fra Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer ordentligt. Dette
afhænger af modellen og fabrikatet af
apparatet.
Netværk
Kan ikke finde serveren.
• Kontrollér følgende:
– Er routeren tændt?
– Hvis der findes en anden enhed imellem
denne enhed og routeren, skal du
kontrollere, at enheden er tændt.
– Er alle kabler forbundet korrekt og
sikkert?
– Passer enhedens indstillinger til
routerens indstillinger (DHCP eller fast
IP-adresse)?
• Hvis du bruger en computer, skal du
kontrollere følgende:
– indstillingerne for computerens
styresystems indbygget firewall.
– indstillinger for sikkerhedssoftwarens
firewall. Se i din sikkerhedssoftwares
hjælpesektion, hvordan du kontrollerer
sikkerhedssoftwarens firewall
indstillinger,
192DK
• Registrer denne enhed med serveren. Se
serverens brugsanvisning for detaljer.
• Vent et øjeblik, og forsøg så at oprette
forbindelse til serveren igen.
Hvis der er et andet problem end de
ovennævnte, og problemet ikke løses, efter at
du har ventet lidt, skal du trykke på ?/1 på
fjernbetjeningen eller POWER på receiveren,
for at tænde den igen.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets status. Se den følgende
oversigt for at løse problemet. Henvend dig
gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis det
ikke er muligt at løse et problem.
PROTECTOR
Uregelmæssig strøm udsendes til
højttalerne, eller receiverens øverste panel
er dækket af et eller andet. Receiveren
slukker automatisk efter et par sekunders
forløb. Kontrollér højttalernes tilslutning,
og tænd for strømmen igen.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 56),
"Meddelelsesliste for SIRIUS-satellitradio"
(side 81), "Meddelelsesliste for XM-radio"
(side 82) og "DIGITAL MEDIA PORTmeddelelsesliste" (side 67) for andre
meddelelser.
Sletning af hukommelse
Henvisninger
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 48
For at slette
Se
Multifunktionsfjernbetjening
side 181
Sådan slettes hukommelsen i
den enkle fjernbetjening
Brug ikke fjernbetjeningen i et par minutter,
efter du har fjernet batterierne.
Se følgende webside for at få detaljer om de
seneste oplysninger på receiveren.
Kunder i USA og Canada:
http://www.sony.com/essupport
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/quickjump/
STR
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
1)
Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2)
Målt under følgende forhold:
Strømforsyning: 120 V AC, 60 Hz (i USA og
Canada), 230 V AC, 50/60 Hz (i Europa og
generelt)
Frekvensgang
PHONO
RIAAequalisationskurve
±1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
±3 dB
fortsættes
193DK
Supplerende oplysninger
Om oplysninger om
understøttelse
Tekniske specifikationer
Indgange (analoge)
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
AM-tuner
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Modtageområde
Område
Tuningskala
10 kHz-trin
9 kHz-trin
USA, Canada
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Europa
–
531 –
1.602 kHz
Mellemfrekvens
Indgange (digitale)
450 kHz
Rammeantenne
BD, DVD,
SA-CD/CD (koaksial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
Antenne
VIDEO 1/2, TV, SAT,
TAPE, MD (Optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD-gennemgang
Udgange
TAPE (REC OUT),
Spænding:150 mV
MD (REC OUT),
Impedans: 1 kohm
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spænding: 2 V
Impedans: 1 kohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
SUBWOOFER
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
194DK
Video
HDMI Video
Indgang/udgang (HDMI-mellemforstærker)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Understøttede afspilningsformater
Indhold, som sendes fra enheden på
hjemmenetværket, skal understøtte følgende
formater, for at du kan afspille indhold på denne
modtager.
Andre forhold
Video
DLNA-retningslinjer
1.0 kompatibel
Maksimumopløsning
720 × 480
MPEG-2 System (op til
10 Mbps) blandet med
MPEG-1 Layer 1/2/3PCM- eller
AC3-lydformatet
Musik
Foto
MPEG-2
PS
Windows
Media
Video
(WMV)
Maksimumopløsning
720 × 480
Windows Media Video
7/8/9-standarddefinition
(op til 2 Mbps til
hovedprofilen) blandet
med Windows Media
Audio 7/8/9 udelukker
hele Windows Media
Audio professionalprofilen
Linenær
PCM
LPCM defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
MPEG-1
Layer3
(MP3)
DLNA-retningslinjer
1.0 kompatibel
Windows
Media
Audio
(WMA)
DLNA-retningslinjer
1.0 kompatibel
Udelukker hele
Windows Media Audio
professional-profilen
AAC
AAC_ISO defineret i
retningslinjerne 1.0 for
DLNA
JPEG
DLNA-retningslinjer
1.0 kompatibel
Antal pixel skal være op
til 4096 × 4096
(vandrette pixel ×
lodrette pixel).
BMP*
PNG*
Generelt
Strømforsyning
120 V AC, 60 Hz
(i USA og Canada)
230 V AC, 50/60 Hz
(i Europa og generelt)
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Strømforbrug
Område
USA og Canada
480 W
Europa
480 W
Effektforbrug (i standbytilstand)
0,9 W (når "Control for
HDMI" og "Installer
Mode" er indstillet til
"OFF", og strømmen til
zone 2/zone 3 er slået fra.)
Mål
430 × 175 × 430 mm
(bredde/højde/dybde)
inklusive fremspringende
dele og kontroller
Vægt (cirka)
16,8 kg
Medfølgende tilbehør
Brugsanvisning (denne manual)
Guide til hurtig klargøring (1)
GUI menuliste (1)
Oplysninger om softwarelicenser (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Multifunktionsfjernbetjening (1)
Enkel fjernbetjening (1)
R6 (størrelse-AA) batterier (4)
IR Blaster (1)
ES Utility CD-ROM (1)
VAIO Media plus CD-ROM (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
* Da BMP og PNG ikke er defineret i retningslinjer for
DLNA 1.0, afspilles billedfilerne i disse formater
195DK
Supplerende oplysninger
Indholdsty Format
pe
muligvis ikke korrekt afhængig af den tilsluttede
server eller filerne.
Stikordsregister
Symboler
U SIGNAL GND-tilslutning 32
Tal
2 kanaler 83
24p Auto Sound Sync 144
2ch Analog Direct 83
2ch Stereo Mode 83
4 Ω 50
5.1 kanaler 22
7.1 kanaler 22
8 Ω 50
A
A.F.D. (-indstilling) 84
A/V Sync 64, 139, 152
Ændring af displayet 153
Afbryderautomatik 122
AM 69
Antenneretning 76
AUDIO OUT 153
Audio Out 143
Auto Calibration 51, 129, 150
Auto Tuning 69
B
DIGITAL MEDIA PORT 15, 17, 29, 65
Direct Tuning 70, 77
Display 10
Distance Unit 135, 151
DLNA 93
DMPORT Control 68
Dolby Digital EX 91
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 85
Dual Mono 140, 152
DVD-afspiller 35, 38
DVD-optager 40
E
Effect Type 135, 152
EQ 137
ES Utility 104
F
Film 89
Fjernbetjening 17–21, 49, 171–181
FM 69
FM Mode 69, 152
Foretrukne stationer 103
Forudindstillede stationer 72
Forudindstilling af stationer 78
Bass 8, 137, 152
BI-AMP 131
Blu-ray Disc-afspiller 35, 38, 63
G
C
H.A.T.S. 143
HD-D.C.S. 89
HD-D.C.S. (Effect Type) 135
HDMI 143
HDMI IN-knap 8, 48
HDMI OUT-knap 8, 117
HDMI-jackstik 15, 34
Højttaler 131
Højttalerimpedans 49, 151
Category Mode 76
CD-afspiller 29, 32
Center Mix 131, 151
Crossover Freq 133, 151
D
D.Range Comp (Dynamic range compressor)
134, 150
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 51
Decode Priority 140, 152
Digital Legato Linear (D.L.L.) 139
196DK
GUI (Graphical User Interface) 26
H
I
O
Indstillinger 128
Indstillingsmenu 128
Input 63
Input Assign 64, 120
INPUT MODE 119
Installer Mode 147, 153
iPod 67, 68
Opkonvertering 41
Optagelse 124
Konto 99
Kontrol til HDMI 143
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
LARGE 132
Låsekode 80
Lock Code 152
Lyd 139
Lydudkobling 64
Lytte 103
M
MASTER VOLUME 9
Meddelelser
Auto Calibration 56
DIGITAL MEDIA PORT 67
Fejl 192
SIRIUS 81
XM 82
Menu 61, 128
Multi Zone 106, 137
Music Guide 100
Musik 65, 87
My Library 101, 102
N
Name Input 64, 73, 130
Netledning 48
Netværksindstillinger
Kontrollere 145
Neural-THX 85
Night Mode 123, 140, 152
Niveau 137
Nulstilling 48
Parental Lock 79, 152
Party-indstilling 112
Pass Through 118, 143
Pauseskærm 147
Phase Audio 134, 150
Phase Noise 133, 150
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 20
Position (Auto Calibration) 129, 150
Preset Mode 79
Pro Logic II 85
Pro Logic IIx 85
PROTECTOR 192
Supplerende oplysninger
K
P
Q
Quick Click 154
Quick Setup 53
R
Radio ID 76
Repeat 67, 98
Resolution 141, 152
Rhapsody
Konto 99
Music Guide 100
My Library 101, 102
Rhapsody Channels 100
Rhapsody Digital Music Service 99
Search 101
Rhapsody Channels 100
Rhapsody Digital Music Service 99
Ryd
fjernbetjening 181
hukommelse 48
S
Satellitradio 74
Search 101
Server
Klargøre 59
continued
197DK
SHOUTcast
Foretrukne stationer 103
Lytte 103
Shuffle 67, 98
SIRIUS 74
SIRIUS-satellitradio 74
SMALL 132
Sound Field 64
Speaker Pattern 131, 151
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 51
Subwoofer Level 144, 153
Super Audio CD-afspiller 29, 31, 32
Sur Settings 152
Surround 85, 135
System 147
T
Test Tone 133, 150
Tilslutning med to forstærkere 127
Tilslutninger
antenner 45
højttalere 24
lydudstyr 28
Netværk 46
skærm 26
videoapparater 33
TONE 8
TONE MODE 8, 48
Treble 8, 137, 152
Tuner 69
Tuning 69, 70, 72
V
Valg af Calibration Type 55, 150
Valgmenu 62
Video 40, 65, 141
VIDEO 2 IN-jackstik 41
X
XM 74
XM-radio 74
Z
Zone 12V Trigger 138, 153
ZONE 2 131
198DK
Download PDF