Sony | D-NE920 | Sony D-NE920 Betjeningsvejledning

D-NE920/NE920LS
Betjeningsvejledning
Atrac-cd Walkman
Bærbar
cd-afspiller
© 2004 Sony Corporation
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
ADVARSEL
For at undgå fare for brand
eller stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at undgå brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke være tildækket af
aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke
tændte stearinlys på apparatet.
GENBRUGELIGE NIKKELHYDRIDBATTERIER
Nikkel Metal Hydridbatterier kan
genbruges.
Du kan hjælpe med at beskytte
miljøet ved at returnere brugte
genopladelige batterier til den
nærmeste indsamlings- og
genbrugsstation.
Du kan få flere oplysninger om genbrug af
genopladelige batterier ved at ringe gratis på
1-800-822-8837 eller gå ind på http://www.rbrc.org/.
Forsigtig: Undgå at berøre beskadigede eller
lækkende Nikkel Metal Hydrid batterier.
Kunder, der har købt produktet i USA
For at undgå fare for brand eller stød må der
ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
Produktregistrering
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger faren for øjenskade.
Korrekt registrering vil gøre det muligt for os at sende
dig e-mails om softwareopgraderinger, nye produkter
og anden vigtig information. Tak.
I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm. Henvend dig
til de lokale myndigheder.
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt,
kan du henvende dig til:
www.sony.com/walkmansupport
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING
• DU MÅ IKKE STIRRE DIREKTE
PÅ STRÅLEN ELLER BETRAGTE
DEN DIREKTE VHA. OPTISKE
INSTRUMENTER
• CLASS 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING
• SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE
INSTRUMENTER
CE-mærkets gyldighed er begrænset
til de lande, hvor det er gældende i
henhold til lovgivningen, hovedsaglig i
EØS-landene (Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
Ejer-registrering
2
Til kunder i USA og Canada
Modelnummeret står på bagsiden, og serienummeret
står på indersiden af cd-afspillerens låg. Noter disse
numre på nedenstående pladser. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Model nr. ___________________________
Serienr. ____________________________
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Registrer dette produkt online på www.sony.com/
walkmanreg
<http://www.sony.com/walkmanreg>
Sony Network Portable Audio supporttelefon
1-(866)-456-7669
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd., Ft. Myers, FL 33913
Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret, at
det er i overensstemmelse med grænseværdierne for en
digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier er udviklet med henblik på at yde
brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig interferens
i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret
udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi,
og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for,
at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at
slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller flere
af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/
tv-tekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt
i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at
betjene dette udstyr ugyldig
Indholdsfortegnelse
Lav dine egne ATRAC-cd'er ....................... 4
Hvilke diske kan afspilles med denne
cd-afspiller? .......................................................... 5
Forholdsregler ................................................. 7
Om sikkerhed ........................................................ 7
Om cd-afspilleren ................................................ 7
Om håndtering af cd'er ...................................... 7
Om hovedtelefoner/øretelefoner .................... 7
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør .............. 8
Vejledning til dele og knapper .................. 9
Klargøre en strømkilde
(genopladeligt batteri) ............................... 11
Ved brug af et tørbatteri................................... 13
Kontrollere, om der er mere strøm på
batteriet ................................................................. 14
Når lysnetadapteren bruges ............................ 15
Afspilning
Afspille en cd ................................................ 16
Grundlæggende afspilningshandlinger
(Afspil, stop, søg) ....................................17
Fastlåse knapperne (HOLD) .....................18
Søge efter dit foretrukne spor/fil .......... 18
Søgning ved at gennemse grupper
(Filvisning).......................................................... 18
Søgning ved at gennemse en liste med
grupper/filer (Listevisning) ........................... 19
Kontrollere cd-data på displayet .................. 20
Ændre afspilningsindstillinger
(PLAY MODE)................................................ 22
Afspilningsindstillinger (PLAY MODE) ..23
Afspilning af grupper ...............................24
Afspilning af foretrukne spor
(Bogmærkeafspilning) .............................24
Afspilning af foretrukne afspilningslister
(Afspilning af m3u-afspilningsliste) ........25
Afspille spor i din foretrukne rækkefølge
(PGM-afspilning) ....................................25
Gentaget afspilning af spor
(Gentaget afspilning) ...............................26
Ændre lydkvalitet ........................................ 26
Valg af lydkvaliteten ......................................... 26
Tilpasse lydkvalitet ........................................... 27
SOUND-punkter ................................................ 28
Ændring af valgfrie indstillinger ........... 29
Indstilling af forskellige funktioner ............ 29
OPTION-punkter ............................................... 30
Tilslutning af andre enheder .................. 33
Yderligere oplysninger
Fejlfinding....................................................... 34
Vedligeholdelse ............................................ 38
Specifikationer ............................................. 38
Ekstra tilbehør .............................................. 39
Indeks ............................................................... 40
I denne vejledning beskrives brug af afspilleren.
Se "Installations-/Brugsvejledning” vedrørende den
medfølgende software SonicStage.
Meddelelse til brugere
Om den medfølgende software
Afhængigt af teksttypen og tegnene, vises tegnene
på SonicStage muligvis ikke korrekt på denne enhed.
Dette skyldes:
– Begrænsningerne for den tilsluttede afspiller.
– Afspilleren virker ikke normalt.
Instruktionerne i denne vejledning beskriver primært
knapperne på fjernbetjeningen.
Afhængigt af det område, hvor du bruger afspilleren,
kan indikationerne vist på fjernbetjeningen
være lidt forskellige fra indikationerne vist i
betjeningsvejledningen.
ATRAC3plus er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"WALKMAN" er et registreret varemærke tilhørende
Sony Corporation omfattende hovedtelefonprodukter
i stereo.
er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
3
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Lav dine egne ATRAC-cd'er
Ud over almindelige lyd-cd'er kan du også afspille en original cd, der kaldes "ATRAC-cd", som du
opretter vha. den medfølgende software, SonicStage. Ved brug af SonicStage kan der optages ca.
30 lyd-cd'er* på en cd-r eller cd-rw.
Følgende er en kort oversigt over, hvordan du kan høre musik på en ATRAC-cd.
Installer SonicStage på computeren.
SonicStage er en software, der opretter originale cd'er
ud fra musik, som er blevet kopieret fra lyd-cd'er på
computeren. Det kan installeres fra den medfølgende
cd-rom.
ATRAC-cd
Lave en ATRAC-cd.
Når du har valgt dine foretrukne sange ud fra den musik,
som er gemt på din computer, kan du optage dem på en
cd-r/cd-rw vha. SonicStage.
Lyd-cd'er,
MP3-filer
Lytte til sangene med denne cd-afspiller.
På den originale cd kan du medbringe mange sange,
uanset hvor du går hen.
Læs den medfølgende "Installations-/Brugsvejledning"
vedrørende installation af SonicStage og oprettelse af ATRAC-cd'er.
* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter,
og du optager med 48 kbps på en 700MB cd-r/cd-rw i ATRAC3plusformat.
4
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Hvilke cd'er kan afspilles med denne cd-afspiller?
Lyd-cd'er:
Cd'er i CDDA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) er en
optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.
ATRAC-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i ATRAC3plus-format, som er blevet
optaget med SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) er en lydkomprimerings
teknologi, der opfylder kravene om høj lydkvalitet og gode komprimeringsforhold.
ATRAC3plus gør det muligt at komprimere lydfiler til omkring 1/20 af deres originale
størrelse ved 64 kbps.
Denne cd-afspiller kan afspille følgende bithastigheder og samplingfrekvenser:
Bithastigheder
Samplingfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Der kan vises op til 62 tegn på denne cd-afspiller.
MP3-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet optaget
vha. anden software end SonicStage*
Nedenfor vises de bithastigheder og samplingfrekvenser, som denne afspiller kan
afspille. VBR-filer (Variable Bit Rate) kan også afspilles.
Bithastigheder
Samplingfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Denne afspiller opfylder ID3-tag-format version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4. ID3-tag er et
format til tilføjelse af visse oplysninger (spornavn, albumnavn, kunstnernavn etc.) på
MP3-filer. På denne cd-afspiller kan der vises op til 64 tegn ID3-tag-oplysninger.
CD-Extra og Mix-Mode-cd'er:
Cd-r/cd-rw hvor data i CD-DA format og cd-rom-format optages sammen.*
Hvis du ikke kan afspille din cd, skal du ændre "CD-EXTRA"-indstillingen i
OPTION-menuen ( side 32). Så kan du afspille cd'en.
En ATRAC-cd med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet indspillet med anden
software end SonicStage, kan også afspilles.
Med SonicStage kan der ikke oprettes cd'er med blandede lyd-formatdata.
* Der kan kun afspilles cd'er i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.
Fortsættes 
5
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Musik-cd'er med teknologi til copyrightbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning
af diske, der opfylder Compact Disc (cd)
-standarden. I den senere tid er diverse
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret blevet markedsført
af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, som ikke
opfylder cd-standarden, og som ikke kan
afspilles med dette produkt.
Forskel i filstruktur for ATRAC cd'er og
MP3-cd'er
ATRAC-cd'er og MP3-cd'er består af "filer"
og "grupper". En "fil" svarer til et "spor" på
en lyd-cd. En "gruppe" er en samling af filer,
og svarer til et "album".
For MP3-cd'er opfatter denne cd-afspiller en
MP3-mappe som en "gruppe", så ATRACcd'er og MP3-cd'er kan betjenes på samme
måde.
Antal brugbare grupper og filer
• Maksimale antal grupper: 256
• Maksimale antal filer: 999
Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
For ATRAC-cd'er afspilles filerne i den
rækkefølge, som er valgt i SonicStage.
For MP3-cd'er kan afspilningsrækkefølgen
variere afhængigt af metoden, som bruges til
at optage MP3-filer på disken. En "afspilningsliste" med en afspilningsrækkefølge for
MP3-filer kan også afspilles. I det følgende
eksempel afspilles filerne i rækkefølgen
 til .
6
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
MP3
Gruppe
Fil
(Maksimale antal biblioteksniveauer: 8)
Bemærkninger
• Hvis der er optaget ATRAC3plus-filer og
MP3-filer på den samme cd, afspiller denne
afspiller ATRAC3plus-filerne først.
• Afspilningsevnen for denne cd-afspiller
kan variere afhængigt af diskens kvalitet og
optageudstyrets tilstand.
• A til Z, a til z, 0 til 9, og _ (understregning) er
godkendte tegn.
• Gem ikke filer i andre formater, og opret ikke
overflødige mapper på en disk med ATRAC3plus/
MP3-filer.
Om ATRAC-cd'er
• Cd-r'er/cd-rw'er, der er optaget i ATRAC3plusformat, kan ikke afspilles på en computer.
Om MP3-cd'er
• Sørg for at tilføje filtypenavnet "mp3" til filnavnet.
Men hvis du tilføjer filtypenavnet "mp3" til en
anden fil end en MP3-fil, vil afspilleren ikke kunne
genkende filen korrekt.
• Ved komprimering af en kilde i en MP3-fil
anbefales det at indstille komprimeringsparametrene til "44.1 kHz", "128 kbps" og
"Constant Bit Rate."
• For at optage op til den maksimale kapacitet skal
skrivesoftwaren indstilles på "Pause i skrivning".
• For at optage op til den maksimale kapacitet på en
gang på medier, hvorpå der ikke er optaget noget,
skal skrivesoftwaren indstilles på "Disk på en
gang".
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Skulle der falde faste genstande eller væsker
ind i cd-afspilleren, skal strømmen til den
afbrydes, og den skal derefter ses efter
af kvalificeret servicepersonale, før den
betjenes igen.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN
3 V-jackstikket (ekstern strømindgang).
Om cd-afspilleren
• Hold cd-afspillerens linse ren, og berør
den ikke. Hvis du gør dette, kan linsen
blive beskadiget, og cd-afspilleren vil ikke
fungere korrekt.
• Placer ikke tunge genstande oven på
cd-afspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan
blive beskadiget.
• Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv eller
sand, fugt, regn, mekanisk chok, ujævne
overflader eller i en bil med lukkede
vinduer.
• Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser
af radio- eller tv-modtagelse, skal
cd-afspilleren slukkes eller flyttes væk fra
radioen eller fjernsynet.
• Cd'er med en usædvanlig form (f.eks. hjerte,
firkant, stjerne) kan ikke afspilles på denne
cd-afspiller. Forsøger du alligevel at gøre
dette, kan det beskadige cd-afspilleren.
Brug ikke cd'er af denne type.
Om hovedtelefoner/
øretelefoner
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefoner/øretelefoner,
når du kører og cykler, eller når du styrer
et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage
en trafikulykke, og det er ulovligt mange
steder. Det kan også være farligt at afspille
ved høj lydstyrke, når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed,
eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne/
øretelefonerne, i situationer hvor der kan
opstå fare.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Skru ikke for højt op for lydstyrken, når du
bruger hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Hørespecialister fraråder at afspille ved
vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad
gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du
skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at
bruge hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du
stadig kan høre, hvad der sker rundt om dig,
og vise hensyn over for andre mennesker.
Om håndtering af cd'er
• En cd holdes ren ved at holde den i
kanterne. Berør ikke overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på cd'en.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftledninger.
Efterlad ikke cd'en i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
7
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Klargøring
Kontrol af medfølgende
tilbehør
• Lysnetadapter
(AC-ES3010K2)
• Opladestativ
• Eksternt batteri
• Genopladeligt batteri
hylster med dæksel
• Bæreetui
til batteri
• Bærepose
• Øretelefoner
• Fjernbetjening
(Fjernbetjening)
Sådan tilsluttes øretelefonerne/
hovedtelefonerne til fjernbetjeningen
Tilslut stikket på øretelefonerne/
hovedtelefonerne til fjernbetjeningen, så det
sidder korrekt.
Sådan bruges klemmen på
fjernbetjeningen
Klemmens retning kan ændres. Vend
klemmen som vist nedenfor. Du kan også
omvende retningen for spornavn osv.
( side 29, 31).
(Kun til denne cd-afspiller)
• Cd-rom (SonicStage)
Afspil ikke denne cd-rom på en lyd-cd-afspiller,
herunder denne afspiller.
• Betjeningsvejledning (denne bog)
• Installations-/Brugsvejledningen
• Lysnetstikadapter (Medfølger turistmodel)
Bemærk
Brug kun den medfølgende fjernbetjening. Du
kan ikke betjene denne afspiller med andre
fjernbetjeninger.
8
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Til kunder i USA
Lysnetadapteren, som følger med denne
enhed, er ikke beregnet til servicering. Hvis
lysnetadapteren holder op med at virke
efter hensigten under garantiperioden,
skal adapteren returneres til det nærmeste
Sony-servicecenter eller autoriserede
Sony-værksted for at blive udskiftet. Hvis
problemet opstår efter garantiperiodens udløb,
skal adapteren bortskaffes.
Vejledning til dele og
knapper


( side 17, 22, 26, 27)
(gruppe) + -knap ( side 17, 18)
 OPR (Betjening) -lampe
( side 11, 12, 16, 18)
 DSPL (Display)/MENU-knap
Klargøring
Cd-afspiller
(gruppe) – -knap ( side 17-19)
 / -knapper
( side 21, 22, 24, 26)
 SEARCH-knap ( side 18, 19)
  (stop)/CHG-knap
( side 12, 17, 25, 27, 28, 30)
 Trykknap
VOL (lydstyrke) +/– ( side 16)
/ ( side 18, 19, 22, 24-27)
 (afspil/pause)
( side 16-19, 22, 24-27)
 HOLD-kontakt (på cd-afspillerens
bagside) ( side 18)
  (hovedtelefoner)/LINE OUT
(OPTICAL) -stik ( side 16, 33)
 OPEN-kontakt ( side 11, 16)
 Tilslutningsklemmer til opladestativet/det
eksterne batterihylster ( side 11, 14, 15)
 Betjeningsknap
Fjernbetjening
( side 17, 19, 24-27, 29)
 VOL (lydstyrke) +/– -knap
( side 16, 19, 24)
 Funktionsknap ( side 20, 22, 25-27)
 Funktionsdrejeknap
( side 20, 22, 25-27)
  (afspil/pause)* -knap
( side 16, 17, 19, 22, 24-27)
  (stop) -knap ( side 17, 25, 28, 30)
 Klemme ( side 8)
* Denne knap har en berøringsprik.
Fortsættes 
9
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Display på cd-afspiller
Fjernbetjeningsdisplay
 Tegndatadisplay ( side 20, 21)
 Atrac3plus-/MP3-indikator ( side 5)
 Disk-indikator ( side 16)
 Batteri-indikator ( side 11, 14)
 Afspilningsliste-indikator ( side 23, 25)
 Gruppe-indikator ( side 23, 24)
 Bogmærke-indikator ( side 23, 24)
wj Indikator for afspilningsindstilling ( side 23, 25)
wk Timer-indikator ( side 31)
wl Lyd-indikator ( side 27)
10
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Klargøre en strømkilde
(Genopladeligt batteri)
1
Tilslut lysnetadapteren til det
medfølgende opladestativ. Sæt
derefter afspilleren i opladestativet.
OPR-lampen på cd-afspilleren blinker,
og lyser derefter. På cd-afspillerens
display blinker "Charging", og
indikatorsektionerne på
(batteri)
lyser efterfølgende, når opladningen
skrider frem.
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, blinker
"Charging", og indikatorsektionerne
på
(batteri) lyser efterfølgende på
fjernbetjeningsdisplayet.
Klargøring
Oplad det genopladelige batteri, inden du
bruger det første gang, eller når det er afladet.
For at opretholde den originale batterikapacitet i længere tid bør batteriet kun
oplades, når det er helt afladet ("Lo Batt"
vises på displayet).
Da det medfølgende opladestativ kun er til
denne afspiller, kan du ikke oplade nogen
anden model med dette stativ.
4
til en lysnetstikkontakt
Tryk på OPEN-kontakten fra begge
sider for at åbne låget på afspilleren.
Lysnetadapter
OPR-lampe
OPEN-kontakt
2
Åbn låget til batterirummet inde i
afspilleren.
Løft
Opladestativ
Låget til
batterirummet
3
Tryk på
Isæt det genopladelige NH-14WMbatteri (medfølger), så  passer
med tegningen i batterirummet, og
luk låget, så det klikker på plads.
Poler
til DC
IN 3V
Når batteriet er helt opladet, slukkes
OPR-lampen, og "Charging" forsvinder.
Fortsættes 
Isæt
-enden
først.
11
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Bemærkninger
• Oplad ikke andre genopladelige batterier end et
NH-14WM (medfølger) med dette opladestativ.
• Hvis du trykker på  på trykknappen ved
opladningen, standser opladningen, og cd'en
afspilles.
• Hvis du sætter afspilleren i opladestativet ved
afspilning, standser afspilning, og opladning
begynder.
• Ved opladningen bliver cd-afspilleren og det
genopladelige batteri varmt. Dette udgør ingen
fare.
• Sæt afspilleren godt fast i opladestativet. Sørg
for at OPR-lampen på afspilleren lyser. Hvis
afspilleren ikke sættes korrekt i opladestativet,
afbrydes opladning eller afspilning.
• Placer ikke mønter eller andre metalgenstande på
opladestativet. Hvis polen på opladestativet ved et
uheld får kontakt med en metalgenstand, kan den
forårsage kortslutning og varmeudvikling.
• Tag det genopladelige batteri ud, når afspilleren
ikke bruges i længere tid.
• Polerne på opladestativet er af forskellig længde.
Det er dog ikke et problem.
Sådan oplades det genopladelige
batteri uden at bruge det medfølgende
opladestativ
OPR-lampe
/CHG
Dæksel
til DC IN 3V
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
1 Udfør trin 1 og 2 i "Ved brug af et
tørbatteri" ( side 13) for at sætte det
eksterne batterihylster på afspilleren.
2 Mens dækslet på det eksterne batterihylster holdes og skydes i retning af ,
skal du tilslutte lysnetadapteren.
3 Tryk på /CHG.
Opladning begynder.
Sådan udtages det genopladelige batteri
Skub til  -enden af det genopladelige
batteri.
12
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Ved brug af et tørbatteri
Du kan øge strømmængden ved at bruge
et tørbatteri, sammen med et genopladeligt
batteri, ved at påsætte det eksterne
batterihylster.
Batteriet i afspilleren og batteriet i det
eksterne batterihylster aflades samtidig.
Når du bruger det genopladelige batteri
og tørbatteriet sammen for at øge strømmængden, skal du bruge et fuldt opladet
genopladeligt batteri og et nyt tørbatteri.
1
Tag dækslet af.
2
Isæt et alkalisk LR6-batteri
(størrelse AA) (medfølger ikke),
så  passer med tegningen i
batterihylstret, og luk låget på
batterihylstret.
Klargøring
Bemærkning om det genopladelige batteris
levetid, og hvornår det skal udskiftes
Hvis batteriet er nyt eller ikke har været brugt
i lang tid, kan det ikke altid oplades helt.
I så fald skal det oplades, indtil OPR-lampen
slukkes, og derefter bruge afspilleren, indtil
batteriet er helt afladet ("Lo Batt" vises på
displayet). Gentag denne procedure flere
gange.
Hvis batterilevetiden stadig er kortere end
ca. halvdelen af en normal opladning efter at
have prøvet denne procedure, skal batteriet
udskiftes med et nyt genopladeligt batteri.
Bemærkning om at bære det genopladelige
batteri
Brug det medfølgende batterietui for at
beskytte mod uventet varme. Hvis det
genopladelige batteri og metalgenstandene
kommer i kontakt med hinanden, kan der
dannes varme eller opstå brand som følge af
kortslutning.
Fortsættes 
13
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
3
Sæt batterihylstret godt fast på
cd-afspilleren, og stram skruen i
retning af LOCK.
Bemærk
Hvis dækslet på det eksterne batterihylster skydes
i retning af  ved afspilning, kan afspilningen
standse.
Kontrollere, om der er
mere strøm på batteriet
Den resterende mængde strøm på batteriet
angives på displayet som vist nedenfor. I takt
med at den sorte indikatorsektion mindskes,
reduceres den resterende strømmængde
yderligere.




 "Lo Batt" *
* Biplyde.
Når batteriet er brugt op, skal det
genopladelige batteri oplades, eller
tørbatteriet skal udskiftes med et nyt.
Bemærkninger
• På displayet vises den omtrentlige resterende
strømmængde. For eksempel angiver en sektion
ikke altid en fjerdedel af batteristrømmen.
• Afhængigt af driftsbetingelserne kan displayet
blive større eller mindre i forhold til den faktiske
resterende strømmængde.
14
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Batterilevetid 1)
Ved brug af et genopladeligt NH-14WMbatteri (opladet i ca. 5 timer 2))
G-PROTECTION
"1"
"2"
18
17
Lyd-cd
40
40
ATRAC-cd 3)
22
22
MP3-cd 4)
Ved brug af det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
30
27
Lyd-cd
60
60
ATRAC-cd 3)
33
33
MP3-cd 4)
Ved brug af et genopladeligt NH-14WMbatteri og det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
48
44
Lyd-cd
100
100
ATRAC-cd 3)
55
55
MP3-cd 4)
1)Målt værdi ifølge JEITA-standarden (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Afspilningstiden vises i omtrentlige timer, når du
bruger afspilleren på en flad og stabil overflade, og
"POWER SAVE" er indstillet på "2" ( side 31).
Denne værdi varierer afhængigt af, hvordan
afspilleren bruges.
2)Opladningstiden varierer afhængigt af, hvordan
det genopladelige batteri bruges.
3)Optaget ved 48 kbps
4)Optaget ved 128 kbps
5)Når du bruger et Sony LR6 (SG) alkalisk tørbatteri
(fremstillet i Japan)
Bemærkninger om genopladelige batterier
og tørbatterier
Når lysnetadapteren
bruges
Du kan bruge afspilleren uden batterier, når
den får strøm fra lysnetadapteren.
til en lysnetstikkontakt
Tilslut lysnetadapteren til
opladestativet.
2
Sæt afspilleren i opladestativet.
Kontroller, at OPR-lampen på afspilleren
begynder at lyse.
Bemærkninger om lysnetadapteren
Klargøring
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Kast ikke batterier ind i ild.
• Bær ikke batterier i en lomme m.m., hvor der også
er mønter eller andre metalgenstande. Batteriet
kan udvikle varme, hvis plus- og minuspolerne
utilsigtet kommer i kontakt med en metalgenstand.
• Bland ikke genopladelige batterier med
tørbatterier.
• Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper sammen.
• Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal
de tages ud af apparatet.
• Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle
aflejringer i batterirummet tørres af og nye
batterier isættes. Skulle du få batteriaflejringer på
huden, skal du vaske dem grundigt af.
1
• Afbryd alle strømkilder, når afspilleren ikke skal
bruges i længere tid.
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Hvis
der ikke fulgte en adapter med cd-afspilleren, skal
du bruge en AC-E30HG-lysnetadapter (fås ikke i
Australien). Hvis du bruger andre lysnetadaptere,
kan dette medføre funktionsfejl.
Stikkets polaritet
• Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
Lysnetadapter
OPR-lampe
Opladestativ
til DC
IN 3V
15
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Afspilning
4
Afspille en cd
1
Tryk på OPEN-kontakten fra begge
sider for at åbne låget på afspilleren.
Tilslut hovedtelefonerne/øretelefonerne til
fjernbetjeningen på forhånd.
til  (hovedtelefoner)
OPEN-kontakt
Hovedtelefoner/
øretelefoner med
fjernbetjeningen
2
Placer cd'en i afspilleren, og luk
låget.
Juster lydstyrken ved at dreje
VOL +/–-knappen på
fjernbetjeningen.
VOL +/– -knap
Om cd-afspilleren
Efter at have anbragt cd'en i skuffen i
trin 2, skal du trykke på  på trykknappen
og indstille lydstyrken ved at skubbe
trykknappen mod VOL +/–.
Skub mod VOL+.
Tryk på .
Skub mod VOL–.
Fjerne cd'en
Udtag cd'en, mens du trykker på
omdrejningstappen midt i afspilleren.
Etiketten skal
vende opad
OPR-lampen lyser skiftevis rød, grøn og
orange.
3
Tryk på  på fjernbetjeningen.
(disk) bevæger sig, og afspilleren
begynder at afspille.
OPR-lampens farve skifter alt efter
hvilket musikkildeformat ( side 5),
der afspilles. Rød: CD-DA format, Grøn:
ATRAC3plus-format og Orange:
MP3-format.

16
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Grundlæggende afspilningshandlinger
Cd-afspiller
(Afspil, stop, søg)
Fjernbetjening
+/
– -knapper
/ -knapper
Betjeningsknap
, /
/CHG-knap
 knap

 knap
For at
Afspilning
Trykknap
Betjening på fjernbetjeningen
(betjeningen på afspilleren er angivet i parentes)
Afspille
Afspille fra det første
spor
Fra stop skal du trykke på , indtil afspilningen begynder. (Fra stop
skal du trykke på  på trykknappen, indtil afspilningen begynder.)
Standse
Holde pause/
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på . (Tryk på  på trykknappen).
Søge
Standse afspilning
Tryk på  (stop). (Tryk på /CHG.)
Finde begyndelsen af
det aktuelle spor 1)
Drej betjeningsknappen en gang mod .
(Tryk en gang på .)
Finde begyndelsen af
foregående spor 1)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på .)
Finde begyndelsen af
det næste spor 1)
Drej betjeningsknappen en gang mod .
(Tryk en gang på .)
Finde begyndelsen af
efterfølgende spor 1)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på .)
Gå hurtigt tilbage 1) 3)
Drej betjeningsknappen mod , og hold den.
(Tryk på og hold .)
Gå hurtigt fremad 1) 3)
Drej betjeningsknappen mod , og hold den.
(Tryk på og hold .)
Springe til efterfølgende grupper 2)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod 
knappen trykket ned i retning af .
(Tryk gentagne gange på
(gruppe) +.)
, mens du holder
Springe til foregående
grupper 2)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod 
knappen trykket ned i retning af .
(Tryk gentagne gange på
(gruppe) –.)
, mens du holder
1)Du kan både foretage betjening ved afspilning og pause.
2)Du kan foretage betjening ved afspilning af andre cd'er end lyd-cd'er.
3)Du kan ikke foretage betjening, når du bruger en MP3-fil, som er optaget på en cd-r/cd-rw i Packet Writeformat.
Fortsættes 
17
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Fastlåse knapperne
(HOLD)
Du kan forhindre, at der ved et uheld bliver
trykket på en knap, ved at låse knapperne.
OPR-lampen blinker, hvis du trykker på en
knap, når HOLD-funktionen på afspilleren er
aktiveret.
1
Skyd HOLD-kontakten på
fjernbetjeningen eller på afspilleren
(på bagsiden) i pilens retning.
Du kan bruge HOLD-funktionen til
fjernbetjeningen og afspilleren særskilt.
Selvom HOLD-funktionen på afspilleren
eksempelvis er aktiveret, kan du betjene
afspilleren ved at bruge fjernbetjeningen,
med mindre du også indstiller HOLDfunktionen på fjernbetjeningen til ON.
HOLD
Søgning efter
foretrukne spor/filer
Tryk for at bekræfte
Trykknap
Skub
for at vælge
+
–
SEARCH
Søgning ved at gennemse
grupper (Filvisning)
På en cd som f.eks. en ATRAC-cd eller en
MP3-cd med flere optagede filer kan du
søge efter en fil ved at kontrollere navne på
grupper (undtagen på en lyd-cd) eller filer
omkring den fil, der afspilles. Søgefunktionen
filvisning gælder kun for cd-afspilleren.
1
Låse knapperne op
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af
pilen.
Tryk gentagne gange på SEARCH
på cd-afspilleren.
Navnet på grupperne og filerne omkring
den aktuelle fil vises på displayet.
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Bemærk
Selv om HOLD-funktionen er aktiveret, bliver
"HOLD" ikke vist på fjernbetjeningens display.
Yo
 Gruppenavne
 Filnavne
2
Tryk på
+ eller
en gruppe.
3
Skub trykknappen mod / for at
vælge en fil.
4
Tryk på  på trykknappen.
Den valgte fil afspilles.
– for at vælge
Sådan annulleres søgning
Tryk på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren).
18
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Søgning ved at gennemse
en liste med grupper/filer
(Listevisning)
Du kan søge efter et spor/en fil ved at
kontrollere formattypen for musikkilden og
navnene på grupper og filer. Søgefunktionen
listevisning gælder for både fjernbetjeningen
og cd-afspilleren.
1
Hvis du afspiller en cd, hvor der er
optaget blandede lyddata:
Skærmbilledet til valg af formattype,
f.eks. "ATRAC" og "MP3" vises først.
Tryk på  på trykknappen.
2
Skub trykknappen mod / for at
vælge en gruppe, og tryk på .
3
Skub trykknappen mod / for at
vælge en fil.
4
Tryk på  på trykknappen.
Afspilning af den valgte fil begynder.
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe, og tryk derefter
på .
Afspilning af den valgte fil begynder.
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
På fjernbetjeningen skal du dreje betjeningsknappen mod , eller dreje betjeningsknappen mod  , mens du holder knappen
trykket ned i retning af .
(På cd-afspilleren skal du trykke på  eller
–.)
Afspilning
Tryk gentagne gange på SEARCH
på cd-afspilleren.
3
Sådan annulleres søgning
Tryk på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren).
Fortsættes 
På fjernbetjeningen
1
Tryk på SEARCH.
2
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe, og tryk derefter
på .
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
el.lign. ved at søge gennem alle mapper,
skal du dreje betjeningsknappen mod 
eller .
19
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Kontrollere cd-data på
displayet
Du kan kontrollere cd-data på displayet på
både afspilleren og fjernbetjeningen.
Afhængigt af, hvilket land du købte cdafspilleren i, er standardsproget måske
ikke "ENGLISH". Skift om nødvendigt
LANGUAGE-indstilling ( side 30).
Når du afspiller en MP3-cd med filer med et
ID3-tag, vises ID3-tag-data. (Når der ikke
er nogen ID3-tag-data, vises filnavn eller
gruppenavn.) ( side 5)
Bemærkninger
• Tegnene A-Z, a-z, 0-9, og _ kan vises på denne
afspiller.
• Inden afspilningen af en fil læser afspilleren alle
data om filer og grupper (eller mapper) på cd'en.
"Reading" vises. Denne aflæsning kan tage noget
tid afhængigt af cd'ens indhold.
• Hvis filen ikke tilhører en gruppe, vises "MP3
ROOT" på displayet.
Sådan kontrolleres dataene på
fjernbetjeningsdisplayet
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap
Drej funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen for at vælge DSPL/MENU, og
tryk gentagne gange på funktionsknappen.
Lyd-cd
 Spornummer, forløbet afspilningstid
(Spornavn, kunstnernavn)1)

Samlet antal filer på cd'en, samlet
resterende tid for cd'en (Albumnavn)1)

Animationsskærm
ATRAC-cd/MP3-cd
 Filnummer, filnavn, kunstnernavn,
forløbet afspilningstid

Filnummer, albumnavn,
CODEC-data 2),
resterende tid for den aktuelle fil

Animationsskærm
20
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Sådan kontrolleres oplysningerne på
cd-afspillerens display
Tryk gentagne gange på DSPL/MENU på
afspilleren.
Lyd-cd
 Spornummer, forløbet afspilningstid
(Albumnavn, kunstnernavn, spornavn)1)

CODEC-data 2), samlet antal filer,
samlet antal grupper, filnummer,
resterende tid ved den aktuelle fil
Afspilning

Samlet antal spor på cd'en, samlet
afspilningstid
cd-tidspunkt, resterede antal spor 3),
resterende tid på cd'en 3)
ATRAC-cd/MP3-cd
 Gruppenavn 4), kunstnernavn 4), filnavn,
filnummer, forløbet afspilningstid

Filvisningsskærm

Filvisningsskærm
1)Når du afspiller en lyd-cd med tekstdata,
f.eks. cd-tekst, vises data i parentes.
2)Bithastighed og samplingsfrekvenser vises. Mens
en MP3-fil lavet med VBR (variabel bithastighed)
afspilles, vises "VBR" på displayet i stedet for en
bithastighed. I nogle tilfælde vises "VBR" halvvejs
gennem afspilning, ikke fra begyndelsen.
3)Disse oplysninger vises kun ved normal afspilning.
4)Ved afspilning vises "kunstnernavn" ikke, hvis
disken ikke har ID3-tag-oplysninger. Hvis listen
med gruppe-/filnavne vises på displayet, vises
"kunstnernavn" og "gruppenavn" ikke.
21
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
(PLAY MODE)
3 Efter at have trykket på , skal du
dreje trykknappen mod / for at vælge
afspilningsindstillingen.
Standardindstillingen er "ALL" (normal
afspilning).
Du kan bruge forskellige afspilningsindstilling
er, som f.eks. at vælge sange, som du vil lytte
til, og afspilning af sange i en foretrukken
rækkefølge.
For nærmere oplysninger om afspilningsindsti
llinger, se  side 23.
Du kan også afspille sange gentagne gange ud
fra de afspilningsindstillinger, som du vælger
(gentaget afspilning,  side 26).
4 Tryk på  på trykknappen.
5 Når "REPEAT" vises, skal du vælge
"ON" eller "OFF" og trykke  på
trykknappen.
Ændre afspilningsindstillinger
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap
1
Ved afspilning skal du dreje
funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ og trykke på funktionsknappen gentagne gange for at
vælge en afspilningsindstilling.
Den valgte afspilningsindstilling lyser
eller blinker.
Hvis afspilningsindstillingen blinker, skal
du trykke på .
Om cd-afspilleren
1 Tryk på DSPL/MENU, indtil
menuskærmen vises.
: PLAYMODE
: SOUND
: OPTION
2 Drej trykknappen mod / for at vælge
" PLAY MODE".
22
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
På fjernbetjeningen skal du dreje funktionsdrejeknappen for at vælge P MODE/ og
trykke gentagne gange på funktionsknappen,
indtil afspilningsindstillingen forsvinder.
(På cd-afspilleren skal du vælge "ALL" i
PLAY MODE-menuen.)
Afspilningsindstillinger
Display på fjernbetjeningen/
på cd-afspilleren
Intet display/ALL
/GROUP
Forklaring
Alle spor på cd’en afspilles i en sporrækkefølge.
For ATRAC-/MP3-cd’en er en afspilningsrækkefølge forskellig,
afhængigt af indstillingen for "PLAY ORDER" i OPTIONmenuen.
Alle filer i den valgte gruppe eller alle grupper afspilles
(kun ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 24).
Det aktuelle spor afspilles en gang.
SHUF/SHUFFLE
SHUF/GROUP SHUFFLE
/BOOKMARK
/PLAYLIST
a00/AUTO RANKING
a00 SHUF/RANKING SHUF
PGM/PROGRAM
INTRO
Alle spor på cd’en afspilles en gang i tilfældig rækkefølge.
Alle filer i den valgte gruppe afspilles en gang i vilkårlig
rækkefølge (kun ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 24).
Spor, hvor der er tilføjet bogmærker, afspilles. Afspilning af spor
med bogmærker begynder i rækkefølge efter spornummer, ikke i
den rækkefølge, bogmærkerne blev tilføjet ( side 24).
Spor i den valgte m3u-afspilningsliste* afspilles (kun MP3-cd)
( side 25).
De spor på cd’en, som du hyppigst har afspillet, afspilles fra
nr. 10 til nr. 1.
Op til 32 spor, som afspilleren automatisk har registreret som de
hyppigst afspillede, afspilles i tilfældig rækkefølge.
Afspilning
1
(PLAY MODE)
Op til 64 spor afspilles i din foretrukne rækkefølge ( side 25).
De første ca. 10 sekunder af alle spor, der følger efter det aktuelle
spor, afspilles en gang. Hvis du drejer funktionsdrejeknappen
for at vælge P MODE/ , og trykker på funktionsknappen ved
INTRO-afspilning, kan du lytte til det aktuelle spor til slutningen.
* En m3u-afspilningsliste er en fil med en indkodet MP3-fil-afspilningsrækkefølge. Hvis du vil bruge afspilning
slistefunktionen, skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw vha. indkodningssoftware, som understøtter m3uformatet.
Du kan afspille de 8 øverste lister (sorteret efter filnavn) på skærmen på cd-afspilleren.
Fortsættes 
23
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Afspilning af grupper
1
2
3
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 22) skal du trykke på "
eller " SHUF."
Hvis du tilføje et bogmærke til to
eller flere spor, skal du gentage
trin 1.
Du kan tilføje bogmærker for op til
10 cd'er for lyd-cd'er (op til 99 spor på hver
cd) og op til 5 cd'er for ATRAC-cd'er/MP3cd'er (op til 999 spor for hver cd).
3
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
(side 22) skal du vælge
(BOOKMARK).
4
Tryk på .
"
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe.
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
el.lign. ved at søge gennem alle mapper,
skal du dreje betjeningsknappen mod 
eller .
Hvis du vælger en gruppe inden for den
samme mappe, skal du dreje VOL +/– kontrolknappen.
Tryk på  i mindst 2 sekunder.
Afspilleren begynder afspilning af alle
filer i den gruppe, du har valgt.
Om cd-afspilleren
1 Udfør trin 1 og 2 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 22). I trin 3 skal du vælge
"GROUP" eller "GROUP SHUFFLE"
og trykke på  trykknappen.
2 Skub trykknappen mod / for at vælge
en gruppe.
3 Tryk på  på trykknappen i mindst
2 sekunder.
4 Når "REPEAT" vises, skal du vælge
"ON" eller "OFF" og trykke på  på
trykknappen.
Bemærk
Hvis gruppen ikke har nogen spor, står der "Invalid"
på displayet.
Afspilning af foretrukne
spor (Bogmærkeafspilning)
1
2
Ved afspilning af det spor, hvor
du vil tilføje et bogmærke, skal
du trykke på og holde  på
fjernbetjeningen, indtil blinker
langsomt.
24
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Om cd-afspilleren
1 Ved afspilning af det spor, som du vil
tilføje et bogmærke, skal du trykke på
 på trykknappen, indtil
blinker
langsomt.
2 Hvis du tilføje et bogmærke til to eller
flere spor, skal du gentage trin 1.
3 Tryk på DSPL/MENU, indtil
menuskærmen vises.
4 Skub trykknappen mod / for at vælge "
PLAY MODE", og tryk på .
5 Skub trykknappen mod / for at vælge
"BOOKMARK", og tryk derefter på .
Sådan fjernes bogmærker
Ved afspilning af et spor med et bogmærke
skal du trykke på og holde  på
fjernbetjeningen, indtil forsvinder.
(På fjernbetjeningen skal du trykke på holde
 på trykknappen.)
Bemærkninger
• Hvis du forsøger at tilføje bogmærker til spor på
den elvte cd (på den sjette cd ved afspilning af
ATRAC-cd'er/MP3-cd'er), slettes bogmærkerne for
den cd, du afspillede først.
• Alle bogmærker gemt i hukommelsen bliver
slettet, hvis du fjerner alle strømkilder, eller hvis
du fortsat bruger afspilleren med det genopladelige
batteri, mens "Lo Batt" vises, uden at oplade
batteriet.
Afspilning af foretrukne
afspilningslister (afspilning
Gentag trin 2 for at vælge spor i din
foretrukne rækkefølge.
Du kan vælge op til 64 spor.
Når du afslutter indtastning af spor nr. 64,
vises det først valgte spor (lyd-cd)/filnavn
(ATRAC-cd/MP3-cd) på displayet.
Hvis du vælger 65 spor eller flere, slettes
de først valgte spor et efter et.
4
Tryk på  på fjernbetjeningen.
Afspilning starter i den valgte rækkefølge.
af m3u-afspilningsliste)
1
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 22) skal du vælge
(afspilningsliste).
2
Drej betjeningsknappen på
fjernbetjeningen mod  eller
 for at vælge en ønsket
afspilningsliste.
3
Tryk på .
Om cd-afspilleren
1 I trin 3 i "Ændre afspilningsindstillinger
(PLAY MODE)" på cd-afspilleren
( side 22) skal du vælge "PLAYLIST."
2 Skub trykknappen mod / for at vælge
afspilningsliste.
3 Tryk på  på trykknappen.
Afspille spor i din
foretrukne rækkefølge
(PGM-afspilning)
1
Mens afspilleren er standset, skal
du dreje funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og trykke gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
"PGM" (program) blinker.
Afspilningsrækkefølge Spornavn eller filnavn
2
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge et spor, og tryk derefter på og
hold , indtil displayet skifter.
Ved afspilning af en ATRAC-cd/MP3cd: Du kan også vælge en fil i en anden
gruppe ved at dreje betjeningsknappen
mod  eller  , mens du holder
knappen trykket ned i retning af .
Om cd-afspilleren
1 Vælg "PROGRAM" i trin 3 i afspillerbetjeningen for "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)" ( side 22),
og tryk derefter på  på trykknappen.
2 Drej trykknappen mod / for at vælge
dine spor, og tryk på og hold , indtil
displayet skifter.
3 Når du har valgt din foretrukne
rækkefølge, skal du trykke på  på
trykknappen.
Afspilning
3
Kontrollere programmet
1 Mens afspilleren er standset, skal
du dreje funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og trykke gentagne gange
på funktionsknappen, indtil "PGM"
blinker. Tryk og hold derefter på  på
fjernbetjeningen, indtil displayet skifter.
2 Hver gang du trykker på og holder 
på fjernbetjeningen, (på afspilleren: hver
gang du drejer trykknappen mod /),
vises sporene i afspilningsrækkefølge.
Sådan annulleres PGM-afspilning
Tryk på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren).
Fortsættes 
25
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Gentaget afspilning af
spor (Gentaget afspilning)
Ændre lydkvalitet
1
Se  side 28, for nærmere oplysninger om
indstilling af SOUND-punkter.
2
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og tryk gentagne gange
på funktionsknappen for at vælge
den afspilningsindstilling, du vil
gentage ( side 23).
Tryk og hold derefter på funktions(gentag) vises.
knappen, indtil
De valgte afspilningsindstillinger
gentages.
Valg af lydkvaliteten
Du kan vælge "EQUALIZER"-indstilling
og/eller "CLEARBASS"-indstilling. Hvis du
vælger begge på samme tid, kan du nyde en
kraftigere baslyd i den ønskede lydkvalitet.
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
SOUND.
Om cd-afspilleren
Vælg "ON" i trin 5 i afspillerbetjeningen ved
"Ændre afspilningsindstillinger
(PLAY MODE)" ( side 22).
2
Tryk gentagne gange på funktionsknappen, indtil "EQUALIZER" eller
"CLEARBASS" vises.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Drej funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen for at vælge P MODE/ , og
tryk og hold derefter på funktionsknappen,
indtil
forsvinder. (På cd-afspilleren skal
du vælge "OFF".)
3
Tryk på .
4
Drej betjeningsknappen mod 
eller  for at vælge den ønskede
lydkvalitet.
5
Tryk på .
Om cd-afspilleren
1 Tryk på DSPL/MENU, indtil
menuskærmen vises.
2 Drej trykknappen mod / for at vælge
" SOUND".
3 Efter at have trykket på , skal du
skubbe trykknappen mod / for at vælge
det punkt, du vil opsætte, og trykke på
.
4 Skub trykknappen mod / for at vælge
en indstilling, og tryk på .
26
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Tilpasse lydkvalitet
Du kan individuelt indstille lydkvaliteten
for hvert frekvensinterval ved at kontrollere
kurveformen på displayet.
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
SOUND, og tryk derefter gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
"EQUALIZER" vises, og tryk på .
Drej betjeningsknappen gentagne
gange mod  eller  for at
vælge "CUSTOM", og tryk på .
3
Drej og hold betjeningsknappen
mod  eller  i mindst
2 sekunder, indtil det frekvensområde, du vil opsætte, vises.
"Low" vises først.
Der er 3 frekvensområder: "Low"
(lavtonelyd), "Mid" (mellemtonelyd) og
"Hi" (højtonelyd).
4
Drej betjeningsknappen gentagne
gange mod  eller  for at
vælge bølgens form.
For hvert frekvensområde er der 3 former
gemt i hukommelsen.
Frekvensområde
5
Drej VOL +/– -kontrolknappen
gentagne gange for at vælge
lydstyrken.
Lydstyrken kan indstilles i 7 niveauer.
Gentag trin 3 til 5 for at foretage
justering for de resterende
2 frekvensområder.
7
Tryk på .
Om cd-afspilleren
1 Vælg "EQUALIZER" i trin 3 og
"CUSTOM" i trin 4 i afspillerbetjening
ved "Valg af lydkvaliteten" ( side 26).
2 Tryk på  eller  i mindst
2 sekunder for at vælge frekvensområdet.
3 Tryk gentagne gange på  eller 
for at vælge kurveform.
4 Skub trykknappen mod / for at vælge
lydstyrke.
5 Gentag trin 2 til 4 for at foretage justering
for de resterende 2 frekvensområder, og
tryk derefter på  på trykknappen.
Afspilning
2
6
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Tryk på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren).
Sådan annulleres justeringsbetjeningen
Tryk på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren) i mindst 2 sekunder.
Bemærkninger
• Hvis lyden forvrænges som følge af dine
lydindstillinger, når du skruer op for lydstyrken,
skal du skrue ned for lydstyrken.
• Hvis du kan mærke en forskel i lydstyrken
mellem "CUSTOM"-lydindstillingen og andre
indstillinger, skal du indstille lydstyrken efter eget
ønske.
Fortsættes 
Lydstyrke
27
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
SOUND-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på  på fjernbetjeningen (/CHG
på cd-afspilleren). For at annullere indstillingsbetjeningen skal du trykke på  på fjernbetjeningen
(/CHG på cd-afspilleren) i mindst 2 sekunder.
Punkt
EQUALIZER
(Equalizer-indstilling)
CLEARBASS
(Baslyd-indstilling)
Indstillinger (: Standardindstilling)
Normal lydkvalitet
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Til vokal, fremhæver lyden i det midterste interval
Livlige lyde, fremhæver lyden i det høje og lave interval
Kraftfulde lyde, fremhæver yderligere lydene i det høje og
lave interval sammenlignet med ACTIVE-lyd
CUSTOM
Brugerdefineret lyd (se  side 27 for nærmere oplysninger)
Normal lydkvalitet.
 OFF
BASS 11)
BASS 21)
BASS 31)
Fremhæver baslyd.
Fremhæver baslyd mere end BASS 1.
Fremhæver baslyd mere end BASS 2.
1)"1," "2" eller "3" vises på displayet på cd-afspilleren.
Bemærk
Hvis du ændrer indstillingen af EQUALIZER-punktet, efter du har indstillet CLEARBASS-punktet, får
indstillingen af EQUALIZER-punktet forrang.
Hvis du indstiller både EQUALIZER-punktet og CLEARBASS-punktet, skal du indstille EQUALIZER-punktet
først.
28
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Ændring af valgfrie
indstillinger
For nærmere oplysninger om indstilling af
OPTION-punkter, se  side 30.
Indstilling af forskellige
funktioner
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
DSPL/MENU, og tryk og hold
derefter på funktionsknappen.
2
Drej betjeningsknappen mod 
eller  for at vælge det punkt, du
vil opsætte, og tryk derefter på .
3
Drej betjeningsknappen mod 
eller  for at vælge en indstilling,
og tryk derefter på .
Når du indstiller "LANGUAGE" eller
"PLAY ORDER", skal du gentage trin 3.
Afspilning
Du kan indstille forskellige funktioner, såsom
sproget i menuen og afspilningsrækkefølgen
for grupper/filer.
Om cd-afspilleren
1 Tryk på DSPL/MENU, indtil
menuskærmen vises.
2 Drej trykknappen mod / for at vælge
" OPTION".
3 Efter at have trykket på , skal du
skubbe trykknappen mod / for at vælge
det punkt, du vil opsætte, og trykke på
.
4 Skub trykknappen mod / for at vælge
en indstilling, og tryk på .
Fortsættes 
29
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
OPTION-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på  på fjernbetjeningen (/CHG på
cd-afspilleren). For at annullere indstillingsbetjeningen skal du trykke på  på fjernbetjeningen
(/CHG på cd-afspilleren) i mindst 2 sekunder.
Punkter
LANGUAGE
(sprog i menuen,
etc.)
G-PROTECTION 3) 6)
(for at undgå, at
lyden springer)
AVLS 4)
(begrænse
lydstyrken)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Vælg sproget til menuteksterne, advarsler
MENU 1)
 ENGLISH
etc.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANSK*
KOREANSK*
PORTUGUESE
RUSSIAN
FORENKLET
KINESISK*
SPANISH
TRADITIONELT * Kun D-NE920LS
KINESISK*
Vælg sproget til CD-TEXT, ID3-tag, etc.
TEXT 2) 6)
 AUTO
Hvis du vælger "AUTO", kan du læse
ENGLISH
teksten på følgende sprog.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANSK*
KOREANSK*
PORTUGUESE
RUSSIAN
FORENKLET
KINESISK*
SPANISH
TRADITIONELT * Kun D-NE920LS
KINESISK*
Beskyttelse mod spring i lyden er indbygget i cd-lyden af høj
1
kvalitet.
2
Der er indarbejdet ekstra beskyttelse mod spring i lyden.
Lydstyrken ændres, uden at der lægges en grænse på
 OFF
lydstyrken.
ON
Der lægges en grænse på den maksimale lydstyrke for at
beskytte din hørelse.
30
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Punkter
TIMER
(timer slået fra)
AUDIO OUT 6)
(ekstern lydudgang)
BEEP
(betjeningslyd)
SEAMLESS 5) 6)
(afspille spor
kontinuerligt)
POWER SAVE
(LCD-baggrundsbelysning på
fjernbetjeningen/
afspilleren og
OPR-lampen på
afspilleren) 6)
PLAY ORDER
(afspilningsrækkefølge) 6)
DIRECTION
(vende tegnene på
displayet om)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Timeren virker ikke.
 OFF
ON
1-99 min
REVERSE
Tegnene på displayet vender i omvendt retning, så du kan læse
dem fra den modsatte side. Når du indstiller CUSTOM-punkterne
i EQUALIZER-indstillingerne eller udfører Filvisningssøgning,
virker VOL +/– på fjernbetjeningen omvendt.
 vises på afspilleren. Du kan kontrollere
den resterende afspilningstid ved at vælge
denne indstilling ved afspilning.
Drej gentagne gane VOL +/–-knappen på
fjernbetjeningen for at øge eller mindske
perioden med 5 minutter, eller hold VOL
+/– -knappen drejet for at øge eller mindske
med 1 minut. Standardindstillingen er
"10 min".
 HEADPHONE Vælg denne, når du tilslutter de medfølgende hovedtelefoner
eller øretelefoner.
LINE OUT
Vælg dette, hvis du tilslutter andre enheder, f.eks. aktive
højttalere med en lydledning ( side 33).
Der lyder en biplyd, når du betjener afspilleren.
 ON
OFF
Biplyden er slået fra.
Cd’en afspilles som optaget på disken, herunder mellemrum
 OFF
mellem spor.
ON
Cd’en afspilles uden mellemrum mellem spor.
Displayet lyser på både fjernbetjeningen og cd-afspilleren i ca.
 OFF
10 sekunder, og slukkes derefter. OPR-lampen på afspilleren
forbliver tændt.
1
Displayet lyser ikke på hverken fjernbetjeningen eller
cd-afspilleren.
2
Displayet lyser ikke på hverken fjernbetjeningen eller
cd-afspilleren. Endvidere er SOUND-indstillingerne ikke i kraft.
TRACK
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
 NORMAL
optagelse.
ID3tagTNO
Afspil i rækkefølge efter ID3-tag-nummer.
FILE NAME
Afspil i alfabetisk rækkefølge efter
filnavnene.
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
GROUP
 OFF
optagelse.
ON
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
gruppenavne.
Tegnene på displayet vender i normal retning.
 NORMAL
Fortsættes 
Punkter
CD-EXTRA 6) 7)
(afspil efter
diskformat)
ANIMATION
(vælge
animationsskærm)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Indstil på "OFF", så længe du kan afspille cd’en normalt.
 OFF
ON
 OFF
ON
Hvis du ikke kan afspille din CD-Extra, skal du indstille den på
"ON". Du kan afspille den.
Den almindelige afspilningsskærm vises, når der ikke afspilles.
Animationsskærm vises, når der ikke afspilles.
1)Kun for D-NE920:
Selvom du vælger "S. CHINESE" eller "T. CHINESE" på menuskærmen på cd-afspilleren, vises menutekst på
engelsk på fjernbetjeningen.
2)Kun for D-NE920:
Selvom du vælger "S. CHINESE" eller "T. CHINESE" på menuskærmen på cd-afspilleren, vises "----" på
fjernbetjeningen.
3)Afhængigt af den model, du har købt, vises "G-PRO" på fjernbetjeningen.
4)AVLS er en forkortelse for Automatic Volume Limiter System.
5)Denne funktion virker kun for ATRAC-cd'er.
6)Du kan kun indstille dette, når afspilleren er standset.
7)Denne funktion virker kun for lyd-cd'er og CD-Extra-cd'er.
Bemærkninger
• Selvom "G-PROTECTION" er indstillet på "2", kan lyden hoppe:
– hvis cd-afspilleren udsættes for kraftigere vedvarende rystelser end forventet,
– hvis der afspilles en snavset eller en ridset cd, eller
– for cd-r'er/cd-rw'er, hvis en disk af lav kvalitet afspilles, eller der er problemer i forbindelse med den
oprindelige optageenhed eller applikationssoftwaren.
• Selvom "SEAMLESS" er indstillet på "ON", afspilles sporene ikke altid uafbrudt, afhængigt af hvordan
kildemusikken blev optaget.
32
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Tilslutning af andre
enheder
Indstilling
HEADPHONE
LINE OUT
Når du tilslutter en anden enhed, skal
du indstille denne på "LINE OUT." Når
indstillingen er "LINE OUT", kan lydstyrken
hverken justeres med afspilleren eller
fjernbetjeningen, og lydfunktionen er ikke
aktiveret.
* Når du tilslutter en anden enhed med den optiske
digitale tilslutningsledning, er det ikke nødvendigt
at foretage disse indstillinger. Indstillingen ændres
automatisk.
Bemærkninger
til  (hovedtelefoner)/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optisk digital
tilslutningsledning
(medfølger
ikke)
Afspilning
Du kan lytte til cd'er via et stereoanlæg
og optage cd'er på en MiniDisc eller et
kassettebånd. Se betjeningsvejledningen til
det udstyr, du vil tilslutte.
Sørg for at slukke alle enheder, før
du foretager tilslutninger og ændrer
indstillingerne, som forklares nedenfor.
Tilsluttet enhed*
Hovedtelefoner
Enhed tilsluttet med
tilslutningsledningen
Tilslutningsledning
(ministik,
medfølger ikke)
Venstre (hvid)
Højre (rød)
MiniDisc-optager,
AV-forstærker, aktiv
højttaler, kassetteoptager el.lign.
"LINE OUT" eller "HEADPHONE" blinker i
ca. 5 sekunder på afspillerens display, når der
tilsluttes en tilslutningsledning.
Du skal ændre indstillingen for "AUDIO
OUT" i OPTION-menuen, så lyden udsendes
til den tilsluttede enhed. ""AUDIO OUT"indstillingerne vises nedenfor. Hvis du vil
foretage disse indstillinger, se  side 29, 31.
• Inden du afspiller en cd, skal du skrue ned for
lyden på den tilsluttede enhed for at undgå at
beskadige de tilsluttede højttalere.
• Brug lysnetadapteren ved optagelse. Hvis du
bruger det genopladelige batteri eller et tørbatteri
som strømkilde, kan batteriet blive fuldstændig
afladet midt i en optagelse.
• Denne cd-afspiller bruger Serial Copy
Management System, som kun gør det muligt at
lave en 1. digital kopi.
• Ved afspilning af en ATRAC-cd/MP3-cd udsendes
optiske digitale signaler ikke fra /LINE OUT
(OPTICAL) -stikket. Ved optagelse eller afspilning
af en ATRAC-cd/MP3-cd med en tilsluttet enhed,
må der kun bruges en analog tilslutningsledning.
• Ved brug af en optisk digital tilslutningsledning
skal du sørge for, at cd-afspilleren er indstillet på
pause, inden du begynder at optage en cd på en
MiniDisc, DAT el.lign.
• Hvis du vil optage cd-lyd i høj kvalitet, skal du
indstille "G-PROTECTION" på "1" i OPTIONmenuen.
33
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Skulle du stadig have problemer, når du har kontrolleret disse symptomer, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Symptom
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
Årsag og/eller afhjælpning
 Det genopladelige batteri sidder ikke i batterirummet. Isæt det
genopladelige batteri ( side 11).
 Polerne på opladestativet er beskidte. Tør dem af med en blød,
tør klud ( side 38).
 Cd’en afspiller. Sluk den ( side 17).
 Cd-afspilleren er ikke placeret korrekt på opladestativet. Sæt
afspilleren godt fast på stativet, og sørg for at OPR-lampen
lyser ( side 11).
Sound
Symptom
Lydstyrken øges ikke, selvom du
gentagne gange drejer VOL +/– i
+ retningen (selvom du gentagne
gange skubber trykknappen på
cd-afspilleren mod ).
Ingen lyd, eller der høres støj.
Årsag og/eller afhjælpning
Lydstyrken kan ikke indstilles.
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT". Juster lydstyrken
vha. lydstyrkeknappen på den tilsluttede enhed, eller indstil
"AUDIO OUT" på "HEADPHONE" ( side 31).
Luk
batterirummets låg godt til ( side 11).

Der høres en raslende lyd fra
cd’en.
 "AVLS" er indstillet på "ON". Indstil den på "OFF"
( side 30).
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT". Indstil den på
"HEADPHONE" ( side 31).
 Slut hovedtelefon/øretelefonstikkene godt til.
 Stikkene er beskidte. Rens jævnligt hovedtelefon/
øretelefonstikkene med en tør, blød klud.
Lyden forvrænges eller larmer, når
afspilleren bruges sammen med et
tilsluttet stereoanlæg.
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT". Juster lydstyrken
vha. lydstyrkeknappen på den tilsluttede enhed ( side 31).
 "AUDIO OUT" er indstillet på "HEADPHONE". Juster
lydstyrken på afspilleren ( side 31).
EQUALIZER-punkter kan ikke
indstilles.
 "POWER SAVE" er indstillet på "2" ( side 31).
34
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Betjening/Afspilning
Symptom
Afspilningstiden er for kort. Cd’en
spiller ikke.
Årsag og/eller afhjælpning
Visse spor kan ikke afspilles.
 Du forsøgte at afspille filer, der er gemt i et format, som ikke er
kompatibelt med denne afspiller ( side 5).
 Vælg en anden indstilling for "CD-EXTRA" i OPTIONmenuen. Du kan afspille cd’en ( side 32).
"Lo Batt" vises på displayet, og
cd’en afspilles ikke.
 Det genopladelige batteri er brugt helt op. Oplad batteriet
( side 11).
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk
batteri ( side 13).
"Hi DC in" vises på displayet.
 Der bruges en lysnetadapter med en højere ydelse end den
medfølgende eller anbefalede. Brug kun den medfølgende
lysnetadapter eller bilbatteriledningen anbefalet i "Ekstra
tilbehør" ( side 39).
Cd’en afspiller ikke, eller "Ingen
disk" vises på displayet, når en cd
er anbragt i afspilleren.
 Cd’en er snavset eller defekt. Rens den eller udskift den.
 Kontroller, at cd’en er isat med etiketsiden opad ( side 16).
 Der er kondensvand i cd-afspilleren. Lad den stå i nogle timer,
indtil fugten fordamper.
 Luk batterirummets låg godt til ( side 11).
 Sørg for, at batteriet er isat korrekt ( side 11, 13).
 Slut lysnetadapteren godt fast til en lysnetstikkontakt
( side 15).
 Tryk på  på fjernbetjeningen (på afspilleren skal du trykke
på  på trykknappen), når et sekund eller mere er gået, siden
lysnetadapteren blev tilsluttet.
 Cd-r’en/cd-rw’en i afspilleren er tom.
 Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens kvalitet, optageudstyret
eller applikationssoftwaren.
OPR-lampen blinker på afspilleren,
når du trykker på en knap, og
cd’en afspilles ikke.
 Knapperne er låst. Skyd HOLD-kontakten tilbage ( side 18).
 Kontroller, at du bruger et alkalibatteri og ikke et
manganbatteri.
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk
batteri ( side 13).
 Oplad og aflad det genopladelige batteri adskillige gange
( side 11).
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
35
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Symptom
Afspilningen begynder fra det
sted, hvor du afbrød afspilningen
(genoptagelsesfunktion).
Årsag og/eller afhjælpning
Ved afspilning af en ATRAC-cd
eller en MP3-cd drejer cd’en ikke
rundt, men du kan høre lyden
normalt.
 Denne afspiller er designet til at standse rotationen af en
ATRAC-cd eller MP3-cd ved afspilning for at nedsætte
strømforbruget. Det er ikke en funktionsfejl.
"No File" vises på displayet, når du
trykker på  på fjernbetjeningen
(på afspilleren efter at have trykket
på  på trykknappen), eller når
låget på afspilleren er lukket.
 Der er ingen ATRAC3plus-/MP3-filer på cd-r’en/cd-rw’en.
 Der bruges en cd-r/cd-rw, hvis data er blevet slettet.
 Cd’en er snavset.
Displayet bliver vanskeligt at
læse eller viser indikationerne
langsommere.
 Du bruger cd-afspilleren ved høje temperaturer (over 40 °C)
eller ved lave temperaturer (under 0 °C). Ved rumtemperatur
begynder displayet igen at fungere normalt.
blinker hurtigt på fjernbetjeningens display, og du kan
ikke finde begyndelsen af sporet
eller et bestemt punkt på sporet.
 Cd-afspilleren er gået ind i klargøringsfasen til bogmærkeafspilning. Skift PLAY MODE-indstilling til "ALL"
( side 23).
Selvom du ikke har valgt
"BOOKMARK," blinker
(bogmærke).
 Hvis du har valgt en anden afspilningsindstilling end
(Bogmærke).
"BOOKMARK", blinker
Afspilning standser pludseligt.
 Off-timeren er blevet indstillet. Indstil "TIMER"-indstillingen
på "OFF" ( side 31).
 Det genopladelige batteri eller tørbatteriet er brugt helt op.
Oplad det genopladelige batteri ( side 11) eller udskift
tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk batteri
( side 13).
Det er ikke muligt at betjene
afspilleren, og der vises en
streng med 8 tal eller bogstaver
på displayet på cd-afspilleren og
fjernbetjeningen.
 Dette fænomen kan opstå afhængigt af den anvendte cd.
Udtag alle strømkilder, og isæt derefter batteriet, eller tilslut
lysnetadapteren. Prøv at betjene afspilleren igen. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke løses.
 Genoptagelsesfunktionen er slået til. For at begynde
afspilningen fra det første spor skal du trykke på  på
fjernbetjeningen, mens afspilleren er standset (på afspilleren
skal du trykke på  på trykknappen), indtil afspilningen af
det første spor begynder, eller åbne afspillerens låg
( side 17). Du kan også fjerne alle strømkilder og derefter
isætte batteriet eller tilslutte lysnetadapteren igen.
36
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Andet
Symptom
Ved optagelse med en optisk
digital forbindelse, kan
spornummeret ikke optages
korrekt.
Årsag og/eller afhjælpning
Når du lukker cd-afspillerens låg,
begynder cd’en at rotere.
 Afspilleren læser oplysningerne på cd’en, ingen funktionsfejl.
Du kan ikke betjene cd-afspilleren
korrekt vha. fjernbetjeningen.
 Knapperne på afspilleren forbliver utilsigtet trykket ned.
 Fjernbetjeningen er ikke korrekt tilsluttet.
 Optag spornummeret igen med en MiniDisc-optager,
DAT-optager el.lign.
 Se betjeningsvejledningen til optage-enheden. Juster lydstyrken
på afspilleren.
Yderligere oplysninger
37
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Vedligeholdelse
Specifikationer
Rengøre indkapslingen
Brug en blød klud, som er let fugtet med vand
eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
alkohol, renset benzin eller fortynder.
System
Sådan rengøres polerne
Hvis polerne på opladestativet bliver beskidte,
kan batteriet ikke oplades korrekt. Rengør
jævnligt polerne med en vatpind eller en tør
klud som afbildet nedenfor.
Poler
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: λ = 770 - 800 nm
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand
på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pick-up blok med en 7 mm åbning.)
DA-konvertering
1-bit quartz time-axis-konvertering
Frekvensreaktion
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (målt af JEITA)
Output (ved 3 V inputniveau)
Linje-udgang (stereoministik)
Udgangsniveau 0,7 V rms ved 47 kΩ
Anbefalet belastningsimpedans over 10 kΩ
Hovedtelefoner (stereoministik)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW ved 16 Ω
(Ca. 1,m5 mW + ca. 1,5 mW ved 16 Ω)*
*Til kunder i Europa
Optisk digital udgang (optisk udgangsstik)
Udgangsniveau: –21 - –15 dBm
Bølgelængde: 630 - 690 nm ved spidsniveau
Strømkrav
• Genopladeligt NH-14WM-batteri fra Sony:
1,2 V jævnstrøm DC × 1
• LR6-batteri (størrelse AA):
1,5 V jævnstrøm DC × 1
• Lysnetadapter (DC IN 3 V-stik):
220 V, 50 Hz (Model til Kina)
120 V, 60 Hz (Model til Mexico)
• Mærkespænding: 1 A
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C
Mål (b/h/d) (uden udstikkende dele og knapper)
Ca. 127 × 20,6 × 136,4 mm
Vægt (uden tilbehør)
Ca. 160 g
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
38
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Ekstra tilbehør
Lysnetadapter
AC-E30HG*
Aktivt højttalersystem
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Bilbatteriledning
Bilbatteriledning med
biltilslutningssæt
DCC-E34CP
Biltilslutningssæt
CPA-9C
Tilslutningsledning
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Øretelefoner (undtagen til
kunder i Frankrig)
MDR-E0931SP
* Specifikationer for lysnetadaptere varierer fra
område til område. Kontroller din lokale spænding
og stikkets form inden køb.
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør. Bed forhandleren om
yderligere oplysninger om tilbehør i dit
land/område.
Yderligere oplysninger
Øretelefoner
(til kunder i Frankrig)
39
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
E
Indeks
Eksternt batterihylster 8, 13
Ekstra tilbehør 39
EQUALIZER 26, 28
Symboler
(Batteri) 11, 14
(disk) 16
1 23
a00 23
a00 SHUF 23
(BOOKMARK) 23, 24
(GROUP) 23
PGM 23
(PLAYLIST) 23
SHUF 23
(Gentaget afspilning) 26
 (Timer) 31
F
Filvisning 18
Fjernbetjening 8
Fjernbetjeningsdisplay
G
Genopladeligt batteri 8, 11
Gentaget afspilning 26
G-PROTECTION 30
GROUP 23, 24, 31
GROUP SHUFFLE 23, 24
Gruppe 6, 24
H
A
ACTIVE 28
Afspille 17
Afspilning af m3u-afspilningsliste
ALL 23
ANIMATION 32
ATRAC3plus 5
ATRAC-cd 5
AUDIO OUT 31, 33
AUTO RANKING 23
AVLS 30
25
HEADPHONE
HEAVY 28
HOLD-funktion
31, 33
18
I
ID3-tag
INTRO
20
23
K
Klemme på fjernbetjeningen
L
LANGUAGE 30
LINE OUT 31, 33
Listevisning 19
Lysnetadapter 8
Låg til batterirum 11
B
Batterilevetid 14
BEEP 31
BOOKMARK 23, 24
Bæreetui til batteri 8
Bærepose 8
M
MENU 30
Mix-Mode-cd
MP3 CD 5
C
CD-DA-format 5
CD-EXTRA 32
CD-Extra 5
Cd-rom (SonicStage) 8
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 28
CUSTOM 28
5
O
Opladestativ 8, 11, 15, 38
OPTION 30
P
D
DIRECTION 31
Display på cd-afspiller
10, 20
10, 21
40
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Pause 17
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 31
POWER SAVE 31
PROGRAM 23, 25
8
R
RANKING SHUF
23
S
SEAMLESS 31
SHUFFLE 23
SOFT 28
SonicStage 4
SOUND 28
Standse 17
Søge 17
T
TEXT 30
TIMER 31
TRACK 31
Ø
8
Yderligere oplysninger
Øretelefoner
41
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
D-NE920/NE920LS.GB.2-318-333-13(1)
Download PDF

advertising