Sony | D-NE20 | Sony D-NE20 Betjeningsvejledning

D-NE20/NE20LS
Betjeningsvejledning
Atrac CD Walkman
Bærbar
cd-afspiller
© 2004 Sony Corporation
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
ADVARSEL
For at forebygge brand eller
stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at undgå brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte
stearinlys på enheden.
GENBRUGELIGE NIKKELHYDRIDBATTERIER
Nikkel Metal Hydridbatterier kan
genbruges.
Du kan hjælpe med at beskytte
miljøet ved at returnere brugte
genopladelige batterier til den
nærmeste indsamlings- og
genbrugsstation.
Du kan få mere information om
genbrug af genopladelige batterier ved at ringe gratis på
1-800-822-8837 eller gå ind på http://www.rbrc.org/.
Forsigtig: Undgå at berøre beskadigede eller
lækkende Nikkel MetalHydrid batterier.
Kunder, der har købt produktet i USA
For at undgå fare for brand eller stød må der
ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
Produktregistrering
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger faren for øjenskade.
Korrekt registrering vil gøre det muligt for os at sende
dig e-mails om softwareopgraderinger, nye produkter
og anden vigtig information. Tak.
I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm. Henvend dig
til de lokale myndigheder.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING
• DU MÅ IKKE STIRRE DIREKTE
PÅ STRÅLEN ELLER BETRAGTE
DEN DIREKTE VHA. OPTISKE
INSTRUMENTER
• CLASS 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING
• MÅ IKKE BETRAGTES DIREKTE
MED OPTISKE INSTRUMENTER
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de
lande, hvor det er gældende i henhold til
lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene
(Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).
Ejer-registrering
2
Til kunder i USA og Canada
Modelnummeret står på bagsiden, og serienummeret
står på indersiden af cd-afspillerens låg. Noter disse
numre på nedenstående pladser. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Modelnr. ___________________________
Serienr. ____________________________
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Registrer dette produkt online på www.sony.com/
walkmanreg
<http://www.sony.com/walkmanreg>
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt,
kan du henvende dig til:
www.sony.com/walkmansupport
Sony Network Portable Audio Support Line
1-(866)-456-7669
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd., Ft. Myers, FL 33913
Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret, at
det er i overensstemmelse med grænseværdierne for en
digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier er udviklet med henblik på at yde
brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig interferens
i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret
udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi,
og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overen-ens
på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller
TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
fjerne interferensen ved at tage en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden gruppe
end den, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt
i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at
betjene dette udstyr ugyldig
Indholdsfortegnelse
Opret dine egne ATRAC-cd'er ................... 4
Hvilke cd'er kan afspilles med denne
cd-afspiller? .......................................................... 5
Forholdsregler ................................................. 7
Om sikkerhed ........................................................ 7
Om cd-afspilleren ................................................ 7
Om håndtering af cd'er ...................................... 7
Om hovedtelefoner/øretelefoner .................... 7
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør .............. 8
Vejledning til dele og knapper .................. 9
Klargøring af en strømkilde
(Genopladeligt batteri) ........................ 11
Når der anvendes et tørbatteri ....................... 13
Kontrollere, om der er mere strøm på
batteriet ................................................................. 14
Når lysnetadapteren anvendes ....................... 15
Afspilning
Afspille en cd ................................................ 16
Grundliggende afspilningsinstruktioner
(Afspil, stop, søg) ....................................17
Fastlåsning af knapperne (HOLD) ...........18
Søgning efter foretrukne spor/filer ...... 18
Søgning ved at gennemse en liste med
grupper/filer (Listevisning) ........................... 18
Kontrollere cd-data på displayet .................. 19
Ændring af afspilningsindstillinger
(Afspilningsindstilling) ....................... 20
Afspilningsindstillinger
(Afspilningsindstilling) ...........................21
Afspilningsgrupper ........................................... 22
Afspilning af foretrukne spor
(bogmærkeafspilning)..............................22
Afspilning af yndlingsafspilningslister
(afspilning af m3u-afspilningsliste) .........22
Afspille spor i din yndlingsrækkefølge
(PGM-afspilning) ....................................23
Gentaget afspilning af spor
(Repeat-afspilning) ..................................23
Ændre lydkvalitet ........................................ 24
Valg af lydkvaliteten ......................................... 24
Tilpasse lydkvalitet ........................................... 24
SOUND-elementer ............................................ 25
Ændring af valgfrie indstillinger ........... 26
Indstilling af forskellige funktioner ............ 26
OPTION-elementer ........................................... 27
Tilslutning af andre enheder .................. 30
Yderligere oplysninger
Fejlfinding....................................................... 31
Vedligeholdelse ............................................ 35
Specifikationer ............................................. 35
Ekstra tilbehør .............................................. 36
Indeks ............................................................... 37
I denne vejledning beskrives brugen af afspilleren.
Læs "Installations-/Brugsvejledning" vedrørende det
medfølgende programmel SonicStage.
Meddelelse til brugere
Om den medfølgende software
Afhængig af teksttypen og tegnene, vises tegnene på
SonicStage muligvis ikke korrekt på denne enhed.
Dette skyldes:
– Begrænsningerne ved denne afspiller.
– Afspilleren virker ikke normalt.
Instruktionerne i denne vejledning beskriver
hovedsagligt knapperne på fjernbetjeningen.
Afhængig af, i hvilket område du bruger
afspilleren, vises angivelserne på fjernbetjeningen
en smule anderledes en dem, som vises i
betjeningsvejledningen.
ATRAC3plus er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"WALKMAN" er et registreret varemærke tilhørende
Sony Corporation omfattende hovedtelefonprodukter
i stereo.
er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
3
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Opret dine egne ATRAC-cd'er
Ud over almindelige lyd-cd'er kan du også afspille en original cd, der kaldes "ATRAC-cd", som du
opretter vha. det medfølgende programmel, SonicStage. Ved brug af SonicStage kan der optages
ca. 30 lyd-cd'er* på én cd-r eller cd-rw.
Følgende er en kort oversigt over, hvordan du kan høre musik på en ATRAC-cd.
Installér SonicStage på computeren.
SonicStage er et programmel, der opretter originale
cd'er ud fra musik, som er blevet kopieret fra lyd-cd'er
på computeren. Det kan installeres fra den medfølgende
cd-rom.
ATRAC-cd
Oprette en ATRAC-cd.
Når du har valgt dine yndlingssange ud fra den musik,
som er gemt på din computer, kan du optage dem på en
cd-r/cd-rw vha. SonicStage.
Lyd-cd'er,
MP3-filer
Lytte til sangene med denne cd-afspiller.
På den originale cd kan du medbringe mange sange,
uanset hvor du går hen.
Læs den medfølgende "Installations-/Brugsvejledning"
vedrørende installation af SonicStage og oprettelse af ATRAC-cd'er.
* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter,
og du optager med 48 kbps på en 700MB cd-r/cd-rw i ATRAC3plusformat.
4
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Hvilke cd'er kan afspilles med denne cd-afspiller?
Lyd-cd'er:
Cd'er i CD-DA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) er en
optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.
ATRAC-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i ATRAC3plus-format er blevet
optaget med SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) er en lydkomprimerings
teknologi, der opfylder kravene om høj lydkvalitet og gode komprimeringsforhold.
ATRAC3plus gør det muligt at komprimere lydfiler til omkring 1/20 af deres originale
størrelse ved 64 kbps.
Denne cd-afspiller kan afspille følgende bithastigheder og samplingfrekvenser:
Bithastigheder
Samplingfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
MP3-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet optaget
vha. andet programmel end SonicStage*
Nedenfor vises de bithastigheder og samplingfrekvenser, som denne afspiller kan
afspille. VBR-filer (Variable Bit Rate) kan også afspilles.
Bithastigheder
Samplingfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Denne afspiller opfylder ID3-mærkeformat version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4. ID3-mærke
er et format til tilføjelse af visse informationer (spornavn, albumnavn, kunstnernavn
etc.) på MP3-filer. På denne cd-afspiller kan der vises op til 64 tegn ID3-mærkeoplysninger.
CD-Extra og Mix-mode cd'er:
Cd-r/cd-rw hvor data i CD-DA format og cd-rom-format optages sammen.*
Hvis du ikke kan afspille din cd, skal du ændre "CD-EXTRA"-indstillingen i
OPTION-menuen ( side 28). Så kan du afspille cd'en.
En ATRAC-cd med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet indspillet med andet
programmel end SonicStage, kan også afspilles.
Med SonicStage kan der ikke oprettes cd'er med blandede lydformat-data.
* Der kan kun afspilles cd'er i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.
Fortsættes 
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
5
Musik-cd'er med teknologi til copyrightbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning
af diske, der opfylder Compact Disc (cd)
-standarden. I den senere tid er diverse
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret blevet markedsført
af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, som ikke
opfylder cd-standarden, og som ikke kan
afspilles med dette produkt.
Forskel i filstruktur ved ATRAC cd'er og
MP3-cd'er
ATRAC-cd'er og MP3-cd'er består af "filer"
og "grupper". En "fil" svarer til et "spor" på
en lyd-cd. En "gruppe" er en samling filer og
svarer til et "album".
Ved MP3-cd'er opfatter denne cd-afspiller en
MP3-mappe som en "gruppe", så ATRACcd'er og MP3-cd'er kan betjenes på samme
måde.
Antal brugbare grupper og filer
• Maksimale antal grupper: 256
• Maksimale antal filer: 999
Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
Ved ATRAC-cd'er afspilles filerne i den
rækkefølge, som er valgt i SonicStage.
Ved MP3-cd'er kan afspilningsrækkefølgen
variere afhængig af metoden, som
anvendes til at optage MP3-filer på
disken. En "afspilningsliste" med en
afspilningsrækkefølge for MP3-filer kan også
afspilles. I det følgende eksempel afspilles
filerne i rækkefølgen  til .
6
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
MP3
Gruppe
Fil
(Maksimale antal biblioteksniveauer: 8)
Bemærkninger
• Hvis der er optaget ATRAC3plus-filer og
MP3-filer på den samme cd, afspiller denne
afspiller ATRAC3plus-filerne først.
• Afspilningsevnen for denne cd-afspiller
kan variere afhængigt af diskens kvalitet og
optageudstyrets tilstand.
• A til Z, a til z, 0 til 9, og _ (understregning) er
godkendte tegn.
• Gem ikke filer i andre formater, og opret ikke
overflødige mapper på en disk med ATRAC3plus/
MP3-filer.
Om ATRAC-cd'er
• Cd-r'er/cd-rw'er, der er optaget i ATRAC3plusformatet, kan ikke afspilles på en computer.
Om MP3-cd'er
• Sørg for at tilføje filtypenavnet "mp3" til filnavnet.
Men hvis du tilføjer filtypenavnet "mp3" til en
anden fil end en MP3-fil, vil afspilleren ikke kunne
genkende filen korrekt.
• Hvis du skal komprimere en kilde til en MP3-fil,
anbefaler vi at indstille komprimeringsparametrene
til "44,1 kHz", "128 kbps" og "Constant Bit Rate".
• Hvis du vil optage til den maksimale kapacitet,
skal du indstille skriveprogrammellet til "halting
of writing".
• Hvis du på én gang vil optage til den maksimale
kapacitet på et tomt medie, skal du indstille
skriveprogramellet til "Disc at Once".
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Skulle der falde faste genstande eller væsker
ind i cd-afspilleren, skal strømmen til den
afbrydes, og den skal derefter efterses af
kvalificeret servicepersonale, inden den
betjenes igen.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN
3 V-jackstikket (ekstern strømindgang).
Om cd-afspilleren
• Hold cd-afspillerens linse ren, og berør
den ikke. Hvis du gør dette, kan linsen
blive beskadiget, og cd-afspilleren vil ikke
fungere korrekt.
• Placer ikke tunge genstande oven på
cd-afspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan
blive beskadiget.
• Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv eller
sand, fugt, regn, mekaniske stød, ujævne
overflader eller i en bil med lukkede
vinduer.
• Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser
af radio- eller tv-modtagelse, skal
cd-afspilleren slukkes eller flyttes væk fra
radioen eller fjernsynet.
• Cd'er med en usædvanlig form (f.eks.
hjerte, firkant, stjerne) kan ikke afspilles i
cd-afspilleren. Forsøger du alligevel at gøre
dette, kan det beskadige cd-afspilleren.
Brug ikke cd'er af denne type.
Om hovedtelefoner/
øretelefoner
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefoner/øretelefoner, mens
du kører, cykler eller betjener et motorkøretøj.
Det kan udgøre en fare i trafikken og er på
visse steder ulovligt. Det kan også være
farligt at høre høj musik, mens du spadserer,
især i fodgængerfelter. Du skal være særligt
forsigtig eller standse afspilningen i potentielt
farlige situationer.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Undgå brug af hovedtelefoner/øretelefoner
ved høj lydstyrke. Høreeksperter fraråder
vedvarende, høj og længere tids lytning.
Hvis du oplever en ringende tone for ørerne,
skal du skrue ned for lyden eller helt standse
afspilningen.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den
måde kan du høre lyde fra omgivelserne og
tage hensyn til folk omkring dig.
Om håndtering af cd'er
• En cd holdes ren ved at holde den i
kanterne. Berør ikke overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på cd'en.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftrør. Efterlad
ikke cd'en i en bil, som er parkeret i direkte
sollys.
7
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Klargøring
Kontrol af medfølgende
tilbehør
• Lysnetadapter
(AC-ES3010K2)
• Opladningsholder
• Eksternt batteri
med dæksel
• Genopladeligt batteri
• Bæreetui til batteri
• Bærepose
• Øretelefoner
• Fjernbetjening
(fjernbetjening)
(Kun til denne cd-afspiller)
• Cd-rom (SonicStage)
Afspil ikke denne cd-rom på en lyd-cd-afspiller,
herunder denne afspiller.
• Betjeningsvejledning (denne bog)
• Installations-/Brugsvejledning
• Lysnetstikadapter (medfølger kun ved
turistmodel)
Bemærk
Brug kun den medfølgende fjernbetjening. Du
kan ikke betjene denne cd-afspiller med andre
fjernbetjeninger.
8
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Sådan tilsluttes øretelefonerne/
hovedtelefonerne til fjernbetjeningen
Tilslut stikket på øretelefonen/hovedtelefonen
til fjernbetjeningen, så det sidder korrekt.
Hvis du vil bruge fjernbetjeningens klips
Du kan ændre klipsens retning. Drej klipsen
som vist nedenfor. Du kan også skifte retning
for spornavnet, f.eks. ( side 26, 28).
Til kunder i USA
Lysnetadapteren, som følger med denne
enhed, er ikke beregnet til servicering. Hvis
lysnetadapteren holder op med at virke
efter hensigten under garantiperioden,
skal adapteren returneres til det nærmeste
Sony-servicecenter eller autoriserede
Sony-værksted for at blive udskiftet. Hvis
problemet opstår efter garantiperiodens udløb,
skal adapteren bortskaffes.
Vejledning til dele og
knapper
 Tilslutningsklemmer til opladestativet/det
eksterne batterihylster ( side 11, 14, 15)
 /-knapper ( side 17)
Cd-afspiller
1
Fjernbetjening:
 (stop) knap ( side 17, 23, 25, 27)
  (afspil/pause)* knap
( side 16-18, 20, 22-24)
 HOLD-kontakt (bag på cd-afspilleren)
( side 18)
2345
Klargøring
 Cd-afspiller:
 (stop)/CHG-knap ( side 12, 17)
 OPEN-kontakt ( side 11, 16)

(gruppe) +/– knapper ( side 17)
 Cd-afspiller:
6
7 8
90
VOL (lydstyrke) +/– knapper ( side 16)
Fjernbetjening:
VOL (lydstyrke) +/– knap
( side 16, 23, 24)
  (hovedtelefoner)/LINE OUT
Fjernbetjening
(OPTICAL) jackstik ( side 16, 30)
 OPR (Operation) lampe
( side 11-13, 15, 16, 18)
qa
qs
4
 Betjeningsknap
8
3
 SEARCH-knap ( side 18)
 Funktionsknap
qg
qd
qf
( side 17, 18, 22-24, 26)
( side 19, 20, 23, 24, 26)
 Funktionsdrejeknap
5
( side 19, 20, 23, 24, 26)
 Klips ( side 8)
* Denne knap har en berøringsprik.
Fortsættes 
9
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Display på fjernbetjening
qh
qj
w;
 Diskindikator ( side 16)
 Tegndatadisplay ( side 19)
 Indikator for afspilningsindstilling ( side 21-23)
 Lydindikator ( side 24)
 Batteriindikator ( side 11, 14)
 Gruppeindikator ( side 21, 22)
 Indikator for afspilningsliste ( side 21, 22)
 Bogmærkeindikator ( side 21, 22)
10
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
qk
waws wd
ql
4
Klargøring af
en strømkilde
(Genopladeligt batteri)
1
Klargøring
Oplad det genopladelige batteri, før det
bruges for første gang, eller når det er afladet.
For at bevare den oprindelige kapacitet
længere, må batteriet kun oplades, når det er
helt afladet ("Lo Batt" vises på displayet).
Da den medfølgende opladningsholder kun er
beregnet til denne afspiller, er det ikke muligt
at oplade andre modeller med denne holder.
Tilslut lysnetadapteren til den
medfølgende opladningsholder.
Indsæt så afspilleren i
opladningsholderen.
OPR-lampen på cd-afspilleren blinker, og
så lyser den konstant.
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, blinker
"Charging" og indikatordelene på
(batteri) lyser op i rækkefølge på displayet
på fjernbetjeningen.
til en lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
OPR-lampe
Tryk på OPEN-kontakten fra begge
sider for at åbne låget på afspilleren.
OPEN-kontakt
2
Åbn låget til batterirummet inde i
afspilleren.
Opladningsholder
Løft
Låget på
batterirummet
3
Poler
til DC
IN 3V
Tryk på
Indsæt det genopladelige NH-14WMbatteri (medfølger) så  passer med
tegningen i batterirummet, og luk
låget, indtil det klikker på plads.
Når batteriet er helt opladet, slukkes
OPR-lampen, og "Charging" forsvinder.
Fortsættes 
Isæt enden først.
11
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Bemærkninger
• Oplad ikke andre genopladelige batterier end
NH-14WM (medfølger) i denne opladningsholder.
• Hvis du trykker på  under opladning, stopper
opladningen, og afspilning af cd'en begynder.
• Hvis du indsætter afspilleren i opladningsholderen
under afspilning, standser afspilningen, og
opladningen begynder.
• Under opladning bliver afspilleren og det
genopladelige batteri varme. Dette udgør ingen
fare.
• Indsæt afspilleren korrekt i opladningsholderen.
Kontroller, at OPR-lampen på afspilleren begynder
at lyse. Hvis afspilleren indsættes forkert, afbrydes
opladningen eller afspilningen.
• Placer ikke mønter eller andre metalgenstande på
opladningsholderen. Hvis polen på opladningsholderen ved et uheld får kontakt med en metalgenstand, kan den forårsage kortslutning og
varmeudvikling.
• Tag det genopladelige batteri ud, når afspilleren
ikke bruges i længere tid.
• Opladningsholderens længde varierer. Dette udgør
dog intet problem.
Oplade det genopladelige batteri uden at
bruge den medfølgende opladningsholder
/CHG
OPR-lampe
Dæksel
til DC IN 3V
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
1 Udfør trin 1-3 i "Når der anvendes et
tørbatteri" ( side 13, 14) for at fastgøre
det eksterne batterihylster på denne
afspiller.
2 Mens dækslet på det eksterne batterihylster holdes og skydes i retning af ,
tilsluttes lysnetadapteren.
3 Tryk på /CHG.
Opladning begynder.
Sådan udtages det genopladelige batteri
Tryk på -enden af det genopladelige batteri.
12
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Bemærkning om at bære det genopladelige
batteri
Brug det medfølgende batterietui for at
beskytte mod uventet varme. Hvis det
genopladelige batteri og metalgenstandene
kommer i kontakt med hinanden, kan der
dannes varme eller opstå brand som følge af
kortslutning.
Når der anvendes et
tørbatteri
Du kan få den tilgængelige strøm til at vare
længere ved at benytte et tørbatteri sammen
med et genopladeligt batteri ved at montere
det eksterne batterihylster.
Batteriet i afspilleren og batteriet i det
eksterne batterihylster aflades samtidigt.
Når du bruger det genopladelige batteri og
tørbatteriet sammen for at udvide kapaciteten,
skal du bruge et fuldt opladet genopladeligt
batteri og et nyt tørbatteri.
1
Tag dækslet af.
2
Isæt et alkalisk LR6-batteri
(størrelse AA) (medfølger ikke),
så  passer med tegningen i
batterihylstret, og luk låget på
batterihylstret.
Klargøring
Bemærkning om det genopladelige batteris
levetid, og hvornår det skal udskiftes
Hvis batteriet er nyt, eller hvis det ikke
har været brugt i længere tid, oplades det
muligvis ikke helt.
I så fald skal du oplade det, indtil OPRlampen slukker, og så bruge afspilleren, indtil
batteriet er helt afladet ("Lo Batt" vises på
displayet). Gentag denne fremgangsmåde
flere gange.
Hvis batteritiden stadigvæk er mindre
end ca. halvdelen af batteritiden ved en
normal opladning efter at have prøvet denne
fremgangsmåde, skal batteriet udskiftes med
et nyt genopladeligt batteri.
Fortsættes 
13
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
3
Sæt batterihylstret godt fast på
cd-afspilleren, og stram skruen i
retning af LOCK.
Bemærk
Hvis dækslet på det eksterne batterihylster skydes i
retning af  under afspilning, kan afspilningen
standse.
Kontrollere, om der er
mere strøm på batteriet
Den resterende mængde strøm på batteriet
angives på displayet som vist nedenfor. I takt
med at den sorte indikatorsektion mindskes,
reduceres den resterende strømmængde
yderligere.




 "Lo Batt" *
* Biplyde.
Når batteriet er brugt op, skal det
genopladelige batteri oplades, eller
tørbatteriet skal udskiftes med et nyt.
Bemærkninger
• På displayet vises den omtrentlige resterende
strømmængde. For eksempel angiver en sektion
ikke altid en fjerdedel af batteristrømmen.
• Afhængig af driftsbetingelserne kan displayet
blive større eller mindre i forhold til den faktiske
resterende strømmængde.
14
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Batterilevetid 1)
Når du benytter et genopladeligt NH-14WMbatteri (opladet i ca. 5 timer 2))
G-PROTECTION
"1"
"2"
18
17
Lyd-cd
40
40
ATRAC-cd 3)
22
22
MP3-cd 4)
Ved brug af det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5)
G-PROTECTION
"1"
"2"
30
27
Lyd-cd
60
60
ATRAC-cd 3)
33
33
MP3-cd 4)
Når du benytter et genopladeligt NH-14WMbatteri og det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
48
44
Lyd-cd
100
100
ATRAC-cd 3)
55
55
MP3-cd 4)
1)Målt værdi ifølge JEITA-standarden (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Afspilningstiden vises i omtrentlige timer, når du
bruger afspilleren på en flad og stabil overflade, og
"POWER SAVE" er indstillet til "2"
( side 28). Denne værdi varierer afhængig af,
hvordan afspilleren bruges.
2)Opladningstiden varierer afhængig af, hvordan det
genopladelige batteri bruges.
3)Optaget ved 48 kbps
4)Optaget ved 128 kbps
5)Når du bruger et Sony LR6 (SG) alkalisk tørbatteri
(fremstillet i Japan)
Bemærkninger om genopladelige batterier
og tørbatterier
Når lysnetadapteren
anvendes
Du kan benytte afspilleren uden batterier, når
den får strøm fra lysnetadapteren.
til en lysnetstikkontakt
Tilslut lysnetadapteren til
opladningsholderen.
2
Indsæt afspilleren i
opladningsholderen.
Kontroller, at OPR-lampen på afspilleren
begynder at lyse.
Klargøring
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Kast ikke batterier ind i ild.
• Bær ikke batterier i en lomme m.m., hvor der også
er mønter eller andre metalgenstande. Batteriet
kan udvikle varme, hvis plus- og minuspolerne
utilsigtet kommer i kontakt med en metalgenstand.
• Hold genopladelige batterier og tørbatterier
adskilte.
• Hold nye batterier og gamle batterier adskilte.
• Brug ikke forskellige batterityper sammen.
• Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal
de tages ud.
• Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle
aflejringer i batterirummet tørres af og nye
batterier isættes. Skulle du få batteriaflejringer på
huden, skal du vaske dem grundigt af.
1
Bemærkninger om lysnetadapteren
• Afbryd alle strømkilder, når afspilleren ikke skal
bruges i længere tid.
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Hvis
der ikke fulgte en adapter med cd-afspilleren, skal
du bruge en AC-E30HG-lysnetadapter (fås ikke i
Australien). Hvis du bruger andre lysnetadaptere,
kan dette medføre funktionsfejl.
Stikkets polaritet
• Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
• Tilslut lysnetadapteren til en lysnetstikkontakt,
som er let tilgængelig. Skulle du observere noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du tage den ud
af stikkontakten med det samme.
Lysnetadapter
OPR-lampe
Opladningsholder
til DC
IN 3V
15
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Playback
4
Afspille en cd
1
Tryk på OPEN-kontakten fra begge
sider for at åbne låget på afspilleren.
Tilslut hovedtelefonerne/øretelefonerne
med fjernbetjeningen til afspilleren i
forvejen.
til 
(hovedtelefoner)
Juster lydstyrken ved at dreje VOL
+/- knappen på fjernbetjeningen.
VOL +/– kontrolknap
Om cd-afspilleren
Efter at have anbragt cd’en i skuffen i trin 2,
skal du trykke på  og indstille lydstyrken
ved at trykke på VOL +/–.
OPEN-kontakt
Hovedtelefoner/
øretelefoner med
fjernbetjeningen

2
Placer cd’en i skuffen, og luk låget.
VOL +/–
Fjerne cd’en
Udtag cd’en, mens du trykker på
omdrejningstappen midt i afspilleren.
Etiketten skal
vende opad
OPR-lampen lyser gentagne gange
skiftevis rødt, grønt og orange.
3
Tryk på  på fjernbetjeningen.
(disk) bevæger sig, og afspilleren
begynder at afspille.
OPR-lampens farve skifter afhængig af
musikkildens formattype ( side 5), som
afspilles. Rød: CD-DA-format, Grøn:
ATRAC3plus-format og Orange:
MP3-format.

16
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Grundliggende afspilningshandlinger (Afspil, stop, søg)
Fjernbetjening
Betjeningsknap
, /
 knap
 knap
Betjening på fjernbetjeningen (betjeningen på afspilleren er
angivet i parentes)
Afspil
Afspil fra første
spor
Fra stop, tryk på , indtil afspilningen begynder. (Fra stop, tryk på
, indtil afspilningen begynder.)
Standse
Pause/Genoptag
afspilning efter
pause
Tryk på . (Tryk på .)
Standse afspilning
Tryk på  (stop). (Tryk på /CHG.)
Finde begyndelsen
af det aktuelle
spor 1)
Drej funktionsknappen én gang mod .
(Tryk én gang på .)
Finde begyndelsen
af foregående
spor 1)
Drej funktionsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på .)
Finde begyndelsen
af det næste spor 1)
Drej funktionsknappen én gang mod .
(Tryk én gang på .)
Finde begyndelsen
af efterfølgende
spor 1)
Drej funktionsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på .)
Gå hurtigt
tilbage 1) 3)
Drej funktionsknappen mod , og hold den i denne stilling.
(Tryk på og hold .)
Gå hurtigt
fremad 1) 3)
Drej funktionsknappen mod , og hold den i denne stilling.
(Tryk på og hold .)
Springe til
efterfølgende
grupper 2)
Drej funktionsknappen gentagne gange mod 
knappen mod .
(gruppe).)
(Tryk gentagne gange på
, mens du holder
Springe til
foregående grupper
Drej funktionsknappen gentagne gange mod 
knappen mod .
(gruppe).
(Tryk gentagne gange på
, mens du holder
Søg
Afspilning
For at
1)Du kan både foretage betjening under afspilning og pause.
2)Du kan foretage betjening und afspilning af andre cd’er end lyd-cd’er.
3)Du kan ikke foretage betjening, når du anvender en MP3-fil, som er optaget på en cd-r/cd-rw i et
pakke-skriveformat.
Fortsættes
17
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Fastlåsning af knapperne
(HOLD)
Du kan undgå, at der utilsigtet bliver trykket
på knapperne ved at låse knapperne, når
afspilleren transporteres. OPR-lampen
blinker, hvis du trykker på en knap, når
HOLD-funktionen på afspilleren er aktiveret.
1
Skyd HOLD-kontakten på
fjernbetjeningen eller på afspilleren
(på bagsiden) i pilens retning.
Du kan benytte HOLD-funktionen til
fjernbetjeningen og afspilleren særskilt.
Selvom HOLD-funktionen på afspilleren
eksempelvis er aktiveret, kan du betjene
afspilleren ved at bruge fjernbetjeningen,
med mindre du også indstiller HOLDfunktionen på fjernbetjeningen til ON.
HOLD
Låse knapperne op
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af
pilen.
Bemærk
Selvom HOLD-funktionen virker, vises "HOLD"
ikke på displayet på fjernbetjeningen.
Søgning efter
foretrukne spor/filer
Søgning ved at gennemse
en liste med grupper/filer
(Listevisning)
Du kan søge efter et spor/en fil ved at
kontrollere formattypen for musikkilden og
navnene på grupper og filer.
SEARCH
1
Tryk på SEARCH på
fjernbetjeningen.
2
Drej VOL +/- kontakten for at vælge
en gruppe, og tryk så på .
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
etc. ved at gennemsøge alle biblioteker,
skal du dreje drejeknappen mod 
eller .
3
Drej VOL +/- knappen for at vælge
en fil, og tryk så på
Den valgte fil afspilles.
Den valgte fil afspilles.
Drej drejeknappen på fjernbetjeningen mod
, eller drej drejeknappen mod  mens
du holder knappen mod .
Sådan annulleres en søgning
Tryk på  på fjernbetjeningen.
18
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Kontrollere cd-data på
displayet
Bemærkninger
• Tegnene A-Z, a-z, 0-9, og _ kan vises på denne
afspiller.
• Inden en fil afspilles, læser afspilleren alle data
om filer og grupper (eller mapper) på cd’en.
"Reading" vises. Denne aflæsning kan tage noget
tid afhængigt af cd’ens indhold.
• Hvis filen ikke tilhører en gruppe, vises "MP3
ROOT" på displayet.
Sådan kontrolleres informationerne på
displayet på fjernbetjeningen
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap
Drej funktionsknappen på fjernbetjeningen
for at vælge DSPL/MENU, og tryk gentagne
gange på funktionsknappen.

Samlet antal filer på cd’en,
resterende tid på cd’en (navn på album)1)

Animationsskærm
ATRAC-cd/MP3-cd
 Filnummer, filnavn, kunstnernavn,
forløbet afspilningstid
Afspilning
Du kan kontrollere cd-oplysningerne på
displayet på fjernbetjeningen.
Afhængig af, hvilket land du købte cdafspilleren, i er standardsproget måske
ikke "ENGLISH." Skift om nødvendigt
LANGUAGE-indstilling ( side 27)
Når du afspiller en MP3-cd med filer med et
ID3-mærke, vises ID3-mærke-oplysninger.
(Hvis der ingen ID3-mærke-oplysninger er,
vises fil- eller gruppenavnet.) ( side 5)
Lyd-cd
 Spornummer, forløbet afspilningstid
(spornavn, kunstnernavn)1)

Filnummer, albumnavn,
CODEC-informationer 2),
resterende tid ved den aktuelle fil

Animationsskærm
1)Når du afspiller en lyd-cd med tekstinformationer
såsom CD-TEXT, vises der oplysninger i parentes.
2)Bithastighed og samplingfrekvenser vises. Mens
en MP3-fil oprettet ved VBR (variable bit rate)
afspilles, vises "VBR" på displayet i stedet for en
bithastighed. I visse tilfælde vises "VBR" halvvejs
igennem afspilningen, frem for i starten.
19
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Ændring af
afspilningsindstillinger
(Afspilningsindstilling)
Der kan benyttes forskellige afspilningsin
dstillinger, som f.eks. at vælge sange, som
du vil lytte til, og afspilning af sange i en
foretrukken rækkefølge.
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om
afspilningsindstillinger, henvises du til
 side 21.
Du kan også afspille sange gentagne gange ud
fra de afspilningsindstillinger, som du vælger
(gentaget afspilning,  side 23).
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap
1
Under afspilning skal du
dreje funktionsknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ og trykke på
funktionsknappen gentagne
gange for at vælge en
afspilningsindstilling.
Den valgte afspilningsindstilling lyser
eller blinker.
Hvis afspilningsindstillingen blinker, skal
du trykke på .
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Drej funktionsknappen på fjernbetjeningen
til P MODE/ , og tryk gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
afspilningsindstillingen forsvinder.
20
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Afspilningsindstillinger
Displayet på fjernbetjeningen
Ingen indikation
1
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Forklaring
Alle spor på cd’en afspilles i en sporrækkefølge.
Ved ATRAC-/MP3-cd’en er en afspilningsrækkefølge anderledes,
afhængig af indstillingen for "PLAY ORDER" i OPTIONmenuen.
Alle filer i den valgte gruppe eller alle grupper vises (kun
ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 22).
Det aktuelle spor afspilles én gang..
Alle spor på cd’en afspilles én gang i tilfældig rækkefølge.
Alle filer i den valgte gruppe afspilles én gang i tilfældig
rækkefølge (kun ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 22).
Spor, hvor der er tilføjet bogmærker, afspilles. Afspilningen af
spor med bogmærker begynder i rækkefølge efter spornummer,
ikke i den rækkefølge, bogmærkerne blev tilføjet ( side 22).
Spor i den valgte m3u afspilningsliste* afspilles (kun MP3-cd)
( side 22).
De spor, som du hyppigst har afspillet fra cd’en, afspilles fra nr.
10 til nr. 1.
Op til 32 spor, som afspilleren automatisk har lagret i
hukommelsen som de hyppigst afspillede spor, afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Afspilning
SHUF
(PLAY MODE)
Op til 64 spor afspilles i din yndlingsrækkefølge ( side 23).
Ca. de første 10 sekunder af alle spor, som følger det aktuelle
spor, afspilles én gang. Hvis du drejer funktionsknappen for
at vælge P MODE/ , og trykker på funktionsknappen under
INTRO-afspilning, kan du lytte til det aktuelle spor til slutningen..
* En m3u-afspilningsliste er en fil med en indkodet MP3-fil-afspilningsrækkefølge. Hvis du vil benytte
afspilningslistefunktionen, skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw vha. indkodningsprogrammel, som
understøtter m3u-formatet.
Fortsættes 
21
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Afspilningsgrupper
1
I trin 1 i "Ændring af afspilningsinds
tillinger" ( side 20) skal du vælge
" " eller " SHUF."
2
Drej VOL +/– knappen for at vælge
en gruppe.
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
etc. ved at gennemsøge alle biblioteker,
skal du dreje drejeknappen mod  eller
.
Hvis du vælger en gruppe i samme
bibliotek, skal du dreje VOL +/– knappen.
3
Tryk på  i mindst 2 sekunder.
Afspilleren starter afspilning af alle filer i
den valgte gruppe.
Bemærk
Hvis gruppen ikke har nogen spor, står der "Invalid"
på displayet.
Afspilning af foretrukne
spor (Bogmærkeafspilning)
1
Under afspilning af det spor, som
du vil tilføje et bogmærke, skal du
trykke på  på fjernbetjeningen,
indtil blinker langsomt.
2
Hvis du vil tilføje et bogmærke til
to eller flere spor, skal du gentage
trin 1.
Du kan tilføje bogmærker for op til
10 cd’er ved lyd-cd’er (op til 99 spor på
hver cd) og op til 5 cd’er ved ATRACcd’er/MP3-cd’er (op til 999 spor på hver
cd).
3
I trin 1 af "Ændring af afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 20) skal du vælge
(BOOKMARK).
4
Tryk på .
22
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Sådan fjernes bogmærker
Under afspilning af et spor med et bogmærke
skal du trykke på  på fjernbetjeningen,
indtil forsvinder.
Bemærkninger
• Hvis du forsøger at tilføje bogmærker til spor på
den elvte cd (på den sjette cd ved afspilning af
ATRAC-cd’er/MP3-cd’er), slettes bogmærkerne
for den cd, du afspillede først.
• Alle bogmærker, som er gemt i hukommelsen,
slettes, hvis du fjerner alle strømkilder, eller hvis
du fortsætter afspilningen på det genopladelige
batteri, mens "Lo Batt" vises uden at oplade
batteriet.
Afspilning af
yndlingsafspilningslister
(m3u-afspilningsliste)
1
I trin 1 af "Ændring af afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 20) skal du vælge
(play
list).
2
Drej drejeknappen på fjernbetjeningen mod  eller  for
at vælge en afspilningsliste, som du
vil lytte til.
3
Tryk på .
Afspille spor i din
yndlingsrækkefølge
(PGM-afspilning)
1
Når afspilleren standser, skal
du dreje funktionsknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ og trykke gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
"PGM" (program) blinker.
2
Spornavn eller filnavn
Drej VOL +/– knappen for at vælge
et spor, og tryk så på , indtil
displayet skifter.
Når du afspiller en ATRAC cd/MP3-cd:
Du kan også vælge en fil i en anden
gruppe ved at dreje betjeningsknappen
mod  eller  , mens du holder
knappen mod .
3
Gentag trin 2 for at vælge spor i din
yndlingsrækkefølge.
Du kan vælge op til 64 spor.
Når du afslutter indtastning af spor nr. 64,
vises det først valgte spor (lyd-cd)/filnavn
(ATRAC-cd/MP3-cd) i displayet.
Hvis du vælger 65 spor eller flere, slettes
de først valgte spor ét efter ét.
4
Tryk på .
Afspilning starter i den valgte rækkefølge.
Gentaget afspilning af
spor (Repeat-afspilning)
1
Drej funktionsknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og tryk gentagne gange
på funktionsknappen for at vælge
den afspilningsindstilling, du vil
gentage ( side 21).
2
Tryk på funktionsknappen, indtil
(repeat) vises.
Den valgte afspilningsindstilling gentages.
Afspilning
Afspilningsrækkefølge
Sådan annulleres PGM-afspilning
Tryk på  på fjernbetjeningen.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Drej funktionsknappen på fjernbetjeningen
for at vælge P MODE/ , og tryk så på
funktionsknappen, indtil
forsvinder.
Kontrollere programmet
1 Når afspilleren er standset, skal du dreje
funktionsknappen på fjernbetjeningen
for at vælge P MODE/ og trykke
gentagne gange på funktionsknappen,
indtil "PGM" blinker. Tryk så på  på
fjernbetjeningen, indtil displayet skifter.
2 Når du trykker på  på fjernbetjeningen,
indtil displayet skifter, vises sporene i
afspilningsrækkefølge.
23
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Ændre lydkvalitet
3
Drej funktionsknappen mod 
eller  i 2 sekunder eller mere,
indtil det frekvensinterval, du vil
indstille, vises.
"LOW" vises først.
Der er 3 frekvensintervaller; "Low" (lyd
i den lave del af intervallet), "Mid" (lyd i
den mellemste del af intervallet), og "Hi"
(lyd i den høje del af intervallet).
4
Drej funktionsknappen gentagne
gange mod  eller  for at
vælge kurveform.
For hvert frekvensområde er der 3 former
gemt i hukommelsen.
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om
indstilling af SOUND-elementer, henvises du
til  side 25.
Valg af lydkvaliteten
Du kan justere "EQUALIZER"-indstillingen
og/eller "CLEARBASS"-indstillingen. Hvis
du vælger begge på samme tid, kan du nyde
en kraftigere baslyd i den ønskede lydkvalitet.
1
Drej funktionsknappen på fjernbetjeningen for at vælge SOUND.
2
Tryk gentagne gange på funktionsknappen, indtil "EQUALIZER" eller
"CLEARBASS" vises.
3
Tryk på .
4
Drej drejeknappen mod  eller
 for at vælge den ønskede
lydkvalitet.
5
Tryk på .
Frekvensområde
5
Drej gentagne gange på VOL
+/– knappen for at vælge lydstyrke
Lydstyrken kan indstilles i 7 niveauer.
Lydstyrke
6
Gentag trin 3 til 5 for at foretage
justering for de resterende 2
frekvensområder.
Du kan individuelt indstille lydkvaliteten
for hvert frekvensinterval ved at kontrollere
kurveformen på displayet.
7
Tryk på .
1
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Tryk på  på fjernbetjeningen.
Tilpasse lydkvalitet
2
Drej funktionsknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
SOUND, tryk så gentagne gange
på funktionsknappen, indtil
"EQUALIZER" vises, og tryk så
på .
Drej funktionsknappen gentagne
gange mod  eller  for at
vælge "CUSTOM", og tryk p .
24
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Sådan annulleres justeringsbetjeningen
Tryk på  på fjernbetjeningen i 2 sekunder
eller mere.
Bemærkninger
• Hvis lyden forvrænges som følge af dine
lydindstillinger, når du skruer op for lydstyrken,
skal du skrue ned for lydstyrken.
• Hvis du kan mærke en forskel i lydstyrken mellem
"CUSTOM"-lydindstillingen og andre indstillinger,
skal du indstille lydstyrken efter eget ønske.
SOUND-elementer
Hvis du vil tilbage til forrige skærmbillede, skal du trykke på  på fjernbetjeningen. Hvis du vil
annullere handlingen, skal du trykke på  på fjernbetjeningen i 2 sekunder eller mere.
Punkt
EQUALIZER
(Equalizerindstilling)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Til vokal, fremhæver lyden i det midterste interval.
Livlige lyde, fremhæver lyden i det høje og lave interval.
Kraftfulde lyde, fremhæver yderligere lydene i det høje og
lave interval sammenlignet med ACTIVE-lyd.
CUSTOM
Brugerdefineret lyd (se  side 24 for nærmere oplysninger).
Normal lydkvalitet.
 OFF
BASS 1
BASS 2
BASS 3
Fremhæver baslyd.
Fremhæver baslyd mere end BASS 1.
Fremhæver baslyd mere end BASS 2.
Afspilning
CLEARBASS
(Baslydindstilling)
Indstillinger (: standardindstilling)
Normal lydkvalitet.
 OFF
Bemærk
Hvis du ændrer indstillingen for EQUALIZER-punktet efter at have indstillet CLEARBASS-punktet, prioriteres
EQUALIZER-punktet højest.
Når du indstiller både EQUALIZER-punktet og CLEARBASS-punktet, skal du først indstille EQUALIZERpunktet.
25
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Ændring af valgfrie
indstillinger
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om
indstilling af OPTION-punkter, henvises du
til  side 27.
Indstilling af forskellige
funktioner
Du kan indstille forskellige funktioner, såsom
sproget i menuen og afspilningsrækkefølgen
for grupper/filer.
1
Drej funktionsknappen på
fjernbetjeningen til DSPL/MENU,
tryk så på funktionsknappen, og
hold den nede.
2
Drej funktionsknappen mod 
eller  for at vælge det punkt, du
vil indstille, og tryk så på .
3
Drej funktionsknappen mod 
eller  for at vælge en indstilling,
og tryk så på .
Når du indstiller "LANGUAGE" eller
"PLAY ORDER," skal du gentage trin 3.
26
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
OPTION-elementer
Hvis du vil tilbage til forrige skærmbillede, skal du trykke på . Hvis du vil annullere
indstillingshandlingen, skal du trykke på  i 2 sekunder eller mere.
Punkter
LANGUAGE
(sprog i menuen,
etc.)
AVLS 2)
(begrænse
lydstyrken)
Afspilning
G-PROTECTION 1) 4)
(for at undgå, at
lyden springer)
Indstillinger (: standardindstillinger)
Vælg sproget til menuteksterne, advarsler
MENU
 ENGLISH
etc.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
* kun D-NE20LS
T.CHINESE*
Vælg sproget til CD-TEXT, ID3-mærke etc.
TEXT 4)
 AUTO
Hvis du vælger "AUTO", kan du læse
ENGLISH
teksten i følgende sprog.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
* kun D-NE20LS
T.CHINESE*
Beskyttelse mod spring i lyden er indbygget i cd-lyden af høj
1
kvalitet.
2
Der er indarbejdet ekstra beskyttelse mod spring i lyden.
Lydstyrken ændres, uden at der lægges en grænse på
 OFF
lydstyrken.
ON
De lægges en grænse på den maksimale lydstyrke for at
beskytte din hørelse.
Fortsættes 
27
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Punkter
TIMER
(timer slået fra)
AUDIO OUT 4)
(ekstern lydudgang)
BEEP
(betjeningslyd)
SEAMLESS 3) 4)
(afspille spor
kontinuerligt)
POWER SAVE 4)
(LCD-baggrundsbelysning på
fjernbetjeningen
og OPR-lampen på
afspilleren)
PLAY ORDER 4)
(afspilningsrækkefølge)
DIRECTION
(invertering
af tegnene på
displayet)
Indstillinger (: standardindstillinger)
Timeren virker ikke.
 OFF
ON
1-99 min
Drej VOL +/– knappen på fjernbetjeningen
gentagne gange for at øge eller mindske
tidsperioden med 5 minutter, eller bliv
ved med at dreje VOL +/– knappen
for at øge eller mindske med 1 minut.
Standardindstillingen er "10 min".
 HEADPHONE Vælg denne indstilling, når du tilslutter de medfølgende øreeller hovedtelefoner.
LINE OUT
Vælg dette, hvis du tilslutter andre enheder, f.eks. aktive
højttalere med en lydledning ( side 30).
Der lyder en biplyd, når du betjener afspilleren.
 ON
OFF
Biplyden er slået fra.
Cd’en afspilles som optaget på disken, herunder mellemrum
 OFF
mellem spor.
ON
Cd’en afspilles uden mellemrum mellem spor.
På fjernbetjeningen lyser displayet i ca. 10 sekunder, hvorefter
 OFF
det slukkes. OPR-lampen på afspilleren forbliver tændt.
1
Hverken displayet på fjernbetjeningen eller OPR-lampen på cdafspilleren lyser op.
2
Hverken displayet på fjernbetjeningen eller OPR-lampen på
cd-afspilleren lyser op. Endvidere er SOUND-indstillingerne
ikke i kraft.
TRACK
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
 NORMAL
optagelse.
ID3tagTNO
Afspil i rækkefølge efter ID3mærkenummer.
FILE NAME
Afspil i alfabetisk rækkefølge efter
filnavnene.
GROUP
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
 OFF
optagelse.
ON
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
gruppenavne.
Tegnene på displayet vises i normal rækkefølge.
 NORMAL
REVERSE
Tegnene vises på displayet i modsat retning, så de kan læses
fra den modsatte side. Når du indstiller CUSTOM-punkter ved
EQUALIZER-indstillinger, virker VOL +/– på fjernbetjeningen
på modsat vis.
28
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Punkter
CD-EXTRA 4) 5)
(afspilning efter
diskformat)
ANIMATION
(valg af
animeringsskærm)
Indstillinger (: standardindstillinger)
Indstil til "OFF", så længe du kan afspille cd’en normalt.
 OFF
ON
 OFF
ON
Hvis du ikke kan afspille din CD-Extra, skal du indstille den til
"ON". Du kan afspille den.
Den almindelige afspilningsskærm vises, når afspilleren ikke
spiller.
Animeringsskærmbilledet vises, når afspilleren ikke spiller.
Bemærkninger
Afspilning
1)Afhængig af, hvilken model du købte, vises "G-PRO" på fjernbetjeningen.
2)AVLS er en forkortelse for Automatic Volume Limiter System.
3)Denne funktion virker kun ved ATRAC-cd’er.
4)Du kan kun indstille dette, når afspilleren er standset.
5)Denne funktion virker kun ved lyd-cd’er og CD-Extra cd’er.
• Selvom "G-PROTECTION" er indstillet til "2", kan lyden springe:
– hvis cd-afspilleren udsættes for kraftigere vedvarende rystelser end forventet,
– hvis der afspilles en snavset eller ridset cd, eller
– ved cd-r/cd-rw’er, hvis en disk af lav kvalitet afspilles, eller der er problemer i forbindelse med den
oprindelige optageenhed eller applikationsprogrammellet.
• Selvom "SEAMLESS" er indstillet til "ON," afspilles sporene muligvis ikke kontinuerligt, afhængig af,
hvordan musikkilden blev optaget.
29
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Tilslutning af andre
enheder
Du kan lytte til cd’er via et stereoanlæg
og optage cd’er på kassettebånd eller en
MiniDisc. Se betjeningsvejledningen til det
udstyr, du vil tilslutte.
Sørg for at slukke alle enheder, før
du foretager tilslutninger og ændrer
indstillingerne, som forklares nedenfor.
Tilsluttet enhed*
Hovedtelefoner
Enhed tilsluttet vha.
tilslutningsledning
Indstilling
HEADPHONE
LINE OUT
Når du tilslutter en anden enhed, skal
denne indstilles til "LINE OUT." Når
indstillingen er "LINE OUT", kan lydstyrken
hverken indstilles via afspilleren eller
fjernbetjeningen, og lydfunktionen virker
ikke.
* Når du tilslutter en anden enhed vha. den optiske
digitale tilslutningsledning, behøver du ikke
foretage disse indstillinger. Indstillingerne skifter
automatisk.
Bemærkninger
til 
(hovedtelefoner)/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optisk digital
tilslutningsledning
(medfølger
ikke)
Tilslutningsledning
(minijackstik,
medfølger ikke)
Venstre (hvid)
Højre (rød)
MiniDisc-optager, AVforstærker, aktiv højttaler,
kassettebåndoptager, etc.
Du skal ændre indstillingen for "AUDIO
OUT" i OPTION-menuen, så lyden udsendes
til den tilsluttede enhed. "AUDIO OUT"indstillingerne vises nedenfor. Hvis du vil
foretage disse indstillinger, henvises du til
 side 26, 28.
30
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
• Inden du afspiller en cd, skal du skrue ned for
lyden på den tilsluttede enhed for at undgå at
beskadige den tilsluttede højttaler.
• Brug lysnetadapteren ved optagelse. Hvis du
anvender det genopladelige batteri eller et
tørbatteri som strømkilde, kan batteriet blive
fuldstændig afladet midt under en optagelse.
• Denne cd-afspiller bruger Serial Copy
Management System, som kun gør det muligt at
lave en 1. digitale kopi.
• Når du afspiller en ATRAC-cd/MP3-cd, udsendes
optiske digitale signaler ikke fra /LINE OUT
(OPTICAL) jackstikket. Ved optagelse eller
afspilning af en ATRAC-cd/MP3-cd vha. en
tilsluttet enhed må du kun bruge en analog
tilslutningsledning.
• Når du bruger en optisk digital tilslutningsledning,
skal du sørge for at cd-afspilleren er i pausestilling,
før du begynder at indspille en cd på en MiniDisc,
DAT, etc.
• Hvis du vil optage cd-lyd i høj kvalitet, skal du
indstille "G-PRO (G-PROTECTION)" til "1" i
OPTION-menuen.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Skulle du stadig have problemer, når du har kontrolleret disse symptomer, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Symptom
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
Årsag og/eller afhjælpning
 Det genopladelige batteri er ikke indsat i batterirummet. Indsæt
det genopladelige batteri ( side 11).
 Polerne på opladningsholderen er snavsede. Tør dem af med en
blød tør klud ( side 35).
 Cd’en spiller. Sluk for den ( side 17).
 Cd-afspilleren er ikke anbragt korrekt i opladningsholderen.
Anbring afspilleren korrekt i holderen, og kontroller, at
OPR-lampen begynder at lyse ( side 11).
Symptom
Lydstyrken falder ikke, selvom
du drejer VOL +/– knappen på
fjernbetjeningen mod + gentagne
gange (selvom du trykker
gentagne gange på VOL + på
afspilleren).
Ingen lyd, eller der høres støj.
Årsag og/eller afhjælpning
Lydstyrken kan ikke indstilles.
 "AUDIO OUT" er indstillet til "LINE OUT". Indstil lydstyrken
vha. lydstyrkeknappen på den tilsluttede enhed, eller indstil
"AUDIO OUT" til "HEADPHONE" ( side 28).
 Luk batterirummets låg godt til ( side 11).
Der høres en raslende lyd fra
cd’en.
Lyden forvrænges eller larmer, når
afspilleren bruges sammen med et
tilsluttet stereoanlæg.
EQUALIZER-punkter kan ikke
indstilles.
 "AVLS" er indstillet til "ON." Indstil den til "OFF"
( side 27).
 "AUDIO OUT" er indstillet til "LINE OUT." Indstil det til
"HEADPHONE" ( side 28).
Yderligere oplysninger
Sound
 Tilslut hovedtelefon-/øretelefonstikkene korrekt.
 Stikkene er snavsede. Rens jævnligt hovedtelefon-/
øretelefonstikkene med en tør blød klud.
 "AUDIO OUT" er indstillet til "LINE OUT." Indstil lydstyrken
for den tilsluttede enhed ( side 28).
 "AUDIO OUT" er indstillet til "HEADPHONE". Indstil
lydstyrken på afspilleren ( side 28).
 "POWER SAVE" er indstillet til "2" ( side 28).
Fortsættes 
31
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Betjening/Afspilning
Symptom
Afspilningstiden er for kort. Cd’en
spiller ikke.
Årsag og/eller afhjælpning
Visse spor kan ikke afspilles.
 Du forsøgte at afspille filer, der er gemt i et format, som ikke er
kompatibelt med cd-afspilleren ( side 5).
 Vælg en anden indstilling for "CD-EXTRA" i OPTIONmenuen. Du kan afspille cd’en ( side 28).
"Lo Batt" vises på displayet, og
cd’en spiller ikke.
 Det genopladelige batteri er brugt helt op. Oplad batteriet
( side 11)
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalibatteri
( side 13).
"Hi DC in" vises på displayet.
 Der bruges en lysnetadapter med en højere ydelse end den
medfølgende eller anbefalede. Brug kun den medfølgende
lysnetadapter eller bilbatteriledningen anbefalet i "Ekstra
tilbehør" ( side 36).
Cd’en afspiller ikke, eller "Ingen
disk" vises på displayet, når en cd
er anbragt i afspilleren.
 Cd’en er snavset eller defekt. Rens den eller udskift den.
 Kontroller, at cd’en er isat med etiketten opad ( side 16).
 Der er kondensvand i afspilleren. Lad cd-afspilleren stå i nogle
timer, indtil fugten fordamper.
 Luk batterirummets låg godt til ( side 11).
 Kontroller, at batteriet er isat korrekt ( side 11, 13).
 Tilslut lysnetadapteren til en lysnetstikkontakt på korrekt vis
( side 15).
 Tryk på , når ét sekund eller mere er gået, siden
lysnetadapteren blev tilsluttet.
 Cd-r’en/cd-rw’en i afspilleren er tom.
 Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens kvalitet, optageudstyret
eller applikationssoftwaren.
OPR-lampen på afspilleren blinker,
når du trykker på en knap, og
cd’en spiller ikke.
 Knapperne er låst. Skub HOLD-kontakten tilbage ( side 18)
 Kontroller, at du anvender et alkalibatteri og ikke et
manganbatteri.
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalibatteri
( side 13).
 Oplad og aflad det genopladelige batteri adskillige gange
( side 11).
32
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Symptom
Afspilningen begynder fra det
sted, hvor du afbrød afspilningen
(genoptagelsesfunktion).
Årsag og/eller afhjælpning
Under afspilning af en ATRAC-cd
eller en MP3-cd drejer cd’en ikke
rundt, men du kan høre lyden
normalt.
 Denne afspiller er designet til at standse rotationen af en
ATRAC-cd eller MP3-cd ved afspilning for at nedsætte
strømforbruget. Dette er ikke en funktionsfejl.
"No File" vises på displayet, når du
trykker på , eller når låget på
afspilleren er lukket.
 Der er ingen ATRAC3plus-/MP3-filer på cd-r’en/cd-rw’en.
 Der bruges en cd-r/cd-rw, hvis data er blevet slettet.
 Cd’en er snavset.
Displayet bliver vanskeligt at
læse eller viser indikationerne
langsommere.
 Du benytter cd-afspilleren ved høje temperaturer (over 40°C)
eller ved lave temperaturer (under 0°°). Ved rumtemperatur
begynder displayet igen at fungere normalt.
blinker hurtigt på
fjernbetjeningens display, og du
kan ikke finde begyndelsen af
sporet eller et bestemt punkt på
sporet.
 Cd-afspilleren er gået ind i klargøringsfasen til bogmærkeafspilning. Skift PLAY MODE-indstilling til normal afspilning
(intet display) ( side 21).
Selvom du ikke har valgt
bogmærkeafspilning, blinker
(bogmærke).
 Hvis du har valgt en anden afspilningsindstilling end
(bogmærke).
bogmærkeafspilning, blinker
Afspilning standser pludseligt.
 Off-timeren er blevet indstillet. Indstil "TIMER"-indstillingen
til "OFF" ( side 28).
 Det genopladelige batteri eller tørbatteriet er brugt helt op.
Oplad det genopladelige batteri ( side 11), eller udskift
tørbatteriet med et nyt LR6 alkalibatteri (størrelse AA)
( side 13).
Det er ikke muligt at betjene
afspilleren, og der vises en streng
med 8 tal eller bogstaver på
displayet på fjernbetjeningen.
 Dette fænomen kan opstå afhængig af den anvendte cd.
Udtag alle strømkilder, og indsæt så batteriet, eller tilslut
lysnetadapteren. Prøv at betjene afspilleren igen. Hvis
problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
 Genoptagelsesfunktionen er slået til. For at begynde
afspilningen fra det første spor skal du trykke på , mens
afspilleren er standset, indtil afspilningen af det første spor
begynder, eller åbne cd-afspillerens låg ( side 17). Du kan
også fjerne alle strømkilder og derefter isætte batterierne eller
tilslutte lysnetadapteren igen.
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
33
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Andet
Symptom
Ved optagelse med en
optisk digital forbindelse kan
spornummeret ikke optages
korrekt.
Årsag og/eller afhjælpning
Når du lukker cd-afspillerens låg,
begynder cd’en at rotere.
 Afspilleren læser oplysningerne på cd’en, ingen funktionsfejl.
Det er ikke muligt at betjene
cd-afspilleren korrekt med
fjernbetjeningen.
 Knapperne på afspilleren forbliver utilsigtet trykket ned.
 Fjernbetjeningen er ikke korrekt tilsluttet.
 Optag spornummeret igen vha. en MiniDisc-optager, en
DAT-optager, etc.
 Jævnfør betjeningsvejledningen, som fulgte med
optageenheden. Juster lydstyrken på afspilleren.
34
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Vedligeholdelse
Rengøre indkapslingen
Brug en blød klud, som er let fugtet med vand
eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
alkohol, renset benzin eller fortynder.
Rengøre polerne
Hvis polerne på opladningsholderen bliver
beskidte, oplades batteriet muligvis ikke
korrekt. Rengør jævnligt polerne med
en vatpind eller en tør klud som afbildet
nedenfor.
Poler
Specifikationer
System
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: λ = 770 - 800 nm
Emissionsvarighed: vedvarende
Laser-udgang: Mindre end 44,6 µW
(Dette udgangsniveau er værdien, som måles
på en afstand af 200 mm fra overfladen på
objektivlinsen på den optiske pickup-blok med
7 mm åbning.)
DA-konvertering
1-bit quartz time-axis-konvertering
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (målt af JEITA)
Udgang (ved 3 V indgangsniveau)
Linjeudgang (stereo-ministik)
Udgangsniveau 0,7 V rms ved 47 kΩ
Anbefalet belastningsimpedans over 10 kΩ
Hovedtelefoner (stereo-ministik)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW ved 16 Ω
(ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW ved 16 Ω)*
*Til kunder i Europa
Optisk digital udgang (optisk udgangsstik)
Udgangsniveau: –21 - –15 dBm
Bølgelængde: 630 - 690 nm ved spidsniveau
Yderligere oplysninger
Frekvensreaktion
Strømkrav
• Sony NH-14WM genopladeligt batteri:
1,2 V DC × 1
• LR6-batteri (størrelse AA):
1,5 V jævnstrøm V DC × 1
• Lysnetadapter (DC IN 3 V-jackstik):
220 V, 50 Hz (model til Kina)
120 V, 60 Hz (model til Mexico)
• Klassificeret strøm: 1 A
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C
Mål (b/h/d) (uden udstikkende dele og knapper)
Ca. 127 × 13,1 × 132,5 mm
Vægt (uden tilbehør)
Ca. 116 g
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
35
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Ekstra tilbehør
Lysnetadapter
AC-E30HG*
Aktivt højttalersystem
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Bilbatteriledning
Bilbatteriledning med
biltilslutningssæt
DCC-E34CP
Biltilslutningssæt
CPA-9C
Tilslutningsledning
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Øretelefoner (undtagen til
kunder i Frankrig)
Øretelefoner (til kunder i
Frankrig)
MDR-E0931SP
* Specifikationer for lysnetadaptere varierer fra
område til område. Kontroller din lokale spænding
og stikkets form inden køb.
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør. Bed forhandleren om
yderligere oplysninger om tilbehør i dit
land/område.
36
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
E
Indeks
Eksternt batterihylster 8, 13
Ekstra tilbehør 36
EQUALIZER 24, 25
Symboler
(batteri) 11, 14
(disk) 16
1 21
a00 21
a00 SHUF 21
(BOOKMARK) 21, 22
(GROUP) 21
PGM 21
(PLAYLIST) 21
SHUF 21
(Repeat-afspilning) 23
A
F
Fjernbetjening
8
G
Genopladeligt batteri 8, 11
G-PROTECTION 27
GROUP 28
Gruppe 6, 22
H
HEADPHONE
HEAVY 25
HOLD-funktion
28, 30
18
I
B
LANGUAGE 27
LINE OUT 28, 30
Listevisning 18
Lysnetadapter 8
Låg til batterirum 11
ID3-mærke 19
INTRO 21
K
Klips på fjernbetjeningen
L
Batterilevetid 14
BEEP 28
BOOKMARK 22
Bæreetui til batteri 8
Bærepose 8
M
MENU 27
Mix-Mode cd 5
m3u-afspilningsliste
MP3-cd 5
C
CD-DA-format 5
CD-EXTRA 28
CD-Extra 5
Cd-rom (SonicStage) 8
CD-TEXT 19
CLEARBASS 24, 25
CUSTOM 25
22
O
Opladningsholder
8, 11, 15, 35
P
D
DIRECTION 28
Display på fjernbetjening
8
Yderligere oplysninger
ACTIVE 25
Afspil 17
ANIMATION 29
ATRAC3plus 5
ATRAC-cd 5
AUDIO OUT 28, 30
AVLS 27
19
Pause 17
PLAY MODE
PLAY ORDER
POWER SAVE
20
28
28
37
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
R
Repeat-afspilning
23
S
SEAMLESS 28
SOFT 25
SonicStage 4
SOUND 25
Stop 17
Søg 17, 18
T
TEXT 27
TIMER 28
TRACK 28
Ø
Øretelefoner
8
38
D-NE20/NE20LS.GB.2-318-320-13(1)
Download PDF

advertising